Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 423 Aesch. Cho. 429 (English) >>Aesch. Cho. 434

429 Ἠλέκτρα ἰὼ ἰὼ δαΐα
430πάντολμε μᾶτερ, δαΐαις ἐν ἐκφοραῖς
ἄνευ πολιτᾶν ἄνακτ’,
ἄνευ δὲ πενθημάτων
ἔτλας ἀνοίμωκτον ἄνδρα θάψαι.


Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 423 Aesch. Cho. 429 (English) >>Aesch. Cho. 434

Powered by PhiloLogic