Aeschylus, Persians (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Pers.].
<<Aesch. Pers. 120 Aesch. Pers. 126 (English) >>Aesch. Pers. 133

126 Χορός πᾶς γὰρ ἱππηλάτας
καὶ πεδοστιβὴς λεὼς
σμῆνος ὣς ἐκλέλοιπεν μελις-
σᾶν σὺν ὀρχάμῳ στρατοῦ,
130τὸν ἀμφίζευκτον ἐξαμείψας
ἀμφοτέρας ἅλιον
πρῶνα κοινὸν αἴας.


Aeschylus, Persians (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Pers.].
<<Aesch. Pers. 120 Aesch. Pers. 126 (English) >>Aesch. Pers. 133

Powered by PhiloLogic