Aristotle, Poetics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Poet.].
<<Arist. Poet. 1452b.35 Arist. Poet. 1453a.1 (English) >>Arist. Poet. 1453a.5

1453a.1οὐδ’ αὖ τὸν σφόδρα πονηρὸν ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν μεταπίπτειν· τὸ μὲν γὰρ φιλάνθρωπον ἔχοι ἂν τοιαύτη σύστασις ἀλλ’ οὔτε ἔλεον οὔτε φόβον, μὲν γὰρ περὶ τὸν ἀνάξιόν ἐστιν δυστυχοῦντα, δὲ


Aristotle, Poetics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Poet.].
<<Arist. Poet. 1452b.35 Arist. Poet. 1453a.1 (English) >>Arist. Poet. 1453a.5

Powered by PhiloLogic