Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 949 Aesch. Eum. 956 (English) >>Aesch. Eum. 968

956 Χορός ἀνδροκμῆτας δ’ ἀώρ-
ους ἀπεννέπω τύχας,
νεανίδων τ’ ἐπηράτων
ἀνδροτυχεῖς βιότους
960δότε, κύρι’ ἔχοντες,
θεαί τ’ Μοῖραι
ματροκασιγνῆται,
δαίμονες ὀρθονόμοι,
παντὶ δόμῳ μετάκοινοι,
965παντὶ χρόνῳ δ’ ἐπιβριθεῖς
ἐνδίκοις ὁμιλίαις,
πάντᾳ τιμιώταται θεῶν.


Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 949 Aesch. Eum. 956 (English) >>Aesch. Eum. 968

Powered by PhiloLogic