Aeschylus, Persians (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Pers.].
<<Aesch. Pers. 266 Aesch. Pers. 268 (English) >>Aesch. Pers. 272

268 Χορός ὀτοτοτοῖ, μάταν
τὰ πολλὰ βέλεα παμμιγῆ
270γᾶς ἀπ’ Ἀσίδος ἦλθε δᾴ-
αν ἐφ’ Ἑλλάδα χώραν.


Aeschylus, Persians (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Pers.].
<<Aesch. Pers. 266 Aesch. Pers. 268 (English) >>Aesch. Pers. 272

Powered by PhiloLogic