Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 783 Aesch. Cho. 789 (English) >>Aesch. Cho. 794

789 Χορός , πρὸ δὲ δὴ ’χθρῶν
790τὸν ἔσωθεν μελάθρων, Ζεῦ,
θές, ἐπεί νιν μέγαν ἄρας,
δίδυμα καὶ τριπλᾶ
παλίμποινα θέλων ἀμείψει.


Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 783 Aesch. Cho. 789 (English) >>Aesch. Cho. 794

Powered by PhiloLogic