Sophocles, Trachiniae (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Soph. Trach.].

Word Count

Total Words: 7479 Total Unique Words: 3554.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 184 
Αἰτωλὶς 1 
Βακχίας 2 
Γιγάντων 1 
Δίκη 1 
Δηιάνειραν 1 
Διί 1 
Διός 2 
Διὶ 1 
Διὸς 7 
Δωδῶνι 1 
Δῃάνειρα 4 
Δῃάνειραν 1 
Δῖον 1 
Εὐβοΐδα 1 
Εὐβοίας 2 
Εὐβοιίς 2 
Εὐρυσθεὺς 1 
Εὐρυτείαν 2 
Εὐρύτου 6 
Εὔηνον 1 
Εὔρυτον 1 
Εὔρυτόν 1 
Ζεύς 4 
Ζεὺς 3 
Ζεῦ 4 
Ζηνὶ 1 
Ζηνὸς 5 
Ζῆν 2 
Θήβας 1 
Θήβης 1 
Κένταυρος 3 
Κήναιόν 1 
Καδμογενῆ 1 
Κενταύρου 1 
Κηναία 1 
Κηναίῳ 1 
Κρήσιον 1 
Κρονίδαν 1 
Κρονίδας 1 
Κύπρις 3 
Λίχα 2 
Λίχαν 1 
Λίχας 2 
Λερναίαν 1 
Λερναίας 1 
Λοκρῶν 1 
Λυδία 1 
Λυδοῖς 2 
Λυδῇ 1 
Μηλίδα 1 
Μηλιεὺς 1 
Νέσσος 1 
Νέσσου 2 
Νεμέας 1 
Νύμφας 1 
Οἰνέως 7 
Οἰνιαδᾶν 1 
Οἰταῖον 1 
Οἰχαλία 1 
Οἰχαλίαν 1 
Οἰχαλίας 1 
Οἴτας 1 
Οἴτης 2 
Παιάν 1 
Παλλάς 1 
Παλλὰς 1 
Πελειάδων 1 
Πλευρῶνι 1 
Ποσειδάωνα 1 
Πυλάτιδες 1 
Σελλῶν 1 
Τίρυνθι 1 
Τιρυνθίαν 1 
Τραχινίων 3 
Τραχῖνι 1 
Χείρωνα 1 
αἰαῖ 2 
αἰδοῖα 1 
αἰεὶ 2 
αἰκίζει 1 
αἰπεινᾶς 1 
αἰσχροῦ 1 
αἰσχρὰ 2 
αἰσχύνην 1 
αἰσχύνῃ 1 
αἰτήσομαι 1 
αἰτίαν 1 
αἰτίᾳ 1 
αἰτῶ 1 
αἰχμάλωτον 1 
αἰχμάσαι 1 
αἰχμαλώτοις 1 
αἰχμᾷ 2 
αἰόλα 2 
αἰόλος 2 
αἰὲν 5 
αἰὼν 1 
αἰῶν 1 
αἱματηρὰ 1 
αἳ 1 
αἴρεσθε 1 
αἴρετ 1 
αἴτιον 1 
αἵ 2 
αἵματος 1 
αἵματός 1 
αἶσαν 1 
αἷμά 1 
αἷμα 1 
αὐδηθεὶς 1 
αὐδῆσαί 1 
αὐθαίμων 1 
αὐλαῖς 1 
αὐλόν 1 
αὐλὸς 1 
αὐλῆς 1 
αὐλῶνος 1 
αὐτήν 1 
αὐτίκ 3 
αὐτίκα 1 
αὐτοὶ 1 
αὐτοῖς 1 
αὐτοῦ 4 
αὐτόκλητος 1 
αὐτόν 2 
αὐτόπαιδι 1 
αὐτός 3 
αὐτόχειρα 1 
αὐτὰ 2 
αὐτὴ 5 
αὐτὴν 3 
αὐτὸν 10 
αὐτὸς 7 
αὐτῆς 1 
αὐτῇ 2 
αὐτῶν 2 
αὐτῷ 3 
αὑτοῦ 3 
αὑτὴν 1 
αὑτὸν 1 
αὑτῆς 4 
αὑτῷ 2 
αὔξει 1 
αὔρα 1 
αὔριον 1 
αὔτ 1 
αὔτως 2 
αὕτη 1 
αὖ 9 
αὖθ 1 
αὖθις 4 
αὗται 1 
βάλλουσαν 1 
βάλοι 1 
βάντ 1 
βάξιν 1 
βάρος 2 
βάσιν 2 
βάσις 1 
βέβαιον 1 
βέβακε 1 
βέβακεν 1 
βέβηκε 1 
βέβηκεν 1 
βέβρυχα 1 
βέβρωκε 1 
βέλεος 1 
βέλη 1 
βέλος 1 
βία 1 
βίαν 3 
βίον 6 
βίοτον 2 
βίου 2 
βίᾳ 2 
βίῳ 1 
βαθυρρίζου 1 
βαθύρρουν 1 
βαιόν 1 
βαιὸν 1 
βακχίαν 1 
βαλόντ 2 
βαρβάρου 1 
βαρβάρῳ 1 
βαρεῖαν 2 
βαρύ 1 
βαρύν 2 
βαρύνομαι 1 
βαρύς 1 
βασιλεὺς 1 
βεβουλεῦσθαι 1 
βεβώς 1 
βεβὼς 1 
βεβᾶσι 1 
βιότου 1 
βλάβαν 1 
βλάστας 1 
βλέπειν 1 
βλέπουσ 1 
βλέπω 1 
βλέφ 1 
βλέψειας 1 
βλέψειεν 1 
βλεφάρων 2 
βοήν 1 
βορέα 1 
βοσκήματα 1 
βοτοῦ 1 
βουθερεῖ 1 
βουκόλων 1 
βουλεύμασιν 1 
βουλεύσασ 1 
βούλει 1 
βούλομαι 1 
βούλου 1 
βούπρῳρος 1 
βοᾶτε 1 
βοῦς 1 
βοῶν 2 
βραδεῖ 1 
βραδεῖς 1 
βραχίονες 1 
βραχεῖαν 1 
βραχύ 1 
βροτοὺς 1 
βροτοῖσιν 1 
βροτῶν 6 
βρυχώμενον 1 
βρυχᾶτο 1 
βρύκει 1 
βωμοὺς 2 
βωμοῖσι 1 
βωμῶν 1 
βόησε 1 
βόσκεται 1 
βᾶσ 1 
βῆναι 1 
γ 26 
γάμον 1 
γάμους 1 
γάμων 3 
γάρ 10 
γέ 2 
γένεσιν 1 
γέννημα 1 
γένοιντ 1 
γένοιτ 2 
γέρον 1 
γέροντος 1 
γίγνεται 2 
γαίας 1 
γαῖαν 1 
γε 14 
γείτονάς 1 
γεγώς 2 
γενέσθαι 3 
γενήσεται 1 
γενειάδος 1 
γενναία 1 
γενοῦ 2 
γεραιά 1 
γεραιέ 1 
γηγενὴς 1 
γλαυκῆς 1 
γλυκὺς 1 
γλωχῖνι 1 
γλώσσης 1 
γλῶσσαν 2 
γνοίης 1 
γνώμαισι 1 
γνώμας 1 
γνώμης 3 
γνῶμα 1 
γοωμένην 1 
γοώμενος 1 
γοῦν 1 
γραφήν 1 
γραῖα 1 
γυνή 1 
γυναικί 1 
γυναικεία 1 
γυναικὶ 4 
γυναικῶν 1 
γυναῖκα 4 
γυναῖκες 5 
γυνὴ 5 
γόνον 1 
γόνος 1 
γόου 1 
γύναι 7 
γὰρ 81 
γᾶς 1 
γῄτης 1 
γῆν 3 
γῆς 4 
δ 119 
δάκνει 1 
δάκρυ 1 
δάμαρ 1 
δάμαρτ 1 
δάμαρτά 1 
δάμαρτα 2 
δέ 9 
δέδοικα 3 
δέδοικας 1 
δέδοκται 1 
δέκα 1 
δέλτον 2 
δέλτου 1 
δέμας 3 
δέμνια 1 
δέξαι 1 
δέξεσθ 1 
δέρκομαι 1 
δέσποιν 3 
δέσποινα 4 
δέσποιναν 1 
δή 7 
δήπου 1 
δίδαξον 4 
δίδωσι 1 
δίκαιά 1 
δίκαια 2 
δίκαιον 1 
δίκαιος 3 
δίκην 1 
δίκης 1 
δίκῃ 2 
δίχα 1 
δαίμον 1 
δαίμονες 1 
δαίνυται 1 
δακρυρροεῖ 1 
δακρυρροοῦντα 1 
δακρύων 3 
δακὼν 1 
δαμείη 1 
δαρὸν 1 
δασκίου 1 
δασυστέρνου 1 
δαῖμον 1 
δείλαιος 2 
δείν 1 
δείξω 1 
δείξῃ 1 
δείπνοις 1 
δεδορκὼς 1 
δεδρακότα 1 
δεικνὺς 1 
δειλαία 2 
δειμαίνειν 1 
δειμαίνων 1 
δεινοτάτῳ 1 
δεινοῦ 1 
δεινόν 1 
δεινὴν 1 
δεινὸν 2 
δεινὸς 2 
δεινῆς 1 
δεινῶς 1 
δεμνίοις 1 
δεξιὰν 1 
δεσπόζειν 1 
δεσπότιν 1 
δεύτερον 1 
δεῖ 4 
δεῖμα 1 
δεῖξαι 1 
δεῦρ 1 
δεῦρό 1 
δηλῶσαι 1 
δι 2 
διάβορον 1 
διάβορος 1 
διάστροφον 1 
διέφθαρμαι 1 
διήνεμον 1 
διήσει 1 
διαδεδεγμένη 1 
διαιρετὸν 1 
διαπεπραγμένου 1 
διασπαρέντος 1 
διδακτά 1 
διδακτόν 1 
διδούς 1 
διδοὺς 1 
διείποιμ 1 
διελθὼν 1 
διερραίνοντο 1 
διερροίζησεν 1 
διηΐστωσε 1 
δικαιοῖς 1 
διολοῦσ 1 
διπλῆ 1 
δισσαῖσιν 1 
δισσῶν 1 
διφυῆ 1 
διόλλυμαι 1 
διώδυνος 1 
διώλεσεν 1 
διώμνυτο 1 
διώμοσεν 1 
διὰ 2 
διῆλθε 1 
διῇξε 1 
δοκεῖ 1 
δοκεῖν 2 
δοκεῖς 3 
δοκοῦσα 1 
δοκῶ 3 
δολίαν 1 
δολιόμυθα 1 
δολοποιὸς 1 
δολῶπις 1 
δορός 1 
δορὶ 1 
δουλώσειν 1 
δούλαις 1 
δούλη 2 
δούλην 1 
δοῦλον 1 
δοῦλος 1 
δοῦναι 2 
δράκοντα 1 
δράκων 2 
δράσασαν 1 
δράσειν 1 
δράσεις 1 
δράσω 1 
δράσων 1 
δρία 1 
δραστέ 1 
δρομαία 1 
δρυός 2 
δρυὸς 1 
δρωμένοις 1 
δρᾶν 2 
δρᾷ 2 
δρῶν 1 
δρῶσ 1 
δρῶσαν 1 
δυοκαιδεκάμηνον 1 
δυοῖν 1 
δυσαπαλλάκτοις 1 
δυσδαίμονα 1 
δυσμαχοῦντες 1 
δυσπάρευνον 1 
δυσπότμους 1 
δυσσέβεια 1 
δυσσεβεῖν 1 
δυστάλαινα 2 
δυστάνῳ 1 
δυστυχῆ 2 
δωδέκατος 1 
δωμάτων 2 
δωρημάτων 1 
δόκησιν 2 
δόλῳ 1 
δόμοις 5 
δόμοισι 2 
δόμοισιν 2 
δόμους 7 
δόμων 4 
δόξῃ 1 
δόρει 1 
δός 2 
δύ 1 
δύναιτ 1 
δύναιτο 1 
δύο 1 
δύσκριτ 1 
δύσμορον 1 
δύσμορος 2 
δύσνιπτον 1 
δύσοργος 1 
δύστανον 1 
δύστηνον 1 
δύστηνος 7 
δώδεκ 1 
δώματα 1 
δώρημ 2 
δώρημα 1 
δώρων 1 
δὲ 56 
δὴ 19 
δῆθεν 1 
δῆτ 4 
δῆτα 6 
δῶρα 1 
δῶρον 3 
εἰ 37 
εἰδέναι 4 
εἰδότες 1 
εἰδὼς 1 
εἰδῇς 1 
εἰδῶ 1 
εἰκαθόντα 1 
εἰκαστὸν 1 
εἰκός 1 
εἰκὸς 1 
εἰμι 1 
εἰμὶ 1 
εἰπέ 1 
εἰπεῖν 2 
εἰπὲ 3 
εἰπὼν 1 
εἰργάσθαι 1 
εἰρηκέναι 1 
εἰρημένης 1 
εἰς 8 
εἰσάγει 1 
εἰσέβη 1 
εἰσήκουσ 2 
εἰσήκουσας 1 
εἰσίδοι 1 
εἰσίδοιμί 1 
εἰσίδοιτο 1 
εἰσίτω 1 
εἰσαεὶ 1 
εἰσδέδεγμαι 1 
εἰσεγραψάμην 1 
εἰσιδοῦσ 1 
εἰσιδὼν 1 
εἰσορμωμένην 1 
εἰσορωμένη 1 
εἰσορᾷς 1 
εἰσορῶ 1 
εἰσόμεσθα 1 
εἰσὶ 1 
εἱλόμην 1 
εἱμαρμένα 1 
εἱπόμην 1 
εἴ 20 
εἴα 1 
εἴδετε 1 
εἴθ 1 
εἴπ 2 
εἴπερ 5 
εἴπῃς 1 
εἴργασαι 1 
εἴργει 1 
εἴργεται 1 
εἴρηκας 1 
εἴρηκεν 1 
εἴρυσον 1 
εἴσ 1 
εἴσω 5 
εἴτε 1 
εἴχομεν 1 
εἵνεχ 1 
εἶ 7 
εἶδέ 1 
εἶδε 1 
εἶδεν 1 
εἶδος 1 
εἶμι 2 
εἶναι 4 
εἶπας 4 
εἶπε 6 
εἶπον 1 
εἶτα 1 
εἷρπε 2 
εἷς 2 
εὐέρου 1 
εὐαίων 1 
εὐθὺς 1 
εὐκταῖα 1 
εὐλαβοῦ 1 
εὐμαθὲς 1 
εὐμαρείᾳ 1 
εὐνάζειν 1 
εὐνάτριαν 1 
εὐνασθέντος 1 
εὐνατηρίοις 1 
εὐναῖς 1 
εὐνᾶσθαι 1 
εὐοῖ 1 
εὐρέϊ 1 
εὐσεβεῖν 1 
εὐτυχεῖ 1 
εὐτυχῆ 1 
εὐφαρέτραν 1 
εὐφημίαν 1 
εὐχαῖς 1 
εὐώνυμον 1 
εὐῶπις 1 
εὑρεθῇς 1 
εὑροῦσαι 1 
εὔλεκτρος 1 
εὔμναστον 1 
εὔνασον 2 
εὔνοιαν 1 
εὔχομαι 1 
εὔχου 1 
εὕδουσαν 1 
εὖ 8 
εὖνις 1 
εὖτ 1 
ζήτησιν 1 
ζυγάστρῳ 1 
ζώσης 1 
ζῆν 2 
ζῇ 2 
ζῶν 3 
ζῶνθ 1 
ζῶντ 2 
ζῶντά 1 
ζῶντα 1 
ζῶντι 1 
ζῶσαν 1 
ηὔγμην 1 
ηὕρημαι 1 
θ 11 
θάλαμον 1 
θάλλοντα 1 
θάλπος 1 
θάνατον 1 
θάνατος 1 
θάνοιμι 1 
θάνω 1 
θάνῃ 1 
θέας 1 
θέλει 2 
θέλεις 2 
θέλκτροισι 1 
θέλξειεν 1 
θέλοις 1 
θέλων 1 
θέλῃς 1 
θέμενοι 1 
θέμιν 1 
θέμις 2 
θέντες 1 
θήρ 1 
θήρειος 1 
θίγῃ 1 
θακῶν 1 
θαμὰ 1 
θανάσιμον 1 
θανάτους 1 
θανάτῳ 1 
θανεῖν 7 
θανούμενος 1 
θανοῦσα 1 
θανοῦσι 1 
θανόντα 1 
θανόντι 1 
θανόντος 2 
θανών 1 
θανὼν 3 
θατέρᾳ 1 
θαῦμ 2 
θαῦμα 1 
θείας 1 
θεοπρόπον 1 
θεούς 1 
θεοῖς 3 
θεοῖσι 3 
θεοῖσιν 1 
θεοῦ 1 
θερμὰ 3 
θερμῆς 1 
θεσμῶν 1 
θεσφάτων 2 
θεὸν 1 
θεᾶσθε 1 
θεῖον 1 
θεῶν 9 
θηρός 1 
θηρὸς 1 
θηρῶν 1 
θνατοῖς 1 
θνητὰ 1 
θνητὴν 1 
θνῄσκων 1 
θοὰν 1 
θράσος 1 
θρέμμα 3 
θροεῖ 2 
θροεῖς 1 
θρομβώδεις 1 
θρόνων 1 
θρῴσκει 3 
θυμοφθορῶ 1 
θυμοῦσθαι 2 
θυμός 1 
θυμὸς 1 
θυμῷ 1 
θυραῖον 1 
θυραῖος 1 
θυτήρ 2 
θυτῆρα 1 
θύματα 1 
θύραθεν 1 
θὲς 1 
θὴρ 3 
θᾶσσον 1 
θῆλυς 2 
θῆρα 1 
θῇς 1 
κάκιστε 1 
κάλει 2 
κάλλιστον 1 
κάλλος 2 
κάρα 1 
κάρτ 3 
κάρτα 3 
κάταγμα 1 
κάτοιδε 1 
κάτοισθ 1 
κάτοισθα 1 
κάτοχον 1 
κέαρ 2 
κέλευθοι 1 
κέντρ 1 
κέρδος 2 
κέχυται 1 
κήδευσον 1 
κήρυκα 1 
καί 6 
καίτοι 1 
καθ 2 
καθέζετ 1 
καθέσταθ 1 
καθαίρων 2 
καθεῖλε 1 
καθῃρέθη 1 
καθῆψεν 1 
καινά 1 
καινίζει 1 
καινοπαθῆ 1 
καινοποιηθὲν 1 
καινὸν 1 
καινῷ 1 
καιρὸν 1 
κακά 1 
κακοί 1 
κακούμενον 1 
κακούς 1 
κακοῖς 2 
κακοῖσιν 1 
κακοῦ 5 
κακόν 2 
κακός 2 
κακὰ 1 
κακὰν 1 
κακὰς 1 
κακὴ 2 
κακὸν 4 
κακὸς 3 
κακῆς 1 
κακῇ 2 
κακῶν 4 
κακῶς 2 
καλή 1 
καλεῖ 2 
καλεῖσθαι 1 
καλεῖτο 1 
καλλιβόας 1 
καλούμενος 1 
καλοῖς 1 
καλυμμάτων 1 
καλός 1 
καλὴν 1 
καλὸν 1 
καλῆς 1 
καλῆται 1 
καλῶ 1 
καλῶμεν 1 
καλῶς 11 
καμεῖ 1 
καναχὰν 1 
καρδίαν 1 
καρπούμεθα 1 
καρῦξαι 1 
κατ 13 
κατά 1 
κατέβαν 1 
κατέψηκται 1 
καταδερχθῆναι 1 
κατακηλήσει 1 
κατακτήσαιτο 1 
κατακτείνασα 1 
καταστεφῆ 1 
καταστράπτοντος 1 
κατείχεθ 1 
κατειργάσασθε 1 
κατερρακωμένος 1 
κατευνάζει 1 
κατεῖδον 1 
κατηγόρῳ 1 
κατηφὴς 1 
κατηύχετο 1 
κατθανεῖν 1 
κατουρίζει 1 
κατὰ 2 
κατῄδη 1 
κατῆρξας 1 
καὶ 119 
κείνης 1 
κείνου 8 
κείνῳ 2 
κείραντα 1 
κειμένῳ 1 
κεκλῆσθαι 1 
κεκρυμμένον 1 
κελαινὰ 1 
κελεύεις 1 
κενὸν 1 
κεράτων 1 
κεραυνοῦ 1 
κερδάναιμι 1 
κερδαίνειν 1 
κεύθειν 1 
κεἰ 1 
κεῖμαι 1 
κεῖνοι 2 
κεῖνος 10 
κεῖνός 1 
κεῖσε 1 
κεῖται 1 
κηλητήριον 1 
κινήσῃς 1 
κισσὸς 1 
κλέονται 1 
κλέπτουσί 1 
κλίμακες 1 
κλίνεις 1 
κλαίων 2 
κλαγγὰ 1 
κλαιε 1 
κλεινὴν 1 
κλεινὸς 1 
κληθῇ 1 
κληθῇς 1 
κλιθείς 1 
κλιθεῖσαν 1 
κλιτύν 1 
κλονεῖ 1 
κλύειν 6 
κλύεις 2 
κλύοι 1 
κλύοιμι 1 
κλύοντες 1 
κλύουσ 1 
κλύουσα 1 
κλύουσαν 1 
κλύω 2 
κλύων 3 
κλῃζόμενοι 1 
κλῄζεται 1 
κλῇδος 1 
κλῦθί 1 
κνώδαλ 1 
κοίλῳ 1 
κοίταισι 1 
κοίτης 1 
κοινωνοῦσα 1 
κοινωνός 1 
κοινὰ 1 
κοινὴν 1 
κοινὸς 1 
κομήτην 1 
κουφίσας 1 
κοὐ 8 
κοὐδεὶς 2 
κοὐδὲν 2 
κοὐκ 3 
κοὐχ 2 
κοὔπω 2 
κοὔτοι 1 
κοῖλα 1 
κράτει 1 
κρίνει 1 
κρίνειν 2 
κρίνοις 1 
κρίσιν 1 
κραίνων 1 
κρατιστεύων 1 
κρατοῦντα 1 
κρατοῦσαν 1 
κρατὸς 2 
κρεῖσσον 1 
κρηναίου 1 
κρηπὶς 1 
κριτόν 1 
κριτὸν 1 
κρουνοὶ 1 
κρυφῇ 1 
κρύπτειν 1 
κρύφιον 1 
κρύψασ 1 
κρύψομαι 1 
κρᾶτα 1 
κρῖναι 1 
κτήσει 1 
κτίσαι 1 
κτείνασ 1 
κτείνασα 1 
κτείνει 1 
κτησίου 1 
κτῆμα 1 
κτῆσιν 2 
κτῴμην 1 
κυκλοῦσιν 1 
κυρεῖ 1 
κυρεῖς 1 
κυρῶ 3 
κωκυτὸν 1 
κόμης 1 
κόρας 1 
κόρη 1 
κόρην 2 
κόρης 1 
κόρος 1 
κόσμῳ 1 
κύκλῳ 1 
κύματ 1 
κύτει 1 
κώπαις 1 
κἀγαθὸς 1 
κἀγὼ 2 
κἀδάκρυτος 1 
κἀδούλωσεν 1 
κἀδόκουν 1 
κἀκ 3 
κἀκεῖνος 1 
κἀκκινήσεις 1 
κἀκροθίνια 1 
κἀμέ 2 
κἀμοῦ 2 
κἀμὲ 2 
κἀν 2 
κἀναστήσεις 1 
κἀνιαύσιον 1 
κἀννεώσασθαι 1 
κἀνταῦθ 1 
κἀξ 1 
κἀξακριβῶσαι 1 
κἀξαμῶν 1 
κἀξαναγκάζεις 1 
κἀπ 1 
κἀπροσήγορον 1 
κἀπὶ 2 
κἀπὸ 2 
κἀστίν 1 
κἀφύσαμεν 1 
κἂν 5 
κἄδρων 1 
κἄθηκα 1 
κἄλλῃ 1 
κὴρ 1 
κῆρες 1 
κῆρυξ 2 
λάβοι 1 
λάβω 1 
λάβῃ 3 
λάθρᾳ 1 
λάτριν 1 
λάφυρ 1 
λάχνην 1 
λέβητι 1 
λέγ 2 
λέγε 1 
λέγει 2 
λέγειν 3 
λέγεις 5 
λέγοι 1 
λέγοις 1 
λέγοντος 1 
λέγουσιν 1 
λέγω 7 
λέγων 2 
λέκτρον 1 
λέλοιπεν 1 
λέξειεν 2 
λέξεις 1 
λέοντ 1 
λέχη 1 
λέχος 3 
λέχους 1 
λήσεις 1 
λίμναν 1 
λαίφεσιν 1 
λαβεῖν 3 
λαβόντα 1 
λαβών 1 
λαβὼν 3 
λαθίπονον 1 
λαθραῖ 1 
λαθραῖον 2 
λαμπάδος 1 
λαμπρὰ 2 
λαμπρᾷ 1 
λατρείαν 1 
λατρεύματ 1 
λατρεύοντά 1 
λείας 1 
λείπει 1 
λείποιτο 1 
λείπου 1 
λεγούσῃ 1 
λειμῶν 1 
λειμῶνι 1 
λευκὸν 1 
λεχέων 1 
λεχθέντος 1 
λεχθὲν 1 
λεύσσειν 1 
λεύσσων 3 
λεώς 1 
λεὼς 1 
ληρεῖν 1 
ληφθέντι 1 
λιγνύος 1 
λιθοκόλλητον 1 
λιπὼν 1 
λογίζεται 1 
λοιπὸν 4 
λουτρὰ 1 
λυγίζεται 1 
λυμαντὴν 1 
λυτήριον 1 
λωβητὸν 2 
λωβᾶται 1 
λόγοις 5 
λόγον 10 
λόγος 2 
λόγου 4 
λόγους 3 
λόγχα 1 
λόγχας 1 
λόγχη 1 
λόγων 3 
λόγῳ 2 
λύει 1 
λύπην 1 
λύσιν 1 
λύσω 1 
λώβαν 1 
λώφημα 1 
λῆξον 1 
λῴους 1 
μ 26 
μάθησιν 2 
μάθοις 2 
μάθῃς 1 
μάλ 1 
μάλιστ 1 
μάλιστά 1 
μάλιστα 4 
μάρτυρας 1 
μάρψας 1 
μάταια 1 
μάταιον 1 
μάταιος 1 
μάταιός 1 
μάτην 3 
μάτηρ 1 
μάχης 2 
μέγ 1 
μέγα 1 
μέγας 1 
μέλας 1 
μέλεα 1 
μέλεον 1 
μέλεος 1 
μέλλει 1 
μέλλειν 2 
μέλλοντ 1 
μέλλοντι 1 
μέμψει 1 
μέν 8 
μένει 2 
μένειν 1 
μένομεν 1 
μέντοι 1 
μέρος 2 
μέσην 1 
μέσοισιν 1 
μέσον 1 
μέσου 1 
μέσσαν 1 
μέσῃ 2 
μέσῳ 3 
μή 11 
μήθ 1 
μήκει 1 
μήλων 1 
μήποτ 1 
μήσομαι 1 
μήτ 4 
μήτε 1 
μήτηρ 1 
μήτιν 1 
μίμν 1 
μίμνομεν 1 
μαίνομαι 1 
μαθήσεται 1 
μαθεῖν 4 
μαθὼν 4 
μακράν 1 
μακροῖς 1 
μακροῦ 1 
μακρὰ 1 
μακρὰν 1 
μακρῷ 1 
μαλλῷ 1 
μανίας 1 
μανθάνω 1 
μαντείας 1 
μαντεῖα 2 
μαργᾷ 1 
μαρτυρήσει 1 
μαρτυρεῖν 1 
μαρτύρων 1 
μαστὴρ 1 
μαστῶν 1 
ματαία 1 
ματαίαις 1 
ματαίως 1 
ματρὸς 1 
με 19 
μείζον 2 
μεγάλα 1 
μεγάλαν 3 
μεγάλην 2 
μεγάλους 1 
μεθεῖτο 1 
μεθύστερον 1 
μελέῳ 2 
μελαγχαίτα 1 
μελαγχόλους 1 
μελλόνυμφος 1 
μεμηχάνηται 1 
μεμνημένος 1 
μεμπτός 1 
μενεῖ 1 
μενῶ 1 
μετάρσιος 1 
μεταίτιον 1 
μεταίτιος 1 
μεταιτίᾳ 1 
μετώπων 1 
μεῖζον 1 
μηδ 9 
μηδέν 1 
μηδενὸς 1 
μηδεὶς 1 
μηδὲ 3 
μηδὲν 5 
μηκέτ 1 
μηνίσας 1 
μητέρ 1 
μητρός 1 
μητρὶ 1 
μητρὸς 3 
μητρῷον 1 
μηχαναῖς 1 
μιαρὰ 1 
μικρὸν 1 
μισθοῦ 1 
μιᾶς 1 
μνηστὴρ 1 
μνηστῆρα 1 
μοι 27 
μολεῖν 2 
μολοῦσα 1 
μολόντ 1 
μολόντα 1 
μολὼν 3 
μορφαῖσιν 1 
μορφῇ 1 
μου 4 
μοχθήσας 1 
μούσας 1 
μοὶ 1 
μοῖρα 1 
μοῖραν 2 
μοῦνον 3 
μυελὸν 1 
μυρίων 1 
μυχοῖς 1 
μωμένη 1 
μόλις 1 
μόλοι 1 
μόνα 2 
μόνη 5 
μόνης 1 
μόνον 4 
μόνος 1 
μόρος 1 
μόρῳ 2 
μόχθος 1 
μόχθων 2 
μύθοις 1 
μύσῃ 1 
μὲν 55 
μὴ 43 
μὴν 3 
μᾶλλον 2 
μῆνας 1 
μῆτερ 5 
μῦθοι 1 
μῦθον 1 
μῶρος 1 
νάματα 1 
νάπος 1 
νέμει 1 
νέμεις 2 
νέμοι 2 
νέορτος 1 
νέους 1 
νέρθεν 1 
νέων 1 
νίκας 1 
νίκης 1 
ναίει 1 
ναίομεν 1 
ναίοντας 1 
ναίουσ 1 
ναμέρτεια 1 
νασιῶτιν 1 
ναυτίλος 1 
ναύλοχα 1 
ναὸς 1 
νεάζον 1 
νεανίδων 1 
νεμεῖν 1 
νεοσφαγής 1 
νεφέλᾳ 1 
νεωτέρας 1 
νεώς 1 
νικηφόρῳ 1 
νιν 20 
νοεῖς 2 
νομάδας 1 
νοσεῖς 1 
νοσοῖ 1 
νοσοῦντι 4 
νοσοῦντος 1 
νοσῶν 2 
νοῦν 2 
νυκτὶ 1 
νυμφείων 1 
νυμφεῖ 1 
νυν 5 
νόμον 2 
νόσοι 1 
νόσον 3 
νόσος 3 
νόσῳ 3 
νότου 1 
νύμφα 1 
νύμφαν 1 
νύμφας 1 
νώτοισι 1 
νὺξ 4 
νῦν 27 
νῶτα 1 
ξ 2 
ξέναις 1 
ξένη 1 
ξένης 2 
ξένον 1 
ξένος 2 
ξένων 2 
ξένῳ 1 
ξεγερεῖς 1 
ξυλλαβοῦσ 1 
ξυμφορά 1 
ξυμφοραὶ 1 
ξυμφορὰν 1 
ξυμφορᾶς 1 
ξυνέρξων 1 
ξυνήγορα 1 
ξυνήθης 1 
ξυνίημ 2 
ξυνελθοῦσ 1 
ξυνεμπόρων 1 
ξυνεῖλε 1 
ξυνηγορεῖς 1 
ξυνθήμαθ 1 
ξυνοικεῖν 1 
ξυνοικοῦν 1 
ξυνοῦσα 1 
ξυντρέχει 1 
ξυστᾶσ 1 
ξύλου 1 
ξύνες 1 
ξύνεστιν 1 
ξὺν 4 
οἰκήτορες 1 
οἰκήτωρ 1 
οἰκετῶν 1 
οἰκεῖος 1 
οἰκούρι 1 
οἰκτίρας 1 
οἰκτίσαι 1 
οἰκτραὶ 1 
οἰκτρόν 1 
οἰκτρὰ 1 
οἰκτρῶς 1 
οἰμωγῇ 2 
οἰστρηθεὶς 1 
οἰχόμεσθ 1 
οἰός 1 
οἰὸς 1 
οἱ 2 
οἳ 3 
οἴκοι 1 
οἴκου 1 
οἴκους 1 
οἴκτιρόν 1 
οἴκτου 1 
οἴκων 4 
οἴμοι 11 
οἴσεις 1 
οἴσω 1 
οἴχομαι 1 
οἵ 2 
οἵαις 1 
οἵαν 3 
οἵας 1 
οἵων 1 
οἶδ 5 
οἶδα 3 
οἶδε 1 
οἶδεν 1 
οἶκον 3 
οἶκτον 1 
οἶκτος 1 
οἶμαι 1 
οἶσθ 1 
οἶσθα 3 
οἶστρον 1 
οἷ 2 
οἷά 3 
οἷα 2 
οἷον 8 
οἷος 1 
οἷς 6 
οἷόν 1 
οὐ 43 
οὐδ 19 
οὐδέ 1 
οὐδέν 4 
οὐδαμὰ 2 
οὐδενὸς 2 
οὐδεὶς 2 
οὐδὲ 9 
οὐδὲν 13 
οὐκ 32 
οὐκέτ 4 
οὐσίας 1 
οὐχ 6 
οὐχὶ 5 
οὑπάγων 1 
οὓς 3 
οὔ 3 
οὔθ 4 
οὔκ 1 
οὔκουν 1 
οὔποτ 2 
οὔποτε 1 
οὔπω 3 
οὔτ 11 
οὔτε 8 
οὕνεκα 1 
οὕστινάς 1 
οὕτω 4 
οὕτως 7 
οὕτῶ 1 
οὖν 12 
οὖρον 1 
οὖρος 1 
οὖσα 2 
οὖσαι 1 
οὖσιν 1 
οὗ 2 
οὗτος 4 
πάγκλαυτος 1 
πάγον 1 
πάγους 1 
πάθη 2 
πάθημα 1 
πάθος 1 
πάθους 2 
πάθω 1 
πάθῃ 1 
πάλαι 6 
πάλιν 2 
πάμπληκτα 1 
πάνθ 2 
πάντ 4 
πάντα 4 
πάντες 4 
πάντων 5 
πάρα 2 
πάρει 1 
πάρειμ 1 
πάρεσμεν 1 
πάρεστ 1 
πάρεστι 2 
πάροιθεν 1 
πάρος 4 
πάσας 1 
πάσχω 1 
πάταγος 1 
πάτερ 11 
πάτραν 1 
πέδονδε 1 
πέδῃ 1 
πέλαγος 1 
πέλοι 1 
πέμπεις 1 
πέμπων 1 
πένθος 1 
πέντ 1 
πέπειρα 1 
πέπλον 5 
πέπονθα 1 
πέπωκεν 1 
πέρι 2 
πέρσας 2 
πέρσειεν 1 
πέσω 1 
πέτραι 1 
πέτραν 1 
πέφυκεν 2 
πήματα 1 
πίθῃ 1 
πίονος 1 
πίπτομεν 1 
πίπτουσιν 1 
πίστιν 2 
πίστις 2 
παίδων 1 
παγκάκιστε 1 
παγκόνιτά 1 
παγχρίστῳ 1 
παγὰ 1 
παθοῦσα 1 
παιδεύεις 1 
παιδὶ 3 
παισὶ 1 
παισὶν 1 
παιώνιον 1 
παιᾶν 1 
παιᾶνα 1 
παλίντονα 1 
παλαιφάτου 1 
παλαιὰν 2 
παλαιὸν 2 
παλαμναῖον 1 
πανίμερος 1 
πανδάκρυτ 1 
πανδίκως 2 
πανδίκῳ 1 
παντᾷ 1 
πανυστάτην 1 
παρ 5 
παρέβαν 1 
παρέσχ 1 
παρέσχες 1 
παρέχουσ 1 
παρίστασαι 1 
παραινέσαι 1 
παραναιετάοντες 1 
παραστάς 1 
παραστάτις 1 
παρασχὼν 1 
παρεισδέδεγμαι 1 
παρελθόντ 1 
παρεμνήσω 1 
παρεὶς 1 
παρθέν 1 
παρθένοι 1 
παρθένον 1 
παρθένος 1 
παρθένου 1 
παρουσῶν 1 
παροῦσα 2 
παροῦσαν 1 
παροῦσιν 1 
παρόντι 1 
παρόντος 1 
παρόντων 2 
παρώσας 1 
παρὰ 2 
παρὼν 1 
παρῆ 1 
παρῆκα 1 
παρῆλθε 1 
παρῆν 1 
πατέρα 3 
πατέρες 1 
πατήρ 1 
πατρί 4 
πατρίδα 1 
πατροφόντου 1 
πατρός 3 
πατρὶ 1 
πατρὸς 11 
πατρῴαν 1 
πατρῴας 3 
πατρῴων 1 
πατρῴῳ 2 
πατρῷον 1 
πατρῷος 1 
πατὴρ 2 
παῖ 12 
παῖδ 1 
παῖδα 2 
παῖδας 1 
παῖδες 2 
παῖς 8 
παῖσον 2 
παῦλά 1 
πείθου 2 
πείρᾳ 1 
πείσομαι 1 
πεδιάς 1 
πειθαρχεῖν 1 
πειθοῦς 1 
πειρωμένη 1 
πελάγιον 1 
πεπαύσομαι 1 
πεπείρανται 1 
πεπληγμένην 1 
πεπλώματι 1 
πεπονημένος 1 
πεπραγμέν 1 
πεπυσμένη 1 
πεπυσμένῃ 1 
περαιτέρω 2 
περισσὰ 1 
περονίς 1 
πεσεῖ 1 
πεσοῦσαν 1 
πετραῖα 1 
πευκίνης 1 
πεφυκέναι 1 
πεύθου 1 
πεύσει 1 
πημήναντα 1 
πημονὰς 1 
πημονὴν 1 
πημονῆς 1 
πιείρας 1 
πιθυμεῖν 1 
πικρὰς 1 
πικρᾷ 1 
πιμεῖναι 1 
πιστεύειν 1 
πιστεύσαντ 1 
πιστεύσας 1 
πιστὰ 1 
πιστὸν 1 
πιστὸς 2 
πλέον 3 
πλήγματα 1 
πλήρωμα 1 
πλακός 1 
πλείους 1 
πλείστας 1 
πλείω 1 
πλευμόνων 1 
πλευρά 1 
πλευραῖσι 1 
πλευραῖσιν 1 
πλευροῖς 1 
πλευρόθεν 1 
πλευρὰν 4 
πλευρῶν 1 
πλεύμονας 1 
πλεύμονός 1 
πλεῖστον 2 
πληθύεις 1 
πλησία 2 
πλησίον 1 
πλοῦτος 1 
πλὴν 2 
πνευμάτων 1 
ποήσω 1 
ποίαις 1 
ποίαν 2 
ποίνιμος 1 
ποίοις 1 
ποδός 2 
ποεῖν 4 
ποθ 3 
ποθεν 1 
ποθουμένᾳ 1 
ποθούμεθα 1 
ποθοῦν 1 
ποι 1 
ποικίλας 1 
ποικίλλεις 1 
πολλή 1 
πολλοὶ 2 
πολλοὺς 2 
πολλοῖσιν 2 
πολλοῦ 1 
πολλὰ 12 
πολλὴν 1 
πολλὸν 1 
πολλῇ 1 
πολλῶν 1 
πολλῷ 3 
πολυγλώσσου 1 
πολυθύτους 1 
πολύζηλον 1 
πολύκωπον 1 
πολύπονον 1 
πολύς 1 
πολύφθορος 1 
πομπίμοις 1 
πομπεύω 1 
πομπὸς 1 
πονεῖν 1 
ποντίας 1 
πονῶν 1 
πορευέσθω 1 
πορεύεται 1 
πορθμῶν 1 
ποτ 13 
ποτέ 5 
ποταμοῦ 1 
ποταμός 1 
ποταμὸν 1 
ποτε 9 
ποτιψαύων 1 
ποτοῦ 2 
ποτὲ 2 
που 3 
ποῖ 3 
ποῖα 1 
ποῖον 1 
ποῦ 7 
πράγματος 1 
πράκτωρ 2 
πράξειν 1 
πράξω 1 
πράσσειν 5 
πράσσοντ 1 
πράσσοντα 1 
πράσσω 1 
πράσσῃς 1 
πρέπει 1 
πρέπειν 1 
πρέποντ 1 
πρίν 1 
πρίονος 1 
πραθεὶς 1 
πρασσομένων 1 
πρατόν 1 
πρεσβεύσῃς 1 
προθυμίαν 1 
προθυμεῖ 1 
προκηδομένα 1 
προκηραίνουσα 1 
προμάχου 1 
προνοίας 1 
προξενεῖ 1 
προορῶσα 1 
προπετές 1 
προπετής 1 
προσέβαλε 1 
προσέδρου 1 
προσέμιξεν 1 
προσαρμόσαι 1 
προσβαλεῖν 1 
προσβαλοῦσ 1 
προσβαλὼν 2 
προσβλέψας 1 
προσβλέψασ 1 
προσγίγνεται 1 
προσδέγματ 1 
προσδέξομαι 1 
προσδεδεγμένη 1 
προσδόκα 1 
προσελθόνθ 1 
προσελθὼν 1 
προσεῖδε 2 
προσεῖναι 1 
προσθοῦ 1 
προσιδεῖν 1 
προσμένουσ 1 
προσμένωμεν 1 
προσμαχθὲν 1 
προσμόλοι 1 
προσπίπτουσ 1 
προσπτύσσεται 1 
προστάταν 1 
προστακέντος 1 
προστετακὼς 1 
προσφωνούμεθα 1 
προσωμίλησά 1 
προσῆγε 1 
προτάξας 1 
προταρβεῖν 1 
προτείνω 1 
προτιμᾷ 1 
προυδιδάξατο 1 
προυννέπω 1 
προυξεφίεσο 1 
προφάσει 1 
προφαίνει 1 
προύβαλες 1 
προύθηκεν 1 
προύκειτ 1 
προύκειτο 1 
προύκλαιον 1 
προύφηνεν 1 
προύχριον 1 
πρόρρητα 1 
πρός 4 
πρόσελθε 1 
πρόσεστιν 1 
πρόσθ 1 
πρόσθεν 5 
πρόσθες 1 
πρόσλαβε 1 
πρόσνειμαι 1 
πρόσω 2 
πρότερον 1 
πρόφαντον 2 
πρώτιστά 1 
πρὶν 14 
πρὸ 2 
πρὸς 41 
πρᾶξιν 3 
πρῆσαι 1 
πρῲ 1 
πρῶθ 1 
πρῶνες 1 
πρῶτ 1 
πρῶτα 3 
πρῶτον 2 
πρῶτος 2 
πυθέσθαι 3 
πυνθάνομαι 1 
πυράν 1 
πυργώδους 1 
πυρᾶς 1 
πω 2 
πως 3 
πόδα 1 
πόθεν 3 
πόθι 2 
πόθον 3 
πόθῳ 3 
πόκος 1 
πόλει 1 
πόλιν 6 
πόλις 2 
πόλλ 2 
πόμπιμον 1 
πόνον 1 
πόντου 1 
πόντῳ 2 
πόνων 5 
πόποι 1 
πόρευε 1 
πόρθμευσον 1 
πόρρωθεν 1 
πόρτις 1 
πόρῳ 1 
πόσιν 1 
πόσις 2 
πότερα 2 
πότερον 2 
πότμος 1 
πύθησθε 1 
πύθοιτο 1 
πύκτης 1 
πὰρ 1 
πᾶν 9 
πᾶσα 1 
πᾶσαν 1 
πᾶσι 1 
πᾶσιν 1 
πᾷ 3 
πῆμ 1 
πῆμα 2 
πῦρ 1 
πῶς 13 
σ 12 
σάρκας 1 
σάφα 1 
σέ 2 
σέθεν 3 
σέλας 2 
σήμαινε 1 
σήν 1 
σίγα 1 
σαυτῆς 2 
σαφηνῆ 1 
σαφῆ 1 
σαφῶς 1 
σαῖν 1 
σε 11 
σεαυτόν 1 
σεμνῶν 1 
σεσωσμένα 1 
σεσωσμένην 1 
σεσώσμεθα 1 
σημαινέτω 1 
σημανοῦσά 1 
σθένος 2 
σιγηλὸς 1 
σιγὴν 1 
σιγᾶν 2 
σιγῇ 2 
σιγῶσα 1 
σιδάρου 1 
σκάφει 1 
σκέψαι 1 
σκεδάσαι 1 
σκληρά 1 
σκοπουμένοις 1 
σκοπῶν 1 
σκότῳ 1 
σκύλακ 1 
σμικροῖς 1 
σμικρῶν 1 
σοί 3 
σοι 9 
σου 2 
σοὶ 5 
σοὺς 1 
σοῦ 10 
σοῦται 1 
σπάσασα 1 
σπέρμα 2 
σπαραγμὸν 1 
σπαραγμὸς 1 
σπασμοῖσι 1 
σπασμὸς 1 
σπείρων 1 
σπεύδῃς 1 
σπιλάδος 1 
σπορά 1 
σπορὰν 1 
στ 1 
στάσιν 1 
στέγας 1 
στέγη 1 
στέγης 2 
στένει 1 
στέργε 1 
στέργημα 1 
στέργουσιν 1 
στέρεσθαι 1 
στέρν 1 
στέρνον 1 
στέρνων 1 
στέρξαιμι 1 
στέρξει 1 
σταίη 1 
σταθεὶς 2 
σταθεῖσ 1 
στείχοις 1 
στείχονθ 1 
στεγοίμεθ 1 
στελεῖν 1 
στεροπᾷ 1 
στιν 1 
στολῇ 1 
στονόεντος 1 
στορνύνθ 1 
στρέφει 1 
στρατὸν 2 
στρατὸς 1 
στρατῷ 1 
στραφείη 1 
στροφάδες 1 
στρωτὰ 1 
στρωφωμένη 1 
στυγεροῦ 1 
στυγνὸς 1 
στυγούμενον 1 
στυγῶ 1 
στόλον 2 
στόλῳ 1 
στόμα 2 
στόμασιν 1 
στόμιον 1 
στόνος 1 
στῆθι 1 
συγγνωμοσύνην 1 
συγγνώμην 1 
συγκατοικτιουμένη 1 
συγκραθεὶς 1 
συγχεῖ 1 
συμβέβηκεν 1 
συμβαίνει 2 
συμβαίνοντ 1 
συμμιγῆ 1 
συμπεσὼν 1 
συμπράσσειν 1 
συμπτύξασ 1 
συμφοράς 1 
συμφορᾶς 2 
συνέγνω 1 
συναλλαγαῖς 1 
συνεξήκουον 1 
συνθανεῖν 2 
συνναίειν 1 
συντρέχειν 1 
συντόνῳ 1 
συνωφρυωμένη 1 
σφ 4 
σφαγὰς 1 
σφαγῶν 2 
σφαλήσεται 2 
σφαλεῖσι 1 
σφαλῇ 1 
σφαλῶ 1 
σφε 5 
σφραγῖδος 1 
σχεδὸν 1 
σχετλιώτατά 1 
σωθέντ 1 
σόν 3 
σύ 2 
σύλλαβε 1 
σύμμαχον 1 
σώσαντος 1 
σώφρονος 1 
σὰ 1 
σὲ 3 
σὴν 1 
σὸν 7 
σὸς 1 
σὺ 10 
σὺν 5 
σῆμ 1 
σῖγ 1 
σῴζειν 2 
σῶμ 2 
σῶμα 1 
σῶν 2 
τ 32 
τά 1 
τάδ 5 
τάδε 11 
τάλαιν 2 
τάλαινα 4 
τάλαιναν 2 
τάλας 8 
τάνδ 3 
τάνδε 2 
τάς 1 
τάσδ 1 
τάσδε 2 
τάχ 4 
τάχα 1 
τάχιστα 1 
τάχους 1 
τέ 2 
τέγγει 1 
τέθνηκεν 2 
τέκετο 1 
τέκνοις 1 
τέκνοισι 1 
τέκνον 13 
τέκνων 2 
τέκτονος 1 
τέλη 1 
τέλος 2 
τέρας 2 
τέρψεις 1 
τέρψιν 1 
τέρψις 1 
τέχνην 1 
τήν 2 
τήνδ 11 
τήνδε 4 
τί 28 
τίκτει 1 
τίν 3 
τίνες 4 
τίνι 1 
τίνος 1 
τίς 17 
τίσαιτ 1 
ταλαίνης 1 
ταναϋφῆ 1 
τανῦν 2 
ταρβήσασ 1 
ταρβαλέα 1 
ταρβεῖν 2 
ταρβεῖς 1 
ταρβοῦσαν 1 
ταρβῶ 1 
ταυρείων 1 
ταυροκτονεῖ 1 
ταυροσφάγῳ 1 
ταχείας 1 
ταχεῖαν 1 
ταύρου 1 
ταύτας 2 
ταύτην 3 
ταύτης 4 
ταύτῃ 2 
ταὐτὸ 1 
ταῖς 2 
ταῖσδ 1 
ταῖσδέ 2 
ταῦρος 1 
ταῦτ 7 
ταῦτά 1 
ταῦτα 10 
τε 25 
τεθνηκότ 1 
τεκνοῦσσα 1 
τεκοῦσα 2 
τεκοῦσαν 1 
τελέουσ 1 
τελειοῦσθαι 1 
τελεσθῆναι 2 
τελευταίαν 2 
τελευτὴ 1 
τελευτὴν 1 
τελευτᾷς 1 
τελεόμηνος 1 
τελεῖν 2 
τελεῖσθαι 1 
τελῶ 1 
τεμενίαν 1 
τετραόρου 1 
τεχνωμένης 1 
τεύχειν 1 
τηλαυγεῖ 1 
τι 27 
τιθῶ 1 
τιν 6 
τινά 1 
τινάκτορα 1 
τινάσσων 1 
τινος 1 
τινός 1 
τινὸς 1 
τις 22 
τλάμων 2 
τλῆμον 1 
τοίνυν 1 
τοι 10 
τοιάδ 1 
τοιάνδ 1 
τοιαύτην 1 
τοιαῦτ 3 
τοιαῦτα 5 
τοιγὰρ 1 
τοιούτου 1 
τοιοῖσδε 1 
τοιοῦτον 2 
τοιοῦτος 1 
τοιόνδ 1 
τοιόνδε 1 
τοιᾷδε 1 
τοιῷδε 1 
τολμώσας 1 
τομᾷ 1 
τομῇ 1 
τοσαῦτ 1 
τοσαῦτα 1 
τοσοῖσδε 1 
τοσοῦτον 3 
τοσοῦτος 1 
τοσόνδ 1 
τοτοτοῖ 1 
του 3 
τούσδε 1 
τούτοισι 1 
τούτου 1 
τούτους 1 
τούτων 4 
τοὐμόν 1 
τοὐμὸν 10 
τοὔνειδος 1 
τοὔπος 2 
τοὔργον 4 
τοὺς 5 
τοῖς 18 
τοῖσδ 1 
τοῖσδε 2 
τοῖσι 1 
τοῖσιν 2 
τοῦ 26 
τοῦδ 5 
τοῦδέ 2 
τοῦδε 4 
τοῦθ 2 
τοῦτ 8 
τοῦτο 9 
τοῦτον 1 
τοῦτό 2 
τρέφει 1 
τρέφειν 1 
τρέφουσαν 1 
τρέφω 1 
τρίκρανον 1 
τρίμηνον 1 
τρισὶν 1 
τριῶν 1 
τροπαῖ 1 
τροπαῖα 1 
τροπαῖε 1 
τρόπον 1 
τρόπῳ 1 
τρύχεσθαι 1 
τυγχάνει 1 
τυγχάνειν 2 
τυγχάνω 2 
τυράννων 1 
τυφλῆς 1 
τό 2 
τόδ 7 
τόδε 5 
τόκον 1 
τόλμας 1 
τόλμησον 2 
τόν 2 
τόνδ 3 
τόνδε 9 
τόξα 1 
τόξου 1 
τόξων 1 
τόποις 1 
τόπων 1 
τότ 7 
τότε 1 
τύραννε 1 
τύχη 1 
τύχης 1 
τἀκεῖθεν 1 
τἀληθές 1 
τἀληθὲς 1 
τἀνδρός 1 
τἀνδρὶ 4 
τἀνδρὸς 3 
τἀνθάδ 1 
τἀνθρώπων 1 
τἀπορεῖν 1 
τἀπὶ 1 
τἂν 1 
τἄλλ 1 
τἄλλα 1 
τἄνδον 1 
τἄρα 1 
τὠμῷ 2 
τὰ 15 
τὰν 5 
τὰς 1 
τὴν 28 
τὸ 50 
τὸν 47 
τᾶς 3 
τᾷδέ 2 
τῆμος 1 
τῆς 23 
τῆσδ 3 
τῆσδέ 1 
τῆσδε 5 
τῇ 6 
τῇδ 4 
τῇδε 6 
τῳ 3 
τῶν 22 
τῶνδ 8 
τῶνδε 5 
τῷ 12 
τῷδ 2 
τῷδε 5 
φάρη 1 
φάρμακον 1 
φάρους 1 
φάσμα 1 
φάσματι 1 
φάτιν 1 
φέγγος 2 
φέρ 1 
φέρει 1 
φέρειν 1 
φέρεις 1 
φέρεται 1 
φέροι 1 
φέρων 3 
φέρῃς 2 
φήμην 1 
φήμης 1 
φής 4 
φίλα 3 
φίλαι 7 
φίλη 2 
φίλοι 1 
φίλου 1 
φίλτατ 1 
φίλτροις 1 
φίλτρῳ 1 
φίλων 2 
φίλως 1 
φαίη 1 
φαίνων 1 
φαμὶ 1 
φανέντα 2 
φανήσομαι 1 
φανείην 1 
φανείς 2 
φανερὰ 1 
φανερὸς 1 
φανεῖν 1 
φανεῖς 1 
φανθὲν 1 
φανῇ 2 
φανῇς 1 
φανῶ 1 
φαρμακεὺς 1 
φασί 1 
φασίν 1 
φασγάνου 1 
φασγάνῳ 1 
φεῦ 3 
φηγὸν 1 
φημί 1 
φημι 1 
φησ 1 
φθίμενος 1 
φθίνει 1 
φθίνοντι 1 
φθίνοντος 1 
φθίνουσαν 1 
φθίσας 1 
φθείρει 1 
φθόνησις 1 
φθόνον 1 
φιλεῖ 1 
φιλεῖν 1 
φιτύσας 1 
φλεγέθων 1 
φλογιζόμενον 1 
φλόγα 1 
φλὸξ 1 
φοβεῖ 2 
φοβουμένη 1 
φοβοῦμαι 1 
φοινίας 1 
φοιτάδα 1 
φοιτῶν 1 
φονέα 1 
φονίᾳ 1 
φονῶν 1 
φορεῖ 1 
φορᾶς 1 
φράζ 1 
φράζε 1 
φράζω 3 
φράσαι 2 
φράσεις 1 
φράσον 1 
φράσουσ 1 
φράσουσα 1 
φράσω 4 
φράσων 1 
φρένας 2 
φρήν 1 
φρενί 3 
φρενοῦν 1 
φρενός 3 
φρενὶ 1 
φρονεῖ 1 
φρονεῖν 1 
φρονεῖς 1 
φρονοῦμεν 1 
φρονοῦντα 1 
φρονοῦσαν 1 
φροντίδων 1 
φρονῶ 1 
φρουρὰν 1 
φρούρουν 1 
φρόνει 1 
φυλλάδα 1 
φυτεύσαντος 1 
φυτοσπόρον 1 
φωνήσασα 1 
φωνήσατ 1 
φωνεῖ 2 
φωνεῖν 1 
φωνεῖς 1 
φωτὸς 1 
φόβον 1 
φόβου 1 
φόβῳ 2 
φόρτον 1 
φύγῃς 1 
φύλακ 1 
φύλασσε 1 
φύσαντες 1 
φύσαντος 1 
φύσιν 3 
φύτορ 1 
φῦσα 1 
χάλυβος 1 
χάριν 7 
χάρις 1 
χέρες 2 
χαίρεθ 1 
χαίρειν 4 
χαίροιμ 1 
χαίρουσα 1 
χαίρων 1 
χαλεπώτατα 1 
χαλκέῳ 1 
χαλκῆς 1 
χαμαικοιτῶν 1 
χαράν 1 
χαρτὸν 1 
χαρὰ 1 
χαρὰν 1 
χειροποιεῖται 1 
χειροτέχνης 1 
χειρουμένῳ 1 
χειρωθεὶς 1 
χειρώσομαι 1 
χεροῖν 5 
χερσίν 3 
χερσὶ 1 
χερσὶν 1 
χερός 3 
χερὶ 1 
χερῶν 1 
χεὶρ 1 
χεῖρα 2 
χεῖρας 1 
χθονί 1 
χθονός 1 
χθονὶ 2 
χθονὸς 1 
χιτὼν 1 
χιτῶνα 1 
χιτῶνι 1 
χλαίνης 1 
χλωρὰν 1 
χλωρὸν 1 
χοὔτως 1 
χρή 2 
χρήστ 1 
χρίει 1 
χρείη 2 
χρεών 3 
χρηστά 1 
χρηστός 1 
χρηστὰ 2 
χρηστὸς 1 
χροΐ 1 
χρυσέων 1 
χρυσήλατος 1 
χρυσαλακάτου 1 
χρωτί 1 
χρόνον 5 
χρόνου 4 
χρόνῳ 9 
χρώμενος 1 
χρὴ 13 
χρῄζεις 4 
χρῄζων 1 
χρῆμ 1 
χρῆν 1 
χρῆναί 1 
χρῆσθαι 1 
χυθέντος 1 
χωρήσαντά 1 
χωρεῖ 1 
χωρεῖν 2 
χωροῦσι 1 
χωρὶς 1 
χωρῶμεν 2 
χόλον 1 
χώραν 2 
χώρας 3 
χώρει 1 
χώροισιν 1 
χἀτέρας 2 
χὠ 2 
χὦνπερ 1 
ψαύει 1 
ψαύεις 1 
ψαύσειεν 1 
ψαύω 1 
ψευδεῖ 1 
ψευσθήσομαι 1 
ψεύδει 1 
ψυχὴ 1 
ψῇ 1 
ἀΐσσουσαν 1 
ἀέλιον 1 
ἀγένητον 1 
ἀγαθὰν 1 
ἀγακλειτὸν 1 
ἀγγέλλειν 1 
ἀγγέλλεται 1 
ἀγγέλων 2 
ἀγγείλας 1 
ἀγεννήτων 1 
ἀγνοία 1 
ἀγνοίας 1 
ἀγνοῶ 1 
ἀγνωμοσύνην 1 
ἀγνώμονα 1 
ἀγοραὶ 1 
ἀγορᾷ 2 
ἀγρία 1 
ἀγρίαν 1 
ἀγχιστῆρα 1 
ἀγχοῦ 1 
ἀγύμναστόν 1 
ἀγώνιος 1 
ἀγώνων 1 
ἀγὼν 1 
ἀγῶνα 1 
ἀγῶνας 1 
ἀδαγμὸς 1 
ἀδακρύτων 1 
ἀδικώτατοι 1 
ἀδινῶν 1 
ἀεί 5 
ἀείρομαι 1 
ἀεκούσιον 1 
ἀεὶ 1 
ἀηδών 1 
ἀθυμῶ 1 
ἀκάμαντος 1 
ἀκήκοας 1 
ἀκήλητον 1 
ἀκήρυκτος 1 
ἀκινήτου 1 
ἀκοίταν 1 
ἀκοῦ 1 
ἀκτή 2 
ἀκτίς 1 
ἀκτὰν 1 
ἀκτῖν 1 
ἀκτῖνός 1 
ἀλάστορα 1 
ἀλήθειαν 1 
ἀλαλαγαῖς 1 
ἀλαμπὲς 1 
ἀλαστόρων 1 
ἀλγεῖς 2 
ἀλγύνειεν 1 
ἀλγύνοιμι 1 
ἀληθείας 1 
ἀλλ 60 
ἀλλά 3 
ἀλλήκτοις 1 
ἀλλόθρου 1 
ἀλλὰ 8 
ἀλυπήτῳ 1 
ἀλωμένας 1 
ἀμείψας 1 
ἀμείψασθαί 1 
ἀμμένει 1 
ἀμμένουσαι 1 
ἀμμείνασ 1 
ἀμπέλου 1 
ἀμφί 1 
ἀμφίβληστρον 1 
ἀμφίγυοι 1 
ἀμφίθρεπτον 1 
ἀμφίκλυστον 1 
ἀμφίκλυστος 1 
ἀμφίπλεκτοι 1 
ἀμφίπολος 1 
ἀμφίπυρον 1 
ἀμφιδύσεται 1 
ἀμφινείκητον 1 
ἀμφινεικῆ 1 
ἀμφιπίπτων 1 
ἀμφιπλῆγι 1 
ἀμφοῖν 1 
ἀμφὶ 2 
ἀνάγετ 1 
ἀνάγκα 1 
ἀνάγκη 2 
ἀνάλγητα 1 
ἀνάμιγδα 1 
ἀνάπαυε 1 
ἀνάστατοι 1 
ἀνάστατον 1 
ἀνέλπιστον 1 
ἀνέρες 1 
ἀνήκει 1 
ἀνήρ 1 
ἀνήριθμον 1 
ἀναγκαίως 1 
ἀναδοχὰν 1 
ἀναζέουσι 1 
ἀνακαλουμένη 1 
ἀνακινῆσαι 1 
ἀναμπλάκητον 1 
ἀνανδρώτοισι 1 
ἀναρσίαν 1 
ἀναρσίων 1 
ἀναστένων 1 
ἀνασχετόν 1 
ἀνασχὸν 1 
ἀνατέτροφας 1 
ἀναταράσσει 1 
ἀναύδατος 1 
ἀνδρείῳ 1 
ἀνδρός 2 
ἀνδρὶ 2 
ἀνδρὸς 8 
ἀνδρῶν 4 
ἀνειλόμην 1 
ἀνεμόεσσά 1 
ἀνεπίφθονον 1 
ἀνηυφήμησεν 1 
ἀνθήψατο 1 
ἀνθρώποισι 1 
ἀνθρώπων 3 
ἀνθρώπῳ 1 
ἀνιστόρουν 1 
ἀνολολυξάτω 1 
ἀντέπεμψε 1 
ἀντία 1 
ἀντίλυρον 1 
ἀντίον 1 
ἀντίπρῳρα 1 
ἀντίσπαστος 1 
ἀντανίσταται 1 
ἀντειρήσεται 1 
ἀντιφωνῆσαι 1 
ἀντὶ 5 
ἀντῴη 1 
ἀνύσασα 1 
ἀνύσειε 1 
ἀνώνυμος 1 
ἀνὴρ 3 
ἀνῄει 1 
ἀξιοῖς 1 
ἀξύμβλητον 1 
ἀοίκους 1 
ἀοιδός 1 
ἀολλεῖς 1 
ἀπ 10 
ἀπάτασεν 1 
ἀπάτοράς 1 
ἀπήμπλαχ 1 
ἀπαράξαι 1 
ἀπαρχὰς 1 
ἀπαρχὴν 1 
ἀπείη 1 
ἀπείροις 1 
ἀπεικάσαι 1 
ἀπεῖπε 1 
ἀπηρνήθη 1 
ἀπιστήσαντα 1 
ἀπιστήσεις 1 
ἀπιστήσῃς 1 
ἀπιστεῖν 1 
ἀποίσεις 1 
ἀποίχεται 1 
ἀποικίσειεν 1 
ἀπολεῖς 2 
ἀποστήτω 1 
ἀποστείχουσα 1 
ἀποτίβατος 1 
ἀποτρύειν 1 
ἀποφθίσαι 1 
ἀπρόσμαχον 1 
ἀπωθεῖ 1 
ἀπόπτολιν 1 
ἀπώσομαι 2 
ἀπὸ 4 
ἀπῇξ 1 
ἀρίστης 1 
ἀρίστου 1 
ἀραῖος 1 
ἀργὴς 1 
ἀρετᾶς 1 
ἀριστεύων 1 
ἀρκέσει 1 
ἀρκεῖ 1 
ἀρσένων 1 
ἀρτίκολλος 1 
ἀρτίπους 1 
ἀρτίχριστον 1 
ἀρτίως 7 
ἀρτηρίας 1 
ἀρχαίου 1 
ἀρχαῖος 1 
ἀρὰ 1 
ἀρῶμαι 1 
ἀσκεῖ 1 
ἀσμένῃ 1 
ἀστένακτος 2 
ἀστῶν 2 
ἀταρβὴς 1 
ἀτηρᾷ 1 
ἀτὰρ 2 
ἀφέρπειν 1 
ἀφέρπεις 1 
ἀφίκοιτ 1 
ἀφίκοιτο 1 
ἀφαρπάζειν 1 
ἀφράστῳ 1 
ἀφροί 1 
ἀφροντίστως 1 
ἀχῶν 1 
ἀψευδεῖν 1 
ἁ 8 
ἁβρὰ 1 
ἁγνὰ 1 
ἁγνὸς 1 
ἁλώσεως 1 
ἁμέραν 1 
ἁμαρτίαν 1 
ἁμοὶ 1 
ἁνὴρ 2 
ἁπάντων 1 
ἁπασῶν 1 
ἁπλῆς 1 
ἁρμόζοι 1 
ἁρμόσαιμί 1 
ἁτεχνησάμην 1 
ἂν 37 
ἃ 6 
ἄβουλον 1 
ἄγ 1 
ἄγαγες 1 
ἄγαν 3 
ἄγγελος 1 
ἄγγος 1 
ἄγε 1 
ἄγειν 2 
ἄγεις 1 
ἄγλωσσος 1 
ἄγοντ 1 
ἄγριον 1 
ἄγων 2 
ἄγῃς 1 
ἄδηλον 2 
ἄεθλ 1 
ἄελπτον 1 
ἄζηλον 2 
ἄθεος 1 
ἄθικτον 1 
ἄθλιον 2 
ἄθλων 1 
ἄκοιτιν 2 
ἄκοιτις 1 
ἄκουε 1 
ἄκουσα 1 
ἄκουσον 1 
ἄκραι 1 
ἄκρας 2 
ἄκρον 2 
ἄλγιστον 1 
ἄλγος 1 
ἄλκιμον 1 
ἄλλα 1 
ἄλλην 1 
ἄλλο 2 
ἄλλοις 2 
ἄλλον 2 
ἄλλος 1 
ἄλλοσ 1 
ἄλλοτ 2 
ἄλλου 2 
ἄλλων 1 
ἄλλως 1 
ἄλλῃ 1 
ἄλσος 1 
ἄμικτον 1 
ἄμμιγά 1 
ἄμοχθον 1 
ἄν 8 
ἄνακτα 1 
ἄνακτος 1 
ἄνανδρος 1 
ἄναξ 2 
ἄναρθρος 1 
ἄνασσα 1 
ἄνασσαν 1 
ἄναυδος 1 
ἄνδρ 1 
ἄνδρα 5 
ἄνευ 1 
ἄνθος 2 
ἄνομον 1 
ἄνω 2 
ἄνωγας 1 
ἄοκνος 1 
ἄπαιδας 1 
ἄπειμι 1 
ἄπειρος 2 
ἄπεστιν 1 
ἄπλατον 1 
ἄπλετον 1 
ἄπυρον 1 
ἄπωθεν 1 
ἄρ 4 
ἄρα 2 
ἄρας 2 
ἄρθρον 2 
ἄριστον 1 
ἄρκτου 1 
ἄρνυμαι 1 
ἄροτον 1 
ἄροτος 1 
ἄρουραν 1 
ἄρσεν 1 
ἄρτι 1 
ἄρχει 1 
ἄσημον 1 
ἄσκοπον 1 
ἄσμενος 1 
ἄσπετόν 1 
ἄστρα 1 
ἄστυ 1 
ἄταν 1 
ἄτερ 1 
ἄτην 2 
ἄτης 2 
ἄτομον 1 
ἄτρακτον 1 
ἄφαρ 4 
ἄφραστον 1 
ἄφυκτ 1 
ἄχναν 1 
ἄχος 1 
ἄψορρον 1 
ἄψοφον 1 
ἅ 2 
ἅδ 1 
ἅδε 1 
ἅλις 1 
ἅμα 3 
ἅμιλλαν 1 
ἅνθρωπος 1 
ἅπαν 3 
ἅπανθ 1 
ἅπαξ 1 
ἅπας 2 
ἅπασαν 1 
ἅσπερ 1 
ἆ 1 
ἆθλον 1 
ἆρ 3 
ἆρον 1 
Ἀίδη 1 
Ἀλκμήνας 2 
Ἀλκμήνην 1 
Ἀλκμήνης 2 
Ἀπόλλω 1 
Ἀχελῷον 1 
Ἀχελῷος 1 
Ἄρης 1 
Ἄρτεμιν 1 
Ἅιδα 1 
Ἅιδαν 1 
Ἅιδας 1 
Ἅιδου 4 
Ἅλιον 2 
ἐάν 1 
ἐάσθω 1 
ἐγγεγραμμένην 1 
ἐγγὺς 1 
ἐγευσάμην 1 
ἐγκατάσκηψον 1 
ἐγκεκλῃμένον 1 
ἐγκονεῖτ 1 
ἐγχωρίοις 1 
ἐγώ 9 
ἐγὼ 32 
ἐδήχθη 1 
ἐδαίετο 1 
ἐδαίνυτο 1 
ἐδεξάμην 1 
ἐδεστὸν 1 
ἐζευγμένην 1 
ἐθάλπετο 1 
ἐθέσπισας 1 
ἐκ 24 
ἐκέλσαμεν 1 
ἐκβέβηκεν 1 
ἐκβρώματ 1 
ἐκδιδαχθεὶς 1 
ἐκδιδαχθῇ 1 
ἐκδιδαχθῶ 1 
ἐκείνης 1 
ἐκείνοις 1 
ἐκείνους 1 
ἐκείνῳ 1 
ἐκεῖθεν 1 
ἐκεῖνον 1 
ἐκεῖνος 4 
ἐκθνῄσκων 1 
ἐκκαλεῖ 1 
ἐκκινεῖς 1 
ἐκκλέψῃς 1 
ἐκλαυσάμην 1 
ἐκλύεταί 1 
ἐκμάθοιμι 1 
ἐκμάθοις 2 
ἐκμάθῃς 1 
ἐκμαθεῖν 1 
ἐκμανθάνεις 1 
ἐκμῆναι 1 
ἐκπεπληγμένη 2 
ἐκπεπόρθημαι 1 
ἐκπηδᾶν 1 
ἐκπλαγῆναι 1 
ἐκπράξασ 1 
ἐκραίνει 1 
ἐκτελευτᾶσθαι 1 
ἐκτελεῖν 1 
ἐκτεμόνθ 1 
ἐκτενῶ 1 
ἐκτόπου 1 
ἐκτύπουν 1 
ἐκτὸς 3 
ἐκφέρεται 1 
ἐκφέροι 1 
ἐλάσσονα 1 
ἐλήφθης 1 
ἐλαφαβόλον 1 
ἐλαύνεται 1 
ἐλείπετ 1 
ἐλεινὸν 1 
ἐλευθέρου 1 
ἐλευθέρους 1 
ἐλευθέρων 1 
ἐλευθέρῳ 1 
ἐλεύθερον 1 
ἐλεύθερος 1 
ἐλεύσεται 1 
ἐλθόντ 1 
ἐλλείψω 1 
ἐλπίδ 1 
ἐλπίδα 1 
ἐλπίδος 1 
ἐλπίζουσαν 1 
ἐλπίς 1 
ἐλπίσιν 2 
ἐλώπισεν 1 
ἐμά 1 
ἐμέ 4 
ἐμήν 1 
ἐμήσατο 1 
ἐμβαλεῖν 1 
ἐμμέμονεν 1 
ἐμοί 6 
ἐμοὶ 12 
ἐμοῖς 4 
ἐμοῦ 11 
ἐμπέδως 1 
ἐμπελάζεις 1 
ἐμπελασθῆναί 1 
ἐμπεσεῖν 1 
ἐμπνεόντων 1 
ἐμποληθείς 1 
ἐμπολᾷ 1 
ἐμπόλημα 1 
ἐμφανὴς 1 
ἐμφανῆ 1 
ἐμφανῶς 2 
ἐμόν 1 
ἐμὰν 1 
ἐμὲ 1 
ἐμὸν 1 
ἐμὸς 3 
ἐμᾶς 2 
ἐμῆς 4 
ἐμῇ 1 
ἐμῶν 6 
ἐμῷ 1 
ἐν 40 
ἐνέγκοι 1 
ἐνέγκῃ 1 
ἐναργὴς 1 
ἐναργῆ 1 
ἐναριζομένα 1 
ἐνδατούμενος 1 
ἐνδυτῆρα 1 
ἐνδύς 1 
ἐνθάδ 1 
ἐνθυμίοις 1 
ἐνιαυτὸν 1 
ἐννέπει 1 
ἐννέπειν 2 
ἐννέποις 1 
ἐννοήσασ 1 
ἐντακείη 1 
ἐνταῦθ 1 
ἐνταῦθά 1 
ἐνταῦθα 2 
ἐντεθέρμανται 1 
ἐντελεῖς 1 
ἐξ 13 
ἐξάραντά 1 
ἐξέλυσ 1 
ἐξέπεισέ 1 
ἐξέπεμψεν 1 
ἐξέπλησεν 1 
ἐξήκεις 1 
ἐξήνεγκας 1 
ἐξαίρει 1 
ἐξαίφνης 1 
ἐξανύσαι 1 
ἐξαποφθερῶ 1 
ἐξαρκῆ 1 
ἐξαρούμεθα 1 
ἐξαφεῖται 1 
ἐξείλεθ 1 
ἐξείρηκας 1 
ἐξείρηχ 1 
ἐξειδὼς 1 
ἐξειπεῖν 1 
ἐξειρήσεται 1 
ἐξειργασμένην 1 
ἐξελέγχειν 1 
ἐξενωμένου 1 
ἐξεπίστασαι 1 
ἐξερῶ 1 
ἐξευρόντα 1 
ἐξεύροι 1 
ἐξιχνοσκοπῶν 1 
ἐξιών 1 
ἐξολωλότος 1 
ἐξορμώμεθα 1 
ἐξυπηρετήσομεν 1 
ἐξωρμήκεν 1 
ἐξόδῳ 1 
ἐξόμιλος 1 
ἐξῄδη 1 
ἐξῄτει 1 
ἐξῆλθον 1 
ἐπ 5 
ἐπάνεισιν 1 
ἐπέβαλε 1 
ἐπέμολε 1 
ἐπέρχεται 1 
ἐπί 2 
ἐπίδοιμι 1 
ἐπίπονον 2 
ἐπίσταμαί 2 
ἐπίσταμαι 1 
ἐπίστασαι 1 
ἐπίστω 1 
ἐπίχαρτον 1 
ἐπακτίᾳ 1 
ἐπακτὸν 2 
ἐπεί 5 
ἐπειδὴ 1 
ἐπεικάζειν 1 
ἐπελθών 1 
ἐπενθοροῦσ 1 
ἐπερρόθησε 1 
ἐπεσκιασμένη 1 
ἐπεύχομαι 1 
ἐπεὶ 12 
ἐπεῖδες 1 
ἐπεῖδον 1 
ἐπηυχόμην 1 
ἐπιζέσαντα 1 
ἐπιμεμφομένα 1 
ἐπισκήπτω 1 
ἐπισκήψαντος 1 
ἐπιστένω 1 
ἐπιστήμην 1 
ἐπισταίμην 1 
ἐπιστολὰς 1 
ἐπιστρέφεις 1 
ἐπιστρέψας 1 
ἐπιστρατεύει 1 
ἐπιστρατεύειν 1 
ἐπιτρέψει 1 
ἐπιόντα 1 
ἐπράχθη 1 
ἐπώμοτον 1 
ἐπώμοτος 1 
ἐπὶ 6 
ἐπὸν 1 
ἐρέσσων 1 
ἐρήμα 1 
ἐργασείων 1 
ἐργασθήσεται 1 
ἐργαστέον 1 
ἐρεῖς 2 
ἐρινύν 1 
ἐρχομένα 1 
ἐρωτήσας 1 
ἐρύκει 1 
ἐς 18 
ἐσελθὼν 1 
ἐσεῖδον 1 
ἐσμὲν 1 
ἐσπᾶτο 1 
ἐστ 2 
ἐστί 1 
ἐστίν 4 
ἐσταλμένον 1 
ἐστερημένην 1 
ἐστιν 3 
ἐστὶ 1 
ἐστὶν 3 
ἐσχάτας 1 
ἐσχάτοις 1 
ἐσόψεσθ 1 
ἐσῳζόμην 1 
ἐτέλεσε 1 
ἐτήτυμος 1 
ἐτισάμην 1 
ἐτόλμα 1 
ἐφ 2 
ἐφάνη 1 
ἐφάψειεν 1 
ἐφέστιον 2 
ἐφίστασαι 1 
ἐφαρμόσαι 1 
ἐφεστίοις 1 
ἐφεστώτων 1 
ἐφεῖτ 1 
ἐφορᾷ 1 
ἐφορῶσι 1 
ἐφώνει 1 
ἐχίδνης 1 
ἐχθίστοισι 1 
ἐχθρᾶς 1 
ἐχρῆτο 1 
ἐχόλωσεν 1 
ἐὰν 2 
ἐᾶθ 1 
ἐᾶν 1 
ἐᾶτ 1 
ἐᾶτέ 2 
ἑαυτόν 1 
ἑαυτὴν 1 
ἑκατὸν 1 
ἑκουσία 1 
ἑκουσίας 1 
ἑκοῦσα 1 
ἑκοῦσι 1 
ἑκών 1 
ἑλέσθαι 1 
ἑλικτός 1 
ἑρπέτω 1 
ἑρπούσῃ 1 
ἑσπόμην 1 
ἑστίαν 1 
ἑστιῶτις 1 
ἑστῶτ 1 
ἑτοίμα 1 
ἑτοιμάσας 1 
ἒ 3 
ἓν 2 
ἔ 3 
ἔα 1 
ἔβαψα 1 
ἔβαψεν 1 
ἔβλαστεν 1 
ἔγημε 1 
ἔγκαρπα 1 
ἔγκλημα 1 
ἔγνω 1 
ἔγνως 1 
ἔγχος 2 
ἔγωγ 2 
ἔγωγέ 1 
ἔγωγε 3 
ἔδοξεν 1 
ἔδρασέ 1 
ἔδρασε 1 
ἔδρων 2 
ἔδωκας 1 
ἔθαλψεν 1 
ἔθελγέ 1 
ἔθηκε 1 
ἔθνῃσχ 1 
ἔθου 1 
ἔκ 2 
ἔκειτο 1 
ἔκλαιεν 1 
ἔκτα 1 
ἔκτεινεν 2 
ἔκτοπον 1 
ἔλαιον 1 
ἔλακεν 1 
ἔλειπέ 1 
ἔλειπον 1 
ἔλεξας 1 
ἔλεξεν 3 
ἔλευσσες 1 
ἔληξεν 1 
ἔλθοις 1 
ἔμ 2 
ἔμβαλλε 1 
ἔμοιγε 1 
ἔμπαλιν 1 
ἔμπεδα 1 
ἔνδοθεν 1 
ἔνδον 2 
ἔνεστι 2 
ἔνθ 2 
ἔνθα 3 
ἔννυχον 1 
ἔνοικον 1 
ἔνσεισον 1 
ἔξειπ 1 
ἔξοδον 1 
ἔξοιδ 1 
ἔξω 1 
ἔοικας 1 
ἔοικεν 2 
ἔπειθ 1 
ἔπειθε 1 
ἔπεμπε 1 
ἔπεμψ 1 
ἔπεμψας 1 
ἔπερσε 2 
ἔπη 1 
ἔπουρος 1 
ἔργα 1 
ἔργασαι 1 
ἔργον 6 
ἔργου 3 
ἔργων 1 
ἔρημοι 1 
ἔρξειεν 1 
ἔρξον 1 
ἔρριψεν 1 
ἔρρωγεν 1 
ἔρχεται 1 
ἔρως 1 
ἔρωτος 1 
ἔσθ 1 
ἔσθενον 1 
ἔσοιθ 1 
ἔστ 2 
ἔσται 1 
ἔστειχε 1 
ἔστησε 1 
ἔστι 5 
ἔστιν 3 
ἔσχον 1 
ἔσω 1 
ἔσωθεν 1 
ἔτ 5 
ἔτεκε 1 
ἔτεκεν 1 
ἔτι 5 
ἔτλη 3 
ἔτρεφε 1 
ἔφασκε 2 
ἔφασκες 2 
ἔφασκον 1 
ἔφη 1 
ἔφραζε 1 
ἔφριξα 1 
ἔφυ 2 
ἔχει 7 
ἔχειν 5 
ἔχεις 5 
ἔχοι 2 
ἔχοις 1 
ἔχομεν 1 
ἔχοντ 1 
ἔχοντά 1 
ἔχοντα 1 
ἔχουσα 1 
ἔχουσαν 1 
ἔχριον 1 
ἔχρισα 1 
ἔχρῃζον 1 
ἔχω 9 
ἔχων 5 
ἕδραν 1 
ἕκαστος 1 
ἕκατι 2 
ἕλοι 1 
ἕλοιτο 1 
ἕξουσαν 1 
ἕρκει 1 
ἕρκος 1 
ἕρπε 1 
ἕρπει 1 
ἕρποντος 1 
ἕρπουσαν 1 
ἕρπω 1 
ἕσταμεν 1 
ἕτερον 1 
ἕως 3 
Ἐρινύς 1 
Ἐρινύων 1 
Ἐρυμάνθιόν 1 
Ἐχίδνης 1 
Ἑλλάνων 2 
Ἑλλάς 1 
Ἑλλὰς 1 
Ἑρμοῦ 1 
Ἔρως 1 
Ἔρωτι 1 
ἠγορῶ 1 
ἠμύνατο 1 
ἠνέγκατ 1 
ἠνέσχετο 1 
ἠνύσω 1 
ἠφάνισται 1 
ἠχεῖ 1 
ἡ 16 
ἡδέως 1 
ἡδοναῖς 1 
ἡδονὴν 1 
ἡδονῇ 1 
ἡλίου 2 
ἡλίωσε 1 
ἡλιῶτιν 1 
ἡμέραν 2 
ἡμέρας 1 
ἡμέρᾳ 2 
ἡμαρτημένοις 1 
ἡμερῶν 1 
ἡμεῖς 3 
ἡμὶν 2 
ἡμᾶς 4 
ἡμῖν 5 
ἡνίκ 5 
ἡνίκα 2 
ἢ 38 
ἢν 2 
ἣν 6 
ἤ 1 
ἤδη 10 
ἤκουσας 1 
ἤκουσε 1 
ἤκουσεν 1 
ἤνθηκεν 1 
ἤνυτον 1 
ἤτοι 1 
ἤυσ 1 
ἥ 3 
ἥβην 1 
ἥδ 1 
ἥδε 3 
ἥδιστα 1 
ἥδιστον 1 
ἥδομαι 1 
ἥκει 1 
ἥκεις 1 
ἥκιστα 1 
ἥκω 2 
ἥμαρτε 1 
ἥμαρτεν 1 
ἥμαρτον 1 
ἥμην 1 
ἥξειν 1 
ἥξοντα 1 
ἥσσων 1 
ἥτις 8 
ἦ 12 
ἦλθε 4 
ἦλθον 1 
ἦμος 2 
ἦν 21 
ἦρξεν 1 
ἦσαν 1 
ἧκε 1 
ἧκεν 1 
ἧπαρ 1 
ἧπταί 1 
ἧς 1 
ἧστο 1 
Ἡράκλειον 2 
Ἡρακλέους 2 
Ἡρακλείας 1 
Ἡρακλείοις 1 
Ἡρακλείων 1 
Ἡρακλεῖ 7 
Ἡρακλῆ 2 
Ἡρακλῆς 4 
ἰατορίας 1 
ἰατῆρα 1 
ἰδεῖν 1 
ἰδοίμην 1 
ἰδού 2 
ἰδοὺ 1 
ἰδοῦσα 1 
ἰδὼν 1 
ἰοὺ 2 
ἰοὺς 1 
ἰοῦ 1 
ἰσχύοντά 1 
ἰόν 1 
ἰύζων 1 
ἰὸς 2 
ἰὼ 5 
ἰῴμην 1 
ἱέμενοι 1 
ἱδρὼς 1 
ἱδρῦσθαι 1 
ἱερὸν 1 
ἱερῶν 1 
ἱκόμην 1 
ἱπποβάμονα 1 
ἱστορεῖν 1 
ἱστορεῖς 1 
ἱστορούμενος 1 
ἱστορῶ 1 
ἱστορῶν 1 
ἴδ 2 
ἴδοι 2 
ἴδοιμι 1 
ἴδριες 1 
ἴθ 2 
ἴσα 1 
ἴσαν 1 
ἴσθι 1 
ἴσου 2 
ἴστε 1 
ἴστω 1 
ἴσχ 1 
ἴσχε 1 
ἴσχειν 1 
ἴσχεις 1 
ἴσχουσιν 1 
ἴσως 2 
ἴτω 1 
ἵγμεθ 1 
ἵκετ 2 
ἵλεῳ 1 
ἵμερός 1 
ἵν 2 
ἵνα 1 
ἵππους 1 
Ἰφίτου 2 
Ἰόλη 1 
Ἰόλην 2 
Ἴφιτος 1 
ὀδυνᾶν 1 
ὀδυρμάτων 1 
ὀδύναις 2 
ὀδύνην 1 
ὀδύρματα 1 
ὀλβίων 1 
ὀλεθρία 1 
ὀλεθρίαισι 1 
ὀλεῖ 1 
ὀλοὰ 1 
ὀλόεντα 1 
ὀνήσει 1 
ὀνήσιμον 1 
ὀνόματος 1 
ὀξύφωνος 1 
ὀξῦναι 1 
ὀπαδοί 1 
ὀπώρας 1 
ὀργάνων 1 
ὀργίων 1 
ὀργαίνειν 1 
ὀργὴ 1 
ὀργὴν 1 
ὀρείων 1 
ὀρθόν 1 
ὀρθὸν 1 
ὀρθῶς 1 
ὀστέων 1 
ὀφθήσει 1 
ὀφθαλμὸν 1 
ὀφθαλμὸς 1 
ὀφθαλμῶν 1 
ὁ 33 
ὁδοῦ 1 
ὁδὸν 1 
ὁδῶν 1 
ὁθούνεκ 2 
ὁθούνεκα 1 
ὁθούνεχ 1 
ὁμαιμόνων 1 
ὁμοῦ 7 
ὁμόσπορον 1 
ὁποίας 1 
ὁποῖα 1 
ὁποῖον 1 
ὁποῖος 1 
ὁπότε 1 
ὁρίζει 1 
ὁρίζεται 1 
ὁρκίων 1 
ὁρμωμένου 1 
ὁρμῇ 1 
ὁρωμένη 1 
ὁρώσῃ 1 
ὁρᾶν 2 
ὁρᾶτε 1 
ὁρᾷς 4 
ὁρῶ 6 
ὁρῶμεν 1 
ὁρῶν 2 
ὃ 4 
ὃν 7 
ὃς 9 
ὄγκον 1 
ὄκνον 1 
ὄκνου 1 
ὄλοιντο 1 
ὄλωλ 1 
ὄλωλα 1 
ὄμβρος 1 
ὄμμ 2 
ὄμμα 3 
ὄμμασιν 2 
ὄμματος 1 
ὄμνυ 1 
ὄμνυμ 1 
ὄνειδος 1 
ὄνομα 3 
ὄντα 2 
ὄρειοι 1 
ὄρνιν 1 
ὄσσοις 1 
ὄχημα 1 
ὄχθῳ 1 
ὄχλος 1 
ὄψ 1 
ὄψει 2 
ὄψεταί 1 
ὄψεται 1 
ὅ 5 
ὅδ 9 
ὅδε 1 
ὅθ 3 
ὅθεν 2 
ὅμως 4 
ὅνπερ 1 
ὅπου 2 
ὅπως 16 
ὅρκον 1 
ὅς 1 
ὅσ 2 
ὅσα 1 
ὅσην 1 
ὅσοι 1 
ὅσον 3 
ὅσονπερ 1 
ὅστις 5 
ὅσῳπερ 1 
ὅτ 2 
ὅταν 1 
ὅτι 4 
ὅτοις 1 
ὅτου 4 
Ὀλύμπιος 1 
Ὀμφάλῃ 2 
Ὀρτυγίαν 1 
ὑβριστὴν 1 
ὑμεῖς 1 
ὑμᾶς 2 
ὑμῖν 2 
ὑμῶν 1 
ὑπ 4 
ὑπέροχον 1 
ὑπέχοντι 1 
ὑπαίθων 1 
ὑπαγκάλισμα 1 
ὑπεκδραμόντα 1 
ὑπεκτρέπει 1 
ὑπερβαλώμεθα 1 
ὑπερτελὴς 1 
ὑπερχλίοντες 1 
ὑποστρέφων 1 
ὑποφόνια 1 
ὑπόστεγον 1 
ὑπὸ 3 
ὑστάτη 1 
ὑστάτην 1 
ὑστάτοις 1 
ὑστέρῳ 2 
ὑφ 1 
ὑφαντὸν 1 
ὑψίκερω 1 
ὑψίπυργον 1 
ὕβριν 2 
ὕδραν 1 
ὕδρας 2 
ὕλην 1 
ὕπερ 1 
ὕπνον 2 
ὕπνῳ 1 
ὕπο 2 
ὕστατον 2 
ὕστερον 1 
ὕψιστον 1 
Ὕλλον 1 
ὠδίνουσα 1 
ὠδῖνας 1 
ὠκυπέτᾳ 1 
ὠλένην 1 
ὠλεκόμαν 1 
ὠμόφρονος 1 
ὠνομασμένος 1 
ὠρφανισμένος 1 
ὡρμᾶτ 1 
ὡς 76 
ὡσαύτως 1 
ὢν 6 
ὣς 1 
ὤλεσεν 1 
ὤλλυτο 1 
ὤμοι 1 
ὤμοις 2 
ὤν 1 
ὤραν 1 
ὤφελον 1 
ὥς 6 
ὥσθ 2 
ὥσπερ 6 
ὥστ 8 
ὥστε 12 
ὦ 60 
ὦναξ 2 
ὧδ 4 
ὧδε 5 
ὧν 18 
ᾄσσεις 1 
ᾕρει 1 
ᾖ 1 
ᾗ 7 
ᾠνωμένος 1 
ᾤκτιρα 1 
ᾤκτισα 1 
ᾤκτισας 1 
ᾤμωξεν 1 
ᾤχετο 1 
ᾧ 6 
ῥέξῃ 1 
ῥήξασα 1 
ῥίπτων 1 
ῥίψασά 1 
ῥαίοιτο 1 
ῥαβδονόμει 1 
ῥείτω 1 
ῥεῖ 1 
ῥιπτεῖ 1 
ῥιπτὸς 1 
ῥοπῇ 1 
ῥοφεῖ 1 
ῥόπαλόν 1 
ῥώμαν 1 

Powered by PhiloLogic