Herbert Weir Smyth [n.d.], A Greek Grammar for Colleges; Machine readable text [info] [word count] [Smyth].

Word Count

Total Words: 338794 Total Unique Words: 43507.
Sorted by words [sort by frequencies].

000 16 
1 1866 
1-2 2 
1-4 1 
10 172 
10-11 1 
100 26 
1000 7 
1000's 1 
1003 1 
1004 2 
1006 2 
1008 2 
1009 3 
100c 1 
101 8 
1013 2 
1014 1 
101a 1 
101d 1 
102 11 
1020 2 
1024 1 
1025 1 
1027 3 
1028 1 
102c 1 
103 24 
1030 1 
1032 1 
1034 1 
1035 1 
1036 1 
1039 1 
104 11 
1041 4 
1042 4 
1044 2 
1045 1 
1047 1 
1048 1 
104d 1 
105 9 
1050 3 
1052 4 
1054 1 
1055 2 
1056 3 
1058 1 
105a 1 
106 5 
1060 4 
1061 1 
1062 3 
1063 6 
1064 1 
1065 2 
1066 2 
1068 2 
1069 3 
107 14 
1070 2 
1071 4 
1073 1 
1074 1 
1077 1 
1078 1 
107a 1 
107c 2 
108 11 
1082 4 
1084 1 
1086 1 
1087 3 
1088 1 
1089 1 
108c 1 
109 9 
1090 2 
1092 2 
1093 1 
1094 2 
1095 2 
1097 1 
10c 1 
10d 1 
11 142 
110 9 
110-117 1 
1100 2 
1102 4 
1105 6 
1106 1 
1107 4 
1109 1 
110b 1 
110d 2 
111 9 
1110 1 
1111 1 
1112 1 
1113 4 
1114 5 
1117 1 
112 12 
112- 1 
1120 4 
1121 2 
1124 2 
1125 1 
1127 1 
112e 1 
113 9 
1130 1 
1131 1 
1132 3 
113c 1 
113d 1 
114 16 
1140 1 
1141 1 
1142 4 
1146 2 
1148 1 
114b 1 
115 10 
1150 2 
1151 3 
1152 2 
1153 7 
1154 3 
1155 1 
1156 1 
1159 2 
115c 1 
116 17 
1161 3 
1166 2 
1167 1 
1168 7 
1169 2 
116c 1 
116d 1 
117 11 
1170 1 
1173 2 
1174 2 
1176 1 
1177 1 
1178 2 
1179 1 
117c 2 
117e 2 
118 9 
1182 4 
1183 1 
1184 3 
1185 5 
1186 1 
1187 1 
1188 1 
119 11 
1190 1 
1191 1 
1193 1 
1194 1 
1195 2 
1196 2 
1199 1 
12 165 
120 10 
120- 1 
1200 1 
1201 2 
1202 1 
1203 1 
1205 1 
1206 5 
1208 1 
1209 2 
121 11 
1212 1 
1214 2 
1216 2 
1218 3 
122 9 
1221 1 
1222 2 
1223 1 
1224 1 
1225 1 
1228 7 
1229 1 
123 17 
1230 2 
1231 3 
1233 1 
1234 1 
1238 2 
1239 3 
124 14 
1241 2 
1242 1 
1245 2 
1246 1 
1248 2 
1249 1 
125 29 
1250 2 
1255 1 
1256 1 
126 13 
1262 1 
1265 1 
1266 1 
1267 1 
1269 3 
126a 1 
127 4 
1270 1 
1271 1 
1272 3 
1277 1 
1278 1 
1279 2 
128 16 
128- 1 
1281 1 
1283 1 
1285 1 
1288 4 
1289 2 
129 9 
1290 2 
1291 2 
1293 2 
1294 1 
1295 1 
1296 2 
1297 1 
1298 1 
1299 3 
12a 1 
12d 1 
12th 1 
13 126 
130 17 
1301 1 
1302 2 
1305 1 
1306 6 
1307 1 
1309 2 
131 3 
1310 2 
1311 1 
1313 1 
1315 2 
1317 2 
1318 2 
132 2 
1320 3 
1322 2 
1323 3 
1325 2 
1326 1 
1327 1 
1329 1 
133 25 
1330 1 
1331 2 
1334 2 
1339 1 
134 8 
1340 1 
1341 2 
1342 2 
1343 4 
1344 1 
1345 5 
1347 2 
1348 1 
1349 8 
135 5 
135-137 1 
1350 2 
1352 2 
1353 4 
1355 1 
1356 4 
136 6 
1360 1 
1361 2 
1363 2 
1364 2 
1365 1 
1366 1 
1367 2 
1368 1 
1369 2 
137 16 
1370 3 
1371 2 
1372 3 
1373 1 
1374 1 
1375 2 
1379 2 
138 18 
1382 1 
1384 3 
1385 2 
1389 1 
139 11 
1390 1 
1391 1 
1392 10 
1393 2 
1394 1 
1396 1 
1398 1 
1399 1 
13a 2 
13th 2 
14 104 
140 15 
1400 3 
1401 2 
1402 5 
1405 7 
1407 2 
1408 1 
1409 2 
141 7 
1410 2 
1411 3 
1413 1 
1414 1 
1415 1 
142 8 
1421 1 
1423 1 
1428 1 
142b 2 
143 6 
1431 3 
1434 3 
1437 2 
1438 1 
1439 1 
143c 1 
144 6 
1443 1 
1444 1 
1447 1 
1448 1 
1449 1 
145 6 
1450 1 
1451 2 
1455 1 
1457 1 
1458 1 
145b 1 
146 5 
1460 1 
1461 1 
1461-1473 1 
1463 1 
1465 1 
1467 1 
1469 1 
147 10 
147-148 1 
1470 1 
1471 1 
1473 2 
1474 4 
1475 1 
1476 4 
1478 2 
148 5 
1481 4 
1482 1 
1483 3 
1485 2 
1486 1 
1487 1 
1488 3 
149 3 
1491 1 
1493 3 
1494 2 
1495 1 
1497 3 
1498 2 
1499 4 
149a 1 
15 110 
150 4 
1501 1 
1502 3 
1506 1 
1507 2 
151 5 
1513 4 
1514 1 
1515 1 
1516 3 
1517 3 
152 1 
1520 1 
1523 1 
1524 1 
1525 1 
1526 1 
1527 3 
1528 1 
152b 1 
153 5 
1535 1 
1537 1 
1539 1 
153a 1 
153b 1 
153c 1 
153d 1 
154 6 
1540 2 
1542 1 
1545 1 
154c 2 
155 4 
1553 1 
1554 2 
1555 1 
1557 1 
1558 1 
1559 5 
155a 2 
156 6 
1560 1 
1562 2 
1563 2 
1564 2 
1565 1 
1567 1 
156a 1 
157 8 
1570 1 
1572 1 
1573 2 
1577 1 
1578 2 
1579 4 
158 3 
1580 1 
1581 1 
1582 3 
1586 1 
1588 2 
1589 2 
158c 1 
159 8 
1590 1 
1591 4 
1592 1 
1593 1 
1595 2 
1596 4 
1598 2 
1599 3 
15c 1 
15d 1 
15th 1 
16 105 
160 4 
1600 6 
1601 2 
1602 1 
1606 4 
1606- 1 
1609 3 
160d 1 
161 6 
1611 2 
1612 2 
1613 1 
1615 3 
1616 1 
162 1 
1620 1 
1621 2 
1622 2 
1625 1 
1627 1 
1628 5 
1629 1 
162b 1 
162d 1 
163 12 
1632 2 
1633 2 
1634 2 
1635 1 
1638 1 
1639 1 
164 8 
1642 1 
1647 1 
1648 2 
164e 1 
165 6 
1650 1 
1659 4 
165a 1 
165d 1 
166 3 
1660 1 
1663 2 
1665 2 
1668 1 
166c 1 
167 4 
1671 1 
1673 1 
1678 1 
168 6 
1683 1 
1684 1 
1685 2 
1688 1 
1689 2 
169 10 
1690 1 
1692 3 
1693 1 
1698 3 
1699 1 
169b 2 
169c 1 
17 90 
170 5 
1700 2 
1709 1 
170c 1 
171 6 
1710 1 
1711 1 
1717 1 
1719 1 
171b 1 
171e 1 
172 6 
1722 2 
1723 2 
1724 1 
1726 2 
172d 1 
173 6 
1734 4 
1738 3 
173a 2 
173c 1 
174 6 
1742 1 
1743 1 
1745 2 
1746 1 
1747 2 
174a 2 
174d 3 
175 7 
1752 2 
1754 2 
175a 1 
175c 1 
176 10 
1761 1 
1762 1 
1764 3 
1766 6 
176c 1 
177 5 
1770 1 
1770-1849 1 
1771 2 
1772 2 
1774 5 
1775 1 
1775-1776 1 
1779 2 
178 4 
1780 4 
1781 4 
1782 4 
1784 6 
1785 1 
1786 4 
1788 1 
1789 6 
178b 1 
179 7 
1790 5 
1793 1 
1797 3 
179c 1 
17a 3 
17b 6 
17c 1 
17d 2 
18 224 
180 3 
1800 8 
1801 9 
1802 6 
1803 2 
1804 3 
1805 10 
1807 1 
1808 1 
180a 1 
180d 1 
180e 1 
181 7 
1810 4 
1811 2 
1813 2 
1814 3 
1815 3 
1816 1 
181c 1 
1820 1 
1821 1 
1824 8 
1825 2 
1827 2 
1829 1 
182c 1 
183 4 
1830 1 
1831 1 
1832 5 
1835 1 
1839 2 
183c 1 
183d 1 
184 5 
1840 7 
1842 3 
1845 3 
1846 5 
1848 5 
1849 3 
184c 2 
184d 1 
184e 1 
185 1 
1850 3 
1853 2 
1856 1 
1857 3 
1858 1 
185c 1 
186 8 
1862 1 
1865 3 
1866 3 
1867 3 
1868 5 
1869 2 
186b 3 
186c 1 
186d 1 
187 11 
1872 5 
1873 1 
1874 2 
1875 1 
1877 1 
1879 1 
187a 1 
187b 1 
187c 1 
188 4 
1880 1 
1881 1 
1883 3 
1885 2 
1886 3 
1887 2 
1888 1 
188a 1 
188b 1 
189 2 
1894 1 
1895 3 
1896 1 
189a 1 
189c 1 
189d 1 
18b 2 
18c 2 
19 164 
190 4 
1902 1 
1904 1 
1907 1 
190b 1 
190d 1 
191 2 
1910 2 
1911 4 
1913 1 
1916 6 
1917 2 
1918 2 
1919 2 
192 4 
1920 3 
1921 2 
1923 1 
1924 5 
1926 1 
1927 3 
192a 1 
193 8 
1930 3 
1931 3 
1933 1 
1934 3 
1935 3 
1936 1 
193c 1 
194 2 
1940 1 
1942 2 
1943 4 
1944 2 
1946 9 
1947 2 
194a 1 
194d 1 
195 4 
1950 3 
1958 3 
1959 8 
195a 1 
195c 2 
196 2 
1960 1 
1961 1 
1963 1 
1969 2 
196c 2 
197 5 
1972 2 
1973 4 
1974 1 
1975 3 
1978 2 
1979 1 
197c 1 
197d 2 
198 4 
1980 1 
1981 2 
1982 3 
1983 3 
1984 6 
1985 5 
1986 1 
1987 2 
1989 2 
198e 1 
199 8 
1991 6 
1992 4 
1993 1 
1996 1 
1997 5 
1998 1 
1999 2 
19a 2 
19b 2 
19c 4 
19e 1 
19th 2 
1st 5 
2 2089 
20 121 
20-22 1 
200 17 
2000 4 
2003 2 
2006 2 
2007 1 
2008 2 
2009 1 
201 1 
2012 3 
2013 6 
2015 2 
2016 1 
2017 2 
2018 2 
201b 1 
201c 1 
202 5 
2022 1 
2024 1 
2025 2 
2026 1 
203 1 
2032 5 
2033 2 
2034 2 
2036 1 
203b 3 
204 5 
2044 1 
2048 2 
204a 2 
205 7 
2050 3 
2052 4 
2054 1 
205a 2 
205b 1 
206 2 
2061 2 
2062 2 
2064 5 
2065 5 
2066 3 
2067 1 
207 2 
2070 4 
2071 3 
2072 1 
2073 1 
2076 2 
2078 3 
207e 1 
208 3 
2083 9 
2085 2 
2086 8 
2087 4 
2089 3 
208e 1 
209 2 
2096 4 
2096-2097 1 
2098 4 
2099 2 
209e 1 
20b 1 
20c 1 
20d 3 
20e 4 
20th 1 
21 148 
2100 5 
2101 1 
2102 1 
2103 2 
2104 2 
2105 1 
2106 21 
2107 2 
2108 1 
211 4 
2110 1 
2111 1 
2112 9 
2113 4 
2115 4 
2117 4 
212 4 
2122 1 
2123 4 
2126 2 
2126-2143 1 
2128 1 
212a 1 
212d 1 
213 6 
2133 2 
2134 1 
2136 1 
213c 1 
214 10 
2141 1 
2142 1 
2143 1 
2144 3 
2145 2 
2147 7 
2148 2 
2149 1 
214c 1 
215 3 
2152 3 
2153 3 
2156 1 
215b 1 
216 5 
2162 1 
2163 1 
2165 1 
2167 1 
2169 2 
217 2 
2170 1 
2171 1 
2173 1 
217d 1 
218 8 
2180 1 
2182 2 
2183 1 
2185 4 
2186 6 
2189 2 
218c 1 
218d 1 
218e 1 
219 2 
2193 4 
2195 1 
2196 5 
2197 3 
219c 1 
219e 1 
21a 5 
21d 3 
21st 1 
22 63 
220 5 
2201 4 
2202 1 
2203 3 
2209 3 
220a 2 
220b 2 
220c 1 
221 1 
2210 2 
2211 6 
2212 2 
2213 2 
2214 1 
2215 1 
2216 1 
222 10 
2220 5 
2221 6 
2222 1 
2224 1 
2225 4 
2226 1 
2228 3 
2229 2 
223 4 
2230 1 
2231 2 
2232 1 
2233 2 
2234 1 
2235 1 
2239 1 
223b 1 
224 4 
2240 3 
2241 1 
2242 1 
2243 1 
2246 2 
2247 3 
2249 1 
225 2 
2250 1 
2258 3 
226 1 
2260 3 
2263 2 
2264 4 
2265 1 
2266 2 
2267 4 
2269 3 
227 3 
2270 2 
2271 1 
2274 2 
2275 2 
2278 2 
2279 4 
227a 1 
227c 1 
227d 1 
228 3 
2280 1 
2283 2 
2288 1 
228a 1 
229 5 
2292 1 
2293 1 
2294 1 
2295 1 
2296 1 
2297 1 
2298 5 
229b 2 
229d 1 
22a 1 
22b 5 
22c 3 
22d 1 
22e 2 
23 96 
230 2 
2300 7 
2301 2 
2302 3 
2303 5 
2304 2 
2305 1 
230a 1 
230b 1 
230c 1 
231 3 
2311 3 
2312 1 
2313 1 
2315 3 
2319 1 
232 2 
2322 2 
2323 2 
2324 1 
2326 6 
2327 4 
2328 6 
2329 4 
232a 1 
233 3 
2333 1 
2334 1 
2336 3 
2337 4 
2338 1 
2339 3 
234 5 
2340 3 
2341 1 
2342 5 
2344 2 
2345 1 
2346 4 
234b 1 
235 7 
2352 2 
2353 3 
2354 2 
2355 1 
2356 3 
2358 1 
2359 2 
2359-2365 1 
236 5 
2360 1 
2361 1 
2369 3 
236a 1 
237 4 
2372 1 
237a 1 
237c 1 
237d 1 
238 7 
2382 1 
2383 6 
2388 2 
2389 1 
238d 2 
239 3 
2395 2 
2396 1 
239a 1 
239b 1 
239c 1 
239e 1 
23a 1 
23c 2 
24 70 
240 4 
2402 2 
2405 1 
2406 1 
2408 1 
240b 1 
241 2 
2412 1 
2418 1 
2419 1 
241b 3 
241c 1 
242 5 
2420 5 
2421 3 
2428 1 
242a 2 
243 5 
2433 1 
2439 3 
243e 1 
244 1 
2441 3 
2444 3 
2445 1 
2446 2 
2449 1 
244e 1 
245 4 
2451 1 
2452 1 
2453 1 
2455 3 
245a 1 
245b 1 
246 2 
2462 2 
2463 2 
2465 1 
2468 1 
246a 1 
246d 2 
246e 2 
247 6 
2478 1 
247b 2 
248 6 
2480 2 
2481 3 
2484 2 
2486 1 
2487 1 
2488 2 
2488- 1 
248d 1 
249 4 
2490 1 
2493 2 
2497 1 
2498 1 
2499 1 
24b 2 
24d 2 
24e 1 
25 89 
250 17 
2501 2 
2502 2 
2505 2 
2508 1 
251 5 
2513 1 
2514 1 
2517 1 
252 10 
2522 1 
252a 2 
253 10 
2531 1 
2534 1 
2536 2 
253a 1 
254 10 
2542 1 
2546 1 
2547 3 
2549-2551 1 
255 1 
2551 1 
2552 2 
2553 2 
2554 3 
2555 3 
2556 1 
2557 3 
2558 2 
2559 1 
255a 1 
255c 1 
256 2 
2560 1 
2561 1 
2562 1 
2565 5 
2566 2 
2567 4 
2568 4 
2569 2 
256c 1 
257 9 
2573 6 
2574 1 
2575 1 
2577 4 
2578 4 
2579 3 
257d 1 
258 8 
2580 2 
2585 2 
2586 1 
259 5 
259a 1 
25a 2 
25b 1 
25d 2 
25e 1 
26 41 
260 1 
2602 1 
2603 1 
260a 1 
261 1 
2614 2 
2615 3 
2616 1 
2619 3 
261a 1 
261b 1 
261e 1 
262 9 
2622 4 
2623 5 
2624 5 
2625 2 
2628 2 
263 4 
2631 1 
2632 1 
2633 3 
2635 1 
2636 1 
2638 1 
2639 1 
263a 1 
263b 1 
264 11 
2641 1 
2642 1 
2646 2 
2647 4 
265 6 
2650 3 
2651 5 
2652 2 
2654 2 
2657 1 
266 6 
2660 1 
2661 1 
2666 1 
2668 2 
266d 1 
267 6 
2671 1 
2672 1 
2674 1 
2675 5 
2676 4 
2677 2 
268 5 
2681 1 
2682 1 
2685 2 
2687 4 
2689 1 
268c 1 
268e 1 
269 3 
2690 4 
2692 3 
2693 1 
2694 2 
2696 2 
2698 3 
26a 2 
26b 1 
26c 1 
26d 2 
27 73 
270 6 
2705 5 
271 1 
2716 1 
2718 1 
2719 2 
271e 1 
272 3 
2720 1 
2721 1 
2722 1 
2723 4 
2725 5 
2727 1 
2728 1 
2729 1 
272e 1 
273 2 
2730 1 
2732 2 
2736 1 
2737 7 
2738 3 
2739 3 
273d 1 
274 6 
2741 1 
2742 2 
2744 11 
2745 2 
2746 1 
2749 2 
274a 1 
274b 2 
275 5 
2753 1 
2754 1 
2759 4 
275e 1 
2767 5 
2768 3 
277 1 
2775 2 
2778 2 
277a 2 
277b 1 
277d 1 
277e 1 
278 2 
2781 2 
2785 2 
279 6 
2790 1 
279b 2 
27a 1 
27b 2 
27c 1 
27d 3 
28 57 
280 3 
2808 1 
281 2 
2811 1 
2812 1 
2816 1 
2817 1 
2818 1 
2819 1 
281a 1 
282 5 
2829 1 
282b 1 
282c 1 
282e 1 
283 1 
2830 1 
2835 1 
2837 2 
283b 1 
284 1 
285 3 
2858 1 
285c 1 
285e 1 
286 2 
2860 1 
2862 1 
2863 1 
286b 1 
287 18 
2872 1 
2877 1 
287c 1 
288 4 
2884 1 
2885 1 
2885-2887 1 
2888 1 
288c 1 
289 6 
2890 1 
2891 1 
2893 2 
2895 1 
289c 1 
28a 1 
28c 2 
28d 3 
28e 2 
29 77 
290 8 
2900 1 
2901 1 
2904 2 
290e 1 
291 2 
2917 1 
292 7 
2927 1 
2929 1 
293 4 
2933 1 
2938 1 
2943 1 
295 1 
296 4 
2968 1 
297 6 
2978 1 
297e 1 
2984 1 
2987 1 
2989 2 
299 5 
2990 1 
2998 2 
299b 1 
29b 4 
29c 5 
29d 2 
2d 2 
2nd 5 
3 1381 
3-5 1 
30 43 
300 13 
3001 1 
301 11 
3015 1 
301a 1 
302 2 
3020 1 
302b 1 
302d 1 
303 2 
304 3 
3044 1 
3048 1 
304a 1 
304d 1 
305 10 
305d 1 
306 7 
306c 1 
306d 1 
307 10 
307b 1 
308 4 
308b 1 
309 8 
309d 1 
30a 2 
30b 2 
30c 5 
30d 3 
30e 1 
31 40 
310 5 
310a 2 
310b 2 
310d 5 
310e 1 
311 4 
311a 1 
311b 1 
311e 1 
312 1 
312a 1 
312b 1 
312c 2 
312e 1 
313 5 
314 2 
314b 1 
315 2 
315e 1 
316 3 
316b 1 
317 6 
317a 1 
318 5 
318d 1 
319 3 
319a 1 
31b 1 
31c 1 
31d 3 
31st 1 
32 44 
320 1 
320a 1 
320c 2 
321 6 
321c 1 
322 2 
323 1 
324 8 
325 4 
325c 1 
325d 2 
327 2 
327b 1 
327c 2 
327d 1 
328 4 
328d 3 
329 6 
329b 2 
32b 1 
32c 1 
32d 1 
32e 1 
33 42 
330 2 
330a 1 
330c 1 
332 6 
332a 1 
333 8 
333b 1 
333c 1 
334 3 
334b 1 
335 1 
335d 1 
336 3 
336a 1 
336b 1 
336d 1 
337 1 
337b 3 
337c 2 
338 5 
338a 2 
338d 1 
339 7 
339a 1 
33b 1 
33c 1 
33d 2 
34 52 
340 9 
341 11 
341c 1 
342 2 
343 3 
343a 1 
344 1 
345 7 
345b 1 
345d 1 
346 5 
346e 1 
347 1 
348 4 
348b 1 
349 3 
349d 1 
34b 3 
34d 1 
35 74 
350 5 
350d 1 
351 2 
351d 1 
352 2 
352b 1 
353 2 
353c 1 
354 1 
354c 3 
355 3 
356 3 
356b 1 
357 2 
358 3 
358b 1 
358d 1 
359 3 
359c 1 
359e 2 
35c 1 
35d 3 
36 58 
360 2 
360b 1 
360e 1 
361 4 
361a 2 
361e 3 
362 1 
364 1 
365c 1 
366 3 
367 4 
368 2 
368a 1 
368b 2 
368e 1 
369 2 
36b 3 
36c 1 
36d 2 
37 79 
370 2 
371 3 
372 5 
373 1 
374 2 
375 2 
376 2 
377b 1 
378 1 
379 3 
379b 1 
37a 4 
37b 2 
37d 3 
38 34 
380 3 
381 1 
381c 2 
381e 2 
382 3 
383 2 
384 1 
3842 1 
385 3 
386 5 
387 2 
388 3 
388e 1 
389 4 
389d 2 
38b 2 
38c 2 
38e 2 
39 42 
390 2 
390a 1 
391 3 
392 3 
393 1 
393c 1 
393e 1 
394 12 
394c 1 
395 4 
396 5 
396c 2 
397 7 
397b 1 
398 6 
398a 1 
398b 1 
399 1 
39a 3 
39b 1 
39c 1 
39d 1 
3c 1 
3d 1 
4 805 
40 38 
400 8 
4000 1 
401 3 
402 1 
403 4 
403e 1 
404d 1 
406 3 
406-407 1 
406a 1 
407 5 
408 3 
408c 1 
409 7 
40a 1 
40b 2 
40c 1 
40d 1 
41 36 
410 3 
412 1 
413 3 
414 5 
414a 1 
414c 1 
414e 1 
415 6 
416 6 
416d 1 
417 5 
418 4 
419 1 
41a 4 
41b 1 
41c 1 
41e 1 
42 19 
420 1 
421 3 
422 1 
423 4 
423d 1 
424 15 
425 8 
425a 1 
426 6 
426b 1 
427 2 
427e 2 
428 1 
428c 1 
429 5 
42a 1 
43 52 
430 5 
431 23 
432 2 
432a 1 
432b 1 
433 3 
434 2 
435 4 
435b 1 
436b 1 
437 5 
438 1 
438a 2 
439 7 
43b 3 
43d 1 
44 38 
440 4 
440c 1 
441 2 
442 7 
443 18 
444 3 
444d 1 
445 9 
446 9 
446e 1 
447 3 
447a 3 
447b 1 
447c 2 
447d 1 
448 10 
448a 1 
448c 1 
449 4 
449a 1 
449c 1 
44a 2 
44b 2 
44c 1 
44d 1 
45 22 
450 11 
450a 1 
450c 1 
450d 1 
451 11 
451a 1 
451d 1 
452 1 
452b 2 
453 6 
453b 1 
454 6 
455 5 
455d 1 
456 2 
456d 2 
457 6 
457e 2 
458 2 
458d 1 
459 5 
459b 2 
45a 2 
45b 2 
45c 1 
46 24 
460 5 
460d 1 
461 4 
461a 1 
461c 1 
462 6 
462d 1 
462e 2 
463 14 
463d 1 
464 4 
465 20 
466 10 
466c 1 
466e 2 
467 3 
468e 1 
469 5 
469c 1 
46a 2 
46b 1 
46d 1 
47 30 
470 2 
470c 1 
470e 2 
471 3 
472 3 
472c 1 
473 5 
473b 2 
473e 1 
474b 2 
474c 1 
475 2 
475-495 1 
476 13 
477 11 
477c 1 
478 7 
478b 1 
478d 1 
479 6 
479a 1 
479b 1 
479c 2 
48 30 
480 4 
480b 1 
481 2 
481a 1 
482 2 
482a 1 
483 1 
483b 1 
483c 1 
484 3 
485 25 
486 11 
486c 1 
487 2 
487a 1 
487b 1 
487d 1 
487e 1 
488 20 
489 81 
489e 1 
48a 1 
48c 1 
48d 2 
49 33 
49-55 1 
490 6 
490e 1 
491 7 
491b 1 
492 9 
492a 1 
493 5 
494 3 
494e 1 
495 7 
4955 1 
496-529 1 
496c 1 
497 3 
497-597 1 
497b 1 
498 3 
499 3 
499a 1 
499b 1 
49a 2 
49c 1 
4b 1 
4e 2 
4th 1 
5 615 
5-7 1 
50 32 
500 11 
5000 1 
500d 1 
501 1 
502 1 
503 9 
503c 1 
503d 1 
504 3 
504b 1 
505 1 
505c 3 
506b 1 
506d 1 
507 2 
507c 1 
508a 1 
509 2 
509a 1 
509c 1 
50a 1 
50c 1 
50d 1 
51 17 
51-53 1 
510 5 
510c 1 
511 3 
511d 1 
511e 1 
512 30 
513 2 
514 3 
514b 1 
514c 1 
514d 1 
515 6 
515a 1 
515e 1 
516 9 
516c 1 
516e 1 
517 5 
517a 1 
517c 1 
518 4 
519 4 
519a 1 
519c 1 
519e 1 
51c 1 
51d 1 
52 20 
520 7 
521 3 
521d 1 
522 7 
522a 2 
523 15 
523c 1 
524 2 
524a 1 
524d 1 
525 2 
525c 1 
525d 1 
525e 1 
526 14 
527 5 
527d 1 
528 3 
529 12 
529a 1 
53 22 
530 3 
530a 1 
531 6 
531e 1 
532 6 
533d 1 
534 4 
535 4 
536 6 
537 1 
538 4 
539 19 
53a 1 
53e 2 
54 24 
540 14 
541 7 
542 7 
543 6 
544 11 
545 3 
546 6 
546d 1 
548 3 
548b 1 
549 4 
549b 1 
549e 1 
54b 1 
55 17 
550 1 
550c 1 
551 10 
552 2 
552d 1 
553 3 
554 3 
554a 1 
554b 1 
555 5 
556 2 
557 5 
557c 1 
558a 1 
559 4 
55a 1 
56 29 
560 3 
561 1 
562 1 
562a 3 
562c 1 
563 4 
563-566 1 
563b 1 
564 1 
565c 1 
565d 1 
566 3 
566e 1 
567 1 
568 3 
568b 1 
569 1 
56e 1 
57 26 
571 1 
572 2 
573 7 
573c 1 
574 1 
575 1 
576a 1 
577 3 
578e 1 
579 2 
579b 1 
579d 1 
58 24 
580 4 
581 8 
581d 1 
581e 1 
582 1 
582a 1 
583 1 
584 4 
585 3 
586 3 
587 5 
588 2 
589 1 
589c 1 
58c 1 
58e 2 
59 21 
590 2 
591 1 
591e 1 
593 1 
594 2 
595 4 
596 2 
596c 1 
597 1 
598 2 
599 12 
59d 3 
59e 2 
5a 1 
5c 1 
6 550 
60 20 
600 8 
6000 1 
600e 1 
601 4 
602 1 
603c 1 
603e 2 
604 1 
605 1 
606 1 
606b 2 
607 4 
607-624 1 
607a 1 
608 2 
609 2 
609e 1 
60c 2 
61 15 
610 1 
611 2 
612 2 
613d 1 
613e 1 
614 1 
614b 1 
616c 1 
619b 1 
61a 1 
61e 2 
62 24 
620 8 
621 1 
623 3 
624 16 
625 2 
627 1 
627-716 1 
628 6 
629 2 
62a 1 
62b 1 
63 13 
631 2 
631b 1 
632 2 
634 5 
635 1 
637c 1 
638 2 
63a 1 
64 25 
640 1 
641 13 
642 2 
642a 1 
642c 1 
643 8 
644 1 
645 6 
648 2 
649 1 
64c 2 
65 15 
650 3 
651 1 
652 1 
653 2 
654 3 
655 1 
656 1 
656d 1 
657 2 
657a 1 
657d 2 
658 2 
659 2 
66 15 
660 1 
660e 1 
661 2 
661b 1 
663e 1 
664b 1 
665 2 
665b 1 
666 4 
667 2 
668 8 
668a 1 
669 1 
66d 1 
66e 1 
67 16 
671 1 
672 1 
673 1 
677 1 
68 28 
680 1 
680c 1 
681d 1 
682 5 
683 1 
684 1 
686 1 
686d 1 
687 16 
688 16 
689 1 
689d 1 
68e 1 
69 18 
691 2 
692 3 
693 4 
694 3 
695 1 
696 3 
697 5 
698 4 
698a 1 
699 1 
69a 2 
69d 1 
6d 1 
7 478 
70 21 
700 3 
701e 1 
703 9 
704 9 
705 6 
705e 1 
706 1 
707 4 
708 2 
709 4 
70c 2 
70d 1 
71 14 
710 1 
711 5 
712 9 
712d 1 
713c 1 
714 2 
715b 1 
715d 1 
716 1 
716a 1 
717ff 1 
719 1 
71c 1 
71d 1 
72 18 
721a 1 
721b 1 
722 1 
722-743 1 
723 1 
724 1 
724b 1 
725 6 
726 4 
727 2 
729 3 
73 15 
731 4 
732 1 
733 3 
734 3 
735 2 
736 1 
737 4 
74 15 
741 4 
742 2 
744 1 
746 22 
747 7 
748 1 
749 5 
74b 1 
75 18 
750 6 
751 1 
754 2 
755 9 
756 8 
757 3 
758 8 
759 3 
75b 1 
76 15 
760 2 
762 1 
763 1 
767 1 
768 1 
769 1 
769e 1 
76d 1 
77 13 
770 1 
771 1 
773 1 
774 4 
774b 1 
776 1 
777 2 
778 3 
778e 1 
779d 1 
77a 1 
77b 1 
78 24 
781 1 
782 1 
783 3 
786 2 
787 1 
788 1 
789 2 
78b 4 
78d 1 
79 19 
790 1 
791 2 
792 4 
793 5 
794 7 
795 1 
796 2 
799 2 
79b 1 
7th 2 
8 379 
8's 1 
80 21 
800 2 
802 2 
803 1 
804b 1 
805 2 
805-806 1 
806 76 
807 3 
807a 1 
808 22 
809 13 
80a 1 
80d 2 
80e 1 
81 20 
810 3 
812 8 
813 1 
814 5 
815 2 
818e 1 
819 12 
82 17 
820e 1 
824 1 
825 2 
828 1 
829 1 
82b 1 
83 24 
831 2 
832 8 
833 7 
834 11 
835 1 
835e 1 
836 5 
836d 1 
837 3 
838 1 
838a 1 
839 10 
839-856 1 
839d 1 
83a 1 
84 15 
840 15 
840c 1 
841 2 
842 6 
843 16 
844 12 
844e 1 
845 10 
846 2 
847 1 
849 1 
85 17 
850 1 
851 9 
852 7 
853 2 
854 5 
858 39 
858e 1 
859 4 
85a 1 
85b 1 
86 18 
860 6 
861 9 
862 1 
863 6 
864 1 
864a 1 
865 2 
866 5 
867 4 
868 1 
868b 1 
869 2 
87 11 
870 1 
871 4 
872a 1 
873 1 
875 2 
876 1 
878 3 
879 5 
87c 2 
87d 1 
88 14 
881 1 
883 2 
885 1 
886 2 
887 5 
888 1 
89 9 
891 1 
893 3 
895 1 
895d 1 
897 1 
898 2 
899 2 
899a 1 
89c 2 
8c 1 
8th 1 
9 214 
9's 1 
90 14 
900 2 
9000 1 
903 2 
903b 1 
904 6 
905 1 
906-2152 1 
907e 1 
908 5 
909 1 
909b 1 
90c 1 
91 15 
91-95 1 
910 2 
911 1 
912 2 
916 3 
917 3 
919 4 
91b 1 
91c 3 
91d 1 
92 17 
920 3 
921 2 
922 2 
923 1 
924 2 
926 2 
927 3 
928 2 
92a 2 
93 13 
930 2 
931 1 
932 2 
932a 1 
933 2 
934 4 
935 2 
937 2 
937d 1 
938 1 
938c 1 
939 1 
93b 1 
94 8 
941 1 
942 3 
943 2 
944 5 
945 1 
946 8 
947 5 
949 2 
94e 1 
95 4 
950 3 
950-953 1 
951c 1 
952 1 
952c 1 
953 2 
953e 1 
956 1 
958 1 
959e 1 
95a 1 
95b 2 
96 12 
961 2 
962 1 
963 1 
965 1 
967 2 
968 1 
969 3 
97 12 
970 1 
971 1 
972 1 
973 1 
976 3 
977 1 
978 1 
979 3 
97a 1 
98 23 
981 2 
982 2 
983 1 
985 2 
986 2 
987 2 
988 1 
99 12 
99-100 1 
990 2 
991 3 
993 3 
994 4 
995 3 
996 6 
997 1 
999 3 
9c 1 
9th 1 
a 6675 
a-b 1 
a-c 1 
a-io 1 
ab 3 
abandon 4 
abandoned 4 
abandoning 2 
abbreviated 4 
abbreviation 2 
abbreviations 2 
abdomen 1 
aberat 1 
abide 6 
abiding 1 
ability 10 
abl 2 
ablatival 20 
ablative 18 
ablatives 2 
able 92 
abode 3 
abominable 1 
abound 1 
about 160 
above 53 
above-mentioned 1 
abover 1 
abradatas 1 
abreast 1 
abridge 1 
abridged 2 
abroad 2 
abrocomas 1 
abrupt 3 
abs 1 
absence 18 
absent 11 
abso 1 
absol 1 
absolute 57 
absolutely 13 
absorbed 3 
abstain 4 
abstained 1 
abstract 42 
abstracted 1 
abstractions 2 
abstractly 2 
abstracts 17 
absurd 2 
absurdity 1 
absurdly 3 
abundance 4 
abundant 3 
abuse 3 
abusive 1 
ac 1 
acarnanians 1 
acc 130 
acccusative 1 
accedes 1 
accent 164 
accented 35 
accents 4 
accentuated 1 
accentuation 5 
accentus 1 
accept 6 
acceptable 1 
accepted 2 
accepting 1 
accident 1 
accidental 2 
accompanied 10 
accompanies 2 
accompaniment 12 
accompaniments 1 
accompany 5 
accompanying 5 
accomplice 1 
accomplish 13 
accomplished 11 
accomplishing 1 
accomplishment 3 
accord 1 
accordance 5 
according 85 
accordingly 19 
account 32 
accountability 2 
accountable 1 
accounted 1 
accounts 1 
accrue 1 
accu 1 
accumulation 1 
accurately 2 
accursed 2 
accurst 1 
accus 48 
accusation 5 
accusations 2 
accusative 317 
accusatives 18 
accusativus 1 
accuse 18 
accused 8 
accuser 4 
accusers 2 
accusing 4 
accustom 4 
accustomed 8 
ach 15 
achaean 2 
achaeans 6 
acharnians 1 
acheron 1 
achieve 1 
achieved 1 
achilles 7 
aciles 1 
acknowledge 5 
acknowledged 3 
acknowledges 2 
acornbearing 1 
acquainted 6 
acquiesce 1 
acquiescence 1 
acquire 12 
acquired 15 
acquires 1 
acquisition 1 
acquit 6 
acquitted 1 
acropolis 4 
across 7 
acrossant 1 
act 136 
acted 3 
acting 10 
action 401 
actionis 1 
actions 26 
active 273 
activity 9 
actor 4 
actors 1 
acts 18 
actual 29 
actually 20 
actuated 1 
acute 40 
acutus 1 
ad 1 
ad-cano 1 
adamant 2 
adapt 1 
adapted 2 
add 35 
added 165 
adding 40 
addition 59 
additional 5 
additionally 1 
address 7 
addressed 9 
addresses 1 
addressing 1 
adds 46 
adduced 1 
adequately 1 
adherent 1 
adherents 1 
adherescent 12 
adimantus 1 
adj 23 
adjec 1 
adjectival 16 
adjective 158 
adjectively 7 
adjectives 254 
adjectivize 1 
adjectivized 2 
adjoining 2 
adjudge 1 
adjudged 1 
adjunctive 1 
adjuncts 3 
administration 1 
admirable 2 
admiral 1 
admiration 2 
admire 13 
admired 4 
admirers 1 
admiring 2 
admissibility 1 
admission 2 
admit 31 
admits 8 
admitting 3 
adnominal 7 
ado 1 
adopt 7 
adopted 12 
adoption 1 
adopts 1 
adorn 2 
adpn 1 
adrastus' 1 
adscript 1 
adv 6 
advance 19 
advanced 12 
advances 1 
advancing 3 
advantage 19 
advantageous 4 
advantageously 1 
advantages 1 
adventure 1 
adverb 77 
adverbial 56 
adverbially 4 
adverbs 131 
adversaries 2 
adversative 23 
adversatively 2 
adversely 1 
advice 10 
advisable 1 
advise 8 
advised 3 
advising 4 
aegina 1 
aeneas 3 
aenus 1 
aeol 17 
aeolian 1 
aeolians 1 
aeolic 92 
aeolus 1 
aes 99 
aesch 22 
aeschines 3 
aeschylus 5 
aetna 1 
afar 2 
affair 3 
affairs 14 
affect 3 
affected 8 
affecting 1 
affection 5 
affects 3 
affinity 2 
affirm 2 
affirmation 3 
affirmations 1 
affirmative 40 
affirming 1 
affixed 2 
affixing 2 
afflict 2 
afflicted 1 
affliction 2 
affricata 1 
affrighted 1 
afraid 30 
after 634 
afternoon 3 
afterthought 2 
afterward 1 
afterwards 7 
ag 46 
again 20 
against 142 
agamemnon 1 
agape 2 
agasias 1 
agathon 3 
age 22 
aged 2 
agency 9 
agent 61 
agents 1 
ager 1 
ages 10 
agesilaus 8 
aggressive 1 
aggressor 1 
aggressors 1 
agias 1 
agis 2 
agitate 1 
agitation 2 
ago 11 
agon 1 
agora 1 
agoratus 1 
agree 23 
agreeable 4 
agreeably 1 
agreed 7 
agreeing 17 
agreement 39 
agrees 37 
agrianes 1 
agriculture 1 
agriculturist 1 
ah 8 
aha 2 
ahead 1 
ai 1 
aid 10 
aiding 1 
aids 1 
aim 2 
aims 1 
aio 1 
air 10 
airs 1 
aiunt 1 
aj 35 
ajax 3 
akin 16 
alarm 1 
alarmed 1 
alas 4 
albeit 2 
alc 20 
alcestis 2 
alcibiades 3 
alcidas 1 
alcisthenes 1 
alcmanic 1 
alcmene's 1 
alexander 2 
alexandria 1 
alien 2 
alii 2 
alike 14 
aliorum 1 
aliquid 1 
aliquis 1 
aliquo 1 
aliter 1 
aliud 3 
alius 5 
alive 12 
all 468 
all-important 1 
all-ruling 1 
all-speaking 1 
all-wise 2 
alleged 2 
alleging 1 
alliance 12 
allied 6 
allies 25 
alliteration 1 
allot 1 
allotment 1 
allotted 1 
allow 10 
allowable 1 
allowed 4 
allowing 5 
allows 2 
allude 1 
alluded 1 
allusion 1 
allusive 1 
ally 4 
almost 61 
alone 79 
along 24 
alongside 5 
aloof 3 
alpha 12 
alphabet 12 
alphabetic 1 
alphabets 1 
already 40 
also 615 
altar 1 
alter 7 
alteration 1 
alterations 1 
alterius 1 
alternate 5 
alternates 1 
alternative 33 
alternatives 5 
alteruter 1 
although 19 
altogether 1 
altoōd 1 
altus 1 
always 151 
am 421 
am- 1 
amans 1 
amare 1 
amazed 1 
amb- 1 
ambassador 3 
ambassadors 2 
ambi- 1 
ambiguity 2 
ambiguous 2 
ambition 1 
ambitious 2 
ambo 1 
ambulatur 1 
ambush 3 
american 1 
amid 6 
amiss 1 
ammeas 1 
among 38 
amount 8 
amphitheatre 1 
amplification 4 
amplifications 1 
amplify 1 
amuse 2 
amused 1 
an 1151 
an- 1 
anacoluthon 15 
anacolūthon 1 
anadiplōsis 1 
analogous 9 
analogue 1 
analogues 3 
analogy 94 
analysed 2 
analysis 4 
analytical 1 
analyzed 1 
anaphora 4 
anaphoric 6 
anarchy 1 
anastrophe 6 
anceps 1 
ancestor 2 
ancestors 7 
ancestral 3 
ancestry 1 
anchor 6 
anchorage 2 
ancient 15 
ancients 8 
ancora 1 
and 5344 
andoc 1 
andocides 3 
andr 1 
androsthenes 1 
angelus 1 
anger 11 
angered 2 
angle 1 
angry 32 
anhelare 1 
animal 3 
animals 5 
animated 2 
animation 1 
annalistic 2 
annexed 1 
annorum 1 
announce 20 
announced 8 
announces 1 
announcing 1 
annoy 2 
annoyance 1 
annoyed 3 
annual 1 
anodyne 1 
anoint 10 
another 146 
another's 2 
answer 36 
answered 15 
answering 5 
answers 18 
ant 112 
antalcidas 1 
ante 1 
ante-paen-ultima 1 
antecedent 115 
antecedents 2 
antepenult 16 
anterior 9 
anti-athenian 1 
anticipate 13 
anticipated 7 
anticipates 3 
anticipating 4 
anticipation 10 
anticipatory 9 
antigone 1 
antinous 1 
antiochus 1 
antiph 1 
antiphanes 1 
antiphon 1 
antistrophe 1 
antitheses 1 
antithesis 4 
antithetical 5 
antlered 1 
antwort 1 
anxiety 4 
anxious 2 
any 311 
any-which 1 
any-who 1 
anybody 11 
anyhow 1 
anyone 1 
anything 54 
anytus 1 
anywhere 2 
aor 553 
aorist 558 
aoristic 7 
aorists 59 
ap 6 
apart 17 
apartment 4 
apdn 1 
apelles 1 
aphaeresis 3 
aphobus 1 
aphrodite 4 
apnd 1 
apocopate 1 
apocope 3 
apodoses 5 
apodosis 131 
apodotic 6 
apollo 4 
apollodorus 1 
apologize 1 
apology 1 
aporia 1 
aposiopēsis 2 
apostrophe 2 
apparent 17 
apparently 20 
appeal 1 
appeals 2 
appear 69 
appearance 5 
appearances 1 
appeared 23 
appearing 3 
appears 81 
appease 1 
appellation 2 
appellatives 1 
appended 7 
appendix 2 
appetite 1 
appetites 1 
apple 1 
applicable 1 
application 5 
applied 3 
applies 3 
apply 3 
appoint 4 
appointed 6 
appoints 1 
apportion 1 
apportioned 1 
apposition 49 
appositional 5 
appositive 31 
appositives 3 
appreciable 4 
appreciably 1 
apprehend 1 
apprehension 6 
approach 17 
approached 3 
approaches 3 
approaching 4 
appropriate 9 
approval 2 
approve 4 
approved 4 
approves 2 
approximate 3 
approximately 2 
approximates 3 
aptitude 1 
ar 140 
arab 2 
arable 1 
arbitrary 2 
arbitrate 1 
arbitration 1 
arbitrator 2 
arcad 1 
arcadia 1 
arcadian 4 
archaeol 1 
archaic 2 
archaism 1 
archer 1 
archias 2 
archilochus 1 
archon 1 
are 1676 
ares 4 
arethusius 1 
argennusae 1 
argenti 1 
argilus 1 
argive 2 
argives 5 
argos 2 
argue 1 
argument 8 
arguments 4 
ariaeus 7 
arid 1 
aright 1 
ariphron's 1 
arise 6 
arisen 1 
arises 2 
arising 1 
aristarchus 1 
aristeus 2 
aristides 1 
aristocrat 1 
aristocratic 1 
ariston 1 
aristoph 42 
aristophanes 13 
aristotle 48 
arm 7 
armament 2 
armed 4 
armies 1 
arming 1 
armistice 1 
armour 1 
arms 28 
army 51 
army-leading 1 
armyleading 1 
arose 15 
around 13 
arouse 1 
arrange 5 
arranged 5 
arrangement 10 
arranging 2 
arrears 1 
arrested 2 
arrival 7 
arrive 5 
arrived 26 
arrives 4 
arriving 1 
arrogance 2 
arrow-point 1 
art 37 
artabazus 1 
artapates 1 
artaphernes 1 
artaxerxes 4 
arte 1 
artemis 2 
article 236 
articles 1 
articular 28 
artifice 1 
artificial 7 
arts 6 
arybbas 1 
as 2697 
ascended 4 
ascending 1 
ascertained 1 
ascertainment 1 
ascham's 1 
asclepius 1 
ascribed 1 
ashamed 28 
ashes 1 
ashore 1 
asia 11 
aside 6 
ask 45 
asked 40 
asking 19 
asks 15 
aspect 3 
aspects 1 
asper 1 
aspirate 6 
aspirated 4 
aspirates 5 
aspiration 3 
aspires 1 
ass 1 
assailant 1 
assault 2 
assaulted 1 
assemble 2 
assembled 2 
assemblies 1 
assembly 13 
assent 15 
assert 11 
asserting 2 
assertion 25 
assertions 6 
assertive 1 
asserts 1 
assessed 1 
assessing 1 
asseveration 2 
asseverations 6 
asseverative 15 
assign 1 
assigned 1 
assimilate 1 
assimilated 18 
assimilates 2 
assimilation 38 
assist 8 
assistance 5 
assisted 1 
assisting 2 
associate 4 
associated 6 
associating 1 
association 7 
assume 12 
assumed 20 
assumes 2 
assuming 4 
assumption 6 
assumptions 7 
assurance 5 
assure 3 
assured 6 
assuredly 5 
assyrian 1 
assyrians 3 
ast 1 
asterisk 1 
astern 1 
astonish 1 
astonished 10 
astonishing 1 
astonishment 4 
astride 1 
astute 1 
asunder 1 
asyndetic 1 
asyndeton 13 
at 469 
atalante 1 
atall 1 
athematic 8 
athen 1 
athena 3 
athene 1 
athenian 8 
athenians 64 
athens 14 
athens-wards 2 
athletes 1 
ative 2 
atone 1 
atreides 1 
atreus 2 
att 126 
attach 2 
attached 23 
attaches 2 
attaching 2 
attack 19 
attacked 5 
attacking 5 
attacks 3 
attain 4 
attainable 1 
attained 8 
attaining 1 
attainment 5 
attempt 10 
attempted 6 
attempting 3 
attend 3 
attendant 9 
attendants 3 
attended 2 
attention 7 
attentive 1 
attentively 1 
attest 1 
attested 13 
atthis 1 
attic 870 
attica 10 
attitude 6 
attracted 23 
attraction 19 
attractive 1 
attracts 2 
attrib 1 
attribute 7 
attributed 1 
attributes 2 
attributive 89 
attributively 3 
attributives 3 
aucune 1 
audacity 1 
aude 1 
audible 1 
audire 1 
audis 1 
auditorium 1 
aught 6 
augm 3 
augment 66 
augmented 11 
augmentless 1 
augments 10 
auspices 1 
auspicium 1 
aut 3 
author 4 
authority 7 
authors 4 
automaton 1 
autumn 1 
auxiliaries 1 
auxiliary 2 
av 12 
avail 3 
avant 1 
avenge 16 
avenged 1 
avenging 1 
aversion 2 
avert 8 
aves 2 
avis 1 
avoid 25 
avoided 9 
avowed 4 
await 3 
awake 4 
awaken 3 
aware 5 
away 68 
awe 1 
awful 1 
awoke 3 
ax 3 
axe 2 
aye 4 
aíro 1 
b 992 
b's 1 
bacch 6 
bacchante 1 
bacchus 1 
bacchylides 1 
back 43 
backhand 1 
backward 3 
bad 24 
bade 2 
badness 1 
baffled 2 
baggage 1 
baggage-carriers 1 
baggage-train 1 
bait 1 
bakery 1 
balanced 6 
ballot 1 
ballots 1 
band 2 
banded 1 
baneful 1 
banish 1 
bankrupt 1 
banks 2 
banter 1 
bar 1 
barbarian 8 
barbarians 21 
barbaric 2 
bare 1 
barley 1 
barren 1 
barter 1 
barytone 4 
barytones 3 
base 12 
based 4 
basely 1 
baseness 3 
baser 1 
bashful 1 
basis 5 
basket 3 
bath 2 
bathed 1 
bathing 2 
bathing-water 1 
battle 25 
battle-rout 1 
battlefield 1 
battlement 1 
battlements 1 
battles 2 
battling 1 
bawl 1 
bazaar 1 
be 1602 
be- 1 
beam 2 
bear 30 
beard 1 
beards 1 
bearing 4 
beast 11 
beasts 2 
beat 3 
beaten 3 
beating 2 
beaumont 2 
beautiful 9 
beauty 13 
became 46 
because 112 
become 130 
becomes 76 
becoming 17 
becomingly 1 
bed 8 
bed-fellow 2 
bee 2 
been 298 
beetle 1 
befall 2 
befell 2 
befit 1 
befits 2 
before 371 
beforehand 6 
beg 14 
began 16 
begat 4 
beget 5 
begetter 1 
beggar 3 
beggars 2 
begged 4 
begin 29 
beginner 1 
beginning 116 
beginnings 2 
begins 7 
begotten 2 
begs 1 
beguiled 1 
begun 7 
behalf 7 
behave 1 
behaved 1 
behind 21 
behold 5 
beholder 1 
beholdest 1 
behooves 2 
being 127 
beings 1 
belief 20 
believe 14 
believed 2 
believing 1 
belinda 1 
bellicis 1 
bellow 2 
bellum 3 
belly 3 
belong 59 
belonged 1 
belonging 29 
belongs 42 
beloved 2 
below 12 
bema 1 
ben 1 
bend 4 
bene 2 
beneath 3 
benefit 15 
benefited 3 
benefiting 1 
benefits 2 
benevolence 1 
bent 2 
bereft 1 
berry 1 
beseech 6 
beseeching 1 
beseem 2 
beseems 1 
beside 4 
besides 28 
besiege 2 
besieged 2 
besiegers 1 
besieging 1 
besought 2 
best 46 
bestirred 1 
bestow 1 
bestowed 1 
bethink 1 
bethought 1 
betide 1 
betook 2 
betray 4 
betrayed 5 
betrayers 1 
better 45 
between 142 
bewail 4 
bewailed 1 
bewailing 2 
beware 8 
beyond 16 
bhaā-tás 1 
bhárāmi 1 
bhā-más 1 
bhā-thá 1 
bhā-thás 1 
bhā´-mi 1 
bhā´-nti 1 
bhā´-si 1 
bhā´-ti 1 
bhā´mi 1 
bid 10 
bidding 2 
bile 1 
bill 7 
bimembered 3 
bimembral 2 
bind 9 
binds 3 
bini 1 
biped 1 
bird 11 
birds 1 
birth 4 
birth-pang 1 
bishop 1 
bit 1 
bite 4 
bits 1 
bitter 2 
bivouac 1 
black 14 
blacken 3 
blamable 1 
blame 25 
blamed 4 
blameless 2 
blames 1 
blaming 1 
blasts 1 
blazing 1 
bleat 3 
blessed 3 
blessings 8 
blest 2 
blind 6 
bliqua 1 
block 1 
blockaded 1 
blockhead 1 
blood 10 
blood-thirsty 1 
bloodless 1 
bloody 3 
bloom 4 
bloomed 2 
blot 1 
blow 10 
blows 5 
bluebeard 1 
bláckberry 1 
boar 2 
boast 2 
boasting 1 
boats 4 
bodies 2 
bodily 7 
body 37 
body-guard 2 
boeot 1 
boeotia 6 
boeotian 3 
boeotians 3 
boeum 1 
boil 3 
boire 2 
bolbe 1 
bold 5 
boldly 1 
boldness 3 
bolt 1 
bon 1 
bond 1 
bondage 3 
bone 1 
bones 3 
bonté 1 
book 19 
books 3 
bookseller 1 
boorishly 1 
boots 1 
bordering 1 
bore 11 
boreas 3 
boring 1 
born 23 
borne 4 
borrow 2 
borrowed 7 
borrowing 1 
borrows 7 
both 223 
bought 16 
bound 6 
boundaries 1 
boundary 5 
boundary-lines 1 
boundless 1 
bouquet 1 
bovis 1 
bow 8 
bowel 2 
bowl 1 
bowman 3 
bowmen 2 
box 1 
boy 18 
boyhood 1 
boys 3 
brachylogy 8 
bracketed 1 
brackets 1 
brag 1 
braid 2 
branch 2 
brand 1 
brandish 1 
brasidas 4 
brave 5 
bravely 1 
braver 1 
bravery 2 
bravest 1 
brawler 1 
brazen 4 
brazier 1 
bread 2 
bread-woman 1 
break 33 
break-water 1 
breakfast 7 
breakfasted 1 
breaking 1 
breast 2 
breast-plate 1 
breastplate 2 
breath 7 
breathe 11 
breathed 1 
breathing 34 
breathings 3 
bred 2 
breed 1 
brevity 5 
bribe-taker 1 
bribery 3 
bribes 1 
brick 1 
bricks 4 
bride 1 
bridegroom 1 
bridge 3 
bridges 1 
bridle 3 
brief 6 
briefest 1 
briefly 5 
bright 2 
brightly 2 
brilliant 1 
brims 1 
brine 1 
bring 49 
bringing 13 
brings 7 
briseis 1 
bristled 1 
broached 1 
broad 2 
broke 1 
broken 9 
bronze 1 
brother 12 
brothers 2 
brought 35 
bruise 3 
brutal 1 
brute 1 
build 10 
building 3 
buildings 1 
built 6 
bulb-root 1 
bulk 1 
bulls 1 
bunch 1 
burden 3 
burgher 1 
buried 1 
burke 1 
burn 22 
burn- 1 
burned 4 
burneth 1 
burning 4 
burnt 3 
burst 8 
bury 8 
business 2 
busy 2 
but 1051 
buy 12 
buying 2 
buzz 1 
by 1586 
by-form 38 
by-forms 12 
byform 2 
byron 2 
byzantine 1 
byzantium 2 
bēta 1 
c 1027 
c-331 1 
cable 2 
cackle 1 
caco 1 
cadmean 1 
cadmus 1 
caes 1 
caesar's 1 
caesura 2 
cairo 1 
calamity 6 
calchedonians 1 
calculate 1 
calculating 1 
call 35 
called 119 
callias 1 
calling 6 
callisthenes 1 
callistratus 1 
calls 3 
calmly 1 
calumniate 1 
calumniated 2 
calumniation 2 
calumniators 1 
calumny 1 
calydon 1 
came 72 
camera 1 
camest 1 
camp 11 
campaign 2 
campaigns 1 
can 93 
can't 1 
canal 1 
cancel 1 
cannot 52 
canon 1 
canst 4 
cap 1 
capable 12 
capacity 11 
capital 5 
capitals 2 
caprice 1 
captain 2 
captains 4 
captive 1 
captives 1 
capture 16 
captured 29 
cardinal 4 
cardinals 5 
care 56 
careful 1 
carefully 2 
careless 2 
carelessly 1 
cares 2 
cargoes 1 
caria 2 
caring 2 
carpenter 3 
carriage 1 
carriage-road 1 
carried 12 
carries 1 
carry 17 
carrying 11 
carthaginians 1 
carve 2 
case 278 
case-forms 1 
cases 242 
casks 1 
cast 6 
casus 4 
catachrēsis 1 
catch 4 
catch-penny 1 
catching-fish 1 
cate 1 
categories 1 
cattle 3 
caught 8 
caus 1 
causal 38 
causative 4 
cause 112 
caused 14 
causes 4 
causing 2 
caution 12 
cautious 4 
cav-us 1 
cavalry 12 
cavalry-force 1 
cave 1 
cavern 1 
cavity 2 
cayster 1 
ce 2 
ce-ci 1 
cease 27 
ceased 15 
ceases 1 
ceasing 1 
cebes 1 
cecrops 1 
celebrate 3 
celestial 1 
cenaeum 1 
cenotaph 1 
censebo 1 
censure 5 
censures 1 
cent 1 
centaur 1 
central 1 
centre 7 
centres 1 
cents 1 
century 15 
cephissus 1 
ceramīcus 1 
cersicle 1 
cersobleptes 1 
certain 63 
certainly 32 
certainty 5 
cessation 1 
ceteri 1 
cf 5 
ch 13 
chaerephon 1 
chaeronea 1 
chaff 1 
chain 1 
chains 1 
chaldaeans 3 
chalk 1 
challenges 1 
chamber 2 
chambers 1 
champion 1 
chance 20 
chanced 1 
chances 2 
change 62 
changed 33 
changes 25 
changing 1 
channing 1 
character 34 
characteristic 13 
characteristics 1 
characterize 2 
characterized 2 
characterizes 1 
charge 12 
chargeable 1 
charged 1 
charges 2 
chariot 6 
charioteer 1 
chariots 4 
charm 22 
charmed 2 
charmer 1 
charmides 2 
charming 1 
charybdis 1 
chase 5 
chaste 1 
chasten 1 
chastise 1 
cheat 1 
check 3 
checked 1 
cheep 1 
cheer 3 
cheered 1 
cheerful 1 
cherishing 1 
chersonesus 2 
chest 1 
chez 3 
chi 1 
chians 1 
chiasmus 1 
chiastic 1 
chick 3 
chick-pea 1 
chicken 1 
chide 4 
chief 20 
chiefly 86 
child 21 
child-bed 1 
childhood 2 
childish 1 
childless 4 
children 30 
chill 1 
chilling 3 
chin 2 
chirisophus 4 
chirp 2 
chisel 1 
choice 8 
choke 2 
choose 25 
chooses 2 
choosing 1 
chop 1 
choral 3 
chords 3 
choregus 1 
chorographic 1 
chorus 4 
choruses 5 
chose 5 
chosen 14 
chremon 1 
christ 2 
chrysantas 1 
chryseïs 2 
chrysostomus 1 
churchgoer 1 
churl 1 
cilicia 2 
cilician 2 
cinder 1 
cineris 1 
circle 2 
circumference 1 
circumflectus 1 
circumflex 26 
circumlocution 1 
circumstance 10 
circumstances 20 
circumstantial 19 
cistern 1 
citadel 2 
citation 1 
cited 6 
cithern 1 
cities 25 
citing 1 
citizen 12 
citizens 13 
city 95 
city-wall 1 
civic 4 
civil 2 
civilized 1 
civilizes 1 
claim 6 
claimed 2 
claiming 1 
claims 2 
clamour 1 
clan 1 
clang 1 
clapper 1 
clasping 1 
class 92 
classed 12 
classes 31 
classic 3 
classical 36 
classification 5 
classified 4 
clause 555 
clauses 423 
clavis 1 
claws 1 
cleander 3 
cleanse 1 
cleansing 1 
clear 32 
clearchus 13 
clearidas 1 
clearly 21 
clearness 4 
clearthus 1 
cleavage 1 
cleave 2 
cleaving 1 
cleft 1 
clenched 1 
cleon 2 
cleon's 1 
cleophon 1 
clerk 4 
clever 1 
cleverly 1 
client 1 
cliff 1 
climax 3 
climb 1 
cling 2 
clinias 1 
clipped 1 
clitoph 1 
cloak 3 
cloaklet 1 
close 28 
closed 5 
closely 32 
closer 8 
closest 1 
closing 1 
clothe 10 
clothed 2 
clothes 3 
clothing 2 
cloud 3 
cloud-collector 1 
clouds 3 
cloven 1 
club 1 
clumsy 1 
cluster 2 
clytaemnestra 1 
coalesce 1 
coast 2 
cock 1 
cocytus 1 
codify 1 
codifying 1 
codrus 1 
coffer 1 
coffin 1 
cognate 25 
cognomentum 1 
cognoscas 2 
coin 1 
coincidence 2 
coincident 14 
coincides 2 
cola 1 
cold 9 
colder 1 
collars 1 
collateral 1 
collect 10 
collected 7 
collecting 3 
collection 1 
collective 14 
collectives 2 
collide 1 
collided 1 
collision 1 
collocation 1 
collocations 2 
colloquial 9 
colloquially 1 
colo 1 
colon 2 
colonist 1 
colonists 2 
colonize 1 
colony 1 
colour 1 
colouring 1 
colourless 1 
colts 1 
column 1 
com 11 
comb 3 
combat 1 
combatants 1 
combination 24 
combinations 16 
combine 1 
combined 11 
combines 2 
combining 3 
combustible 1 
come 155 
comedy 24 
comely 1 
comer 1 
comes 28 
comic 14 
coming 23 
comitative 8 
comma 2 
command 67 
commanded 11 
commander 9 
commanders 1 
commanding 6 
commands 16 
commenced 1 
commend 6 
comments 1 
commingled 1 
commissioners 1 
commit 3 
commits 1 
committatur 1 
committed 7 
commodi 1 
common 262 
commoner 16 
commonest 3 
commonly 124 
commons 2 
commonwealth 1 
communicate 1 
communicating 1 
communications 1 
community 2 
comp 84 
compact 2 
companies 1 
companion 5 
companionable 1 
companions 6 
company 8 
comparable 1 
comparative 78 
comparatives 19 
compare 9 
compared 12 
comparing 1 
comparison 56 
comparisons 4 
compass 2 
compassing 1 
compassion 2 
compel 2 
compelled 2 
compendious 2 
compensates 2 
compensation 3 
compensative 1 
compensatory 6 
competent 1 
compiling 1 
complement 13 
complements 5 
complete 32 
completed 29 
completely 14 
completes 1 
completion 18 
complex 29 
complexion 1 
complexive 9 
comply 1 
component 3 
compose 1 
composed 4 
composite 4 
composition 70 
compositions 1 
compound 108 
compounded 24 
compounding 1 
compounds 110 
compress 3 
compressed 3 
compressing 1 
comps 1 
compulsion 1 
comrade 5 
con- 2 
con-suetus 1 
conative 3 
conceal 5 
concealed 2 
concedes 2 
conceits 1 
conceivable 3 
conceivably 1 
conceive 4 
conceived 13 
conceives 2 
concentrated 1 
concentrates 1 
concentration 1 
concentrative 1 
conception 3 
conceptions 1 
concern 4 
concerned 17 
concerning 23 
concerns 1 
concession 15 
concessions 1 
concessive 22 
concise 1 
concisely 1 
conclude 3 
concluded 8 
conclusion 26 
conclusions 2 
conclusive 1 
concocted 1 
concord 7 
concords 3 
concourse 1 
concrete 11 
concretely 1 
concretes 1 
concurrence 1 
concurrent 3 
condemn 5 
condemned 6 
condemning 3 
condensed 5 
conditam 1 
condition 85 
conditional 123 
conditions 85 
conducere 1 
conduct 8 
conducted 2 
conducting 1 
conducts 1 
confer 2 
confess 2 
confidence 6 
confident 4 
confidential 1 
confined 6 
confirm 2 
confirmation 2 
confirmative 5 
confirmatory 8 
confirms 5 
conform 1 
conformable 3 
conformably 1 
conformity 8 
conforms 2 
confuse 1 
confused 7 
confusion 15 
confute 4 
confuted 1 
congratulate 1 
conicere 1 
conj 2 
conjecture 3 
conjectured 1 
conjugation 37 
conjunction 83 
conjunctional 3 
conjunctions 48 
conjunctive 7 
connect 5 
connected 55 
connecting 6 
connection 41 
connective 14 
connectives 2 
connects 6 
connote 1 
connotes 3 
conon 1 
conquer 10 
conquered 11 
conquering 1 
conqueror 1 
conquerors 1 
conscious 13 
consciousness 2 
conse- 1 
consecutive 13 
consent 5 
consequence 28 
consequent 1 
consequential 1 
consequently 5 
consider 52 
considerable 1 
consideration 1 
considered 10 
considering 11 
considers 1 
consilio 1 
consist 3 
consisted 1 
consistency 1 
consistent 1 
consistently 2 
consisting 5 
consists 13 
consonant 124 
consonantal 2 
consonants 66 
consorted 2 
conspicuous 4 
conspiracy 1 
conspirators 1 
conspired 1 
conspiring 1 
constantly 3 
constellation 1 
constituent 2 
constituted 1 
constitution 7 
constitutional 1 
constrained 1 
construct 1 
constructed 5 
constructio 4 
construction 177 
constructions 40 
construed 5 
consult 3 
consume 1 
consummation 1 
contact 2 
contain 14 
contained 14 
containing 27 
contains 34 
contamination 1 
contemplating 1 
contemplation 1 
contemporaneous 10 
contemporaries 1 
contempt 6 
contemptuous 1 
contend 13 
contended 3 
contending 4 
contends 1 
content 12 
contentedly 1 
contention 1 
contents 3 
contest 7 
contestant 1 
contests 1 
context 46 
continents 1 
contingent 1 
continually 10 
continuance 14 
continuation 4 
continuative 3 
continue 15 
continued 17 
continues 9 
continuing 16 
continuous 4 
contr 1 
contract 30 
contracted 83 
contracting 2 
contraction 48 
contractions 3 
contracts 32 
contradict 1 
contradictory 1 
contradicts 1 
contrario 2 
contrary 22 
contrast 68 
contrasted 32 
contrasting 1 
contrasts 16 
contribute 1 
contrive 2 
contrived 2 
control 7 
controversy 1 
contumely 1 
convened 1 
convenience 8 
conveniences 1 
convenient 1 
conventional 2 
conversation 5 
converse 6 
conversed 4 
conversely 3 
conversing 4 
converted 1 
convey 5 
conveyed 4 
conveying 1 
conveys 1 
convict 3 
convicted 6 
conviction 2 
convictions 1 
convince 3 
convinced 3 
convincing 2 
convocatis 1 
convoy 1 
cook 3 
cool 4 
cooled 1 
coop 1 
cope 1 
copper 1 
coppersmith 2 
coppice 1 
copula 10 
copulas 1 
copulative 24 
coram 2 
corcyra 6 
corcyraeans 3 
corcyreans 1 
corinth 4 
corinthian 3 
corinthians 8 
corn 5 
coronis 1 
corpse 4 
correct 10 
correction 2 
corrections 1 
corrective 1 
correctly 3 
correctness 1 
corrects 2 
correlated 9 
correlation 2 
correlative 11 
correspond 12 
correspondence 3 
corresponding 39 
corresponds 13 
corrupt 10 
corrupted 1 
corruption 1 
coryphaeus 2 
corōnis 1 
cost 3 
costly 2 
cotylaeum 1 
couch 1 
cough 2 
could 97 
council 2 
councillor 1 
counsel 8 
counselled 1 
counsellor 2 
counsellors 2 
counsels 2 
count 5 
counted 1 
counterpart 1 
counterwall 1 
countless 1 
countries 6 
country 51 
counts 1 
couple 1 
coupled 1 
courage 19 
courageous 6 
course 33 
courses 1 
court 5 
courteous 2 
courts 3 
courtship 1 
cover 5 
covered 1 
covers 2 
covert 1 
covet 1 
covetous 2 
cow 9 
coward 3 
cowardice 4 
cowardly 2 
cower 1 
coëxtensive 2 
coöperate 2 
coöperating 1 
coöperative 1 
coördinate 23 
coördinated 17 
coördinating 7 
coördination 17 
coőrdinated 1 
cp 1122 
cr 35 
craft 3 
crafty 2 
crane 1 
crasis 20 
crat 10 
cratinus 1 
craven 1 
creak 1 
create 2 
created 2 
creation 2 
creative 2 
creatures 1 
credas 1 
crederes 1 
credideris 1 
credit 2 
credulity 1 
creep 3 
creon 2 
crept 2 
crescent 1 
crescent-shaped 1 
cretan 7 
cretans 3 
creusa 1 
crew 2 
crews 1 
cries 1 
crime 8 
criminal 1 
crimson 1 
crisis 1 
criti 3 
critias 2 
critical 2 
crito 1 
critobulus 1 
croak 1 
cronus 1 
cronus' 1 
crop 1 
crops 1 
cross 9 
crossedby 1 
crossedover 3 
crossedthe 1 
crossedto 1 
crossing 1 
crossingthe 1 
crosswisearrangement 1 
croton 1 
crouch 1 
crow 1 
crowd 2 
crowded 3 
crown 9 
crowned 1 
crowns 2 
crows 1 
cruel 2 
cruelly 1 
crush 1 
cry 10 
ctesiphon 2 
ctesippus 2 
cubit 1 
cubits 1 
cuckoo 2 
cuirasses 1 
culmination 1 
cultivated 1 
cults 1 
culture 3 
cum 6 
cumbersome 2 
cup 8 
cup-shaped 1 
cups 1 
cur 1 
cure 1 
cured 1 
current 4 
curritur 1 
curse 3 
cursive 1 
custodian 1 
custom 11 
customary 19 
customs 2 
cut 32 
cutting 4 
cyaxares 1 
cyc 1 
cydnus 1 
cyprian 3 
cyprus 2 
cyrene 1 
cyrus 89 
d 1118 
d'ye 1 
dabo 1 
dacruma 1 
dactyl 1 
daddy 1 
dagger 2 
daily 2 
daimones 1 
daintiness 2 
damage 3 
damnippus 1 
danaans 1 
danai 1 
danaids 1 
dance 5 
danced 2 
dancer 1 
dancing 1 
dancing-place 2 
danger 23 
dangers 9 
dar-ling 1 
dare 14 
daric 1 
darics 3 
daring 6 
darius 10 
dark 5 
dark-haired 1 
darkly 3 
darkness 6 
darling 1 
dart 2 
dash 2 
dass 1 
dat 164 
date 8 
dated 1 
dates 1 
datival 4 
dative 341 
datives 5 
dativus 2 
daughter 18 
daughter-in-law 1 
daughters 2 
daulia 1 
david 1 
dawdle 2 
dawes 1 
dawes' 1 
dawn 6 
day 64 
day's 2 
day-labourer 1 
daybreak 4 
daylight 2 
days 22 
daze 1 
de 3 
de- 1 
de-mens 1 
dead 56 
deaf-mute 1 
deal 7 
dealers 1 
dealing 3 
dealings 1 
deals 4 
dealt 4 
dear 18 
dearer 1 
dearest 4 
death 77 
debt 2 
decad 1 
decade 1 
decapitated 1 
decay 2 
deceased 2 
deceit 2 
deceitful 1 
deceive 19 
deceived 12 
decelean 1 
decem 1 
decide 20 
decided 13 
decidedly 1 
decides 4 
deciding 1 
decision 4 
decisior 1 
decisive 2 
deck 1 
decl 8 
declarations 1 
declarative 2 
declare 9 
declared 5 
declaring 1 
declension 63 
declensions 7 
declined 45 
decree 4 
decreed 4 
dedicated 1 
dedicator 1 
deducible 1 
deed 17 
deeds 6 
deem 2 
deemed 3 
deeming 1 
deep 7 
deep-dug 1 
deep-throated 1 
deep-toned 1 
deepen 1 
deeply 1 
deer 1 
deer-shooting 1 
defamation 1 
defeated 8 
defect 2 
defective 1 
defectives 3 
defectu 1 
defence 17 
defend 12 
defendant 4 
defended 3 
defenders 1 
defending 1 
deficiency 1 
define 15 
defined 6 
defines 12 
defining 9 
definite 86 
definitely 3 
definiteness 3 
definition 6 
definitions 3 
defy 1 
degradation 1 
degree 31 
degrees 7 
deictic 5 
deities 2 
deity 1 
delay 5 
delayed 1 
delays 1 
delib 1 
deliberate 9 
deliberated 1 
deliberating 3 
deliberation 3 
deliberative 27 
deliberatives 1 
delicacy 1 
delicate 2 
delicately 1 
delight 5 
delighted 2 
delighting 1 
delights 1 
deliver 3 
deliverance 1 
delivered 4 
deliverer 1 
delivering 1 
delos 4 
delphi 3 
delta 2 
dem 2 
demand 5 
demanded 6 
demanding 4 
demands 4 
demaretus 1 
deme-names 1 
demes 1 
demeter 1 
democracy 2 
democratic 3 
demonstr 1 
demonstrandum 1 
demonstrative 92 
demonstratives 13 
demophon 1 
demos 1 
demosth 1 
demosthenes 24 
denial 7 
denied 6 
denies 2 
denominate 1 
denominative 26 
denominatives 20 
denominator 2 
denote 146 
denoted 27 
denotes 121 
denoting 139 
denounced 1 
dental 20 
dentals 5 
deny 20 
denying 3 
deos 1 
depart 18 
departed 16 
departing 1 
departure 6 
depend 12 
depended 9 
dependence 11 
dependent 133 
depending 18 
depends 39 
depicted 1 
deponent 22 
deponents 11 
deposited 1 
deprecate 1 
deprecates 1 
deprecation 2 
deprecations 1 
deprecor 1 
depressed 1 
depression 1 
deprive 12 
deprived 18 
deprives 3 
depriving 4 
depth 4 
deputy 1 
der 2 
deride 1 
derivation 3 
derivative 3 
derivatives 4 
derive 6 
derived 109 
derives 3 
des 1 
descend 4 
descendant 1 
descended 2 
descent 6 
describe 5 
described 6 
describes 3 
describing 1 
description 6 
descriptions 5 
descriptive 7 
descritions 1 
desert 4 
deserted 3 
deserted-city 1 
deserters 2 
desertion 3 
deserts 3 
deserve 3 
deserved 1 
deserves 2 
deserving 2 
desideratives 1 
designate 3 
designated 6 
designates 3 
designation 2 
designations 2 
designed 2 
designs 1 
desirable 3 
desire 80 
desired 13 
desires 8 
desiring 2 
desirous 4 
desist 1 
desisted 2 
desolate 1 
despair 1 
despairing 1 
despatched 4 
desperately 1 
despise 5 
despised 3 
despite 2 
despondency 1 
despot 2 
despotic 5 
despotism 2 
despotisms 1 
destination 1 
destined 2 
destiny 2 
destroy 26 
destroyed 11 
destroyer 1 
destroying 6 
destroys 1 
destruction 6 
destructive 2 
detached 1 
detachment 1 
detail 6 
detailed 1 
details 6 
detected 1 
detecting 1 
determination 3 
determinative 6 
determinatives 1 
determine 10 
determined 11 
determines 6 
deters 1 
detested 3 
detests 1 
developed 30 
developing 1 
development 11 
deviate 1 
deviation 1 
device 2 
devices 2 
devise 6 
devised 1 
devoid 1 
devoted 2 
devotes 1 
devoutly 1 
dew 2 
dexippus 3 
dextra 1 
deā-rum 1 
diadem 1 
diaeresis 3 
diagonal 1 
dial 2 
dialect 9 
dialectal 8 
dialectic 5 
dialectical 2 
dialects 31 
dialogue 13 
dialogues 1 
diameter 1 
diaporēsis 1 
dicam 2 
diction 1 
did 168 
didst 6 
die 48 
died 8 
dies 2 
diet 1 
dieth 1 
dieu 1 
differ 16 
differed 4 
difference 67 
differences 12 
different 110 
differentiate 1 
differentiating 2 
differently 5 
differing 2 
differs 9 
difficult 20 
difficulties 1 
difficulty 5 
dig 6 
digamma 5 
dignitary 1 
dignity 3 
digraphs 1 
digressed 1 
digression 1 
dimin 3 
diminish 1 
diminutive 4 
diminutives 15 
dinarchus 4 
dinner 2 
dio 1 
dioclides 1 
diog 1 
diogenes 1 
diomed 1 
diomede 1 
dionysia 1 
dionysiac 1 
dionysus 4 
dioscuri 1 
dip 3 
diphth 1 
diphthong 39 
diphthongal 2 
diphthongs 26 
dipped 1 
direct 136 
directed 3 
direction 7 
directions 4 
directlier 1 
directly 33 
dirty 1 
dis- 1 
disadvantage 6 
disagree 1 
disagreeable 1 
disagreeably 1 
disappear 3 
disappearance 4 
disappeared 6 
disappears 8 
disappointed 2 
disapprobation 1 
disapproval 1 
disapprove 1 
disaster 2 
disbelieve 2 
disc 2 
discerned 1 
discernere 1 
discharge 1 
discharged 1 
discipline 2 
disciplined 1 
disclaim 1 
discontented 1 
discouraged 1 
discourse 197 
discover 4 
discovered 2 
discoverer 1 
discovery 2 
discursive 1 
discuss 2 
discussed 3 
discussing 1 
discussion 9 
disease 7 
diseased 2 
diseases 1 
disembarked 2 
disfranchised 1 
disgrace 6 
disgraced 1 
disgraceful 10 
disgracefully 1 
disgusted 2 
dishonour 4 
dishonoured 4 
disinclination 1 
disinclined 1 
disjoin 1 
disjunctive 6 
disjunctives 1 
disliked 2 
dislikes 1 
dismissed 4 
disobey 1 
disorder 1 
disorderly 1 
disparagement 1 
dispatches 2 
dispelled 1 
dispense 1 
dispenses 2 
dispersed 1 
displaced 7 
displacement 4 
displaces 1 
display 1 
displays 1 
displease 2 
displeased 1 
displeasing 1 
disposal 2 
dispose 3 
disposed 6 
disposition 7 
dispute 12 
disputed 6 
disputes 1 
disputing 2 
disraeli 1 
disregard 2 
disregarded 2 
dissatisfaction 1 
dissent 2 
dissimilar 3 
dissimilarity 1 
dissimilation 2 
dissimulo 1 
dissoluble 1 
dissolved 2 
dissuade 2 
dissuaded 1 
dissuading 1 
dissyllabic 12 
distance 6 
distant 9 
distil 1 
distinct 17 
distinction 27 
distinctions 7 
distinctly 9 
distinctness 4 
distinguish 27 
distinguished 39 
distinguishes 4 
distinguishing 2 
distracted 1 
distraction 1 
distress 3 
distressed 4 
distribute 6 
distributed 3 
distributing 1 
distribution 1 
distributive 8 
distributively 3 
distributives 1 
district 2 
distrust 6 
distrusted 3 
disturb 7 
disturbance 6 
disturbed 1 
disturbing 1 
dit 1 
diurnus 1 
dived 1 
diverging 1 
diversity 1 
divert 2 
diverted 1 
diverting 1 
divests 1 
divide 7 
divided 27 
dividing 2 
divination 2 
divine 9 
divinities 1 
divinity 5 
division 8 
divisions 6 
divorced 1 
dixerim 2 
dixisses 1 
dixisset 1 
dixit 3 
do 488 
dock 1 
documents 1 
doer 1 
doers 1 
does 168 
dog 4 
doglike 1 
dogmatic 1 
dogs 4 
doing 67 
doings 1 
dollar 1 
dolphin 2 
domain 1 
domestic 2 
dominion 2 
don 3 
don't 27 
done 102 
dono 1 
donor 1 
doom 1 
doomed 2 
door 10 
doorkeeper 1 
doors 4 
dor 34 
dorians 3 
doric 136 
doric' 1 
doris 1 
dormant 1 
dost 21 
dot 1 
doth 1 
double 39 
double-gamma 1 
doubled 12 
doublets 1 
doubling 5 
doubly 1 
doubt 15 
doubted 2 
doubtful 40 
doubtless 3 
doubts 1 
dove 1 
dove-cote 1 
doves 1 
dower 1 
down 54 
down-stream 1 
downright 1 
dowry 1 
drachm 1 
drachma 3 
drachmae 1 
drachmas 3 
drag 5 
dragged 2 
dragging 1 
draining 1 
drama 16 
dramatic 17 
dramatists 2 
drank 3 
draw 21 
drawing 2 
drawled 1 
drawn 5 
draws 1 
dread 3 
dreaded 2 
dreadful 5 
dream 6 
dreams 1 
dress 4 
dressed 1 
dried 1 
drink 33 
drinks 1 
drip 1 
drips 1 
drive 13 
driven 2 
driver 1 
drivers 1 
driving 1 
drop 23 
dropped 31 
dropping 2 
drops 10 
droughts 1 
drove 2 
drowsy 1 
drunk 7 
drunkard 1 
drunken 2 
dry 11 
dryden 2 
du 5 
dual 153 
duality 1 
dubitative 1 
ducere 1 
ducibus 1 
due 81 
dues 1 
dullest 1 
duly 1 
dum 1 
dumb 1 
dung 1 
duration 10 
durative 2 
during 13 
durst 1 
dust 5 
duties 5 
duty 21 
dwell 19 
dwellers 2 
dwelling 5 
dwelt 2 
dy 1 
dye 1 
dying 2 
dz 1 
e 587 
e279 1 
ea 1 
each 123 
eager 7 
eagerly 2 
eagle 1 
eagle-eyed 1 
eam 3 
ear 4 
earlier 30 
earliest 2 
early 23 
earn 1 
earnest 3 
ears 4 
earth 26 
earth-shaker 1 
earthquake 2 
eas 2 
ease 2 
easier 3 
easily 19 
easy 15 
eat 31 
eatable 1 
eaten 1 
eating 5 
eccl 9 
echo 2 
ed 2 
edge 1 
editions 3 
editors 14 
edu- 1 
educandus 1 
educate 7 
educated 8 
educating 1 
education 4 
eel 1 
effect 42 
effected 9 
effecting 4 
effective 1 
effectivus 1 
effects 2 
efficacious 1 
efficient 1 
effort 30 
efforts 1 
effrontery 2 
egestaeans 1 
ego-ism 1 
ego-tism 1 
egypt 1 
egyptians 1 
eh 1 
ei 4 
eia 1 
eight 6 
eighth 2 
eighty 1 
eion 1 
either 226 
el 55 
elaphebolion 1 
elapsed 1 
elasticity 1 
elated 1 
elbow 1 
elder 2 
elders 5 
eldest 2 
elean 1 
eleans 1 
elect 1 
elected 5 
element 6 
elements 3 
elephant 3 
elevated 1 
elevation 2 
eleven 1 
eleventh 1 
elicits 1 
elide 2 
elided 11 
elides 1 
elision 25 
ellipse 14 
ellipsis 16 
elliptical 4 
elliptically 5 
eloquent 1 
else 33 
elsewhere 30 
elsewhither 1 
elude 1 
elusive 1 
emanation 1 
emancipated 1 
embark 2 
embassy 4 
embatum 1 
embezzlement 1 
embrace 1 
embraced 1 
embracing 1 
emend 3 
emendation 1 
emended 5 
emigrated 1 
eminent 1 
emission 1 
emotion 34 
emotional 7 
emotions 2 
emperor 1 
empha 1 
emphasis 50 
emphasize 12 
emphasized 11 
emphasizes 17 
emphasizing 4 
emphatic 69 
emphatically 4 
empire 6 
empiric 4 
employ 10 
employed 58 
employment 1 
employs 10 
empowered 1 
empty 4 
empêche 1 
emulate 1 
emulation 1 
en- 1 
enabled 1 
enables 1 
enabling 1 
enacted 1 
enactors 1 
enallage 1 
encamp 2 
encamped 2 
encamping 1 
ence 1 
enchant 1 
enchanting 1 
encircle 2 
encl 40 
enclitic 49 
enclitics 9 
encomium 1 
encompassed 1 
encore 1 
encounter 4 
encourage 3 
encouraged 2 
encroached 1 
end 112 
end-rhyme 1 
endangered 1 
endeavour 3 
ended 9 
ending 146 
endings 123 
ends 31 
endure 18 
endured 4 
enduring 5 
enemies 16 
enemies' 1 
enemy 54 
enemy's 3 
enfeeble 1 
enfeebled 1 
enfeebling 1 
eng 20 
engage 3 
engaged 7 
engagement 1 
engine 2 
england 1 
english 73 
enim 4 
enjoin 3 
enjoined 4 
enjoins 1 
enjoy 11 
enjoyed 1 
enjoying 1 
enjoys 1 
enmity 7 
enough 19 
enrage 2 
enraged 1 
enrich 1 
enrol 1 
enrolled 2 
enrolling 1 
enslave 7 
enslaved 6 
enslavement 1 
enslaving 2 
ensuing 1 
ensure 1 
enter 21 
enter'd 1 
entered 7 
entering 3 
enterprise 2 
entertain 7 
entertained 3 
ential 1 
entire 30 
entirely 10 
entirety 1 
entrance 4 
entrances 2 
entreat 8 
entreated 3 
entreaties 3 
entreating 1 
entreaty 1 
entrust 6 
entrusted 2 
entwined 1 
enumerated 3 
enumerates 1 
enumerations 2 
envied 2 
envious 3 
environment 1 
envoy 6 
envoys 5 
envy 21 
eo 1 
eos 2 
ep 2 
epaminondas 1 
epanalepsis 1 
epanaphora 1 
epanastrophe 1 
epenthesis 1 
ephemeral 1 
ephors 2 
epic 391 
epidamnus 1 
epidaurus 1 
epistolary 3 
epithet 2 
epsilon 1 
epyaxa 1 
eq 17 
equal 18 
equality 5 
equally 4 
equals 6 
equip 1 
equipments 1 
equivalent 66 
equivalents 10 
equivocal 1 
equum 1 
er 4 
eram 4 
erat 2 
ere 5 
erechtheus 1 
erect 1 
erected 1 
eretrian 1 
ergo 4 
eriphyle 1 
ero 1 
eros 1 
err 5 
erred 2 
erroneous 6 
error 4 
errors 4 
eruct 1 
erythrae 1 
es-se 1 
escape 28 
escaped 12 
escapes 3 
escaping 3 
escorting 1 
esp 6 
espec 1 
especial 1 
especially 189 
essayed 1 
esse 1 
essential 8 
essentially 5 
est 4 
establish 2 
established 9 
estate 4 
esteem 5 
esteemed 1 
estimable 1 
estimate 1 
et 2 
etc 563 
eternal 1 
eternity 1 
eth 1 
ethical 1 
ethiopian 1 
etiam 2 
etymological 1 
etymology 3 
eu 23 
euboea 4 
euboean 1 
euclid 3 
eulogies 1 
eulogy 1 
eum 12 
eunc 1 
euphemism 1 
euphonic 8 
euphony 5 
euphrates 1 
eur 12 
euripides 8 
europe 2 
european 1 
eurybiades 1 
eurydame 1 
eurymachus 1 
eurymedon 1 
eurystheus 2 
euth 14 
euthycritus 1 
euthyphron 2 
euxine 1 
evadna 1 
evander 1 
even 228 
evening 6 
event 21 
events 18 
ever 64 
everlasting 1 
every 50 
everybody 13 
everyday 1 
everything 21 
everywhere 3 
evidence 11 
evident 4 
evidently 3 
evil 26 
evil-speaking 1 
evils 9 
ex 4 
exact 12 
exacted 1 
exactly 9 
exactness 1 
exalt 2 
examination 2 
examine 3 
examining 1 
example 30 
examples 59 
exceed 1 
exceeded 3 
exceeding 3 
exceedingly 7 
exceeds 1 
excel 6 
excelled 1 
excellent 12 
excelling 1 
except 231 
excepted 1 
exception 11 
exceptional 1 
exceptionally 2 
exceptions 33 
excess 2 
excessive 1 
excessively 1 
exchange 10 
exchanged 1 
exchanging 2 
excite 1 
excited 3 
excitement 1 
exclamation 10 
exclamations 22 
exclamatory 14 
exclude 2 
excluded 3 
excludes 1 
excluding 2 
exclusion 1 
exclusive 2 
exclusively 5 
excogitation 1 
excusable 1 
excuse 3 
execestus 1 
execrations 1 
execute 1 
executed 1 
exedra 1 
exercise 7 
exercising 1 
exert 1 
exerted 1 
exertion 1 
exertions 1 
exhaust 1 
exhausts 1 
exhedra 1 
exhibit 1 
exhibition 1 
exhort 6 
exhortation 7 
exhortations 12 
exhorted 2 
exhorting 4 
exigency 1 
exile 11 
exiled 1 
exiles 6 
exilium 1 
exist 7 
existed 2 
existence 3 
existing 11 
exists 8 
exodus 1 
expand 1 
expanded 6 
expansion 4 
expect 35 
expectation 9 
expectations 4 
expected 25 
expecting 9 
expects 4 
expedition 14 
expeditions 3 
expel 3 
expelled 7 
expend 5 
expended 1 
expenditure 1 
expense 2 
experience 9 
experienced 2 
expiate 1 
expiation 1 
expiration 3 
expiratory 1 
explain 14 
explained 28 
explaining 1 
explains 4 
explanation 24 
explanatory 11 
explicit 3 
explicitly 6 
exploits 1 
expose 1 
exposed 1 
expositions 1 
expres 2 
express 102 
expressed 171 
expresses 70 
expressing 40 
expression 52 
expressions 83 
expressly 3 
expulsion 6 
extant 2 
extended 11 
extending 1 
extends 3 
extension 20 
extent 15 
external 22 
externally 1 
extinguish 7 
extinguished 3 
extirpated 1 
extracted 1 
extraordinary 3 
extravagance 1 
extreme 3 
extremes 1 
extremus 1 
extricate 1 
eye 3 
eye-brow 1 
eye-lid 1 
eyebrow 1 
eyelid 1 
eyelids 1 
eyes 21 
eïon 2 
f 147 
fable 1 
fabricate 2 
face 4 
faces 2 
facing 5 
fact 125 
faction 2 
factions 1 
factitive 1 
facts 10 
fail 7 
failed 6 
fails 2 
failure 3 
fain 2 
faint 1 
fair 11 
fair-flowing 1 
fairer 1 
fairest 2 
fairly 1 
faith 5 
faithful 3 
faithfully 1 
faithless 1 
fall 33 
fallen 5 
falling 7 
falls 8 
false 8 
falsehood 3 
falsely 7 
famae 1 
fame 4 
famed 1 
familiar 7 
familiarity 1 
families 1 
family 3 
famous 8 
fan 1 
fanda 1 
far 69 
far-sounding 1 
fare 5 
fared 4 
fares 1 
farewell 1 
farther 2 
farthest 2 
fas 1 
fascinated 1 
fashion 5 
fast 8 
fasten 2 
faster 3 
fat 11 
fat-belly 1 
fatality 1 
fate 19 
fated 5 
father 59 
father's 7 
father-inlaw 1 
fatherland 5 
fatherless 2 
fathers 4 
fatten 3 
fault 7 
favoring 1 
favour 12 
favourable 4 
favourably 2 
favoured 4 
favouring 2 
favourite 2 
favours 1 
fawn 3 
fear 115 
feared 9 
fearful 8 
fearing 30 
fearlessly 2 
fears 1 
feasible 1 
feast 4 
feasting 1 
features 1 
fecit 1 
fect 1 
fee 2 
feeble 1 
feed 6 
feeds 1 
feel 17 
feeling 20 
feelings 5 
feet 9 
feign 1 
feigns 1 
feint 1 
fell 25 
fellow 6 
fellow-slave 2 
fellows 1 
felt 19 
fem 93 
female 14 
females 1 
feminine 71 
feminines 15 
fence 4 
fenced 1 
fero 1 
ferre 1 
ferred 1 
ferry 1 
ferry-boat 1 
ferryman's 1 
fertile 1 
ferunt 1 
festival 6 
festivals 4 
fetch 1 
fetter 1 
fettered 1 
fetters 3 
few 80 
fewer 6 
ff 72 
field 9 
fiet 1 
fifteen 2 
fifth 10 
fifths 1 
fifty 4 
fifty-two 1 
fig 1 
fight 37 
fighting 12 
figur 1 
figurative 3 
figuratively 1 
figure 7 
figures 1 
file 1 
fill 9 
filled 6 
filling 1 
fills 1 
final 139 
finally 7 
find 89 
finden 1 
finding 3 
finds 3 
fine 6 
finger 2 
fingers 1 
finis 1 
finish 10 
finished 7 
finite 64 
fire 13 
firebrands 1 
fires 1 
firm 1 
first 367 
first-rate 1 
fish 11 
fish-eating 1 
fish-like 1 
fish-market 1 
fisherman 1 
fishmonger 1 
fist 1 
fit 18 
fitness 5 
fitted 1 
fitting 9 
fittingly 1 
five 21 
five-pronged 1 
fix 8 
fixed 10 
fixes 3 
flame 1 
flames 1 
flank 1 
flash 2 
flashed 1 
flatter 1 
flatterer 3 
flatterers 2 
flatté 1 
flay 5 
flayed 1 
flectional 2 
fled 15 
flee 23 
fleece 1 
fleeing 3 
flees 2 
fleet 5 
fleeth 1 
flesh 3 
flesh-eating 1 
flesh-piercing 1 
fletcher 2 
flew 1 
flies 1 
flight 14 
floats-about 1 
flock 1 
flocks 2 
flogging 1 
floor 2 
flor 1 
flow 12 
flowed 2 
flower 4 
flowery 1 
flowing 5 
flows 4 
fluctuated 1 
fluctuates 1 
fluctuation 2 
flute 2 
flute-player 2 
flute-players 1 
fly 24 
flying 1 
foam 1 
fodder 2 
foe 2 
foemen 1 
foes 1 
foiled 1 
fois 1 
fold 3 
folium 1 
folk 2 
foll 1 
follow 61 
followed 106 
follower 1 
followers 3 
following 138 
follows 114 
folly 4 
fond 11 
food 15 
fool 8 
foolish 3 
foot 17 
foot-path 1 
footsteps 1 
for 2108 
forbade 3 
forbid 14 
forbidden 1 
forbiddest 1 
forbidding 1 
force 240 
forced 6 
forces 7 
forcible 1 
forcibly 1 
fore- 1 
fore-arm 2 
forearm 2 
foregoing 10 
foreign 6 
foreigner 1 
foreigners 3 
foremost 1 
forerunner 1 
foresee 2 
foreseen 1 
foretell 1 
forethought 4 
forever 1 
forge 2 
forged 1 
forget 14 
forgetful 2 
forgetfulness 1 
forgetting 2 
forgive 3 
forgiving 1 
forgot 1 
forgotten 6 
fork 1 
form 500 
formal 11 
formally 2 
formation 34 
formations 5 
formative 4 
formed 125 
former 18 
formerly 7 
forming 28 
forms 530 
formula 7 
formulae 1 
formulaic 1 
formulas 4 
formulated 1 
forsake 1 
forsooth 7 
fort 4 
forte 1 
forth 73 
forthwith 3 
fortification 2 
fortified 3 
fortify 2 
fortress 3 
forts 1 
fortunate 6 
fortune 19 
fortunes 1 
forty-five 1 
forum 1 
forward 16 
fossa 1 
fossilized 1 
fought 9 
foul 1 
found 121 
foundation 2 
foundations 1 
founded 2 
founder 1 
four 24 
four-horse 3 
fourteen 1 
fourth 18 
fox 2 
fox-skin 1 
fr 41 
fractions 1 
frag 5 
fragments 1 
fragrant 2 
frame 2 
frank 1 
frankness 1 
fraud 2 
free 31 
freed 5 
freedom 16 
freeing 3 
freely 9 
freemen 1 
freer 6 
freeze 1 
french 4 
freq 2 
frequency 6 
frequent 32 
frequentative 2 
frequentatives 1 
frequently 52 
friction 2 
friend 35 
friendly 16 
friends 51 
friendship 14 
frighten 3 
frightened 3 
fro 1 
frogs-and-mice 1 
from 1745 
from-the-ship 1 
front 10 
frontier 1 
fronting 2 
frost 3 
frozen 1 
fruit 1 
fruitless 1 
fruits 1 
fuel 1 
fugitive 1 
fugitives 2 
fui 2 
fulfil 1 
fulfilled 5 
fulfilment 10 
fulget 1 
full 28 
fuller 4 
fullgrown 1 
fully 3 
fulness 7 
function 14 
functional 3 
functions 2 
fundamental 4 
funeral 1 
furnish 2 
furnished 1 
further 19 
furthermore 10 
fused 4 
fusion 2 
fut 279 
futur 1 
futural 3 
future 559 
futures 35 
futurity 5 
fête 2 
für 1 
fā-ri 1 
fāma 1 
fēc- 1 
fēci 1 
g 310 
gad-fly 1 
gadatas 1 
gain 19 
gained 6 
gainful 1 
gaining 2 
gains 3 
gainsay 1 
gallop 1 
game 1 
games 2 
gamma 2 
gamma-nasal 1 
gape 3 
garb 1 
garrison 4 
garrisons 1 
gasp 1 
gate 1 
gates 5 
gateway 1 
gather 1 
gathering 1 
gaunt 2 
gave 33 
gay 1 
gaze 2 
gazing 1 
ge-bären 1 
gen 217 
gender 44 
genders 7 
gener-i 1 
gener-is 2 
general 200 
generality 2 
generalizing 1 
generally 146 
generals 20 
generalship 1 
generation 1 
generic 17 
generous 1 
genes-is 1 
genesis 1 
genitive 495 
genitives 12 
genitivus 1 
genius 1 
gentiles 13 
gentleman 1 
gentlemen 4 
genu 1 
genuine 14 
genuineness 1 
genus 1 
geographer 1 
geographical 3 
germ 11 
german 3 
gerundive 1 
gesture 1 
gestures 1 
get 32 
gets 8 
getting 4 
giant 4 
gift 11 
gifted 1 
gifts 9 
gildersleeve 1 
gimlet 1 
gird 3 
girdle 2 
girl 7 
give 118 
given 60 
giver 4 
gives 25 
giving 18 
glad 6 
gladden 6 
gladly 7 
glance 5 
glaucus 1 
gleam 4 
gleaming 1 
glide 1 
glorious 5 
glory 5 
gloves 1 
glutton 1 
glycerium 1 
gnat 1 
gnaw 2 
gnomic 9 
go 148 
goad 1 
goal 15 
goat 1 
goat-herd 1 
goblet 1 
gobryas 2 
god 35 
god's 3 
god-built 1 
god-given 1 
goddess 7 
goddesses 1 
godhead 2 
godless 1 
godlike 2 
gods 79 
goes 12 
going 55 
gold 7 
golden 5 
golden-haired 1 
goldfish 1 
gone 33 
good 121 
good-naturedly 1 
good-things 1 
good-will 6 
goodness 1 
goodwill 1 
goodwin 1 
goose 1 
gorgias 3 
gorgon 1 
got 13 
gothic 1 
govern 7 
governed 12 
governing 26 
government 5 
governments 1 
governs 4 
grace 6 
graceful 5 
gracefully 1 
graceless 1 
gracious 1 
gradation 8 
gradations 5 
grade 13 
grades 21 
gradual 2 
gradually 10 
grain 3 
graindealer 1 
grains 1 
grammar 7 
grammarians 5 
grammatical 21 
grammatically 5 
grammatik 2 
grand 1 
grandfather 3 
grandpa 1 
grandson 1 
grant 6 
granted 6 
granting 3 
grapes 3 
graphic 2 
grasp 2 
grasped 2 
grass 1 
grassy 2 
grateful 5 
gratify 2 
gratis 3 
gratitude 3 
grave 14 
graze 1 
great 73 
greater 37 
greatest 19 
greatly 8 
greatness 4 
greave 1 
greece 17 
greedily 1 
greedy 1 
greek 167 
greek-english 1 
greeks 58 
greet 1 
greeted 4 
greeting 1 
greetings 1 
grew 2 
griechische 1 
griechischen 1 
grief 6 
griefs 1 
grieve 9 
grieved 7 
grieving 4 
grievous 6 
grievously 2 
grin 2 
grind 3 
grip 1 
grm 1 
groan 2 
groom 1 
ground 27 
groundless 1 
grounds 1 
group 4 
grouped 1 
grouping 1 
groups 2 
grovellest 1 
grow 17 
growing 2 
grown 3 
grows 1 
growth 3 
grumble 1 
grunt 1 
guard 42 
guarded 1 
guardian 1 
guardians 2 
guards 4 
guess 2 
guest-friend 2 
guests 1 
guidance 2 
guide 10 
guided 1 
guides 6 
guile 2 
guileful 1 
guilt 2 
guilty 11 
gulf 3 
gust 1 
gymnasien 1 
gymnastic 1 
gymnastics 2 
gypsum 1 
h 248 
habeo 1 
habere 1 
habit 2 
habitation 2 
habitations 1 
habitual 2 
hacking 1 
had 345 
hades 9 
hadst 3 
haemon 1 
haidus 1 
hair 7 
hairéo 1 
halcyon 1 
half 19 
half-darics 1 
half-dead 1 
half-favours 1 
half-questions 1 
hall 2 
halleck 1 
halls 2 
halonnesus 1 
halt 3 
halted 1 
halting 1 
hammer 2 
hand 48 
hand-work 1 
handle 2 
handmaid 1 
hands 20 
handsome 2 
handsomest 1 
hang 9 
hanging 1 
hannibal 1 
haplology 1 
haply 3 
happen 30 
happened 22 
happening 3 
happens 8 
happily 2 
happiness 5 
happy 23 
harangue 2 
harass 2 
harbour 7 
hard 18 
hardihood 1 
hare 4 
hares 1 
harm 4 
harmed 2 
harmful 1 
harp 1 
harp-player 1 
harper 2 
harried 1 
harry 1 
harsh 4 
harsher 1 
has 1062 
hast 18 
haste 6 
hasten 8 
hastened 1 
hastily 3 
hasty 1 
hat 1 
hate 22 
hated 5 
hateful 3 
hater 1 
hates 1 
hath 1 
hating 2 
hatred 3 
hauled 1 
haunts 1 
have 1058 
haven't 1 
having 143 
hawk 1 
hay 1 
hazard 1 
hdt 339 
he 1135 
he-fox 1 
he-hare 1 
he-is 1 
he-wolf 1 
head 20 
head-ache 1 
headings 1 
headquarters 1 
heads 4 
heal 5 
healed 1 
healing 1 
health 6 
healthy 5 
heap 5 
heaps 1 
hear 64 
heard 45 
hearer 1 
hearers 1 
hearest 1 
hearing 23 
hearken 2 
hears 4 
hearsay 2 
heart 12 
heart-eating 1 
heart-sick 1 
hearth 2 
heartiest 1 
heartily 1 
hearts 1 
hearty 1 
heat 2 
heave 1 
heaven 7 
heaven's 1 
heavily 1 
heavy 6 
heavy-armed 1 
heavy-faced 1 
hec 15 
hecatombaeon 1 
hector 3 
hector's 1 
heed 8 
heedless 1 
heels 1 
height 5 
heighten 2 
heightening 2 
heights 4 
hel 7 
held 14 
helen 3 
helle's 1 
hellenes 1 
hellenic 1 
hellenistic 1 
hellespont 5 
helmet 7 
helots 1 
help 25 
helping 1 
hemmed 1 
hemorrhage 1 
hence 52 
henceforth 1 
hendiadys 1 
hephaestus 2 
her 51 
hera 5 
heracl 5 
heraclea 1 
heracles 2 
heracleses 1 
heraclidae 1 
heraclitus 1 
heraeum 2 
herald 14 
heralds 1 
here 329 
here's 1 
hereafter 1 
hereditary 2 
herein 13 
heretofore 1 
hermes 4 
hero 5 
herodotus 42 
heroic 2 
herself 9 
hesilate 1 
hesiod 13 
hesitate 4 
hesitation 1 
hetaera 1 
heteroclites 1 
hi 20 
hiatus 10 
hic 2 
hid 2 
hidden 3 
hide 10 
hiding 2 
high 10 
high- 1 
high-born 1 
higher 7 
highest 7 
highly 4 
hill 7 
hill-top 1 
him 287 
himself 112 
hind 1 
hinder 10 
hindered 1 
hindering 7 
hinders 4 
hindrance 1 
hinted 1 
hipp 26 
hippias 1 
hippocr 51 
hippocrates 7 
hipponax 1 
hire 4 
hiring 3 
his 335 
hist 2 
historians 1 
historical 23 
historically 3 
history 5 
hit 14 
hither 6 
hitherto 1 
ho 4 
hoarse 2 
hoarseness 1 
hog 1 
hoist 1 
hold 45 
holding 7 
holds 14 
hole 1 
holiness 2 
hollow 7 
holmes 1 
holy 4 
hom 600 
homage 1 
home 30 
homer 150 
homeric 21 
homes 2 
homeward 1 
homewards 1 
homoioteleuton 3 
homonyms 1 
honest 2 
honestly 1 
honesty 1 
honey 7 
honey-sweet 2 
honied 1 
honor 2 
honour 51 
honourable 5 
honoured 12 
honouring 2 
honours 8 
hood 2 
hook 2 
hope 47 
hoped 2 
hopeful 3 
hopeless 1 
hopes 5 
hoping 4 
hoplites 10 
hor 1 
horizontal 2 
horn 6 
horns 2 
horrors 1 
horse 22 
horse-centaurs 1 
horse-race 1 
horseback 4 
horseman 4 
horsemen 1 
horses 21 
hortatory 10 
hospitable 1 
host 1 
hostages 4 
hostile 14 
hostilities 1 
hostility 2 
hot 4 
hothouse 1 
hotter 1 
hour 1 
house 38 
house-builder 2 
house-door 1 
house-guard 1 
house-maid 1 
house-servant 2 
household 1 
houses 3 
housë 1 
hovers 1 
how 149 
howbeit 1 
however 54 
huckster 3 
huge 3 
huit 1 
human 11 
humane 1 
humbled 1 
humiliate 1 
humiliating 1 
humor 1 
hundred 12 
hundred-handed 1 
hundreds 2 
hung 1 
hunger 4 
hungry 4 
hunt 10 
hunted 1 
hunter 1 
hunting 2 
hurl 5 
hurled 3 
hurls 2 
hurries 1 
hurry 2 
hurt 4 
husband 8 
husband's 1 
husbands 1 
hushed 2 
hut 2 
hydra 2 
hymn 1 
hymns 1 
hypallage 2 
hyperbaton 3 
hyperides 1 
hyphaeresis 1 
hyphen 1 
hypophora 2 
hypothetical 2 
hyrcanian 1 
hystaspes' 1 
hysteron 1 
hóros 1 
hād 1 
hī-c 1 
hī-ce 1 
i 1721 
i'll 1 
i'm 1 
iam 1 
iambic 1 
iamdudum 1 
iane 1 
ich 2 
ichor 1 
ictus 2 
id 2 
idanthyrsus 1 
idea 127 
ideal 5 
ideality 1 
ideas 17 
idem 1 
identical 12 
identity 1 
idiom 4 
idiomatic 5 
idle 4 
idleness 2 
idly 1 
if 676 
igitur 6 
ignoble 1 
ignominiously 1 
ignorance 10 
ignorant 8 
ignore 1 
ihnen 1 
ii 66 
iii 231 
il 1 
iliad 1 
ilium 5 
ill 33 
ill-disposed 1 
ill-fated 1 
ill-intentioned 1 
ill-luck 1 
ill-pleased 1 
ill-starred 2 
ill-treated 1 
ill-usage 1 
ill-used 1 
ille 4 
illegitimate 1 
illustrate 3 
illustrated 5 
illustrious 1 
illyria 1 
illyrians 1 
image 5 
imaginary 4 
imagine 1 
imagined 2 
imitate 7 
imitated 1 
imitates 1 
imitation 7 
imitative 1 
imitators 1 
immaterial 1 
immedi-ately 1 
immediate 18 
immediately 22 
immense 1 
immortal 5 
immortality 2 
immortals 1 
imo 1 
imp 31 
impart 1 
imparted 1 
impartial 1 
impassable 2 
impatience 3 
impatient 3 
impatiently 1 
impeach 1 
impeached 1 
impede 1 
impeded 1 
impeding 1 
impel 1 
impending 3 
imper 62 
imperative 125 
imperatives 12 
imperatori 1 
imperf 129 
imperfect 209 
imperfects 10 
impero 1 
impers 2 
impersonal 47 
impersonally 2 
impersonals 4 
impf 13 
impiety 5 
impious 4 
implicate 1 
implicating 1 
implication 4 
implicit 3 
implicitly 1 
implied 63 
implies 23 
implore 2 
imply 14 
implying 12 
importance 13 
important 34 
imported 1 
impose 1 
impossibilities 1 
impossibility 2 
impossible 30 
impracticable 1 
imprecation 1 
imprecations 1 
impregnate 1 
impregnated 1 
impression 3 
impressive 1 
impressiveness 1 
imprisonment 1 
improbable 3 
improper 7 
improve 1 
improved 1 
improvement 1 
improving 1 
impulse 2 
impunity 2 
impure 1 
in 7455 
in- 1 
in-vi-tus 1 
inability 2 
inactive 2 
inadequate 2 
inadvertent 1 
inanimate 4 
inappropriate 2 
inasmuch 6 
incapable 3 
inceptive 3 
inceptives 1 
inchoative 2 
incidents 2 
incipere 1 
incite 2 
incited 1 
inciting 1 
inclination 2 
incline 5 
inclined 2 
inclines 1 
inclose 1 
include 9 
included 17 
includes 9 
including 19 
inclusive 2 
income 2 
incommodi 1 
incomplete 16 
inconsequent 1 
inconsistency 1 
inconsistent 1 
incorporated 10 
incorporation 1 
incorrect 6 
incorrectly 1 
increase 10 
increased 1 
increases 5 
increasing 1 
incur 4 
incurred 2 
incurs 3 
incursion 2 
incursions 1 
ind 41 
indecision 1 
indeclinable 11 
indeclinables 1 
indeed 67 
indefinite 85 
indefinitely 3 
indefiniteness 4 
independence 2 
independent 65 
independently 6 
indeterminate 1 
index 7 
indian 1 
indians 3 
indic 40 
indic- 2 
indica 1 
indicate 22 
indicated 15 
indicates 19 
indicating 2 
indicative 449 
indicatives 4 
indict 2 
indicted 3 
indictment 6 
indifference 7 
indifferent 1 
indigent 1 
indignant 8 
indignation 5 
indirect 280 
indirectly 3 
indissoluble 1 
indistinctly 1 
individual 14 
individually 2 
individuals 5 
indo-european 5 
indolence 2 
indoors 1 
induce 1 
induced 2 
inevitable 2 
inexperienced 1 
inf 135 
infamous 1 
infancy 1 
infantry 1 
infatuate 1 
infer 5 
infer- 1 
inference 10 
inferential 19 
inferior 18 
inferiority 1 
inferiors 1 
inferred 7 
infin 9 
infiniment 1 
infinite 4 
infinitive 579 
infinitives 24 
inflamed 1 
inflect 16 
inflected 71 
inflecting 1 
inflection 64 
inflectional 7 
inflections 2 
inflects 4 
inflict 4 
influence 19 
influenced 4 
influences 2 
influential 1 
inform 4 
information 5 
informed 3 
informer 4 
informers 2 
infrequent 4 
infrequently 2 
ing 2 
ingressive 12 
inhabit 2 
inhabitant 1 
inhabitants 3 
inherent 2 
inherit 1 
inherited 2 
initial 40 
initiative 1 
injunctions 1 
injure 15 
injured 5 
injures 1 
injuring 1 
injury 4 
injustice 6 
inner 2 
innocent 1 
inquam 2 
inquire 8 
inquired 1 
inquirer 1 
inquiry 5 
inquit 2 
inroad 1 
insane 1 
insatiate 3 
inscr 15 
inscribe 4 
inscrip 2 
inscript 1 
inscription 2 
inscriptions 33 
insect 2 
inseparable 5 
insert 9 
inserted 23 
inserting 2 
insertion 8 
inside 6 
insignificant 3 
insisted 1 
insisting 1 
insolence 5 
insolent 1 
inspire 1 
inspired 6 
inst 1 
instance 7 
instances 2 
instantaneous 1 
instanter 1 
instead 128 
instituted 2 
institutions 1 
instr 3 
instruct 5 
instructed 3 
instruction 2 
instructions 1 
instrument 25 
instrumental 32 
instruments 2 
insufficiency 1 
insufficient 1 
insult 9 
insulted 4 
insults 1 
integral 1 
intellect 1 
intellectual 7 
intelligence 2 
intelligently 1 
intemperance 1 
intemperate 2 
intend 11 
intended 25 
intending 2 
intends 1 
intensifies 1 
intensify 2 
intensity 3 
intensive 22 
intensives 2 
intent 1 
intention 20 
intentionally 2 
intentions 2 
interchange 5 
interchangeable 1 
interchanges 2 
intercourse 4 
interest 24 
interested 8 
interesting 1 
interests 12 
interfecturus 1 
interior 7 
interjection 1 
interjectional 1 
interjections 3 
interlocking 1 
interlocutor 1 
intermediate 3 
intermittently 1 
internal 23 
interposed 1 
interpretation 1 
interpreter 1 
interrog 1 
interrogation 3 
interrogative 68 
interrogatives 17 
interrupt 1 
interrupted 5 
interruption 2 
interval 2 
intervals 4 
intervene 1 
intervened 2 
intervenes 3 
intervening 3 
interview 1 
interweaving 1 
intimate 1 
intimated 1 
intimately 1 
into 157 
intonation 1 
intoxicated 2 
intr 6 
intrans 62 
intransitive 46 
intransitively 6 
intransitives 3 
introduce 30 
introduced 80 
introduces 14 
introducing 12 
introductory 13 
intrusion 2 
invade 2 
invaded 1 
invader 1 
invariably 1 
invasion 1 
invented 1 
invention 1 
inverse 4 
inverted 2 
invest 1 
investigate 1 
investigating 1 
investigation 2 
inveterate 1 
invidetur 1 
invidia 1 
invincible 1 
invisible 6 
invitation 2 
invite 2 
invited 1 
invito 1 
invoke 1 
involuntarily 1 
involuntary 1 
involve 5 
involved 4 
involves 5 
involving 4 
ion 185 
ionia 2 
ionian 1 
ionians 5 
ionic 101 
ionism 2 
ioric 1 
iota 4 
ipse 3 
ipsi 1 
ipsissimus 1 
iris 1 
iron 1 
ironical 6 
irony 8 
irrational 4 
irregular 19 
irregularities 5 
irregularity 1 
irregularly 1 
irremediable 1 
irrespective 1 
irrigate 1 
irus 1 
is 4494 
is- 1 
isaeus 1 
island 18 
islands 7 
isles 2 
islet 1 
isn't 1 
isocr 4 
isocrates 3 
isocōlon 2 
isolated 1 
issue 2 
issued 4 
iste 2 
ister 1 
isthm 2 
isthmus 5 
istone 2 
istā-rum 1 
it 1221 
it's 1 
ita 1 
italiote 1 
italy 4 
item 3 
iter 3 
iterat 1 
iterative 19 
iteratives 4 
its 290 
itself 61 
itur 1 
ity 1 
iubere 1 
iuppiter 1 
iv 109 
ivory 1 
ix 2 
iōta 1 
j 7 
j'irai 1 
jackal 1 
jacob 1 
jahresheft 1 
jar 2 
javelin 2 
javelin-throwers 1 
javelins 1 
jaw 1 
je 3 
jealous 3 
jealousy 1 
jebb 1 
jecinoris 1 
jecur 2 
jeer 2 
jest 1 
jest-book 1 
jesus 1 
john 1 
join 10 
joined 17 
joining 2 
joins 3 
joint 3 
jointly 1 
jollow 1 
jonson 1 
journal 1 
journey 4 
joy 3 
joyful 1 
judge 29 
judged 4 
judges 3 
judging 3 
judgment 22 
judicial 5 
juggling 1 
jugum 3 
juice 1 
jump 1 
jumping 1 
junction 1 
juncture 1 
junior 1 
jury 5 
jurymen 1 
jussive 2 
just 86 
just-man 1 
justice 25 
justifiable 1 
justified 1 
justifies 1 
justify 1 
justifying 1 
justly 10 
juxtaposed 3 
juxtaposition 7 
k 19 
kag 1 
kang 1 
kappa 1 
keats 1 
keel 1 
keep 38 
keeping 3 
keeps 8 
ken 1 
kept 38 
key 3 
kid 1 
kids 1 
kill 20 
killed 10 
killing 2 
kills 2 
kin 1 
kind 23 
kindle 6 
kindly 3 
kindness 3 
kindred 13 
kinds 23 
king 94 
king's 1 
kingdom 5 
kingly 1 
kings 3 
kinsfolk 1 
kiss 2 
knead 5 
kneading-trough 2 
knee 3 
knees 3 
knew 25 
knewest 1 
knight 1 
knock 3 
knocked 1 
know 165 
knowest 3 
knowing 26 
knowledge 16 
known 36 
knows 10 
koinè 1 
koiné 1 
koppa 2 
kronion 1 
kronos 1 
ktesias 1 
kvičala 1 
kühner-blass 1 
kühner-gerth 1 
l 263 
la 1 
labda 1 
labdalon 1 
labial 15 
labials 2 
labor 3 
labour 4 
lacedaemon 2 
lacedaemonian 2 
lacedaemonians 21 
lach 20 
laches 1 
laches' 1 
lack 19 
lacked 2 
lacking 5 
lacks 2 
laconia 2 
laconian 7 
lacrima 1 
lad 1 
ladder 4 
ladders 1 
ladle 1 
lady 1 
laert 1 
laevus 1 
lagging 1 
laid 20 
lake 3 
lamb 1 
lambda 2 
lambs 1 
lament 9 
lamentation 1 
lamentations 2 
lamented 1 
lamprocles 1 
lampsacus 1 
land 47 
land-breeze 1 
land-measurer 1 
language 49 
languages 15 
languished 1 
lap 1 
large 24 
largely 3 
larger 6 
largess 1 
largest 3 
larly 1 
larynx 1 
lash 2 
lass 2 
last 52 
lasted 3 
lasthenes 2 
lasting 4 
lasts 2 
lat 146 
late 120 
late-born 1 
lately 2 
latent 4 
later 76 
latest 1 
latin 24 
latter 22 
laud 1 
laugh 13 
laughable 1 
laughing 5 
laughing-stock 1 
laughingly 2 
laughs 2 
laughter 6 
laughter-loving 1 
laurium 2 
law 35 
law-giver 1 
law-offcer 1 
law-speeches 1 
lawgiver 2 
lawgivers 1 
lawlessness 1 
laws 43 
lawsuits 1 
lax 2 
laxity 1 
lay 11 
layers 1 
laying 1 
lays 6 
le 4 
lead 35 
leader 13 
leaders 2 
leadership 3 
leading 84 
league 1 
lean 5 
leaned 1 
leap 5 
leaped 1 
leaping 2 
leaps 1 
leapt 1 
learn 60 
learnable 1 
learned 25 
learning 12 
learns 3 
learnt 1 
least 39 
leave 41 
leaves 7 
leaving 9 
led 13 
left 55 
leg 1 
legal 4 
legally 1 
legem 2 
legends 3 
leges 1 
legislating 1 
legislative 1 
legitimate 1 
legs 1 
leisure 2 
lend 5 
lends 3 
length 8 
lengthen 26 
lengthened 23 
lengthening 31 
lengthens 1 
lenis 1 
lent 2 
leocrates 1 
leontines 1 
leptines 1 
lesb 6 
lesbian 1 
lesbic 1 
lesbos 4 
less 179 
lessen 1 
lessening 1 
lesser 2 
lesson 1 
lessons 1 
lest 43 
let 115 
let's 1 
lethe 1 
leto 1 
letter 23 
letter-writer 1 
letters 21 
leucas 1 
leuctra 1 
leutychides 1 
level 3 
levertheless 1 
levy 1 
lexicon 2 
liability 1 
liable 3 
liar 1 
libation 5 
libations 1 
libentius 1 
liberal 2 
liberate 1 
liberating 1 
liberator 1 
liberty 2 
librarian 1 
libya 1 
lick 2 
lie 22 
lied 2 
lies 15 
life 40 
life-end 2 
life-time 2 
lifeless 1 
lift 2 
lifted 1 
light 17 
light-armed 2 
light-bringing 1 
lighten 2 
lightens 1 
lightly 1 
lightning 2 
like 329 
liked 4 
likelihood 3 
likely 18 
likeminded 1 
liken 5 
likeness 4 
likes 3 
likest 2 
likewise 5 
lilies 1 
limit 17 
limitation 5 
limitations 2 
limitative 1 
limited 6 
limiting 7 
limits 10 
line 18 
lineage 1 
lines 1 
linguals 1 
link 1 
linked 2 
links 2 
lins 2 
lion 7 
lioness 2 
lip 1 
lipara 1 
lips 7 
liquid 56 
liquids 13 
liquor 1 
list 26 
listen 28 
listening 4 
lists 2 
lit 109 
literal 1 
literary 1 
literature 4 
litotes 3 
little 32 
live 28 
lived 3 
liveliness 5 
lively 6 
liver 5 
lives 8 
livest 1 
living 14 
lo 4 
load 3 
loan 1 
loathed 2 
loc 4 
local 49 
locality 1 
locare 1 
located 1 
locative 32 
locatives 4 
loch 1 
lock 1 
locrians 2 
locution 1 
locutions 1 
lofly 1 
lofty 4 
lofty-antlered 1 
logic 1 
logical 16 
logically 7 
long 179 
long-armed 1 
long-established 1 
longer 31 
longing 1 
longs 2 
look 26 
looked 6 
looking 7 
looks 1 
loop 1 
loos- 1 
loose 40 
loosed 45 
loosely 4 
loosen 1 
loosest 1 
loosing 8 
loquor 1 
lord 13 
lord-ling 1 
lords 2 
lose 22 
loses 10 
losing 1 
loss 21 
lost 51 
lot 16 
lotus 1 
loud 10 
louder 2 
lovable 1 
love 54 
loved 13 
lover 5 
loves 6 
loveth 1 
loving 3 
loving-honor 1 
low 1 
low-pitched 1 
low-toned 1 
lower 3 
lowest 1 
lowland 1 
loxias 1 
loyal 3 
lref 6 
lsj 762 
lucian 3 
luck 1 
lucky 1 
lucre 1 
luke 3 
lull 1 
lute 1 
luxurious 1 
ly 1 
lyc 24 
lycean 1 
lyceum 1 
lycia 1 
lydia 1 
lydus 1 
lygdamis 1 
lying 6 
lyric 38 
lys 18 
lysander 1 
lysias 2 
līc 1 
m 176 
macedon 1 
macedonian 2 
macedonians 1 
machen 1 
machine-work 1 
macrdot 24 
macrones 1 
mad 5 
madam 1 
madden 3 
made 133 
madmen 1 
madness 10 
magistrates 1 
magistrates' 1 
magnificent 1 
magnitude 1 
maiden 6 
maiden's 1 
main 151 
mainland 7 
mainly 32 
maintain 7 
maintained 3 
maintaining 2 
maintenance 1 
maior 1 
mais 1 
maj 1 
majestic 1 
majesty 1 
majority 3 
majuscules 1 
make 172 
maker 2 
makes 22 
makeshifts 1 
makest 1 
maketh 1 
making 31 
male 10 
malefactor 1 
malefactors 2 
malignity 1 
maltreat 4 
maltreated 1 
man 215 
man's 3 
man-hating 1 
manage 6 
management 1 
managing 2 
mane 1 
manhood 2 
manifest 9 
manifestation 1 
manifestations 2 
manifested 2 
manifestly 3 
manifold 1 
manikin 3 
mankind 5 
manly 2 
manned 2 
manner 69 
manners 4 
mantic 1 
mantitheus 1 
mantle 2 
many 295 
many-headed 1 
marathon 2 
march 18 
marched 9 
marches 2 
marching 5 
marcus 1 
mare 1 
mares 1 
marine 1 
mark 43 
marked 31 
market 5 
market-people 1 
market-place 5 
marking 8 
marks 54 
marlowe 1 
marriage 8 
marriages 1 
married 5 
marry 7 
mars 1 
marsh 1 
marshalled 1 
marsyas 1 
marvel 4 
marvelled 2 
mas 1 
masc 72 
masculine 54 
masculines 13 
mass 4 
massachusetts 1 
master 27 
masterbuilder 1 
masters 2 
material 9 
materials 2 
maternal 1 
matter 28 
matters 20 
matth 1 
matutine 1 
maxim 2 
maxims 4 
may 1259 
mayest 6 
maying 1 
me 279 
meadow 2 
meadows 1 
meal 5 
meals 1 
mean 70 
meaner 1 
meanest 1 
meaning 269 
meanings 15 
means 149 
meant 13 
measure 23 
measured 4 
measurer 2 
measures 4 
meat 5 
med 33 
med-ius 1 
meddle 1 
mede 2 
medes 8 
medial 7 
mediation 2 
medical 1 
medicine 2 
medium 1 
medius 3 
meet 14 
meeting 3 
meets 1 
megara 1 
megarian 2 
megarians 3 
meilleur 1 
meiōsis 1 
mel 1 
meletus 7 
melistiche 1 
meliōris 1 
meliōs-is 1 
melody 1 
melt 9 
melted 4 
member 25 
members 12 
memorial 1 
memorials 1 
memory 6 
men 221 
men's 2 
menace 1 
mende 2 
menelaus 3 
menex 16 
meno 2 
menon 6 
menon's 1 
mensis 1 
ment 2 
mental 15 
mentally 1 
mentem 1 
mention 6 
mentioned 33 
mercenaries 4 
merchant 1 
merchantman 1 
mercy 1 
mere 22 
merely 36 
meriones 1 
merit 5 
merits 2 
mesaulius 1 
mess 1 
message 2 
messenger 5 
messenger's 1 
messengers 2 
messengers' 1 
messenians 1 
met 10 
metaphor 2 
metaphorical 2 
metaphorically 1 
metaplastic 1 
metathesis 10 
meteor 2 
methinks 2 
method 5 
methods 2 
metonymy 1 
metre 9 
metrical 10 
metrically 3 
metronymics 1 
metropolis 1 
mi 1 
mi-ch 1 
mi-verbs 3 
mics 1 
mid 219 
mid-day 2 
midday 5 
middle 337 
middle-aged 1 
middles 3 
midnight 2 
midst 9 
midwife 1 
midwinter 1 
might 131 
mighty 6 
mihi 3 
mild 3 
milder 7 
mildness 1 
miletus 5 
military 4 
militibus 1 
milk 6 
millet 1 
million 1 
miltiades 4 
milton 7 
milton's 1 
mimnermus 2 
min 1 
mina 1 
minae 9 
minas 2 
mind 47 
minded 1 
mindful 4 
minds 4 
mine 15 
mines 1 
mingling 1 
minion 1 
minister 1 
ministers 1 
minor 3 
minos 1 
minstrel 1 
minus 2 
minuscules 1 
mirae 1 
mirth 1 
mis- 1 
miscarry 1 
mischief 2 
misdeeds 1 
miserable 1 
misery 4 
misfortune 8 
misfortunes 2 
miss 7 
missed 1 
missile 3 
missiles 3 
missing 5 
mission 1 
mistake 1 
mistaken 1 
mistaking 2 
mistook 1 
mistranslation 1 
mistress 3 
mistrust 1 
misunderstand 1 
misunderstandings 1 
misuse 1 
misuses 1 
miswritten 7 
mit 1 
mitylene 1 
mitylenean 1 
mix 16 
mixed 5 
mixing 1 
mixing-bowls 1 
mnesiergus 1 
mobility 1 
mock 2 
mocked 1 
mocking 1 
modal 9 
mode 3 
model 2 
modelled 2 
moderate 3 
moderation 3 
modern 10 
modes 1 
modest 3 
modesty 3 
modification 1 
modifications 7 
modified 7 
modifier 4 
modifiers 3 
modifies 4 
modify 4 
modifying 6 
modus 1 
moi 1 
moisten 1 
moistened 1 
mollis 1 
moment 16 
momentary 4 
monad 1 
monarch 1 
money 34 
money-standard 1 
monosyllabic 14 
monosyllable 1 
monosyllables 5 
monster 2 
monstrous 1 
month 11 
months 8 
months' 1 
mood 61 
mood-assimilation 1 
mood-forms 1 
mood-sign 4 
mood-suffix 1 
mood-suffixes 1 
moods 48 
moon 8 
moonlight 1 
mor-tuus 1 
mora 1 
morae 1 
moral 5 
more 371 
moreover 4 
morn 1 
morning 1 
morphological 1 
mortal 5 
mortals 1 
most 174 
mostly 27 
mot 1 
mother 26 
mother's 2 
mother-city 1 
mothers 3 
motion 34 
motive 7 
motives 1 
mould 1 
mouldy 1 
mount 2 
mountain 9 
mountain-bred 1 
mountains 13 
mounted 1 
mounting 1 
mounts 1 
mourn 1 
mourning 1 
mouse 3 
mouth 9 
mouthed 1 
movable 11 
move 11 
moved 4 
movement 2 
movements 1 
movere 1 
moves 1 
ms 2 
mss 69 
mt 5 
mu 1 
much 94 
mulier 1 
mullet 1 
multiplication 2 
multiplicatives 3 
multitude 11 
murder 10 
murderer 5 
murmur 1 
muse 6 
muses 1 
music 5 
musical 4 
must 166 
mustard 2 
muster-rolls 1 
mustered 2 
mute 6 
mutes 2 
mutilated 1 
mutual 1 
mutually 3 
my 220 
mycenae 1 
myriad 1 
myriads 1 
myrrh 1 
myself 85 
mysian 1 
mysians 2 
mysterious 1 
myth 1 
mythical 1 
mytilenaeans 1 
mytilene 1 
mālum 1 
mā´ 2 
n 411 
n'est 2 
nadp 1 
nae 1 
nail 2 
nails 2 
naked 2 
nam 1 
name 65 
named 6 
nameless 1 
namely 10 
names 78 
naming 4 
narration 7 
narrative 11 
narrator 2 
narrow 7 
narrowed 1 
narrower 3 
nasal 28 
nasals 12 
nation 6 
national 1 
nations 8 
native 5 
natural 31 
naturally 6 
naturalness 2 
nature 46 
natures 2 
natus 1 
naught 2 
naupactus 1 
nautical 1 
naval 6 
navel 1 
navigable 1 
navy 2 
nay 18 
ndus 1 
ne 14 
near 35 
nearer 11 
nearest 8 
nearly 20 
nearness 1 
nebula 1 
nec 2 
nec-are 1 
necessarily 6 
necessary 60 
necessities 2 
necessity 26 
neck 3 
necks 1 
nectar 3 
nedum 1 
need 27 
needed 6 
needful 2 
needs 5 
needy 3 
nefanda 1 
neg 2 
negation 7 
negative 262 
negatived 15 
negatives 20 
negativing 1 
neglect 10 
neglected 4 
neglectful 1 
neglecting 2 
negligence 2 
nego 3 
negotiate 3 
negotiations 2 
neighbour 1 
neighbour's 1 
neighbourhood 1 
neighbouring 3 
neighbours 3 
neither 70 
nem 2 
nemo 1 
neon 1 
neoptolemus 2 
nephew 1 
neque 2 
nequeo 1 
nescio 1 
ness 1 
nestor 2 
net 1 
neut 57 
neuter 111 
neuters 10 
neutral 2 
never 87 
nevertheless 9 
new 69 
newcomer 1 
newly 1 
news 8 
newsmongers 1 
next 25 
neē 1 
nic 1 
niceratus 2 
nicht 1 
nicias 6 
nicodemus 1 
nie 1 
niece 2 
niemand 1 
nigh 1 
night 20 
nightingale 1 
nihil 1 
nihilo 1 
nile 2 
nimble 1 
nine 8 
ningit 1 
ninth 1 
niobe 1 
niobean 2 
nisi 4 
no 405 
nobis 1 
noble 18 
nobler 1 
noblest 6 
nobly 3 
nobodies 3 
nobody 8 
noctem 1 
nod 2 
noise 11 
nolo 1 
nom 205 
nomen 3 
nominal 2 
nominative 143 
nominatives 2 
non 11 
non-appearance 1 
non-assimilation 1 
non-contracting 1 
non-destruction 1 
non-existent 1 
non-fulfilment 9 
non-physician 1 
non-predicate 1 
non-present 1 
non-regardance 1 
non-rich 1 
non-surrender 1 
non-thematic 3 
none 26 
nonentity 1 
nonexistent 1 
nonne 3 
nonresidences 1 
nonsense 5 
noon-day 1 
noonday 1 
nor 139 
normal 5 
normally 2 
north 3 
nose 4 
not 1788 
notation 2 
note 21 
noted 5 
notes 1 
noteworthy 2 
nothing 83 
notice 14 
noticed 3 
notion 16 
notions 4 
notorious 1 
notwithstanding 2 
noun 129 
noun-compound 1 
noun-phrase 1 
noun-roots 1 
noun-stem 9 
noun-stems 2 
noun-suffix 2 
nouns 75 
nourish 11 
nourished 2 
nourishment 4 
nova 1 
novi 1 
now 142 
nowhere 3 
nu 1 
nub 31 
nubere 1 
nullus 1 
num 1 
number 74 
numbering 2 
numbers 24 
numeral 15 
numerals 16 
numerator 2 
numerous 5 
nuntiatum 1 
nurse 6 
nurslings 1 
nurture 1 
nē 1 
o 240 
o-declension 1 
oak 5 
oar 2 
oars 2 
oath 17 
oaths 16 
ob 3 
obedience 3 
obedient 3 
obey 23 
obeyed 2 
obeying 1 
obeys 5 
object 227 
object-accusative 1 
objection 14 
objections 4 
objective 12 
objects 33 
obligation 12 
obligatory 3 
oblige 2 
obliged 3 
obliqua 1 
oblique 49 
obliterated 1 
obol 1 
obols 1 
obscure 14 
obscured 4 
obscurity 3 
observation 3 
observe 25 
observed 9 
observer 2 
observes 1 
observing 4 
observingly 1 
obsolete 1 
obstacle 2 
obstruction 1 
obtain 16 
obtained 4 
obtaining 5 
obvious 2 
occasion 19 
occasionally 37 
occasioned 5 
occasions 2 
occupation 8 
occupations 2 
occupied 3 
occupies 1 
occupy 5 
occupying 2 
occur 107 
occurred 24 
occurrence 32 
occurrences 9 
occurring 13 
occurs 189 
oceanus 1 
octave-scale 1 
odds 1 
odeum 1 
odor 1 
odour 2 
odysseus 3 
odyssey 3 
oecles 1 
oedipus 3 
oedipus' 1 
oeneus 1 
oenoë 1 
oesterreichischen 1 
of 6853 
off 64 
offence 6 
offences 2 
offend 1 
offended 1 
offenders 2 
offending 1 
offensive 1 
offer 13 
offered 4 
offering 2 
offerings 1 
offers 2 
offhand 1 
office 3 
officer 1 
officers 2 
offices 1 
official 5 
offset 1 
offspring 2 
often 877 
oftener 2 
oh 34 
oil 2 
ol 2 
old 93 
older 30 
oldest 1 
oligarchical 1 
oligarchs 1 
oligarchy 2 
oliva 1 
olive 1 
olive-tree 1 
olorus 1 
olurus 1 
olympia 4 
olympian 5 
olympic 3 
olympieum 1 
olympiēum 1 
olympus 1 
olynthians 1 
olynthus 3 
omen 4 
omens 1 
omission 32 
omit 24 
omits 6 
omitted 150 
omitting 1 
on 873 
once 70 
one 638 
one's 57 
ones 2 
oneself 49 
onetes 1 
onions 1 
only 471 
onomatopoeia 1 
onself 1 
oo 8 
op 1 
open 51 
open-hearted 1 
opened 7 
openly 4 
operation 2 
operations 4 
ophthalmia 1 
opinion 61 
opinions 3 
opp 2 
opponent 3 
opponent's 1 
opponents 2 
opportune 1 
opportunity 3 
oppose 5 
opposed 37 
opposing 2 
opposite 22 
opposites 7 
opposition 30 
oppress 2 
oppressed 1 
oppresses 1 
opt 96 
optative 452 
optatives 11 
option 1 
optional 3 
optionally 1 
opto 1 
opus 2 
or 3251 
oracle 6 
oracles 6 
oracular 3 
oral 1 
oratio 2 
orator 11 
orators 23 
orchestra 1 
order 79 
ordered 17 
ordering 3 
orders 18 
ordinal 4 
ordinals 7 
ordinance 1 
ordinarily 15 
ordinary 37 
ordure 1 
orestes 5 
oreus 1 
organism 1 
organs 2 
orig 3 
origin 35 
original 66 
originally 99 
originals 1 
originated 4 
orignally 1 
ornament 1 
oro 1 
orontas 4 
oropus 1 
orpheus 1 
orthotone 8 
orāers 1 
ostensibly 1 
other 554 
other's 1 
others 134 
otherwise 42 
ou 2 
ought 29 
oughtst 1 
our 108 
ourang 2 
ours 4 
ourselves 22 
out 180 
outbursts 1 
outdone 1 
outlet 1 
outlines 1 
outnumbers 1 
outrage 5 
outraged 1 
outrageous 1 
outrageously 1 
outruns 1 
outset 1 
outside 22 
oven 1 
over 99 
over-proud 1 
overcome 4 
overlap 3 
overlapping 5 
overlook 3 
overpowered 2 
overtake 1 
overtakes 1 
overthrow 3 
overthrown 1 
overwhelmed 1 
ovi-s 1 
ovis 1 
owe 8 
owes 2 
owing 3 
own 155 
owner 1 
ownership 2 
owns 1 
ox 8 
ox-herd 2 
oxen 1 
oxymōron 1 
oxytone 22 
oxytones 4 
p 1029 
pack 5 
pack-animals 1 
packed 1 
paen-ultima 1 
paene 2 
paeonia 1 
paeonian 1 
paeonius 1 
paid 1 
pain 11 
painful 6 
pains 2 
painstaking 1 
pair 3 
pairs 3 
palace 3 
palatable 1 
palatal 16 
palatals 1 
palate 1 
pale 1 
pallas 1 
pallene 1 
panathenaea 3 
panathenaic 1 
pancratium 1 
panegyrist 1 
panoramic 1 
panormus 1 
pant 1 
paphlagonians 1 
paphos 1 
papyrus 1 
par 30 
paradigms 5 
paraleipsis 1 
parallel 18 
parallelism 4 
paraphrased 1 
parasang 1 
parasangs 1 
parasitic 1 
parataxis 6 
pardon 3 
parechēsis 1 
parent 8 
parentage 1 
parentheses 6 
parenthesis 5 
parenthetic 1 
parenthetical 7 
parenthetically 4 
parents 5 
paris 2 
parisōsis 2 
park 3 
parodied 1 
parody 1 
paromoiosis 1 
paromoiōsis 1 
paronomasia 1 
paroxytone 16 
paroxytones 3 
parricide 1 
parsley 1 
part 330 
partake 1 
partaker 1 
partaking 1 
parthenium 1 
parthenon 1 
partial 3 
partially 2 
partic 1 
participate 1 
participated 1 
participates 1 
participation 5 
participial 7 
participle 412 
participles 120 
particle 37 
particles 58 
particular 53 
particularize 1 
particularized 1 
particularly 3 
parties 2 
partition 1 
partitive 21 
partitively 1 
partly 17 
partner 2 
partners 1 
partridge 1 
parts 57 
party 10 
parysatis 4 
pas 3 
pasion 2 
pass 314 
passage 5 
passages 9 
passed 18 
passes 7 
passing 14 
passion 4 
passionate 6 
passionately 2 
passive 295 
passively 5 
passives 14 
past 237 
pasture 1 
pastures 1 
patent 1 
pater 1 
paternal 1 
path 2 
patience 1 
patient 1 
patiently 2 
patriae 1 
patriot-ism 1 
patroclus 1 
patroclus's 1 
patrony 1 
patronymic 2 
patronymics 14 
patrum 1 
pattern 2 
paucis 1 
paul's 1 
pause 2 
paved 1 
pax 2 
pay 28 
paying 2 
payment 4 
peace 26 
peaceful 1 
peak 1 
pebble 1 
peculiar 2 
peculiarities 11 
peculiarity 1 
pedaeon 1 
pedantical 1 
pedestal 1 
pedo 1 
pedum 1 
peel 2 
peers 1 
peior 1 
peiraeus 2 
peisander 1 
peisistratidae 1 
peisistratus 2 
peleus 2 
pelion 1 
pell-mell 1 
pellenians 2 
pelopidas 1 
peloponnese 5 
peloponnesians 6 
peloponnesus 1 
pelops 1 
pelops' 1 
peltasts 4 
pelted 1 
penalties 1 
penalty 23 
pennyroyal 1 
penult 26 
people 45 
per 5 
perceive 17 
perceived 10 
perceives 1 
perceiving 16 
perception 17 
perchance 6 
perdiccas 1 
perdidi 1 
perdo 1 
pereo 1 
perf 345 
perfect 415 
perfecta 1 
perfective 1 
perfects 36 
perform 4 
performed 7 
performing 1 
perfume 2 
perhaps 28 
pericles 8 
pericli 1 
periculis 1 
perii 1 
peril 1 
perils 1 
period 30 
perioeci 1 
periphrases 7 
periphrasis 19 
periphrastic 23 
periphrastically 4 
perish 16 
perished 14 
perishing 2 
perispomena 2 
perispomenon 8 
periturus 1 
perjury 2 
permagnus 1 
permanence 1 
permanent 12 
permissible 2 
permission 2 
permissive 1 
permit 22 
permits 5 
permitted 8 
permitting 2 
perpendicular 1 
perplexity 2 
pers 12 
persal 1 
perseus 1 
persia 2 
persian 12 
persians 13 
persist 2 
persistently 1 
persists 1 
person 320 
person's 1 
personal 110 
personification 2 
personified 8 
personifies 1 
persons 86 
persuade 53 
persuaded 22 
persuadeo 1 
persuading 9 
persuasion 3 
persuasive 2 
pertaining 1 
pertains 2 
pertinent 1 
pervade 1 
perversion 1 
perversity 1 
pestilential 1 
pet 1 
petition 2 
petitioner 1 
petitioners 1 
petitioning 1 
petitions 1 
petrified 2 
pettifogger 1 
petty 2 
pf 9 
ph 127 
phae 40 
phaeacians 2 
phaedrus 1 
phalanx 2 
phalinus 2 
pharnabazus 2 
phase 1 
phaselis 1 
phenomena 2 
pherae 1 
pheraeans 1 
pherauias 1 
pheraulas 1 
pherecles 1 
pherecrates 1 
pheres 1 
phi 1 
phil 15 
philemon 3 
philip 21 
philip's 1 
philips 1 
philistides 2 
philocrates 1 
philoctetes 1 
philolaus 1 
philology 1 
philosopher 3 
philosophers 1 
philosophical 3 
philosophy 1 
phocians 3 
phoebus 1 
phoen 7 
phoenicia 1 
phoenician 4 
phonetic 8 
phormio 1 
phrase 28 
phraseological 1 
phrases 36 
phrygia 1 
phrygians 1 
phryniscus 1 
physical 11 
physically 2 
physician 4 
physicians 1 
physiological 1 
pi 3 
pi-lu-s 1 
pic-us 1 
pick 2 
pick-pocket 1 
picked 2 
pickets 2 
pickpocket 1 
picture 2 
pictures 1 
picturesque 1 
picturesqueness 1 
piece 2 
pieces 3 
pierce 3 
piercing 1 
piety 1 
pigs 1 
pilipus 1 
pillaging 1 
pillars 1 
pilot 2 
pind 41 
pindar 17 
pindaric 2 
pine 1 
pine-trees 1 
pious 1 
pipe 2 
pirates 2 
pisidians 1 
pit 1 
pitch 9 
pitchers 1 
pitied 3 
pitiful 1 
pity 10 
pitying 1 
pl 196 
place 237 
place-for-seeing 1 
placed 63 
places 21 
placing 11 
plague 3 
plain 21 
plainer 1 
plainly 5 
plainness 1 
plains 1 
plaintiff 2 
plait 3 
plaited 1 
plan 10 
plane 1 
planets 1 
plank 1 
planned 4 
planning 2 
plans 6 
plant 2 
plants 1 
plataea 3 
plataean 4 
plataeans 1 
plato 55 
platonic 2 
play 5 
played 1 
playing 1 
plays 4 
plea 2 
pleaded 1 
pleas 3 
pleasant 8 
pleasantly 2 
please 17 
pleased 15 
pleases 3 
pleasing 7 
pleasurable 2 
pleasure 17 
pleasures 9 
pledge 6 
pledges 4 
plemyrium 1 
plenty 1 
pleonasm 2 
pleonastically 1 
plethra 1 
plethron 1 
pleuvoir 1 
plex 1 
plight 1 
plot 6 
plotted 2 
plotting 4 
plough 5 
ploughman 1 
plu- 1 
pluck 3 
plucked 1 
pluie 1 
pluit 1 
plume 1 
plunder 3 
plundering 1 
plunge 1 
plup 64 
pluperf 5 
pluperfect 117 
pluperfects 9 
plupf 2 
plups 1 
plur 22 
plural 255 
plurality 1 
plurals 5 
plut 6 
plutarch 1 
plutus 1 
pnyx 2 
poem 2 
poems 3 
poenas 2 
poet 106 
poeta 1 
poetess 2 
poetic 457 
poetical 50 
poetry 230 
poets 45 
point 68 
pointed 1 
pointedly 1 
pointing 4 
points 14 
poise 1 
poison 2 
pol 6 
polar 1 
polemarchus 1 
police 1 
policy 4 
polish 1 
polite 2 
political 2 
politics 5 
polity 1 
polus 1 
polybius 1 
polycles 1 
polycrates 1 
polyhistor 1 
polysyllabic 2 
polysyndeton 1 
pomegranate 1 
ponder 3 
pondering 1 
pontus 3 
poor 9 
poorer 1 
pope 2 
poplar 1 
populace 1 
popular 2 
popularity 1 
population 1 
por- 2 
porch 1 
porrigere 1 
portent 3 
portion 6 
ports 1 
poseidon 1 
position 83 
positions 2 
positive 41 
positiveness 1 
possess 19 
possessed 10 
possesses 2 
possessing 2 
possession 22 
possessions 4 
possessive 37 
possessives 1 
possessor 11 
possibility 25 
possible 81 
possibly 16 
post 8 
post-classical 3 
post-epic 1 
post-homeric 12 
post-positive 2 
posthomeric 1 
postpone 1 
postponed 1 
postponement 1 
postpositive 26 
posts 1 
postulo 1 
pot 1 
potations 1 
potential 73 
potentiality 1 
potidaea 2 
potion 1 
potter 1 
potters' 1 
pound 2 
pour 16 
poured 3 
pouring 1 
poverty 2 
power 45 
powerful 3 
powerlessness 1 
powers 5 
pp 5 
pr 83 
practicable 1 
practical 2 
practically 8 
practice 7 
practise 3 
practised 1 
practising 1 
praegnans 4 
praepositio 1 
praesentia 1 
praise 20 
praised 3 
praises 1 
prating 1 
prattle 1 
pray 25 
prayed 4 
prayer 3 
prayers 3 
praying 1 
prays 1 
pre- 1 
preamble 1 
precautions 2 
precede 17 
preceded 50 
precedence 2 
precedes 61 
preceding 98 
precinct 2 
precious 1 
precise 2 
precisely 1 
precision 6 
pred 5 
predecessor 1 
predicate 162 
predicated 1 
predicates 3 
predicative 2 
predicatively 2 
predictions 2 
prefaces 1 
prefatory 1 
prefer 17 
preferable 2 
preference 9 
preferred 28 
preferring 1 
prefers 2 
prefix 11 
prefixed 8 
prefixes 2 
prefixing 4 
pregnant 2 
prejudice 2 
preliminary 2 
premise 1 
premiss 1 
preniez 1 
preoccupy 1 
prep 7 
preparation 1 
preparations 6 
preparatory 3 
prepare 7 
prepared 3 
preparing 2 
preposition 129 
preposition-adverb 7 
prepositionadverb 1 
prepositional 11 
prepositional-phrase 2 
prepositions 88 
prepositive 5 
prerogatives 1 
pres 179 
prescriptions 1 
presence 13 
present 705 
presented 4 
presently 1 
presents 37 
preserve 4 
preserved 6 
preserver 1 
preserving 1 
presiding 1 
press 3 
pressed 2 
pressure 2 
presume 3 
presumed 2 
presumptuously 1 
presuppose 1 
presupposed 1 
pretence 5 
pretend 2 
pretended 3 
pretending 1 
pretext 2 
pretty 4 
prevail 2 
prevailed 1 
prevailing 5 
prevailingly 1 
prevails 4 
prevent 22 
prevented 6 
preventing 2 
prevents 2 
previous 12 
previously 6 
priam 1 
price 11 
prick 1 
pride 1 
pries 1 
priest 4 
priestess 1 
priestesses 1 
priests 2 
prim 2 
primarily 4 
primary 186 
prime 1 
primitive 31 
primitives 10 
primus 1 
prince 2 
princes 1 
principal 119 
principle 4 
principles 6 
printed 8 
prior 8 
priority 1 
prison 3 
prisoner 2 
prisoners 2 
priv 1 
private 6 
privately 2 
privation 1 
privative 7 
prize 4 
prizes 1 
pro 4 
prob 8 
proba-bilis 1 
probability 4 
probable 7 
probably 71 
proceed 9 
proceeded 14 
proceeding 3 
proceeds 1 
process 11 
procession 1 
processions 1 
proclaim 7 
proclaimed 2 
proclamation 2 
proclamation-was 1 
proclitic 3 
proclitics 3 
procure 4 
prodicus 1 
prodiorthōsis 1 
produce 13 
produced 13 
produces 11 
producing 3 
productive 1 
profess 2 
professedly 1 
profession 2 
profit 10 
profitable 5 
progress 5 
progresses 1 
progressing 1 
progressive 3 
prohibition 9 
prohibitions 14 
prohibitive 8 
prohibitory 1 
project 1 
prolepsis 4 
proleptic 2 
prologue 1 
prolonged 2 
prolēpsis 1 
prom 1 
prometheus 1 
prominence 5 
prominent 5 
prominently 2 
promise 14 
promised 8 
promises 5 
promising 6 
prompt 1 
prompted 1 
promptly 1 
promène 1 
pron 1 
prone 2 
pronominal 10 
pronoun 164 
pronoun-question 1 
pronoun-questions 1 
pronounce 6 
pronounced 12 
pronouncing 2 
pronouns 127 
pronunciation 12 
proof 9 
proofs 1 
prop 4 
proparoxytone 7 
proparoxytones 1 
proper 73 
properispomena 2 
properispomenon 5 
properly 69 
properties 1 
property 18 
prophecies 2 
prophesied 1 
prophet 2 
prophetess 2 
prophetic 1 
propitiate 2 
propitious 4 
proportion 5 
proportional 1 
proportionals 1 
proportionately 1 
proposal 4 
proposals 1 
propose 9 
proposed 3 
proposes 1 
proposing 2 
proposition 2 
propositions 2 
propriety 9 
propter 1 
prose 346 
prose-writers 1 
prosecuted 5 
prosecuting 4 
prosecutor 1 
prospect 1 
prosper 2 
prosperity 1 
prosperous 4 
prostrate 1 
prostrated 1 
prot 2 
protagoras 2 
protases 9 
protasis 118 
protect 2 
protecting 1 
protection 1 
protector 1 
protects 1 
proteron 1 
protest 2 
protestations 4 
prothetic 1 
proud 1 
prove 33 
proved 7 
proverb 3 
proverbial 1 
proverbs 1 
proves 2 
provide 5 
provided 6 
providing 2 
proving 1 
provision 3 
provisions 14 
proviso 2 
provoke 2 
prow 1 
proxenus 4 
proxim 1 
proximity 3 
prudence 2 
prudent 4 
prudently 1 
prune 1 
prytan 1 
prytaneum 2 
prytans 2 
ps 1 
psi 1 
pst 1 
psyttalea 1 
ptolemy 1 
public 21 
publicly 3 
puer 1 
pueris 1 
puff 2 
pulchritudinis 1 
punctuation 4 
punish 13 
punish- 1 
punished 10 
punishes 1 
punishment 11 
punishments 1 
pup 1 
pupil 4 
pupils 1 
purchase 1 
purchases 1 
pure 15 
purely 4 
purer 1 
purge 1 
purified 2 
purify 1 
purple 1 
purple-fish 1 
purpose 112 
purposed 4 
purposes 4 
pursue 7 
pursued 1 
pursuing 3 
pursuit 4 
pursuits 1 
push 5 
pushed 6 
pushing 1 
put 104 
putares 1 
puts 2 
putting 6 
py 1 
pylades 1 
pylos 4 
pylus 3 
pyriphlegethon 1 
pyrrhus 1 
pyth 2 
pythagoras 1 
pythian 3 
pytho 1 
pèrsuasion 1 
q 6 
qu'on 2 
qua 1 
quack 1 
quae 1 
qualification 4 
qualifications 1 
qualified 4 
qualifies 3 
qualify 3 
qualifying 5 
qualis 3 
qualiscumque 1 
qualitative 2 
qualitatively 1 
qualities 3 
quality 38 
quam 2 
quan- 1 
quanquam 1 
quantitative 3 
quantitatively 1 
quantities 2 
quantity 38 
quantus 2 
quantuscumque 1 
quarreling 1 
quarrelling 1 
quarter 7 
quarters 4 
quasi- 1 
quasi-impersonal 4 
quasi-negative 1 
quasi-personal 1 
quasi-temporal 1 
que 5 
queen 6 
quently 1 
quest 3 
question 96 
questioned 3 
questioner 2 
questioning 4 
questions 126 
qui 7 
quia 1 
quibus 1 
quick 6 
quicker 2 
quickest 2 
quickly 15 
quicunque 1 
quid 4 
quidam 1 
quidem 7 
quiescent 1 
quiet 8 
quietly 4 
quinas 1 
quindecim 1 
quippe 2 
quisque 1 
quisquis 1 
quit 1 
quite 10 
quiver 1 
quivis 1 
quod 2 
quoit 1 
quot 2 
quotation 7 
quoted 18 
quotquot 1 
r 163 
rabble 1 
race 14 
race-course 3 
race-horse 1 
races 1 
racine 1 
rack 1 
racked 1 
radiant 1 
rage 8 
raging 2 
rail 1 
railing 1 
rain 4 
raining 2 
rains 1 
raise 23 
raised 8 
raising 3 
ram 1 
rampart 1 
ran 23 
random 2 
range 5 
ranges 1 
rank 2 
ranks 4 
ransom 6 
ransomed 1 
rapacious 3 
rapid 4 
rapidity 2 
rapidly 2 
rare 348 
rarely 314 
rarer 4 
rascal 2 
rascally 1 
rascals 2 
rash 2 
rashly 1 
rate 13 
rately 1 
rather 64 
ratified 1 
ratio 1 
rattle 2 
ravage 2 
ravaged 6 
ravaging 3 
ravine 2 
ravishing 1 
ray 1 
reach 17 
reached 13 
reaching 5 
read 38 
readable 1 
reader 6 
readily 2 
readiness 1 
reading 1 
readings 1 
ready 14 
real 22 
reality 12 
realization 9 
realized 14 
really 24 
reanimate 1 
reanimated 1 
reappear 2 
reappears 1 
rear 4 
rearing 3 
reason 64 
reasonable 6 
reasonably 1 
reasoning 1 
reasons 6 
rebuke 1 
recall 12 
recalled 1 
recalls 2 
recapitulations 1 
recede 1 
receded 1 
recedes 1 
receipt 1 
receive 23 
received 20 
receives 8 
receiving 6 
recent 2 
recently 2 
recess 1 
recession 1 
recessive 24 
recipient 1 
reciprocal 15 
reciprocity 1 
recital 1 
recited 1 
reckon 1 
reckoned 2 
recognize 4 
recognized 6 
recollection 1 
recommend 1 
recommended 1 
recommending 1 
reconcile 1 
reconciliation 1 
reconnoitering 1 
reconnoitre 1 
reconstruct 1 
record 1 
records 1 
recount 1 
recounting 1 
recourse 1 
recover 1 
recovers 1 
recta 1 
rectified 1 
recturus 1 
recurring 1 
recurs 1 
red 6 
redbreast 1 
redeem 1 
reduce 1 
reduced 3 
redundancy 1 
redundant 13 
redupl 21 
reduplicate 4 
reduplicated 18 
reduplicates 1 
reduplication 43 
reduplication-syllable 1 
reed 1 
reed-thicket 1 
refer 50 
reference 55 
references 1 
referred 22 
referring 47 
refers 47 
refined 1 
reflect 4 
reflecting 3 
reflection 3 
reflective 2 
reflex 3 
reflexive 65 
reflexives 13 
reform 1 
refrain 3 
refrained 2 
refraining 1 
refuge 2 
refusal 4 
refuse 15 
refused 5 
refuses 1 
refusing 2 
refutation 1 
refute 1 
refuted 1 
reg 1 
regain 2 
regained 1 
regaining 1 
regains 1 
regard 53 
regarded 71 
regarding 9 
regards 23 
region 1 
register 1 
regressive 1 
regret 1 
regu 1 
regular 56 
regularity 1 
regularly 78 
regulated 2 
regulates 1 
regulations 2 
rehearse 1 
rei 1 
reign 4 
reigned 1 
reigning 1 
rein-holder 1 
reinforce 2 
reinforced 1 
reinforcements 2 
reject 5 
rejected 2 
rejecting 1 
rejection 1 
rejects 2 
rejoice 19 
rejoiced 6 
rejoicing 6 
relate 2 
related 5 
relates 1 
relating 3 
relation 42 
relations 48 
relationship 5 
relative 309 
relatively 13 
relatives 33 
relax 1 
release 11 
released 4 
relic 4 
relics 1 
relieve 1 
relieving 1 
relinquish 1 
relish 1 
reluctant 1 
rely 1 
relying 2 
remain 52 
remained 12 
remaining 4 
remains 29 
remark 4 
remarks 6 
remember 32 
remembered 5 
remembering 2 
remembrance 2 
remind 13 
reminded 1 
reminding 3 
remnant 1 
remonstrance 1 
remote 4 
remotely 1 
remoteness 1 
remoter 3 
removable 1 
removal 3 
remove 4 
removed 4 
removing 1 
rend 3 
render 9 
rendered 22 
rendering 1 
renderings 1 
renouncing 1 
renown 3 
rent 2 
repair 1 
repay 1 
repeal 1 
repealed 2 
repeat 3 
repeated 65 
repeating 4 
repeats 5 
repelling 1 
repent 5 
repented 2 
repents 1 
repetition 18 
replace 2 
replaced 8 
replaces 1 
replied 6 
replies 10 
reply 14 
replying 3 
report 15 
reported 13 
reporting 2 
reports 2 
represent 35 
representations 2 
representative 8 
represented 23 
representing 10 
represents 53 
reproach 4 
reproduce 1 
reproduced 1 
reproduces 2 
repudiate 3 
repugnance 3 
repulsive 1 
reputation 4 
request 8 
requested 2 
requests 4 
require 11 
required 10 
requires 13 
requiring 11 
requisite 2 
requite 2 
requited 1 
res 1 
rescue 7 
rescued 1 
rescuing 1 
resemblance 1 
resemble 7 
resembles 1 
resembling 1 
resentment 2 
reserve 1 
reserved 1 
resist 5 
resistance 5 
resists 1 
resolution 4 
resolve 6 
resolved 14 
resorted 1 
resound 2 
resources 6 
respect 28 
respectively 2 
respects 4 
respite 1 
respondent 1 
response 1 
responses 1 
responsible 3 
respublica 1 
rest 57 
restated 1 
rested 1 
resting 1 
restoration 1 
restore 5 
restored 6 
restrain 5 
restraining 1 
restraint 1 
restricted 9 
restriction 1 
restrictions 1 
restrictive 5 
rests 1 
result 108 
resultative 7 
resulted 2 
resulting 11 
results 2 
resume 6 
resumed 2 
resumes 3 
resuming 1 
resumptive 5 
retain 32 
retained 61 
retaining 4 
retains 24 
retaliate 1 
retaliated 1 
retention 11 
retire 2 
retired 2 
retract 1 
retracts 1 
retreated 2 
retribution 1 
return 26 
returned 5 
returns 1 
revenge 2 
revere 2 
revered 2 
reverence 2 
reverenced 1 
reversal 1 
reverse 1 
reversed 2 
reversing 3 
reverts 1 
review 3 
revile 1 
reviled 2 
reviling 1 
revive 2 
revived 1 
revolt 13 
revolted 7 
revolting 1 
revolts 2 
revolution 3 
revolutionary 1 
revolving 1 
reward 4 
rewrite 1 
reënforced 1 
rhadamanthys 1 
rhegium 2 
rhetor 1 
rhetorical 17 
rho 1 
rhotacism 1 
rhyme 1 
rhythm 3 
rhythmic 6 
rhythmical 1 
rich 18 
richer 2 
riches 3 
richest 1 
rid 2 
ride 3 
rider 1 
ridiculing 1 
ridiculous 5 
riding 5 
rig 1 
right 49 
righteous 2 
rightly 2 
rights 4 
rigid 3 
rim 1 
rind 1 
ring 1 
ringleaders 1 
ringmaster 1 
ripe 5 
rise 13 
risen 1 
rises 1 
rising 4 
risisset 1 
risk 6 
rites 1 
rival 2 
rivalry 1 
rivals 1 
river 17 
rivers 6 
road 17 
roads 3 
roar 7 
roaring 1 
roast 1 
rob 1 
robe 2 
robes 1 
rock 4 
rocks 1 
rod 1 
rode 1 
rogare 1 
rogue 1 
roll 10 
rolled 1 
romae 1 
roman 1 
romans 1 
roof 1 
rooms 1 
root 69 
root-determinative 1 
root-determinatives 2 
root-stem 1 
root-stems 1 
root-vowel 2 
roots 15 
rose 9 
rose-bed 1 
roses 1 
rosy-fingered 1 
rot 4 
rotted 2 
rotten 2 
rough 42 
roughens 1 
round 13 
rounding 1 
rouse 13 
roused 4 
rousing 1 
rout 2 
routed 1 
rove 1 
row 4 
rower 1 
royal 4 
rub 13 
rubbed 2 
rubbing 1 
ruber 1 
rude 1 
rug 1 
ruin 9 
ruined 11 
ruining 1 
ruinous 1 
ruins 1 
rule 40 
ruled 6 
ruler 12 
rulers 5 
rules 18 
ruling 7 
rumour 1 
run 29 
rung 1 
runner 1 
running 7 
runs 2 
rupture 1 
rush 6 
rushed 8 
rushes 1 
rushing 1 
résolution 1 
rôle 1 
s 486 
sa-tis 1 
sack 3 
sacking 1 
sacred 6 
sacrifice 14 
sacrificed 3 
sacrifices 3 
safe 8 
safer 2 
safety 9 
sagacious 1 
sage 1 
sagen 1 
sages 3 
said 185 
saidst 2 
sail 32 
sailed 18 
sailer 1 
sailing 9 
sailor 3 
sailors 1 
sake 24 
salamis 3 
salio 1 
sally 2 
salt 3 
salutary 1 
salvation 1 
same 296 
sameness 1 
samians 1 
samos 1 
sampi 4 
samson 1 
san 3 
sanctuary 3 
sand 2 
sandal 1 
sandpiper 1 
sang 3 
sank 2 
sanskrit 5 
sapere 1 
sappho 3 
sardis 4 
sarpedon 2 
sat 4 
sate 1 
sated 1 
satiate 8 
satiety 2 
satisfaction 2 
satisfactorily 1 
satisfied 8 
satisfy 2 
sative 1 
satyrus 1 
savage 2 
save 20 
saved 20 
saves 1 
saving 2 
saviour 3 
savour 1 
saw 32 
say 215 
sayed 1 
sayest 3 
saying 81 
says 14 
sc 1 
scale 1 
scanned 1 
scarcely 13 
scatter 8 
scattered 1 
scene 2 
scenery 1 
scenes 1 
scent 1 
scepter 1 
sceptre 1 
sceptre-bearing 1 
scheme 2 
schemes 1 
scholars 18 
scholemaster 1 
school 2 
schooled 1 
schweigen 1 
sciences 2 
scientific 1 
scil 47 
scionaeans 1 
sciscere 1 
sco 1 
scombrus 1 
scope 1 
score 1 
scorn 2 
scoundrel 1 
scourge 1 
scourged 1 
scouts 1 
scrape 5 
scraping 1 
scratch 5 
scream 6 
screamed 1 
screaming 1 
screams 1 
screech 1 
scriba 1 
scribe 1 
scriptus 1 
scruple 2 
scrupulousness 2 
scrutinized 1 
scrutiny 1 
sculptor 2 
scum 1 
scyros 1 
scyrus 1 
scytheni 1 
scythian 1 
se 8 
sea 35 
sea-breeze 1 
sea-fight 6 
seal 2 
seaman 1 
search 2 
searched 1 
searching 2 
seas 1 
season 8 
seasons 1 
seat 12 
seated 3 
seats 2 
seceded 1 
second 404 
secondary 168 
secondly 1 
secret 3 
secretary 1 
secretly 8 
secrets 1 
section 1 
sections 4 
secure 6 
secured 1 
securely 1 
secures 1 
security 2 
sed 2 
sedeo 2 
sedes 1 
sedley 1 
see 700 
seeing 18 
seek 10 
seeking 1 
seeks 1 
seem 48 
seemed 21 
seemest 1 
seeming 3 
seemly 1 
seems 56 
seen 37 
seer 7 
sees 6 
seest 2 
sehen 1 
seize 17 
seized 13 
seizing 1 
seizure 2 
seldom 4 
select 1 
self 25 
self-control 1 
self-restrained 1 
self-sought 1 
self-sufficient 1 
selfwilled 1 
selinus 1 
sell 14 
seller 1 
sells 1 
selves 2 
sem-el 1 
semel 1 
semi- 1 
semi-circular 1 
semi-personification 1 
semicolon 2 
semitic 1 
semivocalic 1 
semivowel 1 
semivowels 6 
senate 8 
senator 1 
senators 1 
send 56 
sending 9 
sends 4 
sense 103 
senseless 6 
senses 7 
sent 61 
sentence 222 
sentence-building 1 
sentence-part 1 
sentence-question 1 
sentence-questions 1 
sentences 169 
sentiment 1 
sentiments 1 
sentry 1 
sepa 1 
separate 19 
separated 27 
separately 7 
separates 1 
separation 15 
sept 7 
septem 1 
sepulture 1 
sequence 3 
sequent 2 
sequor 1 
serf 5 
series 12 
serious 3 
sero 1 
serpent 4 
serum 1 
servant 5 
servants 4 
serve 21 
served 6 
serves 20 
service 10 
serviceable 3 
services 1 
servile 1 
serving 2 
servitude 2 
set 122 
sets 13 
setting 12 
settle 3 
settled 6 
settlement 1 
settling 1 
seu 1 
seuthes 2 
seven 12 
seventeen 1 
seventh 2 
seventy 3 
several 66 
severally 2 
severe 6 
severer 7 
severest 1 
sex 1 
sex-distinction 1 
sex-tu-s 1 
sexless 2 
sh 2 
shade 6 
shades 3 
shadings 1 
shadow 4 
shadowy 3 
shady 1 
shake 4 
shakesp 10 
shakespeare 5 
shall 295 
shalt 10 
shame 16 
shameful 3 
shameless 4 
shamelessness 1 
shape 3 
shapely 1 
share 18 
shared 3 
shares 1 
sharing 3 
sharp 3 
sharp-toned 1 
sharpen 2 
sharpened 3 
sharply 4 
she 58 
she-fox 1 
she-hare 1 
she-wolf 2 
shear 2 
sheath 1 
shed 2 
sheep 7 
sheer 1 
shelley 1 
shelter 4 
sheltering 1 
shepherd 7 
shield 8 
shield-bearing 1 
shields 3 
shift 6 
shifted 1 
shifting 2 
shifts 2 
shine 9 
shining 1 
shiny 1 
ship 29 
ships 39 
shipwreck 1 
shiver 4 
shivered 1 
shook 2 
shoot 4 
shore 5 
short 146 
shorten 1 
shortened 14 
shortening 7 
shorter 16 
shortest 2 
shortly 2 
shorts 3 
shot 2 
should 260 
shoulder 2 
shoulders 2 
shouldst 2 
shout 14 
shouted 7 
shouting 2 
shouts 3 
shoved 1 
show 181 
showed 13 
showing 33 
shown 30 
shows 52 
shrill 2 
shrine 2 
shrines 3 
shrink 2 
shudder 6 
shuddered 1 
shuddering 1 
shun 3 
shut 19 
shutting 1 
si 3 
si-st-o 1 
sibi 1 
sibilant 2 
sicels 2 
sich 1 
sicilians 1 
siciliote 1 
sicily 8 
sick 3 
sickle 1 
sickness 2 
side 31 
sides 13 
sie 1 
sied 1 
siege 7 
siem 1 
sift 1 
sight 9 
sightseer 1 
siglus 1 
sigma 13 
sigma-stem 1 
sigma-stems 1 
sigmas 1 
sigmatic 2 
sign 17 
signal 4 
signal-man 1 
signalized 1 
significance 1 
significant 1 
signification 8 
signifies 3 
signify 6 
signifying 55 
signs 7 
silence 15 
silent 17 
silly 1 
silver 5 
similar 15 
similarity 4 
similarly 20 
similars 1 
simile 1 
similes 6 
simon 5 
simonides 1 
simple 185 
simple-minded 1 
simpler 1 
simplest 3 
simplex 1 
simplicity 2 
simplified 3 
simply 50 
simultaneous 1 
sin 5 
since 119 
sincere 1 
sing 141 
singer 1 
single 85 
singly 2 
singular 196 
singulars 2 
singuli 1 
singulis 1 
sink 6 
sinking 2 
sinks 1 
sinned 1 
sinning 1 
sion 2 
sir 1 
sire 1 
sires 1 
sister 3 
sister-in-law 1 
sisyphus 1 
sit 18 
sitalces 1 
sitting 6 
situated 3 
situation 18 
siue 2 
six 14 
sixth 6 
sixtieth 1 
size 14 
sizes 1 
skilful 1 
skill 3 
skilled 4 
skin 4 
skin-bag 1 
skins 2 
skip 1 
skt 4 
skull 1 
slab 1 
slack 2 
slacken 1 
slackened 1 
slackness 1 
slain 5 
slander 1 
slandered 1 
slanderously 1 
slanders 1 
slave 21 
slavery 3 
slaves 10 
slay 16 
slaying 2 
sleep 15 
sleeping 1 
slender 1 
slept 2 
slew 10 
slight 8 
slighter 1 
slightest 1 
slightly 7 
slingers 3 
slings 1 
slip 2 
slovenliness 1 
slow 2 
slower 1 
slowest 1 
slowly 1 
slumber 1 
slumbering 1 
smack 1 
small 23 
smaller 3 
smallest 2 
smart 1 
smash 1 
smasher 1 
smear 1 
smell 10 
smelling 2 
smicythion 1 
smiled 1 
smiles 1 
smite 3 
smitten 1 
smoke 7 
smoky 1 
smooth 21 
smoothly 1 
smote 4 
sn 1 
snake 3 
snatch 1 
snatched 1 
sneeze 3 
sneezing 1 
snood 1 
snow 11 
snow-flake 1 
snowing 1 
snows 1 
snowy 1 
so 746 
so-called 5 
sob 1 
socky 1 
socr 1 
socrates 26 
socrates' 1 
soever 3 
soft 4 
soften 3 
softened 1 
soil 8 
sois 1 
sold 3 
soldier 8 
soldiers 17 
sole 6 
solely 5 
solemn 3 
solemnity 1 
solitarium 4 
solitude 1 
sollten 1 
solon 8 
solum 1 
some 548 
somebody 8 
somehow 4 
something 158 
sometimes 320 
sometking 1 
somewhat 9 
somewhere 4 
son 63 
son's 1 
son-in-law 1 
sonant 5 
song 8 
songs 1 
sonne 1 
sonnenschein 1 
sonnet 1 
sons 13 
soon 21 
sooner 14 
sooth 3 
soothe 1 
soothsayer 1 
soph 32 
sophist 2 
sophistes 1 
sophists 1 
sophocles 6 
sophron 1 
sorcerer 1 
sorceress 1 
sore 2 
sorrow 6 
sorrowing 1 
sorrows 1 
sorry 1 
sort 28 
soteridas 1 
sought 4 
soul 22 
souls 3 
sound 52 
sounded 19 
sounding 7 
sounds 24 
source 18 
sources 1 
south 2 
southern 1 
sovereignty 4 
sow 6 
sp 14 
space 15 
spake 6 
span 2 
spare 6 
sparing 3 
sparta 4 
spasm 1 
speak 99 
speaker 65 
speaker's 6 
speakers 3 
speakest 1 
speaking 31 
speaks 3 
spear 7 
spears 4 
special 33 
specialized 2 
specially 2 
specific 5 
specifically 2 
specifies 4 
specifying 1 
spectator 1 
spectators 2 
speculating 1 
speculation 1 
speculator 1 
speech 47 
speech-writer 7 
speeches 11 
speed 10 
speedily 1 
spell 2 
spelling 7 
spellings 2 
spend 2 
sphere 7 
spherical 1 
sphinx 1 
spin 4 
spirant 9 
spirantic 1 
spirants 6 
spirit 6 
spiritus 2 
spit 2 
spite 2 
splendid 1 
split 5 
spoil 2 
spoils 1 
spoke 12 
spoken 25 
spokesman 1 
spondee 1 
spondees 1 
sport 4 
sportsman 1 
spot 6 
sprache 1 
sprang 4 
spread 19 
spring 13 
sprinkle 4 
sprout 3 
spur 2 
spurious 13 
spurn 1 
spy 1 
squadron 2 
square 1 
squeak 1 
squeezing 1 
st 6 
stable 1 
stablish 2 
stade 1 
stades 6 
staff 1 
staff-bearer 1 
stage 26 
stages 4 
stain 4 
stake 4 
stand 139 
standard 14 
standing 54 
stands 133 
star 2 
star-like 1 
star-sown 1 
starling 1 
starred 3 
start 10 
started 7 
starting 4 
starting-place 1 
starting-point 1 
startingpoint 1 
starvation 1 
starves 1 
state 107 
state- 1 
stated 10 
stately 1 
statement 79 
statements 50 
states 28 
statesman 4 
statesmen 1 
stating 8 
station 2 
stationed 5 
statue 1 
statue-maker 1 
statues 3 
statuo 1 
stay 6 
stayed 2 
staying 1 
stays 3 
stead 1 
steal 10 
stealing 1 
stealth 1 
steele 1 
steep 2 
stem 293 
stem-gradation 1 
stem-vowel 3 
stems 300 
step 3 
stepped 1 
steps 2 
stereotyped 2 
stern 1 
steward 3 
stewards 1 
still 54 
sting 1 
stir 1 
stirred 2 
stitch 1 
stitched 1 
stob 1 
stone 12 
stones 7 
stony 1 
stood 33 
stoop 2 
stop 64 
stopped 5 
stopping-place 2 
stops 24 
store 2 
storehouse 1 
stories 1 
storm 1 
storm-swept 1 
stormy 2 
story 4 
stout 2 
stowed 1 
straight 8 
straighten 1 
straightforward 2 
straightway 6 
strain 1 
strange 8 
stranger 3 
strangers 3 
stream 4 
strelch 1 
strength 14 
strengthen 8 
strengthened 9 
strengthening 3 
strepsiades 1 
stress 19 
stress-accent 1 
stressed 1 
stresses 2 
stretch 14 
stretched 1 
stretching 1 
strict 3 
strictly 28 
striding 1 
strife 10 
strike 27 
strikes 2 
striking 2 
strip 1 
stripling 2 
stripped 5 
strive 8 
striving 2 
stroke 4 
strong 72 
stronger 31 
strongest 1 
stronghold 2 
strongly 3 
struck 18 
structure 5 
struggle 3 
struggles 1 
strymon 1 
stuck 1 
student 4 
study 2 
stumble 2 
stupid 2 
stupidest 1 
style 12 
styx 1 
sua 1 
suavis 1 
sub 29 
sub-dependent 3 
subdue 8 
subj 71 
subject 333 
subjection 3 
subjective 4 
subjectless 1 
subjects 23 
subjunctive 356 
subjunctives 13 
subjv 1 
submissive 2 
submit 6 
submitted 2 
submitting 1 
subordinate 136 
subordinated 3 
subordinating 4 
subordination 9 
subscript 4 
subsequence 1 
subsequent 12 
subservient 1 
subst 1 
substance 1 
substantival 17 
substantive 171 
substantive-equivalent 1 
substantive-making 1 
substantively 17 
substantives 122 
substantivized 9 
substantivizes 1 
substitute 3 
substituted 10 
substitutes 4 
substituting 1 
substitution 4 
substitutions 2 
substs 1 
subterranean 2 
subtle 5 
subtle-cadenced 1 
subtraction 1 
suburb 1 
subversion 1 
succeed 8 
succeeded 7 
succeeding 2 
success 3 
successful 2 
succession 20 
successive 16 
successor 1 
succumb 1 
such 320 
suck 4 
sucked 1 
sudden 2 
suddenly 3 
sue 1 
suffer 52 
suffered 17 
suffering 11 
sufferings 5 
suffers 2 
suffice 4 
sufficed 1 
suffices 5 
sufficient 10 
sufficiently 4 
suffix 69 
suffixes 69 
suggest 4 
suggested 3 
suggesting 3 
suggests 4 
suit 8 
suitable 4 
suited 3 
suitors 4 
sum 13 
sumere 1 
summarized 2 
summarizes 1 
summary 7 
summed 1 
summer 11 
summing 2 
summit 4 
summon 3 
summoned 7 
summoning 5 
summons 2 
summus 1 
sun 8 
sundown 1 
sung 3 
sunlight 1 
sunt 1 
sup 3 
super 1 
supercargo 1 
superfluous 3 
superior 10 
superiority 3 
superlative 41 
superlatives 12 
superposition 3 
superstitious 1 
supervision 1 
supp 9 
supped 2 
supper 9 
supping 1 
supplement 6 
supplementary 24 
supplementing 1 
supplements 1 
suppliant 4 
suppliants 1 
supplicate 2 
supplication 2 
supplied 66 
supplies 2 
supply 7 
supplying 1 
support 7 
supported 5 
supporting 1 
supposable 1 
suppose 11 
supposed 12 
supposes 1 
supposing 6 
supposition 12 
suppositions 5 
suppressed 12 
suppression 2 
supremacy 2 
supreme 2 
surd 1 
sure 13 
surely 30 
sureties 1 
surf 1 
surface 4 
surmise 3 
surpass 9 
surpassed 1 
surpassing 1 
surprise 16 
surprised 7 
surprising 1 
surrender 14 
surrendered 5 
surrendering 2 
surrenders 1 
surround 3 
surrounded 1 
survey 1 
surveyor 2 
surveys 1 
survival 4 
survivals 1 
survive 2 
survived 3 
survives 2 
surviving 1 
suspect 4 
suspected 25 
suspecting 1 
suspend 1 
suspended 1 
suspending 1 
suspense 2 
suspicion 3 
suspicious 3 
sustain 1 
sustained 1 
suus 1 
swallow 3 
swam 1 
sway 4 
swear 27 
swearing 9 
swears 1 
sweat 7 
sweep 2 
sweet 17 
sweeten 3 
sweeter 3 
sweetest 2 
sweetly 1 
sweetly-bitter 1 
sweetsmelling 1 
swell 1 
swelling 2 
swept 1 
swift 7 
swiftness 4 
swim 10 
swimming 1 
swine 2 
swineherd 1 
swing 1 
sword 7 
sword-cutlers 1 
swords 2 
swore 5 
sworn 5 
sybarite 1 
syllabic 13 
syllable 90 
syllables 47 
syllēpsis 1 
symmetry 2 
sympathetic 7 
symploce 1 
symposium 1 
syncopated 3 
syncope 8 
synecdoche 1 
synizesis 8 
synizēsis 1 
synonym 1 
synonymous 4 
synopsis 14 
syntactical 3 
syntax 8 
syracusan 1 
syracusans 2 
syracuse 2 
syrians 3 
system 40 
systematic 1 
systems 14 
sytem 1 
sûr 1 
sēmi- 1 
sĩmus 1 
t 794 
table 11 
tablets 1 
tactics 1 
take 374 
taken 62 
takes 124 
taking 51 
tale 3 
talent 4 
talents 8 
talis 1 
talk 9 
talkative 2 
talking 9 
tall 1 
tally 1 
talthybius 1 
tame 4 
tamely 1 
tamen 2 
tandem 1 
tango 1 
tank 1 
tantalus 1 
tantum 2 
tantus 1 
tar 1 
targeteers 3 
tarry 1 
tartarus 1 
taste 6 
tasted 1 
tasting 2 
tau 2 
taught 10 
taunt 1 
tautologous 1 
tax 1 
taxes 1 
taxiarchs 1 
te 2 
teach 20 
teacher 4 
teacher's 1 
teachers 1 
teaches 1 
teaching 2 
team 1 
tear 6 
tearful 1 
tears 7 
teeth 3 
tegea 3 
telamon 2 
telemach 1 
telemachus 1 
tell 66 
teller 1 
telling 6 
tells 1 
temper 1 
temperament 1 
temperance 6 
temperate 7 
temple 6 
temple-robber 1 
temples 2 
temporal 118 
temporarily 1 
tempting 1 
tempus 1 
ten 26 
tend 3 
tendency 2 
tender 2 
tends 1 
teneo 1 
tennyson 2 
tennyson's 1 
tens 1 
tense 135 
tense-stem 31 
tense-stems 21 
tense-suffix 7 
tense-suffixes 5 
tense-system 1 
tense-systems 4 
tenses 219 
tensestem 1 
tension 2 
tent 3 
tenth 1 
tents 1 
terior 1 
term 4 
termed 1 
termen 1 
terminal 1 
termination 4 
terminations 1 
terms 10 
terreo 1 
terrible 9 
terribly 1 
terrified 3 
terrify 2 
territory 9 
terror 5 
terseo 1 
testicle 1 
testified 1 
testify 2 
testimony 5 
text 3 
texts 12 
th 26 
than 402 
thanks 8 
that 1618 
that's 2 
the 15860 
theatre 3 
thebans 15 
thebaïd 1 
thebes 7 
theborder 1 
theborders 1 
thee 76 
theft 1 
thefts 1 
their 382 
theirs 2 
theisthmus 1 
them 270 
thematic 73 
theme 6 
themes 1 
themis 2 
themistocles 4 
themselves 58 
then 170 
thence 10 
theocr 14 
theocritus 1 
theodote 1 
theognis 6 
theoretically 1 
theory 2 
theramenes 2 
there 269 
there's 2 
therefore 47 
therein 3 
thereupon 2 
therippides 1 
thersagoras 1 
these 290 
theseus 1 
thesm 6 
thespians 1 
thessal 1 
thessalian 1 
thessalians 4 
thestius 1 
thesēum 1 
they 989 
thick 1 
thick-shaded 2 
thickish 1 
thickness 1 
thief 13 
thievish 1 
thigh 2 
thigh-muscle 1 
thin 4 
thine 10 
thing 143 
things 106 
think 99 
thinkable 1 
thinker 1 
thinkest 2 
thinking 50 
thinks 9 
third 96 
thirds 1 
thirst 2 
thirsting 1 
thirteen 1 
thirtieth 2 
thirty 9 
this 846 
thither 2 
thorn 1 
thorough 1 
thoroughly 4 
thoroughness 1 
those 168 
thou 137 
though 105 
thought 133 
thoughts 11 
thousand 13 
thrace 4 
thracian 2 
thracians 4 
thrasybulus 1 
threat 6 
threaten 8 
threatened 5 
threatening 2 
threatens 1 
threats 3 
three 76 
three-footed 1 
threefold 1 
threepenny 1 
threequart 1 
threshold 1 
threw 3 
thrice 1 
throat 2 
throat-cutting 1 
throne 3 
throng 2 
through 49 
throughout 13 
throw 34 
throwers 1 
throwing 3 
throwing-stones 1 
thrown 8 
thrust 3 
thuc 27 
thucydides 31 
thunder 3 
thunder-struck 1 
thus 963 
thy 58 
thy- 2 
thyself 14 
thür 1 
thēta 1 
tibi 1 
ticiples 1 
tidings 5 
tie 1 
tiles 1 
till 13 
tiller 1 
tilling 1 
tim 6 
timber 2 
time 380 
timeless 5 
times 28 
timon 1 
timotheus 1 
tinued 1 
tion 1 
tipsy 1 
tired 1 
tis 4 
tisiphonus 1 
tissaphernes 5 
tit 1 
titles 2 
tive 2 
tmesis 7 
to 4672 
to-day 5 
to-morrow 2 
to-night 1 
together 65 
toil 14 
toiled 2 
toilet 1 
toils 1 
toilsome 1 
token 1 
told 13 
tolerant 1 
tolerated 1 
tomb 1 
tonat 1 
tone 23 
tongue 12 
tongues 1 
too 89 
took 45 
tooth 3 
top 3 
topic 2 
torch 3 
torch-race 1 
torn 1 
toroneans 1 
torreo 1 
torseo 1 
tortoise 1 
tortoise-shell 1 
torture 2 
tortured 2 
tot 1 
total 4 
totals 1 
toti-dem 1 
touch 14 
touch-stone 1 
touched 2 
touching 4 
toward 21 
towards 11 
towed 1 
tower 2 
town 6 
towns 4 
tr 18 
trace 2 
traces 9 
trach 1 
traduced 1 
tradunt 1 
traffic 2 
trag 6 
tragedies 1 
tragedy 49 
tragia 1 
tragic 33 
trailing 1 
train 6 
trained 1 
trainer 2 
training 2 
traitor 3 
trajection 1 
trans 47 
transacted 1 
transfer 6 
transference 6 
transferred 17 
transfers 1 
transgress 2 
transgresses 3 
transgressions 1 
transgresso 1 
transient 1 
transition 17 
transitional 3 
transitions 8 
transitive 42 
transitively 7 
transitory 1 
translate 4 
translated 21 
translating 1 
translation 16 
translations 1 
transported 2 
transports 1 
transposition 4 
travail 2 
travel 2 
travellers 2 
traversed 3 
tread 1 
treasures 1 
treasury 1 
treat 8 
treated 55 
treaties 1 
treating 1 
treatment 5 
treaty 6 
treble 1 
tree 8 
trees 5 
tremble 2 
tremendous 1 
trench 1 
trespass 1 
triad 2 
trial 15 
trials 1 
triangle 1 
tribe 3 
tribes 1 
tribulation 1 
tribulations 1 
tribute 11 
tried 11 
trierarch 1 
trifling 2 
trimeter 2 
trinity 1 
trip 3 
triple 1 
triply 1 
tripod 3 
trireme 6 
triremes 3 
trisyllabic 2 
tro 2 
trochee 1 
trojan 4 
trojans 5 
troops 13 
trophy 5 
trouble 8 
troubled 7 
troubles 7 
troubling 1 
trouver 1 
troy 1 
truce 28 
true 75 
true-born 1 
truly 13 
trumpet 8 
trumpeter 2 
trust 14 
trusted 5 
trusting 3 
trustworthy 1 
trusty 1 
truth 92 
try 19 
trying 6 
tu 2 
tue 1 
tumult 1 
tunic 3 
turn 44 
turned 14 
turned-around 1 
turning 1 
turning-back 1 
turns 1 
turtle-dove 1 
tus 2 
tvē´ 1 
twaddle 1 
twain 1 
twelve 4 
twentieth 1 
twenty 8 
twenty- 1 
twenty-five 1 
twenty-four 1 
twenty-two 1 
twice 14 
twin 1 
twisted 2 
two 330 
two-fold 1 
two-thirds 1 
twocarrier 1 
twofold 3 
twoyear-old 1 
tybalt's 1 
tydeus 1 
tydides 1 
tying 1 
tyndareus 1 
type 9 
types 8 
typical 3 
typifies 1 
tyranny 1 
tyrant 2 
tyrants 3 
tē 1 
u 6 
uau 1 
uel 3 
uero 1 
uerum 1 
ugliness 1 
ui 1 
uline 1 
ultima 29 
ultimately 1 
ultra 1 
un- 2 
un-attic 1 
unable 11 
unaccented 4 
unaccustomed 1 
unacquainted 1 
unaffected 1 
unaided 2 
unalterable 1 
unaltered 5 
unanimity 1 
unanimous 1 
unassimilated 4 
unattainable 8 
unattended 1 
unattic 1 
unattracted 1 
unaugmented 2 
unavenged 1 
unawares 1 
unbeknown 2 
unbelief 1 
unbidden 1 
unblest 1 
unbroken 1 
unburied 1 
uncared 1 
unceasing 2 
uncertain 26 
uncertainty 6 
unchanged 26 
uncials 2 
uncle 1 
unclothe 1 
uncommon 3 
uncomp 2 
uncompound 1 
uncompounded 10 
uncongenial 1 
unconnected 1 
unconscious 8 
unconsciously 1 
unconstitutional 1 
uncontracted 18 
undeceived 1 
undecided 1 
undeclined 3 
undefended 1 
undefined 1 
under 139 
under-teacher 1 
undergo 3 
undergoes 2 
undergone 1 
underground 1 
undergrowth 1 
underhand 1 
undermentioned 1 
understand 19 
understanding 4 
understands 2 
understatement 1 
understood 19 
undertake 1 
undertaking 3 
undertakings 1 
underwent 1 
undesirable 1 
undesired 3 
undetected 1 
undetermined 1 
undo 1 
undone 3 
undue 1 
uneasiness 1 
uneducated 1 
unelided 1 
unemphatic 10 
unendurable 1 
unequivocally 1 
unessential 1 
uneven 1 
unexpected 1 
unexplained 1 
unexpressed 10 
unfavourable 3 
unfeeling 1 
unfinished 1 
unfortunate 5 
unfruitful 1 
unfulfilled 8 
ungrateful 2 
unhallowed 1 
unhappy 3 
unharmed 1 
unholy 3 
unhonoured 2 
unhoped 2 
uni 1 
unimportant 4 
uninflected 1 
unintelligent 1 
unintentionally 1 
uninterrupted 2 
uninvited 4 
union 17 
unique 2 
unit 4 
unite 21 
united 5 
unites 7 
uniting 1 
units 3 
unity 1 
universa 1 
universal 4 
unjust 11 
unjustly 5 
unkind 1 
unknowing 1 
unknown 10 
unlcose 1 
unless 27 
unlike 16 
unlimited 1 
unlucky 1 
unmarried 1 
unmindful 1 
unmixed 1 
unnatural 1 
unnecessary 4 
unobserved 1 
unpaid 1 
unphonetic 1 
unpleasant 2 
unpractised 1 
unprepared 1 
unpronounceable 1 
unprovoked 1 
unpunished 1 
unquestionable 1 
unreal 43 
unreality 8 
unreasonable 3 
unreasonably 1 
unreduplicated 1 
unrestrained 1 
unrestricted 1 
unrighteous 1 
unsafe 1 
unseen 1 
unskilled 1 
unspeakable 1 
unstable 1 
unsuited 1 
unsung 1 
unsupported 1 
unsurmounted 1 
unsyllabic 1 
unsymmetrical 1 
unthematic 1 
until 110 
unto 6 
untoward 1 
untranslatable 4 
untranslated 1 
untrue 3 
unused 1 
unusual 7 
unwearied 1 
unwept 2 
unwilling 9 
unwillingly 3 
unwillingness 2 
unwise 2 
unwoo'd 1 
unworthy 7 
unwritten 3 
uolunteer 1 
up 150 
upbraid 1 
upheaval 1 
upheave 1 
upon 94 
upper 6 
upright 4 
uproar 2 
upside 1 
upsilon 1 
urbem 2 
urbs 1 
urge 15 
urged 7 
urgency 2 
urgent 5 
urgently 1 
urges 1 
urging 1 
us 161 
usage 27 
usages 3 
use 313 
used 980 
useful 4 
useless 2 
uses 112 
using 5 
usu 87 
usual 39 
usually 452 
ut 8 
utcunque 1 
uter 1 
utercumque 1 
uterque 1 
uti 1 
utique 1 
utmost 1 
utrique 1 
utrum 2 
utter 17 
utterance 3 
uttered 4 
uttering 3 
utterly 5 
v 176 
vague 4 
vaguely 1 
vaguest 1 
vain 2 
valiant 1 
valid 1 
valour 3 
valuable 1 
value 23 
vanished 1 
vanquished 1 
variable 3 
variance 6 
variant 1 
variation 24 
variations 12 
varied 1 
varies 12 
varieties 3 
variety 9 
various 44 
variously 1 
vary 7 
varying 5 
vau 3 
ve 1 
ve-num 1 
vect 5 
veda 1 
vehemence 1 
vehicle 1 
veho 1 
vein 4 
veitch 1 
velim 2 
velle 1 
vellem 2 
ven 3 
venerable 2 
vengeance 6 
veni 1 
venisti 1 
venit 1 
vent 1 
venture 2 
ver-bum 1 
verb 647 
verb's 1 
verb-form 1 
verb-roots 1 
verb-stem 118 
verb-stems 43 
verbal 119 
verbals 9 
verbot 1 
verbs 1126 
verbstem 6 
verbum 2 
verdict 3 
verge 2 
verification 2 
verify 1 
verily 6 
vernal 3 
vero 2 
versa 3 
verse 11 
verse-end 2 
verses 1 
very 196 
ves-tio 1 
vesp 21 
vesper 1 
vessel 4 
vessels 5 
vestis 1 
vestra 1 
veter-is 1 
vetes-is 1 
veto 1 
vetus 2 
veut 1 
veux 1 
vex 2 
vexed 6 
vi 14 
vibrate 1 
vice 4 
vices 1 
vici 1 
vicinity 1 
vicious 1 
victim 1 
victims 3 
victor 2 
victorious 16 
victors 1 
victory 16 
vicus 1 
videas 1 
video 1 
videor 1 
videre 1 
videtur 1 
vidi 2 
vie 1 
view 30 
viewed 8 
viewing 1 
views 4 
vigilance 1 
viginti 1 
vigorous 3 
vigorously 1 
vigour 1 
vii 3 
viii 3 
vile 4 
vilely 2 
vilest 1 
village 2 
villages 2 
vin 2 
vine 3 
vineyard 1 
vinum 1 
viola 1 
violate 2 
violated 1 
violates 1 
violating 1 
violation 2 
violence 8 
violent 3 
violet 1 
viper 3 
vir- 1 
virtual 1 
virtually 18 
virtue 20 
virtues 1 
virtuous 2 
vis 2 
visible 7 
vision 1 
visitations 1 
visitor 1 
vitis 1 
vivid 35 
vividly 8 
vividness 3 
viz 1 
voc 41 
vocal 4 
vocalic 1 
vocative 48 
vocatives 4 
voice 34 
voice-forms 1 
voiced 11 
voiceless 8 
voices 4 
voilà 1 
voir 2 
volentibus 1 
voltaire 1 
volume 1 
voluntarily 3 
voluntary 3 
voluntative 8 
voluptas 1 
volvere 1 
vomit 1 
vote 21 
voted 9 
votes 2 
voting 1 
vous 2 
vow 2 
voweis 1 
vowel 405 
vowels 69 
voyage 7 
vulgar 2 
vulture 2 
vultures 1 
víolent 1 
víolént 1 
vīc-u-s 1 
w 106 
w-yω 1 
wage 12 
waged 5 
wages 3 
waging 4 
wagon 6 
wagons 3 
wahr 1 
wailed 1 
waileth 1 
wailing 2 
wain 1 
wait 17 
waited 4 
waiting 3 
wake 7 
waking 1 
walking 1 
wall 20 
walls 11 
wander 10 
wandered 2 
wandering 2 
wane 1 
waning 1 
want 21 
wanted 9 
wanting 5 
wanton 3 
wantonness 1 
wants 10 
war 101 
war's 1 
war-cry 2 
ward 10 
warding 1 
ware 1 
wares 3 
warfare 1 
warlike 3 
warm 7 
warmth 1 
warning 10 
warnings 1 
warrant 4 
warred 1 
warring 1 
warrior 1 
wars 1 
was 740 
wash 18 
washed 1 
washing 2 
wasp-like 1 
wast 2 
waste 4 
wasted 1 
watch 5 
watch-fires 1 
watched 1 
watches 1 
watchful 1 
watching 1 
watchman 5 
watchword 1 
water 21 
water-carrier 1 
water-tight 1 
watery 1 
wave 1 
waved 1 
waves 2 
way 115 
wayfarer 2 
waylay 1 
ways 19 
we 488 
we-say 1 
weak 71 
weaken 2 
weakened 3 
weakening 1 
weaker 14 
weakness 2 
weal 1 
wealth 9 
wealthy 1 
weapons 1 
wear 2 
wearied 1 
weariness 1 
weary 10 
weasel 2 
weasel-skin 1 
weather 3 
weave 12 
webster 2 
weds 1 
ween 1 
weep 11 
weeping 7 
weeps 1 
weevil 1 
weigh 1 
weight 2 
welcome 5 
welcomed 1 
well 158 
well-being 1 
well-born 1 
well-disposed 1 
well-doing 2 
well-fed 1 
well-known 1 
well-minded 1 
went 34 
went-out-from 1 
wentst 1 
wept 1 
were 331 
wert 1 
west 1 
wet 2 
wharton 1 
what 466 
what's 3 
whatever 35 
whatsoever 3 
whear 1 
wheat 1 
wheels 1 
whelp 1 
when 974 
when- 1 
whence 41 
whence- 1 
whenever 25 
where 221 
where- 1 
whereas 29 
whereby 3 
wherefore 4 
wheresoever 2 
wherever 10 
whet 1 
whether 106 
whetstone 1 
which 742 
whichever 4 
while 73 
whip 6 
whipple 1 
whirl 1 
whistle 1 
white 5 
whitehanded 1 
whitelaw 1 
whither 19 
whither- 1 
whithersoever 2 
whitish 1 
who 299 
who's 4 
whoever 21 
whole 101 
wholes 1 
wholly 2 
whom 73 
whome'er 1 
whomever 3 
whomsoever 2 
whose 36 
whosoever 2 
why 36 
wicked 4 
wickedness 3 
wicker-shields 1 
wide 4 
widely 3 
wider 5 
widow 1 
widowed 1 
width 4 
wielding 1 
wife 27 
wild 10 
will 398 
willed 2 
willing 30 
willingly 8 
willow 1 
wills 3 
wilt 14 
wily 3 
win 7 
wind 7 
winds 7 
windy 2 
wine 11 
wine-cellar 1 
wine-jar 1 
wine-press 1 
winepourer 1 
wines 1 
wing 11 
winged 2 
wings 1 
winter 11 
wipe 6 
wisdom 20 
wise 36 
wisely 2 
wiser 9 
wisest 4 
wish 98 
wished 22 
wishes 36 
wishest 1 
wishing 7 
wit 2 
with 3163 
withdraw 6 
withdrawing 1 
withdrew 5 
wither 1 
withered 1 
withheld 1 
within 25 
without 311 
withstand 3 
withy 1 
witness 9 
witnesses 3 
wits 1 
wives 2 
woe 4 
woe's 1 
wolf's 1 
woman 31 
women 19 
women's 1 
won 6 
won't 1 
wonder 19 
wondered 3 
wonderful 5 
wondering 4 
wont 16 
wood 3 
wooden 1 
woody 1 
wooest 1 
wool-carder 1 
word 240 
word-formation 1 
word-forms 1 
word-groups 1 
word-play 1 
word-question 1 
word-questions 1 
words 312 
work 30 
worked 1 
worketh 1 
working 2 
workman 1 
works 3 
workshop 1 
world 12 
world's 2 
worm 1 
worse 7 
worshipped 1 
worst 4 
worsted 2 
worth 14 
worthless 2 
worthy 19 
would 350 
wouldst 3 
wound 7 
wounded 3 
woven 1 
wrangle 1 
wrath 5 
wrecks 3 
wrested 1 
wrestle 3 
wrestling-ground 1 
wretched 12 
wretchedly 1 
write 43 
writer 35 
writers 33 
writing 21 
writing-tablet 1 
writings 2 
written 96 
wrong 29 
wrong-doer 1 
wrong-doers 2 
wrong-doing 5 
wrongdoer 1 
wrongdoers 1 
wronged 18 
wrongs 2 
wrote 11 
wroth 5 
wrought 1 
x 1565 
xanthias 3 
xen 34 
xenias 1 
xenoph 3 
xenophon 48 
xenophontic 4 
xerxes 2 
xi 1 
y 53 
ye 14 
yea 3 
year 11 
yearling 1 
yearly 1 
yearn 1 
years 21 
yes 29 
yesterday 4 
yet 72 
yield 11 
yielding 2 
yields 4 
yod 1 
yoke 16 
yoked 1 
yon 1 
yonder 7 
you 878 
you-follow 1 
young 28 
younger 5 
youngest 1 
your 155 
yours 7 
yourself 19 
yourselves 18 
youth 3 
youthful 1 
youths 5 
yα 6 
yο- 1 
yομαι 2 
yω 4 
yόε- 3 
z 9 
zd 2 
zeal 7 
zealous 5 
zealously 2 
zeitschrift 1 
zelea 1 
zero 1 
zeugma 3 
zeus 29 
zeuxidemus 1 
zh 1 
zwi-schen 1 
zēta 1 
§ 2 
§§ 2 
¯ 9 
¯˘ 2 
¯˘¯ 1 
¯˘˘ 1 
àm 1 
ábhara-m 2 
ábhara-n 1 
ábhara-s 1 
ábhara-t 1 
ábhara-ta 1 
ábhara-tam 1 
ábhara-taām 1 
ábharam 1 
ábharā-ma 1 
â 1 
â-declension 1 
é 2 
ê 1 
óros 1 
österreichische 1 
÷˘˘ 1 
ü 2 
üpsīlon 1 
Ā 1 
ā 1 
ă 2 
ē 1 
ēh 2 
ēta 1 
ĕ 2 
ĕh 1 
ĕpsīlon 1 
ī 1 
ō 2 
ōh 2 
ōmĕga 1 
ōu 1 
ŏ 2 
ŏh 1 
ŏmīcron 1 
ū 1 
ŭ 1 
˘ 10 
˘¯ 1 
˘˘ 12 
; 23 
· 3 
·ιδ 1 
Α 5 
Αάχητος 1 
Αευτυχίδεω 1 
Αευτυχίδης 1 
Αθήναζε 1 
Αθήνας-δε 1 
Αθήνησιν 1 
Αθηναίη 1 
Αθηναῖοι 1 
Αθηναῖον 1 
Αιδης 1 
Αλκίδαν 1 
Αλκηστις 1 
Αοκροί 1 
Απόλλωνος 1 
Ατθίς 2 
Αττικός 2 
Αυδὸς 1 
Αχιλεύς 1 
Αχιλλεύς 1 
Αἰαντ- 2 
Αἰγινή-της 1 
Αἰγινῆ-τις 1 
Αἰθίο 1 
Αἰθίοπ-α 1 
Αἰθίοπ-ας 1 
Αἰθίοπ-ε 1 
Αἰθίοπ-ες 1 
Αἰθίοπ-ι 1 
Αἰθίοπ-ος 1 
Αἰθίοψ 3 
Αἰθιοπ- 1 
Αἰθιόπ-οιν 1 
Αἰθιόπ-ων 1 
Αἰνείας 3 
Αἰολίς 1 
Αἰολεύς 1 
Αἰσχίνη 2 
Αἰσχίνης 1 
Αἰόλοο 1 
Αἰόλου 2 
Αἴας 4 
Αἴγινα 1 
Αἴγυπτον 1 
Αἴολος 1 
Αἴτνῃ 1 
Αἵδου 1 
Αἶαν 1 
Αἷμον 1 
Αὐτομέδων 1 
Αὐτόμεδον; 1 
Αὐτός 1 
Αὐτός; 1 
Αὐτὸς 1 
Β 2 
Βάκχος 1 
Βοιωτία 1 
Βοιωτίαν 1 
Βοιωτίας 2 
Βοιωτοὶ 2 
Βοιωτοῖς 2 
Βοιωτῶν 1 
Βοιόν 1 
Βορέα-ς 1 
Βορέας 2 
Βορέης 2 
Βορέω 1 
Βορεα- 1 
Βορεα-δη-ς 1 
Βορεα-ς 1 
Βορρα- 1 
Βορροῦ 1 
Βορρᾶ 1 
Βορρᾶ-ν 1 
Βορρᾶ-ς 1 
Βορρᾶς 2 
Βορρᾷ 1 
Βορῆς 1 
Βρασίδαν 1 
Βρασίδας 3 
Βρισηίδα 1 
Βυζάντιον 2 
Βυζαντ-ῖνο-ς 1 
Βόλβη 1 
Γ 11 
ΓΙ 1 
Γέλων 1 
Γαδάτας 1 
Γιγάντεσσιν 1 
Γλαύκου 1 
Γλαῦκος 1 
Γλυκέριον 1 
Γοργίας 1 
Γοργίᾳ 1 
ΓχΧ 1 
Γωβρύου 1 
Δ 18 
ΔΔ 1 
Δάμνιππον 1 
Δέλτα 1 
Δέξιππον 2 
Δέξιππος 1 
Δήλου 1 
Δήλῳ 1 
Δήμητερ 1 
Δήμητρα 2 
Δήμητρι 1 
Δήμητρος 2 
Δί 1 
Δί-α 1 
Δία 13 
Δαβίδ 1 
Δανάη 1 
Δανα-ΐδη-ς 1 
Δαναοῖσιν 1 
Δαναῶν 1 
Δανδων 1 
Δαρείου 3 
Δαρείῳ 1 
Δαρει-κό-ς 1 
Δαρεῖο-ς 1 
Δαρεῖος 5 
Δαυλίας 1 
Δεκελεικου' 1 
Δελφοί 2 
Δελφούς 1 
Δελφῶν 1 
Δευκαλ-ίδη-ς 1 
Δευκαλίων 1 
Δεῖνα 1 
Δημάρητον 1 
Δημήτερος 1 
Δημήτηρ 1 
Δημοσθένε-α 1 
Δημοσθένε-ι 1 
Δημοσθένε-ος 1 
Δημοσθένει 2 
Δημοσθένη 1 
Δημοσθένην 1 
Δημοσθένης 5 
Δημοσθένους 3 
Δημοσθενες- 1 
Δημοφῶν 1 
Δημόσθενες 1 
Δι-ί 1 
Δι-ός 2 
Διευς 1 
Διογένης 1 
Διομήδεος 1 
Διονυσίοις 1 
Διονύσια 1 
Διονύσιον 1 
Διονύσου 3 
Διόμηδες 1 
Διός 2 
Διός-κουροι 1 
Διϝ- 1 
Διϝί 1 
Διὶ 2 
Διὸς 4 
Δωρίς 1 
Δωριᾶς 1 
Δωριῆς 1 
Δύς-παρις 1 
Δὶί 1 
Δῆλος 2 
Ε 2 
ΕΓΕΙΔΕ 1 
ΕΓΙΤΕΔΕΙΟΝΕΝΑΙΑΓΟΤΟΑΡΛΥΡΙΟ 1 
ΕΔΟΧΣΕΝΤΕΙΒΟ 1 
ΕΙ 2 
ΕΙΚΑΙΤΟΙΔΕΜΟΙ 1 
ΕΙΣ 1 
ΕΣ 1 
ΕΥΗΟΡΚΟΝ 1 
Ελλάδος 1 
Ελληνες 1 
Ερεβος 1 
Εἱλώτων 1 
Εἵλωτας 1 
Εὐάδνα 1 
Εὐάνδρου 1 
Εὐβοίας 2 
Εὐβοεύς 1 
Εὐβοιεύς 1 
Εὐθύκριτον 1 
Εὐθύφρον 1 
Εὐθύφρονος 1 
Εὐθύφρων 1 
Εὐξείνῳ 1 
Εὐριπίδης 1 
Εὐρυβιάδης 1 
Εὐρυδάμην 1 
Εὐρυμάχου 1 
Εὐρυμέδων 1 
Εὐρυσθέα 1 
Εὐρυσθέως 1 
Εὐρώπας 1 
Εὐρώπη 1 
Εὐφράτης 1 
Εὔβοια 1 
Εὔβοιαν 1 
Ζ 2 
Ζέλειά 1 
Ζέὺς 1 
Ζευξίδημος 1 
Ζεύς 5 
Ζεὺς 7 
Ζεῦ 6 
Ζεῦς 1 
Ζηνί 1 
Ζηνός 1 
Ζῆνα 1 
Η 2 
ΗΗ 1 
Θ 6 
ΘΗ 1 
Θέμιστι 1 
Θέστιο-ς 1 
Θέτιδος 1 
Θέτιος 1 
Θέτις 1 
Θεμιστοκλέα 1 
Θεμιστοκλῆς 3 
Θεοκρίνη 1 
Θερσαγόρας 1 
Θεσπιέας 1 
Θεσσαλοῖς 1 
Θεσσαλῶν 2 
Θεστι-άδη-ς 1 
Θεστι-άς 1 
Θετταλῶν 1 
Θεόρδοτος 1 
Θηβαίοις 1 
Θηβαίους 4 
Θηβαίς 1 
Θηβαίων 2 
Θηβαιίς 1 
Θηβαῖοι 3 
Θηβῶν 2 
Θηραμένει 1 
Θηραμένης 1 
Θηριππίδης 1 
Θησέες 1 
Θησε-ῖον 1 
Θησεύ-ς 1 
Θορικοῖ 1 
Θουκυδίδης 4 
Θρήικας 1 
Θρασύβουλον 1 
Θρασύβουλος 1 
Θρᾳκῶν 2 
Θρᾴκη 1 
Θρᾴκης 2 
Θρᾷκες 2 
Θρᾷξ 1 
Θῆβαί 1 
Θῆβαι 4 
Ι 3 
ΙΙΙΙ 1 
Κ 2 
Κέβης 1 
Κέκροψ 1 
Κέος 1 
Κέρκυραν 4 
Κέως 1 
Κήναιον 1 
Κίλιξ 1 
Κίλισσα 1 
Καί 3 
Καδμείων 1 
Καδμεῖον 1 
Καλλίαν 1 
Καλλίστρατον 1 
Καλλισθένους 1 
Καλυδών 1 
Καλυψώ 1 
Καλχηδονίων 1 
Καρίαν 2 
Καρχηδόνιοι 1 
Καὶ 1 
Καΰστρου 1 
Κεκροπ-ίδη-ς 1 
Κεκροπ-ίς 1 
Κεραμε-ικό-ς 1 
Κερκυραίοις 2 
Κερκυραίους 1 
Κερκυραῖοι 1 
Κερκύρας 2 
Κερσοβλέπτην 1 
Κηφισσός 1 
Κιλικ-ῖα 1 
Κιλικίᾳ 4 
Κλέανδρον 1 
Κλέανδρος 1 
Κλέαρχε 1 
Κλέαρχον 3 
Κλέαρχος 6 
Κλέων 2 
Κλέωνος 1 
Κλεάνδρῳ 1 
Κλεάρχῳ 3 
Κλεαρίδα 1 
Κλεινίου 1 
Κλεοφῶντος 1 
Κοίλῃ 1 
Κορίνθ-ιο-ς 1 
Κορίνθιοι 3 
Κορίνθῳ 1 
Κορινθίοις 2 
Κορινθίους 1 
Κορινθίων 2 
Κορινθι-ακό-ς 1 
Κοτύλαιον 1 
Κρέοντα 1 
Κρέων 1 
Κρίτων 1 
Κριτίας 1 
Κριτίᾳ 1 
Κριτόβουλος 1 
Κρον-ίδη-ς 1 
Κρον-ίον-ος 1 
Κρον-ίων 1 
Κρον-ιων-ος 1 
Κρονίδη 1 
Κρονίονος 2 
Κρονίων 2 
Κρονιωνος 1 
Κροτωνιήτας 1 
Κρόνο-ς 1 
Κρῆτες 3 
Κτήσιππος 2 
Κτησίας 1 
Κτησιφῶντα 1 
Κτησιφῶντος 1 
Κυαξάρου 1 
Κυρήνην 1 
Κόδρου 1 
Κόνωνος 1 
Κόρινθος 2 
Κόως 1 
Κύδνος 1 
Κύπρον 2 
Κύρειοι 1 
Κύρου 9 
Κύρω 1 
Κύρῳ 9 
Κώκυτός 1 
Κῦρε 3 
Κῦρον 19 
Κῦρος 47 
Κῦρός 1 
Κῶς 1 
Λ 21 
Λάβδαλον 1 
Λάκ-αινα 1 
Λάκ-ων 1 
Λάκων 1 
Λάμπο-ς 1 
Λάμψακος 1 
Λάχητα 1 
Λέσβον 1 
Λέσβος 1 
Λέσβου 1 
Λήθη 1 
Λακεδαίμονα 2 
Λακεδαίμων 1 
Λακεδαιμονίοις 2 
Λακεδαιμονίους 4 
Λακεδαιμονίων 7 
Λακεδαιμονίων· 1 
Λακεδαιμόνιοι 6 
Λακεδαιμόνιος 1 
Λακεδαῖμον 1 
Λαμπ-ετ-ίδη-ς 1 
Λαμπροκλέα 1 
Λαμψακ-ηνό-ς 1 
Λαοδάμα 1 
Λασθένης 1 
Λαυρίῳ 1 
Λαύριον 1 
Λεοντίνων 1 
Λεπτίνην 1 
Λευκαδίων 1 
Λεωκράτην 1 
Λεωνίδεα 1 
Λεωνίδην 1 
Λεύκτροις 1 
Λητο-ΐδη-ς 1 
Λητοῦν 1 
Λητω-ΐς 1 
Λητώ 2 
Λητῴ 1 
Λιβύη 1 
Λιπάρα 1 
Λοκροὺς 1 
Λοξίᾳ 1 
Λυγδάμιος 1 
Λυδίαν 1 
Λυκία 1 
Λυκαίου 1 
Λυκείου 1 
Λυσίας 1 
Λωβρύας 1 
Λύγδαμις 1 
Λύσανδρος 1 
Μ 2 
Μέγαρα 2 
Μέλητος 2 
Μέλητός 1 
Μένδη 3 
Μένων 4 
Μένωνα 4 
Μένωνος 4 
Μήδου 1 
Μήδων 5 
Μήδῳ 1 
Μίλητον 3 
Μίλητος 1 
Μίνω 3 
Μίνωα 1 
Μίνωος 1 
Μίνως 2 
Μακεδονίᾳ 1 
Μακεδόνες 1 
Μακεδών 2 
Μακρώνων 1 
Μαντιθέου 1 
Μαραθῶν-ι 1 
Μαραθῶνι 3 
Μαρσύαν 1 
Μεγαρέες 2 
Μεγαρέων 1 
Μεγαρίς 1 
Μεγαρεύς 2 
Μελήτου 3 
Μελήτῳ 2 
Μελιστίχη 1 
Μενέεως 1 
Μενέλαε 1 
Μενέλαος 1 
Μενέλεως 1 
Μενέλεῳ 1 
Μενδαίων 1 
Μεσαύλιος 1 
Μεσσηνίους 1 
Μηδικά 1 
Μηριόνης 1 
Μι- 1 
Μιλής-ιο-ς 1 
Μιλήτου 1 
Μιλητ-ιο-ς 1 
Μιλτιάδεα 1 
Μιλτιάδη-ν 1 
Μιλτιάδην 1 
Μιλτιάδης 3 
Μιτυλήνην 1 
Μνησίεργος 1 
Μυκήνης 1 
Μυρμιδόνεσσιν 1 
Μυσοῖς 1 
Μυσῶν 1 
Μυσῷ 1 
Μυτιλήνῃ 1 
Μυτιληναίους 2 
Μῆδον 1 
Μῆδος 3 
Ν 1 
Νέστορα 2 
Νέωνος 1 
Ναυπάκτῳ 1 
Νείλου 2 
Νεοπτόλεμος 1 
Νικ-ία-ς 1 
Νικήρατος 2 
Νικίας 1 
Νικίᾳ 3 
Νικόδημος 1 
Νιόβα 1 
Ξ 14 
Ξέρξης 1 
Ξέρξῃ 1 
Ξανθία 1 
Ξανθίαν 1 
Ξανθίας 1 
Ξενίας 1 
Ξενοφῶν 3 
Ξενοφῶντα 1 
Ξενοφῶντι 3 
Ξενοφῶντος 1 
Ο 2 
ΟΥ 2 
Οδυσεύς 1 
Οδυσσέως 1 
Οδυσσεύς 1 
Οδυσῆι 1 
Οδύσσομαι 2 
Οεοδότη 1 
Οηβαίοις 1 
Ολυνθον 1 
Ολύνθῳ 1 
Ομηρος 1 
Οἰδίποδι 1 
Οἰδίποδος 1 
Οἰδίπου 3 
Οἰδίπουν 1 
Οἰδίπους 3 
Οἰδιπόδα 1 
Οἰδιπόδαν 1 
Οἰκλείδᾳ 1 
Οἰνε-ίδη-ς 1 
Οἰνεύ-ς 1 
Οἰνη-ΐς 1 
Οἰνόην 3 
Οὐλύμποιο 2 
Π 3 
Πάνθεια 1 
Πάνορμον 1 
Πάριδος 1 
Πάριος 1 
Πάρις 1 
Πάφον 1 
Πέλοπος 1 
Πέρσα 1 
Πέρσαι 7 
Πέρσας 1 
Πέρσης 3 
Πέρσου 1 
Πέρσῃσι 1 
Πήγιον 1 
Πήδαιον 1 
Πήλιον 1 
Παίονας 1 
Παιονικά 1 
Παιραιεύς 1 
Παιώνιος 1 
Παλλήνην 1 
Παναθήναια 1 
Παναθηναίοις 2 
Παναθηναίων 1 
Παρθένιον 1 
Παρυσάτιδος 2 
Παρύσατις 2 
Πασίων 2 
Πατροκλέους 1 
Πατρόκλῳ 1 
Παυσανίου 1 
Παφλαγόνων 1 
Πείσανδρος 1 
Πειραιῶς 1 
Πεισιστράτου 1 
Πεισιστρατ 1 
Πελληνέας 1 
Πελληνεῖς 1 
Πελοποννήσιοι 3 
Πελοποννήσου 1 
Πελοποννησίους 2 
Πελοποννησίων 2 
Πελοπος-νησος 1 
Πελοπόν-νησος 1 
Πελοπόννησον 5 
Πελοπόννησος 1 
Περίκλεες 1 
Περίκλεις 1 
Περδίκκας 1 
Περικλέα 3 
Περικλέε-α 1 
Περικλέε-ι 1 
Περικλέε-ος 1 
Περικλέεος 1 
Περικλέης 2 
Περικλέους 3 
Περικλέὴς 1 
Περικλεες- 1 
Περικλεῖ 1 
Περικλῆς 8 
Περσέων 3 
Περσίς 1 
Περσεύ-ς 1 
Περση-ϊάδη-ς 1 
Περση-ΐς 1 
Περσικοῦ 3 
Περσῶν 1 
Πετεώς 1 
Πετεῶ-ο 1 
Πηγίῳ 1 
Πηλε-ίδη-ς 1 
Πηλε-ΐδη-ς 1 
Πηλε-ΐων 1 
Πηλεύ-ς; 1 
Πηλεΐδης 1 
Πηλη-ϊάδη-ς 1 
Πηληϊάδ 1 
Πισίδας 1 
Πλάταια 2 
Πλαταιέα 1 
Πλαταιαῖς 3 
Πλαταιεύς 2 
Πλαταιᾶσι 2 
Πλαταιῆς 1 
Πλαταιΐς 1 
Πλαταιῶν 1 
Πλημυρίου 1 
Πλοῦτος 1 
Πνυκ-ί 1 
Πνυκ-ός 1 
Πνύκ-α 1 
Πνύξ 2 
Πολέμαρχος 1 
Πολυκλέα 1 
Πολυκράτης 1 
Ποσει- 1 
Ποσειδέων 1 
Ποσειδών 1 
Ποσειδῶ 1 
Ποσειδῶν 1 
Ποσειδῶνα 1 
Ποτείδαιαν 2 
Ποτειδάν 1 
Πουλυδάμα 1 
Πριάμου 1 
Προδίκῳ 1 
Προμηθεύς 1 
Πρωταγόραν 1 
Πρωταγόρου 1 
Πρόθοος 1 
Πρόξενον 3 
Πρόξενος 2 
Πυθία 1 
Πυθικὸν 1 
Πυθοδώρου 1 
Πυθοῖ 1 
Πυκν-ί 1 
Πυκν-ός 1 
Πυκνός 1 
Πυλάδην 1 
Πυλοι-γενής 1 
Πυριφλεγέθων 1 
Πόντον 1 
Πόντος 1 
Πόντου 1 
Πόσειδον 1 
Πύκν-α 1 
Πύλον 1 
Πύλου 4 
Πύλῳ 1 
Πύῤῥος 1 
Πῶλος 1 
Ρ 1 
Σ 13 
ΣΩ 1 
Σάμῳ 1 
Σάρδεις 2 
Σάρδεων 1 
Σάτυρος 1 
Σίμωνα 2 
Σίμωνος 2 
Σαλαμῖνι 2 
Σαλαμῖνος 1 
Σαμίων 1 
Σαπφώ 2 
Σαπφῴ 1 
Σαρδι-ανό-ς 1 
Σαρπήδοντι 1 
Σαρπηδόνα 1 
Σελινοῦντα 1 
Σεύθης· 1 
Σεύθῃ 1 
Σικελία 3 
Σικελίαν 3 
Σικελίας 3 
Σικελι-ώ-της 1 
Σικελι-ῶ-τις 1 
Σικελιῶται 1 
Σικελοὶ 1 
Σικελοὺς 1 
Σιτάλκην 1 
Σκιωναίων 1 
Σκυθηνῶν 1 
Σκόμβρου 1 
Σκύθα 1 
Σκῦρον 2 
Σμικυθίωνος 1 
Σοφοκλῆς 2 
Σπάρτα 1 
Σπάρτην 1 
Σπάρτης 1 
Σπάρτῃ 1 
Σπαρτ-ιά-της 1 
Σπαρτ-ιᾶ-τις 1 
Στρεψίαδες 1 
Στρυμόνι 1 
Στύξ 1 
Συβαρ-ί-της 1 
Συβαρ-ῖ-τις 1 
Συρακοσίων 1 
Συρακούσας 2 
Σωκράτε-α 1 
Σωκράτε-ι 1 
Σωκράτε-ος 1 
Σωκράτει 2 
Σωκράτη 5 
Σωκράτην 5 
Σωκράτης 15 
Σωκράτους 2 
Σωκρατ-ίδιον 1 
Σωκρατες- 1 
Σωτηρίδαν 1 
Σόλων 7 
Σόλωνος 2 
Σύβαρις 1 
Σύροι 3 
Σύρων 1 
Σώκρατές 1 
Σώκρατες 4 
Τ 1 
ΤΗΙ 1 
ΤΟΥΤΟΝ 1 
Τάνταλο-ς 1 
Τέως 1 
Ταλα-ϊον-ίδη-ς 1 
Ταλαό-ς 1 
Ταλθύβιος 1 
Τανταλ-ίδη-ς 1 
Τανταλ-ίς 1 
Τεγέα 2 
Τεγέᾳ 1 
Τεγεά-της 1 
Τεγεᾶ-τις 1 
Τεισίφονος 1 
Τελαμων-ιάδη-ς 1 
Τελαμών 1 
Τελαμώνιε 1 
Τελαμώνιος 1 
Τελαμῶνος 1 
Τηλεμάχοιο 2 
Τιμοκράτης· 1 
Τιμόθεον 1 
Τισσαφέρνης 6 
Τραγία 1 
Τροίαν 1 
Τρωϊκά 1 
Τρωϊκῶν 1 
Τρώεσσι 1 
Τρώεσσιν 2 
Τρώς 2 
Τρώων 3 
Τυδέα 1 
Τυδέος 1 
Τυδεύς 1 
Τυδεΐδην 1 
Τυδῆ 1 
Τυνδαρεία 1 
Υ 6 
Φ 14 
ΦΑΙ 1 
ΦΣ 1 
Φέρης 1 
Φίλιππον 2 
Φίλιππος 8 
Φαίηξιν 1 
Φαιάκων 1 
Φαιήκων 1 
Φαληροῖ 1 
Φαληροῖ; 1 
Φαλῖνος 2 
Φαρναβάζου 2 
Φασήλιδος 1 
Φαῖδρε 2 
Φεραίων 1 
Φεραύλας 1 
Φερεκλέους 1 
Φερητ-ιάδη-ς 1 
Φερητ-ιάς 1 
Φερὰς 1 
Φιλήμων 1 
Φιλίππου 4 
Φιλίππῳ 3 
Φιλιστίδης 2 
Φιλοκράτει 1 
Φιλοκτήτην 1 
Φιλολάου 1 
Φιλυρ-ίδη-ς 1 
Φιλύρα 1 
Φιλῆμον 1 
Φοίνικι 1 
Φοίνισσαι 2 
Φοινίκης 1 
Φορμίων' 1 
Φοῖβος 1 
Φοῖνιξ 1 
Φρυγίας 1 
Φρυνίσκος 1 
Φρύγας 1 
Φωκέας 1 
Φωκεῖς 2 
Χ 2 
ΧΣ 1 
ΧΣΥΛΛΡΑΦΕΣΧΣΥΝΕΛΡΑΦΣΑΝ 1 
Χάρυβδιν 1 
Χίιος 1 
Χίους 1 
Χαιρεφῶν 1 
Χαιρώνεια 1 
Χαλδαίοις 1 
Χαλδαῖοι 2 
Χαρμίδης 1 
Χαρμίδου 1 
Χειρίσοφον 1 
Χειρίσοφος 3 
Χερρονήσῳ 1 
Χερρόνησον 1 
Χρέμων 1 
Χρυσάντᾳ 1 
Χρυσηὶς 1 
Χῖος 1 
Ψ 17 
Ψυττάλεια 1 
Ω 19 
Ω- 3 
ΩΙΔΗΙ 1 
Ωραι 1 
ά 9 
ά-ων 2 
άασι 1 
άδ-ος 3 
άδη-ς 1 
άδης 1 
άδος 4 
άεις 1 
άεντος 1 
άζω 1 
άμην 19 
άν 1 
άξω 1 
άο-ι-μι 1 
άοι 1 
άουσι 1 
άργες-νος 1 
άριον 1 
άς 8 
άσιον 1 
άφιον 1 
άω 1 
άων 5 
έ 5 
έ-ε-αι 1 
έ-ε-ο 1 
έ-εο 1 
έ-ναι 1 
έ-ο 1 
έ-ων 2 
έα 5 
έαγα 2 
έαι 1 
έαξα 2 
έας 2 
έβην 1 
έβροξε 1 
έβυσα 1 
έδαρθον 1 
έδεξα 1 
έδραν 2 
έδρην 1 
έδυσα 1 
έεα 1 
έει 2 
έειν 1 
έεος 2 
έες 2 
έης 3 
έητε 1 
έκλασα 1 
έκναισα 1 
έκτονα 1 
έλεξα 1 
έλευσα 1 
έλεψα 1 
έλξω 1 
έμηνα 1 
έμνησα 1 
έμυξα 1 
έν 2 
ένευσα 1 
ένιψα 1 
έννήα 1 
έο 1 
έο-ι-μι 1 
έοι 2 
έομαι 1 
έος 6 
έουσι 1 
έπέ-εσσι 1 
έπασα 1 
έπληξα 2 
έπνιξα 1 
έπρησα 1 
έπτυγμαι 1 
έπτυξα 1 
έρ-ος 1 
έργνυμι 1 
έργω 1 
έρξας 1 
έρξω 1 
έρρηγμαι 1 
έρρωγα 1 
ές 2 
έσκαφα 1 
έσκαψα 1 
έσκημμαι 1 
έσκηψα 1 
έσπον 1 
έσσομαι 2 
έσταλκα 1 
έστατος 2 
έστατος; 1 
έστερος 1 
έσυρα 1 
έσω 1 
έτεινα 1 
έτης 1 
έφθαρκα 1 
έφθειρα 1 
έψω 1 
έω 5 
έωμεν 1 
έων 6 
έως 2 
έωσι; 1 
έϊ 4 
έῃ 4 
έῃς 3 
έῳ 1 
ή 8 
ήεις 2 
ήεσσι 1 
ήετε 1 
ήκοος 1 
ήλικα 1 
ήλισα 1 
ήλλαχα 1 
ήμβλωκα 1 
ήμβλωμαι 1 
ήμβλωσα 1 
ήμερος 1 
ήν 5 
ήν; 1 
ήπαφον 1 
ήραμαι 1 
ήραξα 1 
ήρεικα 1 
ήρεισμαι 1 
ήρτυκα 1 
ήρτυμαι 1 
ής 4 
ήσομαι 1 
ήων 1 
ήϊος 1 
ήῃ 1 
ήῃς 1 
ί 3 
ί-μην 1 
ί-τέον 1 
ία 2 
ίδ-ος 7 
ίδαι 1 
ίδη-ς 1 
ίδιο-ν 1 
ίδιον 1 
ίδος 4 
ίδρόω 1 
ίκάνω 1 
ίνη 1 
ίς 6 
ίσκη 1 
ίσκος 1 
ίτης 1 
ίων 2 
ίων-ος; 1 
α 350 
α' 3 
α'·λιτηρίους 1 
α- 5 
α-yω 1 
α-αντι 1 
α-ι 4 
α-ιν 1 
α-ιο 1 
α-ις 1 
α-ισι 1 
α-λεο 1 
α-ν 3 
α-νς 1 
α-ο 1 
α-ς 3 
α-σκον 1 
α-σκον; 1 
αw 1 
α; 1 
α· 1 
αί 2 
αία 1 
αίημεν 1 
αίησαν 1 
αίητε 1 
αίητον 1 
αίτατος 1 
αα 5 
αα-σκον 1 
αασάμην 1 
αασα 2 
αασσα 1 
αγ 1 
αγην 1 
αγος 1 
αδ 4 
αδ-yω 1 
αδήσειεν 1 
αδα 1 
αδε- 2 
αδηκότες 1 
αδιο 1 
αε 6 
αει 4 
αζε 1 
αζω 3 
αη 3 
αι 56 
αι' 4 
αιήτην 1 
αιεν 2 
αιιν 1 
αιν 4 
αινέσομαι 1 
αινέσω 1 
αινα 8 
αινεσθήσομαι 1 
αινετέος 1 
αινω 7 
αιο 1 
αιρ 1 
αιρω 2 
αις 13 
αισα 2 
αισι 3 
αιτατος 1 
αιτερος 1 
αιω 1 
αιϝ 1 
αιϝω 1 
ακ 2 
ακίδιον 1 
ακις 1 
ακνα 1 
ακο 2 
ακτός 1 
αλ 1 
αλ- 1 
αλέος 1 
αλα 1 
αλεα 1 
αλεο 1 
αλιμο 1 
αλιο 1 
αλλάξομαι 1 
αλλω 1 
αλο 1 
αμ 1 
αμ- 1 
αμεναι 1 
αν 13 
αν- 3 
αν-yόε 1 
αν-ῖα 1 
ανα 4 
αννυμι 2 
ανο 2 
ανς 4 
ανς- 1 
αντ 4 
αντι 2 
αντος 2 
ανυμι 1 
ανω 1 
ανό-ς 1 
ανόε- 1 
ανύω 1 
αο 12 
αο-ί-μην 1 
αο-ίη-ν 1 
αοι 2 
αου 2 
απάφησα 1 
απαφήσω 1 
απαφοίμην 1 
απλακών 1 
από-ς 1 
αρ 9 
αρ-ιο 1 
αράξω 1 
αράομαι 1 
αρήμεναι 1 
αρα 2 
αραιμι 1 
αρας 1 
αργός 1 
αρε 1 
αρημένος 1 
αρθήσομαι 1 
αριο 1 
αρο 2 
αρτέος 1 
αρχος 1 
αρω 1 
αρῶ 1 
ας 43 
ας- 1 
ασάμην 1 
ασα 2 
ασαμπι 1 
ασι 8 
ασκ 1 
ασλ- 1 
ασμ- 1 
ασν- 1 
ασομαι 1 
ασω 2 
ατ 7 
ατ- 2 
ατ-ος 2 
ατα 2 
αται 8 
ατε 2 
ατι 1 
ατιδ 1 
ατο 15 
ατος 6 
ατρ-σι 1 
αυ 18 
αυ- 1 
αφοβον 1 
αχ 1 
αω 38 
αων 1 
αϊ 1 
αϊον 2 
αότος 1 
αϜ- 1 
αϝ-yω 1 
αϝων 1 
αἰαῖ 1 
αἰγ- 1 
αἰγ-ί 1 
αἰγ-οῖν 1 
αἰγ-ός 1 
αἰγ-ῶν 1 
αἰγυπιοὶ 1 
αἰδέ-ομαι 1 
αἰδέομαι 5 
αἰδέσομαι 1 
αἰδε- 1 
αἰδες- 1 
αἰδεσθήσομαι 1 
αἰδεῖο 2 
αἰδεῖσθαι 1 
αἰδο 1 
αἰδο-ῖο-ς 2 
αἰδος- 3 
αἰδοῖ 2 
αἰδοῦμαι 3 
αἰδοῦς 3 
αἰδό-α 1 
αἰδό-ι 1 
αἰδό-ος 1 
αἰδόα 2 
αἰδόος 1 
αἰδόϊ 1 
αἰδώς 9 
αἰδῶ 3 
αἰεί 1 
αἰετός 1 
αἰεὶ 2 
αἰθ-ήρ 1 
αἰθήρ 2 
αἰθερ- 1 
αἰθόμενον 1 
αἰκίζομαι 2 
αἰκίζω 1 
αἰκιοῦμαι 1 
αἰνέσαι 1 
αἰνέσω 1 
αἰνέω 3 
αἰνήσω 1 
αἰνίττομαι 3 
αἰνύμην 1 
αἰξί 1 
αἰπόλος 1 
αἰπύ 1 
αἰρέω 1 
αἰσθ- 1 
αἰσθ-άν-ομαι 1 
αἰσθ-άνομαι 2 
αἰσθ-ε- 1 
αἰσθάνεσθαί 1 
αἰσθάνεσθαι 6 
αἰσθάνεσθε 1 
αἰσθάνομαί 1 
αἰσθάνομαι 10 
αἰσθέσθαι 3 
αἰσθήσομαι 1 
αἰσθανομένους 1 
αἰσθε- 1 
αἰσθη-τικό-ς 1 
αἰσθητός 1 
αἰσθόμενος 3 
αἰσχ-ίων 1 
αἰσχ-ρό-ς 1 
αἰσχ-υνω 1 
αἰσχ-ύνη 1 
αἰσχρά 2 
αἰσχράν 1 
αἰσχροκερδής 1 
αἰσχροκερδής· 1 
αἰσχροὶ 1 
αἰσχροῦ 1 
αἰσχρόν 9 
αἰσχρός 2 
αἰσχρὰ 1 
αἰσχρὸν 5 
αἰσχρῶν 1 
αἰσχρῶς 2 
αἰσχυν- 1 
αἰσχυνθήσομαι 2 
αἰσχυνθείη 1 
αἰσχυνθῆμεν 1 
αἰσχυνθῆναι 1 
αἰσχυνθῶμεν 1 
αἰσχυνοίμην 2 
αἰσχυνοῦμαι 3 
αἰσχυντέος 1 
αἰσχυντηροτέρω 1 
αἰσχυνῶ 1 
αἰσχύνει 1 
αἰσχύνεσθαι 3 
αἰσχύνην 2 
αἰσχύνοιντο 1 
αἰσχύνομαι 10 
αἰσχύνονται 1 
αἰσχύνω 4 
αἰτ-yα 1 
αἰτέο 1 
αἰτήσεως 1 
αἰτία 2 
αἰτίαι 1 
αἰτίαν 3 
αἰτίας 2 
αἰτίου 1 
αἰτίᾳ 3 
αἰτεῖ 6 
αἰτεῖν 3 
αἰτεῖσθαί 1 
αἰτιάομαι 3 
αἰτιάσασθαι 2 
αἰτιάσονται 1 
αἰτιατικὴ 1 
αἰτιώμεθατοὺς 1 
αἰτιᾶσθαι 8 
αἰτιᾷ 3 
αἰτιῶν 3 
αἰτιῶνται 1 
αἰτοῦμαί 1 
αἰτοῦμαι 1 
αἰτοῦνται 1 
αἰτῶ 4 
αἰφνίδιος 1 
αἰχμαλώτους 3 
αἰχμητής 1 
αἰόλλω 1 
αἰών 1 
αἰϝεί 2 
αἰϝετός 1 
αἰῶν-ος 1 
αἰῶνος 1 
αἱ 30 
αἱμάσσω 1 
αἱματ-ό-εις 2 
αἱματ-ώδης 1 
αἱματόεσσα 1 
αἱμο-ρραγία 1 
αἱρέω 7 
αἱρήσειν 1 
αἱρήσεται 2 
αἱρήσοιντο 1 
αἱρήσομαι 1 
αἱρήσονται 1 
αἱρήσοντες 1 
αἱρήσω 2 
αἱρίω 1 
αἱρε- 2 
αἱρεθέντες 2 
αἱρεθέω 1 
αἱρεθήσομαι 1 
αἱρετέον 1 
αἱρετός 1 
αἱρετώτερον 1 
αἱρετώτερόν 1 
αἱρεῖ 1 
αἱρεῖν 3 
αἱρεῖσθαι 6 
αἱρεῖται 3 
αἱρουμένους 1 
αἱρούμενοι 1 
αἱροῦμαι 1 
αἱροῦσι 3 
αἱρῆσθε 2 
αἱρῶ 1 
αἳ 3 
αἴ 3 
αἴ-νυμαι 2 
αἴγειρος 1 
αἴδεσθεν 1 
αἴδομαι 1 
αἴθ-ω 1 
αἴθε 3 
αἴθω 1 
αἴνημι 1 
αἴξ 3 
αἴρειν 4 
αἴρω 9 
αἴσθομαι 1 
αἴσχ-ιστος 1 
αἴσχιστον 1 
αἴτι' 1 
αἴτιον 4 
αἴτιος 4 
αἴτιός 1 
αἵ 4 
αἵδε 3 
αἵνω 1 
αἵρεσιν 1 
αἵτινες 1 
αἶγ-α 1 
αἶγ-ας 1 
αἶγ-ε 1 
αἶγ-ες 1 
αἶρε 2 
αἶσα 2 
αἶσχ-ος 2 
αἷμα 7 
αἷν 1 
αἷς 2 
αἷστισι 1 
αὐ- 1 
αὐαίνω 1 
αὐδάζω 1 
αὐδάσομεν 1 
αὐδῶ 1 
αὐθάδης 1 
αὐθαίρετοι 1 
αὐλέ-ω 1 
αὐλέω 1 
αὐλίζομαι 1 
αὐλη-τή-ς 1 
αὐλη-τρίς 1 
αὐλητῶν 1 
αὐλῇ 1 
αὐξ- 1 
αὐξ-άνω 1 
αὐξ-ε- 1 
αὐξάνω 6 
αὐξήσομαι 2 
αὐξήσω 1 
αὐξε- 1 
αὐξηθήσομαι 2 
αὐξητέος 1 
αὐρ- 2 
αὐρε- 1 
αὐτ 1 
αὐτά 4 
αὐτάρ 4 
αὐτάρκης 1 
αὐτάρκων 1 
αὐτάς 1 
αὐτέων 1 
αὐτή 2 
αὐτήν 4 
αὐτίκα 2 
αὐταί 1 
αὐταρκῶν 1 
αὐταῖν 1 
αὐταῖς 5 
αὐτημερὸν 1 
αὐτο-κράτ-ωρ 1 
αὐτο-μ-τον 1 
αὐτοί 3 
αὐτοις 1 
αὐτοκράτορ 1 
αὐτοκράτορος; 1 
αὐτοκράτωρ 2 
αὐτομολοῦντες 1 
αὐτομολοῦσι 1 
αὐτομόλων 1 
αὐτονόμους 1 
αὐτος 1 
αὐτούς 23 
αὐτοὶ 20 
αὐτοὺς 41 
αὐτοῖν 2 
αὐτοῖς 84 
αὐτοῖσιν 1 
αὐτοῦ 90 
αὐτό 10 
αὐτό-γραφος 1 
αὐτό-θεν 1 
αὐτό-μ 1 
αὐτό-σε 1 
αὐτόθεν 1 
αὐτόθι 3 
αὐτόν 40 
αὐτόνομοι 2 
αὐτός 75 
αὐτότατος 1 
αὐτόχειρ 1 
αὐτώ 2 
αὐτών 1 
αὐτὰ 8 
αὐτὰρ 3 
αὐτὴ 4 
αὐτὴν 11 
αὐτὸ 15 
αὐτὸν 61 
αὐτὸς 41 
αὐτὼ 1 
αὐτῆς 15 
αὐτῇ 6 
αὐτῶν 107 
αὐτῶν; 1 
αὐτῷ 68 
αὐχένα 3 
αὐχήματος 1 
αὐχμοὶ 1 
αὑάνθην 1 
αὑαίνομαι 1 
αὑαίνω 2 
αὑαν- 1 
αὑανθήσομαι 1 
αὑανοῦμαι 1 
αὑανῶ 1 
αὑτή 2 
αὑτηί 1 
αὑτηγί 1 
αὑτηΐ 1 
αὑτούς 2 
αὑτοὺς 3 
αὑτοῖς 2 
αὑτοῦ 14 
αὑτόν 3 
αὑτός 2 
αὑτὸν 8 
αὑτῶν 9 
αὑτῷ 3 
αὔλειος 1 
αὔξειν 3 
αὔξονται 1 
αὔξω 3 
αὔριον 1 
αὔταρκες 1 
αὔτως 2 
αὕηνα 1 
αὕτη 12 
αὕω 2 
αὖ 12 
αὖθι 1 
αὖθις 6 
αὖτ' 1 
αὖτε 3 
αὖτις 3 
αὖτος 1 
αὗται 2 
αᾳ 4 
αῃ 3 
αΐσσω 1 
αῖεν 1 
αῖος 3 
αῖς 5 
αῖς; 2 
β 47 
β' 1 
β- 1 
βά-θ-ρο-ν 1 
βάζω 1 
βάθ-ος 1 
βάθιστος 1 
βάθος 3 
βάθρων 1 
βάλανοι 1 
βάλε 2 
βάλλε-ο 1 
βάλλειν 3 
βάλλευ 1 
βάλλω 13 
βάλοισθα 1 
βάξω 1 
βάπ-τω 1 
βάπτω 3 
βάραγχος 1 
βάραθρον 1 
βάρβαρο-ς 1 
βάρβαροι 9 
βάρβαρον 1 
βάρβαρος 4 
βάρδιστος 2 
βάς 1 
βάσανος 1 
βάσις 1 
βάσκω 3 
βάσομεν 1 
βάτην 1 
βέ-βλαφα; 1 
βέ-βλη-μαι 1 
βέβαιοι 1 
βέβαιον 1 
βέβακται 1 
βέβαμαι 1 
βέβαμμαι 1 
βέβασαν 1 
βέβηκα 4 
βέβλαμμαι 1 
βέβλαφα 2 
βέβλη-μαι 1 
βέβληαι 2 
βέβληκα 3 
βέβληκα; 1 
βέβλημαι 1 
βέβρεγμαι 1 
βέβρεκται 1 
βέβριθα 1 
βέβροχε 1 
βέβρυχα 2 
βέβρωκα 1 
βέβρωμαι 1 
βέβυσμαι 1 
βέβωμαι 1 
βέλ 1 
βέλε-μνο-ν 1 
βέλε-μνον 1 
βέλεα 2 
βέλες-σι 2 
βέλεσι 2 
βέλεσσι 2 
βέλευς 1 
βέλος 1 
βέλτατος 1 
βέλτερος 1 
βέλτιον 10 
βέλτιστά 1 
βέλτιστα 2 
βέλτιστον 5 
βέλτιστος 2 
βέλτιόν 2 
βέομαι 1 
βήματος 1 
βήξ 1 
βήξω 1 
βήομεν 1 
βήσεο 1 
βήσομαι 3 
βήσομεν 1 
βήσω 2 
βήτην 2 
βήττω 2 
βία 2 
βίαιος 1 
βίαν 3 
βίβημι 3 
βίβλος 1 
βίη 2 
βίη-φι 1 
βίο-ς 1 
βίον 8 
βίος 6 
βίοτος 1 
βίου 9 
βίωσομαι 1 
βίᾳ 6 
βίῃ 1 
βίῳ 1 
βα 2 
βα- 12 
βα-ν-yω 1 
βαίημεν 1 
βαίην 2 
βαίητε 2 
βαίητον 1 
βαίνω 19 
βαδίζειν· 1 
βαδίζω 2 
βαδιεῖται 1 
βαδιοῦμαι 1 
βαδιστέος 1 
βαθ-ύ-ς 1 
βαθέα 1 
βαθεῖα 1 
βαθυ- 1 
βαθυσκαφεῖ 1 
βαθόεντι 1 
βαθύ-ς 1 
βαθύνω 2 
βαθύπλουτος 1 
βαθύς 2 
βακ- 1 
βακχιάζω 1 
βακχιάς 1 
βαλ- 5 
βαλέω 1 
βαλανεῖον 1 
βαλεῖς 1 
βαλλέτω 2 
βαλλήσω 1 
βαλλε- 1 
βαλλόμενος 1 
βαλῶ 1 
βαν- 1 
βαπτός 1 
βαρβάροις 2 
βαρβάρους 3 
βαρβάρων 6 
βαρβαρ-ικό-ς 1 
βαρβαρικοῦ 1 
βαρβαρικόν 2 
βαρβαρικὸν 1 
βαρεῖα 2 
βαρεῖς 1 
βαρεῦ-ια 1 
βαρυ- 1 
βαρυν- 1 
βαρυνω 1 
βαρυνῶ 1 
βαρύ 1 
βαρύ-τατος 1 
βαρύ-τερος 1 
βαρύ-τονος 1 
βαρύνω 2 
βαρύς 2 
βασάνῳ 1 
βασίλεια 5 
βασίλειο-ς 1 
βασίλειος 1 
βασίλευεν 1 
βασίλισσα 1 
βασανίζειν 1 
βασανιστὴς 1 
βασιλ-εύ-ς 1 
βασιλ-ικό-ς 2 
βασιλέ-α 1 
βασιλέ-ας 1 
βασιλέ-ι 1 
βασιλέ-οιν 1 
βασιλέ-ων 1 
βασιλέ-ως 1 
βασιλέα 20 
βασιλέος 1 
βασιλέων 3 
βασιλέως 13 
βασιλή-ϊο-ς 1 
βασιλήων 2 
βασιλε-ία 1 
βασιλεία 3 
βασιλεύ-ς 7 
βασιλεύ-ω 3 
βασιλεύει 1 
βασιλεύειν 1 
βασιλεύοντα 1 
βασιλεύοντος 2 
βασιλεύς 9 
βασιλεύσει 2 
βασιλεύσω 1 
βασιλεύτερος 1 
βασιλεύω 4 
βασιλεϝ- 1 
βασιλεὺς 16 
βασιλεῖ 11 
βασιλεῖς 3 
βασιλεῦ 1 
βασιλεῦ- 1 
βασιλεῦ-σι 1 
βασιλεῦσι 1 
βασιληυς 1 
βασιλῆ 2 
βασιλῆα 2 
βασιλῆας 1 
βασιλῆος 1 
βασιλῆς 2 
βασιλῆϝ-ος 1 
βαστάζω 2 
βαστάσω 1 
βασταγ- 1 
βασταδ- 1 
βατην 1 
βατραχο-μυο-μαχία 1 
βατός 1 
βαφ- 1 
βαῖμεν 1 
βαῖνε 1 
βαῖτον 1 
ββ 1 
βδ 2 
βδέω 1 
βείομαι 1 
βείω 1 
βεβάασι 3 
βεβάδικα 1 
βεβάμεν 1 
βεβάναι 1 
βεβίωκα 2 
βεβίωται 1 
βεβαίαν 1 
βεβαιοῦμεν 1 
βεβαυῖα 1 
βεβαώς 3 
βεβαῶτος 1 
βεβιωμένα 1 
βεβλάστηκα 2 
βεβλάψομαι 1 
βεβλήαται 1 
βεβλήατο 1 
βεβλήσομαι 1 
βεβοήθηται 1 
βεβοηθηκότες 1 
βεβουλεύμεθα 1 
βεβουλεῦσθαι 1 
βεβούλευμαι 1 
βεβούλημαι 2 
βεβρεχ-ται 1 
βεβρώθοις 1 
βεβρώς 1 
βεβρώσομαι 1 
βεβρῶτες 1 
βεβόλημαι 1 
βεβώς 2 
βεβὰώς 1 
βεβᾶσι 3 
βεβῶσα 1 
βεβῶσι 2 
βεβῶτος 1 
βελέεσσι 1 
βελε 1 
βελτίον-α 3 
βελτίον-ας 1 
βελτίον-ε 1 
βελτίον-ες 1 
βελτίον-ι 1 
βελτίον-ος 1 
βελτίοσι 1 
βελτίους 8 
βελτίω 4 
βελτίων 9 
βελτιο 2 
βελτιόν-οιν 1 
βελτιόν-ων 1 
βελτιόνως 1 
βελτἱους 1 
βελῶν 1 
βη- 1 
βητέω 1 
βηχ- 1 
βηχ-ς 1 
βθ 1 
βι-βρώ-σκω 2 
βιάζεσθαι 1 
βιάζεται 1 
βιάζομαι 4 
βιάσασθαι 2 
βιαίως 2 
βιαίῳ 2 
βιαζόμενοι 1 
βιασθῶσι 1 
βιβάζω 4 
βιβάς 1 
βιβάσω 3 
βιβάω 2 
βιβαδ- 1 
βιβας 1 
βιβαστέος 1 
βιβλία 2 
βιβλίο-ν 1 
βιβλίον 23 
βιβλίου 1 
βιβλιο-πώλης 1 
βιβρώσκω 5 
βιβῴην 1 
βιβῶ 2 
βιβῶν 1 
βιβῷμεν 1 
βιο- 2 
βιο-τή 1 
βιο-τός 1 
βιοτή 1 
βιοτεύειν 1 
βιοτεύω 1 
βιούς 1 
βιωτός 1 
βιωτὸν 1 
βιός 1 
βιόω 3 
βιώσαντες 1 
βιώσκομαι 1 
βιώσομαι 1 
βιώτω 1 
βιῴην 1 
βιῶ 1 
βιῶναι 2 
βλ 1 
βλάβην 1 
βλάβομαι 1 
βλάβῃ 1 
βλάπ-τ-ω 1 
βλάπ-τω 1 
βλάπτειν 3 
βλάπτεσθαι 2 
βλάπτω 12 
βλάψαι 1 
βλάψομαι 2 
βλάψομαι; 1 
βλάψω 3 
βλέμ-μα 1 
βλέπ-ω 2 
βλέπειν 4 
βλέπεις 2 
βλέπομαι 1 
βλέποντα 2 
βλέπω 5 
βλέφ-αρο-ν 1 
βλέψαντες 1 
βλέψομαι 1 
βλέψον 2 
βλέψῃ 1 
βλήεται 2 
βλήμενος 1 
βλίττω 3 
βλα 1 
βλαβ- 9 
βλαβ-ς-ω 1 
βλαβήσομαι 2 
βλακεύειν 1 
βλαστ- 1 
βλαστ-άνω 1 
βλαστ-ε- 1 
βλαστάνω 4 
βλαστε- 1 
βλαστών 1 
βλασφημεῖν 1 
βλεπτέος 1 
βλεφάρων 2 
βλεῖο 1 
βλη 1 
βλη- 3 
βληβήσομαι 1 
βληθήσομαι 1 
βληθείη 1 
βλητός 1 
βληχῶμαι 1 
βλιτ- 1 
βλο- 1 
βλώ-σκω 1 
βλώσκω 5 
βλῆσθαι 1 
βλῆτο 1 
βλῇο 1 
βο 1 
βο- 2 
βο-ίδιο-ν 1 
βο-οῖν 1 
βο-σκή 1 
βο-τ-άνη 1 
βο-τό-ς 1 
βο-ός 3 
βο-ΐ 1 
βο-ῶν 1 
βοά-ω 1 
βοάοντες 1 
βοάω 4 
βοάων 1 
βοή 2 
βοήθεια 2 
βοήσομαι 1 
βοη-τύ-ς 1 
βοηθέω 2 
βοηθήσατε 1 
βοηθήσετε 1 
βοηθεῖν 3 
βοηθησάντων 1 
βοηθητέον 2 
βοηθοῦντες 1 
βοηθοῦντι 1 
βοηθός 1 
βοηθῆσαι 1 
βολβ-ίνη 1 
βολβ-ός 1 
βολνα 1 
βομβῶ 1 
βορέαν 1 
βοσκ- 1 
βοσκήσω 1 
βοσκε- 1 
βοσκημάτων 1 
βοσκητέος 1 
βου- 1 
βου-κόλο-ς 1 
βου-σί 1 
βουκόλος 1 
βουλ 1 
βουλ- 2 
βουλ-ε- 2 
βουλή 7 
βουλή-σομαι 1 
βουλήν 1 
βουλήσεσθαι 1 
βουλήσομαι 4 
βουλήσονται 1 
βουλε- 2 
βουλευομένους 1 
βουλευσάμενοι 1 
βουλευσέμεν 1 
βουλευσώμεθα 2 
βουλευτήρ 1 
βουλευτήριον 2 
βουλευτής 1 
βουλεύ-ω 1 
βουλεύειν 1 
βουλεύεσθαι 9 
βουλεύεσθαι; 1 
βουλεύεσθε 1 
βουλεύεσθον 1 
βουλεύεται 1 
βουλεύμασιν 1 
βουλεύματα 1 
βουλεύοι 1 
βουλεύομαι 3 
βουλεύοντες 1 
βουλεύσαιντο 1 
βουλεύσασθαι 1 
βουλεύσητε 1 
βουλεύσῃ 2 
βουλεύω 1 
βουλεύωνται 1 
βουληθέντες 1 
βουληθεὶς 1 
βουληθῇ 1 
βουλητός 1 
βουλοίατο 1 
βουλοίμεθ' 1 
βουλοίμην 5 
βουλομένοις 2 
βουλομένων 1 
βουλομένῳ 4 
βουλόμεθ' 1 
βουλόμεθα 1 
βουλόμενοι 4 
βουλόμενον 1 
βουλόμενος 11 
βουλόμεσθα 1 
βουλὴ 1 
βουλῆς 2 
βουλῇ 3 
βουσί 1 
βοόων 1 
βοόωντες 1 
βούλεαι 1 
βούλει 15 
βούλεσθαι 4 
βούλεσθε 6 
βούλεται 14 
βούλησθε 3 
βούληται 2 
βούλοιντο 5 
βούλοιο 2 
βούλοιτο 13 
βούλοιό 1 
βούλομαι 22 
βούλονται 2 
βούλουαι 1 
βούλωνται 3 
βούλῃ 2 
βοϝ- 1 
βοὴ 1 
βοὴν 1 
βοᾶτε 1 
βοῇ 3 
βοῦ 2 
βοῦ-ν 2 
βοῦ-ς 10 
βοῦν 2 
βοῦς 6 
βοῶ 2 
βοῶν 1 
βοῶντες 1 
βράγχος 1 
βράσσων 1 
βράττω 1 
βρέμ-ω 2 
βρέμω 1 
βρέτας 1 
βρέτει 1 
βρέτεος 1 
βρέχ-ω 1 
βρέχω 4 
βρίζω 1 
βρίθειν 1 
βραγχάω 1 
βραγχός 1 
βραδύνω 1 
βραδύς 2 
βραχ- 2 
βραχέων 2 
βραχέως 1 
βραχίοσι 1 
βραχε 1 
βραχεῖ 1 
βραχεῖν 1 
βραχυλογία 1 
βραχυτάτων 1 
βραχυτέροις 1 
βραχύς 1 
βραχύτερα 4 
βραχὺ 1 
βρενθύομαι 1 
βριθω 1 
βριθὺ 1 
βρισω 1 
βρο- 1 
βρον-τή 2 
βροντᾷ 1 
βροτ 1 
βροτοί 1 
βροτός 2 
βροτῶν 2 
βροχ- 1 
βροχείς 1 
βρυκω 1 
βρυχ- 1 
βρυχ-α- 1 
βρυχάομαι 3 
βρυχηθείς 1 
βρυχῶμαι 1 
βρω- 1 
βρωτόν 1 
βρωτός 1 
βρύειν 1 
βρύκω 1 
βρύξω 1 
βρύω 2 
βρώ-θω 1 
βρώθω 1 
βς 1 
βτ 1 
βυ- 2 
βυ-νέ-ω 1 
βυβλίον 1 
βυνέω 4 
βυς- 1 
βυσω 1 
βωθόεντι 1 
βωλά 1 
βό-ε 1 
βό-ες 1 
βό-εσσι 1 
βό-σκω 4 
βόας 1 
βόεσσι 1 
βόλλα 1 
βόλομαι 1 
βόσκομαι 1 
βόσκω 2 
βόσκων 1 
βότρυ-ς 1 
βότρυς 1 
βύβλος 1 
βύω 1 
βώσομαι 1 
βῆ 4 
βῆθι 2 
βῆν 1 
βῆναι 2 
βῆτα 1 
βῆτε 1 
βῆτον 1 
βῇ 1 
βῇς 1 
βῶ 2 
βῶμεν 1 
βῶν 1 
βῶς 2 
βῶσι 1 
βῶσιν 1 
γ 59 
γ' 32 
γ- 5 
γ-νυμι 1 
γy 2 
γyω 1 
γ; 1 
γά-νυμαι 2 
γάλα 4 
γάλακτ 1 
γάλακτ-ος 3 
γάλοως 1 
γάμμα 1 
γάμος 2 
γάμου 1 
γάμους 2 
γάρ 130 
γάρ; 2 
γάστρ-ων 2 
γέ 43 
γέ-γον-α 1 
γέ-γραφ-α 2 
γέ-γραφα; 1 
γέγαμεν 1 
γέγεις 1 
γέγηθα 3 
γέγλυμμαι 1 
γέγονα 5 
γέγονα; 2 
γέγονε 5 
γέγονεν 1 
γέγραμ-μαι; 1 
γέγραμμαι 6 
γέγραπται 2 
γέγραφα 7 
γέγραφθε 2 
γέγραφθον 3 
γέγραψαι 1 
γέγραψο 1 
γέγωνα 1 
γέγωνε 1 
γέλοι 1 
γέλος 1 
γέλω 2 
γέλων 3 
γέλως 5 
γέλωτ-ος 1 
γέλωτα 3 
γέλωτι 3 
γέλῳ 2 
γέμειν 1 
γέμω 1 
γέν-ε-θλο-ν 1 
γέν-ος 1 
γέν-υ-ς 1 
γένε-α 2 
γένε-ε 1 
γένε-ι 1 
γένε-ος 1 
γένε-σι-ς 1 
γένει 8 
γένες-σι 1 
γένεσθε 1 
γένεσι 1 
γένεσις 1 
γένετο 2 
γένεϊ 4 
γένη 3 
γένης 1 
γένηται 14 
γένξιτο 1 
γένοιντο 3 
γένοιο 3 
γένοιτ' 4 
γένοιτο 15 
γένοντο 1 
γένος 9 
γένους 4 
γέντο 3 
γένυ-σσι 1 
γένυσι 1 
γένωμαι 1 
γένωνται 2 
γένῃ 3 
γέρ-ας 1 
γέρα 9 
γέρα' 1 
γέρα-α 2 
γέρα-ε 1 
γέρα-ι 1 
γέρα-ος 1 
γέραα 3 
γέραι 1 
γέρανος 1 
γέρας 5 
γέρας-σι 1 
γέρασι 1 
γέρεος 1 
γέρον 3 
γέροντ-α 1 
γέροντ-ας 1 
γέροντ-ε 1 
γέροντ-ες 1 
γέροντ-ι 1 
γέροντ-ος 2 
γέροντές 1 
γέροντες 2 
γέροντι 1 
γέρουσι 1 
γέρρων 1 
γέρων 10 
γέρως 1 
γέφ-υρα 1 
γέφυρα 2 
γέφυραν 2 
γέϝῃ 1 
γήλοφος 1 
γήραος 1 
γήραϊ 1 
γήρᾳ 1 
γί-γ 1 
γί-γας 1 
γί-γν-ομαι 4 
γί-γνομαι 1 
γίγ 1 
γίγ-νομαι 1 
γίγαν 2 
γίγαντ-α 1 
γίγαντ-ας 1 
γίγαντ-ε 1 
γίγαντ-ες 1 
γίγαντ-ι 1 
γίγαντ-ος 1 
γίγας 5 
γίγασι 2 
γίγνεσθαι 16 
γίγνεται 13 
γίγνοινθ' 1 
γίγνοιτο 1 
γίγνομαι 15 
γίγνονται 8 
γίγνωσκε 1 
γίγνωσκον 1 
γίνεται 1 
γίνομαι 1 
γα 1 
γα- 3 
γα-μέτρης 1 
γαίης 1 
γαίω 1 
γαα- 1 
γαλα-θηνό-ς 1 
γαλακτ 1 
γαλακτ- 2 
γαλεα- 1 
γαλῆ 1 
γαμ- 1 
γαμ-έ-ω 1 
γαμ-β-ρό-ς 1 
γαμ-ε- 1 
γαμέει 1 
γαμέομαι 1 
γαμέω 3 
γαμε- 1 
γαμετή 1 
γαμετός 1 
γαμεῖ 2 
γαμεῖν 1 
γαμεῖσθαι 1 
γαμοῦμαι 1 
γαμοῦσί 1 
γαμῶ 1 
γαμῶν 1 
γανύσσομαι 1 
γαστέρος 1 
γαστήρ 3 
γαστερ- 1 
γαστρός 1 
γαῖα 3 
γαῖαν 3 
γγ 3 
γγμ 1 
γγνομαι 1 
γδ 1 
γε 128 
γείνατο 1 
γείνομαι 3 
γεα- 1 
γεγάασι 2 
γεγάατε 1 
γεγάκειν 1 
γεγάμεν 1 
γεγάμηκα 1 
γεγάμημαι 1 
γεγάτην 1 
γεγένημαι 3 
γεγένησθον 1 
γεγένηται 1 
γεγήρακα 1 
γεγαυῖα 1 
γεγαώς 2 
γεγενήμεθα 1 
γεγενημένοις 1 
γεγενημένου 2 
γεγενημένους 1 
γεγενημένων 1 
γεγενῆσθαι 4 
γεγενῆσθαι; 1 
γεγονέναι 1 
γεγονυῖα 1 
γεγονός 1 
γεγονότας 1 
γεγονότες 2 
γεγονότος 1 
γεγονώς 2 
γεγονὼς 3 
γεγράμμεθα 1 
γεγράφ 1 
γεγράφαται 2 
γεγράφηκα 1 
γεγράφθαι 1 
γεγράφθω 1 
γεγράφθων 2 
γεγράφθωσαν 1 
γεγράφοιμι 1 
γεγράφω 1 
γεγράψ-ομαι 1 
γεγράψεται 2 
γεγράψομαι 1 
γεγραμμένοι 3 
γεγραμμένον 2 
γεγραμμένος 4 
γεγραμμένων 1 
γεγραφ-νται 1 
γεγραφ-ται 1 
γεγραφέναι 2 
γεγραφμαι 1 
γεγραφότες 2 
γεγραφὼς 4 
γεγτην 1 
γεγων-ε- 1 
γεγωνέμεν 1 
γεγωνέω 3 
γεγωνήσω 1 
γεγωνίσκειν 1 
γεγωνίσκω 1 
γεγωνεῖν 2 
γεγωνητέος 1 
γεγωνώς 1 
γεγώνω 2 
γεγώς 2 
γεγῶσα 1 
γεγῶτος 1 
γεινάμενος 1 
γειναμένη 1 
γειος 1 
γειτόνων 1 
γελά-ω 2 
γελάοντι 1 
γελάσαντος 1 
γελάσομαι 1 
γελάω 8 
γελα- 1 
γελα-ω 1 
γελας- 1 
γελασείω 1 
γελασομαι 1 
γελοιότερον 1 
γελοῖον 3 
γελοῖος 2 
γελωτ- 2 
γελώοντες 1 
γελώω 2 
γελᾶν 4 
γελᾶντι 1 
γελᾷ 2 
γελᾷς 1 
γελῶν 3 
γεν- 8 
γεν-έ-θλη 1 
γεν-έ-θλιο-ς 1 
γεν-έ-της 1 
γεν-έ-τωρ 1 
γεν-ε 1 
γεν-ε- 1 
γεν-ε-τήρ 1 
γεν-ες- 1 
γενέ-οιν 1 
γενέ-σθαι 1 
γενέ-ων 1 
γενέσθαι 24 
γενέσθω 2 
γενήσεσθαι 2 
γενήσεται 2 
γενήσομαι 2 
γενήσονται 1 
γενε 3 
γενε- 1 
γενεά 2 
γενεή 2 
γενείου 1 
γενειάδα 1 
γενειάσκω 1 
γενειάω 1 
γενες- 2 
γενηθήσομαι 1 
γενικὴ 1 
γενναίως 1 
γενναίῳ 1 
γενναῖος 2 
γεννῶ 1 
γενοίατο 1 
γενοίμην 3 
γενομένην 1 
γενομένης 1 
γενος 1 
γενοῖν 1 
γενόμενα 2 
γενόμενοι 7 
γενόμενον 2 
γενόμενος 7 
γενῶν 1 
γερά-οιν 1 
γερά-ων 1 
γεραί-τερος 1 
γεραίρω 1 
γεραίτατος; 1 
γεραίτερος 3 
γεραιτέρους 1 
γεραιό-ς 1 
γερας- 1 
γεροντ- 2 
γερόντ-οιν 1 
γερόντ-ων 1 
γερόντια 1 
γερῶν 1 
γερῷν 1 
γεφυρ-yα 1 
γεφυρῶν 1 
γεω- 1 
γεω-γράφος 1 
γεω-μέτρα 1 
γεω-μέτρης 4 
γεωργία 1 
γεωργίαν 1 
γεωργοῦ 1 
γεωργός 1 
γεως 1 
γεύομαι 1 
γεύσασθαι 1 
γεύσεται 1 
γεύω 1 
γεῶν 1 
γηθ- 1 
γηθ-ε- 1 
γηθέω 3 
γηθήσω 1 
γηθε- 1 
γηθο-σύνη 1 
γηθό-συνος 1 
γηλόφου 1 
γην; 1 
γηο- 1 
γηρά-σκω 1 
γηράς 1 
γηράσκω 4 
γηράω 1 
γηρα- 3 
γηρας 1 
γηρασομαι 1 
γηρασω 1 
γηρυσομαι 1 
γηρυω 1 
γηρύομαι 1 
γηρύω 2 
γηρᾶναι 2 
γθ 1 
γι 1 
γι-γνώ-σκω 7 
γι-γνώσκω 2 
γιγάντ-οιν 1 
γιγάντ-ων 1 
γιγαντ- 3 
γιγαντ-ς 1 
γιγνομέ- 1 
γιγνομένου 1 
γιγνόμενα 1 
γιγνόμενοι 3 
γιγνόμενον 3 
γιγνώσκεθ' 1 
γιγνώσκειν 4 
γιγνώσκεις 1 
γιγνώσκομεν 1 
γιγνώσκω 15 
γιγνώσκω· 1 
γιγνώσκων 1 
γινομαι 1 
γινώσκεται 1 
γινώσκω 2 
γκται 1 
γλ 1 
γλάχων 1 
γλέφαρον 1 
γλήχων 1 
γλίχεσθαι 1 
γλίχομαι 1 
γλίχονται 1 
γλαυκός 1 
γλυκαίνω 2 
γλυκερώτερον 1 
γλυκεῖα 1 
γλυκύ 2 
γλυκύ-πικρος 1 
γλυκύς 2 
γλωττα- 1 
γλωττῶν 1 
γλωχ-yα 1 
γλωχ-ί-ς 1 
γλωχ-ια 1 
γλωχίς 1 
γλωχιν- 1 
γλωχῖν-ες 1 
γλύφω 3 
γλώσσης 1 
γλώττα 1 
γλώτταιν 1 
γλώτταις 1 
γλώττας 1 
γλώττης 1 
γλῶσσ' 1 
γλῶσσα 2 
γλῶσσαν 1 
γλῶττα 9 
γλῶττα-ν 2 
γλῶτται 1 
γλῶχ-ες 1 
γμ 1 
γν 1 
γνάθος 1 
γνάμπ-τω 1 
γνάμπτω 1 
γνάμψω 1 
γναμπ- 1 
γνο- 3 
γνοίη 3 
γνοίημεν 1 
γνοίην 2 
γνοίης 5 
γνοίησαν 1 
γνοίητε 3 
γνοίητον 1 
γνοίτην 1 
γνοιήτην 1 
γνον 1 
γνοντ-yα 1 
γνοντ-ς 1 
γνούς 2 
γνοῖεν 1 
γνοῖμεν 1 
γνοῖτε 1 
γνοῖτον 1 
γνοῦσα 1 
γνω- 4 
γνω-τό-ς 1 
γνωρίζω 1 
γνωρίσαιμ' 1 
γνωσθήσομαι 1 
γνωσθησόμεθα 1 
γνωστός 1 
γνωτός 1 
γνόν 1 
γνόντες 1 
γνόντων 1 
γνώ-εναι 1 
γνώ-μη 1 
γνώμας 1 
γνώμεναι 1 
γνώμη 4 
γνώμην 19 
γνώμης 7 
γνώμῃ 2 
γνώομεν 1 
γνώσει 1 
γνώσεσθε 2 
γνώσομαι 2 
γνώτω 1 
γνώτων 1 
γνώω 1 
γνώωσι 1 
γνώῃ 1 
γνώῃς 1 
γνῶ 3 
γνῶ-θι 1 
γνῶ-μεν 1 
γνῶ-ς 1 
γνῶ-σι 1 
γνῶ-τε 1 
γνῶ-τον 2 
γνῶθι 5 
γνῶμεν 1 
γνῶναι 7 
γνῶσιν 2 
γνῶτ' 1 
γνῶτε 1 
γνῶτον 2 
γνῷ 1 
γνῷς 1 
γο- 1 
γοάα-σκε 1 
γοάοιμεν 1 
γοάομαι 1 
γοάω 4 
γοήμεναι 2 
γοήσομαι 1 
γον 2 
γον- 1 
γονάτων 2 
γονέων 2 
γονεύς 2 
γονεῖς 2 
γονϝ- 1 
γονϝ-ος 1 
γοργούς 1 
γοργώ 1 
γορσθαι 1 
γορσθε 1 
γουν-ί 1 
γουν-ός 1 
γουνός 1 
γούν-εσσι 1 
γούν-ων 1 
γούνατ-ι 1 
γούνατ-ος 1 
γούνων 1 
γοῦν 14 
γοῦν-α 1 
γράβδην 1 
γράμ-μα 2 
γράμμα 3 
γράμμασιν 1 
γράμματα 4 
γράφ-ω 14 
γράφε 9 
γράφει 1 
γράφειν 16 
γράφεσθαί 2 
γράφεσθαι 2 
γράφεται 2 
γράφετε 1 
γράφηθι 1 
γράφω 18 
γράφωμεν 1 
γράφων 2 
γράφῃ 1 
γράφῃς 1 
γράψαι 2 
γράψει 1 
γράψητε 1 
γράψομαι; 1 
γράψον 1 
γράψω 11 
γράψωμεν 1 
γράψῃ 1 
γράψῃς 8 
γρα-οῖν 1 
γρα-ός 1 
γρα-ΐ 1 
γρα-ῶν 1 
γραμ-μή 2 
γραμ-ματ-εύ-ς 3 
γραμ-ματ-εύς 1 
γραμμή 1 
γραμματ- 1 
γραμματευ- 1 
γραπ-σω 1 
γραπτέος 1 
γραπτός 2 
γραυ-σί 1 
γραφ 2 
γραφ- 2 
γραφ-ή 2 
γραφ-εύ-ς 2 
γραφ-ικό-ς 1 
γραφ-σω 2 
γραφέτω 1 
γραφή 1 
γραφήν 5 
γραφήσομαι 1 
γραφήσομαι; 1 
γραφδην 1 
γραφόντων 1 
γραφώη- 1 
γραφὴν 2 
γραφῆς 1 
γραφῇ; 1 
γραψάμενοι 1 
γραψάντων 1 
γραψάτω 2 
γραῦ 1 
γραῦ-ν 1 
γραῦ-ς 3 
γραῦς 1 
γρηΐ 1 
γρηΰ 1 
γρηΰς 1 
γρηῦ 1 
γρηῦς 1 
γρυγ- 1 
γρυκτός 1 
γρύζω 3 
γρύξομαι 1 
γρύξω 1 
γρᾴδια 1 
γρᾶ-ε 1 
γρᾶ-ες 1 
γτ 2 
γυμνάζεσθαι 1 
γυμνάζω 2 
γυμνάς 1 
γυμνάσαι 2 
γυμνής 1 
γυμναστικῆς 1 
γυμνωθῇ 1 
γυμνός 1 
γυμνῆτ-ος 1 
γυν-ή 1 
γυνάς 1 
γυνή 7 
γυνή; 1 
γυνήν 1 
γυναί 1 
γυναίκες 1 
γυναικ-ί 1 
γυναικ-οῖν 1 
γυναικ-ός 1 
γυναικ-ῶν 1 
γυναικί 3 
γυναικωνῖτις 1 
γυναικός 4 
γυναικὶ 3 
γυναικὸς 1 
γυναικῶν 3 
γυναιξί 2 
γυναιξίν 1 
γυναιξὶ 1 
γυναῖκ-α 1 
γυναῖκ-ας 1 
γυναῖκ-ε 1 
γυναῖκ-ες 1 
γυναῖκα 11 
γυναῖκας 3 
γυναῖκες 4 
γυναῖχ' 1 
γυνὴ 11 
γυπ- 1 
γυπ-ός 1 
γχ 1 
γω 1 
γων- 1 
γωνε- 1 
γόης 1 
γόν-ο-ς 1 
γόνατ-ος 1 
γόνατος 1 
γόνος 1 
γόνυ 4 
γόον 1 
γόου 1 
γόους 1 
γόων 1 
γύναι 1 
γύναιον 1 
γύψ 2 
γύψος 1 
γώ 1 
γὰρ 211 
γὲ 1 
γᾶ 1 
γῆ 16 
γῆμεν 1 
γῆν 15 
γῆρας 7 
γῆς 22 
γῇ 7 
γῦπ-α 1 
δ 79 
δ' 214 
δ- 1 
δ-α 1 
δ-ανο 1 
δ-απο 1 
δ-αται 1 
δ-ιο 1 
δ-ω 1 
δ-ώδ-ιμο-ς 1 
δy 1 
δyα 1 
δyω 1 
δά-σκιος 1 
δάηται 1 
δάκ-ν-ω 2 
δάκ-νω 2 
δάκ-ρυ 1 
δάκνω 3 
δάκρυ 4 
δάκρυα 2 
δάκρυον 1 
δάκρυσι 2 
δάκτ-υλο-ς 1 
δάκτυλον 1 
δάμ-να-μεν 3 
δάμ-νη-μι 4 
δάμαρ 1 
δάμαρτ-ος 1 
δάμναμεν 1 
δάμνας 1 
δάμνημι 3 
δάμνησι 1 
δάνος 2 
δάπτω 1 
δάς 1 
δάσσασθαι 1 
δάωνι 1 
δέ 230 
δέ-δοι-κα 1 
δέ-δω-κα 1 
δέ-ος 1 
δέ-ω 2 
δέ; 1 
δέ· 3 
δέα-μαι 1 
δέαμαι 1 
δέατο 1 
δέγμενος 2 
δέδαον 1 
δέδαρμαι 1 
δέδασμαι 1 
δέδε-μαι 1 
δέδεγμαι 2 
δέδειγ-μαι 1 
δέδειγμαι 2 
δέδειξο 1 
δέδειχα 3 
δέδεκα 2 
δέδεμαι 2 
δέδηα 1 
δέδηγμαι 1 
δέδηκα 1 
δέδια 13 
δέδιας 1 
δέδιε 1 
δέδιθι 2 
δέδιμεν 3 
δέδιτε 1 
δέδιτον 2 
δέδμημαι 2 
δέδο-μαι 1 
δέδογμαι 1 
δέδοι-κα 1 
δέδοικ' 1 
δέδοικα 25 
δέδοικας 1 
δέδοικε 1 
δέδοκται 1 
δέδομαι 2 
δέδορκα 3 
δέδορκας 1 
δέδοσο 1 
δέδουπα 2 
δέδραγμαι 1 
δέδρακα 2 
δέδρακεν 2 
δέδραμαι 1 
δέδρασμαι 1 
δέδρηκα 1 
δέδρομα 1 
δέδυκα 3 
δέδυμαι 1 
δέδωκα 2 
δέδῦκα 1 
δέε 1 
δέε-ι 1 
δέε-ος 1 
δέει 5 
δέησιν 1 
δέκα 28 
δέκατος 9 
δέκεσθαι 1 
δέκομαι 2 
δέκτο 2 
δέκων 1 
δέλεαρ 1 
δέλτα 1 
δέλτοις 1 
δέλτος 1 
δέμ-ν-ιο-ν 1 
δέμ-ω 1 
δέμας 2 
δέμω 4 
δένδρα 2 
δένδρει 1 
δένδρεον 1 
δένδρεσι 1 
δένδρη 1 
δένδρο-ν 1 
δένδρον 4 
δένδρος 1 
δένδρου 1 
δένδρων 1 
δένδρῳ 1 
δέξαι 1 
δέξαιτο 1 
δέξασθαι 1 
δέξομαι 1 
δέξω 1 
δέοι 6 
δέοιντο 1 
δέοιτο 2 
δέοιτό 1 
δέομαι 17 
δέον 7 
δέοντ' 1 
δέοντα 7 
δέονται 4 
δέοντες 1 
δέοντος 1 
δέος 10 
δέους 3 
δέπας 2 
δέπας-σι 1 
δέπασσι 1 
δέρ-μα 1 
δέρ-ω 3 
δέρη 1 
δέρκ-ομαι 1 
δέρκεσθαι 1 
δέρκομαι 8 
δέρω 4 
δέσποιναν 2 
δέσποτα 1 
δέχαται 3 
δέχεσθαί 1 
δέχεσθαι 1 
δέχησθε 1 
δέχθαι 1 
δέχοι 1 
δέχομαί 1 
δέχομαι 9 
δέω 20 
δέωμαι 1 
δέων 1 
δέὲμος; 1 
δέῃ 2 
δή 94 
δή; 2 
δήδεκτο 1 
δήλοε 1 
δήλοις 1 
δήλοισι 1 
δήλου 3 
δήλω-σι-ς 1 
δήλωμι 2 
δήλων 1 
δήλωσον 1 
δήμιον 1 
δήμου 5 
δήμῳ 7 
δήξομαι 1 
δήξω 1 
δήποτ' 1 
δήποτε 1 
δήπου 9 
δήσας 1 
δήσω 2 
δήω 3 
δί-δακ-τρο-ν 1 
δί-δη-μι 1 
δί-δο-μαι 1 
δί-δο-μεν 3 
δί-δο-νται 1 
δί-δο-σαι 1 
δί-δο-σθαι 1 
δί-δο-σθε 2 
δί-δο-σθον 3 
δί-δο-σο 1 
δί-δο-ται 1 
δί-δο-τε 2 
δί-δο-τον 3 
δί-δου 1 
δί-δω-μι 9 
δί-δω-ς 1 
δί-δω-σι 1 
δί-δωμι 1 
δί-ζη-μαι 1 
δί-ζημαι 1 
δί-πους 1 
δί-φ 1 
δίαιτα 2 
δίαιταν 1 
δίδασχ' 1 
δίδημι 1 
δίδο-ε 1 
δίδο-ντι 1 
δίδοι 2 
δίδομαι 3 
δίδομεν 1 
δίδον 1 
δίδοντι 1 
δίδοσθαι 1 
δίδοσο 1 
δίδοτε 1 
δίδου 4 
δίδω-μι 1 
δίδω; 1 
δίδωθι 2 
δίδωμί 1 
δίδωμι 26 
δίδως 2 
δίδωσ' 1 
δίδωσι 6 
δίδωσιν 2 
δίε 1 
δίε-μαι 1 
δίεμαι 1 
δίεσθαι 1 
δίζεσθαι 1 
δίζημαι 1 
δίζομαι 1 
δίη-μι 1 
δίηται 1 
δίκ-η 1 
δίκα-ιο-ς 3 
δίκαι 1 
δίκαια 10 
δίκαιο-ς 1 
δίκαιοι 3 
δίκαιον 9 
δίκαιος 14 
δίκαισι 1 
δίκαιόν 2 
δίκαιός 4 
δίκας 3 
δίκη 9 
δίκην 38 
δίκης 3 
δίκῃ 3 
δίον 2 
δίπηχυς 1 
δίς 2 
δίσκος 1 
δίφθογγος 1 
δίχα 6 
δίω 5 
δίωμαι 1 
δα 1 
δα- 5 
δαήμεναι 1 
δαήμεναι; 1 
δαήσεαι 1 
δαήσομαι 1 
δαήω 1 
δαί 3 
δαί-νυμι 2 
δαί; 1 
δαίηται 1 
δαίμον-ος 1 
δαίμονας 1 
δαίμονες 2 
δαίμονι 1 
δαίμοσι 2 
δαίμων 8 
δαίνηυτο 1 
δαίνυ 1 
δαίνυμαι 1 
δαίνυμι 1 
δαίνυσθαι 1 
δαίομαι 5 
δαίσω 1 
δαίω 4 
δαε- 1 
δαείω 1 
δαι- 1 
δαι-δάλλω 1 
δαιδάλλω 1 
δαιδαλ- 1 
δαιδαλθείς 1 
δαιδαλο- 1 
δαιδαλωσέμεν 1 
δαιμον- 2 
δαιμον-σι 1 
δαιμόνια 1 
δαιμόνιον 1 
δαιμόνιος 1 
δαιμόνων 2 
δαινύατο 1 
δαινῦτο 2 
δαισθείς 1 
δακ- 2 
δακ-έ-θυμος 1 
δακρυχέω 1 
δακρυό-φιν 1 
δακρυόεις 1 
δακρύ-ω 1 
δακρύειν 5 
δακρύου 1 
δακρύω 3 
δαλὸν 1 
δαμ- 2 
δαμ-άζω 1 
δαμ-νά-ω 1 
δαμάζω 2 
δαμάσω 1 
δαμάω 1 
δαμάᾳ 2 
δαμήω 1 
δαμείω 1 
δαμνάω 2 
δαμνᾷ 1 
δαμόωσι 3 
δαμᾷ 1 
δαμῶ 1 
δανείζειν 1 
δανείζεσθαι 1 
δανείζεται 1 
δαπάνην 1 
δαπάνης 2 
δαπανήσομεν 1 
δαρ- 1 
δαρεικούς 2 
δαρεικούς· 1 
δαρεὶς 1 
δαρθ- 1 
δαρθ-άνω 1 
δαρθ-ε- 1 
δαρθάνω 5 
δαρθε- 1 
δαρτος 1 
δασμοφόρος 1 
δατ- 1 
δατ-ε- 1 
δατ-σασθαι 1 
δατέασθαι 1 
δατέεσθαι 1 
δατέομαι 4 
δατε- 1 
δαχθήσομαι 1 
δαϊγ- 1 
δαϝ-yω 1 
δαὖτε 1 
δαῆναι 1 
δαΐζω 2 
δαΐξω 2 
δαῖμον 2 
δδ 1 
δε 12 
δε- 2 
δε-δ 1 
δε-δί 1 
δε-δικ- 1 
δε-δυς-τύχηκα 1 
δε-δϝο 3 
δε-δϝοικα 1 
δε-δϝω 1 
δεyος 1 
δεyω 1 
δε; 1 
δεήσει 2 
δεήσεται 1 
δεήσομαι 2 
δεήσω 1 
δείδεκτο 3 
δείδια 2 
δείδοικα 4 
δείδω 8 
δείκ-νυ 1 
δείκ-νυ-μαι 1 
δείκ-νυ-μεν 1 
δείκ-νυ-μι 7 
δείκ-νυ-νται 1 
δείκ-νυ-ς 1 
δείκ-νυ-σαι 1 
δείκ-νυ-σθαι 1 
δείκ-νυ-σθε 2 
δείκ-νυ-σθον 3 
δείκ-νυ-σι 1 
δείκ-νυ-σο 1 
δείκ-νυ-ται 1 
δείκ-νυ-τε 2 
δείκ-νυ-τον 3 
δείκ-νυμι 2 
δείκνυ 2 
δείκνυε 1 
δείκνυμαι 1 
δείκνυμεν 1 
δείκνυμι 13 
δείκνυς 1 
δείκνυσθαι 1 
δείκνυσο 1 
δείκνύμι 1 
δείλαιος 1 
δείλη 2 
δείλην 1 
δείλης 1 
δείν' 1 
δείνων 1 
δείξαιμι 1 
δείξας 1 
δείξασθαι 1 
δείξειν 1 
δείξεις 1 
δείξεσθαι 1 
δείξοιμι 1 
δείξομαι 2 
δείξω 6 
δείξωμαι 1 
δείξων 1 
δείους 1 
δείρω 3 
δείσαντες 1 
δείσας 3 
δείσομαι 1 
δείσῃς 1 
δείχθητι 1 
δεδάασθαι 1 
δεδάηκα 1 
δεδάημαι 1 
δεδάρθηκα 1 
δεδάϊγμαι 1 
δεδέηκα 1 
δεδέημαι 1 
δεδέξομαι 1 
δεδέξουαι 1 
δεδή-σομαι 1 
δεδήει 1 
δεδήλωκα 2 
δεδήλωμαι 2 
δεδήλωσο 1 
δεδήσεται 2 
δεδήσομαι 1 
δεδίασι 2 
δεδίδαγμαι 1 
δεδίδαχα 1 
δεδίσκομαι 3 
δεδίσσομαι 1 
δεδίττομαι 2 
δεδίω 1 
δεδίωχα 1 
δεδαέσθαι 1 
δεδαίαται 1 
δεδαιδαλμένος 1 
δεδαώς 2 
δεδείξομαι 1 
δεδειγμένος 4 
δεδειχέναι 1 
δεδειχώς 1 
δεδειχὼς 2 
δεδεῖχθαι 1 
δεδηλωκέναι 1 
δεδηλωκώς 1 
δεδηλωκὼς 2 
δεδηλωμένος 3 
δεδηλωσοίμην 1 
δεδηλωσόμενος 1 
δεδηλώσεσθαι 1 
δεδηλώσομαι 1 
δεδηλῶσθαι 1 
δεδιέναι 3 
δεδιακόνηκα 1 
δεδιακόνημαι 1 
δεδιείην 1 
δεδιη- 1 
δεδιός 2 
δεδιότες 3 
δεδιότι 1 
δεδιώς 1 
δεδιὼς 1 
δεδιῄτηκα 1 
δεδιῄτημαι 1 
δεδμήσομαι 1 
δεδοίκαμεν 1 
δεδοίκασι 1 
δεδοίκατε 1 
δεδοίκω 1 
δεδογμένα 1 
δεδογμένον 2 
δεδοικέναι 1 
δεδοικώς 1 
δεδομέναι 1 
δεδομένος 3 
δεδορκώς 1 
δεδράμηκα 2 
δεδραγμένος 1 
δεδρακέναι 1 
δεδρακώς 1 
δεδυκέναι 1 
δεδωκέναι 1 
δεδωκότες 1 
δεδωκώς 1 
δεδωκὼς 2 
δεδόκημαι 1 
δεδόσθαι 1 
δεδύκην 1 
δεδύνημαι 1 
δεδύνηται 1 
δεδϝοια 1 
δεε- 1 
δεες- 2 
δεηθέντες 1 
δεθήσομαι 1 
δει- 3 
δει-λό-ς 1 
δει-νό-ς 1 
δειδ- 2 
δειδέχαται 1 
δειδίξομαι 1 
δειδίσκομαι 1 
δειδίσσομαι 1 
δεικ- 5 
δεικ-νύ-ασι 1 
δεικ-νύ-μεθα 1 
δεικ-νύ-μενος 1 
δεικ-νύ-ναι 1 
δεικ-νύ-ντων 1 
δεικ-νύ-σθω 1 
δεικ-νύ-σθων 2 
δεικ-νύ-τω 1 
δεικ-νύ-ω 1 
δεικ-νύς 1 
δεικανόωντο 1 
δεικνυ- 4 
δεικνυντ-ς 1 
δεικνυοίμεθα 1 
δεικνυοίμην 2 
δεικνυοίσθην 1 
δεικνυοίτην 1 
δεικνυσῶν 1 
δεικνυώμεθα 1 
δεικνύ-των 1 
δεικνύει 1 
δεικνύειν 3 
δεικνύεις 1 
δεικνύησθε 1 
δεικνύησθον 2 
δεικνύηται 1 
δεικνύητε 1 
δεικνύητον 2 
δεικνύμενος 1 
δεικνύν 3 
δεικνύναι 1 
δεικνύντ-α 3 
δεικνύντ-ας 1 
δεικνύντ-ε 2 
δεικνύντ-ες 1 
δεικνύντ-ι 2 
δεικνύντ-οιν 2 
δεικνύντ-ος 2 
δεικνύντ-ων 2 
δεικνύοι 1 
δεικνύοιεν 1 
δεικνύοιμεν 1 
δεικνύοιμι 2 
δεικνύοιντο 1 
δεικνύοιο 1 
δεικνύοις 1 
δεικνύοισθε 1 
δεικνύοισθον 1 
δεικνύοιτε 1 
δεικνύοιτο 1 
δεικνύοιτον 1 
δεικνύς 6 
δεικνύσα 1 
δεικνύσαιν 1 
δεικνύσαις 1 
δεικνύσας 1 
δεικνύσης 1 
δεικνύσῃ 1 
δεικνύω 4 
δεικνύωμαι 2 
δεικνύωμεν 1 
δεικνύων 2 
δεικνύωνται 1 
δεικνύωσι 1 
δεικνύῃ 2 
δεικνύῃς 1 
δεικνῦσα 1 
δεικνῦσα-ν 1 
δεικνῦσαι 1 
δεικνῦσι 2 
δεικτέος 2 
δεικτός 1 
δειλίαν 2 
δειλίας 1 
δειλὸς 1 
δειμαίνω 1 
δεινά 4 
δεινά· 1 
δεινοτάτου 1 
δεινοτέρων 1 
δεινοὶ 1 
δεινόν 7 
δεινός 4 
δεινότατον 3 
δεινότατος 1 
δεινὰ 4 
δεινὸν 7 
δεινὸς 4 
δεινῷ 1 
δειξάμενος 1 
δειξάτω 1 
δειξαίμην 1 
δειξοίμην 1 
δειξόμενος 1 
δειπνήσαιεν 2 
δειπνήσαντες 1 
δειπνήσας 1 
δειπνήσατε 1 
δειπνήσητε 1 
δειπνήσωσι 1 
δειπνεῖν 1 
δειπνεῖτε· 1 
δειπνοῦντες 1 
δεισι-δαίμων 1 
δειχθήσεσθαι 1 
δειχθήσεται 1 
δειχθήσομαι 4 
δειχθείην 1 
δειχθείς 1 
δειχθησοίμην 1 
δειχθησοῦντι 1 
δειχθησόμενος 1 
δειχθῆναι 1 
δειχθῶ 1 
δεκ- 1 
δεκάζω 1 
δεκάκις 1 
δεκάς 1 
δεκάχιλοι 1 
δεκα-ετής 2 
δεκακισμυριάκις 1 
δεκακισμυριοστός 1 
δεκακισμύριοι 1 
δελφίν 1 
δελφίς 2 
δελφιν- 1 
δεμ- 1 
δεμ-νο-ν 1 
δενδρ-ήεις 1 
δεξάμενοι 1 
δεξίτερος 2 
δεξαίατο 1 
δεξαίμεθ' 1 
δεξαίμεθα 1 
δεξιοὺς 1 
δεξιὰ 2 
δεξιᾶς 1 
δεξιᾷ 1 
δεξιῷ 1 
δεομένους 1 
δεομένων 1 
δεομένῳ 1 
δεούσαις 1 
δεπάεσσι 1 
δερ- 1 
δερ-yω 2 
δερκ- 2 
δερῶ 1 
δεσμά 2 
δεσμοί 1 
δεσμοῖς 2 
δεσμωτήριον 1 
δεσμωτήριον· 1 
δεσμό-ς 1 
δεσμός 1 
δεσμώ-τη-ς 3 
δεσποτῶν 2 
δεσπό-συνος 1 
δεσπόζειν 1 
δεσπόζω 1 
δεσπόταισι 1 
δεσπότας 1 
δεσπότην 3 
δεσπότης 5 
δετός 1 
δευήσομαι 1 
δευσω; 1 
δευτέρᾳ 1 
δευτέρῳ 1 
δευτεραίᾳ 1 
δευτεραῖος 2 
δεχομένων 1 
δεχται 1 
δεχόμενοι 1 
δεόμεθ' 1 
δεόμεθα 1 
δεόμενοι 2 
δεόμενον 1 
δεόμενος 1 
δεύομαι 1 
δεύτατος 1 
δεύτερον 1 
δεύτερος 5 
δεϝω; 1 
δεῖ 92 
δεῖν 21 
δεῖνα 6 
δεῖνα; 1 
δεῖνας 1 
δεῖνες 1 
δεῖνι; 1 
δεῖνος 1 
δεῖνος; 1 
δεῖξαι 6 
δεῖξον 2 
δεῖος 1 
δεῖπνο-ν 1 
δεῖπνον 6 
δεῖς 3 
δεῖσθαι 2 
δεῖταί 1 
δεῖται 2 
δεῦρ' 3 
δεῦρο 8 
δη 1 
δη' 1 
δη- 1 
δη-δέκ-το 1 
δη-ς 1 
δηδίσκομαι 2 
δηιόοιεν 1 
δηιόῳεν 1 
δηκ- 3 
δηλήσεται 1 
δηλο- 3 
δηλο-yω 1 
δηλοέσθω 1 
δηλοέσθων 2 
δηλοέτω 1 
δηλοέτων 1 
δηλοίη 2 
δηλοίημεν 2 
δηλοίην 3 
δηλοίης 1 
δηλοίησαν 1 
δηλοίητε 1 
δηλοίητον 2 
δηλοίμεθα 1 
δηλοίμην 2 
δηλοίσθην 1 
δηλοίτην 1 
δηλοι 1 
δηλοιήτην 1 
δηλονότι 1 
δηλοοίη 1 
δηλοοίημεν 1 
δηλοοίην 1 
δηλοοίης 1 
δηλοοίησαν 1 
δηλοοίητε 1 
δηλοοίητον 1 
δηλοοίμεθα 1 
δηλοοίμην 1 
δηλοοίσθην 1 
δηλοοίτην 1 
δηλοοιήτην 1 
δηλοόμεθα 1 
δηλοόμενος 1 
δηλοόντων 1 
δηλούμεθα 1 
δηλούμενος 2 
δηλούντων 1 
δηλούσης 1 
δηλούσθω 1 
δηλούσθων 2 
δηλούτω 1 
δηλούτων 1 
δηλοώμεθα 1 
δηλοῖ 14 
δηλοῖεν 1 
δηλοῖμεν 3 
δηλοῖμι 2 
δηλοῖντο 1 
δηλοῖο 1 
δηλοῖς 4 
δηλοῖσθε 1 
δηλοῖσθον 1 
δηλοῖτε 1 
δηλοῖτο 1 
δηλοῖτον 2 
δηλοῦ 2 
δηλοῦμαι 2 
δηλοῦμεν 2 
δηλοῦν 5 
δηλοῦνται 1 
δηλοῦντος 2 
δηλοῦσα 1 
δηλοῦσθαι 3 
δηλοῦσθε 2 
δηλοῦσθον 3 
δηλοῦσι 3 
δηλοῦται 1 
δηλοῦτε 2 
δηλοῦτον 4 
δηλωθέντος 1 
δηλωθήσεσθαι 1 
δηλωθήσο- 1 
δηλωθήσομαι 1 
δηλωθείην 1 
δηλωθείς 1 
δηλωθησοίμην 1 
δηλωθησόμενος 1 
δηλωθῆναι 2 
δηλωθῶ 1 
δηλωσοίμην 1 
δηλωσόμενος 1 
δηλωτέος 1 
δηλωτός 1 
δηλό-τατος 1 
δηλό-τερος 1 
δηλό-ω 5 
δηλόει 5 
δηλόειν 3 
δηλόεις 1 
δηλόεσθαι 1 
δηλόεσθε 2 
δηλόεσθον 3 
δηλόεται 1 
δηλόετε 3 
δηλόετον 4 
δηλόη-σαι 1 
δηλόησθε 1 
δηλόησθον 2 
δηλόηται 1 
δηλόητε 3 
δηλόητον 2 
δηλόοι 2 
δηλόοιεν 1 
δηλόοιμεν 2 
δηλόοιμι 1 
δηλόοιντο 1 
δηλόοιο 1 
δηλόοις 1 
δηλόοισθε 1 
δηλόοιτε 1 
δηλόοιτο 1 
δηλόοιτον 1 
δηλόολισθον 1 
δηλόομαι 1 
δηλόομεν 2 
δηλόονται 1 
δηλόου 1 
δηλόουσι 3 
δηλόω 12 
δηλόωμαι 1 
δηλόωμεν 1 
δηλόων 1 
δηλόωνται 1 
δηλόωσι 1 
δηλόῃ 6 
δηλόῃς 1 
δηλώ-σω 3 
δηλώθητι 1 
δηλώμεθα 1 
δηλώσαιμι 1 
δηλώσαντες 1 
δηλώσας 1 
δηλώσειν 1 
δηλώσεσθαι 1 
δηλώσοιμι 1 
δηλώσομαι 2 
δηλώσω 3 
δηλώσων 1 
δηλῶ 9 
δηλῶ; 1 
δηλῶμαι 2 
δηλῶμεν 1 
δηλῶν 3 
δηλῶνται 1 
δηλῶσαι 3 
δηλῶσθε 1 
δηλῶσθον 2 
δηλῶσι 1 
δηλῶται 1 
δηλῶτε 4 
δηλῶτον 2 
δημηγορεῖν 1 
δημοκρατίαν 2 
δημοκρατικός 1 
δημοκρατοῦνται 1 
δημοσίᾳ 4 
δημοτῶν 1 
δημόσιοί 1 
δημόσιοι 1 
δην 1 
δηξί-θυμος 1 
δηρίνω 1 
δηρίομαι 1 
δηριάομαι 2 
δηριάω 1 
δηριομαι 1 
δηρισομαι 1 
δηριω 1 
δηϊόοντο 1 
δηϊόωντο 1 
δι 2 
δι' 27 
δι- 6 
δι-έξ-οδο-ς 1 
δι-έτμαγον 1 
δι-έφθορα 2 
δι-ήνυσμαι 1 
δι-ήρες 1 
δι-δyη- 1 
δι-δyη-μαι 1 
δι-δά 1 
δι-δά-σκω 1 
δι-δακ-τός 1 
δι-δοί-μεθα 1 
δι-δοί-μην 1 
δι-δοί-σθην 1 
δι-δοί-την 1 
δι-δοίη 1 
δι-δοίη-μεν 1 
δι-δοίη-ν 1 
δι-δοίη-ς 1 
δι-δοίη-σαν 1 
δι-δοίη-τε 1 
δι-δοίη-τον 1 
δι-δοιή-την 1 
δι-δούς 1 
δι-δοῖ-μεν 1 
δι-δοῖ-ντο 1 
δι-δοῖ-ο 1 
δι-δοῖ-σθε 1 
δι-δοῖ-σθον 1 
δι-δοῖ-τε 1 
δι-δοῖ-το 1 
δι-δοῖ-τον 1 
δι-δοῖε-ν 1 
δι-δρά-σκω 1 
δι-δρα-σκω 1 
δι-δό-ασι 1 
δι-δό-μεθα 1 
δι-δό-μενος 1 
δι-δό-ναι 1 
δι-δό-ντων 1 
δι-δό-σθω 1 
δι-δό-σθων 2 
δι-δό-τω 1 
δι-δό-των 1 
δι-δώ-μεθα 1 
δι-δῶ 1 
δι-δῶ-μαι 1 
δι-δῶ-μεν 1 
δι-δῶ-νται 1 
δι-δῶ-σθε 1 
δι-δῶ-σθον 2 
δι-δῶ-σι 1 
δι-δῶ-ται 1 
δι-δῶ-τε 1 
δι-δῶ-τον 2 
δι-δῷ 2 
δι-δῷ-ς 1 
δι-είλεγμαι 1 
δι-ελέγην 1 
δι-ελέχθην 1 
δι-εχασάμην 1 
δι-ολισθαίνω 1 
δι-ωλίσθησα 1 
διά 56 
διάγει 1 
διάγειν 1 
διάγνωθι 1 
διάγουσι 2 
διάγω 1 
διάδοχον 1 
διάδοχος 1 
διάκειμαι 1 
διάλεκτος 1 
διάλυσις 1 
διάλυτος 1 
διάμετρος 1 
διάνοιαν 1 
διάφοροι 2 
διάφορος 4 
διέβαλλεν 2 
διέβαλλον 1 
διέβησαν 1 
διέκ 2 
διέκριθεν 1 
διέλειπον 1 
διέλυσαν 1 
διέπλει 1 
διέσυρε 1 
διέτρεχε 1 
διέφθειραν 3 
διέφθειρεν 1 
διέφθειρον 1 
διέφθορα 1 
διέχουσα 1 
δια 1 
δια- 6 
δια-βατέος 1 
δια-βεβλῇσθε 1 
δια-βυνεται 1 
δια-κελευστέος 1 
δια-λέγομαι 1 
δια-λέξομαι 1 
δια-λεκτέος 1 
δια-λεχθήσομαι 1 
δια-νεμητέος 1 
δια-νενέμηκα 1 
δια-νοήσομαι 1 
δια-νοηθήσομαι 1 
δια-περαντέος 1 
δια-ρραίσεσθαι 1 
δια-σπαθήσομαι 1 
δια-σσάω 1 
δια-τέτρωγμαι 1 
δια-τετρανέω 1 
δια-φθέρσω 1 
δια-φθαρήσομαι 1 
διαίρεσις 1 
διαίτῃ 1 
διαβάλλει 2 
διαβάλλοντα 1 
διαβάλλοντες 1 
διαβάντας 1 
διαβάντες 1 
διαβάντι 1 
διαβέβληκε 1 
διαβέβλημαι 1 
διαβαίητε 1 
διαβαίνειν 5 
διαβαλεῖν 1 
διαβαλὼν 1 
διαβατέος 1 
διαβεβηκότες 1 
διαβεβηκότος 1 
διαβεβλημένος 1 
διαβεβλῇσθε 1 
διαβολή 1 
διαβολὴ 1 
διαβολὴν 1 
διαβῇ 2 
διαγίγνομαι 2 
διαγγείλειε 1 
διαγεγένηται 1 
διαγιγνώσκειν 2 
διαγιγνώσκουσιν 1 
διαγνούς 1 
διαγνῶναι 1 
διαδιδόναι 1 
διαζυγνύναι 1 
διαθέσθαι 1 
διαθήκην 2 
διαθεώμενος 3 
διαθῇς 1 
διαιρεῖν 1 
διαιρούμενον 1 
διαιτάω 1 
διαιτήσομαι 1 
διαιτήσω 1 
διαιτητῆ 1 
διακαρτερῶμεν 2 
διακατίοι 3 
διακελεύεσθαι 1 
διακελεύονται 1 
διακεῖσθαι 1 
διακινδυνευειν 1 
διακομίζεται 1 
διακονέω 1 
διακονήσω 1 
διακονος 1 
διακοντίζεσθαι 1 
διακονῆσαί 1 
διακοσία 1 
διακοσίοις 1 
διακοσιάκις 1 
διακοσιοστός 1 
διακρίνειν 1 
διακωλύουσι 1 
διακόπτειν 1 
διακόσιοι 3 
διαλέγεσθαι 2 
διαλέγομαι 1 
διαλέξομαι 1 
διαλαθὼν 1 
διαλείπω 1 
διαλείπων 1 
διαλεγομένους 2 
διαλεγόμενοι 1 
διαλεγόμενος 1 
διαλεξόμεθα 1 
διαλεχθήσομαι 1 
διαλεχθῆναι 3 
διαλιπὼν 1 
διαλογιζομένοις 1 
διαλογισάμενοι 1 
διαλυτός 1 
διαμάχομαι 2 
διαμένει 1 
διαμένειν 1 
διαμένω 1 
διαμαρτάνοιμεν 1 
διανεμοῦνται 1 
διανεῖμαι 1 
διανοίας 2 
διανοοῦμαι 3 
διανοοῦνται 1 
διαπασῶν 1 
διαπεπολεμησόμενον 1 
διαπλεῖν 1 
διαπολιτευόμενοι 1 
διαπράξαιντο 1 
διαπράξασθαι 1 
διαπράξεσθαι 1 
διαπράξομαι 1 
διαπράξωμαι 1 
διαπράξωνται 2 
διαπράττομαι 3 
διαπράττονται 1 
διαπρό 2 
διαρπάσαι 2 
διαρραγεῖεν 1 
διασκεδάννυται 1 
διασκεδασθῆναι 1 
διασκηνοῦν 1 
διατελέσαι 1 
διατελεῖ 1 
διατελεῖς 1 
διατελοῖεν 1 
διατελῶ 2 
διατιθέναι 1 
διατιθεὶς 1 
διατρέχων 1 
διατρίψεις 1 
διατριβάς 1 
διαττάω 1 
διαφέρει 3 
διαφέρειν 4 
διαφέρεσθαι 1 
διαφέρων 2 
διαφερόμενοι 1 
διαφερόντως 1 
διαφεύγειν 1 
διαφθαρέντα 1 
διαφθαρῆναι 1 
διαφθείρειν 2 
διαφθείρεις 2 
διαφθείροι 1 
διαφθείρομαι 1 
διαφθείρω 1 
διαφθειρομένους 1 
διαφθερέω 1 
διαφθορά 1 
διαφυγόντων 1 
διαφύγῃ 1 
διαχειρίζω 1 
διδά 1 
διδάξαι 1 
διδάξαιμι 1 
διδάξει 1 
διδάξειεν 1 
διδάξεις 1 
διδάξετέ 1 
διδάξομαι 1 
διδάξω 2 
διδάσκαλο-ς 1 
διδάσκαλος 1 
διδάσκει 1 
διδάσκει; 1 
διδάσκειν 5 
διδάσκεται 1 
διδάσκετε 1 
διδάσκοντα 1 
διδάσκουσι 1 
διδάσκω 9 
διδάσκων 1 
διδέασι 2 
διδα 1 
διδακ-τός 1 
διδακτά 1 
διδακτόν 1 
διδακτός 1 
διδακτὸν 1 
διδασκάλου 3 
διδασκάλῳ 1 
διδασκέτω 1 
διδασκαλ-ικό-ς 1 
διδασκαλία 1 
διδασκαλικός 1 
διδασκε- 1 
διδαχ- 3 
διδαχ-σκω 1 
διδο- 1 
διδο-ίη-ν 1 
διδοίη 5 
διδοίην 3 
διδοίμην 1 
διδουσῶν 1 
διδούς 7 
διδούσα 1 
διδούσαιν 1 
διδούσαις 1 
διδούσας 1 
διδούσης 1 
διδούσῃ 1 
διδοῖ 3 
διδοῖεν 1 
διδοῖμεν 2 
διδοῖντο 1 
διδοῖς 2 
διδοῖσθα 1 
διδοῖτο 1 
διδοῦναι 1 
διδοῦσα 2 
διδοῦσα-ν 1 
διδοῦσαι 1 
διδοῦσι 6 
διδράσκω 3 
διδρήσκω 1 
διδω- 1 
διδό-αντι 1 
διδό-ι-μεν 2 
διδό-ι-ντο 1 
διδό-ναι 1 
διδό-ντ-ος 1 
διδόασι 1 
διδόη- 1 
διδόμεν 2 
διδόμενος 1 
διδόν 3 
διδόν-τες 1 
διδόναι 11 
διδόντ-α 3 
διδόντ-ας 1 
διδόντ-ε 2 
διδόντ-ι 2 
διδόντ-οιν 2 
διδόντ-ος 2 
διδόντ-ων 2 
διδότωσαν 1 
διδόω 2 
διδόω-μαι 1 
διδόωμεν 1 
διδόὺσα 1 
διδώσομεν 1 
διδώσω 1 
διδῶ 1 
διδῶμαι 1 
διδῶντι 1 
διδῷ 2 
διδῷς 2 
διεγίγνοντο 1 
διεδίδου 2 
διεδικάσαντο 1 
διειλέγμεθα 1 
διεκομίζοντο 1 
διελέγοντο 1 
διελέγχειν 1 
διελέσθαι 1 
διελέχθην 4 
διελαύνοντα 1 
διελεγέσθην 1 
διελθεῖν 3 
διελθών 1 
διενέγκας 1 
διενοήθην 2 
διενοοῦντο 1 
διεξέρχεσθαι 1 
διεπράξαντο 1 
διεσήμηνε 1 
διεσμήχθην 1 
διεσπάσθην 1 
διεσωσάμεθα 1 
διετέθησαν 1 
διετελοῦμεν 1 
διεφθάρησαν 2 
διεφθάρμεθα 1 
διεφθαρμέναι 1 
διεφθαρμένους 1 
διζήσομαι 1 
διη- 1 
διηγήσομαι 1 
διηγεῖτο; 1 
διηγοῦντο 2 
διηκοσιοστός 1 
διηκόσιοι 2 
διηρώτα 1 
διηρώτων 2 
δικ 1 
δικ- 1 
δικ-εῖν 1 
δικάζειν 3 
δικάζεσθαί 1 
δικάζεσθαι 2 
δικάζετε 1 
δικάζονται 2 
δικάζω 1 
δικάσαιτε 1 
δικάσειν 2 
δικάσουσι 1 
δικα- 1 
δικαίαν 1 
δικαίοις 1 
δικαίου 5 
δικαίους 1 
δικαίω 1 
δικαίων 6 
δικαίως 12 
δικαίῳ 1 
δικαδ- 1 
δικαδ-της 1 
δικαιεῦσι 1 
δικαιο-σύνη 2 
δικαιοσύνη 2 
δικαιοσύνης 3 
δικαιοσύνῃ 1 
δικαιότατ' 2 
δικαιότερον 1 
δικαιῶ 2 
δικας-τής 1 
δικαστάς 1 
δικαστήν 1 
δικαστήρια 1 
δικασταί 1 
δικαστηρίοις 1 
δικαστηρίων 1 
δικαστηρίῳ 1 
δικαστῶν 1 
δικο-γράφο-ς 1 
διξός 1 
διοίμην 1 
διοικήσειν 1 
διομοσαμένους 1 
διορίζουσι 1 
διπλάσια 1 
διπλάσιος 2 
διπλοῦς 2 
διπλῆν 1 
διπόταμον 1 
δισμυριάκις 1 
δισμυριοστός 1 
δισμύριοι 1 
δισχίλιοι 2 
δισχιλίους 2 
δισχιλίων 1 
δισχιλιάκις 1 
δισχιλιοστός 1 
διττός 2 
διφθέρας 1 
διφρίσκου 1 
διχ-ιος 1 
διχάζω 1 
διχθ-άδ-ιο-ς 1 
διχθ-ιος 1 
διχθά 1 
διχθάς 1 
διχῇ 2 
διψάω 1 
διψάων 1 
διψή-εν 1 
διψήσασα 1 
διψήσω 1 
διψα- 1 
διψη- 1 
διψῆν 2 
διψῶ 2 
διωγ-μό-ς 1 
διωκάθειν 1 
διωκέμεν 1 
διωκαθεῖν 1 
διωκτέον 1 
διωκτέος 1 
διόπερ 3 
διόσδοτος 1 
διότι 12 
διώκ-ω 1 
διώκει 2 
διώκειν 7 
διώκετε 1 
διώκοντες 2 
διώκω 6 
διώκων 1 
διώξομαι 1 
διώξω 1 
διώρυχα 1 
διὰ 74 
διῃτήθην 1 
διῄρηται 1 
διῄτησα 1 
διῆγε 1 
διῆλθε 1 
διῇσαν 1 
δμ 1 
δμη- 2 
δμητός 1 
δμως 1 
δμώς 1 
δν 12 
δο 1 
δο- 13 
δο-ί-μην 1 
δο-τήρ 3 
δοάσσατο 1 
δοί-μεθα 1 
δοί-μην 1 
δοί-σθην 1 
δοί-την 1 
δοίη 9 
δοίη-μεν 1 
δοίη-ν 1 
δοίη-ς 1 
δοίη-σαν 1 
δοίη-τε 1 
δοίη-τον 1 
δοίην 2 
δοίης 1 
δοίητε 2 
δοίμην 2 
δοθήσεσθαι 1 
δοθήσομαι 2 
δοθήσομαι; 2 
δοθείην 1 
δοθείς 1 
δοθεῖσαν 1 
δοθησοίμην 1 
δοθησόμενος 1 
δοθῆναι 1 
δοθῶ 1 
δοι- 2 
δοιή-την 1 
δοιοί 1 
δοιώ 1 
δοκ 1 
δοκ- 2 
δοκ-έ-ω 1 
δοκ-ε- 1 
δοκέω 3 
δοκήσω 1 
δοκίμωμι 1 
δοκε- 1 
δοκεῖ 43 
δοκεῖ· 1 
δοκεῖν 7 
δοκεῖς 2 
δοκιμάζω 2 
δοκιμασία 1 
δοκοίη 1 
δοκούντων 1 
δοκοῦμέν 1 
δοκοῦμεν 3 
δοκοῦν 2 
δοκοῦσαι 1 
δοκοῦσι 3 
δοκοῦσιν 2 
δοκός 1 
δοκῇ 3 
δοκῶ 21 
δοκῶσί 1 
δολό-εις 2 
δομος 1 
δον 3 
δονακ-εύ-ς 1 
δοντ-ς 1 
δοξάντων 1 
δορ-ί 1 
δορ-ός 1 
δορί-ληπτος 1 
δορκ- 1 
δορυφόροις 1 
δορϝ- 1 
δος 1 
δοτέον 3 
δοτέος 2 
δοτερ-yα 2 
δοτερ-ῖα 1 
δοτικὴ 1 
δοτός 2 
δουλίᾳ 1 
δουλείαν 1 
δουλείας 6 
δουλείᾳ 1 
δουλεύειν 5 
δουλεύομεν 1 
δουλεύσομεν 1 
δουλεύω 2 
δουλεύων 1 
δουλεύῃς 1 
δουλωσόμενος 1 
δουλό-συνος 1 
δουλό-ω 2 
δουλόω 3 
δουλῶν 1 
δουπ- 1 
δουπ-έ-ω 1 
δουπ-ε- 1 
δουπέω 3 
δουπε- 1 
δουρ-ί 1 
δουρ-ός 1 
δουρί 1 
δούλαις 1 
δούλους 1 
δούλῳ 1 
δούρ-εσσι 1 
δούρ-ων 1 
δούρατ-ος 1 
δούς 5 
δοὺς 2 
δοᾶσαι 1 
δοῖ-μεν 1 
δοῖ-ντο 1 
δοῖ-ο 1 
δοῖ-σθε 1 
δοῖ-σθον 1 
δοῖ-τε 1 
δοῖ-το 1 
δοῖ-τον 1 
δοῖε-ν 1 
δοῖεν 4 
δοῖμεν 1 
δοῖτο 1 
δοῦ 3 
δοῦ-λος 1 
δοῦ-ναι 1 
δοῦλο-ς 3 
δοῦλοι 2 
δοῦλον 2 
δοῦλος 6 
δοῦμαι 1 
δοῦμεν 1 
δοῦν 1 
δοῦναι 16 
δοῦνται 1 
δοῦρ-α 1 
δοῦρ-ε 1 
δοῦσα 1 
δρά- 1 
δρά-ω 1 
δράκ-ων 1 
δράκων 1 
δράοντι 1 
δράουσι 1 
δράς 2 
δράσας 2 
δράσει 1 
δράσομεν 1 
δράσω; 1 
δράττομαι 2 
δράω 4 
δρέπ-ανο-ν 1 
δρέπ-τω 1 
δρέπ-ω 1 
δρέπω 2 
δρήσομαι 1 
δρα- 3 
δρα-yω 1 
δρα-ς-τήριος 1 
δραίην 2 
δραίνω 1 
δραγ- 1 
δρακ- 1 
δρακ-εῖν 1 
δρακοντ- 1 
δραμ- 2 
δραμάω 1 
δραμέτην 1 
δραμε- 1 
δραμοῦμαι 2 
δραπετεύειν 1 
δρας 2 
δρασομαι 1 
δραστέος 1 
δρασω 1 
δρατός 2 
δραχ-μή 1 
δραχμ-ιαῖο-ς 1 
δραχμάς 1 
δραχμή 1 
δραχμήν 1 
δραχμαὶ 1 
δραχμὴν 1 
δραχμῆσι 1 
δραχμῇσι 1 
δραχμῶν 2 
δρεπ-άνη 1 
δρομος 1 
δρυ-μό-ς 1 
δρυ-φρακτος 1 
δρόμος 1 
δρόμῳ 3 
δρόσος 1 
δρύπτω 1 
δρύφακτος 1 
δρώωσι 2 
δρᾶθι 1 
δρᾶν 9 
δρᾶν; 1 
δρᾶναι 2 
δρᾶσαι 4 
δρᾶσον 2 
δρᾷ 2 
δρᾷς 1 
δρῆναι 1 
δρῦ-ς 1 
δρῦς 3 
δρῶ 4 
δρῶντας 2 
δρῶσ' 1 
δς 17 
δτῆναι 1 
δυ- 3 
δυ-ίη 2 
δυ-νω 1 
δυ-σάρεστος 1 
δυάς 1 
δυεῖν 1 
δυη 1 
δυθήσομαι 1 
δυνά-ς-της 1 
δυνάμεθα 4 
δυνάμει 4 
δυνάμεις 1 
δυνάμενοι 2 
δυνάμενος 1 
δυνάμεως 2 
δυνάστης 1 
δυνέαται 3 
δυνέωνται 1 
δυνήσει 1 
δυνήσεται 3 
δυνήσοιντο 1 
δυνήσομαι 1 
δυνήσονται 1 
δυνα-τός; 1 
δυναίμεθ' 1 
δυναίμεθα 1 
δυναίμην 1 
δυναμένοις 1 
δυναμένων 2 
δυναμένῳ 1 
δυναστείαν 2 
δυνατοί 1 
δυνατοὶ 1 
δυνατόν 2 
δυνατός 5 
δυνατὰ 1 
δυνατὸν 4 
δυνατὸς 3 
δυνηθεὶς 1 
δυνηθῶ 1 
δυνησόμεθα 1 
δυνώμεθα 3 
δυοκαίδεκα 1 
δυοῖν 10 
δυοῖσι; 1 
δυς 1 
δυς- 4 
δυς-άρεστος 1 
δυς-αλεγής 1 
δυς-αρεστέω 1 
δυς-ηλεγής 1 
δυς-ηρέστηκα 1 
δυς-ηρέστουν 1 
δυς-μενής 1 
δυς-πάλαιστος 1 
δυς-σχιστος 1 
δυς-τυχής 2 
δυς-χερής 1 
δυσάλγητος 2 
δυσάλωτος 1 
δυσβουλίαις 1 
δυσδαίμων 1 
δυσκλεὴς 1 
δυσκόλως 1 
δυσμαῖς 1 
δυσμενεῖς 1 
δυσμενὴς 1 
δυσομαι 1 
δυστάλαινα 1 
δυστυχέω 1 
δυστυχίας 1 
δυσχεραίνειν 3 
δυσχεραίνω 1 
δυσχωριῶν 1 
δυσω 1 
δυτέος 1 
δυω 1 
δυωδέκατος 2 
δυώδεκα 3 
δυῶν 1 
δω 1 
δω- 12 
δωδέκατος 1 
δωδεκάκις 1 
δωμάτων 1 
δων 2 
δωνα 1 
δωρέομαι 1 
δωρίζω 1 
δωρεάν 2 
δωρειὰν 1 
δωρεὰς 1 
δωρεῶν 1 
δωρηθέντα 1 
δωρο- 4 
δωροδοκήσαντα 1 
δωροδοκίαν 1 
δωροδόκος 1 
δωσοίμην 1 
δωσόμενος 1 
δό-εναι 4 
δό-ι-μεν 1 
δό-ιε-ν 1 
δό-μενος 1 
δό-ν 1 
δό-ντων 1 
δό-ς 2 
δό-σθαι 1 
δό-σθε 1 
δό-σθον 1 
δό-σθω 1 
δό-σθων 2 
δό-σι-ς 1 
δό-σκον 1 
δό-σο 1 
δό-τε 1 
δό-τειρα 1 
δό-τον 1 
δό-τω 1 
δό-των 1 
δόθητι 1 
δόκ-ιμο-ς 1 
δόκησε 1 
δόλο-ς 1 
δόλῳ 2 
δόμεν 2 
δόμεναι 4 
δόμενος 1 
δόμον-δε 1 
δόμος 1 
δόμους 3 
δόναξ 1 
δόντα 1 
δόντες 1 
δόξα 3 
δόξαι 2 
δόξαν 15 
δόξαντα 4 
δόξασιν 1 
δόξειεν 3 
δόξης 8 
δόξω 3 
δόρ-ει 1 
δόρατ-α 1 
δόρατ-ι 1 
δόρατ-ος 1 
δόρατα 2 
δόρυ 2 
δός 8 
δόσθαι 1 
δόσις 1 
δόσκον 1 
δότε 1 
δότειρα 3 
δότωσαν 1 
δόω 1 
δόῃ; 1 
δόῃς 2 
δύ 1 
δύ-ι-μεν 1 
δύ-ντων 1 
δύ-ς-μη 1 
δύ-τω 1 
δύ-των 1 
δύεσιν 1 
δύη 2 
δύητε 1 
δύητον 2 
δύμεναι 1 
δύν 1 
δύνα-μαι 3 
δύναιντ' 1 
δύναιντο 4 
δύναιο 3 
δύναιτ' 3 
δύναιτο 3 
δύναιτό 1 
δύναμαί 1 
δύναμαι 18 
δύναμιν 6 
δύναμις 3 
δύνανται 3 
δύνασαι 5 
δύνασθαι 6 
δύνασιν 1 
δύναται 2 
δύνηαι 1 
δύνηται 2 
δύνω 2 
δύνωμαι 4 
δύνωνται 3 
δύνᾳ 2 
δύνῃ 3 
δύο 41 
δύομαι 1 
δύς 2 
δύς-βουλος 1 
δύσερως 2 
δύσομαι 1 
δύστανα 1 
δύστανος 1 
δύστηνε· 1 
δύσχιστος 1 
δύσω 1 
δύω 11 
δύωμεν 1 
δύωσι 1 
δύῃ 1 
δύῃς 1 
δώ-δεκα 1 
δώ-μεθα 1 
δώ-τωρ 1 
δώδεκα 7 
δώη-σαι 1 
δώματα 3 
δώομεν 2 
δώροιν 1 
δώροις 1 
δώρον 1 
δώρου 2 
δώρω 1 
δώρων 3 
δώρῳ 1 
δώσει 3 
δώσειν 4 
δώσεσθαι 1 
δώσοι 2 
δώσοιμι 1 
δώσομαι 2 
δώσω 8 
δώσων 1 
δώω 1 
δώωσι 1 
δώῃ 1 
δώῃσι 1 
δώῃσιν 1 
δϝέος 1 
δϝει- 2 
δϝι- 3 
δϝοι- 2 
δϝωδεκα 1 
δὲ 339 
δὲέμου 1 
δὴ 70 
δὶς 3 
δὺ 1 
δὺοῖν 1 
δᾴς 1 
δῃουμένην 1 
δῃοῦμεν 1 
δῃοῦν 1 
δῃοῦντάς 1 
δῆθ' 1 
δῆθεν 3 
δῆλά 1 
δῆλα 1 
δῆλο-ς 1 
δῆλον 16 
δῆλος 6 
δῆλόν 3 
δῆλός 3 
δῆμε 1 
δῆμον 2 
δῆμος 7 
δῆσεν 1 
δῆτ' 5 
δῆτα 14 
δῦ-θι 1 
δῦ-ναι 1 
δῦ-τε 1 
δῦ-τον 1 
δῦθι 1 
δῦμι 1 
δῦναι 1 
δῦσα 1 
δῶ 11 
δῶ-μαι 1 
δῶ-μεν 1 
δῶ-νται 1 
δῶ-ρο-ν 2 
δῶ-σθε 1 
δῶ-σθον 2 
δῶ-σι 1 
δῶ-ται 1 
δῶ-τε 1 
δῶ-τον 2 
δῶκεν 1 
δῶμα 2 
δῶμαι 1 
δῶμεν 2 
δῶντι 1 
δῶρα 8 
δῶρα; 1 
δῶρο-ν 4 
δῶρον 7 
δῶρου 1 
δῶσι 1 
δῶτε 1 
δῷ 5 
δῷ-ς 1 
δῷς 3 
δῷσι 1 
ε 252 
ε' 7 
ε- 11 
ε-α 1 
ε-δανο 1 
ε-εν 2 
ε-ια 1 
ε-ιο 1 
ε-ναι 1 
ε-ος 1 
ε-σθαι 1 
ε-σκον 1 
ε-ται 1 
ε-ῖο 1 
εw 1 
εάγην 1 
εής 1 
εία 1 
είη 1 
είημεν 1 
είης 1 
είησαν 1 
είητε 1 
είκοσι; 1 
είλήλυθμεν 1 
είλεγμαι 1 
είλκυσμαι 1 
είλοχα 1 
είνω 1 
είπόμην 1 
είτην 1 
είω 2 
είῃ 1 
εα 21 
εαγην 1 
εαι 2 
εας 5 
εατε 1 
εβάθην 1 
εβίβασα 1 
εδ-θ-ω 1 
εδέχθην 1 
εδυσάμην 1 
εδύθην 1 
εε 10 
εε- 1 
εε-σκον 1 
εεα 1 
εει 2 
εεο 1 
εεος 1 
εες 3 
εζω 1 
εη 3 
ει 89 
ει' 27 
ει- 2 
ει-ν 1 
ει; 1 
εια 4 
ειαν 4 
ειας 4 
ειδής 2 
ειε 4 
εικάσομαι 1 
ειλκύσθην 1 
ειμεν 2 
ειν 5 
εινα 1 
εινω 2 
ειο 2 
ειος 1 
ειρω 2 
εις 14 
εις; 1 
εισα 1 
εισαν 2 
ειτε 2 
ειτην 1 
ειτον 2 
εκ 1 
εκλάσθην 1 
εκλίνην 2 
εκνήσθην 1 
εκναίσθην 1 
εκρούσθην 1 
εκόπην 1 
ελάπην 1 
ελέγην 1 
ελέχθην 1 
ελήλακα 1 
ελα 1 
ελεύσθην 1 
ελιο 1 
ελκυσθήσομαι 1 
ελλω 1 
ελο 1 
εμεμύγμην 1 
εμεν 1 
εμνω 1 
εμω 2 
εν 14 
ενήνοθε 1 
ενίφθην 1 
ενα 1 
εναι 6 
εννυμι 2 
εννω 1 
ενο 1 
ενος 2 
ενς 1 
εντ 4 
εντι 1 
εντος 1 
ενω 2 
εο 19 
εο-ί-μην 1 
εο-ίη-ν 1 
εο-ς 1 
εος 3 
εου 5 
επ 1 
επάσθην 1 
επέτασα 1 
επήδησα 1 
επίστεαι 1 
επλάγην 3 
επλάκην 1 
επλήγην 1 
επνίγην 1 
επον 1 
επρήσθην 1 
επτόμην 1 
επτύγην 1 
επτύχθην 1 
επόθην 1 
ερ 5 
ερήριπα 1 
ερα 1 
ερο 1 
ερρήχθην 1 
ερρω 1 
ερσα 1 
ερσε 1 
ερω 1 
ες 30 
ες- 3 
ες-yω 1 
εσα 1 
εσαν 3 
εσθε 2 
εσθων 2 
εσθωσαν 1 
εσι 1 
εσκάφην 1 
εσκέδασα 1 
εσκήφθην 1 
εσπάσθην 1 
εσσα 1 
εσσι 4 
εστέρηκα 1 
εστατος 2 
εστερος 2 
εστηκη 1 
εσφάγην 1 
εσόε- 2 
ετάθην 1 
ετα 1 
ετε 2 
ετείσθην 1 
ετην 1 
ετο 1 
ετον 1 
ετρυχωσα 1 
ετωσαν 1 
ευ 55 
ευς 2 
ευω 8 
εφθάρην 1 
εω 40 
εω- 2 
εων 5 
εως 5 
εωυ 1 
εϊ 1 
εός 1 
εύ 3 
εύ-ς 4 
εύδω 1 
εύς 4 
εών 1 
εϝ 2 
εϝω 1 
εἰ 515 
εἰ- 5 
εἰ-λήφη; 1 
εἰ-λήχη; 1 
εἰ-λόχη 1 
εἰ-ρήκη 1 
εἰ-σάγω 1 
εἰάθην 2 
εἰάω 1 
εἰήτην 4 
εἰαθην 1 
εἰαρινός 1 
εἰδ- 1 
εἰδ-ε 2 
εἰδ-υῖα 1 
εἰδέ-ναι 1 
εἰδένάι 1 
εἰδέναι 20 
εἰδέτην 1 
εἰδέω 2 
εἰδήσω 2 
εἰδείη 6 
εἰδείημεν 1 
εἰδείην 1 
εἰδείης 1 
εἰδείησαν 1 
εἰδείητε 1 
εἰδείτην 1 
εἰδεῖεν 1 
εἰδεῖμεν 1 
εἰδεῖτε 1 
εἰδεῖτον 1 
εἰδησέμεν 1 
εἰδυία 1 
εἰδυίαιν 1 
εἰδυίαις 1 
εἰδυίας 2 
εἰδυίᾳ 1 
εἰδυιῶν 1 
εἰδυῖα 3 
εἰδυῖα-ν 1 
εἰδυῖαι 1 
εἰδόμαν 1 
εἰδόμην 1 
εἰδός 4 
εἰδόσι 2 
εἰδότ' 2 
εἰδότ-α 3 
εἰδότ-ας 1 
εἰδότ-ε 2 
εἰδότ-ες 1 
εἰδότ-ι 2 
εἰδότ-οιν 2 
εἰδότ-ος 2 
εἰδότ-ων 2 
εἰδότας 3 
εἰδότες 1 
εἰδώς 4 
εἰδῆτε 1 
εἰδῆτον 2 
εἰδῇ 1 
εἰδῇς 2 
εἰδῶ 4 
εἰδῶμεν 2 
εἰδῶσι 1 
εἰθίσθην 2 
εἰκ- 6 
εἰκ-ών 1 
εἰκάζω 3 
εἰκάθοιμι 1 
εἰκάθω 1 
εἰκάθων 1 
εἰκάς 1 
εἰκάσαι 2 
εἰκάσω 1 
εἰκέναι 2 
εἰκαδ- 1 
εἰκαθών 1 
εἰκασθήσομαι 1 
εἰκαστός 1 
εἰκον- 1 
εἰκοσάκις 2 
εἰκοστή 1 
εἰκοστός 4 
εἰκοστὸν 1 
εἰκοστὸς 1 
εἰκοῦς 1 
εἰκυῖα 1 
εἰκός 5 
εἰκότα 1 
εἰκότως 7 
εἰκώ 1 
εἰκών 2 
εἰκώς 3 
εἰκὸς 13 
εἰκῆ 1 
εἰκῇ 1 
εἰλ-ε- 1 
εἰλέομαι 1 
εἰλέω 4 
εἰλήλουθα 3 
εἰλίσσω 1 
εἰλίττω 1 
εἰλίχθην 2 
εἰληφότες 1 
εἰλικτός 1 
εἰλυσω 1 
εἰλυω 1 
εἰλύομαι 1 
εἰλύω 2 
εἰμέν 3 
εἰμές 1 
εἰμί 21 
εἰμεν 1 
εἰμι 32 
εἰμὶ 5 
εἰν 2 
εἰνάκις 1 
εἰνάλιος 1 
εἰνί 1 
εἰνακισχίλιοι 1 
εἰνακόσιοι 1 
εἰοικυῖαι 1 
εἰπ- 1 
εἰπέ 9 
εἰπέμεν 1 
εἰπέμεναι 1 
εἰπέτε 1 
εἰπε 1 
εἰπεν 1 
εἰπεῖν 46 
εἰπόντος 1 
εἰπών 6 
εἰπὲ 4 
εἰπὼν 5 
εἰρ- 1 
εἰρέθην 1 
εἰρήκασιν 1 
εἰρήνη 4 
εἰρήνην 11 
εἰρήνην; 1 
εἰρήνης 5 
εἰρήνῃ 2 
εἰρήσεται 1 
εἰρήσθω 5 
εἰρήσομαι 3 
εἰργάζετο 1 
εἰργάζοντο 1 
εἰργάσθαι 3 
εἰργάσθην 1 
εἰργαζόμην 2 
εἰργασάμην 2 
εἰργασμένος 2 
εἰρε- 1 
εἰρηκέναι 2 
εἰρημένα 1 
εἰρημένον 4 
εἰρημένων 2 
εἰρυαται 2 
εἰρυατο 1 
εἰρυμην 1 
εἰρύαται 3 
εἰρύατο 1 
εἰρύω 2 
εἰρώτα 1 
εἰρῆσθαι 3 
εἰς 145 
εἰς-εδέχθην 1 
εἰς-ιέναι 1 
εἰς-φέρω 1 
εἰς-ῆλθον 1 
εἰσάγγελλε 1 
εἰσάγειν 2 
εἰσάγω 1 
εἰσάγων 1 
εἰσάμην 2 
εἰσέβαλλον 1 
εἰσέλθῃσι 2 
εἰσήγγειλεν 1 
εἰσήρρηκα 1 
εἰσί 23 
εἰσίδοι 1 
εἰσίν 2 
εἰσαγαγεῖν 1 
εἰσαγαγὼν 1 
εἰσβάλλω 2 
εἰσβέβληκα 1 
εἰσβαίνειν 1 
εἰσεδέξω 1 
εἰσελθεῖν 1 
εἰσελθὼν 1 
εἰσι 16 
εἰσιέναι 3 
εἰσιδών 1 
εἰσιδὼν 1 
εἰσιν 12 
εἰσορᾷς 1 
εἰσορῶ 3 
εἰσπηδήσαντες 2 
εἰσπλέοντι 1 
εἰσπλεῖν 1 
εἰσπράττειν 1 
εἰσφέρειν 1 
εἰσόδους 1 
εἰσόψεσθ' 1 
εἰσὶ 3 
εἰσὶν 7 
εἰσῄει 2 
εἰσῇμεν 2 
εἰώθη 1 
εἰῶσιν 1 
εἱ- 4 
εἱήτην 1 
εἱαμενῇ 1 
εἱλέτην 1 
εἱλέω 1 
εἱλκύσθην 1 
εἱμένος 2 
εἱμαρμένη 1 
εἱπόμεθα 1 
εἱπόμην 3 
εἱργνύω 1 
εἱρκτός 1 
εἱς 1 
εἱσάμην 2 
εἱστήκει 1 
εἱστήκη 6 
εἱστήκης 1 
εἱστίασα 1 
εἱστίων 1 
εἱστιάθην 1 
εἴ 130 
εἴ-λεγμαι 1 
εἴ-λημμαι 1 
εἴ-ληφα 1 
εἴ-ληχα 1 
εἴ-λοχα 1 
εἴ-ρη-κα 2 
εἴ-ρηκα 1 
εἴα 3 
εἴα-κα 1 
εἴακα 1 
εἴαμαι 1 
εἴασα 3 
εἴδ-ομαι 1 
εἴδ-ωλο-ν 1 
εἴδετε 1 
εἴδη· 1 
εἴδομαι 3 
εἴδομεν 2 
εἴη 60 
εἴημεν 5 
εἴην 43 
εἴης 9 
εἴησαν 9 
εἴητε 5 
εἴητον 4 
εἴθ' 5 
εἴθε 15 
εἴθιζον 1 
εἴθικα 1 
εἴθισα 2 
εἴθισμαι 2 
εἴκ-ελο-ς 2 
εἴκαζον 1 
εἴκαθον 1 
εἴκασμαι 1 
εἴκοσι 14 
εἴκοσι· 1 
εἴκοσιν 1 
εἴκοσιν· 1 
εἴκουσι 1 
εἴκω 9 
εἴληγμαι 1 
εἴλημμαι 2 
εἴληφα 4 
εἴληχα 1 
εἴλιγμαι 1 
εἴλιξα 2 
εἴλιττον 1 
εἴλλω 1 
εἴλομαι 1 
εἴλοχα 1 
εἴλυμαι 1 
εἴλω 5 
εἴμ' 2 
εἴνατος 1 
εἴξασι 3 
εἴξω 2 
εἴπαιμι 1 
εἴπας 1 
εἴπερ 18 
εἴπεσκον 1 
εἴποι 8 
εἴποιεν 1 
εἴποιμ' 2 
εἴποιμι 2 
εἴπομεν 1 
εἴπω 10 
εἴπωμεν 2 
εἴπωσιν 1 
εἴπῃς 4 
εἴπῃσι 1 
εἴργ-νυμι 1 
εἴργασμαι 2 
εἴργασται 1 
εἴργει 14 
εἴργεσθαι 2 
εἴργω 8 
εἴρετο 1 
εἴρηκα 5 
εἴρηκας 1 
εἴρηκε 1 
εἴρημαι 4 
εἴρξομαι 1 
εἴρξω 1 
εἴρομαι 5 
εἴροντο 1 
εἴρυμαι 3 
εἴρυνται 1 
εἴρυντο 1 
εἴρυσμαι 1 
εἴρχθην 1 
εἴρω 8 
εἴς 4 
εἴς-οδος 2 
εἴσει 2 
εἴσεισι 1 
εἴσεσθαι 1 
εἴσεται 1 
εἴσομαι 7 
εἴσονται 1 
εἴσω 5 
εἴσῃ 1 
εἴτ' 6 
εἴτε 66 
εἴτην 4 
εἴωθα 6 
εἴωθε 1 
εἴων 2 
εἵ-μαρται 1 
εἵ-μαρτο 1 
εἵαται 1 
εἵατο 1 
εἵδω 1 
εἵη 1 
εἵημεν 1 
εἵην 2 
εἵης 1 
εἵησαν 1 
εἵητε 1 
εἵητον 1 
εἵθην 4 
εἵλεσθε 3 
εἵλετο 1 
εἵλκυσα 2 
εἵλοντο 2 
εἵμαρται 3 
εἵμαρτο 1 
εἵματά 1 
εἵμεθα 2 
εἵμην 6 
εἵνατος 1 
εἵνεκα 2 
εἵνεκεν 1 
εἵνυμι 1 
εἵπετο 3 
εἵποντο 1 
εἵργεσθαι 1 
εἵργνυμι 1 
εἵρπυσα 1 
εἵς 1 
εἵσθην 2 
εἵσθω 1 
εἵτην 2 
εἵως 2 
εἶ 28 
εἶδαρ 1 
εἶδε 3 
εἶδεν 2 
εἶδες 1 
εἶδον 16 
εἶδος 6 
εἶεν 16 
εἶην 1 
εἶκ' 1 
εἶκε 2 
εἶλον 1 
εἶμ' 1 
εἶμεν 8 
εἶμι 15 
εἶναί 6 
εἶναι 218 
εἶναι; 2 
εἶναι· 1 
εἶξα 1 
εἶπα 2 
εἶπαι 1 
εἶπας 2 
εἶπας; 1 
εἶπε 13 
εἶπεν 21 
εἶπεν· 2 
εἶπες 2 
εἶπον 26 
εἶργε 1 
εἶργμαι 1 
εἶργον 1 
εἶρξα 1 
εἶρξαι 1 
εἶς 5 
εἶσα 2 
εἶσθα 1 
εἶσι 1 
εἶτ' 2 
εἶτα 7 
εἶτε 5 
εἶτον 4 
εἶχε 9 
εἶχεν 11 
εἶχες 1 
εἶχον 15 
εἷ 1 
εἷ-μεν 1 
εἷ-σαν 1 
εἷ-τον 1 
εἷεν 1 
εἷκα 5 
εἷλεν 2 
εἷλκον 1 
εἷλον 8 
εἷμαι 5 
εἷμεν 4 
εἷναι 2 
εἷντο 2 
εἷο 2 
εἷος 3 
εἷρπον 2 
εἷς 22 
εἷσα 1 
εἷσαν 1 
εἷσθαι 1 
εἷσθε 2 
εἷσθον 2 
εἷσο 2 
εἷσον 1 
εἷτε 2 
εἷτο 2 
εἷτον 4 
εὐ- 2 
εὐ-ήνεμος 1 
εὐ-βουλία 2 
εὐ-γενής 1 
εὐ-δαίμων 1 
εὐ-ειδής 1 
εὐ-λογία 1 
εὐ-μαθής 1 
εὐ-πά-τορ-α 1 
εὐ-πά-τωρ 1 
εὐ-πραξία 1 
εὐ-τυχής 4 
εὐ-χερής 1 
εὐέλπιδ-α 2 
εὐέλπιδ-ας 1 
εὐέλπιδ-ε 1 
εὐέλπιδ-ες 1 
εὐέλπιδ-ι 1 
εὐέλπιδ-ος 1 
εὐέλπιδος 1 
εὐέλπισι 1 
εὐήθης 1 
εὐαγγέλια 1 
εὐαγγελλω 1 
εὐγένειαί 1 
εὐγένειαν 1 
εὐγενής 1 
εὐγενεῖς 1 
εὐδένδρων 1 
εὐδαίμον-α 3 
εὐδαίμον-ας 1 
εὐδαίμον-ε 1 
εὐδαίμον-ες 1 
εὐδαίμον-ι 1 
εὐδαίμον-ος 1 
εὐδαίμονα 3 
εὐδαίμοσι 1 
εὐδαίμων 11 
εὐδαιμον- 1 
εὐδαιμον-έστερος 1 
εὐδαιμον-ία 2 
εὐδαιμονέστατα 1 
εὐδαιμονέστεροι 1 
εὐδαιμονέστερον 1 
εὐδαιμονέω 1 
εὐδαιμονίαν 2 
εὐδαιμονίας 1 
εὐδαιμονίζω 1 
εὐδαιμονεῖν 2 
εὐδαιμονοίης 1 
εὐδαιμόν-οιν 1 
εὐδαιμόν-ων 1 
εὐδαιμόνως 1 
εὐδοκιμήσομεν 1 
εὐδοκιμεῖν 1 
εὐδοξίας 1 
εὐδόκιμοι 1 
εὐελπίδ-οιν 1 
εὐελπίδ-ων 1 
εὐελπιδ 1 
εὐελπιδ- 2 
εὐεργέται 1 
εὐεργέτηκα 1 
εὐεργέτης 1 
εὐεργέτησαν 1 
εὐεργεσία 1 
εὐεργεσίᾳ 1 
εὐεργεσιῶν 1 
εὐεργετ-ια 1 
εὐεργετέω 2 
εὐεργετεῖν 1 
εὐεργετητέον 1 
εὐεργετούμενος 1 
εὐεργετῶν 1 
εὐεστώ 1 
εὐηθείας 1 
εὐηρ- 1 
εὐηργέτηκα 1 
εὐθέως 1 
εὐθείᾳ 1 
εὐθεῖα 1 
εὐθεῖαν 1 
εὐθύ 2 
εὐθύναις 1 
εὐθύνουσιν 1 
εὐθύς 3 
εὐθὺ 2 
εὐθὺς 12 
εὐκλεέα 1 
εὐκλεές-τατος 1 
εὐκλεές-τερος 1 
εὐκλεής 2 
εὐκλεες- 1 
εὐκλεοῦς 1 
εὐκλεᾶ 1 
εὐκλεῶς 1 
εὐκτός 1 
εὐκόλως 1 
εὐλαβέομαι 1 
εὐλαβήσεσθε 1 
εὐλαβεῖσθαι 1 
εὐλαβούμενοι 1 
εὐλαβοῦμαι 5 
εὐλογεῖν 1 
εὐμαθέστεροι 1 
εὐμαθῆ 1 
εὐμενεῖς 1 
εὐμεϝείας 1 
εὐν-έτη-ς 2 
εὐνή 2 
εὐνο 1 
εὐνοία 1 
εὐνοίας 1 
εὐνοίη 1 
εὐνοίᾳ 2 
εὐνοεῖ 1 
εὐνοεῖν 1 
εὐνοο-ς 1 
εὐνούστερος 1 
εὐξάμενοι 2 
εὐξάμην 1 
εὐορκεῖτε 1 
εὐπορήσαντες 1 
εὐπορεῖν 1 
εὐπραξος 1 
εὐρ-ύ-ς 1 
εὐρέα 1 
εὐρύοπα 1 
εὐρύς 1 
εὐρώ-εις 1 
εὐρώς 1 
εὐρὺν 1 
εὐσέβειαν 1 
εὐσεβεῖς 1 
εὐσεβῶς 1 
εὐτάκτων 1 
εὐτράπεζον 1 
εὐτυχ-έ-ω 1 
εὐτυχέστερος 1 
εὐτυχής 2 
εὐτυχίαν 1 
εὐτυχίας 1 
εὐτυχες- 1 
εὐτυχεῖ 1 
εὐτυχεῖν 1 
εὐτυχεῖς 1 
εὐτυχοίης 1 
εὐτυχῆ 2 
εὐφημισμός 1 
εὐφραίνω 5 
εὐφραινόμην 1 
εὐφραν- 1 
εὐφρανθήσομαι 1 
εὐφρανοῦμαι 2 
εὐφρανῶ 1 
εὐφρον- 1 
εὐφροσύναι 1 
εὐφροσύνη 1 
εὐφρόνη 1 
εὐφυής 1 
εὐφυᾶ 1 
εὐφυῆ 2 
εὐχ-ωλή 1 
εὐχάριτος; 1 
εὐχαί 1 
εὐχαριτ 1 
εὐχωλῆς 1 
εὐχόμενος 1 
εὐχὰς 1 
εὐχὴν 1 
εὐψυχότατοι 1 
εὐωνύμων 1 
εὐωχούμενος 1 
εὐωχοῦ 1 
εὐώδης 1 
εὐώνυμον 1 
εὐώνυμος 1 
εὐὅρκον 1 
εὐῶδες 1 
εὑ 2 
εὑ- 1 
εὑδ-ε- 1 
εὑρ- 1 
εὑρ-ή-σω 1 
εὑρ-ίσκ-ω 1 
εὑρ-ίσκω 2 
εὑρ-ε- 2 
εὑρ-ε-τής 1 
εὑράμην 1 
εὑρέ 2 
εὑρέθην 2 
εὑρέτην 1 
εὑρήσει 1 
εὑρήσεις 1 
εὑρήσετε 2 
εὑρήσομεν 3 
εὑρήσουσι 1 
εὑρήσω 1 
εὑρίσκομαι 1 
εὑρίσκουσι 1 
εὑρίσκω 6 
εὑρε- 2 
εὑρεθήσομαι 1 
εὑρετός 1 
εὑρεῖν 2 
εὔ-βουλος 1 
εὔ-ελπις 1 
εὔ-ξενος 1 
εὔ-ροος 2 
εὔ-φρων 1 
εὔαδε 1 
εὔαδον 1 
εὔδαιμον 4 
εὔελπι 5 
εὔελπιν 2 
εὔελπις 3 
εὔκλειαν 1 
εὔνοια 6 
εὔνοιαι 1 
εὔνοιαν 1 
εὔνοος 2 
εὔνου 1 
εὔνους 7 
εὔξαιτο 1 
εὔξομαι 1 
εὔπορος 1 
εὔροος 1 
εὔρους 1 
εὔφρων 1 
εὔχ-ομαι 1 
εὔχαρι 2 
εὔχαρις 1 
εὔχετα 1 
εὔχεται 1 
εὔχοιτο 1 
εὔχομαι 8 
εὕδουσι 1 
εὕδω 2 
εὕρ-ε-σις 1 
εὕρ-η-μα 1 
εὕρηκα 1 
εὕρημαι 1 
εὕρηται 1 
εὕρητε 2 
εὕρισκε 1 
εὕρισκον 1 
εὕρῃ 1 
εὕω 1 
εὖ 66 
εὖνοί 1 
εὖρ-ος 1 
εὖρος 5 
εὖτε 4 
εὗ 5 
εὗδον 1 
εὗρον 1 
εὶ 1 
εῃ 1 
εῖ 3 
εῖα 3 
εῖαι 1 
εῖεν 1 
εῖμεν 1 
εῖο 2 
εῖο-ν 1 
εῖον 2 
εῖος 2 
εῖπεν 1 
εῖπον 1 
εῖρα 1 
εῖρκα 1 
εῖσα 1 
εῖται 1 
εῖτε 1 
εῖτο 1 
εῦ 2 
εῦμες 1 
εῦντι 1 
εῦς 1 
εῦσι 2 
εῶσα 1 
εῶτος 2 
ζ 28 
ζ' 1 
ζά 1 
ζάω 2 
ζέ-ω 1 
ζέω 3 
ζήει 2 
ζήεις 1 
ζήσομαι 2 
ζήσω 1 
ζήτησιν 1 
ζήτω 1 
ζήτων 1 
ζήω 1 
ζήῃ 1 
ζα- 2 
ζα-μενής 1 
ζε 1 
ζε- 1 
ζες- 1 
ζευγ- 4 
ζευγνυ- 2 
ζευγνύμεν 1 
ζευγνύμεναι 2 
ζευγνῦμεν 1 
ζεύγ-λη 1 
ζεύγ-νυ-μι 6 
ζεύγ-νυμι 2 
ζεύγη 1 
ζεύγνυ 1 
ζεύγνυμι 5 
ζεύγνυον 1 
ζεύγνυσαν 1 
ζεύξω 1 
ζεῦγ-ος 1 
ζεῦγμα 1 
ζη- 1 
ζη-yω 1 
ζηλοῦν 1 
ζηλωτός 1 
ζηλό-ω 1 
ζηλῶ 2 
ζημία 1 
ζημίαν 1 
ζημίᾳ 2 
ζημιοῦν 1 
ζημιωθήσεται 1 
ζημιωθήσομαι 1 
ζημιωσόμενον 2 
ζημιό-ω 1 
ζημιόω 1 
ζημιώσεται 1 
ζημιώσομαι 1 
ζητέω 3 
ζητήσειν 1 
ζητήσετε 1 
ζητήσεως 1 
ζητεῖ 1 
ζητεῖν 1 
ζητεῖς 1 
ζητητάς 1 
ζητῇς 1 
ζητῶ 1 
ζητῶν 1 
ζυγ- 2 
ζυγ-ό-ν 1 
ζυγ-όν 1 
ζυγόν 3 
ζυγόω 1 
ζω 12 
ζω- 1 
ζω-yω 1 
ζωή 1 
ζωννύσκετο 1 
ζως-νυ-μι 1 
ζωόν 1 
ζωός 1 
ζόφος 1 
ζώ-ννυμι 1 
ζών 1 
ζών-νυμι 1 
ζώνης 2 
ζώννυμι 6 
ζώντων 2 
ζώς 1 
ζώσης 1 
ζώω 2 
ζῆ 1 
ζῆθι 1 
ζῆλο-ς 1 
ζῆν 18 
ζῆν· 1 
ζῆτα 1 
ζῆτε 2 
ζῆτον 3 
ζῇ 6 
ζῇς 5 
ζῳδάριον 1 
ζῴην 2 
ζῴων 1 
ζῶ 7 
ζῶμεν 1 
ζῶν 3 
ζῶντα 1 
ζῶντες 1 
ζῶντι 1 
ζῶσι 1 
ζῷον 1 
η 188 
η' 4 
η- 10 
η-yω 1 
η-ι 3 
η-μι 1 
η-ν 2 
η-ς 3 
η-ϊο 1 
η; 3 
η· 1 
ηα 1 
ηαι 1 
ηατο 1 
ηερε 1 
ηι 2 
ηισι 1 
ηκα 1 
ηλα 1 
ηλθέσθην 1 
ηλιο 1 
ηλλάχθην 1 
ηλο 1 
ημεναι 2 
ην 19 
ηνα 4 
ηναλωμαι 1 
ηναλώθην 1 
ηνο 2 
ηνος 1 
ηντ 1 
ηο 3 
ηος 1 
ηρ 3 
ηράχθην 1 
ηρα 1 
ηρο 1 
ηρτυθην 1 
ης 23 
ησάμην 1 
ησαν 1 
ησι 3 
ησο- 1 
ησομαι 1 
ησω 1 
ησόε- 1 
ητ 2 
ητ-ος 1 
ητα 1 
ητε 1 
ητιδ 1 
ητος 1 
ηυ 12 
ηων 1 
ηϊος 2 
ηότος 1 
ηἵηνα 1 
ηὐδαιμόνισα 1 
ηὐλήκη 1 
ηὐλαβήθην 1 
ηὐξάμην 3 
ηὐξήθην 1 
ηὐξανόμην 1 
ηὐξόμην 1 
ηὐτυχήκεσαν 1 
ηὐτύχηται 1 
ηὐφράνθην 3 
ηὐχόμην 1 
ηὑ- 1 
ηὑάνθην 1 
ηὑρέθην 1 
ηὑρήμεθα 1 
ηὑρημένων 1 
ηὔγμην 1 
ηὔληκα 1 
ηὔλησα 1 
ηὔλουν 1 
ηὔξανον 1 
ηὔξηκα 1 
ηὔξημαι 1 
ηὔξησα 1 
ηὔξηται 1 
ηὔφρανα 1 
ηὔφρανε 1 
ηὔχετο 1 
ηὕρηκα 1 
ηὖγμαι 2 
ηὖξον 1 
ηὗδον 1 
ηὗρε 1 
ηὗρον 1 
ηῶτος 1 
θ 57 
θ' 2 
θ- 1 
θ-μ 1 
θ-μα 1 
θ-μο 2 
θ-ρο 1 
θ-σκω 1 
θy 4 
θάκων 1 
θάλασσα 2 
θάλασσαν 1 
θάλατ-τα 1 
θάλαττα 11 
θάλαττα-ν 1 
θάλατται 2 
θάλατταν 5 
θάλλω 3 
θάλος 1 
θάλπη 1 
θάμβος 1 
θάν-ατο-ς 1 
θάνατον 13 
θάνατος 5 
θάνατόν 1 
θάνοιμ' 1 
θάνῃς 1 
θάπ-τ-ω 1 
θάπ-τω 1 
θάπτε 1 
θάπτειν 2 
θάπτουσιν 1 
θάπτω 3 
θάρρ-ος 1 
θάρρει 2 
θάρρος 2 
θάρς-ος 2 
θάρσος 3 
θάρσυνος 2 
θάσσων 2 
θάτερα 1 
θάτερον 3 
θάτερόν 1 
θάττων 3 
θάψω 2 
θέ-εναι 4 
θέ-ι-τε 1 
θέ-μενος 2 
θέ-ν 1 
θέ-ντων 2 
θέ-ς 2 
θέ-σθαι 2 
θέ-σθε 1 
θέ-σθον 1 
θέ-σθω 1 
θέ-σθων 2 
θέ-σι-ς 1 
θέ-σο 2 
θέ-τε 1 
θέ-τον 1 
θέ-τω 2 
θέ-των 1 
θέ-ω 1 
θέα-τρο-ν 1 
θέαν 1 
θέατρον 2 
θέειν 1 
θέητε 1 
θέητον 1 
θέλγ-ω 2 
θέλγω 1 
θέλεις 1 
θέλετε 2 
θέλοντος 2 
θέλουσα 1 
θέλω 6 
θέλω; 1 
θέλῃ 2 
θέμεν 2 
θέμεν; 1 
θέμεναι 1 
θέμενος 1 
θέμι-ν 2 
θέμι-ος 1 
θέμιδ-ι 1 
θέμιδ-ος 1 
θέμις 4 
θέμισσι 1 
θέμιστ-ος 1 
θέμιτ-ες 1 
θέμιτ-ος 1 
θέν 1 
θέο 2 
θέοιτο 1 
θέρ-ω 1 
θέρε-ιο-ς 1 
θέρει 4 
θέρεος 2 
θέρεϊ 1 
θέρμη 1 
θέρμω 1 
θέρομαι 4 
θέρος 2 
θέρους 6 
θέρσομαι 2 
θέρσος 1 
θές 3 
θέσθαι 1 
θέσθωσαν 1 
θέσφατόν 1 
θέτωσαν 2 
θέω 11 
θέωμαι 1 
θέωμεν 3 
θέωσι 2 
θέῃ 2 
θέῃς 2 
θέῃσι 1 
θή-κη 1 
θή-σω 1 
θήγ-ω 1 
θήγω 1 
θήε-σαι 1 
θήει 1 
θήεις 1 
θήετε 1 
θήετον 1 
θήητε 1 
θήητον 1 
θήκατο 1 
θήν 1 
θήομεν 2 
θήουσι 1 
θήρ 14 
θήρα 1 
θήραν 2 
θήρασαι 1 
θήρασον 1 
θής 4 
θήσειν 2 
θήσεσθαι 1 
θήσοιμι 1 
θήσομαι 4 
θήσω 4 
θήσων 1 
θήω 2 
θήωμεν 1 
θήωσι 1 
θήῃ 2 
θήῃς 2 
θίγες 1 
θίγω 1 
θίν 1 
θίξομαι 1 
θίς 1 
θα 8 
θα; 1 
θαι 1 
θαλ- 2 
θαλάμοιο 1 
θαλάσσης 3 
θαλάσσιον 1 
θαλάσσῃ 1 
θαλάττα 1 
θαλάτταιν 1 
θαλάτταις 2 
θαλάττας 2 
θαλάττη 1 
θαλάττης 4 
θαλάττῃ 4 
θαλέθω 1 
θαλαττα- 1 
θαλαττῶν 1 
θαλαττῶν; 1 
θαμίζω 1 
θαν- 4 
θαν-εῖν 1 
θανάτοισι 1 
θανάτου 14 
θανάτων 1 
θανάτῳ 5 
θανέειν 1 
θανέεν 1 
θανατόνδε 1 
θανεῖν 4 
θανουμένη 1 
θανοῦσά 1 
θανοῦσα 1 
θανόντ' 1 
θανόντες 1 
θανόντων 1 
θανών 2 
θανὼν 1 
θαπτέος 1 
θαρρέω 1 
θαρρεῖν 3 
θαρροῦμεν 1 
θαρροῦσι 1 
θαρρύνω 2 
θαρρῇς 1 
θαρρῶ 1 
θαρς-αλέο-ς 1 
θαρσεῖν 2 
θαρσο-συνος 2 
θαρσοῦν 1 
θαρσύνω 1 
θαρσύς 1 
θαρσῶν 1 
θαυμ-αδ- 1 
θαυμάζειν 3 
θαυμάζεις 1 
θαυμάζεσθαι 2 
θαυμάζετε 2 
θαυμάζοι 1 
θαυμάζοιμ' 1 
θαυμάζοιμι 1 
θαυμάζοντες 1 
θαυμάζω 19 
θαυμάσαι 1 
θαυμάσαιμι 1 
θαυμάσιαι 1 
θαυμάσιον 1 
θαυμάσιος 1 
θαυμάσομαι 1 
θαυμάσῃ 2 
θαυμάσῃς 4 
θαυμαίνω 1 
θαυμασία 2 
θαυμασίως 1 
θαυμαστοῦ 1 
θαυμαστόν 5 
θαυμαστότατον 2 
θαυμαστὰ 1 
θαυμαστὸν 2 
θαφ- 2 
θαχιων 1 
θαύμαζ' 1 
θαύμαζε 1 
θαῦμα 4 
θε 8 
θε- 21 
θε-ί-μην 1 
θε-ίη-ν 2 
θε-ντ 1 
θε-ντ-yα 1 
θε-ντ-ς 1 
θε-τό-ς 1 
θε-ός 1 
θεά 3 
θεάματος 1 
θεάομαι 1 
θεάτρῳ 1 
θεάων 1 
θεί-μεθα 1 
θεί-μην 1 
θεί-σθην 1 
θεί-την 1 
θεία 1 
θείη 1 
θείη-μεν 1 
θείη-ν 1 
θείη-ς 1 
θείη-σαν 1 
θείη-τε 1 
θείη-τον 1 
θείην 3 
θείητε 1 
θείμην 2 
θείνω 5 
θείομεν 1 
θείς 5 
θείω 2 
θείων 1 
θεατὰς 1 
θειή-την 1 
θειότατον 1 
θελήσαιμι 1 
θελήσω 2 
θελκ-τήρ 1 
θελκ-τήρ-ιο-ν 1 
θελκ-τήρ-ιο-ς 1 
θελκτήριον 1 
θεμελίων 1 
θεμιδ- 1 
θεν 6 
θεν- 2 
θεντ-ς; 1 
θενῶ 1 
θεο-ειδής 1 
θεοί 5 
θεοισεχθρία 1 
θεοφιλής 1 
θεούς 4 
θεοὶ 13 
θεοὺς 19 
θεοῖο 1 
θεοῖς 17 
θεοῖς; 1 
θεοῖσι 2 
θεοῦ 12 
θερ- 1 
θερ-μό-ς 1 
θεράπ-αινα 1 
θεράπ-ων 1 
θεράποντα 2 
θεράποντες 1 
θεράπων 1 
θερέω 1 
θεραπείαν 1 
θεραπευτέον 1 
θεραπευόμενος 1 
θεραπεύ-ω 1 
θεραπεύειν 1 
θεραπεύσειεν 1 
θεραπεύσομαι 1 
θεραπεύω 2 
θεραπεύων 1 
θερες- 1 
θερμαίνοιτο 1 
θερμαίνω 2 
θερμοτέρῳ 1 
θερμό-ς 1 
θερμόν 1 
θερμὸν 1 
θετέος 1 
θετός 2 
θευ- 1 
θεωρήσατ' 1 
θεωρεῖν 1 
θεωρησάτω 1 
θεωρούμενοι 1 
θεό-δμητος 1 
θεό-φιν 1 
θεόν 5 
θεός 17 
θεόφι 1 
θεύσομαι 2 
θεϝ- 1 
θεὰ 1 
θεὸν 3 
θεὸς 7 
θεῖ 2 
θεῖ-μεν 1 
θεῖ-ναι 1 
θεῖ-ντο 1 
θεῖ-ο 1 
θεῖ-σθε 1 
θεῖ-σθον 1 
θεῖ-τε 1 
θεῖ-το 1 
θεῖ-τον 1 
θεῖε-ν 1 
θεῖν 2 
θεῖναι 7 
θεῖον 2 
θεῖσα 2 
θεῖτε 1 
θεῖτο 1 
θεῶν 29 
θεῷ 8 
θη 1 
θη- 21 
θηγ-άνη 1 
θηκ- 1 
θηκάμενος 1 
θηλυ-κό-ς 1 
θηλυνομένων 1 
θηλύνω 1 
θηλύτεραι 2 
θην 9 
θηπ- 1 
θηρ- 4 
θηρ-άφιο-ν 1 
θηρ-ί 1 
θηρ-οῖν 2 
θηρ-σί 1 
θηρ-ός 3 
θηρ-ῶν 1 
θηρ-ῶν; 1 
θηρά-σω 1 
θηρά-ω 2 
θηράθητι 1 
θηράσαιμι 1 
θηράσας 1 
θηράσασθαι 1 
θηράσειν 1 
θηράσεσθαι 1 
θηράσοιμι 1 
θηράσομαι 1 
θηράσω 3 
θηράσωμαι 1 
θηράσων 2 
θηράω 1 
θηρία 1 
θηρίοις 2 
θηρίον 2 
θηρίων 1 
θηρίῳ 1 
θηρα- 1 
θηραθήσεσθαι 1 
θηραθήσομαι 1 
θηραθείην 1 
θηραθείς 1 
θηραθησοίμην 1 
θηραθησόμενος 1 
θηραθῆναι 1 
θηραθῶ 1 
θηρασάμενος 1 
θηρασαίμην 1 
θηρασοίμην 1 
θηρασόμενος 1 
θηρατέος 1 
θηρατός 1 
θηρεύω 1 
θηρσί 1 
θηρώμενος 1 
θηρᾶν 3 
θηρᾶσαι 1 
θηρᾶσθαι 1 
θηρῴην 1 
θηρῴης 1 
θηρῴμην 1 
θηρῶ 3 
θηρῶμαι 2 
θηρῶν 2 
θησί 1 
θησαν 1 
θησαυροποιὸς 1 
θησαυροῖς 1 
θησο- 1 
θησοίμην 1 
θησομαι 1 
θησόε- 1 
θησόμενος 1 
θητ- 1 
θητ-ί 1 
θητ-οῖν 1 
θητ-ός 2 
θητ-ῖα 1 
θητ-ῶν 1 
θι 12 
θι-γ-γ-άνω 1 
θι-θη-μι 1 
θι-θημι 1 
θιγ- 3 
θιγγάνω 3 
θιθε 1 
θιθη 1 
θιός 1 
θλά-ω 1 
θλάσω 1 
θλάω 3 
θλίβω 6 
θλα 1 
θλαστός 1 
θλιβ- 2 
θλιβω 1 
θλιο 1 
θλιψομαι 1 
θλιώτερος 1 
θλο 1 
θνή-σκω 1 
θνήσκω 1 
θνα- 2 
θνατοῖς 1 
θνη- 1 
θνητοὶ 1 
θνητός 1 
θνητὰς 1 
θνητῶν 1 
θνῄ-σκω 2 
θνῄσκειν 2 
θνῄσκοντας 1 
θνῄσκω 12 
θοίμεθα 2 
θον 1 
θορ- 2 
θορνύομαι 1 
θοροῦμαι 1 
θορυβήσει 1 
θορυβήσητε 2 
θορυβήσῃ 2 
θορυβεῖν 1 
θορυβεῖτε 1 
θορύβου 1 
θοός 1 
θοἰμάτιον 2 
θοὐτέρου 1 
θοῖ-το 1 
θοῖντο 1 
θοῖσθε 1 
θοῦ 4 
θοῦρον 1 
θράσος 2 
θράσους 2 
θράττω 2 
θρέμματα 1 
θρέξομαι; 1 
θρέψαιμι 1 
θρέψομαι 1 
θρέψω 2 
θρίξ 5 
θρα 1 
θρασύς 1 
θραττω 2 
θραχ- 1 
θραύσω 1 
θραύω 4 
θρεπ-τήρια 1 
θρεπτέος 1 
θρεφ- 1 
θρεχ- 2 
θρεψόμεθα 1 
θρηνεῖν 1 
θρηνοῦντες 1 
θρηνοῦντός 1 
θριξί 1 
θριξί; 1 
θριχος 1 
θρο 1 
θρο- 1 
θρο-ν 1 
θρυφ- 1 
θρω- 1 
θρόνοι 1 
θρόνου 1 
θρύπ-τω 1 
θρύπτομαι 1 
θρύπτω 2 
θρύψω; 1 
θρώ-σκω 1 
θρῴ-σκω 1 
θρῴσκω 2 
θυ- 8 
θυ-ηλή 1 
θυ-μέ-λη 1 
θυίω 1 
θυγάτηρ 6 
θυγατέρ-α 1 
θυγατέρ-ας 1 
θυγατέρ-ε 1 
θυγατέρ-ες 1 
θυγατέρ-οιν 1 
θυγατέρ-ων 1 
θυγατέρα 4 
θυγατέρεσσι 1 
θυγατέρι 1 
θυγατερ- 1 
θυγατρ-ί 1 
θυγατρ-ός 1 
θυγατρά-σι 1 
θυγατρί 1 
θυγατρός 1 
θυγατρὶ 1 
θυγατρῶν 2 
θυηλῆς 1 
θυμέ 1 
θυμέομαι 2 
θυμοῦ 3 
θυμός 1 
θυμὸν 1 
θυμὸς 1 
θυμῷ 2 
θυνέω 1 
θυνω 1 
θυρωρὸς 1 
θυρῶν 1 
θυσιῶν 1 
θυσω 1 
θυτέος 1 
θυφ- 2 
θυω 3 
θυώδεα 1 
θω-μό-ς 1 
θωμίζω 1 
θωπεύειν 1 
θωπεύσοντά 1 
θωράκων 1 
θωρήσσεσθον 1 
θωρήσσω 1 
θωρακ- 1 
θωῦμα 1 
θόε- 1 
θόρυβον 1 
θύ-ω 1 
θύγατερ 1 
θύγατρα 1 
θύγατρας 1 
θύγατρες 1 
θύειν 2 
θύεσθαι 1 
θύμαινέ 1 
θύοι 1 
θύος 1 
θύρα 3 
θύραι 1 
θύραις 3 
θύραν 4 
θύρας 1 
θύρασι 1 
θύρη-φι 1 
θύω 9 
θύων 2 
θώ-μεθα 1 
θώρακα 1 
θώραξ 2 
θώς 1 
θἄτερον 2 
θἠμέρᾳ 1 
θᾶσσον 1 
θᾶττον 8 
θῆ-λυ-ς 1 
θῆ-σθαι 1 
θῆ-σθε 1 
θῆ-σθον 2 
θῆ-ται 1 
θῆ-τε 1 
θῆ-τον 2 
θῆλυ-ς 1 
θῆλυς 2 
θῆρ 1 
θῆρ-α 1 
θῆρ-ας 1 
θῆρ-ε 1 
θῆρ-ες 1 
θῆσθαι 2 
θῆτ-α 1 
θῆτ-ας 1 
θῆτ-ε 1 
θῆτ-ες 1 
θῆτα 1 
θῆται; 1 
θῆττα 2 
θῇ 5 
θῇ-ς 1 
θῇς 1 
θῦσαι 1 
θῶ 5 
θῶ-μαι 1 
θῶ-μεν 1 
θῶ-νται 1 
θῶ-σι 1 
θῶμαι 2 
ι 238 
ι' 1 
ι- 19 
ι-α 1 
ι-αῖος 1 
ι-μεν 1 
ι-μην 1 
ι-μο 2 
ι-ρε 1 
ι-ς 1 
ι-τε 2 
ι-την 1 
ι-τον 1 
ι; 1 
ι·ππέας 1 
ι·στά-ιε-ν 1 
ιάδ-ος 1 
ιάδη-ς 1 
ιάδης 1 
ιάς 1 
ιάχησα 1 
ια 20 
ια' 1 
ιαδ 2 
ιαδα 2 
ιαζω 1 
ιακο 1 
ιαλῶ 1 
ιαχον 2 
ιαω 4 
ιβ' 1 
ιγ 1 
ιγ' 1 
ιγ-ος 1 
ιγος 1 
ιδ 13 
ιδ' 1 
ιδ-ευ 1 
ιδ-ιο 1 
ιδάριον 1 
ιδα 2 
ιδεα 1 
ιδεο 2 
ιδευ 1 
ιδεύς 1 
ιδης 1 
ιδιο 2 
ιδιον 3 
ιδος 1 
ιδοῦ-ς 1 
ιδρυθην 1 
ιδρυκα 1 
ιδρυμαι 1 
ιδρυσα 1 
ιδρυσω 1 
ιδρωσα 1 
ιδῆ 1 
ιε 1 
ιε' 1 
ιε- 3 
ιε-μαι 1 
ιε-ν 2 
ιεα 1 
ιεν 1 
ιζ' 1 
ιζω 4 
ιη 4 
ιη' 1 
ιη- 14 
ιη-ν 1 
ιη-ς 1 
ιη-τε 1 
ιημεν 1 
ιημι 2 
ιηνα 1 
ιησαν 1 
ιητε 4 
ιητην 1 
ιητον 1 
ιθ 1 
ιθ' 1 
ιθ; 1 
ικ 2 
ικα 1 
ικο 3 
ικος 1 
ικω 1 
ικό 1 
ικόμην 1 
ικόν 1 
ικός 1 
ιλά-σκο-μαι 1 
ιλάσθην 1 
ιλάσομαι 1 
ιλα 2 
ιλα- 2 
ιλαθι 1 
ιλασάμην 1 
ιλασσάμην 1 
ιλη- 1 
ιληθι 1 
ιληκα 1 
ιλημι 1 
ιλλω 1 
ιλο 2 
ιμέρθην 1 
ιμείρομαι 1 
ιμείρω 1 
ιμειράμην 1 
ιμεν 1 
ιμερ- 1 
ιμερτός 1 
ιμο 1 
ιμο-ς 1 
ιν 7 
ινα 3 
ινεα 1 
ινεο 2 
ιννω 1 
ινο 3 
ινο-ς 1 
ινος 1 
ινω 2 
ιο 7 
ιο-ν 2 
ιοι 1 
ιον 9 
ιος 6 
ιοῦμαι 2 
ιρ 2 
ιρρω 1 
ιρω 3 
ις 9 
ις-το 1 
ισ' 1 
ισάμην 1 
ισι 1 
ισκ-ιδιο 1 
ισκ-ιο 2 
ισκάριον 1 
ισκα 1 
ισκο 2 
ισκω 1 
ισκόε- 1 
ισομαι 1 
ισσα 4 
ιστατος 2 
ιστερος 2 
ιστο 1 
ιστος 5 
ισχαντέος 1 
ισχνάνθην 1 
ισχνανα 1 
ισχνανῶ 1 
ισχνηνα 1 
ιτ 4 
ιτ-ος 1 
ιτα 1 
ιτε 1 
ιτην 1 
ιτης 1 
ιτιδ 3 
ιτον 1 
ιτος 2 
ιττα 2 
ιχνα 1 
ιχο 2 
ιω 8 
ιων 8 
ιωνα 2 
ιϊ 1 
ιώνη 1 
ιῶ 3 
κ 69 
κ' 6 
κ- 3 
κ-α 1 
κ-ω 1 
κy 2 
κ·ιχήμεναι 1 
κά 1 
κάββαλε 1 
κάει 1 
κάεις 2 
κάετε 1 
κάθ-ημαι 1 
κάθαρμα 1 
κάθημαι 6 
κάθηνται 1 
κάθηρον 1 
κάθησαι 1 
κάθησθε 2 
κάθησθον 3 
κάθησο 3 
κάθηται 1 
κάθιζε 1 
κάθιζον 1 
κάθισα 1 
κάθου 1 
κάκιον 2 
κάκιστ' 2 
κάκιστε 1 
κάκιστος 2 
κάκκτανε 1 
κάκτανε 1 
κάλεσσα 1 
κάλημι 2 
κάλλ-ος 1 
κάλλει 1 
κάλλιον 2 
κάλλιπε 1 
κάλλιστα 5 
κάλλιστον 1 
κάλλιστος 4 
κάλλιστόν 1 
κάλλος 5 
κάλλους 1 
κάλος 1 
κάμ-ατο-ς 1 
κάμ-ν-ω 1 
κάμ-νω 3 
κάμινος 1 
κάμνουσιν 1 
κάμνω 7 
κάμοις 1 
κάμπ-τ-ω 1 
κάμπ-τω 1 
κάμπτω 2 
κάμψω 1 
κάμῃς 1 
κάνεον 2 
κάνουν 1 
κάομεν 1 
κάουσι 1 
κάπ-ηλο-ς 1 
κάππα 1 
κάρ 1 
κάρα 6 
κάρδοπος 1 
κάρη 1 
κάρηνα 1 
κάρητι 1 
κάρητος 1 
κάρτα 1 
κάρτιστος 2 
κάρφης 1 
κάρᾳ 1 
κάτ 1 
κάτα 1 
κάτειπε 1 
κάτοιδ' 1 
κάτω 4 
κάτω· 1 
κάω 4 
κέ 37 
κέ-κλικα; 1 
κέ-κμη-κα 1 
κέ-κρι-μαι 1 
κέ-κτημαι 1 
κέ-χη-να 1 
κέας 1 
κέαται 4 
κέατο 1 
κέεται 2 
κέησθε 1 
κέηται 1 
κέκαμμαι 1 
κέκαρμαι 1 
κέκασμαι 1 
κέκαυκα 1 
κέκαυμαι 1 
κέκευθα 1 
κέκηδα 2 
κέκλαγγα 2 
κέκλασμαι 1 
κέκλαυμαι 1 
κέκλαυσμαι 1 
κέκλειμαι 1 
κέκλεισμαι 1 
κέκλεμμαι 2 
κέκλετο 1 
κέκληκα 1 
κέκληκα; 1 
κέκλημαι 3 
κέκλικα 2 
κέκλιμαι 1 
κέκλοφα 2 
κέκλυθι 2 
κέκλυκα 1 
κέκλῃμαι 1 
κέκμη-κα 1 
κέκμηκα 1 
κέκμηκα; 1 
κέκναικα 1 
κέκναισμαι 1 
κέκνησμαι 1 
κέκομμαι 1 
κέκονα 1 
κέκοφα 2 
κέκραγα 6 
κέκραμαι 1 
κέκρανται 1 
κέκραχθι 2 
κέκρημαι 1 
κέκρι-κα 1 
κέκρι-μαι 1 
κέκρι-μαι; 1 
κέκριγα 1 
κέκρικα 2 
κέκριμαι 2 
κέκρινται 1 
κέκρισθε 1 
κέκρουκα 1 
κέκρουμαι 2 
κέκρουσμαι 1 
κέκρουσμαι; 1 
κέκρυμμαι 1 
κέκτημαι 6 
κέκτησαι 2 
κέκτησθε 3 
κέκτησο 1 
κέκτηται 1 
κέκυφα 2 
κέλ-ομαι 1 
κέλευ-ς-μα 1 
κέλευθα; 1 
κέλευθος 4 
κέλλω 3 
κέλο-μαι 1 
κέλομαι 4 
κέλσαι 1 
κέλσω 2 
κέν 15 
κένσαι 1 
κέοιντο 1 
κέοιτο 1 
κέονται 1 
κέρα 4 
κέρα-α 2 
κέρα-ε 1 
κέρα-ος 1 
κέρα-ϊ 1 
κέραι 3 
κέραμος 1 
κέραος 1 
κέρας 12 
κέρασι 2 
κέρατ-α 2 
κέρατ-ε 1 
κέρατ-ι 1 
κέρατ-ος 2 
κέρατος 1 
κέραϊ 1 
κέρδ-ος 2 
κέρδιον 1 
κέρδιστος; 1 
κέρδος 1 
κέρδους 2 
κέρεα 1 
κέρει 1 
κέρεος 1 
κέρναν 1 
κέρσε 1 
κέρως 3 
κέρᾳ 1 
κέσκετο 1 
κέτκημαι 1 
κέχανδα 1 
κέχαρμαι 1 
κέχεσμαι 1 
κέχηνα 2 
κέχοδα 1 
κέχονδα 1 
κέχρηκα 2 
κέχρηκε 1 
κέχρημαι 2 
κέχρησμαι 1 
κέχρηται 1 
κέχριμαι 1 
κέχρισμαι 1 
κέχρωσμαι 1 
κέχρῳσμαι 1 
κέχυκα 3 
κέχυμαι 3 
κέχυται 1 
κέχωσμαι 1 
κέω 1 
κέωνται 1 
κήας 1 
κήδεα 1 
κήδεσθαι 1 
κήδιστος 1 
κήδομαι 1 
κήδω 5 
κήρ 2 
κήρυκ-ος 1 
κήρυκα 10 
κήρυκες 1 
κήρυκος 1 
κήρῦκα 1 
κήω 1 
κί-νυμαι 1 
κί-χρη-μι 1 
κίγχημι 1 
κίδ-ναμαι 1 
κίδ-νημι 2 
κίδνημι 1 
κίεν 1 
κίθαρις 1 
κίνδ-υνο-ς 1 
κίνδυνο-ς 1 
κίνδυνοι 2 
κίνδυνον 4 
κίνδυνος 4 
κίνδυνός 1 
κίονος 1 
κίρ-νημι 1 
κίρνημι 2 
κίς 1 
κίχημι 3 
κίχρημι 1 
κα 8 
κα' 1 
κα- 1 
κα-νσι 1 
κα-ντι 1 
καί 172 
καί-νυμαι 2 
καίειν 1 
καίνω 2 
καίπερ 15 
καίτοι 15 
καίω 6 
καίων 2 
καδ- 4 
καδδῦσαι 1 
καδε- 1 
καθ 1 
καθ' 16 
καθ-έζομαι 1 
καθ-ίζομαι 1 
καθ-είλκυκα 1 
καθ-εδοῦμαι 1 
καθ-εστέος 1 
καθ-ευδήσω 1 
καθ-ευδητέος 1 
καθ-εύδω 1 
καθ-ηῦδον 1 
καθάπερ 6 
καθέζεσθαι 1 
καθέζομαι 4 
καθέξεις 1 
καθέστακα 1 
καθέστακε 1 
καθέστηκα 1 
καθήατο 1 
καθήμεθα 2 
καθήμενος 3 
καθήμην 2 
καθήσθην 1 
καθήσθω 1 
καθήσθων 2 
καθίζειν 1 
καθίζεσθαι 1 
καθίζομαι 3 
καθίζω 7 
καθίζων 1 
καθίστα 1 
καθίσταμαι 1 
καθίσταντο 1 
καθίστασαν 1 
καθίστασθαι 2 
καθίστημι 2 
καθαίρω 2 
καθαιρομένης 1 
καθαρ- 1 
καθαρτέος 1 
καθαρωτέρα 1 
καθαρόν 1 
καθαρῶ 1 
καθείατο 1 
καθεδ- 1 
καθεδοῦμαι 1 
καθεζόμενος 1 
καθελοῦ 1 
καθελών 1 
καθεστήκαμεν 1 
καθεστηκυῖαν 2 
καθεύδειν 1 
καθεύδω 2 
καθεῖσα 1 
καθηγεῖσθαι 1 
καθημένων 1 
καθηυδον 1 
καθθανεῖν 1 
καθιζήσομαι 1 
καθιστάναι 2 
καθιῶ 1 
καθοίμεθα 1 
καθοίμην 1 
καθοίσθην 1 
καθοράω 1 
καθορᾷ 1 
καθορῶ 2 
καθοῖντο 1 
καθοῖο 1 
καθοῖσθε 1 
καθοῖσθον 1 
καθοῖτο 1 
καθώμεθα 1 
καθῃρέθη· 1 
καθῆντο 1 
καθῆσθαι 2 
καθῆσθε 2 
καθῆσθον 3 
καθῆσο 1 
καθῆστο 2 
καθῆται 1 
καθῆτο 2 
καθῇ 1 
καθῖζον 1 
καθῖσα 1 
καθῶμαι 1 
καθῶνται 1 
και 2 
και- 1 
καιδέκατος 1 
καινόν 1 
καινὸν 1 
καιριώτατα 1 
καιροῦ 2 
καιρόν 2 
καιρός 5 
καιρὸν 2 
καιρὸς 4 
καιρῷ; 1 
καιϝω 1 
κακά 9 
κακήγορος 1 
κακήν 1 
κακία 1 
κακίας 1 
κακίζομεν· 1 
κακίονές 1 
κακίονες 1 
κακίων 4 
κακηγορίας 2 
κακηγορίστερος 1 
κακηγορεῖν 1 
κακκαβίζω 1 
κακκείοντες 1 
κακο-ήθης 1 
κακο-εργός 1 
κακοήθεια 1 
κακοί 2 
κακοηθία 1 
κακολογεῖν 1 
κακοποιεῖ 1 
κακοπραγίαν 1 
κακοτητ- 1 
κακουμένην 1 
κακουργεῖν 3 
κακουργότερος 1 
κακουργῇ 1 
κακούργους 1 
κακούργων 1 
κακούς 1 
κακοὺς 4 
κακοῖς 3 
κακοῖσι 1 
κακοῦ 5 
κακοῦν 1 
κακοῦργος 2 
κακοῦται 1 
κακόν 9 
κακόνοις 1 
κακός 7 
κακότης 2 
κακότητ-ος 1 
κακώτερον 2 
κακώτερος 1 
κακὰ 8 
κακὸν 18 
κακὸς 2 
κακῆς 1 
κακῶν 16 
κακῶς 21 
κακῶται 1 
κακῷ 1 
καλ 1 
καλά 2 
καλέ-ω 1 
καλέε-σκον 1 
καλέεσκον 1 
καλέοι 1 
καλέσαντος 1 
καλέσας 2 
καλέσκετο 1 
καλέσομαι 1 
καλέσω 3 
καλέσῃ 1 
καλέω 9 
καλέώ 1 
καλή 1 
καλήμεναι 1 
καλήν 1 
καλί-ρροος 2 
καλε- 4 
καλεῖ 1 
καλεῖν 1 
καλεῖς 5 
καλεῖσθαι 1 
καλεῖται 5 
καλινδέομαι 1 
καλλί-ροος 1 
καλλίονες 1 
καλλίστη 3 
καλλίστην 1 
καλλίστης 1 
καλλίστων 2 
καλλίων 2 
καλουμένην 1 
καλούμεναι 1 
καλούμενον 1 
καλοῖς 2 
καλοῦμαι 4 
καλοῦμεν 1 
καλοῦντες 3 
καλοῦσί 2 
καλυβ- 2 
καλυπτός 1 
καλόν 11 
καλός 11 
καλύβ-η 1 
καλύπ-τω 1 
καλύπτω 2 
καλύψω 1 
καλϝός 2 
καλὰ 2 
καλὰς 1 
καλὴ 1 
καλὴν 1 
καλὸν 16 
καλὸς 3 
καλῆς 1 
καλῶ 4 
καλῶν 5 
καλῶς 49 
καλῷ 1 
καμ- 3 
καμ-εῖν 1 
καμοῦμαι 1 
καμπ- 1 
καμπ-ύλο-ς 1 
καμπτός 1 
καμὼν 2 
καν- 2 
κανοῦ 1 
κανοῦν 2 
κανῶ 1 
κανῷ 1 
καπ-ϝό-ς 1 
καπηλ-ίς 1 
καπηλίς 1 
καπηλό-ς 1 
καρ- 1 
καρήατα 1 
καρήατι 1 
καρήατος 1 
καρήνων 1 
καρδ-ία; 1 
καρδίας 1 
καρδίη 1 
καρδίῃ 3 
καρηατ- 1 
καρητ- 1 
καρποῦ 1 
καρτερεῖν 1 
καρτερὸν 1 
καρτερῶ 1 
κασι 1 
κασιγνήτου 1 
κατ 1 
κατ' 15 
κατ-έπτυσα 1 
κατ-έστειψα 1 
κατ-έστυγον 1 
κατ-έτρωξα 1 
κατ-έψηγμαι 1 
κατ-εδήδεσμαι 1 
κατ-εδαμασάμην 1 
κατ-εδεδιῃτήκη 1 
κατ-εδιῃτησάμην 1 
κατ-εδόχθην 1 
κατ-ενεχθήσομαι 1 
κατ-εστορέσθην 1 
κατ-εστρεψάμην 1 
κατ-εφλέχθην 1 
κατ-ηνάρισμαι 1 
κατ-ηναλωσα 1 
κατ-ηναρίσθην 1 
κατ-ονοσθῇς 1 
κατ-ωμ-άδιο-ς 1 
κατ-ϝάξαις 1 
κατά 58 
κατά-γειος 1 
κατά-πτυστος 1 
κατά; 1 
κατάγειν 2 
κατάγειος 1 
κατάγνυμαι 1 
κατάγνυμι 1 
κατάγομαι 1 
κατάγων 1 
κατάθεο 1 
κατάθου 2 
κατάμενε 1 
κατάσχοι 1 
κατάσχοιμι 1 
κατάχρησις 1 
κατέαται 1 
κατέατο; 1 
κατέβαινον 2 
κατέβαλον 1 
κατέγνωσαν 1 
κατέδυν 1 
κατέδυσα 1 
κατέκαυσεν 2 
κατέλειπεν 1 
κατέλιπε 3 
κατέλιπεν 2 
κατέμαθε 1 
κατένειμε 1 
κατένειψε 1 
κατέπηκτο 2 
κατέπλευσαν 1 
κατέπτυσεν 1 
κατέρχεσθαι 1 
κατέστην 1 
κατέστησαν 4 
κατέστησεν 2 
κατέσχον 1 
κατέφυγον 1 
κατέχειν 3 
κατέχοντες 1 
κατέχω 1 
κατήγορος 3 
κατήκοος 2 
κατίδοιεν 1 
κατα 2 
κατα- 1 
κατα-βροχθίζω 1 
κατα-γέλαστος 1 
κατα-είνυον 1 
κατα-κεκονότες 1 
κατα-κεκύλισμαι 1 
κατα-λέγμενος 1 
κατα-λέχθαι 1 
κατα-λαμπτέος 1 
κατα-λιμπάνω 1 
κατα-νεύσομαι 1 
κατα-πεπιασμαι 1 
κατα-πεφνών 1 
κατα-πληκτέος 1 
κατα-προίξομαι 1 
κατα-πτήτην 1 
κατα-πτακών 1 
κατα-σαπήσομαι 1 
κατα-σπείσω 1 
καταβήσει 1 
καταβήσονται 1 
καταβαίνει 1 
καταβαίνειν 2 
καταβαίνοντας 1 
καταγάγοι 1 
καταγάγω 1 
καταγέλαστος 2 
καταγελᾶν 2 
καταγελᾷς 1 
καταγελῷεν· 1 
καταγιγνώσκειν 3 
καταγιγνώσκοι 1 
καταγιγνώσκω 1 
καταγνυμι 1 
καταγνόντες 1 
καταγνύω 1 
καταγνώτω 1 
καταγνῶναι 2 
καταδήσας 1 
καταδεέστερος 1 
καταδείσαντες 1 
καταδεεστέραν 1 
καταδεῖ 1 
καταδικάζειν 1 
καταδιώκειν 1 
καταδουλωσουένην 1 
καταδουλώσει 1 
καταδουλώσωνταί 1 
καταδρομαῖς 1 
καταδύομαι 1 
καταδύσομαι 1 
καταδύσω; 1 
καταδύσῃ 1 
καταδύω 1 
καταδῦναι 2 
κατακάνοιεν 1 
κατακαύσει 1 
κατακαύσωμεν 1 
κατακαύσωσιν 1 
κατακαῦσαι 1 
κατακείμεθ' 1 
κατακλίνω 1 
κατακλυσμὸν 1 
κατακρίνειν 1 
κατακτάνῃ 1 
κατακτανεῖν 1 
κατακτείνειεν 1 
κατακόψειαν 1 
καταλέλυκε 2 
καταλαβεῖν 1 
καταλαβών 1 
καταλαμβάνειν 2 
καταλαμβάνουσι 4 
καταλαμβάνω 2 
καταλαμβάνῃ 1 
καταλείπειν 2 
καταλείπω 1 
καταλείψουσιν 1 
καταλείψω 1 
καταλειπόμενοι 1 
καταλειφθεῖσι 1 
καταλελειμμένους 1 
καταλιπεῖν 2 
καταλιπόντες 3 
καταλιπών 1 
καταλλάττεσθαι 1 
καταλυθείη 1 
καταλυθείησαν 1 
καταλύειν 3 
καταλύομεν 1 
καταλύσει 1 
καταλῦσαι 1 
καταμανθάνειν 1 
καταμαρτυρεῖ 1 
καταμελεῖν 1 
κατανέμειν 1 
καταναυμαχεῖν 1 
κατανεύσομαι 1 
κατανοῆσαι 2 
καταντικρύ 1 
καταντικρὺ 1 
κατανόησον 1 
κατανόησον· 1 
καταπίπτειν 1 
καταπετροῦν 1 
καταπηδήσας 2 
καταπλήττεσθαι 1 
καταπλήττω 1 
καταπληγῆναί 1 
καταπολεμεῖν 1 
καταπολιτεύεσθαι 1 
καταπράξειεν 1 
καταπράξω 1 
καταπράττειν 1 
καταπροΐξομαι 1 
καταπτήτην 1 
καταρνῇ 1 
κατασκευάζοντα 1 
κατασκευή 1 
κατασκευαξόμενον 1 
κατασκεψομένους 1 
κατασκοπήν 2 
καταστάντες 1 
καταστήσαντας 1 
καταστήσας 1 
καταστήσατε 2 
καταστήσομαι 1 
καταστήσομεν 1 
καταστησομένων 1 
κατασχήσει 1 
κατασχεῖν 2 
καταφεύγει 1 
καταφρονήσαντες 1 
καταφρονήσειεν 1 
καταφρονήσομαι 1 
καταφρονεῖν 3 
καταφρονεῖτε 1 
καταφρονηθῆναι 1 
καταφρονηθῶμεν 1 
καταφρονῶν 1 
καταφυγόντες 1 
καταφυγὴ 1 
καταχέαντες 1 
καταχειροτονηθέν 1 
καταψεύδονται 1 
καταψηφίζειν 1 
καταψηφίζεσθαι 5 
καταψηφίσασθαι 1 
καταψηφισάμενοι 1 
καταψηφισθέντων 1 
κατεάγη 1 
κατείποι 1 
κατείπῃς 1 
κατεαγέναι 1 
κατεγλώττιζέ 1 
κατεγνώσθη 2 
κατεδουλοῦντ' 1 
κατεδουλώσαντο 1 
κατειλημμένην 1 
κατειλημμένης 2 
κατεκλίνην 1 
κατεκόπησαν 1 
κατελείποντες 1 
κατελθεῖν 1 
κατεμαρτύρουν 1 
κατενε- 1 
κατενόησε 2 
κατεργάζομαι 1 
κατεργάσασθαι 2 
κατεσθίειν 1 
κατεσκευάσατο 2 
κατεσκεύασθε 1 
κατεστήσατε 1 
κατεστήσατο 1 
κατετίθετο 1 
κατεφαίνετο 1 
κατεφρόνουν 1 
κατεχειροτονήσατε 1 
κατεψεύσατό 1 
κατεψηφίσθη 1 
κατεψηφισμένος 1 
κατεῖσα 1 
κατεῖχον 1 
κατηγορέω 2 
κατηγορία 1 
κατηγορεῖ 1 
κατηγορεῖν 3 
κατηγορεῖτο 1 
κατηγοροῦντες 1 
κατηγορῆσαι 1 
κατηγορῶ 1 
κατηγόρει 1 
κατηγόρηκα; 1 
κατηγόρησαν 1 
κατηγόρου 2 
κατηγόρουν 2 
κατηγόρων 1 
κατηλιφ- 1 
κατθανεῖν 2 
κατιέναι 1 
κατοικίσει 1 
κατοικτίροιμι 1 
κατοικτίρων 2 
κατορθοῦντες 1 
καττύω 1 
κατόπιν 2 
κατὰ 63 
κατῆλιψ 1 
κατῆρξαν 1 
καυ- 1 
καυάξαις 1 
καυθήσομαι 1 
καυτός 1 
καφ-ε- 1 
καω 2 
καύ-σω 1 
καύσι-μο-ς 1 
καύσω 1 
καϝ- 2 
καϝ-yω; 1 
καϝϝάξαις 1 
καὐτός 1 
καὐτὸς 1 
καὶ 865 
καῖον 1 
καῦ-σι-ς 1 
κδ 1 
κε 21 
κε- 2 
κε-κέλευς-μαι 1 
κε-κλόμενος 1 
κε-κτά-η-σαι 1 
κε-κτά-η-ται 1 
κε-κτά-ω-μαι 1 
κε-κτα 1 
κε-χόρευκα 1 
κείαται 2 
κείατο 1 
κείεται 1 
κείμεθα 1 
κείμενος 1 
κείνη 1 
κείνης 1 
κείνου 1 
κείνους 1 
κείραιτό 1 
κείρω 4 
κείσε-αι 1 
κείσει 1 
κείσεται 1 
κείσθω 3 
κείσθων 2 
κείσομαι 3 
κείσῃ 1 
κείω 5 
κείων 1 
κεα-; 1 
κεδάν-νυμι 1 
κεδάννυμι 1 
κεε-; 1 
κει' 9 
κει- 4 
κειμένοις 1 
κεινός 1 
κεκάθαρμαι 1 
κεκάλυμμαι 1 
κεκάμω 1 
κεκέλευκα 1 
κεκέλευσμαι 4 
κεκέντημαι 1 
κεκήρυγμαι 1 
κεκαδήσομαι 2 
κεκαδήσω 1 
κεκαδμένος 1 
κεκαδόμην 1 
κεκαδών 1 
κεκαθάρθαι 1 
κεκαφηώς 1 
κεκηρυγμένα 1 
κεκηρυχα 1 
κεκινδυνεύσεται 1 
κεκλάγξομαι 2 
κεκλήγοντας 1 
κεκλήγοντες 3 
κεκλήσεται 1 
κεκλήσομαι 3 
κεκλήσῃ 1 
κεκλεῖσθαι 2 
κεκλη-ί-μην 1 
κεκληγότας 1 
κεκλημένοι 2 
κεκλημένῳ 1 
κεκλόμην 1 
κεκλῄμεθα 1 
κεκλῄμην 1 
κεκλῄσεται 1 
κεκλῆσθαι 1 
κεκλῇο 1 
κεκλῇτο 1 
κεκμηκώς 1 
κεκμηώς 3 
κεκοίλασμαι 1 
κεκοπώς 2 
κεκορηώς 2 
κεκορυθμένος 3 
κεκοτηώς 1 
κεκοφώς 1 
κεκράγετε 2 
κεκράξομαι 1 
κεκράτηκε 1 
κεκραανται 1 
κεκρααντο 1 
κεκραξομαι 1 
κεκρύψομαι 1 
κεκτή-ι-το 1 
κεκτήι-σο 1 
κεκτήσομαι 3 
κεκτη-ί-μην 1 
κεκτη-ο-ί-μην 1 
κεκτημένος 2 
κεκτῄμην 2 
κεκτῆται 1 
κεκτῇ 1 
κεκτῇο 1 
κεκτῇτο 1 
κεκτῴμην 2 
κεκτῶμαι 4 
κεκωλῦσθαι 1 
κεκόμι 1 
κεκόμικα 2 
κεκόμισμαι 1 
κεκόρεσμαι 2 
κεκόρημαι 2 
κεκόψομαι 1 
κεκύηκα 1 
κεκύθω 1 
κεκώλυται 2 
κελ- 3 
κελάδησα 1 
κελάδω 1 
κελήσομαι 1 
κελαδ-ε- 1 
κελαδέω 3 
κελαδήσω 1 
κελαι-νεφής 1 
κελαινό-ς 1 
κελε- 1 
κελευ-ς-μός 1 
κελευς-τής 1 
κελευόμενον 2 
κελεύ-ω 1 
κελεύει 2 
κελεύειν 4 
κελεύεις 1 
κελεύοι 2 
κελεύοντας 1 
κελεύουσί 1 
κελεύουσι 2 
κελεύσαντες 1 
κελεύσω 1 
κελεύσῃς 2 
κελεύω 16 
κελεύων 1 
κελεῦσαί 1 
κελεῦσαι 2 
κεν 17 
κενάς 1 
κενεῶνα 1 
κενθ- 1 
κενθάνω 1 
κενοτάφιον 1 
κεντ- 1 
κεντ-ε- 1 
κεντέω 3 
κεντήσω 1 
κεντε- 1 
κεντσαι 1 
κενός 1 
κενότερος 1 
κενϝος 1 
κενὰ 1 
κενὸς 1 
κενῶσαι 1 
κερ- 1 
κερά-ννυ-μι 1 
κερά-ννυμι 1 
κερά-οιν 1 
κερά-ων 1 
κεράεσσι 1 
κεράν-νυμι 1 
κεράννυμι 4 
κεράτ-οιν 1 
κεράτ-ων 1 
κεράω 1 
κεράων 2 
κερέων 1 
κερα 1 
κερα- 2 
κεραίω 1 
κεραμεύ-ς 1 
κεραν-νύω 1 
κεραννυ- 2 
κεραννύναι 1 
κερας- 3 
κερατ- 3 
κεραυνός 1 
κερδ- 1 
κερδ-αλέο-ς 1 
κερδ-ε- 1 
κερδ-ύφιο-ν 1 
κερδήσομαι 1 
κερδα-ν-yω 1 
κερδαίνειν 3 
κερδαίνω 7 
κερδαλέος 2 
κερδαλεώτερον 3 
κερδαν- 2 
κερδανῶ 1 
κερδε- 1 
κερδιων 1 
κερδῶν 2 
κερκίζω 1 
κερῶ 1 
κερῶν 1 
κερῷν 1 
κεστός 1 
κεφ-αλή 1 
κεφάλαιον 3 
κεφαλ-αλγής 1 
κεφαλάς 2 
κεφαλή 3 
κεφαλήν 1 
κεφαλὴν 1 
κεφαλῆ-φιν 1 
κεφαλῆς 2 
κεφαλῇ 2 
κεχάλακα 1 
κεχάρηκα 1 
κεχάρημαι 1 
κεχήνετε 1 
κεχαρήσομαι 2 
κεχαρήσω 2 
κεχαρηώς 1 
κεχαρόμην 1 
κεχλαδειν 1 
κεχλαδοντας 1 
κεχλαδώς 1 
κεχολώσεται 1 
κεχολώσεται; 1 
κεχορήγηκε 1 
κεχρήσομαι 1 
κεχρημένον 1 
κεύθει 1 
κεύθω 4 
κεύσω 1 
κεἰς 1 
κεῖ-μαι 2 
κεῖμαι 7 
κεῖνον 2 
κεῖνος 3 
κεῖνται 3 
κεῖντο 1 
κεῖσαι 1 
κεῖσθαι 4 
κεῖσθε 2 
κεῖσθον 3 
κεῖσο 2 
κεῖται 4 
κεῖτο 1 
κεῦθε 1 
κη- 2 
κηδ- 1 
κηδ-ε- 1 
κηδήσω 1 
κηδε- 1 
κηδεῖος 1 
κηδομένη 1 
κηκίω 1 
κηλουμένους 1 
κην 1 
κηρ- 1 
κηρδ 1 
κηρδ- 1 
κηρυκ- 2 
κηρυκ-yω 1 
κηρυκ-ς 1 
κηρυκευμάτων 1 
κηρυττω 1 
κηρυχθήσομαι 1 
κηρύγματι 1 
κηρύξας 1 
κηρύξομαι 2 
κηρύξω 1 
κηρύττω 5 
κθ 1 
κι 1 
κι-ί 1 
κι-γ-χ-άνω 1 
κι-κλή-σκω 1 
κι-νυμαι 1 
κι-ός 1 
κιβωτός 1 
κιγχάνω 3 
κιθών 1 
κικλήσκω 1 
κινέω 4 
κινήσοιτο 1 
κινήσομαι 1 
κιναίδους 1 
κινδυνεύ-ω 1 
κινδυνεύειν 1 
κινδυνεύεις 1 
κινδυνεύεσθαι 1 
κινδυνεύοντα 1 
κινδυνεύουσιν 1 
κινδυνεύσαντες 1 
κινδυνεύσεις 1 
κινδυνεύσετε 1 
κινδυνεύω 1 
κινδύνοις 1 
κινδύνους 5 
κινδύνων 2 
κινδύνῳ 1 
κινεῖσθαι 1 
κινηθήσονται 1 
κινηθῆναι 1 
κινύρομαι 1 
κιρνάναι 1 
κιρνάς 1 
κιρνάω 2 
κιρνώω 1 
κιχ- 2 
κιχ-ε- 1 
κιχάνω 1 
κιχήμεναι 2 
κιχήμενος 2 
κιχήομεν 1 
κιχήσομαι 1 
κιχήω 2 
κιχανω 1 
κιχε- 1 
κιχείη 1 
κιχείην 1 
κιχείομεν 1 
κιχείς 2 
κιχείω 1 
κιχῆναι 3 
κιόντα 1 
κλ- 1 
κλ-όνο-ς 1 
κλά-ω 1 
κλάγξω 1 
κλάγξω; 1 
κλάει 1 
κλάειν 1 
κλάζοντε 1 
κλάζω 5 
κλάω 4 
κλέα 1 
κλέα' 1 
κλέβδην 1 
κλέμματος 1 
κλέος 1 
κλέπ- 1 
κλέπ-τ-ω 4 
κλέπ-τη-ς 1 
κλέπ-τω 1 
κλέπτε 1 
κλέπτειν 1 
κλέπτης 2 
κλέπτοντα 1 
κλέπτοντες 1 
κλέπτουσιν 1 
κλέπτω 6 
κλέπτων 1 
κλέψαι 1 
κλέψομαι 1 
κλέψω 1 
κλέψῃς 1 
κλέϝος 1 
κλήω 1 
κλήϊθρον 1 
κλίμακες 1 
κλίνειν 1 
κλίννω 1 
κλίνω 7 
κλίνῃ 2 
κλαήσω 1 
κλαίει 1 
κλαίειν 2 
κλαίεσκε 1 
κλαίοισθα 1 
κλαίω 10 
κλαίων 1 
κλαγ- 1 
κλαγγ- 2 
κλαγγ-άν-ω 1 
κλαγγ-ή 1 
κλαγγάνω 1 
κλαι- 1 
κλαιήσω 1 
κλαιε- 1 
κλαιϝει 1 
κλαιϝω 1 
κλαυ- 3 
κλαυσοῦμαι 2 
κλαυστός 1 
κλαυτός 1 
κλαω 2 
κλαύ-σομαι 1 
κλαύσομαι 2 
κλαϝ- 2 
κλαϝ-yω 2 
κλαϝιει 1 
κλαΐς 1 
κλεέω 1 
κλεί-ω 1 
κλείσω 1 
κλείω 5 
κλειδ- 1 
κλειστός 1 
κλεπ- 1 
κλεπ-δην 1 
κλεπτ-ίδη-ς 1 
κλεπτ-ίστατος 1 
κλεπτίστατος 1 
κλεπτός 1 
κλεύω 1 
κλεΐζω 1 
κλεῖ-θρο-ν 1 
κλεῖδα 1 
κλεῖδας 1 
κλεῖν 1 
κλεῖς 2 
κλη- 4 
κληθέντα 1 
κληθέντες 1 
κληθήσομαι 2 
κληθήσονται 1 
κληρονομεῖν 1 
κληροῦν 1 
κληροῦχος 1 
κλητός 1 
κληϝίς 1 
κληΐς 1 
κληΐω 1 
κληῗδι 1 
κλι-ν- 2 
κλιμακ- 1 
κλιν- 2 
κλιν-yω 1 
κλινήσομαι 1 
κλινω 1 
κλινῶ 2 
κλισίη 1 
κλισιῶν 1 
κλοπ- 1 
κλοπῆς 2 
κλυδ- 1 
κλυτός 1 
κλυτὸς 1 
κλωπ- 1 
κλύδ-ων 1 
κλύειν 5 
κλύζω 1 
κλύμενος 1 
κλύουσα 1 
κλύω 4 
κλύων 6 
κλύῃ 1 
κλύῃς 1 
κλώθω 1 
κλώψ 2 
κλῃστός 1 
κλῄζω 1 
κλῄς 1 
κλῄσειν 1 
κλῄσω 2 
κλῄω 3 
κλῆρο-ς 1 
κλῆς 2 
κλῆσις 1 
κλῇθρον 1 
κλῇς 1 
κλῖμαξ 2 
κλῦθί 2 
κλῦθι 4 
κμ 1 
κμα- 1 
κμη- 1 
κνάω 1 
κνήμη 1 
κνήσω 1 
κνίση 1 
κνα 1 
κνα- 1 
κναίσω 1 
κναίω 3 
κναισθήσομαι 1 
κνη- 1 
κνημίς 1 
κνύω 1 
κνᾶν 1 
κνῇ 1 
κνῇς 1 
κνῖσα 1 
κνῶ 2 
κο 2 
κοάξ 1 
κοί-τη 1 
κοί-το-ς 1 
κοίλας 1 
κοίλῃσιν 1 
κοιλ-αν- 1 
κοιλαίνω 4 
κοιλανῶ 1 
κοιμά-ω 1 
κοιμάω 1 
κοιμήσομαι 1 
κοιμι 1 
κοινοὶ 1 
κοινοῖς 1 
κοινοῦ 1 
κοινοῦσθαι 1 
κοινωνία 1 
κοινωνεῖν 4 
κοινωνὸς 1 
κοινόν 1 
κοινός 3 
κοινώσαντες 1 
κοινὰ 1 
κοινὴ 2 
κοινὴν 2 
κοινὸν 1 
κοινὸς 1 
κοινῆς 1 
κοινῇ 4 
κοινῷ 1 
κοκκύζω 1 
κολ-ωνό-ς 1 
κολάζειν 2 
κολάζοντες 1 
κολακεύειν 1 
κολεῷ 1 
κολο-ς 1 
κολος 1 
κολούω 2 
κομά-ω 1 
κομίζ 1 
κομίζειν 1 
κομίζω 5 
κομίσασθαι 1 
κομιδ- 3 
κομιδ-ή 1 
κομιδῇ 2 
κομιεῖ 1 
κομιεῖσθε 1 
κομισθήσομαι 1 
κομιστέος 1 
κομιῶ 2 
κον- 1 
κονίω 3 
κονίῃσι 2 
κονι 1 
κονιορτός 1 
κονιος 1 
κονις-ῖω 1 
κοπ- 4 
κοπ-εύ-ς 1 
κοπήσομαι 1 
κοπήσομαι; 1 
κοπτός 1 
κορ-ύνη 1 
κορ-ώνη 1 
κορέ-ννυμι 1 
κορέν-νυμι 1 
κορέννυμι 3 
κορέσω 1 
κορέω 1 
κορε- 1 
κορες- 1 
κορυ-φή 1 
κορυθ- 2 
κορυθ-yω 1 
κορυσσάμενος 1 
κορωνίς 1 
κορύθ-εσσι 1 
κορύσσω 3 
κορύττω 2 
κορϝη 1 
κος 2 
κοσμέοντες 1 
κοσμέω 1 
κοσμίω 1 
κοσμεῖσθαι 1 
κοσμόντες 1 
κοτέω 2 
κοτυληδών 1 
κοτύλη 1 
κου' 2 
κουρότερος 1 
κού 1 
κούφη 1 
κοϝ-ιλο-ς 1 
κοὐδέν 1 
κοὐκ 1 
κοὐχ 2 
κοῖλος 1 
κοῖος 1 
κοῦ 1 
κοῦρος 2 
κοῦφον 1 
κοῦφος 1 
κπιεῖν 1 
κράατα 1 
κράατι 1 
κράατος 1 
κράζω 9 
κράτ-ος 2 
κράτης 1 
κράτιστα 1 
κράτιστοι 1 
κράτιστον 3 
κράτιστος 4 
κράτιστός 1 
κράτος 6 
κράτων 1 
κρέα 6 
κρέας 5 
κρέμα-μαι 2 
κρέμαιτο 1 
κρέμαμαι 4 
κρέμωμαι 1 
κρέσσων 1 
κρέως 1 
κρήμνημι 2 
κρήνη 4 
κρήνην 1 
κρίγε 1 
κρίζω 2 
κρίκε 1 
κρίμ-νημι 1 
κρίμναμαι 1 
κρίμνημι 2 
κρίναντα 1 
κρίνατε 2 
κρίνειν 3 
κρίνεσθαι 3 
κρίνοντας 1 
κρίνοντες 1 
κρίνουσι 1 
κρίνω 12 
κρίσεις 1 
κρίσεως 1 
κρίσιν 3 
κρίσις 1 
κρα- 1 
κρα-τί 1 
κραίνω 2 
κρααίνω 1 
κραατ- 1 
κραγ- 5 
κραδίη 1 
κραζω 1 
κραιαίνω 1 
κραν- 1 
κρανίον 1 
κρανθήσομαι 1 
κρανῶ 1 
κρασί 1 
κρατ- 2 
κρατ-ερό-ς 1 
κρατ-ός 1 
κρατέος 1 
κρατήρ 1 
κρατήσαντες 1 
κρατήσας 1 
κρατί 1 
κρατίστην 1 
κρατεῖ 1 
κρατεῖν 5 
κρατηρ- 1 
κρατός 1 
κρατύς 1 
κρατῆρές 1 
κρατῆσαι 1 
κρατῶ 3 
κρατῶν 2 
κραυγάζω 1 
κραυγὴν 4 
κραυγῆς 1 
κραυγῇ 2 
κρείσσον' 1 
κρείσσων 3 
κρείττονος 1 
κρείττους 1 
κρείττων 4 
κρεας- 1 
κρειῶν 1 
κρεμά-ννυμι 1 
κρεμάν-νυμι 1 
κρεμάννυμι 2 
κρεμάσας 1 
κρεμάσω 1 
κρεμήσομαι 1 
κρεμα- 2 
κρεμαίμην 1 
κρεμαστός 1 
κρεμόω 2 
κρεμῶ 1 
κρεο-φάγο-ς 1 
κρεῖσσον 3 
κρεῖττον 4 
κρεῖττόν 2 
κρεῶν 2 
κρημνῶδες 1 
κρι- 1 
κρι-ν- 2 
κρι-τή-ς 1 
κριγ- 1 
κριθήσεσθαι; 1 
κριθήσομαι 2 
κριθαί 1 
κρικ- 1 
κριμ-να- 1 
κριμ-νη- 1 
κριν- 7 
κριν-yω 1 
κρινοῦμαι 2 
κρινω 1 
κρινόντων 1 
κρινῶ 1 
κριτά 2 
κριτάς 2 
κριτέος 1 
κριτή-ν 1 
κριτή-ς 1 
κριτής 2 
κριτα- 1 
κριταί 1 
κριταῖν 1 
κριταῖς 2 
κριτοῦ 1 
κριτός 1 
κριτῇ 2 
κριτῶν 1 
κρομμύων 1 
κροταλίζειν 1 
κροτεῖν 1 
κρουστέος 1 
κρούσω 1 
κρούω 4 
κρυ-ό-εις 1 
κρυβ- 1 
κρυπτέος 1 
κρυπτός 2 
κρυφ- 2 
κρυφῆ 2 
κρότ-αλο-ν 1 
κρότ-αφοι 1 
κρότ-ο-ς 1 
κρύ-ος 1 
κρύπ-τω 1 
κρύπτα-σκε 1 
κρύπτειν 1 
κρύπτοντα 1 
κρύπτω 3 
κρύφα 4 
κρύψασ' 1 
κρύψον 1 
κρύψω 2 
κρἱνουσι 1 
κρᾶσις 1 
κρᾶτ' 1 
κρᾶτ-α 1 
κρᾶτ-ας 1 
κρᾶτα 1 
κρῖν' 1 
κρῖναι 2 
κς 1 
κτ 2 
κτάμεν 2 
κτάμεναι 3 
κτάμενος 1 
κτάνωμεν 1 
κτάομαι 7 
κτάς; 1 
κτάσθαι 1 
κτέωμεν 2 
κτήσομαι 1 
κτήσῃ 1 
κτίζω 4 
κτίλον 1 
κτίμενος 2 
κτίννυμι 1 
κτίς-τωρ 1 
κτίσαι 1 
κτίσω 1 
κτα- 3 
κτα-ν- 1 
κταίνω 2 
κτανέω 1 
κτανε 1 
κτανεῖν 2 
κτας 1 
κτείνας 1 
κτείνειν 1 
κτείννυμι 1 
κτείνουσα 1 
κτείνω 11 
κτείνῃς 1 
κτει-νυμι 1 
κτεν- 4 
κτεν-yω 2 
κτενέεις 1 
κτενέω 1 
κτενίζω 1 
κτενῶ 1 
κτεριῶ 1 
κτεῖναι 2 
κτημάτων 1 
κτησάμενοι 1 
κτησαίμεθα 1 
κτητός 1 
κτι- 1 
κτιδ- 1 
κτιδέη 1 
κτιζόμενον 1 
κτιννυμι 1 
κτλ 71 
κτον- 1 
κτυπ- 1 
κτυπ-ε- 1 
κτυπέω 4 
κτυπε- 1 
κτός 1 
κτύπος 1 
κτᾶσθαι 2 
κτῆμα 1 
κτῆσις 1 
κυ- 3 
κυ-νέ-ω 2 
κυέω 1 
κυήσω 1 
κυανοχαῖτα 1 
κυβερνήτην 1 
κυβερνήτης 1 
κυδ-αν- 1 
κυδάνω 3 
κυδαίνω 4 
κυδιάω 1 
κυδρός 1 
κυε- 1 
κυθ- 1 
κυκεών 1 
κυκεῶ 1 
κυκεῶνα 1 
κυκλεῖσθαι 1 
κυκώμενος 1 
κυλίνδετο 1 
κυλίνδω 2 
κυλίχνη 1 
κυλίχνιον 1 
κυλίω 1 
κυλινδέω 1 
κυλιστός 1 
κυλιχνίς 1 
κυλιω 2 
κυμαίνω 1 
κυν-ί 1 
κυν-οῖν; 1 
κυν-ός 1 
κυν-ῶν 1 
κυνέη 1 
κυνήσομαι 1 
κυνηγέτην 1 
κυντερώτερος 1 
κυνῶν 1 
κυρ- 3 
κυρ-ε- 1 
κυρ-ιακό-ς 1 
κυρέω 4 
κυρε- 1 
κυρεῖ 1 
κυρεῖν 3 
κυρω 1 
κυρωθέν 1 
κυρωθὲν 1 
κυρόω 1 
κυρῶ 2 
κυσί 1 
κυσαμένη 1 
κυφ- 4 
κυφός 1 
κυΐσκομαι 2 
κυΐσκω 1 
κχ 3 
κω 2 
κωκυσομαι 1 
κωκυσω 1 
κωκυω 1 
κωκύω 2 
κωλυσομαι 1 
κωλυω 1 
κωλυόμεσθα 1 
κωλύει 4 
κωλύειν 1 
κωλύεις 2 
κωλύοιεν 1 
κωλύομέν 1 
κωλύοντος 3 
κωλύουσι 1 
κωλύσει 1 
κωλύω 9 
κωλῦσαι 1 
κωμαίνω 1 
κόζμος 1 
κόκκυξ 1 
κόλακας 1 
κόλακες 1 
κόλακι 1 
κόλαξ 1 
κόλασιν 1 
κόλπος 1 
κόμη 1 
κόνει 1 
κόνι; 1 
κόνις 3 
κόπ-τ-ω 4 
κόπ-τω 1 
κόππα 1 
κόπρος 1 
κόπτειν 1 
κόπτοντες 2 
κόπτω 5 
κόρα 1 
κόρακας 1 
κόραν 1 
κόρη 3 
κόρος 1 
κόρρη 2 
κόρση 2 
κόρυθ-ος 1 
κόρυθα 1 
κόρυν 1 
κόρυς 5 
κός 2 
κόσμον 1 
κόσμος 3 
κόσμῳ 1 
κόσος 2 
κότε 2 
κότερος 2 
κόψομαι; 1 
κόψω 3 
κύαθος 1 
κύβδα 1 
κύδιστος 1 
κύκλος 1 
κύκλου 2 
κύκλῳ 4 
κύλιξ 2 
κύμασί 1 
κύματα 1 
κύν-α 1 
κύν-ας 1 
κύν-ε 1 
κύν-ες 1 
κύνα 1 
κύνας 2 
κύνες 1 
κύντερος 1 
κύον; 1 
κύπ-τω 1 
κύπελλον 1 
κύπτω 3 
κύριοι 2 
κύριος 5 
κύρσω 2 
κύρω 1 
κύω 1 
κύων 1 
κύων· 1 
κώεα 1 
κώεσι 1 
κώμας 1 
κώμη 1 
κώμην 1 
κώμης 1 
κών-ωψ 1 
κἀγαθά 1 
κἀγαθός 1 
κἀγαθὰ 1 
κἀγαθὸν 2 
κἀγαθῷ 1 
κἀγώ 3 
κἀγὼ 1 
κἀκεῖνο 1 
κἀκεῖνοι 1 
κἀκεῖνον 1 
κἀκτρέποιτο 1 
κἀμοὶ 3 
κἀμὸν 1 
κἀν 1 
κἀπεμπόμην 1 
κἀπὶ 2 
κἀπὸ 1 
κἀς 1 
κἂν 13 
κἄδικα 1 
κἄν 5 
κἄπειτα 1 
κἄτι 1 
κἠπί 1 
κὰγ 1 
κὰδ 1 
κὰπ 1 
κὰρ 1 
κᾆτα 3 
κᾶρυξ 1 
κῆ 1 
κῆδος 1 
κῆνος 1 
κῆρ 2 
κῆρα 1 
κῆρυξ 15 
κῆται 1 
κῦδος 1 
κῦρος 1 
κῶας 1 
κῶμαι 1 
κῶρε 1 
κῶρος 1 
λ 39 
λ' 1 
λy 1 
λά 1 
λά-εσι 1 
λά-εσσι 1 
λά-ων 1 
λά-ϊνο-ς 1 
λάβεσκον 1 
λάβην 1 
λάβοι 2 
λάβοιεν 2 
λάβοιμι 2 
λάβοις 1 
λάβωμεν 1 
λάβωσι 1 
λάε 1 
λάζκω 1 
λάζομαι 1 
λάζυμαι 2 
λάθοι 1 
λάθρα 1 
λάθρᾳ 3 
λάθω 2 
λάλος 2 
λάμβδα 1 
λάμοι 1 
λάμπ-ω 2 
λάμπειν 1 
λάμπω 3 
λάμψομαι 1 
λάμψω 1 
λάξομαι 1 
λάου 1 
λάπ-τω 1 
λάπτω 2 
λάρυγξ 1 
λάσκω 3 
λάφυρα 1 
λάψομαι 1 
λάψω 1 
λάω 3 
λάων 1 
λέ-αινα 1 
λέ-λεγμαι 1 
λέ-λοιπ-α 2 
λέ-λυ-κα 2 
λέ-λυκα 1 
λέ-λυμαι 1 
λέ-ξω 1 
λέ-ων 1 
λέαινα 2 
λέγ' 1 
λέγ-ο-μεν 1 
λέγ-ω 10 
λέγε 17 
λέγει 6 
λέγει· 1 
λέγειν 64 
λέγειν· 1 
λέγεις 21 
λέγεις· 1 
λέγεσθαι 4 
λέγεταί 1 
λέγεται 14 
λέγετε 2 
λέγο-μεν 3 
λέγοι 4 
λέγοιεν 1 
λέγοιμ' 2 
λέγοιμι 2 
λέγοις 2 
λέγοιτο 1 
λέγομαι 1 
λέγομεν 3 
λέγομεν; 1 
λέγοντάς 1 
λέγοντα 3 
λέγονται 1 
λέγοντας 2 
λέγοντες 6 
λέγοντος 5 
λέγουσί 1 
λέγουσα 1 
λέγουσαν 1 
λέγουσι 3 
λέγουσι· 1 
λέγουσιν 7 
λέγω 45 
λέγων 20 
λέγων· 1 
λέγῃ 1 
λέγῃς 1 
λέκ-τρο-ν 1 
λέκτρα 1 
λέλ 1 
λέλαθον 2 
λέλακα 1 
λέλαμμαι 2 
λέλαμπα 2 
λέλασμαι 1 
λέλαφα 1 
λέλαχον 1 
λέλεγμαι 2 
λέλειμ-μαι 1 
λέλειμμαι 7 
λέλειπται 1 
λέλειφ-θον 1 
λέλειφθε 3 
λέλειφθον 3 
λέλειψαι 1 
λέλειψο 1 
λέλεκται 1 
λέληθα 1 
λέληθας 1 
λέληθεν 1 
λέληκα 2 
λέλημμαι 2 
λέλογχα 1 
λέλοιπα 7 
λέλοιπας 1 
λέλοιπε 1 
λέλουμαι 1 
λέλυ-κ-α 1 
λέλυ-κα 1 
λέλυ-μαι 4 
λέλυ-σαι 1 
λέλυκα 7 
λέλυκας 1 
λέλυκε 3 
λέλυμαι 7 
λέλυνται 1 
λέλυσαι 1 
λέλυσθε 2 
λέλυσθον 3 
λέλυσο 3 
λέλυται 1 
λέξαι 1 
λέξαιμι 2 
λέξεις 2 
λέξεο 1 
λέξητε 1 
λέξις 2 
λέξο 1 
λέξομαι 3 
λέξομαι; 1 
λέξον 1 
λέξω 7 
λέξων 2 
λέοντ-α; 1 
λέοντ-ος 1 
λέοντα 2 
λέοντες 1 
λέοντι 1 
λέοντος 1 
λέουσι 1 
λέπ-υρο-ν 1 
λέπ-ω 1 
λέπω 2 
λέχ-ος 1 
λέψω 1 
λέων 8 
λή-ξω 1 
λήγειν 1 
λήγοντι 1 
λήγω 2 
λήθ-η 1 
λήθ-ω 1 
λήθομαι 1 
λήθω 4 
λήμματι 1 
λήξειεϝ 1 
λήξομαι 1 
λήξω 1 
λήσετε 1 
λήσομεν 1 
λήσω 1 
λήψεσθε 1 
λήψεται 1 
λήψοιντο 1 
λήψομαι 5 
λί-μν-η 1 
λί-μνη 2 
λίβα 1 
λίθ-ινο-ς 1 
λίθο-ς 1 
λίθοι 2 
λίθοις 2 
λίθος 2 
λίθου 1 
λίθων 1 
λίμνη 1 
λίπ-ος 1 
λίπε 3 
λίπειν 1 
λίπεσθε 1 
λίπεσθον 1 
λίπετε 1 
λίπετον 1 
λίπησθε 1 
λίπησθον 2 
λίπηται 1 
λίπητε 1 
λίπητον 2 
λίποι 1 
λίποιεν 1 
λίποιμεν 1 
λίποιμι 2 
λίποιντο 1 
λίποιο 2 
λίποις 1 
λίποισα 1 
λίποισθε 1 
λίποισθον 1 
λίποιτε 1 
λίποιτο 1 
λίποιτον 1 
λίποντος 1 
λίπος 2 
λίπω 2 
λίπω-μαι 1 
λίπωμαι 1 
λίπωμεν 1 
λίπωνται 1 
λίπωσι 1 
λίπῃ 2 
λίπῃς 1 
λίσσεσθαι 1 
λίσσομαι 3 
λίτομαι 1 
λίψ 1 
λα 1 
λα- 2 
λα-γ-χ-άνω 1 
λα-μ-β-άν-ω 1 
λα-μ-β-άνω 1 
λα-ν-θ-άν-ω 1 
λα-ν-θ-άνω 1 
λα-ΐνεο-ς 1 
λα; 1 
λαβ- 8 
λαβέ 1 
λαβε 1 
λαβε- 1 
λαβεῖν 9 
λαβοῦ 1 
λαβόμενος 1 
λαβόντα 1 
λαβόντες 1 
λαβόντι 1 
λαβών 2 
λαβὲ 1 
λαβὼν 5 
λαγχάνειν 3 
λαγχάνω 6 
λαγωός 2 
λαγός 1 
λαγώ 1 
λαγών 2 
λαγώς 4 
λαγὼς 1 
λαγῶν 1 
λαγῶς 1 
λαερώτατος 1 
λαθ- 5 
λαθεῖν 1 
λαθών 1 
λαθὼν 1 
λαι 1 
λαιμο-τόμος 1 
λαιμό-τομος 1 
λαιᾶς 1 
λακ- 2 
λακ-σκω 1 
λακάζω 1 
λακήσομαι 1 
λακε- 1 
λακεῖν 1 
λακωνίζω 1 
λαλ-ίστερος 1 
λαλήσεις 1 
λαλεῖν 1 
λαλεῖς 1 
λαμβάνει 2 
λαμβάνειν 7 
λαμβάνεσθαί 1 
λαμβάνετε 1 
λαμβάνουσιν 2 
λαμβάνω 11 
λαμβάνῃ 1 
λαμπ-άς 1 
λαμπ-ρό-ς 1 
λαμπέσθην 1 
λαμπαδ-η-δρομία 1 
λαμπρόν 1 
λαμπρότατος 1 
λανθάνει 1 
λανθάνειν 2 
λανθάνεσθαι 1 
λανθάνομαι 1 
λανθάνουσι 1 
λανθάνουσιν 1 
λανθάνω 16 
λαοὶ 1 
λαπ- 1 
λαπάζω 1 
λαπάσσω 1 
λαρώτατος 1 
λας- 1 
λαφ- 1 
λαφύσσω 1 
λαχ- 4 
λαχὼν 1 
λαψοῦμαι 1 
λαός 2 
λαύω 2 
λαὸν 1 
λαῖ-τ-μα 1 
λε-λαθέσθαι 1 
λε-λυκέναι 1 
λε-λύσομαι; 1 
λείαν 2 
λείβ-ω 1 
λείβω 1 
λείη 1 
λείπ-ω 7 
λείπε-εν 1 
λείπε-σθαι 1 
λείπεαι 1 
λείπειν 2 
λείπηται 1 
λείπο-μεν 1 
λείπομαι 3 
λείπω 24 
λείπῃ 1 
λείχω 1 
λείψεις 1 
λείψομαι 2 
λείψω 8 
λείω 1 
λεαίνω 1 
λεγ 2 
λεγ-σι-ς 1 
λεγέτω 2 
λεγήσομαι 1 
λεγο- 2 
λεγομένη 1 
λεγομένων 2 
λεγόμενα 1 
λεγόμενον 4 
λεγόμενος 1 
λεγόντων 3 
λει-μών 1 
λειμον- 1 
λειμών 1 
λειμῶνας 1 
λειπ- 8 
λειπ-σω 1 
λειπο- 1 
λειπομένοις 2 
λειπτέος 1 
λειφθέντες 1 
λειφθήσομαι 1 
λειφθήσομαι; 1 
λειφθείη 1 
λεκ-τικό-ς 1 
λεκτέα 1 
λεκτέος 2 
λεκτός 1 
λελάβηκα 2 
λελάσμεθα 1 
λελέξομαι 1 
λελέπτυσμαι 1 
λελήθοι 1 
λελήσομαι 1 
λελίημαι 1 
λελαβέσθαι 1 
λελαθόμην 1 
λελακυῖα 1 
λελακόμην 1 
λελαμμένος 1 
λελείμμεθα 1 
λελείμμεθον 1 
λελείφθω 1 
λελείφθων 2 
λελείψεται 1 
λελείψομαι 1 
λελεγ-ται 1 
λελειμμένοι 2 
λελειμμένος 4 
λελειπ-μαι 2 
λελειπ-σθε 1 
λελειπ-σθον 1 
λελευκὼς 1 
λελεῖφθαι 2 
λεληθέναι 1 
λελιχμότες 1 
λελοίπαμεν 1 
λελοίπασι 1 
λελοίπατε 1 
λελοίπατον 2 
λελοίπητε 1 
λελοίπητον 2 
λελοίποι 1 
λελοίποιεν 1 
λελοίποιμεν 1 
λελοίποιμι 1 
λελοίποις 1 
λελοίποιτε 1 
λελοίποιτον 1 
λελοίπω 1 
λελοίπωμεν 1 
λελοίπωσι 1 
λελοίπῃ 1 
λελοίπῃς 1 
λελοιπέναι 2 
λελοιποίτην 1 
λελοιπότε 4 
λελοιπότες 6 
λελοιπώς 2 
λελοιπὼς 7 
λελουμένος 1 
λελυκέ-ναι 1 
λελυκέναι 4 
λελυκέτω 1 
λελυκέτων 1 
λελυκοίτην 1 
λελυκυ-ῖα 1 
λελυκυία 1 
λελυκυίαιν 1 
λελυκυίαις 1 
λελυκυίας 2 
λελυκυίᾳ 1 
λελυκυλῶν 1 
λελυκυῖα 2 
λελυκυῖα-ν 1 
λελυκυῖαι 1 
λελυκός 4 
λελυκόσι 2 
λελυκότ-α 3 
λελυκότ-ας 1 
λελυκότ-ε 2 
λελυκότ-ες 1 
λελυκότ-ι 2 
λελυκότ-οιν 2 
λελυκότ-ος 2 
λελυκότ-ων 2 
λελυκότε 6 
λελυκότες 10 
λελυκότος 2 
λελυκώς 9 
λελυκὼς 17 
λελυμένοι 6 
λελυμένος 15 
λελυμένω 4 
λελυμασμαι 1 
λελυσοίμεθα 1 
λελυσοίμην 2 
λελυσοίσθην 1 
λελυσομαι 1 
λελυσόε-; 1 
λελυσόμεθα 1 
λελυσόμενος 2 
λελύ-ιτο 1 
λελύ-σθαι 1 
λελύ-σομαι 1 
λελύκαμεν 1 
λελύκασι 1 
λελύκασιν 1 
λελύκατε 1 
λελύκατον 2 
λελύκετε 1 
λελύκετον 1 
λελύκητε 1 
λελύκητον 2 
λελύκοι 1 
λελύκοιεν 1 
λελύκοιμεν 1 
λελύκοιμι 3 
λελύκοις 1 
λελύκοιτε 1 
λελύκοιτον 1 
λελύκω 3 
λελύκωμεν 1 
λελύκωσι 1 
λελύκῃ 1 
λελύκῃς 1 
λελύμεθα 1 
λελύσει 1 
λελύσεσθαι 2 
λελύσεσθε 1 
λελύσεσθον 2 
λελύσεται 1 
λελύσθαι 3 
λελύσθω 1 
λελύσθων 2 
λελύσοιντο 1 
λελύσοιο 1 
λελύσοισθε 1 
λελύσοισθον 1 
λελύσοιτο 1 
λελύσομαι 3 
λελύσονται 1 
λελύσῃ 1 
λελῦτο 2 
λεοντ- 2 
λεπ- 1 
λεπτυν- 1 
λεπτυνω 1 
λεπτό-γεως 1 
λεπτός 1 
λεπτότατος 1 
λεπτότερος 1 
λεπτύνω 2 
λευκ-ό-ς 1 
λευκ-ῖω 1 
λευκαίνω 1 
λευκῆς 1 
λευσθήσομαι 1 
λεχ- 2 
λεχ-σο 1 
λεχθέντα 2 
λεχθέντων 1 
λεχθήσομαι 2 
λεχοί 1 
λεχσθαι 1 
λεχώ 1 
λεόντων 1 
λεύσσω 2 
λεύσω 1 
λεύω 4 
λεώς 3 
λεὼς 1 
λεῖμ-μα 1 
λεῖψαι 1 
λεῴ· 1 
λη- 1 
ληβ- 2 
ληθ- 1 
ληθάνω 1 
ληκτέος 1 
ληνός 1 
ληπτέον 1 
ληπτός 1 
ληρήσῃς 2 
ληρεῖν 2 
ληφθέν 1 
ληφθήσεσθε 1 
ληφθήσεται 1 
ληφθήσομαι 1 
ληφθείη 1 
ληφθησόμεθα 1 
ληφθῆναι 1 
ληφθῇ 1 
ληχ- 1 
ληός 1 
ληΐζομαι 1 
λι-λαίομαι 1 
λι-μήν 2 
λια- 1 
λιβός 1 
λιγ-νύ-ς 1 
λιγυ-ρό-ς 2 
λιγύ-ς 2 
λιθο-βόλος 1 
λιθό-βολος 1 
λιλαίεσθαι 1 
λιλαίομαι 2 
λιμέν-α 1 
λιμέν-ος 1 
λιμένα 1 
λιμένος 2 
λιμήν 1 
λιμοῦ 1 
λιμός 1 
λιμώσσω 1 
λιο- 1 
λιπ- 8 
λιπ-αρό-ς 1 
λιπ-εῖν 1 
λιπ-ο-στρατία 1 
λιπέ-εν 2 
λιπέ-σθαι 1 
λιπέ-σο 1 
λιπέεν 1 
λιπέσθαι 2 
λιπέσθω 1 
λιπέσθων 2 
λιπέσθωσαν 1 
λιπέτω 1 
λιπέτων 1 
λιπέτωσαν 1 
λιπαίνω 1 
λιπεῖν 8 
λιπο- 1 
λιπο-ί-μην 1 
λιποίμεθα 1 
λιποίμην 1 
λιποίσθην 1 
λιποίτην 1 
λιποταξίου 1 
λιποῦ 3 
λιποῦ- 1 
λιποῦσα 1 
λιπό-μενος 1 
λιπόε- 1 
λιπόμενος 1 
λιπόν 3 
λιπόντες 1 
λιπόντος 1 
λιπόντων 1 
λιπώμεθα 1 
λιπών 4 
λισσέσκετο 1 
λισσόμενος 1 
λιτ- 1 
λιτ-ῖω 1 
λιτότης 1 
λιχμάζω 1 
λιχμάω 2 
λλ 5 
λλω 1 
λν 2 
λο 5 
λο-ς 1 
λοέσσομαι 2 
λοέω 3 
λογ 2 
λογ-εῖο-ν 1 
λογάδων 1 
λογίζεται 1 
λογίζομαι 1 
λογίζου 1 
λογε- 1 
λογο- 3 
λογο-γράφο-ς 3 
λογο-γράφος 2 
λογογράφος 1 
λογοποιεῖν 1 
λογοποιοῦντες 1 
λογοποιοῦσιν 1 
λοιβ-ή 1 
λοιγὸν 2 
λοιδορεῖν 1 
λοιδορεῖσθαι 1 
λοιδοροῦσι 1 
λοιμός 1 
λοιμώδης 1 
λοιπ- 6 
λοιπ-ό-ς 2 
λοιποί 1 
λοιποῦ 3 
λοιπόν 2 
λοιπὰ 1 
λοιπὸν 2 
λοιπὸς 1 
λοιπῶν 1 
λου-τρό-ν 1 
λουτρά 1 
λουτρὰ 1 
λοχ-αγός 1 
λοχαγοί 2 
λοχαγοὶ 1 
λού-ω 1 
λούει 2 
λούεις 2 
λούμενος 1 
λούομαι 2 
λούσασα 1 
λούσασθαι 1 
λούσομαι 1 
λούσω 1 
λούσῃ 1 
λούω 8 
λοϝεω 1 
λοῦμαι 1 
λοῦμεν 2 
λοῦσα 1 
λοῦσθαι 2 
λοῦσι 2 
λοῦται 2 
λοῦτε 2 
λς 2 
λυ 5 
λυ- 5 
λυ-θη-θι 1 
λυ-θῆ-ναι 1 
λυ-τήρ 1 
λυ-τήρ-ιο-ς 1 
λυ-τι-κό-ς 1 
λυ-τό-ς 1 
λυέσθω 1 
λυέσθων 2 
λυέσθωσαν 1 
λυέτω 1 
λυέτων 1 
λυέτωσαν 1 
λυγρὸν 1 
λυε- 1 
λυε-σι 2 
λυε-τι 1 
λυει 1 
λυεϊ 1 
λυθέ-ίη 1 
λυθέ-ι-μεν 3 
λυθέ-ι-τον 1 
λυθέ-ω 1 
λυθέν 3 
λυθέντων 2 
λυθέω 3 
λυθή-σε-σθαι 1 
λυθή-σομαι 1 
λυθήσει 1 
λυθήσεσθαι 2 
λυθήσεσθε 1 
λυθήσεσθον 2 
λυθήσεται 1 
λυθήσο-μαι 1 
λυθήσοιντο 1 
λυθήσοιο 1 
λυθήσοισθε 1 
λυθήσοισθον 1 
λυθήσοιτο 1 
λυθήσομαι 3 
λυθήσονται 1 
λυθήσῃ 2 
λυθήτω 1 
λυθήτων 1 
λυθήτωσαν 1 
λυθε-ί-την 1 
λυθε-ίη-ν 3 
λυθε-ίη-ς 1 
λυθε-ῖ-μεν 1 
λυθε-ῖ-τε 1 
λυθε-ῖ-τον 1 
λυθε-ῖε-ν 2 
λυθείη 1 
λυθείημεν 1 
λυθείην 4 
λυθείης 1 
λυθείησαν 1 
λυθείητε 2 
λυθείητον 1 
λυθείς 5 
λυθείτην 1 
λυθειήτην 1 
λυθεν 1 
λυθεντ-yα 1 
λυθεντ-ς 1 
λυθεῖεν 2 
λυθεῖμεν 5 
λυθεῖσα 2 
λυθεῖτε 1 
λυθεῖτον 2 
λυθηθι 1 
λυθησο-ί-μην 1 
λυθησοίμεθα 1 
λυθησοίμην 2 
λυθησοίσθην 1 
λυθησό-μενος 1 
λυθησόε- 1 
λυθησόμεθα 1 
λυθησόμενος 2 
λυθῆ-ναι 2 
λυθῆναι 3 
λυθῆτε 1 
λυθῆτον 2 
λυθῇ 3 
λυθῇς 1 
λυθῶ 5 
λυθῶμεν 1 
λυθῶσι 1 
λυκ-ιδεύς 1 
λυμαίνεσθαι 2 
λυμαίνομαι 5 
λυμαίνω 1 
λυμαν- 1 
λυμανοῦμαι 1 
λυο-ί-μην 2 
λυοίμεθα 1 
λυοίμην 3 
λυοίσθην 1 
λυοίτην 1 
λυομένη 1 
λυομένων 1 
λυον 1 
λυοντ- 1 
λυοντ-yα 2 
λυοντ-ς 1 
λυοντ-σι 1 
λυοντ-ῖα 1 
λυουσῶν 1 
λυούσα 1 
λυούσαιν 1 
λυούσαις 1 
λυούσας 1 
λυούσης 1 
λυούσῃ 1 
λυπ-η-ρό-ς 1 
λυπέ-ω 1 
λυπέω 1 
λυπήσει 1 
λυπήσομαι 1 
λυπήσω 1 
λυπεὶ 1 
λυπεῖσθαι 1 
λυπηρά 1 
λυπηρόν 1 
λυπουμένῃ 1 
λυπούμενοι 1 
λυποῦμαι 1 
λυποῦνται 1 
λυποῦσ' 1 
λυπῆσαί 1 
λυσά-μενος 1 
λυσάμενος 2 
λυσάντ-οιν 2 
λυσάντ-ων 2 
λυσάντων 1 
λυσάσα 1 
λυσάσαιν 1 
λυσάσαις 1 
λυσάσας 1 
λυσάσης 1 
λυσάσθω 2 
λυσάσθων 2 
λυσάσθωσαν 1 
λυσάσῃ 1 
λυσάτω 2 
λυσάτων 1 
λυσάτωσαν 1 
λυσα-ί-μην 1 
λυσαίμεθα 1 
λυσαίμην 3 
λυσαίσθην 1 
λυσαίτην 1 
λυσαν 1 
λυσαντ-yα 1 
λυσαντ-ς 1 
λυσασῶν 1 
λυσεῖ 1 
λυσεῖν 1 
λυσεῖς 1 
λυσεῖτε 1 
λυσιτελεῖν 2 
λυσο-ί-μην 1 
λυσοίμεθα 1 
λυσοίμην 2 
λυσοίσθην 1 
λυσοίτην 1 
λυσοῦμες 1 
λυσοῦντι 1 
λυσω 1 
λυσόε- 1 
λυσόμεθα 1 
λυσόμενος 3 
λυσώμεθα 1 
λυσῶ 1 
λυσῶν 1 
λυτέος 3 
λυτήριος 1 
λυτός 3 
λυω 3 
λυό-μενο-ς 1 
λυό-μενος 1 
λυόε- 2 
λυόμεθα 1 
λυόμενον 1 
λυόμενος 3 
λυόντ-οιν 2 
λυόντ-ων 2 
λυόντων 1 
λυώμεθα 1 
λω 1 
λω-σκω 1 
λωίτερος 1 
λωίων 1 
λωβάομαι 2 
λωβητῆρα 1 
λωβᾶσθαι 1 
λωτός 1 
λόγ-ο-ς 2 
λόγε 1 
λόγο-ς 5 
λόγοι 7 
λόγοις 9 
λόγοισι 1 
λόγοισιν 1 
λόγον 15 
λόγος 6 
λόγου 13 
λόγους 18 
λόγων 6 
λόγῳ 9 
λόεσσα 1 
λόεται 1 
λόφον 2 
λόφῳ 1 
λόχος 2 
λόχων 1 
λόω 2 
λύ-θη-τι 1 
λύ-σι-ς 2 
λύ-σω 3 
λύ-τρο-ν 2 
λύ-ω 7 
λύε-εν 3 
λύε-σαι 1 
λύε-σθαι 2 
λύε-σο 2 
λύε-τε 1 
λύεαι 1 
λύει 7 
λύειν 8 
λύεις 2 
λύεσθαι 3 
λύεσθε 2 
λύεσθον 3 
λύεται 1 
λύετε 2 
λύετον 3 
λύζω 1 
λύη 1 
λύη-σαι 2 
λύη-ται; 1 
λύη-τε 2 
λύησθε 1 
λύησθον 2 
λύηται 1 
λύητε 1 
λύητον 2 
λύθητε 1 
λύθητι 4 
λύθητον 1 
λύκ-αινα 1 
λύκαινα 1 
λύκο-ς 2 
λύκος 1 
λύο-ι-μι 3 
λύο-ι-ς 1 
λύο-ι-σο 1 
λύο-ιε-ν 2 
λύο-μεν 2 
λύο-ντ-ος 1 
λύοι 2 
λύοι- 1 
λύοι-σο 1 
λύοιεν 2 
λύοιμεν 2 
λύοιμι 5 
λύοιντο 1 
λύοιο 3 
λύοις 2 
λύοισα 2 
λύοισθε 1 
λύοισθον 1 
λύοισι 2 
λύοιτε 1 
λύοιτο 1 
λύοιτον 1 
λύομαι 3 
λύομεν 2 
λύοντ-α 3 
λύοντ-ας 1 
λύοντ-ε 2 
λύοντ-ες 1 
λύοντ-ι 2 
λύοντ-ος 2 
λύονται 1 
λύοντι 2 
λύου 5 
λύουσα 5 
λύουσα-ν 1 
λύουσαι 1 
λύουσι 5 
λύπη 2 
λύπην 1 
λύσα-ι-μι 1 
λύσα-σθαι 1 
λύσαι 3 
λύσαι- 1 
λύσαιεν 1 
λύσαιμεν 2 
λύσαιμι 4 
λύσαιμι; 1 
λύσαιντο 1 
λύσαιο 2 
λύσαις 2 
λύσαισα 1 
λύσαισθε 1 
λύσαισθον 1 
λύσαιτε 1 
λύσαιτο 1 
λύσαιτον 1 
λύσαντ-α 3 
λύσαντ-ας 1 
λύσαντ-ε 2 
λύσαντ-ες 1 
λύσαντ-ι 2 
λύσαντ-ος 2 
λύσας 6 
λύσασα 3 
λύσασα-ν 1 
λύσασαι 1 
λύσασθαι 2 
λύσασθε 1 
λύσασθον 1 
λύσασι 2 
λύσατε 1 
λύσατον 1 
λύσε-εν 2 
λύσε-σθαι 1 
λύσε-τε 1 
λύσει 2 
λύσειαν 1 
λύσειας 1 
λύσειε 1 
λύσειν 5 
λύσεις 1 
λύσεσθαι 2 
λύσεσθε 1 
λύσεσθον 2 
λύσεται 1 
λύσετε 2 
λύσετον 2 
λύσησθε 1 
λύσησθον 2 
λύσηται 1 
λύσητε 1 
λύσητον 2 
λύσι-μο-ς 1 
λύσις 1 
λύσο-ι-μι 1 
λύσο-μεν 1 
λύσοι 1 
λύσοιεν 1 
λύσοιμεν 1 
λύσοιμι 2 
λύσοιντο 1 
λύσοιο 1 
λύσοις 1 
λύσοισθε 1 
λύσοισθον 1 
λύσοιτε 1 
λύσοιτο 1 
λύσοιτον 1 
λύσομαι 4 
λύσομαι; 1 
λύσομεν 1 
λύσονται 1 
λύσουσα 2 
λύσουσι 1 
λύσω 11 
λύσω-μεν 1 
λύσω· 1 
λύσωμαι 3 
λύσωμεν 2 
λύσων 3 
λύσωνται 1 
λύσωσι 1 
λύσῃ 3 
λύσῃς 1 
λύτο 1 
λύτρα 1 
λύττα 1 
λύω 33 
λύω-μαι 2 
λύω-μεν 2 
λύω-ντι 1 
λύωμαι 3 
λύωμεν 2 
λύων 7 
λύωνται 1 
λύωσι 2 
λύῃ 10 
λύῃ-ς 1 
λύῃς 1 
λϝ 1 
λἐξω 1 
λὁγος 1 
λᾶ-ες 1 
λᾶα 1 
λᾶαν 1 
λᾶας 3 
λᾶε 1 
λᾶος 1 
λᾶς 3 
λᾶϊ 1 
λῃζόμενοι 1 
λῃσταί 1 
λῃστὰς 1 
λῆν 1 
λῆρον 1 
λῆστιν 1 
λῆψιν 1 
λῇ 1 
λῇς 1 
λῦε 6 
λῦον 4 
λῦς-αι 1 
λῦς-ον 1 
λῦσαι 10 
λῦσαν 4 
λῦσον 5 
λῴων 2 
λῶ 1 
λῷστε 1 
λῷστος 1 
μ 59 
μ' 20 
μά 14 
μάθε 1 
μάθημα 1 
μάθοιμ' 1 
μάθοιμι 1 
μάθω 2 
μάθωμεν 1 
μάθῃς 2 
μάκ-τρα 1 
μάκαρ 3 
μάκαρ-ος 1 
μάκαρς 1 
μάλα 14 
μάλιστα 24 
μάν 2 
μάν-τι-ς 1 
μάντι-ς 3 
μάντις 3 
μάξω 1 
μάομαι 1 
μάρ-ναμαι 1 
μάρναμαι 2 
μάρναο 1 
μάρνωμαι 1 
μάρπ-τω 1 
μάρπτω 1 
μάρτυ-σι 1 
μάρτυρ-ος 1 
μάρτυρα 1 
μάρτυρας 2 
μάρτυροι 1 
μάρτυρος 1 
μάρτυς 2 
μάρψω 1 
μάσσομαι 1 
μάσσων 1 
μάστιγ-ος 1 
μάστιγα 1 
μάστιξ 6 
μάστιξι 1 
μάταιος 1 
μάταιός 1 
μάτην 4 
μάτηρ 3 
μάττω 6 
μάχ-η 1 
μάχ-ιμο-ς 1 
μάχ-ομαι 1 
μάχαις 1 
μάχας 1 
μάχεσθαι 10 
μάχετ' 1 
μάχεται 1 
μάχη 7 
μάχην 13 
μάχης 5 
μάχομαι 6 
μάχου 1 
μάχωνται 1 
μάχῃ 3 
μέ 6 
μέ-μβλω-κα 1 
μέ-μνημαι 1 
μέ-μον-α 1 
μέ; 1 
μέγ-α-ς 1 
μέγ-εθος 1 
μέγ-ιστος 1 
μέγα 24 
μέγαν 7 
μέγας 12 
μέγεθος 3 
μέγιστα 9 
μέγιστον 9 
μέγιστος 2 
μέδομαι 3 
μέδω 2 
μέζω 1 
μέζων 2 
μέθοδος 1 
μέλ-ος 1 
μέλαινα 4 
μέλαινα-ν 1 
μέλαιναι 1 
μέλαιναν· 1 
μέλαν 5 
μέλαν-α 3 
μέλαν-ας 1 
μέλαν-ε 2 
μέλαν-ες 1 
μέλαν-ι 2 
μέλαν-ος 4 
μέλας 11 
μέλασι 4 
μέλε 1 
μέλει 8 
μέλι 5 
μέλιτ-ος 1 
μέλιττα 1 
μέλλει 5 
μέλλειν 1 
μέλλεις 2 
μέλλετε 1 
μέλλοι 1 
μέλλοιεν 2 
μέλλοιτο 1 
μέλλον 2 
μέλλοντα 3 
μέλλοντες 1 
μέλλοντος 3 
μέλλουσι 1 
μέλλω 24 
μέλλων 2 
μέλοι 2 
μέλομαι 3 
μέλον 2 
μέλος 1 
μέλουσι 1 
μέλπω 1 
μέλω 6 
μέμ-β-λεται 1 
μέμαγμαι 1 
μέμαμεν 2 
μέμαρπα 1 
μέμαρπον 1 
μέματον 1 
μέμαχα 1 
μέμβλεται 1 
μέμβλωκα 1 
μέμειγμαι 1 
μέμηκα 1 
μέμηλα 2 
μέμηλε 1 
μέμηνα 3 
μέμηνα; 1 
μέμνεο 1 
μέμνηαι 2 
μέμνημαι 17 
μέμνησαι 3 
μέμνησθέ 1 
μέμνησθε 3 
μέμνησο 2 
μέμνοιο 1 
μέμνομαι 1 
μέμονα 2 
μέμονα; 1 
μέμονας 1 
μέμυκα 2 
μέμφεσθαί 1 
μέμφεσθαι 2 
μέμφοιντο 1 
μέμφοιο 1 
μέμφομαι 7 
μέμφονται 1 
μέμψομαι 1 
μέμψῃ 1 
μέν 118 
μέν' 1 
μέν-ο-ς 1 
μέν-ω 4 
μένει 2 
μένειν 13 
μένης 1 
μένοντας 1 
μένοντες 2 
μένος 3 
μένουσι 1 
μέντοι 45 
μέντἄν 1 
μένω 6 
μένων 2 
μέρει 1 
μέρη 6 
μέρος 8 
μέσαι 1 
μέσας 1 
μέσατος 1 
μέση 3 
μέσης 1 
μέσον 9 
μέσος 7 
μέσου 3 
μέσσατος 1 
μέσσος 2 
μέσων 1 
μέσῳ 4 
μέτα 1 
μέτειμι 1 
μέτεστι 4 
μέτεστιν 1 
μέτοχος 2 
μέτρης 1 
μέτρησον 1 
μέτριος 1 
μέτρον 1 
μέχρι 31 
μέχρις 1 
μή 413 
μή-τηρ 1 
μήδεται 1 
μήδετο 1 
μήδοιτο 1 
μήδομαι 2 
μήθ' 1 
μήκι- 1 
μήκιστα 1 
μήλοισιν 1 
μήν 34 
μήν; 1 
μήνη 1 
μήνιε 1 
μήνυτρα 1 
μήποθ' 1 
μήποτ' 6 
μήποτε 3 
μήπω 2 
μής 1 
μήσομαι 1 
μήτ' 12 
μήτε 42 
μήτηρ 9 
μήτι 1 
μήτις 1 
μήτοι 1 
μήτρωα 1 
μήτρως 1 
μί-μν-ω 1 
μία 7 
μία-ς-μα 1 
μίαν 8 
μίγ-νυμι 1 
μίγνυμι 3 
μίζω 1 
μίμησις 1 
μίμνω 3 
μίν 1 
μίσγω 5 
μίτρῃ 1 
μα 13 
μα- 1 
μα-ν-θ-άνω 1 
μαίν-ομαι 1 
μαίνεται 2 
μαίνομαι 5 
μαίνω 5 
μαίομαι 3 
μαγ- 2 
μαδ- 1 
μαθ- 3 
μαθ-ή-τρια 1 
μαθ-ε- 2 
μαθ-η-τή-ς 1 
μαθ-η-τής 1 
μαθ-η-τρίς 1 
μαθήσεσθε 1 
μαθήσομαι 1 
μαθε- 1 
μαθεῖν 6 
μαθηματ-ικό-ς 1 
μαθηματικό-ς 1 
μαθητής 1 
μαθητόν 1 
μαθητός 1 
μαθητὴς 1 
μαθόντες 1 
μαθών 2 
μαθὼν 1 
μαι 7 
μαιμάω 1 
μαινόμεθα 1 
μαινώμεθα 1 
μακ- 1 
μακάριος 1 
μακάρων 1 
μακαριώτερον 1 
μακρά 6 
μακράν 2 
μακράς 1 
μακρέ 1 
μακραί 1 
μακραῖν 1 
μακραῖς 1 
μακροί 1 
μακρολογίας 1 
μακρούς 1 
μακροὺς 1 
μακροῖν 2 
μακροῖς 2 
μακροῦ 2 
μακρό-χειρ 1 
μακρόν 4 
μακρός 4 
μακρότατος 1 
μακρότερον 1 
μακρότερος 1 
μακρώ 2 
μακρὰ 3 
μακρὸν 4 
μακρὸς 2 
μακρᾶς 2 
μακρᾷ 1 
μακρῇς 1 
μακρῶν 3 
μακρῷ 5 
μακών 1 
μαλ-ακό-ς 1 
μαλάττω 1 
μαλακ-ίων 1 
μαλακό-ς 1 
μαλακός 1 
μαλακῶς 1 
μαν 2 
μαν- 4 
μαν-ία 1 
μανία 3 
μανίαι 1 
μανίας 3 
μανθάνειν 2 
μανθάνεις 2 
μανθάνοντες 2 
μανθάνουσιν 1 
μανθάνω 9 
μανθάνων 2 
μανιώδης 1 
μανοῦμαι 2 
μαντ-οσύνη 1 
μαντεύματα 2 
μαντεῖον 2 
μαντι-κό-ς 1 
μαντι-πόλο-ς 1 
μαντικὴν 1 
μαντοσύνην 1 
μανύω 1 
μανῶ 1 
μαρ 1 
μαρ- 2 
μαρ-μαίρω 1 
μαρ-να- 1 
μαραίνω 2 
μαραν- 1 
μαργαίνω 1 
μαρμαίρω 1 
μαρπ- 1 
μαρτυρ- 1 
μαρτυρ-έ-ω 1 
μαρτυρέω 1 
μαρτυρήσομαι 1 
μαρτυρία 1 
μαρτυρεῖσθαι 1 
μαρτυρηθήσομαι 1 
μαρτυρόμεσθα 1 
μαρτυρῶ 3 
μαρτύρ-ια 1 
μαρτύρ-ιο-ν 1 
μαρτύριον 2 
μαρτύρομαι 2 
μαρτύρων 1 
μαστίγων 1 
μαστίζω 1 
μαστίω 1 
μαστιγ- 2 
μαστιγό-ω 1 
μαστιγόω 1 
μαστιγώσεται 1 
μαστὸς 1 
ματ 4 
ματ-ο 1 
ματέρα 1 
ματαία 1 
ματαίων 1 
ματο 1 
ματος 1 
μαυτόν 1 
μαχ- 2 
μαχ-ε- 3 
μαχέομαι 2 
μαχέσασθαι 1 
μαχέσομαι 1 
μαχέσῃ 1 
μαχήσομαι 3 
μαχαίραις 1 
μαχαιροποιοὶ 1 
μαχε 1 
μαχε- 1 
μαχειόμενος 1 
μαχεούμενος 1 
μαχετέος 1 
μαχεῖ 3 
μαχεῖσθαί 1 
μαχεῖσθαι 3 
μαχεῖται 5 
μαχητός 1 
μαχομένους 2 
μαχούμεθα 2 
μαχούμενοι 1 
μαχοῦμαι 4 
μαχοῦνται 1 
μαχόμενοι 3 
μαχόμενον 1 
μαχόμενος 3 
μαχόμενος; 1 
μαψιδίως 1 
μβρο-τος 1 
με 83 
με- 1 
με-μετ-ι-μένος 1 
με-μνά-ω-μαι 1 
με; 1 
μείγ-νυ-μι 1 
μείγ-νυμι 2 
μείγνυμι 7 
μείζοσιν 1 
μείζους 1 
μείζω 5 
μείζων 11 
μείνῃ 1 
μείξω 2 
μείρομαι 5 
μείς 1 
μείων 2 
μείωσις 1 
μεγάθει 1 
μεγάλ' 1 
μεγάλα 6 
μεγάλαι 1 
μεγάλαιν 1 
μεγάλαις 1 
μεγάλας 1 
μεγάλε 1 
μεγάλη 5 
μεγάλην 4 
μεγάλης 3 
μεγάλοι 2 
μεγάλοιν 2 
μεγάλοιο 1 
μεγάλοις 2 
μεγάλος 1 
μεγάλου 4 
μεγάλους 1 
μεγάλω 2 
μεγάλων 5 
μεγάλῃ 2 
μεγάλῳ 3 
μεγάροισι 1 
μεγάροισιν 1 
μεγέθους 1 
μεγίστας 1 
μεγίστη 3 
μεγίστην 1 
μεγίστης 1 
μεγίστοις 1 
μεγίστου 2 
μεγίστων 5 
μεγίστῃ 1 
μεγα- 1 
μεγαίρω 1 
μεγαλο- 1 
μεγαλοπάγμων 1 
μεγαλοψυχότερος 1 
μεγαλωστί 1 
μεγαλόψυχος 1 
μεδ-ε- 1 
μεδέω 2 
μεθ' 7 
μεθ-yος 1 
μεθ-ῖο-ς 1 
μεθέξει 1 
μεθέπεις 1 
μεθέψομαί 1 
μεθήσομαι 1 
μεθήῃ 1 
μεθίημι 3 
μεθα 3 
μεθείω 1 
μεθειμένος 1 
μεθεῖμεν 1 
μεθεῖσά 1 
μεθημερινός 1 
μεθιος 1 
μεθιᾶσι 1 
μεθομίλεον 1 
μεθυ- 2 
μεθυίω 1 
μεθυσθεὶς 1 
μεθυσθῆναι 1 
μεθύ-σκω 1 
μεθύοντα 1 
μεθύσθην 1 
μεθύσκομαι 1 
μεθύσκω 5 
μεθύω 4 
μεθύων 1 
μεθῶμεν 1 
μειγ- 1 
μειγνύναι 1 
μειγνύω 1 
μειζόνων 1 
μειζόνως 1 
μεικτός 1 
μειονεκτεῖν 1 
μειοῦσθαι 1 
μειράκ-ιο-ν 1 
μειράκ-ιον 1 
μειράκια 1 
μειρακ-ίσκος 1 
μειρακ-υλλ-ίδιον 1 
μειρακ-ύλλ-ιον 1 
μειόνων 1 
μελ- 1 
μελ-ίνη 1 
μελ-ε- 1 
μελ-ε-δών 1 
μελ-ε-δώνη 1 
μελ-ύδριο-ν 1 
μελ-ύδριον 1 
μελάγ-χολος 1 
μελάν-οιν 2 
μελάν-τατος 1 
μελάν-τερος 1 
μελάν-ω 1 
μελάν-ων 2 
μελάνω 1 
μελέτη 1 
μελέτημα 1 
μελέτην 1 
μελήσει 2 
μελήσει· 1 
μελήσομαι 1 
μελήσω 1 
μελίζω 1 
μελίσδω 1 
μελίσσα 1 
μελαίνα 1 
μελαίναιν 1 
μελαίναις 1 
μελαίνας 1 
μελαίνης 1 
μελαίνομαι 1 
μελαίνω 3 
μελαίνῃ 1 
μελαινῶν 1 
μελαν- 2 
μελαν-yα 2 
μελαν-yω 1 
μελαν-ς 2 
μελαν-σι 2 
μελε- 1 
μελες- 1 
μελετάω 1 
μελετῶ 1 
μελητέος 1 
μελι-ηδής 2 
μελιτ- 2 
μελιτ-ια 1 
μελιτούττης 1 
μελιτοῦν 1 
μελιτοῦντος 1 
μελιτοῦς 1 
μελιτοῦττα 1 
μελιτόεις 1 
μελλ- 1 
μελλήσω 1 
μελλε- 1 
μελλητέος 1 
μεμάθηκα 2 
μεμάτω 1 
μεμάχημαι 2 
μεμέληκα 1 
μεμέληκε 1 
μεμέλημαι 1 
μεμένηκα 2 
μεμίασμαι 3 
μεμακυῖα 2 
μεμαρτύρηται 1 
μεμαυῖα 1 
μεμαώς 3 
μεμείξομαι 2 
μεμηκώς 2 
μεμνή-ι-σο 1 
μεμνή-ι-το 1 
μεμνήσεσθαι 1 
μεμνήσθω 1 
μεμνήσομαι 4 
μεμναίατο 1 
μεμνεώμεθα 1 
μεμνη-ί-μην 1 
μεμνη-ο-ί-μην 1 
μεμνη-ώ-μεθα 1 
μεμνημένος 2 
μεμνηοίμην 2 
μεμνώμεθα 1 
μεμνῄμην 2 
μεμνῆσθαι 3 
μεμνῇο 1 
μεμνῇτο 1 
μεμνῴμην 4 
μεμνῶμαι 3 
μεμονέναι 1 
μεμπτός 2 
μεμυθολόγηκα 1 
μεμφόμεθα 1 
μεν 12 
μεν- 4 
μενέ-ω 1 
μενέτω 1 
μεναι 4 
μενε- 2 
μενετέος 1 
μενετός 2 
μενεῖν 1 
μενεῖς 1 
μενο 2 
μενο- 1 
μενοίνεον 1 
μενοινάει 1 
μενοινάω 2 
μενοινάᾳ 2 
μενοινώω 2 
μενος 4 
μενοῦμεν 1 
μενς 1 
μεντἄν 1 
μενόντων 1 
μενῶ 3 
μερ- 1 
μερ-μηρίζω 1 
μερίς 1 
μερμήριξα 1 
μες 1 
μες-ημερια 1 
μες-ημρια 1 
μεσαίτερος 1 
μεσαι- 1 
μεσαι-πόλιος 1 
μεσημβρία 1 
μεσημβρίας 1 
μεσημβρίᾳ 1 
μεσθα 1 
μεστή 1 
μεστοῦσθαι 1 
μεστὴ 1 
μετ 1 
μετ' 10 
μετ-άρ-σιο-ς 1 
μετ-αίρω 1 
μετά 28 
μετέγνωσαν 1 
μετέδωκεν 1 
μετέμελεν 1 
μετέπεμψαν 1 
μετέπεσεν 1 
μετέρχεσθαι 1 
μετέστη 1 
μετέσχομεν 1 
μετέχει 1 
μετέχομεν 1 
μετέχοντα 1 
μετέχοντας 1 
μετέχουσι 1 
μετέω 1 
μετέωρα 3 
μετέωρος 1 
μετήλλαξεν 1 
μετίημι 1 
μετα- 1 
μεταίτιος 1 
μεταβάλλετε 1 
μεταβουλεύομαι 1 
μεταγιγνώκω 1 
μεταγράφειν 1 
μεταδιδόναι 2 
μεταδοκεῖ 1 
μεταδῶμεν 1 
μεταιτει 1 
μεταιτεῖν 1 
μεταλαγχάνειν 1 
μεταμέλει 4 
μεταμέλειν 1 
μεταμέλομαι 1 
μεταμέλον 1 
μεταμελήσει 1 
μεταξύ 3 
μεταξὺ 3 
μεταπέμπειν 1 
μεταπέμπεσθαι 2 
μεταπαυσωλὴ 1 
μεταπεμπομένου 1 
μεταπεμφθέντες 1 
μεταπλασμός 1 
μεταποιεῖσθαι 1 
μεταποιῶν 1 
μεταστραφείη 1 
μεταστὰς 1 
μετείη 1 
μετείληφεν 1 
μετείω 1 
μετεδίδοσαν 1 
μετελθεῖν 1 
μετεμέλοντο 2 
μετεμελήθην 1 
μετεπέμπεσθ' 1 
μετεπέμψαντο 2 
μετεπέμψατο 2 
μετεσχήκαμεν 1 
μετεώρους 1 
μετεῖναί 1 
μετεῖχον 1 
μετιέναι 2 
μετοχή 1 
μετρέω 1 
μετρίας 1 
μετρίων 1 
μετρίως 1 
μετρίᾳ 1 
μετωνυμία 1 
μετόν 1 
μετὰ 41 
μετὰκινδύνων 1 
μετὸν 2 
μετῆν 1 
μευ 4 
μεῖζον 12 
μεῖναι 2 
μεῖον 2 
μεῖραξ 2 
μεῖστος 1 
μεῦ 1 
μη 4 
μη- 1 
μηδ' 16 
μηδέ 18 
μηδέν 7 
μηδένα 12 
μηδένας 1 
μηδένες 1 
μηδέποτε 3 
μηδέπω 1 
μηδέτερος 1 
μηδίζω 1 
μηδαμῶς 3 
μηδείς 13 
μηδεμία 1 
μηδεμίαν 1 
μηδεμιᾷ 1 
μηδενὶ 4 
μηδενὸς 3 
μηδετέρων 1 
μηδεὶς 15 
μηδισμοῦ 1 
μηδισμός 1 
μηδὲ 20 
μηδὲν 28 
μηκ- 1 
μηκ-α- 1 
μηκάομαι 4 
μηκέτι 11 
μηκύνω 1 
μηλο-βοτήρ 1 
μην 5 
μην- 1 
μην-ο-ειδής 1 
μηνί 1 
μηνί-ω 1 
μηνίω 1 
μηνι-yω 2 
μηνο-ειδής 1 
μηνος 1 
μηνς 1 
μηνς- 1 
μηνς-ος 1 
μηνυταὶ 1 
μηνυτὴς 1 
μηνός 1 
μηνύματα 1 
μηνύω 1 
μηνὶ 1 
μηνὸς 2 
μηνῶν 4 
μηρόν 1 
μηρύομαι 1 
μητέρ-α 1 
μητέρ-ας 1 
μητέρ-ε 1 
μητέρ-ες 1 
μητέρ-οιν 1 
μητέρ-ων 1 
μητέρα 6 
μητέρε 1 
μητέρες 1 
μητέρι 1 
μητέρος 1 
μητίετα 1 
μητίομαι 2 
μητερ- 1 
μητι- 1 
μητιάομαι 1 
μητιάω 2 
μητρ-ί 1 
μητρ-ό-πολις 1 
μητρ-ός 1 
μητρά-σι 1 
μητρός 1 
μητρὶ 2 
μητρὸς 4 
μηχανάομαι 1 
μηχανητέον 1 
μηχανὰς 1 
μηχανὴν 2 
μηχανᾶσθαι 2 
μηχανῶμαι 1 
μι 48 
μι- 64 
μι-μεν-ω 1 
μι-μνή-σκω 1 
μι-μνῄ-σκομαι 1 
μι-μνῄ-σκω 2 
μι-μνῄσκω 1 
μιαίνω 4 
μιαν- 1 
μιανθήσομαι 1 
μιανῶ 1 
μιαρώτατος 1 
μιγ- 3 
μιγάζομαι 1 
μιγήσεσθαι 1 
μιγήσομαι 2 
μιγείης 1 
μιγνυμι 1 
μικκ-ό-ς 1 
μικκ-ύλο-ς 1 
μικροῖς 2 
μικροῦ 8 
μικρόν 5 
μικρός 2 
μικρότατος 1 
μικρότερος 1 
μικρὰ 2 
μικρὸν 5 
μικρῶν 1 
μιμέομαι 2 
μιμεῖσθε 1 
μιμητός 1 
μιμνήσκω 1 
μιμνῄσκω 7 
μιν 7 
μινύρομαι 1 
μις 1 
μις-άνθρωπος 1 
μις-έ-ω 1 
μισέ-ω 1 
μισέω 1 
μισαθήναιος 1 
μισες- 1 
μισεῖ 3 
μισεῖν 2 
μισηθείης 1 
μισθο-φορά 1 
μισθοφόρων 1 
μισθοῦ 1 
μισθοῦν 2 
μισθοῦσθαι 2 
μισθωσάμενοι 1 
μισθωσάμενος 1 
μισθόν 4 
μισθός 3 
μισθώσας 2 
μισθὸν 5 
μισθὸς 1 
μισθῶσαι 1 
μισοῖεν 1 
μισοῦντα 1 
μισῆσαι 1 
μισῶν 1 
μιχθήσομαι 1 
μιχθῆναι 1 
μιᾶς 4 
μιᾷ 4 
μλιτ- 2 
μλο- 1 
μλω 1 
μλω- 1 
μμ 1 
μμένων 1 
μμαι 2 
μμμ 1 
μν 2 
μνά- 1 
μνάαι 2 
μνάασθαι 1 
μνάεσθαι 1 
μνάομαι 2 
μνάᾳ 2 
μνάῃ 1 
μνέαι 1 
μνέας 1 
μνή-μη 1 
μνή-μων 1 
μνήμην 1 
μνήμονες 1 
μνήμοσιν 1 
μνήμων 1 
μνήσω 2 
μνα 1 
μνα- 5 
μναα- 1 
μναόμενος 1 
μναῖ 4 
μναῖν 2 
μναῖς 1 
μνεῶν 1 
μνημεῖον 1 
μνημονεύειν 1 
μνημονεύουσιν 1 
μνηνῶν 1 
μνησθήσομαι 4 
μνησθῶ 1 
μνηστῆρας 2 
μνηστῆρσιν 3 
μνο 1 
μνωόμενος 2 
μνώοντο 1 
μνᾶ 4 
μνᾶ-ν 1 
μνᾶς 7 
μνᾷ 2 
μνῆμον 1 
μνῶν 4 
μο 10 
μο- 1 
μο-ς 1 
μο-ς; 1 
μοί 7 
μοίπας 1 
μοίρα 1 
μοίραιν 1 
μοίραις 1 
μοίρας 2 
μοίρης 1 
μοίρᾳ 1 
μοίρῃ 1 
μοι 105 
μοιρ-ίδιο-ς 1 
μοιρα- 1 
μοιρῶν 1 
μολ- 3 
μολεῖν 1 
μολούμεθ' 1 
μολοῦμαι 1 
μολών 1 
μολῆν 1 
μομφὴν 1 
μον 3 
μον- 1 
μον-άς 1 
μονάς 1 
μονα 1 
μοναρχίας 1 
μοναχῇ 1 
μονσα 1 
μοντyα 1 
μονό-δερκτος 1 
μορ- 2 
μορ-yα 2 
μορίῳ 1 
μορμύρω 1 
μορμύρων 1 
μορφὴν 1 
μου 34 
μους-εῖο-ν 1 
μους-ικό-ς 1 
μουσάων 1 
μουσική 2 
μουσικὴ 1 
μουσικὴν 2 
μουσικῇ 1 
μοχθηρίαν 1 
μούσης 3 
μούσῃ 1 
μοὐστί 1 
μοῖρ' 1 
μοῖρα 11 
μοῖρα-ν 1 
μοῖραι 2 
μοῖραν 1 
μοῦ 2 
μοῦνοι 1 
μοῦνος 2 
μοῦσα 9 
μοῦσαι 1 
μπ 1 
μρο- 1 
μυγ- 1 
μυζέω 1 
μυθέαι 1 
μυθήσομαι 1 
μυθεῖαι 1 
μυθολογέω 1 
μυθολόγος 1 
μυκ- 3 
μυκ-α- 1 
μυκάομαι 4 
μυκα- 1 
μυρία 3 
μυρίοι 1 
μυρίους 3 
μυριάδας 1 
μυριάδες 2 
μυριάκις 2 
μυριάς 1 
μυριοστός 1 
μυχοίτατος 1 
μυχοῖ 1 
μυῖα 1 
μψ 1 
μων 5 
μωρ 1 
μωρία 1 
μωραίνω 1 
μωρότατον 1 
μό-ς 2 
μόλις 2 
μόλοι 3 
μόλω 1 
μόν-αρχο-ς 1 
μόνην 1 
μόνο-ς 2 
μόνοι 4 
μόνοις 2 
μόνον 15 
μόνος 15 
μόνου 1 
μόνους 1 
μόνῃ 1 
μόνῳ 2 
μόρον 4 
μόρος 1 
μόρσιμον 1 
μός 1 
μόὺσα 1 
μύζω 4 
μύθους 1 
μύθων 1 
μύθῳ 1 
μύκον 2 
μύριοί 1 
μύριοι 4 
μύρον 1 
μύρου 2 
μύρω 1 
μύττω 2 
μύω 3 
μύωψ 1 
μἴ 1 
μὰ 13 
μὰν 1 
μὲν 265 
μὴ 560 
μὴν 29 
μὸύσης 1 
μᾶλλον 59 
μᾶλον 1 
μᾶσσον 1 
μῆλα 2 
μῆλον 2 
μῆνας 1 
μῆνι-ς 1 
μῆνις 1 
μῆννος 1 
μῆτερ 2 
μῆτις 1 
μῖσος 3 
μῦ 1 
μῦ-ς 2 
μῦθον 4 
μῦθος 4 
μῦς 1 
μῶν 7 
μῶνος 1 
μῶροι 1 
μῶρον 1 
μῶρος 2 
μῶρός 1 
μῶσα 1 
μῶσο 1 
μῶται 1 
μῷτο 1 
ν 270 
ν' 1 
ν- 1 
ν-yόε 1 
ν-κα 1 
ν-ο-μαι 1 
ν-σαι 1 
ν-σο 1 
ν-ῆστις 1 
νwόε- 1 
νά-εσσι 1 
νάττω 3 
νάω 3 
νέ-α 2 
νέ-ας 2 
νέ-ες 2 
νέ-εσσι 1 
νέα 1 
νέατος 1 
νέκ-υ-ς 2 
νέκταρ 2 
νέκταρος 1 
νέκυ-ς 1 
νέκυι 1 
νέκυς 1 
νέκυσι 1 
νέκυσσι 1 
νέμ-ω 1 
νέμειν 1 
νέμω 5 
νέναγμαι 2 
νένασμαι 2 
νένευκα 2 
νένημαι 1 
νένησμαι 1 
νένησμαι; 1 
νένιμμαι 1 
νένωκα 1 
νένωμαι 1 
νέο-ς 1 
νέοι 4 
νέοις 2 
νέομαι 3 
νέον 2 
νέος 4 
νέους 1 
νέους; 1 
νέφεα 1 
νέφος 1 
νέω 9 
νή 7 
νή-εσσι 1 
νή-θ-ω 1 
νή-ποινος 1 
νήεσσι 1 
νήπιον 1 
νήπιος 1 
νήσους 1 
νήσω 1 
νήσων 2 
νήσῳ 1 
νήφω 1 
νήχομαι 1 
νήχω 1 
νίβ- 1 
νίζετο 1 
νίζω 2 
νίκα 2 
νίκαε 1 
νίκαιν 1 
νίκαις 1 
νίκαν; 1 
νίκας 2 
νίκη 11 
νίκη-ν 1 
νίκην 1 
νίκης 2 
νίκᾳ 1 
νίκῃ 2 
νίν 2 
νίπτομαι 2 
νίπτω 2 
νίσομαι 1 
νίσσομαι 1 
νίφ-ω 1 
νίφει 1 
νίψει 1 
νίψομαι 1 
νίψω 2 
να 3 
να- 5 
να-ός 1 
να-ΐ 1 
να-ῶν 1 
ναί 8 
ναίειν 1 
ναίχι 1 
ναίω 7 
ναγ- 2 
ναδ- 2 
ναι 9 
ναιετάω 1 
νας-yω 1 
ναστός 1 
ναυ-μαχία 1 
ναυ-σί 2 
ναυ-τικό-ς 1 
ναυάγια 2 
ναυαγῶν 1 
ναυμαχέω 1 
ναυμαχήσαντας 1 
ναυμαχήσαντες 1 
ναυμαχία 1 
ναυμαχίαν 5 
ναυμαχίας 1 
ναυμαχεῖν 2 
ναυμαχησάντων 1 
ναυμαχῆσαι 1 
ναυς 2 
ναυσί 3 
ναυσίν 1 
ναυσικλυτός 1 
ναυστολεῖν 1 
ναυσὶ 4 
ναυτικοῦ 2 
ναυτικὸν 3 
ναυτῶν 1 
ναω 1 
ναός 1 
ναύ-μαχος 1 
ναύ-τη-ς 1 
ναύαρχον 1 
ναύμαχος 1 
ναύταις 1 
ναύτην 1 
ναύτης 2 
ναϝ-yω 1 
ναϝ-ω 1 
ναὶ 6 
ναῖε 1 
ναῖον 1 
ναῦ 1 
ναῦ-ν 2 
ναῦ-ς 8 
ναῦ-φιν 1 
ναῦν 4 
ναῦς 22 
νδ 1 
νδα 1 
νδας 1 
νε 1 
νε-οῖν 1 
νε-ός 2 
νε-ώς 1 
νε-ῶν 3 
νείσομαι 1 
νείφ-ω 1 
νείφει 3 
νείφεται 1 
νεανία 4 
νεανία-ν 1 
νεανία-ς 1 
νεανίαι 3 
νεανίαιν 1 
νεανίαις 1 
νεανίας 3 
νεανίου 2 
νεανίσκω 2 
νεανια- 1 
νεανιδ- 1 
νεανιῶν 2 
νεαροὶ 1 
νεηνίης 2 
νει 1 
νεικέσω 1 
νεικέω 4 
νεικε- 1 
νεικείω 3 
νεικες- 2 
νειφ- 1 
νειφόμενοι 1 
νεκ-ρό-ς 1 
νεκροὺς 5 
νεκταρ- 2 
νεκύεσσι 1 
νεμ- 1 
νεμ-ε- 1 
νεμε- 1 
νεμεσήσαι 1 
νεμεσήσετε; 1 
νεμεσᾶτον 1 
νεμῶ 1 
νενέμηκα 1 
νενέμημαι 1 
νενίκηκε 1 
νενόμικα 1 
νενόμισμαι 1 
νεογνῶν 1 
νεοσσός 1 
νες- 1 
νεσομαι 1 
νευ- 2 
νευσοῦμαι 2 
νευστέος 1 
νεφ-έλη 1 
νεφέων 1 
νεφεληγερέτα 1 
νεω-κόρο-ς 1 
νεωο 1 
νεωστὶ 2 
νεωτάτῳ 1 
νεωτέρους; 1 
νεωτέρων 2 
νεό-σμηκτος 1 
νεό-της 1 
νεόε- 1 
νεός 1 
νεύσομαι 1 
νεύσω 1 
νεύω 2 
νεώ 3 
νεώ-ς 1 
νεώ-τατος 1 
νεών 3 
νεώς 12 
νεώτεροί 1 
νεώτερον 3 
νεώτερος 2 
νεώτερόν 1 
νεϝ- 1 
νεϝα 1 
νεὼς 1 
νεᾶνι 1 
νεᾶνις 1 
νεῖκος 3 
νεῖν 2 
νεῴ 3 
νεῴν 1 
νεῴς 1 
νεῶν 8 
νη 3 
νη- 6 
νη-πενθής 1 
νη-ός 2 
νη-ΐ 3 
νη-ῶν 1 
νηέω 1 
νηί 1 
νημερτέα 1 
νημι 4 
νηοί 1 
νηοο 1 
νηούς 1 
νηοῖν 1 
νηοῖς 1 
νηοῦ 1 
νησίς 1 
νητός 1 
νηυ-σί 2 
νηυσὶ 2 
νηυσὶν 1 
νηό-ν 1 
νηό-ς 1 
νηόν; 1 
νηός 3 
νηώ 1 
νηϝ-ός 1 
νηὸς 1 
νηΐ 2 
νηῦ-ς 2 
νηῦς 2 
νηῶν 3 
νηῷ 2 
νθ 2 
νι-ν 1 
νιβ- 1 
νιγ- 1 
νικ-ό-βουλος 1 
νικά-σκομεν 1 
νικάω 2 
νικήσαιμί 1 
νικήσαντες 2 
νικήσας 1 
νικήσωμεν 1 
νικα- 1 
νικη-φόρο-ς 1 
νικηθέντες 1 
νικώντων 1 
νικώσης 1 
νικᾶν 14 
νικᾶσθαί 1 
νικᾶσθαι 1 
νικᾷ 1 
νικῆσαι 4 
νικῴη 1 
νικῶ 3 
νικῶμεν 2 
νικῶν 1 
νικῶν; 1 
νικῶντας 1 
νικῶντες 2 
νικῶσα 1 
νικῷεν 1 
νιν 6 
νινς-ομαι 1 
νισομαι 2 
νιφ- 1 
νιφ-άς 1 
νιφει 1 
νιφετός 1 
νιφετὸς 1 
ννυ 3 
ννυ- 1 
ννυμι 2 
νο 5 
νο-ς 2 
νοέομαι 5 
νοέω 2 
νοήθην 1 
νοήσῃ 1 
νοεῖς 2 
νοητός 1 
νομίζει 6 
νομίζειν 8 
νομίζεις 3 
νομίζεσθαι 1 
νομίζετε 1 
νομίζοι 2 
νομίζοιμι 1 
νομίζοντες 3 
νομίζουσ' 2 
νομίζουσιν 1 
νομίζω 15 
νομίζων 1 
νομίζῃ 2 
νομίμοις 1 
νομίμων 1 
νομίμως 1 
νομίσαι 1 
νομίσαντες 1 
νομίσω 1 
νομίσῃ 1 
νομαι 1 
νομι-εω 1 
νομιδ- 1 
νομιζοίμην 1 
νομιζόμενον 1 
νομιζόμενος 1 
νομιοῦμαι 1 
νομισάτω 1 
νομισεω 1 
νομισθήσομαι 1 
νομισθεῖσα 1 
νομιστέος 1 
νομιῶ 3 
νομο-θέτης 1 
νομοθέται 1 
νομοθέτης 1 
νοο- 1 
νοούμενον 1 
νοοῦμαι 1 
νοσήσωσιν 1 
νοσεῖς 2 
νοσοῖμ' 1 
νοσσός 1 
νοσἡματος 1 
νοσῶ 1 
νοτ 1 
νους 2 
νοῖ 1 
νοῖν 1 
νοῖς 1 
νοῦ 3 
νοῦ-ν 1 
νοῦ-ς 1 
νοῦν 6 
νοῦς 5 
νοῶ 1 
νρ 1 
νς 5 
νσι 1 
νσο 1 
νσς 1 
ντ 19 
ντ- 5 
νται 5 
νταῦθα 1 
ντι 5 
ντο 5 
ντον 1 
ντω 1 
ντων 4 
ντωσαν 1 
νυ 15 
νυ- 5 
νυασι 1 
νυκτ-ός; 1 
νυκτός 5 
νυκτὶ 1 
νυκτὸς 4 
νυμι 14 
νυμι- 3 
νυμφ-ίο-ς 1 
νυν 7 
νυνί 2 
νυνὶ 3 
νυστάζοντας 1 
νυω 2 
νυός 1 
νω 5 
νω- 1 
νων 1 
νωΐτερος 1 
νό-ς 1 
νόε 1 
νόε- 1 
νόη-μα 1 
νόημα 1 
νόησε 1 
νόμ-ιμο-ς 1 
νόμ-ο-ς 1 
νόμιζέ 1 
νόμιζε 2 
νόμιμον 1 
νόμισμα 1 
νόμο-ς 2 
νόμοι 8 
νόμοις 9 
νόμον 10 
νόμος 10 
νόμου 3 
νόμους 17 
νόμων 6 
νόμῳ 3 
νόο-ν 1 
νόο-ς 1 
νόοι 1 
νόοιν 1 
νόοις 1 
νόου 1 
νόους 1 
νός-τος 2 
νόσημα 2 
νόσοι 1 
νόσον 4 
νόσος 3 
νόστον 1 
νόστος 3 
νόσφι 1 
νόσων 1 
νόσῳ 1 
νότιον 1 
νότον 1 
νόω 1 
νόων 1 
νόῳ 1 
νύ 8 
νύκτ 1 
νύκτα 5 
νύκτας 1 
νύκτες 1 
νύκτωρ 1 
νύμφα 1 
νύμφη 2 
νύν 7 
νύξ 2 
νύουσι 1 
νύττω 1 
νύχθ' 2 
νύω 1 
νώ 4 
νϝόε- 1 
νἑνημαι 1 
νἱκη· 1 
νὴ 7 
νὺξ 8 
νὺχθ' 1 
νᾶ-ας 1 
νᾶ-ες 1 
νᾶον 1 
νᾶπυ 1 
νῃ 1 
νῆ-α 1 
νῆ-ας 1 
νῆ-ε 1 
νῆ-ες 2 
νῆας 2 
νῆες 6 
νῆν 1 
νῆσο-ς 1 
νῆσοι 1 
νῆσον 1 
νῆσος 16 
νῇ 1 
νῇς 1 
νῖκαι 1 
νῦ 1 
νῦν 85 
νῦν; 1 
νῦσι 1 
νῲ 1 
νῶ 3 
νῶν 2 
νῶσι 1 
νῶϊ 1 
νῶϊν 1 
νῷ 4 
νῷν 1 
ξ 29 
ξ' 1 
ξέ-ω 1 
ξέννος 1 
ξένοι 2 
ξένοις 1 
ξένον 1 
ξένος 4 
ξένου 1 
ξένους 2 
ξένω 1 
ξένων 2 
ξένϝος 1 
ξέσσα 1 
ξέω 6 
ξίφη 1 
ξίφος 3 
ξα 1 
ξαίνοντος 1 
ξαίνω 4 
ξαν- 1 
ξανῶ 1 
ξε- 1 
ξεν-ηλασία 1 
ξενικοῖς 1 
ξες- 1 
ξεστός 1 
ξεῖ 1 
ξεῖνος 2 
ξηιλδρεν 1 
ξημαίνω 1 
ξηράνας 1 
ξηραίνω 2 
ξηραν- 1 
ξηρανῶ 1 
ξηρῶν 1 
ξιφ-ίδιο-ν 1 
ξιφες- 1 
ξυγγράψαι 1 
ξυγγραφῆς 1 
ξυγχωρῶ 1 
ξυγχώρησιν 1 
ξυμ-βλήμεναι 1 
ξυμ-βλήτην 1 
ξυμβαίνει 1 
ξυμβαίνοι 1 
ξυμβλήσεαι 1 
ξυμβλήτην 1 
ξυμβούλω 1 
ξυμβῶσιν 1 
ξυμμάχοις 2 
ξυμμάχουι 1 
ξυμμάχους 3 
ξυμμάχων 4 
ξυμμαχήσαντας 1 
ξυμμαχία 1 
ξυμμαχίαν 2 
ξυμμαχίας 3 
ξυμμαχίᾳ 2 
ξυμμαχεῖν 2 
ξυμμαχικόν 1 
ξυμμαχῆσαι 1 
ξυμμετίσχω 2 
ξυμφέρω 1 
ξυμφορὰν 1 
ξυμφορὰς 1 
ξυμφόρῳ 1 
ξυν-ηγειράμην 1 
ξυνέβησαν 2 
ξυνέγραψαν 1 
ξυνέηκε 1 
ξυνέμεινεν 1 
ξυνέφυγε 1 
ξυνήγαγον 1 
ξυνίεσαν 1 
ξυνίσασι 2 
ξυναδικεῖν 1 
ξυναλλάξαι 1 
ξυναλλαγῶν 1 
ξυνδοκῇ 1 
ξυνεβούλευσα 1 
ξυνελθόντες 1 
ξυνεμετρήσαντο 1 
ξυνενέγκοι 1 
ξυνεπολιορκοῦντο 1 
ξυνεστράτευον 1 
ξυνεστράτευσαν 1 
ξυνετίθεσαν 1 
ξυνετοῦ 1 
ξυνετωτέρους 1 
ξυνομολογήσατε· 1 
ξυνοῦσιν 1 
ξυνόντα 1 
ξυνός 1 
ξυνῄδη 1 
ξυνῆκα 1 
ξυνῆλθον 1 
ξυνῆσθα 1 
ξυρ-ράξω 1 
ξυστός 1 
ξυω 1 
ξω 1 
ξύλ-ινο-ς 1 
ξύλα 3 
ξύλο-ν 1 
ξύλων 1 
ξύμμαχοι 5 
ξύμπαντες 2 
ξύν 2 
ξύναιμον 2 
ξύω 3 
ξῆλθεν 1 
ξῆνος 1 
ξῖ 1 
ξῶσι 1 
ο 173 
ο' 2 
ο'ρνυμι 1 
ο- 3 
ο-ί-μην 1 
ο-ίη-ν 1 
ο-ι 4 
ο-ιν 1 
ο-ις 1 
ο-ισι 1 
ο-μεν 1 
ο-ν 7 
ο-νς 1 
ο-ντ 1 
ο-ς 4 
ο; 1 
ο·ρᾷ 1 
οή 1 
οί 3 
οίγνυμι 1 
οίη 3 
οίημεν 1 
οίην 5 
οίης 2 
οίησαν 1 
οίητε 1 
οίητον 1 
οίκοφύλαξ 1 
οίμην 1 
οίμην; 1 
οίτην 1 
οίχημαι 1 
οα 2 
οε 3 
οζω 2 
οη 1 
οι 54 
οι' 3 
οιήτην 1 
οια 1 
οιιν 2 
οιμι 1 
οιν 3 
οιο 2 
οιρ 1 
οις 3 
οις; 1 
οισα 2 
οισι 5 
οκ-οχ-α 1 
ολλύω 1 
ολοῦμαι 2 
ολώλεκα 2 
ολῶ 2 
ομαι 13 
ομεν 1 
ομος 1 
ομόρξομαι 1 
ομόρξω 1 
ον 60 
ον-ς 1 
ονα 1 
ονε 1 
ονο 1 
ονς 3 
οντ 7 
οντ- 4 
οντ-yα 1 
οντ-σι 1 
οντyα 1 
οντι 1 
οντο 1 
οντος 2 
οντων 1 
οξυνῶ 1 
οο 11 
οο-ί-μην 1 
οοι 1 
οος 5 
οου 1 
οπ 1 
οπος 1 
ορ 1 
ορκηθήσομαι 1 
ορος 1 
ορυχήσομαι 1 
ορυχθήσομαι 1 
ορύξω 1 
ορώρυχα 1 
ος 48 
οσθων 1 
οσύνη 1 
οτ 3 
οτ- 1 
ου 70 
ου' 39 
ουν 4 
ους 9 
ουσα 2 
ουσι 4 
οχα 1 
οχος 3 
οω 23 
οωτερος 1 
ούς 2 
ούστατος 1 
οἰ- 3 
οἰ-ί 1 
οἰ-ο- 1 
οἰ-οῖν 1 
οἰ-σί 1 
οἰ-ός 1 
οἰ-ῶν 1 
οἰήσομαι 1 
οἰγ-νυμι 1 
οἰδ 2 
οἰδ- 4 
οἰδ-ε- 1 
οἰδ-θα 1 
οἰδάνω 3 
οἰδέω 1 
οἰδίπου 1 
οἰε- 1 
οἰζυρός 1 
οἰητέος 1 
οἰκ- 1 
οἰκέ-της 3 
οἰκέ-τις 1 
οἰκέ-ω 2 
οἰκέοντες 1 
οἰκέτας 1 
οἰκέτη-ς; 1 
οἰκέω 6 
οἰκήματα 1 
οἰκία 8 
οἰκίαν 3 
οἰκίας 4 
οἰκίδιο-ν 1 
οἰκίζω 1 
οἰκίη 1 
οἰκίᾳ 3 
οἰκα- 1 
οἰκε- 1 
οἰκε-yω 1 
οἰκε-ῖο-ς 2 
οἰκείων 3 
οἰκετέων 1 
οἰκετῶν 2 
οἰκεῖν 1 
οἰκεῖος 2 
οἰκι 1 
οἰκιοῦντες 1 
οἰκισθείσας 1 
οἰκο- 1 
οἰκο-γενής 1 
οἰκο-δόμος 1 
οἰκοδομέω 2 
οἰκοδομεῖν 1 
οἰκοδόμημα 1 
οἰκοδόμος 1 
οἰκονομίαν 1 
οἰκονομεῖν 1 
οἰκοσι 1 
οἰκουμένη 2 
οἰκοφύλακος 1 
οἰκοφύλαξ 1 
οἰκοῦντας 1 
οἰκοῦντες 1 
οἰκοῦσι 2 
οἰκοῦσιν 1 
οἰκτίρατε 1 
οἰκτίρμων 1 
οἰκτίρω 2 
οἰκτίρων 1 
οἰκτείρω 3 
οἰκτιρ- 2 
οἰκτιρω 1 
οἰκτρός 1 
οἰκόε- 1 
οἰκώς 2 
οἰμώζω 3 
οἰμώξει 1 
οἰμώξειαν 1 
οἰμώξοιτο 1 
οἰμώξομαι 1 
οἰν-ών 1 
οἰνεών 1 
οἰνοβαρείω 1 
οἰνοχοέω 2 
οἰνοχοήσω 1 
οἰνοχοϝος 1 
οἰνοχοῆσαι 1 
οἰνοχόει 1 
οἰνοχόος 1 
οἰομένοις 1 
οἰσέμεν 2 
οἰσέμεναι 1 
οἰσθήσομαι 2 
οἰστέα 1 
οἰστός 1 
οἰχ- 1 
οἰχ-ε- 1 
οἰχ-ο- 1 
οἰχήσομαι 2 
οἰχήσονται 1 
οἰχε- 1 
οἰχθείς 1 
οἰχο- 1 
οἰωνόν 1 
οἰωνὸς 1 
οἰόμεθα 2 
οἰόμενος 1 
οἰός 1 
οἰώμεθα 2 
οἰῶν 1 
οἱ 348 
οἳ 18 
οἴγνυμι 2 
οἴγω 3 
οἴδαμεν 2 
οἴδασι 1 
οἴε-αι 1 
οἴει 6 
οἴεσθ' 1 
οἴεσθαι 3 
οἴεσθε 1 
οἴεσσι 1 
οἴεταί 1 
οἴεται 1 
οἴηται 1 
οἴκαδ' 1 
οἴκαδε 13 
οἴκο-θεν 1 
οἴκο-θι 1 
οἴκο-ι 2 
οἴκοθεν 2 
οἴκοι 8 
οἴκοις· 1 
οἴκου 5 
οἴκους· 1 
οἴκω 1 
οἴκων 1 
οἴκῳ 1 
οἴμ' 4 
οἴμοι 4 
οἴμωγμαι 1 
οἴνοιο 1 
οἴνῳ 2 
οἴξω 1 
οἴοιτο 1 
οἴομαι 17 
οἴονται 3 
οἴσει 2 
οἴσειν 2 
οἴσετε 1 
οἴσομαι 2 
οἴσω 3 
οἴτε 2 
οἴχεσθαι 1 
οἴχεται 1 
οἴχομαι 6 
οἴχονται 4 
οἴχωκα 3 
οἴω 1 
οἴῃ 1 
οἵ 28 
οἵα 2 
οἵαν 5 
οἵας 1 
οἵδε 3 
οἵην 1 
οἵμεθα 1 
οἵοις 1 
οἵομαι 1 
οἵου 4 
οἵους 2 
οἵουσπερ 1 
οἵπερ 3 
οἵτινες 7 
οἵτως 1 
οἵων 3 
οἵως 1 
οἵᾳ 1 
οἵῳ 1 
οἶ 2 
οἶ-ε 1 
οἶ-ες 1 
οἶ-ν 1 
οἶ-ς 1 
οἶδ' 17 
οἶδ'· 1 
οἶδά 5 
οἶδα 47 
οἶδα· 1 
οἶδας 3 
οἶδε 4 
οἶδεν 5 
οἶκ-ο-ς 1 
οἶκα 3 
οἶκο-ς 5 
οἶκοι 1 
οἶκον 6 
οἶκος 3 
οἶκτος 1 
οἶκόνδε 1 
οἶμαι 35 
οἶνο-ς 1 
οἶνοι 1 
οἶνον 3 
οἶνος 2 
οἶνόν 1 
οἶξα 1 
οἶος 1 
οἶς 4 
οἶσε 2 
οἶσθ' 6 
οἶσθά 1 
οἶσθα 8 
οἶσθας 2 
οἶσον 1 
οἶτον 1 
οἶός 1 
οἷ 25 
οἷ; 1 
οἷά 1 
οἷα 11 
οἷν 3 
οἷντινοιν 3 
οἷντο 1 
οἷοί 5 
οἷοι 2 
οἷον 8 
οἷος 37 
οἷς 32 
οἷσθε 1 
οἷστισι 2 
οἷτο 1 
οἷόν 11 
οἷός 12 
οἷόστε 1 
οὐ 608 
οὐ- 1 
οὐ-χί 1 
οὐδ' 46 
οὐδέ 61 
οὐδέν 20 
οὐδέν' 1 
οὐδένα 15 
οὐδένας 1 
οὐδένες 3 
οὐδένων 1 
οὐδέποτ' 1 
οὐδέσι 1 
οὐδέτερον 1 
οὐδέτερος 1 
οὐδαμά 1 
οὐδαμοῦ 3 
οὐδαμόθεν 2 
οὐδαμῇ 1 
οὐδαμῶν 1 
οὐδαμῶς 5 
οὐδείς 23 
οὐδεμία 2 
οὐδεμίαν 2 
οὐδεμιᾶς 2 
οὐδεμιᾷ 1 
οὐδενί 1 
οὐδενός 6 
οὐδενὶ 7 
οὐδενὸς 12 
οὐδεπώποτε 1 
οὐδεὶς 43 
οὐδὲ 85 
οὐδὲν 72 
οὐδὸν 1 
οὐκ 366 
οὐκ-έτι 1 
οὐκέτ' 2 
οὐκέτι 6 
οὐκί 3 
οὐκοῦν 25 
οὐλ- 1 
οὐλόμενος 2 
οὐλὴν 1 
οὐπώποτε 2 
οὐρ- 1 
οὐρέω 2 
οὐρήθην 1 
οὐρήσομαι 1 
οὐρανό-θι 1 
οὐρανός 1 
οὐρανὸν 1 
οὐρανῷ 1 
οὐσίαν 2 
οὐσῶν 2 
οὐτάζω 1 
οὐτάμεν 1 
οὐτάμεναι 2 
οὐτάμενος 2 
οὐτάσαι 1 
οὐτάσω 1 
οὐτάω 4 
οὐτιδανό-ς 1 
οὐχ 78 
οὐχί 3 
οὐχί; 1 
οὐχὶ 12 
οὑ 1 
οὑμοί 1 
οὑμός 1 
οὑν 1 
οὑτοιί 1 
οὑτοσί 5 
οὑτωσί 1 
οὑτωσὶ 3 
οὓς 28 
οὔ 49 
οὔασι 1 
οὔατ-α 1 
οὔατ-ος 1 
οὔδει; 1 
οὔδεος 1 
οὔδεϊ 1 
οὔθ' 8 
οὔκ 3 
οὔκουν 10 
οὔκων 1 
οὔλιος 1 
οὔποτ' 3 
οὔποτε 2 
οὔπω 6 
οὔρεα 1 
οὔσα 1 
οὔσαιν 1 
οὔσαις 1 
οὔσας 1 
οὔσης 5 
οὔσῃ 1 
οὔτ' 19 
οὔτασα 1 
οὔτασμαι 1 
οὔτε 122 
οὔτησα 1 
οὔτι 2 
οὔτις 5 
οὔτοι 3 
οὔχ 1 
οὕνεκ' 1 
οὕνεκα 6 
οὕς 5 
οὕσπερ 2 
οὕστινας 4 
οὕτερος 1 
οὕτω 47 
οὕτως 63 
οὖ 2 
οὖδας 1 
οὖν 179 
οὖν; 1 
οὖρος 2 
οὖς 3 
οὖσα 7 
οὖσα-ν 1 
οὖσαι 1 
οὖσαν 5 
οὖσι 5 
οὖσιν 2 
οὖτα 4 
οὖτε 1 
οὖτοι 1 
οὖτος 1 
οὖχ 1 
οὗ 62 
οὗ; 1 
οὗσα 1 
οὗτινος 3 
οὗτοι 22 
οὗτος 77 
οὗτος; 1 
οὗτός 4 
οὺκ 1 
οῖ 4 
οῖεν 2 
οῖμεν 2 
οῖμι 8 
οῖς 2 
οῖσι 1 
οῖτε 2 
οῖτο 1 
οῖτον 1 
οῦ 5 
οῦμαι 2 
οῦν 5 
οῦντος 1 
οῦς 2 
οῦσα 1 
οῳ 2 
π 44 
π' 1 
π- 1 
πy 1 
πyω 1 
πάγκαλον 1 
πάγκαλος 1 
πάγου 2 
πάθηθ' 1 
πάθοι 1 
πάθοιεν 2 
πάθοιμεν 1 
πάθοιμι 4 
πάθοις 1 
πάθομεν 1 
πάθος 1 
πάθους 1 
πάθω 3 
πάθω; 1 
πάθωμεν 1 
πάθῃ 3 
πάθῃσθα 1 
πάθῃσιν 1 
πάις 1 
πάλαι 21 
πάλιν 12 
πάλλω 4 
πάλτο 2 
πάμπολύ 1 
πάν-σοφο-ς 1 
πάν-σοφος 1 
πάνθ' 2 
πάνσα 3 
πάντ' 8 
πάντ-α 3 
πάντ-ας 1 
πάντ-ες 1 
πάντ-ο-θεν 1 
πάντ-ο-σε 1 
πάντ-ων 2 
πάντα 32 
πάνταρχος 1 
πάντας 14 
πάντες 35 
πάντων 31 
πάντως 1 
πάνυ 14 
πάομαι 1 
πάππε 1 
πάππος 2 
πάππῳ 1 
πάρ 1 
πάρα 3 
πάρειμι 3 
πάρεισι 1 
πάρες 1 
πάρεστι 3 
πάρεστιν 1 
πάρεστον; 1 
πάρεχε 1 
πάροδον 1 
πάροιθ' 1 
πάροιθεν 1 
πάρος 5 
πάς-σοφος 1 
πάσαις 1 
πάσας 4 
πάσης 1 
πάσχει 1 
πάσχειν 8 
πάσχεις 1 
πάσχοι 1 
πάσχοντες 2 
πάσχουσαν 1 
πάσχουσιν 1 
πάσχω 13 
πάσχων 2 
πάσω 1 
πάσῃ 3 
πάτερ 2 
πάτρ-ιο-ς 1 
πάτρης 1 
πάτρια 1 
πάτριος 1 
πάτρων 2 
πάτρως 1 
πάττω 2 
πάτωρ 1 
πάω 1 
πάϊς 1 
πάὶς 1 
πέ-πιθον 1 
πέ-ποιθ-α 1 
πέ-πρισμαι 1 
πέ-πτα-μαι 1 
πέδ-η 1 
πέδ-ιλο-ν 1 
πέδον 3 
πέδονδε 1 
πέλ-ω 1 
πέλαζε 1 
πέλας 6 
πέλεθος 1 
πέλειν 1 
πέλεκυ-ς 1 
πέλεκυς 1 
πέλο-μαι 1 
πέλομαι 2 
πέλω 2 
πέλωρ 1 
πέμπ-ω 5 
πέμπε 2 
πέμπει 3 
πέμπειν 3 
πέμπουσί 1 
πέμπουσιν 1 
πέμπτης 1 
πέμπτος 2 
πέμπτῃ 1 
πέμπω 5 
πέμπων 2 
πέμψαι 3 
πέμψας 3 
πέμψατε 2 
πέμψειε 3 
πέμψομέν 1 
πέμψομεν 1 
πέμψον 2 
πέμψουσι 1 
πέμψω 2 
πέν-ομαι 1 
πένης 6 
πένησιν 1 
πένητ-ος 1 
πένητα 1 
πένητας 1 
πένητι 1 
πένθος 2 
πένομαι 1 
πέντ-αθλον 1 
πέντε 17 
πέντε· 1 
πέπαικα 3 
πέπαισμαι 1 
πέπαλμαι 1 
πέπαμαι 1 
πέπαρμαι 1 
πέπασθε 2 
πέπαυκα 1 
πέπαυμαι 2 
πέπαυσο 1 
πέπεικα 5 
πέπεις-θον 1 
πέπεις-ται 1 
πέπεισαι 1 
πέπεισθε 3 
πέπεισθι 1 
πέπεισθον 3 
πέπεισμαί 1 
πέπεισμαι 12 
πέπεισο 1 
πέπεισται 3 
πέπεμμαι 4 
πέπεμπται 1 
πέπεμφθε 1 
πέπεμψαι 1 
πέπηγα 2 
πέπιθμεν 1 
πέπιθον 1 
πέπισθι 1 
πέπιστε 1 
πέπιστον 1 
πέπλασμαι 1 
πέπλεγ-μαι 1 
πέπλεγμαι 4 
πέπλευκα 1 
πέπλευσμαι 1 
πέπληγα 2 
πέπληγμαι 4 
πέπληγον 1 
πέπληθα 1 
πέπλημαι 1 
πέπλησμαι 1 
πέπλυμαι 1 
πέπλωκα 1 
πέπνευκα 1 
πέπνιγμαι 1 
πέπνυμαι 1 
πέπνυσο 1 
πέποιθα 9 
πέποιθε 1 
πέποισθα 1 
πέπομαι 1 
πέπομφα 4 
πέπον 1 
πέπονθα 4 
πέπονθε 1 
πέπονθεν 1 
πέπορδα 1 
πέποσθε 2 
πέποσχα 1 
πέπραγα 6 
πέπραγμαι 4 
πέπρακα 2 
πέπρακε 1 
πέπρακταί 1 
πέπρακται 4 
πέπραμαι 1 
πέπραξαι 2 
πέπραξο 1 
πέπραχα 5 
πέπραχε 1 
πέπραχθε 3 
πέπραχθον 3 
πέπρημαι 2 
πέπρησμαι 1 
πέπρισμαι 1 
πέπρωται 2 
πέπταμαι 1 
πέπτω 1 
πέπτωκα 2 
πέπυσμαι 2 
πέπωκα 2 
πέπων 2 
πέρ 9 
πέρ-νημι 1 
πέρα 2 
πέραν 3 
πέρας 4 
πέρατ-ος 1 
πέρατος 1 
πέρδιξ 1 
πέρδομαι 2 
πέρθ-ω 2 
πέρθαι 2 
πέρθω 4 
πέρι 7 
πέριξ 1 
πέρναμαι 1 
πέρνημι 1 
πέρσαι 1 
πέρσοιεν 1 
πέρσομαι 1 
πέρσω 1 
πέσε 1 
πέσεν 1 
πέσοι 1 
πέσοιμί 1 
πέσσυρες 2 
πέσυρα 1 
πέτ-ο-μαι 1 
πέτ-ομαι 2 
πέτα-μαι 1 
πέταμαι 3 
πέτεσθαι 1 
πέτομαι 11 
πέτρα 1 
πέτραν 1 
πέτρας 2 
πέτρῃ 1 
πέττω 3 
πέφαγ-κα 1 
πέφαγκα 5 
πέφαμαι 1 
πέφαν-ται 1 
πέφανθε 3 
πέφανθον 3 
πέφανσαι 3 
πέφανσο 3 
πέφανται 2 
πέφαργμαι 1 
πέφασμαι 7 
πέφευγα 4 
πέφευγε 1 
πέφηνα 4 
πέφηνα; 1 
πέφλασμαι 1 
πέφνον 2 
πέφνων 1 
πέφραγμαι 1 
πέφραδον 1 
πέφρακα 1 
πέφρασμαι 5 
πέφρασται 1 
πέφρικα 4 
πέφρυγμαι 1 
πέφυκα 4 
πέφυκε 1 
πέφυκεν 1 
πέφυρμαι 1 
πέψω 1 
πήγ-νυ-μι 1 
πήγ-νυμι 2 
πήγνυμαι 1 
πήγνυμι 6 
πήλυι 1 
πήξω 3 
πήχε-ας 1 
πήχε-ε 1 
πήχε-ες 1 
πήχε-ι 1 
πήχε-ος 1 
πήχε-σι 2 
πήχε-ων 2 
πήχε-ως 3 
πήχεες 1 
πήχει 2 
πήχεις 5 
πήχεος 1 
πήχυ-ιο-ς 1 
πήχυ-σι 1 
πί-αλο-ς 1 
πί-μ-πλη-μι 1 
πί-μ-πλημι 1 
πί-μ-πρη-μι 1 
πί-μ-πρημι 1 
πί-πτω 1 
πίει 1 
πίεις 1 
πίθησθε 1 
πίθος 1 
πίθων 1 
πίλ-ναμαι 1 
πίλ-νημι 1 
πίλναμαι 3 
πίμ-πλη-μι 3 
πίμ-πλη-μι; 1 
πίμπλημι 5 
πίμπρημι 5 
πίνειν 6 
πίντε 1 
πίνω 11 
πίομαι 5 
πίπτει 1 
πίπτειν 2 
πίπτω 8 
πίς-τι-ς 2 
πίς-υνο-ς 2 
πίστις 3 
πίσυνοι 1 
πίσυρες 3 
πίτ-νημι 1 
πίτ-νω 1 
πίτνημι 3 
πίτνω 2 
πίττα 1 
πίτυς 1 
πίτυσι 1 
πίτυσσι 1 
πίων 2 
πα 2 
πα- 1 
πα-τ 1 
πα-τέρ-α 1 
πα-τήρ 2 
πα-τρ 1 
παίδες 1 
παίδευε 2 
παίδευον 1 
παίδευσαι 1 
παίδευσιν 1 
παίδευσις 1 
παίδων 10 
παίειν 1 
παίζει 1 
παίζω 4 
παίζων 1 
παίσειεν 2 
παίσομαι 1 
παίσω 1 
παίω 6 
παγ- 2 
παγ-ετό-ς 1 
παγήσομαι 4 
παγκάλως 1 
παγκράτιον 1 
παθ- 3 
παθ-εῖν 1 
παθ-σκω 3 
παθεῖν 10 
παθοῦσα 1 
παθόντα 1 
παθόντε 1 
παθόντες 1 
παθών 2 
παθὼν 2 
παι- 1 
παιήσω 1 
παιγ- 1 
παιδ 1 
παιδ- 2 
παιδ-άριο-ν 1 
παιδ-ίο-ν 1 
παιδ-ίσκη 1 
παιδ-ίσκο-ς 1 
παιδ-ισκ-άριον 1 
παιδ-ός 2 
παιδία 1 
παιδίον 1 
παιδαγωγέω 2 
παιδεία 2 
παιδείαν 1 
παιδείας 2 
παιδείᾳ 1 
παιδευθή-σομαι 1 
παιδευθείς 2 
παιδευτέον 1 
παιδευτέος 1 
παιδευτός 1 
παιδεύ-ω 4 
παιδεύειν 6 
παιδεύεσθαι 1 
παιδεύεται 1 
παιδεύομεν 1 
παιδεύουσα 1 
παιδεύουσι 1 
παιδεύσαι 1 
παιδεύσας 1 
παιδεύσω 1 
παιδεύω 6 
παιδεύων 2 
παιδεῦον 1 
παιδεῦσαι 3 
παιδικά 1 
παιδικῶν 1 
παιδιᾷ 1 
παιδο-τρίβ-η-ς 1 
παιδο-τρίβα 1 
παιδοτρίβαις 1 
παιδοτρίβῃ 1 
παιδοτροφία 1 
παιδός 1 
παιδὸς 6 
παιε- 1 
παιξοῦμαι 1 
παισί 1 
παιστέος 1 
παισὶ 1 
παισὶν 1 
παλ- 1 
παλ-ς-το 1 
παλίν-σκιος 1 
παλίς-συτος 1 
παλαί-ς-τρα 1 
παλαί-τατος; 1 
παλαί-τερος 1 
παλαί-ω 1 
παλαίσω 1 
παλαίτερος 1 
παλαίω 4 
παλαι-ό-ς 2 
παλαιό-ς 1 
παλαιὸς 1 
παλαὶ 1 
παλτο 1 
παμ-φαίνω 1 
παμπόλλων 1 
παμπόνηρος 1 
παμφαίνω 1 
παμφαίνων 1 
παν 1 
παν- 1 
παν-ήγυρις 1 
παν-σέληνος 1 
πανδημεί 4 
πανς-σι 1 
πανσέληνον 1 
πανσσα 1 
παντ- 1 
παντ-yα 3 
παντ-ί 2 
παντ-αχ-οῖ 1 
παντ-αχ-ό-θεν 1 
παντ-αχ-ό-σε 1 
παντ-ο- 1 
παντ-ο-πώλιο-ν 1 
παντ-ς 1 
παντ-σι 1 
παντ-ός 2 
παντάπασι 1 
παντάπασιν 2 
παντί 3 
πανταχόθεν 1 
πανταχόσε 1 
πανταχῇ 1 
παντοίων 2 
παντοδαποὺς 1 
παντσα 2 
παντός 3 
παντὶ 5 
παντὸς 5 
παρ' 32 
παρ- 1 
παρ-έσχημαι 1 
παρ-ήβηκα 1 
παρ-αινέω 1 
παρ-ενομ- 1 
παρ-ηνομ- 1 
παρ-ιεμαι 1 
παρ-οινέω 1 
παρ-οξυνω 1 
παρ-ρησία 1 
παρ-ῴχηκα 1 
παρά 32 
παρά-δοξος 1 
παρά-φρων 1 
παράβυστος 1 
παράγγελλε 1 
παράδειγμα 4 
παράδεισος 1 
παράδοτε 1 
παράκειμαι 1 
παράκεισο 1 
παράλαβε 1 
παράλειψις 1 
παράστηθι 1 
παράταξις 2 
παρέδοσαν 3 
παρέδωκεν 1 
παρέλιπεν 1 
παρέμεινα 1 
παρέντες 1 
παρέξ 2 
παρέξομαι 1 
παρέξω 1 
παρέσοιντο 1 
παρέσομαι 1 
παρέσονται 1 
παρέσται 1 
παρέστησε 1 
παρέστω 1 
παρέσχεν 1 
παρέσχηται 1 
παρέχει 1 
παρέχειν 2 
παρέχεις 1 
παρέχεσθαι 2 
παρέχον 1 
παρέχω 4 
παρέχων 1 
παρήγγειλαν 3 
παρήγγειλε 1 
παρήγγελλεν 1 
παρήγγελτο 1 
παρήλαυνον 1 
παρήχησις 1 
παρίστασαι; 1 
παρίστατο 1 
παρίσωσις 1 
παρα- 1 
παρα-κελευστός 1 
παρα-νενόμηκα 1 
παρα-νομέω 1 
παρα-στορῶ 1 
παραί 1 
παραβήσομαι 1 
παραβαίνειν 1 
παραβαίνοι 2 
παραβαίνῃ 1 
παραβαλοῦ 1 
παραβεβήκασιν 1 
παραβῆναι 2 
παραγένοιντο 1 
παραγένωνται 1 
παραγγέλλει 2 
παραγγέλλειν 1 
παραγγέλλοι 1 
παραγγέλλουσιν 1 
παραγγέλλω 4 
παραγγέλλῃ 2 
παραγενέσθαι 1 
παραγενομένη 1 
παραδίδωμι 2 
παραδείσου 1 
παραδείσῳ 1 
παραδεδώκασι 1 
παραδεδώκοιεν 1 
παραδοίησαν 2 
παραδοτέα 1 
παραδοῖεν 2 
παραδοῖμεν 1 
παραδοῦναι 1 
παραδόντες 1 
παραδῶμεν 1 
παραδῷ 1 
παραινέσεις 1 
παραινεῖν 1 
παραινοῦντι 1 
παραινῶ 2 
παραιτήσομαι 1 
παρακαλεῖ 3 
παρακαλεῖς 1 
παρακελευόμενος 1 
παρακελευώμεθα 1 
παρακελεύεσθαί 1 
παρακελεύεσθαι 1 
παρακελεύομαι 3 
παρακελεύονται 1 
παρακεῖσθαι 1 
παρακληθέντες 1 
παρακούειν 1 
παραλείπω 3 
παραλιπεῖν 1 
παραλύειν 2 
παραμεῖναι 1 
παρανομῶν 1 
παρανόμων 1 
παραπέσοι 1 
παραπλήσιος 2 
παρασάγγας 1 
παρασάγγην 1 
παρασκευάζειν 1 
παρασκευάζεσθαι 1 
παρασκευάζομαι 2 
παρασκευάζω 2 
παρασκευάσασθαι 1 
παρασκευαζόμενος 1 
παρασκευασθήσεται 1 
παρασκευαστικὸν 1 
παρασκευὴ 1 
παρασκευῆς 2 
παρασχεῖν 1 
παρασχόμενος 1 
παρασχόν 2 
παρατίθεσθαι 1 
παρατείναιμι 1 
παρατείχισμα 1 
παρατρέψας 1 
παραχρῆμ' 1 
παραχρῆμα 1 
παραχωρεῖν 1 
παραχωρῆσαι 1 
παραχωρῶ 1 
παρδ- 1 
παρείη 1 
παρείπῃ 1 
παρείχοντο 1 
παρεγένοντο 1 
παρεγένοντό 1 
παρεικαθεῖν; 1 
παρειπών 1 
παρεκάλεσέ 1 
παρεκάλεσα 1 
παρεκαθέζετο 1 
παρεκελεύετο 2 
παρελήλυθα 1 
παρελαύνειν 1 
παρελθεῖν 1 
παρεσκευάζοντο 1 
παρεσκεύασται 1 
παρεσκεύαστο 4 
παρεστάτεις 1 
παρεχόντω 1 
παρεῖναι 6 
παρεῖχον 1 
παρηγγελμένον 1 
παρθ-ένο-ς 1 
παρθένο-ς 1 
παρθεν-ών 1 
παριέναι 2 
παριοῦσα 1 
παριόντος 1 
παριών 1 
παροίτερος 1 
παροιμίας 1 
παρομοίωσις 1 
παρονομασία 1 
παροξυνεῖ 1 
παρορᾶν 1 
παρορᾶται 1 
παροῦσι 1 
παρρησιάζομαι 2 
παρόδου 1 
παρόν 1 
παρόντ' 1 
παρόντα 5 
παρόντας 3 
παρόντες 3 
παρόντι 2 
παρόντος 2 
παρόντων 1 
παρὰ 60 
παρὼν 2 
παρῄνει 2 
παρῄρηται 1 
παρῆν 2 
παρῆσαν 2 
παρῇ 2 
παρῇς 1 
παρῳνήθην 1 
πασομαι 3 
πασσέληνος 1 
πασσχω 1 
παστέος 1 
πασχόντων 1 
πασῶν 5 
πατ- 2 
πατ-ε- 1 
πατάξω 1 
πατάσσω 1 
πατέομαι 4 
πατέρ' 2 
πατέρ-α 1 
πατέρ-ας 1 
πατέρ-ε 1 
πατέρ-ες 1 
πατέρ-οιν 1 
πατέρ-ων 1 
πατέρα 20 
πατέρας 1 
πατέρες 4 
πατέρι 1 
πατέρος 2 
πατέρων 1 
πατήρ 11 
πατε- 1 
πατερ- 2 
πατρ- 2 
πατρ-ί 1 
πατρ-ίδιον 1 
πατρ-ός 1 
πατρά-σι 1 
πατρί 2 
πατρίδ' 1 
πατρίδα 5 
πατρίδος 2 
πατρίους 1 
πατρίς 4 
πατριδ- 1 
πατρικὸς 1 
πατροκτόνος 1 
πατρόκτονος 1 
πατρός 9 
πατρώιός 1 
πατρὶ 3 
πατρὶς 2 
πατρὸς 13 
πατρῶν 1 
πατρῶν; 1 
πατρῷοί 1 
πατὴρ 14 
παυθήσομαι 1 
παυσαμένου 1 
παυστέος 1 
παχυ-λό-ς 1 
παχύ-ς 1 
παχύ-της 1 
παχύνω 1 
παύ-ω 1 
παύειν 1 
παύεσθαι 2 
παύομέν 1 
παύομαι 4 
παύονται 1 
παύσαντες 2 
παύσασθαι 2 
παύσει 1 
παύσεσθαι 2 
παύσομαι 3 
παύσονται 1 
παύσω 3 
παύσωμαι 1 
παύω 6 
παῖ 6 
παῖδ' 1 
παῖδές 1 
παῖδα 10 
παῖδας 12 
παῖδε 2 
παῖδες 12 
παῖς 22 
παῖσα 1 
παῖσον 1 
παῦε 1 
παῦσαι 1 
πδ 1 
πε-ποίη-κα 1 
πε-φιδέσθαι 1 
πε-φόνευκα; 1 
πείθ-ω 13 
πείθει 1 
πείθειν 6 
πείθεσθαί 2 
πείθεσθαι 6 
πείθεται 2 
πείθηται 1 
πείθομαι 4 
πείθου 7 
πείθουσα 1 
πείθουσιν 1 
πείθω 27 
πείθῃς 2 
πείκω 2 
πείρα 1 
πείρατος 1 
πείρω 2 
πείρᾳ 1 
πείσαιμι 2 
πείσας 1 
πείσει 1 
πείσειαν 1 
πείσεσθαι 3 
πείσεται 1 
πείσο- 1 
πείσομαι 9 
πείσονται 2 
πείσω 8 
πείσωσιν 1 
πεδ-yος 1 
πεδ-ίο-ν 1 
πεδά 1 
πεδία 1 
πεδίοιο 1 
πεδίον 7 
πεδίον-δε 1 
πεδίου 2 
πεδίῳ 1 
πεζός 2 
πεζῇ 1 
πειθ- 10 
πειθ-ώ 1 
πειθαρχεῖν 1 
πειθοῖ 2 
πειθοῦς 3 
πειθό-α 1 
πειθό-ι 1 
πειθό-ος 1 
πειθόμενον 1 
πειθώ 5 
πειθώμεθα 2 
πεινάω 2 
πεινάων 1 
πεινή-εν 1 
πεινήμεναι 3 
πεινήσω 1 
πεινα- 1 
πεινη- 1 
πεινῆν 2 
πεινῶ 2 
πεινῶν 2 
πεινῶσι 1 
πειράε- 1 
πειράομαι 2 
πειράομαι; 1 
πειράσαντες 1 
πειράσθω 1 
πειράσομαι 5 
πειράω 1 
πειρήσομαι 1 
πειραθήσομαι 1 
πειρασόμεθα 2 
πειρείνω 1 
πειρἁσομαι 1 
πειρᾶσθαι 1 
πειρᾶσθε 1 
πειρᾶται 1 
πειρᾷ 1 
πειρῴμην 1 
πειρῶ 1 
πειρῶμαι 4 
πειρῶνται 1 
πειρῷντο 1 
πεισθήσομαι 2 
πεισθήσομαι; 1 
πεισθείη 2 
πεισθείητε 1 
πειστέον 4 
πειστέος 1 
πειστός 1 
πεκ- 2 
πεκ-yω 1 
πεκτ-έ-ω 1 
πεκτ-ε- 1 
πεκτέω 1 
πελ- 2 
πελάζειν 3 
πελάζω 5 
πελάθω 1 
πελάσαι 1 
πελάσω 1 
πελάω 1 
πελέκεσσι 1 
πελα- 1 
πελτασταί 3 
πελτασταὶ 2 
πελταστικῷ 1 
πελταστὰς 1 
πελταστῶν 1 
πελῶ 1 
πεμπ- 1 
πεμπάζω 1 
πεμπτέος 1 
πεμπτημόριον 1 
πεμπτός 1 
πεμπώβολον 1 
πεμφθέντες 1 
πεμφθήσομαι 1 
πεμφθεῖσαν 1 
πενές-τερος 1 
πενίαν 1 
πενίᾳ 1 
πενεστέρους 1 
πενετ-τερος 1 
πενητ- 1 
πενθ- 2 
πενθ-ερό-ς 1 
πενθ-σμα 1 
πενθ-σομαι 3 
πενθέω 1 
πενθείω 1 
πενθεῖν 1 
πενθικῶς 1 
πενθοῦντες 1 
πενθσομαι 1 
πεντάκις 3 
πεντήκοντα 9 
πεντακισχιλίων 1 
πεντακοσίους 1 
πεντακοσιάκις 1 
πεντακοσιοστός 1 
πεντακόσιοι 3 
πεντεκαίδεκα 1 
πεντεκαιδεκάκις 1 
πεντηκοντάκις 1 
πεντηκοστός 1 
πεοίρρυτος 1 
πεπ- 2 
πεπάνθαι 1 
πεπάσμην 1 
πεπέμμεθα 1 
πεπέρασμαι 1 
πεπέτασμαι 2 
πεπήδηκα 1 
πεπίθατι 1 
πεπίθω 1 
πεπαίνηκα 1 
πεπαίνω 3 
πεπαίσθω 1 
πεπαίτατος 1 
πεπαίτερος 1 
πεπαθτε 1 
πεπαθυῖα 1 
πεπαιδευκυῖα 1 
πεπαιδευκός 1 
πεπαιδευκώς 1 
πεπαιδευμένος 2 
πεπαιδεύμεθα 1 
πεπαιδεῦσθαι 1 
πεπαν- 1 
πεπανθήσομαι 1 
πεπαρ-ῴνηκα 1 
πεπαρεῖν 2 
πεπαύσομαι 4 
πεπείσθω 1 
πεπείσθων 2 
πεπείσθωσαν 1 
πεπείσμεθα 2 
πεπειθ- 1 
πεπειθ-μαι 1 
πεπειθ-ται 2 
πεπειθθον 1 
πεπειθται 1 
πεπεισμένοι 2 
πεπεισμένος 3 
πεπεμμ-μαι 1 
πεπεμπ-μαι 2 
πεπεμπ-μεθα 1 
πεπεμπ-σαι 1 
πεπεμπ-σθε 1 
πεπεμπ-ται 1 
πεπεράνθω 1 
πεπερημένος 1 
πεπεῖσθαι 1 
πεπθτε 1 
πεπιθήσω 2 
πεπιθεῖν 1 
πεπιθτι 1 
πεπλήγετο 1 
πεπλήξομαι 1 
πεπλεκ-μαι 1 
πεπνυμένος 1 
πεποίη-κα 1 
πεποίη-μαι 2 
πεποίηκα 2 
πεποίηκας 2 
πεποίηκε 4 
πεποίηκεν 3 
πεποίημαι 2 
πεποίησο 2 
πεποίηται 1 
πεποιήκασι 1 
πεποιήκασιν 1 
πεποιήσεσθαι 1 
πεποιήσομαι 1 
πεποιηκέναι 3 
πεποιηκότα 1 
πεποιηκότος 1 
πεποιηκότων 1 
πεποιηκώς 2 
πεποιηκὼς 4 
πεποιημένος 3 
πεποιησοίμην 1 
πεποιησόμενος 1 
πεποιῆσθαι 2 
πεπολιτευμένα 1 
πεπονθότες 1 
πεπονθότι 1 
πεπονθὼς 3 
πεπορεῖν 2 
πεπράγμεθα 1 
πεπράξεται 1 
πεπράσθω 1 
πεπράχθω 1 
πεπράχθων 2 
πεπραγ-σαι 1 
πεπραγ-σθε 1 
πεπραγμένα 1 
πεπραγμένοι 2 
πεπραγμένοις 1 
πεπραγμένος 5 
πεπραγμένων 2 
πεπραγται 1 
πεπραγότες 1 
πεπραξομαι 1 
πεπρασομαι 1 
πεπρωμένη 2 
πεπρωμένην 1 
πεπρᾶχθαι 2 
πεπτεώς 1 
πεπτηώς 2 
πεπτωκότων 1 
πεπτός 1 
πεπτώς 2 
πεπόνηται 1 
πεπόνθατε 3 
πεπόνθεις 1 
πεπόνθω 1 
πεπόρθηται 1 
πεπότημαι 1 
πεπύθοιτο 1 
περ 21 
περ- 1 
περάω 2 
περήσω 1 
περί 49 
περί-νεως 1 
περίβλεπτον 1 
περίδοσθε 1 
περίεσσι 1 
περίθες 3 
περίπλοε 1 
περίπλοι 1 
περίπλοιν 1 
περίπλοις 1 
περίπλοο-ν 1 
περίπλοοι 1 
περίπλοος 2 
περίπλου 2 
περίπλου-ν 1 
περίπλου-ς 1 
περίπλους 3 
περίπλω 1 
περίπλων 1 
περίπλῳ 1 
περίφοβος 1 
περίφρασις 1 
περαίνειν 1 
περαίνοιτο 1 
περαίνω 4 
περαν- 2 
περανθέν 1 
περανῶ 1 
περασω 1 
περδ- 1 
περθ- 1 
περθ-σθαι 2 
περι-έπτισμαι 1 
περι-έστειξα 1 
περι-έφθην 1 
περι-επτίσθην 1 
περι-θρεκτέος 1 
περι-οπτέος 2 
περιέβαλλον 1 
περιέχειν 1 
περιίστασθαι 1 
περιβάλλειν 1 
περιβάλλω 1 
περιγίγνεσθαι 1 
περιγίγνομαι 1 
περιγενέσθαι 1 
περιγενήσεται 1 
περιγενοίμην 1 
περιγενόμενος 1 
περιγιγνόμεθα 1 
περιδήσομαι 1 
περιδου 1 
περιδώμεθον 1 
περιεγένου 1 
περιελόντες 1 
περιεμένομεν 1 
περιεστηκότας 1 
περιεῖδε 1 
περιεῖδον 1 
περιεῖναι 3 
περιιέναι 1 
περιιόντι 1 
περικεκομμένοι· 1 
περιμάχητον 1 
περιμένειν 3 
περιμένετε 1 
περιμείνασι 1 
περιοίκους 2 
περιοικούντων 1 
περιορᾶν 1 
περιορῶ 4 
περιορῶμεν 1 
περιουσίαν 1 
περιπίπτουσι 1 
περιπλέοντες 1 
περιπλοο- 1 
περιπλόοιν 1 
περιπλόοις 1 
περιπλόου 1 
περιπλόους 1 
περιπλόω 1 
περιπλόων 1 
περιπλόῳ 1 
περιπρό 1 
περισπώμενος 1 
περισσὰ 1 
περιστάντα 1 
περιστήωσι 1 
περιστερ-εών 1 
περιστερά 1 
περιστεράς 1 
περιττός 1 
περιτυγχάνει 1 
περιφερείας 1 
περιχαρής 1 
περιόψεσθαι 3 
περιόψονται 1 
περὶ 104 
περᾶν 2 
πεσέομαι 2 
πεσεῖν 1 
πεσεῖται 1 
πεσοῦμαι 5 
πεσόντα 2 
πετ- 6 
πετά-ννυμι 1 
πετάν-νυμι 1 
πετάννυμι 6 
πετάσθην 1 
πετήσομαι 1 
πετα- 1 
πεταννύω 1 
πετε- 1 
πετεομαι 1 
πετνάω 1 
πετρᾶν 1 
πετῶ 1 
πευθ- 5 
πευθ-ήν 1 
πευθσομαι 1 
πευσοῦμαι 2 
πευστέος 1 
πευσόμενος 3 
πεφάνθαι 3 
πεφάνθω 1 
πεφάνθων 2 
πεφάσθω 3 
πεφάσμεθα 1 
πεφήσεται 1 
πεφήσομαι 1 
πεφαν-μαι 1 
πεφασμένοι 2 
πεφασμένος 6 
πεφευγὼς 1 
πεφιδήσεται 1 
πεφιδήσομαι 2 
πεφιδόμην 1 
πεφρίκοντας 1 
πεφρίκων 1 
πεφραδ-μαι 1 
πεφραδ-ται 1 
πεφραδμένος 3 
πεφρικοντας 1 
πεφυγμένος 1 
πεφυζότες 1 
πεφυκέναι 2 
πεφυκότα 1 
πεφυκότων 1 
πεφυώς 1 
πεφόβημαι 1 
πεφόβησθε 3 
πεφύασι 2 
πεφύκασί 1 
πεφύκασι 2 
πεφύκει 1 
πεφύκῃ 1 
πεφύλαγμαι 1 
πεφύλαχα 1 
πεφύλαχα; 1 
πεφύρσεσθαι 1 
πεφύρσομαι 1 
πεύγω 1 
πεύθ-ομαι 1 
πεύθομαι 4 
πεύσεταί 1 
πεύσομαι 2 
πεῖ 1 
πεῖρα 1 
πεῖραρ 1 
πεῖρας 1 
πεῖσαι 2 
πεῖσμα 1 
πηγ- 2 
πηγνυ-ι-το 1 
πηγνύοιτο 1 
πηγνύω 1 
πηγνῦτο 2 
πηγὴ 1 
πηγῶν 1 
πηδάω 2 
πηδήσομαι 1 
πηκτός 1 
πηλίκος 2 
πημαίνω 1 
πημονῶν 1 
πηνίκ' 2 
πηνίκα 1 
πηχέ-οιν 1 
πηχέων 1 
πηχε 2 
πηχυ- 1 
πθ 1 
πι- 7 
πι-αλέο-ς 1 
πι-π 3 
πι-πετ-ω 1 
πι-πι-σκω 1 
πι-πρα-σκω 1 
πι-πτω 1 
πι-φαύσκω 1 
πιέειν 1 
πιέζει 1 
πιέζω 1 
πιαίνω 3 
πιαν- 1 
πιανῶ 1 
πιεῖν 3 
πιθ- 12 
πιθ-ανό-ς 1 
πιθ-ανός 1 
πιθ-τι-ς 1 
πιθάκνη 1 
πιθήσας 2 
πιθήσω 2 
πιθε- 1 
πιθοίμην 1 
πιθοῦ 1 
πιθώμεθα 1 
πικ-ῖα 1 
πικράν 1 
πικραίνω 1 
πικρός 1 
πικρότατος 1 
πικρότερος 1 
πικρὸς 1 
πιλ-νάω 1 
πιλνάω 2 
πιμπλάνομαι 1 
πιμπλάω 1 
πινυ- 2 
πινυτή 1 
πινυτό-ς 1 
πινω 2 
πινύ-σκω 1 
πινύσκω 2 
πιομαι 1 
πιοῦμαι 1 
πιπίσκω 1 
πιππίζω 1 
πιπράσκω 1 
πιπράω 1 
πιπρασκω 1 
πιπτω 1 
πιστά 1 
πιστεύειν 1 
πιστεύοιτε 1 
πιστεύσομεν 1 
πιστεύω 6 
πιστεύων 3 
πιστοτάτους 1 
πιστόν 1 
πιστός 3 
πιστὰ 3 
πιστὸς 1 
πιστῶν 1 
πιστῶς 1 
πισω 1 
πιτ-νάω 1 
πιτνάω 1 
πιφαύσκω 1 
πιότατος; 1 
πιότερος 1 
πλ- 1 
πλάγια 1 
πλάγξομαι 1 
πλάζομαι 1 
πλάζω 3 
πλάν-ητ-ες 1 
πλάνην 1 
πλάσιος 1 
πλάτος 1 
πλάττω 2 
πλέα 2 
πλέαι 1 
πλέγδην 1 
πλέη 1 
πλέθρου 1 
πλέθρων 1 
πλέκ-ω 8 
πλέκομεν 1 
πλέκω 9 
πλέξα-σθαι 1 
πλέξαι 1 
πλέξομαι; 1 
πλέξω 1 
πλέοιεν 2 
πλέοιμι 1 
πλέομεν 1 
πλέον 27 
πλέονος 1 
πλέος 1 
πλέοτιν 1 
πλέουσα 2 
πλέουσι 1 
πλέουσιν 1 
πλέω 13 
πλέων 4 
πλέως 2 
πλέῳ 1 
πλή-θ-ω 2 
πλήγ-νυμι 1 
πλήγνυμι 1 
πλήθει 8 
πλήθειν 1 
πλήθους 3 
πλήθουσα 1 
πλήθουσαν 2 
πλήθω 1 
πλήν 8 
πλήξω 1 
πλήρη 1 
πλήρης 3 
πλήττω 6 
πλίνθοι 1 
πλίνθοις 1 
πλίνθος 2 
πλίνθων 1 
πλίσσομαι 1 
πλα- 4 
πλαγ- 2 
πλαγγ- 1 
πλαγκτός 1 
πλαγὰν 1 
πλαθω 2 
πλαισίου 1 
πλακ- 1 
πλανά-ω 1 
πλανάω 1 
πλανήσομαι 1 
πλασιος 1 
πλαστός 2 
πλατ- 1 
πλείη 1 
πλείονα 1 
πλείονες 2 
πλείονι 1 
πλείονος 4 
πλείοσι 2 
πλείοσιν 1 
πλείους 10 
πλείστην 1 
πλείστοις 2 
πλείστου 3 
πλείστους 3 
πλείστων 2 
πλείστῳ 1 
πλείω 13 
πλείων 3 
πλεθριαῖον 1 
πλεθριαῖος 1 
πλειστάκις 1 
πλειόνων 2 
πλεκ- 2 
πλεκ-δην 1 
πλεκτός 1 
πλεονάκις 1 
πλεονασμός 1 
πλεονεξίαν 1 
πλευ- 3 
πλευσοῦμαι 2 
πλευστέος 1 
πλευσόμεθα 1 
πλεύσαντες 1 
πλεύσομαι 1 
πλεϝ- 1 
πλεῖ 2 
πλεῖθ' 1 
πλεῖν 16 
πλεῖον 2 
πλεῖος 1 
πλεῖς 1 
πλεῖστα 1 
πλεῖσται 1 
πλεῖστοι 5 
πλεῖστον 5 
πλεῖστος 1 
πλεῖτε 1 
πλεῖτον 2 
πλεῦσαι 1 
πλη- 3 
πλη-θ-ώρη 2 
πλη-ς-μονή 1 
πλη-ς-μόνη 1 
πληγ- 2 
πληγάς 3 
πληγήν 1 
πληγήσομαι 1 
πληγεὶς 1 
πληγὰς 2 
πληγὴ 1 
πληγῶν 1 
πληθυνομαι 1 
πληθύν 1 
πληθύω 2 
πληροῦν 1 
πληρωθέντος 2 
πληρωθείη 1 
πληρόω 1 
πλησίον 7 
πλησθέν 1 
πλησιάζοντας 1 
πλησιάζω 2 
πλησιαίτατος 1 
πλησιαίτερος 1 
πλησιος 1 
πλοκ- 1 
πλοος 1 
πλουσίους 1 
πλουσίων 1 
πλουσιωτάτους 1 
πλουσιώτεροι 1 
πλουσιώτερος 1 
πλουτ-ιος 1 
πλουτεῖ 1 
πλουτεῖν 4 
πλουτιος 1 
πλουτοῦσιν 1 
πλουτῶ 1 
πλουτῶν 1 
πλοχυός 1 
πλούς-ιο-ς 1 
πλούσιοι 3 
πλούσιον 2 
πλούσιος 3 
πλούτ-αξ 1 
πλοῖά 1 
πλοῖα 8 
πλοῖον 3 
πλοῦν 2 
πλοῦς 8 
πλοῦτο-ς 1 
πλοῦτον 2 
πλοῦτος 1 
πλυ- 3 
πλυν- 1 
πλυνω 1 
πλυνῶ 1 
πλυτέος 1 
πλυτός 1 
πλωτός 1 
πλόμενος 1 
πλόος 4 
πλόῳ 1 
πλύνω 2 
πλώσομαι 1 
πλώω 3 
πλὴν 20 
πλῆ-θ-ος 1 
πλῆθος 13 
πλῆκτρον 2 
πλῆντο 1 
πλῆξ' 2 
πλῆτο 2 
πλῴζω 1 
πλῷ 1 
πνέω 13 
πνίγω 3 
πνίξω 1 
πνείω 4 
πνευ- 2 
πνευσοῦμαι 2 
πνεύσομαι 2 
πνεύω 1 
πνεϝ- 1 
πνεϝω 1 
πνεῖν 1 
πνιγ- 2 
πνιγήσομαι 1 
πνιγω 1 
πνιξω 1 
πνοαῖσιν 1 
πνοιή 1 
πνυ- 7 
πνύνθην 1 
πο- 6 
πο-τήρ-ιο-ν 1 
πο-τό-ν 1 
ποί 2 
ποί-μνη 1 
ποία 2 
ποίαν 1 
ποίας 1 
ποίεε 1 
ποίει 9 
ποίεις 1 
ποίη 1 
ποίη-μα 2 
ποίη-σι-ς 2 
ποίημι 1 
ποίησαι 1 
ποίησαν 1 
ποίησις 2 
ποίησον 3 
ποίοις 1 
ποίου 2 
ποίους 1 
ποδ- 4 
ποδ-ά-νιπτρο-ν 1 
ποδ-ήνεμος 1 
ποδ-σι 2 
ποδ-ός 1 
ποδῆρες 1 
ποδῶν 4 
ποθ' 2 
ποθέ-ω 1 
ποθέν 2 
ποθέσομαι 1 
ποθέω 2 
ποθήσομαι 1 
ποθήσω 1 
ποθήω 1 
ποθί 1 
ποθεν 3 
ποθεῖν 1 
ποθορῆσθα 1 
ποι-μήν 1 
ποι-νή 1 
ποι-πνύω 1 
ποι-ώδης 1 
ποιέ-ω 8 
ποιέει 2 
ποιέειν 1 
ποιέεις 1 
ποιέεσθαι 1 
ποιέεσθε 2 
ποιέεσθον 3 
ποιέεται 1 
ποιέετε 2 
ποιέετον 3 
ποιέησθε 1 
ποιέησθον 2 
ποιέηται 1 
ποιέητε 1 
ποιέητον 2 
ποιέο-ι-σο 1 
ποιέο-ι-το 1 
ποιέοι 1 
ποιέοιεν 1 
ποιέοιμεν 1 
ποιέοιμι 1 
ποιέοιντο 1 
ποιέοιο 1 
ποιέοις 1 
ποιέοισθε 1 
ποιέοισθον 1 
ποιέοιτε 1 
ποιέοιτο 1 
ποιέοιτον 1 
ποιέομαι 1 
ποιέομεν 1 
ποιέον 2 
ποιέοντα 3 
ποιέονται 1 
ποιέοντας 1 
ποιέοντε 2 
ποιέοντες 1 
ποιέοντι 2 
ποιέοντος 2 
ποιέου 1 
ποιέουσα 1 
ποιέουσαι 1 
ποιέουσαν 1 
ποιέουσι 3 
ποιέω 8 
ποιέωμαι 1 
ποιέωμεν 1 
ποιέων 2 
ποιέωνται 1 
ποιέωσι 1 
ποιέῃ 3 
ποιέῃς 1 
ποιή-σω 1 
ποιή-τρια 1 
ποιήθητι 1 
ποιήμασιν 1 
ποιήματα 1 
ποιήσαιθ' 1 
ποιήσαιμεν 1 
ποιήσαιμι 1 
ποιήσαντα 1 
ποιήσαντας 2 
ποιήσαντες 4 
ποιήσαντος 2 
ποιήσας 3 
ποιήσασα 1 
ποιήσασθαι 4 
ποιήσει 11 
ποιήσειαν 2 
ποιήσειας 6 
ποιήσειεν 1 
ποιήσειν 12 
ποιήσεις 5 
ποιήσεσθαι 1 
ποιήσετε 2 
ποιήσητε 1 
ποιήσοι 4 
ποιήσοιμι 1 
ποιήσομαι 1 
ποιήσονται 1 
ποιήσοντες 1 
ποιήσω 14 
ποιήσωμαι 1 
ποιήσωμεν 2 
ποιήσων 1 
ποιήσωσι 1 
ποιήσῃ 2 
ποιήσῃς 8 
ποιήτρια 1 
ποιε- 2 
ποιεέσθω 1 
ποιεέσθων 2 
ποιεέτω 1 
ποιεέτων 1 
ποιείσθω 1 
ποιείσθων 2 
ποιείτω 3 
ποιείτων 1 
ποιειν 1 
ποιεοίη 1 
ποιεοίημεν 1 
ποιεοίην 1 
ποιεοίης 1 
ποιεοίησαν 1 
ποιεοίητε 1 
ποιεοίητον 1 
ποιεοίμεθα 1 
ποιεοίμην 1 
ποιεοίσθην 1 
ποιεοίτην 1 
ποιεοιήτην 1 
ποιεουσῶν 1 
ποιεούσα 1 
ποιεούσαιν 1 
ποιεούσαις 1 
ποιεούσας 1 
ποιεούσης 1 
ποιεούσῃ 1 
ποιεόμεθα 1 
ποιεόμενος 1 
ποιεόντοιν 2 
ποιεόντων 3 
ποιεύμην 1 
ποιεώ 1 
ποιεώμεθα 1 
ποιεῖ 6 
ποιεῖν 54 
ποιεῖν; 1 
ποιεῖς 13 
ποιεῖσθαι 20 
ποιεῖσθε 3 
ποιεῖσθον 3 
ποιεῖται 3 
ποιεῖτε 4 
ποιεῖτον 3 
ποιεῦσι 1 
ποιη-τή-ς 2 
ποιη-τι-κό-ς 1 
ποιηθήσεσθαι 1 
ποιηθήσομαι 1 
ποιηθείην 1 
ποιηθείς 1 
ποιηθησοίμην 1 
ποιηθησόμενος 1 
ποιηθῆναι 1 
ποιηθῶ 1 
ποιησάμενος 2 
ποιησαίμην 1 
ποιησοίμην 1 
ποιησόμενοι 1 
ποιησόμενος 1 
ποιησώμεθα 1 
ποιητέα 1 
ποιητέοι 1 
ποιητέον 2 
ποιητέος 1 
ποιητή 1 
ποιητής 2 
ποιητικῆς 1 
ποιητός 3 
ποιθ- 7 
ποικίλλω 1 
ποιμέν-α 1 
ποιμέν-ας 1 
ποιμέν-ε 1 
ποιμέν-ες 1 
ποιμέν-ι 1 
ποιμέν-οιν 1 
ποιμέν-ος 1 
ποιμέν-ων 1 
ποιμένες 1 
ποιμένι 1 
ποιμένος 1 
ποιμέσι 3 
ποιμήν 8 
ποιμαίνω 1 
ποιμασι 1 
ποιμεν- 4 
ποιμσι 1 
ποινή 2 
ποιοίη 2 
ποιοίημεν 2 
ποιοίην 3 
ποιοίης 8 
ποιοίησαν 1 
ποιοίητε 1 
ποιοίητον 2 
ποιοίμεθα 1 
ποιοίμην 2 
ποιοίσθην 1 
ποιοίτην 1 
ποιοιήτην 1 
ποιουσῶν 1 
ποιούμεθα 1 
ποιούμενοι 3 
ποιούμενος 5 
ποιούντ-οιν 2 
ποιούντ-ων 2 
ποιούντων 1 
ποιούσα 1 
ποιούσαιν 1 
ποιούσαις 1 
ποιούσας 1 
ποιούσης 1 
ποιούσῃ 1 
ποιοῖ 3 
ποιοῖεν 2 
ποιοῖμεν 2 
ποιοῖμι 3 
ποιοῖντο 1 
ποιοῖο 2 
ποιοῖς 1 
ποιοῖσθε 1 
ποιοῖσθον 1 
ποιοῖτε 1 
ποιοῖτο 2 
ποιοῖτον 2 
ποιοῦ 4 
ποιοῦμαι 7 
ποιοῦμεν 2 
ποιοῦν 3 
ποιοῦντ-α 3 
ποιοῦντ-ας 1 
ποιοῦντ-ε 2 
ποιοῦντ-ες 1 
ποιοῦντ-ι 2 
ποιοῦντ-ος 2 
ποιοῦνται 2 
ποιοῦντες 2 
ποιοῦντος 1 
ποιοῦσα 1 
ποιοῦσα-ν 1 
ποιοῦσαι 1 
ποιοῦσι 6 
ποιοῦσιν 2 
ποιπνύω 2 
ποιός 1 
ποιώδης 1 
ποιώμεθα 3 
ποιῆσαι 16 
ποιῆσαν 1 
ποιῆσθε 1 
ποιῆσθον 2 
ποιῆται 1 
ποιῆτε 2 
ποιῆτον 2 
ποιῇ 5 
ποιῇς 8 
ποιῶ 22 
ποιῶμαι 2 
ποιῶμεν 3 
ποιῶν 15 
ποιῶνται 1 
ποιῶντι 1 
ποιῶσι 2 
πολwο- 1 
πολέ-οιν 1 
πολέας 1 
πολέες 1 
πολέεσσι 1 
πολέμια 1 
πολέμιοί 1 
πολέμιοι 18 
πολέμιον 2 
πολέμιος 1 
πολέμοιο 2 
πολέμου 14 
πολέμων 1 
πολέμῳ 2 
πολέος 1 
πολέσι 1 
πολέσσι 1 
πολέων 1 
πολί-τη-ς 2 
πολί-της 1 
πολίεσσι 1 
πολίσματα 1 
πολίτα 1 
πολίταιν 1 
πολίταις 2 
πολίτας 2 
πολίτεω 2 
πολίτη-ν 1 
πολίτη-ς 1 
πολίτην 2 
πολίτης 6 
πολίτου 2 
πολίτῃ 1 
πολίων 2 
πολε 2 
πολεμέω 4 
πολεμήσαιμεν 1 
πολεμήσειαν 2 
πολεμήσειν 1 
πολεμήσοντες 2 
πολεμήσωμεν 1 
πολεμήϊο-ς 1 
πολεμίαν 3 
πολεμίας 1 
πολεμίζοι 1 
πολεμίζω 2 
πολεμίξω 1 
πολεμίοις 1 
πολεμίου 2 
πολεμίους 16 
πολεμίων 13 
πολεμίᾳ 1 
πολεμεῖ 1 
πολεμεῖν 11 
πολεμησείω 1 
πολεμητέα 2 
πολεμιδ- 1 
πολεμικοῖς 1 
πολεμοῦνται 1 
πολεμοῦντες 3 
πολεμοῦσιν 1 
πολεμόω 2 
πολεμῶ 1 
πολεμῶσι 1 
πολι- 3 
πολι-ή-τη-ς 1 
πολι-ι 1 
πολι-ο-οχος 1 
πολι-οῦχος 1 
πολιορκέω 2 
πολιορκήσομαι 1 
πολιορκία 1 
πολιορκίαν 1 
πολιορκίᾳ 2 
πολιορκοῦντας 1 
πολιορκῶν 1 
πολιτ-ικό-ς 1 
πολιτα- 2 
πολιτεία 5 
πολιτείαις 1 
πολιτείαν 1 
πολιτείας 4 
πολιτεύει 1 
πολιτεύειν 1 
πολιτεύεσθαι 1 
πολιτεύομαι 1 
πολιτεύομεν 1 
πολιτεύσοιντο 1 
πολιτεύσουσι 1 
πολιτικά 1 
πολιτικός 1 
πολιτικὰ 2 
πολιτῶν 7 
πολιτῶν; 1 
πολλά 13 
πολλάκι 2 
πολλάκις 17 
πολλάς 1 
πολλάττα 1 
πολλή 4 
πολλήν 3 
πολλαί 1 
πολλαπλάσιος 1 
πολλαπλοῦς 1 
πολλαχοῦ 3 
πολλαχῇ 1 
πολλαῖς 2 
πολλο- 2 
πολλοί 16 
πολλοστός 1 
πολλούς 2 
πολλοὶ 14 
πολλοὺς 20 
πολλοῖς 9 
πολλοῖσιν 1 
πολλοῦ 16 
πολλόν 1 
πολλός 3 
πολλὰ 26 
πολλὰς 3 
πολλὴ 2 
πολλὴν 4 
πολλὸν 1 
πολλὸς 2 
πολλῆς 2 
πολλῇ 3 
πολλῶν 20 
πολλῷ 11 
πολυ- 2 
πολυ-ειδής 1 
πολυ-κέφαλος 1 
πολυίστωρ 1 
πολυχρόνιόν 1 
πολύ 18 
πολύ-λλιστος 1 
πολύν 2 
πολύς 13 
πολϝο- 1 
πολὺ 22 
πολὺν 2 
πολὺς 2 
πολῖ-τις 1 
πολῖτα 2 
πολῖται 8 
πομπ- 1 
πομπαῖς 1 
πομπὴν 1 
πομπῇ 1 
πον 1 
πον-ηρό-ς 1 
πονάω 1 
πονέ-ομαι 1 
πονέ-ω 1 
πονέομαι 1 
πονέσω 1 
πονέω 1 
πονηράν 1 
πονηρία 1 
πονηρίας 1 
πονηροί 1 
πονηροτάτους 1 
πονηροὶ 2 
πονηροὺς 2 
πονηρότατοί 1 
πονηρὸν 1 
πονηρὸς 3 
πονηρῶν 2 
πονθ- 1 
ποντό-φιν 1 
πονῶ 1 
πορ- 4 
πορ-φύρω 1 
πορίζειν 2 
πορίζεσθαι 1 
πορίσασθαι 1 
πορδ- 1 
πορείας 1 
πορείᾳ 1 
πορευομένῳ 1 
πορευτέα 1 
πορευόμενοι 1 
πορευόμενος 1 
πορεύεσθαι 8 
πορεύοιτο 1 
πορεύομαι 1 
πορεύσομαι 1 
πορεύω 1 
πορθέω 1 
πορθεῖν 1 
πορθμεῖον 1 
πορθος 1 
πορθουμένη 1 
πορθουμένην 1 
ποριστικὸν 1 
πορισώμεθα 1 
πορρωτάτω 1 
πορρωτέρω 1 
πορφυροῦς 2 
πορφύρα 1 
πορφύρεος 1 
πορφύρω 2 
ποσί 2 
ποσσί 3 
ποσταῖος 1 
ποσός 1 
ποτ' 9 
ποτ-σι 1 
ποτάομαι 2 
ποτέ 11 
ποτέομαι 2 
ποτέονται 2 
ποτέος 1 
ποτέρα 1 
ποτέροισι 1 
ποτέρου 1 
ποτί 2 
ποταμοῦ 2 
ποταμόν 6 
ποταμός 9 
ποταμὸν 3 
ποταμὸς 1 
ποταμῷ 1 
ποτανὰν 1 
ποτε 26 
ποτερός 1 
ποτητός 1 
ποτοῦ 2 
ποτός 1 
ποτὲ 8 
που 12 
που; 2 
πουλυ- 1 
πουλύς 1 
πού 7 
πούς 6 
ποῖ 10 
ποῖα 2 
ποῖον 3 
ποῖος 5 
ποῖόν 1 
ποῖός 1 
ποῦ 11 
ποῦς 1 
ποῶ 1 
ππ 2 
πράγμασι 1 
πράγμασιν 4 
πράγματ-ος 1 
πράγματα 13 
πράγματος 3 
πράξαντες 2 
πράξει 1 
πράξειν 2 
πράξεις 2 
πράξετε; 1 
πράξεων 1 
πράξεως 1 
πράξομαι 1 
πράξω 1 
πράσσειν 2 
πράσσετε 1 
πράσσοις 1 
πράσσοντες 1 
πράσσω 1 
πράττει 6 
πράττειν 11 
πράττειν· 1 
πράττεταί 1 
πράττηται 1 
πράττοι 1 
πράττοιεν 1 
πράττοντας 1 
πράττουσι 2 
πράττουσιν 1 
πράττω 12 
πράττων 4 
πράττωσι 1 
πράττῃ 1 
πρέπ-ω 1 
πρέπει 7 
πρέπω 2 
πρέσβεις 6 
πρέσβεσι 1 
πρέσβεων 2 
πρέσβυ 1 
πρέσβυν 2 
πρέσβυς 3 
πρέψει 1 
πρέψω 1 
πρήξω 1 
πρήσσω 1 
πρήσω 1 
πρία-σθαι 1 
πρία-σθε 1 
πρία-σθον 1 
πρία-σο 2 
πρίαι-ντο 1 
πρίαι-ο 1 
πρίαι-σθε 1 
πρίαι-σθον 1 
πρίαι-το 1 
πρίαιο 1 
πρίασθαι 1 
πρίη-σθε 1 
πρίη-σθον 2 
πρίη-ται 1 
πρίηται 1 
πρίν 80 
πρίω 7 
πρίω-μαι 1 
πρίω-νται 1 
πρίωμαί 1 
πρίωμαι 2 
πρίῃ 1 
πρα- 5 
πραέα 2 
πραέσι 2 
πραέων 2 
πραγ- 3 
πραγμάτων 12 
πραγματ- 1 
πραγματείας 1 
πραγματεύεται 1 
πραγματεύομαι 2 
πραεw-ια 1 
πραείαις 1 
πραείας 2 
πραειῶν 1 
πραεῖα 2 
πραεῖαι 1 
πραεῖς 1 
πραθ- 1 
πραθέντα 1 
πρακ-τικό-ς 1 
πρακτέα 1 
πρακτέον 1 
πρακτέος 1 
πρακτέων 1 
πρακτικός 1 
πραξάντων 2 
πραξομαι 1 
πραξω 1 
πρασσόμενα 1 
πραττω 1 
πραττόντων 1 
πρατός 1 
πραυνω 1 
πραχθέντα 1 
πραχθέντων 1 
πραχθήσομαι 2 
πραϋ- 1 
πραϋν- 1 
πρεπ-ώδης 1 
πρεπόντως 2 
πρεσβείαν 2 
πρεσβείας 1 
πρεσβείᾳ 1 
πρεσβευτήν 2 
πρεσβευτής 2 
πρεσβευταί 1 
πρεσβευτοῦ 1 
πρεσβευτὴς 2 
πρεσβεύειν 4 
πρεσβεύεσθαι 1 
πρεσβεύς 1 
πρεσβεύωμεν 1 
πρεσβυτέροις 1 
πρεσβυτέρους 1 
πρεσβυτέρων 2 
πρεσβυτῶν 1 
πρεσβύταις 2 
πρεσβύτατοι 1 
πρεσβύτατος 1 
πρεσβύτεροι 2 
πρεσβύτερος 1 
πρεσβύτης 1 
πρεσβῆ 1 
πρεσβῦται 1 
πρη- 3 
πρην-ής 1 
πριά-μενος 1 
πριά-σθω 1 
πριά-σθων 2 
πρια- 4 
πριαί-μεθα 1 
πριαί-μην 1 
πριαί-σθην 1 
πριω 1 
πριώ-μεθα 1 
προ- 2 
προ-βέβουλα 1 
προ-βουλή 2 
προ-ιδέσθαι 1 
προ-σελθεῖν 1 
προ-τισας 1 
προ-ὁρος 1 
προάγεσθαι 1 
προάγοις 1 
προάστειον 1 
προέβην 1 
προέπεμψεν 1 
προέρχομαι 1 
προέσθαι 2 
προέχειν 1 
προέχουσιν 1 
προέχω 1 
προίεμαι 1 
προίξ 1 
προαγορεύειν 1 
προαγορεύω 2 
προαιρεῖσθαι 2 
προαισθέσθαι 1 
προαμύνασθαι 1 
προαπεστάλησαν 1 
προβάλλειν 1 
προβέβουλα 1 
προβαίνω 1 
προβεβηκέναι 1 
προβουλή 1 
προγόνους 1 
προγόνων 3 
προδίδοτον 1 
προδίδωμι 1 
προδιδοὺς 1 
προδοὺς 1 
προδοῦ 2 
προδοῦναι 1 
προδραμόντες 1 
προδόντα 2 
προδόντων 1 
προδότην 1 
προδότῃ 1 
προδώσειν 1 
προε- 1 
προείλετο 1 
προεθυμήθην 1 
προειπεῖν 1 
προειρημένων 1 
προελήλυθ' 1 
προεληλυθοίης 1 
προεληλυθότες 1 
προενοίκησις 1 
προεροῦντα 2 
προεστηκέναι 1 
προεῖπε 1 
προεῖπεν 1 
προεῖπον 1 
προθνῄσκοντες 1 
προθυμίας 1 
προθυμίῃσι 1 
προθυμεῖσθαι 1 
προθυμοτάτου 1 
προθυμοτέρους 1 
προθυμοῦμαι 4 
προθύμους 1 
προθύμως 5 
προιοῦσι 1 
προκήδου 1 
προκαλοῦμαι 1 
προκαταλήψοιτο 1 
προκαταλαβεῖν 2 
προκαταληψομένους 1 
προκειμένων 1 
προκλίνω 1 
προκρίνειν 1 
προλέγω 1 
προμηθέως 1 
προμηνύσῃς 1 
προξενῶν 1 
προορᾶν 2 
προορᾶσθαι 1 
προοῖντο 2 
προοῖσθε 2 
προοῖτο 2 
προπέμπει 1 
προπέμπουσα 1 
προπέμψαντες 2 
προπομπός 1 
προπύλαιον 1 
προς 2 
προς- 1 
προς-έκυσα 1 
προς-εκύνησα 1 
προς-κεκέρδηκα 1 
προς-κυνέω 1 
προς-κυνήσω 1 
προς-φέρω; 1 
προσάγοιεν 1 
προσέβαλε 3 
προσέβαλλον 2 
προσέβαλον 1 
προσέθεντο 1 
προσέκειντο 1 
προσέκειτο 1 
προσέρχεσθαι 1 
προσέταξαν' 1 
προσέταττον 1 
προσέτρεχον 2 
προσέφερον 1 
προσέχειν 2 
προσήγαγον 1 
προσήκει 13 
προσήκοντα 2 
προσήκοντες 1 
προσήκων 1 
προσήλαυνε 1 
προσήϊξαι 1 
προσαιτεῖ 1 
προσαναθέσθαι 1 
προσαυδάω 1 
προσαυδή-την 1 
προσβαίνειν 1 
προσβαλεῖν 1 
προσβαλόντες 1 
προσβλέψειέ 1 
προσγένοιτο 1 
προσγραφῆναι 1 
προσδέοιντο 2 
προσδεχομένῳ 1 
προσδεῖσθαί 1 
προσδοκία 2 
προσδοκᾶν 2 
προσδοκῶ 2 
προσείληφε 1 
προσείπομεν 1 
προσειπεῖν 1 
προσεκύνησαν 1 
προσεκύνουν 1 
προσελαύνειν 1 
προσελθεῖν 1 
προσελθόντε 1 
προσεμάχθην 1 
προσετάξαμεν 1 
προσηκόντων 1 
προσημαίνουσιν 1 
προσθήσετε; 1 
προσθοῖσθε 1 
προσιδεῖν 1 
προσιοίμεθα 1 
προσιόντας 1 
προσιόντων 1 
προσκαλεῖσθαι 1 
προσκαλῶν 2 
προσκειμένους 1 
προσκρούειν 1 
προσκυνεῖν 1 
προσλήψεσθε 1 
προσλαμβάνειν 1 
προσμένωμεν; 1 
προσοικεῖν 1 
προσπίτνων 1 
προσπαίζειν 1 
προσπεσόντες 3 
προσποιεῖσθαι 1 
προσποιεῖται 1 
προσποιούμενοι 1 
προσποιοῦμαι 2 
προστάξαιεν 1 
προστάτην 2 
προστάττουσιν 1 
προστάττω 1 
προστένειν 1 
προσταχθέν 3 
προσταχθὲν 1 
προστεθῇ 1 
προστεταγμένον 2 
προστεταγμένων 1 
προστρέπειν 1 
προστυγχάνειν 1 
προσφωνῶ 1 
προσχωρεῖν 1 
προσωτέρω 1 
προσόδους 1 
προσόντα 1 
προσῆκε 2 
προσῆκεν 1 
προσῆκον 1 
προσῆλθον 2 
προσῇμεν 1 
προσῇσαν 1 
προσῳδία 2 
προτέρα 1 
προτέρᾳ 2 
προτέρῳ 1 
προτί 1 
προτεραίᾳ 2 
προτετιμῆσθαι 1 
προτιμᾶν 2 
προτοῦ 1 
προτρέπομαι 1 
προτρέπω 1 
προτρέχει 1 
προτρέψασθαι 1 
προυργιαίτερος 1 
προυχώρει 1 
προφάσει 1 
προφανοῦς 1 
προφασίζομαι 1 
προφυλακὰς 1 
προφυλακῆς 1 
προϊέναι 3 
προϊκ- 1 
προϊόντες 2 
προύγραψα 1 
προύπεμψαν 1 
προύχων 1 
προὔβην 1 
προὔδωκε 1 
προὔδωκεν 1 
προὔργου 1 
προὔχω 1 
προὔχων 1 
προῄει 1 
προΐαψεν 1 
προΐει 1 
προΐσσομαι 1 
προΐστημι 1 
προΐωμεν 1 
προῖκα 3 
προῶμαι 1 
πρυτάνεις 1 
πρυτάνεων 1 
πρυτανείῳ 1 
πρυτανεῖον 1 
πρω- 1 
πρωϊαίτατα 1 
πρωϊαίτερον 1 
πρό 26 
πρό-θεσις 1 
πρό-λογος 1 
πρό-τερο-ς 1 
πρόβατα 3 
πρόγονοι 2 
πρόδηλος 1 
πρόθεσις 1 
πρόθυμοι 1 
πρόθυμος 3 
πρόκλησιν 1 
πρόληψις 2 
πρόνοιαν 1 
πρόοιντο 1 
πρόοιτο 3 
πρόπαλαι 1 
πρός 47 
πρόσθε 4 
πρόσθεν 22 
πρόσθοισθε 1 
πρόσοδος 1 
πρόσοπον 1 
πρόσω 4 
πρόσωπα 1 
πρόσωπον 1 
πρότασις 1 
πρότερον 32 
πρότερος 5 
πρότερόν 1 
πρόφασιν 6 
πρόφασις 1 
πρόωμαι 1 
πρύμνα 1 
πρύμναν 1 
πρύμνη 1 
πρύτανιν 1 
πρώην 1 
πρώτη 2 
πρώτης 2 
πρώτιστος 1 
πρώτοις 1 
πρώτου 2 
πρώτους 2 
πρώτῃ 2 
πρώτῳ 2 
πρἀττειν 1 
πρἀττεσθαι 1 
πρὶν 71 
πρὸ 23 
πρὸς 143 
πρᾳο- 1 
πρᾳότητος 1 
πρᾴοις 2 
πρᾴου 2 
πρᾴους 1 
πρᾴων 2 
πρᾶ-γμα 1 
πρᾶγμ' 2 
πρᾶγμα 14 
πρᾶξαι 2 
πρᾶξιν 1 
πρᾶξις 2 
πρᾶσσε 1 
πρᾶτος 1 
πρᾷα 2 
πρᾷοι 1 
πρᾷον 1 
πρᾷος 2 
πρῆξιν 1 
πρῲ 1 
πρῳαίτερον 1 
πρῴ 1 
πρῶρα 1 
πρῶτά 1 
πρῶτοι 2 
πρῶτον 15 
πρῶτος 14 
πρῶτόν 1 
πς 1 
πτ 4 
πτ- 2 
πτ-ε-ρό-ν 1 
πτάμενος 1 
πτάρ-νυ-μαι 1 
πτάρ-νυμαι 2 
πτάς 1 
πτάσθαι 1 
πτέρυξ 1 
πτήσομαι 2 
πτήσσειν 1 
πτήσσω 6 
πτίττω 4 
πτα- 3 
πταίην 1 
πταίσω 1 
πταίω 3 
πτακ- 1 
πταρ- 1 
πταρ-μό-ς 1 
πτε- 2 
πτε-ρόν 1 
πτεροῦντα 1 
πτεροῦσσα 1 
πτερόεις 2 
πτερόν 1 
πτηκ- 2 
πτινς-yω 1 
πτις- 1 
πτο- 1 
πτολί-ε-θρο-ν 1 
πτολί-πορθος 1 
πτυ- 4 
πτυκτός 1 
πτυχ- 1 
πτυω 1 
πτω 1 
πτω- 1 
πτωκ- 1 
πτωχός 1 
πτωχὸς 2 
πτωχῶν 1 
πτωχῷ 1 
πτόλεμος 1 
πτόλεϊ 1 
πτόλις 1 
πτύ-ω 1 
πτύξω 1 
πτύσσω 3 
πτύσω 1 
πτύω 3 
πτώκας 1 
πτώσσω 2 
πτῆθι 1 
πτῆναι 1 
πτῶ 1 
πτῶσις 3 
πυ-ν-θ-άνομαι 1 
πυθ- 7 
πυθέσθαι 1 
πυθοίμην 1 
πυθόμενοι 3 
πυλῶν 2 
πυνθάνεσθαίτινος 1 
πυνθάνεσθαι 3 
πυνθάνομαι 16 
πυνθάνωνται 1 
πυνθἁνεσθαι 1 
πυρ- 2 
πυρ-ί 1 
πυρ-ός 1 
πυρά 1 
πυρέττω 1 
πυρί 1 
πυρεγ- 1 
πυρετ- 1 
πυροί 1 
πυρός 1 
πυρὰ 1 
πυρὸς 1 
πφ 3 
πω 5 
πω- 1 
πωλέω 5 
πωλήσω 1 
πωλεῖ 1 
πωλις 1 
πωλῇ 1 
πως 9 
πωτάομαι 2 
πό-σι-ς 1 
πό-τερο-ς 1 
πόα 1 
πόδ-εσσι 1 
πόδα 1 
πόδας 3 
πόθ' 1 
πόθεν 9 
πόθεν; 1 
πόθι 2 
πόθος 1 
πόθουν 1 
πόκα 1 
πόλ 1 
πόλ-ι-ς 2 
πόλε-ε 1 
πόλε-ες 1 
πόλε-ι 1 
πόλε-ος 1 
πόλε-σι 2 
πόλε-ων 2 
πόλε-ως 5 
πόλεε 1 
πόλει 25 
πόλεις 25 
πόλεμον 26 
πόλεμον; 1 
πόλεμος 23 
πόλεσι 1 
πόλεσιν 1 
πόλεων 7 
πόλεως 26 
πόλη-ος 2 
πόληας 1 
πόληες 1 
πόληι 1 
πόληος 2 
πόλι 8 
πόλι-ας 1 
πόλι-ν 2 
πόλι-νς 1 
πόλι-ς 5 
πόλι-ς; 1 
πόλι-σι 1 
πόλιας 2 
πόλιες 2 
πόλιι 1 
πόλιν 43 
πόλιν-δε 1 
πόλινς 1 
πόλιος 4 
πόλις 49 
πόλισι 2 
πόλισμα 1 
πόλλ' 4 
πόνο-ς 1 
πόνοις 1 
πόνον 2 
πόνος 2 
πόνου 1 
πόντον 1 
πόντῳ 1 
πόνων 9 
πόνῳ 1 
πόος 1 
πόρε 3 
πόριμος 1 
πόρρω 9 
πόσεις 2 
πόσεϊ 1 
πόσις 2 
πόσοι 2 
πόσον 7 
πόσος 2 
πόσου 2 
πόσῳ 1 
πότ 1 
πότε 4 
πότερα 7 
πότερον 18 
πότερος 5 
πότερόν 1 
πότμος 1 
πύθησθε 1 
πύθοιο 1 
πύθω 1 
πύλαι 1 
πύλας 2 
πύματος 1 
πύξ 1 
πύργον 2 
πύργου 1 
πώ 2 
πώλης 1 
πώλων 1 
πώνω 1 
πώποτ' 2 
πώποτέ 2 
πώποτε 5 
πώς 4 
πἐρι 1 
πἱ-ν-ω 1 
πἱνειν 2 
πἱονα 1 
πἱπτω 1 
πὰγκρὰτής 1 
πᾶν 20 
πᾶς 30 
πᾶσ' 3 
πᾶσα 13 
πᾶσα-ν 1 
πᾶσαι 2 
πᾶσαν 7 
πᾶσι 11 
πᾶσιν 7 
πῄ 2 
πῆμα 1 
πῆχ-υ-ς 1 
πῆχυ 1 
πῆχυ-ν 1 
πῆχυ-ς 4 
πῆχυς 5 
πῇ 4 
πῖ 1 
πῖ-αρ 1 
πῖ-θι 1 
πῖ-λο-ς 1 
πῖθι 3 
πῦρ 8 
πῶ 1 
πῶς 58 
πῶς; 1 
ρ 86 
ρ' 1 
ρ- 1 
ρ-ο-ς 1 
ρ-ός 1 
ρά 1 
ράκοντα 1 
ρήγνυμι 1 
ρήξω 1 
ρα 8 
ρα; 1 
ραγήσομαι; 1 
ραπὸν 1 
ρε 1 
ρεα 1 
ρεγλιδε 1 
ρεύσομαι 1 
ρη 3 
ρηθήσομαι 1 
ρι 1 
ρνζ 1 
ρο 6 
ρο- 1 
ρρ 10 
ρρέον 1 
ρρέω 1 
ρρη 1 
ρς 9 
ρση 1 
ρυ 1 
ρυς 3 
ρυσθαι 1 
ρυτο 1 
ρυχθήσομαι 1 
ρω 1 
ρό-ν 1 
ρό-ς 1 
ρύς 1 
ρύσθην 1 
ρϝη 1 
ς 325 
ς- 3 
ς-yομαι 1 
ς-yω 2 
ς-δε 1 
ς-ια 1 
ς-ιμο 1 
ς-μ 1 
ς-μα 1 
ς-μαι 1 
ς-μο 2 
ς-ο-μαι 1 
ς-της 1 
ς-φημία 1 
ς-ω 2 
ςwιγη 1 
ς; 1 
ςο 1 
ςϜεθίζω 1 
σ 1 
σ' 18 
σ'· 1 
σά 2 
σάκος 2 
σάλπιγγ-ος 1 
σάλπιγγος 1 
σάλπιγξ 3 
σάμερον 1 
σάμην 1 
σάος 1 
σάου 1 
σάττω 2 
σάφ' 1 
σάω 4 
σάωμι 1 
σάωσι 1 
σάῳ 1 
σάῳς 1 
σέ 16 
σέ; 1 
σέβ-ομαι 2 
σέβομαι 2 
σέβω 1 
σέθεν 7 
σέλ-ινο-ν 1 
σέλας 4 
σέο 5 
σέομαι 3 
σέσαγμαι 1 
σέσεικα 1 
σέσεισμαι 1 
σέσημμαι 1 
σέσηπα 2 
σέσηρα 2 
σέσησμαι 1 
σέσυρκα 1 
σέσυρμαι 1 
σέσωκα 1 
σέσωμαι 1 
σέσωσμαι 2 
σέσῳκα 1 
σέσῳσμαι 1 
σέχω 1 
σέω 2 
σή 1 
σήματ-ος 1 
σήμερον 1 
σήπομαι 1 
σήπω 5 
σήψω 1 
σία 1 
σίγλος 1 
σίγμα 1 
σίναπι 1 
σίνομαι 1 
σίτου 4 
σίτων 1 
σίτῳ 3 
σίω 1 
σα 5 
σα- 3 
σαίνω 2 
σαίρω 3 
σαγ- 1 
σαι 7 
σακες-πάλο-ς 1 
σαλπίζει 2 
σαλπίζω 3 
σαλπιγγ- 2 
σαλπιγκτής 1 
σαλπιγκτὴς 1 
σαμπι 1 
σαν 9 
σαν- 1 
σαντι 1 
σαο-ε 1 
σαοῖ 1 
σαοῖς 1 
σαπ- 1 
σαπήῃ 1 
σαρ- 1 
σαυτοῦ 2 
σαυτόν 2 
σαυτὸν 5 
σαυτῆς 1 
σαυτῷ 3 
σαφ-ής 1 
σαφές 1 
σαφέστερον 1 
σαφής 2 
σαφηνέως 1 
σαφὲς 4 
σαφῆ 1 
σαφῶν 1 
σαφῶς 7 
σαόω 4 
σαώσαι 1 
σαώσεις 1 
σαώσω 2 
σαϝος 1 
σαῖσι 1 
σαῶσι 1 
σαῷ 1 
σαῷς 1 
σβέ-ννυμι 2 
σβέν-νυμι 1 
σβέννυμι 11 
σβέσω 1 
σβήσομαι 1 
σβε- 3 
σβείην 1 
σβείς 1 
σβεννυ- 2 
σβες- 1 
σβες-νυ-μι 1 
σβες-νυμι 1 
σβῆ-θι 1 
σβῆθι 1 
σβῆναι 1 
σβῶ 1 
σγω 2 
σδ 5 
σδω 1 
σε 71 
σε- 1 
σε-σληφα 1 
σε-σμαρ-ται 1 
σε-σμαρται 1 
σε-σπ- 1 
σε-σπ-ομην 1 
σε-στηκα 1 
σε-σϝωθ-α 1 
σεί-ω 1 
σείσω 1 
σείω 4 
σεαυτοῦ 4 
σεαυτόν 5 
σεαυτῷ 1 
σεβ-νος 1 
σεδ- 1 
σεδιομαι 1 
σειν 1 
σεισμός 1 
σειστός 1 
σειω 2 
σελή-νη 1 
σελήνη 1 
σελήνην 2 
σελας-νη 2 
σελας-φόρο-ς 1 
σελκ- 1 
σελκω 1 
σεμ 1 
σεμ-νό-ς 1 
σεμνός 1 
σεο 1 
σεπ- 3 
σεπομαι 1 
σεπτός 1 
σερ- 1 
σερπ- 1 
σερπω 1 
σεσάωκα 1 
σεσάωμαι 1 
σεσήμασμαι 2 
σεσίγηκα 1 
σεσαγμένη 1 
σεσεκα 1 
σεσιγήσομαι 1 
σεσιγηκα 1 
σεσιγημαι 1 
σεσιώπηκα 1 
σεστηκα 1 
σευ 3 
σευ- 2 
σεχ- 5 
σεχω 2 
σεωυτοῦ 1 
σεόε- 2 
σεύεσθαι 1 
σεύω 8 
σεϜαω 1 
σεϝε 1 
σεῖ-ς-τρο-ν 1 
σεῖο 2 
σεῖσθαι 1 
σεῖσθε 1 
σεῖται 1 
σεῦ 4 
σεῦα 1 
σεῦμαι 1 
σεῦται 1 
σημάντωρ 1 
σημαίνει 1 
σημαίνω 6 
σημαίνῃ 1 
σημαινόμενον 1 
σημαν- 3 
σημανεῖ 1 
σημανῶ 1 
σημείου 1 
σημεῖα 2 
σημεῖον 2 
σηπ- 1 
σηπτός 1 
σηρ- 1 
σηρίον 1 
σθ 1 
σθένει 1 
σθένος 2 
σθένω 3 
σθα 5 
σθαι 10 
σθαν 2 
σθε 8 
σθην 7 
σθον 6 
σθω 3 
σθων 5 
σθωσαν 2 
σι 24 
σι-ς 4 
σι-ση-μι 2 
σι-σημι 1 
σι-σλα- 1 
σι-σλη- 1 
σι-στα-μι 1 
σι-στη-μι 2 
σι-στημι 1 
σι-σχ-ω 2 
σια 2 
σιγ-ηλό-ς 1 
σιγά-ω 1 
σιγάω 2 
σιγή 2 
σιγήν 1 
σιγήσας 1 
σιγήσομαι 1 
σιγαὶ 1 
σιγηθήσομαι 1 
σιγησόμεσθα 1 
σιγητέος 1 
σιγὴ 1 
σιγᾶθ' 1 
σιγᾶν 7 
σιγᾷς; 1 
σιγῇ 2 
σιγῶ 2 
σιγῶμεν 1 
σιγῶμεν; 1 
σιδηροῦς 1 
σιμο 3 
σιμο-ς 1 
σιμος 1 
σιν- 1 
σινήσομαι 1 
σινομαι 1 
σιο 1 
σις 1 
σισε 1 
σιση 1 
σισημι 1 
σισλα- 1 
σισλη- 1 
σιστα 1 
σιστη 1 
σιστημι 1 
σισχ-ω 1 
σιτήσεως 1 
σιτία 1 
σιτηρέσιον 1 
σιτο-πώλης 1 
σιτοδείαν 1 
σιτοῦνται 1 
σιωπάω 2 
σιωπήσας 1 
σιωπήσειεν 1 
σιωπήσομαι 1 
σιωπήσῃς 1 
σιωπηθήσομαι 1 
σιωπητέος 1 
σιωπᾶν 1 
σιωπῇ 3 
σιός 1 
σιώπα· 1 
σκ 2 
σκάλλω 2 
σκάπ-τω 1 
σκάπτω 2 
σκάφος 1 
σκάψω 1 
σκέλλω 3 
σκέπ-τ-ομαι 1 
σκέπ-τομαι 1 
σκέπτομαι 3 
σκέψαι 1 
σκέψασθε 4 
σκέψιν 1 
σκέψομαι 1 
σκήπ-τω 1 
σκήπτρῳ 1 
σκήπτω 1 
σκήψω 1 
σκίδ-ναμαι 2 
σκίδ-ναμεν 1 
σκίδ-νη-μι 2 
σκίδ-νημι 2 
σκίδνημι 1 
σκίμπτω 1 
σκα 1 
σκαίρω 2 
σκαιὸς 1 
σκαλ- 1 
σκαφ- 1 
σκεδά-ννυ-μι 1 
σκεδά-ννυμι 1 
σκεδάν-νυμι 1 
σκεδάννυμι 6 
σκεδάσω 2 
σκεδα- 3 
σκεδαννύω 1 
σκεδαστός 1 
σκεδῶ 2 
σκελ- 2 
σκεπ- 1 
σκεπτέον 2 
σκεπτέος 1 
σκεπτικό-ς 1 
σκευοφόροις 1 
σκευῶν 1 
σκηνάς 1 
σκηνάω 1 
σκηνέω 1 
σκηνοῦν 1 
σκηνόω 1 
σκηνὴν 2 
σκηνῆς 2 
σκηπ- 1 
σκηπτο 1 
σκηπτοῦχος 1 
σκηπτὸς 1 
σκηρίπτομαι 1 
σκι-ερό-ς 1 
σκι-ό-εις 1 
σκιά 8 
σκιή 1 
σκιαῖς; 1 
σκιδ-να- 1 
σκιδ-νη- 1 
σκιρτάω 1 
σκιόεντα 2 
σκιὰν 1 
σκιᾶς 1 
σκιᾷ 1 
σκιῶν 1 
σκλε- 1 
σκλη- 1 
σκο 1 
σκο-ς 1 
σκομαι 2 
σκομην 1 
σκον 2 
σκοπέω 1 
σκοπήσω 1 
σκοπεῖν 2 
σκοπεῖσθαι 1 
σκοπεῖσθε 1 
σκοπεῖτε 3 
σκοποί 1 
σκοπουμένῳ 1 
σκοποῦμαι 1 
σκοποῦμεν 1 
σκοποῦντες 1 
σκοπῶ 7 
σκοπῶμεν 2 
σκοπῶν 1 
σκοταῖοι 1 
σκοτει-νό-ς 1 
σκοτεινός 1 
σκοτεινὸν 1 
σκοτες-νο-ς 1 
σκω 12 
σκωπ- 1 
σκόε 1 
σκόε- 2 
σκόλ-οψ 1 
σκόπει 5 
σκότ-ος 1 
σκότει 1 
σκότος 4 
σκότου 1 
σκότους 1 
σκότῳ 1 
σκύλακι 1 
σκύλαξ 1 
σκώπ-τω 1 
σκώπτω 3 
σκώψομαι 2 
σκῆπτρα 1 
σκῆπτρον 1 
σκῶπτέ 1 
σμ 1 
σμ-ια 1 
σμ-π- 1 
σμάω 2 
σμή-χ-ω 1 
σμήχω 1 
σμα- 1 
σμαι 4 
σμερ- 1 
σμη- 1 
σμικρός 2 
σμικρότερον 1 
σμικρὸν 2 
σμικρὸς 1 
σμύχω 1 
σμᾶν 1 
σμῆται 1 
σμῇ 1 
σμῇς 1 
σμῶ 2 
σνευ- 1 
σο 13 
σο- 1 
σο-φί-ζω 1 
σοί 15 
σοίομαι 1 
σοι 61 
σοι; 1 
σομαι 6 
σοπλον 1 
σορός 1 
σου 20 
σου; 1 
σοφ-ία 2 
σοφία 4 
σοφίαν 3 
σοφίας 4 
σοφίᾳ 1 
σοφιστὴν 2 
σοφιστῶν 2 
σοφοὶ 1 
σοφοῖς 1 
σοφοῦ 2 
σοφωτέρα 1 
σοφό-ς 2 
σοφόν 2 
σοφός 13 
σοφώτατα 1 
σοφώτατον 1 
σοφώτατος 5 
σοφώτεροι 1 
σοφώτερον 3 
σοφώτερος 4 
σοφώτερός 2 
σοφὸν 1 
σοφὸς 11 
σοφῶν 1 
σοφῶς 2 
σοχος 2 
σούμεθα 1 
σούμενος 1 
σούς 1 
σούσθω 1 
σοὐστί 1 
σοὶ 17 
σοῦ 19 
σοῦ; 1 
σοῦμαι 6 
σοῦνται 2 
σοῦς 1 
σοῦσθε 1 
σοῦται 1 
σοῷ 1 
σοῷς 1 
σπ- 2 
σπά-ς-μα 2 
σπά-ω 1 
σπάσω 1 
σπάω 4 
σπένδοιτο 1 
σπένδομαι 1 
σπένδω 3 
σπέρχω 1 
σπέσθαι 1 
σπα- 1 
σπα-ς-μός 1 
σπαίρω 1 
σπανίζετε 1 
σπανίζοντα 1 
σπαρ- 1 
σπαρ-yω 1 
σπαρτός 1 
σπας- 1 
σπε- 1 
σπείους 1 
σπείρω 5 
σπείσαιτο 1 
σπείσω 1 
σπείσῃς 1 
σπενδ- 1 
σπενδ-σω 2 
σπερ- 2 
σπερμαίνω 1 
σπερῶ 1 
σπεύδ-ω 2 
σπεύδειν 1 
σπεύδω 2 
σπεύδων 1 
σπεύδῃ 1 
σπεῖν 1 
σπεῖο 2 
σπεῦδε 1 
σπηλαίου 1 
σποίμην 1 
σποδός 1 
σπονδ-εῖο-ς 1 
σπονδάς 2 
σπονδαί 4 
σπονδαὶ 3 
σπονδαῖς 1 
σπονδει-ακό-ς 1 
σπονδὰς 12 
σπονδῶν 3 
σπουδ-ή 2 
σπουδάζοι 1 
σπουδάζω 4 
σπουδάσομαι 1 
σπουδή 1 
σπουδαίοις 1 
σπουδαιότατον 1 
σπουδαστός 1 
σπουδὴ 1 
σπουδῆς 1 
σπουδῇ 2 
σποῖμι 1 
σποῦ 2 
σπόμενος 1 
σπῶ 1 
σπῶμαι 2 
σπῶν 1 
σρ 2 
σς 24 
σσι 2 
σσω 5 
στ 2 
στά-δ-ιο-ς 1 
στά-θ-μη 1 
στά-μνο-ς 1 
στά-ν 1 
στά-ντων 1 
στά-σκε 2 
στάδια 2 
στάδιοι 2 
στάδιον 3 
στάζει 1 
στάζειν 1 
στάζω 2 
στάθητι 1 
στάν 1 
στάντος 1 
στάς 4 
στάσει 1 
στάσεις 1 
στάσις 2 
στάσκε 1 
στάσκεν 1 
στάσω 2 
στάχυ-ς 1 
στέγ-η 1 
στέγ-ω 2 
στέγω 1 
στέλλ-ω 1 
στέλλω 14 
στένειν 1 
στένω 4 
στέος 1 
στέργ-ω 1 
στέργει 4 
στέργειν 1 
στέργεις 2 
στέργετε 2 
στέργομεν 2 
στέργουσι 2 
στέργουσιν 1 
στέργω 5 
στέργων 2 
στέρεσθαι 1 
στέρνα 1 
στέρξω 2 
στέρομαι 4 
στέφ-ανο-ς 2 
στέφ-ω 2 
στέφανος 5 
στέφω 1 
στέω 1 
στέωμεν 1 
στέῃς 1 
στή-εναι 3 
στή-τω 1 
στή-των 1 
στήετον 1 
στήθη 1 
στήλην 1 
στήλης 1 
στήμεναι 3 
στήμεναι; 1 
στήομεν 1 
στήσαιμι 1 
στήσαντες 1 
στήσας 4 
στήσασθαι 1 
στήσειε 1 
στήσειν 1 
στήσεσθαι 1 
στήσοιμι 1 
στήσομαι 4 
στήσω 8 
στήσωμαι 1 
στήσων 1 
στήῃ 1 
στήῃς 1 
στίβου 1 
στίζω 2 
στίξω 1 
στίχες 1 
στίχω 1 
στα 1 
στα- 10 
στα-ίη-ν 1 
στα-θ-μός 1 
στα-ντ 1 
στα-ντ-yα 1 
στα-ντ-ς 1 
στα-τό-ς 1 
σταί-την 1 
σταίη 1 
σταίη-μεν 1 
σταίη-ν 1 
σταίη-ς 1 
σταίη-σαν 1 
σταίη-τε 1 
σταίη-τον 1 
σταίην 2 
σταίησαν 1 
σταγ- 1 
σταγον- 1 
σταγών 1 
σταδίου 1 
σταδίους 1 
σταδίων 3 
σταθήσεσθαι 1 
σταθήσομαι 2 
σταθείην 1 
σταθείς 1 
σταθησοίμην 1 
σταθησόμενος 1 
σταθμάω 1 
σταθμοὺς 1 
σταθμὸς 1 
σταθμᾶν 1 
σταθμᾶσθαι 1 
σταθμῷ 1 
σταθῆναι 1 
σταθῶ 1 
σται 1 
σταιή-την 1 
στακτός 1 
σταλ- 3 
σταλ-ήσομαι 1 
σταλήσομαι 1 
σταλτός 1 
σταξεῦμαι 1 
στατέος 1 
στατός 2 
σταφυλή 1 
σταῖ-μεν 1 
σταῖ-τε 1 
σταῖ-τον 1 
σταῖε-ν 1 
στείβω 4 
στείλη-τε 1 
στείνω 1 
στείχοντα 2 
στείχω 4 
στεγ-ανό-ς 1 
στεγ-νός 1 
στειβ- 1 
στεινός 1 
στειπτός 1 
στειχ- 1 
στελ- 10 
στελ-yω 2 
στελ-έ 2 
στελεῖτε 1 
στελοῦμεν 1 
στελῶ 2 
στενάζω 2 
στενάξω 1 
στενάχω 1 
στενα- 1 
στεναγ- 1 
στεναχιζω 1 
στενοῦ 1 
στενός 1 
στενότερος 1 
στενώτατον 1 
στενϝος 1 
στενὰς 1 
στενὴ 2 
στερ-ε- 1 
στερέω 2 
στερήσομαι 1 
στερήσονται 1 
στερήσω 1 
στερίσκειν 1 
στερίσκοντο 1 
στερίσκω 4 
στεργ- 1 
στερε-; 1 
στερηθῶ 1 
στερισκόμενοι 1 
στερκτίος 1 
στερκτός 1 
στερόμεθα 1 
στευ- 1 
στεφ-άνη 1 
στεφάνοι 1 
στεφάνοις 1 
στεφάνους 1 
στεφανοῦσθαι 2 
στεφανόω 1 
στεῦμαι 1 
στεῦνται 1 
στεῦται 1 
στεῦτο 1 
στη- 8 
στηνο 1 
στηνο-ς 1 
στηρίζω 1 
στησάμενοι 1 
στησάμενος 1 
στησαίμην 1 
στησοίμην 1 
στησόμενος 1 
στι 1 
στιβέω 1 
στιβαρόν 1 
στιβε- 1 
στιγ- 1 
στικτός 1 
στιχ- 1 
στλ 1 
στο 1 
στοά 1 
στολίζω 1 
στολῇ 1 
στοματ 1 
στοναχέω 1 
στορ- 1 
στορ-ε 1 
στορ-ε- 1 
στορέσω 2 
στοργ- 1 
στορε- 1 
στορεσῶ 1 
στορῶ 1 
στος 1 
στοχάζεσθαι 1 
στράτευμα 29 
στράφηθι 1 
στρέφ-ω 3 
στρέφω 6 
στρέψω 1 
στρα- 1 
στρανγερς 1 
στρατ-ηγός 3 
στρατεία 2 
στρατείαν 1 
στρατείας 2 
στρατευομένοις 1 
στρατευσόμεθα 1 
στρατεύεσθαι 6 
στρατεύματα 1 
στρατεύματι 4 
στρατεύματος 5 
στρατεύομαι 2 
στρατεύομεν 1 
στρατεύονται 1 
στρατεύουσιν 1 
στρατεύσαιντο 1 
στρατεῦσαι 2 
στρατηγέω 1 
στρατηγήσειν 1 
στρατηγήσοντ' 1 
στρατηγήσοντα 1 
στρατηγίαν 2 
στρατηγίας 1 
στρατηγεῖν 2 
στρατηγιάω 1 
στρατηγοί 3 
στρατηγούς 1 
στρατηγοὶ 5 
στρατηγοὺς 6 
στρατηγοῖς 4 
στρατηγοῦ 1 
στρατηγοῦντος 1 
στρατηγός 10 
στρατηγὸν 5 
στρατηγὸς 2 
στρατηγῇ 1 
στρατηγῶ 1 
στρατηγῶν 3 
στρατηγῷ 2 
στρατι-ώτη-ς 1 
στρατιά 2 
στρατιάν 3 
στρατιήν 1 
στρατιωτῶν 2 
στρατιώ-της 1 
στρατιώταις 6 
στρατιώταις· 1 
στρατιώτας 5 
στρατιώτην 1 
στρατιώτης 3 
στρατιώτῃ 1 
στρατιὰν 4 
στρατιᾷ 4 
στρατιῶται 5 
στρατο 1 
στρατοπέδου 5 
στρατοπεδείᾳ 1 
στρατοπεδευόμενοι 1 
στρατοῦ 5 
στρατό-πεδον 1 
στρατόν 3 
στρατόπεδον 4 
στρατός 5 
στρατὸν 1 
στρατὸς 2 
στρατῷ 3 
στραφ- 1 
στραφή- 1 
στρεβ-λό-ς 2 
στρεβλόω 2 
στρεβλώσεται 1 
στρεπτοὶ 1 
στρεπτός 1 
στρεφ- 1 
στρεφθείς 1 
στρεφθῶ 1 
στρεψο-δικο-παν-ουργία 1 
στρεω 1 
στροφ- 1 
στροφαλίζω 1 
στρω- 1 
στρωτός 1 
στρωφάω 1 
στρόβ-ιλο-ς 1 
στρότος 1 
στρώ-ννυμι 1 
στρών-νυμι 1 
στρώννυμι 1 
στυγ- 1 
στυγ-ε- 1 
στυγέω 6 
στυγήσομαι 1 
στυγε- 1 
στυγεῖν 1 
στυγητός 1 
στυγνός 1 
στυγῶ 1 
στυγῶν 1 
στυμνός 1 
στυφ-νος 1 
στυφελίζω 1 
στυφελίξαι· 1 
στυφελιγ- 1 
στόλ-ο-ς 1 
στόλον 1 
στόλος 3 
στόμ' 1 
στόμα 2 
στόματι 1 
στόματος 2 
στόρ-νυμι 1 
στόρνυμι 7 
στύομαι 1 
στύφω 1 
στὰς 1 
στᾶμεν 1 
στᾶσα 2 
στῆ 1 
στῆ-θι 5 
στῆ-ναι 1 
στῆ-τε 2 
στῆ-τον 3 
στῆθι 3 
στῆναι 7 
στῆσαι 2 
στῆσον 1 
στῆτε 1 
στῇ 1 
στῇ-ς 1 
στῖφος 1 
στῶ 3 
στῶ-μεν 1 
στῶ-σι 1 
συ- 5 
συ-οῖν 1 
συ-σί 1 
συ-σκευάζω 1 
συ-ός 1 
συ-ΐ 1 
συ-ῶν 1 
συβώτης 1 
συγ- 1 
συγ-καλυπτέος 1 
συγ-κεντηθήσομαι 1 
συγγενής 2 
συγγενόμενος 1 
συγγιγνώσκειν 2 
συγγιγνώσκεσθαι 1 
συγγιγνώσκω 1 
συγγνώμη 3 
συγγνώμην 1 
συγγνώμης 1 
συγγνώμων 1 
συγγράμματα 1 
συγγράψαι 1 
συγγράψουσι 1 
συγγραφεὺς 1 
συγκάθες 1 
συγκαλέσας 1 
συγκαλεῖν 1 
συγκοπή 1 
συγξύω 1 
συγχέω 1 
συγχαίρει 1 
συγχαίρω 1 
συγχωρήσωμεν 1 
συγχωρῶ 2 
συκέη 1 
συκαῖ 1 
συκαῖν 1 
συκαῖς 1 
συκεα- 1 
συκη- 1 
συκοφάντας 1 
συκοφάντης 3 
συκοφαντοῦντος 1 
συκᾶ 1 
συκᾶς 1 
συκῆ 3 
συκῆ-ν 1 
συκῆς 1 
συκῇ 1 
συκῶν 1 
συλά-ω 1 
συλάω 1 
συλή-την 1 
συλήσας 1 
συλλέγειν 1 
συλλέγω 1 
συλλέξας 2 
συλλήβδην 1 
συλλαμβάνει 1 
συλλαμβάνεσθαι 1 
συλλόγοις 1 
συλος 1 
συμ-μάχομαι 1 
συμβάλλειν 2 
συμβάλλετε 1 
συμβάλλουσι 1 
συμβαίνει 3 
συμβαίνοι 1 
συμβαίνω 2 
συμβαίνῃ 1 
συμβαλόντες 2 
συμβιοῦν 1 
συμβουλεύειν 2 
συμβουλεύοιμι 1 
συμβουλεύσαιμι 1 
συμβουλεύω 5 
συμβουλεύων 3 
συμβούλους 1 
συμβούλῳ 1 
συμβῆναι 1 
συμβῇ 2 
συμμάχεσθαι 1 
συμμάχους 4 
συμμάχων 3 
συμμάχῳ 1 
συμμαχία 3 
συμμαχίς 2 
συμμαχεῖν 2 
συμμαχοῦνταί 1 
συμμείξειαν 1 
συμμείξωμεν 1 
συμμετέχειν 1 
συμπέμπει 1 
συμπληροῦν 1 
συμπλοκή 1 
συμπορεύεσθαι 2 
συμπἱπτω 1 
συμφέρει 4 
συμφέρειν 2 
συμφέρειν· 1 
συμφέρον 3 
συμφέροντα 2 
συμφέρων 1 
συμφορά 3 
συμφορὰ 4 
συμφορᾶς 1 
συμφορῶν 1 
συμφωνία 1 
συμφωνοῦμεν 1 
συμφῄς 1 
συμφῇς 1 
συμφῶ 1 
συν- 1 
συν-έχω 1 
συν-δετέος 1 
συν-ειλέομαι 1 
συν-ελκυστέος 1 
συν-λογος 1 
συν-ξιω 1 
συν-ρεω 1 
συν-χεω 1 
συν-ωμοσία 1 
συν-όχωκα 1 
συνάπτεται 1 
συνάρμοξα 1 
συνέβαλεν· 1 
συνέβη 2 
συνέκδος 1 
συνέλεγε 1 
συνέλεγον 1 
συνέλεξεν 1 
συνέπιπτε 1 
συνέπλει 1 
συνέρραισα 1 
συνέρριφα; 1 
συνέρριψα 1 
συνέσπων 1 
συνέστημεν 1 
συνήθεις 1 
συνήκοος 1 
συνήλθομεν 1 
συνήνεικε 1 
συνίζησις 1 
συνίστημι 1 
συνίστωρ 1 
συνα 2 
συναίρεσθαι 1 
συναγαγεῖν 2 
συναγείρεσθαι 1 
συναγείρεται 1 
συναδικεῖν 1 
συναύξειν 1 
συνδείπνους 1 
συνδοκῇ 1 
συνδόξαν 1 
συνείλοχα; 1 
συνείρασα 1 
συνεγενόμην 1 
συνεθήρα 1 
συνειδέναι 1 
συνειδὼς 2 
συνειλεγμένων 1 
συνεκάλεσαν 2 
συνεκδοχή 1 
συνελέγετο 1 
συνελέγημεν 1 
συνελέγην 1 
συνελέγησαν 1 
συνελαμβάνοντο 1 
συνελόντι 4 
συνεμάχοντο 1 
συνεμαχόμεθα 1 
συνεργεῖν 1 
συνεσκευάσθη 1 
συνεσκευάσθην 1 
συνεσκεύαζον 1 
συνεστράτευσαν 1 
συνεστρατευόμεθα 1 
συνεστρατεύοντο 1 
συνη 1 
συνηκολούθει 1 
συνηκολούθησά 1 
συνθήκαντο 1 
συνθηρευτάς 1 
συνθοῖτο 2 
συνιέναι 3 
συνιεῖν 1 
συνιῇ 1 
συνο 1 
συνοίσειν 2 
συνοικεῖν 1 
συνοικισθῆναι 1 
συνος 1 
συνουσία 1 
συνουσίας 1 
συντέμνειν 1 
συνταράξαι 1 
συντελεῖν 1 
συντομώτερον 1 
συντυγχάνουσιν 1 
συντόμως 1 
συνωμόται 1 
συνόντας 1 
συνόντων 1 
συνών 1 
συνῆλθον 2 
συρ- 2 
συρίζω 2 
συρίττω 2 
συριγγ- 1 
συρρέω 1 
συρρίπτω 1 
συρτέος 1 
συρω 1 
συρῶ 1 
συς- 1 
συς-σῴζω 1 
συσκευάζω 1 
συσπουδάζειν 1 
συστρατεύειν 2 
συὸς 1 
σφ 1 
σφ' 1 
σφάγια 1 
σφάζω 5 
σφάλλω 5 
σφάξω 2 
σφάς 1 
σφάττει 1 
σφάττω 6 
σφέ 2 
σφέα 1 
σφέας 4 
σφέτερα 1 
σφέτερον 1 
σφέτερος 8 
σφέων 6 
σφήξ 1 
σφί 3 
σφίγγω 1 
σφίγξ 1 
σφίν 2 
σφίσι 17 
σφίσιν 6 
σφαγ- 1 
σφαγ-yω 1 
σφαγ-σω 1 
σφαγήσομαι 1 
σφαιρ-ο-ειδής 1 
σφακτός 1 
σφαλ- 2 
σφαλέντες 1 
σφαλήσομαι 2 
σφαλεῖεν 1 
σφαλῶ 1 
σφας 1 
σφε 3 
σφε- 1 
σφείων 2 
σφεα 2 
σφεας 2 
σφενδονητ 1 
σφενδονητῶν 2 
σφενδόνας 1 
σφετέραν 1 
σφετέρας 1 
σφετέρους 1 
σφετέρων 1 
σφεων 2 
σφεῖς 7 
σφηκώδης 1 
σφι 1 
σφιν 3 
σφισι 2 
σφισιν 1 
σφονδ-ύλη 1 
σφραγίς 1 
σφραγῖδα 2 
σφω-; 1 
σφωέ 1 
σφωίν 1 
σφωε 2 
σφωϊν 1 
σφωΐτερος 1 
σφόδρα 3 
σφός 1 
σφύζω 1 
σφώ 2 
σφᾶς 16 
σφῖς 1 
σφῶν 22 
σφῶϊ 1 
σφῶϊν 1 
σφῷν 2 
σχ- 2 
σχάζω 1 
σχάω 1 
σχές 4 
σχέσθαι 1 
σχήμασι 1 
σχήσομαι 1 
σχήσουσιν 1 
σχήσω 3 
σχίζω 3 
σχίσω 1 
σχε- 4 
σχεδόν 3 
σχεδὸν 3 
σχεθεῖν 1 
σχετλιώτατον· 1 
σχεῖν 2 
σχι-ς-μό-ς 1 
σχιδ- 1 
σχιδ-τος 1 
σχις-τός 1 
σχοίην 2 
σχοίμην 1 
σχοιμι 1 
σχολ 1 
σχολή 3 
σχολήν 1 
σχολαί-τατος; 1 
σχολαί-τερος 1 
σχολαίτερον 1 
σχολαίτερος 1 
σχολαιότερον 1 
σχολαῖο-ς 1 
σχολῇ 1 
σχοῖμι 1 
σχοῦ 1 
σχόμενος 1 
σχόντες 1 
σχών 1 
σχῆμα 2 
σχῶ 1 
σχῶμαι 1 
σω- 2 
σω-ιζω 1 
σω-σί-πολις 1 
σω-τήρ 3 
σω-τήρ-ιο-ς 1 
σωθέντες 1 
σωθήσομαι 1 
σωθείς 1 
σωθεῖμεν 1 
σωθῆναι 4 
σωι- 2 
σωμάτ-οιν 1 
σωμάτ-ων 1 
σωμάτων 3 
σωμασσι 1 
σωματ 1 
σωματ- 3 
σωματ-ο-φύλαξ 1 
σωματ-σι 1 
σωροὶ 1 
σωστέος 1 
σωτήρ 2 
σωτηρία 2 
σωτηρίαν 2 
σωτηρίας 3 
σωτὴρ 1 
σωφρο-σύνη 1 
σωφρον- 2 
σωφρον-έ-ω 1 
σωφρονέω 1 
σωφρονίζω 1 
σωφρονεστάτην 1 
σωφρονεστέραν 1 
σωφρονεῖν 2 
σωφρονεῖτε 1 
σωφρονῆτε 1 
σωφροσύνη 3 
σωφροσύνην 1 
σωφροσύνης 1 
σωφρόνων 2 
σωφρόνως 1 
σωῶ 1 
σόε- 7 
σόη 1 
σόν 2 
σόομαι 1 
σόον 1 
σόος 2 
σός 10 
σόφος 1 
σόωσι 2 
σόῃ 1 
σόῃς 1 
σύ 20 
σύ-ε 1 
σύ-ες 1 
σύ-ζυγος 1 
σύ· 1 
σύγε 1 
σύγκαθες 1 
σύγκλητος 1 
σύλληψις 1 
σύλλογοι 1 
σύλλογος 1 
σύμ-φυρτος 1 
σύμβουλον 2 
σύμβουλος 1 
σύμενος 2 
σύμμαχο-ς 1 
σύμμαχοί 1 
σύμμαχοι 1 
σύμμαχον 1 
σύμμαχος 3 
σύμπαν 2 
σύμπαντα 1 
σύμπας 1 
σύμπλεως 1 
σύμφαθι 1 
σύμφημι 2 
σύμφωνος 1 
σύμφῃς 1 
σύν 42 
σύν-δειπνος 1 
σύν-δετος 1 
σύν-δουλος 1 
σύν; 1 
σύνδυο 2 
σύνειμι 4 
σύνεισι 1 
σύνεκδος 1 
σύνεσμεν 1 
σύνεστιν 1 
σύνη 1 
σύνθημα· 1 
σύνθοιτο 1 
σύνιστε 1 
σύνμαχος 1 
σύνοδος 1 
σύνοιδα 3 
σύνταξις 1 
σύντομον 1 
σύρω 2 
σύτο 1 
σώ-τειρα 1 
σώ-φρων 1 
σώα 1 
σώζω 1 
σώθητι 1 
σώμασι 4 
σώμασιν 1 
σώματ-α 2 
σώματ-ε 1 
σώματ-ι 1 
σώματ-ος 1 
σώματα 5 
σώματι 2 
σώματος 7 
σώματός 1 
σώσαιμί 1 
σώσασ' 1 
σώσεις 1 
σώσω 2 
σώφροσιν 1 
σώφρων 5 
σώω 1 
σϝ 1 
σϝαδ- 1 
σϝε 1 
σϝεθ-ιδyω 1 
σϝεθω 1 
σϝο-ι 1 
σϝοδ 1 
σϝοδ-ποτε 1 
σϝοδ-πως 1 
σϝοδ-τι 2 
σὰν 2 
σὲ 26 
σὴ 1 
σὴν 7 
σὸν 4 
σὸς 4 
σὺ 43 
σὺν 32 
σᾶ 4 
σῆμα 2 
σῆς 1 
σῇ 2 
σῖγ' 1 
σῖτα; 1 
σῖτο-ς 1 
σῖτον 4 
σῖτος 3 
σῦ 2 
σῦ-ν 1 
σῦ-ς 2 
σῦν 1 
σῦς 3 
σῳ 1 
σῳστέος 1 
σῴζει 1 
σῴζειν 2 
σῴζεσθαι 2 
σῴζηται 1 
σῴζονται· 1 
σῴζω 7 
σῶ 2 
σῶμ' 2 
σῶμα 15 
σῶμαι 1 
σῶν 4 
σῶον 2 
σῶος 1 
σῶς 6 
σῶσαι 1 
σῶσόν 1 
σῶτερ 1 
σῶφρον 1 
σῷ 2 
τ 93 
τ' 41 
τ- 2 
τ-ικό 1 
τ-μα 1 
τ-μο 2 
τ-νυω 1 
τ-σι-ς 1 
τ-ω 2 
τy 5 
τyα 1 
τά 16 
τά-νυμαι 2 
τά-σι-ς 1 
τάδ' 5 
τάδε 23 
τάδε· 1 
τάκω 1 
τάλ-αρο-ς 1 
τάλαινα 2 
τάλαν 1 
τάλαντα 6 
τάλαντον 3 
τάλας 3 
τάμνω 1 
τάν-ς 1 
τάνδε 1 
τάνς 1 
τάξας 1 
τάξει 2 
τάξεις 2 
τάξεσιν 2 
τάξεως 2 
τάξιν 5 
τάξω 1 
τάομαι 1 
τάπις 1 
τάρβει 1 
τάρταρον 1 
τάς 3 
τάσδε 3 
τάττειν 1 
τάττεσθαι 1 
τάττοντος 1 
τάττω 5 
τάφος 2 
τάφρος 1 
τάχ' 4 
τάχ-ιστος 1 
τάχ-ος 3 
τάχα 4 
τάχει 3 
τάχιστ' 1 
τάχιστα 12 
τάχιστα· 1 
τάχιστος 1 
τάχος 2 
τάχους 3 
τάων 2 
τέ 69 
τέ-θη-κα 1 
τέ-θραμ-μαι; 1 
τέ-θυκα; 1 
τέ-θυμ-μαι 1 
τέ-κνον 1 
τέ-τα-μαι 1 
τέ-τμη-κα 1 
τέα 4 
τέγγω 2 
τέγξω 1 
τέθαμ-μαι 1 
τέθαμμαι 1 
τέθεικα 1 
τέθειμαι 3 
τέθεισο 1 
τέθεκα 1 
τέθεμαι 1 
τέθηκα 5 
τέθηλα 1 
τέθηλα; 1 
τέθηπα 2 
τέθητι 1 
τέθλασμαι 1 
τέθλιμμαι 1 
τέθλιφα 3 
τέθναθι 2 
τέθναμεν 2 
τέθνατε 1 
τέθνατον 2 
τέθνηκ' 1 
τέθνηκα 8 
τέθνηκα; 1 
τέθνηκε 5 
τέθνηκεν 2 
τέθρ-ιππον 1 
τέθρ-ιππος 1 
τέθραμμαι 3 
τέθραυμαι 1 
τέθραυσμαι 1 
τέθριππον 1 
τέθρυμμαι 1 
τέθυκα 1 
τέθυμαι 1 
τέθυμμαι 1 
τέκ-μαρ 1 
τέκ-μωρ 1 
τέκ-νο-ν 1 
τέκ-νον 1 
τέκ-ος 1 
τέκμωρ 1 
τέκνα 3 
τέκνον 6 
τέκνων 1 
τέκοι 1 
τέκον 1 
τέκος 1 
τέκτ-ων 2 
τέκταινα 1 
τέλει 1 
τέλεσαι 1 
τέλεσον 1 
τέλη 1 
τέλλω 2 
τέλος 9 
τέλους 3 
τέλω 1 
τέμ-ν-ω 3 
τέμ-νω 4 
τέμενος 1 
τέμενός 1 
τέμνειν 8 
τέμνω 6 
τέμω 1 
τέξομαι 1 
τέξω 1 
τέο 2 
τέοισι 1 
τέομαι 1 
τέον 12 
τέος 50 
τέος; 1 
τέρ-ας 1 
τέρ-ην 1 
τέραα 1 
τέρας 6 
τέρασι 1 
τέρατ-α 2 
τέρατ-ε 1 
τέρατ-ι 1 
τέρατ-ος 2 
τέρατα 1 
τέρατος 1 
τέρε-τρο-ν 1 
τέρεα 1 
τέρεινα 3 
τέρεινα-ν 1 
τέρειναι 1 
τέρεν 5 
τέρεν-α 3 
τέρεν-ας 1 
τέρεν-ε 2 
τέρεν-ες 1 
τέρεν-ι 2 
τέρεν-ος 2 
τέρεος 1 
τέρεσι 2 
τέρην 2 
τέρμα 1 
τέρπομαι 1 
τέρπω 7 
τέρσηνα 1 
τέρσομαι 2 
τέρψω 1 
τέρω 2 
τέσσαρα 3 
τέσσαρες 3 
τέσσερες 2 
τέσσερσι; 1 
τέταγμαι 1 
τέτακα 3 
τέταμαι 3 
τέταμαι; 1 
τέταρτον 1 
τέταρτος 2 
τέταχα 1 
τέτεικα 1 
τέτεισμαι 1 
τέτευγμαι 1 
τέτευχα 2 
τέτηκα 4 
τέτιλμαι 1 
τέτιμαι 1 
τέτλαθι 2 
τέτλαμεν 2 
τέτληκα 1 
τέτμηκα 2 
τέτμηκα; 1 
τέτμημαι 1 
τέτμον 2 
τέτοκα 2 
τέτορες 2 
τέτρ 2 
τέτραμμαι 3 
τέτρασιν 1 
τέτρατος 1 
τέτραφα 1 
τέτραχα 1 
τέτρημαι 1 
τέτρηχα 1 
τέτριγα 1 
τέτριμ-μαι 1 
τέτριμμαι 2 
τέτριπται 1 
τέτριφα 5 
τέτριψαι 1 
τέτροφα 5 
τέτροφα; 1 
τέτρυμαι 1 
τέτρωμαι 1 
τέτταρα 5 
τέτταρας 2 
τέτταρες 10 
τέτταρσι 1 
τέτυγμαι 3 
τέτυκον 1 
τέτυμμαι 1 
τέχναι 1 
τέχναις 1 
τέχνη 4 
τέχνημα 1 
τέχνην 5 
τέχνης 3 
τέχνῃ 1 
τέων 1 
τέως 6 
τέῳ 1 
τή 2 
τή-ς 1 
τήκ-ω 1 
τήκομαι 1 
τήκω 11 
τήμερον 4 
τήν 4 
τήνδ' 2 
τήνδε 3 
τήξω 3 
τήρ 2 
τήρ-ιο-ν 1 
τήριο-ς 1 
τής 1 
τί 197 
τί-θε-μαι 1 
τί-θε-μεν 1 
τί-θε-μεν; 1 
τί-θε-νται 1 
τί-θε-σαι 1 
τί-θε-σθαι 1 
τί-θε-σθε 2 
τί-θε-σθον 3 
τί-θε-σο 1 
τί-θε-ται 1 
τί-θε-τε 2 
τί-θε-τον 3 
τί-θει 1 
τί-θη-μι 9 
τί-θη-ς 1 
τί-θη-σι 1 
τί-θημι 1 
τί-κτω 1 
τί-νυμαι 1 
τί-σι 1 
τί-τρη-μι 1 
τί-ω 2 
τί; 1 
τίδεῖ 1 
τίθε-ε 2 
τίθε-ντι 1 
τίθε-σαι 3 
τίθει 4 
τίθεισι; 1 
τίθειτο 1 
τίθεμαι 1 
τίθεμεν 2 
τίθεν 1 
τίθεντι 1 
τίθεσαι 1 
τίθεσθαι 6 
τίθεσο 2 
τίθη 2 
τίθη-μι 2 
τίθη-ς 1 
τίθη-σι; 1 
τίθη-τι 1 
τίθημι 32 
τίθηντι 1 
τίθης 2 
τίθησθα 2 
τίθησι 4 
τίθητι 2 
τίθητι; 1 
τίθοιτο 1 
τίθου 2 
τίθω 1 
τίθωμαι 1 
τίκτ-ω 1 
τίκτει 1 
τίκτειν 1 
τίκτονται 1 
τίκτω 9 
τίλλω 2 
τίμ-ιο-ς 2 
τίμα 2 
τίμαε 1 
τίμαιμι 1 
τίμαις 2 
τίμαισι 2 
τίμαμαι 1 
τίμαμεν 1 
τίμαμι 1 
τίμαν 1 
τίματε 1 
τίμη 1 
τίμησαι 1 
τίμησον 1 
τίμιοι 1 
τίμιος 2 
τίμᾶτε 1 
τίν 2 
τίν' 2 
τίν-α 3 
τίν-ας 1 
τίν-ε 1 
τίν-ες 1 
τίν-ι 1 
τίν-οιν 1 
τίν-ος 1 
τίν-ων 1 
τίνα 8 
τίνα; 1 
τίνας 5 
τίνειν 1 
τίνες 3 
τίνεσθαι 1 
τίνη 1 
τίνι 1 
τίνος 2 
τίνος; 1 
τίνυσθον 1 
τίνυται 1 
τίνω 9 
τίνϝω 1 
τίρ 1 
τίς 70 
τίσι 1 
τίσις 1 
τίτρημι 1 
τίω 6 
τα 7 
τα- 3 
τα-νύω 1 
ταί 3 
ταγ- 3 
ταγ-ός 1 
ταζω 1 
ταθήσομαι 1 
ταθήσομαι; 1 
ται 4 
τακ- 4 
τακήσομαι 1 
τακτός 1 
ταλ- 1 
ταλάντων 1 
ταλα- 1 
ταλαίπωρος 1 
ταλαιπώρου 1 
ταλασίφρονά 1 
ταμ- 1 
ταμ-ία-ς 1 
ταμίας 1 
ταμίασι 1 
ταμίᾳσι 1 
ταμεσίχροας 1 
ταμιεῖον 1 
ταν 2 
ταν- 1 
τανύουσι 1 
τανύσσομαι 1 
τανύσω 1 
τανύω 6 
ταξάμενοι 1 
ταξιάρχους 1 
ταπεινοτέροις 3 
ταπεινός 1 
ταπεινότητα 1 
ταπεινόω 1 
ταράξας 1 
ταράξομαι 1 
ταράξομαι; 1 
ταράξω 2 
ταράττω 10 
ταραχ- 5 
ταραχ-yω 2 
ταραχ-ή 1 
ταραχή 1 
ταραχὰς 1 
ταραχὴ 1 
ταρβεῖν 1 
ταρβῶ 1 
ταρπ- 1 
ταρπείομεν 1 
τατ 1 
τατέος 1 
τατα 1 
τατη 1 
τατο 2 
τατον 1 
τατος 6 
ταττόμενοι 1 
τατός 1 
ταυτί 1 
ταυτησί 2 
ταυτὶ 1 
ταυτᾶν 1 
ταφ- 3 
ταφή 1 
ταφήσομαι 1 
ταφαί 1 
ταχ-ύ-ς 3 
ταχέων 2 
ταχέως 1 
ταχίστην 5 
ταχίων 1 
ταχθήσομαι; 1 
ταχθῆναι 1 
ταχθῇ 1 
ταχύ-ς 1 
ταχύνω 1 
ταχύς 3 
ταχύτατος 1 
ταχύτερος 1 
ταχύτης 1 
ταχὺ 3 
ταχὺς 1 
ταω 1 
ταύρων 1 
ταύται 1 
ταύταις 2 
ταύταν 1 
ταύτας 3 
ταύτην 26 
ταύτης 7 
ταύτῃ 8 
ταὐτά 1 
ταὐτοῦ 2 
ταὐτό 1 
ταὐτόν 1 
ταὐτόν; 1 
ταὐτὰ 8 
ταὐτὸ 2 
ταὐτὸν 3 
ταὐτῆς; 1 
ταὐτῇ 2 
ταὐτῷ 1 
ταῖν 1 
ταῖς 21 
ταῖσδε 1 
ταῖσι 1 
ταῦ 1 
ταῦθ' 8 
ταῦτ' 25 
ταῦτά 3 
ταῦτα 194 
ταῦτα· 3 
τε 175 
τε- 1 
τε-τίμη-κα 1 
τε-τίμη-μαι 1 
τε-τραίν-ω 1 
τε-τραίνω 1 
τε; 1 
τεάν 1 
τεί-νυμαι 1 
τείαις 1 
τείνυμαι 1 
τείνω 16 
τείρεα 1 
τείρω 1 
τείσασθαι 2 
τείσομαι 1 
τείσουσι 1 
τείσω 1 
τείχεα 2 
τείχη 8 
τείχισμα 2 
τείχους 4 
τείω 2 
τεθάφθαι 1 
τεθάψομαι 1 
τεθήρακα 2 
τεθήραμαι 2 
τεθήρασο 1 
τεθήσεσθαι 1 
τεθήσομαι 2 
τεθήσομαι; 2 
τεθαύμακα 1 
τεθείην 1 
τεθείς 1 
τεθειμένος 2 
τεθειμένοσεἴην 1 
τεθεραπεῦσθαι 1 
τεθεῖεν 1 
τεθεῖσθαι 1 
τεθηκέναι 1 
τεθηκώς 1 
τεθηκὼς 4 
τεθηρακέναι 1 
τεθηρακώς 1 
τεθηρακὼς 2 
τεθηραμένος 3 
τεθηρᾶσθαι 1 
τεθησοίμην 1 
τεθησόμενος 1 
τεθνάκην 2 
τεθνάμεν 1 
τεθνάμεναι 1 
τεθνάναι 4 
τεθνάτω 3 
τεθνήκοι 1 
τεθνήκωσιν 1 
τεθνήξει 1 
τεθνήξω 5 
τεθναίη 2 
τεθναίην 4 
τεθναίης 1 
τεθνεός 1 
τεθνεώς 3 
τεθνεώτων 1 
τεθνεῶσα 1 
τεθνεῶτι 1 
τεθνεῶτος 1 
τεθνηκότα 9 
τεθνηυίης 1 
τεθνηότος 1 
τεθνηώς 2 
τεθνηῶτος 1 
τεθνᾶσι 3 
τεθνᾶσιν 2 
τεθορύβημαι 2 
τεθρίπποις 1 
τεθῆναι 1 
τεθῶ 1 
τει- 1 
τειρα 6 
τειχέων 1 
τειχίζειν 3 
τειχίζω 1 
τειχίσματι 2 
τειχες- 1 
τειχιζόντων 1 
τειχισάμενοι 2 
τειχισμόν 1 
τειχῶν 2 
τεκ- 5 
τεκ-ες- 1 
τεκ-εῖν 1 
τεκμήριον 6 
τεκμαίρεσθαι 1 
τεκμαίρομαι 2 
τεκμαίρω 1 
τεκμαρ- 1 
τεκμαροῦμαι 1 
τεκμαρτέος 1 
τεκμαρτός 1 
τεκνον 1 
τεκοῦμαι 1 
τεκοῦσα 2 
τεκταίνομαι 1 
τεκταν-ῖα 1 
τεκτοσύναι 1 
τεκω 1 
τεκόντες 1 
τεκών 1 
τελ- 1 
τελέ-ω 4 
τελές-σαι 1 
τελέσαι 2 
τελέσαιμι 1 
τελέσας 1 
τελέσασθαι 1 
τελέσθητι 1 
τελέσομαι 1 
τελέσσαι 1 
τελέσσω 1 
τελέσω 5 
τελέσωμαι 1 
τελέω 18 
τελε- 2 
τελε-ς- 1 
τελείω 3 
τελείων 1 
τελες- 5 
τελες-yω 2 
τελεσάμενος 1 
τελεσαίμην 1 
τελεσθήσεσθαι 1 
τελεσθήσομαι 1 
τελεσθείην 1 
τελεσθείς 1 
τελεσθησοίμην 1 
τελεσθησόμενος 1 
τελεσθῆναι 1 
τελεσθῶ 1 
τελεστέος 1 
τελεστός 2 
τελευτάω 1 
τελευτή 1 
τελευτήσαντ' 1 
τελευτήσαντι 1 
τελευτήσαντος 1 
τελευτήσας 1 
τελευτήσασαν 1 
τελευτήσειεν 1 
τελευτήσω 1 
τελευτήσῃ 3 
τελευταῖον 3 
τελευταῖος 1 
τελευτὴ 3 
τελευτὴν 4 
τελευτᾶν 3 
τελευτᾷ 1 
τελευτῆς 1 
τελευτῆσαι 1 
τελευτῶν 2 
τελεῖν 3 
τελεῖσθαι 2 
τελεῦσι 1 
τελοίην 2 
τελοίμην 2 
τελουμαι 1 
τελούμενος 2 
τελοῦ 1 
τελοῦμαι 2 
τελοῦντες 1 
τελῶ 7 
τελῶμαι 1 
τελῶν 2 
τεμ- 5 
τεμ-ν- 1 
τεμῶ 1 
τεν- 8 
τεν-yω 1 
τενῶ 1 
τεο 1 
τεος 1 
τεοῦ 1 
τεοῦς 1 
τερ 2 
τερ- 1 
τερ-ε 1 
τερ-ῖα 1 
τεράεσσι 1 
τεράτ-οιν 1 
τεράτ-ων 1 
τεράων 1 
τερέν-οιν 2 
τερέν-ων 2 
τερα 1 
τερατ- 2 
τερείνα 1 
τερείναιν 1 
τερείναις 1 
τερείνας 1 
τερείνης 1 
τερείνῃ 1 
τερεινῶν 1 
τερεν-yα 1 
τερο 5 
τερο- 1 
τερον 1 
τερος 5 
τερπ- 1 
τερπωλὴν 1 
τερς-αν- 1 
τερσαίνω 1 
τεσσέρων 1 
τεσσεράκοντα 1 
τεσσερακόντων 1 
τεσσερεσκαίδεκα 3 
τεσσερεσκαιδέκατος 1 
τετάνυσμαι 1 
τετάξομαι 1 
τετάραγμαι 2 
τετάρτην 1 
τετάχαται 1 
τετάχθω 2 
τετέλε-ς-μαι 3 
τετέλε-ς-ται 3 
τετέλε-σαι 4 
τετέλε-σθε 4 
τετέλε-σθον 4 
τετέλε-σο 1 
τετέλεκα 4 
τετέλες-θε 1 
τετέλες-ται; 1 
τετέλεσθε 1 
τετέλεσθον 1 
τετέλεσμαι 6 
τετέλεσο 1 
τετίημαι 1 
τετίησθον 1 
τετίμη-κα 1 
τετίμη-μαι 2 
τετίμηκα 2 
τετίμημαι 2 
τετίμησο 1 
τετίναγμαι 1 
τεταγμένη 1 
τεταγμένοι 1 
τεταγμένος 1 
τεταγών 2 
τεταλαιπώρηκεν 1 
τεταρπόμην 1 
τετελέ-ς-μεθα 2 
τετελέ-σθαι 1 
τετελέ-σθω 1 
τετελέ-σθων 2 
τετελέσθαι 1 
τετελέσμεθα 1 
τετελε-ς-μένοι 3 
τετελε-ς-μένος 1 
τετελε-ς-νται 1 
τετελεκέναι 1 
τετελεκώς 1 
τετελεκὼς 2 
τετελες-σαι 1 
τετελες-σθε 1 
τετελες-σθον 1 
τετελεσμένον 1 
τετελεσμένος 5 
τετελευτηκότες 1 
τετελευτηκώς 1 
τετελεύτηκεν 1 
τετευχ-μαι 1 
τετευχώς 1 
τετεύξομαι 1 
τετεύχαται 1 
τετιημένος 1 
τετιηώς 1 
τετιμήσεσθαι 1 
τετιμήσομαι 1 
τετιμηκέναι 1 
τετιμηκώς 1 
τετιμηκὼς 2 
τετιμημένος 3 
τετιμησοίμην 1 
τετιμησόμενος 1 
τετιμῆσθαι 2 
τετκα 1 
τετλάμεν 1 
τετλάμεναι 1 
τετλαίην 1 
τετληώς 1 
τετμήσομαι 1 
τετμαι 1 
τετολμήσθω 1 
τετορήσω 1 
τετρ 1 
τετράκις 1 
τετράφ-ασι 1 
τετράφαται 1 
τετρα-ν-ιω 1 
τετραίνω 5 
τετρακισχιλίους 1 
τετρακοσία 1 
τετρακοσιάκις 1 
τετρακοσιοστός 1 
τετρακόσιοι 1 
τετρακύς 1 
τετραν- 1 
τετραπλῇ 1 
τετριβ-μαι 2 
τετριβ-σαι 1 
τετριβ-ται 1 
τετριγυῖα 1 
τετριγῶτες 1 
τετρυχωμαι 1 
τετρωκοστός 1 
τετρώκοντα 1 
τετρᾶναι 1 
τεττάρακοντα 1 
τεττάρων 3 
τετταράκοντα 2 
τετταρακοντάκις 1 
τετταρακοστός 1 
τετταρεσκαιδεκάκις 1 
τετυκόμην 1 
τετύχηκα 4 
τευχ- 3 
τεχνῶν 2 
τεός 1 
τεύκω 1 
τεύξεσθαι 1 
τεύξομαι 1 
τεύξω 1 
τεύχ-ω 1 
τεύχεα 3 
τεύχειν 1 
τεύχω 7 
τεϝο 1 
τεΐν 1 
τεῖχ-ος 1 
τεῖχος 13 
τεῦ 2 
τεῦς 1 
τεῶν 1 
τη-ς 4 
τηγὸς 1 
τηκ- 3 
τηκτός 1 
τηλίκος 2 
τηλεθάοντας 1 
τηλικήδε 1 
τηλικαύτη 1 
τηλικούτου 1 
τηλικοῦτο 1 
τηλικοῦτος 4 
τηλικόνδε 1 
τηλικόσδ' 1 
τηλικόσδε 3 
τηλόθεν 1 
τηλόσε 1 
την 3 
τηνίκα 1 
τηνικάδε 1 
τηνικαῦτα 2 
τηρ 9 
τηρ-ιο 4 
τηρ-ιο- 1 
τηρ-ιο-ν 1 
τηρέω 1 
τηρῶ 1 
της 7 
τησδί 1 
τητ 4 
τητος 2 
τθ 4 
τι 215 
τι- 3 
τι-θέ-ασι 1 
τι-θέ-μεθα 1 
τι-θέ-μενος 1 
τι-θέ-ναι 1 
τι-θέ-ντων 1 
τι-θέ-σθω 1 
τι-θέ-σθων 2 
τι-θέ-τω 1 
τι-θέ-των 1 
τι-θή-νη 1 
τι-θεί-μεθα 1 
τι-θεί-μην 2 
τι-θεί-σθην 1 
τι-θεί-την 1 
τι-θείη 1 
τι-θείη-μεν 1 
τι-θείη-ν 1 
τι-θείη-ς 1 
τι-θείη-σαν 1 
τι-θείη-τε 1 
τι-θείη-τον 1 
τι-θείς 1 
τι-θειή-την 1 
τι-θεῖ-μεν 1 
τι-θεῖ-ντο 1 
τι-θεῖ-ο 2 
τι-θεῖ-σθε 1 
τι-θεῖ-σθον 1 
τι-θεῖ-τε 1 
τι-θεῖ-το 1 
τι-θεῖ-τον 1 
τι-θεῖε-ν 1 
τι-θοί-μεθα 1 
τι-θοί-σθην 1 
τι-θοῖ-ντο 1 
τι-θοῖ-σθε 1 
τι-θοῖ-σθον 1 
τι-θοῖ-το 1 
τι-θώ-μεθα 1 
τι-θῆ-σθε 1 
τι-θῆ-σθον 2 
τι-θῆ-ται 1 
τι-θῆ-τε 1 
τι-θῆ-τον 2 
τι-θῇ 2 
τι-θῇ-ς 1 
τι-θῶ 1 
τι-θῶ-μαι 1 
τι-θῶ-μεν 1 
τι-θῶ-νται 1 
τι-θῶ-σι 1 
τι-μά-ω 1 
τι-μή 1 
τι-νϝ-ω 2 
τι-ς 1 
τι-σί 1 
τι-τ 1 
τι-ταίνω 1 
τι-τεκ-ω; 1 
τι-τκ-ω 1 
τι-τρά-ω 1 
τι-τρώ-σκω 1 
τι-τυκ- 1 
τι-τύσκομαι 1 
τι; 2 
τιδ 6 
τιε- 2 
τιθέ-αντι 2 
τιθέ-η-τε 1 
τιθέ-ι-μεν 2 
τιθέ-ι-σο 1 
τιθέ-μενος 1 
τιθέ-ναι 2 
τιθέ-ω-μεν 1 
τιθέ-ῃς 1 
τιθέασι 3 
τιθέαται 2 
τιθέη- 1 
τιθέη-σαι 1 
τιθέμεν 3 
τιθέμενοι 1 
τιθέμενος 2 
τιθέν 3 
τιθέναι 6 
τιθέντ-α 3 
τιθέντ-ας 1 
τιθέντ-ε 2 
τιθέντ-ες 1 
τιθέντ-ι 2 
τιθέντ-οιν 2 
τιθέντ-ος 2 
τιθέντ-ων 2 
τιθέντων 1 
τιθέσθων 1 
τιθέσθωσαν 2 
τιθέτωσαν 2 
τιθέω 5 
τιθέω-μαι 1 
τιθέω-ντι 1 
τιθέωμεν 1 
τιθέῃ 1 
τιθήμεναι 1 
τιθήμενος 2 
τιθε- 1 
τιθε-ί-μην 1 
τιθε-ί-την 1 
τιθε-ίη 1 
τιθε-ίη-ν 4 
τιθε-ίη-ς 1 
τιθε-ντ-yα 1 
τιθε-ντ-ς 1 
τιθε-ῖ-μεν 1 
τιθε-ῖ-τε 1 
τιθε-ῖ-τον 1 
τιθε-ῖε-ν 2 
τιθείην 4 
τιθείμην 2 
τιθείς 6 
τιθείσα 1 
τιθείσαιν 1 
τιθείσαις 1 
τιθείσας 1 
τιθείσης 1 
τιθείσῃ 1 
τιθει-ς 1 
τιθεισῶν 1 
τιθεν 1 
τιθενς-σι 1 
τιθεντ-yα 1 
τιθεντ-σι 1 
τιθεῖ 2 
τιθεῖμεν 2 
τιθεῖν 1 
τιθεῖο 3 
τιθεῖσα 3 
τιθεῖσα-ν 1 
τιθεῖσαι 1 
τιθεῖσι 5 
τιθεῖσι; 2 
τιθεῖσο 1 
τιθεῖτο 1 
τιθη- 1 
τιθοῖτο 2 
τιθῆτε 1 
τιθῇ 2 
τιθῇς 1 
τιθῶ 3 
τιθῶμαι 2 
τιθῶμεν 1 
τιθῶσι 1 
τιλ- 1 
τιλῶ 1 
τιμά- 1 
τιμά-ορος 1 
τιμά-ω 10 
τιμά-ῃ 1 
τιμά-ῃς 1 
τιμάε-εν 1 
τιμάε-σαι 1 
τιμάε-σο 1 
τιμάει 6 
τιμάειν 3 
τιμάεις 1 
τιμάεσθαι 1 
τιμάεσθε 2 
τιμάεσθον 3 
τιμάεται 1 
τιμάετε 3 
τιμάετον 3 
τιμάη-σθον 1 
τιμάησθε 1 
τιμάησθον 2 
τιμάηται 1 
τιμάητε 3 
τιμάητον 2 
τιμάμεναι 1 
τιμάο-ι-μι 1 
τιμάοι 1 
τιμάοι-σο 1 
τιμάοιεν 1 
τιμάοιμεν 2 
τιμάοιμι 2 
τιμάοιντο 1 
τιμάοιο 1 
τιμάοις 1 
τιμάοισθε 1 
τιμάοισθον 1 
τιμάοιτε 1 
τιμάοιτο 1 
τιμάοιτον 1 
τιμάομαι 1 
τιμάομεν 3 
τιμάον 2 
τιμάοντα 3 
τιμάονται 1 
τιμάοντας 1 
τιμάοντε 2 
τιμάοντες 1 
τιμάοντι 2 
τιμάοντος 2 
τιμάου 1 
τιμάουσα 1 
τιμάουσαι 1 
τιμάουσαν 1 
τιμάουσι 4 
τιμάς 2 
τιμάσθω 1 
τιμάσθων 2 
τιμάσθωσαν 1 
τιμάσω 1 
τιμάτω 1 
τιμάτων 1 
τιμάω 13 
τιμάωμαι 1 
τιμάωμεν 1 
τιμάων 2 
τιμάωνται 1 
τιμάωσι 1 
τιμάὼ 1 
τιμάῃ 4 
τιμάῃς 1 
τιμέω 1 
τιμή 9 
τιμή-εις 2 
τιμή-σο-μεν 1 
τιμή-σω 2 
τιμήεις 2 
τιμήεντα 1 
τιμήεντος 1 
τιμήθητι 1 
τιμήσαιμι 1 
τιμήσαιτε 1 
τιμήσας 1 
τιμήσασθαι 2 
τιμήσειν 1 
τιμήσεσθαι 1 
τιμήσοιμι 1 
τιμήσομαι 3 
τιμήσουσι 1 
τιμήσω 3 
τιμήσω; 1 
τιμήσωμαι 2 
τιμήσων 1 
τιμα- 8 
τιμα-yω 1 
τιμα-ε 1 
τιμα-ῃ 1 
τιμαέσθω 1 
τιμαέσθων 2 
τιμαέτω 1 
τιμαέτων 1 
τιμαο-ί-μην 1 
τιμαο-ίη 1 
τιμαο-ίη-ν 2 
τιμαο-ίη-ς 1 
τιμαοίη 1 
τιμαοίημεν 1 
τιμαοίην 1 
τιμαοίης 1 
τιμαοίησαν 1 
τιμαοίητε 1 
τιμαοίητον 1 
τιμαοίμεθα 1 
τιμαοίμην 1 
τιμαοίσθην 1 
τιμαοίτην 1 
τιμαοιήτην 1 
τιμαουσῶν 1 
τιμαούσα 1 
τιμαούσαιν 1 
τιμαούσαις 1 
τιμαούσας 1 
τιμαούσης 1 
τιμαούσῃ 1 
τιμαόμεθα 1 
τιμαόμενος 1 
τιμαόντοιν 2 
τιμαόντων 3 
τιμαώμεθα 1 
τιμαὶ 1 
τιμαῖς 2 
τιμηθήσεσθαι 1 
τιμηθήσομαι 3 
τιμηθήσομαι; 1 
τιμηθείην 1 
τιμηθείς 1 
τιμηθεὶς 1 
τιμηθησοίμην 1 
τιμηθησόμενος 1 
τιμηθῆναι 1 
τιμηθῶ 1 
τιμησάμενος 1 
τιμησαίμην 1 
τιμησοίμην 1 
τιμησόμενος 1 
τιμητέος 1 
τιμητός 1 
τιμωρήσασθαι 1 
τιμωρήσειν 1 
τιμωρήσεις 1 
τιμωρήσεσθε 1 
τιμωρήσεται 1 
τιμωρία 1 
τιμωρίαν 1 
τιμωρίας 3 
τιμωρεῖν 5 
τιμωρεῖσθαί 3 
τιμωρεῖσθαι 5 
τιμωρός 1 
τιμωσῶν 1 
τιμώμεθα 2 
τιμώμενον 2 
τιμώμενος 4 
τιμώντ-οιν 2 
τιμώντ-ων 2 
τιμώντων 1 
τιμώσα 1 
τιμώσαιν 1 
τιμώσαις 1 
τιμώσας 1 
τιμώσης 1 
τιμώσῃ 1 
τιμὰς 1 
τιμὴν 2 
τιμᾶ-σθον 1 
τιμᾶμες 1 
τιμᾶν 8 
τιμᾶν· 1 
τιμᾶντι 1 
τιμᾶσθαί 2 
τιμᾶσθαι 4 
τιμᾶσθε 3 
τιμᾶσθον 5 
τιμᾶταί 1 
τιμᾶται 2 
τιμᾶτε 5 
τιμᾶτον 5 
τιμᾷ 14 
τιμᾷς 3 
τιμῆν 1 
τιμῆντα 1 
τιμῆντος 1 
τιμῆς 8 
τιμῆσαι 1 
τιμῆτε 1 
τιμῇ 1 
τιμῇς 1 
τιμῳήτην 1 
τιμῴη 3 
τιμῴημεν 2 
τιμῴην 5 
τιμῴης 2 
τιμῴησαν 1 
τιμῴητε 1 
τιμῴητον 2 
τιμῴμεθα 1 
τιμῴμην 3 
τιμῴσθην 1 
τιμῴτην 1 
τιμῶ 14 
τιμῶμαι 5 
τιμῶμεν 4 
τιμῶν 7 
τιμῶντ-α 3 
τιμῶντ-ας 1 
τιμῶντ-ε 2 
τιμῶντ-ες 1 
τιμῶντ-ι 2 
τιμῶντ-ος 2 
τιμῶνται 2 
τιμῶσα 1 
τιμῶσα-ν 1 
τιμῶσαι 1 
τιμῶσι 5 
τιμῷ 1 
τιμῷεν 1 
τιμῷμεν 3 
τιμῷμι 4 
τιμῷντο 1 
τιμῷο 2 
τιμῷς 1 
τιμῷσθε 1 
τιμῷσθον 1 
τιμῷτε 1 
τιμῷτο 1 
τιμῷτον 2 
τιν' 1 
τιν-ά 2 
τιν-άς 1 
τιν-έ 1 
τιν-ές 1 
τιν-ί 1 
τιν-οῖν 1 
τιν-ός 1 
τιν-ῶν 1 
τινά 19 
τινάξομαι 1 
τινάξω 1 
τινάς 1 
τινάσσω 1 
τινές 4 
τινί 11 
τινα 37 
τινας 9 
τινες 20 
τινι 32 
τινι; 1 
τινος 25 
τινω 4 
τινων 2 
τινων; 1 
τινός 6 
τινϝω 1 
τινὰ 13 
τινὰς 3 
τινὲς 7 
τινὶ 3 
τινὸς 4 
τινῶν 2 
τις 153 
τισί 1 
τισι 2 
τισω 2 
τισὶν 1 
τιτίζω 1 
τιταίνω 1 
τιταν- 1 
τιτρώσκω 1 
τιτύ 1 
τιτύσκομαι 1 
τιω 2 
τλάς 1 
τλάω 3 
τλή-μων 1 
τλήμων 1 
τλήσομαι 2 
τλα- 3 
τλαίην 1 
τλη- 1 
τλητός 1 
τλῆ-θι 1 
τλῆ-ναι 1 
τλῆθι 1 
τλῆναι 3 
τλῇς 1 
τλῶ 1 
τμ- 1 
τμήγω 3 
τμήξω 1 
τμαγ- 1 
τμη- 2 
τμηγ- 1 
τμηθήσομαι 1 
τμητέος 1 
τμητός 1 
τμῆ-μα 1 
τμῆ-σι-ς 1 
τμῆσις 1 
τν 1 
τνοι 1 
τνυμ 8 
το 9 
το- 2 
το-; 1 
το-ν 1 
το-ς 1 
τοί 29 
τοίανδε 1 
τοίνυν 20 
τοίους 1 
τοίχου 1 
τοίως 1 
τοδί 1 
τοι 26 
τοιάδε 10 
τοιάνδε 1 
τοιαύτη 1 
τοιαῦτ' 3 
τοιαῦτά 3 
τοιαῦτα 16 
τοιγάρ 5 
τοιγάρτοι 5 
τοιγαροῦν 5 
τοιεῖν 1 
τοιουτονὶ 1 
τοιούτοις 1 
τοιούτου 1 
τοιούτους 2 
τοιούτων 6 
τοιούτῳ 1 
τοιοῦτο 3 
τοιοῦτον 12 
τοιοῦτος 21 
τοιοῦτόν 3 
τοιόνδε 1 
τοιόσδε 5 
τοιᾷδε 1 
τοιῶνδε 1 
τοκ- 1 
τοκ-εύ-ς 1 
τολμά-ω 1 
τολμάω 2 
τολμέω 1 
τολμήματος 1 
τολμα- 1 
τολμηροὺς 1 
τολμᾶν 2 
τολμῆσαι 1 
τολμῶ 2 
τολμῶντες 1 
τομαι 1 
τον 5 
τοξευ-τής 1 
τοξεύ-ω 1 
τοξό-της 1 
τοξότας 2 
τοξότης 1 
τοξότου 1 
τορ 3 
τορ- 1 
τορ-ε 1 
τορέω 4 
τορήσω 1 
τορε- 1 
τος 6 
τοσήδε 1 
τοσαυτάκις 1 
τοσαύτη 2 
τοσαύτην 1 
τοσαῦτά 1 
τοσαῦτα 3 
τοσουτοσί 1 
τοσούτοις 1 
τοσούτου 4 
τοσούτους 1 
τοσούτων 4 
τοσούτῳ 17 
τοσοῦτ' 1 
τοσοῦτο 2 
τοσοῦτοι 1 
τοσοῦτον 19 
τοσοῦτος 13 
τοσοῦτόν 2 
τοσόνδε 1 
τοσόσδε 5 
τοτ- 1 
τοτ-yος 1 
τοτὲ 2 
του 7 
τουδί 1 
τους 1 
τουτί 3 
τουτογί 1 
τουτοδί 1 
τουτοισί 1 
τουτωνί 1 
τουτωνὶ 1 
τουτὶ 1 
τουτῳῒ 1 
τουτῶν 1 
τού-του 1 
τούς 7 
τούσδ' 2 
τούσδε 4 
τούτοι 1 
τούτοιν 3 
τούτοις 30 
τούτου 46 
τούτους 18 
τούτω 5 
τούτων 68 
τούτῳ 37 
τοὐμόν 1 
τοὐναντίον 2 
τοὐντεῦθεν 1 
τοὐξανιστάναι 1 
τοὐπίσαγμα 1 
τοὔμπαλιν 1 
τοὔνομα 1 
τοὔργον 2 
τοὔτερον 1 
τοὖ 2 
τοὖργον 3 
τοὶ 4 
τοὺς 253 
τοῖιν 1 
τοῖν 3 
τοῖνδε 3 
τοῖο 1 
τοῖος 5 
τοῖς 166 
τοῖσδ' 1 
τοῖσδε 4 
τοῖσδεσι 1 
τοῖσδεσσι 1 
τοῖσι 7 
τοῖσιν 2 
τοῦ 274 
τοῦδ' 1 
τοῦδε 5 
τοῦθ' 4 
τοῦτ' 20 
τοῦτο 124 
τοῦτον 23 
τοῦτό 6 
τρ 4 
τράπεζα 1 
τράποιτο 2 
τράπω 2 
τράπωμαι 1 
τράφεν 2 
τράφω 1 
τράχω 1 
τρέ-ω 1 
τρέμω 1 
τρέπ-ω 2 
τρέπειν 1 
τρέπεσθαι 1 
τρέπουσι 1 
τρέπω 15 
τρέπωμεν 1 
τρέσσε 1 
τρέφ-ω 8 
τρέφειν 3 
τρέφεις 1 
τρέφοιν 1 
τρέφονται 1 
τρέφω 8 
τρέφων 1 
τρέχ-ω 4 
τρέχειν 1 
τρέχω 7 
τρέψονται 1 
τρέψω 2 
τρέω 4 
τρήσω 1 
τρί-πους 1 
τρί-το-ς 2 
τρία 9 
τρίβ-ω 3 
τρίβω 10 
τρίβων 1 
τρίζω 2 
τρίποδα 2 
τρίπουν 1 
τρίπους 1 
τρίς 4 
τρίτατος 1 
τρίτην 2 
τρίτον 3 
τρίτος 3 
τρίτῃ 1 
τρίτῳ 1 
τρίχ-α 1 
τρίχ-ας 1 
τρίχ-ε 1 
τρίχ-ες 1 
τρίχα 1 
τρίχας 1 
τρίψω 1 
τρα 5 
τραγ- 1 
τραγῳδοῖς 1 
τραπ- 3 
τραπέω 1 
τραπήομεν 2 
τραπείομεν 1 
τραποίμην 1 
τραπόμενος 1 
τραφ- 2 
τραφ-ερός 1 
τραφήσομαι 1 
τραχ- 1 
τραχήλοις 1 
τραχύς 1 
τραῦμά 1 
τρε- 2 
τρεις- 1 
τρεις-καί-δεκα 1 
τρεισκαίδεκα 2 
τρεισκαιδεκάκις 1 
τρεπ- 2 
τρεπτέος 1 
τρεπτός 1 
τρες- 1 
τρεφ- 3 
τρεχ- 2 
τρεῖν 1 
τρεῖς 12 
τρη- 1 
τρι-άς 1 
τριάκοντά 1 
τριάκοντα 10 
τριάς 1 
τριήκοντα 2 
τριήρε-α 1 
τριήρε-ε 1 
τριήρε-ες 1 
τριήρε-ι 1 
τριήρε-ος 1 
τριήρει 3 
τριήρεις 6 
τριήρες-σι 1 
τριήρεσι 1 
τριήρη 1 
τριήρης 8 
τριήροιν 2 
τριήρους 2 
τριήρων 4 
τρια 8 
τριακοντ 1 
τριακοντάκις 1 
τριακοσίους 2 
τριακοσίων 1 
τριακοσιάκις 1 
τριακοσιοστός 1 
τριακοστό-ς 1 
τριακοστός 2 
τριακοστὴν 1 
τριακόσιοι 3 
τριβ- 4 
τριβ-σω 1 
τριβήσομαι 1 
τριβω 1 
τριβὰς 1 
τριγ- 2 
τριδ 3 
τριηκοστός 1 
τριηκόσιοι 2 
τριηρέ-οιν 1 
τριηρέ-ων 1 
τριηραρχίας 1 
τριηρες- 2 
τριηρῶν 1 
τριξός 1 
τριο 1 
τριπλοῦς 1 
τριπλῇ 1 
τρις 2 
τρισί 1 
τρισχίλιοι 1 
τρισχιλιάκις 1 
τρισχιλιοστός 1 
τρισὶν 1 
τριτ-τύ-ς 1 
τριταῖοι 1 
τριταῖος 1 
τριτημόριον 1 
τριττός 2 
τριττύς 1 
τριχ- 1 
τριχ-ί 1 
τριχ-ιος 1 
τριχ-οῖν 1 
τριχ-ός 3 
τριχ-ῶν 2 
τριχθά; 1 
τριχῇ 1 
τριψομαι 1 
τριψω 1 
τριῆρες 1 
τριῶν 7 
τρο 5 
τρο- 1 
τρο-ν 2 
τρο-ς 1 
τροπ- 2 
τροπ-ή 1 
τροπέω 1 
τροπή 1 
τροπαῖον 5 
τροφ- 2 
τροφ-ή 3 
τροφ-ό-ς 1 
τροφεῖα 1 
τροφοῦ 1 
τροφός 1 
τροφὴ 1 
τροφῆς 1 
τροχ-ίλο-ς 1 
τροχ-αλό-ς 2 
τροχοῖς 1 
τρυγ- 1 
τρυγ-ών 1 
τρυσω 1 
τρυφ- 1 
τρυφή 1 
τρυφῆς 1 
τρυχ-ο- 1 
τρυχω 1 
τρυχόω 1 
τρυχώσω 1 
τρω- 1 
τρωγ- 1 
τρωθήσομαι 1 
τρωθείη 1 
τρωκτός 1 
τρωτός 1 
τρωχάω 1 
τρό-ς 1 
τρόοπον 1 
τρόπαια 1 
τρόπεον 1 
τρόπιος 1 
τρόπον 9 
τρόπος 1 
τρόπου 5 
τρόπους 1 
τρόπων 1 
τρόπῳ 10 
τρόχ-ι-ς 1 
τρύζω 1 
τρύξω 1 
τρύχω 1 
τρύω 2 
τρώγω 3 
τρώξομαι 1 
τρώσομαι 1 
τρώσω 1 
τρώω 1 
τρῶ 1 
τρῶγω 1 
τς 1 
ττ 16 
ττα 1 
ττι 2 
ττω 6 
τυ 2 
τυ- 1 
τυ-γ-χ-άν-ω 1 
τυ-γ-χ-άνω 1 
τυγχάνει 2 
τυγχάνειν 7 
τυγχάνοι 1 
τυγχάνοιμεν 1 
τυγχάνουσι 1 
τυγχάνω 20 
τυγχάνων; 1 
τυγχάνῃς 1 
τυκ- 1 
τυκτός 1 
τυπ- 1 
τυπ-ε- 1 
τυπήσειν; 1 
τυπήσεις 1 
τυπήσομαι 1 
τυπήσω 1 
τυπτήσομαι 1 
τυπτήσω 1 
τυπτε- 1 
τυπτητέος 1 
τυράννους 2 
τυράννῳ 1 
τυραννέω 1 
τυραννίδα 1 
τυραννίζω 1 
τυραννίς 2 
τυραννίσι 1 
τυραννευόντων 1 
τυραννεύω 1 
τυραννεῖν 2 
τυραννεῖς 1 
τυραννιάω 1 
τυραννοῦνται 1 
τυφ- 2 
τυφ-λό-ς 2 
τυφλός 2 
τυφλώττω 1 
τυφλὸς 2 
τυφω 1 
τυχ- 4 
τυχ-ε 2 
τυχε- 1 
τυχεῖν 5 
τυχόν 2 
τυχόντα 2 
τυχόντας 1 
τυχόντες 1 
τυχόντων 1 
τυχών 2 
τω 2 
τωθάζω 2 
τωθάσομαι 1 
των 1 
τωρ 3 
τωσαν 2 
τωὐτό 1 
τό 47 
τό- 1 
τό-ς 1 
τόδ' 8 
τόδε 12 
τόε- 1 
τόλ-μα 1 
τόλμα 5 
τόλμης 2 
τόλμησον 1 
τόν 13 
τόν-ο-ς 1 
τόν-ς 1 
τόνδ' 3 
τόνδε 7 
τόνος 2 
τόνς 2 
τόξα 1 
τόξο-ν 2 
τόξον 1 
τόπον 5 
τός 14 
τόσον 1 
τόσος 4 
τόσσος 2 
τόσῳ 2 
τότ' 2 
τότε 36 
τόὸν 1 
τύ 4 
τύ-πτω 1 
τύ-ς 1 
τύνη 2 
τύπ-τω 1 
τύπτει 2 
τύπτειν 1 
τύπτεσθαι 2 
τύπτεται 1 
τύπτω 6 
τύπῳ 1 
τύραννοι 2 
τύραννος 4 
τύραννος· 1 
τύφ-ω 2 
τύφω 4 
τύχ-η 1 
τύχει 1 
τύχη 7 
τύχην 3 
τύχης 9 
τύχης· 1 
τύχοις 1 
τύχω 2 
τύχωμι 2 
τύχῃ 4 
τώ 3 
τώδε 4 
τώς 3 
τϝε; 1 
τἀγαθά 3 
τἀγαθὰ 2 
τἀδικήματα 1 
τἀκείνων 2 
τἀληθές 1 
τἀληθῆ 11 
τἀμ' 1 
τἀμφανῆ 1 
τἀν 2 
τἀναντία 1 
τἀνδρί 1 
τἀνδρός 1 
τἀνταῦθα 1 
τἄλλ' 1 
τἄλλα 4 
τἄρ' 1 
τἄρα 1 
τἆλλα 6 
τἔ 1 
τἠς 1 
τἱμα 1 
τὠργάνῳ 1 
τὠυτοῦ 1 
τὠυτό 1 
τὠφθαλμώ 1 
τὰ 264 
τὰν 1 
τὰς 68 
τὲ 33 
τὴμ 1 
τὴν 328 
τὴς 1 
τὶ 17 
τὶς 33 
τὸ 475 
τὸγ 1 
τὸλ 1 
τὸν 234 
τὸν' 1 
τὼ 9 
τᾶν 1 
τᾶς 1 
τῆ 2 
τῆλε 1 
τῆν 1 
τῆς 231 
τῆσδ' 3 
τῆσδέ 1 
τῆσδε 4 
τῆτε 1 
τῇ 119 
τῇδε 4 
τῇς 1 
τῇσι 2 
τῳ 7 
τῶ 4 
τῶν 390 
τῶνδ' 4 
τῶνδε 7 
τῷ 176 
τῷδε 7 
υ 160 
υ' 2 
υglide 5 
υα 3 
υγ 1 
υγίανα 1 
υγιάνθην 1 
υγος 1 
υγόν 1 
υδ-ριο 1 
υε 1 
υεα 1 
υζω 1 
υη 2 
υθος 1 
υι 7 
υια 1 
υιο 1 
υιός 1 
υκ 1 
υκος 1 
υλα 2 
υλλιο 2 
υλο 2 
υμέτερος 1 
υμι 1 
υν 5 
υνα 2 
υννω 1 
υνο 2 
υντ 2 
υνω 4 
υος 1 
υρ 2 
υρ-ος 1 
υρα 2 
υρο 3 
υρρω 1 
υρω 1 
υς 8 
υσα 1 
υσθην 1 
υσομαι 1 
υσω 1 
υται 1 
υτε 1 
υτο 1 
υφάνθην 1 
υφασμαι 1 
υφηνα 1 
υω 10 
υϊ 1 
υἱ- 1 
υἱάσι 1 
υἱέ 2 
υἱέα 1 
υἱέας 1 
υἱέες 1 
υἱέοιν 1 
υἱέος 3 
υἱέσι 1 
υἱέων 1 
υἱέϊ 1 
υἱεῖ 2 
υἱεῖς 3 
υἱο- 2 
υἱοῖσι; 1 
υἱοῦ 4 
υἱυ- 2 
υἱόν 3 
υἱός 9 
υἱὸν 4 
υἱῶν 1 
υἷα 1 
υἷας 3 
υἷε 1 
υἷες 1 
υἷι 1 
υἷος 1 
υῖα 6 
φ 39 
φ' 1 
φ- 1 
φ; 1 
φά-σκω 1 
φά-τι-ς 1 
φάγοι 2 
φάε 1 
φάεα 1 
φάει 1 
φάθι 3 
φάλαγγ-α 1 
φάλαγγ-ας 1 
φάλαγγ-ε 1 
φάλαγγ-ες 1 
φάλαγγ-ι 1 
φάλαγγ-ος 1 
φάλαγξ 4 
φάλαγξι 1 
φάμα 1 
φάμεν 1 
φάμενος 1 
φάν 2 
φάναι 3 
φάνεσκε 1 
φάνη-θι 1 
φάνηθι 1 
φάνης 1 
φάνητε 1 
φάνητον 1 
φάντων 1 
φάο 1 
φάος 4 
φάραγξ 1 
φάργνυμι 1 
φάρμακο-ν 1 
φάρμακον 1 
φάς 1 
φάσαν 1 
φάσθαι 1 
φάσθω 1 
φάσκοντες 2 
φάσκω 6 
φάσκων 1 
φάσομαι 1 
φάσω 1 
φάτε 1 
φάτο 2 
φάτον 1 
φάτω 1 
φάτων 1 
φέβομαι 1 
φέγγος 1 
φέρ-ασπις 1 
φέρ-ω 5 
φέρε 5 
φέρει 3 
φέρειν 9 
φέρειν· 1 
φέρετε 2 
φέριστος 1 
φέροι 3 
φέροιτο 1 
φέρον 2 
φέροντ-ος 1 
φέρονται 1 
φέροντας 1 
φέροντες 1 
φέροντον 1 
φέρουσα 1 
φέρτατος 1 
φέρτατός 1 
φέρτε 2 
φέρτερος 1 
φέρω 20 
φέρων 5 
φή-μη 2 
φήμ' 1 
φήμη 1 
φήμης 1 
φήνα-ι-μι 1 
φήνα-σθαι 1 
φήναι 1 
φήναιεν 1 
φήναιμεν 1 
φήναιμι 2 
φήναιντο 1 
φήναιο 1 
φήναις 1 
φήναισθε 1 
φήναισθον 1 
φήναιτε 1 
φήναιτο 1 
φήναιτον 1 
φήνας 1 
φήνασθαι 1 
φήνασθε 1 
φήνασθον 1 
φήνατε 1 
φήνατον 1 
φήνειαν 1 
φήνειας 1 
φήνειε 1 
φήνη-σαι 1 
φήνησθε 1 
φήνησθον 2 
φήνηται 1 
φήνητε 1 
φήνητον 2 
φήνω 2 
φήνωμαι 2 
φήνωμεν 1 
φήνωνται 1 
φήνωσι 1 
φήνῃ 3 
φήνῃς 1 
φήρ 1 
φήσαιέν 1 
φήσαιμι 1 
φήσας 1 
φήσει 4 
φήσειεν 2 
φήσειν 1 
φήσομεν 6 
φήσομεν; 1 
φήσω 5 
φήσων 1 
φήσῃ 1 
φήῃ 1 
φίλ-ιο-ς 2 
φίλ-τατος 1 
φίλ-τερος 1 
φίλα 1 
φίλε 1 
φίλεε 1 
φίλει 1 
φίλεις 1 
φίλεισι 2 
φίλη 1 
φίληθεν 2 
φίλημεν 1 
φίλημι 3 
φίλην 1 
φίλησ' 1 
φίλησθα 1 
φίλητε 1 
φίλια 1 
φίλιος 1 
φίλιππον 2 
φίλο-ς 5 
φίλοι 10 
φίλοις 6 
φίλον 17 
φίλος 35 
φίλου 1 
φίλους 22 
φίλταθ' 1 
φίλτατ' 1 
φίλτατε 1 
φίλτατος 1 
φίλτερος 1 
φίλω 1 
φίλων 12 
φίλως 1 
φίλός 1 
φίλῳ 1 
φίν 1 
φα 2 
φα- 11 
φα-θί 1 
φα-μέν 2 
φα-μές 1 
φα-μί 2 
φα-ντί 1 
φα-τέ 1 
φα-τί 1 
φα-τόν 2 
φαίη 4 
φαίημεν 2 
φαίην 5 
φαίης 1 
φαίησαν 2 
φαίητε 1 
φαίνε-σο 1 
φαίνει 1 
φαίνεσθαι 5 
φαίνεται 10 
φαίνη-σθε 1 
φαίνησθε 1 
φαίνοισθε 1 
φαίνοιτο 3 
φαίνομαι 8 
φαίνοντα 1 
φαίνονται 2 
φαίνου 1 
φαίνω 32 
φαίνω-νται 1 
φαίνωμαι 1 
φαίνωμεν 1 
φαίνῃ 1 
φαγ- 1 
φαγεῖν 3 
φαείνω 3 
φαεν- 1 
φαες- 1 
φαθί 2 
φαινούμεθα 1 
φαινόμενοι 1 
φαινώ-μεθα 1 
φαινώμεθα 1 
φαλάγγ-οιν 1 
φαλάγγ-ων 1 
φαλαγγ- 1 
φαμέν 3 
φαμί 2 
φαμεν 3 
φαμὲν 2 
φαν- 13 
φαν-yω 3 
φαν-έ 2 
φανέ 2 
φανέ-ι-τε 1 
φανέ-ι-τον 1 
φανέ-ιε-ν 1 
φανέε-εν 1 
φανέε-σαι 1 
φανέει 1 
φανέειν 2 
φανέεις 1 
φανέεσθαι 1 
φανέεσθε 1 
φανέεσθον 2 
φανέεται 1 
φανέετε 1 
φανέετον 2 
φανέν 1 
φανέντος 1 
φανέντων 2 
φανέο-ι-μεν 1 
φανέοι 1 
φανέοιεν 2 
φανέοιμεν 2 
φανέοιμι 2 
φανέοιντο 1 
φανέοιο 1 
φανέοις 1 
φανέοισθε 1 
φανέοισθον 1 
φανέοιτε 2 
φανέοιτο 1 
φανέοιτον 2 
φανέομαι 1 
φανέομεν 1 
φανέον 1 
φανέονται 1 
φανέουσα 1 
φανέουσι 1 
φανέω 4 
φανέων 1 
φανέων; 1 
φανέωσι 1 
φανέῃ 1 
φανή-σε-σθαι 1 
φανή-σο-μαι 1 
φανήητε 1 
φανήσει 1 
φανήσεσθαι 1 
φανήσεσθε 1 
φανήσεσθον 2 
φανήσεται 2 
φανήσοιντο 1 
φανήσοιο 1 
φανήσοισθε 1 
φανήσοισθον 1 
φανήσοιτο 1 
φανήσομαι 5 
φανήσομαι; 1 
φανήσονται 1 
φανήσῃ 1 
φανήτω 1 
φανήτων 1 
φανήτωσαν 1 
φανήῃ 1 
φανε-ίη-ν 2 
φανείη 1 
φανείημεν 1 
φανείην 3 
φανείης 1 
φανείησαν 1 
φανείητε 2 
φανείητον 1 
φανείς 2 
φανείτην 1 
φανειήτην 1 
φανεο-ίη-ν 1 
φανεο-ίην 1 
φανεοίη 1 
φανεοίην 1 
φανεοίης 1 
φανεοίμεθα 1 
φανεοίμην 1 
φανεοίσθην 1 
φανεοίτην 2 
φανεροῖς 1 
φανεροῦ 1 
φανερόν 3 
φανερός 3 
φανερὰ 1 
φανερὸν 3 
φανερὸς 3 
φανερῶν 1 
φανερῶς 2 
φανερῷ 3 
φανεό-ι-μεν 1 
φανεό-ι-τον 1 
φανεόμεθα 1 
φανεόμενος 1 
φανεῖ 1 
φανεῖεν 2 
φανεῖμεν 1 
φανεῖν 4 
φανεῖς 2 
φανεῖσα 1 
φανεῖσθαι 2 
φανεῖσθε 1 
φανεῖσθον 2 
φανεῖται 1 
φανεῖτε 3 
φανεῖτον 4 
φανησο-ί-μην 1 
φανησοίμεθα 1 
φανησοίμην 1 
φανησοίσθην 1 
φανησό-μενος 1 
φανησόμεθα 1 
φανησόμενος 1 
φανοίη 1 
φανοίη-ν 1 
φανοίην 2 
φανοίης 1 
φανοίμεθα 1 
φανοίμην 1 
φανοίσθην 1 
φανοίτην 1 
φανούμεθα 1 
φανούμενος 2 
φανοῖ 1 
φανοῖεν 2 
φανοῖμεν 4 
φανοῖμι 2 
φανοῖντο 1 
φανοῖο 1 
φανοῖς 1 
φανοῖσθε 1 
φανοῖσθον 1 
φανοῖτε 2 
φανοῖτην 1 
φανοῖτο 1 
φανοῖτον 3 
φανοῦ 1 
φανοῦμαι 7 
φανοῦμεν 1 
φανοῦν 2 
φανοῦνται 1 
φανοῦσα 2 
φανοῦσι 1 
φαντάζομαι 1 
φαντί 1 
φανῆ-ναι 2 
φανῆναι 1 
φανῆτε 2 
φανῆτον 2 
φανῇ 4 
φανῇς 1 
φανῶ 11 
φανῶμεν 1 
φανῶν 3 
φανῶσ' 1 
φανῶσι 1 
φαρ-έ-τρα 1 
φαρμακ-ίς 1 
φαρμακ-εύ-ς 1 
φασί 2 
φασι 2 
φασιν 3 
φασιος 1 
φασκόντων 2 
φασὶν 1 
φατέ 1 
φατέος 1 
φατί 1 
φατόν 2 
φατός 2 
φατὲ 1 
φαυ- 1 
φαυλότερα 1 
φαυλότεροι 1 
φαύλων 1 
φαῖεν 2 
φαῖμεν 2 
φαῖμι 1 
φαῖνε 1 
φαῖσθα 1 
φαῖσι 2 
φαῖτε 1 
φαῦλα 2 
φαῦλον 1 
φαῦλος 1 
φδ 1 
φε-φευ-γα 1 
φείδ-ομαι 1 
φείδομαι 4 
φείδομαι; 1 
φείσεσθε 1 
φείσομαι 1 
φειδ- 1 
φειδ-ωλό-ς 1 
φειδε- 1 
φειδωλοὶ 1 
φειδώ 1 
φειστέος 1 
φεν- 3 
φενακίζειν 1 
φερ 1 
φερ- 2 
φερ-νή 1 
φερ-τός 1 
φερέτω 1 
φεραύλας 1 
φεροντ 1 
φεροντyα 1 
φερούσας 1 
φερτός 1 
φευγ- 5 
φευγειν 1 
φευκτός 1 
φευξοῦμαι 3 
φεύγ-ω 4 
φεύγε-σκε 1 
φεύγει 2 
φεύγειν 9 
φεύγοντα 2 
φεύγοντας 5 
φεύγοντες 4 
φεύγουσι 1 
φεύγουσιν 1 
φεύγω 16 
φεύγων 4 
φεύξεται 2 
φεύξομαι 2 
φεῖ 1 
φεῦ 2 
φη- 6 
φη-μί 5 
φη-σί 1 
φηγός 1 
φημί 17 
φημι 12 
φημὶ 15 
φηνά-μενος 1 
φηνάμενος 1 
φηνάντων 1 
φηνάσθω 2 
φηνάσθων 2 
φηνάσθωσαν 1 
φηνάτω 2 
φηνάτων 1 
φηναίμεθα 1 
φηναίμην 1 
φηναίσθην 1 
φηναίτην 1 
φηνώμεθα 1 
φησάντων 1 
φησί 3 
φησι 1 
φησιν 1 
φησὶ 2 
φθ 2 
φθά-νω 1 
φθάμενος 1 
φθάνει 1 
φθάνειν 1 
φθάνοις 2 
φθάνοιτε 1 
φθάνοντες 1 
φθάνουσιν 1 
φθάνω 19 
φθάνϝω 1 
φθάς 1 
φθάσας 3 
φθάσω 1 
φθέγγομαι 1 
φθέρρω 1 
φθέωμεν 1 
φθέωσιν 1 
φθήσομαι 1 
φθήσονται 2 
φθί-ι-το 1 
φθί-ν-ω 1 
φθί-σι-ς 1 
φθίεαι 1 
φθίμενος 1 
φθίνοντος 1 
φθίνω 7 
φθίσεσθαι 1 
φθίσθαι 1 
φθίσθω 1 
φθίσω 1 
φθίω 1 
φθίωμαι 1 
φθίῃς 1 
φθα- 3 
φθαίην 1 
φθαίρω 1 
φθανω 2 
φθανϝω 1 
φθαρ- 1 
φθαρήσομαι 1 
φθαρήσομαι; 1 
φθαρτός 1 
φθείρ-ω 1 
φθείροντας 1 
φθείρω 15 
φθείσω 1 
φθεγκτός 1 
φθερ- 7 
φθερ-yω 1 
φθερῶ 2 
φθη- 1 
φθι- 2 
φθι-ι-το 1 
φθι-ιμην 1 
φθιμην 1 
φθινω 1 
φθινύθω 1 
φθινϝω 1 
φθισω 2 
φθιτός 1 
φθονέει 1 
φθονέω 1 
φθονήσω 1 
φθονήσῃς 1 
φθονεῖν 2 
φθονηθεὶς 1 
φθονούσης 1 
φθονοῦσιν 2 
φθονῶ 1 
φθονῶν 1 
φθορ- 1 
φθορὰς 1 
φθόλλος 1 
φθόνον 1 
φθόνος 4 
φθόνου 1 
φθόνῳ 1 
φθῆναι 1 
φθῖτο 2 
φθῶ 1 
φι 5 
φιδ- 2 
φιδε- 1 
φιλ- 2 
φιλ-άνθρωπος 1 
φιλ-ία 1 
φιλ-ο 1 
φιλάληθες 1 
φιλάνθρωπον 1 
φιλάνθρωπος 1 
φιλέ-ω 3 
φιλέει 2 
φιλέειν 2 
φιλέετε 1 
φιλέη-σαι 1 
φιλέητε 2 
φιλέοι 1 
φιλέοιτε 1 
φιλέομεν 2 
φιλέομες 2 
φιλέον 1 
φιλέοντι 2 
φιλέουσι 3 
φιλές 2 
φιλέω 12 
φιλέῃ 1 
φιλή-σω 1 
φιλήμεναι 3 
φιλήσομαι 1 
φιλήσω 1 
φιλήσῃ 1 
φιλήτω 1 
φιλία 4 
φιλίαν 2 
φιλίας 3 
φιλίομες 1 
φιλίοντι 1 
φιλίππῳ 1 
φιλίω 1 
φιλίωμες 1 
φιλίων 1 
φιλίᾳ 3 
φιλαίτατος 1 
φιλαίτερος 1 
φιλαθήναιος 1 
φιλαλήθης 1 
φιλεέτω 1 
φιλείσθωσαν 1 
φιλεο-ίη-ν 1 
φιλεόμενος 1 
φιλεόντων 1 
φιλεῖ 6 
φιλεῖν 6 
φιλεῖς 2 
φιλεῖται 3 
φιλεῖτε 2 
φιλεῦμες 1 
φιλεῦντι 1 
φιλεῦσι 1 
φιλητός 2 
φιλο-μαθής 1 
φιλο-πάτωρ 1 
φιλοίην 1 
φιλοθηρότατος 1 
φιλοκίνδυνον 1 
φιλοκίνδυνός 1 
φιλοκινδυνότατος 1 
φιλοκινδύνως 1 
φιλομαθής 1 
φιλομμειδής 1 
φιλονεικίας 1 
φιλοσοφίᾳ 1 
φιλοσοφεῖ 1 
φιλοσοφεῖν 1 
φιλοσοφοῦντά 1 
φιλοσοφῶν 1 
φιλοσόφῳ 1 
φιλοτίμους 1 
φιλοτίμως 1 
φιλοτιμέομαι 1 
φιλοτιμίαν 1 
φιλοτιμηθέντες 2 
φιλούμενος 1 
φιλούντων 2 
φιλοῖ 1 
φιλοῖ; 1 
φιλοῖτε 1 
φιλοῦμεν 2 
φιλοῦμες 1 
φιλοῦν 1 
φιλοῦντι 2 
φιλοῦσα 3 
φιλοῦσι 2 
φιλοῦσιν 1 
φιλτάτων 1 
φιλό-της 1 
φιλό-τιμος 1 
φιλόδημος 1 
φιλόδωρος 1 
φιλόε- 1 
φιλόντι 1 
φιλόσοφοι 1 
φιλόσοφον 1 
φιλὲόντων 1 
φιλῆτε 2 
φιλῆτε; 1 
φιλῇ 4 
φιλῶ 10 
φιλῶμες 1 
φιλῶν 4 
φιν 1 
φιτυ-yω 2 
φιτύ-ω 1 
φιτύω 2 
φλά-ω 1 
φλάσω 1 
φλάω 4 
φλέβ-α 1 
φλέβ-ας 1 
φλέβ-ε 1 
φλέβ-ες 1 
φλέγ-ω 3 
φλέγω 3 
φλέψ 4 
φλασσῶ 1 
φλεβ- 1 
φλεβ-ί 1 
φλεβ-οῖν 1 
φλεβ-ός 2 
φλεβ-ῶν 1 
φλεβ-ῶν; 1 
φλεγ-υρό-ς 2 
φλεγέθω 2 
φλεγμαίνω 1 
φλεψί 1 
φλεύω 1 
φλυαρίαν 1 
φλυαρίας 1 
φλυαρεῖς 1 
φλυαροῦντα 1 
φλόξ 1 
φλύω; 1 
φν- 1 
φο 1 
φο- 1 
φοβέω 1 
φοβήσεσθε 1 
φοβήσεται 1 
φοβήσομαι 1 
φοβε-ρό-ς 2 
φοβερόν 1 
φοβερός 1 
φοβεῖ 1 
φοβεῖσθαι 2 
φοβεῖται 5 
φοβηθήσομαι 1 
φοβηθεὶς 1 
φοβηθῆναι 1 
φοβηθῇς 1 
φοβησόμεθα 1 
φοβοίμην 2 
φοβουμένους 1 
φοβούμεθα 2 
φοβούμενοι 1 
φοβούμενος 2 
φοβοῦ 2 
φοβοῦμαι 18 
φοβοῦνται 3 
φοβόε- 1 
φοινικοῦς 1 
φοιτᾶν 1 
φονάω 1 
φονέα 1 
φονεύς 2 
φονεύω 2 
φονεὺς 1 
φορ-ά 1 
φορά 1 
φορέω 1 
φορέῃσι 1 
φορήμεναι 1 
φορητὸς 1 
φορμίζω 1 
φορος 1 
φορτία 1 
φορῆναι 1 
φράγ-νυμι 2 
φράγνυμαι 1 
φράγνυμι 2 
φράζ' 1 
φράζε 1 
φράζειν 1 
φράζεσθαι 1 
φράζω 11 
φράζων 1 
φράς 1 
φράσαι 1 
φράσαιμι 1 
φράσειεν 1 
φράσω 3 
φράσω; 1 
φράττω 4 
φρέαρ 2 
φρέατ-ος 1 
φρένα 1 
φρένας 2 
φρένες 1 
φρήν 3 
φρίττω 2 
φραγ- 2 
φραδ- 5 
φραδ-yω 1 
φραζω 1 
φραζώμεθα 1 
φρασί 2 
φραστέος 1 
φρεν- 2 
φρεν-σι 1 
φρενί 1 
φρενῶν 3 
φρεσί 4 
φρεσίν 1 
φρικ- 1 
φριττω 1 
φρον 1 
φρονέω 1 
φρονέων 1 
φρονήσας 1 
φρονήσει 2 
φρονήσεως 2 
φρονίμοιν 2 
φρονίμοις 2 
φρονίμου 2 
φρονίμους 1 
φρονίμω 2 
φρονίμων 2 
φρονίμῳ 1 
φρονεῖ 3 
φρονεῖν 6 
φρονεῖς 1 
φρονηθήσομαι 1 
φρονημάτων 1 
φροντίζειν 1 
φροντίζω 6 
φροντίς 1 
φροντίσας 1 
φροντιστής 1 
φρονῶ 1 
φρονῶν 1 
φρουρεῖται 1 
φρουρούμενα 1 
φρουρούμενος 1 
φρουροὶ 1 
φρουρός 1 
φρουρὰν 1 
φρουρῶ 1 
φρούριον 2 
φροῦδος 3 
φρσι 1 
φρυγ- 2 
φρυγω 1 
φρυκτός 1 
φρυνίμῳ 1 
φρων 2 
φρόνιμα 2 
φρόνιμε 1 
φρόνιμοι 1 
φρόνιμον 4 
φρόνιμος 3 
φρόντιζ' 1 
φρόντισμα 1 
φρύγω 1 
φς 1 
φτ 1 
φυ- 5 
φυ-λή 1 
φυ-τό-ν 1 
φυή 1 
φυίω 1 
φυγ- 7 
φυγ-άς 1 
φυγ-ή 1 
φυγ-γάνω 1 
φυγά 1 
φυγάδ-ος 1 
φυγάδας 2 
φυγάς 2 
φυγή 3 
φυγή-ν 1 
φυγα- 1 
φυγαί 1 
φυγαῖν 1 
φυγαῖς 1 
φυγὰς 2 
φυγὴ 1 
φυγὴν 1 
φυγῆς 2 
φυγῇ 3 
φυγῶν 1 
φυκτός 1 
φυλyον 1 
φυλάκ-οιν 1 
φυλάκ-ων 1 
φυλάξας 1 
φυλάξασθαι 2 
φυλάξεσθ' 2 
φυλάξεσθε 1 
φυλάξομαι 1 
φυλάξω 3 
φυλάσσειν 2 
φυλάττειν 6 
φυλάττεσθαί 1 
φυλάττεσθαι 3 
φυλάττοιεν 1 
φυλάττομαι 4 
φυλάττου 1 
φυλάττω 13 
φυλάττωμεν 1 
φυλάττων 1 
φυλακ- 5 
φυλακ-yω 3 
φυλακ-ή 1 
φυλακ-ίς 1 
φυλακ-ς 1 
φυλακ-ς-ω 1 
φυλακ-σω 1 
φυλακή 3 
φυλακήν 3 
φυλακτέος 1 
φυλακὰς 2 
φυλακὴ 1 
φυλακὴν 4 
φυλακῇ 2 
φυλαττόμενοι 1 
φυλαττόμενος 1 
φυλῆς 1 
φυρ- 2 
φυράω 1 
φυρω 1 
φυσάντων 1 
φυσι-κό 1 
φυσι-κό-ς 2 
φυσι-ο-λόγος 1 
φυσω 1 
φυσῶν 1 
φυτόν 1 
φυω 2 
φυῶ 1 
φω-νή 1 
φωνή 1 
φωνήεις 1 
φωνήεντα 1 
φωνήσαντος 1 
φωνεῖν 2 
φωνὴν 4 
φωνᾶντα 1 
φωνῆς 1 
φωνῇ 2 
φωνῶ 3 
φωρ- 2 
φωρ-ός 1 
φωτ- 2 
φωτ-ός 2 
φωτὸς 1 
φόβο-ς 2 
φόβον 3 
φόβος 13 
φόβου 2 
φόβῳ 4 
φόνον 1 
φόνος 4 
φόνου 2 
φόρ-ο-ς 3 
φόρον 2 
φόρος 1 
φόρου 2 
φόρους 1 
φόρῳ 1 
φόως 1 
φύ-σις 1 
φύ-ω 2 
φύγε-σκε 1 
φύγητε 1 
φύγω 2 
φύγωσιν 1 
φύζα 2 
φύζω 1 
φύλακ-α 1 
φύλακ-ας 2 
φύλακ-ε 1 
φύλακ-ες 1 
φύλακ-ι 1 
φύλακ-ος 2 
φύλακα 2 
φύλακας 4 
φύλακος 1 
φύλαξ 8 
φύλαξι 3 
φύλλον 1 
φύν 2 
φύντ-α 3 
φύντ-ας 1 
φύντ-ε 2 
φύντ-ι 2 
φύντ-οιν 2 
φύντ-ος 2 
φύντ-ων 1 
φύντες 1 
φύντων 1 
φύξιμος 1 
φύομαι 1 
φύρσω 1 
φύρω 4 
φύς 3 
φύσα 1 
φύσαιν 1 
φύσαις 1 
φύσας 1 
φύσει 3 
φύσεις 1 
φύσεώς 1 
φύσης 1 
φύσι-ς 2 
φύσιν 3 
φύσις 3 
φύσομαι 1 
φύσω 1 
φύσῃ 1 
φύω 13 
φώρ 5 
φᾴ-ς 1 
φᾶ 1 
φᾶμι 1 
φᾶρος 2 
φᾶσα 1 
φῂς 6 
φῄς 9 
φῆ 1 
φῆ-μι-ς 1 
φῆμ' 1 
φῆν 1 
φῆναι 4 
φῆναν 1 
φῆνον 2 
φῆς 1 
φῆσαι 1 
φῆσθα 2 
φῆτε 3 
φῆτον 2 
φῇ 5 
φῇς 1 
φῇσθα 1 
φῇσι 1 
φῖ 1 
φῖ-τυ 1 
φῖλος 1 
φῦ-λο-ν 1 
φῦ-μα 1 
φῦναι 2 
φῦσα 1 
φῦσα-ν 1 
φῦσαι 1 
φῦσι 2 
φῶ 10 
φῶμεν 8 
φῶς 8 
φῶσι 1 
χ 43 
χ' 1 
χ-ον 1 
χ-σκω 1 
χ-ω 3 
χy 1 
χάζομαι 1 
χάζω 3 
χάλκεος 3 
χάνω 1 
χάρ-ι-ς 1 
χάρ-ις 1 
χάρι 1 
χάρι-ς 1 
χάρι-τ-ος 1 
χάριν 20 
χάρις 10 
χάρισι 1 
χάριτ-ας 1 
χάριτ-ε 1 
χάριτ-ες 1 
χάριτ-ι 1 
χάριτ-ος 1 
χάριτα 1 
χάριτας 2 
χάριτες 2 
χάριτος 1 
χάσκω 6 
χάσσομαι 1 
χέ-ω 1 
χέζω 3 
χέλλιοι 2 
χέομαι 2 
χέρς-ος 1 
χέσομαι 1 
χέω 11 
χήν 1 
χίλιοι 4 
χα- 1 
χα-ν-δ-άνω 1 
χαίρειν 5 
χαίροντες 2 
χαίρουσι 1 
χαίρουσιν 2 
χαίρω 14 
χαίρων 3 
χαδ- 3 
χαιρήσω 1 
χαιρε- 1 
χαλ-ινό-ς 1 
χαλά-ω 2 
χαλάσω 1 
χαλάω 3 
χαλέπτω 3 
χαλα-ρό-ς 1 
χαλεπ-yω 1 
χαλεπαίνοντα 1 
χαλεπαίνουσι 1 
χαλεπαίνω 3 
χαλεπαν- 1 
χαλεπανῶ 1 
χαλεποὺς 1 
χαλεπό-ς 2 
χαλεπόν 3 
χαλεπώ-τατος 1 
χαλεπώ-τερος 1 
χαλεπώτατος 1 
χαλεπώτεροι 1 
χαλεπώτερον 1 
χαλεπὰ 1 
χαλεπὸν 4 
χαλεπὸς 1 
χαλεπῶς 5 
χαλκ-εύ-ς 1 
χαλκή-ϊο-ς 1 
χαλκε-ῖο-ν 1 
χαλκεύ-ς 2 
χαλκεύει 1 
χαλκοῦς 2 
χαλκό-ς 1 
χαλκῷ 1 
χαλᾶν 1 
χαμάζε 1 
χαμα-ί; 1 
χαμαί 1 
χαμας 1 
χαμαὶ 1 
χαμᾶζε 1 
χαν- 1 
χαν-; 1 
χανδ- 1 
χανδάνω 1 
χαρ- 4 
χαρ-yω 1 
χαρ-ε- 1 
χαράδραν 1 
χαρί-εις 1 
χαρίεις 6 
χαρίεν 5 
χαρίεντ-α 3 
χαρίεντ-ας 1 
χαρίεντ-ε 2 
χαρίεντ-ες 1 
χαρίεντ-ι 2 
χαρίεντ-ος 2 
χαρίεντα 1 
χαρίεντι 1 
χαρίεντος 1 
χαρίεσι 3 
χαρίεσσα 5 
χαρίεσσα-ν 1 
χαρίεσσαι 1 
χαρίεσσαν 1 
χαρίζεσθαι 3 
χαρίζομαι 2 
χαρίζου 1 
χαρίτ-οιν 1 
χαρίτ-ων 1 
χαρίτεσσι 1 
χαρε- 1 
χαριέντ-οιν 2 
χαριέντ-ων 2 
χαριέντων 1 
χαριέντως 1 
χαριέσσα 1 
χαριέσσαιν 1 
χαριέσσαις 1 
χαριέσσας 1 
χαριέσσης 1 
χαριέσσῃ 1 
χαριέστατα 1 
χαριέστερον 2 
χαριέστερος 1 
χαριεντ- 2 
χαριεντ-ς 1 
χαριεσσῶν 1 
χαριετ- 2 
χαριετ-σι 1 
χαριετ-τερος 1 
χαριεῖσθαι 1 
χαριζόμενος 2 
χαριτ- 2 
χαριτ-ο- 1 
χαρτός 1 
χαρὰν 1 
χαρᾶς 1 
χαῖται 1 
χδ- 1 
χε 1 
χε-χη-να 1 
χείλιοι 1 
χείρ 7 
χείρ-εσι 1 
χείρ-εσσι 1 
χείριστος 2 
χείρονας 1 
χείρων 3 
χείσομαι 1 
χείω 1 
χεδ- 2 
χει-μών 1 
χειλίοι 1 
χειλοι 1 
χειμάζει 1 
χειμαίνω 1 
χειμών 3 
χειμὼν 3 
χειμῶν' 1 
χειμῶν-ος 1 
χειμῶνα 2 
χειμῶνι 2 
χειμῶνος 7 
χειρ-ί 1 
χειρ-ο-ποίητος 1 
χειρ-οῖν 1 
χειρ-ός 2 
χειρ-ῶν 1 
χειρί 2 
χειροποίητος 1 
χειροῖν 1 
χειρσί 1 
χειρός 1 
χειρότερος 1 
χειρὸς 2 
χειρῖδες 1 
χειρῶν 4 
χελιδον- 1 
χελιδών 1 
χελώνη 1 
χενδ- 2 
χενδσεται 1 
χερ- 1 
χερ-ί 2 
χερ-οῖν 1 
χερ-σί 1 
χερ-ός 1 
χερείων 1 
χερειό- 1 
χερς-αῖο-ς 1 
χερσὶ 3 
χερσὶν 2 
χεσλιοι 1 
χεσοῦμαι 2 
χευ- 2 
χευ-ω 1 
χεύω 2 
χεϝ- 2 
χεὶρ 1 
χεῖ 1 
χεῖρ-α 1 
χεῖρ-ας 1 
χεῖρ-ε 1 
χεῖρ-ες 1 
χεῖρα· 1 
χεῖρας 6 
χεῖρε 1 
χεῖρον 4 
χη' 1 
χηλίοι 2 
χηλός 1 
χην- 2 
χηράμην 1 
χθ 2 
χθές 2 
χθήσομαι 1 
χθες-ινό-ς 1 
χθιζὸς 1 
χθον- 1 
χθονὸς 2 
χθόν- 1 
χθόνα 1 
χθών 3 
χι 1 
χι-ών 1 
χιασμός 1 
χιλίαν 1 
χιλίας 1 
χιλίους 1 
χιλίων 1 
χιλιάκις 1 
χιλιάς 1 
χιλιοστός 1 
χιλόν 1 
χιον- 1 
χιτών 1 
χιτῶνα 1 
χιων 1 
χιόνος 1 
χιών 1 
χιὼν 1 
χλίω 1 
χλαδ- 1 
χλαν-ισκ-ίδιον 1 
χλανίς 1 
χοίρεια 1 
χοδ- 1 
χοεύω 1 
χοι' 2 
χοιρίδια 1 
χολή 1 
χολωσάμενος 1 
χολόω 1 
χονδ- 1 
χορδῶν 1 
χορεύειν 1 
χορεύω 2 
χοροὶ 1 
χορός 1 
χορῷ 1 
χοϝω 1 
χοἶον 1 
χοὰς 1 
χοῦς 1 
χοῶ 2 
χοῷο 1 
χράεται 1 
χράομαι 7 
χράω 4 
χρέω 2 
χρέωμαι 1 
χρέων 1 
χρέωνται 1 
χρή 24 
χρή-σι-μο-ς 1 
χρήε 1 
χρήεται 1 
χρήμαθ' 1 
χρήμασιν 2 
χρήματ' 2 
χρήματά 1 
χρήματα 18 
χρήματα· 1 
χρήομαι 1 
χρήονται 1 
χρήσαιτο 1 
χρήσασθαι 1 
χρήσεσθαι 1 
χρήσθω 1 
χρήσθων 2 
χρήσιμά 1 
χρήσομαι 4 
χρήσω 3 
χρήσωμαι 1 
χρήσωνται 1 
χρήσῃ 1 
χρήων 1 
χρί-ω 1 
χρίω 4 
χρα- 4 
χραίνω 1 
χραίσμῃ 2 
χραισμ- 1 
χραισμέω 1 
χραισμέω; 1 
χραισμήσω 1 
χραισμε- 1 
χρεία 1 
χρείαν 2 
χρείη 1 
χρείων 1 
χρεώ 2 
χρεώμενος 2 
χρεών 6 
χρεὼν 1 
χρεΐζω 1 
χρη- 5 
χρη-yω 1 
χρηίσκονται 1 
χρημάτων 15 
χρησάμενοι 1 
χρησίμως 1 
χρησθέν 1 
χρησιμώτατον 1 
χρησμῳδεῖν 1 
χρησμῳδεῖς 1 
χρηστέος 1 
χρηστηρίαν 1 
χρηστοὶ 1 
χρηστοὺς 3 
χρηστοῦ 1 
χρηστός 4 
χρηστὰ 1 
χρηστὰς 1 
χρηστῶν 2 
χρησόμεθα 1 
χρησώμεθα 1 
χρηόμενος 1 
χρηΐζω 1 
χρηΐσκομαι 1 
χρηΐσω 1 
χρι- 1 
χρις- 1 
χριστός 1 
χρισω 1 
χριω 1 
χρο-ί 1 
χρο-ός 1 
χρονίζων 1 
χροός 1 
χροΐ 1 
χροΐζω 1 
χρυς 1 
χρυσέα 2 
χρυσέαιν 1 
χρυσέαις 3 
χρυσέαν 1 
χρυσέας 3 
χρυσέοιν 2 
χρυσέοις 2 
χρυσέου 2 
χρυσέους 1 
χρυσέω 2 
χρυσέων 3 
χρυσέᾳ 1 
χρυσέῳ 3 
χρυσίον 3 
χρυσίου 2 
χρυσαῖ 1 
χρυσαῖν 1 
χρυσαῖς 3 
χρυσο-κόμης 1 
χρυσοῖ 1 
χρυσοῖν 2 
χρυσοῖς 2 
χρυσοῦ 4 
χρυσοῦν 3 
χρυσοῦς 5 
χρυσό-δετος 1 
χρυσό-ς 1 
χρυσός 1 
χρυσώ 3 
χρυσᾶ 4 
χρυσᾶς 1 
χρυσῆ 2 
χρυσῆν 1 
χρυσῆς 3 
χρυσῇ 1 
χρυσῶ 1 
χρυσῶν 3 
χρυσῷ 4 
χρω-ίζω 1 
χρωμένω 1 
χρωτ- 1 
χρωτ-ί 1 
χρωτ-ός 1 
χρωτός 1 
χρό-α 1 
χρόα 2 
χρόνιος 1 
χρόνον 11 
χρόνος 4 
χρόνου 6 
χρόνῳ 7 
χρύσεα 3 
χρύσεαι 1 
χρύσειος 1 
χρύσεοι 1 
χρύσεον 3 
χρύσεος 5 
χρύσιος 1 
χρώ-ς 1 
χρώμεθ' 1 
χρώμεθα 1 
χρώμενοι 1 
χρώμενος 2 
χρώς 2 
χρἱω 1 
χρὴ 32 
χρᾶν 1 
χρᾶσθαι 2 
χρᾶται 2 
χρῄζει 1 
χρῄζεις 1 
χρῄζω 4 
χρῄσω 1 
χρῆ 1 
χρῆ-σι-ς 1 
χρῆμα 3 
χρῆν 16 
χρῆναι 10 
χρῆο 1 
χρῆσθαί 1 
χρῆσθαι 19 
χρῆσθε 3 
χρῆσθον 3 
χρῆσται 1 
χρῆται 6 
χρῇ 5 
χρῇς 2 
χρῴζω 2 
χρῶ 3 
χρῶμαι 10 
χρῶμεθα 1 
χρῶν 1 
χρῶνται 3 
χρῶσα 1 
χρῶτα 2 
χρῷ 2 
χρῷο 1 
χτ 1 
χτ; 1 
χυ- 6 
χυ-μό-ς 1 
χυθήσομαι 1 
χυτλώσαιτο 1 
χυτός 1 
χωράων 1 
χωρέω 3 
χωρήσομαι 1 
χωρήσω 1 
χωρήσῃ 1 
χωρία 3 
χωρίζω 1 
χωρίον 5 
χωρίου 1 
χωρίς 4 
χωρίων 1 
χωρα- 1 
χωρεῖ 2 
χωρεῖν 1 
χωριζομένη 1 
χωριξῶ 1 
χωροῖς 1 
χωροῦσι 1 
χωρὶς 2 
χωρᾶν 1 
χωρῶμεν 1 
χωρῶν 1 
χωσθήσομαι 1 
χωστός 1 
χόα 1 
χόας 2 
χόλος 1 
χόρτων 1 
χόω 4 
χύ-τρα 1 
χύμενος 1 
χώ-ρα 1 
χώρα 18 
χώρα-ν 1 
χώραι 1 
χώραιν 1 
χώραις 1 
χώραν 19 
χώρας 10 
χώρᾳ 6 
χώσω 1 
χἰκετεύετε 1 
χὐμῖν 1 
χὡ 2 
χὤπως 1 
χὤτε 1 
χῆραί 1 
χῖ 1 
χῶραι 1 
ψ 20 
ψ' 1 
ψάλ-τρ-ια 1 
ψάλ-τρια 1 
ψάλλω 2 
ψάλτρ-ια 1 
ψάλτρια 1 
ψάμαθος 1 
ψάμμος 1 
ψάρ 1 
ψάω 1 
ψέ 1 
ψέγω 2 
ψέξω 1 
ψέων 1 
ψήφισμ' 1 
ψήφισμα 6 
ψήφους 1 
ψήφων 1 
ψήφῳ 2 
ψήχω 2 
ψίν 1 
ψα- 1 
ψαίρω 1 
ψακάζω 1 
ψαλ- 1 
ψαύειν 1 
ψαύω 3 
ψε 1 
ψεκτός 1 
ψευδ- 1 
ψευδ-ής 2 
ψευδ-ες- 1 
ψευδ-ο 1 
ψευδολογία 1 
ψευδομένῳ 2 
ψευδομαρτυροῦντος 1 
ψευδόμενον 1 
ψευδόμενος 1 
ψευδὴς 1 
ψευδῆ 5 
ψευσθέντες 1 
ψευσθήσομαι 1 
ψευσθεὶς 1 
ψευσθῇ 1 
ψεύδ-ω 2 
ψεύδεται 2 
ψεύδομαι 1 
ψεύδω 3 
ψεύσασθαι 1 
ψεύσειν 1 
ψεύσομαι 1 
ψεύσω 1 
ψεύω 1 
ψεῖ 1 
ψεῦδ-ος 1 
ψεῦδος 2 
ψη- 1 
ψηφίζεσθαι 2 
ψηφίζεσθε 1 
ψηφίζομαι 2 
ψηφίζω 1 
ψηφίσασθαι 3 
ψηφίσασθε 1 
ψηφίσησθε 1 
ψηφίσματος 2 
ψηφιζομένους 1 
ψι 1 
ψιλοὶ 1 
ψιλόν 2 
ψιλὴ 1 
ψιλὴν 1 
ψυκτέος 1 
ψυχ- 2 
ψυχά 1 
ψυχάς 1 
ψυχή 1 
ψυχήν 1 
ψυχαὶ 1 
ψυχαῖς 1 
ψυχεινὴν 1 
ψυχθήσομαι 1 
ψυχροτέρῳ 1 
ψυχροῦ 1 
ψυχρόν 2 
ψυχρός 1 
ψυχρὸν 1 
ψυχω 1 
ψυχὰς 2 
ψυχὴ 9 
ψυχὴν 5 
ψυχῆς 2 
ψυχῇ 2 
ψόγος 1 
ψύξω 1 
ψύχους 1 
ψύχω 4 
ψῆφον 4 
ψῆφος 3 
ψῇ 1 
ψῇς 1 
ψῖ 1 
ψῶ 2 
ω 148 
ω' 1 
ω- 46 
ω-yω 1 
ω-μι 1 
ωδες 2 
ωηο 1 
ωι 2 
ωλα 1 
ωλο 1 
ωλόμην 2 
ωμορξάμην 1 
ωμόρχθην 1 
ων 31 
ωνα 1 
ωνιά 1 
ωνια 1 
ωνο 1 
ωντ 1 
ωντι 1 
ωξύνθην 1 
ωο 2 
ωοι 1 
ωπ 1 
ωρ 2 
ωρα 2 
ωρο 1 
ωρος 1 
ως 19 
ωσι 1 
ωσσω 1 
ωτ 2 
ωτα 1 
ωτης 1 
ωτιδ 1 
ωτος 1 
ωττω 1 
ωυ 3 
ωω 2 
ωϜ 1 
ωϝ 3 
ωὐτός 2 
ωὑτός 1 
ό 3 
όε 6 
όε- 16 
όεις 4 
όεντος 1 
όεσσα 1 
όεσσαι; 1 
όητε 1 
όλωλα 2 
όμην 2 
όν 5 
όο-ι-μι 1 
όοι 1 
ός 12 
ότ-ος 1 
όωσι 1 
όῃ 1 
όῃς 1 
ύ 3 
ύ-ς 1 
ύδριον 1 
ύθην 1 
ύλλιον 1 
ύλος 1 
ύμην 1 
ύν 2 
ύος 1 
ύς 3 
ύω 2 
ύῃ 1 
ύῃς 1 
ώ 2 
ώδης 3 
ώη 8 
ώη- 7 
ώλεσα 2 
ών 3 
ώξυμμαι 1 
ώς 4 
ώτης 1 
ώῃ 1 
Ϝ 4 
Ϝάγνυμι 1 
Ϝα 1 
Ϝαλίσκομαι 1 
Ϝανδάνω 1 
Ϝελίττω 1 
Ϝεργάζομαι 1 
Ϝεστίαω 1 
Ϝο 1 
Ϝοίγνυμι 1 
Ϝον 1 
Ϝοράω 1 
Ϝωθέω 1 
Ϝων 1 
Ϝωνέομαι 1 
ϝ 61 
ϝ- 2 
ϝάγνυμι 1 
ϝέ 1 
ϝέ-ϝοικ-α 1 
ϝέξ 1 
ϝέο-ς 1 
ϝέργο-ν 1 
ϝέτος 1 
ϝέᾳ 1 
ϝί 1 
ϝίεμαι 3 
ϝίκατι 2 
ϝίκης 1 
ϝίν 1 
ϝαγ- 1 
ϝαι-ϝικ-yω 1 
ϝαλ- 1 
ϝαπ- 1 
ϝαῦ 1 
ϝε 1 
ϝε-ϝαγα 1 
ϝε-ϝικ-σκω 1 
ϝε-ϝοικ-α 1 
ϝε-ϝρη-κα 1 
ϝε-ϝρη-μαι 1 
ϝε-ϝωσμαι 1 
ϝείκατι 1 
ϝείσατο 1 
ϝείσομαι 1 
ϝεικ- 1 
ϝειλυ- 1 
ϝελ- 1 
ϝελικ- 1 
ϝελπ- 1 
ϝελπίς 1 
ϝεντ 2 
ϝεπ- 1 
ϝερ- 2 
ϝεργ- 1 
ϝεργ-yω 1 
ϝερζω 1 
ϝερυ- 1 
ϝερυμαι 1 
ϝες- 1 
ϝες-νυμι 1 
ϝεώ-τερος 1 
ϝεϝί 1 
ϝεϝοικα 1 
ϝεϝολπα 1 
ϝεϝοργα 1 
ϝεῖδος 1 
ϝεῶν 1 
ϝηδύς 1 
ϝιδ- 4 
ϝιε- 1 
ϝικ- 1 
ϝικ-σκω 1 
ϝιϝαχω 1 
ϝοίδημι 1 
ϝοράω 2 
ϝορα- 1 
ϝοτ- 1 
ϝοτ-ς 1 
ϝοῖκος 1 
ϝρ 2 
ϝρα 1 
ϝρε 1 
ϝρεγ-yω 1 
ϝρη- 1 
ϝρηγ- 1 
ϝρυ- 1 
ϝρυομαι 1 
ϝωθ- 1 
ϝωθέω 1 
ϝωνε- 1 
ϝως 1 
ϝωτ-ς 1 
ϝόμοις 1 
ϝἱέσιν 1 
ϝῖκαι 1 
ϟ 2 
ἀ- 9 
ἀ-αατος 2 
ἀ-γήρως 1 
ἀ-γνώς 1 
ἀ-γνῶ-τ-ος 1 
ἀ-δάητος 1 
ἀ-δόκητος 1 
ἀ-εργος 1 
ἀ-ηδής 1 
ἀ-κίχητος 1 
ἀ-κρααντος 1 
ἀ-κόλουθος 1 
ἀ-κόρε 1 
ἀ-κόρητος 1 
ἀ-λή-θει-α 1 
ἀ-λείφω 1 
ἀ-μάχετος 1 
ἀ-μίαντος 1 
ἀ-νάγω 1 
ἀ-πάτωρ 1 
ἀ-πέραντος 1 
ἀ-πιστέω 1 
ἀ-πράγμων 1 
ἀ-σήμαντος 1 
ἀ-σληκτος 1 
ἀ-σφαλ-ής 1 
ἀ-τάλαντος 1 
ἀ-τενής 1 
ἀ-τυχ-ής 1 
ἀ-τυχής 1 
ἀ-φανής 1 
ἀ-χρεῖος 1 
ἀ-όρατος 1 
ἀ-ϝέκων 1 
ἀ-ϝρηκτος 1 
ἀάζω 1 
ἀάσθην 1 
ἀάω 1 
ἀέκοντα 1 
ἀέκουσ' 1 
ἀέκων 1 
ἀέλιος 1 
ἀέντες 1 
ἀέξω 2 
ἀέρ-ος 2 
ἀήθης 1 
ἀήμεναι 2 
ἀήμενος 1 
ἀήρ 4 
ἀίδηλος 1 
ἀασάμην 1 
ἀασσάμην 1 
ἀβεβαίου 1 
ἀγ- 3 
ἀγ-άγοιμι 1 
ἀγ-άγω 1 
ἀγ-ή 1 
ἀγ-ήγερκα 1 
ἀγ-ήγερμαι; 1 
ἀγ-ήοχα 1 
ἀγ-αγεῖν 1 
ἀγ-ρό-ς 1 
ἀγ-σω 2 
ἀγ-ωγ-ή 1 
ἀγά- 1 
ἀγά-ννιφος 1 
ἀγά-στονος 1 
ἀγάασθε 1 
ἀγάγοιεν 1 
ἀγάγωμι 1 
ἀγάθεος 1 
ἀγάλλομαι 2 
ἀγάλλω 1 
ἀγάννιφος 1 
ἀγάομαι 3 
ἀγάς 1 
ἀγέρεσθαι 2 
ἀγέροντο 1 
ἀγέτην 1 
ἀγήθεια 1 
ἀγα- 2 
ἀγα-σνιφος 1 
ἀγαίομαι 3 
ἀγαγεῖν 3 
ἀγαγόντας 1 
ἀγαθά 7 
ἀγαθάς 1 
ἀγαθέ 1 
ἀγαθή 2 
ἀγαθήν 1 
ἀγαθαί 2 
ἀγαθαῖν 1 
ἀγαθαῖς 1 
ἀγαθεῖ 1 
ἀγαθοί 3 
ἀγαθούς 3 
ἀγαθοὶ 1 
ἀγαθοὺς 4 
ἀγαθοῖν 2 
ἀγαθοῖο 1 
ἀγαθοῖς 7 
ἀγαθοῦ 6 
ἀγαθόν 7 
ἀγαθός 13 
ἀγαθώ 2 
ἀγαθὰ 5 
ἀγαθὰς 2 
ἀγαθὸν 9 
ἀγαθὸς 10 
ἀγαθὼ 1 
ἀγαθῆς 2 
ἀγαθῇ 2 
ἀγαθῶν 13 
ἀγαθῷ 4 
ἀγαλ- 1 
ἀγαλματ-ο-ποιό-ς 1 
ἀγαλματ-ο-ποιός 1 
ἀγαλῶ 1 
ἀγανακτήσας 1 
ἀγανακτεῖν 1 
ἀγανακτῶ 3 
ἀγαπήσειν 1 
ἀγαπήσεις 2 
ἀγαπήσουσί 1 
ἀγαπᾷ 1 
ἀγαπῴη 1 
ἀγαπῴην 1 
ἀγαπῶ 2 
ἀγαπῶντες 1 
ἀγας- 1 
ἀγασθέντες 1 
ἀγασθεὶς 1 
ἀγαστός 1 
ἀγγέλλεις 1 
ἀγγέλλεται 2 
ἀγγέλλοντας 1 
ἀγγέλλω 13 
ἀγγέλους 1 
ἀγγείλειε 1 
ἀγγελ- 4 
ἀγγελ-yω 1 
ἀγγελ-ία 1 
ἀγγελέουσιν 1 
ἀγγελία 3 
ἀγγελθήσομαι 1 
ἀγγελτός 1 
ἀγγελῶ 2 
ἀγείρω 6 
ἀγερ- 1 
ἀγερέσθαι 1 
ἀγηγέρατο 1 
ἀγινέμεναι 2 
ἀγινέω 3 
ἀγλάϊσμα 1 
ἀγνοέω 2 
ἀγνοήσομαι 1 
ἀγνοήσωσί 1 
ἀγνοία 1 
ἀγνοείτω 1 
ἀγνοεῖ 3 
ἀγνοεῖν 1 
ἀγνοεῖτε 1 
ἀγνοεῦντες 1 
ἀγνοιέω 1 
ἀγνοοῦντας 1 
ἀγνοοῦντες 1 
ἀγνοῶ 1 
ἀγνωμονέστατοι 1 
ἀγνωμοσύναι 1 
ἀγνώμων 1 
ἀγνώς 1 
ἀγνῶτ-ος 1 
ἀγορά 5 
ἀγοράζειν 1 
ἀγοράων 1 
ἀγορή 2 
ἀγορήν 1 
ἀγορα 1 
ἀγορα-νόμο-ς 1 
ἀγορεύεσθαι 1 
ἀγορεύω 3 
ἀγορὰ 4 
ἀγορὰν 2 
ἀγορᾶν 1 
ἀγορᾶς 5 
ἀγορᾷ 2 
ἀγορῆ-θεν 1 
ἀγράφους 1 
ἀγρίου 1 
ἀγρίων 1 
ἀγρεῖ 1 
ἀγριαίνω 1 
ἀγριωτέρους 1 
ἀγροικότερον 2 
ἀγρυπνίᾳ 1 
ἀγρόμενος 1 
ἀγρός 1 
ἀγρός; 1 
ἀγρότερος 1 
ἀγρώσσω 1 
ἀγχοῦ 1 
ἀγων- 2 
ἀγωνίζεσθαι 3 
ἀγωνίζομαι 4 
ἀγωνιζομένοις 1 
ἀγωνιστέον 1 
ἀγύμναστος 1 
ἀγώγιμα 1 
ἀγών 5 
ἀγών-οιν 1 
ἀγών-ων 1 
ἀγῶν-α 1 
ἀγῶν-ας 1 
ἀγῶν-ε 1 
ἀγῶν-ες 1 
ἀγῶν-ι 1 
ἀγῶν-ος 1 
ἀγῶνα 2 
ἀγῶνος 1 
ἀγῶσι 1 
ἀδάμαντος 1 
ἀδάμας 1 
ἀδήλοις 1 
ἀδίκοιν 2 
ἀδίκοις 2 
ἀδίκου 2 
ἀδίκους 2 
ἀδίκω 2 
ἀδίκων 5 
ἀδίκως 2 
ἀδίκῳ 2 
ἀδεέως 1 
ἀδελφ-ίδιο-ν 1 
ἀδελφ-ιδοῦ-ς 1 
ἀδελφ-ιδῆ 1 
ἀδελφά 1 
ἀδελφιδεα- 1 
ἀδελφιδῆ 1 
ἀδελφοὺς 1 
ἀδελφοῦ 1 
ἀδελφό-ς 1 
ἀδελφόν 1 
ἀδελφός 1 
ἀδελφὰ 1 
ἀδελφὴν 1 
ἀδελφὸν 1 
ἀδελφὸς 2 
ἀδελφῶν 1 
ἀδεῶς 2 
ἀδικέω 3 
ἀδικήματος 1 
ἀδικήσει 1 
ἀδικήσο- 1 
ἀδικήσομαι 1 
ἀδικήσουσι 1 
ἀδικήω 1 
ἀδικίαν 2 
ἀδικεῖ 2 
ἀδικεῖν 16 
ἀδικεῖς 1 
ἀδικεῖσθαι 5 
ἀδικεῖται 1 
ἀδικεῖτε 1 
ἀδικημάτων 3 
ἀδικουμένους 1 
ἀδικούμενοι 3 
ἀδικούντων 2 
ἀδικοῖντο 1 
ἀδικοῦντά 1 
ἀδικοῦντα 3 
ἀδικοῦντας 1 
ἀδικοῦντι 2 
ἀδικοῦσιν 1 
ἀδικώτερον 1 
ἀδικώτερος 1 
ἀδικῇ 1 
ἀδικῶ 5 
ἀδικῶν 2 
ἀδυνάτων 1 
ἀδύνατα 3 
ἀδύνατοι 3 
ἀδύνατον 3 
ἀδύνατος 3 
ἀδύνατός 1 
ἀε- 2 
ἀεί 6 
ἀείδω 1 
ἀείμνηστον 1 
ἀείμνηστος 1 
ἀείρας 1 
ἀείρω 3 
ἀείς 1 
ἀείσομαι 1 
ἀείσω 1 
ἀείω 1 
ἀεθλέω 1 
ἀειδῆ 1 
ἀεικίζω 1 
ἀεικιῶ 1 
ἀεκαξόμενος 1 
ἀελπτέων 1 
ἀερ- 1 
ἀεργός 1 
ἀερῶ 1 
ἀετός 1 
ἀεὶ 15 
ἀεῖσι 1 
ἀη- 2 
ἀηδοῖ 1 
ἀηδών 1 
ἀηντες 1 
ἀηφισβητέω 1 
ἀθάνατο-ς 1 
ἀθάνατον 1 
ἀθάνατος 1 
ἀθέατος 1 
ἀθανάτῃσι 1 
ἀθανασία 1 
ἀθανασίας 1 
ἀθλημάτων 1 
ἀθληταὶ 1 
ἀθλιώτατος 1 
ἀθλιώτερόν 1 
ἀθροίζειν 1 
ἀθροίζονται 1 
ἀθροώτερος 1 
ἀθρόα 2 
ἀθρόοι 1 
ἀθρόον 1 
ἀθρόος 3 
ἀθυμήσητε 1 
ἀθυμίας 1 
ἀθυμεῖν 1 
ἀθυμοῦντες 1 
ἀθυμῶ 1 
ἀθῷοι 1 
ἀιδεῖ 1 
ἀιδὲς 1 
ἀκ- 1 
ἀκ-ήκο 1 
ἀκ-ήκοα 1 
ἀκ-αχ-ίζω 1 
ἀκ-αχ-μένος 1 
ἀκ-μή 1 
ἀκ-σω 1 
ἀκάθαρτος; 1 
ἀκάμαντ-ος 1 
ἀκάμας 1 
ἀκάχημαι 1 
ἀκάχησα 1 
ἀκάχησθαι 2 
ἀκέ-ομαι 1 
ἀκέομαι 4 
ἀκέουσα 1 
ἀκήδεσα 1 
ἀκήκοα 4 
ἀκήκοεν 1 
ἀκαχ- 1 
ἀκαχήμενος 2 
ἀκαχήσω 1 
ἀκαχε- 1 
ἀκαχιδ- 1 
ἀκαχμένος 1 
ἀκε- 1 
ἀκείομαι 1 
ἀκείω 1 
ἀκες- 1 
ἀκεστός 1 
ἀκηδέω 2 
ἀκηδής 1 
ἀκηδε- 1 
ἀκηδες- 1 
ἀκηκο 1 
ἀκηκοέναι 2 
ἀκηκόατε 1 
ἀκηκόη 1 
ἀκηχέδαται 1 
ἀκηχέμενος 2 
ἀκμήν 1 
ἀκοw- 2 
ἀκοή 1 
ἀκολασίαν 1 
ἀκολουθήσεις 1 
ἀκολουθεῖν 4 
ἀκολούθει 1 
ἀκολούθων 1 
ἀκολούθως 1 
ἀκοντίζειν 1 
ἀκοντισταὶ 2 
ἀκου- 1 
ἀκουέμεν 1 
ἀκουσθήσομαι 1 
ἀκουσομένους 1 
ἀκουστός 1 
ἀκούειν 28 
ἀκούειν· 1 
ἀκούεις 1 
ἀκούεσθαι 1 
ἀκούετε 2 
ἀκούητε 1 
ἀκούομεν 1 
ἀκούοντες 3 
ἀκούοντες· 1 
ἀκούουσιν 1 
ἀκούσαιμι 2 
ἀκούσαντες 4 
ἀκούσας 6 
ἀκούσασα 1 
ἀκούσασι 2 
ἀκούσατε 2 
ἀκούσει 1 
ἀκούσεσθε 1 
ἀκούσεται 1 
ἀκούσης 1 
ἀκούσητε 5 
ἀκούσομαι 3 
ἀκούσω 1 
ἀκούσωμεν 1 
ἀκούσῃς 1 
ἀκούω 28 
ἀκούων 3 
ἀκούῃ 1 
ἀκοϝ- 1 
ἀκοῇ 1 
ἀκοῦ- 1 
ἀκοῦσαι 9 
ἀκράτωρ 1 
ἀκρατέστατος 1 
ἀκρατὴς 1 
ἀκρατῆ 1 
ἀκριβέστερον 1 
ἀκριβῶς 1 
ἀκροάομαι 2 
ἀκροάσασθαι 1 
ἀκροάσομαι 1 
ἀκροάσονται 2 
ἀκροασαμένους 1 
ἀκροατήρ 1 
ἀκροατήρ-ιο-ν 1 
ἀκροατής 1 
ἀκροπόλει 2 
ἀκροώμενοι 1 
ἀκροᾶσθαι 3 
ἀκρό-πολις 1 
ἀκρόαμα 1 
ἀκρόπολιν 1 
ἀκρόπολις 2 
ἀκτέος 1 
ἀκτίς 1 
ἀκτιν- 1 
ἀκτῇ 1 
ἀκόλουθα 2 
ἀκόλουθος 1 
ἀκὴν 1 
ἀλ-ῖο-ς 1 
ἀλyοδ 1 
ἀλάεο 3 
ἀλάλημαι 1 
ἀλάλησθαι 2 
ἀλάλησθε 1 
ἀλάλησο 1 
ἀλάομαι 6 
ἀλάου 3 
ἀλάπαξα 1 
ἀλέ-ω 1 
ἀλέγω 1 
ἀλέκω 1 
ἀλέξειν 2 
ἀλέξομαι 1 
ἀλέξω 4 
ἀλέομαι 1 
ἀλέω 3 
ἀλήθε-ια 1 
ἀλήθεια 5 
ἀλήθειαν 2 
ἀλήθην 1 
ἀλήθω 1 
ἀλήλεμαι 1 
ἀλήλεσμαι 1 
ἀλήλιμμαι 1 
ἀλήλιμμαι; 1 
ἀλήλιφα 2 
ἀλήμεναι 1 
ἀλήτην 1 
ἀλίνδω 2 
ἀλαζόν-ος 1 
ἀλαζών 1 
ἀλαλάζω 3 
ἀλαλάξομαι 1 
ἀλαλήμενος 2 
ἀλαλαγ- 1 
ἀλαλύκτημαι 1 
ἀλαπάζω 2 
ἀλαπάξω 1 
ἀλαπαγ- 1 
ἀλγ-ίων 1 
ἀλγ-η-δών 1 
ἀλγέ-ω 1 
ἀλγήσετε 1 
ἀλγίονα 1 
ἀλγαλεος 1 
ἀλγεινός 1 
ἀλγεῖ 1 
ἀλγεῖν 1 
ἀλγύνω 1 
ἀλγῶ 2 
ἀλδάνω 1 
ἀλδήσκω 2 
ἀλδαίνω 1 
ἀλδαν- 1 
ἀλδη- 1 
ἀλείς 1 
ἀλείφεσθαι 1 
ἀλείφω 8 
ἀλείψω 1 
ἀλεείνω 2 
ἀλεεινήν 1 
ἀλειφ- 2 
ἀλειφθήσομαι 1 
ἀλεκ- 2 
ἀλεκτρυών 1 
ἀλεξ- 1 
ἀλεξ-ε- 1 
ἀλεξήσειν 1 
ἀλεξήσομαι 1 
ἀλεξήσω 1 
ἀλεξε- 1 
ἀλεύεται 1 
ἀλεύομαι 1 
ἀλεύω 3 
ἀληθ-ινό-ς 2 
ἀληθέ-α 3 
ἀληθέ-ε 1 
ἀληθέ-ες 1 
ἀληθέ-ι 1 
ἀληθέ-οιν 1 
ἀληθέ-ος 1 
ἀληθέ-ων 1 
ἀληθές 8 
ἀληθές-σι 1 
ἀληθές-τατο-ς 1 
ἀληθές-τατος 1 
ἀληθές-τερος 2 
ἀληθέσι 1 
ἀληθέστατα 2 
ἀληθέστατος 1 
ἀληθής 11 
ἀληθεία 2 
ἀληθείας 3 
ἀληθείη 2 
ἀληθείᾳ 3 
ἀληθες- 2 
ἀληθες-ια 2 
ἀληθεύει 1 
ἀληθεύοντι 1 
ἀληθεῖ 2 
ἀληθεῖς 3 
ἀληθοῖν 1 
ἀληθοῦς 1 
ἀληθὲς 8 
ἀληθὴς 1 
ἀληθῆ 16 
ἀληθῶν 1 
ἀληθῶς 2 
ἀλθ- 1 
ἀλθ-ε- 1 
ἀλθε- 1 
ἀλινδ-ε- 1 
ἀλινδέω 1 
ἀλιος 1 
ἀλιτ- 1 
ἀλιτήμενος 1 
ἀλιτήριος 1 
ἀλιταίνομαι 2 
ἀλιταν- 1 
ἀλιτραίνω 2 
ἀλιφ- 2 
ἀλιω 2 
ἀλκ- 1 
ἀλκάθω 1 
ἀλκυον- 1 
ἀλκυών 1 
ἀλλ' 130 
ἀλλ-αλλο- 1 
ἀλλ-αχ-οῦ 1 
ἀλλ-αχ-ό-θεν 1 
ἀλλ-αχ-ό-σε 1 
ἀλλά 69 
ἀλλάξω 1 
ἀλλάττειν 1 
ἀλλάττω 6 
ἀλλέξαι 1 
ἀλλήλα 1 
ἀλλήλαιν 2 
ἀλλήλαις 1 
ἀλλήλας 1 
ἀλλήλοιν 5 
ἀλλήλοις 19 
ἀλλήλοισιν 2 
ἀλλήλους 14 
ἀλλήλω 2 
ἀλλήλων 11 
ἀλλαγ- 2 
ἀλλοδ 1 
ἀλλοδαπός 1 
ἀλλοτρίων 1 
ἀλλου' 1 
ἀλλοῖον 1 
ἀλλοῖος 1 
ἀλλό-τρ-ιο-ς 1 
ἀλλόθρουν 1 
ἀλλότριος 1 
ἀλλὰ 95 
ἀλλῶν 1 
ἀλογία 1 
ἀλογώτερον 1 
ἀλυίω 1 
ἀλυκ- 2 
ἀλυκτάζω 1 
ἀλυκτέω 1 
ἀλυσκάζω 2 
ἀλυσκάνω 1 
ἀλυσκαίνω 1 
ἀλφ- 2 
ἀλφ-άνω 1 
ἀλφάνω 1 
ἀλωπήκων 1 
ἀλόχοιο 1 
ἀλόω 3 
ἀλύ 1 
ἀλύξω 1 
ἀλύσκω 3 
ἀλύω 2 
ἀλώμενος 1 
ἀλώπεκος 1 
ἀλώπηξ 3 
ἀλῆναι 2 
ἀλῶ 1 
ἀμ-πεπαλών 1 
ἀμ-πνυθην 1 
ἀμ-φάδιο-ς 1 
ἀμ-φαδό-ν 1 
ἀμέλγες 1 
ἀμέλγω 1 
ἀμέλειαν 1 
ἀμέρδω 2 
ἀμέτοχος 1 
ἀμήχανον 2 
ἀμήχανος 1 
ἀμαθής 1 
ἀμαθία 3 
ἀμαθίαν 2 
ἀμαθὴς 2 
ἀμαχεὶ 1 
ἀμβλ- 2 
ἀμβλίσκω 1 
ἀμβλο- 1 
ἀμβλόω 1 
ἀμβλύτατα 1 
ἀμείβεσθαι 1 
ἀμείβομαι 2 
ἀμείβω 1 
ἀμείνονος 1 
ἀμείνους 1 
ἀμείνω 2 
ἀμείνων 2 
ἀμείρω 2 
ἀμείψεται 1 
ἀμείψομαι 1 
ἀμείψω 1 
ἀμειβόμενος 1 
ἀμελέστερον 2 
ἀμελής 1 
ἀμελήσας 2 
ἀμελεῖν 2 
ἀμεληθέν 1 
ἀμελουμένων 1 
ἀμεν-ιων 1 
ἀμερ- 1 
ἀμηχάνως 1 
ἀμμ- 1 
ἀμμε-ες 1 
ἀμνήμων 1 
ἀμνημονεῖν 1 
ἀμνός 1 
ἀμοιβήν 1 
ἀμουσότεροι 1 
ἀμπ-έχομαι 1 
ἀμπ-έχον 1 
ἀμπ-έχω 1 
ἀμπ-ίσχομαι 1 
ἀμπ-ίσχω 1 
ἀμπ-ισχ-νέ-ο-μαι 1 
ἀμπέλος 1 
ἀμπέχω 2 
ἀμπίσχω 1 
ἀμπελ-ών 1 
ἀμπεχ- 1 
ἀμπεῖχον 1 
ἀμπισχνέομαι 1 
ἀμπλακ- 2 
ἀμπλακ-ίσκω 1 
ἀμπλακίσκω 2 
ἀμπλακε- 1 
ἀμπλακών 1 
ἀμπνύνθην 2 
ἀμυν- 2 
ἀμυνάθατε 1 
ἀμυνάθω 1 
ἀμυνέμεν 1 
ἀμυνέμεναι 1 
ἀμυνεῖσθε 1 
ἀμυνομαι 1 
ἀμυνούμεθα 2 
ἀμυνοῦμαι 1 
ἀμυντέος 1 
ἀμυνω 1 
ἀμυνῶ 1 
ἀμυχ- 1 
ἀμφ' 3 
ἀμφ- 1 
ἀμφ-έξομαι 1 
ἀμφ-έξω 1 
ἀμφ-ισκνέομαι 1 
ἀμφί 21 
ἀμφίς 3 
ἀμφι-έννυμι 1 
ἀμφι-έσομαι 1 
ἀμφι-γνοέω 1 
ἀμφι-δήριτος 1 
ἀμφι-εσάμην 1 
ἀμφι-θέατρον 1 
ἀμφι-κίων 1 
ἀμφι-φορευς 1 
ἀμφι-ῶ 2 
ἀμφιέ-ννυμι 1 
ἀμφιέννυμι 3 
ἀμφιέσασα 1 
ἀμφιέσω 1 
ἀμφιαχυῖα 1 
ἀμφιβάλλειν 1 
ἀμφιε- 1 
ἀμφιεννύω 1 
ἀμφιθάλαττος 1 
ἀμφιλέγειν 1 
ἀμφιλέγω 1 
ἀμφιμάχωμαι 1 
ἀμφιπερί 1 
ἀμφιπεριστέφεσθαι 1 
ἀμφις 1 
ἀμφισβητέω 2 
ἀμφισβητήσομαι 1 
ἀμφισβητεῖ 1 
ἀμφισβητεῖν 1 
ἀμφισβητουμένων 1 
ἀμφισβητοῦμεν 1 
ἀμφισβητοῦσι 1 
ἀμφισβητῶ 3 
ἀμφιῶ; 1 
ἀμφορεύς 1 
ἀμφοτέρους 1 
ἀμφοτέρω-θεν 1 
ἀμφοτέρω-θι 1 
ἀμφοτέρω-σε 1 
ἀμφοτέρων 2 
ἀμφοτερᾶν 1 
ἀμφοῖν 1 
ἀμφότερ' 1 
ἀμφότερα 3 
ἀμφότεροι 3 
ἀμφότερον 1 
ἀμφότερος 3 
ἀμφὶ 21 
ἀμός 1 
ἀμύμονι 1 
ἀμύνασθαι 1 
ἀμύνειν 6 
ἀμύνεσθαί 2 
ἀμύνεσθαι 8 
ἀμύνομαι 1 
ἀμύνοντες 1 
ἀμύνω 1 
ἀμύξω 1 
ἀμύσσω 1 
ἀμύττω 1 
ἀμῦναι 1 
ἀν 3 
ἀν- 8 
ἀν-άγω 1 
ἀν-άξιος 1 
ἀν-έγνωσα 1 
ἀν-έλπιστος 1 
ἀν-έξομαι 1 
ἀν-έξω 1 
ἀν-έσει 1 
ἀν-έσπακα 1 
ἀν-έστροφα 1 
ἀν-έσχον 1 
ἀν-έτειλα; 1 
ἀν-έχασσα 1 
ἀν-έχομαι 2 
ἀν-έχω 1 
ἀν-έῳγα 1 
ἀν-έῳγμαι 1 
ἀν-έῳγον 2 
ἀν-έῳξα 1 
ἀν-έῳχα 1 
ἀν-ήνυ 1 
ἀν-αλ-ίσκω 1 
ἀν-αλ-ο- 1 
ἀν-αμάρτητος 1 
ἀν-αμπλάκητος 1 
ἀν-από-νιπτος 1 
ἀν-αρχία 1 
ἀν-εβίων 1 
ἀν-εβίωσα 1 
ἀν-εβιωσάμην 1 
ἀν-εβρυχησάμην 1 
ἀν-εγνάμφθην 1 
ἀν-εδασάμην 1 
ἀν-ειλήθην 1 
ἀν-εκτός 1 
ἀν-επάρην 1 
ἀν-εῖχον 1 
ἀν-εῴξομαι 1 
ἀν-εῴχθην 1 
ἀν-οίγ-νυμι 1 
ἀν-οίγνυμι 1 
ἀν-οίγω 3 
ἀν-οίξω 1 
ἀν-οικτέος 1 
ἀν-ομοιόω 1 
ἀν-ορθόω 1 
ἀν-ούτατος 1 
ἀν-οῖσαι 1 
ἀν-υτό-δητος 1 
ἀν-όμοιος 2 
ἀν-όνητος 1 
ἀν-ώδυνος 1 
ἀν-ώιστος 1 
ἀν-ώμαλος 1 
ἀν-ώνυμος 1 
ἀν-ώρθωσα 1 
ἀν-ῷσαι 1 
ἀνά 30 
ἀνά-δαστος 1 
ἀνά-πυστος 1 
ἀνάβα 1 
ἀνάβασις 1 
ἀνάβηθι 1 
ἀνάγεσθαί 1 
ἀνάγκη 12 
ἀνάγκῃ 2 
ἀνάγνωθι 1 
ἀνάγομαι 1 
ἀνάκτ-εσι 1 
ἀνάλωσα 1 
ἀνάξια 2 
ἀνάξιον 1 
ἀνάξιος 1 
ἀνάρμενος 1 
ἀνάρρησιν 1 
ἀνάσσει 1 
ἀνάσσειν 1 
ἀνάστασιν 1 
ἀνάστηθι 2 
ἀνάσχεο 1 
ἀνάσχησθε 1 
ἀνάσχοιντο 1 
ἀνέβαινεν 1 
ἀνέβαινον 1 
ἀνέβη 4 
ἀνέγνων 1 
ἀνέγνωσα 1 
ἀνέγνωσαν 1 
ἀνέθεσαν 1 
ἀνέκραγον 3 
ἀνέλαβόν 1 
ἀνέλαμψεν 1 
ἀνέλπιστον 1 
ἀνέμενεν 1 
ἀνέμνησάς 1 
ἀνέμων 2 
ἀνέξει 1 
ἀνέξεσθαί 1 
ἀνέξεσθε 1 
ἀνέξεται 1 
ἀνέρα 1 
ἀνέρας 2 
ἀνέρες 1 
ἀνέρι 1 
ἀνέρος 2 
ἀνέρων 1 
ἀνέρῃ 1 
ἀνέσταν 1 
ἀνέστη 4 
ἀνέστην 1 
ἀνέστης 1 
ἀνέστησαν 2 
ἀνέσχοντο 1 
ἀνέτειναν 1 
ἀνέτλατ' 1 
ἀνέχεσθαι 1 
ἀνέχομαι 4 
ἀνέχου 1 
ἀνέχω 1 
ἀνέωνται 1 
ἀνέῳγα 1 
ἀνέῳγον 1 
ἀνέῳκτο 1 
ἀνέῳξάς 1 
ἀνέῳχα 1 
ἀνήγετο 1 
ἀνήκεστον 1 
ἀνήκοοι 1 
ἀνήλισκον 1 
ἀνήλουν 2 
ἀνήλωκα 1 
ἀνήλωμαι 1 
ἀνήλωσα 2 
ἀνήλωσεν 1 
ἀνήνοθε 2 
ἀνήρ 49 
ἀνήρπασται 1 
ἀνήϊον 1 
ἀνήῃ 1 
ἀνία 2 
ἀνίει 1 
ἀνίη 1 
ἀνίσταντο 1 
ἀνίστασαι 1 
ἀνίστασθαι 1 
ἀνίστη 2 
ἀνίστημι 1 
ἀνίσχει 1 
ἀνα 1 
ἀνα- 1 
ἀνα-βιώσκομαι 1 
ἀνα-κέχωκα 1 
ἀνα-κλασθήσομαι 1 
ἀνα-κύψομαι 1 
ἀνα-μειχθήσομαι 1 
ἀνα-πείθω 1 
ἀνα-πλάσω 1 
ἀνα-πνέω 1 
ἀνα-στραφήσομαι 1 
ἀνα-σχήσομαι 1 
ἀνα-σχήσω 1 
ἀνα-σχετός 1 
ἀνα-τέλλω 1 
ἀνα-χάζω 1 
ἀνα-ϝαλ- 1 
ἀναίνομαι 2 
ἀναίρεσιν 1 
ἀναίτιος 1 
ἀναβαίνει 1 
ἀναβαίνοντας 1 
ἀναβεβλήσθω 1 
ἀναβιώσκομαι 1 
ἀναβλέψω 1 
ἀναβῇ 1 
ἀναγ- 1 
ἀναγίγνωσκε 1 
ἀναγεγράψομαι 1 
ἀναγεῦσ' 1 
ἀναγιγνώσκουσι 1 
ἀναγιγνώσκω 1 
ἀναγκάζει 1 
ἀναγκάζω 1 
ἀναγκαίων 1 
ἀναγκαίῃ 1 
ἀναγκαιοτέρα 1 
ἀναγκαιότατον 1 
ἀναγκαῖαι 1 
ἀναγκαῖον 5 
ἀναγκαῖος 3 
ἀναγνώσεται 2 
ἀναγράφειν 1 
ἀναγραφησεῖ 1 
ἀναγόμενος 1 
ἀναδίπλωσις 1 
ἀναδεχόμενος 1 
ἀναιδής 1 
ἀναιδείας 1 
ἀναιδὴς 3 
ἀναιρεῖσθαι 1 
ἀναιρῶν 1 
ἀναισθήτως 1 
ἀνακαλοῦντες 1 
ἀνακειμένους 1 
ἀνακεκομισμένοι 1 
ἀνακηρΰττειν 1 
ἀνακλάζει 1 
ἀνακλάζοντι 1 
ἀνακτ- 1 
ἀνακόλουθον 1 
ἀναλίσκω 3 
ἀναλαμβάνων 1 
ἀναλωθήσομαι 1 
ἀναλωκα 1 
ἀναλωμαι 1 
ἀναλωσα 1 
ἀναλωτέος 1 
ἀναλόω 2 
ἀναλύειν 1 
ἀναλώθην 2 
ἀναλώσω 1 
ἀναμάχεσθαι 1 
ἀναμένομεν 1 
ἀναμένωμεν 1 
ἀναμίξ 1 
ἀναμείνωμεν 1 
ἀναμιμνήσκεσθαι 1 
ἀναμιμνῄσκειν 2 
ἀναμνήσας 3 
ἀναμνήσω 1 
ἀναμνῆσαι 1 
ἀναν- 1 
ἀναπαύεσθαι 2 
ἀναπαύεσθε 1 
ἀναπείθοντα 1 
ἀναπείθων 1 
ἀναπειρᾶσθαι 1 
ἀναπεισθήσεσθαι 1 
ἀναπλῆσαι 1 
ἀναπνέω 1 
ἀναπνεῖν 1 
ἀναρχίᾳ 1 
ἀναστρέφειν 1 
ἀναστροφή 2 
ἀναστὰς 1 
ἀναστῇ 1 
ἀνασχέσθαι 2 
ἀνατέτροφας 1 
ἀνατίθεμαι 1 
ἀνατεθῆναι 1 
ἀνατεινάτω 1 
ἀναφορά 1 
ἀναχωρήσαντας 1 
ἀναχωρεῖν 3 
ἀναχωροῖεν 1 
ἀναΐξειεν 1 
ἀνδρ-ήϊο-ς 1 
ἀνδρ-ί 1 
ἀνδρ-εῖος 1 
ἀνδρ-οῖν 1 
ἀνδρ-ός 2 
ἀνδρ-ών 1 
ἀνδρ-ῶν 1 
ἀνδρά-σι 1 
ἀνδράποδα 1 
ἀνδράποδον 1 
ἀνδράποδόν 1 
ἀνδράσι 4 
ἀνδράσιν 2 
ἀνδρί 2 
ἀνδραποδώδεις 1 
ἀνδραπόδων 1 
ἀνδρεία 2 
ἀνδρείαν 1 
ἀνδρείας 1 
ἀνδρείου 1 
ἀνδρεῖον 1 
ἀνδρεῖος 1 
ἀνδρων-ῖτις 1 
ἀνδρός 11 
ἀνδρὶ 10 
ἀνδρὸς 10 
ἀνδρῶ 1 
ἀνδρῶν 16 
ἀνείη 1 
ἀνείλοντο 1 
ἀνεβόησάν 1 
ἀνεθ- 1 
ἀνεκτόν 1 
ἀνελόμενοι 1 
ἀνεμείνατε 1 
ἀνεμνήσθησαν 1 
ἀνεμο-σκεπής 1 
ἀνερ- 1 
ἀνερέσθαι 1 
ἀνερευνᾷ 1 
ἀνερωτᾶν 1 
ἀνεχώρησαν 2 
ἀνεχώρησε 1 
ἀνεχώρουν 3 
ἀνεῖλεν 1 
ἀνεῖνται 1 
ἀνεῖσαν 1 
ἀνεῳγμένην 1 
ἀνηγάγοντο 1 
ἀνηλωμένον 2 
ἀνηλώθην 2 
ἀνηλώσαμεν 1 
ἀνηρώτα 1 
ἀνθ' 3 
ἀνθ-ηρό-ς 1 
ἀνθίστασθαι 1 
ἀνθεῖ 1 
ἀνθοσμίας 1 
ἀνθρωπ-ήϊο-ς 1 
ἀνθρωπ-ίσκο-ς 1 
ἀνθρωπίνη 1 
ἀνθρωπίνης 1 
ἀνθρωπίνων 2 
ἀνθρωπο- 2 
ἀνθρωποῖς 1 
ἀνθρώπ-ινο-ς 1 
ἀνθρώπ-ιον 1 
ἀνθρώπειο-ς 1 
ἀνθρώπινα 2 
ἀνθρώπινον 1 
ἀνθρώπιον 1 
ἀνθρώποι 1 
ἀνθρώποιν 1 
ἀνθρώποις 13 
ἀνθρώπου 9 
ἀνθρώπους 18 
ἀνθρώπω 1 
ἀνθρώπων 31 
ἀνθρώπῳ 2 
ἀνι-α-ρό-ς 1 
ἀνιά-ω 2 
ἀνιάσομαι 1 
ἀνιάω 1 
ἀνια-ρό-ς 1 
ἀνιαθείη 1 
ἀνιαθεὶς 1 
ἀνιαρὰ 1 
ἀνιαρὸν 1 
ἀνιαρῶν 1 
ἀνιώμενος 1 
ἀνοίας 1 
ἀνοίγνυμι 2 
ἀνοίγω 2 
ἀνοίξας 1 
ἀνοητότατοι 1 
ἀνοθ- 1 
ἀνοιχθείη 4 
ἀνοιχθῇ 1 
ἀνομίας 1 
ἀνομοίως 1 
ἀνομολογούμενος 1 
ἀνοσίου 1 
ἀνοσιώτατον 1 
ἀνρος 1 
ἀνστήσεις· 1 
ἀντ' 5 
ἀντάκουσον 1 
ἀντάξιος 1 
ἀντέχειν 3 
ἀντέχεσθαι 1 
ἀντέχουσιν 1 
ἀντέχω 1 
ἀντήσειε 1 
ἀντήσω 1 
ἀντί 14 
ἀντί-σπαστος 1 
ἀντία 1 
ἀντίδικος 1 
ἀντίθεσις 1 
ἀντίον 1 
ἀντίπαλα 1 
ἀντίστροφος 1 
ἀνταειρόμενοι 1 
ἀνταλλακτέον 1 
ἀντείποι 1 
ἀντειπεῖν 1 
ἀντειπόντος 1 
ἀντειπών 2 
ἀντεπέπλεον 1 
ἀντεποιοῦντο 1 
ἀντερᾶται 1 
ἀντεῖπε 1 
ἀντεῖπεν 1 
ἀντι-λέγω 1 
ἀντι-σπαστέος 1 
ἀντιβολέω 1 
ἀντιδιδόναι 2 
ἀντιδικέω 2 
ἀντιθίῳ 1 
ἀντιλάβεσθε 3 
ἀντιλέγει 1 
ἀντιλέγειν 3 
ἀντιλέγοι 1 
ἀντιλέγω 2 
ἀντιπαρασκευὴν 1 
ἀντιποιεῖσθαι 1 
ἀντιποιούμεθα 1 
ἀντιστασιωτῶν 1 
ἀντιστροφή 1 
ἀντιτείνετε 1 
ἀντιφιλοῦν 1 
ἀντιόω 1 
ἀντιόων 1 
ἀντὶ 10 
ἀνυπόστατοι 1 
ἀνυστός 2 
ἀνυστὸν 1 
ἀνυσω 1 
ἀνυτ-τος 1 
ἀνωγέμεν 1 
ἀνωνύμους 1 
ἀνωτάτω 1 
ἀνωτέρω 1 
ἀνόητον 2 
ἀνόητος 2 
ἀνόσιον 2 
ἀνύ-ω 1 
ἀνύειν 1 
ἀνύσας 2 
ἀνύσσεσθαι 1 
ἀνύσω 1 
ἀνύτ-ω 1 
ἀνύτω 3 
ἀνύω 11 
ἀνώγει 2 
ἀνώγοιμι 1 
ἀνώγω 4 
ἀνώγων 1 
ἀνώξω 1 
ἀνώχθω 1 
ἀνἀσσειν 1 
ἀνὰ 15 
ἀνὴρ 42 
ἀνῷγον 1 
ἀνῷξα 1 
ἀξάμην 1 
ἀξέμεν 3 
ἀξέμεναι 3 
ἀξία 6 
ἀξίαι 1 
ἀξίαιν 1 
ἀξίαις 1 
ἀξίαν 4 
ἀξίας 4 
ἀξίνῃ 1 
ἀξίοιν 2 
ἀξίοις 3 
ἀξίου 3 
ἀξίους 1 
ἀξίω 2 
ἀξίων 5 
ἀξίως 3 
ἀξίᾳ 2 
ἀξίῳ 3 
ἀξιοῖ 3 
ἀξιοῦμεν 2 
ἀξιοῦντες 2 
ἀξιοῦσι 1 
ἀξιωθεὶς 1 
ἀξιό-λογος 1 
ἀξιόλογον 1 
ἀξιόχρεως 2 
ἀξιόω 1 
ἀξιώσαιτε 1 
ἀξιώσειε 1 
ἀξιώτατος 1 
ἀξιώτεροι 1 
ἀξιῶ 8 
ἀξιῶν 1 
ἀοιδή 1 
ἀοιδιάουσα 1 
ἀοιδοῦ 1 
ἀπ 2 
ἀπ' 6 
ἀπ-έβαλλον 1 
ἀπ-έζεσμαι 1 
ἀπ-έθανον 1 
ἀπ-έκτονα 1 
ἀπ-έλαυσα 1 
ἀπ-έπαρδον 1 
ἀπ-έσκλην 1 
ἀπ-έσσουα 1 
ἀπ-ήντηκα 1 
ἀπ-ήντησα 1 
ἀπ-αλήλιφα 1 
ἀπ-αλλαγήσομαι 1 
ἀπ-αλλακτέος 1 
ἀπ-αλλαχθήσομαι 1 
ἀπ-αντάω 1 
ἀπ-αντήσομαι 1 
ἀπ-αντητέος 1 
ἀπ-αρυστέος; 1 
ἀπ-αυράω 1 
ἀπ-αφ- 2 
ἀπ-αφ-ίσκω 2 
ἀπ-αφε- 1 
ἀπ-είλημαι 1 
ἀπ-εδιῄτησα 1 
ἀπ-εικαστέος 1 
ἀπ-ειπάμην 1 
ἀπ-εμερμήρισα 1 
ἀπ-εσσύα 1 
ἀπ-εστύγηκα 1 
ἀπ-ευρων 1 
ἀπ-εχθ-άνομαι 1 
ἀπ-εχθάνομαι 1 
ἀπ-εχθήσομαι 1 
ἀπ-εψύχην 1 
ἀπ-εύχετος 1 
ἀπ-εϝρων 1 
ἀπ-ηλλάξομαι 1 
ἀπ-ηχθόμην 1 
ἀπ-ωστέος 1 
ἀπ-ωστός 1 
ἀπ-ώμοτος 1 
ἀπ-ῆσαν 1 
ἀπάγοι 1 
ἀπάγχεσθαι 1 
ἀπάγῃς 1 
ἀπάξοντα 1 
ἀπάτη 4 
ἀπάτορος; 1 
ἀπάτωρ 1 
ἀπέβη 1 
ἀπέδειξαν 1 
ἀπέδειξε 1 
ἀπέδειξεν 1 
ἀπέδοσαν 4 
ἀπέδρασαν 1 
ἀπέδυν 1 
ἀπέδυσα 1 
ἀπέδωκε 1 
ἀπέδωκεν 1 
ἀπέθανον 1 
ἀπέθνῃσκον 5 
ἀπέκ 1 
ἀπέκλαον 1 
ἀπέκρυψε 1 
ἀπέκτειναν 2 
ἀπέκτεινε 2 
ἀπέκτεινον 2 
ἀπέλθητε 2 
ἀπέλθοιμ' 1 
ἀπέλθοιμι 2 
ἀπέλθοις 1 
ἀπέλυον; 1 
ἀπέπεμπε 1 
ἀπέπεμψεν 1 
ἀπέπλεον 1 
ἀπέπλευσαν 7 
ἀπέπτυσα 1 
ἀπέσβεσα 1 
ἀπέσβηκα 1 
ἀπέσβην 1 
ἀπέσται 2 
ἀπέσταλκά 1 
ἀπέστειλαν 2 
ἀπέστελλα 1 
ἀπέστη 1 
ἀπέστην 1 
ἀπέστησαν 2 
ἀπέσχοντο 1 
ἀπέφηνε 1 
ἀπέφηνεν 1 
ἀπέχει 2 
ἀπέχεσθαί 1 
ἀπέχθεια 1 
ἀπέχοι 1 
ἀπέχομαι 3 
ἀπέχρη 1 
ἀπέχρησε 1 
ἀπέχω 2 
ἀπήγγειλε 1 
ἀπήλλαξαν 1 
ἀπήντησαν 1 
ἀπήχθημαι 1 
ἀπήχθην 1 
ἀπίωμεν 1 
ἀπαίδευτος 1 
ἀπαίρειν 2 
ἀπαγαγὼν 1 
ἀπαγγέλλειν 3 
ἀπαγγέλλετε 1 
ἀπαγγέλλοιτο 1 
ἀπαγγέλλοντα 1 
ἀπαγγέλλουσι 1 
ἀπαγγείλῃ 1 
ἀπαγγελεῖται 1 
ἀπαγγελθείη 2 
ἀπαγγελθῇ 2 
ἀπαγγελοῦντα 2 
ἀπαγγελῶ 1 
ἀπαγγεῖλαι 1 
ἀπαγορεύειν 1 
ἀπαγορεύω 5 
ἀπαγωγῆς 1 
ἀπαθής 1 
ἀπαιτεῖν 1 
ἀπαλλάξαι 1 
ἀπαλλάξομαι 1 
ἀπαλλάττεσθαι 1 
ἀπαλλάττω 1 
ἀπαλλαγή 1 
ἀπαλλαγήσομαι 1 
ἀπαλλαγεὶς 1 
ἀπαλλαγῆναι 1 
ἀπαλλαξείω 1 
ἀπαλλαχθήσομαι 2 
ἀπαλλαχθεὶς 1 
ἀπαναλίσκειν 1 
ἀπαντάω 1 
ἀπαντήσεσθαι 1 
ἀπαντικρὺ 1 
ἀπαντώντων 1 
ἀπαντᾶν 2 
ἀπαρέσκοιμεν 1 
ἀπαρασκευαστοτέρῳ 1 
ἀπαρνέομαι 1 
ἀπαρνήσεσθαι 1 
ἀπαρνήσεται 1 
ἀπαρνηθήσομαι 1 
ἀπαρνοῦμαι 3 
ἀπατ-η-λό-ς 1 
ἀπατ-η-λός 1 
ἀπατά-ω 2 
ἀπατάω 4 
ἀπατήσομαι 2 
ἀπαυδῶ 1 
ἀπαυράω 1 
ἀπαφίσκω 3 
ἀπείλει 1 
ἀπείποι 1 
ἀπείργουσι 1 
ἀπείρηκα 1 
ἀπείρως 1 
ἀπείχοντο 1 
ἀπεδόμην 1 
ἀπεθανέτην 1 
ἀπειλέω 1 
ἀπειλή-την 1 
ἀπειλαῖς 1 
ἀπειλεῖν 2 
ἀπειλῶ 1 
ἀπειλῶν 1 
ἀπειπεῖν 1 
ἀπεκέκρισο 1 
ἀπεκρίθη 1 
ἀπεκρίθην 1 
ἀπεκρίναντο 1 
ἀπεκρίνατο 8 
ἀπεκρίνεται 1 
ἀπεκρίνοντο 1 
ἀπεκρίνω 1 
ἀπεκρινάμην 3 
ἀπεκρύπτετο 1 
ἀπεκρἰνω 1 
ἀπεκρἱνατο· 1 
ἀπεκτείνατ' 1 
ἀπελίπομεν 2 
ἀπελαύνετε 1 
ἀπελείπετο 1 
ἀπελείφθη 2 
ἀπελθεῖν 5 
ἀπελθόντας 1 
ἀπελογήσατο 1 
ἀπελογεῖτο 1 
ἀπελογοῦντο 1 
ἀπελύσατε 1 
ἀπελύσατο 1 
ἀπενοήθην 1 
ἀπεπειράθην 2 
ἀπερίοπτοί 1 
ἀπεργάζηται 1 
ἀπερείσια 1 
ἀπεροῦντα 1 
ἀπεροῦσιν 1 
ἀπεσβέσθην 1 
ἀπεστέλλοντο 1 
ἀπεστέρηκεν· 1 
ἀπεστέρηνται 1 
ἀπεστερούμεθα 1 
ἀπετείναμεν 1 
ἀπετράποντο 1 
ἀπεφαίνετο 1 
ἀπεφηνάμην 1 
ἀπεχθάνομαι 3 
ἀπεχθήσει 1 
ἀπεχθῶς 1 
ἀπεχόμενοι 1 
ἀπεχόμενος 1 
ἀπεχώρησαν 1 
ἀπεύχομαι 1 
ἀπηγγέλθη 1 
ἀπηγόρευε 3 
ἀπηγόρευες 1 
ἀπηλλάγην 2 
ἀπημείφθη 1 
ἀπηύρων 2 
ἀπιέναι 9 
ἀπικόμενος 1 
ἀπιοῦσι 1 
ἀπιοῦσιν 1 
ἀπιστέω 1 
ἀπιστίαν 3 
ἀπιστίᾳ 1 
ἀπιστεῖν 1 
ἀπιστοτάτη 1 
ἀπιστούμεθα 1 
ἀπιστούμενοι 1 
ἀπιστοῦντές 1 
ἀπιστοῦνται 1 
ἀπιστοῦσι 1 
ἀπιστῶ 3 
ἀπιστῶσι 1 
ἀπιόντας 1 
ἀπιόντος 1 
ἀπιόντων 1 
ἀπληστίας 1 
ἀπο 2 
ἀπο- 4 
ἀπο-έρσειε 1 
ἀπο-έρσῃ 1 
ἀπο-βλητέος 1 
ἀπο-δεκτέος 1 
ἀπο-θανοῦμαι 1 
ἀπο-θνῄσκω 2 
ἀπο-θρέξομαι 1 
ἀπο-καρτέος 1 
ἀπο-κλιτέος 1 
ἀπο-κμητέος 1 
ἀπο-κτείνυμι 1 
ἀπο-κτείνω 2 
ἀπο-κτεινύω 1 
ἀπο-λέλαυκα 1 
ἀπο-λαύσομαι 1 
ἀπο-λαύω 1 
ἀπο-παρδήσομαι 1 
ἀπο-ρράψω 1 
ἀπο-ρριφθήσομαι 1 
ἀπο-στερέω 1 
ἀπο-στεροῦμαι 1 
ἀπο-σχάσω 1 
ἀπο-τειστέος 1 
ἀπο-τελεσθήσομαι 1 
ἀπο-τρέψα-σκε 1 
ἀπο-φεύγω 1 
ἀπο-ψήσω 1 
ἀπο-ϝρας 1 
ἀποβάλλω 2 
ἀποβαλεῖν 1 
ἀποβεβηκότι 1 
ἀποβλέπει 1 
ἀποβλέψας 1 
ἀποβῆτε 1 
ἀπογιγνώσκω 1 
ἀπογνόντες 1 
ἀπογνώτω 1 
ἀπογράφεσθαι 1 
ἀπογράφονται 1 
ἀποδέξονται 1 
ἀποδέοντες 1 
ἀποδίδομαι 3 
ἀποδίδομὰι 1 
ἀποδείκνυμι 2 
ἀποδείξασθαι 1 
ἀποδείξεις 1 
ἀποδεδειγμένος 1 
ἀποδεικνύναι 1 
ἀποδειχθείη 1 
ἀποδημεῖν 1 
ἀποδημοίης 1 
ἀποδιδράσκειν 1 
ἀποδιδράσκων 1 
ἀποδιδόναι 1 
ἀποδιδῷ 1 
ἀποδοίην 1 
ἀποδοκεῖ 1 
ἀποδοκιμάζει 1 
ἀποδοῖεν 1 
ἀποδοῖτο 1 
ἀποδοῦναι 3 
ἀποδράς 1 
ἀποδραίη 1 
ἀποδρᾷ 1 
ἀποδόσθαι 2 
ἀποδύομαι 1 
ἀποδύω 1 
ἀποδώσειν 1 
ἀποδώσομαι 1 
ἀποδώσω 1 
ἀποδῶμαι 1 
ἀποζῆν 1 
ἀποθάνοιεν 2 
ἀποθάνοιμεν 1 
ἀποθάνῃ 6 
ἀποθάνῃς 1 
ἀποθέσθαι 1 
ἀποθήομαι 1 
ἀποθανεῖν 4 
ἀποθανεῖται 3 
ἀποθανοῦσι 1 
ἀποθανοῦσιν 1 
ἀποθανόντες 1 
ἀποθανὼν 1 
ἀποθνήσκειν 1 
ἀποθνῄσκει 1 
ἀποθνῄσκειν 7 
ἀποθύειν 1 
ἀποθῶμαι 1 
ἀποικίαν 1 
ἀποκάμνω 1 
ἀποκέκλῃκα 1 
ἀποκεκρίσθω 1 
ἀποκλείοντες 1 
ἀποκλῄσει 1 
ἀποκοπή 1 
ἀποκπινάμενος 1 
ἀποκρίνασθαι 1 
ἀποκρίνηται 1 
ἀποκρίνομαι 3 
ἀποκρίνωμαι 1 
ἀποκρινάμενοι 1 
ἀποκριναίμεθα 1 
ἀποκρινοίμην 1 
ἀποκρινοῦμαι 1 
ἀποκρινόμενος 1 
ἀποκρύπτεσθαι 1 
ἀποκρύπτομαι 1 
ἀποκρύψομαι 1 
ἀποκτείναντες 2 
ἀποκτείνειν 2 
ἀποκτείνῃ 1 
ἀποκτενεῖν 2 
ἀποκτενεῖς 1 
ἀποκτενῶ 2 
ἀποκτενῶν 1 
ἀποκτεῖναί 1 
ἀποκτεῖναι 4 
ἀποκτιννύναι 1 
ἀποκωλύσειν 1 
ἀποκωλῦσαι 1 
ἀπολέλαυκα 1 
ἀπολέσαι 2 
ἀπολέσας 2 
ἀπολέσθαι 2 
ἀπολαμβάνειν 1 
ἀπολαύειν 2 
ἀπολαύομεν 1 
ἀπολαύω 3 
ἀπολείπεται 1 
ἀπολείπω 1 
ἀπολείπων 1 
ἀπολείψομαι 1 
ἀπολειφθήσομαι 1 
ἀπολειφθῶ 1 
ἀπολελογημένος 1 
ἀπολιπὼν 1 
ἀπολοίμην 2 
ἀπολογέομαι 2 
ἀπολογήσασθαι 1 
ἀπολογία 2 
ἀπολογίας 2 
ἀπολογεῖσθαι 2 
ἀπολογησαμένῳ 1 
ἀπολούσῃ 1 
ἀπολοῦνται 1 
ἀπολωλέναι 1 
ἀπολωλεκέναι 1 
ἀπολωλεκότες 1 
ἀπολωλότα 1 
ἀπολωλότας 1 
ἀπολύειν 1 
ἀπολύσαι 1 
ἀπολύω 3 
ἀπολώλαμεν 1 
ἀπολώλασιν 1 
ἀπολώλειτε 2 
ἀπολώλεκεν 1 
ἀπολώλη 2 
ἀπολώμεθα 1 
ἀπολῦσαι 1 
ἀπομάχεσθαι 1 
ἀπομαραίνονται 1 
ἀποπέμποι 1 
ἀποπίπτειν 1 
ἀποπειρἁσωσι 1 
ἀποπλέοντες 1 
ἀποπλευσόμεθα 1 
ἀποπλεῖ 1 
ἀποπλεῖν 2 
ἀποπρό 1 
ἀπορέομαι 1 
ἀπορέω 1 
ἀπορήσεις 1 
ἀπορήσετε 1 
ἀπορήσομεν 1 
ἀπορία 3 
ἀπορίᾳ 2 
ἀπορεῖν 1 
ἀπορεῖσθαι 1 
ἀποροῦντι 1 
ἀπορρηθέν 1 
ἀπορῶ 1 
ἀπορῶν 1 
ἀποσβέννυμαι 1 
ἀποσβέννυμι 1 
ἀποσβήσομαι 1 
ἀποσιώπησις 1 
ἀποσκέλλω 1 
ἀποσκλῆναι 1 
ἀποστάσεως 1 
ἀποστέωσι 1 
ἀποστήσονται 2 
ἀποσταίη 1 
ἀποσταῖεν 1 
ἀποστε- 1 
ἀποστερήσομαι 1 
ἀποστερεῖ 2 
ἀποστερεῖν 1 
ἀποστερεῖσθαι 1 
ἀποστερούμενος 1 
ἀποστεροῦσιν 1 
ἀποστερῆσαι 1 
ἀποστερῶ 1 
ἀποστρέφεσθαι 1 
ἀποστρέφω 1 
ἀποστόλους 1 
ἀποστῆναι 2 
ἀποτέμνειν 1 
ἀποτεισέμεν 1 
ἀποτειχίζειν 1 
ἀποτμηθέντες 1 
ἀποτολμᾶν 1 
ἀποτρέπει 1 
ἀποτρέπεσθαι 1 
ἀποτρέπω 1 
ἀποτρέψαντες 1 
ἀποτρέψεις 1 
ἀποτυγχάνειν 2 
ἀπουράμενος 1 
ἀπουρήσω 1 
ἀποφάναι 1 
ἀποφαίνειν 1 
ἀποφαίνω 1 
ἀποφαίνωσι 1 
ἀποφεύγειν 2 
ἀποφεύγουσιν 1 
ἀποφεύξεται 2 
ἀποφθιμένοιο 1 
ἀποφοράν 1 
ἀποφύγοι 1 
ἀποφύγοις 1 
ἀποχειροτονῶ 1 
ἀποχρήσει 1 
ἀποχρᾶν 1 
ἀποχρῶν 1 
ἀποχρῶσι 1 
ἀποχωρεῖν 1 
ἀποχωρῶ 1 
ἀποψηφίζομαι 1 
ἀποψηφίσωνται 1 
ἀποψηφιεῖσθαί 1 
ἀπούρας 3 
ἀπούρημι 1 
ἀποῦσα 1 
ἀππέμψει 1 
ἀπροσδόκητός 1 
ἀπροχρᾷ 1 
ἀπωθείσθω 1 
ἀπωλλύμεθα 1 
ἀπωλλύμην 1 
ἀπωλόμεθα 1 
ἀπωλόμην 1 
ἀπωλώλει 1 
ἀπωλώλειτε 1 
ἀπωλώλη 1 
ἀπό 58 
ἀπό- 1 
ἀπό-χρη 1 
ἀπόβαλλε; 1 
ἀπόβασις 1 
ἀπόδος 1 
ἀπόδοσιν 1 
ἀπόδοσις 1 
ἀπόδου 1 
ἀπόδωμαι 1 
ἀπόθωμαι 1 
ἀπόκλας 1 
ἀπόκριναι 3 
ἀπόλειπων 1 
ἀπόλιδος; 1 
ἀπόλλυθ' 1 
ἀπόλλυμαι 2 
ἀπόλλυμι 1 
ἀπόλλυσθαι 1 
ἀπόλλυσι 1 
ἀπόλοιτο 3 
ἀπόλυε 1 
ἀπόλυσαι 1 
ἀπόλωλα 1 
ἀπόλωλεν 1 
ἀπόντες 1 
ἀπόντος 1 
ἀπόντων 1 
ἀπόρους 1 
ἀπόρρητον 1 
ἀπόρων 2 
ἀπόστα 1 
ἀπόστασιν 1 
ἀπόστασις 1 
ἀπόστιχε 1 
ἀπόσχωμαι 1 
ἀπόφηναι 1 
ἀπόχρη 1 
ἀπύ 3 
ἀπώλεσαν 1 
ἀπώλεσεν 1 
ἀπώλετο 4 
ἀπώλλυον 1 
ἀπώλλυτο 1 
ἀπώμοσα 1 
ἀπών 1 
ἀπὸ 61 
ἀπῄει 2 
ἀπῄειν 1 
ἀπῄτει 1 
ἀπῄτουν; 1 
ἀπῄτουν· 1 
ἀπῆγον 1 
ἀπῆλθε 4 
ἀπῆλθον 12 
ἀπῆλθον· 1 
ἀπῆν 1 
ἀπῆσαν 1 
ἀπῇα 1 
ἀπῇσαν 1 
ἀπῴκησαν 1 
ἀρ 2 
ἀρ- 11 
ἀρ-αρ-ίσκω 3 
ἀρ-ετή 1 
ἀράμενος 1 
ἀράομαι 2 
ἀράττω 2 
ἀρέ-σκω 2 
ἀρέομαι 1 
ἀρέσθαι 1 
ἀρέσκει 1 
ἀρέσκειν 1 
ἀρέσκομαι 1 
ἀρέσκοντές 2 
ἀρέσκοντος 1 
ἀρέσκω 4 
ἀρέσομαι 1 
ἀρέσω 1 
ἀρήγ-ω 1 
ἀρήγειν 2 
ἀρήγω 1 
ἀρήν 2 
ἀρήρεα 1 
ἀρήρομαι 1 
ἀρί-γνωτος 1 
ἀρίς 1 
ἀρίστερος 1 
ἀρίστη 2 
ἀρίστοις 1 
ἀρίστου 3 
ἀραίμην 1 
ἀραίρηκα 1 
ἀραίρημαι 1 
ἀραγ- 1 
ἀραρίσκω 10 
ἀραρυῖα 1 
ἀρασομαι 1 
ἀρατός 1 
ἀργής 1 
ἀργίαν 1 
ἀργαλέος 2 
ἀργεννός 2 
ἀργοὶ 1 
ἀργοῦ 1 
ἀργοῦντος 1 
ἀργυρέα 2 
ἀργυρέαιν 1 
ἀργυρέαις 1 
ἀργυρέαν 1 
ἀργυρέας 2 
ἀργυρέοιν 2 
ἀργυρέοις 2 
ἀργυρέου 2 
ἀργυρέους 1 
ἀργυρέω 2 
ἀργυρέων 3 
ἀργυρέᾳ 2 
ἀργυρέῳ 2 
ἀργυρίου 4 
ἀργυραῖ 1 
ἀργυραῖν 1 
ἀργυραῖς 1 
ἀργυρείοις 1 
ἀργυροῖ 1 
ἀργυροῖν 2 
ἀργυροῖς 2 
ἀργυροῦ 2 
ἀργυροῦν 3 
ἀργυροῦς 2 
ἀργυρό-τοξος 1 
ἀργυρότοξ' 1 
ἀργυρώ 2 
ἀργυρᾶ 4 
ἀργυρᾶν 1 
ἀργυρᾶς 2 
ἀργυρᾷ 2 
ἀργυρῶν 3 
ἀργυρῷ 2 
ἀργός 2 
ἀργύρεα 2 
ἀργύρεαι 1 
ἀργύρεοι 1 
ἀργύρεον 3 
ἀργύρεος 2 
ἀργύριον 7 
ἀργῆτ-ος 1 
ἀρε- 3 
ἀρείων 1 
ἀρεν- 1 
ἀρες- 2 
ἀρεστός 1 
ἀρετή 6 
ἀρετήν 4 
ἀρετὰς 1 
ἀρετὴ 4 
ἀρετὴν 1 
ἀρετῆς 11 
ἀρετῇ 1 
ἀρεῖ 1 
ἀρηρώς 1 
ἀρι- 1 
ἀρι-πρεπής 1 
ἀριδείκετος 1 
ἀριθμέω 1 
ἀριθμεῖσθαι 1 
ἀριθμη-τικό-ς 1 
ἀριθμοῦ 1 
ἀριθμός 2 
ἀριθμὸν 3 
ἀριπρεπὴς 1 
ἀριστά-ω 1 
ἀριστάω 2 
ἀριστέρας 1 
ἀριστήσωμεν 1 
ἀριστίζω 1 
ἀριστερός 1 
ἀριστεύειν 1 
ἀριστοκρατοῦνται 1 
ἀριστοποιεῖσθαι 1 
ἀρκέ-ω 1 
ἀρκέσω 1 
ἀρκέω 3 
ἀρκε- 1 
ἀρκες- 1 
ἀρκεῖ 1 
ἀρκεῖν 1 
ἀρκοῦμεν 1 
ἀρκοῦν 1 
ἀρκοῦνθ' 1 
ἀρκτέος 1 
ἀρκῶ 1 
ἀρμόττω 1 
ἀρν- 1 
ἀρν-ί 1 
ἀρν-ός 1 
ἀρν-ῶν 1 
ἀρνά-σι 1 
ἀρνέομαι 1 
ἀρνα- 1 
ἀρνηθείην 1 
ἀρνοίμην 2 
ἀρνοῦμαι 6 
ἀρξάμενοι 2 
ἀρξάμενος 1 
ἀρο-τήρ 1 
ἀροίμην 1 
ἀροῦμαι 2 
ἀρρέντερος 1 
ἀρρένων 1 
ἀρρήτων 1 
ἀρρωστότεραι 1 
ἀρτυν- 1 
ἀρτυνέω 1 
ἀρτυνω 1 
ἀρτυσω 1 
ἀρτυω 2 
ἀρτό-πωλις 1 
ἀρτύνω 2 
ἀρτύω 2 
ἀρυ-τήρ 1 
ἀρχ-ή 2 
ἀρχ-ι-τέκτων 1 
ἀρχ-ικό-ς 1 
ἀρχ-ό-ς 1 
ἀρχάς 1 
ἀρχή 3 
ἀρχήν 5 
ἀρχαῖ-ο-ς 1 
ἀρχθήσομαι 1 
ἀρχομένους 1 
ἀρχομένῳ 1 
ἀρχόμενοι 2 
ἀρχόμενος 2 
ἀρχὰς 1 
ἀρχὴ 2 
ἀρχὴν 9 
ἀρχῆς 4 
ἀρχῇ 1 
ἀρχῶν 1 
ἀρωγ-ό-ς 1 
ἀρό-σω 1 
ἀρό-ω 2 
ἀρόουσι 1 
ἀρόω 3 
ἀρόωσι 1 
ἀρύ-ω 1 
ἀρύτω 2 
ἀρύω 4 
ἀρᾶς 1 
ἀσεβέστατοι 1 
ἀσεβής; 1 
ἀσεβείας 4 
ἀσεβεῖν 1 
ἀσεβὲς 1 
ἀσελγείας 1 
ἀσημάντοισιν 1 
ἀσθένειαν 1 
ἀσθενέστερον 1 
ἀσθενέστερος; 1 
ἀσθενής 1 
ἀσθενείᾳ 1 
ἀσθενεῖ 1 
ἀσθενεῖς 1 
ἀσθενὴς 2 
ἀσθμαίνω 1 
ἀσκεῖν 1 
ἀσκητέον 1 
ἀσκὸς 2 
ἀσμένη 1 
ἀσμένοις 1 
ἀσμε 1 
ἀσπ-ίς 1 
ἀσπάζοιτο 3 
ἀσπέτῳ 1 
ἀσπίδ-ιο-ν 2 
ἀσπίδ-ος 1 
ἀσπίδας 1 
ἀσπίδων 1 
ἀσπίς 4 
ἀσπαίρω 1 
ἀσπιδ- 1 
ἀσπιδ-ίσκιο-ν 1 
ἀσπὶς 1 
ἀστέ-οιν 1 
ἀστέρι 1 
ἀστέρος 1 
ἀστέων 1 
ἀστήρ 1 
ἀστε-ῖο-ς 1 
ἀστερ-ο-ειδής 1 
ἀστεροπητὴς 1 
ἀστεϝ- 1 
ἀστεῖος 1 
ἀστεῦ- 1 
ἀστράπ-τω 1 
ἀστράπτει 2 
ἀστράπτω 2 
ἀστράσι 1 
ἀστράψω 1 
ἀστραπ- 1 
ἀστρατείας 1 
ἀστυ- 1 
ἀστυγείτων 2 
ἀστὴρ 1 
ἀσφαλέστατα 1 
ἀσφαλέστερον 1 
ἀσφαλέστερόν 2 
ἀσφαλεστέρως 1 
ἀσφαλεῖ 1 
ἀσφαλὲς 1 
ἀσύνδετον 2 
ἀτ 1 
ἀτάκτως 1 
ἀτάρ 7 
ἀτάφους 1 
ἀτίμους 3 
ἀτίξων 1 
ἀτίτηλα 1 
ἀτίω 1 
ἀταξία 1 
ἀταξίᾳ 1 
ἀτελής 1 
ἀτελεῖ 1 
ἀτιμάζει 1 
ἀτιμάζω 2 
ἀτιμάζων 1 
ἀτιμάω 2 
ἀτιμία· 1 
ἀτιμίαν 1 
ἀτιμίας 1 
ἀτιμόω 1 
ἀτιτάλλω 2 
ἀτιταλ- 1 
ἀτοπωτάτων 1 
ἀτρέμα 1 
ἀτρέμας 1 
ἀτραπός 1 
ἀτρεμίζων 1 
ἀτυχία 1 
ἀτόπως 1 
ἀτύζομαι 1 
ἀτύχημα 1 
ἀφ' 11 
ἀφ-ίξομαι 1 
ἀφ-ε- 1 
ἀφ-ιην 1 
ἀφ-ικνέομαι 1 
ἀφ-ικόμην 1 
ἀφ-ῖγμαι 1 
ἀφ-ῖκται 1 
ἀφάσσω 2 
ἀφάω 1 
ἀφέλησθε 1 
ἀφέλωμαι 1 
ἀφέστηκα 1 
ἀφέστηκε 1 
ἀφέῃ 2 
ἀφήσεις 1 
ἀφήσω 1 
ἀφίει 1 
ἀφίεμέν 2 
ἀφίετέ 1 
ἀφίετε 1 
ἀφίημι 2 
ἀφίην 1 
ἀφίκατο 1 
ἀφίκετο 8 
ἀφίκοντο 5 
ἀφίκωνται 2 
ἀφίκῃ 1 
ἀφίξομαι 1 
ἀφίοιεν 2 
ἀφίοιτε 2 
ἀφίστασθαι 2 
ἀφίστατο 1 
ἀφίστημι 1 
ἀφίστηται 1 
ἀφαιρεῖσθαί 1 
ἀφαιρεῖσθαι 1 
ἀφαιρούμενοι 1 
ἀφαιροῦμαι 1 
ἀφανής 1 
ἀφείλετο 1 
ἀφείλκυσαν 1 
ἀφεθέντα 1 
ἀφειστήκεσαν 1 
ἀφελέσθαι 1 
ἀφελεῖν 1 
ἀφεστήκασιν 1 
ἀφεστήξει· 1 
ἀφεστηκότα 1 
ἀφεστᾶσι 2 
ἀφεστῶτες 1 
ἀφεῖναι 1 
ἀφιγμένοι 1 
ἀφιγμένος 1 
ἀφιεῖεν 1 
ἀφιεῖτε 1 
ἀφιημι 1 
ἀφικέσθαι 4 
ἀφικνεῖσθαι 1 
ἀφικνεῖται 1 
ἀφικνεῖτο 1 
ἀφικνούμενοι 1 
ἀφικνοῦμαι 1 
ἀφικνοῦνται 3 
ἀφικομένης 1 
ἀφικόμενοι 2 
ἀφικόμενος 2 
ἀφικόμην 1 
ἀφιστῆται 1 
ἀφραίνω 1 
ἀφρονέων 1 
ἀφρῷ 1 
ἀφυγ- 1 
ἀφύξω 1 
ἀφύσσω 1 
ἀφύω 1 
ἀφᾳίρεσις 1 
ἀφῃρεῖτο 1 
ἀφῄρηνται 1 
ἀφῄρηται 1 
ἀφῆκεν 1 
ἀφῆτ' 1 
ἀφῇ 1 
ἀφῖγμαι 1 
ἀχ- 3 
ἀχάριστος 1 
ἀχέω 1 
ἀχίτων 1 
ἀχαρίστερος 1 
ἀχαρίστους 1 
ἀχαρίστως 1 
ἀχαριττερος 1 
ἀχεύω 2 
ἀχθ- 1 
ἀχθ-η-δών 1 
ἀχθέομαι 1 
ἀχθέσομαι 2 
ἀχθήσομαι 2 
ἀχθε- 1 
ἀχθες- 1 
ἀχθεσθήσομαι 2 
ἀχθεσθῆναί 1 
ἀχθοίμην 1 
ἀχθομένους 1 
ἀχθομένῳ 1 
ἀχλύω 1 
ἀχνύμενοί 1 
ἀχνύμενός 1 
ἀχρεῖον 1 
ἀϊών 1 
ἀϋ-τ-μή 1 
ἀϋ-τ-μήν 1 
ἀόρατον 2 
ἀόριστος 1 
ἀϝα-ω 1 
ἀϝερ- 1 
ἀϝιετος 1 
ἀᾶται 1 
ἀῆναι 2 
ἀΐξω 1 
ἀΐσσονται 1 
ἀΐσσω 2 
ἀΐω 2 
ἀΐων 1 
ἁ- 2 
ἁ-πλοῦς 1 
ἁγαθαί 1 
ἁγνός 2 
ἁγώ 1 
ἁγὼν 1 
ἁδ- 2 
ἁδ-ε- 1 
ἁδήσω 1 
ἁδε- 1 
ἁδεῖν 2 
ἁθρόοι 1 
ἁθρόοις 1 
ἁλ- 6 
ἁλ-ίσκομαι 1 
ἁλ-ο- 3 
ἁλ-ός 1 
ἁλyομαι 1 
ἁλάμενοι 1 
ἁλήθεια 1 
ἁλίσκεσθαι 2 
ἁλίσκεται 1 
ἁλίσκηται 1 
ἁλίσκομαι 11 
ἁλίσκω 1 
ἁλιέα 1 
ἁλιέας 1 
ἁλιέων 1 
ἁλιέως 1 
ἁλιεύς 1 
ἁλισκόμενον 1 
ἁλιᾶ 1 
ἁλιᾶς 1 
ἁλιῶν 1 
ἁλιῶς 1 
ἁλο- 2 
ἁλο-; 1 
ἁλοίην 2 
ἁλούς 2 
ἁλοῦμαι 1 
ἁλοῦσα 1 
ἁλωτός 1 
ἁλόθεν 1 
ἁλώ-σιμο-ς 1 
ἁλώσοιντο 2 
ἁλώσομαι 3 
ἁλώσονται 1 
ἁλώω 2 
ἁλὶ 1 
ἁλῶ 2 
ἁλῶναι 3 
ἁλῷ 2 
ἁλῷς 1 
ἁμάξας 2 
ἁμάξης 2 
ἁμάρτοιν 1 
ἁμάρτῃ 2 
ἁμέ 1 
ἁμές 1 
ἁμέων 1 
ἁμίν 1 
ἁμαξίς 1 
ἁμαξιτός 1 
ἁμαξῶν 1 
ἁμαρτ- 1 
ἁμαρτ-άν-ω 1 
ἁμαρτ-άνω 1 
ἁμαρτ-ε- 1 
ἁμαρτάνειν 3 
ἁμαρτάνουσι 1 
ἁμαρτάνω 4 
ἁμαρτάνω; 1 
ἁμαρτήματ' 1 
ἁμαρτήματα 1 
ἁμαρτήσομαι 2 
ἁμαρτίας 1 
ἁμαρτε- 1 
ἁμαρτεῖν 1 
ἁμαρτηθέντα 1 
ἁμαρτημάτων 1 
ἁμβλ-ίσκω 1 
ἁμιλλάομαι 1 
ἁμιλλωμένοις 1 
ἁμιλλᾶσθαι 1 
ἁμός 2 
ἁμῶν 1 
ἁνήρ 2 
ἁνδάνω 6 
ἁνύτω 1 
ἁνύω 1 
ἁνὴρ 1 
ἁπάντων 6 
ἁπάσας 1 
ἁπασῶν 1 
ἁπλέα 5 
ἁπλέαι 1 
ἁπλέαιν 1 
ἁπλέαις 1 
ἁπλέαν 1 
ἁπλέας 2 
ἁπλέων 1 
ἁπλέᾳ 1 
ἁπλαῖ 1 
ἁπλαῖν 1 
ἁπλαῖς 1 
ἁπλο-εστερος 1 
ἁπλούστατος; 1 
ἁπλούστερος 1 
ἁπλοῖ 1 
ἁπλοῖν 2 
ἁπλοῖς 2 
ἁπλοῦ 2 
ἁπλοῦν 4 
ἁπλοῦς 6 
ἁπλόα 4 
ἁπλόη 1 
ἁπλόοι 1 
ἁπλόοιν 2 
ἁπλόοις 2 
ἁπλόον 3 
ἁπλόος 2 
ἁπλόου 2 
ἁπλόους 1 
ἁπλόω 2 
ἁπλόων 2 
ἁπλόῳ 2 
ἁπλώ 2 
ἁπλᾶ 5 
ἁπλᾶς 1 
ἁπλῆ 3 
ἁπλῆν 1 
ἁπλῆς 1 
ἁπλῇ 1 
ἁπλῶ 1 
ἁπλῶν 4 
ἁπλῶς 4 
ἁπλῷ 2 
ἁπτομένῳ 1 
ἁπτός 1 
ἁρμοδ- 2 
ἁρμόζω 2 
ἁρμόσω 1 
ἁρμόττω 1 
ἁρπ-αλέο-ς 1 
ἁρπάζω 8 
ἁρπάξω 2 
ἁρπάσομαι 1 
ἁρπάσω 2 
ἁρπαγ- 1 
ἁρπαγ-yω 2 
ἁρπαγ-ή 2 
ἁρπαγ-ιω 1 
ἁρπαζω 1 
ἁρπακτός 1 
ἁρπασθήσομαι 1 
ἁφ- 1 
ἁφάω 1 
ἁφόων 1 
ἁψάμενος 1 
ἂ 1 
ἂμ 1 
ἂν 454 
ἂρ 1 
ἃ 72 
ἃν 2 
ἃς 8 
ἄ-ατος 1 
ἄ-βροτος 1 
ἄ-γραφος 1 
ἄ-γω 1 
ἄ-δαιτος 1 
ἄ-δρεπτος 1 
ἄ-ελπτος 2 
ἄ-θεος 1 
ἄ-θικτος 1 
ἄ-κραντος 1 
ἄ-λαστος 1 
ἄ-λογος 1 
ἄ-λουτος 1 
ἄ-μβροτος 1 
ἄ-μναστος 1 
ἄ-νιπτος 1 
ἄ-νους 1 
ἄ-νυμι 1 
ἄ-οπλος 1 
ἄ-παις 2 
ἄ-παστος 1 
ἄ-παυστος 1 
ἄ-πεδος 1 
ἄ-πιστος 1 
ἄ-πταιστος 1 
ἄ-ρεκτος 1 
ἄ-ρι-στος 1 
ἄ-ρις-στος 1 
ἄ-ρις-τος 1 
ἄ-ρρωστος 1 
ἄ-στρον 1 
ἄ-τιμος 4 
ἄ-τιτος 2 
ἄ-τρεστος 1 
ἄ-τριπτος 1 
ἄ-τρυτος 1 
ἄ-φαντος 1 
ἄ-φλεκτος 1 
ἄ-φρακτος 1 
ἄασα 1 
ἄαται 1 
ἄβατος 1 
ἄβατόν 1 
ἄβουλος 1 
ἄγ' 1 
ἄγ-νυμι 2 
ἄγ-ω 4 
ἄγα-μαι 3 
ἄγαλμα 1 
ἄγαμαι 7 
ἄγαμος 2 
ἄγαν 2 
ἄγασαι 2 
ἄγασθαι 1 
ἄγγελλε 1 
ἄγγελον 3 
ἄγγελος 2 
ἄγε 13 
ἄγεθ' 1 
ἄγει 1 
ἄγειν 9 
ἄγεσθαι 1 
ἄγετε 1 
ἄγευστος 1 
ἄγκιστρον 1 
ἄγκυρα 1 
ἄγκυραν 1 
ἄγνυμι 6 
ἄγνωμον 1 
ἄγοι 4 
ἄγυρις 1 
ἄγχι 1 
ἄγχω 1 
ἄγω 19 
ἄγων 7 
ἄδεια 1 
ἄδελφε 1 
ἄδηλα 1 
ἄδηλον 2 
ἄδηλος 1 
ἄδικα 3 
ἄδικε 1 
ἄδικοι 2 
ἄδικον 6 
ἄδικος 7 
ἄδικός 3 
ἄδοξον 1 
ἄδυνατος 1 
ἄεθλα 1 
ἄελλαι 1 
ἄελπτον 1 
ἄεξον 1 
ἄεσα 2 
ἄεται 1 
ἄη 1 
ἄημεν; 1 
ἄημι 6 
ἄησι 1 
ἄηται 1 
ἄητο 1 
ἄητον 1 
ἄθεος 1 
ἄκ-ρι-ς 1 
ἄκ-ρο-ς 1 
ἄκ-ρον 1 
ἄκανθα 1 
ἄκερως 1 
ἄκλαυτος 1 
ἄκληρος 1 
ἄκλητοι 1 
ἄκλητος 3 
ἄκοντα 2 
ἄκοντος 3 
ἄκος 1 
ἄκουε 4 
ἄκουσα 1 
ἄκουσον 2 
ἄκρα 4 
ἄκραις 1 
ἄκρας 2 
ἄκρατο-ς 1 
ἄκρον 7 
ἄκρος 1 
ἄκρων 1 
ἄκρῳ 1 
ἄκων 7 
ἄκων· 1 
ἄλαλκον 1 
ἄλγ-ιστος 1 
ἄλγ-ος 2 
ἄλγεα 1 
ἄλγος 1 
ἄλειφαβ 1 
ἄλεν 1 
ἄληθες 1 
ἄλην 1 
ἄλθετο 1 
ἄλθομαι 3 
ἄλλ' 1 
ἄλλα 21 
ἄλλαις 1 
ἄλλας 5 
ἄλλη 6 
ἄλληκτος 2 
ἄλληλα 2 
ἄλλην 5 
ἄλλης 3 
ἄλλο 47 
ἄλλο-θεν 1 
ἄλλο-θι 1 
ἄλλο-σε 1 
ἄλλοθεν 2 
ἄλλοθι 2 
ἄλλοι 26 
ἄλλοις 10 
ἄλλομαι 1 
ἄλλον 8 
ἄλλος 48 
ἄλλοσε 1 
ἄλλοτε 3 
ἄλλου 1 
ἄλλους 12 
ἄλλων 24 
ἄλλως 13 
ἄλλῃ 4 
ἄλλῳ 9 
ἄλμενος 1 
ἄλογον 1 
ἄλογον· 1 
ἄλογόν 2 
ἄλσος 1 
ἄλφα 3 
ἄμ-πνυε 1 
ἄμ-πνυτο 1 
ἄμαξα 1 
ἄμεινον 4 
ἄμεναι 1 
ἄμμε 2 
ἄμμες 2 
ἄμμι 3 
ἄμμορος 1 
ἄμοιρος 1 
ἄμπελο-ς 1 
ἄμπελος 2 
ἄμπνυε 1 
ἄμπνυτο 2 
ἄμυδις 1 
ἄμυνον 1 
ἄμφω 10 
ἄν 520 
ἄν-αιμος 1 
ἄν-αλτος 1 
ἄν-αρχος 1 
ἄν-ατος 1 
ἄν-θος 1 
ἄν-οπλος 1 
ἄν; 1 
ἄνα 4 
ἄναξ 5 
ἄνασσε 2 
ἄνδοες 1 
ἄνδρ' 1 
ἄνδρ-α 1 
ἄνδρ-ας 1 
ἄνδρ-ε 1 
ἄνδρ-ες 1 
ἄνδρ-εσσι 1 
ἄνδρα 22 
ἄνδρας 20 
ἄνδρε 1 
ἄνδρες 14 
ἄνδρες; 1 
ἄνδρεσσι 1 
ἄνεμος 3 
ἄνερ 3 
ἄνευ 6 
ἄνθ-ος 1 
ἄνθρωπε 2 
ἄνθρωπο-ν 1 
ἄνθρωπο-ς 2 
ἄνθρωποί 2 
ἄνθρωποι 16 
ἄνθρωπον 4 
ἄνθρωπος 25 
ἄνθρωπου 1 
ἄνθρωπός 3 
ἄνοιά 1 
ἄνοιαν 1 
ἄνοιγ' 1 
ἄνοιξα 1 
ἄνοιστος 1 
ἄνομαι 1 
ἄνομος 1 
ἄντ' 1 
ἄντα 1 
ἄντυξ 1 
ἄνω 5 
ἄνωγα 3 
ἄνωγε 1 
ἄνωγμεν 1 
ἄνωχθε 1 
ἄνωχθι 2 
ἄξειν 3 
ἄξεις 1 
ἄξεσθε 1 
ἄξετε 2 
ἄξια 5 
ἄξιαι 2 
ἄξιε 1 
ἄξιοί 1 
ἄξιοι 5 
ἄξιον 12 
ἄξιος 14 
ἄξιόν 1 
ἄξιός 2 
ἄξομαι 2 
ἄξομεν 1 
ἄξονι 1 
ἄξουσιν 1 
ἄξω 6 
ἄορ 1 
ἄορι 1 
ἄπ-οικος 1 
ἄπαιδ-ος 1 
ἄπαις 3 
ἄπαντας 1 
ἄπαρνός 1 
ἄπατορ 1 
ἄπαυστος 1 
ἄπει 1 
ἄπειμι 3 
ἄπειρος 1 
ἄπεισι 2 
ἄπελθε 1 
ἄπεστιν 1 
ἄπιθι· 1 
ἄπιμεν 2 
ἄπιστον 1 
ἄπιστος 1 
ἄπλετος 1 
ἄπληστος 1 
ἄπλοος 1 
ἄπλους 1 
ἄπο 2 
ἄποικοι 1 
ἄπολι 1 
ἄπολις 2 
ἄπορα 1 
ἄποροί 1 
ἄποροι 1 
ἄποτοί 2 
ἄπρακτος 1 
ἄπωθεν 1 
ἄρ 4 
ἄρ' 13 
ἄρ-θρο-ν 1 
ἄρ-νυμαι 1 
ἄρ-σις 1 
ἄρα 78 
ἄρα; 1 
ἄραιμι 1 
ἄραρα 2 
ἄρας 1 
ἄρασθαι 1 
ἄργυ-ρο-ς 1 
ἄρδειν 1 
ἄρδην 1 
ἄρδω 1 
ἄρηρα 2 
ἄρι-στος 2 
ἄριστά 1 
ἄριστα 4 
ἄρισται 1 
ἄριστο-ν 1 
ἄριστοι 1 
ἄριστον 4 
ἄριστος 5 
ἄρκος 1 
ἄρμενος 2 
ἄρν-α 1 
ἄρν-ας 1 
ἄρν-ες 1 
ἄρν-εσσι 1 
ἄρνεια 1 
ἄρνυμαι 1 
ἄρξαι 2 
ἄρξαντας 1 
ἄρξει 1 
ἄρξειν 1 
ἄρξομαι 8 
ἄρξομεν 1 
ἄρξω 1 
ἄρξωμαι 1 
ἄρξωσιν 1 
ἄρο-σι-ς 1 
ἄρο-τρο-ν 1 
ἄρος 1 
ἄρρ-ην 1 
ἄρρεν 1 
ἄρρενος; 1 
ἄρρηκτος 1 
ἄρρην 3 
ἄρρητ' 1 
ἄρρητα 1 
ἄρσην 2 
ἄρτι 3 
ἄρτο-ς 1 
ἄρχ-ω 4 
ἄρχειν 18 
ἄρχεσθαι 9 
ἄρχετε 1 
ἄρχοι 2 
ἄρχοιτε 1 
ἄρχομαι 4 
ἄρχομεν; 1 
ἄρχοντές 1 
ἄρχοντα 3 
ἄρχοντας 1 
ἄρχοντες 2 
ἄρχοντι 2 
ἄρχοντος 2 
ἄρχουσι 1 
ἄρχω 6 
ἄρχων 4 
ἄρω 1 
ἄρωμαι 1 
ἄς-τυ 1 
ἄσιτοι 3 
ἄσμενο-ς 1 
ἄσμενος 2 
ἄσσα 1 
ἄστε-α 2 
ἄστε-ε 1 
ἄστε-ι 1 
ἄστε-σι 1 
ἄστε-ων 1 
ἄστε-ως 2 
ἄστεα 1 
ἄστει 4 
ἄστεος 1 
ἄστεως 1 
ἄστεϊ 1 
ἄστη 2 
ἄστυ 14 
ἄστυδε 1 
ἄτακτον 1 
ἄτεκνος 1 
ἄτερ 1 
ἄτιμον 1 
ἄτιμος 3 
ἄτοπα 3 
ἄτοπον 4 
ἄττα 5 
ἄφαρκτοι 1 
ἄφθονο-ς 1 
ἄφιλος 1 
ἄφρον 1 
ἄφρονα 1 
ἄφρονε 1 
ἄφρονος 1 
ἄφρων 1 
ἄφωνος 2 
ἄχ-νυμαι 2 
ἄχ-υρο-ν 1 
ἄχαρις 2 
ἄχθ-ος 1 
ἄχθε- 1 
ἄχθεσθαι 1 
ἄχθεσθε 1 
ἄχθομαι 10 
ἄχθος 1 
ἄχνυμαι 3 
ἄχνυτο 1 
ἄχομαι 1 
ἄχος 2 
ἄχρι 10 
ἄχρις 1 
ἄψαυστος 1 
ἄω 2 
ἄωρτο 2 
ἄϊον 1 
ἅ 12 
ἅ-δην 1 
ἅ-παξ 1 
ἅ-πας 1 
ἅγ-ιο-ς 2 
ἅγαμαι 1 
ἅγος 1 
ἅδε 1 
ἅδην 1 
ἅδον 1 
ἅζομαι 1 
ἅλ-ς 1 
ἅλα 1 
ἅλα-δε 1 
ἅλεται 1 
ἅλιος 1 
ἅλις 1 
ἅλλεσθαι 1 
ἅλλομαι 6 
ἅλμην 1 
ἅλς 3 
ἅλωσιν 4 
ἅμ' 1 
ἅμα 24 
ἅμαξα 4 
ἅμιλλα 1 
ἅνδανον 1 
ἅνδρες 1 
ἅνηρ 1 
ἅνθρωπος 2 
ἅπ-τω 1 
ἅπαν 3 
ἅπαντ' 5 
ἅπαντα 3 
ἅπαντας 8 
ἅπαντες 6 
ἅπαντι 1 
ἅπαξ 4 
ἅπας 1 
ἅπασαν 4 
ἅπασι 3 
ἅπασιν· 1 
ἅπερ 6 
ἅπτειν 1 
ἅπτεσθαί 1 
ἅπτεσθαι 1 
ἅπτω 3 
ἅρ-νυμαι 1 
ἅρμα 2 
ἅρματ-ος 1 
ἅρματα 3 
ἅρματος 1 
ἅρπαγ-ος 1 
ἅρπαξ 3 
ἅς 1 
ἅσπερ 1 
ἅσσα 2 
ἅστινας 1 
ἅτε 7 
ἅτεροι 1 
ἅτερος 3 
ἅτινα 8 
ἅττα 4 
ἅψω 1 
ἆθ-λο-ς 1 
ἆθλο-ν 1 
ἆκον 1 
ἆλσο 2 
ἆλτο 4 
ἆρ' 12 
ἆρά 2 
ἆρα 17 
ἆραι 2 
ἆρον 2 
ἆσα 3 
ἆσσον 2 
ἆτος 1 
ἇμιν 1 
Ἀίδαο 3 
Ἀίδηλος 1 
Ἀίδης 1 
Ἀβραδάτας 1 
Ἀβροκόμας 1 
Ἀγάθων 1 
Ἀγάθωνα 1 
Ἀγάθωνος 1 
Ἀγάμεμνον; 1 
Ἀγίας 1 
Ἀγαμέμνονος 1 
Ἀγαμέμνων 2 
Ἀγασίας 1 
Ἀγησίλαον 2 
Ἀγησίλαόν 1 
Ἀγησιλάου 3 
Ἀγησιλάῳ 2 
Ἀγριᾶνας 1 
Ἀγόρατον 1 
Ἀδείμαντος 1 
Ἀδρήστοιο 1 
Ἀδρηστ-ίνη 1 
Ἀθήναζε 3 
Ἀθήνας 3 
Ἀθήνη 1 
Ἀθήνη-θεν 1 
Ἀθήνη-σι 1 
Ἀθήνησι 3 
Ἀθηνα 2 
Ἀθηναίην 1 
Ἀθηναίοις 10 
Ἀθηναίους 14 
Ἀθηναίων 25 
Ἀθηναῖο-ς 1 
Ἀθηναῖοί 1 
Ἀθηναῖοι 18 
Ἀθηναῖον 1 
Ἀθηναῖος 4 
Ἀθηναῖός 1 
Ἀθηνᾶ 1 
Ἀθηνᾶς 1 
Ἀθηνῶν 1 
Ἀθόως 1 
Ἀθῆναι 2 
Ἀιδός-δε 1 
Ἀκαρνᾶνες 1 
Ἀκρίσιο-ς 1 
Ἀκρις-ιώνη 1 
Ἀλέξανδρος 1 
Ἀλεξάνδρου 1 
Ἀλκιβιάδην 1 
Ἀλκιβιάδης 2 
Ἀλκισθένους 1 
Ἀλκμήνης 1 
Ἀλλὰ 1 
Ἀμμέας 1 
Ἀνάβασις 1 
Ἀνδροσθένης 1 
Ἀνθεστηριών 1 
Ἀννίβα 1 
Ἀννίβας 1 
Ἀντίνο' 1 
Ἀντίοχος 1 
Ἀνταλκίδᾳ 1 
Ἀντιγόνη 1 
Ἀντιφῶν 1 
Ἀπέλλων 1 
Ἀπελλεα- 1 
Ἀπελλῆς 1 
Ἀπολλόδωρος 1 
Ἀπόλλω 3 
Ἀπόλλων 5 
Ἀπόλλωνα 2 
Ἀρίστωνος 1 
Ἀρίφρονος 1 
Ἀραβ- 2 
Ἀργίλιος 1 
Ἀργείοισιν 1 
Ἀργείους 1 
Ἀργείων 4 
Ἀργεννοῦσσαι 1 
Ἀρεθούσιος 1 
Ἀρες 1 
Ἀρες- 1 
Ἀρευ- 1 
Ἀριαίου 1 
Ἀριαίῳ 1 
Ἀριαῖον 1 
Ἀριαῖος 4 
Ἀριστάρχῳ 1 
Ἀριστέως 1 
Ἀριστείδην 1 
Ἀριστείδης 1 
Ἀριστεύς 1 
Ἀριστεῖ 1 
Ἀριστοφάνην 1 
Ἀρκαδίᾳ 1 
Ἀρκαδικὰς 1 
Ἀρτέμιδος 2 
Ἀρταβάζου 1 
Ἀρταξέρξην 3 
Ἀρταξέρξης 1 
Ἀρταφέρνης 1 
Ἀρτεμιδ- 1 
Ἀρχίαν 1 
Ἀρχίας 1 
Ἀρύββαν 1 
Ἀσία 2 
Ἀσίαν 3 
Ἀσίας 2 
Ἀσίᾳ 3 
Ἀσκληπιάδαι 1 
Ἀσκληπιὸς 1 
Ἀσκῶν 1 
Ἀσσυρίους 1 
Ἀσσυρίων 1 
Ἀσσύριοι 1 
Ἀσσύριος 1 
Ἀταλάντη 1 
Ἀτρε-ίδη-ς 1 
Ἀτρε-ΐδη-ς 1 
Ἀτρε-ΐων 1 
Ἀτρείδ 1 
Ἀτρείδα 3 
Ἀτρείδαιν 1 
Ἀτρείδαις 1 
Ἀτρείδαο 2 
Ἀτρείδας 2 
Ἀτρείδη 2 
Ἀτρείδη-ν 1 
Ἀτρείδη-ς 1 
Ἀτρείδην 1 
Ἀτρείδης 1 
Ἀτρείδου 1 
Ἀτρείδῃ 1 
Ἀτρειδα- 1 
Ἀτρειδῶν 1 
Ἀτρεύ-ς 1 
Ἀτρεύς 1 
Ἀτρεΐδαο 1 
Ἀτρεΐδεω 1 
Ἀτρεΐδης 1 
Ἀτρεῖδαι 1 
Ἀττική 2 
Ἀττικήν 2 
Ἀττικούς 1 
Ἀττικῆς 4 
Ἀττικῇ 1 
Ἀφροδίτη 1 
Ἀφροδίτην 1 
Ἀφροδίτης 1 
Ἀχέροντα 1 
Ἀχα-ικό-ς 1 
Ἀχαι-ικό-ς 1 
Ἀχαιοῖς 1 
Ἀχαιοῖσιν 2 
Ἀχαιό-ς 1 
Ἀχαιῶν 4 
Ἀχαρνῆς 1 
Ἀχιλεύς 1 
Ἀχιλεὺς 1 
Ἀχιλλέα 1 
Ἀχιλλεύς 2 
Ἀχιλλεὺς 1 
Ἀχιλῆα 1 
Ἀχιλῆι 1 
Ἀχιλῆος 1 
Ἀΐδης 2 
Ἁλόννησον 1 
Ἁργείων 1 
Ἄγιδι 1 
Ἄδρηστο-ς 1 
Ἄθω 1 
Ἄθων 1 
Ἄθως 2 
Ἄιδω 1 
Ἄνυτος 1 
Ἄπολλον 1 
Ἄραβ-ος; 1 
Ἄραψ 3 
Ἄραψι 1 
Ἄργεος 1 
Ἄργος 1 
Ἄρεα 2 
Ἄρει 2 
Ἄρεος 4 
Ἄρευος 1 
Ἄρευς 1 
Ἄρεως 1 
Ἄρεϊ 1 
Ἄρη 1 
Ἄρηα 2 
Ἄρηι 1 
Ἄρην 2 
Ἄρηος 1 
Ἄρηπνεῖν 1 
Ἄρης 3 
Ἄρταμις 1 
Ἄρτεμι 1 
Ἄρτεμις 3 
Ἄϊδι 1 
Ἄἶνον 1 
Ἅιδης 2 
Ἅιδου 1 
Ἆγιν 1 
ἐ 3 
ἐ- 2 
ἐ-έμεν 1 
ἐ-βλάβ-ην 1 
ἐ-βλάβη-ν 1 
ἐ-βλάστηκα 1 
ἐ-βλή-θην 2 
ἐ-γεν-ό-μην 2 
ἐ-γεν-όμην 1 
ἐ-γνώ-την 1 
ἐ-γνώρικα; 1 
ἐ-δί-δο-μεν 1 
ἐ-δί-δο-ντο 1 
ἐ-δί-δο-σαν 1 
ἐ-δί-δο-σθε 1 
ἐ-δί-δο-σθον 1 
ἐ-δί-δο-σο 1 
ἐ-δί-δο-τε 1 
ἐ-δί-δο-το 1 
ἐ-δί-δο-τον 1 
ἐ-δί-δου 1 
ἐ-δί-δουν 1 
ἐ-δί-δους 1 
ἐ-δείκ-νυ 1 
ἐ-δείκ-νυ-μεν 1 
ἐ-δείκ-νυ-ν 1 
ἐ-δείκ-νυ-ντο 1 
ἐ-δείκ-νυ-ς 1 
ἐ-δείκ-νυ-σαν 1 
ἐ-δείκ-νυ-σθε 1 
ἐ-δείκ-νυ-σθον 1 
ἐ-δείκ-νυ-σο 1 
ἐ-δείκ-νυ-τε 1 
ἐ-δείκ-νυ-το 1 
ἐ-δείκ-νυ-τον 1 
ἐ-δεικ-νύ-μεθα 1 
ἐ-δεικ-νύ-μην 1 
ἐ-δεικ-νύ-σθην 1 
ἐ-δεικ-νύ-την 1 
ἐ-δι-δό-μεθα 1 
ἐ-δι-δό-μην 1 
ἐ-δι-δό-σθην 1 
ἐ-δι-δό-την 1 
ἐ-δυστύχουν 1 
ἐ-δό-θη-ν 1 
ἐ-δό-μεθα 1 
ἐ-δό-μην 3 
ἐ-δό-σθην 1 
ἐ-δό-την 1 
ἐ-δύ-την 1 
ἐ-δϝεισε 1 
ἐ-είκοσι 1 
ἐ-ζήτηκα; 1 
ἐ-θέ-μεθα 1 
ἐ-θέ-μην 2 
ἐ-θέ-σθην 1 
ἐ-θέ-την 1 
ἐ-θυ-θην 1 
ἐ-κ 1 
ἐ-κyυ-μαι 1 
ἐ-κε-κτήμην 1 
ἐ-κελεύς-θην 1 
ἐ-κόπ-ην 1 
ἐ-λίπομεν 1 
ἐ-λε-λύκη 1 
ἐ-λελύ-μην; 1 
ἐ-λελύκη 2 
ἐ-λελύμην 1 
ἐ-λιπό-μην 1 
ἐ-λυό-μην 1 
ἐ-λύ-θη-ν 1 
ἐ-μεμνήμην; 1 
ἐ-μεν-σα 1 
ἐ-μιγη-ντ 1 
ἐ-νό-μι-σα 1 
ἐ-ξάγω 1 
ἐ-πέ-φραδον 1 
ἐ-πέμφ-θην 1 
ἐ-παίδευον 1 
ἐ-παίδευσα 1 
ἐ-πείς-θην 1 
ἐ-πεμπ-θην 1 
ἐ-πεπαιδεύκη 1 
ἐ-πλ-όμην 1 
ἐ-πρία-ντο 1 
ἐ-πρία-σθε 1 
ἐ-πρία-σθον 1 
ἐ-πριά-μεθα 1 
ἐ-πριά-σθην 1 
ἐ-πτ-ό-μην 1 
ἐ-ρράγ-η 1 
ἐ-ρράγην 1 
ἐ-ρρίφ-ην 1 
ἐ-ρρίφθην; 1 
ἐ-ρυθρός 1 
ἐ-ς 2 
ἐ-σε-στηκη 1 
ἐ-σεπ-ο-μην 1 
ἐ-σεπομην 1 
ἐ-σεχ-ον 1 
ἐ-σι 1 
ἐ-σλαβε 1 
ἐ-σλαβον 1 
ἐ-σμορε 1 
ἐ-σνεον 1 
ἐ-σρει 1 
ἐ-στάλ-ην 1 
ἐ-στάλκη 1 
ἐ-στάλμην 1 
ἐ-στή-την 1 
ἐ-στρατήγηκα; 1 
ἐ-σχιδ-ται 1 
ἐ-τά-θην 1 
ἐ-τάκ-η-ν 1 
ἐ-τέ-θην 2 
ἐ-τί-θε-μεν 1 
ἐ-τί-θε-ντο 1 
ἐ-τί-θε-σαν 1 
ἐ-τί-θε-σθε 1 
ἐ-τί-θε-σθον 1 
ἐ-τί-θε-σο 1 
ἐ-τί-θε-τε 1 
ἐ-τί-θε-το 1 
ἐ-τί-θε-τον 1 
ἐ-τί-θει 1 
ἐ-τί-θεις 1 
ἐ-τί-θη-ν 1 
ἐ-τελές-θην 1 
ἐ-τετέλε-ς-το 1 
ἐ-τετέλε-σθε 1 
ἐ-τετέλε-σθον 1 
ἐ-τετέλε-σο 1 
ἐ-τετελέ-ς-μεθα 1 
ἐ-τετελέ-ς-μην 1 
ἐ-τετελέ-σθην 1 
ἐ-τι-θέ-μεθα 1 
ἐ-τι-θέ-μην 1 
ἐ-τι-θέ-σθην 1 
ἐ-τι-θέ-την 1 
ἐ-τιμή-θην 1 
ἐ-τράπ-ην 1 
ἐ-τύ-θην 2 
ἐ-τϝειοντο 1 
ἐ-φάν-θη-ν 1 
ἐ-φιλή-θην 1 
ἐ-χθές 1 
ἐ-Ϝιδον 1 
ἐ-ϝε-ϝεπ-ον 1 
ἐ-ϝεργαζομην 1 
ἐ-ϝεσσαμην 1 
ἐ-ϝιδον 1 
ἐ-ϝλυ- 1 
ἐ-ϝλυ-σθην 1 
ἐ-ἑ-θην 1 
ἐ-ἑ-μεν 1 
ἐ-ἑ-μην 1 
ἐ-ἑ-τον 2 
ἐ-ἑλον 1 
ἐά-σω 1 
ἐά-ω 2 
ἐάγη 1 
ἐάγην 3 
ἐάει 1 
ἐάλην 1 
ἐάν 76 
ἐάνπερ 1 
ἐάσειν 1 
ἐάσετε 1 
ἐάσω 1 
ἐάσω; 1 
ἐάω 9 
ἐάᾳ 1 
ἐάᾳς 1 
ἐάῃς 1 
ἐέλπομαι 1 
ἐέλσαι 1 
ἐέργαθον 1 
ἐέργνυ 1 
ἐέργω 1 
ἐέρχατο 1 
ἐαγην 1 
ἐαθήσομαι; 1 
ἐαρι-νό-ς 2 
ἐαρινός 1 
ἐασομαι 1 
ἐασω 1 
ἐατέος 1 
ἐαυτῷ 1 
ἐβάστασα 1 
ἐβάφην 2 
ἐβάφθην 1 
ἐβήσετο 2 
ἐβίβασα 1 
ἐβίων 3 
ἐβίωσα 1 
ἐβίωσεν 1 
ἐβαρύνθην 1 
ἐβασάνιζον 1 
ἐβασίλευεν 2 
ἐβασίλευσα 2 
ἐβασίλευσε 1 
ἐβεβλέατο 1 
ἐβεβλήμην; 1 
ἐβεβοηθήκεσαν 1 
ἐβεβουλεύμην 1 
ἐβησάμην 1 
ἐβησόμην 1 
ἐβιάσατο 1 
ἐβιάσθην 1 
ἐβιασάμην 1 
ἐβιβάσθην 1 
ἐβλάβην 3 
ἐβλάστηκα 1 
ἐβλάστησα 1 
ἐβλάφ-θην; 1 
ἐβλάφθην 2 
ἐβλήθη 1 
ἐβλήθην 2 
ἐβλήθης 1 
ἐβλήμην 1 
ἐβοήθην 1 
ἐβουλ- 1 
ἐβουλήθη 1 
ἐβουλήθην 4 
ἐβουλεύεσθε 1 
ἐβουλεύοντο 2 
ἐβουλεύσαντο 1 
ἐβουλόμην 14 
ἐβούλετο 10 
ἐβούλετό 1 
ἐβούλευον 1 
ἐβούλευσα 1 
ἐβούλευσαν 1 
ἐβούλευσας 1 
ἐβούλοντο 1 
ἐβρέχθην 2 
ἐβρώθην 1 
ἐβόα 4 
ἐβόησα 1 
ἐβόων 2 
ἐβώσθην 2 
ἐγ-ήγερμαι; 1 
ἐγ-ηγορα 1 
ἐγ-χανοῦμαι 1 
ἐγάμει 2 
ἐγέγραπτο 1 
ἐγέγραφθε 1 
ἐγέγραφθον 1 
ἐγέγραψο 1 
ἐγέγωνε 1 
ἐγέλασα 3 
ἐγέλασσα 1 
ἐγένετο 21 
ἐγένετο· 1 
ἐγένοντο 4 
ἐγήγερμαι 2 
ἐγήθησα 1 
ἐγήρα 1 
ἐγήρασα 1 
ἐγήρυσα 1 
ἐγίγνετο 6 
ἐγίγνοντο 2 
ἐγίγνωσκον 1 
ἐγγίγνεται 1 
ἐγγεγυ- 1 
ἐγγελᾶν 1 
ἐγγράφειν 1 
ἐγγράφου 1 
ἐγγράφω 1 
ἐγγράψαι 1 
ἐγγυάω 2 
ἐγγυτάτω 2 
ἐγγυᾶσθαι 1 
ἐγγυῶμαι 1 
ἐγγύθεν 1 
ἐγγύς 7 
ἐγγύτατα 1 
ἐγγύτερον 1 
ἐγγὺς 3 
ἐγδούπησα 1 
ἐγείρομαι 1 
ἐγείρω 10 
ἐγεγράμμεθα 1 
ἐγεγράμμην 1 
ἐγεγράφατο 1 
ἐγεγράφη 3 
ἐγεγράφθην 1 
ἐγεγόνει 1 
ἐγεγώνει 1 
ἐγεγώνευν 1 
ἐγεγώνησα 1 
ἐγεινάμην 2 
ἐγελάσθην 1 
ἐγελασάτην 1 
ἐγελασθην; 1 
ἐγενήθην 1 
ἐγενόμεθα 1 
ἐγενόμην 6 
ἐγερ- 3 
ἐγερθήσομαι 1 
ἐγερθείη 1 
ἐγερτέος 1 
ἐγερτός 1 
ἐγερῶ 2 
ἐγεύσαντο 1 
ἐγημάμην 1 
ἐγηρυθην 1 
ἐγιγνόμην 1 
ἐγκαλέω 1 
ἐγκαλεῖν 5 
ἐγκεκωμίακα 1 
ἐγκεκωμίασμαι 1 
ἐγκλίνω 1 
ἐγκράτεια 1 
ἐγκρατής 2 
ἐγκωμιάζω 2 
ἐγκωμιάσομαι 1 
ἐγκωμιάσω 1 
ἐγκώμιον 1 
ἐγλύκανα 1 
ἐγνωκότες 1 
ἐγνων 2 
ἐγνώσθην 2 
ἐγορ- 1 
ἐγρ- 1 
ἐγράφ-θην 1 
ἐγράφετο 1 
ἐγράφη 1 
ἐγράφην 5 
ἐγράφθην 1 
ἐγράψατο 3 
ἐγρήγορα 4 
ἐγρήγορθαι 1 
ἐγρήγορθε 1 
ἐγραψάμην; 1 
ἐγρηγορέναι 1 
ἐγρηγόρθαι 1 
ἐγρηγόρθασι 1 
ἐγχέλεις 1 
ἐγχέλυ-ος 1 
ἐγχείῃ 1 
ἐγχείῃσιν 1 
ἐγχειρίδιος 1 
ἐγχειρίζω 2 
ἐγχεῖν 1 
ἐγχώριος 1 
ἐγω 1 
ἐγώ 40 
ἐγώ; 2 
ἐγών 2 
ἐγὼ 69 
ἐγὼν 1 
ἐγᾦδα 1 
ἐδ- 2 
ἐδ-ε- 1 
ἐδ-η-τύς 1 
ἐδ-θι-ω 1 
ἐδ-ωδ-ή 2 
ἐδάην 3 
ἐδάκρυε 1 
ἐδάκρυσα 1 
ἐδάκρυσε 1 
ἐδάμασα 1 
ἐδάμην 1 
ἐδάρην 2 
ἐδάϊξα 1 
ἐδέγμην 5 
ἐδέδιμεν 1 
ἐδέδισαν 3 
ἐδέδιτε 1 
ἐδέδιτον 1 
ἐδέησα 1 
ἐδέησε 1 
ἐδέησεν 1 
ἐδέθην 2 
ἐδέξαντο 1 
ἐδέξατο 1 
ἐδέοντο 2 
ἐδέρχθην 2 
ἐδέχεσθε 1 
ἐδέχοντο 1 
ἐδήδεσμαι 1 
ἐδήδοκα 2 
ἐδήδομαι 1 
ἐδήλοε 2 
ἐδήλοες 1 
ἐδήλοον 3 
ἐδήλου 4 
ἐδήλουν 4 
ἐδήλους 1 
ἐδήλω-σα 1 
ἐδήλωσα 2 
ἐδήλωσε 1 
ἐδήλωσεν 1 
ἐδήρισα 1 
ἐδήχθην 1 
ἐδίδαξέ 1 
ἐδίδαξα 2 
ἐδίδαξαν 1 
ἐδίδαξεν 1 
ἐδίδασκον 1 
ἐδίδο-σαν 1 
ἐδίδου 12 
ἐδίδου· 1 
ἐδίδουν 5 
ἐδίδους 3 
ἐδίψησα 1 
ἐδίωκεν 4 
ἐδίωξα 1 
ἐδαισάμην 1 
ἐδαμάσθην 1 
ἐδας- 1 
ἐδαΐχθην 1 
ἐδεήθην 2 
ἐδεήθησαν 1 
ἐδείκνυμεν 1 
ἐδείκνυν 2 
ἐδείκνυον 1 
ἐδείπνουν 2 
ἐδείχθην 3 
ἐδεδίει 1 
ἐδεδίη 1 
ἐδεδίης 1 
ἐδεδίτην 1 
ἐδεδείγμην 1 
ἐδεδείχη 1 
ἐδεδηλώκη 1 
ἐδεδηλώμην 1 
ἐδεδιξάμην 1 
ἐδεδοίκει 1 
ἐδεδοίκεσαν 1 
ἐδεδοίκης 1 
ἐδεδοικη 1 
ἐδεδόμην 1 
ἐδεδώκη 1 
ἐδειδιξάμην 1 
ἐδεικ-ς-α 1 
ἐδεικνύμην 1 
ἐδειξάμην 1 
ἐδεξάμην 2 
ἐδεστός 1 
ἐδεύησεν 1 
ἐδηδώς 2 
ἐδηλοέσθην 1 
ἐδηλοέτην 1 
ἐδηλοόμεθα 1 
ἐδηλοόμην 1 
ἐδηλούμεθα 1 
ἐδηλούμην 2 
ἐδηλούσθην 1 
ἐδηλούτην 1 
ἐδηλοῦ 1 
ἐδηλοῦμεν 1 
ἐδηλοῦντο 1 
ἐδηλοῦσθε 1 
ἐδηλοῦσθον 1 
ἐδηλοῦτε 1 
ἐδηλοῦτο 1 
ἐδηλοῦτον 1 
ἐδηλόεσθε 1 
ἐδηλόεσθον 1 
ἐδηλόετε 1 
ἐδηλόετο 1 
ἐδηλόετον 1 
ἐδηλόομεν 1 
ἐδηλόοντο 1 
ἐδηλόου 1 
ἐδηλώθη 2 
ἐδηλώθην 2 
ἐδημηγόρησεν 1 
ἐδηρίνθην 1 
ἐδηρισάμην 1 
ἐδιακονήθην 1 
ἐδιακόνουν 1 
ἐδιδάσκησα 2 
ἐδιδάχθην 1 
ἐδιδαξάμην 1 
ἐδιδων 1 
ἐδιδόμην 1 
ἐδιζήμην 1 
ἐδιζησάμην 1 
ἐδικαίευν 1 
ἐδιώκαθοι 1 
ἐδιώκαθον 1 
ἐδιώχθην 1 
ἐδμήθην 1 
ἐδο- 1 
ἐδοκήθην 1 
ἐδοκιμάσαμεν 1 
ἐδοκιμάσθητε 1 
ἐδούλευσα 1 
ἐδούπησα 1 
ἐδράκην 1 
ἐδραξάμην 1 
ἐδρασθην 1 
ἐδυν- 1 
ἐδυνάμην 4 
ἐδυνάσθην 3 
ἐδυνέατο 1 
ἐδυνήθη 2 
ἐδυνήθην 4 
ἐδυνήθησαν 1 
ἐδυσόμην 1 
ἐδωκάμην 1 
ἐδωρήσατο 1 
ἐδόθη 2 
ἐδόθην 4 
ἐδόκει 8 
ἐδόκεις 1 
ἐδόκησα 1 
ἐδόκουν 3 
ἐδόμην 1 
ἐδύναντο 3 
ἐδύνασο 2 
ἐδύνατο 7 
ἐδύνω 2 
ἐδύσετο 1 
ἐδώκαμεν 2 
ἐδϝεισα 1 
ἐδϝεισε 1 
ἐδῄουν 1 
ἐείκοσι 1 
ἐεικοστός 1 
ἐεισάμην 2 
ἐελ- 1 
ἐεσσάμην 1 
ἐζήλουν 3 
ἐζήλωσας 2 
ἐζήτει 1 
ἐζήτην 1 
ἐζεύχθην 1 
ἐζημίωσαν 1 
ἐζητεῖτο 1 
ἐζητοῦμεν 1 
ἐζύγην 4 
ἐζῆτε 1 
ἐζῆτον 1 
ἐζῶμεν 1 
ἐθ- 1 
ἐθάρρησα 1 
ἐθάφθην 2 
ἐθέλει 2 
ἐθέλειν 5 
ἐθέλεις 1 
ἐθέλησθα 1 
ἐθέλησι 1 
ἐθέλοις 1 
ἐθέλοντες 3 
ἐθέλουσα 1 
ἐθέλουσι 2 
ἐθέλχθην 1 
ἐθέλω 13 
ἐθέλωμεν 1 
ἐθέλωμι 1 
ἐθέλων 3 
ἐθέλωσι 1 
ἐθέλωσιν 1 
ἐθέλῃ 1 
ἐθέλῃσθα 1 
ἐθέλῃσι 1 
ἐθέλῃσιν 1 
ἐθέμην 2 
ἐθέρην 1 
ἐθέσπισεν 1 
ἐθήρα 1 
ἐθήρα-σα 1 
ἐθήρασα 2 
ἐθήρευεν 2 
ἐθήρων 1 
ἐθίζω 5 
ἐθαυμάζετο 1 
ἐθαύμαζεν 1 
ἐθαύμαζον 2 
ἐθαύμασα 5 
ἐθελ- 1 
ἐθελ-ε- 1 
ἐθελήσαιεν 2 
ἐθελήσαιμι 1 
ἐθελήσειεν 1 
ἐθελήσητε 1 
ἐθελήσοι 1 
ἐθελήσοντες 1 
ἐθελήσω 2 
ἐθελε- 1 
ἐθελησόντων 1 
ἐθελοντής 1 
ἐθελοντί 1 
ἐθελόντων 2 
ἐθελῆσαί 1 
ἐθηκάμην 1 
ἐθηράθην 2 
ἐθηρασάμην 1 
ἐθηρώμην 1 
ἐθησάμην 1 
ἐθιοῦσι 1 
ἐθιστέος 1 
ἐθιῶ 1 
ἐθλάσθην 1 
ἐθλίφθην 1 
ἐθλιβην 1 
ἐθλιφθην 1 
ἐθνῶν 1 
ἐθορυβεῖτε 1 
ἐθρέφθην 4 
ἐθραχθην 1 
ἐθραύσθην 1 
ἐθρύφθην 2 
ἐθύοντο 2 
ἐκ 87 
ἐκ-ε-χειρία 1 
ἐκ-κυλισθήσομαι 1 
ἐκ-λάψομαι 1 
ἐκ-λύω 1 
ἐκ-μυζάω 1 
ἐκ-μυζήσας 1 
ἐκ-πεπάταγμαι 1 
ἐκ-πετάσω 1 
ἐκ-πλήγνυσθαι 1 
ἐκ-πλαγήσομαι 1 
ἐκ-πλυνοῦμαι 1 
ἐκ-τυφήσομαι 1 
ἐκάην 1 
ἐκάθ-ευδον 1 
ἐκάθαρα 1 
ἐκάθευδον 2 
ἐκάθηντο 1 
ἐκάθηρα 1 
ἐκάθησθε 1 
ἐκάθησθον 1 
ἐκάθησο 1 
ἐκάθητο 1 
ἐκάθιζον 2 
ἐκάθισα 1 
ἐκάκιζον 1 
ἐκάλει 1 
ἐκάλεσα 1 
ἐκάλεσσα 1 
ἐκάλυψα 1 
ἐκάμφθην 1 
ἐκάρην 1 
ἐκέατο 1 
ἐκέδασσα 1 
ἐκέκριντο 1 
ἐκέλενε 1 
ἐκέλευε 3 
ἐκέλευεν 2 
ἐκέλευον 6 
ἐκέλευσέ 3 
ἐκέλευσα 2 
ἐκέλευσε 5 
ἐκέλευσεν 1 
ἐκέντησα 1 
ἐκέρασα 1 
ἐκέρασσα 1 
ἐκέρδανα 1 
ἐκέρδηνα 1 
ἐκέρδησα 1 
ἐκέρθην 1 
ἐκέχρηντο 1 
ἐκήδησα 1 
ἐκήρυξα 2 
ἐκήρυξε 1 
ἐκίρνα 1 
ἐκίχην 2 
ἐκαίετο 1 
ἐκαθ-εζόμην 1 
ἐκαθάρθην 2 
ἐκαθέζετο 2 
ἐκαθήμεθα 1 
ἐκαθήμην 3 
ἐκαθήσθην 1 
ἐκαθιζόμην 1 
ἐκαθισάμην 1 
ἐκαλεῖτε 1 
ἐκαλοῦντο 1 
ἐκαλύφθην 1 
ἐκαμόμην 1 
ἐκαρτέρουν 1 
ἐκαύθην 1 
ἐκβάλλειν 3 
ἐκβάλλω 1 
ἐκβέβληκα; 1 
ἐκβήσῃ 1 
ἐκβαίνειν 1 
ἐκβαλεῖν 1 
ἐκβῆναι 3 
ἐκγεγάτην 1 
ἐκγενέσθαι 1 
ἐκδέχου 1 
ἐκδίδασκε 1 
ἐκδίδωμι 2 
ἐκδειματούντων 1 
ἐκδεῖραι 1 
ἐκδιδάσκειν 1 
ἐκδιδαχθεὶς 1 
ἐκδιδόωσί 1 
ἐκδότους 1 
ἐκδύ-ι-μεν; 1 
ἐκδύομαι 1 
ἐκδύω 1 
ἐκδύων 1 
ἐκδῦμεν 2 
ἐκε 1 
ἐκε-χειρία 1 
ἐκείμεθα 1 
ἐκείμην 1 
ἐκείναις 1 
ἐκείνας 1 
ἐκείνη 2 
ἐκείνην 3 
ἐκείνης 1 
ἐκείνοιν 3 
ἐκείνοις 7 
ἐκείνου 8 
ἐκείνους 10 
ἐκείνω 2 
ἐκείνων 15 
ἐκείνως 1 
ἐκείνῃ 4 
ἐκείνῳ 8 
ἐκείσθην 1 
ἐκεδάσθην 1 
ἐκεκλόμην 1 
ἐκεκτήμην 1 
ἐκελεύσθην 1 
ἐκελεύσθην; 1 
ἐκελησάμην 1 
ἐκεντήθην 1 
ἐκεράσθην 1 
ἐκεράσθην; 1 
ἐκερτόμησας 1 
ἐκεῖ 10 
ἐκεῖθεν 8 
ἐκεῖν' 1 
ἐκεῖνα 7 
ἐκεῖναι 2 
ἐκεῖνο 10 
ἐκεῖνο-ι 1 
ἐκεῖνοί 1 
ἐκεῖνοι 4 
ἐκεῖνον 13 
ἐκεῖνος 36 
ἐκεῖνός 2 
ἐκεῖσ' 1 
ἐκεῖσε 3 
ἐκηδεσάμην 1 
ἐκηρυχθην 1 
ἐκθέω 1 
ἐκθεῖναι 1 
ἐκθύω 2 
ἐκινήθην 2 
ἐκινδυνεύσαμεν 1 
ἐκινδύνευσεν 1 
ἐκιχησάμην 1 
ἐκκαυθήσεται 1 
ἐκκεκομισμένοι 1 
ἐκκλησία 2 
ἐκκλησίαν 2 
ἐκκλησίᾳ 3 
ἐκκλησιάζουσαι 1 
ἐκκλησιάζω 2 
ἐκκυκλισθήσει 1 
ἐκλάπην 4 
ἐκλέγου 1 
ἐκλέφθην 1 
ἐκλέϊξα 1 
ἐκλήθη 1 
ἐκλήθην 1 
ἐκλίθην 2 
ἐκλίνθην 2 
ἐκλείπειν 1 
ἐκλείσθην 1 
ἐκλεγόμενος 1 
ἐκλεξάμενοι 1 
ἐκλιν-σα 1 
ἐκλιπεῖν 1 
ἐκλῄσθην 1 
ἐκμάθοις 2 
ἐκμάθω 1 
ἐκμάθῃς 4 
ἐκμαίνω 1 
ἐκμαθεῖν 1 
ἐκμανθάνω 1 
ἐκοίλανα 1 
ἐκοιλάνθην 1 
ἐκοιμήθη 1 
ἐκοιμήθην 1 
ἐκομίς-θην 1 
ἐκομίσθην 2 
ἐκομισάμην 1 
ἐκομισσάμην 1 
ἐκορέσθην 1 
ἐκπέμπει 1 
ἐκπέμπονται 2 
ἐκπέρθειν 1 
ἐκπίπτειν 1 
ἐκπεπλῆχθαι 2 
ἐκπεπτωκότας 1 
ἐκπεπτωκότες 1 
ἐκπεφευγέναι 1 
ἐκπηδήσασαν 1 
ἐκπλήγνυσθαι 1 
ἐκπλήττεσθαι 1 
ἐκπλήττομαι 1 
ἐκπλήττω 2 
ἐκπλευσεῖται 1 
ἐκπλεύσῃ 1 
ἐκπλεῖν 3 
ἐκπλοῦ 1 
ἐκπλόου; 1 
ἐκπλόων 1 
ἐκπλύνω 1 
ἐκπλῶν 1 
ἐκποδών 2 
ἐκπορίζειν 1 
ἐκπορεύσονταί 1 
ἐκποριζώμεθα 1 
ἐκπώματα 1 
ἐκράθην 1 
ἐκράνθην 1 
ἐκράτει 2 
ἐκράτησαν 2 
ἐκράτουν 1 
ἐκρέμασα 1 
ἐκρήηνα 1 
ἐκρήθην 1 
ἐκρί-θην 1 
ἐκρίθη 1 
ἐκρίθην 2 
ἐκρίθην; 1 
ἐκρίθησαν 1 
ἐκρίνετο 1 
ἐκρίνθην 2 
ἐκρίψατ' 1 
ἐκραανθεν 1 
ἐκραγήσομαι 1 
ἐκραηνα 1 
ἐκραθην 1 
ἐκρεμάσθην 1 
ἐκρινσα; 1 
ἐκρούοντο 1 
ἐκρύφην 1 
ἐκρύφθην 2 
ἐκς 1 
ἐκσῴζω 1 
ἐκτάθην 1 
ἐκτάμην 3 
ἐκτήθην 1 
ἐκτήσαο 1 
ἐκτήσατο 1 
ἐκτήσθω 1 
ἐκτήσομαι 1 
ἐκτίσθην 1 
ἐκτείνω 1 
ἐκτείσειν 1 
ἐκτησάμην 3 
ἐκτρέπεσθαι 1 
ἐκτρίψειν 1 
ἐκτραφῆναι 1 
ἐκτρός 1 
ἐκτός 3 
ἐκτύπησα 1 
ἐκτὸς 1 
ἐκυδηνα 1 
ἐκυλινδσα 1 
ἐκυλισθην 1 
ἐκφέρω 2 
ἐκφεύγει 1 
ἐκφύγοι 1 
ἐκόετσα 1 
ἐκόμιζε 1 
ἐκόμισα 1 
ἐκόμισσα 1 
ἐκόπην 2 
ἐκόρεσα 1 
ἐκόρυσσε 1 
ἐκύησα 1 
ἐκύλισα 2 
ἐκώκυσα 1 
ἐκώλυον 1 
ἐλ 1 
ἐλ- 1 
ἐλ-ήλεγμαι; 1 
ἐλ-ήλουθ-α 1 
ἐλ-ηλύθη 1 
ἐλ-πίς 1 
ἐλάα 1 
ἐλάβομεν 1 
ἐλάκησα 1 
ἐλάμβανε 1 
ἐλάμβανεν 1 
ἐλάμβανον 1 
ἐλάμφθην 1 
ἐλάνθανε 1 
ἐλάνθανον 1 
ἐλάουσι 1 
ἐλάσσω 2 
ἐλάσσων 1 
ἐλάσω 2 
ἐλάττονές 1 
ἐλάττονι 1 
ἐλάττονος 1 
ἐλάττους 1 
ἐλάττω 1 
ἐλάττων 5 
ἐλάχεια 1 
ἐλάχιστα 1 
ἐλάχιστος 3 
ἐλάω 4 
ἐλέγετε 1 
ἐλέγετο 3 
ἐλέγην 1 
ἐλέγμην 1 
ἐλέγξω 2 
ἐλέγχ-ω 1 
ἐλέγχοντες 1 
ἐλέγχοντος 1 
ἐλέγχου 1 
ἐλέγχω 7 
ἐλέγχων 1 
ἐλέλειπτο 1 
ἐλέλειφθε 1 
ἐλέλειφθον 1 
ἐλέλειψο 1 
ἐλέλικτο 1 
ἐλέλιξα 1 
ἐλέλυντο 2 
ἐλέλυσθε 1 
ἐλέλυσθον 1 
ἐλέλυσο 1 
ἐλέλυτο 1 
ἐλέου 1 
ἐλέπτυνα 1 
ἐλέφαντ-α 1 
ἐλέφαντ-ος 1 
ἐλέφας 4 
ἐλέφασι 1 
ἐλέχθη 1 
ἐλέχθην 1 
ἐλήλ 2 
ἐλήλαμαι 1 
ἐλήλασμαι 2 
ἐλήλεγ-μαι 1 
ἐλήλεγκ-ται 1 
ἐλήλεγκται 1 
ἐλήλεγκτο 1 
ἐλήλεγμαι 4 
ἐλήλεγξαι 2 
ἐλήλεγξο 2 
ἐλήλεγχθε 3 
ἐλήλεγχθον 4 
ἐλήλουθα 2 
ἐλήλυθα 3 
ἐλήλυμεν 1 
ἐλήφθη 1 
ἐλήφθην 2 
ἐλήφθησαν 3 
ἐλήχθην 1 
ἐλίξω 1 
ἐλίπε-σο 1 
ἐλίπεσθε 1 
ἐλίπεσθον 1 
ἐλίπετε 1 
ἐλίπετο 1 
ἐλίπετον 1 
ἐλίπομεν 1 
ἐλίποντο 1 
ἐλίπου 2 
ἐλίττω 2 
ἐλα- 3 
ἐλα-νυ-ω 2 
ἐλαία 1 
ἐλασσώσεσθαι 1 
ἐλαστρέω 1 
ἐλατέος 1 
ἐλαττοῦσθαι 1 
ἐλατός 1 
ἐλαυνομένων 1 
ἐλαφη-βόλο-ς 1 
ἐλαφθην 1 
ἐλαφον 1 
ἐλαφροὶ 1 
ἐλαφρὰν 1 
ἐλαχίστας 1 
ἐλαχίστη 1 
ἐλαχίστου 2 
ἐλαχύς 1 
ἐλαύνειν 3 
ἐλαύνω 9 
ἐλαύνων 2 
ἐλείφ-θην 1 
ἐλείφθην 6 
ἐλεγ-θη 1 
ἐλεγκτέος 1 
ἐλεγχ- 2 
ἐλεγχθήσεται 2 
ἐλεγχθήσομαι 1 
ἐλεεῖν 1 
ἐλεκ-ς-το 1 
ἐλελήθει 1 
ἐλελίζω 2 
ἐλελίχθην 1 
ἐλελίχθησαν 1 
ἐλελείμμεθα 1 
ἐλελείμμην 1 
ἐλελείφθην 1 
ἐλελοίπει 1 
ἐλελοίπεμεν 1 
ἐλελοίπεσαν 1 
ἐλελοίπετε 1 
ἐλελοίπετον 1 
ἐλελοίπη 1 
ἐλελοίπης 1 
ἐλελοιπέτην 1 
ἐλελυκέτην 1 
ἐλελυκεα 1 
ἐλελύ-μην 1 
ἐλελύκε-σαν 1 
ἐλελύκει 1 
ἐλελύκειν 1 
ἐλελύκεμεν 1 
ἐλελύκεσαν 1 
ἐλελύκετε 1 
ἐλελύκετον 1 
ἐλελύκη 4 
ἐλελύκης 1 
ἐλελύμεθα 1 
ἐλελύμην 4 
ἐλελύσθη 1 
ἐλεξάμην 1 
ἐλεπτύνθην 1 
ἐλευθ- 2 
ἐλευθέραν 1 
ἐλευθέριος 1 
ἐλευθέροις 1 
ἐλευθέρους 2 
ἐλευθέρως 1 
ἐλευθερία 1 
ἐλευθερίαν 1 
ἐλευθερίας 13 
ἐλευθερίᾳ 1 
ἐλευθερίῳ 1 
ἐλευθεροῖς 1 
ἐλευθεροῦν 3 
ἐλευθερωτάτων 1 
ἐλευθερόω 1 
ἐλευθερώσει 2 
ἐλευθερώσοντες 1 
ἐλευσοίμην 1 
ἐλευσόμενος 1 
ἐλεφαντ- 2 
ἐλεύ 2 
ἐλεύθεροι 1 
ἐλεύθερον 2 
ἐλεύθερος 5 
ἐλεύσεσθαι 1 
ἐλεύσεται 2 
ἐλεύσομαι 3 
ἐληλάδαται 1 
ἐληλάδατο 1 
ἐληλέατο 1 
ἐληλέγμεθα 2 
ἐληλέγμην 1 
ἐληλέγχθαι 2 
ἐληλέγχθην 1 
ἐληλέγχθω 1 
ἐληλέγχθων 2 
ἐληλέδατο 1 
ἐληλεγγ-μαι 2 
ἐληλεγμένοι 2 
ἐληλεγμένος 3 
ἐληλεγχ-μαι 1 
ἐληλεγχ-σαι 1 
ἐληλεγχ-ται 1 
ἐληλύθαμεν 1 
ἐληλύθει 1 
ἐλθ- 2 
ἐλθέ 1 
ἐλθέμεν 1 
ἐλθέτε 1 
ἐλθεῖν 20 
ἐλθόντα 2 
ἐλθόντες 1 
ἐλικ- 1 
ἐλιμόμην 1 
ἐλινύω 1 
ἐλιξάμην 1 
ἐλιπέσθην 1 
ἐλιπέτην 1 
ἐλιπόμεθα 1 
ἐλιπόμην 2 
ἐλιπόμην; 1 
ἐλιτόμην 1 
ἐλλείπειν 1 
ἐλλείπω 1 
ἐλλειφθέν 1 
ἐλλιπής 1 
ἐλλισάμην 1 
ἐλλόγιμοι 1 
ἐλογίζετο 1 
ἐλούθην 1 
ἐλπ-ί-ς 1 
ἐλπ-ίς 1 
ἐλπί 2 
ἐλπί-δ-ος 1 
ἐλπίδ-α 2 
ἐλπίδ-ας 1 
ἐλπίδ-ε 1 
ἐλπίδ-ες 1 
ἐλπίδ-ι 1 
ἐλπίδ-οιν 1 
ἐλπίδ-ος 2 
ἐλπίδ-ων 1 
ἐλπίδα 3 
ἐλπίδας 4 
ἐλπίδες 1 
ἐλπίδι 1 
ἐλπίδος 3 
ἐλπίδων 1 
ἐλπίζει 1 
ἐλπίζετε 1 
ἐλπίζω 15 
ἐλπίς 10 
ἐλπίσας 1 
ἐλπίσι 2 
ἐλπιδ- 5 
ἐλπιδ-yω 1 
ἐλπιδ-ιω 1 
ἐλπιδ-ῖω 1 
ἐλπιζω 1 
ἐλπὶς 3 
ἐλυ-θην 1 
ἐλυέσθην 1 
ἐλυέτην 1 
ἐλυα 1 
ἐλυε- 1 
ἐλυθ- 2 
ἐλυθή-την 1 
ἐλυθήτην 1 
ἐλυμάνθην 1 
ἐλυμηνάμην 1 
ἐλυπήθην 1 
ἐλυς 4 
ἐλυς-μεν 1 
ἐλυς-ντ 1 
ἐλυς-ς 1 
ἐλυς-τ 1 
ἐλυς-τε 1 
ἐλυσάμεθα 1 
ἐλυσάμην 2 
ἐλυσάσθην 1 
ἐλυσάτην 1 
ἐλυόμεθα 1 
ἐλυόμην 3 
ἐλυόμην; 1 
ἐλόε 1 
ἐλόωσι 2 
ἐλύε-σο 1 
ἐλύεσθε 1 
ἐλύεσθον 1 
ἐλύετε 1 
ἐλύετο 1 
ἐλύετον 1 
ἐλύθη 2 
ἐλύθη-μεν 1 
ἐλύθη-ν 1 
ἐλύθη-ς 1 
ἐλύθη-σαν 2 
ἐλύθη-τε 1 
ἐλύθη-τον 1 
ἐλύθημεν 1 
ἐλύθην 4 
ἐλύθης 1 
ἐλύθησαν 1 
ἐλύθητε 1 
ἐλύθητον 1 
ἐλύμην 1 
ἐλύομεν 1 
ἐλύοντο 1 
ἐλύου 3 
ἐλύπει 1 
ἐλύσα-σο 1 
ἐλύσαμεν 1 
ἐλύσαν 1 
ἐλύσαντο 1 
ἐλύσασθε 1 
ἐλύσασθον 1 
ἐλύσατε 1 
ἐλύσατο 2 
ἐλύσατον 1 
ἐλύσθην 1 
ἐλύσω 2 
ἐλύω 3 
ἐλῄζετο 1 
ἐλῶ 2 
ἐμ' 1 
ἐμ- 1 
ἐμ-βάψω 1 
ἐμ-ημυκε 1 
ἐμ-πέπλεχα 1 
ἐμ-πέπληκα 1 
ἐμ-πέπλησμαι 1 
ἐμ-πέπλοχα 1 
ἐμ-πέπρησμαι 1 
ἐμ-πεπρήσομαι 1 
ἐμ-πεφυυῖα 1 
ἐμ-πεφύῃ 1 
ἐμ-πλήσω 1 
ἐμ-πλεχθήσομαι 1 
ἐμ-πληστέος 1 
ἐμ-πλῄμην 1 
ἐμ-πρήθω 1 
ἐμ-πρήσομαι 1 
ἐμάγ-ην 1 
ἐμάγην 2 
ἐμάθομεν 1 
ἐμάνην 4 
ἐμάρανα 1 
ἐμάρανε 1 
ἐμάρναο 2 
ἐμάρνασο 1 
ἐμάχοντο 5 
ἐμάχοντό 1 
ἐμέ 17 
ἐμέ-ω 1 
ἐμέγε 1 
ἐμέθεν 3 
ἐμέθυον· 1 
ἐμέθυσα 1 
ἐμέλησε 1 
ἐμέλησεν 2 
ἐμέλλησα 1 
ἐμέμηκον 2 
ἐμέμφθην 1 
ἐμέμφου 1 
ἐμέο 2 
ἐμέο; 1 
ἐμέος 1 
ἐμέω 3 
ἐμή 4 
ἐμήδετο 1 
ἐμήν 4 
ἐμίανα 1 
ἐμίγεν 1 
ἐμίγην 2 
ἐμίν 1 
ἐμίσει 3 
ἐμα 1 
ἐμαράνθην 1 
ἐμαρτυρεῖτε 1 
ἐμαυτοῦ 18 
ἐμαυτόν 6 
ἐμαυτὸν 9 
ἐμαυτῷ 4 
ἐμαχες 1 
ἐμαχεσάμην 3 
ἐμαῖσι 1 
ἐμβάλλειν 1 
ἐμβάλλω 2 
ἐμβάλοι 1 
ἐμβάλωμεν 1 
ἐμβήῃ 1 
ἐμβαίνειν 3 
ἐμβαλεῖν 5 
ἐμβλέψαι 1 
ἐμβλέψας 1 
ἐμείχθην 1 
ἐμεθύσθην 1 
ἐμελήθην 1 
ἐμεμνήμην 1 
ἐμεμψάμην 1 
ἐμεωυτοῦ 1 
ἐμεῖο 1 
ἐμεῦ 2 
ἐμεῦς 1 
ἐμησάμην 1 
ἐμιάνθην 1 
ἐμιγην 1 
ἐμμένομεν 1 
ἐμμένω 2 
ἐμμένων 2 
ἐμμείναντες 1 
ἐμμενῶ 1 
ἐμνήσθην 2 
ἐμνώοντο 1 
ἐμοί 32 
ἐμούς 1 
ἐμοὶ 49 
ἐμοὺς 1 
ἐμοῖς 1 
ἐμοῦ 50 
ἐμοῦγε 1 
ἐμοῦμαι 1 
ἐμοῦς 1 
ἐμπίπλαιτο 1 
ἐμπίπληθι 1 
ἐμπίπλημι 1 
ἐμπίπτειν 1 
ἐμπίπτω 2 
ἐμπείρως 1 
ἐμπειρία 2 
ἐμπειρίαν 1 
ἐμπειρίᾳ 1 
ἐμπεπτώκοι 1 
ἐμπιπλὰς 1 
ἐμπλήσετε 1 
ἐμπλησθήσομαι 1 
ἐμπλησθείη 1 
ἐμπλησθῇ 1 
ἐμπλῄμην 1 
ἐμποδίζω 1 
ἐμποδών 4 
ἐμποδὼν 2 
ἐμποιεῖν 1 
ἐμπολάω 1 
ἐμπολή 1 
ἐμπόδιος 1 
ἐμυθολόγουν 1 
ἐμυκησάμην 1 
ἐμυκησάμην; 1 
ἐμφάγοιέν 1 
ἐμφαίνω 1 
ἐμφανεῖ 1 
ἐμφανῶς 1 
ἐμφερής 1 
ἐμφερῆ 1 
ἐμωυτοῦ 1 
ἐμόν 3 
ἐμός 17 
ἐμώ 1 
ἐμὰ 2 
ἐμὰς 1 
ἐμὲ 34 
ἐμὴ 3 
ἐμὴν 1 
ἐμὸν 15 
ἐμὸς 7 
ἐμῆς 4 
ἐμῇ 1 
ἐμῶν 3 
ἐμῷ 1 
ἐν 245 
ἐν- 3 
ἐν-άλι-ο-ς 1 
ἐν-έοι 1 
ἐν-έπλησα 1 
ἐν-έπλητο 1 
ἐν-έπω 1 
ἐν-έσταγμαι 1 
ἐν-ήνεγ-μαι 1 
ἐν-ήνεγμαι 1 
ἐν-ήνοχ-α 1 
ἐν-ήνοχα 1 
ἐν-βαλλω 1 
ἐν-γραφω 1 
ἐν-δίεσαν 1 
ἐν-εδρεύω 1 
ἐν-ενεκ 2 
ἐν-εούρηκα 1 
ἐν-εούρησα 1 
ἐν-επλήσθην 1 
ἐν-ετειλάμην 1 
ἐν-ηνέγμην 1 
ἐν-ιπ 1 
ἐν-καλεω 1 
ἐν-μενω 2 
ἐν-μετρος 1 
ἐν-οχλέω 1 
ἐν-οχλήσω 1 
ἐν-πιπτω 1 
ἐν-σκευάζω 1 
ἐν-σπετε 1 
ἐν-τέλλομαι 1 
ἐν-τέλλω 1 
ἐν-τέταλμαι; 1 
ἐν-φαινω 1 
ἐν-ψυχος 1 
ἐν-ώχλουν 1 
ἐνάκις 1 
ἐνάλιος 1 
ἐνάπτειν 1 
ἐνάριξα 1 
ἐνάσθην 1 
ἐνάψαντος 1 
ἐνάψαντός 1 
ἐνέβαλλον; 1 
ἐνέγλυψα 1 
ἐνέδοσαν 1 
ἐνέδυ 1 
ἐνέδυν 1 
ἐνέδυσα 1 
ἐνέμειναν 1 
ἐνέμματο 1 
ἐνένιπον 3 
ἐνέπεσεν 2 
ἐνέπω 1 
ἐνέχυρα 3 
ἐνήθην 1 
ἐνήκαμεν 2 
ἐνήνεγμαι 1 
ἐνήνειγμαι 1 
ἐνήνοθε 2 
ἐνήνοχα 2 
ἐνί 2 
ἐνί-σπες 1 
ἐνί-σποιμι 1 
ἐνί-σπω 2 
ἐνίκα 1 
ἐνίκαἑ 1 
ἐνίκησα 1 
ἐνίκησαν 1 
ἐνίκησε 2 
ἐνίκων 1 
ἐνίοτε 2 
ἐνίπ-τω 1 
ἐνίπτω 3 
ἐνίσπες 1 
ἐνίσσω 2 
ἐνίστηται 1 
ἐνίψω 1 
ἐναίρω 2 
ἐναγὴς 2 
ἐνακοσιάκις 1 
ἐνακοσιοστός 1 
ἐνακόσιοι 1 
ἐναλλαγή 1 
ἐναντία 2 
ἐναντίαν 1 
ἐναντίας 2 
ἐναντίοι 1 
ἐναντίοις 3 
ἐναντίον 6 
ἐναντίος 4 
ἐναντίους 1 
ἐναντίων 1 
ἐναντιοῦμαι 1 
ἐναντιωθῆναι 1 
ἐναντιόομαι 1 
ἐναντιώσεται 1 
ἐναντιώσομαι 1 
ἐναρ- 1 
ἐναρίζω 1 
ἐναρίξω 1 
ἐναργέστερον 1 
ἐναργὲς 2 
ἐνασσάμην 1 
ἐναυλίζομαι 1 
ἐναυλισθῆναι 1 
ἐναυμάχουν 3 
ἐνδέα 1 
ἐνδέξια 1 
ἐνδε 1 
ἐνδεέα 2 
ἐνδεέστεροί 1 
ἐνδεέστερος 1 
ἐνδεής 2 
ἐνδεε 1 
ἐνδεεστέροις 2 
ἐνδεεστέρους 1 
ἐνδεοῦς 1 
ἐνδεὴς 1 
ἐνδεᾶ 2 
ἐνδεῆ 1 
ἐνδύομαι 1 
ἐνδύω 1 
ἐνείκες 1 
ἐνεγκ- 2 
ἐνεγκεῖν 2 
ἐνεγυ- 1 
ἐνεγύησα 1 
ἐνεγύων 1 
ἐνεδρεύειν 1 
ἐνεδρεύω 2 
ἐνεθυμήθην 3 
ἐνεκ- 2 
ἐνεκωμίασα 1 
ἐνεκωμιάσθην 1 
ἐνεμήθην 1 
ἐνενήκοντα 2 
ἐνενηκοντάκις 1 
ἐνενηκοστός 1 
ἐνενοήθην 1 
ἐνενόησε 1 
ἐνεπίμπλασαν 1 
ἐνεπίμπλασο 1 
ἐνεπλήμην 1 
ἐνεχέσθω 1 
ἐνεχείρισα 1 
ἐνζεύγνυμι 1 
ἐνηράμην 1 
ἐνθάδ' 1 
ἐνθάδε 9 
ἐνθένδε 4 
ἐνθαῦτα 2 
ἐνθεῖν 1 
ἐνθεῦτεν 2 
ἐνθοῦ 2 
ἐνθυμέομαι 3 
ἐνθυμήθητε 1 
ἐνθυμεῖσθαί 1 
ἐνθυμεῖσθαι 2 
ἐνθυμεῖσθε 1 
ἐνθυμηθέντας 1 
ἐνθυμηθῆναι 1 
ἐνθυμηθῶ 1 
ἐνθυμούμενοι 1 
ἐνθυμοῦμαι 3 
ἐνθυμοῦνται 1 
ἐνι-σπέμεν 1 
ἐνι-σπήσω 1 
ἐνι-σπεῖν 1 
ἐνιαυτὸς 1 
ἐνιπ- 1 
ἐνιπρῆσαι 1 
ἐνκαλεῖν 1 
ἐννέα 3 
ἐννέπει 1 
ἐννέπω 1 
ἐννήκοντα 1 
ἐννεάχιλοι 1 
ἐννεακαίδεκα 1 
ἐννεακαιδεκάκις 1 
ἐννοήσατε 1 
ἐννοήσωμεν 1 
ἐννοεῖν 1 
ἐννοηθέντες 1 
ἐννοησάτω 2 
ἐννοούμενοι 1 
ἐννοοῦμαι 2 
ἐννοσίγαιος 1 
ἐννοῶ 2 
ἐννοῶνται 1 
ἐνομίσθην 1 
ἐνορούσῃ 1 
ἐνοχλέω 1 
ἐνοῦσα 1 
ἐντ 1 
ἐντί 2 
ἐνταῦθ' 2 
ἐνταῦθα 16 
ἐντεθυμῆσθαι; 1 
ἐντετύχηκα 1 
ἐντευξόμεθα· 1 
ἐντεῦθεν 5 
ἐντούτῳ 1 
ἐντρέπεσθαι 1 
ἐντυγχάνειν 2 
ἐντυγχάνοιεν 2 
ἐντυγχάνουσι 1 
ἐντυγχάνω 1 
ἐντός 4 
ἐντὸς 2 
ἐνυκτέρευσαν 1 
ἐνόμιζε 2 
ἐνόμιζεν 2 
ἐνόμιζον 3 
ἐνόμισα 1 
ἐνόμισαν 2 
ἐνόμισεν 2 
ἐνόντων 1 
ἐνόσησα 2 
ἐνύπνιον 2 
ἐνὶ 3 
ἐνῆν 1 
ἐνῇ· 1 
ἐξ 95 
ἐξ- 1 
ἐξ-έλαψα 1 
ἐξ-έφλεξα 1 
ἐξ-ήλατος 1 
ἐξ-αλειπτέος 1 
ἐξ-αλεύ-σωμαι 1 
ἐξ-αλύξωμαι 1 
ἐξ-απατηθήσομαι 1 
ἐξ-ε-κλησίαζον 1 
ἐξ-εδεδιῄτητο 1 
ἐξ-εκλησίαζον 1 
ἐξ-ελιχθήσομαι 1 
ἐξ-ομόργνυμαι 1 
ἐξ-οργιῶ 1 
ἐξ· 1 
ἐξάγγελλε 1 
ἐξάγειν 1 
ἐξάγοντές 1 
ἐξέβαλεν 1 
ἐξέβαλλον 1 
ἐξέβαλον 1 
ἐξέβη 1 
ἐξέδειρε 1 
ἐξέδρα 1 
ἐξέδυν 1 
ἐξέδυσα 1 
ἐξέλθωμεν 1 
ἐξένευσαν 1 
ἐξέπεμψαν 1 
ἐξέπλευσεν 1 
ἐξέπληξα 1 
ἐξέτασιν 1 
ἐξέτασον 1 
ἐξέφερον 1 
ἐξήγγειλε 1 
ἐξήλασαν 1 
ἐξήλεγξα 2 
ἐξήμαρτέ 1 
ἐξήραμμαι 1 
ἐξήρανα 1 
ἐξήρασμαι 1 
ἐξήρηνα 1 
ἐξήρκεσεν 1 
ἐξήτακα 2 
ἐξήτασα 1 
ἐξήτασμαι 1 
ἐξίασιν 1 
ἐξίσταμαι 2 
ἐξίστασθαι 2 
ἐξαίρετος 1 
ἐξαγαγεῖν 1 
ἐξαγόμενος 1 
ἐξαγόυενοι 1 
ἐξαιρετός 1 
ἐξαιρούμενοι 1 
ἐξαιρούμενος 1 
ἐξαλείψειεν 1 
ἐξαμάρτητε 1 
ἐξαμαρτάνων 1 
ἐξαμαρτεῖν 1 
ἐξανα-ζέσω 1 
ἐξαναστάντες 1 
ἐξαναχωρεῖν 1 
ἐξανδραποδισθῆναι 1 
ἐξανύω 1 
ἐξαπατη- 1 
ἐξαπατώμενοι 1 
ἐξαπατᾶν 2 
ἐξαπατῶ 1 
ἐξαρνοῦμαι 1 
ἐξαρνοῦνται 1 
ἐξείη 1 
ἐξεθὼν 1 
ἐξεκόμισαν 1 
ἐξελέγξειν 1 
ἐξελέσθαι 1 
ἐξελαύνει 4 
ἐξελαύνειν 1 
ἐξελεγχθήσεται 1 
ἐξεληλυθώς 1 
ἐξελθεῖν 3 
ἐξελθὼν 2 
ἐξελκύσειεν 1 
ἐξεμπολήσει 1 
ἐξενάριζε 1 
ἐξενάριξε 1 
ἐξεπέμπετε 1 
ἐξεπέπληκτο 1 
ἐξεπλάγην 2 
ἐξεπολιόρκησαν 1 
ἐξεπρίαντο 1 
ἐξερέω 1 
ἐξεργάζεσθαι 1 
ἐξετάζω 3 
ἐξετάζῃ 1 
ἐξετάσομεν 1 
ἐξετάσω 1 
ἐξετάσῃς 1 
ἐξεταζομένοις 1 
ἐξετασθήσομαι 1 
ἐξεταστέος 1 
ἐξετραχήλισεν 1 
ἐξετραχήλισεν· 1 
ἐξετῶ 1 
ἐξετῶμεν 1 
ἐξεφόβησαν 1 
ἐξεφύγομεν 1 
ἐξεῖλεν 1 
ἐξεῖναι 3 
ἐξηγεῖσθαι 1 
ἐξηκοστῷ 1 
ἐξηπάτηκεν 1 
ἐξηπατήθην 1 
ἐξηράνθην 1 
ἐξητάσθην 1 
ἐξηῦρον 1 
ἐξιέναι 1 
ἐξικνεῖσθαι 3 
ἐξικνοῦντο 1 
ἐξιόντες 1 
ἐξολοίμην 1 
ἐξομεῖ 1 
ἐξοπλίζεσθαι 1 
ἐξοπλισαμένοις 1 
ἐξυφήναντες 1 
ἐξόδου 1 
ἐξόδους 1 
ἐξόλοιο 1 
ἐξόν 1 
ἐξύσθην 1 
ἐξὸν 3 
ἐξῄδη 1 
ἐξῄει 1 
ἐξῆγον 1 
ἐξῆλθεν 1 
ἐξῆλθον 1 
ἐξῆν 10 
ἐξῆρχες 1 
ἐξῴζω 1 
ἐοίκατε 1 
ἐοίκεσαν 1 
ἐοίκοιμι 2 
ἐοίκω 3 
ἐοικ-ς-ασι 1 
ἐοικέναι 3 
ἐοικότα 1 
ἐοικώς 4 
ἐουρ- 1 
ἐούρουν 1 
ἐοῦσα 1 
ἐοῦσαν 1 
ἐπ 1 
ἐπ' 29 
ἐπ- 1 
ἐπ-έρρωσα 1 
ἐπ-έτειλα; 1 
ἐπ-έτοσσε 1 
ἐπ-ή-βολος 1 
ἐπ-ήφησα 1 
ἐπ-αινέω 1 
ἐπ-αλθήσομαι 1 
ἐπ-ανα-τέλλω 1 
ἐπ-ανορθόω 1 
ἐπ-αυρέω 1 
ἐπ-αυρίσκω 1 
ἐπ-αφήσω 1 
ἐπ-είνυσθαι 1 
ἐπ-εκυήθην 1 
ἐπ-ελαθόμην 1 
ἐπ-εμελήθην 1 
ἐπ-εστάχθην 1 
ἐπ-ετύφην 1 
ἐπ-ην-ώρθουν 1 
ἐπ-ην-ώρθωμαι 1 
ἐπ-ην-ώρθωσα 1 
ἐπ-ηνύσθην 1 
ἐπ-ηρύθην 1 
ἐπ-ωψάμην 1 
ἐπ-όψομαι 1 
ἐπ-ύλλιο-ν 1 
ἐπ-ώχατο 1 
ἐπ-ῇσε 1 
ἐπάγην 4 
ἐπάθετε 1 
ἐπάλαισα 1 
ἐπάλξεσιν 1 
ἐπάλξεων 1 
ἐπάν 2 
ἐπάρας 1 
ἐπάσχομεν 1 
ἐπάταξα 2 
ἐπάϊστος 1 
ἐπέγνως 1 
ἐπέδειξεν 1 
ἐπέθεσαν 1 
ἐπέθετο 2 
ἐπέκειντο 3 
ἐπέλασα 1 
ἐπέλασσα 1 
ἐπέλιπε 1 
ἐπέμεινεν 1 
ἐπέμφθην 2 
ἐπέμφθησαν 1 
ἐπένθεσις 1 
ἐπέπανα 1 
ἐπέπεισθε 1 
ἐπέπεισθον 1 
ἐπέπεισο 1 
ἐπέπειστο 1 
ἐπέπεσε 1 
ἐπέπιθμεν 3 
ἐπέπιθμεν; 1 
ἐπέπρακτο 2 
ἐπέπραξο 1 
ἐπέπραχθε 1 
ἐπέπραχθον 1 
ἐπέρανα 3 
ἐπέσσυτο 1 
ἐπέσται 1 
ἐπέστειλε 1 
ἐπέστην 1 
ἐπέσχε 2 
ἐπέσχομεν 2 
ἐπέσχον 1 
ἐπέτρεψε 3 
ἐπέφανθε 1 
ἐπέφανθον 1 
ἐπέφανσο 3 
ἐπέφαντο 1 
ἐπέφθην 1 
ἐπέφραδε 1 
ἐπέφυκον 1 
ἐπέχθην 1 
ἐπέχω 1 
ἐπήβολοι 1 
ἐπήγειράς 1 
ἐπήκοοι 1 
ἐπήκοος 1 
ἐπήν 2 
ἐπήρειαν 1 
ἐπήρετο 1 
ἐπήρθημεν 1 
ἐπήχθην 2 
ἐπί 53 
ἐπί-μαστος 1 
ἐπί-σσυτος 1 
ἐπί-στα-μαι 1 
ἐπί-φθονος 1 
ἐπίγραμμα 1 
ἐπίδειξον 1 
ἐπίθες 1 
ἐπίθηται 1 
ἐπίθοιντο 1 
ἐπίκουρον 1 
ἐπίνυσσα 1 
ἐπίοιεν 1 
ἐπίορκον 1 
ἐπίορκος 1 
ἐπίπεμπτος 1 
ἐπίπνους 1 
ἐπίπονον 1 
ἐπίσταιο 1 
ἐπίσταιτο 3 
ἐπίσταμαι 14 
ἐπίστασαι 2 
ἐπίστασθαι 2 
ἐπίστασθε 3 
ἐπίστασο 1 
ἐπίσταται 1 
ἐπίστευον 3 
ἐπίστηται 2 
ἐπίστω 1 
ἐπίστωμαι 2 
ἐπίστᾳ 2 
ἐπίστῃ 2 
ἐπίσχες 1 
ἐπίτρεπε 1 
ἐπίτριτος 1 
ἐπίφθονον 1 
ἐπαίδευον 1 
ἐπαίδευσαν 1 
ἐπαίδευσε 1 
ἐπαίνου 4 
ἐπαίοντο 3 
ἐπαίρω 1 
ἐπαίσατο 1 
ἐπαίσθην 1 
ἐπαγγέλλεσθαι 1 
ἐπαγγέλλομαι 3 
ἐπαιδευέτην; 1 
ἐπαιδεύομεν 1 
ἐπαινέσετε 1 
ἐπαινέτης 1 
ἐπαινέω 1 
ἐπαινήσῃς 1 
ἐπαινεῖ 1 
ἐπαινεῖν 3 
ἐπαινεῖς 1 
ἐπαινεῖσθαι 1 
ἐπαινοίη 1 
ἐπαινοίην 1 
ἐπαινοῦντας 1 
ἐπαινοῦντες 1 
ἐπαινῶ 9 
ἐπαλαίσθην 1 
ἐπαληθεύειν 1 
ἐπανέλθωμεν 3 
ἐπανέφερεν 1 
ἐπανήγαγεν 1 
ἐπαναγωγήν 1 
ἐπανερομένου 1 
ἐπανορθωθῆναι 1 
ἐπανορθόω 1 
ἐπανῆγεν 1 
ἐπαρ-ῳνήθην 1 
ἐπαρ-ῴνησα 1 
ἐπαρ-ῴνουν 1 
ἐπαρῴνησα 1 
ἐπας 1 
ἐπασάμην 2 
ἐπασσάλευσαν 1 
ἐπασσύτερος 1 
ἐπατάχθην 1 
ἐπαυρ-ε- 1 
ἐπαυρέω 2 
ἐπαυρήσομαι 1 
ἐπαυρίσκομαι 1 
ἐπαυρίσκω 1 
ἐπαυσάμην 1 
ἐπαυόμην 3 
ἐπαύθην 2 
ἐπαύσαντο 4 
ἐπαύσασθε 1 
ἐπαύσθην 1 
ἐπαΐω 1 
ἐπαῦρον 1 
ἐπεί 29 
ἐπείγεσθε 1 
ἐπείγω 3 
ἐπείθετό 1 
ἐπείθοντο 1 
ἐπείθοντο· 1 
ἐπείνησα 1 
ἐπείξομαι 1 
ἐπείπερ 1 
ἐπείς-θην; 1 
ἐπείσθην 7 
ἐπείσθησαν 1 
ἐπείτε 2 
ἐπεβουλεύθην 1 
ἐπεβούλευσά 1 
ἐπεβούλευσαν 1 
ἐπεθύμει 1 
ἐπεθύμουν 1 
ἐπειδάν 4 
ἐπειδή 10 
ἐπειδαν 1 
ἐπειδὰν 16 
ἐπειδὴ 22 
ἐπειθ-θην 1 
ἐπειράθην 1 
ἐπειρασάμην 1 
ἐπειρᾶτο 1 
ἐπεισάκτῳ 1 
ἐπεκθεῖν 1 
ἐπελάσθην 1 
ἐπελαθόμεθ' 1 
ἐπελασάμην 1 
ἐπελαύνουσι 1 
ἐπεληλυθότα 1 
ἐπελθών 1 
ἐπελόμην 1 
ἐπεμέλεσθαι 1 
ἐπεμέλετο 3 
ἐπεμελήθην 1 
ἐπεμελεῖτο 1 
ἐπεμελούμην 2 
ἐπεμπ-θην 1 
ἐπεμψάμην; 1 
ἐπενήνοθε 1 
ἐπενοήθην 1 
ἐπεξ-αμαρτητέος 1 
ἐπεξάγοι 1 
ἐπεξάμην 1 
ἐπεπάνθην 1 
ἐπεπείσθην 1 
ἐπεπείσμεθα 1 
ἐπεπείσμην 2 
ἐπεποίθαμεν 1 
ἐπεποιήκη 1 
ἐπεποιήκης 3 
ἐπεποιήμην 1 
ἐπεποιήμην; 1 
ἐπεπράγμεθα 1 
ἐπεπράγμην 1 
ἐπεπράχθην 1 
ἐπεπόμφει 2 
ἐπεράνθην 1 
ἐπεράς 1 
ἐπεραν-σα 1 
ἐπερανσα; 1 
ἐπερρώσθησαν 1 
ἐπερωτῴη 1 
ἐπεσβόλον 1 
ἐπεσταλμένοι 1 
ἐπετάχυνον 1 
ἐπετέτακτο 1 
ἐπετέτραπτο 1 
ἐπετεθύμηκα 1 
ἐπεφάνθην 1 
ἐπεφάσμεθα 1 
ἐπεφάσμην 1 
ἐπεχείρησα 2 
ἐπεχείρησε 1 
ἐπεχείρουν 1 
ἐπεχειροῦμεν 1 
ἐπεὶ 29 
ἐπεῖπεν 1 
ἐπηγγέλλετο 1 
ἐπηνώρθωμαι 1 
ἐπηξάμην 1 
ἐπηρεάζουσιν 1 
ἐπηρώτα 1 
ἐπηρώτων 3 
ἐπηυράμην 1 
ἐπηυρόμην 1 
ἐπι 1 
ἐπι- 2 
ἐπι-βά-θρα 1 
ἐπι-δεδράμημαι 1 
ἐπι-κεκήρυχα 1 
ἐπι-λέλησμαι 1 
ἐπι-λήσομαι 1 
ἐπι-λανθάνομαι 1 
ἐπι-ληκέω 1 
ἐπι-μέλομαι 1 
ἐπι-μελέομαι 1 
ἐπι-μελήσομαι 1 
ἐπι-μελητέος 1 
ἐπι-μεμέλημαι 1 
ἐπι-μνηστέος 1 
ἐπι-σημανθήσομαι 1 
ἐπι-σημαντέος 1 
ἐπι-τέλλω 1 
ἐπι-ταχθήσομαι 1 
ἐπι-τελεστέος 1 
ἐπι-τετριψομαι 1 
ἐπι-ωψάμην 1 
ἐπι-όψομαι 1 
ἐπιέζοντο 1 
ἐπιέναι 1 
ἐπιανα 1 
ἐπιβάντι 1 
ἐπιβήσεο 1 
ἐπιβήσονται 1 
ἐπιβαίνειν 1 
ἐπιβασκέμεν 1 
ἐπιβοηθεῖν 2 
ἐπιβοηθοῖεν 1 
ἐπιβολαῖς 1 
ἐπιβουλεύειν 2 
ἐπιβουλεύεσθαι 1 
ἐπιβουλεύοντα 1 
ἐπιβουλεύοντας 1 
ἐπιβουλεύουσι 1 
ἐπιβουλεύουσιν 1 
ἐπιβουλεύω 3 
ἐπιβουλεύων 1 
ἐπιβουλὴ 1 
ἐπιβόημα 1 
ἐπιγίγνεσθαι 1 
ἐπιγιγνόμενα 1 
ἐπιγνῶναι 1 
ἐπιγουνίς 1 
ἐπιγράφειν 1 
ἐπιδεής 1 
ἐπιδείξω 1 
ἐπιδεδήμηκε 1 
ἐπιδεικνύμενοι 1 
ἐπιδεικύντες 1 
ἐπιδεῖν 1 
ἐπιδεῖξαι 3 
ἐπιδιδόναι 1 
ἐπιδρομὴ 1 
ἐπιεικέστερον 1 
ἐπιεικέστερος 1 
ἐπιεικἔ 1 
ἐπιεικὴς 2 
ἐπιζευγνυμένη 1 
ἐπιθέσεως 1 
ἐπιθήσεται 1 
ἐπιθαλάττιος 1 
ἐπιθεὶς 1 
ἐπιθοίμεθα 1 
ἐπιθοῖντο 2 
ἐπιθυμία 2 
ἐπιθυμίαι 1 
ἐπιθυμίαν 1 
ἐπιθυμίας 1 
ἐπιθυμίᾳ 2 
ἐπιθυμεῖ 2 
ἐπιθυμεῖν 1 
ἐπιθυμεῖς 2 
ἐπιθυμιῶν 1 
ἐπιθυμοῦντας 1 
ἐπιθυμοῦντες 1 
ἐπιθυμοῦσιν 2 
ἐπιθυμῇς 1 
ἐπιθυμῶ 1 
ἐπιθυμῶν 1 
ἐπιθόμην 1 
ἐπιθύουσι 1 
ἐπιθῆται 1 
ἐπικάρσιαι 1 
ἐπικίνδυνον 1 
ἐπικαλουμένοις 1 
ἐπικαλοῦνται 1 
ἐπικαλοῦντες 1 
ἐπικρατῆσαι 1 
ἐπικρύπτειν 1 
ἐπιλέλησθε 1 
ἐπιλήσμων 2 
ἐπιλαθώμεθα 3 
ἐπιλαμβάνεσθαι 1 
ἐπιλανθάνει 1 
ἐπιλανθάνεσθαι 1 
ἐπιλανθάνομαι 2 
ἐπιλείπειν 1 
ἐπιλείποντι 1 
ἐπιλείπω 1 
ἐπιλείψει 1 
ἐπιλελήσμεσθ' 1 
ἐπιλησμονές-τερος 1 
ἐπιλησμό-τατος; 1 
ἐπιμέλεια 1 
ἐπιμέλεσθαι 1 
ἐπιμέμφεται 1 
ἐπιμείγνυσθαι 2 
ἐπιμείνατε 1 
ἐπιμειγνύναι 1 
ἐπιμελήσεται 1 
ἐπιμελεστέρους 1 
ἐπιμελεῖς 1 
ἐπιμελεῖσθαι 2 
ἐπιμελεῖται 3 
ἐπιμελητέον 1 
ἐπιμελούμεθα 2 
ἐπιμελοῦ 1 
ἐπιμελοῦμαι 3 
ἐπιμελοῦνται 2 
ἐπιμελόμενοι 1 
ἐπιμελὴς 1 
ἐπιμελῆται 1 
ἐπιμεῖναι 1 
ἐπινοῆσαι 1 
ἐπιορκέω 1 
ἐπιορκία 1 
ἐπιορκίας 1 
ἐπιορκεῖ 1 
ἐπιορκεῖν 1 
ἐπιούσης 1 
ἐπιπίπτει 1 
ἐπιπείθεο 1 
ἐπιπείθηται 3 
ἐπιπεσόντες 1 
ἐπιπεσὼν 1 
ἐπιπλέοντα 1 
ἐπιπλέουσιν 1 
ἐπιπλήττω 1 
ἐπιπλεύσεσθαι 1 
ἐπιπλεῖν 1 
ἐπισιτίζεσθαι 1 
ἐπισκήπτειν 1 
ἐπισκευάζειν 1 
ἐπιστάμεθα 1 
ἐπιστάμενος 2 
ἐπιστάμεσθα 1 
ἐπιστέλλειν 1 
ἐπιστέωνται 1 
ἐπιστήμας 1 
ἐπιστήμη 2 
ἐπιστήμην 3 
ἐπιστήμονες 1 
ἐπιστήμων 2 
ἐπιστήμῃ 1 
ἐπιστήσομαι 2 
ἐπισταίμην 2 
ἐπισταμένῳ 1 
ἐπιστατεῖν 1 
ἐπιστευόμην 1 
ἐπιστεῖλαι 1 
ἐπιστητός 1 
ἐπιστολή 1 
ἐπιστολήν 5 
ἐπιστολην 1 
ἐπιστολὰς 2 
ἐπιστολὴ 2 
ἐπιστολὴν 2 
ἐπιστολῆς 1 
ἐπιστρατεύει 1 
ἐπιστρατεύειν 1 
ἐπιστρατεύοντα 1 
ἐπιστρατεύουσι 1 
ἐπιστῶσιν 1 
ἐπισφάξαι 1 
ἐπισφάξασθαι 1 
ἐπισχὼν 1 
ἐπιτάττειν 1 
ἐπιτήδεια 7 
ἐπιτήδειον 2 
ἐπιτήδειος 2 
ἐπιτίθεσθαι 2 
ἐπιταχθήσεσθε 1 
ἐπιτετραμμένοι 1 
ἐπιτηδείων 4 
ἐπιτηδευσάντων 1 
ἐπιτηρεῖν 1 
ἐπιτιμήσειέ 1 
ἐπιτιμᾶν 3 
ἐπιτιμᾷ 1 
ἐπιτρέπεις 3 
ἐπιτρέπω 2 
ἐπιτρέψαι 1 
ἐπιτρίψῃς 1 
ἐπιτρεπομένης 1 
ἐπιτυγχάνοιεν 1 
ἐπιτύχοι 1 
ἐπιτἱμους 1 
ἐπιφανείην 1 
ἐπιχαίρειν 1 
ἐπιχαριτώτερος 1 
ἐπιχειρήματος 1 
ἐπιχειρήσωμεν 1 
ἐπιχειρεῖ 1 
ἐπιχειρεῖν 2 
ἐπιχειρητέα 1 
ἐπιχειροῦντες 1 
ἐπιχειροῦσι 1 
ἐπιχειρῇς 1 
ἐπιχειρῶ 1 
ἐπιχώριος 1 
ἐπιψηφίζ 1 
ἐπιψηφίζειν 1 
ἐπιψηφίζεσθαι 1 
ἐπιψηφίζοι 1 
ἐπιόντα 1 
ἐπιών 1 
ἐπιώρκηκα; 1 
ἐπλάγην 1 
ἐπλάγχθην 1 
ἐπλάκην 3 
ἐπλάσθην 1 
ἐπλέομεν 3 
ἐπλέομον 1 
ἐπλέχθη 1 
ἐπλέχθην 1 
ἐπλήγ-ην 1 
ἐπλήγην 7 
ἐπλήμην 3 
ἐπλήρουν 1 
ἐπλήχθην 1 
ἐπλαθην 1 
ἐπλανήθην 1 
ἐπλείτην 1 
ἐπλεκ-θη 1 
ἐπλεξάμην; 1 
ἐπλεονεκτεῖτε 1 
ἐπλεύσθην 2 
ἐπλεῖτε 1 
ἐπλεῖτον 1 
ἐπλούτησα 1 
ἐπλύθην 1 
ἐπνίγην 1 
ἐπνιγην 1 
ἐποίεε 1 
ἐποίεες 1 
ἐποίει 9 
ἐποίειν 1 
ἐποίεις 9 
ἐποίεον 3 
ἐποίη-σα 1 
ἐποίησα 4 
ἐποίησαν 11 
ἐποίησας 11 
ἐποίησε 4 
ἐποίησεν 8 
ἐποίουν 13 
ἐποιέεσθε 1 
ἐποιέεσθον 1 
ἐποιέετε 1 
ἐποιέετο 1 
ἐποιέετον 1 
ἐποιέομεν 1 
ἐποιέοντο 1 
ἐποιέου 1 
ἐποιή-θην; 1 
ἐποιήθην 2 
ἐποιήσαμεν 2 
ἐποιήσαντο 4 
ἐποιήσατο 1 
ἐποιεέσθην 1 
ἐποιεέτην 1 
ἐποιείσθην 1 
ἐποιείτην 1 
ἐποιεόμεθα 1 
ἐποιεόμην 1 
ἐποιεῖσθε 1 
ἐποιεῖσθον 1 
ἐποιεῖτε 4 
ἐποιεῖτο 3 
ἐποιεῖτον 1 
ἐποιησάμεθα 1 
ἐποιησάμην 1 
ἐποικοδομήσαντες 1 
ἐποικτίρειν 1 
ἐποιούμεθα 1 
ἐποιούμην 2 
ἐποιοῦ 1 
ἐποιοῦμεν 1 
ἐποιοῦντο 2 
ἐποιχήσεται 1 
ἐπολέμησα 1 
ἐπολέμησαν 2 
ἐπολέμουν 1 
ἐπολεμήθη 1 
ἐπολεμεῖτο 2 
ἐπολιόρκει 2 
ἐπομόσας 1 
ἐπορίζετο 1 
ἐπορευόμεθα 2 
ἐπορευόμην 1 
ἐπορεύετο 4 
ἐπορεύθην 1 
ἐπορεύοντο 5 
ἐπορεύοντο· 1 
ἐποτήθην 1 
ἐπράττετο 1 
ἐπράχθη 3 
ἐπράχθην 1 
ἐπρέσβευσα 2 
ἐπρία-σο 1 
ἐπρίατο 1 
ἐπρίω 2 
ἐπραθην 1 
ἐπραθόμην 1 
ἐπραξάμην 1 
ἐπραξα 1 
ἐπραυνα 1 
ἐπραχθην 1 
ἐπραΰνθην 1 
ἐπρεσβεύομεν 1 
ἐπριάμην 14 
ἐπρισθην 1 
ἐπτάμην 4 
ἐπτάρην 1 
ἐπτόμην 4 
ἐπτύσθην 1 
ἐπυθόμην 1 
ἐπωνυμίαν 4 
ἐπόθεσα 1 
ἐπόθησα 1 
ἐπόνεσα 1 
ἐπόνουν 1 
ἐπύθοντο 2 
ἐπἐιδὴ 1 
ἐπὰν 1 
ἐπὴν 1 
ἐπὶ 160 
ἐπῃνέθη 1 
ἐπῃνέσαμεν 1 
ἐπῄνεσα 1 
ἐπῄνουν 3 
ἐπῆισε 1 
ἐπῆρε 1 
ἐπῇσαν 3 
ἐπῳδῶν 1 
ἐπῴχετο 1 
ἐπῶν 1 
ἐπῶρτ' 1 
ἐρ- 7 
ἐρ-ε- 1 
ἐρά-ω 1 
ἐράω 5 
ἐρέ 2 
ἐρέβ-ινθος 1 
ἐρέει 1 
ἐρέπτομαι 1 
ἐρέριπτο 2 
ἐρέσσω 6 
ἐρέτ-ης 1 
ἐρέττω 1 
ἐρέφω 1 
ἐρέω 7 
ἐρήμη 1 
ἐρήμην 2 
ἐρήμου 1 
ἐρήρεισμαι 2 
ἐρήριγμαι 2 
ἐρήριπα 2 
ἐρήρισμαι 1 
ἐρήσομαι 1 
ἐρί-τιμος 1 
ἐρίζειν 2 
ἐρίζουσι 1 
ἐρίζω 3 
ἐρίπην 1 
ἐρίφεια 1 
ἐρα- 1 
ἐρας- 1 
ἐρασθήσομαι 2 
ἐρασθεὶς 1 
ἐραστός 1 
ἐρατός 1 
ἐργ- 1 
ἐργ-yω 1 
ἐργyω 1 
ἐργάζεσθαι 3 
ἐργάζομαι 6 
ἐργάζωνται 2 
ἐργάσομαι 2 
ἐργάσῃ 1 
ἐργαζόμεναι 1 
ἐργαζόμενοι 1 
ἐργασάμεναι 1 
ἐργασίαν 1 
ἐργασθήσομαι 2 
ἐργαστέον 1 
ἐργαστέος 1 
ἐργαστήρ 1 
ἐργαστήρ-ιο-ν 1 
ἐργνύω 1 
ἐρείδω 4 
ἐρείκω 5 
ἐρείομεν 1 
ἐρείπω 6 
ἐρείσομαι 1 
ἐρείψω 1 
ἐρεβεννός 1 
ἐρεβες-νος 1 
ἐρεείνω 1 
ἐρεθίζειν 1 
ἐρεικ- 1 
ἐρειπ- 1 
ἐρεισάμην 1 
ἐρετ- 2 
ἐρετ-μό-ν 1 
ἐρετμόν 1 
ἐρεύγομαι 3 
ἐρεύθω 1 
ἐρεύξομαι 1 
ἐρεύομεν 1 
ἐρεῖ 1 
ἐρεῖν 4 
ἐρεῖο 1 
ἐρεῖς 3 
ἐρημία 1 
ἐρημοτέρῳ 1 
ἐρημοῦν 1 
ἐρηρέδαται 1 
ἐρηρίδαται 1 
ἐρηρείσεται 1 
ἐρητύοντο 1 
ἐρι- 1 
ἐριδ- 4 
ἐριδέομαι 1 
ἐριδήσασθαι 1 
ἐριδαίνω 1 
ἐριδαν- 1 
ἐριδμαίνω 1 
ἐριζήσασθαι 1 
ἐρικ- 1 
ἐριπ- 1 
ἐριστός 1 
ἐροίμην 1 
ἐροῦμεν 1 
ἐροῦντος 1 
ἐροῦσι 2 
ἐροῦσιν 1 
ἐρρ 3 
ἐρρ- 1 
ἐρρ-ε- 1 
ἐρράγην 7 
ἐρράδαται 1 
ἐρράδατο 1 
ἐρράνθην 1 
ἐρράφην 2 
ἐρρήθη 2 
ἐρρήθην 3 
ἐρρήσεις 1 
ἐρρήσω 1 
ἐρρίφ-ην 1 
ἐρρίφην 2 
ἐρρίφθην 1 
ἐρραίσθην 1 
ἐρρε- 1 
ἐρριγησα 1 
ἐρριγωσα 1 
ἐρριμμένα 1 
ἐρριφθην 1 
ἐρρυσάμην 2 
ἐρρωμένο-ς 1 
ἐρρωμένος 1 
ἐρρωμενέστερος 1 
ἐρρόθουν 1 
ἐρρόφησα 1 
ἐρρύηκα 1 
ἐρρύην 5 
ἐρρώγη 1 
ἐρρώσθην 1 
ἐρυ- 2 
ἐρυγγ-άνω 1 
ἐρυγγάνω 1 
ἐρυθρ-ῖνο-ς 1 
ἐρυθρό-ς 1 
ἐρυκάνω 2 
ἐρυκανάω 2 
ἐρυκω 1 
ἐρυστός 1 
ἐρχ- 2 
ἐρωτάω 1 
ἐρωτήσας 1 
ἐρωτήσης 1 
ἐρωτικῶς 1 
ἐρωτώμενα 2 
ἐρωτώμενος 1 
ἐρωτᾶν 3 
ἐρωτῶ 4 
ἐρωτῶντες 1 
ἐρύ-ω 1 
ἐρύκ-ω 1 
ἐρύκω 4 
ἐρύξω 1 
ἐρύομαι 2 
ἐρύουσι 1 
ἐρύς 1 
ἐρύσσομαι 1 
ἐρύσσομεν 2 
ἐρύω 8 
ἐρώτα 1 
ἐρᾶν 2 
ἐρῶ 7 
ἐρῶν 1 
ἐς 73 
ἐς- 3 
ἐς-θίω 1 
ἐς-ιη-ν 1 
ἐς-ιη-ν; 1 
ἐς-ιμεν 1 
ἐς-μεναι 2 
ἐς-μι 3 
ἐς-ναι 1 
ἐς-σί 1 
ἐς-σκον 1 
ἐς-τί 3 
ἐς-ω 1 
ἐς-ων 1 
ἐσάλπιγξα 2 
ἐσάλπιγξε 1 
ἐσάλπιξα 1 
ἐσάπην 3 
ἐσάωσα 2 
ἐσέβοντο 1 
ἐσέρχεται 1 
ἐσέφθην 1 
ἐσήμανα 1 
ἐσήμηνα 1 
ἐσήμηναν 2 
ἐσήμηνε 1 
ἐσίγησα 1 
ἐσαγγελθέντα 1 
ἐσαγγελθέντων 1 
ἐσαώθην 2 
ἐσβάλλειν 1 
ἐσβάλωσιν 1 
ἐσβέσθην 1 
ἐσβολὴν 1 
ἐσβολῇ 1 
ἐσείσθην 1 
ἐσελθόντες 1 
ἐσελθὼν 1 
ἐσημάνθην 1 
ἐσθ- 1 
ἐσθής 2 
ἐσθίειν 2 
ἐσθίοιεν 1 
ἐσθίοντες 1 
ἐσθίουσι 1 
ἐσθίω 8 
ἐσθίων 1 
ἐσθητ- 2 
ἐσθι- 1 
ἐσθιω 1 
ἐσθλός 1 
ἐσθῆτα 3 
ἐσθῆτι 1 
ἐσι 1 
ἐσιέναι 1 
ἐσιγήθην 1 
ἐσιγησα 1 
ἐσινάμην 1 
ἐσιωπήθην 1 
ἐσιώπησα 1 
ἐσκάφην 1 
ἐσκέδασμαι 1 
ἐσκέφθην 1 
ἐσκέψομαι 1 
ἐσκεδάσθην 1 
ἐσκεψάμην 4 
ἐσκοπούμην 1 
ἐσκόπει 1 
ἐσκόπουν 1 
ἐσκώφθην 2 
ἐσμέν 4 
ἐσμεν 5 
ἐσμησάμην 1 
ἐσμι 2 
ἐσοίμην 1 
ἐσομένην 2 
ἐσπάρην 2 
ἐσπάρην; 1 
ἐσπάσθην; 1 
ἐσπέμπει 1 
ἐσπίπτουσιν 1 
ἐσπασμένοι 1 
ἐσπλεῖν 1 
ἐσπουδαιολογεῖτο 2 
ἐσπούδακα 1 
ἐσπούδασα 1 
ἐσπούδασμαι 1 
ἐσπόμην 1 
ἐσς 1 
ἐσσί 4 
ἐσσείοντο 1 
ἐσσεῖται 3 
ἐσσεῦμαι 1 
ἐσσι 2 
ἐσσοῦνται 1 
ἐσσόμενα 1 
ἐσσόμενος 1 
ἐσσύθην 1 
ἐσσύμενος 1 
ἐσσύμην 1 
ἐστ' 1 
ἐστάθην 3 
ἐστάλην 3 
ἐστάλην; 1 
ἐστέ 5 
ἐστέναξα 1 
ἐστέρεσα 1 
ἐστέρημαι 2 
ἐστέρην 1 
ἐστέρησα 1 
ἐστήτην 1 
ἐστί 59 
ἐστίβημαι 1 
ἐστίν 17 
ἐσταμην 1 
ἐστασίαζε 1 
ἐστε 1 
ἐστελ-σα 1 
ἐστελσα; 1 
ἐστερήθην 2 
ἐστερημένος 1 
ἐστησάμην 4 
ἐστητ 1 
ἐστι 60 
ἐστιν 54 
ἐστμαι 1 
ἐστράτευσαν 3 
ἐστράφην 3 
ἐστράφθην 2 
ἐστρέφθην 2 
ἐστρατήγει 2 
ἐστρατευσάμεθα 1 
ἐστρατεύετο 1 
ἐστρατεύοντο 1 
ἐστρωμένη 1 
ἐστυγήθην 1 
ἐστυφέλιξα 1 
ἐστόν 2 
ἐστόρεσα 1 
ἐστύγησα 1 
ἐστὲ 2 
ἐστὶ 25 
ἐστὶν 23 
ἐστὸν 1 
ἐσυριξα 1 
ἐσφάγην 1 
ἐσφάλην 3 
ἐσφάλησαν 1 
ἐσφάχθην 1 
ἐσχάσθην 1 
ἐσχάτη 3 
ἐσχέθην 2 
ἐσχασάμην 1 
ἐσχόμην 3 
ἐσωσάμην 1 
ἐσόμεθα 3 
ἐσόμενον 1 
ἐσόμενος 1 
ἐσύθην 1 
ἐσώθη 1 
ἐσώθην 2 
ἐσώθης 1 
ἐσώθησαν 4 
ἐσώσαμεν 1 
ἐσϝαδε 1 
ἐσϝαδον 1 
ἐσῳζόμην 1 
ἐσῴζοντο 1 
ἐτ 1 
ἐτάγην 1 
ἐτάθην 3 
ἐτάκην 6 
ἐτάλασσα 1 
ἐτάνυς 1 
ἐτάραξα 2 
ἐτάρπην 3 
ἐτάρφθην 2 
ἐτάφην 3 
ἐτάχθην 3 
ἐτέγχθην 1 
ἐτέθην 4 
ἐτέθνασαν 1 
ἐτέκμηρα 1 
ἐτέλεσα 4 
ἐτέλεσσα 1 
ἐτέλουν 1 
ἐτέρσην 1 
ἐτέρφθην 2 
ἐτέτρανα 1 
ἐτέτρηνα 1 
ἐτέτρωτο 1 
ἐτέχθην 1 
ἐτήχθην 2 
ἐτίθε-μεν 1 
ἐτίθε-σαν 3 
ἐτίθε-σο 1 
ἐτίθε-τε 1 
ἐτίθε-τον 1 
ἐτίθει 2 
ἐτίθεις 1 
ἐτίθεμεν; 1 
ἐτίθεσο 1 
ἐτίθη 2 
ἐτίθη-ν 1 
ἐτίθη-ς 1 
ἐτίθην 2 
ἐτίλθην 1 
ἐτίμα 5 
ἐτίμαε 1 
ἐτίμαες 1 
ἐτίμαν 1 
ἐτίμαον 3 
ἐτίμας 2 
ἐτίμη-σα 1 
ἐτίμησα 3 
ἐτίμησε 1 
ἐτίμων 4 
ἐτίναξα 1 
ἐτίτηνα 1 
ἐτακην 1 
ἐτανύσθην 1 
ἐταράχ-θην 1 
ἐταράχθη 1 
ἐταράχθην 1 
ἐταραξάμην 1 
ἐταρπόμην 2 
ἐτείχιζον 1 
ἐτείχισαν 1 
ἐτεθήκη 1 
ἐτεθήπεα 1 
ἐτεθείμην 1 
ἐτεθηράκη 1 
ἐτεθηράμην 1 
ἐτεθνήκει 2 
ἐτεισάμην 1 
ἐτειχίσθη 1 
ἐτεκμηράμην 1 
ἐτελέσθην 3 
ἐτελέσθην; 2 
ἐτελεσάμην 1 
ἐτελεύτα 2 
ἐτελεύτησαν 1 
ἐτελεύτησε 1 
ἐτελούμην 1 
ἐτες- 1 
ἐτετάχατο 1 
ἐτετελέκη 1 
ἐτετελέσμην 1 
ἐτετεύχατο 1 
ἐτετιμήκη 1 
ἐτετιμήμην 1 
ἐτετιμήμην; 1 
ἐτεύχετον 1 
ἐτεύχθην 1 
ἐτεϝός 1 
ἐτησίαι 1 
ἐτθην 1 
ἐτιθέ-την 1 
ἐτιθέατο 1 
ἐτιθέμην 1 
ἐτιμάε 1 
ἐτιμάε-σο 1 
ἐτιμάεσθε 1 
ἐτιμάεσθον 1 
ἐτιμάετε 1 
ἐτιμάετο 1 
ἐτιμάετον 1 
ἐτιμάομεν 1 
ἐτιμάοντο 1 
ἐτιμάου 1 
ἐτιμάσθην 1 
ἐτιμάτην 1 
ἐτιμή-θην; 1 
ἐτιμήθην 3 
ἐτιμαέσθην 1 
ἐτιμαέτην 1 
ἐτιμαόμεθα 1 
ἐτιμαόμην 1 
ἐτιμησάμην 2 
ἐτιμωρήσασθε 1 
ἐτιμώμεθα 1 
ἐτιμώμην 2 
ἐτιμᾶσθε 2 
ἐτιμᾶσθον 1 
ἐτιμᾶτε 1 
ἐτιμᾶτο 1 
ἐτιμᾶτον 1 
ἐτιμῶ 3 
ἐτιμῶμεν 1 
ἐτιμῶντο 1 
ἐτινάχθην 1 
ἐτμάγην 1 
ἐτμήθη 1 
ἐτμήθην 1 
ἐτράπ-ην 1 
ἐτράπετο 1 
ἐτράπην 8 
ἐτράποντο 1 
ἐτράφη-σαν 1 
ἐτράφην 3 
ἐτράφθην 2 
ἐτρέφ-θ-ην 1 
ἐτρέφθην 6 
ἐτρέψαντο 1 
ἐτρίβην 3 
ἐτρίφθη 1 
ἐτρίφθην 1 
ἐτραπόμην 3 
ἐτρεψάμην 2 
ἐτριβ-θη 1 
ἐτριηράρχησε 1 
ἐτριφθην 1 
ἐτρυχώθην 1 
ἐτρύφην 1 
ἐτρώθην 1 
ἐτόλμα 1 
ἐτόλμας 1 
ἐτόλμησαν 1 
ἐτόλμων 1 
ἐτόξευον 2 
ἐτόρησα 1 
ἐτύγχανε 4 
ἐτύγχανον 3 
ἐτύθην 1 
ἐτύπην 3 
ἐτύπτησα 1 
ἐτύφην 2 
ἐτύχησα 1 
ἐτύχθη 1 
ἐτύχθην 3 
ἐτώθασα 1 
ἐτἱμησε 1 
ἐτῶν 3 
ἐυκλεέας 1 
ἐυκλεῖας 1 
ἐυρρεέος 1 
ἐυρρεῖος 1 
ἐφ' 39 
ἐφ-έρψω 1 
ἐφ-έσσομαι 1 
ἐφ-ίσταμαι 1 
ἐφ-ίστημι 1 
ἐφ-ε-τ-μή 1 
ἐφ-ηβήσω 1 
ἐφ-ῦσμαι 1 
ἐφάμην 2 
ἐφάνη 3 
ἐφάνη-σαν 1 
ἐφάνημεν 1 
ἐφάνην 9 
ἐφάνης 1 
ἐφάνησαν 1 
ἐφάνητε 1 
ἐφάνητον 1 
ἐφάνθην 7 
ἐφάτην 1 
ἐφάψεαι 1 
ἐφέρε-τε 1 
ἐφέρε-τον 1 
ἐφέρο-μεν 1 
ἐφέρον 1 
ἐφέστηκα 1 
ἐφέστιος 1 
ἐφήνα-σο 1 
ἐφήναμεν 1 
ἐφήναντο 1 
ἐφήνασθε 1 
ἐφήνασθον 1 
ἐφήνατε 1 
ἐφήνατο 2 
ἐφήνατον 1 
ἐφήνω 2 
ἐφίει 1 
ἐφίεμαι 2 
ἐφίεσαι 1 
ἐφίεσθαι 1 
ἐφίημι 1 
ἐφίκοιτο 1 
ἐφίλεε 2 
ἐφίλει 3 
ἐφίλεον 1 
ἐφίλην 1 
ἐφίλησα 1 
ἐφίλουν 1 
ἐφίστημι 1 
ἐφαάνθην 1 
ἐφαίνετο 5 
ἐφαν-σα 2 
ἐφαν-σατο 1 
ἐφανήτην 1 
ἐφανσα; 1 
ἐφείδετο 1 
ἐφείποντο 1 
ἐφεισάμην 1 
ἐφελκυστικόν 1 
ἐφεξῆς 1 
ἐφεπόμενοι 1 
ἐφερέ-την 1 
ἐφεστηκότα 1 
ἐφεστηκότων 1 
ἐφεστηκὼς 1 
ἐφηνάμεθα 1 
ἐφηνάμην 2 
ἐφηνάσθην 1 
ἐφηνάτην 1 
ἐφθάρην 6 
ἐφθάρην; 1 
ἐφθίατο 2 
ἐφθίθην 1 
ἐφθίμην 2 
ἐφιέμενοι 2 
ἐφικέσθαι 1 
ἐφιλάμην 1 
ἐφιλέε-σο 1 
ἐφιλήθη-σαν 1 
ἐφιλονίκησαν 1 
ἐφιλοτιμή- 1 
ἐφιλοῦ 1 
ἐφλάσθην 1 
ἐφοίτεον 1 
ἐφοβήθη 2 
ἐφοβήθην 3 
ἐφοβήθησαν 1 
ἐφοβεῖτο 3 
ἐφοβούμην 2 
ἐφοβοῦντο 2 
ἐφορᾷ 1 
ἐφορῶ 1 
ἐφράσθην 1 
ἐφράχθην 2 
ἐφρας 1 
ἐφρασάμην; 1 
ἐφρούρουν 1 
ἐφρόντιζον 1 
ἐφρύγην 1 
ἐφυλάξατο 1 
ἐφυλάχ-θην 1 
ἐφυλάχθην 1 
ἐφυν 1 
ἐφόδια 1 
ἐφόρους 1 
ἐφόρων 1 
ἐφύην 1 
ἐφύλαξα 1 
ἐφύλαττεν 1 
ἐφύρθην 1 
ἐφώνησεν 1 
ἐχ- 2 
ἐχ-; 1 
ἐχάλαξα 1 
ἐχάλασα 1 
ἐχάρη 1 
ἐχάρην 3 
ἐχέτω 2 
ἐχήρευσεν 1 
ἐχαλάσθην 1 
ἐχαλέπαινεν 2 
ἐχαλέπηνα 1 
ἐχαλεπάνθην 1 
ἐχαρισάμην 1 
ἐχε-χειρια 1 
ἐχεάμην 3 
ἐχειρονόμουν 1 
ἐχειροτόνησαν 2 
ἐχευάμην 2 
ἐχευσα 1 
ἐχευσαμην 1 
ἐχθ- 1 
ἐχθ-ίων 1 
ἐχθ-ε- 1 
ἐχθ-ρό-ς 3 
ἐχθίονές 1 
ἐχθαίρομαι 1 
ἐχθαίρω 4 
ἐχθαρ- 1 
ἐχθαρεῖ 1 
ἐχθαροῦμαι 1 
ἐχθαρτέος 1 
ἐχθαρῶ 1 
ἐχθε- 1 
ἐχθραίνω 1 
ἐχθροί 1 
ἐχθροτέρως 1 
ἐχθροὺς 4 
ἐχθροῦ 1 
ἐχθρό-ς 1 
ἐχθρόν 1 
ἐχθρός 2 
ἐχθρὸν 5 
ἐχθρῶν 2 
ἐχθύω 1 
ἐχολωσάμην 1 
ἐχολώθην 1 
ἐχομένῃ 1 
ἐχρήσθην 3 
ἐχρήϊσα 1 
ἐχραίσμησα 1 
ἐχρησάμην 4 
ἐχρισθην 1 
ἐχρώμεθα 1 
ἐχρώμην 1 
ἐχρώσθην 1 
ἐχρῆν 13 
ἐχρῆσθε 1 
ἐχρῆσθον 1 
ἐχρῆτο 1 
ἐχρῴσθην 1 
ἐχρῶ 1 
ἐχρῶντο 4 
ἐχυρὰ 1 
ἐχυρὸν 1 
ἐχφέρω 1 
ἐχόντων 4 
ἐχόρευον 1 
ἐχύθην 2 
ἐχύθην; 1 
ἐχύμην 2 
ἐχώρει 1 
ἐχώρησαν 1 
ἐχώριξα 1 
ἐχώρουν 4 
ἐχώσθην 1 
ἐψευσάμην 1 
ἐψευσμένοι 1 
ἐψευσμένος 1 
ἐψεύσατο 2 
ἐψεύσθην 2 
ἐψεύσθησαν 1 
ἐψεύσθω 1 
ἐψηφίσαντο 5 
ἐψηφίσασθε 1 
ἐψηφίσθαι 1 
ἐψυχην 1 
ἐψυχθην 1 
ἐψύχην 2 
ἐωθοῦντο 4 
ἐωνήθην 4 
ἐωνησάμην 2 
ἐωνούμην 2 
ἐϊκ- 1 
ἐϊκυῖα 1 
ἐϊκώς 1 
ἐόν 2 
ἐόντα 1 
ἐόργεα 1 
ἐύ 1 
ἐώθεα 2 
ἐώθουν 5 
ἐώλπεα 1 
ἐών 5 
ἐώνημαι 3 
ἐώργεα 1 
ἐώσθην 2 
ἐώσμην 1 
ἐϝείσατο 1 
ἐϝεϝοργεα 1 
ἐϝοιν- 1 
ἐϝρυμαι 1 
ἐϝϝαδε 1 
ἐϝϝαδον 1 
ἐὰν 66 
ἐὺ 1 
ἐὼν 1 
ἐᾶν 2 
ἐᾶτε 2 
ἐᾷ 1 
ἐᾷς 2 
ἐΐκτην 3 
ἐΐσκω 5 
ἐΰ 2 
ἐΰ-κτιτος 1 
ἐῳγον 1 
ἐῳνοχόει 1 
ἐῴκει 1 
ἐῴκη 3 
ἐῶ 6 
ἐῶν 1 
ἑ 7 
ἑ- 9 
ἑ-ί-μην 1 
ἑ-θί-μην 1 
ἑ-θην 1 
ἑ-στά-ναι 1 
ἑ-στά-ντων 1 
ἑ-στά-την 1 
ἑ-στά-τω 1 
ἑ-στά-των 1 
ἑ-στα-αντι 1 
ἑ-σταί-την 1 
ἑ-σταίη 1 
ἑ-σταίη-ν 1 
ἑ-σταίη-ς 1 
ἑ-σταῖ-μεν 1 
ἑ-σταῖ-τε 1 
ἑ-σταῖ-τον 1 
ἑ-σταῖε-ν 1 
ἑ-στός 1 
ἑ-στώ-ς 1 
ἑ-στᾶσι 1 
ἑ-στῆ-τε 1 
ἑ-στῆ-τον 2 
ἑ-στῇ 1 
ἑ-στῇ-ς 1 
ἑ-στῶ 1 
ἑ-στῶ-μεν 1 
ἑ-στῶ-σι 1 
ἑ-στῶσα 1 
ἑ-ἑ-κα 1 
ἑ-ἑ-μαι 1 
ἑάλωκα 1 
ἑάλων 5 
ἑάνδανον 2 
ἑάφθη 1 
ἑέ 2 
ἑή 1 
ἑήνδανεν 1 
ἑήνδανον 1 
ἑαλωκυίᾳ 1 
ἑαλων 1 
ἑαυτ 2 
ἑαυτήν 2 
ἑαυτούς 2 
ἑαυτοὺς 2 
ἑαυτοῖς 6 
ἑαυτοῦ 31 
ἑαυτόν 11 
ἑαυτὸν 11 
ἑαυτῆς 2 
ἑαυτῶν 22 
ἑαυτῷ 11 
ἑβδομήκοντα 5 
ἑβδομηκοντάκις 1 
ἑβδομηκοστός 1 
ἑβδόματος 1 
ἑδ- 1 
ἑδέων 1 
ἑεσσάμην 1 
ἑζόμαι 1 
ἑθήσομαι 2 
ἑθήσομαι; 1 
ἑθείς 1 
ἑθεν 1 
ἑθῆναι 1 
ἑθῶ 1 
ἑκά-τερο-ς 1 
ἑκάς 2 
ἑκάστην 2 
ἑκάστοθ' 1 
ἑκάστοις 3 
ἑκάστοτε 1 
ἑκάστους 1 
ἑκάστων 1 
ἑκάστῳ 7 
ἑκάτεροι 1 
ἑκάτερος 6 
ἑκαστάκις 1 
ἑκατέροις 1 
ἑκατέρους 1 
ἑκατέρωθεν 3 
ἑκατέρων 2 
ἑκατοντάκις 1 
ἑκατοντάς 1 
ἑκατοστός 1 
ἑκατόγ-χειρος 1 
ἑκατόν 2 
ἑκατὸν 5 
ἑκκαίδεκα 1 
ἑκκαιδεκάκις 1 
ἑκούσιος 1 
ἑκοῦσα 3 
ἑκτέος 1 
ἑκόν 1 
ἑκόντα 1 
ἑκόντες 1 
ἑκόντος 2 
ἑκόντων 1 
ἑκών 10 
ἑκὼν 7 
ἑλ- 3 
ἑλέσθαι 4 
ἑλίσσειν 1 
ἑλίττω 1 
ἑλετός 1 
ἑλεῖν 3 
ἑλκ- 1 
ἑλκ-ε- 1 
ἑλκ-ε-σίπεπλος 1 
ἑλκ-ε-χίτων 1 
ἑλκέω 2 
ἑλκήσουσιν 1 
ἑλκτέος 1 
ἑλκυ-; 1 
ἑλκυστάζω 1 
ἑλκύ-ω 1 
ἑλκύσω 1 
ἑλκύω 3 
ἑλληνίζω 1 
ἑλοίμην 1 
ἑλόμενοι 1 
ἑλόντες 1 
ἑλών 1 
ἑλὼν 1 
ἑμ 1 
ἑν 1 
ἑν- 1 
ἑν-ς 2 
ἑν-ός 1 
ἑνάς 1 
ἑνί 4 
ἑνδέκατος 1 
ἑνδεκάκις 1 
ἑνός 2 
ἑνὶ 2 
ἑνὸς 8 
ἑξάκις 1 
ἑξήκοντα 1 
ἑξακοσιάκις 1 
ἑξακοσιοστός 1 
ἑξακόσια 1 
ἑξακόσιοι 2 
ἑξηκοντάκις 1 
ἑξηκοστός 1 
ἑξκαίδεκα 1 
ἑξῆς 4 
ἑο 2 
ἑορτάζω 1 
ἑορτή 1 
ἑορτῆς 3 
ἑοῖ 1 
ἑοῦ 1 
ἑοῦς 1 
ἑπομένως 1 
ἑπτά 4 
ἑπτάκις 1 
ἑπτακαίδεκα 1 
ἑπτακαιδεκάκις 1 
ἑπτακοσίους 1 
ἑπτακοσιάκις 1 
ἑπτακοσιοστός 1 
ἑπτακόσιοι 1 
ἑπτὰ 5 
ἑπόμεναι 1 
ἑπόμενοι 2 
ἑργ- 1 
ἑρπετόν 1 
ἑρπύζω 1 
ἑς 1 
ἑς-νται 1 
ἑς-νυ-μι 1 
ἑς-νυμι 2 
ἑσπ- 1 
ἑσπέρα 1 
ἑσπέρας 4 
ἑσπέσθω 1 
ἑσποίμην 1 
ἑσπόμην 2 
ἑσσάμην 1 
ἑσσοῦμαι 1 
ἑσσόομαι 1 
ἑστά-αντι 1 
ἑστά-ναι 1 
ἑστάμεν 2 
ἑστάμεναι 3 
ἑστάναι 5 
ἑστήκη 2 
ἑστήκοι 1 
ἑστήκοιμι 2 
ἑστήκω 2 
ἑστήκῃ 1 
ἑστήξειν 1 
ἑστήξοιμι 1 
ἑστήξω 6 
ἑστήξω; 1 
ἑστήξων 1 
ἑστία 1 
ἑστίᾳ 1 
ἑστα- 1 
ἑσταίην 2 
ἑστακεῖα 1 
ἑσταός 1 
ἑσταότος 2 
ἑσταώς 5 
ἑσταῶσα 1 
ἑστεός 1 
ἑστεώς 3 
ἑστεῶσα 1 
ἑστεῶτα 1 
ἑστεῶτος 1 
ἑστηκέναι 2 
ἑστηκότες 1 
ἑστηκώς 3 
ἑστηκὼς 1 
ἑστιάω 2 
ἑστωσῶν 1 
ἑστός 3 
ἑστώς 6 
ἑστώσης 1 
ἑστώτων 1 
ἑστᾶσι 4 
ἑστῶ 2 
ἑστῶσα 1 
ἑστῶσαι 1 
ἑστῶτα 1 
ἑστῶτες 1 
ἑστῶτος 2 
ἑτάροιο 1 
ἑτάροισι 1 
ἑτέος 2 
ἑτέρα 1 
ἑτέρη-φι 1 
ἑτέροιο 1 
ἑτέρου 2 
ἑτέρους 2 
ἑτέρων 2 
ἑτέρως 3 
ἑτέρῳ 2 
ἑταίρα 1 
ἑταίρου 3 
ἑταιρότατος 1 
ἑταῖρε 1 
ἑταῖρον 1 
ἑταῖρος 2 
ἑτερω 1 
ἑτερωδ 1 
ἑτερόκλιτα 1 
ἑτοίμη 1 
ἑτοίμων 1 
ἑτοιμότατ' 1 
ἑτοῖμα 1 
ἑτοῖμος 1 
ἑτός 2 
ἑφθός 1 
ἑψ- 1 
ἑψ-ε- 1 
ἑψέτω· 1 
ἑψέω 1 
ἑψήσομαι 1 
ἑψήσω 1 
ἑψε- 1 
ἑψητός 1 
ἑψθος 1 
ἑωρακη 1 
ἑωρἁκατε 1 
ἑωρῶντο 1 
ἑωυτοῦ 3 
ἑωυτῶν 1 
ἑωυτῷ 1 
ἑόν 1 
ἑόρακα 4 
ἑός 5 
ἑώρα 1 
ἑώρακα 5 
ἑώρακεν 1 
ἑώραμαι 2 
ἑώρτασα 1 
ἑώρων 4 
ἑὲ 1 
ἑὸν 2 
ἑῶμεν 1 
ἒ 1 
ἓ 2 
ἓν 12 
ἓξ 3 
ἔ 3 
ἔ-αρ 1 
ἔ-γλυφα; 1 
ἔ-γνω 1 
ἔ-γνω-μεν 1 
ἔ-γνω-ν 1 
ἔ-γνω-ς 1 
ἔ-γνω-σαν 1 
ἔ-γνω-τε 1 
ἔ-γνω-τον 1 
ἔ-γνωκα; 1 
ἔ-δειξα 1 
ἔ-δο-μεν 2 
ἔ-δο-ντο 1 
ἔ-δο-σαν 2 
ἔ-δο-σθε 1 
ἔ-δο-σθον 1 
ἔ-δο-τε 1 
ἔ-δο-το 1 
ἔ-δο-τον 1 
ἔ-δου 1 
ἔ-δρακον 1 
ἔ-δυ 1 
ἔ-δυ-μεν 1 
ἔ-δυ-ν 1 
ἔ-δυ-ς 1 
ἔ-δυ-σαν 1 
ἔ-δυ-τε 1 
ἔ-δυ-τον 1 
ἔ-θε-μεν 2 
ἔ-θε-ντο 1 
ἔ-θε-σαν 1 
ἔ-θε-σθε 1 
ἔ-θε-σθον 1 
ἔ-θε-τε 1 
ἔ-θε-το 1 
ἔ-θε-τον 2 
ἔ-θνος 1 
ἔ-θου 1 
ἔ-κλυε 1 
ἔ-κτικα; 1 
ἔ-κω 1 
ἔ-λιπ-ο-ν 2 
ἔ-λιπ-ον; 1 
ἔ-λιπο-ν 1 
ἔ-λυ-σα 2 
ἔ-λυο-ν 1 
ἔ-λυον 1 
ἔ-λυσα 1 
ἔ-μολ-ο-ν 1 
ἔ-οικ-α 1 
ἔ-ρεξε 1 
ἔ-ρρει 2 
ἔ-ρρηξα 1 
ἔ-ρριπτον 1 
ἔ-ρριψα 1 
ἔ-ρρωγ-α 1 
ἔ-σπαρμαι; 1 
ἔ-σταλ-κα 1 
ἔ-σταλκα 1 
ἔ-σταλμαι 1 
ἔ-στη 1 
ἔ-στη-μεν 1 
ἔ-στη-ν 3 
ἔ-στη-ς 1 
ἔ-στη-σαν 1 
ἔ-στη-τε 1 
ἔ-στη-τον 1 
ἔ-σχ-ο-ν 1 
ἔ-σχι-ς-μαι 1 
ἔ-σχις-ται 1 
ἔ-σχον 1 
ἔ-ταμ-ον 1 
ἔ-τεκ-ον 1 
ἔ-τλη-ν 1 
ἔ-φερ-ον 1 
ἔ-φη-ν 1 
ἔ-φηνα 1 
ἔ-φυγ-ο-ν 2 
ἔ-χθος; 1 
ἔ-ψαυκα; 1 
ἔα 3 
ἔαγα 1 
ἔαξα 1 
ἔαρ 3 
ἔαρ-ι 1 
ἔαρ-ος 1 
ἔας 1 
ἔασα 1 
ἔασι 4 
ἔασσα 1 
ἔατε 1 
ἔβαλλέ 1 
ἔβαλλον 1 
ἔβαλον 3 
ἔβαν 2 
ἔβαψα 1 
ἔβη 1 
ἔβην 6 
ἔβηξα 1 
ἔβησα 2 
ἔβλαστον 1 
ἔβλαψα 1 
ἔβλαψα; 1 
ἔβλεψα 2 
ἔβλητο 3 
ἔβλισα 1 
ἔβραχε 1 
ἔβρεξα 1 
ἔβριξα 1 
ἔβρισα 1 
ἔβρυξα 1 
ἔβρυχον 1 
ἔβρων 2 
ἔβωσα 1 
ἔγδοσις 1 
ἔγειρε 1 
ἔγημα 1 
ἔγημε 1 
ἔγημεν 1 
ἔγκειμαι 2 
ἔγλυμμαι 1 
ἔγναμψα 1 
ἔγνομεν 1 
ἔγνον 2 
ἔγνοτον 1 
ἔγνω 9 
ἔγνω-σαν 1 
ἔγνωκα 2 
ἔγνων 3 
ἔγνωσαν 3 
ἔγνωσμαι 3 
ἔγνωτε 1 
ἔγρήγορα 1 
ἔγραμμαι 1 
ἔγραφον 2 
ἔγραψα 13 
ἔγραψε 1 
ἔγραψεν 1 
ἔγρετο 2 
ἔγρυξα 1 
ἔγχελυς 1 
ἔγχος 3 
ἔγχους 1 
ἔγωγε 15 
ἔδ-ω 4 
ἔδ-ω; 1 
ἔδαισα 1 
ἔδακον 1 
ἔδαον 1 
ἔδδεισα 1 
ἔδδεισε 2 
ἔδεθλον 1 
ἔδει 30 
ἔδειμα 1 
ἔδειξα 2 
ἔδειρα 1 
ἔδεισα 1 
ἔδεισαν 2 
ἔδεον 1 
ἔδησα 2 
ἔδησαν 1 
ἔδιδο-ν 1 
ἔδικον 1 
ἔδμεναι 2 
ἔδομαι 5 
ἔδομεν 2 
ἔδον 1 
ἔδοξέ 2 
ἔδοξα 3 
ἔδοξε 9 
ἔδοξεν 8 
ἔδοσαν 3 
ἔδοτε 1 
ἔδοτον 1 
ἔδου 1 
ἔδουν 1 
ἔδουσί 1 
ἔδραθον 1 
ἔδρακον 4 
ἔδρακον; 1 
ἔδραμον 3 
ἔδραπον 1 
ἔδρασα 1 
ἔδρεψα 1 
ἔδρην 1 
ἔδυ 1 
ἔδυν 8 
ἔδυσα 1 
ἔδω 5 
ἔδωκ' 1 
ἔδωκάς 1 
ἔδωκα 10 
ἔδωκαν 2 
ἔδωκας 1 
ἔδωκε 6 
ἔδωκεν 5 
ἔειπα 1 
ἔειπε 2 
ἔειπεν 2 
ἔειπες 3 
ἔειπον 2 
ἔελμαι 1 
ἔελσα 1 
ἔεργμαι 1 
ἔερμαι 1 
ἔζεσα 1 
ἔζευγμαι 1 
ἔζευξα 1 
ἔζη 1 
ἔζηκα 1 
ἔζης 1 
ἔζησα 1 
ἔζωμαι 1 
ἔζων 3 
ἔζως-θε 1 
ἔζωσα 1 
ἔζωσμαι 1 
ἔηγα 1 
ἔην 1 
ἔησθα 1 
ἔθ-ος 1 
ἔθαλλε 1 
ἔθανον 1 
ἔθαψα 1 
ἔθε-σαν 1 
ἔθε-σαν; 1 
ἔθε-σο 2 
ἔθεινα 1 
ἔθελον 1 
ἔθεμεν 1 
ἔθεν 1 
ἔθενον 1 
ἔθεντο 2 
ἔθεον 1 
ἔθεσθε 1 
ἔθετο 1 
ἔθετον 1 
ἔθηκα 7 
ἔθηκαν 1 
ἔθηκας 1 
ἔθηκε 2 
ἔθηκεν 1 
ἔθηξα 1 
ἔθιγον 1 
ἔθλασα 1 
ἔθλιψα 1 
ἔθνη 2 
ἔθορον 1 
ἔθος 3 
ἔθου 3 
ἔθραξα 1 
ἔθραυσα 1 
ἔθρεξα 1 
ἔθρεψα 1 
ἔθυσα 1 
ἔθω 3 
ἔθων 1 
ἔκ 2 
ἔκαμον 1 
ἔκαμψα 1 
ἔκανον 1 
ἔκαυσα 1 
ἔκδοσις 1 
ἔκδυμεν 1 
ἔκειντο 2 
ἔκειρα 1 
ἔκεισθε 1 
ἔκεισθον 1 
ἔκεισο 1 
ἔκειτο 4 
ἔκελσα 1 
ἔκερσα 1 
ἔκευσα 1 
ἔκηα 2 
ἔκιχον 1 
ἔκλαγξα 1 
ἔκλαγον 1 
ἔκλαυσα 1 
ἔκλεισα 1 
ἔκλεψα 1 
ἔκλινα 3 
ἔκλιννα 1 
ἔκλυον 5 
ἔκλῃσα 2 
ἔκνησα 1 
ἔκοψα 1 
ἔκπλεα 1 
ἔκπλεω 1 
ἔκπλοος; 1 
ἔκπλου 1 
ἔκπλουν 1 
ἔκπλους 1 
ἔκπλων 1 
ἔκραγον 2 
ἔκρανα 1 
ἔκρησα 1 
ἔκρινα 2 
ἔκρινε 1 
ἔκριννα 1 
ἔκρινον 1 
ἔκρουσα 1 
ἔκρυπτε 1 
ἔκρυψα 1 
ἔκτα 1 
ἔκταμεν 2 
ἔκταν 5 
ἔκτανον 2 
ἔκτας 1 
ἔκτεινά 1 
ἔκτεινα 1 
ἔκτεινε 1 
ἔκτεινον 1 
ἔκτημαι 2 
ἔκτησο 1 
ἔκτισα 1 
ἔκτισμαι 1 
ἔκτυπον 1 
ἔκτυπον; 1 
ἔκυθον 1 
ἔκυρσα 1 
ἔκυσα 2 
ἔκυψα 1 
ἔλαβε 3 
ἔλαβεν 5 
ἔλαβες 1 
ἔλαβον 10 
ἔλαθεν 2 
ἔλαθες 1 
ἔλαθον 4 
ἔλαιον 1 
ἔλακον 1 
ἔλαμψα 1 
ἔλαττον 7 
ἔλαφος 2 
ἔλαχον 2 
ἔλεγέν 1 
ἔλεγε 6 
ἔλεγεν 10 
ἔλεγες 5 
ἔλεγον 19 
ἔλεγχον 1 
ἔλειψα 1 
ἔλεκτο 3 
ἔλεξα 3 
ἔλεξα; 1 
ἔλεξαν 1 
ἔλεξας 1 
ἔλεξας; 1 
ἔλεξε 7 
ἔλεξεν 2 
ἔληγεν 1 
ἔλησα 1 
ἔλθοι 5 
ἔλθοιεν 2 
ἔλθοιμ' 1 
ἔλθω 4 
ἔλθωμεν 1 
ἔλθωσιν 1 
ἔλθῃ 2 
ἔλθῃς 1 
ἔλιπε 1 
ἔλιπεν 1 
ἔλιπες 1 
ἔλιπο-ν 1 
ἔλιπομ 1 
ἔλιπον 9 
ἔλκω 1 
ἔλλαβε 2 
ἔλλαβον 1 
ἔλλαχον 1 
ἔλλειψις 1 
ἔλου 1 
ἔλουν 1 
ἔλουσα 1 
ἔλπ-ομαι 1 
ἔλπ-ω 1 
ἔλπομαι 2 
ἔλπω 4 
ἔλσα 1 
ἔλυ-ς-α 1 
ἔλυ-σα 1 
ἔλυε 4 
ἔλυες 1 
ἔλυον 3 
ἔλυσα 8 
ἔλυσαν 1 
ἔλυσας 1 
ἔλυσε 3 
ἔμ-πειρος 1 
ἔμαθες 1 
ἔμαθον 3 
ἔμαξα 1 
ἔμαρπον 1 
ἔμαρψα 1 
ἔμβαλ' 1 
ἔμεικτο 1 
ἔμεινα 2 
ἔμεινα; 1 
ἔμειναν 4 
ἔμεινε 1 
ἔμεινεν 2 
ἔμειξα 1 
ἔμελλε 2 
ἔμελλεν 3 
ἔμελλον 12 
ἔμεν 2 
ἔμεναι 2 
ἔμεννα 1 
ἔμενον 1 
ἔμηνα 1 
ἔμικτο 2 
ἔμμαθε 1 
ἔμμαθον 1 
ἔμμεν 2 
ἔμμεναι 3 
ἔμμενε 1 
ἔμμετρος 1 
ἔμμι 2 
ἔμμορε 3 
ἔμνησα 1 
ἔμοιγ' 1 
ἔμοιγε 4 
ἔμολον 1 
ἔμπειρος 2 
ἔμπλεως 2 
ἔμπλησο 1 
ἔμπροσθεν 2 
ἔμυκον; 1 
ἔμυξα 1 
ἔμυσα 1 
ἔμψυχος 2 
ἔν 8 
ἔν-εροι 1 
ἔν-θεος 2 
ἔν-θρυπτος 1 
ἔν-νυμι 1 
ἔν-ρυθμος 1 
ἔν-σπονδος 1 
ἔν-τερο-ν 2 
ἔναξα 2 
ἔνασσα 1 
ἔνατος 3 
ἔνδεια 1 
ἔνδηλα 1 
ἔνδον 4 
ἔνειμα 1 
ἔνειμε 2 
ἔνεισι 1 
ἔνερθε 1 
ἔνεστι 1 
ἔνεστιν 1 
ἔνευσα 2 
ἔνησα 2 
ἔνθ' 3 
ἔνθα 31 
ἔνθεν 11 
ἔνθεο 2 
ἔνθυμος 1 
ἔνι 4 
ἔνι-σπε 1 
ἔνι-σπον 1 
ἔνιοι 2 
ἔννεκα 1 
ἔννεον 1 
ἔννεπε 1 
ἔννοιά 1 
ἔνοχος 5 
ἔνοχός 1 
ἔντες 1 
ἔνωσα 1 
ἔξ 1 
ἔξαιτον 1 
ἔξαμμαι 1 
ἔξαρνος 1 
ἔξαρνός 2 
ἔξασμαι 1 
ἔξεσα 1 
ἔξεσμαι 1 
ἔξεστί 1 
ἔξεστι 2 
ἔξεστιν 7 
ἔξευγμαι 1 
ἔξηνα 1 
ἔξιμεν 1 
ἔξοιδα 1 
ἔξυσα 1 
ἔξυσμαι 1 
ἔξω 7 
ἔξωθεν 1 
ἔοι 1 
ἔοιγμεν 2 
ἔοικα 20 
ἔοικα; 1 
ἔοικας 5 
ἔοικε 6 
ἔοικεν 3 
ἔοις 1 
ἔολπα 3 
ἔον 2 
ἔοργα 2 
ἔοργας 1 
ἔπαθε 1 
ἔπαθεν 1 
ἔπαθον 4 
ἔπαθόν 1 
ἔπαινοι 1 
ἔπαινον 1 
ἔπαινος 1 
ἔπαιξα 1 
ἔπαιον 4 
ἔπαιον; 1 
ἔπαισα 3 
ἔπαισε 1 
ἔπαισεν 1 
ἔπασχέ 1 
ἔπαυσ' 1 
ἔπαυσα 1 
ἔπαυσαν 1 
ἔπειθέ 1 
ἔπειθε 1 
ἔπειθεν 2 
ἔπειθον 5 
ἔπειρα 1 
ἔπεισα 11 
ἔπεισαν 3 
ἔπεισε 1 
ἔπεισεν 1 
ἔπειτ' 1 
ἔπειτα 14 
ἔπελον 1 
ἔπεμπε 1 
ἔπεμπον 5 
ἔπεμψα 4 
ἔπεμψαν 8 
ἔπεμψε 1 
ἔπεμψεν 2 
ἔπεξα 1 
ἔπερσα 1 
ἔπες-σι 1 
ἔπεσι 1 
ἔπεσον 5 
ἔπεσσι 2 
ἔπετον 2 
ἔπεφνον 2 
ἔπεψα 1 
ἔπη 1 
ἔπηλα 1 
ἔπηξα 2 
ἔπιθον 2 
ἔπιον 4 
ἔπιπτον 2 
ἔπισα 2 
ἔπλαγξα 1 
ἔπλασα 1 
ἔπλε 1 
ἔπλεε 1 
ἔπλει 2 
ἔπλεις 1 
ἔπλεξα 2 
ἔπλεον 4 
ἔπλετο 1 
ἔπλευσα 2 
ἔπλυνα 1 
ἔπλων 2 
ἔπλωσα 1 
ἔπνευσα 3 
ἔπορον 1 
ἔπος 9 
ἔπους 1 
ἔπραθον 2 
ἔπραξα 1 
ἔπραξαν 2 
ἔπρασσεν 1 
ἔπρασσον 2 
ἔπραττε 2 
ἔπραττεν 2 
ἔπραττες 1 
ἔπραττον 1 
ἔπρεψε 1 
ἔπρισα 1 
ἔπταικα 1 
ἔπταισα 1 
ἔπταρα 1 
ἔπταρον 1 
ἔπτην 2 
ἔπτηξα 1 
ἔπτηχα 2 
ἔπτισα 1 
ἔπῃσιν 1 
ἔρ 1 
ἔρ-γμα 1 
ἔρ-φο-ς 1 
ἔρα-μαι 2 
ἔραμαι 5 
ἔρασσα 1 
ἔργα 3 
ἔργαθον 1 
ἔργμαι 1 
ἔργοις 5 
ἔργοισιν 1 
ἔργον 14 
ἔργου 3 
ἔργω 4 
ἔργων 3 
ἔργῳ 4 
ἔρδειν 2 
ἔρδοι 1 
ἔρδω 8 
ἔρειο 2 
ἔρεξα 2 
ἔρεψον 1 
ἔρη 1 
ἔρημοι 1 
ἔρημος 1 
ἔριδα 1 
ἔριδι 1 
ἔριν 1 
ἔρις 3 
ἔρξα 2 
ἔρξεται 1 
ἔρξον 1 
ἔρξω 1 
ἔροιτο 3 
ἔρομαι 3 
ἔρον 3 
ἔρος 2 
ἔρρ 1 
ἔρραισα 1 
ἔρραμαι 1 
ἔρρανα 1 
ἔρρανται 1 
ἔρραξα 1 
ἔρρασμαι 1 
ἔρραψα 1 
ἔρρει 1 
ἔρρεξα 2 
ἔρρεον 1 
ἔρρευσα 1 
ἔρρηξα 3 
ἔρριγα 1 
ἔρριμμαι 1 
ἔρριπτον 1 
ἔρριφα 2 
ἔρριψ' 1 
ἔρριψα 1 
ἔρρω 2 
ἔρρωγα 3 
ἔρρωμαι 1 
ἔρρωσο 1 
ἔρσην 1 
ἔρυμαι 4 
ἔρυσαν 1 
ἔρυτο 3 
ἔρχαται 2 
ἔρχατο 2 
ἔρχεσθαι 1 
ἔρχεται 1 
ἔρχθην 1 
ἔρχομαι 13 
ἔρχονται 1 
ἔρωμαι 1 
ἔρως 5 
ἔρωτ-ος 1 
ἔρωτα 1 
ἔρωτι 1 
ἔρῳ 2 
ἔς-θ-ω 1 
ἔς-σο 1 
ἔσαν 1 
ἔσβεσα 1 
ἔσβεσμαι 1 
ἔσβηκα 3 
ἔσβην 4 
ἔσει 4 
ἔσεισα 1 
ἔσεισε 1 
ἔσεσθαι 5 
ἔσεσθε 5 
ἔσεσθον 2 
ἔσεται 2 
ἔσηνα 1 
ἔσηρα 1 
ἔσησα 1 
ἔσθ' 8 
ἔσθιεν 1 
ἔσθω 1 
ἔσκαμμαι 1 
ἔσκεμμαι 1 
ἔσκηλα 1 
ἔσκληκα 1 
ἔσκον 2 
ἔσκωψα 2 
ἔσμηξα 1 
ἔσμησα 1 
ἔσοιντο 3 
ἔσομαι 13 
ἔσομαι; 1 
ἔσονται 4 
ἔσπαρμαι 2 
ἔσπασα 1 
ἔσπασμαι 3 
ἔσπειρα 1 
ἔσπεισα 1 
ἔσπεισμαι 2 
ἔσπετε 1 
ἔσπευδεν 1 
ἔσπλους 1 
ἔσσα 1 
ἔσσεσθαι 1 
ἔσσεται 3 
ἔσσευα 3 
ἔσσο 1 
ἔσσομαι 1 
ἔσσυμαι 4 
ἔσσυο 2 
ἔσσυτο 1 
ἔστ' 6 
ἔστα-ν 1 
ἔσται 16 
ἔσταλθε 1 
ἔσταλκα 2 
ἔσταλμαι 5 
ἔσταν 5 
ἔσταξα 1 
ἔστασα 1 
ἔστασαν 1 
ἔστε 9 
ἔστειλα 4 
ἔστερξα 1 
ἔστη 2 
ἔστη-σαν 1 
ἔστημεν 2 
ἔστην 14 
ἔστης 2 
ἔστησα 7 
ἔστησαν 5 
ἔστητε 1 
ἔστητον 1 
ἔστι 26 
ἔστιγμαι 1 
ἔστιν 65 
ἔστιξα 1 
ἔστιχον 2 
ἔστον 2 
ἔστοργα 3 
ἔστραμμαι 2 
ἔστρεψα 1 
ἔστρωμαι 1 
ἔστρωσα 1 
ἔστυγον 1 
ἔστυξα 1 
ἔστω 17 
ἔστων 5 
ἔστωσαν 2 
ἔσυρα 1 
ἔσυτο 1 
ἔσφαγμαι 1 
ἔσφαλμαι 1 
ἔσφαξα 1 
ἔσφηλα 1 
ἔσχασα 1 
ἔσχατα 2 
ἔσχατον 2 
ἔσχατος 2 
ἔσχε 2 
ἔσχεθον 2 
ἔσχεν 4 
ἔσχετε 1 
ἔσχηκα 2 
ἔσχομεν 1 
ἔσχον 8 
ἔσχων 1 
ἔσω 2 
ἔσωσά 1 
ἔσωσα 1 
ἔσῃ 3 
ἔσῳσα 1 
ἔτ' 4 
ἔταμον 4 
ἔταξα 1 
ἔταφον 2 
ἔτεγξα 1 
ἔτει 1 
ἔτειλα 1 
ἔτεισα 1 
ἔτεκον 1 
ἔτεμον 7 
ἔτερψα 1 
ἔτεσιν 2 
ἔτετμον 2 
ἔτευξα 1 
ἔτη 11 
ἔτηξα 3 
ἔτι 36 
ἔτικτεν 1 
ἔτιλα 1 
ἔτισα 1 
ἔτλαν 2 
ἔτλη 1 
ἔτλην 3 
ἔτλης 1 
ἔτλησαν 1 
ἔτμηξα 1 
ἔτορον 1 
ἔτος 6 
ἔτραγον 2 
ἔτραπον 4 
ἔτραφον 1 
ἔτρεσα 1 
ἔτρεχον 1 
ἔτρεψα 3 
ἔτρησα 2 
ἔτριψα 1 
ἔτρωσα 1 
ἔττημαι 1 
ἔτυ-μο-ς 1 
ἔτυμον 1 
ἔτυπον 2 
ἔτυχε 2 
ἔτυχον 7 
ἔτυψα 1 
ἔφα 2 
ἔφαγον 3 
ἔφαθ' 1 
ἔφαμεν 1 
ἔφαμεν; 1 
ἔφαν 1 
ἔφαρξα 1 
ἔφασα 1 
ἔφασαν 9 
ἔφασκε 1 
ἔφασκεν 2 
ἔφατε 1 
ἔφατο 2 
ἔφατον 1 
ἔφερε- 2 
ἔφερε-ς 1 
ἔφερο-ν 4 
ἔφερον 2 
ἔφευγε 1 
ἔφευγον 5 
ἔφευρε 1 
ἔφη 48 
ἔφην 7 
ἔφηνα 8 
ἔφηναν 1 
ἔφηνας 1 
ἔφηνε 1 
ἔφης 2 
ἔφησα 3 
ἔφησθα 4 
ἔφθαρ-μαι; 1 
ἔφθαρκα 3 
ἔφθαρμαι 4 
ἔφθασα 2 
ἔφθασαν 1 
ἔφθειρα 2 
ἔφθην 5 
ἔφθιεν 1 
ἔφθιμαι 1 
ἔφθισα 3 
ἔφθιτο 1 
ἔφθορα 1 
ἔφλα 1 
ἔφραζεν 1 
ἔφραξα 1 
ἔφρασα 2 
ἔφριξα 1 
ἔφριξεν 1 
ἔφρυξα 1 
ἔφυ 1 
ἔφυ-σαν 1 
ἔφυγον 8 
ἔφυγον; 2 
ἔφυμεν 1 
ἔφυν 5 
ἔφυρσα 1 
ἔφυς 1 
ἔφυσα 2 
ἔφυσαν 1 
ἔφυσας 1 
ἔχ' 1 
ἔχ-ω 2 
ἔχαδον 1 
ἔχαιρεν 1 
ἔχανον 1 
ἔχε-σκον 1 
ἔχεα 3 
ἔχει 30 
ἔχει; 1 
ἔχειν 45 
ἔχειν· 1 
ἔχεις 15 
ἔχεισθα 1 
ἔχεν 2 
ἔχεσα 1 
ἔχεσθαί 1 
ἔχεσθαι 2 
ἔχεσκον 1 
ἔχεσον 1 
ἔχεται 1 
ἔχετε 2 
ἔχετε· 1 
ἔχευα 3 
ἔχη 1 
ἔχην 2 
ἔχθ-ιστος 1 
ἔχθ-ος 1 
ἔχθ-ρα 1 
ἔχθ-ω 2 
ἔχθομαι 2 
ἔχθος 1 
ἔχθρα 3 
ἔχθρας 1 
ἔχθρης 1 
ἔχθω 3 
ἔχι-ς 1 
ἔχιδναν 1 
ἔχις 1 
ἔχοι 18 
ἔχοιεν 5 
ἔχοιμ' 1 
ἔχοιμι 2 
ἔχοις 2 
ἔχομαι 2 
ἔχομεν 1 
ἔχον 1 
ἔχοντα 4 
ἔχοντας 2 
ἔχοντες 10 
ἔχοντι 3 
ἔχοντος 1 
ἔχουσ' 1 
ἔχουσα 3 
ἔχουσαν 2 
ἔχουσι 7 
ἔχουσιν 7 
ἔχραισμον 1 
ἔχρησα 3 
ἔχρισα 1 
ἔχω 61 
ἔχωμεν 1 
ἔχων 21 
ἔχωσα 1 
ἔχωσι 1 
ἔχῃ 4 
ἔχῃς 1 
ἔψεγμαι 1 
ἔψεξα 1 
ἔψευσα 1 
ἔψευσμαι 2 
ἔψησα 1 
ἔψομαι 1 
ἔψυγμαι 1 
ἔψυξα 1 
ἔω 3 
ἔωθα 2 
ἔωθεν 1 
ἔων 1 
ἔωσα 2 
ἔωσι 2 
ἔωσμαι 2 
ἔϊκτο 2 
ἔϊκτον 3 
ἔϊσκον 1 
ἔὺ 1 
ἔῃ 1 
ἔῃς 1 
ἔῃσι 1 
ἕ 9 
ἕ-εναι 1 
ἕ-ννυμι 1 
ἕ-ς 1 
ἕ-σο 1 
ἕ-στα-θι 1 
ἕ-στα-μεν 2 
ἕ-στα-σαν 1 
ἕ-στα-τε 4 
ἕ-στα-τον 4 
ἕ-ω 1 
ἕ-ῃς 1 
ἕ; 1 
ἕαδα 1 
ἕαδον 2 
ἕαται 2 
ἕατο 1 
ἕβδ-ο-μο-ς 1 
ἕβδεμος 1 
ἕβδομος 2 
ἕδ-ος 1 
ἕδ-ρα 2 
ἕδος 2 
ἕδρ-ανο-ν 1 
ἕδραν 1 
ἕζετο 1 
ἕζομαι 5 
ἕη-σαι 1 
ἕηκα 1 
ἕης 1 
ἕθεν 3 
ἕκ 1 
ἕκ-το-ς 1 
ἕκανσα 1 
ἕκαστα 2 
ἕκαστοι 3 
ἕκαστον 4 
ἕκαστος 19 
ἕκαστος· 1 
ἕκαστόν 1 
ἕκαστός 1 
ἕκτος 2 
ἕκτῃ 1 
ἕλεν 1 
ἕλεος 1 
ἕλεσθε 1 
ἕλησθε 1 
ἕλκ-ω 1 
ἕλκοι 1 
ἕλκος 2 
ἕλκω 5 
ἕλμινς 1 
ἕλοισθ' 1 
ἕλωμαι 1 
ἕλωμεν 1 
ἕμενος 1 
ἕν 7 
ἕν' 1 
ἕνα 5 
ἕνδεκα 2 
ἕνεκ' 1 
ἕνεκά 2 
ἕνεκα 26 
ἕνεκεν 2 
ἕνης 1 
ἕννυμι 8 
ἕντο 1 
ἕντων 1 
ἕνῃ 1 
ἕξ 5 
ἕξει 5 
ἕξειν 4 
ἕξεις 2 
ἕξετ' 1 
ἕξετε 2 
ἕξοι 1 
ἕξομαι 1 
ἕξομεν 2 
ἕξουσι 1 
ἕξουσιν 2 
ἕξω 5 
ἕο 7 
ἕπε-σθε 1 
ἕπεισιν 1 
ἕπεσθαι 7 
ἕπεσθε 1 
ἕπομαι 6 
ἕπονθ' 1 
ἕπονται 2 
ἕπω 1 
ἕπωνται 1 
ἕρδω 1 
ἕρκεϊ 1 
ἕρκος 1 
ἕρπω 4 
ἕρση 1 
ἕς 3 
ἕσαν 1 
ἕσαξα 1 
ἕσας 1 
ἕσθαι 1 
ἕσθε 1 
ἕσθον 1 
ἕσθω 1 
ἕσθων 2 
ἕσθωσαν 2 
ἕσμαι 1 
ἕσπερ 1 
ἕσπερος 1 
ἕσπετο 1 
ἕσπωμαι 1 
ἕσσα 1 
ἕσσαι 1 
ἕσσον 1 
ἕσσω 1 
ἕσσων 2 
ἕστα-θι 1 
ἕστα-μεν 1 
ἕστα-σαν 2 
ἕστα-τε 1 
ἕσταθι 2 
ἕσται 1 
ἕσταμαι 1 
ἕσταμεν 1 
ἕστατον 3 
ἕστηκα 11 
ἕστηκας 1 
ἕστηκε 2 
ἕστο 1 
ἕτε 1 
ἕτερ' 1 
ἕτεροι 1 
ἕτερον 6 
ἕτερος 13 
ἕτερόν 1 
ἕτερός 1 
ἕτοιμοί 1 
ἕτοιμον 2 
ἕτοιμος 5 
ἕτοιμός 2 
ἕτον 1 
ἕτους 1 
ἕτω 1 
ἕτων 1 
ἕτωσαν 1 
ἕψομαι 1 
ἕψω 2 
ἕω 3 
ἕωκα 1 
ἕωμαι 1 
ἕωμεν 1 
ἕως 75 
ἕωσι; 1 
ἕῃς 1 
ἕῳ 1 
Ἐγεσταίων 1 
Ἐλαφηβολιῶνος 1 
Ἐννέα 1 
Ἐξήκεστος 1 
Ἐπίδαυρον 1 
Ἐπαμεινώνδα-ς 1 
Ἐπιδάμνου 1 
Ἐπύαξα 1 
Ἐρέτρια 1 
Ἐρετριεύς 1 
Ἐρεχθεῖ 1 
Ἐριφύλαν 1 
Ἐρυθραίας 1 
Ἑκατομβαιών 1 
Ἑλένη 1 
Ἑλένην 1 
Ἑλλάδα 6 
Ἑλλάδι 1 
Ἑλλάδος 2 
Ἑλλάς 1 
Ἑλλάσα 1 
Ἑλλήνων 23 
Ἑλλής-ποντος 1 
Ἑλλήσποντον 2 
Ἑλλην- 1 
Ἑλληνίδας 1 
Ἑλληνίδων 1 
Ἑλληνίς 1 
Ἑλληνικά 1 
Ἑλληνικόν 3 
Ἑλληνικός 1 
Ἑλληνικῶν 1 
Ἑλληνιστί 1 
Ἑλλησπόντιος 1 
Ἑλλησπόντου 2 
Ἑλλὰς 3 
Ἑρμαῖ 2 
Ἑρμαῖν 1 
Ἑρμαῖς 1 
Ἑρμείας 2 
Ἑρμεα- 1 
Ἑρμη- 1 
Ἑρμοῦ 1 
Ἑρμᾶ 1 
Ἑρμᾶς 1 
Ἑρμῆ 2 
Ἑρμῆ-ν 1 
Ἑρμῆ-ς 1 
Ἑρμῆς 3 
Ἑρμῶν 1 
Ἔλπις 1 
Ἔμβατον 1 
Ἔρως 1 
Ἔρωτι 1 
Ἕκτορος 1 
Ἕκτωρ 2 
Ἕλλην 6 
Ἕλλην-ος; 1 
Ἕλληνας 11 
Ἕλληνες 11 
Ἕλλησι 5 
Ἕλλησιν 5 
ἠ- 1 
ἠ-είδεις 1 
ἠ-είδη 1 
ἠ-μί 1 
ἠ-ϝέ 1 
ἠ-ϝαγην 1 
ἠ-ϝοιγον 1 
ἠ-ϝορων 1 
ἠέ 3 
ἠέλιος 2 
ἠέρα 1 
ἠέρθην 1 
ἠέρι 1 
ἠβουλ- 1 
ἠβουλόμην 1 
ἠγ-αγόμην 1 
ἠγά- 1 
ἠγάασθε 1 
ἠγάθεος 1 
ἠγάσθην 2 
ἠγέρθην 3 
ἠγαγόμην 1 
ἠγας 1 
ἠγασάμην 1 
ἠγγέλην 1 
ἠγγέλθαι 1 
ἠγγέλθη 4 
ἠγγέλθην 3 
ἠγγέλθω 1 
ἠγγέλθων 2 
ἠγγέλμεθα 2 
ἠγγέλμην 1 
ἠγγελ-σα 1 
ἠγγελμένοι 2 
ἠγγελμένος 3 
ἠγγυ- 1 
ἠγγύησα 1 
ἠγγύων 1 
ἠγερ-σα 1 
ἠγερέθομαι 2 
ἠγνόουν 1 
ἠγορεύκη 1 
ἠγρόμην 3 
ἠγωνίζοντο 1 
ἠγόρευκα 1 
ἠδέ 5 
ἠδέσθην 2 
ἠδίκησαν 1 
ἠδίκητο 1 
ἠδικεῖτο 1 
ἠδικημένοι 1 
ἠδικημένοις 1 
ἠδικημένων 1 
ἠδικοῦμεν 1 
ἠδυν- 1 
ἠδυνάμην 1 
ἠδυνήθην 1 
ἠδύνω 1 
ἠδὲ 2 
ἠείδει 1 
ἠείδεις 1 
ἠερέθομαι 1 
ἠθέληκα 1 
ἠθέλησα 1 
ἠθέλησαν 1 
ἠθέλησας 1 
ἠθέλομεν 1 
ἠθελήσαμεν 2 
ἠκ-ηκόη 1 
ἠκ-κλησίαζον 2 
ἠκεσάμην 1 
ἠκηκόη 1 
ἠκούσθην 1 
ἠκροασάμην 1 
ἠκόντιζον 2 
ἠλάθην 1 
ἠλάλαξα 1 
ἠλάσθην 2 
ἠλάσκω 1 
ἠλέγχθην 2 
ἠλέλιξα 1 
ἠλέξησα 1 
ἠλήθην 1 
ἠλίνδημαι 1 
ἠλίφην 1 
ἠλα- 1 
ἠλασάμην 1 
ἠλεάμην 2 
ἠλείφην 1 
ἠλείφθην 2 
ἠλεξάμην 1 
ἠλεξησάμην 1 
ἠλευάμην 2 
ἠλευθέρωσαν· 1 
ἠληλάμην 1 
ἠλινδσα 1 
ἠλλάγ-ην 1 
ἠλλάγην 2 
ἠλλάξαντο 1 
ἠλλάχθην 1 
ἠλπίκη 1 
ἠμέλουν 1 
ἠμέν 1 
ἠμέρθην 1 
ἠμές 1 
ἠμί 6 
ἠμείφθην 1 
ἠμειψάμην 2 
ἠμπ-ειχόμην 1 
ἠμπ-εσχόμην 1 
ἠμπ-ισχόμην 1 
ἠμπλάκημαι 1 
ἠμπόληκα 1 
ἠμπόλων 1 
ἠμυνάμην 1 
ἠμφ-εγνόησα 1 
ἠμφ-εγνόουν 1 
ἠμφί-εσα 2 
ἠμφί-εσμαι 2 
ἠμφίεσα 1 
ἠμφίεσαι 1 
ἠμφίεσε 1 
ἠμφίεσμαι 1 
ἠμφεσβήτησα 1 
ἠμφεσβήτησε 1 
ἠμφεσβήτουν 2 
ἠμφι- 1 
ἠμφι-γνόουν 1 
ἠμφιεσμένη 1 
ἠμφισβήτησεν 1 
ἠμύνετο 1 
ἠμύω 3 
ἠν-ειχόμην 2 
ἠν-εσχόμην 1 
ἠν-ιπ-απον 1 
ἠν-ώχλημαι 1 
ἠν-ώχλησα 1 
ἠν-ώχλουν 2 
ἠνάγκασαν 2 
ἠνάγκασε 1 
ἠνέσχεσθε 1 
ἠνέσχετο 1 
ἠνέχθην 2 
ἠνίπαπον 2 
ἠνανάμην 1 
ἠναντιώθη 1 
ἠναντιώθην 1 
ἠνείχθην 1 
ἠνείχοντο 2 
ἠνεγκάμην 1 
ἠνεγκόμην 1 
ἠνεμόεις 1 
ἠνεμόεσσα 1 
ἠνεσχόμην 1 
ἠνθήκει 1 
ἠνιάθην 1 
ἠντ-εβόλησα 1 
ἠντ-εβόλουν 1 
ἠντ-εδίκησα 1 
ἠντ-εδίκουν 1 
ἠντεδέκει 1 
ἠνυτ-μαι 1 
ἠνώγεα 1 
ἠνώγει 1 
ἠνώχλει 1 
ἠξίου 1 
ἠξίουν 1 
ἠξίωσ' 1 
ἠξίωσαν 2 
ἠξιώθημεν 1 
ἠορτο 1 
ἠος- 1 
ἠοῦς 1 
ἠπίστασο 2 
ἠπίστω 3 
ἠπείγοντο 1 
ἠπείλησαν 1 
ἠπείλουν 1 
ἠπείρου 2 
ἠπείχθην 1 
ἠπιστάμεθα 2 
ἠπιστάμην 5 
ἠπιστήθην 3 
ἠπορήθην; 1 
ἠπορεῖτο 1 
ἠράε- 1 
ἠράμην 2 
ἠράσθην 4 
ἠρέσθην 1 
ἠρήρεα 1 
ἠρήρειστο 1 
ἠρίστησα 1 
ἠρίστων 1 
ἠρας 1 
ἠρασάμην 1 
ἠργάσθην 1 
ἠργαζόμην 2 
ἠργασάμην 1 
ἠρείσθην 1 
ἠρείφθην 1 
ἠρεσάμην 1 
ἠρνήθην 1 
ἠρτύθην 1 
ἠρυκακον 1 
ἠρχόμην 1 
ἠρόθην 1 
ἠρόμην 4 
ἠρύκακον 2 
ἠρύσθην 1 
ἠρώτα 5 
ἠρώτας 1 
ἠρώτηκε 1 
ἠρώτησε 1 
ἠρώτων 5 
ἠρῶ 1 
ἠς 3 
ἠς-τ 1 
ἠσί; 1 
ἠσεβήκασι 1 
ἠσεβημένα 1 
ἠσθένει 3 
ἠσθένησε 1 
ἠσπάζετο 1 
ἠσπάζοντο 1 
ἠτί 1 
ἠτίμησαν 1 
ἠτίμωκεν 1 
ἠτρέμιζε 1 
ἠττάομαι 1 
ἠφ-ιην 1 
ἠφίει 1 
ἠφίην 1 
ἠφύσσετο 1 
ἠχθέσθην 2 
ἠχθόμεθα 1 
ἠχοῖ 1 
ἠχόϊ 1 
ἠχώ 2 
ἠϊον- 1 
ἠϊών 1 
ἠόα 1 
ἠώς 4 
ἠὲ 4 
ἠΐχθην 1 
ἠΰτε 1 
ἠῶ 1 
ἡ 323 
ἡ- 6 
ἡβάοιμι 1 
ἡβάοντες 2 
ἡβάουσα 2 
ἡβάσκω 1 
ἡβάω 1 
ἡβα- 1 
ἡβα-σκω 1 
ἡβαοντ-yα 1 
ἡβώοιμι 4 
ἡβώοντα 1 
ἡβώοντες 2 
ἡβώωσα 2 
ἡβώῳμι 1 
ἡγέ-ομαι 1 
ἡγέαται 1 
ἡγέομαι 2 
ἡγή-αται 1 
ἡγήσαιο 1 
ἡγήσαντο 1 
ἡγήσονται 1 
ἡγε-μών 1 
ἡγεμον- 2 
ἡγεμον-ία 1 
ἡγεμονίαν 1 
ἡγεμονεύειν 2 
ἡγεμονεύεσθαι 1 
ἡγεμόν-α 1 
ἡγεμόν-ας 1 
ἡγεμόν-ε 1 
ἡγεμόν-ες 1 
ἡγεμόν-ι 1 
ἡγεμόν-οιν 1 
ἡγεμόν-ος 1 
ἡγεμόν-ων 1 
ἡγεμόνας 4 
ἡγεμόνες 4 
ἡγεμόνευεν 1 
ἡγεμόνι 3 
ἡγεμόσι 1 
ἡγεμών 6 
ἡγεῖ 2 
ἡγεῖσθαί 2 
ἡγεῖσθαι 8 
ἡγεῖσθε 1 
ἡγεῖται 3 
ἡγεῖτο 4 
ἡγησάμενος 2 
ἡγησάμην 1 
ἡγησόμενος 2 
ἡγουμένῳ 1 
ἡγούμεθά 1 
ἡγούμεθα 1 
ἡγούμενοι 2 
ἡγούμενος 1 
ἡγούμην 2 
ἡγοῖντο 1 
ἡγοῖσθε 1 
ἡγοῖτ' 1 
ἡγοῖτο 3 
ἡγοῦμαι 8 
ἡγοῦνται 1 
ἡγοῦντο 1 
ἡγῆται 3 
ἡδ-ίων 2 
ἡδ-ονή 2 
ἡδ-ύ-ς 3 
ἡδέ-α 2 
ἡδέ-ε 2 
ἡδέ-οιν 2 
ἡδέ-ος 3 
ἡδέ-σι 2 
ἡδέ-ων 2 
ἡδέα 6 
ἡδέες 1 
ἡδέος 1 
ἡδέων 3 
ἡδέως 7 
ἡδέϊ 2 
ἡδί 1 
ἡδίονι 1 
ἡδίστου 1 
ἡδίστων 1 
ἡδεw- 1 
ἡδεί-αιν 1 
ἡδεία 1 
ἡδείαις 1 
ἡδείας 2 
ἡδείᾳ 1 
ἡδειῶν 1 
ἡδεϝ- 1 
ἡδεῖ 2 
ἡδεῖα 4 
ἡδεῖα-ν 1 
ἡδεῖαι 1 
ἡδεῖς 5 
ἡδομένῳ 2 
ἡδονή 1 
ἡδονήν 3 
ἡδοναὶ 1 
ἡδοναῖς 1 
ἡδονὰς 3 
ἡδονὴν 1 
ἡδονῆς 2 
ἡδονῶν 3 
ἡδυ- 1 
ἡδυν- 1 
ἡδυντέος 1 
ἡδυνω 1 
ἡδόμενοι 1 
ἡδύ 5 
ἡδύ-ν 1 
ἡδύ-ς 2 
ἡδύνθην 1 
ἡδύνω 3 
ἡδύς 8 
ἡδὺ 7 
ἡδὺν 1 
ἡδὺς 1 
ἡκ-ιων 1 
ἡκάμην 2 
ἡλάμην 2 
ἡλίκος 4 
ἡλίου 1 
ἡλικίαν 2 
ἡλικίας 2 
ἡλικίᾳ 2 
ἡλισκόμην 1 
ἡλσαμην 1 
ἡλωκέναι 1 
ἡλόμην 1 
ἡλώκεσαν 1 
ἡμάρτανεν 1 
ἡμάρτηκα 1 
ἡμάρτημαι 1 
ἡμάρτηταί 1 
ἡμάς 1 
ἡμέας 5 
ἡμέρα 8 
ἡμέραι 2 
ἡμέραις 6 
ἡμέραν 15 
ἡμέρας 22 
ἡμέρη 1 
ἡμέρωκε 1 
ἡμέρᾳ 8 
ἡμέτερα 1 
ἡμέτεροι 1 
ἡμέτερον 3 
ἡμέτερος 15 
ἡμέων 3 
ἡμίμναιον 1 
ἡμίν 1 
ἡμίσεα 1 
ἡμίσειαι 2 
ἡμαρτήθην 1 
ἡμαρτήκαμεν 1 
ἡμαρτήκασιν 1 
ἡμε- 1 
ἡμείων 1 
ἡμερ-ινό-ς 1 
ἡμερῶν 2 
ἡμερῶν· 1 
ἡμετέρα 2 
ἡμετέραν 1 
ἡμετέρας 1 
ἡμετέρους 1 
ἡμετέρῃσιν 2 
ἡμεῖς 26 
ἡμι- 1 
ἡμι-θνής 1 
ἡμι-κύκλιος 1 
ἡμι-όλιος 1 
ἡμιδαρεικὰ 1 
ἡμιλλήθην 1 
ἡμιτάλαντα 1 
ἡμιτάλαντον 1 
ἡμιωβόλιον 1 
ἡμᾶς 54 
ἡμᾶς; 1 
ἡμᾶς· 1 
ἡμῖν 73 
ἡμῖν· 1 
ἡμῶν 48 
ἡνί-οχος 1 
ἡνίας 1 
ἡνίκ' 4 
ἡνίκα 9 
ἡνιόχων 1 
ἡομεν 1 
ἡορ- 1 
ἡπάτ-οιν 1 
ἡπάτ-ων 1 
ἡπαρτ 1 
ἡπατ- 2 
ἡπείρῳ 1 
ἡπντος 1 
ἡρμόσθην 1 
ἡρπάσθη 1 
ἡρπάσθην 1 
ἡρπάχθην 1 
ἡρω-ϊκό-ς 1 
ἡρωϊ 1 
ἡρωϝ- 1 
ἡρώ-οιν 1 
ἡρώ-ων 1 
ἡρῷος 1 
ἡς- 2 
ἡς-μαι 1 
ἡς-ντο 1 
ἡσάμην 1 
ἡσθήσομαι 2 
ἡσμαι 1 
ἡσυχάζειν 2 
ἡσυχίαζον 1 
ἡσυχίαν 2 
ἡσυχίας 1 
ἡσυχίου 1 
ἡσυχίᾳ 1 
ἡσυχῇ 1 
ἡσύχαζεν 1 
ἡσύχως 1 
ἡτισοῦν 1 
ἡττάομαι 2 
ἡττήθην 1 
ἡττήθησαν 1 
ἡττήσομαι 1 
ἡττηθέντων 1 
ἡττηθήσομαι 2 
ἡττηθεῖεν 1 
ἡττηθῆναι 1 
ἡττημένοι 2 
ἡττημένων· 1 
ἡττησόμεθα 1 
ἡττωμένων 1 
ἡττώμενοι 1 
ἡττώμενος 1 
ἡττώμην 1 
ἡττᾶσθαι 4 
ἡττῴμεθα 1 
ἡττῶμαι 3 
ἡττῶντο 1 
ἡψήθην 1 
ἢ 233 
ἢν 26 
ἣ 5 
ἣν 24 
ἤ 114 
ἤγ-αγ-ον; 1 
ἤγ-αγον 1 
ἤγαγεν 2 
ἤγαγον 7 
ἤγγειλα 4 
ἤγγελ 1 
ἤγγελθε 3 
ἤγγελθον 4 
ἤγγελκα 4 
ἤγγελλον 1 
ἤγγελμαι 4 
ἤγγελσαι 1 
ἤγγελσο 2 
ἤγγελται 1 
ἤγγελτο 1 
ἤγειρα 4 
ἤγερθεν 1 
ἤγηλα 1 
ἤγρετο 1 
ἤδη 29 
ἤει 1 
ἤειρα 1 
ἤεισα 1 
ἤεισθα 1 
ἤερτο 1 
ἤην 1 
ἤθελε 1 
ἤθελον 5 
ἤκαχον 1 
ἤκειν 1 
ἤκουον 1 
ἤκουσ' 1 
ἤκουσά 1 
ἤκουσα 6 
ἤκουσαν 2 
ἤκουσε 3 
ἤκουσεν 2 
ἤλ 1 
ἤλασα 1 
ἤλαυνεν 1 
ἤλδανον 1 
ἤλεγξα 2 
ἤλειψα 1 
ἤλεξα 1 
ἤλεσα 1 
ἤλευσα 1 
ἤλθετε 2 
ἤλθομεν 4 
ἤλισα 1 
ἤλιτον 1 
ἤλλαγμαι 2 
ἤλλαξα 1 
ἤλπιζον 2 
ἤλπικα 1 
ἤλπισα 1 
ἤλυθ-ο-ν 1 
ἤλυθεν 1 
ἤλυθες 1 
ἤλυθον 1 
ἤλυξα 1 
ἤμβλακον 1 
ἤμβροτον 1 
ἤμειψα 1 
ἤμερσα 1 
ἤμεσα 1 
ἤμπ-ισχον 1 
ἤμπλακον 1 
ἤμυνα 1 
ἤμυξα 1 
ἤμυσα 1 
ἤν 14 
ἤν-εγκα 1 
ἤν-εγκον 1 
ἤν-ι-ς 1 
ἤναρον 1 
ἤνεγκα 3 
ἤνεγκον 1 
ἤνεικα 1 
ἤνεικον 1 
ἤνθει 1 
ἤνθηκε 1 
ἤνθησε 1 
ἤνικα 1 
ἤνοιγον 2 
ἤνοιξα 1 
ἤντεον 1 
ἤνυε 1 
ἤνυσα 2 
ἤνυσμαι 3 
ἤνυτο 1 
ἤνωγον 1 
ἤνωξα 1 
ἤπειρον 1 
ἤπειρος 2 
ἤρ-αρον 1 
ἤραρον 2 
ἤρειξα 1 
ἤρεισα 1 
ἤρειψα 1 
ἤρεσα 2 
ἤρεσα; 1 
ἤρετο 8 
ἤρετό 1 
ἤρθην 2 
ἤρικον 2 
ἤρικον; 1 
ἤριπε 1 
ἤριπεν 1 
ἤριπον 2 
ἤρις 1 
ἤρκεσα 1 
ἤρξατο 2 
ἤρξατό 1 
ἤροσα 1 
ἤρρησα 1 
ἤρτυνα 1 
ἤρτυσα 1 
ἤρυγον 1 
ἤρυξα 1 
ἤρυσα 1 
ἤρχετο 2 
ἤρχθην 1 
ἤρχοντο 1 
ἤρχου 1 
ἤρων 1 
ἤσθιον 1 
ἤσομαι 1 
ἤστην 1 
ἤστον 1 
ἤστραψα 1 
ἤτε 2 
ἤτοι 7 
ἤττων 1 
ἤφασα 1 
ἤφυσα 1 
ἤχ-θην; 1 
ἤχη 1 
ἤχθην 1 
ἤχθηρα 1 
ἤϊα 3 
ἤϊε 3 
ἤϊκτο 2 
ἤϊξα 1 
ἤϊον 2 
ἤϊσαν 3 
ἤϊσκον 1 
ἥ 16 
ἥ-περ 1 
ἥατο 1 
ἥβην 1 
ἥβησα 1 
ἥγηνται 1 
ἥδ' 1 
ἥδ-ιστο-ς 1 
ἥδ-ιστος 1 
ἥδ-ομαι 2 
ἥδε 5 
ἥδεσθαι 4 
ἥδεται 1 
ἥδετο 3 
ἥδιον 4 
ἥδιστα 3 
ἥδιστος 1 
ἥδομαι 7 
ἥδυνα 1 
ἥδυσμαι 2 
ἥδω 1 
ἥκει 2 
ἥκειν 4 
ἥκεις 1 
ἥκετε 3 
ἥκιστά 1 
ἥκιστα 9 
ἥκιστος 1 
ἥκοι 1 
ἥκοιεν 3 
ἥκομεν 7 
ἥκοντες 1 
ἥκουσιν 1 
ἥκω 12 
ἥκων 1 
ἥλικ-ος 1 
ἥλιοι 1 
ἥλιον 2 
ἥλιος 5 
ἥλω 1 
ἥλωκα 1 
ἥλων 3 
ἥμαρτον 1 
ἥμεθα 2 
ἥμενος 1 
ἥμερος 1 
ἥμην 1 
ἥμισυ 3 
ἥμισυν 1 
ἥμισυς 8 
ἥμων 1 
ἥν 2 
ἥνδανον 2 
ἥνπερ 3 
ἥντιν' 1 
ἥντινα 1 
ἥνυκα 1 
ἥξει 5 
ἥξειν 1 
ἥξοντ' 1 
ἥξοντα 3 
ἥξουσιν 1 
ἥξω 2 
ἥπασι 1 
ἥπατ-α 2 
ἥπατ-ε 1 
ἥπατ-ι 1 
ἥπατ-ος 4 
ἥπατος 1 
ἥπερ 1 
ἥρ-ως 1 
ἥρμοκα 1 
ἥρμοσα 1 
ἥρμοσμαι 1 
ἥρμοττεν 1 
ἥρπακα 1 
ἥρπαξα 1 
ἥρπαξε 1 
ἥρπασα 1 
ἥρπασμαι 1 
ἥρω 5 
ἥρω' 1 
ἥρω-α 1 
ἥρω-ας 1 
ἥρω-ε 1 
ἥρω-ες 1 
ἥρω-ι 1 
ἥρω-ος 2 
ἥρω-σι 1 
ἥρωα 3 
ἥρωας 1 
ἥρωες 1 
ἥρωι 2 
ἥρων 2 
ἥρωος 2 
ἥρως 5 
ἥρωϊ 1 
ἥρῳ 3 
ἥρῳν 1 
ἥσθη 1 
ἥσθην 5 
ἥσθω 1 
ἥσομαι 1 
ἥσσων 1 
ἥσυχος 2 
ἥσω 4 
ἥτις 5 
ἥττους 2 
ἥττων 3 
ἥφθην 1 
ἥψατο 1 
ἥψημαι 1 
ἥψησα 1 
ἦ 68 
ἦ-ϝε 1 
ἦα 3 
ἦγες 1 
ἦγμαι 2 
ἦγον 2 
ἦε 5 
ἦε-ν 1 
ἦεν 3 
ἦθ-ος 1 
ἦθος 2 
ἦκον 1 
ἦλθέ 1 
ἦλθε 12 
ἦλθεν 5 
ἦλθες 1 
ἦλθες; 1 
ἦλθον 10 
ἦλφον 1 
ἦμαρ 2 
ἦμεν 6 
ἦμες 1 
ἦμος 3 
ἦν 158 
ἦξα 2 
ἦρ-ι 1 
ἦρ-ος 1 
ἦρα 2 
ἦργμαι 1 
ἦρι 1 
ἦρκα 1 
ἦρμαι 2 
ἦρξα 2 
ἦρξαν 1 
ἦρος 1 
ἦρσα 1 
ἦρχα 1 
ἦρχε 3 
ἦρχον 1 
ἦς 3 
ἦσαν 41 
ἦσθ' 1 
ἦσθα 6 
ἦσθας 1 
ἦσι 2 
ἦσσον 1 
ἦστε 2 
ἦτα 1 
ἦτε 7 
ἦτον 8 
ἦχα 4 
ἦχα; 1 
ἧ 1 
ἧ-κα 1 
ἧδε 1 
ἧκα 7 
ἧκαν 2 
ἧκας 1 
ἧκε 7 
ἧκεν 5 
ἧκεν· 1 
ἧκον 6 
ἧλθον 1 
ἧλιξ 2 
ἧλοι 2 
ἧμαι 8 
ἧμας 1 
ἧμιν 1 
ἧμμαι 1 
ἧν 1 
ἧνται 1 
ἧντο 2 
ἧος 1 
ἧπ-αρ 1 
ἧπαρ 7 
ἧς 11 
ἧσα 1 
ἧσαι 1 
ἧσθαι 1 
ἧσθε 3 
ἧσθον 5 
ἧσο 2 
ἧσσον 1 
ἧσται 1 
ἧστινος 1 
ἧστο 1 
ἧται 1 
ἧτε 1 
ἧτον 2 
ἧττον 11 
ἧχι 1 
ἧψα 1 
Ἠιόνα 2 
Ἠλείων 1 
Ἠλεῖοι 1 
Ἠϊόνα 1 
Ἡράκλειαν 1 
Ἡρακλέες 1 
Ἡρακλειδῶν 1 
Ἡρακληείη 1 
Ἡρακλῆς 1 
Ἡραῖον 1 
Ἡρἁκλειτον 1 
Ἣρη 1 
Ἥραιον 1 
Ἥρη 1 
Ἥρης 1 
Ἥρῃ 1 
Ἥφαιστος 2 
ἰ 4 
ἰ- 2 
ἰά-ομαι 1 
ἰάλλω 2 
ἰάνθην 1 
ἰάομαι 1 
ἰάπτω 2 
ἰάχω 3 
ἰένα 1 
ἰέναι 29 
ἰέναι· 1 
ἰα-τρό-ς 1 
ἰαίνω 2 
ἰακχ- 1 
ἰαλ- 1 
ἰαν- 1 
ἰατρικῆς 3 
ἰατροὺς 1 
ἰατρό-μαντις 1 
ἰατρός 1 
ἰατρὸν 3 
ἰαχ- 1 
ἰαχέω 2 
ἰαχήσω 1 
ἰαύω 1 
ἰδ 4 
ἰδ- 6 
ἰδ-σαν 2 
ἰδ-τε 2 
ἰδέ 4 
ἰδέειν 1 
ἰδέεν 1 
ἰδέσθαι 1 
ἰδέω 1 
ἰδίας 1 
ἰδίοις 2 
ἰδίων 1 
ἰδίᾳ 5 
ἰδε 1 
ἰδεῖν 13 
ἰδιωτευόντων 1 
ἰδιώτην 3 
ἰδιώτης 3 
ἰδιῶταί 1 
ἰδοὺ 1 
ἰδρος- 1 
ἰδυῖα 2 
ἰδών 3 
ἰδὼν 1 
ἰείη 1 
ἰθύνω 1 
ἰθύσῃ 1 
ἰθύω 1 
ἰκ- 2 
ἰν- 1 
ἰνδάλλομαι 1 
ἰοίην 2 
ἰοίτην 1 
ἰού 1 
ἰούσης 1 
ἰοῦσα 1 
ἰοῦσι 1 
ἰππέων 1 
ἰσθμοῦ 1 
ἰσθμὸν 1 
ἰσθμῷ 2 
ἰστέος 2 
ἰσχ- 1 
ἰσχ-ύ-ς 1 
ἰσχναίνω 3 
ἰσχναν- 1 
ἰσχυ-ρό-ς 1 
ἰσχυ-ρός 1 
ἰσχυρίζοντο 1 
ἰσχυρο- 1 
ἰσχυροῖς 1 
ἰσχυρό-τατος 1 
ἰσχυρός 3 
ἰσχυρότερος 1 
ἰσχυρὸν 1 
ἰσχύ-ς 3 
ἰσχύ-ω 2 
ἰσχύουσα 1 
ἰσχύουσι 1 
ἰσχύς 1 
ἰσχύσῃ 1 
ἰσχύω 2 
ἰσό-θεος 1 
ἰσό-ροπος 1 
ἰσό-ρροπος 1 
ἰσό-της 1 
ἰσόκωλον 1 
ἰσόμοιροι 1 
ἰσόρροπος 1 
ἰτέα 1 
ἰτέον 1 
ἰτέος 1 
ἰτητέος 1 
ἰτός 1 
ἰχθυ- 1 
ἰχθυ-βόλο-ς 1 
ἰχθυ-ο-ειδής 1 
ἰχθυ-ο-πώλης 1 
ἰχθυ-ό-εις 1 
ἰχθυίδιον 2 
ἰχθυν-ς 1 
ἰχθυο-φάγος 1 
ἰχθυς 1 
ἰχθύ 1 
ἰχθύ-ας 1 
ἰχθύ-ε 1 
ἰχθύ-ες 1 
ἰχθύ-ν 2 
ἰχθύ-οιν 1 
ἰχθύ-ος 1 
ἰχθύ-ος; 1 
ἰχθύ-ς 3 
ἰχθύ-σι 1 
ἰχθύ-ων 1 
ἰχθύ-ϊ 1 
ἰχθύας 3 
ἰχθύδιο-ν 1 
ἰχθύδιον 2 
ἰχθύε 1 
ἰχθύες 3 
ἰχθύς 8 
ἰχθύων 2 
ἰχθῦ 2 
ἰχθῦς 5 
ἰχώρ 1 
ἰόν 1 
ἰόντες 3 
ἰόντος 3 
ἰόντων 2 
ἰώμην 1 
ἰών 6 
ἰὼν 2 
ἰᾶσθαι 1 
ἰῆς 1 
ἰῇ 1 
ἰῶτα 1 
ἰῷ; 1 
ἱ-στά-μεθα 2 
ἱ-στά-μενος 1 
ἱ-στά-μην 1 
ἱ-στά-ναι 1 
ἱ-στά-ντων 1 
ἱ-στά-σθην 1 
ἱ-στά-σθω 1 
ἱ-στά-σθων 2 
ἱ-στά-την 1 
ἱ-στά-τω 1 
ἱ-στά-των 1 
ἱ-στάς 1 
ἱ-σταί-μεθα 1 
ἱ-σταί-μην 1 
ἱ-σταί-σθην 1 
ἱ-σταί-την 1 
ἱ-σταίη 1 
ἱ-σταίη-μεν 1 
ἱ-σταίη-ν 1 
ἱ-σταίη-ς 1 
ἱ-σταίη-σαν 1 
ἱ-σταίη-τε 1 
ἱ-σταίη-τον 1 
ἱ-σταιή-την 1 
ἱ-σταῖ-μεν 1 
ἱ-σταῖ-ντο 1 
ἱ-σταῖ-ο 1 
ἱ-σταῖ-σθε 1 
ἱ-σταῖ-σθον 1 
ἱ-σταῖ-τε 1 
ἱ-σταῖ-το 1 
ἱ-σταῖ-τον 1 
ἱ-σταῖε-ν 1 
ἱ-στώ-μεθα 1 
ἱ-στᾶσι 1 
ἱ-στῆ-σθε 1 
ἱ-στῆ-σθον 2 
ἱ-στῆ-ται 1 
ἱ-στῆ-τε 1 
ἱ-στῆ-τον 2 
ἱ-στῇ 2 
ἱ-στῇ-ς 1 
ἱ-στῶ 1 
ἱ-στῶ-μαι 1 
ἱ-στῶ-μεν 1 
ἱ-στῶ-νται 1 
ἱ-στῶ-σι 1 
ἱάλλω 1 
ἱάσκομαι 1 
ἱέμεθα 2 
ἱέμεν 1 
ἱέμεναι 1 
ἱέμενος 1 
ἱέμην 1 
ἱέν 1 
ἱέναι 2 
ἱέντων 1 
ἱέραξ 1 
ἱέρεια 1 
ἱέρειαι 1 
ἱέσθην 1 
ἱέσθω 1 
ἱέσθων 2 
ἱέτην 1 
ἱέτω 1 
ἱέτων 1 
ἱέω 2 
ἱαρός 1 
ἱδροι 1 
ἱδροῦν 1 
ἱδροῦντι 1 
ἱδρυτέος 1 
ἱδρυω 2 
ἱδρω- 1 
ἱδρως-yω 1 
ἱδρόα 1 
ἱδρόω 2 
ἱδρύειν 1 
ἱδρύθην 1 
ἱδρύνθην 2 
ἱδρύω 2 
ἱδρώουσα 1 
ἱδρώς 2 
ἱδρώσειε 1 
ἱδρώσω 1 
ἱδρώω 3 
ἱδρώῃ 1 
ἱδρῶ 1 
ἱδρῶν 1 
ἱδρῶσαι 1 
ἱδρῶσι 2 
ἱδρῶτι 1 
ἱδρῶτος 1 
ἱδρῷ 1 
ἱε- 1 
ἱε-ντι 1 
ἱείη 1 
ἱείημεν 1 
ἱείην 1 
ἱείης 1 
ἱείησαν 1 
ἱείητε 1 
ἱείητον 1 
ἱείμεθα 1 
ἱείμην 1 
ἱείς 1 
ἱείσθην 1 
ἱείτην 1 
ἱειήτην 1 
ἱερ-εύ-ς 2 
ἱερ-εῦ-ια 1 
ἱερά 2 
ἱερεύς 2 
ἱερεῖς 2 
ἱεροῖς 3 
ἱερό-ς 1 
ἱερό-συλος 1 
ἱερόν 3 
ἱερὰ 1 
ἱερὸν 1 
ἱερὸς 1 
ἱερῆς 1 
ἱερῶν 1 
ἱερῷ 1 
ἱεῖ 2 
ἱεῖεν 1 
ἱεῖμεν 1 
ἱεῖντο 1 
ἱεῖο 1 
ἱεῖς 3 
ἱεῖσα 1 
ἱεῖσθε 1 
ἱεῖσθον 1 
ἱεῖσι 2 
ἱεῖτε 1 
ἱεῖτο 1 
ἱεῖτον 1 
ἱζάνω 1 
ἱη- 1 
ἱκ- 3 
ἱκ-έ- 1 
ἱκ-έ-της 1 
ἱκ-ε-τις 1 
ἱκ-νέ-ο-μαι 1 
ἱκ-νέ-ομαι 1 
ἱκάνω 3 
ἱκέται 1 
ἱκέταο 1 
ἱκέτευε 2 
ἱκέτευκα 1 
ἱκέτευον 2 
ἱκέτευσα 1 
ἱκέτεω 1 
ἱκανά 2 
ἱκανοί 4 
ἱκανοὶ 3 
ἱκανοὺς 2 
ἱκανω 1 
ἱκανός 3 
ἱκανὰ 3 
ἱκανὴ 2 
ἱκανὸς 2 
ἱκανῶς 3 
ἱκετείαν 1 
ἱκετεύετε 1 
ἱκετεύκη 1 
ἱκετεύομεν 2 
ἱκετεύουσαι 1 
ἱκετεύω 4 
ἱκνέεσθαι 1 
ἱκνέομαι 4 
ἱκνεῖται 1 
ἱκνούμενος 1 
ἱκνοῦμαι 1 
ἱκοίατο 1 
ἱκοίμην 1 
ἱκοῦ 1 
ἱκόμην 1 
ἱλάομαι 2 
ἱλάσκομαι 2 
ἱλα- 3 
ἱλασόμεσθα 1 
ἱλη- 1 
ἱμάσσω 2 
ἱμάτιον 3 
ἱμαντ- 1 
ἱμείρω 1 
ἱμεῖς 1 
ἱππ-εύ-ς 1 
ἱππ-ών 1 
ἱππά-σιμο-ς 1 
ἱππάζομαι 1 
ἱππέα 1 
ἱππέας 3 
ἱππέων 2 
ἱππεύειν 1 
ἱππεύς 2 
ἱππεῖς 3 
ἱππεῦσι 1 
ἱππηλάτα 1 
ἱππικοῦ 1 
ἱππικὸν 1 
ἱππικῷ 1 
ἱππο- 2 
ἱπποκενταύρους 1 
ἱππότα 1 
ἱρέες 1 
ἱστά-αντι 2 
ἱστάμεν 1 
ἱστάμεναι 1 
ἱστάμενος 1 
ἱστάμην 1 
ἱστάν 3 
ἱστάναι 2 
ἱστάντ-α 3 
ἱστάντ-ας 1 
ἱστάντ-ε 2 
ἱστάντ-ες 1 
ἱστάντ-ι 2 
ἱστάντ-οιν 2 
ἱστάντ-ος 2 
ἱστάντ-ων 2 
ἱστάς 4 
ἱστάσα 1 
ἱστάσαιν 1 
ἱστάσαις 1 
ἱστάσας 1 
ἱστάσης 1 
ἱστάσῃ 1 
ἱστέαται 1 
ἱστέατο 2 
ἱστέη- 1 
ἱστέω 2 
ἱστέω-μαι 1 
ἱστία 1 
ἱστίη 1 
ἱστα- 1 
ἱστα-ί-μεθα 1 
ἱστα-ί-μην 1 
ἱστα-ίη-ν 1 
ἱσταίην 2 
ἱσταίμεθα 1 
ἱσταίμην 2 
ἱσταντ-yα 1 
ἱστασῶν 1 
ἱσταῖεν 1 
ἱσταῖμεν 1 
ἱσταῖο 1 
ἱσταῖτο 1 
ἱστη- 1 
ἱστᾶσα 2 
ἱστᾶσα-ν 1 
ἱστᾶσαι 1 
ἱστᾶσι 5 
ἱστᾷ 1 
ἱστῇς 2 
ἱστῶ 2 
ἱστῶμαι 3 
ἱσχω 1 
ἱώμεθα 1 
ἱἑω 1 
ἱἑῃς 1 
ἱᾶσι 1 
ἱῆσθε 1 
ἱῆσθον 2 
ἱῆται 1 
ἱῆτε 1 
ἱῆτον 2 
ἱῇ 2 
ἱῇς 2 
ἱῶ 2 
ἱῶμαι 1 
ἱῶμεν 1 
ἱῶνται 1 
ἱῶσι 1 
ἲς 2 
ἴ 3 
ἴ-κτις 1 
ἴ-στη-μι 2 
ἴ-σχ-ω 1 
ἴα 1 
ἴαν 1 
ἴασι 4 
ἴδ-ρι-ς 1 
ἴδεσκε 1 
ἴδηαι 1 
ἴδιοι 1 
ἴδιος 1 
ἴδμεν 8 
ἴδμεναι 1 
ἴδοι 3 
ἴδοιεν 1 
ἴδοιμι 2 
ἴδον 1 
ἴδω 1 
ἴδωμαι 2 
ἴδωμεν 2 
ἴδῃ 1 
ἴδῃς 1 
ἴε 1 
ἴηλα 1 
ἴητε 1 
ἴητον 2 
ἴθι 7 
ἴθυσε 1 
ἴκμενος 1 
ἴλλομαι 1 
ἴλλω 3 
ἴμεν 7 
ἴμεναι 2 
ἴοι 2 
ἴοιεν 1 
ἴοιμεν 1 
ἴοιμι 3 
ἴοις 1 
ἴοιτε 1 
ἴοιτον 1 
ἴομεν 3 
ἴον 1 
ἴρηξ 1 
ἴς 2 
ἴς-θι 1 
ἴσα 3 
ἴσαις 1 
ἴσαμεν 2 
ἴσαμι 2 
ἴσαν 3 
ἴσαντι 2 
ἴσας 1 
ἴσασι 4 
ἴσασιν 2 
ἴσατε 1 
ἴσατι 1 
ἴσης 1 
ἴσθ' 1 
ἴσθι 20 
ἴσκω 3 
ἴσμεν 6 
ἴσο-ς 1 
ἴσοις 1 
ἴσον 2 
ἴσος 4 
ἴσου 3 
ἴσσασι 1 
ἴστα 1 
ἴστα; 1 
ἴστας 1 
ἴστε 13 
ἴστον 3 
ἴστω 5 
ἴστων 2 
ἴσχεις 1 
ἴσχω 7 
ἴσων 1 
ἴσως 9 
ἴσᾳς 1 
ἴτε 2 
ἴτην 1 
ἴτον 3 
ἴττω 1 
ἴτω 2 
ἴτων 1 
ἴτωσαν 1 
ἴχνη 1 
ἴχνια 1 
ἴω 3 
ἴωμεν 4 
ἴωσι 1 
ἴωσιν 1 
ἴῃ 2 
ἴῃς 2 
ἴῃσθα 1 
ἴῃσιν 1 
ἵ-στα-μαι 1 
ἵ-στα-μεν 2 
ἵ-στα-μεν; 1 
ἵ-στα-νται 1 
ἵ-στα-ντο 1 
ἵ-στα-σαι 1 
ἵ-στα-σαν 1 
ἵ-στα-σθαι 1 
ἵ-στα-σθε 3 
ἵ-στα-σθον 4 
ἵ-στα-σο 2 
ἵ-στα-ται 1 
ἵ-στα-τε 3 
ἵ-στα-το 1 
ἵ-στα-τον 4 
ἵ-στη 2 
ἵ-στη-μι 5 
ἵ-στη-ν 1 
ἵ-στη-ς 2 
ἵ-στη-σι 1 
ἵ-στημι 1 
ἵει 5 
ἵειν 1 
ἵεις 3 
ἵεμαι 5 
ἵεμεν 3 
ἵεν 1 
ἵενται 2 
ἵεντο 1 
ἵεσαι 1 
ἵεσαν 1 
ἵεσθαι 1 
ἵεσθε 3 
ἵεσθον 4 
ἵεσο 2 
ἵεται 1 
ἵετε 3 
ἵετο 1 
ἵετον 4 
ἵζομαι 2 
ἵζω 5 
ἵημι 26 
ἵην 1 
ἵης 2 
ἵησι 3 
ἵκανε 1 
ἵκανον 1 
ἵκετο 1 
ἵκηαι 1 
ἵκηται 1 
ἵκω 5 
ἵκωμαι 1 
ἵλαμαι 1 
ἵλαος 1 
ἵλαος; 1 
ἵλεα 2 
ἵλεω 4 
ἵλεων 6 
ἵλεως 6 
ἵλεῳ 3 
ἵλεῳν 2 
ἵλεῳς 2 
ἵλημι 2 
ἵμας 1 
ἵν' 9 
ἵνα 50 
ἵξομαι 1 
ἵππ-αρχος 1 
ἵππε 2 
ἵππο-ν 1 
ἵππο-ο 1 
ἵππο-ς 4 
ἵπποι 2 
ἵπποιιν 1 
ἵπποιν 1 
ἵπποις 3 
ἵπποισιν 1 
ἵππον 8 
ἵππος 12 
ἵππου 5 
ἵππους 10 
ἵππω 4 
ἵππων 7 
ἵππῳ 3 
ἵπταμαι 4 
ἵστα 1 
ἵσταμαι 5 
ἵσταμεν 1 
ἵσταμεν; 1 
ἵσταμι 1 
ἵσταν 1 
ἵσταο 1 
ἵστασθαι 2 
ἵστασθε 1 
ἵστασκε 2 
ἵστασο 4 
ἵσταται 1 
ἵστη 4 
ἵστημι 29 
ἵστην 2 
ἵστης 1 
ἵστησι 1 
ἵστω 2 
ἵω 2 
ἶλα 1 
ἶσος 2 
ἷζεν 1 
ἷκον 1 
ἷκται 1 
ἷξιν 1 
ἷξον 2 
Ἰακώβ 1 
Ἰδανθύρσου 1 
Ἰλίου 4 
Ἰλιό-θι 1 
Ἰλλυρίους 2 
Ἰνδοὶ 1 
Ἰνδὸν 1 
Ἰνδῶν 2 
Ἰοῦν 1 
Ἰσθμο-ῖ 1 
Ἰσθμοῖ 1 
Ἰσμήνης 1 
Ἰστώνην 1 
Ἰστώνης 1 
Ἰταλία 1 
Ἰταλίας 2 
Ἰταλιώ-της 1 
Ἰων-ικός 1 
Ἰόνιος 1 
Ἰώ 1 
Ἰώνων 1 
Ἱππίας 1 
Ἱπποκράτης 2 
Ἴλιον 1 
Ἴστρος 2 
Ἴων-ες 1 
Ἴωνας 1 
Ἴωνες 2 
Ἶρις 1 
Ἶρον 1 
ὀ-μόργνυμι 1 
ὀ-νί-νη-μι 1 
ὀίομαι 1 
ὀίω 2 
ὀβολοὺς 1 
ὀβολός 1 
ὀβολὸν 1 
ὀγδοήκοντα 2 
ὀγδοηκοντάκις 1 
ὀγδοηκοστός 1 
ὀγδόατος 1 
ὀγδόη 1 
ὀγδώκοντα 3 
ὀδ- 1 
ὀδ-μή 1 
ὀδ-σμη 1 
ὀδελός 1 
ὀδμή 1 
ὀδοντ- 2 
ὀδούς 4 
ὀδυ- 1 
ὀδόντ-ος 1 
ὀδόντων 1 
ὀδύναι 1 
ὀδύνη 1 
ὀδύρεται 1 
ὀδύρετο 1 
ὀδύρομαι 1 
ὀδώδει 1 
ὀδώδυσται 2 
ὀδών 1 
ὀείγω 2 
ὀζέσω 1 
ὀζήσω 1 
ὀζε- 1 
ὀι 1 
ὀιζυρώτατος 1 
ὀιομαι 1 
ὀισάμην 1 
ὀιω 1 
ὀκέλλω 3 
ὀκελ- 1 
ὀκνεῖν 1 
ὀκνεῖτε 1 
ὀκνοίην 2 
ὀκνοῦντι 1 
ὀκνῶ 3 
ὀκτάκις 1 
ὀκτακοσίους 3 
ὀκτακοσιάκις 1 
ὀκτακοσιοστός 1 
ὀκτακόσιοι 1 
ὀκτωκαίδεκα 1 
ὀκτωκαιδεκάκις 1 
ὀκτώ 2 
ὀκτὼ 1 
ὀλ- 1 
ὀλ-ε 1 
ὀλ-ε- 3 
ὀλ-νυ-μι 2 
ὀλ-νυμι 2 
ὀλ-ολύζω 1 
ὀλ-ώλεκα 1 
ὀλέθριοι 1 
ὀλέθρου 1 
ὀλέκεις 1 
ὀλέκω 1 
ὀλές 1 
ὀλέσσω 1 
ὀλέσω 3 
ὀλέω 1 
ὀλίγα 2 
ὀλίγαι 1 
ὀλίγας 2 
ὀλίγιστος 1 
ὀλίγοι 13 
ὀλίγον 4 
ὀλίγος 8 
ὀλίγου 10 
ὀλίγους 1 
ὀλίγῳ 4 
ὀλε- 1 
ὀλείζων 1 
ὀλεῖται 1 
ὀλιγάκις 1 
ὀλιγαρχίας 1 
ὀλιγαρχικὸς 1 
ὀλιγοχρονιώτερον 1 
ὀλιγωρεῖτε 1 
ὀλιγώρως 1 
ὀλισθ- 1 
ὀλισθ-άνω 1 
ὀλισθ-ε- 1 
ὀλισθάνω 4 
ὀλισθαίνω 1 
ὀλισθε- 1 
ὀλλύναι 1 
ὀλνυμι 1 
ὀλο- 1 
ὀλοίμαν 1 
ὀλολυγ- 1 
ὀλολύζω 2 
ὀλολύξομαι 1 
ὀλοφυρ- 1 
ὀλοφυρ-yω 1 
ὀλοφυρομαι 1 
ὀλοφυροῦμαι 1 
ὀλοφυρόμενοι 1 
ὀλοφύρεσθαι 1 
ὀλοφύρομαι 2 
ὀλοφύρρω 1 
ὀλοφύρω 1 
ὀλοῦμαι 1 
ὀλωλότας 1 
ὀλόμενος 2 
ὀλώλεκα 1 
ὀλῶ 1 
ὀμ- 3 
ὀμ-ε- 1 
ὀμ-ο 1 
ὀμ-ο- 1 
ὀμ-ώμοκα; 1 
ὀμε- 1 
ὀμεομαι 1 
ὀμνυέτω 1 
ὀμνύμενος 1 
ὀμνύναι 3 
ὀμνύντες 1 
ὀμνύντων 1 
ὀμνύουσι 1 
ὀμνύω 1 
ὀμο- 4 
ὀμοργ- 1 
ὀμοσθήσομαι 1 
ὀμοσομαι 1 
ὀμοῦμαι 3 
ὀμφ-αλό-ς 1 
ὀμωμόκατε 2 
ὀμόργ-νυμι 2 
ὀμόσαι 1 
ὀμόσας 1 
ὀμόσσῃ 1 
ὀμώμοκα 3 
ὀμώμοκεν 1 
ὀμώμομαι 2 
ὀμώμοσμαι 1 
ὀμώμοσται 1 
ὀμώμοται 2 
ὀν 1 
ὀν-ονη-μι 1 
ὀνήμενος 2 
ὀνήσει 1 
ὀνήσεσθε 2 
ὀνήσω 1 
ὀνί-νη-μι 1 
ὀνίνημι 5 
ὀνίνησιν 1 
ὀνα- 3 
ὀναίμην 1 
ὀνείρατ-ος 2 
ὀνείρου 2 
ὀνειδίζειν 1 
ὀνειδίζετε 2 
ὀνειδίζουσι 1 
ὀνειδίζω 1 
ὀνειροκρίτης 1 
ὀνη- 3 
ὀνινάναι 1 
ὀνο- 1 
ὀνομ-yω 2 
ὀνομάζεσθαι 2 
ὀνομάζομεν 1 
ὀνομάζουσι 1 
ὀνομάζω 1 
ὀνομα-κλυτό-ς 1 
ὀνομαίν-ω 1 
ὀνομαίνω 3 
ὀνομαζόμενον 1 
ὀνομαν-yω 2 
ὀνομαστοὶ 1 
ὀνοματ- 1 
ὀνοματοποιία 1 
ὀνοστός 1 
ὀνοτός 1 
ὀντ- 1 
ὀντ-yα 1 
ὀντός 1 
ὀνυχ- 1 
ὀνόματα 1 
ὀνόματι 1 
ὀνόματος 2 
ὀνόσσομαι 1 
ὀνύχων 1 
ὀξεἶ 1 
ὀξεῖα 1 
ὀξεῖς 1 
ὀξυν- 2 
ὀξυνω 1 
ὀξύμωρον 1 
ὀξύνω 2 
ὀξύς 2 
ὀξύτονος 1 
ὀξὺ 1 
ὀος 1 
ὀπ- 4 
ὀπ-μα 1 
ὀπ-ώρα 1 
ὀπίζομαι 1 
ὀπίσσω 1 
ὀπίσω 1 
ὀποίοις 1 
ὀπυ- 1 
ὀπυίω 3 
ὀπυσω 1 
ὀπυω 1 
ὀπύω 1 
ὀπώρας 1 
ὀρ- 2 
ὀρ-ώρυγμαι; 1 
ὀρ-ώρυχα 1 
ὀρέγ-νυμι 2 
ὀρέγεσθαι 1 
ὀρέγεται 1 
ὀρέγομαι 2 
ὀρέγονται 1 
ὀρέγοντας 1 
ὀρέγω 3 
ὀρέξομαι 1 
ὀρέξω 1 
ὀρέω 1 
ὀρίνω 2 
ὀργ-ίλο-ς 1 
ὀργάνῳ 1 
ὀργή 2 
ὀργήν 1 
ὀργίζεσθε 1 
ὀργίζοιτ' 1 
ὀργίζομαι 1 
ὀργίζονται 4 
ὀργίζω 3 
ὀργαίνω 2 
ὀργαν- 1 
ὀργιζόμενον 2 
ὀργιζόμενος 1 
ὀργιζώμεθα 1 
ὀργιοῦμαι 1 
ὀργισθήσομαι 1 
ὀργιστέος 1 
ὀργὴ 1 
ὀργῆς 7 
ὀργῇ 2 
ὀρεγνυς 1 
ὀρεκτός 1 
ὀρες-ί-τροφος 1 
ὀρθό-ς 1 
ὀρθόν 1 
ὀρθόω 1 
ὀρθῶς 15 
ὀριγνάομαι 1 
ὀρνίθ-ιο-ν 1 
ὀρνίθ-οιν 1 
ὀρνίθ-ων 1 
ὀρνιθ- 4 
ὀρνιθ-σι 2 
ὀρνισσι 1 
ὀρνιτ-σι 1 
ὀροῦμαι 1 
ὀρτάλ-ιχο-ς 1 
ὀρτάλιχος 1 
ὀρταλί-ς 1 
ὀρταλίς 1 
ὀρτύνω 1 
ὀρυκτός 1 
ὀρυμαγδὸς 1 
ὀρυχ- 2 
ὀρφανός 1 
ὀρχ-έ-ομαι 1 
ὀρχέ-ομαι 1 
ὀρχή-ς-τρα 2 
ὀρχήστραν· 1 
ὀρχεῖσθαι 1 
ὀρχη-ς-τής 1 
ὀρωρέχαται 2 
ὀρωρέχατο 1 
ὀρύττω 5 
ὀρώρεγμαι 1 
ὀρώρεμαι 1 
ὀρώρεται 1 
ὀρώρυγμαι 1 
ὀρώρυχα 1 
ὀρῶσαν 1 
ὀσμή 2 
ὀστέα 6 
ὀστέο-ν 3 
ὀστέοιν 1 
ὀστέοις 1 
ὀστέου 1 
ὀστέω 1 
ὀστέων 1 
ὀστέῳ 1 
ὀστεο- 1 
ὀστοῖν 1 
ὀστοῖς 1 
ὀστοῦ 1 
ὀστοῦ-ν 3 
ὀστοῦν 1 
ὀστώ 2 
ὀστᾶ 4 
ὀστῶ 1 
ὀστῶν 1 
ὀστῷ 1 
ὀσφαίνομαι 1 
ὀσφρ-ε- 1 
ὀσφρήσομαι 1 
ὀσφραίνεσθαι 1 
ὀσφραίνομαι 7 
ὀσφραν- 1 
ὀσφραν-yομαι 1 
ὀσφρε- 1 
ὀτοτύζω 1 
ὀτοτύξομαι 1 
ὀτοτύξω 1 
ὀφέλλειε 1 
ὀφέλλω 6 
ὀφίδιον 2 
ὀφείλοντά 1 
ὀφείλω 5 
ὀφειλήσω 1 
ὀφειλε- 2 
ὀφειληθείς 1 
ὀφελ- 5 
ὀφθήσομαι 1 
ὀφθαλμία 1 
ὀφθαλμιάω 1 
ὀφθαλμοί 1 
ὀφθαλμούς 1 
ὀφθαλμοὶ 1 
ὀφθαλμοῖσιν 1 
ὀφθαλμώ 2 
ὀφθῆναι 1 
ὀφι 1 
ὀφλ- 1 
ὀφλ-ε- 2 
ὀφλ-ισκ- 1 
ὀφλ-ισκ-άνω 1 
ὀφλήσω 1 
ὀφλε- 1 
ὀφλεῖν 2 
ὀφλισκάνειν 2 
ὀφλισκάνω 6 
ὀφλών 2 
ὀφρ-ῦ-ς 1 
ὀφρύς 1 
ὀχέων 1 
ὀχεῖσθαι 1 
ὀψέ 3 
ὀψί-γονος 1 
ὀψιμαθής 1 
ὀψὲ 4 
ὀϊστεύειν 1 
ὀϝι 1 
ὀϝι-ς 1 
ὀϝις 1 
ὀἱσατο 1 
ὀΐ-εσσι 1 
ὀΐεσσι 1 
ὀΐομαι 1 
ὀΐος 1 
ὀΐω 1 
ὀΐων 1 
ὁ 472 
ὁ- 2 
ὁ̄ιος 1 
ὁ̄όν 1 
ὁίγιστος 1 
ὁγ' 1 
ὁδέ 1 
ὁδί 3 
ὁδεύειν 1 
ὁδο- 2 
ὁδοί 1 
ὁδοι-πόρος 2 
ὁδοιπεπόρηκα 1 
ὁδοιπορέω 1 
ὁδοποιέω 1 
ὁδούς 3 
ὁδοὶ 1 
ὁδοῖν 1 
ὁδοῖς 1 
ὁδοῦ 7 
ὁδό-ν 1 
ὁδό-ς 1 
ὁδόν 8 
ὁδός 13 
ὁδώ 2 
ὁδὸν 9 
ὁδὸς 6 
ὁδῶν 2 
ὁδῷ 3 
ὁθούνεκα 7 
ὁλίγοι 1 
ὁλκάδα 1 
ὁλκάδας 1 
ὁμ-αλό-ς 1 
ὁμήρους 3 
ὁμίλεον 1 
ὁμίλου 1 
ὁμαιχμία 1 
ὁμαλός 1 
ὁμαρτέω 1 
ὁμαρτή-την 1 
ὁμιλέοι 1 
ὁμιλοῦντας 1 
ὁμιλῶν 1 
ὁμο- 2 
ὁμο-λογέω 1 
ὁμοίαν 2 
ὁμοίας 1 
ὁμοίοις 1 
ὁμοίων 1 
ὁμοίως 4 
ὁμοιοτέλευτος 1 
ὁμοιωθήμεναι 2 
ὁμοιότερον 1 
ὁμοιόω 1 
ὁμολογέω 1 
ὁμολογήσαιμεν 1 
ὁμολογήσειαν 1 
ὁμολογήσειε 1 
ὁμολογήσειεν 1 
ὁμολογήσω 2 
ὁμολογεῖ 1 
ὁμολογεῖν 2 
ὁμολογεῖς 2 
ὁμολογεῖται 4 
ὁμολογοίην 2 
ὁμολογουμένων 1 
ὁμολογούμεθα 1 
ὁμολογοῦσιν 1 
ὁμολογῇς 1 
ὁμολογῶ 6 
ὁμονοῆσαι 1 
ὁμοῖοι 3 
ὁμοῖον 1 
ὁμοῦ 4 
ὁμό-δουλος 1 
ὁμό-θεν 1 
ὁμό-ς 1 
ὁμό-σε 1 
ὁμό-τροπος 1 
ὁμόλογος 1 
ὁμόσε 1 
ὁοᾷ 1 
ὁπηλίκος 1 
ὁπηνίκ' 1 
ὁπηνίκα 4 
ὁπλ-ίτη-ς 1 
ὁπλίζομαι 1 
ὁπλίταις 2 
ὁπλίτας 4 
ὁπλιτῶν 2 
ὁπλότατος 1 
ὁπλότερος 1 
ὁπλἱτας 1 
ὁπλῖται 1 
ὁποθενοῦν 1 
ὁποιους-τινας-οῦν 1 
ὁποιουσδήποθ' 1 
ὁποτέρου 2 
ὁποτέρως 1 
ὁποῖα 2 
ὁποῖοί 2 
ὁποῖον 1 
ὁποῖος 6 
ὁποῖός 1 
ὁπποῖος 1 
ὁππότε 3 
ὁππότερος 1 
ὁπωσοῦν 3 
ὁπόθεν 4 
ὁπόθι 1 
ὁπόσοι 6 
ὁπόσον 1 
ὁπόσος 6 
ὁπόσου 1 
ὁπόσους 2 
ὁπότ' 1 
ὁπόταν 5 
ὁπότε 29 
ὁπότερ' 1 
ὁπότερα 1 
ὁπότεροι 2 
ὁπότερος 4 
ὁρά- 1 
ὁράασθαι 1 
ὁράει 1 
ὁράεις 2 
ὁράεσθαι 1 
ὁράοιτε 1 
ὁράομεν 1 
ὁράοντες 1 
ὁράουσα 1 
ὁράω 18 
ὁράᾳς 2 
ὁράῃ 1 
ὁρέω 4 
ὁρέων 1 
ὁρίζω 2 
ὁρα- 3 
ὁραατε 1 
ὁραατο 1 
ὁρατόν 1 
ὁρατός 2 
ὁρατὸν 1 
ὁρατῷ 1 
ὁρισθέν 1 
ὁρκίζω 1 
ὁρκόω 1 
ὁρμάω 6 
ὁρμέω 2 
ὁρμή 1 
ὁρμήσομαι 1 
ὁρμίζομαι 1 
ὁρμίζω 1 
ὁρμαίνω 2 
ὁρμητήριον 1 
ὁρμισαμένους 1 
ὁρμώμεθον 1 
ὁρμώμενος 1 
ὁρμῶμαι 2 
ὁροωμεν 1 
ὁρτάζω 1 
ὁρτή 1 
ὁρόω 4 
ὁρόωντες 1 
ὁρόωσα 1 
ὁρόωσι 1 
ὁρόῳτε 1 
ὁρᾶν 8 
ὁρᾶσθαι 1 
ὁρᾶται 1 
ὁρᾶτε 9 
ὁρᾷ 6 
ὁρᾷς 6 
ὁρᾷς; 1 
ὁρῇ 1 
ὁρῴη 2 
ὁρῶ 21 
ὁρῶμεν 4 
ὁρῶν 6 
ὁρῶνται 1 
ὁρῶντες 2 
ὁρῶσι 3 
ὁρῶσιν 1 
ὁσάκι 1 
ὁσάκις 4 
ὁσίας 1 
ὁσίου 1 
ὁσίως 1 
ὁσημέραι 1 
ὁστις-δή-ποτε 1 
ὁστις-δηποτ-οῦν 1 
ὁστισοῦν 2 
ὁτέοισι 1 
ὁτιδήποτ' 1 
ὁτιοῦν 4 
ὂ 2 
ὂν 3 
ὃ 22 
ὃν 9 
ὃς 20 
ὄ 1 
ὄ-γδοος 1 
ὄγδοον 1 
ὄγδοος 4 
ὄεσσι 1 
ὄζος 2 
ὄζω 7 
ὄκνον 1 
ὄκνος 1 
ὄλ-λυμι 2 
ὄλβιε 1 
ὄλβιον 2 
ὄλβιος 1 
ὄλεθρον 2 
ὄλεθρος 2 
ὄλεσσα 1 
ὄλλυμαι 2 
ὄλλυμι 12 
ὄλοιο 1 
ὄλοιτο 1 
ὄλωλεν 2 
ὄμ-νυμι 3 
ὄμβρος 1 
ὄμβρῳ 1 
ὄμμα 1 
ὄμματ' 3 
ὄμνυ-μι 1 
ὄμνυθι 1 
ὄμνυμι 14 
ὄμνυν 1 
ὄμοσσα 1 
ὄν 17 
ὄναιο 1 
ὄναιτο 1 
ὄναμαι 1 
ὄναρ 3 
ὄναρ· 1 
ὄνειδος 1 
ὄνειραρ 1 
ὄνειρο-ς 1 
ὄνειρον 1 
ὄνειρος 1 
ὄνησο 3 
ὄνθ' 1 
ὄνο-μαι 2 
ὄνοιτο 1 
ὄνομά 2 
ὄνομα 17 
ὄνομαι 1 
ὄνον 1 
ὄντ' 1 
ὄντ-α 3 
ὄντ-ας 1 
ὄντ-ε 2 
ὄντ-ες 1 
ὄντ-ι 2 
ὄντ-οιν 2 
ὄντ-ος 2 
ὄντ-ων 2 
ὄντα 19 
ὄντας 7 
ὄντες 16 
ὄντι 4 
ὄντος 16 
ὄντων 12 
ὄντως 1 
ὄνυμα 1 
ὄνυξ 2 
ὄνυχ-α 1 
ὄνυχ-ος 1 
ὄπ-ισθεν 1 
ὄπισθε 1 
ὄπισθεν 4 
ὄπωπα 2 
ὄπως 1 
ὄρ-νυμι 2 
ὄργ-ανο-ν 1 
ὄρεα 2 
ὄρει 2 
ὄρες-φι 1 
ὄρεσιν 1 
ὄρη 9 
ὄρημι 2 
ὄρθ-ιο-ς 1 
ὄρθαι 1 
ὄρθριος 2 
ὄρθρον 1 
ὄρθρος 1 
ὄρμενος 1 
ὄρνεις 2 
ὄρνεων 1 
ὄρνι 1 
ὄρνιθ-ας 1 
ὄρνιθ-ε 1 
ὄρνιθ-ες 1 
ὄρνιθ-ι 1 
ὄρνιθ-ος 2 
ὄρνιθ-ος; 1 
ὄρνιθα 2 
ὄρνιθες 1 
ὄρνιθος 1 
ὄρνιν 4 
ὄρνις 14 
ὄρνισι 3 
ὄρνιχ-ος 1 
ὄρνυθι 2 
ὄρνυμαι 1 
ὄρνυμι 7 
ὄρος 13 
ὄρους 3 
ὄρουσαν 1 
ὄρρος 1 
ὄρσεο 2 
ὄρσευ 1 
ὄρσο 1 
ὄρσω 2 
ὄρχι-ς 1 
ὄρωρα 2 
ὄς 1 
ὄσδω 1 
ὄσος 1 
ὄσσε 2 
ὄσσοις 1 
ὄσσων 1 
ὄτα 1 
ὄφ-ι-ς 1 
ὄφελος 3 
ὄφι- 1 
ὄφι-ς 2 
ὄφις 2 
ὄφλειν 1 
ὄφλοιεν 1 
ὄφλω 1 
ὄφλων 1 
ὄφλῃ 1 
ὄφρ' 2 
ὄφρα 10 
ὄχλος 1 
ὄχος 1 
ὄψ 1 
ὄψεαι 1 
ὄψει 5 
ὄψεις 3 
ὄψεσθαι 2 
ὄψεται 1 
ὄψιν 2 
ὄψομαι 3 
ὄψον 1 
ὄϊες 1 
ὄϊν 1 
ὄϊς 2 
ὄϝις 1 
ὅ 94 
ὅ-περ 1 
ὅδ' 3 
ὅδε 32 
ὅθεν 15 
ὅθενπερ 1 
ὅθι 3 
ὅκα 2 
ὅκου 1 
ὅκως 8 
ὅλα 2 
ὅλην 6 
ὅλης 1 
ὅλον 5 
ὅλος 3 
ὅλους 1 
ὅμηρα 1 
ὅμοια 2 
ὅμοιος 3 
ὅμοιόν 1 
ὅμοιός 1 
ὅμορος 1 
ὅμως 13 
ὅν 6 
ὅν-δε 1 
ὅντιν' 3 
ὅντινα 5 
ὅο 1 
ὅου 1 
ὅπερ 11 
ὅπλα 18 
ὅπλο-ν 1 
ὅπλοις 2 
ὅπλον 2 
ὅπλων 4 
ὅποι 22 
ὅπον 1 
ὅπου 11 
ὅππως 3 
ὅππῃ 1 
ὅπως 186 
ὅπως; 1 
ὅπῃ 13 
ὅρ 1 
ὅρα 9 
ὅραε 1 
ὅρκια 3 
ὅρκιον 1 
ὅρκιος 1 
ὅρκοι 3 
ὅρκοις 1 
ὅρκον 5 
ὅρκος 2 
ὅρκους 3 
ὅρκων 1 
ὅρκῳ 1 
ὅρμος 2 
ὅρμῳ 1 
ὅρος 7 
ὅρων 2 
ὅς 83 
ὅς-περ 1 
ὅσα 17 
ὅσαι 1 
ὅσαπερ 1 
ὅσας 1 
ὅσην 6 
ὅσια 2 
ὅσιον 1 
ὅσιόν 2 
ὅσιός 1 
ὅσοι 14 
ὅσον 27 
ὅσος 25 
ὅσου 2 
ὅσους 3 
ὅσπερ 6 
ὅσσα 1 
ὅσσος 1 
ὅστις 80 
ὅστις; 2 
ὅσων 3 
ὅσωνπερ 1 
ὅσῳ 24 
ὅσῳπερ 1 
ὅτ' 7 
ὅταν 26 
ὅτε 74 
ὅτευ 1 
ὅτεων 1 
ὅτεῳ 1 
ὅτι 300 
ὅτινα 1 
ὅτινας 1 
ὅτις 3 
ὅτοις 2 
ὅτου 15 
ὅττεο 1 
ὅττευ 1 
ὅττι 5 
ὅτων 2 
ὅτῳ 15 
Ὀδυσσέως 1 
Ὀδυσσεύς 1 
Ὀλυμπία-θεν 1 
Ὀλυμπία-σι 1 
Ὀλυμπίαζε 1 
Ὀλυμπίασι 1 
Ὀλυμπίῳ 1 
Ὀλυμπι-εῖο-ν 1 
Ὀλυμπιεῖον 1 
Ὀλυνθίους 1 
Ὀλόρου 1 
Ὀλύμπια 5 
Ὀλύμπιο-ς 1 
Ὀλύμπιος 1 
Ὀλύνθιοι 1 
Ὀνήτης 1 
Ὀπούντιο-ς 1 
Ὀποϝεντ-ς 1 
Ὀποῦς 2 
Ὀρέστην 2 
Ὀρέστης 2 
Ὀρφεῖ 1 
Ὀρόντα 1 
Ὀρόνταν 2 
Ὀρόντας 1 
Ὁμήρον 1 
Ὄλουρον 1 
Ὄλυμπον 1 
Ὄλυμπος 1 
Ὅμηρος 1 
ὐμμ- 1 
ὐπά 1 
ὐπα- 1 
ὐπὲρ 1 
ὐσμες 1 
ὑ 1 
ὑέος 1 
ὑββάλλειν 1 
ὑβρίζει 1 
ὑβρίζειν 5 
ὑβρίζοντο 1 
ὑβρίζω 3 
ὑβρίκη 1 
ὑβριζομένους 1 
ὑβριζομένων 1 
ὑβριοῦμαι 1 
ὑβρισθήσομαι 1 
ὑβριστέροις 1 
ὑβριστής 1 
ὑβριστὴς 2 
ὑγίειά 1 
ὑγι-ής 1 
ὑγιής 1 
ὑγιαίνειν 1 
ὑγιαίνουσιν 1 
ὑγιαίνω 2 
ὑγιαν- 1 
ὑγιανῶ 1 
ὑγιε 1 
ὑγιείας 1 
ὑγιεινῶς 1 
ὑγιεῖ 2 
ὑγιεῖς 1 
ὑγιοῦς 1 
ὑγιᾶ 2 
ὑγιῆ 3 
ὑγρὰ 1 
ὑδάτ-ων 1 
ὑδντος 1 
ὑδραίνω 1 
ὑδροφόρος 1 
ὑλάει 1 
ὑλάσκω 1 
ὑλακ- 1 
ὑμάς 1 
ὑμέ 1 
ὑμέας 2 
ὑμές 1 
ὑμέτερ' 1 
ὑμέτεροι 2 
ὑμέτερον 2 
ὑμέτερος 13 
ὑμέων 3 
ὑμίν 2 
ὑμε- 1 
ὑμείων 1 
ὑμετέρα 1 
ὑμετέρου 1 
ὑμετέρους 1 
ὑμετέρων 3 
ὑμετέρῳ 2 
ὑμεῖς 38 
ὑμεῖς; 1 
ὑμμε- 1 
ὑμνοῦσιν 1 
ὑμομενέουσι 1 
ὑμομνῆσαι 1 
ὑμός 1 
ὑμᾶς 59 
ὑμῖν 62 
ὑμῶν 49 
ὑοῦ 1 
ὑπ 2 
ὑπ' 16 
ὑπ-έσχημαι 1 
ὑπ-ήκοος 2 
ὑπ-ίσχομαι 1 
ὑπ-είκω 1 
ὑπ-εικτέος 1 
ὑπ-εμν-ήμυκε 1 
ὑπ-εσχόμην 1 
ὑπ-εύθυνος 1 
ὑπ-εῖκε 1 
ὑπ-ισχ-νέ-ο-μαι 1 
ὑπ-ισχ-νέομαι 1 
ὑπ-ὀλίζων 1 
ὑπάγειν 2 
ὑπάκουσον 1 
ὑπάρχει 1 
ὑπάρχειν 2 
ὑπάρχοντά 1 
ὑπάρχω 1 
ὑπέθετο 1 
ὑπέκ 2 
ὑπέκφυγε 1 
ὑπέλαβον 1 
ὑπέμεινα 1 
ὑπέμειναν 1 
ὑπέμνησ' 1 
ὑπέμνησάς 1 
ὑπέρ 21 
ὑπέρβατον 1 
ὑπέρμεγας 1 
ὑπέρμορα 1 
ὑπέροχος 1 
ὑπέρσχῃ 1 
ὑπέρτατος 1 
ὑπέρτερος 1 
ὑπέρχεσθαι 1 
ὑπέρχθεσθαι 1 
ὑπέσχετο 3 
ὑπέσχου 1 
ὑπέφαινε 1 
ὑπέφαινεν 1 
ὑπήκοοι 2 
ὑπήκοον 1 
ὑπήκοος 2 
ὑπήνεμος 1 
ὑπαί 1 
ὑπαίθριος 1 
ὑπακούειν 2 
ὑπακούσαιμεν 1 
ὑπακούωσι 1 
ὑπαλλαγή 1 
ὑπανίστανται 1 
ὑπαὶ 1 
ὑπδ 1 
ὑπείκειν 1 
ὑπείληφα 1 
ὑπείρ 1 
ὑπείροχος 2 
ὑπεδέξαντο 1 
ὑπεκπροφύγοιμι 1 
ὑπεκτρέχω 1 
ὑπελάμβανον 1 
ὑπεξέθεντο 1 
ὑπεξέρχεσθαι 1 
ὑπερ-ή-φανος 1 
ὑπερ-πέπαικα 1 
ὑπερέβαινον 1 
ὑπερέχειν 3 
ὑπερβάλλειν 2 
ὑπερβάλληται 1 
ὑπερβάλῃ 1 
ὑπερβέβηκα; 1 
ὑπερβαίνειν 3 
ὑπερβαίνω 1 
ὑπερβαλοίμεθ' 2 
ὑπερβασία 1 
ὑπερβολὴν 1 
ὑπερβὰς 1 
ὑπερενεγκόντες 1 
ὑπερεπιθυμούντων 1 
ὑπερετίθεα 1 
ὑπερκάθηνται 1 
ὑπερμαχεῖν 1 
ὑπερφέρομεν 1 
ὑπερφρονεῖν 1 
ὑπερφυὲς 1 
ὑπερφυῶς 1 
ὑπερώριστ' 1 
ὑπεσχημένων 1 
ὑπεχ- 1 
ὑπεχέτω 1 
ὑπεχώρουν 2 
ὑπεύθυνος 2 
ὑπηρέταις 1 
ὑπηρέτης 2 
ὑπηρεσία 1 
ὑπηρετέω 1 
ὑπηρετα- 1 
ὑπηρετεῖ 1 
ὑπηρετῶ 2 
ὑπιέναι 1 
ὑπισχνέομαι 2 
ὑπισχνεῖσθαι 1 
ὑπισχνεῖται 1 
ὑπισχνεῖτο 1 
ὑπισχνούμενος 1 
ὑπισχνοῦμαί 1 
ὑπισχνοῦμαι 5 
ὑπισχνοῦντο 2 
ὑπνόοντας 1 
ὑπνώοντας 1 
ὑπο-διδάσκαλος 1 
ὑπο-μιμνῄσκω 1 
ὑπο-στρώσω 1 
ὑπο-σχήσομαι 1 
ὑποδέδυκεν 1 
ὑποδέχομαι 1 
ὑποδεεστέρου 1 
ὑποδύεσθαι 1 
ὑποζυγίων 1 
ὑποζύγια 2 
ὑποκαταβαίνειν 1 
ὑποκειμένη 1 
ὑποκειμένων 1 
ὑποκεῖσθαι 2 
ὑποκηρύττεσθαι 1 
ὑποκρινόμενος 1 
ὑποκριτής 1 
ὑπολάβητε 1 
ὑπολάβῃ 2 
ὑπολαβὼν 1 
ὑπολαμβάνει 1 
ὑπολαμβάνεσθαι 1 
ὑπολαμβάνοιτε 2 
ὑπολαμβάνω 2 
ὑπολαμβάνω; 1 
ὑπολείπειν 1 
ὑπολογίζεσθαι 1 
ὑπολογιζομένους 1 
ὑπομένει 1 
ὑπομένειν 1 
ὑπομένω 1 
ὑπομείναντες 1 
ὑπομεῖναι 1 
ὑπομνήσατε 1 
ὑπομνήσω 1 
ὑπονοεῖν 1 
ὑπονοεῖτε 1 
ὑποπέμπειν 1 
ὑποπτεύομεν 1 
ὑποπτεύσας 1 
ὑποπτεύω 3 
ὑποσπόνδους 3 
ὑποσχέσεις 1 
ὑποσχήσονται 1 
ὑποσχόμενος 1 
ὑποτελὴς 1 
ὑποτιθέναι 1 
ὑποφαίνειν 1 
ὑποφορἁ 1 
ὑποχωρεῖν 1 
ὑποψία 1 
ὑπό 43 
ὑπό-λευκος 1 
ὑπόδικος 1 
ὑπόθεσιν 1 
ὑπόλοιπον 1 
ὑπόσπονδοι 1 
ὑπόσχεσις 1 
ὑπόταξις 1 
ὑπώπτευε 4 
ὑπώπτευον 2 
ὑπὲρ 33 
ὑπὸ 71 
ὑπᾴδειν 1 
ὑπῆρχε 3 
ὑπῆρχεν 2 
ὑστάτιος 1 
ὑστερήσαντες 1 
ὑστεραίαν 2 
ὑστεραίᾳ 8 
ὑστεραῖος 1 
ὑστερεῖν 1 
ὑυῖν 1 
ὑφ' 15 
ὑφάω 1 
ὑφέξειν 1 
ὑφέξω 1 
ὑφίεμαι 1 
ὑφίετο 2 
ὑφίσταμαι 1 
ὑφίστασθαι 1 
ὑφαίνω 3 
ὑφαίρεσις 1 
ὑφαν- 1 
ὑφαντός 1 
ὑφανῶ 1 
ὑφηγήσασθαι 1 
ὑφηγητῆρος 1 
ὑφᾶναι 1 
ὑφῆναι 1 
ὑψ-ηλό-ς 1 
ὑψί-κερως 1 
ὑψίκερως 1 
ὑψηλός 1 
ὑψηλότατα 1 
ὑψηλότερον 1 
ὑψηλῇ 2 
ὑψόσε 1 
ὑϊδεύς 1 
ὑός 2 
ὑύς 1 
ὑὸς 1 
ὔμμε 3 
ὔμμες 3 
ὔμμι 3 
ὔσδος 2 
ὕβρει 3 
ὕβρεως 4 
ὕβρι-ς 1 
ὕβριζον 1 
ὕβρικα 1 
ὕβριν 3 
ὕβρις 3 
ὕβρισα 1 
ὕβρισε 1 
ὕβρισμαι 1 
ὕδ-ρα 2 
ὕδ-ωρ 3 
ὕδατ-α 1 
ὕδατ-ι 1 
ὕδατ-ος 2 
ὕδατι 3 
ὕδατος 3 
ὕδωρ 8 
ὕει 3 
ὕλην 1 
ὕλης 1 
ὕμνοι 1 
ὕμων 1 
ὕο̄ατος 1 
ὕοντος 2 
ὕπ-εικε 1 
ὕπ-νο-ς 1 
ὕπατος 1 
ὕπαυλος 1 
ὕπερ 1 
ὕπνος 3 
ὕπνου 2 
ὕς 2 
ὕς-τερο-ς 1 
ὕστατοι 1 
ὕστατον 1 
ὕστατος 4 
ὕστερον 11 
ὕστερος 4 
ὕψ-ος 1 
ὕψος 2 
ὕω 3 
ὖ 2 
ὗ-ς 2 
ὗμας 1 
ὗμιν 2 
ὗσα 1 
Ὑπερείδην 1 
Ὑρκανίῳ 1 
Ὑστάσπεός 1 
ὠίσθην 1 
ὠδίνειν 1 
ὠδίνω 1 
ὠδίς 2 
ὠδιν- 1 
ὠδυς 1 
ὠδύσα-ο 1 
ὠειγ- 1 
ὠθ- 1 
ὠθ-ε- 1 
ὠθέω 5 
ὠθήσω 1 
ὠθε- 1 
ὠκύς 1 
ὠκὺς 1 
ὠλ-ένη 1 
ὠλίσθηκα 1 
ὠλοφυράμην 1 
ὠλοφύρθην 1 
ὠλόλυξα 1 
ὠμ-ωμόκη 1 
ὠμόθην 2 
ὠμός; 1 
ὠμόσθην 2 
ὠμὴ 1 
ὠμῶν 1 
ὠνάμην 1 
ὠνέομαι 9 
ὠνήθην 1 
ὠνήμην 3 
ὠνήσομαι 2 
ὠνε- 1 
ὠνεόμην 1 
ὠνητή 1 
ὠνητός 1 
ὠνομάζετο 1 
ὠνος 1 
ὠνούμην 1 
ὠνῶμαι 1 
ὠπ-μαι 1 
ὠρέχθην 1 
ὠργίζεσθε 1 
ὠργίσθην 3 
ὠρεξάμην 1 
ὠρθώθην 1 
ὠριγνήθην 1 
ὠρυξάμην 1 
ὠρχοῦντο 1 
ὠρόμην 1 
ὠρύχθην 1 
ὠρύω 1 
ὠσί 2 
ὠσθήσομαι 1 
ὠσφράμην 1 
ὠσφράνθην 1 
ὠσφρόμην 1 
ὠτ- 1 
ὠτ-ί 1 
ὠτ-ός 1 
ὠτότυξα 1 
ὠφέλειαν 1 
ὠφείλετο 1 
ὠφείληκα 1 
ὠφείλησα 1 
ὠφελέω 1 
ὠφελήκη 1 
ὠφελήσειε 1 
ὠφελήσειν 1 
ὠφελήσομαι 2 
ὠφελίαν 1 
ὠφελίας 1 
ὠφελείᾳ 1 
ὠφελεῖν 5 
ὠφεληθήσομαι 2 
ὠφελητέα 1 
ὠφελητέον 1 
ὠφελούμενος 1 
ὠφελοῖμ' 1 
ὠφληκέναι 1 
ὠφληκότες 1 
ὠϊγνύμην 1 
ὠΐσθην 1 
ὡδί 1 
ὡδοιπόρηκα 1 
ὡδοπεποιημένος 1 
ὡδοποιημένος 1 
ὡμιληκὼς 1 
ὡμολογήσαμεν 3 
ὡμολογεῖτ' 1 
ὡμολογεῖτο 1 
ὡμολόγηται 1 
ὡμολόγουν 1 
ὡνήρ 1 
ὡνηρ 1 
ὡπλίζοντο 1 
ὡπλισμένου 1 
ὡρίκη 1 
ὡραία 1 
ὡρμήθην 1 
ὡρμήθησαν 1 
ὡρμίσαντο 1 
ὡρμῶντο 1 
ὡς 490 
ὡσαύτως 5 
ὡσεί 2 
ὡσπερανεί 2 
ὡσπερεί 1 
ὡυτοί 1 
ὡυτός 1 
ὢ 1 
ὢν 11 
ὣς 10 
ὤ 1 
ὤειξα 2 
ὤζεσα 1 
ὤζησα 1 
ὤκειλα 1 
ὤκιστος 1 
ὤλεσα 1 
ὤλετο 1 
ὤλισθον 1 
ὤμνυε 3 
ὤμοι 1 
ὤμοις 1 
ὤμοισιν 1 
ὤμορξα 1 
ὤμοσα 4 
ὤμοσαν 1 
ὤμοσε 1 
ὤμοσεν 2 
ὤμου 1 
ὤν 37 
ὤν; 1 
ὤνατο 1 
ὤνησα 1 
ὤνησο 1 
ὤνια 1 
ὤξυμμαι 1 
ὤξυνα 1 
ὤρ-ορον 1 
ὤργανα 1 
ὤργισα 1 
ὤργισμαι 1 
ὤρεγμαι 1 
ὤρεξα 1 
ὤρθωκα; 1 
ὤριστος 1 
ὤρνυον 1 
ὤρορον 2 
ὤρυγμαι 1 
ὤρυξα 1 
ὤσπερ 1 
ὤστε 1 
ὤσω 1 
ὤτ-ων 1 
ὤτων 1 
ὤφελε 3 
ὤφελλε 1 
ὤφελλον 1 
ὤφελον 11 
ὤφθην 3 
ὤφληκα 1 
ὤφλημαι 1 
ὤφλησα 1 
ὤϊξα 2 
ὥ 3 
ὥμεθα 1 
ὥρα 10 
ὥραν 3 
ὥρας 1 
ὥριζε 1 
ὥριζον 1 
ὥρικα 1 
ὥρισα 1 
ὥρμαινε 2 
ὥρμηθεν 1 
ὥρμηνται 1 
ὥρμησαν 1 
ὥρων 1 
ὥρᾳ 3 
ὥς 31 
ὥσθ' 1 
ὥσπερ 72 
ὥστ' 12 
ὥστε 144 
ὥτινε 3 
ὦ 110 
ὦδέλφ' 1 
ὦμεν 5 
ὦμμαι 3 
ὦμο-ς 1 
ὦν 6 
ὦνερ 1 
ὦρσα 1 
ὦρσε 1 
ὦρτο 2 
ὦς 1 
ὦσα 1 
ὦσι 5 
ὦσμαι 1 
ὦτ-α 1 
ὦτα 2 
ὦφλον 1 
ὧ 3 
ὧ-δε 2 
ὧδ' 3 
ὧδε 10 
ὧμαι 1 
ὧμεν 1 
ὧν 60 
ὧνδρες 1 
ὧνπερ 3 
ὧνται 1 
ὧντινων 5 
ὧραι 1 
ὧρος 1 
ὧς 2 
ὧσι 1 
Ὠιδείου 1 
Ὠιδῇ 1 
Ὠκεανοῖο 1 
Ὠρεόν 1 
Ὠρωπόν 1 
Ὡς 1 
ὰ 1 
ὰδελοην 1 
ὰλλὰ 1 
ὰσέβειαν 1 
ὶ 2 
ὸ 1 
ᾀστέος 1 
ᾄδειν 1 
ᾄδεσθαι 1 
ᾄδοντος 1 
ᾄδω 5 
ᾄξω 1 
ᾄσομαι 2 
ᾄσσειν 1 
ᾄσσω 1 
ᾄττω 3 
ᾅδης 1 
ᾐδέατε 1 
ᾐδέσθην 2 
ᾐδεσάμην 2 
ᾐκ- 1 
ᾐκάσθην 1 
ᾐκίσθην 1 
ᾐκισάμην 1 
ᾐνέθην 1 
ᾐσθόμην 2 
ᾐσχυμμένος 1 
ᾐσχυνόμην 1 
ᾐσχύνθην 3 
ᾐτιάθη 1 
ᾐτιάθην 1 
ᾐτιάσατό 1 
ᾐτιασάμην 1 
ᾐτιᾶτο 1 
ᾑρέθη 5 
ᾑρέθην 1 
ᾑρέθησαν 1 
ᾑρήκη 2 
ᾑρήσομαι 1 
ᾑρεῖτο 1 
ᾑρημένους 1 
ᾔδεα 2 
ᾔδεε 3 
ᾔδει 11 
ᾔδειμεν 1 
ᾔδειν 4 
ᾔδεις 3 
ᾔδεισαν 1 
ᾔδεισθα 2 
ᾔδειτε 1 
ᾔδεμεν 2 
ᾔδεσαν 9 
ᾔδεσμαι 1 
ᾔδετε 2 
ᾔδη 7 
ᾔδης 1 
ᾔδησθα 4 
ᾔεα 1 
ᾔεε 1 
ᾔει 3 
ᾔει-ν 1 
ᾔειμεν 1 
ᾔειν 3 
ᾔεις 2 
ᾔεισθα 2 
ᾔειτε 1 
ᾔεσαν 3 
ᾔκαζον 2 
ᾔκαζον; 1 
ᾔκασα 2 
ᾔκασμαι 1 
ᾔκη 1 
ᾔκισμαι 1 
ᾔνεκα 1 
ᾔνεσα 1 
ᾔνημαι 1 
ᾔνησα 1 
ᾔομεν 1 
ᾔσθετο 1 
ᾔσθημαι 1 
ᾔσθην 1 
ᾔσθησαι 1 
ᾔσθοντο 4 
ᾔστην 2 
ᾔσχυνα 1 
ᾔσχυνε 1 
ᾔτην 1 
ᾔτησα 1 
ᾔτουν 1 
ᾕρηκα 4 
ᾕρημαι 1 
ᾕρουν 1 
ᾖ 26 
ᾖα 4 
ᾖδον 2 
ᾖε 2 
ᾖμεν 1 
ᾖξα 1 
ᾖς 6 
ᾖσα 1 
ᾖσαν 3 
ᾖσεν 1 
ᾖσι 1 
ᾖσμαι 1 
ᾖσμεν 2 
ᾖστε 1 
ᾖστον 2 
ᾖτε 1 
ᾖτον 1 
ᾗ 26 
ᾗπερ 2 
ᾗς 2 
ᾗτινι 1 
ᾠήθη 1 
ᾠήθην 3 
ᾠδή 1 
ᾠδὴν 1 
ᾠδῇ 1 
ᾠκήκη 1 
ᾠκοδομημένον 1 
ᾠκοδόμηκα 1 
ᾠκοδόμηται 1 
ᾠκοδόμουν 1 
ᾠμώχθην 1 
ᾠνοχόει 1 
ᾠχόμην 2 
ᾠόμην 2 
ᾤδηκα 1 
ᾤδησα 1 
ᾤετο 4 
ᾤκηκα 1 
ᾤκησα 1 
ᾤκησαν 1 
ᾤκουν 4 
ᾤκτιρα 1 
ᾤκτιρεν 1 
ᾤκτιρον 2 
ᾤμην 3 
ᾤμωξα 1 
ᾤοντο 2 
ᾤχετο 5 
ᾤχωκα 2 
ᾥτινι 1 
ᾦξα 2 
ᾧ 35 
ᾧτε 10 
ᾧτινι 4 
ᾳ 10 
ᾳσι 1 
ᾶ 3 
ᾶν 2 
ᾶντος 1 
ᾶς 2 
ᾶσα 1 
ῃ 32 
ῃ; 1 
ῃνέθην 1 
ῃς 3 
ῃσι 3 
ῄμην 1 
ῄνεκα 1 
ῄνεσα 1 
ῄνημαι 1 
ῆ 9 
ῆα 2 
ῆας 2 
ῆες 3 
ῆι 2 
ῆν 1 
ῆος 3 
ῆρες 1 
ῆς 18 
ῆται 1 
ῇ 9 
ῇο 1 
ῇς 2 
ῇται 1 
ῇτο 1 
ῖ 2 
ῖα 1 
ῖδος 1 
ῖτις 2 
ῖω 1 
ῤυσάμην 1 
ῤῥ 1 
ῥ 3 
ῥά 6 
ῥάβδος 1 
ῥάπ-τω 1 
ῥάπτω 3 
ῥάττω 2 
ῥέγκω 1 
ῥέει 3 
ῥέζοι 1 
ῥέζω 6 
ῥέξαιμι 1 
ῥέξω 1 
ῥέξῃ 1 
ῥέον 1 
ῥέουσιν 1 
ῥέπει 1 
ῥέπω 1 
ῥέω 13 
ῥή-τρα 1 
ῥή-τωρ 1 
ῥήγ-νυ-μι 4 
ῥήγ-νυμι 2 
ῥήγνυμαι 1 
ῥήγνυμι 10 
ῥήγνυται 1 
ῥήιστος 1 
ῥήξειν 1 
ῥήξω 2 
ῥήτορ-α 2 
ῥήτορ-ας 1 
ῥήτορ-ε 1 
ῥήτορ-ες 1 
ῥήτορ-ι 1 
ῥήτορ-ος 2 
ῥήτορ-σι 2 
ῥήτρα 1 
ῥήτωρ 11 
ῥίζα 1 
ῥίζοθεν 1 
ῥίν 1 
ῥίπ-τ-ω 1 
ῥίπτειν 1 
ῥίπτω 7 
ῥίς 3 
ῥίψ-ασπις 1 
ῥίψει 1 
ῥα 2 
ῥα- 1 
ῥαί-ω 1 
ῥαίνω 3 
ῥαίσω 1 
ῥαίτερος 1 
ῥαίω 3 
ῥαβδοῦχος 1 
ῥαβδό-οχος 1 
ῥαβδός 1 
ῥαγ 1 
ῥαγ- 6 
ῥαγήσομαι 1 
ῥαδ- 1 
ῥαδ-ινό-ς 1 
ῥαδ-νyω 1 
ῥαι-ς-τήρ 1 
ῥαιστήρ 1 
ῥαν- 1 
ῥανῶ 1 
ῥαπτός 1 
ῥαφ- 1 
ῥε- 5 
ῥε-ρυπωμένος 1 
ῥεγyω 1 
ῥερυπωμένος 1 
ῥευ- 1 
ῥευ-ω 1 
ῥευσοῦμαι 1 
ῥευστέος 1 
ῥεχθείς 1 
ῥεύ-σομαι 1 
ῥεύσομαι 2 
ῥεϝ- 1 
ῥεῖ 2 
ῥεῖα 1 
ῥη- 2 
ῥη·κτός 1 
ῥηίδιος 1 
ῥηίτατος 1 
ῥηίτερος 1 
ῥηίων 1 
ῥηγ 1 
ῥηγ- 6 
ῥηγ-μί-ς 1 
ῥηγνυ- 2 
ῥηγνυ-ντι 1 
ῥηγνῦσι 1 
ῥηθέν 1 
ῥηθέντα 1 
ῥηθήσομαι 2 
ῥηθῆναι 1 
ῥητέον 1 
ῥητορ- 2 
ῥητόν 2 
ῥητόρ-οιν 1 
ῥητόρ-ων 1 
ῥητός 1 
ῥητὰ 1 
ῥιγ- 1 
ῥιγ-έω 1 
ῥιγ-ε- 1 
ῥιγ-ε-δανό-ς 1 
ῥιγέω 3 
ῥιγήσω 1 
ῥιγίων 1 
ῥιγε- 1 
ῥιγηλός 1 
ῥιγησα 1 
ῥιγος- 1 
ῥιγοῖ 1 
ῥιγοῦν 1 
ῥιγω- 2 
ῥιγως-yω 1 
ῥιγόω 5 
ῥιγώσω 1 
ῥιγώω 1 
ῥιγῴην 2 
ῥιγῶ 1 
ῥιγῶν 2 
ῥιγῷ 1 
ῥιγῷς 1 
ῥιζα- 1 
ῥιν- 3 
ῥιν-ί 1 
ῥιν-οῖν 1 
ῥιν-ός 1 
ῥιν-ῶν 1 
ῥινοῦ 1 
ῥιπ- 3 
ῥιπ-ή 1 
ῥιπ-τ-έω 1 
ῥιπτέω 2 
ῥιπτω 1 
ῥιπτός 1 
ῥις 2 
ῥισί 1 
ῥιφ- 2 
ῥιψω 1 
ῥοδ-ωνιά 1 
ῥοδο-δάκτυλος 1 
ῥοφέω 2 
ῥοφήσομαι 1 
ῥοφήσω 1 
ῥοῦς 1 
ῥτορ 1 
ῥυ- 1 
ῥυ-θ-μός 1 
ῥυ-ς-μός 1 
ῥυήσομαι 1 
ῥυατο 1 
ῥυε- 2 
ῥυομαι 2 
ῥυπάω 1 
ῥυπαίνω 1 
ῥυπόω 2 
ῥυσομαι 1 
ῥυτός 3 
ῥω- 1 
ῥωγ 1 
ῥωγ- 5 
ῥωχ-μός 1 
ῥόα 1 
ῥόδο-ν 1 
ῥόδων 1 
ῥόον 1 
ῥόπος 1 
ῥύομαι 5 
ῥύω 1 
ῥώ-ννυμι 1 
ῥώμῃ 1 
ῥών-νυμι 1 
ῥώννυμι 1 
ῥἱγει 1 
ῥᾳδίως 7 
ῥᾳθυμίαν 1 
ῥᾴδιον 6 
ῥᾴδιος 3 
ῥᾴτερος 1 
ῥᾴων 1 
ῥᾷον 1 
ῥᾷστα 3 
ῥᾷστον 2 
ῥᾷστος 1 
ῥῆτορ 1 
ῥῖγ-ος 1 
ῥῖγος 1 
ῥῖν-α 1 
ῥῖν-ας 1 
ῥῖν-ε 1 
ῥῖν-ες 1 
ῥῦσθαι 1 
ῥῶ 1 
ῦ 1 
ῦθα 1 
ῦσα 1 
Ῥαδάμανθυς 1 
Ῥαμνοῦς 1 
Ῥαμνόεις 1 
ῳ 20 
ῳ; 1 
ῳήτην 1 
ῳο 1 
ῴζω 1 
ῴη 1 
ῴημεν 1 
ῴην 3 
ῴης 2 
ῴησαν 1 
ῴητε 1 
ῴητον 1 
ῴμεθα 1 
ῴμην 2 
ῴμην; 1 
ῴτην 1 
ῶ 3 
ῶδες 2 
ῶλες 1 
ῶν 9 
ῶν-ος 1 
ῶνος 1 
ῶρες 1 
ῶτ-ος 1 
ῶτος 2 
ῷ 5 
ῷεν 1 
ῷμεν 1 
ῷμι 4 
ῷο 3 
ῷς 1 
ῷτε 1 
ῷτο 3 
ῷτον 1 
† 28 

Powered by PhiloLogic