Bibliographic criteria: none
Searching Entire Database for lemma:ἀλεκτρυών

Your search found 48 occurrences

Click here for a KWIC Report

This page contains the first 25 occurrences. Please follow the link(s) at the bottom of the page to see the rest of the occurrences your search found.


1. Aeschines. Speeches [ Aeschin. speech 1 section 53 ]

οὑτοσί, οὐκ ἐνουθέτησεν ἑαυτόν, οὐδὲ βελτιόνων διατριβῶν ἥψατο, ἀλλὰ διημέρευεν ἐν τῷ κυβείῳ, οὗ τηλία τίθεται καὶ τοὺς ἀλεκτρυόνας συμβάλλουσιν καὶ κυβεύουσιν· ἤδη γὰρ οἶμαί τινας ὑμῶν ἑωρακέναι, εἰ δὲ μή, ἀλλ’ ἀκηκοέναι γε. τῶν δὲ


2. Aeschines. Speeches [ Aeschin. speech 1 section 59 ]

διερρίπτουν εἰς τὴν ὁδόν, ἀστραγάλους τέ τινας διασείστους καὶ φιμοὺς καὶ κυβευτικὰ ἕτερα ὄργανα, καὶ τοὺς ὄρτυγας καὶ τοὺς ἀλεκτρυόνας, οὓς ἠγάπα τρισκακοδαίμων ἄνθρωπος, ἀπέκτειναν, τὸ δὲ τελευταῖον δήσαντες πρὸς τὸν κίονα αὐτὸν τὸν Πιττάλακον ἐμαστίγουν τὰς


3. Aristophanes. Birds [ Ar. Av. card 49 line 70 ]


ἀτὰρ σὺ τί θηρίον ποτ’ εἶ πρὸς τῶν θεῶν;
70  ὄρνις ἔγωγε δοῦλος.
ἡττήθης τινὸς
ἀλεκτρυόνος;
οὐκ ἀλλ’ ὅτε περ δεσπότης
ἔποψ ἐγένετο, τότε γενέσθαι μ’ ηὔξατο
ὄρνιν, ἵν’ ἀκόλουθον διάκονόν


4. Aristophanes. Birds [ Ar. Av. card 462 line 480 ]

τῶν ἀνθρώπων τὸ παλαιόν,
ἀλλ’ ὄρνιθες, κἀβασίλευον, πόλλ’ ἐστὶ τεκμήρια τούτων.
αὐτίκα δ’ ὑμῖν πρῶτ’ ἐπιδείξω τὸν ἀλεκτρυόν’, ὡς ἐτυράννει
ἦρχέ τε Περσῶν πρῶτον πάντων Δαρείου καὶ Μεγαβάζου,
485  ὥστε καλεῖται Περσικὸς ὄρνις ἀπὸ τῆς ἀρχῆς


5. Aristophanes. Birds [ Ar. Av. card 1337 line 1365 ]

. σὺ γὰρ
τὸν μὲν πατέρα μὴ τύπτε· ταυτηνδὶ λαβὼν
1365  τὴν πτέρυγα καὶ τουτὶ τὸ πλῆκτρον θἀτέρᾳ,
νομίσας ἀλεκτρυόνος ἔχειν τονδὶ λόφον,
φρούρει στρατεύου μισθοφορῶν σαυτὸν τρέφε,
τὸν πατέρ ἔα ζῆν· ἀλλ’ ἐπειδὴ μάχιμος εἶ,
ἐς


6. Aristophanes. Clouds [ Ar. Nub. card 1 line 1 ]


1  ἰοὺ ἰού·
Ζεῦ βασιλεῦ τὸ χρῆμα τῶν νυκτῶν ὅσον·
ἀπέραντον. οὐδέποθ’ ἡμέρα γενήσεται;
καὶ μὴν πάλαι γ’ ἀλεκτρυόνος ἤκουσ’ ἐγώ·
5  οἱ δ’ οἰκέται ῥέγκουσιν· ἀλλ’ οὐκ ἂν πρὸ τοῦ.
ἀπόλοιο δῆτ’ πόλεμε πολλῶν οὕνεκα,
ὅτ’


7. Aristophanes. Clouds [ Ar. Nub. card 658 line 660 ]

τετραπόδων ἅττ’ ἐστὶν ὀρθῶς ἄρρενα.
660  ἀλλ’ οἶδ’ ἔγωγε τἄρρεν’, εἰ μὴ μαίνομαι·
κριὸς τράγος ταῦρος κύων ἀλεκτρυών.
ὁρᾷς πάσχεις; τήν τε θήλειαν καλεῖς
ἀλεκτρυόνα κατὰ ταὐτὸ καὶ τὸν ἄρρενα.
πῶς δὴ


8. Aristophanes. Clouds [ Ar. Nub. card 658 line 660 ]

ἔγωγε τἄρρεν’, εἰ μὴ μαίνομαι·
κριὸς τράγος ταῦρος κύων ἀλεκτρυών.
ὁρᾷς πάσχεις; τήν τε θήλειαν καλεῖς
ἀλεκτρυόνα κατὰ ταὐτὸ καὶ τὸν ἄρρενα.
πῶς δὴ φέρ’;
ὅπως; ἀλεκτρυὼν κἀλεκτρυών.
665  νὴ τὸν Ποσειδῶ.


9. Aristophanes. Clouds [ Ar. Nub. card 658 line 660 ]

πάσχεις; τήν τε θήλειαν καλεῖς
ἀλεκτρυόνα κατὰ ταὐτὸ καὶ τὸν ἄρρενα.
πῶς δὴ φέρ’;
ὅπως; ἀλεκτρυὼν κἀλεκτρυών.
665  νὴ τὸν Ποσειδῶ. νῦν δὲ πῶς με χρὴ καλεῖν;
ἀλεκτρύαιναν, τὸν δ’ ἕτερον ἀλέκτορα.


10. Aristophanes. Clouds [ Ar. Nub. card 658 line 660 ]

πάσχεις; τήν τε θήλειαν καλεῖς
ἀλεκτρυόνα κατὰ ταὐτὸ καὶ τὸν ἄρρενα.
πῶς δὴ φέρ’;
ὅπως; ἀλεκτρυὼν κἀλεκτρυών.
665  νὴ τὸν Ποσειδῶ. νῦν δὲ πῶς με χρὴ καλεῖν;
ἀλεκτρύαιναν, τὸν δ’ ἕτερον ἀλέκτορα.


11. Aristophanes. Clouds [ Ar. Nub. card 814 line 845 ]

ἕλω,
τοῖς σοροπηγοῖς τὴν μανίαν αὐτοῦ φράσω;
φέρ’ ἴδω, σὺ τοῦτον τί ὀνομάζεις; εἰπέ μοι.
ἀλεκτρυόνα.
καλῶς γε. ταυτηνὶ δὲ τί;
ἀλεκτρυόν’.
ἄμφω ταὐτό; καταγέλαστος εἶ.
850  μή νυν τὸ λοιπόν,


12. Aristophanes. Clouds [ Ar. Nub. card 814 line 845 ]


φέρ’ ἴδω, σὺ τοῦτον τί ὀνομάζεις; εἰπέ μοι.
ἀλεκτρυόνα.
καλῶς γε. ταυτηνὶ δὲ τί;
ἀλεκτρυόν’.
ἄμφω ταὐτό; καταγέλαστος εἶ.
850  μή νυν τὸ λοιπόν, ἀλλὰ τήνδε μὲν καλεῖν
ἀλεκτρύαιναν τουτονὶ δ’


13. Aristophanes. Clouds [ Ar. Nub. card 1399 line 1425 ]


1425  ὅσας δὲ πληγὰς εἴχομεν πρὶν τὸν νόμον τεθῆναι,
ἀφίεμεν, καὶ δίδομεν αὐτοῖς προῖκα συγκεκόφθαι.
σκέψαι δὲ τοὺς ἀλεκτρυόνας καὶ τἄλλα τὰ βοτὰ ταυτί,
ὡς τοὺς πατέρας ἀμύνεται· καίτοι τί διαφέρουσιν
ἡμῶν ἐκεῖνοι, πλήν γ’ ὅτι ψηφίσματ’


14. Aristophanes. Clouds [ Ar. Nub. card 1399 line 1430 ]

ἀμύνεται· καίτοι τί διαφέρουσιν
ἡμῶν ἐκεῖνοι, πλήν γ’ ὅτι ψηφίσματ’ οὐ γράφουσιν;
1430  τί δῆτ’, ἐπειδὴ τοὺς ἀλεκτρυόνας ἅπαντα μιμεῖ,
οὐκ ἐσθίεις καὶ τὴν κόπρον κἀπὶ ξύλου καθεύδεις;
οὐ ταὐτὸν τᾶν ἐστίν, οὐδ’ ἂν


15. Aristophanes. Ecclesiazusae [ Ar. Eccl. card 389 line 390 ]


οὐδ’ ἄρ’ ἂν ἐγὼ λάβοιμι νῦν ἐλθών;
πόθεν;
390  οὐδ’ εἰ μὰ Δία τότ’ ἦλθες ὅτε τὸ δεύτερον
ἁλεκτρυὼν ἐφθέγγετ’.
οἴμοι δείλαιος.
Ἀντίλοχ’ ἀποίμωξόν με τοῦ τριωβόλου
τὸν ζῶντα μᾶλλον. τἀμὰ γὰρ διοίχεται.
ἀτὰρ


16. Aristophanes. Frogs [ Ar. Ran. card 907 line 935 ]

ναυσὶν ὦμαθέστατ’ ἐνεγέγραπτο.
ἐγὼ δὲ τὸν Φιλοξένου γ’ ᾤμην Ἔρυξιν εἶναι.
935  εἶτ’ ἐν τραγῳδίαις ἐχρῆν κἀλεκτρυόνα ποιῆσαι;
σὺ δ’ θεοῖσιν ἐχθρὲ ποῖ’ ἄττ’ ἐστὶν ἅττ’ ἐποίεις;
οὐχ ἱππαλεκτρυόνας μὰ


17. Aristophanes. Frogs [ Ar. Ran. card 1309 line 1340 ]

ὕδωρ,
1340  ὡς ἂν θεῖον ὄνειρον ἀποκλύσω.
ἰὼ πόντιε δαῖμον,
τοῦτ’ ἐκεῖν’· ἰὼ ξύνοικοι,
τάδε τέρα θεάσασθε.
τὸν ἀλεκτρυόνα μου συναρπάσασα
φρούδη Γλύκη.
Νύμφαι ὀρεσσίγονοι.
1345   Μανία ξύλλαβε.
ἐγὼ δ’ τάλαινα προσέχουσ’ ἔτυχον
ἐμαυτῆς


18. Aristophanes. Lysistrata [ Ar. Lys. card 870 line 895 ]

χρήματα
895  χεῖρον διατίθης.
ὀλίγον αὐτῶν μοι μέλει.
ὀλίγον μέλει σοι τῆς κρόκης φορουμένης
ὑπὸ τῶν ἀλεκτρυόνων;
ἔμοιγε νὴ Δία.
τὰ <δὲ> τῆς Ἀφροδίτης ἱέρ’ ἀνοργίαστά σοι
χρόνον τοσοῦτόν ἐστιν. οὐ βαδιεῖ


19. Aristophanes. Wasps [ Ar. Vesp. card 85 line 100 ]

Δί’ ἢν ἴδῃ γέ που γεγραμμένον
υἱὸν Πυριλάμπους ἐν θύρᾳ Δῆμον καλόν,
ἰὼν παρέγραψε πλησίονκημὸς καλός.”
100  τὸν ἀλεκτρυόνα δ’, ὃς ᾖδ’ ἀφ’ ἑσπέρας, ἔφη
ὄψ’ ἐξεγείρειν αὐτὸν ἀναπεπεισμένον,
παρὰ τῶν ὑπευθύνων ἔχοντα χρήματα.
εὐθὺς δ’


20. Aristophanes. Wasps [ Ar. Vesp. card 760 line 790 ]


κᾆτα βδελυχθεὶς ὀσφρόμενος ἐξέπτυσα·
κᾆθ’ εἷλκον αὐτόν.
δὲ τί πρὸς ταῦτ’ εἶφ’;
τι;
ἀλεκτρυόνος μ’ ἔφασκε κοιλίαν ἔχειν·
795  “ταχὺ γοῦν καθέψεις τἀργύριον,” δ’ ὃς λέγων.
ὁρᾷς ὅσον καὶ τοῦτο


21. Demosthenes. Speeches [ Dem. speech 54 section 9 ]

τῆς τούτου σημεῖον καὶ τεκμήριον τοῦ πᾶν τὸ πρᾶγμ’ ὑπὸ τούτου γεγενῆσθαι, τοῦθ’ ὑμῖν ἐρῶ· ᾖδε γὰρ τοὺς ἀλεκτρυόνας μιμούμενος τοὺς νενικηκότας, οἱ δὲ κροτεῖν τοῖς ἀγκῶσιν αὐτὸν ἠξίουν ἀντὶ πτερύγων τὰς πλευράς. καὶ μετὰ ταῦτ’


22. Diogenes Laertius. Lives of Eminent Philosophers [ Diog. Laert. book 1 chapter 2 ]

ἑαυτὸν Κροῖσος παντοδαπῶς καὶ καθίσας εἰς τὸν θρόνον ἤρετο αὐτὸν εἴ τι θέαμα κάλλιον τεθέαται· δέ ἀλεκτρυόνας, εἶπε, καὶ φασιανοὺς καὶ ταώς· φυσικῷ γὰρ ἄνθει κεκόσμηνται καὶ μυρίῳ καλλίονι. ἐκεῖθέν τε ἀπαλλαγεὶς ἐγένετο ἐν


23. Diogenes Laertius. Lives of Eminent Philosophers [ Diog. Laert. book 2 chapter 5 ]

ἔχοντα οἰκείως ἐπέστησεν. Ἐπῆρε δὲ καὶ εἰς φρόνημα Ἰφικράτην τὸν στρατηγόν, δείξας αὐτῷ τοῦ κουρέως Μειδίου ἀλεκτρυόνας ἀντίον τῶν Καλλίου πτερυξαμένους. καὶ αὐτὸν Γλαυκωνίδης ἠξίου τῇ πόλει περιποιεῖν καθάπερ φασιανὸν ὄρνιν ταώ.


24. Diogenes Laertius. Lives of Eminent Philosophers [ Diog. Laert. book 6 chapter 2 ]

ἠρνήσατο· τῷ δ’, εἰ πολὺς ὄχλος, ὡμολόγησε. Πλάτωνος ὁρισαμένου, Ἄνθρωπός ἐστι ζῷον δίπουν ἄπτερον, καὶ εὐδοκιμοῦντος, τίλας ἀλεκτρυόνα εἰσήνεγκεν αὐτὸν εἰς τὴν σχολὴν καί φησιν, οὗτός ἐστιν Πλάτωνος ἄνθρωπος. ὅθεν τῷ ὅρῳ προσετέθη τὸ


25. Epictetus. Discourses [ Epict. Disc. book 1 chapter 16 ]

ἡμῶν ὅτι ἀνήρ εἰμι. πῶς δὲ καλὸν τὸ σύμβολον καὶ εὐπρεπὲς καὶ σεμνόν, πόσῳ κάλλιον τοῦ τῶν ἀλεκτρυόνων λόφου, πόσῳ μεγαλοπρεπέστερον τῆς χαίτης τῶν λεόντων. διὰ τοῦτο ἔδει σῴζειν τὰ σύμβολα τοῦ θεοῦ, ἔδει


Results Bibliography

Aeschines, Speeches (XML Header) [genre: prose; rhetoric] [word count] [Aeschin.].

Aristophanes, Birds (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Av.].

Aristophanes, Clouds (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Nub.].

Aristophanes, Ecclesiazusae (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Eccl.].

Aristophanes, Frogs (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Ran.].

Aristophanes, Lysistrata (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Lys.].

Aristophanes, Wasps (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Vesp.].

Demosthenes, Speeches (XML Header) [genre: prose; rhetoric] [word count] [Dem.].

Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers (XML Header) [word count] [Diog. Laert.].

Epictetus, Discourses (XML Header) [genre: prose] [word count] [Epict. Disc.].

Retrieve all occurrences

Click here for a KWIC Report


Powered by PhiloLogic