Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 927 Aesch. Eum. 938 (English) >>Aesch. Eum. 949

938 Χορός δενδροπήμων δὲ μὴ πνέοι βλάβα,
τὰν ἐμὰν χάριν λέγω·
940φλογμός τ’ ὀμματοστερὴς φυτῶν, τὸ
μὴ περᾶν ὅρον τόπων,
μηδ’ ἄκαρπος αἰανὴς ἐφερπέτω νόσος,
μῆλά τ’ εὐθενοῦντα γᾶ
945ξὺν διπλοῖσιν ἐμβρύοις
τρέφοι χρόνῳ τεταγμένῳ· γόνος <δ’>
πλουτόχθων ἑρμαίαν
δαιμόνων δόσιν τίοι.


Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 927 Aesch. Eum. 938 (English) >>Aesch. Eum. 949

Powered by PhiloLogic