Aeschylus, Suppliant Women (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Supp.].
<<Aesch. Supp. 556 Aesch. Supp. 565 (English) >>Aesch. Supp. 574

Χορός 565βροτοὶ δ’, οἳ γᾶς τότ’ ἦσαν ἔννομοι
χλωρῷ δείματι θυμὸν
πάλλοντ’ ὄψιν ἀήθη,
βοτὸν ἐσορῶντες δυσχερὲς μειξόμβροτον,
τὰν μὲν βοός,
570τὰν δ’ αὖ γυναικός· τέρας δ’ ἐθάμβουν.
καὶ τότε δὴ τίς ἦν θέλ-
ξας πολύπλαγκτον ἀθλίαν
οἰστροδόνητον Ἰώ;


Aeschylus, Suppliant Women (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Supp.].
<<Aesch. Supp. 556 Aesch. Supp. 565 (English) >>Aesch. Supp. 574

Powered by PhiloLogic