Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 988 Aesch. Eum. 996 (English) >>Aesch. Eum. 1003

996 Χορός <χαίρετε> χαίρετ’ ἐν αἰσιμίαισι πλούτου.
χαίρετ’ ἀστικὸς λεώς,
ἴκταρ ἥμενοι Διός,
παρθένου φίλας φίλοι
1000σωφρονοῦντες ἐν χρόνῳ.
Παλλάδος δ’ ὑπὸ πτεροῖς
ὄντας ἅζεται πατήρ.


Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 988 Aesch. Eum. 996 (English) >>Aesch. Eum. 1003

Powered by PhiloLogic