Aristotle, Poetics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Poet.].
<<Arist. Poet. 1453a.1 Arist. Poet. 1453a.5 (English) >>Arist. Poet. 1453a.10

1453a.5περὶ τὸν ὅμοιον, ἔλεος μὲν περὶ τὸν ἀνάξιον, φόβος δὲ περὶ τὸν ὅμοιον, ὥστε οὔτε ἐλεεινὸν οὔτε φοβερὸν ἔσται τὸ συμβαῖνον.

μεταξὺ ἄρα τούτων λοιπός. ἔστι δὲ τοιοῦτος μήτε ἀρετῇ διαφέρων καὶ δικαιοσύνῃ μήτε διὰ κακίαν καὶ μοχθηρίαν μεταβάλλων εἰς τὴν δυστυχίαν ἀλλὰ δι’Aristotle, Poetics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Poet.].
<<Arist. Poet. 1453a.1 Arist. Poet. 1453a.5 (English) >>Arist. Poet. 1453a.10

Powered by PhiloLogic