Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 360 Aesch. Eum. 354a (English) >>Aesch. Eum. 368

Χορός 354a<δωμάτων γὰρ εἱλόμαν
355aἀνατροπάς, ὅταν Ἄρης
356aτιθασὸς ὢν φίλον ἕλῃ.
357aἐπὶ τὸν ὧδ’ ἱέμεναι
358aκρατερὸν ὄνθ’ ὅμως ἀμαυ-
359aροῦμεν ὑφ’ αἵματος νέου.>


Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 360 Aesch. Eum. 354a (English) >>Aesch. Eum. 368

Powered by PhiloLogic