Sophocles, Ichneutae (XML Header) [genre: poetry; drama; satyr play] [word count] [Soph. Ich.].

Word Count

Total Words: 2182 Total Unique Words: 1302.
Sorted by words [sort by frequencies].

1 1 
11 3 
12 2 
13 2 
14 3 
15 4 
16 1 
17 1 
18 2 
19 3 
2 2 
20 1 
21 2 
22 1 
23 3 
24 3 
25 1 
3 1 
6 1 
8 4 
a 1 
about 22 
at 15 
column 1 
four 1 
have 1 
here 3 
initial 1 
is 1 
letters 2 
line 2 
lines 5 
ll 35 
lost 2 
missing 5 
more 2 
most 15 
nt 1 
of 1 
one 4 
only 1 
or 3 
perhaps 1 
str 2 
the 1 
we 1 
which 1 
whole 1 
· 46 
Αἰτναῖος 1 
Βοιωτίας 1 
Δία 2 
Διὸς 4 
Δωρικο 1 
Ζεὺς 2 
Θεσσαλῶν 1 
Θρᾳκῶν 1 
Κυλλήνης 2 
Λοξία 2 
Λοξίου 1 
Οὐρίας 2 
Παιῶνος 1 
Τύχη 1 
Φοίβου 1 
Φοίβῳ 1 
Φοῖβ 1 
Φοῖβε 1 
Φοῖβος 1 
έ 1 
έναι 1 
ήκω 1 
α 4 
αί 1 
αγγελός 1 
αγγος 1 
αγχοῦ 1 
αδ 1 
αι 1 
αιςι 1 
ακμαῖσιν 1 
αμματω 1 
αν 2 
αυε 1 
αφ 1 
αἰέλουρος 1 
αἰεὶ 1 
αἰόλισμα 1 
αἰὲν 1 
αὐ 1 
αὐδάν 1 
αὐτοὺς 1 
αὐτοῖσιν 1 
αὐτοῦ 1 
αὐτός 3 
αὐτόχρημα 1 
αὐτὰ 1 
αὐτὸ 1 
αὐτὸν 1 
αὐτὸς 2 
αὐτῇ 2 
αὐτῷ 1 
αὔθ 1 
αὔξεται 1 
αὔρας 1 
αὔτ 1 
αὖ 8 
αὖτις 3 
β 1 
βάδην 1 
βάξιν 1 
βάσιν 2 
βήματα 1 
βίβαζε 1 
βα 1 
βαθυζώνου 1 
βαθύζωνε 1 
βακχεύεις 1 
βεβᾶσι 1 
βλάστη 1 
βλέποντες 1 
βο 1 
βοηλάτην 1 
βοτῶν 1 
βουκόλον 1 
βουστάθμου 1 
βοῆς 1 
βοῇ 1 
βοῦς 8 
βοῶν 5 
βοῶντος 1 
βρέμειν 1 
βρέμον 1 
βραχυσκελές 1 
βραχύς 2 
βροτοῖς 2 
βροτῶν 3 
βόες 2 
γ 9 
γάρ 3 
γέλοια 1 
γένος 2 
γένους 1 
γε 2 
γείτον 1 
γενέσθαι 1 
γλώσσης 1 
γλῶσσα 1 
γλῶσσαν 1 
γνώσηι 1 
γογγύλον 1 
γράπις 1 
γυίοις 1 
γόνῳ 1 
γύναι 1 
γὰρ 16 
γᾶς 1 
γῆρυν 2 
γῆς 2 
γῇ 1 
δ 29 
δέ 3 
δέδορκεν 1 
δέον 1 
δέρμα 1 
δέῃ 1 
δή 1 
δίωγμά 1 
δαίμον 1 
δαῖμον 1 
δε 3 
δειλία 1 
δειλίᾳ 1 
δειλῆς 1 
δειμαίνετε 1 
δειματούμενοι 1 
δεινὸς 1 
δεσπότῃ 1 
δεῖμ 1 
δεῦρ 1 
δεῦτ 1 
δι 1 
διακαλούμενος 1 
διακονοῦντες 1 
διανύτων 1 
διαχαράσσεται 1 
διπλοῦς 1 
διὰ 1 
δοκεῖ 2 
δοκεῖς 1 
δονεῖ 1 
δοράς 1 
δορα 1 
δορᾷ 2 
δουλουμένου 1 
δρ 1 
δράκις 1 
δράμημ 1 
δρόμῳ 2 
δρᾶςαι 1 
δρᾷ 1 
δρῶμεν 1 
δυσεύρετός 1 
δυσφορηθῇς 1 
δων 1 
δόμοισιν 1 
δόμος 1 
δόσιν 1 
δύνᾳ 1 
δύςλοφον 1 
δύσβατον 1 
δὲ 7 
δὴ 3 
δᾴου 1 
δῆτ 1 
δῶρ 1 
ε 3 
ει 2 
εμοὺς 1 
εν 1 
εσο 1 
εύσατο 1 
εἰ 8 
εἰδέναι 1 
εἰδῶμεν 1 
εἰκάσαι 1 
εἰμὶ 1 
εἰργασμένος 1 
εἰς 6 
εἰςιδεῖν 1 
εἰσακούεις 1 
εἰσακούω 1 
εἰσακοῦσαι 1 
εἰσιδεῖν 1 
εἰσορᾷς 1 
εἴ 6 
εἴη 1 
εἴπερ 1 
εἴπομεν 1 
εἴπῃς 1 
εἴσιδε 1 
εἴσιθ 1 
εἴτ 1 
εἴτε 1 
εἶ 2 
εἶδος 1 
εἶπε 1 
εἶχε 1 
εἶχες 1 
εἷ 1 
εἷα 1 
εὐίαζετ 1 
εὐδίαν 1 
εὐεργέτης 2 
εὐναίου 1 
εὐπαλῆ 1 
εὐπετῶς 1 
εὑρὼν 1 
εὕδετε 1 
εὕρισκ 1 
εὖ 1 
εὗρε 1 
ζήτει 1 
ζημία 1 
ζητ 1 
ζῶν 1 
η 3 
ηδ 1 
ησύ 1 
θ 1 
θάλλων 1 
θέλεις 3 
θέλοι 1 
θέλω 1 
θέλων 1 
θέσει 1 
θέσπιν 1 
θήρ 1 
θίγοι 1 
θανόν 1 
θανόντι 1 
θανόντος 2 
θανὼν 1 
θαῦμα 2 
θεοῖς 2 
θεός 2 
θεὸν 1 
θεὸς 5 
θεᾶς 2 
θεῶν 3 
θηρίων 1 
θηρευμα 1 
θηρὶ 1 
θηρὸς 2 
θηρῶν 3 
θησαυρὸς 1 
θον 1 
θυμαίνεις 1 
θύρςον 1 
θῆρα 1 
θῆρες 1 
ι 2 
ιμ 1 
ις 2 
ιω 1 
κ 4 
κάκιστα 2 
κάνθαρος 1 
κάπης 1 
κάτω 1 
κάχαζε 1 
κέκρυπται 1 
κέλευμά 1 
κέρχνος 1 
κήρυγμ 1 
κίστη 1 
καί 1 
καθ 1 
καθήρμοσε 1 
καθημμένος 1 
κακοῖς 1 
κακῶς 2 
καλεῖ 1 
καλεῖς 1 
καλὸν 1 
καλῶς 1 
καρκίν 1 
κατ 1 
κατέκλυον 1 
κατήκοος 1 
κατείδῃς 1 
κατερρικνωμένος 1 
κατοιχνεῖ 1 
κατὰ 2 
κατῄνεσεν 1 
καὶ 40 
κείμενον 1 
κείμενος 1 
κείνων 1 
κείνῳ 1 
κεις 1 
κεκλιμένον 1 
κεκλοφεναισαφ 1 
κεκώφησαι 1 
κεράστης 1 
κερδαίνειν 1 
κεἰ 1 
κεῖσαι 1 
κεῖται 1 
κηρυγμα 1 
κηρυκ 1 
κηρύγμαςι 1 
κιο 2 
κλ 1 
κλέμματα 1 
κλέπτην 1 
κλέπτης 1 
κλίνοντος 1 
κλαίειν 1 
κλαίοντες 1 
κλαγγάνει 1 
κληδὼν 1 
κλοπ 1 
κλοπή 1 
κλοπαίας 1 
κλοπεὺς 1 
κλοπὴ 1 
κλοπὴν 2 
κλοπῇ 1 
κλωπ 1 
κλύων 1 
κνήκῳ 1 
κνώδαλον 1 
κοιμήματα 1 
κοὐκέτι 1 
κπλαγέντες 1 
κραιπνοῖσι 1 
κρατεῖ 1 
κροκι 1 
κρυφαίαν 1 
κτέανον 1 
κτύπον 1 
κυκησμὸς 1 
κυνηγέσω 1 
κυνηγετεῖν 1 
κυνηγετῶ 1 
κυνηγετῶν 1 
κυνορτικὸν 1 
κυρεῖ 1 
κωφός 1 
κόλακι 1 
κόλλοπες 1 
κύβδα 1 
κἀδεστὰ 1 
κἀκόμιστα 1 
κἀμοί 1 
κἀνεδέξατο 1 
κἀνελεύθερα 1 
κἀξίχνευε 1 
κἀξορμενίζει 1 
λ 3 
λάβῃ 2 
λάδος 1 
λάθρια 1 
λάμπρ 1 
λέγ 1 
λέγειν 1 
λέγεις 4 
λέγω 1 
λέγων 2 
λήθῃ 1 
λήτην 1 
λίαν 1 
λαβὼν 1 
λαθραῖ 1 
λακτίσμασι 1 
λακτίσμασιν 1 
λαλίστατοι 1 
λείαν 1 
λεισεπ 1 
λεῖον 1 
λικνῖτιν 1 
λο 1 
λοιπον 1 
λου 1 
λσθβ 1 
λυγίζου 1 
λόγοιςιν 1 
λόγοισιν 1 
λόγον 2 
λόγου 2 
λόγῳ 3 
λόχμῃ 1 
λύπης 1 
λύραν 1 
λύρας 1 
μ 7 
μάλα 2 
μάλθης 1 
μάλιστ 1 
μάλιστα 2 
μάταιός 1 
μάτην 2 
μάχας 1 
μέγιστος 1 
μέλος 1 
μέν 1 
μένουσα 1 
μέτρον 1 
μή 3 
μήνυέ 1 
μήνυτρα 1 
μήτρωσιν 1 
μαζεις 1 
μαθεῖν 2 
μαθών 1 
μανθάνω 2 
μανιῶν 1 
μαριλοκαυτῶν 1 
ματεύω 1 
με 7 
μεθυ 1 
μεθῇ 1 
μενος 1 
μενων 1 
μενῶ 1 
μετ 1 
μετάστασις 1 
μεταξύ 1 
μηδέν 1 
μηδενὸς 1 
μητρὸς 1 
μηχανῇ 1 
μιαρέ 1 
μις 1 
μισθς 1 
μισθός 1 
μιᾳ 1 
μνήματ 1 
μοι 4 
μολόντων 1 
μοῦνον 1 
μωρίᾳ 1 
μόνον 3 
μόςχους 1 
μύθοις 1 
μὰ 2 
μὲν 4 
μὴ 11 
μὴν 1 
μᾶλλον 1 
μῇ 1 
μῶν 2 
μῶρα 1 
ν 7 
νέμουσι 1 
νέον 1 
νέος 1 
νέρθε 1 
νέων 2 
νέῳ 1 
νανοστήσαντες 1 
ναὶ 1 
νεβρίνῃ 1 
νεώρει 1 
νεῖκος 1 
νος 1 
νοσεῖν 1 
νυ 1 
νυμφικοῖς 1 
νυμφογεννήτου 1 
νων 1 
νόμευμα 1 
νόμον 1 
νόσῳ 1 
νύκτα 1 
νύμφαισι 1 
νύμφη 1 
νύμφην 1 
νύμφης 1 
νύχια 1 
νῦν 6 
ξυνάμα 1 
ξυνα 1 
ξύμφωνον 1 
ολ 1 
ον 5 
οπ 1 
οπο 1 
ος 1 
ου 1 
οψάλακτός 1 
οἴκοις 1 
οἵμου 1 
οἵῳ 1 
οὐ 10 
οὐδ 6 
οὐδέν 1 
οὐδαμῶς 1 
οὐδεὶς 1 
οὐδὲ 1 
οὐδὲν 1 
οὐκ 9 
οὐχ 1 
οὐχὶ 1 
οὓς 1 
οὔ 1 
οὔπω 1 
οὔτ 3 
οὔτε 2 
οὔτις 1 
οὕνεκ 1 
οὕτω 1 
οὕτως 2 
οὖν 2 
οὖς 1 
οὗ 2 
οὗπερ 1 
οὗτος 3 
π 4 
πάγον 1 
πάλιν 1 
πάμφυρτ 1 
πάντα 1 
πάνυ 2 
πάρα 1 
πάρεστι 1 
πάσῃ 1 
πάτερ 2 
πέδορτον 1 
πέφυκεν 2 
πίθηκος 1 
πίθωμαι 1 
πίκυρτος 1 
παιδιᾶς 1 
παιδο 1 
παιδὸς 1 
παλινστραφῆ 1 
παντελὲς 1 
παντὸς 1 
παρ 1 
παρέβης 1 
παρίσταται 1 
παραδείγματα 1 
παραπεπαισμένων 1 
παραπλακ 1 
παραψυκτήριον 1 
παρη 1 
παρμένων 1 
παρὼν 2 
παρῇς 1 
πατρί 1 
πατρικὰν 1 
πατρός 1 
πατρὸς 2 
παύοιμ 1 
παύου 1 
παῖδ 2 
παῖδα 3 
παῖδας 1 
παῖδες 1 
παῖς 6 
παῦσαι 2 
πείσεις 1 
πεδί 1 
πειρατηρίων 1 
πειτα 1 
πεπαίτερα 1 
πεσεῖν 1 
πεσσύθην 1 
πεσών 1 
πεύθῃ 1 
πηδήμασιν 1 
πιθοῦ 2 
πιστοὶ 1 
πιστὰ 1 
πιτνάς 1 
πλάγιον 1 
πλάνη 1 
πλέον 1 
πλε 1 
πλείους 1 
πλεκτα 1 
πλεῖστον 2 
πλούτει 1 
πλοῦτον 1 
πνίγεις 1 
πο 1 
ποίῳ 1 
ποδῶν 1 
ποε̄ιτ 1 
ποθ 1 
ποθέν 1 
ποι 1 
ποικίλῃ 1 
ποιμένων 1 
ποιμὴν 1 
ποιῶν 1 
πολλῇ 1 
πολυκτήτους 1 
πονεῖς 1 
πονηρίαν 1 
πονηρὰ 1 
πονηρὸς 1 
πονο 1 
πορίζειν 1 
πορίζεται 1 
πορεύω 1 
πορτίδων 1 
ποσσὶ 1 
ποτ 1 
ποτε 2 
ποτῆτα 1 
που 3 
ποῖ 1 
ποῖον 1 
ποῖός 1 
ποῦ 2 
πρ 2 
πράγματος 1 
πράγους 1 
πρέπει 2 
πρέπον 1 
πρέςβειρα 1 
πρίν 1 
πρεπτὰ 1 
πρεσβύτῃ 1 
προμήκης 1 
προσβιβῶ 1 
προσγελᾷ 1 
προσφερὲς 2 
προσφιλὴς 2 
προσφωνῶν 1 
προφήνας 1 
προψαλάξῃς 1 
πρόσαπτε 1 
πρόσθε 1 
πρόσθεν 2 
πρόσπαιον 1 
πρόφαινε 1 
πρόφανον 1 
πρώτῳ 1 
πρὶν 1 
πρὸ 1 
πρὸς 5 
πρᾶγ 1 
πρᾶγμα 1 
πτήσσοντος 1 
πω 1 
πως 4 
πόδα 1 
πόλεις 1 
πόλλ 2 
πόνηρ 1 
πόνου 1 
πόνους 1 
πόνων 1 
πόρδαλις 1 
πόρσυνον 1 
πύστις 1 
πώγωνι 1 
πώποτ 1 
πὸ 1 
πᾶν 1 
πᾶς 1 
πᾶσιν 3 
πᾷ 1 
πῃ 1 
πῶς 3 
ρθ 1 
ροντ 1 
ς 7 
ςίγα 1 
ςημήνατ 1 
ςοί 1 
ςοι 1 
ςπουδῇ 1 
ςτέφε 1 
σ 2 
σάφ 1 
σέ 2 
σέθεν 2 
σήματα 1 
σίγα 2 
σαφεῖ 1 
σαφῆ 1 
σαφῶς 2 
σε 3 
σεθου 1 
σημαίνει 1 
σθένος 1 
σιγᾶτ 1 
σιγᾷς 1 
σκιᾷ 1 
σκόπει 1 
σκῶπτε 1 
σοί 1 
σοι 2 
σοῦ 1 
σπέος 1 
σπαργάνοις 1 
στ 1 
στέγει 1 
στέγη 1 
στέγην 1 
στέγῃ 1 
στίβος 2 
στείχῶ 1 
στράτιος 2 
στρέφου 1 
στρέφουσι 1 
στρατοῦ 1 
στροφαὶ 1 
στῶς 1 
συμπεπλεγμένα 1 
συμποδηγέτει 1 
συντελὴς 1 
συρ 1 
σφ 1 
σχολάζεται 1 
σύγγονος 1 
σύλησιν 1 
σύριγμα 1 
σώματ 2 
σὺ 9 
σὺν 4 
τ 11 
τάγματος 1 
τάδ 3 
τάδε 6 
τάχ 1 
τάχα 1 
τέκνων 1 
τέρπου 1 
τέχναισιν 1 
τέχνη 1 
τέχνην 1 
τήνδ 1 
τί 18 
τίν 4 
τίνα 2 
τίς 14 
τα 2 
ταδ 1 
τας 1 
ταύτῃ 1 
ταῖς 1 
ταῦθ 1 
ταῦτ 7 
ταῦτα 2 
τδ 1 
τε 14 
τει 1 
τελεῖν 2 
τεμὼν 1 
της 1 
τι 8 
τιν 2 
τινά 1 
τινί 1 
τινι 1 
τις 11 
τοι 4 
τοιάνδε 1 
τοιοῦδε 1 
τοιοῦτον 1 
τοιοῦτόν 1 
τοιόνδε 2 
τορῶς 1 
τος 1 
τουτί 1 
τοὐντὸς 1 
τοὐπίσημον 1 
τοὐπίσω 1 
τοὔμπαλιν 1 
τοὔνομ 1 
τοὔξω 1 
τοὖργον 1 
τοῖςδε 1 
τοῖςι 1 
τοῖσδε 1 
τοῖσιν 1 
τοῦ 12 
τοῦδ 1 
τοῦδε 1 
τοῦθ 1 
τοῦτ 1 
τοῦτο 3 
τοῦτον 1 
τοῦτό 1 
τράγος 1 
τρέφω 1 
τρε 1 
τριζύγης 1 
τροπῳ 1 
τροφὴν 1 
τροφῆς 1 
τρούμενον 1 
τρόπον 1 
τρόπος 1 
τρόπου 1 
τρόπων 1 
τρόχος 1 
τυχεῖν 1 
τως 1 
τόδ 1 
τόδε 1 
τόλμαν 1 
τόνδ 1 
τόνδε 1 
τόνου 1 
τόποις 1 
τόπου 1 
τόπων 1 
τόπῳ 1 
τύχω 1 
τἀληθῆ 2 
τὰ 7 
τὰς 3 
τὴν 3 
τὸ 13 
τὸν 15 
τὸτ 1 
τὼς 1 
τᾶν 1 
τᾶσδ 1 
τῆλε 1 
τῆς 2 
τῇ 2 
τῶν 11 
τῶνδε 2 
τῷδ 1 
τῷδε 1 
υ 3 
φ 2 
φάλητες 1 
φάσματ 1 
φέρει 1 
φέρων 3 
φίλος 1 
φαλακρὸν 1 
φαμπ 1 
φανεῖται 1 
φανεῖτε 1 
φερε 1 
φεύγετε 1 
φησίν 1 
φθέγμ 1 
φθέγμα 4 
φθέγματος 1 
φθῇς 1 
φιλας 1 
φο 1 
φοβεῖσθε 2 
φοβῇ 1 
φορίνη 1 
φράσας 1 
φράσον 2 
φράσω 1 
φρένα 1 
φρενὶ 1 
φροῦδα 1 
φυήν 1 
φυγὴν 1 
φωνήν 1 
φωνεῖ 1 
φωνοῦν 2 
φωνὴν 1 
φωνῶν 1 
φωρ 1 
φόβον 1 
φόβος 1 
φώνημα 1 
φώνημαθ 1 
φῦλα 1 
φῶρα 1 
χάριν 2 
χάρμ 1 
χέλυν 1 
χαίρει 1 
χαλε 1 
χανόντα 1 
χαἰ 1 
χειμάζειν 1 
χειμάζεται 1 
χεροῖν 1 
χερσὶ 1 
χλιδᾷς 1 
χλοερὸν 1 
χρή 1 
χρήματος 1 
χρείαν 1 
χρηστὰ 1 
χρυσον 1 
χρυσοῦ 1 
χρυσόφαντον 1 
χρυσὸν 1 
χρόνον 2 
χρόνῳ 1 
χρὴ 2 
χρῆμ 1 
χρῆμα 2 
χρῷ 1 
χυτρώδης 1 
χωρ 1 
χόλου 1 
χώρει 1 
χὠ 1 
χῶρον 1 
ψ 2 
ψηκτον 1 
ψοφήςετε 1 
ψόφοισι 1 
ψόφον 2 
ψόφῳ 2 
ω 3 
ων 1 
ϋηο 1 
ό 1 
όρως 1 
ώσω 1 
ἀγα 1 
ἀγαθὸς 1 
ἀγγέλλω 2 
ἀγνοεῖν 1 
ἀγνοῶ 1 
ἀγρωστήρων 1 
ἀκμήν 1 
ἀκολουθίᾳ 1 
ἀκούειν 1 
ἀκούςω 1 
ἀκούσασ 1 
ἀληθὲς 1 
ἀληθῆ 1 
ἀλκασμάτων 1 
ἀλλ 12 
ἀλλήλοισι 1 
ἀλλὰ 2 
ἀλύων 1 
ἀμολγάδας 1 
ἀμφὶ 1 
ἀνάγου 1 
ἀνέτω 1 
ἀναιτίαν 1 
ἀνδρείας 1 
ἀντ 1 
ἀντὶ 1 
ἀνὴρ 1 
ἀξενός 1 
ἀπάξω 1 
ἀπίηις 1 
ἀπίστει 1 
ἀπαπαπαῖ 1 
ἀπελεύθερος 1 
ἀπεστερημένου 1 
ἀπευθυνῶ 1 
ἀποικίαν 1 
ἀπό 1 
ἀπόπροθεν 1 
ἀρίζηλα 1 
ἀρεστόν 1 
ἀφ 1 
ἀφέντες 1 
ἀφανεῖ 1 
ἀφανῶς 1 
ἀφεῖσα 1 
ἁπονοςφίζεις 1 
ἂν 11 
ἃ 1 
ἄγ 1 
ἄγε 1 
ἄγει 1 
ἄγραν 1 
ἄθρει 2 
ἄκαρπον 1 
ἄκεστρον 1 
ἄκουε 1 
ἄκουσον 1 
ἄλλον 1 
ἄλλος 1 
ἄλλων 1 
ἄλλως 1 
ἄν 2 
ἄναγνα 1 
ἄνακτι 1 
ἄνασσα 1 
ἄναυδος 1 
ἄνευρα 1 
ἄπα 1 
ἄπορον 1 
ἄρ 1 
ἄρτι 1 
ἄφραστο 1 
ἅμα 1 
ἅπαντα 2 
ἅπερ 1 
ἆ 3 
Ἀτλαντίδος 1 
Ἄπολλον 1 
ἐ 1 
ἐάν 2 
ἐγ 1 
ἐγάρυσε 1 
ἐγγόνοις 1 
ἐγγὺς 2 
ἐγειτνία 1 
ἐγκεκληιμένος 1 
ἐγχάσκοντα 1 
ἐγὼ 6 
ἐθάμβεις 1 
ἐκ 3 
ἐκείνου 1 
ἐκείνων 1 
ἐκεῖθεν 1 
ἐκεῖνα 1 
ἐκκυνηγέσαι 1 
ἐκλιπεῖν 1 
ἐκμε 1 
ἐκμεμαγμένα 1 
ἐκπεφασμένος 1 
ἐκπλαγεὶς 1 
ἐκπύθοιο 1 
ἐκτελεῖς 1 
ἐλήλυθεν 2 
ἐλευθέρωσιν 1 
ἐλεύθερο 1 
ἐλεύθερον 1 
ἐλεύθερος 1 
ἐμάθετ 1 
ἐμαῖς 1 
ἐμηχανήσατο 2 
ἐμμανὴς 1 
ἐμοί 1 
ἐμοὶ 2 
ἐμοῦ 1 
ἐμπέδου 2 
ἐμὸν 1 
ἐμὸς 1 
ἐν 12 
ἐναντί 1 
ἐναργῆ 1 
ἐνθάδ 1 
ἐνθεν 1 
ἐννέπεις 1 
ἐξ 3 
ἐξήνομεν 1 
ἐξαίρει 1 
ἐξαναγκάσω 1 
ἐξαφίετε 1 
ἐξειργασμένου 1 
ἐξελαυν 1 
ἐξελᾶν 1 
ἐξενίσμεθα 1 
ἐξευθετίζω 1 
ἐξευροῦ 1 
ἐξεφ 1 
ἐξιχνεύσετε 1 
ἐξυπελθεῖν 1 
ἐξῆυρες 1 
ἐπ 1 
ἐπέκλυον 1 
ἐπανθεμίζει 1 
ἐπείγεται 1 
ἐπείπερ 1 
ἐπεικότα 1 
ἐπεσσύθην 2 
ἐπιδ 1 
ἐπῆλθον 1 
ἐρείδει 1 
ἐρείδεται 1 
ἐς 2 
ἐσθ 1 
ἐστ 1 
ἐστι 6 
ἐστιν 3 
ἐστὶ 1 
ἐστὶν 3 
ἐτεινετ 1 
ἐτεχνήσατ 1 
ἐφ 1 
ἐφέπου 2 
ἐφήσομαι 1 
ἐφίστω 1 
ἐφίτυσεν 1 
ἐφημέρων 1 
ἐχῖνος 1 
ἑκτὸν 1 
ἑτοῖμα 1 
ἔα 3 
ἔγ 1 
ἔγκαρπα 1 
ἔγνως 1 
ἔκλεψεν 1 
ἔμ 1 
ἔμαθον 1 
ἔμμεστον 1 
ἔνδον 2 
ἔνθηρον 1 
ἔνι 2 
ἔοιγμεν 1 
ἔοικεν 1 
ἔπειτα 2 
ἔπεχ 1 
ἔπη 1 
ἔπιθ 1 
ἔπιθι 1 
ἔποχον 1 
ἔργα 1 
ἔργοις 1 
ἔργον 1 
ἔρευναν 1 
ἔριν 1 
ἔσθ 1 
ἔστ 5 
ἔσται 1 
ἔστιν 2 
ἔσχε 1 
ἔτ 1 
ἔτι 2 
ἔφη 1 
ἔφυ 1 
ἔχει 6 
ἔχειν 1 
ἔχεις 2 
ἔχεται 1 
ἔχομεν 1 
ἔχου 1 
ἔχων 4 
ἕδραις 1 
ἕκαστα 1 
ἕξει 1 
ἕπεται 1 
ἕπου 1 
ἠσκημένα 1 
ἡ 1 
ἡδονῆς 1 
ἡδονῇ 1 
ἡμέραν 1 
ἡμέρᾳ 1 
ἡμῖν 1 
ἡμῶν 1 
ἢ 10 
ἣ 1 
ἣν 1 
ἤ 2 
ἤδη 3 
ἤκουσεν 1 
ἤλλακται 1 
ἤχει 1 
ἥβης 2 
ἥδ 1 
ἥδε 1 
ἥκει 2 
ἥν 1 
ἥσυχος 1 
ἦ 3 
ἦλθον 1 
ἦμαρ 2 
ἦν 3 
Ἥραν 1 
ἰδού 1 
ἰδοὺ 1 
ἰθυντήριε 1 
ἰοὺ 2 
ἰσχὺς 1 
ἰχνευμ 1 
ἰχνοσκοπῶ 1 
ἰόντα 1 
ἰύζεις 1 
ἰὼ 1 
ἱμείρεις 1 
ἱστάναι 1 
ἴδες 1 
ἴδρις 1 
ἴθ 1 
ἴθι 1 
ἴσθι 2 
ἴσχε 1 
ἴχνη 1 
ἵν 1 
ἵξεται 1 
ἶὼ 1 
ὀ 1 
ὀκλάζων 1 
ὀλβίσῃς 1 
ὀμφὴ 1 
ὀνήσετε 1 
ὀντες 1 
ὀπποποῖ 1 
ὀπτήρ 1 
ὀρείων 1 
ὀρειτρόφων 1 
ὀρθίοισι 1 
ὀρθοψάλακτον 1 
ὀσμαῖσι 1 
ὀστράκων 1 
ὁ 16 
ὁδενες 1 
ὁδοῦ 1 
ὁμοῦ 3 
ὁπλῶν 1 
ὁποι 1 
ὁπόταν 1 
ὃ 1 
ὃν 2 
ὃς 3 
ὄκνῳ 1 
ὄντα 2 
ὄντες 1 
ὄπισθεν 1 
ὄπωπας 1 
ὄπως 1 
ὄσσοισι 1 
ὄχλῳ 1 
ὅ 3 
ὅδε 3 
ὅντιν 2 
ὅπερ 1 
ὅπως 1 
ὅπῃ 2 
ὅστις 3 
ὅτου 2 
ὑλ 1 
ὑλώδη 1 
ὑμεῖν 1 
ὑμᾶς 2 
ὑμῖν 3 
ὑμῶν 2 
ὑπέκλαγες 1 
ὑπέκριγες 1 
ὑπιςχνοῦμαι 1 
ὑπορρυπαίνεται 1 
ὑπτίας 1 
ὑπό 1 
ὑπόνομα 1 
ὑφ 1 
ὕ 2 
ὕπο 1 
ὕποσμος 1 
ὕστερ 1 
ὕστερον 1 
ὗ 5 
ὠνείδιςας 1 
ὡρμήθητε 1 
ὡς 10 
ὢ 1 
ὢν 3 
ὣς 1 
ὤ 2 
ὥς 1 
ὥςτ 1 
ὥστε 1 
ὦ 7 
ὧδ 1 
ὧδε 3 
ὧδερσθβ 1 
ᾖ 1 
ᾠόμην 1 
ᾧ 1 
ᾳ 1 
ῥινηλατῶν 1 
ῥινοκόλλητον 1 
ῥοίβδημ 1 

Powered by PhiloLogic