Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 334 Aesch. Eum. 341 (English) >>Aesch. Eum. 347

341 Χορός ἐπὶ δὲ τῷ τεθυμένῳ
τόδε μέλος, παρακοπά,
παραφορὰ φρενοδαλής,
ὕμνος ἐξ Ἐρινύων,
345δέσμιος φρενῶν, ἀφόρ-
μικτος, αὐονὰ βροτοῖς.


Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 334 Aesch. Eum. 341 (English) >>Aesch. Eum. 347

Powered by PhiloLogic