Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 328 Aesch. Eum. 334 (English) >>Aesch. Eum. 341

334 Χορός τοῦτο γὰρ λάχος διανταία
335Μοῖρ’ ἐπέκλωσεν ἐμπέδως ἔχειν,
θνατῶν τοῖσιν αὐτουργίαι
ξυμπέσωσιν μάταιοι,
τοῖς ὁμαρτεῖν, ὄφρ’ ἂν
γᾶν ὑπέλθῃ· θανὼν δ’
340οὐκ ἄγαν ἐλεύθερος.


Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 328 Aesch. Eum. 334 (English) >>Aesch. Eum. 341

Powered by PhiloLogic