Bibliographic criteria: none
Searching Entire Database for esxatos

Your search found 27 occurrences

Click here for a KWIC Report

This page contains the first 25 occurrences. Please follow the link(s) at the bottom of the page to see the rest of the occurrences your search found.


1. Aristotle. Politics [ Arist. Pol. section 1296a line 1 ]

οὐσίαν ἔχειν μέσην καὶ ἱκανήν, ὡς ὅπου οἱ μὲν πολλὰ σφόδρα κέκτηνται οἱ δὲ μηθέν, δῆμος ἔσχατος γίγνεται ὀλιγαρχία ἄκρατος, τυραννὶς δι’ ἀμφοτέρας τὰς ὑπερβολάς· καὶ γὰρ ἐκ δημοκρατίας τῆς νεανικωτάτης καὶ ἐξ


2. Aristotle. Politics [ Arist. Pol. section 1335a line 5 ]

ἐπεὶ γὰρ ὥρισται τέλος τῆς γεννήσεως ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰπεῖν ἀνδράσι μὲν τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν ἀριθμὸς ἔσχατος, πεντήκοντα δὲ γυναιξί, δεῖ τὴν ἀρχὴν τῆς συζεύξεως κατὰ τὴν ἡλικίαν εἰς τοὺς χρόνους καταβαίνειν τούτους.


3. Euclid. Elements [ Euc. book 9 ]

- ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἐὰν ἀπὸ μονάδος ὁποσοιοῦν ἀριθμοὶ ἑξῆς ἀνάλογον ὦσιν, ὑφ’ ὅσων ἂν ἔσχατος πρώτων ἀριθμῶν μετρῆται, ὑπὸ τῶν αὐτῶν καὶ παρὰ τὴν μονάδα μετρηθήσεται. Ἔστωσαν ἀπὸ μονάδος ὁποσοιδηποτοῦν


4. Euclid. Elements [ Euc. book 9 ]

οἱ δὲ ἄκροι αὐτῶν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ὦσιν, οὐκ ἔσται ὡς πρῶτος πρὸς τὸν δεύτερον, οὕτως ἔσχατος πρὸς ἄλλον τινά.
Ἔστωσαν ὁσοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ ἑξῆς ἀνάλογον οἱ Α, Β, Γ, Δ, οἱ δὲ ἄκροι αὐτῶν


5. Herodotus. The Histories [ Hdt. book 2 chapter 151 section 2 ]

τῇσί περ ἐώθεσαν σπένδειν, ἁμαρτὼν τοῦ ἀριθμοῦ, ἕνδεκα δυώδεκα ἐοῦσι. ἐνθαῦτα ὡς οὐκ εἶχε φιάλην ἔσχατος ἑστεὼς αὐτῶν Ψαμμήτιχος, περιελόμενος τὴν κυνέην ἐοῦσαν χαλκέην ὑπέσχε τε καὶ ἔσπενδε. κυνέας δὲ καὶ οἱ ἄλλοι


6. Hippocrates. Ancient Medicine [ Hipp. VM section 19 ]

τι ἂν ἐπιρρυῇ, ῥήγνυσι δὲ καὶ διεσθίει τὸν ἀμφὶ τὴν ὄψιν χιτῶνα. ὀδύναι δὲ καὶ καῦμα καὶ φλογμὸς ἔσχατος κατέχει μέχρι τινός, μέχρι ἂν τὰ ῥεύματα πεφθῇ καὶ γένηται παχύτερα καὶ λήμη ἀπ’ αὐτῶν . τὸ δὲ


7. NA. New Testament [ NT book Mark chapter 9 verse 35 ]

τίς μείζων. καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν


8. NA. New Testament [ NT book I Corinthians chapter 15 verse 27 ]

δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται θάνατος, πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα


9. NA. New Testament [ NT book I Corinthians chapter 15 verse 45 ]

ψυχικόν, ἔστιν καὶ πνευματικόν. οὕτως καὶ γέγραπται Ἐγένετο πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν. ἀλλ’ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.


10. NA. New Testament [ NT book Revelation chapter 1 verse 17 ]

ὡς νεκρός· καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ’ ἐμὲ λέγων Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι πρῶτος καὶ ἔσχατος, καὶ ζῶν, — καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, — καὶ ἔχω


11. NA. New Testament [ NT book Revelation chapter 2 verse 8 ]

τοῦ θεοῦ. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῷ ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει πρῶτος καὶ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν, Οἶδά σου τὴν θλίψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν


12. NA. New Testament [ NT book Revelation chapter 22 verse 13 ]

ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ. ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ , πρῶτος καὶ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. — Μακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται ἐξουσία αὐτῶν


13. Pausanias. Description of Greece [ Paus. book 2 chapter 18 section 9 ]

ἀπὸ τούτων ὠνομάσθησαν. Μέλανθος δὲ καὶ τὴν βασιλείαν ἔσχεν ἀφελόμενος Θυμοίτην τὸν Ὀξύντου· Θυμοίτης γὰρ Θησειδῶν ἔσχατος ἐβασίλευσεν Ἀθηναίων. τὰ μὲν οὖν Κρεσφόντου καὶ τῶν Ἀριστοδήμου παίδων οὐκ ἤπειγεν λόγος


14. Pausanias. Description of Greece [ Paus. book 7 chapter 27 section 12 ]

ἐς τὸν Ἕρμον κάτεισι. καθότι δὲ Πελληνεῦσιν ὅροι τῆς χώρας πρὸς Σικυωνίους εἰσί, κατὰ τοῦτο ποταμός σφισι Σύθας, ἔσχατος ποταμῶν τῶν Ἀχαϊκῶν, ἐς τὴν Σικυωνίαν ἐκδίδωσι θάλασσαν. Ἀρκαδικά Ἀρκάδων δὲ τὰ


15. Pausanias. Description of Greece [ Paus. book 8 chapter 52 section 1 ]

μάχῃ καὶ τοῦ πρόσω τὸν Μήδων ἐπισχὼν στόλον ἐγένετο εὐεργέτης πρῶτος κοινῇ τῆς Ἑλλάδος, Φιλοποίμην δὲ Κραύγιδος ἔσχατος· οἱ δὲ πρότερον Μιλτιάδου λαμπρὰ ἔργα ἀποδειξάμενοι, Κόδρος τε Μελάνθου καὶ Σπαρτιάτης Πολύδωρος καὶ Ἀριστομένης


16. Plato. Ion [ Pl. Ion section 535e ]

ἐὰν δὲ γελῶντας, αὐτὸς κλαύσομαι ἀργύριον ἀπολλύς. οἶσθα οὖν ὅτι οὗτός ἐστιν θεατὴς τῶν δακτυλίων ἔσχατος, ὧν ἐγὼ ἔλεγον ὑπὸ τῆς Ἡρακλειώτιδος λίθου ἀπ’ ἀλλήλων τὴν δύναμιν λαμβάνειν; δὲ μέσος σὺ


17. Plato. Letters [ Pl. Ep. section 353a ]

μία διὰ τέλους, ἥν ποτε κατέστησαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐς ἀπορίαν ἐλθόντες τὴν ἅπασαν, τόθ’ ὅτε κίνδυνος ἐγένετο ἔσχατος Σικελίᾳ τῇ τῶν Ἑλλήνων ὑπὸ Καρχηδονίων ἀνάστατον ὅλην ἐκβαρβαρωθεῖσαν γενέσθαι. τότε γὰρ εἵλοντο Διονύσιον μὲν ὡς νέον


18. Plato. Phaedrus [ Pl. Phdr. section 247b ]

τὴν γῆν ῥέπων τε καὶ βαρύνων μὴ καλῶς ἦν τεθραμμένος τῶν ἡνιόχων. ἔνθα δὴ πόνος τε καὶ ἀγὼν ἔσχατος ψυχῇ πρόκειται. αἱ μὲν γὰρ ἀθάνατοι καλούμεναι, ἡνίκ’ ἂν πρὸς ἄκρῳ γένωνται, ἔξω πορευθεῖσαι ἔστησαν ἐπὶ τῷ


19. Plato. Phaedrus [ Pl. Phdr. section 248b ]

πατοῦσαι ἀλλήλας καὶ ἐπιβάλλουσαι, ἑτέρα πρὸ τῆς ἑτέρας πειρωμένη γενέσθαι. θόρυβος οὖν καὶ ἅμιλλα καὶ ἱδρὼς ἔσχατος γίγνεται, οὗ δὴ κακίᾳ ἡνιόχων πολλαὶ μὲν χωλεύονται, πολλαὶ δὲ πολλὰ πτερὰ θραύονται· πᾶσαι δὲ πολὺν ἔχουσαι


20. Plutarch. Nicias [ Plut. Nic. chapter 11 section 6 ]

τοιούτων εἵνεκ’ ὄστραχ’ εὑρέθη. Plato comicus, unknownκαὶ τὸ πέρας οὐδεὶς ἔτι τὸ παράπαν ἐξωστρακίσθη μετὰ Ὑπέρβολον, ἀλλ’ ἔσχατος ἐκεῖνος, πρῶτος δ’ Ἵππαρχος Χολαργεὺς συγγενής τις ὢν τοῦ τυράννου. ἄκριτον δ’ τύχη πρᾶγμα καὶ


21. Polybius. Histories [ Polyb. book 16 chapter 19 section 10 ]

βασιλέως υἱούς, ὄντος ἑνὸς τοῦ τότε συνεστρατευμένου. πῶς δ’ Σκόπας ἅμα μὲν αὐτῷ πρῶτος, ἅμα δ’ ἔσχατος ἀναλέλυκεν ἐκ τοῦ κινδύνου; φησὶ γὰρ αὐτὸν ἰδόντα τοὺς περὶ τὸν νεώτερον Ἀντίοχον ἐκ τοῦ διώγματος ἐπιφαινομένους


22. Sophocles. Electra [ Soph. El. line 730 card 731 ]

δ’ οὑξ Ἀθηνῶν δεινὸς ἡνιοστρόφος
ἔξω παρασπᾷ κἀνακωχεύει παρεὶς
κλύδων’ ἔφιππον ἐν μέσῳ κυκώμενον.
ἤλαυνε δ’ ἔσχατος μέν, ὑστέρας δ’ ἔχων
735  πώλους Ὀρέστης, τῷ τέλει πίστιν φέρων·
ὅπως δ’ ὁρᾷ μόνον νιν ἐλλελειμμένον,
ὀξὺν


23. Strabo. Geography [ Str. book 6 chapter 1 section 12 ]

ἄλλων προτερήσαντες τῷ σταδίῳ ἑπτὰ ἄνδρες ἅπαντες ὑπῆρξαν Κροτωνιᾶται, ὥστ’ εἰκότως εἰρῆσθαι δοκεῖ διότι Κροτωνιατῶν ἔσχατος πρῶτος ἦν τῶν ἄλλων Ἑλλήνων· καὶ τὴν παροιμίαν δὲ ὑγιέστερον Κρότωνος λέγουσαν ἐντεῦθεν εἰρῆσθαί φασιν, ὡς τοῦ


24. Strabo. Geography [ Str. book 9 chapter 1 section 10 ]

ὑπάρξαι. οὐ παραδέχονται δὲ τοῦθ’ οἱ κριτικοὶ διὰ τὸ πολλὰ τῶν ἐπῶν ἀντιμαρτυρεῖν αὐτοῖς. διὰ τί γὰρ ναυλοχῶν ἔσχατος φαίνεται Αἴας, οὐ μετ’ Ἀθηναίων ἀλλὰ μετὰ τῶν ὑπὸ Πρωτεσιλάῳ Θετταλῶν;
ἔνθ’ ἔσαν Αἴαντός τε νέες


25. Strabo. Geography [ Str. book 11 chapter 2 section 16 ]

κόλπῳ τοιούτῳ κειμένη καὶ τὸ ἑωθινώτατον σημεῖον ἐπέχουσα τοῦ σύμπαντος πελάγους, μυχός τε τοῦ Εὐξείνου λέγεται καὶ ἔσχατος πλοῦς· τό τε παροιμιακῶς λεχθὲν οὕτω δεῖ δέξασθαι
εἰς Φᾶσιν ἔνθα ναυσὶν ἔσχατος δρόμος, οὐχ


Results Bibliography

Aristotle, Politics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Pol.].

Euclid, Elements (XML Header) [genre: prose] [word count] [Euc.].

Herodotus, The Histories (XML Header) [genre: prose] [word count] [Hdt.].

Hippocrates, Ancient Medicine (XML Header) [genre: prose; science; medicine] [word count] [Hipp. VM].

NA, New Testament (XML Header) [genre: prose] [word count] [NT].

Pausanias, Description of Greece (XML Header) [genre: prose] [word count] [Paus.].

Plato, Ion (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Ion].

Plato, Letters (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Ep.].

Plato, Phaedrus (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Phdr.].

Plutarch, Nicias (XML Header) [genre: prose] [word count] [Plut. Nic.].

Polybius, Histories (XML Header) [genre: prose] [word count] [Polyb.].

Sophocles, Electra (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Soph. El.].

Strabo, Geography (XML Header) [genre: prose] [word count] [Str.].

Retrieve all occurrences

Click here for a KWIC Report


Powered by PhiloLogic