Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 321 Aesch. Eum. 328 (English) >>Aesch. Eum. 334

328 Χορός ἐπὶ δὲ τῷ τεθυμένῳ
τόδε μέλος, παρακοπά,
330παραφορὰ φρενοδαλής,
ὕμνος ἐξ Ἐρινύων,
δέσμιος φρενῶν, ἀφόρ-
μικτος, αὐονὰ βροτοῖς.


Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 321 Aesch. Eum. 328 (English) >>Aesch. Eum. 334

Powered by PhiloLogic