Aeschylus, Suppliant Women (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Supp.].
<<Aesch. Supp. 370 Aesch. Supp. 376 (English) >>Aesch. Supp. 381

376 Βασιλεύς ἄγος μὲν εἴη τοῖς ἐμοῖς παλιγκότοις,
ὑμῖν δ’ ἀρήγειν οὐκ ἔχω βλάβης ἄτερ.
οὐδ’ αὖ τόδ’ εὖφρον, τάσδ’ ἀτιμάσαι λιτάς.
ἀμηχανῶ δὲ καὶ φόβος μ’ ἔχει φρένας
380δρᾶσαί τε μὴ δρᾶσαί τε καὶ τύχην ἑλεῖν.


Aeschylus, Suppliant Women (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Supp.].
<<Aesch. Supp. 370 Aesch. Supp. 376 (English) >>Aesch. Supp. 381

Powered by PhiloLogic