Aristotle, Poetics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Poet.].
<<Arist. Poet. 1457a.10 Arist. Poet. 1457a.15 (English) >>Arist. Poet. 1457a.20

1457a.15χρόνου ἧς οὐδὲν μέρος σημαίνει καθ’ αὑτό, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ὀνομάτων· τὸ μὲν γὰρ ἄνθρωπος λευκόν οὐ σημαίνει τὸ πότε, τὸ δὲ βαδίζει βεβάδικεν προσσημαίνει τὸ μὲν τὸν παρόντα χρόνον τὸ δὲ τὸν παρεληλυθότα.

πτῶσις δ’ ἐστὶν ὀνόματος ῥήματος μὲν κατὰ τὸ τούτου τούτῳAristotle, Poetics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Poet.].
<<Arist. Poet. 1457a.10 Arist. Poet. 1457a.15 (English) >>Arist. Poet. 1457a.20

Powered by PhiloLogic