Bibliographic criteria: none (All documents document(s))
Search criteria: mesos

Your search found 83 occurrences

Click here for a KWIC Report

Occurrences 1-83:


1. Apollodorus. Library and Epitome [ Apollod. book 2 chapter 5 section 11 ]

δὲ Ἄρεος καὶ Πυρήνης εἰς μονομαχίαν αὐτὸν προεκαλεῖτο. Ἄρεος δὲ τοῦτον ἐκδικοῦντος καὶ συνιστάντος μονομαχίαν, βληθεὶς κεραυνὸς μέσος ἀμφοτέρων διαλύει τὴν μάχην. βαδίζων δὲ δι’ Ἰλλυριῶν, καὶ σπεύδων ἐπὶ ποταμὸν Ἠριδανόν, ἧκε πρὸς νύμφας Διὸς καὶ


2. Apollodorus. Library and Epitome [ Apollod. book 2 chapter 5 section 12 ]

παρασχέσθαι, μίαν τῶν Ἅιδου βοῶν ἀπέσφαξεν. δὲ νέμων αὐτὰς Μενοίτης Κευθωνύμου προκαλεσάμενος εἰς πάλην Ἡρακλέα, ληφθεὶς μέσος καὶ τὰς πλευρὰς κατεαγεὶς ὑπὸ Περσεφόνης παρῃτήθη. αἰτοῦντος δὲ αὐτοῦ Πλούτωνα τὸν Κέρβερον, ἐπέταξεν Πλούτων ἄγειν


3. Aristophanes. Acharnians [ Ar. Ach. card 566 line 570 ]

φίλ’ φυλέτα·
εἴτε τις ἔστι ταξίαρχος στρατηγὸς
570  τειχομάχας ἀνήρ, βοηθησάτω
τις ἀνύσας. ἐγὼ γὰρ ἔχομαι μέσος.
πόθεν βοῆς ἤκουσα πολεμιστηρίας;
ποῖ χρὴ βοηθεῖν; ποῖ κυδοιμὸν ἐμβαλεῖν;
τίς Γοργόν’ ἐξήγειρεν ἐκ τοῦ


4. Aristophanes. Frogs [ Ar. Ran. card 460 line 465 ]


ὃς τὸν κύν’ ἡμῶν ἐξελάσας τὸν Κέρβερον
ἀπῇξας ἄγχων κἀποδρὰς ᾤχου λαβών,
ὃν ἐγὼ ’φύλαττον. ἀλλὰ νῦν ἔχει μέσος·
470  τοία Στυγός σε μελανοκάρδιος πέτρα
Ἀχερόντιός τε σκόπελος αἱματοσταγὴς
φρουροῦσι, Κωκυτοῦ τε περίδρομοι κύνες,
ἔχιδνά θ’


5. Aristophanes. Frogs [ Ar. Ran. card 937 line 955 ]

κάλλιστα περί γε τούτου.
ἔπειτα τουτουσὶ λαλεῖν ἐδίδαξα
φημὶ κἀγώ.
955  ὡς πρὶν διδάξαι γ’ ὤφελες μέσος διαρραγῆναι.
λεπτῶν τε κανόνων ἐσβολὰς ἐπῶν τε γωνιασμούς,
νοεῖν ὁρᾶν ξυνιέναι στρέφειν ἐρᾶν τεχνάζειν,
κάχ’


6. Aristophanes. Knights [ Ar. Eq. card 384 line 385 ]

καὶ τὸ πρᾶγμ’
ἦν ἄρ’ οὐ φαῦλον ὧδ’... ἀλλ’ ἔπιθι καὶ στρόβει,
μηδὲν ὀλίγον ποίει. νῦν γὰρ ἔχεται μέσος·
ὡς ἐὰν νυνὶ μαλάξῃς αὐτὸν ἐν τῇ προσβολῇ,
390  δειλὸν εὑρήσεις· ἐγὼ γὰρ τοὺς τρόπους ἐπίσταμαι.


7. Aristotle. Eudemian Ethics [ Arist. Eth. Eud. section 1229a line 5 ]

καὶ μὴ δεῖ φοβεῖται, δὲ θρασὺς καὶ μὴ δεῖ θαρρεῖ· δ’ ἀνδρεῖος ἄμφω δεῖ, καὶ ταύτῃ μέσος ἐστίν. γὰρ ἂν λόγος κελεύῃ, ταῦτα καὶ θαρρεῖ καὶ φοβεῖται. δὲ λόγος τὰ μεγάλα λυπηρὰ καὶ φθαρτικὰ


8. Aristotle. Eudemian Ethics [ Arist. Eth. Eud. section 1231b line 20 ]

δεῖ καὶ ὁποίοις οὐ δεῖ καὶ ἐπὶ πολλοῖς, δ’ ἀνδραποδώδης τοὐναντίον), δῆλον ὅτι ἔστι τις καὶ μέσος τῆς ἀνισότητος. ἐπεὶ οὖν ἡμαρτημέναι ἀμφότεραι αἱ ἕξεις ἐκεῖναι, φανερὸν ὅτι ἐπιεικὴς μέση τούτων ἕξις· οὔτε γὰρ


9. Aristotle. Eudemian Ethics [ Arist. Eth. Eud. section 1231b line 25 ]

πραότης βελτίστη ἕξις περὶ ταῦτα τὰ πάθη ἐστίν, εἴη καὶ πραότης μεσότης τις, καὶ πρᾶος μέσος τοῦ χαλεποῦ καὶ τοῦ ἀνδραποδώδους. ἔστι δὲ καὶ μεγαλοψυχία καὶ μεγαλοπρέπεια καὶ ἐλευθεριότης μεσότητες.


10. Aristotle. Eudemian Ethics [ Arist. Eth. Eud. section 1233a line 1 ]

ἀμφοτέροις, ὅστις ὢν ἄξιος μεγάλων ἀξιοῖ αὐτὸς ἑαυτὸν τούτων, καὶ τοιοῦτός ἐστιν οἷος ἀξιοῦν ἑαυτόν. οὗτος ἐπαινετὸς καὶ μέσος τούτων. ἐπεὶ οὖν περὶ τιμῆς αἵρεσιν καὶ χρῆσιν καὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν τῶν ἐντίμων ἀρίστη ἐστὶ διάθεσις


11. Aristotle. Eudemian Ethics [ Arist. Eth. Eud. section 1233b line 20 ]

τοῦ ἐπιχαιρεκάκου πάθος ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀνώνυμον, ἀλλ’ ἔχων δῆλος, ἐπὶ τὸ χαίρειν ταῖς παρὰ τὴν ἀξίαν κακοπραγίαις. μέσος δὲ τούτων νεμεσητικός, καὶ ἐκάλουν οἱ ἀρχαῖοι τὴν νέμεσιν, τὸ λυπεῖσθαι μὲν ἐπὶ ταῖς παρὰ τὴν ἀξίαν


12. Aristotle. Eudemian Ethics [ Arist. Eth. Eud. section 1233b line 35 ]

τὰ δὲ μή, καὶ πρὸς τοὺς ἀξίους οὕτως ἔχων σεμνός. δὲ ἀληθὴς καὶ ἁπλοῦς, ὃν καλοῦσιν αὐθέκαστον, μέσος τοῦ εἴρωνος καὶ ἀλαζόνος. μὲν γὰρ ἐπὶ τὰ χείρω καθ’ αὑτοῦ ψευδόμενος μὴ ἀγνοῶν εἴρων,


13. Aristotle. Eudemian Ethics [ Arist. Eth. Eud. section 1234a line 1 ]

πεπνυμένος· καὶ ὅλως μὲν φιλαλήθης, δὲ φιλοψευδής. ἔστι δὲ καὶ εὐτραπελία μεσότης, καὶ εὐτράπελος μέσος τοῦ ἀγροίκου καὶ δυστραπέλου καὶ τοῦ βωμολόχου. ὥσπερ γὰρ περὶ τροφὴν σικχὸς τοῦ παμφάγου διαφέρει τῷ


14. Aristotle. Eudemian Ethics [ Arist. Eth. Eud. section 1234a line 20 ]

γὰρ τὸν δυνάμενον τοιαῦτα πορίζεσθαι ἐφ’ ὅσοις ἡσθήσεται <> εὖ κρίνων, κἂν εἰς αὐτὸν τὸ γελοῖον, μέσος ἔσται τοῦ φορτικοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ. δ’ ὅρος οὗτος βελτίων τὸ <μὴ> λυπηρὸν εἶναι τὸ λεχθὲν τῷ


15. Aristotle. Nicomachean Ethics [ Arist. Eth. Nic. bekker page 1107b line 30 ]

δεῖ καὶ ἧττον, λέγεται δ’ μὲν ὑπερβάλλων ταῖς ὀρέξεσι φιλότιμος, δ’ ἐλλείπων ἀφιλότιμος, δὲ μέσος ἀνώνυμος. ἀνώνυμοι δὲ καὶ αἱ διαθέσεις, πλὴν τοῦ φιλοτίμου φιλοτιμία. ὅθεν ἐπιδικάζονται οἱ ἄκροι τῆς μέσης χώρας·


16. Aristotle. Nicomachean Ethics [ Arist. Eth. Nic. bekker page 1108a line 20 ]

ἐπὶ τῶν ἄλλων, αὐτοὺς ὀνοματοποιεῖν σαφηνείας ἕνεκα καὶ τοῦ εὐπαρακολουθήτου. περὶ μὲν οὖν τὸ ἀληθὲς μὲν μέσος ἀληθής τις καὶ μεσότης ἀλήθεια λεγέσθω, δὲ προσποίησις μὲν ἐπὶ τὸ μεῖζον ἀλαζονεία καὶ ἔχων


17. Aristotle. Nicomachean Ethics [ Arist. Eth. Nic. bekker page 1108a line 20 ]

δ’ ἐπὶ τὸ ἔλαττον εἰρωνεία καὶ εἴρων < ἔχων>. περὶ δὲ τὸ ἡδὺ τὸ μὲν ἐν παιδιᾷ μὲν μέσος εὐτράπελος καὶ διάθεσις εὐτραπελία, δ’ ὑπερβολὴ βωμολοχία καὶ ἔχων αὐτὴν βωμολόχος, δ’ ἐλλείπων


18. Aristotle. Nicomachean Ethics [ Arist. Eth. Nic. bekker page 1108a line 30 ]

γὰρ αἰδὼς ἀρετὴ μὲν οὐκ ἔστιν, ἐπαινεῖται δὲ καὶ αἰδήμων. καὶ γὰρ ἐν τούτοις μὲν λέγεται μέσος, δ’ ὑπερβάλλων, ὡς καταπλὴξ πάντα αἰδούμενος· δ’ ἐλλείπων μηδὲν ὅλως ἀναίσχυντος, δὲ


19. Aristotle. Nicomachean Ethics [ Arist. Eth. Nic. bekker page 1108a line 35 ]

δ’ ὑπερβάλλων, ὡς καταπλὴξ πάντα αἰδούμενος· δ’ ἐλλείπων μηδὲν ὅλως ἀναίσχυντος, δὲ μέσος αἰδήμων. νέμεσις δὲ μεσότης φθόνου καὶ ἐπιχαιρεκακίας, εἰσὶ δὲ περὶ λύπην καὶ ἡδονὴν τὰς ἐπὶ τοῖς


20. Aristotle. Nicomachean Ethics [ Arist. Eth. Nic. bekker page 1123b line 10 ]

γὰρ ἂν ἐποίει, εἰ μὴ τοσούτων ἦν ἄξιος; ἔστι δὴ μεγαλόψυχος τῷ μὲν μεγέθει ἄκρος, τῷ δὲ ὡς δεῖ μέσος· τοῦ γὰρ κατ’ ἀξίαν αὑτὸν ἀξιοῖ· οἳ δ’ ὑπερβάλλουσι καὶ ἐλλείπουσιν. εἰ δὴ μεγάλων ἑαυτὸν ἀξιοῖ ἄξιος


21. Aristotle. Nicomachean Ethics [ Arist. Eth. Nic. bekker page 1127a line 5 ]

δὲ τῷ καλῷ καὶ τῷ συμφέροντι. καὶ ἡδονῆς δ’ ἕνεκα τῆς εἰσαῦθις μεγάλης μικρὰ λυπήσει. μὲν οὖν μέσος τοιοῦτός ἐστιν, οὐκ ὠνόμασται δέ· τοῦ δὲ συνηδύνοντος μὲν τοῦ ἡδὺς εἶναι στοχαζόμενος μὴ διά τι ἄλλο ἄρεσκος,


22. Aristotle. Nicomachean Ethics [ Arist. Eth. Nic. bekker page 1127a line 20 ]

καὶ μὴ ὑπαρχόντων καὶ μειζόνων ὑπάρχει, δὲ εἴρων ἀνάπαλιν ἀρνεῖσθαι τὰ ὑπάρχοντα ἐλάττω ποιεῖν, δὲ μέσος αὐθέκαστός τις ὢν ἀληθευτικὸς καὶ τῷ βίῳ καὶ τῷ λόγῳ, τὰ ὑπάρχοντα ὁμολογῶν εἶναι περὶ αὑτόν, καὶ οὔτε


23. Aristotle. Nicomachean Ethics [ Arist. Eth. Nic. bekker page 1127a line 30 ]

τὸ μὲν ψεῦδος φαῦλον καὶ ψεκτόν, τὸ δ’ ἀληθὲς καλὸν καὶ ἐπαινετόν. οὕτω δὲ καὶ μὲν ἀληθευτικὸς μέσος ὢν ἐπαινετός, οἱ δὲ ψευδόμενοι ἀμφότεροι μὲν ψεκτοί, μᾶλλον δ’ ἀλαζών. περὶ ἑκατέρου δ’ εἴπωμεν, πρότερον δὲ


24. Aristotle. Nicomachean Ethics [ Arist. Eth. Nic. bekker page 1128a line 30 ]

δ’ ἴσως καὶ σκώπτειν. δὴ χαρίεις καὶ ἐλευθέριος οὕτως ἕξει, οἷον νόμος ὢν ἑαυτῷ. τοιοῦτος μὲν οὖν μέσος ἐστίν, εἴτ’ ἐπιδέξιος εἴτ’ εὐτράπελος λέγεται. δὲ βωμολόχος ἥττων ἐστὶ τοῦ γελοίου, καὶ οὔτε ἑαυτοῦ οὔτε


25. Aristotle. Nicomachean Ethics [ Arist. Eth. Nic. bekker page 1150a line 20 ]

γὰρ τοῦτον μὴ εἶναι μεταμελητικόν, ὥστ’ ἀνίατος· γὰρ ἀμεταμέλητος ἀνίατος. δ’ ἐλλείπων ἀντικείμενος, δὲ μέσος σώφρων. ὁμοίως δὲ καὶ φεύγων τὰς σωματικὰς λύπας μὴ δι’ ἧτταν ἀλλὰ διὰ προαίρεσιν. τῶν δὲ μὴ


26. Aristotle. Nicomachean Ethics [ Arist. Eth. Nic. bekker page 1151b line 25 ]

οἷος ἧττον δεῖ τοῖς σωματικοῖς χαίρειν, καὶ οὐκ ἐμμένων τῷ λόγῳ, τοιοῦτος τούτου καὶ τοῦ ἀκρατοῦς μέσος ἐγκρατής· μὲν γὰρ ἀκρατὴς οὐκ ἐμμένει τῷ λόγῳ διὰ τὸ μᾶλλόν τι, οὗτος δὲ διὰ τὸ ἧττόν τι·


27. Aristotle. Politics [ Arist. Pol. section 1295b line 30 ]

διὰ τὸ μήτ’ ἐπιβουλεύεσθαι μήτ’ ἐπιβουλεύειν ἀκινδύνως διάγουσιν. διὰ τοῦτο καλῶς ηὔξατο Φωκυλίδης
πολλὰ μέσοισιν ἄριστα· μέσος θέλω ἐν πόλει εἶναι. δῆλον ἄρα ὅτι καὶ κοινωνία πολιτικὴ ἀρίστη διὰ τῶν μέσων,


28. Aristotle. Politics [ Arist. Pol. section 1297a line 5 ]

οὐκ ἂν ὑπομείνειαν διὰ τὴν ἀπιστίαν τὴν πρὸς ἀλλήλους· πανταχοῦ δὲ πιστότατος διαιτητής, διαιτητὴς δ’ μέσος. ὅσῳ δ’ ἂν ἄμεινον πολιτεία μειχθῇ, τοσούτῳ μονιμωτέρα. διαμαρτάνουσι δὲ πολλοὶ καὶ τῶν τὰς ἀριστοκρατικὰς βουλομένων


29. Demosthenes. Speeches [ Dem. speech 7 section 40 ]

βωμὸν
Λευκῆς καὶ Πτελεοῦ μέσσον ὅρον θέμενοι
ἐνναέται, †χώρης σημήϊον· ἀμμορίης δὲ
αὐτὸς ἄναξ μακάρων ἐστὶ μέσος Κρονίδης. unknown ταύτην μέντοι τὴν χώραν, τοσαύτην οὖσαν ὅσην οἱ πολλοὶ ὑμῶν ἴσασιν, ὡς ἑαυτοῦ οὖσαν


30. Demosthenes. Speeches [ Dem. speech 25 section 8 ]

ὑμᾶς ἐξετάσαι διὰ βραχέων εἰς ὅσην αἰσχύνην καὶ ἀδοξίαν προῆχε τὴν πόλιν δημοσίᾳ πάντα τὰ τοιαῦτα θηρία, ὧν μέσος καὶ τελευταῖος καὶ πρῶτός ἐστιν οὗτος. καὶ τὰ μὲν ἄλλ’ ἐάσω· ἀλλ’ εἰς τὰς ἐκκλησίας ἀναβαίνουσιν, ἐν


31. Euclid. Elements [ Euc. book 8 ]

τοὺς Α, Β μεταξὺ κατὰ τὸ συνεχὲς ἐμπεσοῦνται· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Δύο τετραγώνων ἀριθμῶν εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός, καὶ τετράγωνος πρὸς τὸν τετράγωνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἤπερ πλευρὰ πρὸς τὴν πλευράν.


32. Euclid. Elements [ Euc. book 8 ]

τοῦ μὲν Α
πλευρὰ ἔστω Γ, τοῦ δὲ Β Δ·

λέγω, ὅτι τῶν Α, Β εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός, καὶ Α πρὸς τὸν Β διπλασίονα λόγον ἔχει ἤπερ Γ πρὸς τὸν Δ.


33. Euclid. Elements [ Euc. book 8 ]

καὶ ὡς ἄρα Α πρὸς τὸν Ε, οὕτως Ε πρὸς τὸν Β. τῶν Α, Β ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός.
Λέγω δή, ὅτι καὶ Α πρὸς τὸν Β διπλασίονα λόγον ἔχει ἤπερ Γ


34. Euclid. Elements [ Euc. book 8 ]

οὐδ’ ἄρα Α τὸν Β μετρήσει·
ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Δύο ὁμοίων ἐπιπέδων ἀριθμῶν εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός· καὶ ἐπίπεδος πρὸς τὸν ἐπίπεδον διπλασίονα λόγον ἔχει ἤπερ ὁμόλογος πλευρὰ πρὸς τὴν


35. Euclid. Elements [ Euc. book 8 ]

ὡς Γ πρὸς τὸν Δ, οὕτως Ε πρὸς τὸν Ζ. λέγω οὖν, ὅτι τῶν Α, Β εἷς μέσος ἀνάλογόν
ἐστιν ἀριθμός, καὶ Α πρὸς τὸν Β διπλασίονα λόγον ἔχει ἤπερ Γ πρὸς τὸν Ε


36. Euclid. Elements [ Euc. book 8 ]

Η πρὸς τὸν Β. οἱ Α, Η, Β ἄρα ἑξῆς ἀνάλογόν εἰσιν. τῶν Α, Β ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός.
Λέγω δή, ὅτι καὶ Α πρὸς τὸν Β διπλασίονα λόγον ἔχει ἤπερ ὁμόλογος


37. Euclid. Elements [ Euc. book 8 ]

τῶν Ζ, Η Λ, οἱ Κ, Λ ἄρα ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν ἀριθμοί· τῶν Κ, Λ ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός. ἔστω Μ. Μ ἄρα ἐστὶν ἐκ τῶν Δ, Ζ, ὡς ἐν τῷ πρὸ


38. Euclid. Elements [ Euc. book 8 ]

τὸν Η καὶ ἔτι Ε πρὸς τὸν Θ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἐὰν δύο ἀριθμῶν εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτῃ ἀριθμός, ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἔσονται οἱ ἀριθμοί. Δύο γὰρ ἀριθμῶν τῶν Α, Β εἷς μέσος ἀνάλογον


39. Euclid. Elements [ Euc. book 8 ]

εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτῃ ἀριθμός, ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἔσονται οἱ ἀριθμοί. Δύο γὰρ ἀριθμῶν τῶν Α, Β εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπιπτέτω ἀριθμὸς Γ· λέγω, ὅτι οἱ Α, Β ὅμοιοι
ἐπίπεδοί εἰσιν ἀριθμοί. Εἰλήφθωσαν γὰρ


40. Euclid. Elements [ Euc. book 8 ]

Η· οἱ ἄρα ἄκροι αὐτῶν οἱ Ε, Η πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν. καὶ ἐπεὶ τῶν Ε, Η εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπέπτωκεν ἀριθμὸς


Ζ, οἱ Ε, Η ἄρα ἀριθμοὶ ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν. ἔστωσαν οὖν τοῦ


41. Euclid. Elements [ Euc. book 8 ]

Α τετράγωνος
ἔστω· λέγω, ὅτι καὶ τρίτος Γ τετράγωνός ἐστιν. Ἐπεὶ γὰρ τῶν Α, Γ εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμὸς Β, οἱ Α, Γ ἄρα ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν. τετράγωνος δὲ Α· τετράγωνος ἄρα


42. Euclid. Elements [ Euc. book 8 ]

γὰρ οἱ Γ, Δ τετράγωνοί εἰσιν, οἱ Γ, Δ ἄρα ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν. τῶν Γ, Δ ἄρα εἷς μέσος


ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμός. καί ἐστιν ὡς Γ πρὸς τὸν Δ, Α πρὸς τὸν Β· καὶ τῶν


43. Euclid. Elements [ Euc. book 8 ]

καί ἐστιν ὡς Γ πρὸς τὸν Δ, Α πρὸς τὸν Β· καὶ τῶν Α, Β ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμός. καί ἐστιν Α τετράγωνος· καὶ Β ἄρα τετράγωνός ἐστιν· ὅπερ ἔδει
δεῖξαι.


44. Euclid. Elements [ Euc. book 8 ]

ἀριθμὸς πρὸς
τετράγωνον ἀριθμόν. Ἐπεὶ γὰρ οἱ Α, Β ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν, τῶν Α, Β ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμός. ἐμπιπτέτω καὶ

ἔστω Γ, καὶ εἰλήφθωσαν ἐλάχιστοι ἀριθμοὶ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον


45. Euclid. Elements [ Euc. book 9 ]

Δ πρὸς τὸν Γ. καὶ ἐπεὶ οἱ Α, Β ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν ἀριθμοί, τῶν Α, Β ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμός. ἐὰν δὲ δύο ἀριθμῶν μεταξὺ
κατὰ τὸ συνεχὲς ἀνάλογον ἐμπίπτωσιν ἀριθμοί, ὅσοι εἰς αὐτοὺς


46. Euclid. Elements [ Euc. book 9 ]

ὅσοι εἰς αὐτοὺς ἐμπίπτουσι, τοσοῦτοι καὶ εἰς τοὺς τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντας· ὥστε καὶ τῶν Δ, Γ εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμός. καί ἐστι τετράγωνος Δ· τετράγωνος ἄρα καὶ Γ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.


47. Euclid. Elements [ Euc. book 9 ]

τετράγωνός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ Γ, οἱ Δ, Γ ἄρα ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν. τῶν Δ, Γ ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει. καί ἐστιν ὡς Δ πρὸς τὸν Γ, οὕτως Α πρὸς
τὸν Β· καὶ τῶν


48. Euclid. Elements [ Euc. book 9 ]

ὡς Δ πρὸς τὸν Γ, οὕτως Α πρὸς
τὸν Β· καὶ τῶν Α, Β ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει. ἐὰν δὲ δύο ἀριθμῶν εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτῃ, ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν οἱ ἀριθμοί· οἱ ἄρα


49. Euclid. Elements [ Euc. book 9 ]

Α πρὸς
τὸν Β· καὶ τῶν Α, Β ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει. ἐὰν δὲ δύο ἀριθμῶν εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτῃ, ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν οἱ ἀριθμοί· οἱ ἄρα Α, Β ὅμοιοί εἰσιν ἐπίπεδοι· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.


50. Euclid. Elements [ Euc. book 10 ]

ἐστὶν τοῦ ἀπὸ τοῦ Γ τετραγώνου πρὸς τὸν
ἀπὸ τοῦ Δ τετράγωνον· δύο γὰρ τετραγώνων ἀριθμῶν εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός, καὶ τετράγωνος πρὸς τὸν τετράγωνον ἀριθμὸν διπλασίονα λόγον ἔχει, ἤπερ πλευρὰ πρὸς


51. Flavius Josephus. Antiquities of the Jews [ Joseph. AJ book 6 section 171 ]

ἐπί τινος ὄρους ἀντικρὺ τοῦ καταληφθέντος ὑπὸ τοῦ Σαούλου στρατοπεδεύσασθαι. διίστη δ’ ἀπ’ ἀλλήλων τὰ στρατόπεδα μέσος αὐλὼν τῶν ὀρῶν ἐφ’ ὧν ἦν. καταβὰς οὖν τις τῶν ἐκ τοῦ Παλαιστίνων στρατοπέδου Γολιάθης ὄνομα· πόλεως δὲ


52. Flavius Josephus. Antiquities of the Jews [ Joseph. AJ book 8 section 90 ]

πρὸς τὸ βόρειον τοῦ ναοῦ μέρος ἀντικρὺ τῆς λυχνίας· ταύτην γὰρ κατὰ νότον ἔστησεν, δὲ χρύσεος βωμὸς μέσος αὐτῶν ἔκειτο. ταῦτα πάντα εἶχεν τῶν τεσσαράκοντα πηχῶν οἶκος πρὸ τοῦ καταπετάσματος τοῦ ἀδύτου· ἐν τούτῳ δὲ


53. Flavius Josephus. Antiquities of the Jews [ Joseph. AJ book 11 section 155 ]

τὴν ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν ἀποβλέπουσαν ἐδεήθησαν τοῦ Ἔζδρα τοὺς νόμους αὐτοῖς ἀναγνῶναι τοὺς Μωυσέως. δὲ μέσος τοῦ πλήθους σταθεὶς ἀνέγνω καὶ τοῦτ’ ἐποίησεν ἀπ’ ἀρχομένης ἡμέρας ἕως μεσημβρίας· οἱ δὲ ἀκούσαντες ἀναγινωσκομένων τῶν


54. Flavius Josephus. Antiquities of the Jews [ Joseph. AJ book 14 section 23 ]

κατὰ Ἀριστοβούλου καὶ τῶν συστασιαστῶν αὐτοῦ. ἐπεὶ δὲ ἀντιλέγων καὶ παραιτούμενος ἐβιάσθη ὑπὸ τοῦ πλήθους, στὰς μέσος αὐτῶν εἶπεν· “ θεὲ βασιλεῦ τῶν ὅλων, ἐπεὶ οἱ μετ’ ἐμοῦ συνεστῶτες σὸς δῆμός ἐστιν καὶ οἱ


55. Flavius Josephus. Jewish War [ Joseph. BJ book 1 section 136 ]

ἔρυμα. πάλιν τε τἀδελφοῦ προκαλουμένου καταβὰς καὶ διαλεχθεὶς περὶ τῶν δικαίων ἄπεισιν μὴ κωλύοντος τοῦ Πομπηΐου. μέσος δ’ ἦν ἐλπίδος καὶ δέους, καὶ κατῄει μὲν ὡς δυσωπήσων Πομπήιον πάντ’ ἐπιτρέπειν αὐτῷ, πάλιν δὲ ἀνέβαινεν εἰς


56. Flavius Josephus. Jewish War [ Joseph. BJ book 3 section 215 ]

δὲ παχεῖ σιδήρῳ κατ’ ἄκρον εἰς κριοῦ προτομήν, ἀφ’ οὗ καὶ καλεῖται, τετυπωμένῳ. καταιωρεῖται δὲ κάλοις μέσος ὥσπερ ἀπὸ πλάστιγγος ἑτέρας δοκοῦ, σταυροῖς ἑκατέρωθεν ἑδραίοις ὑπεστηριγμένης. ἀνωθούμενος δὲ ὑπὸ πλήθους ἀνδρῶν εἰς


57. Flavius Josephus. Jewish War [ Joseph. BJ book 5 section 27 ]

μὴ τοῦτον αὑτοῖς προπαρεσκεύασαν. Πανταχόθεν δὲ τῆς πόλεως πολεμουμένης ὑπὸ τῶν ἐπιβούλων καὶ συγκλύδων μέσος δῆμος ὥσπερ μέγα σῶμα διεσπαράσσετο. γηραιοὶ δὲ καὶ γυναῖκες ὑπ’ ἀμηχανίας τῶν εἴσω κακῶν ηὔχοντο


58. Flavius Josephus. Jewish War [ Joseph. BJ book 7 section 97 ]

ἐπίδειξιν τῆς ἑαυτῶν ἀπωλείας ἀποχρώμενος, θεᾶται κατὰ τὴν πορείαν ποταμοῦ φύσιν ἀξίαν ἱστορηθῆναι. ῥεῖ μὲν γὰρ μέσος Ἀρκέας τῆς Ἀγρίππα βασιλείας καὶ Ῥαφανέας, ἔχει δὲ θαυμαστὴν ἰδιότητα· πολὺς γὰρ ὤν, ὅτε ῥεῖ, καὶ κατὰ


59. Flavius Josephus. Jewish War [ Joseph. BJ book 7 section 149 ]

χρυσῆ μὲν ὁμοίως πεποιημένη, τὸ δ’ ἔργον ἐξήλλακτο τῆς κατὰ τὴν ἡμετέραν χρῆσιν συνηθείας. μὲν γὰρ μέσος ἦν κίων ἐκ τῆς βάσεως πεπηγώς, λεπτοὶ δ’ ἀπ’ αὐτοῦ μεμήκυντο καυλίσκοι τριαίνης σχήματι παραπλησίαν τὴν θέσιν


60. Herodotus. The Histories [ Hdt. book 4 chapter 199 section 2 ]

τὰ ὑπὲρ τῶν θαλασσιδίων χώρων τὰ μέσα ὀργᾷ συγκομίζεσθαι, τὰ βουνοὺς καλέουσι· συγκεκόμισται τε οὗτος μέσος καρπὸς καὶ ἐν τῇ κατυπερτάτῃ τῆς γῆς πεπαίνεταί τε καὶ ὀργᾷ, ὥστε ἐκπέποται τε καὶ καταβέβρωται


61. Hippocrates. Joints [ Hipp. Art. section 77 ]

οὐ τὰ ὀγκηρότατα αὐτοῦ ἔχει πρὸς τῷ ἄρθρῳ τῆς κεφαλῆς, ἣν δεῖ μάλιστα ἐκμοχλεύσασθαι, ἀλλὰ κατὰ ἑωυτὸν αὐτὸς μέσος, καὶ τῶν μηρῶν ἴσως κατὰ τὸ μέσον ἔτι κατωτέρω· οἵ τε αὖ μηροὶ φύσει γαυσοὶ πεφύκασιν, ἄνωθεν


62. NA. New Testament [ NT book Luke chapter 22 verse 55 ]

δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν. περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συνκαθισάντων ἐκάθητο Πέτρος μέσος αὐτῶν. ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενισασα αὐτῷ εἶπεν Καὶ οὗτος


63. NA. New Testament [ NT book John chapter 1 verse 26 ]

εἶ χριστὸς οὐδὲ Ἠλείας οὐδὲ προφήτης; ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰωάνης λέγων Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε, ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν


64. NA. New Testament [ NT book Acts chapter 1 verse 18 ]

τῆς διακονίας ταύτης. — Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ


65. Pausanias. Description of Greece [ Paus. book 6 chapter 16 section 7 ]

Λάμπον Ἀρνίσκου καὶ Ἀριστάρχου Ψωφίδιοι προξένους ὄντας σφίσιν ἀνέθεσαν καὶ ἄλλην τινὰ ἐς αὐτοὺς ἔχοντας εὔνοιαν· μέσος δὲ ἕστηκεν αὐτῶν Λύσιππος Ἠλεῖος καταπαλαίσας τοὺς ἐσελθόντας τῶν παίδων, Ἀνδρέας δὲ Ἀργεῖος ἐποίησε τοῦ


66. Pausanias. Description of Greece [ Paus. book 8 chapter 36 section 1 ]

δέοντες τεσσαράκοντα καὶ ἑκατόν. ὠνομάσθη μὲν δὴ Μεθύδριον, ὅτι κολωνός ἐστιν ὑψηλὸς Μαλοίτα τε ποταμοῦ καὶ Μυλάοντος μέσος, ἐφ’ τὴν πόλιν Ὀρχομενὸς ᾤκιζε· πρὶν δὲ συντελεῖν ἐς τὸ Μεγαλοπολιτικόν, γεγόνασι καὶ Μεθυδριεῦσιν ἀνδράσιν


67. Plato. Epinomis [ Pl. Epin. section 987d ]

τόπον ἔχομεν τὸν τῶν Ἑλλήνων πρὸς ἀρετὴν ἐν τοῖς σχεδὸν ἄριστον· τὸ δ’ ἐπαινετὸν αὐτοῦ χρὴ λέγειν ὅτι μέσος ἂν εἴη χειμώνων τε καὶ τῆς θερινῆς φύσεως, δ’ ὑστεροῦσα ἡμῖν εἰς τὸ θερινὸν φύσις τοῦ περὶ τὸν


68. Plato. Ion [ Pl. Ion section 535e ]

τῶν δακτυλίων ἔσχατος, ὧν ἐγὼ ἔλεγον ὑπὸ τῆς Ἡρακλειώτιδος λίθου ἀπ’ ἀλλήλων τὴν δύναμιν λαμβάνειν; δὲ μέσος σὺ ῥαψῳδὸς καὶ ὑποκριτής, δὲ πρῶτος αὐτὸς ποιητής· δὲ θεὸς διὰ πάντων τούτων


69. Plato. Laws [ Pl. Leg. section 915d ]

εἰς μὲν πολίτην καὶ μέτοικον τῶν ἐν τῇ πόλει ἡμερῶν τριάκοντα, εἰς δὲ ξενικὴν παράδοσιν πέντε μηνῶν, ἧς μέσος μὴν ἐν τρέπεται θερινὸς ἥλιος εἰς τὰ χειμερινά. ὅσα δὲ διά τινος ὠνῆς καὶ πράσεως ἀλλάττηταί


70. Plato. Philebus [ Pl. Phlb. section 43e ]

τούτων ἔσθ’ ἡμῖν ὅπως θάτερα γένοιτο ἄν, χρυσὸς ἄργυρος; καὶ πῶς ἄν; οὐδ’ ἄρα μέσος βίος ἡδὺς λυπηρὸς λεγόμενος ὀρθῶς ἄν ποτε οὔτ’ εἰ δοξάζοι τις, δοξάζοιτο, οὔτ’ εἰ λέγοι, λεχθείη, κατά


71. Plato. Protagoras [ Pl. Prt. section 346d ]

αἰνύμεθα χθονός, ἐπί θ’ ὑμῖν εὑρὼν ἀπαγγελέω · ὥστε τούτου γ’ ἕνεκα οὐδένα ἐπαινέσομαι, ἀλλά μοι ἐξαρκεῖ ἂν μέσος καὶ μηδὲν κακὸν ποιῇ, ὡς ἐγὼ πάντας φιλέω καὶ ἐπαίνημικαὶ τῇ φωνῇ ἐνταῦθα κέχρηται τῇ


72. Plato. Republic [ Pl. Resp. book 1 section 330b ]

δ’ ἐγώ, Κέφαλε, ὧν κέκτησαι τὰ πλείω παρέλαβες ἐπεκτήσω; ποῖ’ ἐπεκτησάμην, ἔφη, Σώκρατες; μέσος τις γέγονα χρηματιστὴς τοῦ τε πάππου καὶ τοῦ πατρός. μὲν γὰρ πάππος τε καὶ ὁμώνυμος ἐμοὶ σχεδόν τι


73. Plato. Republic [ Pl. Resp. book 7 section 523c ]

δὲ λέγω σαφέστερον εἴσῃ. οὗτοί φαμεν τρεῖς ἂν εἶεν δάκτυλοι, τε σμικρότατος καὶ δεύτερος καὶ μέσος. πάνυ γ’, ἔφη. ὡς ἐγγύθεν τοίνυν ὁρωμένους λέγοντός μου διανοοῦ. ἀλλά μοι περὶ αὐτῶν τόδε σκόπει.


74. Plato. Timaeus [ Pl. Ti. section 62d ]

τῶν εἰρημένων ἄνω τις κάτω τιθέμενος οὐκ ἐν δίκῃ δόξει τὸ μηδὲν προσῆκον ὄνομα λέγειν; μὲν γὰρ μέσος ἐν αὐτῷ τόπος οὔτε κάτω πεφυκὼς οὔτε ἄνω λέγεσθαι δίκαιος, ἀλλ’ αὐτὸ ἐν μέσῳ· δὲ πέριξ οὔτε δὴ


75. Plato. Timaeus [ Pl. Ti. section 62d ]

ἐν αὐτῷ τόπος οὔτε κάτω πεφυκὼς οὔτε ἄνω λέγεσθαι δίκαιος, ἀλλ’ αὐτὸ ἐν μέσῳ· δὲ πέριξ οὔτε δὴ μέσος οὔτ’ ἔχων διάφορον αὑτοῦ μέρος ἕτερον θατέρου μᾶλλον πρὸς τὸ μέσον τι τῶν καταντικρύ. τοῦ δὲ ὁμοίως


76. Plutarch. Solon [ Plut. Sol. chapter 16 section 2 ]

πένητα μηδὲ πλούσιον εἶναι τῶν πολιτῶν· σόλων δὲ τούτου μὲν οὐκ ἐφίκετο τῇ πολιτεία δημοτικὸς ὢν καὶ μέσος, ἐνδεέστερον δὲ τῆς ὑπαρχούσης δυνάμεως οὐδὲν ἔπαξεν, ὁρμώμενος ἐκ μόνου τοῦ βούλεσθαι καὶ πιστεύειν αὐτῷ τοὺς πολίτας.


77. Sophocles. Oedipus at Colonus [ Soph. OC card 1579 line 1595 ]

ἐν πολυσχίστων μιᾷ,
κοίλου πέλας κρατῆρος, οὗ τὰ Θησέως
Περίθου τε κεῖται πίστ’ ἀεὶ ξυνθήματα.
1595  ἀφ’ οὗ μέσος στὰς τοῦ τε Θορικίου πέτρου
κοίλης τ’ ἀχέρδου κἀπὸ λαΐνου τάφου,
καθέζετ’· εἶτ’ ἔλυσε δυσπινεῖς στολάς.
κἄπειτ’


78. Strabo. Geography [ Str. book 9 chapter 3 section 1 ]

θαλάττης εἰς θάλατταν τό γε παλαιόν. γὰρ Δαφνοῦς ἦν τότε τῆς Φωκίδος, σχίζων ἐφ’ ἑκάτερα τὴν Λοκρίδα καὶ μέσος ταττόμενος τοῦ τε Ὀπουντίου κόλπου καὶ τῆς τῶν Ἐπικνημιδίων παραλίας· νῦν δὲ Λοκρῶν ἐστὶν χώρα (τὸ δὲ


79. Theocritus. Idylls [ Theoc. Id. poem 25 line 160 ]

σέθεν πέρι μῦθον ἀκούσας
ὡσεί περ σφετέρῃσιν ἐνὶ φρεσὶ βάλλομαι ἄρτι.
ἤλυθε γὰρ στείχων τις ἀπ’ Ἄργεος ὡς μέσος ἀκμῆς
165  ἐνθάδ’ Αχαιὸς ἀνὴρ Ελίκης ἐξ ἀγχιάλοιο·
ὃς δή τοι μυθεῖτο καὶ ἐν πλεόνεσσιν Επειῶν,
οὕνεκεν Ἀργείων


80. Thucydides. The Peloponnesian War [ Thuc. book 6 chapter 54 section 2 ]

ἀλλ’ Ἱππίας πρεσβύτατος ὢν ἔσχε τὴν ἀρχήν. γενομένου δὲ Ἁρμοδίου ὥρᾳ ἡλικίας λαμπροῦ Ἀριστογείτων ἀνὴρ τῶν ἀστῶν, μέσος πολίτης, ἐραστὴς ὢν εἶχεν αὐτόν. πειραθεὶς δὲ Ἁρμόδιος ὑπὸ Ἱππάρχου τοῦ Πεισιστράτου καὶ οὐ πεισθεὶς


81. Xenophon. Anabasis [ Xen. An. book 7 chapter 6 section 24 ]

προσῇτε πόλιν, Ἀρίσταρχος δ’ ὑμᾶς Λακεδαιμόνιος οὐκ εἴα εἰσιέναι ἀποκλείσας τὰς πύλας; ὑπαίθριοι δ’ ἔξω ἐστρατοπεδεύετε, μέσος δὲ χειμὼν ἦν, ἀγορᾷ δὲ ἐχρῆσθε σπάνια μὲν ὁρῶντες τὰ ὤνια, σπάνια δ’ ἔχοντες ὅτων ὠνήσεσθε, ἀνάγκη δὲ


82. Xenophon. Economics [ Xen. Oec. chapter 17 section 4 ]

τῷδε, ἔφη Ἰσχόμαχος, πολλοὶ ἤδη διαφέρονται, Σώκρατες, περὶ τοῦ σπόρου, πότερον πρώιμος κράτιστος μέσος ὀψιμώτατος. καὶ θεός, ἔφην ἐγώ, οὐ τεταγμένως τὸ ἔτος ἄγει, ἀλλὰ τὸ μὲν τῷ πρωίμῳ κάλλιστα,


83. Xenophon. Hellenica [ Xen. Hell. book 6 chapter 5 section 20 ]

ἀκούσαντες ἡσυχίαν εἶχον ἐν τῇ Μαντινείᾳ· δ’ Ἀγησίλαος καὶ μάλα βουλόμενος ἀπάγειν τὸ στράτευμα, καὶ γὰρ ἦν μέσος χειμών, ὅμως ἐκεῖ κατέμεινε τρεῖς ἡμέρας, οὐ πολὺ ἀπέχων τῆς Μαντινέων πόλεως, ὅπως μὴ δοκοίη φοβούμενος σπεύδειν


Results Bibliography

Apollodorus, Library and Epitome (XML Header) [genre: prose] [word count] [Apollod.].

Aristophanes, Acharnians (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Ach.].

Aristophanes, Frogs (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Ran.].

Aristophanes, Knights (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Eq.].

Aristotle, Eudemian Ethics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Eth. Eud.].

Aristotle, Nicomachean Ethics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Eth. Nic.].

Aristotle, Politics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Pol.].

Demosthenes, Speeches (XML Header) [genre: prose; rhetoric] [word count] [Dem.].

Euclid, Elements (XML Header) [genre: prose] [word count] [Euc.].

Flavius Josephus, Antiquities of the Jews (XML Header) [genre: prose] [word count] [Joseph. AJ].

Flavius Josephus, Jewish War (XML Header) [genre: prose] [word count] [Joseph. BJ].

Herodotus, The Histories (XML Header) [genre: prose] [word count] [Hdt.].

Hippocrates, Joints (XML Header) [genre: prose; science; medicine] [word count] [Hipp. Art.].

NA, New Testament (XML Header) [genre: prose] [word count] [NT].

Pausanias, Description of Greece (XML Header) [genre: prose] [word count] [Paus.].

Plato, Epinomis (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Epin.].

Plato, Ion (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Ion].

Plato, Laws (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Leg.].

Plato, Philebus (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Phlb.].

Plato, Protagoras (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Prt.].

Plato, Republic (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Resp.].

Plato, Timaeus (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Ti.].

Plutarch, Solon (XML Header) [genre: prose] [word count] [Plut. Sol.].

Sophocles, Oedipus at Colonus (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Soph. OC].

Strabo, Geography (XML Header) [genre: prose] [word count] [Str.].

Theocritus, Idylls (XML Header) [genre: poetry] [word count] [Theoc. Id.].

Thucydides, The Peloponnesian War (XML Header) [genre: prose] [word count] [Thuc.].

Xenophon, Anabasis (XML Header) [genre: prose] [word count] [Xen. An.].

Xenophon, Economics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Xen. Oec.].

Xenophon, Hellenica (XML Header) [genre: prose] [word count] [Xen. Hell.].


Click here for a KWIC Report


Powered by PhiloLogic