Xenophon, Apology of Socrates (XML Header) [genre: prose] [word count] [Xen. Ap.].

Word Count

Total Words: 2038 Total Unique Words: 947.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 33 
Δί 2 
Δία 2 
Δελφοῖς 1 
Δικαστάς 1 
Διὸς 1 
Λακεδαιμονίοις 1 
Λυκούργου 1 
Μέλητε 1 
Μέλητον 1 
Μέλητος 2 
Μελήτου 1 
Παλαμήδης 1 
Πυθοῖ 1 
Σωκράτην 4 
Σωκράτης 2 
Σωκράτους 4 
Σώκρατες 3 
Χαιρεφῶντος 1 
αἰσθάνωμαι 1 
αἰσχρόν 1 
αἰσχρᾷ 1 
αἱρήσομαι 1 
αἱρετώτερον 1 
αἱρεῖσθε 1 
αἴτιον 1 
αὐτοὶ 2 
αὐτοῦ 9 
αὐτόν 9 
αὐτὴ 1 
αὐτὸν 9 
αὐτὸς 2 
αὐτῶν 1 
αὐτῷ 4 
αὑτοῦ 1 
αὑτῷ 1 
αὖ 2 
αὖθις 1 
βέλτιον 2 
βέλτιστος 1 
βίον 4 
βίου 5 
βαδίσματι 1 
βαρυνῶ 1 
βεβιωκέναι 1 
βεβιωμένον 1 
βιοτεύοιμι 1 
βουλομένων 1 
βουλόμενοι 1 
βούλεται 1 
βούλομαι 1 
βραχέα 1 
βροντὰς 1 
βωμῶν 1 
βύρσας 1 
γάρ 4 
γέ 1 
γήρως 1 
γήρᾳ 1 
γε 9 
γεγενημένον 1 
γεγράφασι 1 
γειναμένοις 1 
γενναιότητα 1 
γιγνόμενος 1 
γιγνώσκοντας 1 
γνοὺς 1 
γνόντα 1 
γνώμαις 1 
γονεῦσι 1 
γὰρ 19 
δ 8 
δέ 5 
δέχομαι 1 
δήπου 3 
δίκη 2 
δίκην 1 
δίκης 2 
δαίμοσιν 1 
δαιμόνια 2 
δαιμόνιον 2 
δαιμόνων 1 
δακρύετε 1 
δακρύοντας 1 
δαπάνης 1 
δηλῶσαι 1 
δημοσίων 1 
δι 1 
διάγειν 1 
διέλειπον 1 
διαβεβιωκέναι 1 
διαγγέλλει 1 
διαγεγένημαι 1 
διαλεγομένους 1 
διαλεγόμενον 1 
διαμενεῖν 1 
διανοίᾳ 1 
διαπέπρακται 1 
διαπεπραγμένος 1 
διατριβῇ 1 
διαφθείρειν 1 
διαφθείροι 1 
διαφθείροιμι 1 
διαφθοραί 1 
διδάσκοντας 1 
διδάσκων 1 
διεπραξάμην 1 
διεσαφήνισαν 1 
δικαίως 3 
δικαιότερον 2 
δικαστάς 2 
δικαστήρια 1 
δικασταὶ 2 
δικαστηρίῳ 1 
διώκεσθαι 1 
διὰ 5 
δοκεῖ 6 
δοκῶ 1 
δουλεύοντα 1 
δουλοπρεπεῖ 1 
δυναμένην 1 
δυσμαθέστερον 1 
δυσχερὲς 1 
δωρεῖσθαι 1 
δόξαν 1 
δύναιτ 1 
δύναμαι 1 
δύναμιν 1 
δὲ 48 
δὴ 6 
δὶς 1 
δῆλον 5 
δῶρα 1 
εἰ 10 
εἰδέναι 2 
εἰδεῖέν 1 
εἰκότως 3 
εἰκῇ 1 
εἰπεῖν 14 
εἰπόντας 1 
εἰπὲ 1 
εἰπὼν 2 
εἰργασμένον 1 
εἰρημένοις 1 
εἰς 4 
εἰσιόντα 1 
εἰσφέροι 1 
εἰσφέροιμι 1 
εἰσὶ 1 
εἴ 3 
εἴασεν 1 
εἴη 1 
εἴκασεν 1 
εἴπω 1 
εἴρηκα 1 
εἶναι 22 
εἶπεν 3 
εἶχεν 1 
εὐήθης 1 
εὐδιαίτου 1 
εὐεργεσίας 1 
εὐηργέτουν 1 
εὐθυμητέον 1 
εὐμένειαν 1 
εὐπαθείας 1 
εὐπραγοῦντος 1 
εὐσεβοῦς 1 
εὐτέλειαν 1 
εὐφροσυνῶν 1 
εὔνοις 1 
ζημία 1 
ζητητέα 1 
ζητῶν 1 
ζῆν 2 
ηὐδαιμόνει 1 
ηὕρισκον 1 
θάνατον 2 
θάνατος 2 
θανάτου 3 
θανάτων 1 
θανάτῳ 1 
θαυμάζω 1 
θαυμαστὰ 1 
θαυμαστὸν 3 
θεοφιλοῦς 1 
θεοὶ 1 
θεοὺς 4 
θεοῦ 4 
θεόν 1 
θεός 1 
θεὸν 1 
θεὸς 2 
θεῶν 5 
θεῷ 3 
θύοντά 1 
θύων 1 
κέκριται 1 
καίτοι 1 
καθ 1 
καινά 1 
καινοῖς 1 
καινὰ 1 
καιρὸν 1 
καιρῷ 1 
κακοδοξίας 1 
καλλίους 1 
καλλίστην 1 
καλλίω 1 
καλὸν 1 
καλῶν 1 
καλῷ 1 
καρτερίαν 1 
κατ 1 
καταγνοῦσι 1 
καταδηλότερον 1 
κατακριθῆναι 1 
κατακριθῇ 1 
καταλείπηταί 1 
καταλύσει 1 
καταλύω 1 
καταλῦσαι 1 
καταμέμφωμαι 1 
κατανοῶν 1 
καταψήσαντα 1 
καταψευδομαρτυρεῖν 1 
καταψηφίσασθαι 1 
κατεψηφίσθη 1 
κατεψηφισμένος 1 
κατηγόρησαν 1 
κατὰ 1 
καὶ 94 
κελευόμενος 1 
κερδᾶναι 1 
κεφαλὴν 1 
κεῖται 1 
κοιναῖς 1 
κρατίστους 1 
κρεῖττον 1 
κυδρός 1 
λέγει 1 
λέγειν 2 
λέγεις 1 
λέγεται 3 
λέγουσι 2 
λέγων 1 
λεγομένοις 1 
λεγόμενα 1 
λιπαρητέον 1 
λυπητέον 1 
λόγου 2 
λόγῳ 1 
λῆξαι 1 
μάλα 2 
μάλιστα 1 
μάντεις 1 
μάρτυρας 1 
μάτην 1 
μέγα 1 
μέγιστον 1 
μέλλον 1 
μέλλοντα 1 
μέν 1 
μέντοι 7 
μέχρι 1 
μήτε 5 
μαλακὸν 1 
μανθάνων 1 
μαρτυρήσεται 1 
με 7 
μείζω 1 
μεγίστου 1 
μεγίστων 1 
μεγαληγορία 1 
μεγαληγορίαν 1 
μεγαληγορίας 1 
μεγαλύνειν 1 
μειζόνων 1 
μελέτην 1 
μελετῶν 1 
μεμεληκός 1 
μεμνημένος 1 
μεμνῆσθαι 2 
μετριοπότου 1 
μεῖον 2 
μηδ 1 
μηδένα 2 
μηδενὸς 1 
μηδεὶς 1 
μηδὲ 2 
μηδὲν 3 
μηχανᾶσθαι 1 
μισθὸν 1 
μοίρας 1 
μοι 8 
μου 4 
μοχθηρίας 1 
μοχθηρὸς 1 
μόνον 2 
μὰ 4 
μὲν 32 
μὴ 6 
μὴν 5 
μᾶλλον 9 
νέους 3 
νέων 1 
ναὶ 3 
ναὸν 1 
νεανίσκος 1 
νικῶν 1 
νομίζει 2 
νομίζεις 1 
νομίζεται 1 
νομίζοι 1 
νομίζουσιν 1 
νομίζω 4 
νομίζων 1 
νομίσαιτε 1 
νομοθετήσαντος 1 
νυκτὸς 1 
νόσοις 1 
νῦν 4 
ξένων 1 
ξυνεῖναι 1 
ξυνιέναι 1 
οἰκτίρειν 1 
οἰκτίσαντες 1 
οἰνόφλυγα 1 
οἰωνιστήριον 1 
οἰωνούς 1 
οἰωνῶν 1 
οἱ 15 
οἴνῳ 1 
οἶδ 2 
οἶδα 1 
οἶμαι 2 
οἶσθα 2 
οἷς 2 
οὐ 15 
οὐδ 1 
οὐδένα 1 
οὐδενὶ 1 
οὐδενὸς 2 
οὐδεπώποτε 1 
οὐδὲ 6 
οὐδὲν 2 
οὐκ 13 
οὐκοῦν 1 
οὐπώποτε 1 
οὐχ 1 
οὓς 4 
οὔτε 14 
οὕτω 2 
οὕτως 4 
οὖν 2 
οὗτος 1 
οὗτός 1 
πάλαι 1 
πάλιν 2 
πάντα 2 
πάντας 1 
πάντες 3 
πάντων 2 
πέπεικας 1 
πίνων 1 
παιδείαν 1 
παιδείας 2 
παιδεύειν 1 
παντὸς 2 
παρ 2 
παρέχεται 1 
παραμυθεῖται 1 
παραπλησίως 1 
παρατυγχάνοντες 1 
παραχθέντες 1 
παρεληλυθότος 1 
παρελθόντα 1 
παρεπομένους 1 
παρεσκεύακεν 1 
παριόντα 1 
παρόντα 1 
παρόντων 2 
παρὰ 3 
παρὼν 1 
πατέρων 1 
πατὴρ 1 
πείθεσθαι 1 
πείθονται 2 
πειθομένους 1 
πεποίηκά 1 
περί 2 
περὶ 19 
πιστεύσητε 1 
πλείω 1 
πλεῖστον 1 
ποθεινὸν 1 
ποιεῖν 1 
ποιῶν 1 
πολίτας 1 
πολεμικῶν 1 
πολιορκίᾳ 1 
πολλάκις 2 
πολλοὺς 4 
πολλοῖς 1 
πολλὴν 1 
πολλῶν 1 
πολλῷ 1 
πολυδάπανον 1 
πολυτελεῖς 1 
πολὺ 2 
πονηρότερον 1 
πονηρὰν 1 
πονηρᾶς 1 
πορίζεσθαι 1 
ποτε 2 
ποτὲ 2 
που 1 
πράξεσι 1 
πρέπουσαν 1 
προέκρινεν 1 
προαιρεῖσθαι 1 
προαπόλλυμαι 1 
προβήσεσθαι 1 
προβήσεται 1 
προγιγνώσκειν 1 
προδοσίᾳ 1 
προειδέναι 1 
προθυμήσομαι 1 
προκρίνομαι 1 
προξενεῖ 1 
προσάντης 1 
προσήκει 1 
προσήκουσιν 1 
προσαιτῶν 1 
προσβατὸν 1 
προσδεῖσθαι 1 
προσδοκωμένων 1 
προσεδέχετο 1 
προσεθίζων 1 
προσειπεῖν 1 
προσημαίνειν 1 
προσημαίνοντας 1 
προσπεσεῖσθαί 1 
προτετιμῆσθαι 1 
προῖκα 1 
πρὶν 1 
πρὸ 3 
πρὸς 4 
πρᾶξαί 1 
πρῶτον 3 
πόθον 1 
πόλει 1 
πόλεως 2 
πόλις 3 
πόρρω 1 
πότερα 1 
πώποτε 1 
πᾶσιν 1 
πῶς 7 
σε 2 
σημαίνουσα 1 
σκοπεῖν 2 
σοι 2 
σοφίαν 1 
σοφὸν 1 
σοὶ 1 
σοῦ 1 
σπουδαῖον 1 
στρατηγοὺς 1 
συγγιγνομένους 1 
συμβουλεύματα 1 
συμβόλους 1 
συμφέρει 1 
συμφορώτερα 1 
συναγορευόντων 1 
συνεγένετο 1 
συνεγενόμην 1 
συνειδέναι 1 
συνηρμοσμένου 1 
συρρεῖ 1 
σχήματι 1 
σωφρονέστερον 1 
σύ 1 
σώματος 1 
σώφρονος 1 
σὺ 3 
σὺν 1 
σῶμα 1 
τάδε 1 
τέλος 2 
τήν 1 
τί 3 
τίνα 3 
τίνες 1 
ταύτην 1 
ταὐτὰ 1 
ταῖς 5 
ταῦτ 2 
ταῦτα 4 
τε 8 
τεθνάναι 1 
τεκμήρια 1 
τεκμήριον 1 
τεκμαίρονται 1 
τελευτήσας 1 
τελευτώντων 1 
τελευτᾶν 3 
τελευτῆς 1 
τελευτῆσαι 1 
τελευτῇ 1 
τετελευτηκὼς 1 
τετιμῆσθαι 1 
τετυχηκέναι 2 
τι 10 
τινα 1 
τινι 1 
τινων 1 
τινὶ 1 
τις 5 
τισὶ 1 
τοι 1 
τοιαῦτα 2 
τοιχωρυχίᾳ 1 
τούς 1 
τούτοις 2 
τούτου 3 
τούτων 2 
τοὺς 16 
τοῖς 12 
τοῦ 25 
τοῦδε 1 
τοῦτ 1 
τοῦτο 10 
τοῦτον 1 
τοῦτό 1 
τρίποδι 1 
τρόπου 1 
τυγχάνει 1 
τυγχάνειν 1 
τυγχάνοι 1 
τότε 1 
τἀγαθὰ 1 
τἆλλα 1 
τὰ 12 
τὰς 1 
τὴν 10 
τὸ 21 
τὸν 18 
τῆς 13 
τῇ 6 
τῶν 18 
τῷ 7 
υἱοῦ 1 
υἱὸν 1 
υἱῷ 1 
φάναι 6 
φέρω 1 
φήμαις 1 
φήμας 1 
φήσειεν 1 
φήσομεν 1 
φίλοις 2 
φίλους 1 
φίλτατε 1 
φίλων 2 
φαίνεσθαι 1 
φαίνεται 2 
φαιδρός 1 
φανῆναι 1 
φασιν 1 
φημι 1 
φημὶ 1 
φθονοῦντες 1 
φθόγγοις 1 
φθόνον 1 
φιλοπόνου 1 
φιλοφρονεῖσθαι 1 
φρονεῖν 1 
φρονητέον 1 
φρονιμωτάτους 1 
φρονιμώτατα 1 
φροντίζω 1 
φωναῖς 1 
φωνεῖν 1 
φωνὴ 1 
φωνῇ 1 
φύσεως 1 
φῄς 1 
χάριτας 1 
χαλεπώτατα 1 
χαλεπώτατον 1 
χαλεπὰ 1 
χαλεπῶν 1 
χείρω 1 
χείρων 1 
χεῖρον 1 
χρήματα 1 
χρησμοῖς 1 
χρησμῳδῆσαί 1 
χρόνον 1 
χρόνου 1 
χρώμενοι 1 
χρὴ 2 
χρῆναι 1 
χρῆσθαι 1 
χωρίον 1 
ψευσάμενος 1 
ψεύδομαι 2 
ψυχὴν 2 
ψυχῆς 2 
ἀγάμενος 1 
ἀγαθοῦ 1 
ἀγαθόν 2 
ἀγαθῶν 1 
ἀγνωμοσύνην 1 
ἀγορᾶς 1 
ἀδίκως 4 
ἀδελφῶν 1 
ἀδικίαν 1 
ἀδικεῖν 1 
ἀδικοῦντας 2 
ἀεὶ 1 
ἀκούειν 1 
ἀκούοντες 1 
ἀκούσαντες 1 
ἀκούσατε 1 
ἀλγυνόμενος 1 
ἀληθέστερα 1 
ἀλλ 12 
ἀλλοτρίων 1 
ἀλλὰ 14 
ἀμφιλέξει 1 
ἀνάγκη 3 
ἀνέθηκε 1 
ἀναπέφηνα 1 
ἀνατιθέντων 1 
ἀναφαίνων 1 
ἀνδραποδίσει 1 
ἀνδρὸς 1 
ἀνελευθέρως 1 
ἀνεῖλεν 1 
ἀνθρώποις 1 
ἀνθρώπους 1 
ἀνθρώπων 7 
ἀντίδικοι 2 
ἀντιδιδόναι 1 
ἀντὶ 3 
ἀνόσιον 1 
ἀνὴρ 1 
ἀξιομακαριστότατον 1 
ἀξιούμενον 1 
ἀπέκτειναν 1 
ἀπέκτονέ 1 
ἀπέλιπε 1 
ἀπέλυσαν 1 
ἀπαιτεῖσθαι 1 
ἀπιστοῦντες 1 
ἀπιστῶσι 1 
ἀποθανεῖν 1 
ἀποθνῄσκοντα 2 
ἀποθνῄσκω 1 
ἀποκρίνασθαι 2 
ἀποκτείναντος 1 
ἀπολογήσῃ 1 
ἀπολογίας 3 
ἀπολογεῖσθαι 1 
ἀπομαραίνηται 1 
ἀπορώτερον 1 
ἀποφευκτικά 1 
ἀπραγμονεστάτη 1 
ἀπῄει 1 
ἀρετῆς 2 
ἀσέβειαν 1 
ἀσεβῆσαι 1 
ἀφρονεστέρα 1 
ἂν 12 
ἄγε 1 
ἄδικον 1 
ἄδικος 1 
ἄλλα 1 
ἄλλαις 1 
ἄλλης 1 
ἄλλοι 2 
ἄλλους 3 
ἄλλως 1 
ἄν 2 
ἄνδρα 2 
ἄνδρες 3 
ἄνευ 1 
ἄνθρωποι 1 
ἄνθρωπον 1 
ἄξιον 1 
ἄξιος 1 
ἄξιόν 1 
ἄρα 2 
ἄρρωστος 1 
ἄρτι 1 
ἄσχημον 1 
ἅμα 1 
ἅπαντα 1 
Ἀθηναίων 1 
Ἀθηναῖοι 1 
Ἀνύτου 1 
Ἀπολλόδωρε 1 
Ἀπολλόδωρος 1 
Ἀπολογία 1 
Ἀπόλλων 1 
Ἀττικῆς 1 
Ἄνυτον 1 
Ἄνυτος 1 
ἐβουλεύσατο 1 
ἐβούλετο 1 
ἐβούλου 1 
ἐγένετο 2 
ἐγίγνωσκε 1 
ἐγενόμην 1 
ἐγράψαντό 1 
ἐγώ 2 
ἐγὼ 12 
ἐδυνάμην 2 
ἐδόκει 2 
ἐθορύβουν 2 
ἐκ 9 
ἐκείνου 1 
ἐκείνους 1 
ἐκείνων 1 
ἐκεῖνον 1 
ἐκεῖνος 1 
ἐκκλέψαι 1 
ἐκκλησίαις 1 
ἐκλήθη 1 
ἐλεγχθέντι 1 
ἐλευθεριώτερον 2 
ἐμαλακίσατο 1 
ἐμαυτοῦ 2 
ἐμαυτόν 1 
ἐμαυτὸν 1 
ἐμοί 1 
ἐμοὶ 12 
ἐμοῖς 1 
ἐμοῦ 10 
ἐμποιοῦσα 1 
ἐμὲ 7 
ἐν 11 
ἐναντιοῦταί 1 
ἐνόμιζεν 1 
ἐξ 4 
ἐξέσται 1 
ἐξήγγειλε 1 
ἐξαγγείλας 1 
ἐξελέγξαι 1 
ἐπίστασθε 1 
ἐπαγόμενος 1 
ἐπαινεῖν 1 
ἐπαινοίμην 1 
ἐπαύετο 1 
ἐπεδείξατο 1 
ἐπειδὴ 3 
ἐπερωτῶντος 1 
ἐπετελέσατο 1 
ἐπεὶ 5 
ἐπιγελάσαι 1 
ἐπιθυμίαις 1 
ἐπιθυμίᾳ 1 
ἐπιθυμεῖν 1 
ἐπιθυμητὴς 1 
ἐπιλησμονέστερον 1 
ἐπιμεληθέντων 1 
ἐπιμελητὴν 1 
ἐπιορκοῦντας 1 
ἐπιρρεόντων 1 
ἐπισκέψει 1 
ἐπισκοπεῖτε 1 
ἐπισκῶψαι 1 
ἐπιστάμεθα 1 
ἐπιτελεῖσθαι 1 
ἐπιτηδεύοντα 1 
ἐπιχαρίτως 1 
ἐπιχειρήσαντός 1 
ἐπιόντος 1 
ἐποίησα 1 
ἐποίησε 1 
ἐποιεῖτο 1 
ἐπόνουν 1 
ἐπὶ 2 
ἐρέσθαι 1 
ἐρρήθη 2 
ἐρόμενος 1 
ἐσπούδασα 1 
ἐστι 2 
ἐστιν 1 
ἐστὶ 1 
ἐφ 1 
ἐφάνη 1 
ἐφάνην 1 
ἐφείπετο 1 
ἐφιεμένων 2 
ἐχρῆν 1 
ἐψεύσατο 1 
ἑαυτούς 1 
ἑαυτοῖς 1 
ἑαυτοῦ 2 
ἑαυτὸν 1 
ἑαυτῷ 2 
ἑνὸς 1 
ἑορταῖς 1 
ἑταίρων 1 
ἑταῖρός 1 
ἑώρων 1 
ἓν 1 
ἔγνω 1 
ἔγωγε 2 
ἔδοξέ 1 
ἔλεγεν 1 
ἔμαθον 1 
ἔμοιγε 1 
ἔνθα 1 
ἔξω 1 
ἔοικεν 1 
ἔπειτα 1 
ἔργοις 1 
ἔργον 1 
ἔρημα 1 
ἔσται 1 
ἔστιν 1 
ἔτι 9 
ἔτυχεν 1 
ἔτυχον 1 
ἔφη 4 
ἔφην 1 
ἔχειν 1 
ἔχοιμι 1 
ἔχω 2 
ἔχων 1 
ἕκαστον 1 
ἕνεκα 1 
ἕτερα 1 
Ἑρμογένης 1 
Ἑρμόγενες 1 
ἠδίκησα 1 
ἠναντιοῦντο 1 
ἠρξάμην 1 
ἡ 9 
ἡγεῖτο 1 
ἡγῆσθε 1 
ἡδέως 1 
ἡδίους 1 
ἡδονῆς 1 
ἡλικία 1 
ἡλικίας 1 
ἡμέρας 1 
ἡμῖν 1 
ἡμῶν 1 
ἡσθεὶς 1 
ἡτοιμασάμην 1 
ἡττημένον 1 
ἢ 23 
ἣ 1 
ἣν 2 
ἤδη 6 
ἤρκεσέ 1 
ἥδιστόν 1 
ἥκιστ 1 
ἥνπερ 1 
ἦ 2 
ἦν 3 
ἧττον 2 
Ἥρας 1 
ἰατροῖς 1 
ἰδὼν 1 
ἰσομοιρίας 1 
ἰσχυρῶς 2 
ἱέρεια 1 
ἱεροσυλίᾳ 1 
ἱλαρῶς 1 
ἴσασιν 1 
ἴστε 1 
ἴσως 1 
ἵνα 1 
Ἱππονίκου 1 
ὀμνὺς 1 
ὀνομάζουσι 1 
ὀνομάζων 1 
ὀρθῶς 1 
ὀφείλειν 1 
ὁ 12 
ὁμολογεῖν 1 
ὁμολογουμένως 1 
ὁμολογοῦντος 1 
ὁμολογῶ 1 
ὁπότερος 1 
ὁρᾶν 2 
ὁρᾷς 1 
ὁρῶ 1 
ὁρῶν 2 
ὁσίως 1 
ὁσιώτερα 1 
ὃ 1 
ὃς 3 
ὄμμασι 1 
ὄντι 1 
ὄρνισιν 1 
ὅ 4 
ὅδε 1 
ὅμως 3 
ὅπερ 1 
ὅπως 1 
ὅσα 1 
ὅσων 1 
ὅταν 1 
ὅτε 2 
ὅτι 22 
ὅτουπερ 2 
ὅτῳ 1 
Ὀδυσσέως 1 
Ὅμηρος 1 
ὑβριστὴν 1 
ὑγιείας 1 
ὑγιὲς 1 
ὑμεῖς 2 
ὑμῖν 3 
ὑμῶν 2 
ὑπ 2 
ὑπερφέρειν 1 
ὑπετιμήσατο 1 
ὑποτιμᾶσθαι 2 
ὑπό 3 
ὑπὸ 8 
ὑφ 1 
ὑφείμην 1 
ὕμνους 1 
ὠφελιμωτέρῳ 1 
ὡς 17 
ὢν 1 
ὥς 1 
ὥσπερ 2 
ὥστε 5 
ὦ 9 
ὧν 3 
ᾔδειν 1 
ᾔσθετο 1 
ᾗ 1 
ᾤετο 1 
ᾧ 2 
ῥώμην 1 
ῥᾴστη 1 
ῥᾴστου 1 
ῥᾷστα 1 

Powered by PhiloLogic