Aeschylus, Prometheus Bound (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy; suspect] [word count] [Aesch. PV].
<<Aesch. PV 537 Aesch. PV 545 (English) >>Aesch. PV 552

Χορός 545φέρ’, ὅπως ἄχαρις χάρις, φίλος·
εἰπὲ ποῦ τίς ἀλκά;
τίς ἐφαμερίων ἄρηξις; οὐδ’ ἐδέρχθης
ὀλιγοδρανίαν ἄκικυν,
ἰσόνειρον, τὸ φωτῶν
550ἀλαὸν γένος ἐμπεποδισμένον; οὔποτε < >
τὰν Διὸς ἁρμονίαν θνατῶν παρεξίασι βουλαί.


Aeschylus, Prometheus Bound (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy; suspect] [word count] [Aesch. PV].
<<Aesch. PV 537 Aesch. PV 545 (English) >>Aesch. PV 552

Powered by PhiloLogic