Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 819 Aesch. Cho. 827 (English) >>Aesch. Cho. 831

827 Χορός σὺ δὲ θαρσῶν, ὅταν ἥκῃ μέρος ἔργων,
ἐπαΰσας πατρὸς αὐδὰν
θροούσᾳ πρὸς σὲ τέκνον πατρὸς αὐδὰν
830καὶ πέραιν’ ἀνεπίμομφον ἄταν.


Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 819 Aesch. Cho. 827 (English) >>Aesch. Cho. 831

Powered by PhiloLogic