Aeschylus, Seven Against Thebes (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Sept.].
<<Aesch. Sept. 149 Aesch. Sept. 158 (English) >>Aesch. Sept. 166

158 Χορός ,
158bἀκροβόλων δ’ ἐπάλξεων λιθὰς ἔρχεται·
φίλ’ Ἄπολλον·
160κόναβος ἐν πύλαις χαλκοδέτων σακέων,
παῖ Διός, ὅθεν
πολεμόκραντον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχᾳ.
σύ τε, μάκαιρ’ ἄνασσ’ Ὄγκα, πρὸ πόλεως
165ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου.


Aeschylus, Seven Against Thebes (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Sept.].
<<Aesch. Sept. 149 Aesch. Sept. 158 (English) >>Aesch. Sept. 166

Powered by PhiloLogic