Theophrastus, Characters (XML Header) [genre: prose] [word count] [Theophr. Char.].

Word Count

Total Words: 6883 Total Unique Words: 2801.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 163 
Α 1 
Αἰθίοψ 1 
Αἰσχροκερδειάς 1 
Αὐθαδείας 1 
Β 1 
Βδελυρίας 1 
Βοηδρομιῶνος 1 
Βυζάντιον 1 
Γ 1 
Γαλάξια 1 
Δ 1 
Δάμιππος 1 
Δειλίας 1 
Δεισιδαιμονίας 1 
Δελφούς 1 
Διονυσίων 1 
Διονύσια 1 
Διονύσῳ 1 
Διὶ 1 
Διὸς 1 
Δυσχέρειας 1 
Δόξειεν 1 
Ε 1 
Εἰρωνείας 1 
Εἴπ 1 
Εὐρώτῃ 1 
Ζ 1 
Ζεὺς 1 
Η 1 
Θ 1 
Θησέα 1 
Θουριακὰς 1 
Θρᾷττά 1 
Ι 1 
ΙΑ 1 
ΙΒ 1 
ΙΓ 1 
ΙΔ 1 
ΙΕ 1 
ΙΖ 1 
ΙΗ 1 
ΙΘ 1 
Ισ 1 
Κ 1 
ΚΑ 1 
ΚΒ 1 
ΚΓ 1 
ΚΔ 1 
ΚΕ 1 
ΚΖ 1 
ΚΗ 1 
ΚΘ 1 
Κάσανδρος 2 
Κακολογίας 1 
Καὶ 7 
Κολακείας 1 
Κρινοκοράκα 1 
Κσ 1 
Κύζικον 1 
Λ 1 
Λακεδαίμονος 1 
Λακεδαιμονίοις 1 
Λακωνικὰς 1 
Λαλιάς 1 
Λογοποιίας 1 
Λυσάνδρου 1 
Λύκων 1 
Μακεδονίαν 1 
Μακεδονίας 1 
Μακεδόσι 1 
Μελιταίου 1 
Μελιταῖος 1 
Μεμψιμοιρίας 1 
Μητρὶ 1 
Μικρολογίας 1 
Μικροφιλοτιμίας 1 
Μουσεῖα 1 
Οὕτως 1 
Πέρσας 1 
Παρασείσαντα 1 
Περιεργίας 1 
Πολυπέρχων 1 
Πολύκλεις 2 
Ποσειδῶνος 1 
Ποσιδεῶνος 1 
Προοίμιον 1 
Πυανοψιῶνος 1 
Σαβάδιον 1 
Σαβαζίῳ 1 
Σικελικὰς 1 
Σωσίας 1 
Σωσίδημος 1 
Σωσίστρατος 1 
Τίβειε 1 
Τοιαύτας 1 
Τὴν 1 
Τῶν 1 
Φειδωνείῳ 1 
Φιλοπονηρίας 1 
αἰδοῖον 1 
αἰσχροκέρδειά 1 
αἰσχροκερδής 1 
αἰσχροῦ 2 
αἰσχρὰν 2 
αἰσχρῶν 1 
αἰσχύνεται 2 
αἰτεῖν 1 
αἰτησόμενος 1 
αἱ 4 
αἱρήσονται 1 
αἱροῦντες 1 
αἴρεσθαι 1 
αἴτιον 1 
αἵματος 1 
αὐθάδειά 1 
αὐθάδης 1 
αὐλίδιον 1 
αὐλαίαν 1 
αὐλείαν 1 
αὐλητοῦ 1 
αὐλητρίδας 1 
αὐλητρίδι 1 
αὐλούμενος 1 
αὐλώμεθα 1 
αὐξῆσαι 1 
αὐτήν 2 
αὐταὶ 1 
αὐτοί 1 
αὐτοκράτορας 1 
αὐτούς 1 
αὐτοὺς 5 
αὐτοῖς 3 
αὐτοῦ 18 
αὐτόν 4 
αὐτός 2 
αὐτὴν 4 
αὐτὸ 1 
αὐτὸν 19 
αὐτὸς 20 
αὐτῆς 7 
αὐτῶν 8 
αὐτῷ 17 
αὐχμῶν 1 
αὑτοῦ 23 
αὑτόν 3 
αὑτὸν 6 
αὑτῷ 19 
αὔλειον 1 
αὔριον 1 
αὕτη 1 
αὗται 1 
βάψας 1 
βέλτιστα 1 
βέλτιστος 1 
βίῳ 2 
βαδίζειν 1 
βαδίζοντος 1 
βαδίζων 1 
βακτηρίας 1 
βαλανέως 1 
βαλανείοις 1 
βαλανείῳ 5 
βαλλάντιον 1 
βασιλείας 1 
βασιλεὺς 1 
βδελυρίαν 1 
βδελυρὸς 1 
βεβιωκὼς 1 
βελτίους 2 
βελτίστῳ 1 
βελτίω 1 
βλάβης 1 
βλασφημῆσαι 1 
βουλευομένου 1 
βουλεύεσθαι 1 
βουλεύσασθαι 1 
βουλομένοις 1 
βουλομένων 1 
βουλόμενα 1 
βουλόμενος 1 
βούλεσθαι 2 
βούλεταί 1 
βούλεται 4 
βούληταί 1 
βούλοιτο 1 
βούλομαι 1 
βούλονται 2 
βοᾶσθαι 1 
βοῦν 4 
βοῶντος 1 
βραδυτὴς 1 
γάμοις 1 
γάμους 1 
γάρ 4 
γέ 1 
γέγονε 1 
γέγονεν 1 
γέλωτα 1 
γένη 1 
γένοιντο 1 
γένοιτο 2 
γένος 4 
γένους 2 
γίγνεται 2 
γαλῆ 1 
γαμοῦντός 1 
γαστρὸς 1 
γε 7 
γείτονος 1 
γεγονέναι 4 
γεγονὼς 2 
γεγόνασιν 1 
γελάσαι 1 
γελῶν 1 
γενέσθαι 4 
γενήσεσθαι 1 
γενεαλογοῦντες 1 
γεννᾷ 1 
γενομένην 1 
γενομένου 1 
γενόμενος 1 
γεωργήσει 1 
γιγνομένων 1 
γιγνώσκει 2 
γλαῦκες 1 
γλιχομένη 1 
γλῶττα 1 
γνάθον 1 
γναφεῖς 1 
γνωρίμου 1 
γνωρίμων 2 
γοῦν 1 
γράμματα 1 
γράφειν 1 
γράψαι 1 
γράψαντι 1 
γραμματειδίων 1 
γυμνάζωνται 1 
γυμνασίων 1 
γυμνὰ 1 
γυμνὸς 1 
γυνή 1 
γυναικ 1 
γυναικί 1 
γυναικείας 2 
γυναικείου 1 
γυναικὶ 3 
γυναικὸς 6 
γυναιξὶν 1 
γυναῖκα 1 
γυναῖκες 2 
γόνατα 1 
γόνατος 1 
γὰρ 21 
γῆν 2 
γῇ 1 
δ 12 
δάφνην 1 
δέ 9 
δέκα 2 
δέχεσθε 1 
δήμου 3 
δήμῳ 2 
δήποτε 1 
δήπου 1 
δίαιταν 1 
δίδοσθαι 1 
δίδωσι 1 
δίκαια 1 
δίκαιον 1 
δίκας 2 
δίκην 4 
δαιμόνιον 1 
δακρύσας 1 
δακτύλιον 1 
δακτύλοις 1 
δανείζειν 1 
δανείζεσθαι 3 
δανείσασθαι 1 
δανειζομένους 1 
δανειστικῆς 1 
δαπάνην 1 
δασείας 1 
δείπνου 1 
δείπνῳ 1 
δεδομένων 1 
δεηθεὶς 1 
δεικνύειν 1 
δειλία 2 
δειλὸς 1 
δεινὰ 1 
δεινὸς 25 
δειπνεῖν 1 
δειπνῆσαι 1 
δεισιδαίμων 1 
δεισιδαιμονία 1 
δεκαδισταῖς 1 
δεκαζομένων 1 
δεσμωτήριον 1 
δεῖ 10 
δεῖν 1 
δεῖνα 2 
δεῖξαι 2 
δεῖπνον 3 
δεῖσθαι 2 
δημαγωγῶν 1 
δημοκρατίαν 1 
δημοσίους 1 
δημοσίᾳ 1 
δημότας 4 
δηχθῆναι 1 
διάνοιαν 1 
διάπειραν 1 
διέξειμι 1 
διήγησις 1 
διαίτας 1 
διαίτῃ 1 
διαβάλῃ 1 
διαγινώσκουσιν 1 
διαγνῶναί 1 
διαζεύγματι 1 
διακονοῦντας 1 
διακονοῦντες 1 
διακοντίζεσθαι 1 
διακονῆσαι 1 
διαλέγεσθαι 1 
διαλεγομένων 1 
διαλογίσασθαι 1 
διαλύεσθαι 1 
διαμένουσιν 1 
διανέμοντι 1 
διανέμων 1 
διαράμενον 1 
διατείνεσθαι 1 
διατεινομένους 1 
διατοξεύεσθαι 1 
διατρίβειν 2 
διαφάγῃ 1 
διαφέρει 1 
διαφόρου 1 
διαψιθυρίζειν 1 
διδάσκων 1 
διδασκάλοις 1 
διδασκάλου 1 
διδασκαλεῖα 1 
διδασκαλεῖον 1 
διδομένης 1 
διδομένων 1 
διδόμενα 1 
διδόναι 1 
διδόντα 1 
διδόντι 1 
διδόντος 1 
διείργειν 1 
διειλεγμένου 1 
διεξέλθῃ 1 
διεξελθεῖν 1 
διεξιέναι 1 
διεξιών 2 
διεξῄει 1 
διηγήσασθαι 2 
διηγεῖσθαι 8 
διηγεῖται 1 
διηγούμενος 1 
δικάζεσθαι 1 
δικαίου 1 
δικαίων 1 
δικαιότερα 1 
δικαστηρίοις 2 
δικαστηρίου 1 
δικαστηρίῳ 1 
διμοιρίαν 1 
διορίσασθαι 1 
διφθέραι 1 
διφᾶν 1 
διωθεῖν 1 
διότι 3 
διώκειν 1 
διὰ 5 
δοίη 1 
δοκεῖ 1 
δοκοῦντος 1 
δοκῇ 2 
δοκῶ 1 
δορκαδείους 1 
δοὺς 1 
δοῦλον 1 
δοῦναι 4 
δρέπανον 1 
δραχμαῖς 1 
δραχμῆς 2 
δυνάμενος 2 
δυνήσεται 1 
δυνατὸς 2 
δυοῖν 1 
δυσέντευκτος 1 
δυστυχὴς 1 
δυσχέρεια 1 
δυσχερὴς 1 
δωματίῳ 1 
δόξει 3 
δόξειεν 9 
δόξης 1 
δόξῃ 1 
δόρυ 1 
δύναιντο 1 
δύνανται 1 
δύνασθαι 4 
δύναται 1 
δύο 1 
δώδεκα 1 
δώσει 1 
δὲ 188 
δὴ 9 
δὶς 1 
δᾷδα 1 
δῆμον 1 
εἰ 15 
εἰδέναι 2 
εἰδεχθής 1 
εἰδότα 1 
εἰδῆσαι 1 
εἰκόνα 1 
εἰληφόσι 1 
εἰληφὼς 2 
εἰπεῖν 44 
εἰπών 2 
εἰπὼν 1 
εἰρωνεία 1 
εἰρωνείαν 1 
εἰρωνείας 1 
εἰρώνων 1 
εἰς 50 
εἰσάγειν 1 
εἰσελθεῖν 2 
εἰσελθών 1 
εἰσελθὼν 1 
εἰσενέγκας 1 
εἰσενεγκαμένῃ 2 
εἰσενεγκεῖν 1 
εἰσενεχθέντος 1 
εἰσενηνέχθαι 1 
εἰσιέναι 1 
εἰσιν 5 
εἰσιόντα 1 
εἰσιόντες 1 
εἰσιὼν 2 
εἰσκεκρουμένῳ 1 
εἰσπρᾶξαι 1 
εἰσόδου 1 
εἰσὶ 3 
εἴ 6 
εἴη 2 
εἴληφε 1 
εἴπας 3 
εἴπῃ 1 
εἴρων 1 
εἴρωνα 1 
εἴσω 1 
εἶδεν 1 
εἶθ 2 
εἶναι 42 
εἶπας 1 
εἶτα 6 
εἶχε 1 
εἶχεν 1 
εἷναι 1 
εἷς 3 
εὐαγγελιζόμενον 1 
εὐγενεῖς 1 
εὐγενὴς 1 
εὐδοκίμησεν 1 
εὐεργετημένον 1 
εὐημέρει 1 
εὐθὺς 5 
εὐνοίας 1 
εὐρυθμότερον 1 
εὐρωτιώσας 1 
εὐσχημονεστάτοις 1 
εὐτρεπίσαι 1 
εὐφραινώμεθα 1 
εὐφυῆ 1 
εὐχομένων 1 
εὐωχήσειν 1 
εὐωχοῦ 1 
εὑρίσκει 1 
εὑρεῖν 3 
εὑρισκομένων 1 
εὑρὼν 1 
εὔλυτον 1 
εὔνους 1 
εὔχεσθαι 1 
εὕρηκα 1 
εὖ 7 
εῖραν 1 
ζητεῖν 1 
ζητῆσαι 1 
ζητῶν 1 
ζωμοῦ 2 
ζωμὸν 2 
ζωρότερον 1 
ζῆν 1 
η 1 
ηὐδοκίμεις 1 
θάκου 1 
θάλατταν 1 
θέα 1 
θέαν 2 
θέας 1 
θέατρον 1 
θαλάττης 1 
θαλάττῃ 1 
θαρρεῖν 1 
θαυμάζειν 2 
θαυμάζω 3 
θαυμάζων 1 
θαυμάσας 1 
θαύμασι 2 
θεάσασθαι 2 
θεάτρου 1 
θεάτρῳ 3 
θεατρῶναι 1 
θελῆσαι 1 
θεοῖς 2 
θεοῦ 1 
θεράπαιναν 1 
θεραπεύειν 1 
θεραπεῦσαι 1 
θεωμένων 1 
θεωρεῖν 3 
θεωρεῖσθαι 1 
θεωροῦσιν 1 
θεωρῶν 1 
θεᾷ 1 
θεῖναι 1 
θεῶν 2 
θηριωθῆναι 1 
θηριώδεις 1 
θησαυρὸν 1 
θλιβόμενος 1 
θοἰμάτιον 3 
θρέψαι 1 
θυγατέρα 2 
θυηλήματα 1 
θύλακον 2 
θύμου 1 
θύοντας 1 
θύραις 1 
θύραν 3 
θύσας 2 
θύων 1 
θᾶττον 1 
κάρυα 1 
κάτω 2 
κέκλεικε 1 
κέρατος 1 
κέρδους 3 
κήπου 1 
κίονες 1 
κίχρασθαι 1 
καί 1 
καίπερ 1 
καθ 6 
καθάπερ 1 
καθήμενος 1 
καθίζων 1 
καθίστασθαι 1 
καθαρθείη 1 
καθεζόμενος 1 
καθεύδει 1 
καθεύδειν 2 
καθεύδοντα 1 
καθεύδων 1 
καθημένους 2 
καθημένων 1 
καθιζάνειν 1 
καθιστάναι 1 
καθᾶραι 1 
καθῆσθαι 1 
και 1 
καινόν 1 
καινότερον 1 
καινὸν 1 
καινῶν 1 
καιρόν 1 
κακίας 2 
κακολογία 1 
κακολόγος 1 
κακὰ 1 
κακὸς 1 
κακῶν 1 
κακῶς 7 
καλά 1 
καλέσαι 2 
καλέσαντα 1 
καλέσας 2 
καλεῖν 1 
καλεῖται 1 
καλλιστεύσῃ 1 
καλλῦναι 1 
καλύμματα 1 
καλῶν 1 
καρφολογῆσαι 1 
κατ 1 
κατάθου 1 
κατάξαντος 1 
κατέχειν 1 
καταβαίνων 1 
καταβαλὼν 1 
καταβὰς 1 
καταγαγόντα 1 
καταγνῶ 1 
καταδεέστεροι 1 
κατακείμενον 1 
κατακείμενος 2 
καταλείπεσθαι 1 
καταλειπόμενα 1 
καταλειφθέντων 1 
καταλιπεῖν 1 
καταλιπόντας 1 
καταλύοντος 1 
καταπονοῦσι 1 
καταράσασθαι 1 
καταστρώματος 1 
κατασχεῖν 1 
καταφιλούμενος 1 
καταφρόνησίς 1 
καταφρόνησις 1 
καταχέασθαι 1 
καταχεῖν 1 
κατεαγέναι 1 
κατενήνεκται 1 
κατενεχθήσῃ 1 
κατενεχθῆναι 1 
κατηγορίαν 1 
κατηγορεῖν 1 
κατοχούμενος 1 
κατὰ 14 
καὶ 636 
κειμένης 2 
κειρομένους 1 
κεκαρμένος 1 
κεκαττυμένα 1 
κεκλημένος 2 
κεκραμένον 1 
κεκριμένου 1 
κεκυφώς 1 
κελεύειν 1 
κελεύσαντι 1 
κελεύσας 2 
κελεύσωσιν 1 
κελεύων 1 
κελεύῃ 1 
κελεῦσαι 9 
κεράσαι 1 
κεφάλαιον 3 
κεφαλὴν 1 
κεφαλῆς 2 
κηλίδων 1 
κηρύττειν 1 
κιβωτοὺς 1 
κιβωτόν 1 
κινδυνεύσας 1 
κλάδος 1 
κλίνας 3 
κλεῖς 1 
κληθεὶς 1 
κληθῇ 1 
κλιμάκιον 1 
κλιμακίου 1 
κλοπῆς 1 
κλύδωνος 1 
κναφέως 1 
κοίρανος 1 
κοιμᾶσθαι 1 
κοινοῦ 1 
κοινὰ 1 
κοινὸν 2 
κοινὸς 1 
κοινῶν 1 
κολακείαν 1 
κολακεύοντι 1 
κολοιὸς 1 
κολοιῷ 1 
κομίσαιτο 1 
κομίσασθαι 1 
κομιζόμενος 1 
κουρεῖον 1 
κουρὰν 1 
κράτιστον 1 
κράτος 1 
κρέα 4 
κρέας 2 
κρίνειν 1 
κρίνεσθαι 1 
κρίνων 1 
κρίσιν 1 
κρατῆσαι 1 
κραυγῆς 1 
κρείττων 1 
κρεωπώλην 1 
κριθάς 1 
κρινομένῳ 1 
κριοὺς 1 
κροκύδα 1 
κροτεῖν 2 
κρυπτόμενόν 1 
κρῖναι 1 
κτήσασθαι 1 
κυβερνήτου 2 
κυβεύειν 1 
κυκεῶνα 1 
κυλιούχιον 1 
κυναρίου 1 
κυνὸς 1 
κωλύειν 2 
κωλῦσαι 1 
κωμάζειν 1 
κωμικῷ 1 
κόλακα 2 
κόλπον 1 
κόνιν 1 
κόπον 1 
κόρακας 1 
κόρδακα 1 
κόφινον 1 
κόψας 1 
κύκλῳ 1 
κύλικας 1 
κύμινον 1 
κύνα 2 
κύνας 1 
κύνες 1 
κἀκεῖ 1 
κἀπὶ 1 
κἂν 3 
κἄν 2 
κᾆτ 1 
κῆπος 1 
λάβωσι 1 
λάβῃ 2 
λάθρα 1 
λάλος 1 
λάλῳ 1 
λάχανα 2 
λέγε 1 
λέγει 3 
λέγειν 14 
λέγεις 3 
λέγεσθαι 1 
λέγεταί 1 
λέγοντα 3 
λέγοντι 1 
λέγοντος 1 
λέγοντός 1 
λέγουσι 4 
λέγω 1 
λέγων 8 
λέλουται 1 
λέπραν 1 
λίαν 1 
λίθους 1 
λίθων 1 
λίθῳ 1 
λαβεῖν 6 
λαβών 1 
λαβὼν 6 
λαθεῖν 1 
λακκαῖον 1 
λαλίστερος 1 
λαλεῖν 6 
λαλιά 1 
λαλῇ 1 
λαμβάνειν 1 
λαμβάνων 1 
λαμπάδα 1 
λαμπρὸν 1 
λεγομένοις 1 
λεγόμενα 2 
λεγόμενον 1 
λεγόντων 1 
λελῃτούργηκε 1 
λεπτὸν 1 
λεπτὸς 1 
λευκοὺς 1 
λεχὼ 1 
ληκυθίων 1 
ληκύθου 1 
ληκύθους 1 
ληψόμενος 1 
λιβανωτόν 1 
λιθοκόλλητα 1 
λιπαρῶν 1 
λογίζεται 1 
λογιζόμενος 1 
λογισάμενος 1 
λογισμὸν 1 
λογοποιία 1 
λογοποιοῦντες 1 
λογοποιὸς 1 
λογοποιῶν 1 
λοιδορίαν 1 
λοιδορηθῆναι 1 
λοιδορουμένων 1 
λοιδορῆσαι 1 
λοιποί 1 
λοπάδα 1 
λούμενον 1 
λούσασθαι 1 
λοῦσθαι 1 
λυθείσης 1 
λυποῦσα 1 
λυπρὸν 1 
λυσιτελεῖν 1 
λόγοις 3 
λόγον 6 
λόγου 3 
λόγους 2 
λόγων 8 
λόγῳ 1 
λύπης 2 
λύχνον 2 
λῃτουργίας 1 
λῃτουργιῶν 1 
λῆρός 1 
μάγειρος 1 
μάλιστα 2 
μάμμη 1 
μάντεις 1 
μάρτυρας 1 
μάχεσθαι 4 
μάχην 1 
μάχης 3 
μάχῃ 1 
μέλαιναν 1 
μέλανας 1 
μέλι 1 
μέλλει 3 
μέλλεις 1 
μέλλοντας 1 
μέλλων 2 
μέν 3 
μένειν 1 
μέντοι 1 
μέρει 1 
μέρος 4 
μέσην 1 
μέσον 2 
μέσου 1 
μέτεισι 1 
μέτρῳ 1 
μή 2 
μήτ 2 
μήτε 11 
μήτηρ 2 
μίαν 2 
μαγειρεύειν 1 
μαγειρεῖα 1 
μαθήματα 1 
μαθήσεται 1 
μαινόμενον 1 
μακρὸν 1 
μακρᾶς 1 
μακρῶν 1 
μαλακιζομένῳ 1 
μαλακισθῆναι 1 
μαλακῶς 1 
μανθάνειν 3 
μανικοὺς 1 
μαρτυρήσων 1 
μαρτύρων 1 
μαστιγίας 1 
μαστιγουμένου 1 
μασχάλας 1 
μασώμενος 1 
μαχομένους 1 
με 3 
μείζω 1 
μεγάλην 1 
μεγάλοις 1 
μεγάλους 1 
μεγάλῃ 3 
μεγίστην 1 
μεγίστων 1 
μεθ 1 
μεθύοντος 1 
μεθύσκεσθαι 1 
μειδιάσας 1 
μειρακίοις 1 
μελαντέρα 1 
μελετᾶν 2 
μεμίσηκα 1 
μεμαθηκότας 1 
μεμισθωμένους 1 
μεμνῆσθαι 2 
μεμψίμοιρος 1 
μεμψιμοιρία 1 
μεμύηται 1 
μερίδα 1 
μερίδας 1 
μεσοπορεῖ 1 
μεστόν 1 
μεστὴ 1 
μεστὸν 1 
μετ 2 
μεταβάλλεσθαι 1 
μεταβεβληκότα 1 
μεταδοῦναι 1 
μεταξὺ 4 
μεταστραφῆναι 1 
μεταφέρειν 1 
μετρεῖν 1 
μετὰ 8 
μεῖζον 1 
μηδ 1 
μηδέν 1 
μηδέπω 1 
μηδεμίαν 1 
μηδενὶ 1 
μηδὲ 2 
μηδὲν 4 
μηθὲν 1 
μηνὶ 1 
μητέρα 1 
μητρὸς 2 
μιαίνεσθαι 1 
μικρολογία 1 
μικρολόγος 1 
μικρολόγων 1 
μικροφιλοτιμία 1 
μικροφιλότιμος 1 
μικροῦ 1 
μικρὰ 2 
μικρὸν 1 
μικρῶν 2 
μισεῖν 1 
μισητὸν 1 
μισθοῦ 1 
μισθοῦσθαι 2 
μισθωτοῖς 1 
μισθωτῇ 1 
μισθόν 1 
μισθώσασθαι 1 
μισθὸν 1 
μισθῶσαι 1 
μνήματι 1 
μνᾶν 1 
μνῆμα 2 
μνῶν 1 
μοί 1 
μοι 4 
μοχλὸς 1 
μυίας 1 
μυροπώλιον 1 
μυρρίνας 1 
μυστήρια 1 
μυστηρίοις 1 
μόλις 1 
μόνον 5 
μόνος 2 
μύρον 1 
μύρτα 1 
μύωψι 1 
μὲν 31 
μὴ 55 
μὴν 3 
μᾶλλον 2 
μῆλα 1 
μῆνα 3 
μῦς 1 
νέμοντος 1 
νέωτα 1 
νήφων 1 
ναυμαχίᾳ 1 
νεκρούς 1 
νεκρὸν 1 
νενίκηκεν 1 
νεοττία 1 
νεῖμαι 1 
νικήσας 2 
νικῶντες 1 
νομίζει 1 
νουμηνίαν 1 
νυκτὸς 3 
νυστάξαι 1 
νῦν 1 
ξένοι 1 
ξένοις 3 
ξένου 1 
ξένους 2 
ξενίζων 1 
ξενίων 1 
ξενοδοκίας 1 
ξυλίνην 1 
ξύλων 2 
οἰκέτας 1 
οἰκέτου 2 
οἰκία 2 
οἰκίαν 7 
οἰκίας 1 
οἰκίᾳ 3 
οἰκείοις 1 
οἰκείους 1 
οἰκείων 2 
οἰκετῶν 1 
οἰκεῖν 2 
οἰκεῖος 1 
οἰκητόν 1 
οἰκονομίᾳ 1 
οἰκοσίτους 1 
οἰκῶν 1 
οἰναρίου 1 
οἰνοπωλῶν 1 
οἰνοχόῳ 1 
οἱ 20 
οἳ 1 
οἴει 1 
οἴεσθαι 1 
οἴκαδε 3 
οἴκοι 1 
οἶδα 1 
οἶδε 1 
οἶδεν 1 
οἶνον 4 
οἶος 2 
οἷον 1 
οἷος 28 
οἷς 2 
οὐ 22 
οὐδ 2 
οὐδέποτε 1 
οὐδαμοῦ 1 
οὐδείς 1 
οὐδεμία 1 
οὐδενὶ 1 
οὐδὲ 2 
οὐδὲν 3 
οὐθένα 1 
οὐθενὶ 1 
οὐθεὶς 1 
οὐθὲν 2 
οὐκ 23 
οὐράν 1 
οὐσίας 1 
οὐχ 3 
οὓς 2 
οὔτ 2 
οὔτε 13 
οὕς 1 
οὕτω 5 
οὕτως 4 
οὖν 5 
οὖς 1 
οὗ 3 
οὗτοι 1 
οὗτος 2 
π 1 
πάλαι 1 
πάλιν 1 
πάντα 8 
πάντας 3 
πάντες 2 
πάντων 6 
πάνυ 2 
πάππον 1 
πάππου 1 
πάρεστι 2 
πάρεχε 1 
πάσας 2 
πάσχομεν 1 
πέλεκυς 1 
πέμπειν 4 
πέμπουσιν 1 
πέμπτην 1 
πέμψαι 1 
πέντε 1 
πέπωκε 1 
πίθηκον 1 
πίθον 1 
πίπτοντας 1 
πίσσης 1 
παίδων 1 
παίζειν 1 
παθεῖν 1 
παθημάτων 1 
παιδάριον 2 
παιδί 1 
παιδία 4 
παιδίοις 1 
παιδίον 3 
παιδίων 2 
παιδαγωγόν 1 
παιδαγωγῷ 1 
παιδευομένων 1 
παιδιὰ 1 
παιδοτρίβαις 1 
παιδὶ 4 
παιδὸς 2 
παισί 1 
παισὶν 1 
παλαίειν 1 
παλαίστρα 1 
παλαίστρας 2 
παλαίων 1 
παλαιστριαῖον 1 
παλιλλογίας 1 
παλινπήξει 1 
πανήγυρις 1 
πανδοκεῖόν 1 
πανδοκεῦσαι 1 
πανουργιῶν 1 
παντοδαπαῖς 1 
παντοποιός 1 
παρ 12 
παρά 1 
παράδοξόν 1 
παράσιτον 1 
παρέλθῃ 1 
παρέλιπον 1 
παρέχειν 1 
παραγένηται 1 
παραγίγνεσθαι 1 
παραγγελεῖ 1 
παραγεγονέναι 1 
παραγεγονὼς 1 
παραδείγμασι 1 
παραθεῖναι 2 
παραινεῖν 1 
παρακήκοε 1 
παρακαθήμενον 2 
παρακαθήμενος 1 
παρακαθεζόμενος 1 
παρακαθημένων 1 
παρακαθῆταί 1 
παρακαλεῖν 2 
παρακαλῶν 1 
παρακειμένου 1 
παρακληθεὶς 1 
παρακολουθῆσαί 1 
παραλαβεῖν 1 
παραλελοιπότι 1 
παραμένων 1 
παρασκευαστική 2 
παραστρέψαι 1 
παρατάττεσθαι 1 
παρατεθεαμένος 1 
παρείαν 1 
παρεδειπνήθησαν 1 
παρελθεῖν 1 
παρελθὼν 2 
παρεμβαλεῖν 1 
παρερρωγυίᾳ 1 
παρεσκευασμένος 1 
παρεσκεύασται 1 
παρεστηκότας 1 
παρεστὼς 1 
παρετήρουν 1 
παρεῖναι 2 
παριόντας 1 
παριὼν 3 
παροιμίας 1 
παρρησίαν 1 
παρόντας 2 
παρόντες 1 
παρόντων 1 
παρὰ 16 
παρὼν 1 
πατέρα 1 
πατρί 1 
πατρίδι 1 
πατρὶ 1 
πατρὸς 2 
πατρῴαν 1 
πατὴρ 1 
παυσόμεθα 1 
παχὺν 1 
παύσαιτο 2 
παύσασθαι 1 
παύσομαι 1 
παύωνται 1 
παῖδα 5 
παῖδας 1 
παῖδες 1 
παῖς 3 
πεζομαχίᾳ 1 
πεζοῦ 1 
πειράσομαι 1 
πειρῶν 1 
πεπαιδεῦσθαι 1 
πεποιηκώς 1 
πεπρακότι 1 
πεπτωκότων 1 
περίεργος 1 
περίπατον 1 
περαιτέρω 1 
περιδήσας 1 
περιδραμὼν 1 
περιεργία 1 
περιεστηκότας 1 
περιιδεῖν 1 
περιισταμένων 1 
περικαθᾶραι 1 
περιλαβεῖν 1 
περιμεῖναι 1 
περιπατήσῃ 1 
περιπατεῖν 4 
περιρραινομένων 1 
περιρρανάμενος 1 
περισπογγίζειν 1 
περιστάσεις 1 
περιστείλῃ 1 
περιστερὰς 1 
περιὼν 1 
περὶ 10 
πεσὼν 2 
πευσόμενον 1 
πεφυτεῦσθαι 1 
πηδήσεται 1 
πιεῖν 1 
πιθανῶς 2 
πιστεύεις 2 
πιστεύεσθαι 1 
πιστεύω 1 
πιὼν 3 
πλέον 1 
πλέων 1 
πλανᾷ 1 
πλείους 1 
πλείω 4 
πλεθρίζων 1 
πλειστάκις 1 
πλειόνων 1 
πλευρῶν 1 
πλεόντων 1 
πλεῖον 1 
πλεῖστα 1 
πληγὰς 2 
πληθούσης 1 
πληθῶν 1 
πληρώματα 1 
πλησίον 2 
πλησιάζοντας 1 
πλοκὰς 1 
πλόιμον 1 
πλὴν 3 
πλῆθος 1 
πλῦναι 1 
πνεύματος 1 
ποίᾳ 1 
ποίῳ 2 
ποδαπή 1 
ποδὸς 1 
ποιήσαντι 1 
ποιήσας 3 
ποιήσειεν 1 
ποιήσομαι 1 
ποιήσῃ 1 
ποιεῖ 1 
ποιεῖν 1 
ποιητικὴ 1 
ποιούμενοι 1 
ποιοῦντες 1 
ποιῆσαι 6 
ποιῶν 3 
πολέμιοι 2 
πολεμίοις 1 
πολεμικὸν 1 
πολιτῶν 3 
πολιῶν 1 
πολλά 1 
πολλάκις 3 
πολλάς 1 
πολλαῖς 1 
πολλοὶ 1 
πολλοὺς 1 
πολλοῦ 1 
πολλὰ 6 
πολλὴν 1 
πολλῆς 1 
πολλῶν 1 
πολυκοιρανίη 1 
πολὺ 2 
πολὺν 3 
πομπεύσας 1 
πομπῆς 1 
πονηρία 1 
πονηρίας 1 
πονηροῖς 1 
πονηρότεροί 1 
πονηρὸν 1 
ποππύζων 1 
πορίσασθαι 1 
πορευθῆναι 4 
πορευομένου 1 
πορευομένων 1 
πορευόμενον 1 
πορευόμενος 1 
πορεύεσθαι 6 
πορεύεται 1 
πορεύηται 1 
πορνοβοσκοῦ 1 
πορνοβοσκῆσαι 1 
ποσῶν 1 
ποτήρια 1 
ποτήριον 1 
ποτε 4 
ποτηρίου 1 
ποτὲ 2 
που 3 
ποῖός 2 
ποῦ 2 
πράγμασιν 2 
πράγματά 1 
πράγματος 5 
πράξεσιν 1 
πράξεων 3 
πράττει 1 
πράττεσθαι 1 
πράττοντα 1 
πράως 1 
πρίασθαι 2 
πραγματεύου 1 
πριάμενος 4 
πριαμένῳ 1 
προαιρουμένους 1 
προαιρῶν 1 
προαποστέλλειν 1 
προβάλλωνται 1 
προδραμὼν 1 
προκολπίῳ 2 
προμανθάνειν 1 
προμετωπίδιον 1 
προοιμιάζεσθαι 1 
προπέμψαι 1 
προπέμψας 1 
προπέμψῃ 1 
προσάγειν 2 
προσέρχεται 1 
προσέχειν 1 
προσήγγελκα 1 
προσίασιν 1 
προσαγορευθεὶς 1 
προσαγορεύσας 1 
προσαγόμενος 1 
προσαιρήσονται 1 
προσανατρίβεσθαι 1 
προσαπαιτεῖν 1 
προσβάλλων 1 
προσδεδράμηκε 1 
προσδιηγήσασθαι 1 
προσδραμὼν 1 
προσελθεῖν 2 
προσελθὼν 9 
προσενεχθῇ 1 
προσεπιγράψαι 1 
προσερυγγάνειν 1 
προσθῇς 1 
προσιόντα 1 
προσιόντων 1 
προσκαλεσάμενος 2 
προσκαλεῖν 1 
προσκαλούντων 1 
προσκείμενα 1 
προσκεφάλαια 1 
προσκεφάλαιον 1 
προσκοπεῖσθαι 1 
προσκυνήσας 1 
προσλαλεῖ 1 
προσλαλῶν 2 
προσπίπτων 1 
προσπατταλῶσαι 1 
προσποίησίς 2 
προσποίησις 1 
προσποιήσασθαι 2 
προσποιεῖσθαι 1 
προσπταίσας 1 
προσπταίσματα 1 
προσπτύσαι 1 
προσστὰς 1 
προστάξαι 1 
προστάξας 1 
προστατῆσαι 1 
προστιθεὶς 1 
προσφερόμενον 1 
προσφοιτᾶν 1 
προσφοράν 1 
προσωπεῖον 1 
προσώπου 1 
προσῆκε 1 
προσῆκον 1 
προχωροῦντος 1 
προϊδόμενος 1 
προώμεθα 1 
προῖκ 1 
προῖκα 3 
πρυτάνεις 1 
πρυτάνεων 1 
πρόθυμος 1 
πρός 3 
πρόσωπα 1 
πρότερον 3 
πρότερος 1 
πρὶν 1 
πρὸ 1 
πρὸς 50 
πρᾶγμα 4 
πρᾶξαι 1 
πρῶτον 8 
πρῶτος 1 
πτύσαι 1 
πυθόμενος 1 
πυκνὰ 3 
πυνθάνεσθαι 1 
πυρέττουσαν 1 
πυροὶ 1 
πυρώσας 1 
πω 1 
πωλεῖ 1 
πωλεῖν 2 
πωλοῦντάς 1 
πωλοῦντι 1 
πωλοῦντος 1 
πωλοῦσι 1 
πωλῇ 1 
πωλῶν 2 
πως 1 
πόδα 1 
πόθεν 1 
πόλει 6 
πόλεις 1 
πόλεων 1 
πόλεως 2 
πόλιν 1 
πόπανα 1 
πόρρωθεν 1 
πόσας 1 
πόσοι 1 
πόσον 1 
πόσου 4 
πόσους 1 
πότε 3 
πότεροί 1 
πότον 1 
πύλας 1 
πύνδακα 1 
πώγωνα 1 
πᾶν 1 
πᾶσι 2 
πῶς 2 
σ 1 
σέσωκα 1 
σαλπικτοῦ 1 
σαπρόν 1 
σαπρῷ 1 
σε 3 
σεσήμανται 1 
σημήναντος 1 
σημαίνων 1 
σημεῖον 2 
σικύους 1 
σιτίζειν 1 
σιτοδείᾳ 1 
σιτοποιὸν 1 
σιωπήσειεν 1 
σιωπήσῃ 1 
σιωπᾶν 2 
σιωπῇ 1 
σκέλη 1 
σκέψασθαι 1 
σκίλλῃ 1 
σκευάζων 1 
σκεψομένους 1 
σκεύη 1 
σκηνήν 1 
σκηνὴν 1 
σκηνῇ 2 
σκολιῶν 1 
σκορόδῳ 1 
σκυθρωπάσας 1 
σκυτοδέψῃ 1 
σκωπτόμενος 1 
σκύλακι 1 
σκώψαντι 1 
σοί 1 
σοβεῖν 2 
σοι 4 
σοφισταῖς 1 
σοὶ 2 
σπάθην 1 
σπενδόντων 1 
σπεύδοντας 1 
σπεύδοντι 1 
σπεῦσαι 1 
σπουδάσαι 1 
σπουδὴν 2 
σπουδῆς 1 
στάδιον 1 
στάντας 1 
στέμμασι 1 
στέμματα 1 
στήσας 1 
σταθμῷ 1 
στεφανοῦν 1 
στεφανῶν 1 
στηλίδιον 1 
στοᾷ 3 
στρέφειν 1 
στρατευόμενος 1 
στρατηγεῖν 1 
στρατηγὸν 1 
στρατηγῶν 1 
στρατιώταις 1 
στρατιώτης 1 
στρογγύλων 1 
στρωμάτων 1 
στρώμασι 1 
στρώματα 1 
στόμα 3 
στόματος 1 
συγγενικὰ 1 
συγγνώμην 2 
συγγράψαι 1 
συγκαθήμενος 1 
συγκρούειν 1 
συκοτραγῆσαι 1 
συκοφάντας 1 
συκοφαντηθῇ 1 
συλλέγοντος 1 
συλλαβήν 1 
συλλυπεῖσθαι 1 
συμβάλλεσθαι 1 
συμβάλωνται 1 
συμβέβηκεν 1 
συμπαίζειν 1 
συμπρεσβευτῶν 1 
συμφέρον 1 
συμφέρουσαν 1 
συμφωνεῖν 1 
συνάγειν 1 
συνέχονται 1 
συνήθης 1 
συναγόντων 1 
συνακολουθήσω 1 
συνακολουθῆσον 1 
συναποδημῶν 1 
συναρκεῖσθαι 1 
συναρπάζουσι 1 
συναχθεσθησομένους 1 
συναύξοντας 1 
συνδειπνεῖν 1 
συνδειπνούντων 1 
συνδειπνοῦντι 1 
συνδειπνῶν 1 
συνδικάζων 1 
συνδιοικήσασθαι 1 
συνεδρεῦσαι 1 
συνελθόντας 1 
συνεπιλαμβάνεσθαι 1 
συνεπιμελησομένους 1 
συνεστηκότας 1 
συνεῖναί 1 
συνησθῆναι 1 
συνηχεῖν 1 
συνθεωρήσας 1 
συνθεωρῶν 1 
συνοδοιπόρου 1 
συντάξαι 2 
συντερετίζειν 1 
συνωνούμενος 1 
συνῆκας 1 
συρίττειν 1 
συσσιτῶν 1 
σφαιριστήριον 1 
σφόδρα 2 
σφύζεσθαι 1 
σχεδὸν 1 
σχετλιάζειν 1 
σχολάζειν 1 
σχολάζω 1 
σχολάζῃ 1 
σχολάσῃς 1 
σχολὴν 1 
σύ 2 
σύκου 1 
σύμβολον 1 
σύνθεσις 1 
σώματος 1 
σὲ 2 
σὸν 1 
σὺ 5 
τάλαντα 4 
τάξιν 1 
τάριχος 1 
τάχει 1 
τέρψον 1 
τέτταρα 1 
τέτταρσι 1 
τήμερον 2 
τί 11 
τίθησιν 1 
τίνα 1 
τίνας 1 
τίνι 1 
τίς 6 
τίτθης 2 
τίτυρον 1 
ταινίαν 1 
ταλαίπωρον 1 
ταλαίπωρος 1 
ταμιείου 1 
ταράττεσθαι 1 
ταρίχους 1 
ταριχοπώλια 1 
ταχέως 1 
ταχίστην 1 
ταχύ 3 
ταχὺ 1 
ταύτας 1 
ταύτην 2 
ταὐτὰ 2 
ταῖς 18 
ταῦτα 15 
τε 7 
τεθαύμακα 1 
τελεσθησόμενος 1 
τελευτήσαντος 1 
τελευτησάσης 1 
τελούμενος 1 
τελωνῆσαι 1 
τεράστιόν 1 
τερετίζων 1 
τετελευτηκότων 1 
τετελεύτηκέ 1 
τετράσι 1 
τετρημένον 1 
τεχνιτῶν 1 
τηνικάδε 1 
τι 17 
τιμωμένους 1 
τιμῆς 1 
τιμῶσι 1 
τινα 6 
τινες 1 
τινι 1 
τινος 3 
τινός 1 
τινὰ 1 
τινὶ 1 
τινὸς 1 
τις 54 
το 1 
τοιαύτας 2 
τοιαῦτα 6 
τοιαῦταί 1 
τοιούτοις 1 
τοιούτους 3 
τοιούτων 3 
τοιούτῳ 1 
τοιοῦτος 1 
τοιοῦτόν 1 
τοιοῦτός 24 
τοιόσδε 4 
τοσαῦτα 1 
τοσούτου 1 
του 1 
τουτὶ 1 
τούς 1 
τούτοις 9 
τούτου 2 
τούτους 3 
τούτων 5 
τούτῳ 1 
τοὔνομα 1 
τοὺς 65 
τοῖς 56 
τοῦ 68 
τοῦδε 1 
τοῦτο 9 
τοῦτον 7 
τράγον 1 
τράπεζαν 1 
τρέφειν 1 
τρέχειν 2 
τρέψομαι 1 
τρία 2 
τρίβωνα 1 
τρίχα 1 
τρίχαλκον 1 
τρίχωμα 1 
τραγηματίζεσθαι 1 
τραγῳδοῖς 1 
τραγῳδῶν 1 
τραπέζας 1 
τραπέζης 5 
τραυματίαν 1 
τραχηλίσῃ 1 
τραύματος 1 
τρεφομένῳ 1 
τρεῖς 2 
τριάκοντα 2 
τριηραρ 1 
τριηραρχίας 1 
τριηραρχιῶν 1 
τριττὰ 1 
τριόδοις 2 
τροχάζειν 1 
τρόπον 2 
τρόπου 1 
τρόπων 2 
τρόπῳ 1 
τυγχάνει 1 
τυγχάνειν 1 
τό 1 
τόκον 3 
τόκου 1 
τόκους 2 
τότε 1 
τύπῳ 1 
τύχης 1 
τύχῃ 1 
τἀργύριον 1 
τὰ 70 
τὰς 30 
τὴν 50 
τὸ 75 
τὸν 67 
τῆς 56 
τῇ 36 
τῳ 1 
τῶν 86 
τῷ 59 
υἱεῖς 3 
υἱοῦ 1 
υἱός 1 
υἱὸν 1 
υἱῶν 1 
φάσκειν 5 
φάσκοντας 1 
φάσκων 4 
φέρει 1 
φέρειν 3 
φέροντα 1 
φέρουσι 1 
φέρων 2 
φήσαντός 1 
φήσας 3 
φήσει 1 
φίλοις 1 
φίλου 3 
φίλους 2 
φίλων 7 
φίλῳ 3 
φαίνεσθαι 1 
φαίνεται 1 
φαγεῖν 2 
φαγών 1 
φακῆν 1 
φακῶν 1 
φανερὰ 1 
φασὶν 1 
φαύλους 1 
φαύλων 1 
φειδωλία 1 
φεύγειν 1 
φεύγων 1 
φησιν 1 
φθέγξηται 1 
φθεγγόμενοι 1 
φιλέταιρον 1 
φιλήσας 1 
φιλαρχία 1 
φιλεῖς 1 
φιλοπονία 1 
φιλοπονηρία 2 
φιλοπόνηρός 1 
φιλοσοφεῖν 1 
φιλοσόφοις 1 
φιλοτιμίας 1 
φιλῆσαι 1 
φοίνικα 1 
φοβερώτερος 1 
φοβεῖται 1 
φορεῖ 1 
φορεῖν 2 
φοροῦντας 1 
φορτίον 1 
φράτορας 1 
φρίξας 1 
φυγεῖν 1 
φυλάττει 1 
φυλάττειν 1 
φυλάττεσθαι 1 
φυλάττῃ 1 
φυλέτας 1 
φωνὰς 1 
φωνῇ 3 
φύσεσι 1 
φύσιν 1 
φῆσαι 17 
φῇ 1 
χάριν 1 
χάρις 1 
χαλεπόν 1 
χαλεπὸν 2 
χαλκεῖα 1 
χαλκοῦ 1 
χαλκοῦν 2 
χαλκοῦς 2 
χαλκῶν 1 
χαμαὶ 1 
χαρίζοιο 1 
χαριεῖσθαι 1 
χειμῶνος 1 
χειρίζοντος 1 
χειροτονούμενος 1 
χελιδόνων 1 
χερσίν 1 
χερσὶ 2 
χερσὶν 1 
χεῖρας 1 
χεῖρον 3 
χθὲς 2 
χιτωνίσκον 2 
χολή 1 
χολίκιον 1 
χοροὶ 1 
χορῷ 1 
χρέος 1 
χρήματα 1 
χρήσαντας 1 
χρήσασθαι 2 
χρήσιμος 1 
χρήσιμόν 1 
χρίσματι 1 
χρηματίζοντας 1 
χρηννύειν 1 
χρηννύναι 1 
χρησάμενος 1 
χρηστοὶ 1 
χρηστοῖς 1 
χρηστοῦ 1 
χρηστόν 1 
χρηστός 2 
χρηστὰ 1 
χρυσίον 1 
χρόνον 3 
χρόνου 2 
χρώμενοι 1 
χρώμενος 1 
χρὴ 1 
χρῆσαι 1 
χρῆσθαι 1 
χρῆται 1 
χρῶνται 1 
χρῷ 1 
χωρίον 1 
χωρὶς 1 
χύτραν 2 
χῶν 1 
ψήφοις 1 
ψήφους 3 
ψευδολογίαις 1 
ψευδῶν 1 
ψεύδονται 1 
ψυχρόν 1 
ψυχρὸν 1 
ψυχρῶς 1 
ψυχρῷ 1 
ψυχὴ 1 
ψυχῆς 4 
ἀέρα 1 
ἀγαγὼν 1 
ἀγαθά 2 
ἀγαθοὺς 2 
ἀγαθὸν 1 
ἀγαθῇ 1 
ἀγαθῶν 1 
ἀγανακτεῖν 1 
ἀγανακτοῦντας 1 
ἀγνοεῖν 1 
ἀγνώτων 1 
ἀγοράζειν 1 
ἀγοράσαι 1 
ἀγοράσας 1 
ἀγοραίων 1 
ἀγοραῖός 1 
ἀγορὰν 3 
ἀγορᾶς 6 
ἀγορᾷ 1 
ἀγροικία 1 
ἀγροὺς 1 
ἀγροῦ 1 
ἀγρυπνίαν 1 
ἀγρὸν 4 
ἀγρῷ 2 
ἀγωγὴ 1 
ἀγὼν 1 
ἀγῶνας 1 
ἀδαξᾶσθαι 1 
ἀδελφή 1 
ἀδικίας 1 
ἀδικουμένους 1 
ἀδικοῦντας 1 
ἀδολέσχης 1 
ἀδολεσχία 1 
ἀεὶ 1 
ἀηδής 1 
ἀηδία 1 
ἀηδὴς 1 
ἀθεραπευσία 1 
ἀθρόους 1 
ἀκήκοας 1 
ἀκαιρία 1 
ἀκηκοέναι 1 
ἀκηκοότας 1 
ἀκολουθεῖ 1 
ἀκολουθοῦντα 1 
ἀκολούθῳ 1 
ἀκουσίως 1 
ἀκουόντων 1 
ἀκούοντας 2 
ἀκούοντος 1 
ἀκούσας 1 
ἀκούων 1 
ἀκούῃ 1 
ἀκοῦσαι 2 
ἀκρασία 1 
ἀκριβείας 1 
ἀκριβῶς 1 
ἀκρόδρυα 1 
ἀκόλουθον 2 
ἀκόλουθος 1 
ἀλέσαι 1 
ἀλαζονεία 1 
ἀλαζὼν 1 
ἀλείφειν 1 
ἀλείφεσθαι 2 
ἀλειφομένους 1 
ἀλειφόμενον 1 
ἀλειφόμενος 1 
ἀληθές 1 
ἀληθῆ 2 
ἀλλ 11 
ἀλλοτρίαν 1 
ἀλλοτρίου 2 
ἀλλοτρίῳ 1 
ἀλλὰ 12 
ἀλυσιτελῶς 1 
ἀλφίτων 1 
ἀλφὸν 1 
ἀμέλει 13 
ἀμαθία 1 
ἀμφισβητῆσαι 1 
ἀμφοτέραις 1 
ἀμφοτέρων 1 
ἀμφότερα 1 
ἀνάγεσθαι 1 
ἀνάπλεως 1 
ἀνίστασθαι 1 
ἀναίσθητος 1 
ἀναίσχυντος 1 
ἀναβαλόμενος 2 
ἀναβεβλημένος 2 
ἀναγκάζει 1 
ἀναγκάζων 1 
ἀναγκάσαι 1 
ἀναγκαῖος 1 
ἀναδέξασθαι 1 
ἀναθεὶς 1 
ἀναθεῖναι 1 
ἀναισθησία 1 
ἀναισχυντία 1 
ἀνακοινοῦσθαι 2 
ἀνακράγωσι 1 
ἀνακύπτων 1 
ἀνακύψας 1 
ἀναλίσκοντας 1 
ἀναλώματα 1 
ἀναμεῖναι 1 
ἀναμιμνῃσκόμενος 1 
ἀνανεύειν 1 
ἀναπίπτοντος 1 
ἀναπνεῦσαι 1 
ἀνασεσυρμένος 1 
ἀναστάντος 1 
ἀναστάς 1 
ἀναστρέψας 1 
ἀναστὰς 4 
ἀνασυράμενος 1 
ἀναφέρειν 1 
ἀναφοραὶ 1 
ἀνδράποδον 1 
ἀνδριάντα 1 
ἀνδρόλαλοί 1 
ἀνδρὸς 1 
ἀνελέσθαι 1 
ἀνελευθερία 1 
ἀνελεύθερος 2 
ἀνθρωπίνην 1 
ἀνθρώπους 1 
ἀνθρώπων 5 
ἀνθρώπῳ 1 
ἀνταλλάττεσθαι 1 
ἀνταναστὰς 1 
ἀντεραστοῦ 1 
ἀντιδίκων 1 
ἀντιδίκῳ 1 
ἀντικνημίοις 1 
ἀντιπροσειπεῖν 1 
ἀνυπόδητος 1 
ἀξιοῦσι 1 
ἀξιῶν 1 
ἀπ 1 
ἀπάγεσθαι 1 
ἀπάρχεσθαι 1 
ἀπέσταλκα 1 
ἀπήγξατο 1 
ἀπήνεια 1 
ἀπίασιν 1 
ἀπίους 1 
ἀπαγγέλλειν 1 
ἀπαγγέλλοντος 1 
ἀπαγγείλας 1 
ἀπαγγείλῃ 1 
ἀπαγορεύοντος 1 
ἀπαγορεῦσαι 1 
ἀπαιτήσαι 1 
ἀπαιτήσας 1 
ἀπαιτήσων 1 
ἀπαιτεῖν 2 
ἀπαιτηθῇ 1 
ἀπαιτῆσαι 1 
ἀπαλλάττεσθαι 5 
ἀπαλλάττουσι 1 
ἀπαλλαγῆναι 1 
ἀπαντήσας 2 
ἀπαντικρὺ 1 
ἀπαντῶντα 1 
ἀπαντῶντας 1 
ἀπαντῶσι 1 
ἀπαυδᾶν 1 
ἀπείπασθαι 1 
ἀπείρηται 1 
ἀπελθεῖν 1 
ἀπελθὼν 2 
ἀπενεγκεῖν 1 
ἀπιέναι 1 
ἀπιστήσω 1 
ἀπιστία 1 
ἀπιστεῖν 1 
ἀπιόντι 1 
ἀπιὼν 2 
ἀπνευστί 1 
ἀποβεβλήκασιν 1 
ἀποβλέπουσι 1 
ἀποβλέπων 1 
ἀπογράφεσθαι 1 
ἀπογυμνώσῃ 1 
ἀποδεδημηκώς 1 
ἀποδημῆσαι 1 
ἀποδημῶν 1 
ἀποδιδοὺς 2 
ἀποδιδόντων 1 
ἀποδοκιμάζειν 2 
ἀποδοκιμάσαι 1 
ἀποδοῖτο 1 
ἀποδοῦναι 3 
ἀποδρᾷ 1 
ἀποδόσθαι 5 
ἀποθεὶς 1 
ἀποκάμψας 1 
ἀποκαλῶν 1 
ἀποκαταστῆσαι 1 
ἀποκείρασθαι 2 
ἀποκεῖραι 1 
ἀποκρίνασθαι 1 
ἀποκρίνηται 1 
ἀποκρινομένῳ 1 
ἀποκρύψαι 1 
ἀπολέσθαι 1 
ἀπολαμβάνων 1 
ἀπολαῦσαι 1 
ἀπολλύμενοι 1 
ἀπολώλεκε 1 
ἀπομύττεσθαι 1 
ἀπονενοημένος 1 
ἀπονιψάμενος 1 
ἀποπτύσαι 1 
ἀποροῦμαι 1 
ἀπορρίπτειν 1 
ἀποστείλαντος 1 
ἀποστείλας 1 
ἀποστερεῖ 1 
ἀποσχέσθαι 1 
ἀποτιθέναι 3 
ἀποτραπεὶς 1 
ἀπουσία 1 
ἀποφέρειν 1 
ἀποφήνασθαι 1 
ἀποφορὰν 1 
ἀποψῶν 1 
ἀπροβουλεύτων 1 
ἀπωνυχισμένος 1 
ἀπόλλυσι 1 
ἀπόνοιά 1 
ἀπόνοιαν 1 
ἀπόροις 1 
ἀπύρευτος 1 
ἀπώσαντι 1 
ἀπὸ 22 
ἀρέσκειά 1 
ἀρέσκειν 1 
ἀργυρίου 1 
ἀργυροθήκας 1 
ἀργύριον 5 
ἀριθμεῖν 2 
ἀριστῶν 1 
ἀρξαμένους 1 
ἀρρωστήματα 1 
ἀρρωστίαν 1 
ἀρχάς 1 
ἀρχήν 2 
ἀρχαίων 1 
ἀρχαῖς 1 
ἀρχὰς 1 
ἀρχῆς 2 
ἀρύταιναν 1 
ἀσκός 1 
ἀσπίδα 1 
ἀσπίδιον 1 
ἀστραγάλους 1 
ἀσχήμων 1 
ἀσχολουμένῳ 1 
ἀτελοῦς 1 
ἀτραποῦ 1 
ἀφίστασθαι 1 
ἀφαιρεῖν 1 
ἀφελεῖν 1 
ἀφελόμενος 2 
ἀφεὶς 1 
ἀφιέναι 1 
ἀφιᾶσιν 1 
ἀχάριστόν 1 
ἁλσὶ 1 
ἁλῶν 1 
ἁπαλά 1 
ἁπλᾶ 1 
ἁρμονικοῖς 1 
ἁρπάσας 1 
ἂν 35 
ἃ 4 
ἄβρωτον 1 
ἄγει 1 
ἄγειν 1 
ἄγροικος 1 
ἄγων 1 
ἄκαιρος 1 
ἄκρας 1 
ἄλλα 4 
ἄλλοι 3 
ἄλλοις 1 
ἄλλος 1 
ἄλλους 1 
ἄλλων 4 
ἄλλως 2 
ἄλλῳ 2 
ἄν 3 
ἄνδρα 3 
ἄνδρες 1 
ἄνευ 1 
ἄνθρωποι 2 
ἄνθρωπον 3 
ἄνω 3 
ἄξιά 1 
ἄξιοι 1 
ἄξιον 2 
ἄξιος 1 
ἄπαγ 1 
ἄπεστιν 1 
ἄπιστος 1 
ἄρα 2 
ἄρας 2 
ἄρεσκος 1 
ἄρξομαι 2 
ἄροτρον 1 
ἄρτι 3 
ἄρτον 1 
ἄρτους 1 
ἄρχοντι 1 
ἄστρων 1 
ἄστυ 1 
ἄχρι 1 
ἄχυρα 1 
ἄχυρον 1 
ἅλας 2 
ἅμ 3 
ἅμα 12 
ἅψας 1 
ἅψασθαι 1 
ἆσαι 1 
Ἀγροικίας 1 
Ἀδολεσχίας 1 
Ἀηδίας 1 
Ἀθηναῖοι 1 
Ἀθηνᾶ 1 
Ἀκαιρίας 1 
Ἀλαζονείας 1 
Ἀλεξάνδρου 1 
Ἀμέλει 4 
Ἀναισθησίας 1 
Ἀναισχυντίας 1 
Ἀνελευθερίας 1 
Ἀνθεστηριῶνα 1 
Ἀντιπάτρου 1 
Ἀπατούρια 1 
Ἀπιστίας 1 
Ἀπονοιάς 1 
Ἀρεσκειάς 1 
Ἀριστοφῶντος 1 
Ἀρτέμιδι 1 
Ἀρχίου 1 
Ἀσίᾳ 1 
Ἀσκληπιείῳ 1 
Ἀστείου 1 
ἐάν 2 
ἐάσας 1 
ἐάσει 1 
ἐγένετο 1 
ἐγγυητὴν 1 
ἐγγυητὴς 1 
ἐγγύης 1 
ἐγείρειν 1 
ἐγκαλεῖν 1 
ἐγκροῦσαι 1 
ἐγκώμιον 1 
ἐγὼ 4 
ἐζηλωκότων 1 
ἐζώγρηται 1 
ἐθέλειν 1 
ἐθαύμασα 1 
ἐθελῆσαι 1 
ἐθύομεν 1 
ἐκ 23 
ἐκαλεῖτο 1 
ἐκβαλεῖν 1 
ἐκβαλούσης 1 
ἐκβοηθοῦντος 1 
ἐκδέχεσθαι 1 
ἐκδιδομένου 1 
ἐκδιδοὺς 1 
ἐκδοῦναι 3 
ἐκδὺς 1 
ἐκδῷ 1 
ἐκείνη 1 
ἐκείνου 2 
ἐκείνων 1 
ἐκεῖνον 1 
ἐκθήσω 1 
ἐκθύσασθαι 1 
ἐκκλησίαν 1 
ἐκκλησίας 2 
ἐκκλησίᾳ 2 
ἐκκορῆσαι 1 
ἐκλέγειν 2 
ἐκμανθάνων 1 
ἐκπέμψας 1 
ἐκπιεῖν 1 
ἐκπλήττεσθαι 1 
ἐκπλήττομαι 1 
ἐκπλῦναι 1 
ἐκπώματα 1 
ἐκτίνῃ 1 
ἐκτρίβειν 1 
ἐκόμισε 1 
ἐκόμισεν 1 
ἐλάαν 1 
ἐλάττω 2 
ἐλάχιστα 1 
ἐλάχιστον 1 
ἐλαίου 1 
ἐλαίῳ 1 
ἐλεγχθῆναι 1 
ἐλευθέραις 1 
ἐλευθερίαν 1 
ἐλεύθερον 1 
ἐλθεῖν 2 
ἐλθὼν 3 
ἐλλέβορον 1 
ἐλλύχνιον 1 
ἐμέ 1 
ἐμβάντι 1 
ἐμβέβληται 1 
ἐμβαλεῖν 3 
ἐμβαλὼν 1 
ἐμοὶ 2 
ἐμπειρότερος 1 
ἐμπεσόντος 1 
ἐμπλῆσαι 1 
ἐμπολήματος 1 
ἐμὲ 1 
ἐν 75 
ἐναντίον 1 
ἐνεγράφη 1 
ἐνενήκοντα 1 
ἐνημερεύουσιν 1 
ἐνθυμῇ 2 
ἐνιαυτοῦ 1 
ἐννέα 1 
ἐνταῦθα 1 
ἐντετύχηκα 1 
ἐντετύχηκεν 1 
ἐντεύξεσθαι 1 
ἐντυγχάνειν 3 
ἐντυγχάνοντα 1 
ἐντυγχάνοντας 1 
ἐντυγχάνοντι 1 
ἐντυγχάνουσι 1 
ἐνυπνίου 1 
ἐνυφασμένους 1 
ἐνύπνιον 2 
ἐξ 7 
ἐξαγωγῆς 1 
ἐξελθεῖν 1 
ἐξελθούσης 1 
ἐξελθὼν 1 
ἐξενηνέχθαι 1 
ἐξεστηκότας 1 
ἐξηγητὴν 1 
ἐξιὼν 1 
ἐξόδους 1 
ἐξόμνυσθαι 2 
ἐπ 4 
ἐπέθετο 1 
ἐπίβουλα 1 
ἐπίδῃ 1 
ἐπίληπτον 1 
ἐπίστασθαι 1 
ἐπίτευξις 1 
ἐπαγγέλλεσθαι 1 
ἐπαγωγὴν 1 
ἐπαινέσαι 2 
ἐπαινεῖν 1 
ἐπαινῶν 1 
ἐπαναγκάσαι 1 
ἐπανελθεῖν 1 
ἐπανιοῦσι 1 
ἐπειδὴ 1 
ἐπεισιέναι 1 
ἐπελάθετο 1 
ἐπεντείνειν 1 
ἐπεύχεσθαι 1 
ἐπιβάλλειν 1 
ἐπιβάλλεσθαι 1 
ἐπιβαλὼν 1 
ἐπιβῆναι 1 
ἐπιγελάσαι 1 
ἐπιγελάσας 1 
ἐπιγράψαι 2 
ἐπιγράψας 1 
ἐπιδέξιον 1 
ἐπιδείκνυσθαι 1 
ἐπιδείξεσιν 1 
ἐπιδημοῦσι 1 
ἐπιδόσεων 1 
ἐπιθεῖναι 1 
ἐπιθυμία 2 
ἐπικαταλλαγὴν 1 
ἐπικρηπῖδας 1 
ἐπιλάθῃ 1 
ἐπιλαβέσθαι 1 
ἐπιλαβόμενος 1 
ἐπιλαθέσθαι 1 
ἐπιλαθόμενος 1 
ἐπιλανθάνεσθαι 1 
ἐπιμελεῖσθαι 1 
ἐπιμεληθῆναι 2 
ἐπιμελῶς 1 
ἐπιρράψαι 1 
ἐπισημήνασθαι 1 
ἐπισκέψασθαι 1 
ἐπισκοπεῖσθαι 1 
ἐπισκῶψαι 1 
ἐπιστάλματα 1 
ἐπιστέλλων 1 
ἐπιστήσας 1 
ἐπισταμένου 1 
ἐπιστῆναι 1 
ἐπισχεῖν 1 
ἐπιτήδεια 3 
ἐπιτήδευμα 1 
ἐπιτίμησις 1 
ἐπιτηδείων 1 
ἐπιτηδεύουσιν 1 
ἐπιτιμᾶν 1 
ἐπιτρέψασι 1 
ἐπιφανὴς 1 
ἐπιχρωνῆν 1 
ἐπονείδιστος 1 
ἐπρίατο 1 
ἐπρίω 1 
ἐπὰν 1 
ἐπὶ 37 
ἐπῶν 1 
ἐράνου 1 
ἐράνους 1 
ἐρήμους 1 
ἐρανίζοντας 1 
ἐργάσηται 1 
ἐργαζομένοις 1 
ἐργασίαν 1 
ἐργασίας 1 
ἐργαστήρια 1 
ἐργαστηρίῳ 1 
ἐργολάβος 1 
ἐρεθισμὸς 1 
ἐρεῖς 1 
ἐροῦντα 1 
ἐρυγεῖν 1 
ἐρωμένην 1 
ἐρωτήσας 1 
ἐρωτήσων 1 
ἐρωτηθείς 2 
ἐρωτᾶν 6 
ἐρωτῆσαι 5 
ἐρῶν 1 
ἐς 1 
ἐσθίεις 1 
ἐσθίοντα 1 
ἐσθίων 2 
ἐσθιομένους 1 
ἐστί 1 
ἐστίν 2 
ἐστεμμένον 1 
ἐστεφανωμένος 1 
ἐστι 26 
ἐστιν 8 
ἐστρατεύσατο 1 
ἐστὶ 5 
ἐστὶν 3 
ἐφ 1 
ἐφελκύσαι 1 
ἐφθόνησέν 1 
ἐφοδεύειν 1 
ἐφόδιον 1 
ἐχθροῖς 1 
ἐχούσης 1 
ἐχῖνον 1 
ἐωνημένος 1 
ἐώνημαι 1 
ἐὰν 11 
ἐᾶν 1 
ἐᾶσαι 3 
ἑαυτοῦ 8 
ἑαυτῷ 2 
ἑβδομάσι 1 
ἑκάστοις 1 
ἑκάστῳ 2 
ἑκάτεροι 1 
ἑνὸς 1 
ἑξακοσίας 1 
ἑξηκονταέτης 1 
ἑορακέναι 1 
ἑορτὰς 1 
ἑστηκὼς 4 
ἑστιωμένων 1 
ἑστιῶν 4 
ἑστιῶντα 1 
ἑτέρας 1 
ἑτέρου 1 
ἑτέρων 1 
ἑτέρῳ 1 
ἑταίρας 2 
ἓν 1 
ἔθυσε 1 
ἔλαιον 2 
ἔλαττον 1 
ἔμπροσθεν 1 
ἔμφοβος 1 
ἔνδον 5 
ἔνια 1 
ἔντευξις 2 
ἔξαρνοι 1 
ἔξω 1 
ἔρανον 2 
ἔργον 2 
ἔργων 1 
ἔρχεται 1 
ἔσεσθαι 2 
ἔσται 2 
ἔστησεν 1 
ἔστι 3 
ἔστιν 2 
ἔστω 1 
ἔσχηκας 1 
ἔτη 2 
ἔτι 1 
ἔτικτές 1 
ἔφηβοι 1 
ἔχει 1 
ἔχειν 8 
ἔχεις 3 
ἔχοι 1 
ἔχον 1 
ἔχοντα 2 
ἔχοντες 1 
ἔχουσαν 1 
ἔχρησεν 1 
ἔχων 6 
ἕδραν 1 
ἕκαστα 1 
ἕκαστον 1 
ἕκαστος 1 
ἕλκη 1 
ἕλκους 1 
ἕνα 3 
ἕνεκα 1 
ἕξει 1 
ἕξομεν 1 
ἕτερα 1 
ἕτερον 5 
ἕψειν 1 
ἕψων 1 
ἕως 5 
Ἐργώδεις 1 
Ἑκάτης 1 
Ἑλλάδος 1 
Ἑλλήνων 1 
Ἑρμαφροδίτους 1 
Ἑρμῆν 1 
Ἔστι 5 
Ἔστιν 4 
ἠγόρασεν 1 
ἠθέλησε 1 
ἠθῶν 1 
ἠρκυῖα 1 
ἠρχιτεκτονῆσθαι 1 
ἡ 23 
ἡγήσασθαι 1 
ἡδέως 1 
ἡδονῆς 1 
ἡδύ 2 
ἡλίκη 1 
ἡλικίαν 1 
ἡμέρα 2 
ἡμέραν 3 
ἡμέρας 4 
ἡμέρᾳ 2 
ἡμίση 1 
ἡμερῶν 1 
ἡμιολίας 1 
ἡμιωβόλια 1 
ἡμιωβόλιον 1 
ἡμᾶς 3 
ἡμῖν 2 
ἡμῶν 1 
ἡνίκα 1 
ἡρῷα 1 
ἡρῷον 1 
ἡττημένοις 1 
ἡττωμένοις 1 
ἡττωμένῳ 1 
ἢ 34 
ἤδη 8 
ἤθει 1 
ἤθεσι 1 
ἤμεσα 1 
ἤτοι 1 
ἥδιον 1 
ἥδιστα 1 
ἥκειν 3 
ἥκοντα 2 
ἥκῃ 1 
ἥλους 1 
ἥμισυ 1 
ἦθος 1 
ἦσαν 2 
ἧς 1 
ἧττον 1 
Ἡ 14 
Ἡράκλειον 1 
Ἤδη 1 
ἰατροῦ 1 
ἰδίας 1 
ἰδεῖν 1 
ἰδὼν 2 
ἰσχυρὸς 1 
ἰσχύος 1 
ἰχθυοπώλια 1 
ἰωμένας 1 
ἱδρύσασθαι 1 
ἱερά 1 
ἱερέων 1 
ἱερείας 1 
ἱερείου 1 
ἱερεῖ 1 
ἱεροῦ 1 
ἱερόν 1 
ἱερὰ 2 
ἱκανοὺς 1 
ἱκανωτέρῳ 1 
ἱκανὸς 1 
ἱκανῶς 1 
ἱλαρὸς 1 
ἱμάτια 3 
ἱμάτιον 7 
ἱματίου 1 
ἱματισμὸν 1 
ἱππάζεσθαι 1 
ἱππέων 1 
ἴδωσιν 1 
ἴδῃ 3 
ἴσθι 1 
ἴσως 1 
ἵν 1 
ἵνα 10 
ἵππου 1 
ἵππους 1 
Ἱερὰς 1 
Ἱκανὸς 1 
ὀγκοῦσθαι 1 
ὀδόντας 2 
ὀλιγαρχία 1 
ὀλιγαρχικὸς 1 
ὀλὰς 1 
ὀμνύναι 1 
ὀμόσαι 1 
ὀμώμοκα 1 
ὀνειροκρίτας 1 
ὀνομαστί 1 
ὀνόματα 1 
ὀρίγανον 1 
ὀρθῶς 3 
ὀρνιθοσκόπου 1 
ὀρνιθοσκόπους 1 
ὀρχήσασθαι 1 
ὀρχεῖσθαι 2 
ὀρχησόμενος 1 
ὀστοῦν 1 
ὀφείλειν 1 
ὀφείλοντας 1 
ὀφειλόμενον 1 
ὀψιμαθία 1 
ὀψιμαθὴς 1 
ὀψωνήσας 1 
ὀψωνήσοντα 1 
ὀψωνεῖν 1 
ὀψωνῶν 2 
ὀψὲ 1 
ὁ 43 
ὁδοῖς 5 
ὁδοῦ 5 
ὁδὸν 1 
ὁδῷ 4 
ὁμιλίαν 1 
ὁμιλίας 1 
ὁμιλεῖν 1 
ὁμοία 1 
ὁμοίαν 1 
ὁμοίους 1 
ὁμοίως 1 
ὁμοιότερα 1 
ὁμολογήσας 1 
ὁμολογεῖν 1 
ὁμολογουμένου 1 
ὁμολογῆσαι 1 
ὁμοτρόπους 1 
ὁπλομάχοις 1 
ὁρίζεσθαι 1 
ὁριοῦμαι 1 
ὁρμαθοὺς 1 
ὁρᾶν 1 
ὁρᾶς 1 
ὁρῶν 3 
ὁρῶντος 1 
ὁσημέραι 2 
ὁτιοῦν 1 
ὃ 4 
ὃν 5 
ὃς 2 
ὄζειν 1 
ὄνομα 2 
ὄνον 1 
ὄντος 1 
ὄντων 1 
ὄνυχας 1 
ὄξους 1 
ὄπισθεν 1 
ὄρεξις 1 
ὄφιν 1 
ὄχλου 1 
ὄχλους 1 
ὄψεται 1 
ὄψον 3 
ὅ 1 
ὅλην 1 
ὅλον 5 
ὅμοιον 2 
ὅπως 14 
ὅρα 1 
ὅρους 1 
ὅρῳ 4 
ὅσα 6 
ὅσας 1 
ὅσοι 1 
ὅστις 1 
ὅτ 1 
ὅταν 15 
ὅτι 45 
Ὀλιγαρχίας 1 
Ὀρφεοτελεστὰς 1 
Ὀψιμαθίας 1 
Ὁμήρου 1 
ὑβριζομένους 1 
ὑγιὲς 1 
ὑγρῷ 1 
ὑμεῖς 1 
ὑπ 3 
ὑπέλαβον 1 
ὑπέμνησας 1 
ὑπακούουσι 1 
ὑπακοῦσαι 1 
ὑπεθέμην 1 
ὑπερήφανος 1 
ὑπερβολὴν 1 
ὑπερδράμῃ 1 
ὑπερημερίαν 1 
ὑπερηφανία 1 
ὑποβάλλεσθαι 1 
ὑποδήματα 3 
ὑποδήματος 1 
ὑποδουμένους 1 
ὑποζυγίοις 1 
ὑποθεῖναι 1 
ὑποκορίζεσθαι 1 
ὑπολάβοι 1 
ὑπολαβὼν 1 
ὑπολαμβάνει 1 
ὑπολαμβάνειν 1 
ὑπολαμβάνω 2 
ὑπομένειν 1 
ὑπομένῃ 1 
ὑπομεῖναι 2 
ὑπομιμνῄσκειν 1 
ὑπομνημάτων 1 
ὑπομονὴ 1 
ὑποπρίασθαι 1 
ὑποστρῶσαι 1 
ὑποστόρνυσθαι 1 
ὑποχωρήμασιν 1 
ὑπόληψίς 1 
ὑπὲρ 9 
ὑπὸ 14 
ὑστεραίαν 1 
ὑφ 2 
ὕδωρ 2 
ὕει 1 
ὕοντος 1 
ὕπειξίς 1 
ὕπνος 1 
ὕπνου 2 
ὕστερον 3 
Ὑμήττιον 1 
Ὑπερηφανίας 1 
ὠνεῖσθαι 1 
ὠνητιᾶν 1 
ὠνητὴν 1 
ὠνουμένοις 1 
ὠφλήκασιν 1 
ὠφληκόσι 1 
ὠφληκότα 1 
ὠψωνημένα 1 
ὡμιληκὼς 1 
ὡς 54 
ὢ 1 
ὤδινες 1 
ὤσαντι 1 
ὥσπερ 2 
ὥστε 8 
ὦ 5 
ὦσαι 1 
ὦσι 1 
ὦσιν 1 
ὧν 5 
Ὠιδείου 1 
ᾄσματα 1 
ᾆσαι 1 
ᾖ 5 
ᾧ 3 
ῥήσεις 1 
ῥήτορος 1 
ῥίψας 1 
ῥαφανίδων 1 
ῥιγοῖ 1 
ῥυπαίνηται 1 
ῥύγχους 1 
ῥᾴδιον 2 
ῥῆσιν 1 
ῦ 1 
Ῥόδον 1 
ῶν 1 

Powered by PhiloLogic