Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].

Word Count

Total Words: 5444 Total Unique Words: 2805.
Sorted by words [sort by frequencies].

¯˘¯˘¯˘¯ 1 
· 118 
Αἰγέως 1 
Βάκχαις 1 
Βρόμιος 1 
Γαῖαν 1 
Γοργείοισιν 1 
Γοργόνας 1 
Δία 1 
Δίκας 1 
Δελφός 1 
Δηλίαν 1 
Διός 3 
Διὸς 6 
Ζεύς 1 
Ζεὺς 9 
Ζηνί 1 
Ζηνὸς 1 
Θέμιν 1 
Θησέως 2 
Θησῇδος 1 
Κλυταιμήστρα 1 
Κραναοῦ 1 
Κρόνον 1 
Κωρυκὶς 1 
Κύπρις 1 
Λατοῦς 1 
Λιβυστικοῖς 1 
Λοξίας 2 
Λοξίου 4 
Λοξίᾳ 1 
Μοίρας 1 
Μοῖρ 1 
Μοῖρά 1 
Μοῖραι 1 
Νυκτὸς 4 
Νύξ 3 
Νὺξ 1 
Πέλοπος 1 
Παλλάδος 8 
Παλλάς 2 
Παλλὰς 3 
Παρνησοῦ 1 
Πειθοῦς 2 
Πενθεῖ 1 
Πλειστοῦ 1 
Ποσειδῶνος 1 
Σκαμάνδρου 1 
Σκύθῃσιν 1 
Τάρταρόν 1 
Τιτανὶς 1 
Τρίτωνος 1 
Τροίαν 1 
Τυρσηνικὴ 1 
Φέρητος 1 
Φινέως 1 
Φλεγραίαν 1 
Φοίβη 1 
Φοίβης 1 
Φοίβου 1 
Φοίβῳ 1 
Φοῖβ 1 
Χθονὸς 1 
ας 1 
αἰανὴς 2 
αἰανῆ 2 
αἰανῶς 1 
αἰγίδος 1 
αἰδεσθεὶς 1 
αἰδεῖσθε 1 
αἰδουμένους 1 
αἰδοῖον 1 
αἰδοῦμαι 1 
αἰδόμενός 1 
αἰεὶ 5 
αἰθέρι 1 
αἰνέσω 1 
αἰνέσῃς 1 
αἰνῶ 2 
αἰπολούμεναι 1 
αἰσιμίαισι 1 
αἰσχρῶς 1 
αἰτίαν 2 
αἰτίας 1 
αἰχμαλώτων 1 
αἰχμὰς 1 
αἰῶνα 1 
αἰῶνος 1 
αἱ 1 
αἱμάτων 2 
αἱματηρὰ 1 
αἱματηρὰς 1 
αἱματηρὸν 1 
αἱματορρόφου 1 
αἱμοσταγὲς 1 
αἱρουμένη 1 
αἴδεσαι 1 
αἴρειν 1 
αἵδ 1 
αἵματι 2 
αἵματος 7 
αἵτε 1 
αἶα 1 
αἶστος 1 
αἷμ 2 
αἷμα 8 
αἷς 1 
αὐδᾶ 1 
αὐθέντης 1 
αὐονὰ 2 
αὐτάδελφον 1 
αὐτουργίαι 1 
αὐτοὶ 1 
αὐτοῖσι 1 
αὐτοῖσιν 1 
αὐτοῦ 3 
αὐτόκλητος 1 
αὐτόν 1 
αὐτόπρεμνον 1 
αὐτός 2 
αὐτόσσυτος 1 
αὐτὸν 2 
αὐτὸς 4 
αὐτῶν 1 
αὐτῷ 2 
αὐχοῦντ 1 
αὖ 2 
αὖθις 2 
αὖτέ 1 
αὖτε 1 
αὗται 3 
βάλῃς 1 
βάσιν 1 
βέβαια 1 
βέλος 1 
βέλτατα 1 
βίαν 1 
βίον 2 
βίου 2 
βαλεῖ 2 
βαλεῖν 1 
βαλοῦσά 1 
βαρεῖα 1 
βαρεῖαν 1 
βαρεῶν 1 
βαρυπεσῆ 2 
βαρυστόνως 1 
βαρύκοτος 2 
βαρύν 1 
βαρὺ 1 
βαρὺν 1 
βδελύκτροποι 1 
βιαίως 1 
βιβῶντ 1 
βιότου 1 
βιότους 1 
βλάβα 2 
βλάβας 2 
βλάβην 1 
βλάψῃ 1 
βλέπειν 1 
βλοσυρὸν 1 
βορβόρῳ 1 
βοσκὰν 1 
βοτοῖσι 1 
βοτοῦ 1 
βοτῆρος 1 
βοτῶν 1 
βουκολούμενος 1 
βουλευμάτων 1 
βουλευτήριον 2 
βουλευτηρίου 1 
βουλεύμασιν 1 
βουλεύω 1 
βουλῇ 1 
βοὴν 1 
βρέμειν 1 
βρέτας 6 
βρέτει 1 
βρίζει 1 
βροτείοις 1 
βροτείου 1 
βροτείων 2 
βροτοί 1 
βροτοκτονοῦντας 1 
βροτοσκόπων 1 
βροτοφθόρους 2 
βροτούς 2 
βροτοῖς 5 
βροτοῖσι 2 
βροτοῖσιν 1 
βροτός 1 
βροτὸς 1 
βροτῶν 9 
βρωτῆρας 1 
βρότεα 1 
βωμοῖς 1 
βωμὸν 1 
βωμῷ 1 
βόσκημα 1 
βὰς 1 
βᾶτε 1 
γ 3 
γάμου 1 
γάνυμαι 1 
γάρ 14 
γένει 1 
γένοιθ 1 
γένοιτ 3 
γένοιτο 3 
γένος 5 
γένους 1 
γένῃ 1 
γέρας 2 
γήρυμα 1 
γίγνεται 3 
γαίας 3 
γαμηλίου 1 
γαμόρῳ 1 
γαῖαν 2 
γε 4 
γεγραμμένας 1 
γελᾷ 1 
γελῶμαι 2 
γενέθλιον 1 
γενέσθαι 2 
γενήσομαι 1 
γενεθλίου 1 
γενναῖον 1 
γεραιτέρα 1 
γηράσκων 1 
γιγνομέναισι 1 
γλώσσης 3 
γλῶσσαν 1 
γνισμα 1 
γνώμης 2 
γραίας 1 
γραῖαι 1 
γραῦς 1 
γυναικείων 1 
γυναικός 2 
γυναικὶ 1 
γυναικὸς 2 
γυναικῶν 2 
γυναῖκας 1 
γόνος 1 
γὰρ 55 
γᾶ 1 
γᾶν 3 
γᾶς 4 
γᾷ 3 
γῆθεν 1 
γῆν 3 
γῆς 4 
γῇ 1 
δ 123 
δέ 13 
δέδεγμαι 1 
δέδοικεν 1 
δέει 1 
δέκτωρ 1 
δέμας 1 
δέξαιτ 1 
δέξομαι 1 
δέρην 1 
δέσμιον 1 
δέσμιος 2 
δέχου 2 
δή 3 
δίδαξον 2 
δίδωσι 1 
δίκα 4 
δίκαι 1 
δίκαια 1 
δίκαιον 3 
δίκαιος 3 
δίκαν 2 
δίκας 8 
δίκη 3 
δίκην 11 
δίκης 6 
δίκῃ 3 
δίνᾳ 1 
δίωκε 1 
δαΐου 1 
δαίμονές 1 
δαίμονας 2 
δαίμονες 1 
δαίμων 1 
δαίσεις 1 
δαιδάλῳ 1 
δαιμόνων 6 
δακρύων 1 
δαμίου 1 
δαναιᾶν 2 
δείξω 1 
δείσασα 1 
δεδεγμένη 1 
δεδοικὼς 1 
δεδορκόσιν 1 
δεδόκηκεν 1 
δεινὰ 3 
δεινὴ 1 
δεινὸν 2 
δεινὸς 1 
δεινῆς 1 
δελτογράφῳ 1 
δενδροπήμων 1 
δερκομένοισι 1 
δεσποτούμενον 2 
δεσπότῃ 1 
δευτέρα 1 
δευτέροις 1 
δεχοίμην 1 
δεόμενος 1 
δεῖ 6 
δεῖπν 1 
δεῖπνον 1 
δεῦρ 2 
δεῦρο 1 
δεῦρό 1 
δημίοις 1 
δηχθῇ 1 
δι 3 
διάγοντες 1 
διάνοια 1 
διάτορος 1 
διέπειν 1 
διαγνῶναι 1 
διαιρέσει 1 
διαιρεῖν 3 
διανοίᾳ 1 
διανομὰς 1 
διανταία 1 
διαπράσσουσιν 1 
διδάσκαλος 1 
διδασκάλου 1 
διδαχθεὶς 1 
διερὸν 1 
δικάζειν 1 
δικάζοντας 1 
δικαίαν 1 
δικαίων 2 
δικαίως 7 
δικαστὰς 2 
δικαστῶν 2 
δικεῖν 2 
διοιχνεῖ 1 
διοσδότοις 1 
διπλοῖσιν 1 
διπλοῦς 1 
διφρηλάτου 1 
διχοστατοῦντ 1 
διόμεναι 1 
διώγμασιν 1 
διώκεις 1 
διώκουσ 2 
διώκων 1 
διὰ 2 
δνοφεράν 1 
δοθέντα 1 
δοκεῖ 1 
δορί 1 
δορὸς 2 
δοῖεν 1 
δοῦναι 1 
δρακαίνης 1 
δρακεῖν 1 
δροίτῃ 1 
δρόσου 1 
δρᾶσαι 1 
δρᾷς 1 
δρῶντα 1 
δρῶσαν 1 
δρῶσιν 1 
δυοῖν 2 
δυσήλιον 1 
δυσαγκόμιστον 1 
δυσαρέστους 1 
δυσαχές 1 
δυσοδοπαίπαλα 1 
δυσομμάτοις 1 
δυσπάλαμοι 2 
δυσπήμαντ 1 
δυσπαλεῖ 1 
δυσπαρήγοροι 1 
δυσπραξίαις 1 
δυσπότου 1 
δυσσεβίας 1 
δυστυχεῖς 2 
δυσφιλῆ 1 
δωμάτων 5 
δόλοι 2 
δόμοις 3 
δόμοισι 2 
δόμος 1 
δόμους 3 
δόμων 7 
δόμῳ 2 
δόξαι 1 
δόρυ 1 
δόσιν 2 
δότε 1 
δύαις 1 
δύας 1 
δύναται 1 
δύσκηλον 1 
δύσοισθ 2 
δύσφορον 2 
δώματ 1 
δώματος 2 
δώρημα 1 
δὲ 59 
δὴ 7 
δᾶ 2 
δῆτ 1 
δῆτα 1 
δῶμα 1 
εἰ 10 
εἰκάσω 1 
εἰκός 1 
εἰμι 2 
εἰμὶ 2 
εἰπεῖν 2 
εἰπὲ 1 
εἰργάσω 1 
εἰς 9 
εἰσάγω 1 
εἰσιν 1 
εἰσόδων 1 
εἱλόμαν 2 
εἴ 4 
εἴη 1 
εἴπερ 1 
εἴπῃς 1 
εἴρηται 2 
εἴσαγε 1 
εἴτε 4 
εἵλεσθέ 2 
εἶ 3 
εἶδόν 1 
εἶεν 1 
εἶναι 4 
εἶπον 2 
εἶχε 1 
εἷς 1 
εὐάνδροισι 1 
εὐεργετεῖν 1 
εὐηλίως 1 
εὐθενεῖν 1 
εὐθενοῦντα 2 
εὐθεῖαν 1 
εὐθυδίκαιοι 1 
εὐκλείας 1 
εὐκλεὴς 1 
εὐμήχανοί 1 
εὐμαθές 1 
εὐμενέστεροι 1 
εὐνὴ 1 
εὐπέμπελον 1 
εὐπιθὴς 1 
εὐπόμπῳ 1 
εὐσεβούντων 1 
εὐφήμως 1 
εὐφαμεῖτε 2 
εὐφιλὴς 1 
εὐφρόνην 1 
εὐχαῖς 1 
εὐχερεί 1 
εὐχῇ 1 
εὑδόντων 1 
εὑρήσεις 1 
εὑρήσομεν 1 
εὑρίσκειν 1 
εὔθυνος 1 
εὔφρονας 1 
εὔφρονες 1 
εὔφρονι 1 
εὔφροσιν 1 
εὔφρων 1 
εὕδει 1 
εὕδεις 1 
εὕδοιτ 1 
εὕδουσα 1 
εὖ 9 
ζώνης 1 
ζῇς 1 
ζῶν 1 
ζῶντά 1 
ζῶντος 1 
ζῶσαν 1 
θ 11 
θάλασσαν 1 
θέλει 1 
θέλεις 3 
θέλξειν 1 
θέλοι 1 
θέμις 2 
θήρ 2 
θήσω 1 
θήσῃ 1 
θαλάμους 1 
θανεῖν 1 
θανοῦσιν 1 
θανόντος 1 
θανὼν 1 
θαυμαστὸς 1 
θαῦμα 1 
θεά 3 
θεάς 1 
θεαί 2 
θεαὶ 1 
θεαῖσι 1 
θελκτήριον 1 
θελκτηρίους 1 
θελούσης 1 
θεοί 1 
θεομυσῆ 1 
θεοφιλεστάτης 1 
θεούς 1 
θεοὶ 2 
θεοῖς 3 
θεοῦ 1 
θερμῷ 1 
θεσμίων 1 
θεσμοὺς 1 
θεσμόν 1 
θεσμὸν 3 
θεσπίσασα 1 
θεσφάτοισι 1 
θεός 6 
θεὸν 1 
θεὸς 2 
θεᾶς 1 
θεῖναι 1 
θεῶν 17 
θηγάνας 1 
θνατῶν 1 
θουρίοις 1 
θρασύν 1 
θρασὺς 1 
θραυομένας 1 
θροούμενος 1 
θρόμβους 1 
θρόνοι 1 
θρόνοις 3 
θρόνοισιν 1 
θρόνον 1 
θρόνους 1 
θρῴσκων 1 
θυμοῦσθαι 1 
θυμοῦσθε 1 
θυμώμασιν 1 
θυμὸν 2 
θυμῷ 1 
θυραῖος 1 
θυσίαις 1 
θύη 1 
θώμιγγος 1 
θῆρα 1 
κάμνειν 1 
κάρα 1 
κάρτ 2 
κάρτα 5 
κάρᾳ 1 
κάτω 2 
κέλσας 1 
κέντρον 1 
κέντρῳ 1 
κέρδος 2 
κήρυσσε 1 
καί 2 
καίπερ 1 
καθ 1 
καθάρσιος 2 
καθέζετο 1 
καθήμενον 1 
καθήσειν 1 
καθίσταμαι 1 
καθαιμάξωσι 1 
καθαιρεῖ 1 
καθαρμούς 1 
καθαρμοῖς 1 
καθαρσίου 1 
καθαρὰς 1 
καθαρὸς 1 
καθευδουσῶν 1 
καθιερωμένος 1 
καθιζάνω 1 
καθιππάζῃ 1 
καθιππάσασθε 2 
καθιππάσω 1 
καινὴν 1 
κακά 2 
κακαῖς 1 
κακοῖς 1 
κακοῦται 1 
κακόν 1 
κακὸν 1 
κακῆς 1 
κακῶν 3 
κακῶς 2 
καλεῖ 1 
καλεῖσθ 1 
καλοῦσα 1 
καλόν 1 
καλῶ 2 
καλῶς 3 
καμοῦμαί 1 
καρανιστῆρες 1 
καρδίαν 2 
καρδίας 3 
καρδίᾳ 2 
καρπόν 1 
καρπὸν 1 
κατ 3 
κατά 2 
κατάπτυστοι 1 
κατέκτα 1 
κατέκτανεν 2 
κατέκτανες 1 
κατέκτανον 1 
κατέκτονας 1 
κατέχειν 1 
καταγνωσθῇ 1 
κατανασσαμένη 1 
καταπτακών 1 
καταρράψας 1 
καταστροφαὶ 1 
κατασφαγείσης 1 
καταφέρω 2 
καταφθίσας 1 
καταφθατουμένη 1 
κατειργαθοῦ 1 
κατελθών 1 
κατευγμάτων 1 
κατεύχομαι 1 
κατηρεφῆ 1 
κατηρτυκὼς 1 
κατισχναίνουσα 1 
κατοικτίζεις 1 
κατὰ 8 
κατῴκισάς 1 
καὶ 144 
κβάλῃς 1 
κείνων 1 
κειμένῳ 1 
κεκασμένον 1 
κεκλήμεθα 1 
κεκλημένου 1 
κελαινοῦ 1 
κελαινόφρων 1 
κελευθοποιοὶ 1 
κελεύμασιν 1 
κελεύσαι 1 
κελεύω 3 
κεραίας 1 
κεραυνός 1 
κερδαλέον 1 
κερδῶν 1 
κευθμῶνας 1 
κεύθεσιν 1 
κεἰ 1 
κεἴ 1 
κηλῖδας 2 
κικλῃσκέτω 1 
κλάδον 1 
κλαγγαίνεις 1 
κληδόνας 1 
κληδόνος 1 
κλύει 1 
κλύειν 1 
κλύοιτ 1 
κλύων 1 
κλῇδας 1 
κλῦθ 1 
κνέφας 2 
κνώδαλα 1 
κοίλη 1 
κοίμα 1 
κοινοφιλεῖ 1 
κοινοῦ 1 
κοινὴν 1 
κοινὸν 1 
κοινῇ 1 
κομπάζεις 1 
κούφως 1 
κοὐ 1 
κράτει 1 
κράτος 2 
κρίνασα 1 
κρίνοντες 1 
κραίνοντος 1 
κρατή 1 
κρατερὸν 2 
κρατηθεῖσ 1 
κρατοῦντες 1 
κριθήσεται 2 
κριθῇ 1 
κρύος 1 
κρύψασ 1 
κρῖναι 1 
κρῖνε 1 
κρῖνον 2 
κτήσεται 1 
κτίσαι 1 
κτίσας 1 
κτίσητε 1 
κτανεῖν 1 
κτανούσης 1 
κτανόντι 1 
κτανών 1 
κτείνουσιν 1 
κυρῶσαι 1 
κόλπον 1 
κόμπασον 1 
κόνις 2 
κόπτει 1 
κόραι 3 
κόρη 1 
κόσμος 1 
κότον 5 
κότος 1 
κότου 1 
κότῳ 1 
κύματος 2 
κύρι 1 
κύριοι 1 
κύριον 2 
κύρσας 1 
κύρω 1 
κύρωσον 1 
κύων 2 
κἀγένοντ 1 
κἀγὼ 2 
κἀκ 2 
κἀκεῖ 1 
κἀκκυνηγετῶ 1 
κἀμοί 1 
κἀμοὶ 1 
κἀν 1 
κἀνέμων 1 
κἀπ 2 
κἀπολακτίσασ 1 
κἀπὶ 1 
κἂν 1 
κἄγωγε 1 
κἄπειθ 1 
κῆρυξ 1 
κῶλα 2 
λάβῃ 1 
λάθῃ 1 
λάμπᾳ 1 
λάχει 1 
λάχη 3 
λάχος 2 
λέγε 1 
λέγειν 4 
λέγεις 3 
λέγοι 1 
λέγουσα 1 
λέγω 9 
λέγων 1 
λέγῃ 1 
λέξαι 2 
λέξας 1 
λέξομεν 1 
λέξω 3 
λέοντος 1 
λέσχας 1 
λήνει 1 
λίβα 1 
λίμνην 1 
λίπω 1 
λαβέ 1 
λαβοῦσα 1 
λαβὲ 3 
λαβὼν 1 
λαγὼ 1 
λαμπάδι 1 
λαμπάδων 1 
λαμπρύνεται 1 
λαμπρὰ 1 
λαμπρὸν 1 
λαπαδνὸν 1 
λαχόντες 1 
λαχὼν 1 
λαῖφος 1 
λείβουσι 1 
λειχὴν 2 
λελεγμένων 1 
λευσμός 1 
λεύσσετε 1 
λεώς 5 
λεὼν 1 
λιπαροθρόνοισιν 1 
λιπὼν 1 
λοβόν 1 
λοιδορεῖς 1 
λοιπόν 1 
λοιπὸν 3 
λοισθίαν 1 
λουτρὰ 1 
λουτρῶν 1 
λυπρός 1 
λυτήριος 2 
λόγοις 1 
λόγον 3 
λόγος 3 
λόγου 3 
λόγους 1 
λόγῳ 3 
λόχος 2 
λύμᾳ 1 
λύσειεν 1 
λὰξ 2 
λῆξιν 1 
μ 9 
μάθ 1 
μάθε 1 
μάθοιμ 1 
μάλ 2 
μάλα 2 
μάντιν 1 
μάντις 4 
μάραινε 1 
μάργους 1 
μάρτυρες 1 
μάρτυς 1 
μάρψει 1 
μάταιοι 1 
μάταν 1 
μάτην 1 
μάχην 1 
μέγα 10 
μέγαν 2 
μέγας 2 
μέλαινα 1 
μέλαιναι 1 
μέλαν 2 
μέλημ 1 
μέλος 2 
μέμ 1 
μέμνησο 1 
μέμφομαι 1 
μέν 1 
μένει 5 
μένειν 3 
μένοι 1 
μένοις 1 
μένος 4 
μέντοι 1 
μένω 2 
μέρει 3 
μέριμναν 1 
μέσων 1 
μέσᾳ 1 
μέσῳ 1 
μέτειμι 1 
μέτεστι 1 
μή 3 
μήθ 1 
μήν 1 
μήποτ 2 
μήτ 3 
μήτε 4 
μήτηρ 3 
μήτοι 1 
μία 1 
μίασμα 1 
μαθεῖν 2 
μαθόνθ 1 
μαινάδων 1 
μακρᾶς 1 
μακρῷ 1 
μαλθακὸς 1 
μαλθαχθεῖσ 1 
μαλλῷ 1 
μαντεύομαι 1 
μαντεύσῃ 1 
μαντεῖα 1 
μαντεῖον 1 
μαντικοῖσιν 1 
μαντικῶν 1 
μαραίνεται 1 
μαρτυρήσων 1 
μαρτυρεῖ 1 
μαρτυρῶν 1 
μαρτύρησον 1 
μαρτύριά 1 
μαρτύρια 1 
μαρτύρομαι 1 
μαστίκτορος 1 
ματαίας 1 
ματροκασιγνῆται 1 
ματροκτόνου 1 
ματροφόνος 1 
ματροφόνου 1 
ματρῷον 1 
ματᾷ 1 
με 10 
μείγνυται 1 
μείζων 1 
μείλιγμα 1 
μεγάλα 2 
μεγάλαι 1 
μεγάλας 1 
μεγίστην 1 
μεγίστῳ 1 
μεγασθενεῖ 1 
μεθίσταμαι 1 
μεθεῖσα 2 
μειλίγματα 1 
μελέσθω 1 
μελέταις 1 
μελέων 1 
μελανείμοσιν 1 
μελεῖν 1 
μερίμνας 1 
μεσολαβεῖ 1 
μετάκοινοι 1 
μετάκοινος 1 
μεταίτιος 1 
μεταμέλῃ 1 
μεταστένειν 1 
μετασχεῖν 1 
μεταῦθις 2 
μετοίκοις 1 
μετοίκων 1 
μετοικίαν 1 
μεῖζον 1 
μηδ 7 
μηδέ 2 
μηδαμοῦ 2 
μηδαμῶς 1 
μηδὲ 3 
μηδὲν 3 
μηνίεται 1 
μηνυτῆρος 1 
μητέρ 1 
μητέρα 1 
μητραλοίαν 1 
μητραλοίας 1 
μητροκτονεῖν 3 
μητροκτόνον 1 
μητροκτόνων 1 
μητρός 1 
μητρὸς 9 
μητρῷον 3 
μηχανὰς 1 
μηχανὴ 1 
μιάσματι 1 
μιάστορ 1 
μιαίνων 1 
μιαιφόνε 1 
μιασμάτοιν 1 
μικτος 2 
μινύθουσιν 1 
μισήματ 1 
μιᾷ 1 
μνήμονες 1 
μοίρας 1 
μοι 10 
μοιρόκραντον 1 
μολεῖν 2 
μολπαῖς 2 
μολόντα 1 
μολὸν 1 
μολὼν 2 
μορφώμασιν 1 
μορφῆς 1 
μου 3 
μους 1 
μοῖρ 1 
μοῖραν 1 
μοῦσαν 1 
μυγμός 2 
μυγμὸς 1 
μυχόν 1 
μυχὸν 1 
μυχῶν 1 
μων 1 
μόλις 1 
μόνη 1 
μόρον 5 
μόρος 1 
μόρσιμος 1 
μόχθοις 1 
μόχθων 1 
μύζοιτ 1 
μύζουσιν 1 
μύθους 2 
μύσος 5 
μὲν 29 
μὴ 39 
μὴν 3 
μᾶλλον 1 
μᾶν 2 
μᾶτερ 4 
μῆκος 1 
μῆλά 1 
μῆνίν 1 
μῆνις 2 
μῆτερ 1 
μῦθος 1 
νέμει 1 
νέμειν 2 
νέμον 1 
νέμονται 1 
νέμων 1 
νέοισι 1 
νέος 2 
νέου 3 
νέων 2 
νίκης 1 
νίκῃ 1 
νίς 1 
ναυβατῶν 1 
ναυπόρους 1 
νεανίδων 1 
νεβροῦ 1 
νεβρὸν 1 
νεκροῖσί 1 
νεκροῖσιν 1 
νενίκησθ 1 
νεοθήλου 1 
νεοπαθὴς 1 
νεοσπαδὲς 1 
νεοσπόρου 1 
νεωτέρας 1 
νεόπτολιν 1 
νεώς 1 
νεώτεροι 3 
νεῶν 1 
νηδύος 2 
νηφάλια 1 
νικάτω 2 
νικήσω 1 
νικηφόρον 1 
νικηφόρου 1 
νικᾶν 1 
νικᾷ 2 
νιν 5 
νομίζεται 2 
νοσφίσῃ 1 
νυκτίσεμνα 1 
νυν 1 
νόμον 1 
νόμος 1 
νόμους 3 
νόμῳ 1 
νόσος 2 
νύμφας 1 
νῦν 11 
νῶν 1 
ξέν 1 
ξένη 1 
ξένοι 2 
ξένον 2 
ξένῳ 2 
ξίφος 1 
ξενοτί 1 
ξιφουλκῷ 1 
ξυγγενὴς 1 
ξυμπέσωσιν 1 
ξυμφέρει 1 
ξυμφορὰς 1 
ξυμφορᾷ 1 
ξυνδικήσων 1 
ξυνοίσω 1 
ξυνοικήτωρ 1 
ξυνοικίαν 1 
ξυνουσίᾳ 1 
ξύμβουλός 1 
ξύμμετρον 1 
ξὺν 5 
ους 1 
οἰζύος 1 
οἰκήσει 1 
οἰκεῖ 1 
οἰκεῖν 3 
οἰκτίσαιτ 1 
οἰκτισμὸν 1 
οἰόμεθ 1 
οἱ 2 
οἴεται 1 
οἴκοις 2 
οἴκοισι 1 
οἴνῳ 1 
οἴχεταί 1 
οἴχεται 4 
οἵ 1 
οἵας 1 
οἶ 4 
οἶδα 3 
οἶδεν 2 
οἶκον 3 
οἶκτον 1 
οἶσθα 1 
οἷ 1 
οἷον 2 
οἷσι 1 
οὐ 28 
οὐδ 13 
οὐδέ 1 
οὐδέν 2 
οὐδενὶ 1 
οὐδενὸς 1 
οὐδεὶς 1 
οὐδὲ 5 
οὐδὲν 8 
οὐκ 23 
οὐκέθ 1 
οὐπώποτ 1 
οὐρανοῦ 1 
οὐχ 1 
οὑμός 1 
οὑπιρρέων 1 
οὓς 1 
οὔ 6 
οὔκ 1 
οὔκουν 1 
οὔποθ 1 
οὔποτ 4 
οὔτ 4 
οὔτε 2 
οὔτι 2 
οὔτις 7 
οὔτοι 5 
οὕτω 4 
οὕτως 1 
οὖν 11 
οὖσ 1 
οὖσα 1 
οὗ 1 
οὗτε 1 
οὗτος 2 
πάγον 1 
πάγος 1 
πάθεα 1 
πάθος 2 
πάλαι 1 
πάλαισμ 1 
πάλιν 2 
πάλους 1 
πάλων 1 
πάλῳ 1 
πάμφιλος 1 
πάντ 3 
πάντα 8 
πάντας 1 
πάντες 1 
πάντως 2 
πάντᾳ 1 
πάρα 2 
πάρεστι 3 
πάρεστιν 2 
πάσεται 1 
πάσης 2 
πάσχουσαν 1 
πέδας 1 
πέδοι 3 
πέδον 2 
πέδου 1 
πέλανον 1 
πέλας 4 
πέλει 3 
πέλοις 1 
πέλῃ 2 
πέμπειν 2 
πέμπουσι 1 
πέμψει 1 
πέμψω 1 
πένῃ 1 
πέπισθι 1 
πέπλων 1 
πέπλῳ 1 
πέποιθ 1 
πέποιθα 1 
πέπρωται 1 
πέπτωκεν 1 
πέπων 1 
πέρι 2 
πέτρα 2 
πίθεσθε 1 
πίπτων 1 
πίτνει 1 
παίδων 3 
παγέντες 1 
παγκρατὴς 1 
παθεῖν 2 
παθοῦσα 2 
παιδότρωτα 1 
παλαιαὶ 1 
παλαιγενεῖς 1 
παλαιοὺς 2 
παλαισμάτων 1 
παλαιτέροις 1 
παλαιόν 1 
παλαιόφρονα 2 
παλαιὰ 1 
παλαιὰς 1 
παλαιὸν 1 
παλαμναῖον 1 
παλλεύκων 1 
παναίτιος 1 
πανδίκως 1 
πανδαμεί 1 
πανταχῇ 1 
παντομισῆ 1 
παντοσέμνου 1 
παντός 1 
παντόφυρτ 1 
παντὶ 3 
πανόπτας 1 
πανώλεθρος 1 
παπαῖ 1 
παρ 6 
παρά 1 
παρέχουσαι 1 
παραίνεσιν 1 
παραγιγνόμεναι 1 
παρακοπά 2 
παραφορὰ 2 
παρβάταν 1 
παρβαίνουσι 1 
παρεστὼς 1 
παρηγορεῖ 1 
παρημελημένον 1 
παρηπάτησας 1 
παρθένου 1 
παρόντοιν 1 
παρόρνιθας 1 
παρών 1 
παρώνυμον 1 
παρὰ 1 
παρῆν 1 
πατέρ 1 
πατέρα 2 
πατήρ 4 
πατούμενα 1 
πατρός 6 
πατρὸς 3 
πατρῴας 1 
πατρῴοις 1 
πατρῷον 1 
πατὴρ 3 
παῖ 1 
παῖδες 4 
παῖς 2 
πεδήσασ 1 
πεμπάζετ 1 
πεποίμανται 1 
πεποιθὼς 1 
πεπόταται 1 
περί 1 
περίβαρυ 1 
περίσεπτα 1 
περεσκήνωσεν 1 
περιρρύτας 1 
περιστέλλουσι 1 
περὶ 4 
περᾶν 1 
περῶντι 1 
πεσοῦσαι 1 
πεσὼν 1 
πεύσεται 1 
πεύσῃ 3 
πηγὰς 1 
πικρόν 1 
πικρὸν 1 
πιοῦσα 1 
πιστώματα 1 
πιστὰ 1 
πιστὸν 1 
πιστὸς 1 
πιφαύσκω 1 
πιχραινόντων 1 
πλάκα 1 
πλέον 2 
πλανοστιβῆ 1 
πλατοῖσι 1 
πλείω 1 
πλειστήρη 1 
πλευράς 2 
πλεχθεὶς 1 
πλεῖστ 1 
πληγαὶ 1 
πληγὰς 1 
πληρουμένη 1 
πληρουμένου 1 
πλησίοισι 1 
πλουτόχθων 1 
πλούτου 1 
πλὴν 2 
πνέοι 1 
πνέοντ 1 
πνέω 2 
πνεύματος 1 
πνεῦμ 1 
ποία 1 
ποίμνης 1 
ποίοισι 1 
ποδωκείᾳ 1 
ποδός 1 
ποδὶ 1 
ποδὸς 2 
ποιεῖν 1 
ποικίλοις 1 
ποιμαίνων 1 
ποινάν 1 
ποιναῖσι 1 
ποινὰ 1 
ποινὰς 1 
ποινᾶς 1 
πολίταις 6 
πολισσούχων 1 
πολισσοῦχοι 1 
πολισσοῦχος 1 
πολιτᾶν 1 
πολιτῶν 1 
πολλαὶ 1 
πολλοὺς 1 
πολλοῖς 1 
πολλὰ 4 
πολλὴ 1 
πολλῆς 1 
πολλῶν 1 
πολυστεφῆ 1 
πολύευκτος 1 
πολύστονος 1 
πολὺν 1 
πολὺς 1 
πομπαῖος 1 
πομπᾷ 1 
ποντίας 1 
πορεύμασιν 1 
πορόντας 1 
ποτ 3 
ποτέ 1 
ποτήμασιν 1 
ποταίνιον 1 
ποτε 1 
ποτιτρόπαιος 1 
ποτόν 1 
ποτὶ 1 
που 1 
ποῦ 2 
πράγματ 1 
πράγματι 1 
πράγματος 4 
πράκτορες 1 
πράξαντα 1 
πράξας 1 
πράξεις 1 
πράξομεν 1 
πράσσειν 1 
πράσσουσαν 1 
πράσσω 1 
πρέπει 1 
πρέπῃ 1 
πρέψετε 1 
πρεπτῶν 1 
πρεσβεύεται 1 
πρεσβεύω 1 
πρεσβυτίδων 1 
πρεσβύτην 1 
πρεσβῦτιν 1 
πρευμενῶς 2 
προδώσω 1 
προδῶ 1 
προνέμοντ 1 
προναία 1 
προπομποὺς 1 
προπομπῶν 1 
προσίκτωρ 1 
προσβαλὼν 1 
προσβολὰς 1 
προσγελᾷ 1 
προσδέξεται 1 
προσδρακεῖν 1 
προσεικότες 1 
προσθήσομαι 1 
προσμένει 1 
προσπόλοισιν 1 
προστεταγμένον 1 
προστετριμμένος 1 
προστραπέσθαι 1 
προστροπαίου 1 
προστροπαῖς 1 
προστρόπαιον 2 
προστρόπαιος 1 
προσώπων 1 
προσῆλθες 1 
προσῆλθον 1 
προτέραν 1 
προτέρων 1 
προτίων 1 
προτιμήσω 1 
προτιμᾷ 1 
προυννέπω 2 
προφήτης 1 
προφρόνως 2 
προφω 1 
προφωνῶν 1 
πρυμνήτην 1 
πρυμνήτης 1 
πρωτοκτόνοισι 1 
πρωτόμαντιν 1 
πρόκαμνε 1 
πρόμοι 1 
πρόπαντος 1 
πρόσειμι 1 
πρόσθεν 1 
πρόσφορον 1 
πρόσω 4 
πρόσωθεν 2 
πρότερος 1 
πρώτας 1 
πρὶν 2 
πρὸ 2 
πρὸς 29 
πρᾶγμ 1 
πρᾶγμα 3 
πρᾶξαι 2 
πρῶτον 3 
πτεροῖς 1 
πτερῶν 1 
πτηνὸν 1 
πτόλιν 2 
πτῶκα 1 
πυρί 1 
πυριδάπτῳ 1 
πυρός 1 
πυρὸς 1 
πω 1 
πόδα 3 
πόλει 4 
πόλεις 1 
πόλεμος 1 
πόλεως 6 
πόλιν 8 
πόλις 1 
πόλισμα 1 
πόνον 3 
πόνος 4 
πόνου 1 
πόντον 2 
πόνων 1 
πόποι 1 
πόροις 1 
πόρου 1 
πόρους 1 
πότνι 1 
πύπαξ 1 
πώλοις 1 
πώματος 1 
πὰρ 1 
πᾶν 12 
πᾶς 2 
πᾶσαν 1 
πᾶσι 1 
πᾶσιν 1 
πῆμα 2 
πῶς 10 
ροῦμεν 2 
σ 9 
σάλπιγξ 1 
σάς 1 
σέ 1 
σέβας 5 
σέβει 1 
σέβειν 1 
σέβεις 1 
σέβοι 1 
σέβοντ 1 
σέβοντες 2 
σέβοντι 1 
σέβουσαί 1 
σέβω 1 
σέβων 1 
σέθεν 4 
σέλας 1 
σε 5 
σεβίζουσιν 1 
σει 1 
σελασφόρων 1 
σεμναί 1 
σεμναὶ 2 
σεμνότιμος 1 
σεμνὸς 1 
σεμνῶν 1 
σθένει 1 
σθένειν 1 
σθένος 2 
σιγᾶν 2 
σιγῶν 1 
σιν 1 
σκήπτροισι 1 
σκήψητε 1 
σκελῶν 1 
σκηνάς 1 
σκιάν 1 
σκότοισι 1 
σκότον 1 
σμοῖς 1 
σοι 11 
σοφοῦ 1 
σοφωτέρα 1 
σοφῶν 1 
σοὔστι 1 
σοὶ 2 
σοῖς 1 
σοῦ 1 
σπέρματός 1 
σπαρτῶν 1 
σπερμάτων 2 
σπεύδομεν 1 
σπλάγχνον 1 
σπλάγχνων 1 
σπονδαὶ 1 
στάζοντα 1 
στάσιν 1 
στάσις 1 
στέγας 1 
στένει 1 
στέργειν 1 
στέργηθρ 1 
στέργω 2 
σταλάγματα 1 
σταλαγμὸν 3 
στείχειν 1 
στενάζω 2 
στρέφων 1 
στρατείας 1 
στρατηλάτου 1 
στρατηλατοῦσαι 1 
στρατὸν 2 
στρατῷ 4 
στυγερὰν 1 
στυγεῖν 1 
στόλος 1 
στόλων 1 
στόμ 1 
στόματος 1 
στύγη 1 
στὶ 1 
συγκατέβα 1 
συμμάχῳ 1 
συμφοραῖς 1 
συμφορὰς 2 
συναρμόσει 1 
συνδίκους 1 
συνδαίτωρ 1 
συντόμως 2 
συνωμόται 1 
σφ 1 
σφάλλεται 1 
σφαγίων 1 
σφαγαί 1 
σφαγαὶ 1 
σφαγείς 1 
σφαλερὰ 2 
σφε 1 
σχέθοις 1 
σχήσει 1 
σωκεῖν 1 
σωτήριον 1 
σωτήριόν 1 
σωτηρίαν 1 
σωτῆρος 1 
σωφρονεῖν 1 
σωφρονοῦντες 1 
σωφρόνως 1 
σόν 2 
σύ 6 
σύμεναι 1 
σύμμαχον 2 
σύμφρονες 1 
σύντεμνε 1 
σώσασα 1 
σώφροσιν 1 
σὸν 2 
σὺ 19 
σὺν 1 
σῇ 1 
σῴζει 1 
σῴζων 1 
σῶν 2 
σῷ 2 
τ 19 
τάδ 8 
τάδε 7 
τάλαινα 2 
τάξιν 1 
τάσδ 2 
τάσδε 6 
τάφοις 1 
τάφου 1 
τάχ 2 
τάχα 3 
τάχιστα 1 
τάχος 2 
τέκμαρ 1 
τέκνα 1 
τέκνου 1 
τέκοι 1 
τέκος 1 
τέλειοι 1 
τέλειον 1 
τέλεον 1 
τέλος 5 
τέλους 2 
τέρμα 1 
τέρματ 1 
τέρματι 1 
τέτακται 1 
τέταρτον 1 
τέχνης 1 
τήνδ 6 
τήνδε 4 
τί 15 
τίθησιν 3 
τίθου 1 
τίκτει 1 
τίνα 1 
τίνες 1 
τίνεσθαι 1 
τίνος 1 
τίνῃς 1 
τίοι 1 
τίς 9 
τίων 1 
ταγοῦχος 1 
ται 1 
τακόμεναι 1 
τανυδρόμοις 2 
ταρβεῖν 1 
ταρβοῦντες 1 
ταρβῶ 1 
ταύτην 3 
ταὐτὸν 1 
ταῖσδε 1 
ταῦτ 3 
ταῦτά 1 
ταῦτα 5 
τε 49 
τεθραμμένη 1 
τεθυμένῳ 2 
τεκμήρια 1 
τεκμήριον 2 
τεκοῦσα 1 
τεκοῦσαν 1 
τελέως 2 
τελείας 1 
τελῶ 1 
τεμών 1 
τερασκόπος 1 
τερπόμεναι 1 
τες 1 
τεταγμένῳ 1 
τετραυματισμένον 1 
τετυμμένος 1 
τετόξευται 1 
τευχέων 1 
τεύξητ 1 
τεύξω 1 
τεύξῃ 1 
τεύχειν 1 
τι 8 
τιθέντες 2 
τιθασὸς 2 
τιθείς 1 
τιθεῖσ 1 
τιμάς 1 
τιμή 1 
τιμίαν 1 
τιμαλφεῖ 1 
τιμαλφουμένας 1 
τιμαλφούμενον 1 
τιμαῖς 1 
τιμιώταται 1 
τιμιώτερος 1 
τιμωμένην 1 
τιμωμένῃ 1 
τιμὰς 4 
τιμὴ 1 
τιμᾶν 1 
τιμᾶτε 1 
τιμῶντες 1 
τιμῶσιν 1 
τιν 6 
τινές 1 
τινος 1 
τινός 1 
τινὰ 1 
τις 15 
τλά 1 
τοι 10 
τοιαύτας 2 
τοιαύτην 1 
τοιαύτης 1 
τοιαῦθ 1 
τοιαῦτ 1 
τοιαῦτα 3 
τοιγὰρ 2 
τοιόνδε 1 
τοκέας 1 
τοκέων 1 
τοκεύς 1 
τοκεῦ 1 
τοκεῦσιν 1 
τοσοῦτο 2 
τούσδ 3 
τούτοις 3 
τούτου 1 
τούτους 1 
τούτων 3 
τοὐμὸν 3 
τοὺς 9 
τοῖον 1 
τοῖς 13 
τοῖσδε 7 
τοῖσι 1 
τοῖσιν 3 
τοῦ 11 
τοῦδ 4 
τοῦδέ 1 
τοῦδε 8 
τοῦθ 1 
τοῦτ 3 
τοῦτο 7 
τρέποιτ 1 
τρέφοι 1 
τρέφουσ 1 
τρέχω 1 
τρέων 1 
τρίβεσθαι 1 
τρίτου 1 
τρίτῳ 1 
τρανῶς 1 
τραφείς 1 
τριῶν 1 
τροφὸς 1 
τρόποις 1 
τρόπος 1 
τυχεῖν 2 
τυχοῦσα 1 
τυχοῦσαι 2 
τό 1 
τόδ 9 
τόδε 6 
τόκοις 1 
τόνδ 8 
τόνδε 6 
τόξοις 1 
τόποις 2 
τόποισι 1 
τόπος 1 
τόπους 1 
τόπων 1 
τόσον 1 
τότε 2 
τύποις 1 
τύχας 2 
τύχην 1 
τύχοι 1 
τύχῃ 1 
τἀγαθά 1 
τἀμὰ 1 
τἀνδρὸς 2 
τἀντεῦθεν 1 
τἀρίθμημα 1 
τἂν 1 
τἄλλα 1 
τἠμῇ 2 
τὰ 13 
τὰν 3 
τὰς 6 
τὴν 7 
τὸ 47 
τὸν 23 
τᾷδ 1 
τᾷδε 2 
τῆς 9 
τῆσδ 5 
τῆσδε 4 
τῇ 3 
τῇδ 3 
τῇδε 4 
τῶν 18 
τῶνδ 8 
τῶνδέ 1 
τῶνδε 9 
τῷ 10 
τῷδ 3 
τῷδε 2 
φάος 1 
φάτις 1 
φέγγει 1 
φέγγος 1 
φέρειν 3 
φέροντα 1 
φέροντες 1 
φίλαι 1 
φίλας 1 
φίλοι 2 
φίλοις 1 
φίλον 2 
φίλορνις 1 
φίλους 2 
φίλτατα 1 
φίλτατον 1 
φαιδρὸν 1 
φαινέτω 1 
φαμι 1 
φανερῶς 1 
φερέγγυον 1 
φεροίμαν 1 
φερούσας 1 
φεύγειν 1 
φεύγων 2 
φεῦ 8 
φεῦγε 1 
φημ 1 
φθίσας 1 
φθιτοῖσιν 1 
φθόνον 1 
φιλτάτου 1 
φιλτάτων 1 
φιλότιμοι 1 
φιτυποίμενος 1 
φλογμός 1 
φοβερῶν 1 
φοινικοβάπτοις 1 
φονίας 1 
φονεὺς 2 
φονολιβῆ 1 
φράζειν 1 
φράζου 1 
φράσειν 1 
φράσω 1 
φρένα 1 
φρένας 2 
φραδαῖς 1 
φρατέρων 1 
φρενί 2 
φρενοδαλής 2 
φρενὶ 1 
φρενῶν 5 
φροιμίου 1 
φροιμιάζομαι 1 
φρονήσατ 1 
φρονεῖν 1 
φρονημάτων 1 
φρονοῦσιν 1 
φροντίδ 1 
φρουρουμένη 1 
φρουροῦσιν 1 
φρούρημα 1 
φρούριον 2 
φρὴν 1 
φυγάς 1 
φυγὼν 1 
φυγῆς 1 
φυγῇ 1 
φυλάσσων 2 
φυσιάμασιν 1 
φυσιᾷ 1 
φυτῶν 1 
φωνεῖν 1 
φωνοῦντ 1 
φωτὸς 1 
φόβος 2 
φόνον 2 
φόνος 1 
φόνου 5 
φόνων 1 
φόνῳ 1 
φύγδα 1 
φύλαξ 1 
φύλασσε 1 
φὴς 1 
φᾶρος 1 
φῦλον 1 
φῶς 1 
φῶτα 1 
χάριν 1 
χάρματα 1 
χέρα 1 
χέρας 1 
χέρνιψ 1 
χέρσον 1 
χαίρειν 2 
χαίρετ 2 
χαίρετε 4 
χαλᾷς 1 
χαμαὶ 1 
χαῖρε 1 
χειρὶ 2 
χερσίν 1 
χερός 1 
χερῶν 3 
χεῖρας 3 
χεῦμα 1 
χθονί 2 
χθονός 2 
χθονὶ 2 
χθονὸς 10 
χθόν 1 
χθόνα 6 
χλοῦνις 1 
χοάς 1 
χοιράδα 1 
χοιροκτόνοις 1 
χορὸν 1 
χρήμασιν 1 
χρήσας 1 
χρίμπτεσθαι 1 
χρεῶν 1 
χρημάτων 1 
χρησμοὺς 1 
χρησμὸν 1 
χρηστηρίοις 1 
χρηστηρίους 1 
χρυσηλάτου 1 
χρόνον 4 
χρόνος 2 
χρόνου 2 
χρόνῳ 6 
χρώμενος 1 
χρὴ 2 
χυτοῦ 1 
χωρεῖτ 2 
χωρῖται 1 
χύμενον 1 
χώραν 1 
χώρας 7 
χώρᾳ 6 
χὐμεῖς 1 
χὤτε 1 
χῶρον 1 
ψήφων 1 
ψήφῳ 1 
ψει 1 
ψεσθε 1 
ψεύσομαι 1 
ψυχῆς 1 
ψόγον 1 
ψῆφον 4 
ψῆφος 2 
ως 1 
ἀήματα 1 
ἀβλαβεῖ 1 
ἀβλαβὴς 1 
ἀγάλματα 1 
ἀγαθὴ 1 
ἀγαθῆς 1 
ἀγαθῶν 2 
ἀγνοήσῃς 1 
ἀγοραῖος 1 
ἀγρίως 1 
ἀγρεύμασιν 1 
ἀγχόνης 1 
ἀγώνων 1 
ἀγὼν 2 
ἀδικεῖν 1 
ἀεὶ 1 
ἀθέῳ 1 
ἀθανάτοις 1 
ἀθανάτων 1 
ἀθύμους 1 
ἀκαρπίαν 1 
ἀκαρπώτους 1 
ἀκμάν 2 
ἀκμαίοις 1 
ἀκούειν 1 
ἀκούετε 2 
ἀκούοντας 1 
ἀκούσαθ 1 
ἀκούσῃ 2 
ἀκοῦσαι 1 
ἀκροθίνια 1 
ἀκρωνία 1 
ἀκταίνειν 1 
ἀκτὰς 1 
ἀλάστορα 1 
ἀλαοῖσι 1 
ἀλεκτόρων 1 
ἀληθῶς 1 
ἀλιτὼν 1 
ἀλκὰν 1 
ἀλλ 20 
ἀλλά 1 
ἀλλήλους 2 
ἀλλόφυλον 1 
ἀλλὰ 1 
ἀλῶμαι 1 
ἀμαθύνει 1 
ἀμαυ 2 
ἀμαχάνοις 1 
ἀμβλωπὸν 1 
ἀμβλὺς 1 
ἀμβρότου 1 
ἀμείβου 2 
ἀμηχάνοισι 1 
ἀμηχάνως 1 
ἀμνημονῶ 1 
ἀμυναθοῦ 1 
ἀμφίβουλος 1 
ἀμφότερα 1 
ἀμφὶ 1 
ἀν 1 
ἀνάγκαις 1 
ἀνάγκας 1 
ἀνάρχετον 1 
ἀνάστασις 1 
ἀνέκαθεν 2 
ἀνέξομαι 1 
ἀνήμερον 1 
ἀνίστω 2 
ἀναίματον 1 
ἀναμένω 1 
ἀνασπάσῃ 1 
ἀναστήσῃ 1 
ἀναστροφή 1 
ἀνατεὶ 1 
ἀνατρέφων 1 
ἀνατροπάς 2 
ἀνδρηλατεῖν 1 
ἀνδροκμῆσι 1 
ἀνδροκμῆτας 1 
ἀνδροκτονοῦσα 1 
ἀνδροτυχεῖς 1 
ἀνδρός 1 
ἀνδρὶ 3 
ἀνδρὸς 4 
ἀνδρῶν 4 
ἀνηλίῳ 1 
ἀνημέρους 1 
ἀνθρώπους 2 
ἀνθρώπων 4 
ἀντάκουσον 1 
ἀντίκεντρα 2 
ἀντίπαις 1 
ἀντίποιν 1 
ἀντίτολμον 1 
ἀντεπύργωσαν 1 
ἀντιδιδοῖεν 1 
ἀντιδοῦναι 1 
ἀντικτόνοις 1 
ἀντιπενθῆ 2 
ἀντιφωνεῖς 1 
ἀντιφόνους 1 
ἀνὴρ 2 
ἀνῇς 1 
ἀξίαν 1 
ἀξίων 1 
ἀξιόμισον 1 
ἀοίνοις 1 
ἀοίνους 1 
ἀοιδάς 1 
ἀπ 1 
ἀπάγει 1 
ἀπάξομαι 1 
ἀπένθητον 1 
ἀπέρριπται 1 
ἀπέχειν 1 
ἀπήμον 1 
ἀπαλλάξαι 1 
ἀπαλλάσσεσθε 1 
ἀπανηναμένας 1 
ἀπεννέπω 1 
ἀπεύχῃ 1 
ἀπηξιώσατο 1 
ἀπητιμασμένη 1 
ἀπλακήματά 1 
ἀποδείξουσαν 1 
ἀποπτύεις 1 
ἀποστατεῖ 1 
ἀποστατῶν 1 
ἀποφαίνεσθαι 1 
ἀποφθορᾷ 1 
ἀπούσης 1 
ἀπρόσκοπος 1 
ἀπτέροις 1 
ἀπόμοιρος 1 
ἀπόξενος 1 
ἀπόπτυστοι 1 
ἀπὸ 7 
ἀρήγει 1 
ἀρήγουσ 1 
ἀρήξω 1 
ἀργηστὴν 1 
ἀργῆτι 1 
ἀρειφάτων 1 
ἀρκυστάτων 1 
ἀρκύων 1 
ἀρνήσομαι 1 
ἀρνούμεθα 1 
ἀρχαίας 1 
ἀρχῆς 2 
ἀρωγόν 1 
ἀρωγὰ 1 
ἀρωγὰς 1 
ἀρόμενον 1 
ἀσεβῶν 1 
ἀσθμαίνων 1 
ἀσινὴς 1 
ἀστικὸς 1 
ἀστοῖς 2 
ἀστοῖσιν 3 
ἀστύνικον 1 
ἀστῶν 3 
ἀτέλειαν 1 
ἀτέρμονι 1 
ἀτίετα 1 
ἀτίετον 2 
ἀτίσῃς 1 
ἀτίτας 1 
ἀτηρὸν 1 
ἀτιμάσαι 1 
ἀτιμάσω 1 
ἀτιμίας 1 
ἀτιμίᾳ 1 
ἀτιμοπενθεῖς 2 
ἀτμῷ 1 
ἀφ 2 
ἀφαιρήσω 1 
ἀφαιρούμενος 1 
ἀφείλκυσας 1 
ἀφελεῖν 1 
ἀφεῖσαι 1 
ἀφθέγκτου 1 
ἀφθίτους 1 
ἀφιερώμεθα 1 
ἀφοίβαντον 1 
ἀφρόν 1 
ἀφόρ 2 
ἀχλὺν 1 
ἀώρ 1 
ἁ 2 
ἁγνοῦ 1 
ἁγνόν 1 
ἁγνὰ 1 
ἁλίου 1 
ἁλομένα 2 
ἁλούσας 1 
ἁμά 1 
ἁμετέραις 1 
ἁμὶν 1 
ἁμῆς 1 
ἁνὴρ 4 
ἁρμόστορα 1 
ἁρπαλίσαι 1 
ἂν 22 
ἃ 2 
ἄγαλμα 1 
ἄγαν 3 
ἄγε 1 
ἄγει 1 
ἄγκαθεν 1 
ἄγκρισιν 1 
ἄγοντα 1 
ἄγος 1 
ἄγραν 1 
ἄθεον 1 
ἄθικτον 1 
ἄιε 2 
ἄκαρπος 1 
ἄκεά 1 
ἄκλαυτος 1 
ἄκληρος 1 
ἄκος 2 
ἄκραν 1 
ἄκτορές 1 
ἄλγη 1 
ἄλγησον 1 
ἄλγους 1 
ἄλλ 2 
ἄλλα 1 
ἄλλαις 1 
ἄλλη 1 
ἄλλοθεν 1 
ἄλλοις 2 
ἄλλοισιν 2 
ἄλλος 2 
ἄλλων 1 
ἄλλως 2 
ἄλλᾳ 1 
ἄμεινον 1 
ἄμομφον 2 
ἄμομφος 1 
ἄν 6 
ἄναξ 4 
ἄναρχον 1 
ἄνασσ 3 
ἄνασσαν 1 
ἄνδρ 1 
ἄνδρα 7 
ἄνευ 5 
ἄνθρωπος 1 
ἄνολβος 1 
ἄντρον 1 
ἄνω 1 
ἄνωγας 1 
ἄπαιδες 1 
ἄπειμι 1 
ἄπληστον 1 
ἄπολιν 1 
ἄπτεροί 1 
ἄριστα 1 
ἄρνησις 1 
ἄρσεν 1 
ἄταν 2 
ἄτας 1 
ἄτεκνος 2 
ἄτερ 2 
ἄτιμ 1 
ἄτιμα 1 
ἄτιμοι 2 
ἄτιμον 1 
ἄτιμος 5 
ἄτρυτον 1 
ἄφερτον 1 
ἄφερτος 1 
ἄφθογγον 1 
ἄφορον 2 
ἄφρονι 1 
ἄφυκτον 1 
ἄφυλλος 2 
ἅ 2 
ἅζεταί 1 
ἅζεται 1 
ἅλις 1 
ἅπαθον 2 
ἅπαντ 1 
ἅπαντά 2 
ἅπαντα 1 
ἅπαντι 1 
ἅπαξ 1 
ἅπερ 2 
ἅψωμεν 1 
ἆρ 2 
ἆρα 1 
ἇς 1 
Ἀγαμέμνον 1 
Ἀθάνα 3 
Ἀθηναίαν 1 
Ἀθηναίας 2 
Ἀμαζόνος 1 
Ἀμαζόνων 1 
Ἀπόλλων 1 
Ἀραὶ 1 
Ἀργεῖον 1 
Ἀργεῖος 1 
Ἀργεῖός 1 
Ἀττικὸς 1 
Ἀχαιῶν 1 
Ἄπολλον 5 
Ἄργει 1 
Ἄρει 1 
Ἄρειον 1 
Ἄρειος 1 
Ἄρη 1 
Ἄρης 3 
Ἅιδης 1 
ἐγγύην 1 
ἐγγὺς 1 
ἐγείνατο 1 
ἐγκατιλλώψας 1 
ἐγρηγορὸς 1 
ἐγώ 2 
ἐγὼ 20 
ἐκ 19 
ἐκβάλλεθ 1 
ἐκβολὰς 1 
ἐκείνην 1 
ἐκεῖνον 1 
ἐκλείπεται 1 
ἐκλείπων 1 
ἐκλύσεται 1 
ἐκματεύομεν 1 
ἐκνόμων 1 
ἐκπέφευγεν 1 
ἐκπερῶν 1 
ἐκποδὼν 1 
ἐκράνθη 1 
ἐκράτησε 1 
ἐκφανὲς 1 
ἐκφορωτέρα 1 
ἐκχέας 1 
ἐλαίας 1 
ἐλαύνομεν 2 
ἐλείξατε 1 
ἐλευθέρα 1 
ἐλευθεροῦται 1 
ἐλεύθερος 1 
ἐλθεῖν 1 
ἐλθοῦσαι 1 
ἐλθόντ 1 
ἐλῶσι 1 
ἐμαῖς 1 
ἐμβρύοις 1 
ἐμμανεῖς 1 
ἐμοί 3 
ἐμούς 1 
ἐμοὶ 8 
ἐμοὺς 2 
ἐμοῖς 4 
ἐμοῖσι 1 
ἐμοῦ 4 
ἐμοῦσα 1 
ἐμπέδως 1 
ἐμφανῆ 1 
ἐμφανῶς 1 
ἐμφερεῖς 1 
ἐμφύλιόν 1 
ἐμὰν 1 
ἐμὰς 2 
ἐμὲ 5 
ἐμὴ 1 
ἐμὴν 1 
ἐμὸν 3 
ἐμῆς 3 
ἐμῇ 1 
ἐμῶν 3 
ἐν 49 
ἐναντίοις 1 
ἐναντίως 1 
ἐνδίκοις 2 
ἐνδίκου 1 
ἐνδίκως 2 
ἐνδυτοῖς 1 
ἐνθάδ 1 
ἐνθυμουμένην 1 
ἐνοικίου 1 
ἐντός 1 
ἐξ 9 
ἐξέκλεψας 1 
ἐξέλεγχε 1 
ἐξέτειν 1 
ἐξήκουσα 1 
ἐξίκοιτ 1 
ἐξαίρετον 1 
ἐξαλύξας 1 
ἐξαμβρῦσαι 1 
ἐξεκήραναν 1 
ἐξελοῦσ 1 
ἐξεμαρτύρει 1 
ἐξηγεῖτό 1 
ἐξηγοῦ 1 
ἐξορμώμενον 1 
ἐξῆλθ 1 
ἐπ 5 
ἐπάθομεν 2 
ἐπάξια 1 
ἐπέκλωσεν 1 
ἐπέσκηψεν 1 
ἐπέσται 1 
ἐπέσταλται 1 
ἐπέστελλον 1 
ἐπήκοος 1 
ἐπίκλοπος 1 
ἐπίρρυτον 1 
ἐπίσκοπα 1 
ἐπίσκοπον 2 
ἐπίσταμαι 2 
ἐπίστᾳ 2 
ἐπαίτιος 1 
ἐπαινέσεις 1 
ἐπαιτίους 1 
ἐπανδιπλάζω 1 
ἐπείσθης 1 
ἐπει 1 
ἐπειδὰν 1 
ἐπεύχεται 1 
ἐπεύχομαι 1 
ἐπεὶ 5 
ἐπηράτων 1 
ἐπιβριθεῖς 1 
ἐπιζεύξασ 1 
ἐπικραίνει 1 
ἐπικραίνειν 1 
ἐπικραινομένων 1 
ἐπικρύπτει 1 
ἐπικτήσαιο 1 
ἐπικτήσῃ 1 
ἐπινωμᾷ 1 
ἐπιρρέποις 1 
ἐπιρροαῖσι 1 
ἐπιρροιζεῖς 1 
ἐπισκοπεῖ 1 
ἐπισπέσθαι 1 
ἐπισπόρους 1 
ἐπισσύτους 1 
ἐπιστείχειν 1 
ἐπιστροφὰς 1 
ἐπισύμενος 2 
ἐπιφθόνοις 1 
ἐποίησεν 1 
ἐποίσειν 1 
ἐποπτεύειν 1 
ἐποπτεύσει 1 
ἐπουρίσασα 1 
ἐπωνύμους 1 
ἐπωπᾷ 2 
ἐπώνυμος 2 
ἐπὶ 8 
ἐπῳδὰς 1 
ἐπῶν 1 
ἐρασθήσεσθε 1 
ἐργμάτων 1 
ἐρεῖ 2 
ἐρεῖς 1 
ἐρυθρὸν 1 
ἐρῶ 2 
ἐς 12 
ἐσθήμασι 1 
ἐσμεν 3 
ἐστέ 1 
ἐστί 3 
ἐστίν 1 
ἐστεμμένον 1 
ἐστερημένον 1 
ἐστι 1 
ἐστιν 1 
ἐστρατήγησεν 1 
ἐστὶ 3 
ἐστὶν 3 
ἐσφραγισμένος 1 
ἐσχάραις 1 
ἐσχάρᾳ 1 
ἐτάχθην 1 
ἐτητύμως 1 
ἐτύμως 1 
ἐτύχθην 1 
ἐφ 1 
ἐφάνημεν 1 
ἐφέρ 1 
ἐφέρπει 1 
ἐφέστιον 1 
ἐφέστιος 1 
ἐφήμενοι 1 
ἐφήσω 1 
ἐφεζόμην 1 
ἐφερπέτω 1 
ἐφεστίῳ 1 
ἐφετμὰς 1 
ἐφημένῳ 1 
ἐφορεύει 1 
ἐφυμνῆσαι 1 
ἐφόδοις 1 
ἐχθραῖς 1 
ἐχθροῖσι 1 
ἐχθροῖσιν 1 
ἐχράνατ 1 
ἑκηβόλοισιν 1 
ἑκών 1 
ἑκὼν 1 
ἑλέσθαι 1 
ἑορτῆς 1 
ἑρμαίαν 1 
ἑστίας 1 
ἑστίᾳ 1 
ἓν 1 
ἔγειρ 1 
ἔγειρε 1 
ἔδησε 1 
ἔδρασας 1 
ἔδωκεν 1 
ἔθηκας 1 
ἔθνος 1 
ἔθρεψ 1 
ἔθυον 2 
ἔκ 1 
ἔκδικον 1 
ἔκπλυτον 1 
ἔκτανον 1 
ἔκτεινα 2 
ἔκτεινον 1 
ἔλαχον 1 
ἔλεξα 1 
ἔλθοι 1 
ἔμπας 1 
ἔν 2 
ἔνδικος 1 
ἔνειμαν 1 
ἔνερθε 2 
ἔνθα 1 
ἔνθεν 2 
ἔνθεον 1 
ἔξεστι 2 
ἔξω 2 
ἔοικας 1 
ἔπεισα 1 
ἔπεισας 1 
ἔπειτ 1 
ἔπειτα 3 
ἔπεμψα 1 
ἔπεμψεν 1 
ἔπη 1 
ἔπος 4 
ἔπραξας 1 
ἔργον 2 
ἔρις 1 
ἔρνος 2 
ἔρξαιμι 1 
ἔρρειν 3 
ἔρυμά 1 
ἔρως 1 
ἔσθ 1 
ἔστ 5 
ἔσται 4 
ἔστι 3 
ἔστιν 1 
ἔστω 2 
ἔσωσεν 1 
ἔτ 2 
ἔτι 1 
ἔτικτες 1 
ἔτυμα 1 
ἔτυψεν 1 
ἔφθιθ 1 
ἔχει 4 
ἔχειν 7 
ἔχεις 1 
ἔχοις 1 
ἔχοιτ 1 
ἔχονθ 1 
ἔχοντ 1 
ἔχοντα 1 
ἔχοντες 2 
ἔχουσ 1 
ἔχουσα 3 
ἔχουσαι 1 
ἔχουσι 1 
ἔχρησα 1 
ἔχρησας 1 
ἔχω 2 
ἔχων 2 
ἕδραν 4 
ἕδρας 2 
ἕζετο 1 
ἕκαστον 1 
ἕκατι 2 
ἕλῃ 2 
ἕξειν 1 
ἕπου 2 
ἕρματι 1 
ἕρπω 1 
ἕτερον 1 
Ἐρεχθέως 1 
Ἐρινύων 3 
Ἐρινὺς 1 
Ἑλλάνων 1 
Ἑλλήνων 2 
Ἑρμῆ 1 
ἠδ 2 
ἠκούσαθ 1 
ἠκούσατ 1 
ἠλάθη 1 
ἠμποληκότα 1 
ἠξιώσατο 1 
ἠπείρου 1 
ἡ 3 
ἡγεῖσθε 1 
ἡγῆται 1 
ἡμένας 1 
ἡμέρᾳ 1 
ἡμερωμένην 1 
ἡμετέρα 1 
ἡμεῖς 3 
ἡμῖν 3 
ἡμῶν 1 
ἡσυχαιτέραν 1 
ἢ 11 
ἣ 2 
ἣν 1 
ἤ 1 
ἤδη 9 
ἤλαυνες 1 
ἤλιτεν 1 
ἥ 2 
ἥδ 1 
ἥδε 1 
ἥκω 1 
ἥμενοι 1 
ἥμενος 1 
ἥμισυς 1 
ἥξω 1 
ἥτις 2 
ἦ 8 
ἦλθε 1 
ἦλθον 4 
ἦμαρ 1 
ἦν 2 
ἦραν 2 
ἧπαρ 1 
ἧσαι 1 
Ἡφαίστου 1 
Ἥρας 1 
ἰατρόμαντις 1 
ἰδεῖν 1 
ἰδώμεθ 1 
ἰδὼν 2 
ἰοὺ 2 
ἰσχνάνασ 1 
ἰσχύει 1 
ἰσόψηφος 2 
ἰὸν 5 
ἰὸς 1 
ἰὼ 7 
ἱέμεναι 2 
ἱδρύσῃς 1 
ἱερὸν 1 
ἱκέταν 1 
ἱκέτην 2 
ἱκέτης 2 
ἱστορεῖς 1 
ἴκταρ 1 
ἴσθι 1 
ἴσον 1 
ἴτε 2 
ἴτων 1 
ἵζει 1 
ἵζου 1 
ἵλαοι 1 
ἶ 1 
Ἰλίου 1 
Ἰξίονος 2 
ὀδύνα 2 
ὀλολύξατε 2 
ὀμμάτων 1 
ὀμματοστερὴς 1 
ὀμφαλὸν 1 
ὀμφαλῷ 1 
ὀνείδεσιν 1 
ὀνειράτων 1 
ὀνησίμους 1 
ὀξυμηνίτου 1 
ὀξύθυμον 1 
ὀξύς 1 
ὀργαῖς 1 
ὀργὰν 1 
ὀργὰς 1 
ὀρθαὶ 1 
ὀρθοδίκαιον 1 
ὀρθονόμοι 1 
ὀρθουμένων 1 
ὀρθοῦσθαι 1 
ὀρθώσομεν 1 
ὀρθὸν 1 
ὀρθῶς 3 
ὀρχη 1 
ὀσμὴ 1 
ὀφθαλμοῖς 1 
ὀφθαλμωρύχοι 1 
ὁ 15 
ὁδοὺς 1 
ὁδόν 1 
ὁδὸν 1 
ὁμαρτεῖν 1 
ὁμιλήσω 1 
ὁμιλία 1 
ὁμιλίαις 1 
ὁμιλίαν 2 
ὁμιλίας 1 
ὁμοί 1 
ὁμοίας 1 
ὁμοίως 1 
ὁμοῦ 1 
ὁμῶς 2 
ὁποῖα 1 
ὁρκίους 1 
ὁρκωμοτήσας 1 
ὁρκώματα 2 
ὁρμάσθω 1 
ὁρμώμενον 1 
ὁρωμένας 1 
ὁρᾶτε 1 
ὁρᾷς 2 
ὁρῶ 3 
ὁρῶν 1 
ὁρῶσα 1 
ὂν 1 
ὃ 1 
ὃν 1 
ὃς 1 
ὄλβον 1 
ὄλβος 1 
ὄλεθρος 1 
ὄμμα 1 
ὄμμασιν 2 
ὄμματα 1 
ὄναρ 2 
ὄνειδος 2 
ὄνθ 2 
ὄνομ 1 
ὄντα 2 
ὄντας 1 
ὄντες 1 
ὄπωπα 1 
ὄρνιθος 1 
ὄφιν 1 
ὄφρ 1 
ὄχον 1 
ὄψει 1 
ὅδ 4 
ὅθεν 3 
ὅμαιμον 1 
ὅμαιμος 2 
ὅμοια 1 
ὅμως 3 
ὅπου 4 
ὅπως 6 
ὅρα 3 
ὅρκοις 1 
ὅρκον 4 
ὅρκος 1 
ὅρκου 1 
ὅρον 1 
ὅσοις 2 
ὅσον 1 
ὅσπερ 1 
ὅστις 1 
ὅσων 1 
ὅτ 1 
ὅταν 3 
ὅτι 2 
Ὀλυμπίου 1 
Ὀλυμπίων 2 
Ὀρέστην 2 
Ὀρέστης 2 
Ὀρέστῃ 2 
ὑγιεί 1 
ὑμεῖς 4 
ὑμᾶς 4 
ὑμῖν 4 
ὑμῶν 3 
ὑπ 5 
ὑπέλθῃ 1 
ὑπέρ 3 
ὑπέρτονον 1 
ὑπέστης 1 
ὑπίσχομαι 1 
ὑπαὶ 1 
ὑπερδικεῖς 1 
ὑπερθέοντ 1 
ὑπερθύμως 1 
ὑπνώσσεις 2 
ὑποδύεται 2 
ὑπό 1 
ὑπόδικος 1 
ὑπόδοσίν 1 
ὑπὸ 10 
ὑστάτων 1 
ὑστέρα 1 
ὑφ 3 
ὑφηγεῖται 1 
ὑψίπυργον 1 
ὑψιγέννητον 1 
ὔμμ 1 
ὕβρις 1 
ὕδωρ 1 
ὕμνον 1 
ὕμνος 2 
ὕπερ 1 
ὕπνον 1 
ὕπνος 1 
ὕπνῳ 3 
ὕπο 1 
ὕψιστον 1 
ὠή 1 
ὠγμός 2 
ὠγυγίοισιν 1 
ὡς 27 
ὢν 10 
ὤζεις 1 
ὤλεσα 1 
ὤλετ 1 
ὤπασε 1 
ὤπασεν 1 
ὤρθωσεν 1 
ὤρουσεν 1 
ὥραν 1 
ὥσπερ 2 
ὥστ 3 
ὥστε 3 
ὦ 14 
ὧδ 3 
ὧν 3 
ᾇτ 1 
ᾧ 3 
ᾳ 1 
ῥάχιν 1 
ῥέγκουσι 1 
ῥέξω 2 
ῥοιβδοῦσα 1 
ῥοφεῖν 1 
ῥυσίβωμον 1 
ῥυτοῖς 1 
ῥύσαιτ 1 
ῥύσομαι 1 
† 4 

Powered by PhiloLogic