Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 794 Aesch. Cho. 800 (English) >>Aesch. Cho. 806

Χορός 800οἵ τ’ ἔσω δωμάτων
πλουτογαθῆ μυχὸν νομίζετε,
κλῦτε, σύμφρονες θεοί·
ἄγετε τῶν πάλαι πεπραγμένων
λύσασθ’ αἷμα προσφάτοις δίκαις.
805γέρων φόνος μηκέτ’ ἐν δόμοις τέκοι.


Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 794 Aesch. Cho. 800 (English) >>Aesch. Cho. 806

Powered by PhiloLogic