Aeschylus, Agamemnon (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Ag.].
<<Aesch. Ag. 140 Aesch. Ag. 160 (English English(2)) >>Aesch. Ag. 167

Χορός 160Ζεύς, ὅστις ποτ’ ἐστίν, εἰ τόδ’ αὐ-
τῷ φίλον κεκλημένῳ,
τοῦτό νιν προσεννέπω.
οὐκ ἔχω προσεικάσαι
πάντ’ ἐπισταθμώμενος
165πλὴν Διός, εἰ τὸ μάταν ἀπὸ φροντίδος ἄχθος
χρὴ βαλεῖν ἐτητύμως.


Aeschylus, Agamemnon (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Ag.].
<<Aesch. Ag. 140 Aesch. Ag. 160 (English English(2)) >>Aesch. Ag. 167

Powered by PhiloLogic