Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 938 Aesch. Eum. 949 (English) >>Aesch. Eum. 956

949 Ἀθηνᾶ τάδ’ ἀκούετε, πόλεως φρούριον,
950οἷ’ ἐπικραίνει; μέγα γὰρ δύναται
πότνι’ Ἐρινὺς παρά τ’ ἀθανάτοις
τοῖς θ’ ὑπὸ γαῖαν, περί τ’ ἀνθρώπων
φανερῶς τελέως διαπράσσουσιν,
τοῖς μὲν ἀοιδάς, τοῖς δ’ αὖ δακρύων
955βίον ἀμβλωπὸν παρέχουσαι.


Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 938 Aesch. Eum. 949 (English) >>Aesch. Eum. 956

Powered by PhiloLogic