Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 372 Aesch. Cho. 380 (English) >>Aesch. Cho. 386

Ὀρέστης 380τοῦτο διαμπερὲς οὖς
ἵκεθ’ ἅπερ τι βέλος.
Ζεῦ Ζεῦ, κάτωθεν ἀμπέμπων
ὑστερόποινον ἄταν
βροτῶν τλάμονι καὶ πανούργῳ
385χειρὶτοκεῦσι δ’ ὅμως τελεῖται.


Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 372 Aesch. Cho. 380 (English) >>Aesch. Cho. 386

Powered by PhiloLogic