Sophocles, Ajax (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Soph. Aj.].

Word Count

Total Words: 8093 Total Unique Words: 3743.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 178 
Αἰακιδᾶν 1 
Αἰγαῖον 1 
Αἴανθ 2 
Αἴαντα 1 
Αἴαντι 1 
Αἴαντος 9 
Αἴας 27 
Βοσπορίων 1 
Δάλιος 1 
Δίκη 1 
Δαναῶν 3 
Διογενὲς 1 
Διὸς 5 
Εὐρύσακες 2 
Ζεὺς 1 
Ζεῦ 4 
Ζηνὸς 1 
Θάνατε 2 
Θεστορείου 1 
Κάλχας 3 
Κνώσι 1 
Κρήσσης 1 
Κυλλανίας 1 
Λαέρτου 1 
Λαερτίου 1 
Λακαίνης 1 
Λαομέδοντος 1 
Λαρτίου 2 
Μενέλαε 1 
Μενέλαος 1 
Μυσίων 1 
Νύσια 1 
Πάν 1 
Πέλοπα 1 
Παλλὰς 1 
Πὰν 3 
Σαλαμίς 1 
Σαλαμῖνος 2 
Σισυφιδᾶν 1 
Σκαμάνδριοι 1 
Σουνίου 1 
Σπάρτης 1 
Τέκμησσα 2 
Τέκμησσαν 1 
Ταυροπόλα 1 
Τελαμών 1 
Τελαμώνιε 1 
Τελαμῶνι 2 
Τελαμῶνος 3 
Τελεύταντος 2 
Τεύκρου 3 
Τεύκρῳ 3 
Τεῦκρε 4 
Τεῦκρον 3 
Τεῦκρος 7 
Τροία 2 
Τροίαν 2 
Τροίας 2 
Τροίᾳ 1 
Τρωΐαν 1 
Τρωϊκὰ 1 
Τρώων 1 
Τρῳάδι 1 
Τρῳάδος 1 
Τυρσηνικῆς 1 
Φοῖβος 1 
Φρυγίου 1 
Φρυγῶν 2 
Φρύγα 1 
αἰάζειν 2 
αἰέν 1 
αἰανὴς 1 
αἰαῖ 3 
αἰγυπιὸν 1 
αἰδεῖ 1 
αἰδοῦς 1 
αἰδῶ 1 
αἰθέρα 1 
αἰκίζει 1 
αἰκίζεται 1 
αἰκίσῃ 1 
αἰνοίης 1 
αἰνὸν 1 
αἰπολίοις 1 
αἰπὺν 1 
αἰσχίστους 1 
αἰσχίστῳ 1 
αἰσχρά 1 
αἰσχρόν 1 
αἰσχρὰ 1 
αἰσχρὸν 1 
αἰσχύνας 1 
αἰσχύνη 1 
αἰσχύνοιμι 1 
αἰτήσομαι 1 
αἰτίαν 2 
αἰχμαλωτίδας 1 
αἰχμαλωτίδος 1 
αἰόλου 1 
αἰὲν 5 
αἱμάξαι 1 
αἱμάχθης 1 
αἱμοβαφῆ 1 
αἱμυλώτατον 1 
αἴδεσαι 2 
αἴθονος 1 
αἴθων 1 
αἴθωνι 1 
αἴλινον 2 
αἴσχιστον 1 
αἵματος 1 
αἵρεσιν 1 
αἶρ 1 
αἶρε 1 
αἶσ 1 
αἷμ 2 
αὐγὰς 1 
αὐδὴν 1 
αὐλῶν 1 
αὐτίκ 1 
αὐτοδαῆ 1 
αὐτοσφαγεῖς 1 
αὐτοσφαγῆ 1 
αὐτοῖς 4 
αὐτοῦ 3 
αὐτό 1 
αὐτόν 2 
αὐτός 1 
αὐτόχειρ 1 
αὐτὰ 1 
αὐτὸ 1 
αὐτὸν 18 
αὐτὸς 14 
αὐτῶν 1 
αὐτῷ 1 
αὑτοῦ 3 
αὑτῷ 3 
αὔδα 1 
αὔτ 2 
αὔτως 1 
αὖ 9 
αὖθις 6 
βάθει 1 
βάθρον 2 
βάναυσον 1 
βάντος 1 
βάξιν 1 
βάξις 1 
βάρβαρον 2 
βάρος 2 
βάσιν 2 
βάσις 1 
βάσσαις 1 
βάτω 1 
βία 1 
βίαν 1 
βίον 2 
βίος 1 
βίου 1 
βίᾳ 2 
βαί 1 
βαίη 1 
βαθειᾶν 1 
βαιὸν 1 
βαιὸς 1 
βαλεῖν 1 
βαλεῖτέ 2 
βαλεῖτε 1 
βαλοῦσα 1 
βαρβάρου 1 
βαρείαις 1 
βαρείας 1 
βαρεῖαν 1 
βαρυάλγητα 1 
βαρυνθεὶς 1 
βαρυψύχου 1 
βαρύς 1 
βασίλεια 1 
βασιλῆς 3 
βαστάσει 1 
βαστάσῃ 1 
βαφῇ 1 
βελέων 1 
βελῶν 1 
βιάζεσθαι 1 
βλάβην 1 
βλάπτειν 1 
βλάπτοι 1 
βλέπειν 2 
βλέποντα 1 
βλέποντος 1 
βλέπω 2 
βλέπων 1 
βλέφαρα 1 
βλέψας 1 
βλαστὼν 2 
βοήν 2 
βολῶν 1 
βοτοῖς 2 
βοτὰ 2 
βοτῆρας 2 
βουκόλων 1 
βουλήσει 1 
βουλήσομαι 1 
βουλεύσας 1 
βουλὰς 1 
βουσὶ 1 
βούλεται 1 
βούλευμ 1 
βούλου 1 
βοὴ 1 
βοὴν 1 
βοᾷ 1 
βοῦς 2 
βοῶν 1 
βοῶντος 1 
βρίθεις 1 
βραδεῖαν 1 
βραδύς 1 
βροτούς 2 
βροτοῖν 1 
βροτοῖς 4 
βροτὸν 1 
βροτῶν 3 
βρυχώμενος 1 
βυθὸν 1 
βόσκου 1 
βῆναι 1 
βῶλον 1 
γ 20 
γάρ 18 
γέ 2 
γέλωθ 1 
γέλων 1 
γέλως 1 
γέλωτα 1 
γέλωτος 1 
γένει 1 
γένηται 2 
γένοι 1 
γένοιο 1 
γένοιτ 5 
γένοιτο 2 
γένος 4 
γένους 1 
γένῃ 2 
γέρας 1 
γέροντι 2 
γήρᾳ 3 
γαίας 2 
γε 15 
γείτονες 1 
γεγώς 3 
γεγῶτα 1 
γελώντων 1 
γελᾶν 2 
γελᾷ 2 
γελῶν 1 
γενήσεται 1 
γενεᾶς 3 
γεννήσῃ 1 
γενναία 1 
γενναῖός 1 
γενοίμαν 1 
γενοίμεθ 1 
γεραιοῦ 1 
γερόντων 1 
γεύεσθε 1 
γηροβοσκὸς 1 
γλυκύς 1 
γλυκὺν 1 
γλώσσαις 1 
γλώσσῃ 1 
γλῶσσά 2 
γλῶσσαν 3 
γνωσόμεσθα 1 
γνώμαισι 1 
γνώμας 3 
γνώμης 3 
γνώμῃ 2 
γνῶναι 1 
γοναῖσιν 1 
γοργῶπις 1 
γοῦν 1 
γυμνὸν 1 
γυνή 2 
γυναικός 3 
γυναιξὶ 1 
γυναῖκες 1 
γόνος 1 
γόον 1 
γόους 3 
γύναι 5 
γώ 1 
γὰρ 100 
γῆς 3 
γῇ 1 
δ 108 
δάκνει 1 
δάκρυε 1 
δέ 12 
δέδοικ 1 
δέδοικα 1 
δέδορκά 1 
δέδορκα 1 
δέξαιτ 1 
δέος 3 
δέρχθη 1 
δέσποινα 2 
δέσποτ 3 
δέχου 2 
δή 3 
δήλωσον 1 
δήσας 1 
δίας 2 
δίδως 1 
δίκαια 1 
δίκαιον 1 
δίκην 3 
δίκῃ 1 
δίπαλτος 1 
δίχ 1 
δίχα 2 
δίων 1 
δαΐα 1 
δαΐοις 1 
δαίμονι 1 
δαίμονος 1 
δαίμων 2 
δαιμόνων 1 
δαρόν 1 
δείματος 1 
δείν 2 
δείξει 1 
δείξεις 1 
δείξω 2 
δείσας 1 
δείσασα 1 
δεδορκότα 1 
δεθεὶς 1 
δειλίαν 1 
δειλίᾳ 1 
δειλοὺς 1 
δειλὸς 1 
δεινά 1 
δεινόν 1 
δεινὰ 2 
δεινὴ 1 
δεινὸν 4 
δεινὸς 2 
δεινῶν 1 
δειράδος 1 
δεννάζων 1 
δεξιὰν 1 
δεσμίους 1 
δεσμοῖς 1 
δεσμοῖσι 1 
δεσμώτης 1 
δεσμῶτιν 1 
δεσποτῶν 1 
δεύτερον 1 
δεύτερόν 1 
δεῖ 3 
δεῖπνον 1 
δεῦρ 2 
δεῦρο 7 
δηλοῖ 2 
δηλοῦν 1 
δηλώσω 2 
δημιουργὸς 1 
δημότην 1 
διάστροφοι 1 
διαπεπόρθημαι 1 
διαπεφοιβάσθαι 1 
διαρρήξαντα 1 
διαρρεῖ 1 
διαφθοράν 1 
διδοὺς 1 
διεπεραιώθη 1 
δικαίως 2 
δικαίῳ 1 
δικαιοῦν 1 
δικασταῖς 1 
δικρατεῖς 1 
διοίγω 1 
διοίσεται 1 
διοίχεται 1 
διοπτεύει 1 
διπλάζον 1 
διπλοῖ 1 
διπλῇ 1 
δισσάρχας 1 
δισσαῖς 1 
δισσοὺς 1 
δισσῶν 1 
διφρευτὴν 1 
διφρηλατῶν 1 
διωμόσω 1 
διόλλυμαι 1 
διώκων 1 
διὰ 5 
διῆλθ 1 
δοκεῖ 1 
δοκεῖν 2 
δοκεῖς 1 
δοκοῦντ 1 
δοκοῦντα 1 
δοκοῦντες 1 
δοκῶ 3 
δοκῶμεν 1 
δοκῶν 1 
δορίληπτος 1 
δορυσσοήτων 1 
δορός 1 
δορὸς 3 
δουλίαν 1 
δουλείας 1 
δουρίληπτον 1 
δουριάλωτον 1 
δούλη 1 
δούλων 1 
δοῦλος 2 
δοῦποι 1 
δοῦπον 1 
δράσω 3 
δράσῃς 1 
δραμοῦσα 1 
δραμοῦσαν 1 
δραπέτην 1 
δρασείεις 1 
δρασείων 1 
δρόμῳ 1 
δρόσοις 1 
δρᾶ 1 
δρᾶν 5 
δρᾶτε 1 
δρᾷς 2 
δρῶν 3 
δρῶντες 1 
δυνήθημεν 1 
δυνατόν 1 
δυνατὸν 1 
δυοῖν 2 
δυσθέατον 1 
δυσθεράπευτος 1 
δυσκλείᾳ 1 
δυσλόγιστον 1 
δυσμενεστάτου 1 
δυσμενεῖ 1 
δυσμενῆ 1 
δυσμενῶν 2 
δυσπετής 1 
δυσπραξίαις 1 
δυσσεβέστατον 1 
δυστάλαινα 1 
δυστήνου 1 
δυστήνῳ 1 
δυστράπελος 1 
δυστυχῶ 1 
δυσφόρους 1 
δυσχερὲς 1 
δυσώνυμος 1 
δωκεν 1 
δωμάτων 1 
δωρεὰν 1 
δόλιος 1 
δόλοισιν 1 
δόλῳ 1 
δόμοις 1 
δόμους 5 
δόρει 4 
δός 1 
δύη 1 
δύνασαι 1 
δύνασθέ 1 
δύο 1 
δύσμορ 1 
δύσμορον 2 
δύσμορος 4 
δύσοργος 1 
δύστανον 1 
δύστηνε 1 
δύστηνον 3 
δύστηνος 2 
δύσφορον 1 
δώρημα 2 
δὲ 37 
δὴ 16 
δὶς 3 
δὸς 1 
δῆλον 1 
δῆλος 1 
δῆλός 1 
δῆτ 5 
δῆτά 1 
δῆτα 7 
δῦναι 1 
δῶμα 1 
δῶρα 1 
δῶρον 1 
εἰ 32 
εἰδυίας 1 
εἰδὼς 1 
εἰκός 1 
εἰκὸς 1 
εἰμι 1 
εἰμὶ 1 
εἰπόντι 1 
εἰρεσίας 1 
εἰρκτέον 1 
εἰς 20 
εἰσάκουε 1 
εἰσέβαλλον 1 
εἰσέπειτα 1 
εἰσήκουσ 1 
εἰσαεί 1 
εἰσαεὶ 1 
εἰσελθόντες 1 
εἰσιδεῖν 3 
εἰσιδών 1 
εἰσιδὼν 2 
εἰσιν 1 
εἰσορῶν 1 
εἰσορῶσ 1 
εἰσπεσὼν 1 
εἰσόμεσθα 1 
εἰσὶ 1 
εἴ 5 
εἴδωλ 1 
εἴην 1 
εἴθ 2 
εἴκειν 2 
εἴληχεν 1 
εἴμ 1 
εἴπ 2 
εἴπερ 7 
εἴποις 1 
εἴπῃς 2 
εἴργασται 1 
εἴργειν 1 
εἴσω 1 
εἴτ 3 
εἴτε 1 
εἴχετ 2 
εἵματος 1 
εἵνεκ 2 
εἵνεχ 1 
εἶ 4 
εἶδες 1 
εἶδον 1 
εἶεν 1 
εἶθ 1 
εἶμ 2 
εἶμι 2 
εἶναι 2 
εἶπας 1 
εἶπε 3 
εἶρξαι 1 
εἶτ 2 
εἶτα 2 
εἶφ 1 
εὐάμερον 1 
εὐανέμοις 1 
εὐγενεῖς 1 
εὐγενοῦς 1 
εὐγενὴς 1 
εὐγενῆ 1 
εὐδαίμων 1 
εὐθέως 1 
εὐθύνων 1 
εὐθὺς 3 
εὐκάρδιον 1 
εὐκάρπῳ 1 
εὐκλείας 1 
εὐλόφου 1 
εὐμαθές 1 
εὐνοεῖν 1 
εὐνομίᾳ 1 
εὐνούστατον 1 
εὐνῆς 1 
εὐνῶμαι 1 
εὐπρόσωπος 1 
εὐρύνωτοι 1 
εὐρώδεα 1 
εὐρώεντα 1 
εὐσεβεῖν 1 
εὐσκευοῦμεν 1 
εὐτυχέστερος 1 
εὐτυχεῖν 2 
εὐτυχοῦντι 1 
εὐφράναιμί 1 
εὐφραίνεται 1 
εὑρίσκομεν 1 
εὔγνωστος 1 
εὔερόν 1 
εὔκερων 1 
εὔκλειαν 1 
εὔπειστα 1 
εὔρινος 1 
εὔφημα 2 
εὔφρονες 1 
εὔφρων 1 
εὔχου 2 
εὕδει 1 
εὖ 18 
εὖτέ 1 
ζάλης 1 
ζήλου 1 
ζαμενὴς 1 
ζηλοῦν 1 
ζητεῖτ 1 
ζητητέα 1 
ζητοῦντες 1 
ζυγὰ 1 
ζυγὸν 1 
ζωστῆρι 1 
ζῆν 2 
ζῇς 1 
ζῶμεν 1 
ζῶν 4 
ζῶντ 1 
ζῶντα 1 
ζῶντας 1 
ηὐδᾶτ 1 
ηὐχένιζε 1 
ηὑρέθη 2 
ηὑρέθης 1 
ηὑρόμην 1 
ηὕρηται 1 
ηὗρες 1 
θ 10 
θάκει 1 
θάνατον 2 
θάνοι 2 
θάνοιμι 1 
θάνω 1 
θάνῃ 1 
θάνῃς 2 
θάπτειν 3 
θάπτων 1 
θάψειν 1 
θέλεις 1 
θέλοι 1 
θέλοιμ 1 
θέλοντας 1 
θέλοντι 1 
θέλω 3 
θέλῃς 1 
θέρει 1 
θέσθ 1 
θέσμι 1 
θήραν 1 
θήσουσ 1 
θήσω 1 
θακεῖ 2 
θανάτῳ 1 
θανασίμους 1 
θανασίμῳ 1 
θανεῖν 6 
θανεῖται 1 
θανοῦσί 1 
θανοῦσιν 1 
θανόντ 1 
θανόντα 1 
θανόντας 1 
θανόντες 2 
θανόντι 3 
θανόντος 4 
θανών 2 
θανὼν 1 
θαπτέον 1 
θαρσῶ 1 
θαρσῶν 2 
θαυμάσαιμ 1 
θεία 1 
θείᾳ 1 
θεαμάτων 1 
θεατός 1 
θελοντὴς 1 
θεούς 2 
θεοὶ 1 
θεοὺς 1 
θεοῖς 9 
θεοῖσιν 1 
θεοῦ 4 
θερίσας 1 
θερμαίνεται 1 
θερμαὶ 1 
θεσμὸς 1 
θεός 1 
θεὰ 1 
θεὶς 1 
θεὸς 4 
θεᾶν 1 
θεᾶς 2 
θεῶν 16 
θεῷ 3 
θηγάνῃ 1 
θηρσὶ 1 
θηρώμενον 1 
θησαυρόν 1 
θιγὼν 1 
θνητῶν 1 
θολερῷ 1 
θορυβεῖ 1 
θουρίῳ 1 
θούριος 2 
θοὸν 1 
θοᾶν 1 
θράσει 1 
θρήνων 1 
θρασύν 1 
θρασύς 1 
θρασὺν 1 
θρηνήσει 1 
θρηνεῖν 1 
θρηνεῖσθαι 1 
θροεῖ 2 
θροεῖς 2 
θροῇς 1 
θυμούμενος 1 
θυμοῦ 1 
θυμὸν 2 
θυραῖος 2 
θυρῶν 1 
θωΰσσει 1 
θόρυβοι 1 
θώϋξεν 1 
θἠμέρᾳ 3 
θᾶσσον 1 
κ 1 
κάκιστα 1 
κάλει 1 
κάπετον 1 
κάπετόν 1 
κάρα 2 
κάρτ 3 
κάρτα 2 
κάτα 2 
κάτοιδ 1 
κάτοισθ 1 
κάτω 3 
κέαρ 1 
κέκραγας 1 
κέλευθον 1 
κέρδεσιν 1 
κέρδιστον 1 
κήρυκας 1 
κίναδος 1 
κίον 1 
κίονι 1 
κίχω 1 
κίχωσι 1 
καί 11 
καίπερ 2 
καίρια 1 
καίριον 1 
καίτοι 5 
καγχαζόντων 1 
καθ 5 
καθέξει 1 
καθίσταται 1 
καθείς 1 
καθεστήκῃ 1 
καθεῖλεν 1 
καθυβρίζων 1 
καιρὸν 4 
κακά 5 
κακήν 1 
κακανδρίᾳ 1 
κακοί 1 
κακοπινέστατόν 1 
κακούς 1 
κακοὶ 1 
κακοὺς 2 
κακοῖς 10 
κακοῖσιν 2 
κακοῦ 6 
κακοῦργος 1 
κακόθρους 1 
κακόν 6 
κακός 1 
κακὰ 1 
κακὰν 4 
κακὴν 1 
κακὸν 3 
κακὸς 2 
κακῇ 3 
κακῶν 3 
κακῶς 4 
κακῷ 2 
καλεῖ 1 
καλλιστεῖ 1 
καλοῖς 1 
καλόν 4 
καλύμμασι 1 
καλύψω 1 
καλῶ 4 
καλῶς 5 
καρτερώτατα 1 
κατ 8 
κατάστασις 1 
κατέπεφνες 1 
κατέχουσ 1 
κατακτήσαιτ 1 
κατακτήσει 1 
καταλλαχθῇ 1 
καταξανθεὶς 1 
κατασβέσειε 1 
κατασπείρας 1 
κατείχετ 1 
κατεύχῃ 1 
κατηγορεῖ 1 
κατημέλησ 1 
κατημέλησα 1 
κατηναρισμένας 1 
κατθανεῖν 1 
κατοπτευθεὶς 1 
κατὰ 1 
καὐτός 1 
καὐτὸς 1 
καὖθις 1 
καὶ 143 
κείμενος 1 
κείνοις 1 
κείνοισιν 1 
κείνου 4 
κείνων 1 
κείνῳ 3 
κεδνὸν 1 
κειμένοις 1 
κειμένους 1 
κεκλήσεται 1 
κελαινοῖς 1 
κελαινώπαν 1 
κενάς 1 
κεναῖσιν 1 
κενοῖς 1 
κεντήσεθ 1 
κενῆς 1 
κερδάνῃς 1 
κεφαλὴν 1 
κεύθων 1 
κεἰ 5 
κεἴ 1 
κεῖθεν 2 
κεῖμαι 1 
κεῖνοι 1 
κεῖνον 1 
κεῖνος 7 
κεῖνός 2 
κεῖσ 1 
κεῖται 3 
κηδόμενοι 1 
κηρῦξαι 1 
κινησάτω 1 
κλέος 1 
κλέπτης 1 
κλέπτουσι 1 
κλέψειας 1 
κλίνει 1 
κλειναί 1 
κλεινὰ 1 
κλεινὸς 1 
κληθεὶς 1 
κληροῦχον 1 
κλισίαις 1 
κλισίας 1 
κλοπὰν 1 
κλυτοῖς 1 
κλυτῶν 1 
κλύειν 4 
κλύοντές 1 
κλύοντες 1 
κλύοντι 1 
κλύω 1 
κλύων 3 
κλύῃ 1 
κλῃζομέναν 1 
κλῆρον 1 
κνώδοντος 1 
κοίλην 2 
κοίν 1 
κοιμίσαι 1 
κοινοῖσι 1 
κοινωνὸς 1 
κοινόπλουν 1 
κοινὴν 1 
κοινὸν 1 
κοινὸς 1 
κολάζειν 1 
κολεῶν 1 
κομίζει 1 
κομίζειν 1 
κομίζεται 1 
κομπάσειας 1 
κοσμῆσαι 1 
κουφιεῖν 1 
κούφην 1 
κούφοις 1 
κοὐ 1 
κοὐδενί 1 
κοὐδεὶς 2 
κοὐδὲν 2 
κοὐκ 7 
κοὔποτ 1 
κοὔτε 1 
κράτη 2 
κράτησα 1 
κράτος 2 
κρίνειν 1 
κραίνει 1 
κρατεῖ 1 
κρατεῖν 3 
κρατεῖς 1 
κρατοῦντ 1 
κρατοῦσι 1 
κρατῆσαι 1 
κρατῶν 2 
κρείσσονα 1 
κρείσσων 1 
κρημνῶν 1 
κριοὺς 1 
κριταῖς 1 
κρυφαίῳ 1 
κρυφεὶς 1 
κρυψάμενον 1 
κρύπτεται 1 
κρύψει 1 
κρύψεις 1 
κρύψω 1 
κρᾶτα 1 
κρῆναί 1 
κρῖνε 1 
κτείναντά 1 
κτείναντα 1 
κτείνειν 1 
κτείνοντ 1 
κτᾶσθαι 1 
κυβερνῶμαι 1 
κυδάζεται 1 
κυκλεῖται 1 
κυκλοῦντ 1 
κυλίκων 1 
κυναγίᾳ 1 
κυνηγετοῦντα 1 
κυνὸς 1 
κυνῆς 1 
κυρίοις 1 
κυρεῖ 2 
κυρεῖς 2 
κυροῖ 1 
κυρῇς 1 
κυσὶν 1 
κωκυμάτων 1 
κωκυτὸν 1 
κωφός 1 
κόλαζ 1 
κόμας 2 
κόμην 1 
κόμιζέ 1 
κόμπος 1 
κόσμον 2 
κύκλος 1 
κύκλου 1 
κύκλῳ 2 
κύνας 1 
κώδωνος 1 
κἀγώ 1 
κἀγὼ 7 
κἀδήλωσεν 1 
κἀδόκει 1 
κἀκέλευστος 1 
κἀκεῖ 2 
κἀκεῖνον 1 
κἀμοὶ 4 
κἀμοῦ 1 
κἀμὲ 2 
κἀνάγει 1 
κἀνέπνευσε 1 
κἀνήρετ 1 
κἀναθεῖσα 1 
κἀναρίθμητος 1 
κἀνθάδ 1 
κἀνόητ 1 
κἀνόνητα 1 
κἀξελευθεροστομεῖς 1 
κἀξιχνοσκοπούμενος 1 
κἀξομοιοῦσθαι 1 
κἀπ 2 
κἀπέσκηψε 1 
κἀπιβουλευτοῦ 1 
κἀπιχαιρόντων 1 
κἀπὶ 2 
κἀρράχιζε 1 
κἀφρόνως 1 
κἂν 9 
κἄνθεν 1 
κἄπειτ 2 
κἄστιν 1 
κὠδύρεται 2 
κᾆτ 1 
κῦμα 1 
λάβοι 1 
λάβοις 2 
λάβρον 1 
λάθρᾳ 1 
λέγ 1 
λέγε 1 
λέγει 4 
λέγειν 3 
λέγεις 3 
λέγοντος 2 
λέγουσι 1 
λέγω 6 
λέγων 3 
λέξαντος 1 
λέξας 1 
λέξει 1 
λέχος 2 
λήγει 2 
λήξει 1 
λίσσομαί 1 
λαβεῖν 1 
λαβών 1 
λαβὼν 6 
λαθίπονος 1 
λαμπρᾶς 1 
λαμπτῆρες 1 
λατρείας 1 
λαφύροις 1 
λαχεῖν 1 
λαχών 1 
λείαν 1 
λείας 2 
λείψω 1 
λεαίνης 1 
λεηλατήσει 1 
λειμώνι 1 
λειμῶν 1 
λειμῶνας 1 
λελειμμένοι 1 
λελειμμένῳ 1 
λευκοπώλῳ 1 
λευκὸν 1 
λευκῷ 1 
λεύσσειν 1 
λεύσσων 1 
λεώς 1 
λεῶν 1 
λιγυρᾷ 1 
λιθόλευστον 1 
λιμήν 1 
λιπεῖν 1 
λιπὼν 2 
λοίσθιον 1 
λογίζεσθαι 1 
λοιπή 1 
λοιπὸν 1 
λουτρὰ 1 
λουτρῶν 1 
λυγράς 1 
λυγρᾶς 1 
λυγρῷ 1 
λυμεὼν 1 
λυπήσομεν 1 
λυπεῖς 1 
λυπεῖσθαι 3 
λυπώμεθα 1 
λυσσώδη 1 
λωβητὸν 1 
λόγοις 4 
λόγοισι 1 
λόγοισιν 2 
λόγον 6 
λόγος 2 
λόγου 2 
λόγους 3 
λόγων 3 
λόγῳ 1 
λύει 1 
λύμαθ 1 
λύπῃ 1 
λώβαις 2 
λώβαν 1 
λῴονι 1 
λῷον 1 
μ 16 
μάθοιμ 1 
μάθῃς 2 
μάλιστα 3 
μάντεως 1 
μάντις 3 
μάστιγι 2 
μάστιγος 1 
μάταν 1 
μάτην 1 
μάτηρ 1 
μάχαις 1 
μάχη 1 
μέ 1 
μέγ 5 
μέγα 3 
μέγαν 6 
μέγας 7 
μέγιστον 2 
μέλαν 1 
μέλει 2 
μέλειν 2 
μέλλει 1 
μέλος 1 
μέμνησ 1 
μέν 7 
μένει 1 
μένειν 1 
μένοιμ 1 
μένος 2 
μέντοι 5 
μέντἂν 1 
μένων 1 
μέσοις 1 
μέσον 2 
μέτα 1 
μέχρις 1 
μή 12 
μήθ 1 
μήν 2 
μήτ 1 
μία 1 
μίμνε 1 
μίμνων 1 
μαθήσει 1 
μαθεῖν 3 
μαθησόμεσθα 1 
μαθοῦσ 1 
μαθόντες 1 
μαθών 1 
μαθὼν 1 
μαιμῶσαν 1 
μαινομένοις 1 
μακράν 1 
μακραίωνι 1 
μακροῦ 2 
μακρὸν 1 
μακρὸς 1 
μακρῶν 1 
μαλάσσου 1 
μανέντος 1 
μανίᾳ 2 
μανιάσιν 1 
μαντεύεται 1 
μαραίνει 1 
μαρτυρεῖν 1 
ματαίου 1 
μαυτῷ 1 
μαχαναῖς 1 
με 19 
μείζω 1 
μείω 1 
μείων 1 
μεγάλα 2 
μεγάλας 1 
μεγάλης 1 
μεγάλοι 2 
μεγάλων 5 
μεγίστας 1 
μεγίστᾳ 1 
μεθείς 1 
μεθεῖναι 1 
μεθῆκα 1 
μελέοις 1 
μελανθὲν 1 
μεληθῶ 1 
μελλόντων 1 
μεμηνότ 1 
μενοινᾷ 1 
μενοῦντα 1 
μενῶ 1 
μετανεγνώσθη 1 
μεταστὰς 1 
μετρούμενον 1 
μετὰ 2 
μεῖζον 2 
μηδ 7 
μηδέ 1 
μηδέν 3 
μηδένας 1 
μηδαμοῦ 1 
μηδαμῶς 2 
μηδενὸς 1 
μηδεὶς 1 
μηδὲ 2 
μηδὲν 14 
μηνῶν 1 
μητέρ 2 
μητέρα 1 
μητρί 1 
μητρὶ 1 
μητρὸς 3 
μηχανᾶν 1 
μικροτέρων 1 
μισεῖ 1 
μισεῖν 2 
μισηθέντος 1 
μισοῦντ 1 
μισῶν 1 
μνήματα 1 
μνήμην 1 
μνήμων 1 
μνημονεύεις 1 
μνῆστιν 2 
μνῆστις 1 
μοί 8 
μοι 31 
μολεῖν 4 
μολοῦσα 1 
μολόντ 1 
μολών 2 
μολὼν 4 
μομφὰν 1 
μοὐστὶ 1 
μοῖρα 1 
μοῖραν 1 
μοῦνος 1 
μυθήσει 1 
μυθήσομαι 1 
μυθουμένου 1 
μυχοὺς 1 
μωρίας 2 
μόλις 1 
μόλοι 1 
μόλῃ 1 
μόνοι 2 
μόνοις 1 
μόνον 5 
μόνος 7 
μόνου 1 
μόνους 1 
μόνῃ 1 
μόρον 2 
μόρῳ 1 
μόχθων 1 
μύθους 1 
μώραις 1 
μὲν 47 
μὴ 50 
μὴν 6 
μᾶλλον 8 
μᾶτερ 1 
μῆλα 1 
μῆνιν 1 
μῆνις 1 
μῦθον 1 
μῦθος 1 
μῶν 2 
μῶρά 1 
μῶρός 1 
ν 1 
νάπους 1 
νέαν 1 
νέας 2 
νέατος 1 
νέκυν 1 
νέμει 1 
νέμειν 1 
νέμοι 1 
νέμοιμ 1 
νέμοιμι 1 
νέμος 1 
νέμω 1 
νέοισιν 1 
νέον 1 
νέφους 1 
νίκας 1 
ναΐας 1 
ναίεις 1 
ναυάρχους 1 
ναυβάται 1 
ναυλόχους 1 
ναυτίλων 1 
ναυτικαῖς 1 
ναυτικοῖς 1 
ναυτικὰ 1 
ναύτας 1 
ναὸς 2 
ναῒ 1 
νεηκονής 1 
νεικέων 1 
νεκροῦ 2 
νεκρὸν 3 
νεκρῶν 1 
νεκρῷ 1 
νεμεῖς 1 
νεορράντῳ 2 
νεοσφαγὴς 1 
νεοσφαγῆ 1 
νεοχάραχθ 1 
νεῖμεν 1 
νεῶν 3 
νικησάτω 1 
νικώμενος 1 
νικᾷ 1 
νικῶνται 1 
νικῶντας 1 
νιν 9 
νιφοστιβεῖς 1 
νοεῖς 1 
νοσήμασιν 1 
νοσήσας 1 
νοσεῖν 1 
νοσοῦντα 1 
νοσοῦντες 1 
νοσῶν 2 
νοῦν 1 
νοῦς 1 
νυκτός 1 
νυκτὸς 3 
νυν 5 
νυχίου 1 
νόθον 1 
νόμιζε 2 
νόμοι 1 
νόμοις 1 
νόμου 1 
νόμους 2 
νόμῳ 1 
νόσοις 1 
νόσον 2 
νόσος 1 
νόσου 1 
νόστων 1 
νόσῳ 1 
νότος 1 
νύκτερος 1 
νύκτωρ 2 
νύμφην 1 
νύν 1 
νὺξ 2 
νῦν 35 
νῶτα 1 
νῷν 1 
ξένων 1 
ξέταζε 1 
ξίφει 2 
ξίφεσιν 1 
ξίφη 1 
ξίφος 1 
ξιφοκτόνους 1 
ξυμπεσὼν 1 
ξυμπονεῖν 1 
ξυνάψων 1 
ξυνέρξεθ 1 
ξυναλγεῖν 1 
ξυναλγοῦσιν 1 
ξυναλλαγῇ 1 
ξυναρπάζω 1 
ξυναρπάσειαν 1 
ξυναρπασθεῖσαν 1 
ξυναυδῶ 1 
ξυνείη 1 
ξυνηρετεῖν 1 
ξυνοίσειν 1 
ξυνοῦ 1 
ξυνοῦσι 1 
ξυνών 3 
ξυνὼν 1 
ξυνῆκ 1 
ξυνῆλθον 1 
ξυρεῖ 1 
ξω 1 
ξύμμαχόν 1 
ξύμπαντι 1 
ξύμπρασσε 1 
ξύμφημι 1 
ξύν 2 
ξύναιμον 2 
ξύναιμος 1 
ξύναυλος 1 
ξύνεστιν 1 
ξύνευνον 1 
ξὺν 4 
οἰκήτορα 1 
οἰκήτορας 1 
οἰκείας 2 
οἰκείων 1 
οἰκεῖα 1 
οἰκτίρω 1 
οἰκτρᾶς 1 
οἰμωγὰς 1 
οἰμώξειαν 1 
οἰμῶξαι 1 
οἰοβώτας 1 
οἰχνεῖ 1 
οἰωνοῖς 1 
οἱ 15 
οἲ 1 
οἴκοθεν 2 
οἴκου 1 
οἴκους 2 
οἴκτιρε 1 
οἴκτῳ 1 
οἴκων 1 
οἴμ 2 
οἴμοι 8 
οἴχει 1 
οἴχεταί 1 
οἴχεται 1 
οἴχομαι 1 
οἵαν 3 
οἵας 1 
οἵδ 1 
οἵδε 2 
οἵου 1 
οἵως 1 
οἶδ 1 
οἶδα 4 
οἶκον 2 
οἶκτον 1 
οἶος 2 
οἶσθα 1 
οἷα 1 
οἷοι 1 
οἷον 3 
οἷος 2 
οἷσιν 2 
οἷός 1 
οὐ 39 
οὐδ 12 
οὐδέν 6 
οὐδαμοῦ 2 
οὐδείς 1 
οὐδενὸς 2 
οὐδεὶς 3 
οὐδὲ 5 
οὐδὲν 14 
οὐκ 44 
οὐκέτ 7 
οὐκέτι 3 
οὐλίῳ 1 
οὐρίων 1 
οὐρίῳ 1 
οὐρανίαν 1 
οὐρανὸν 1 
οὐχ 11 
οὐχὶ 2 
οὑκ 1 
οὑπιβρόντητος 1 
οὒ 1 
οὓς 1 
οὔ 5 
οὔθ 2 
οὔκουν 2 
οὔποτ 3 
οὔπω 2 
οὔτ 3 
οὔτε 6 
οὔτινα 1 
οὔτις 2 
οὔτοι 3 
οὔχ 1 
οὕνεκ 1 
οὕτω 2 
οὕτως 2 
οὖν 14 
οὗ 7 
οὗπερ 1 
οὗτος 15 
πάθας 1 
πάθει 1 
πάθη 2 
πάθοι 1 
πάθος 2 
πάκτου 1 
πάλαι 4 
πάλιν 3 
πάνθ 3 
πάνθυτα 1 
πάννυχα 1 
πάντ 6 
πάντα 7 
πάντας 1 
πάντες 1 
πάντων 1 
πάντως 1 
πάρα 7 
πάραλά 1 
πάραυλος 1 
πάρει 2 
πάρεισιν 1 
πάρεστ 1 
πάρεστι 2 
πάρεστιν 1 
πάρος 5 
πάσας 1 
πάσῃ 1 
πάτερ 2 
πέδον 1 
πέλαγος 1 
πέλας 7 
πέλονται 1 
πέμπει 1 
πέμπων 1 
πέμψον 1 
πένθος 1 
πέπαυται 1 
πέπηγε 1 
πέποιθα 1 
πέρι 3 
πέσῃς 1 
πέτροισι 1 
πέφευγέ 1 
πήματι 1 
πίπτειν 1 
πίπτοντα 1 
πίτνων 2 
παίει 1 
παίσας 1 
παγκρατὴς 1 
παγχρύσοις 1 
παιδεύειν 1 
παιδὶ 1 
παιδὸς 1 
παλαιὸς 1 
παλαιᾶς 1 
παλαιᾷ 1 
παμπήδην 1 
πανδάμους 1 
πανδήμου 1 
πανταχοῦ 2 
πανταχῇ 1 
παντοίᾳ 1 
παντουργῷ 1 
παντὸς 1 
πανωλέθρους 1 
πανύστατον 1 
παπταίνειν 1 
παρ 7 
παρέστατ 1 
παρέστη 1 
παρέστης 2 
παρήκειν 1 
παρακτίους 1 
παραλίοις 1 
παραλλὰξ 1 
παραπλάκτῳ 1 
παραπράξαντος 1 
παρεστάναι 1 
παρευθύνοντες 1 
παρεῖναι 1 
παρεῖχε 1 
παρθένους 1 
παροιμία 1 
παρουσίαν 1 
παρόντ 1 
παρών 4 
παρὰ 1 
παρὼν 3 
παρῇ 1 
πασῶν 1 
πατέρα 1 
παταγοῦσιν 1 
πατεῖν 2 
πατρίδ 1 
πατρίς 1 
πατρόθεν 1 
πατρός 5 
πατρὶ 3 
πατρὸς 5 
πατρῴαν 1 
πατρῴας 1 
πατρῷον 1 
πατὴρ 6 
παῖ 13 
παῖδά 1 
παῖδα 4 
παῖς 3 
παῦρα 1 
παῦσαί 1 
παῦσαι 1 
πείθει 1 
πείθοι 1 
πείσει 1 
πείσομαι 1 
πεδήσας 1 
πεδία 3 
πελάσαι 2 
πελαγέων 1 
πελείας 1 
πεπαυμένην 1 
πεπαυμένος 1 
πεπονθότος 1 
πεπτῶτ 1 
πεπτῶτα 1 
περ 1 
περάνας 1 
περίφαντος 2 
περιπετὲς 1 
περιπτυχής 1 
περιπτυχεῖ 1 
περισκελεῖς 1 
περισπερχὲς 1 
περισσὰ 1 
περιστείλας 1 
περιστελοῦντε 1 
περιφανῆ 1 
περιφανῶς 1 
περιχαρὴς 1 
περὶ 2 
περῶ 1 
πεσήματι 1 
πεσεῖν 3 
πεσοῦνται 1 
πεσών 1 
πεσὼν 1 
πετραίας 1 
πεφυκέναι 1 
πεφόβημαι 2 
πεῖρά 1 
πεῖράν 1 
πεῖραν 2 
πηδήματι 1 
πηδῶντα 1 
πηδῶντος 1 
πηκτὸν 1 
πημάτων 1 
πημανεῖς 1 
πημανούμενος 1 
πημονὰν 1 
πικροί 1 
πικροὺς 1 
πικροῦ 1 
πικρὸν 1 
πικρὸς 1 
πικρᾶς 1 
πιπλήσσω 1 
πλάκα 1 
πλάσσων 1 
πλάταν 1 
πλέα 1 
πλέον 5 
πλέων 1 
πλέῳ 1 
πλαζόμενον 1 
πλατεῖς 1 
πλείους 1 
πλευροκοπῶν 1 
πλευρὰ 1 
πλευρὰν 1 
πλευρὰς 1 
πλευρὸν 1 
πλεῖν 1 
πλεῖστον 1 
πληγή 1 
πληγὴ 1 
πληγῆς 1 
πλησίοι 1 
πλούτου 1 
πλούτῳ 1 
πλοῦν 1 
πλοῦτος 1 
πλόκον 1 
πλὴν 4 
πλῆθος 1 
πλῆρες 1 
πνευμάτων 1 
πνεύμασιν 1 
ποήσεις 2 
ποήσῃς 1 
ποίαισι 1 
ποίμναις 3 
ποίμνας 3 
ποίμνην 1 
ποίνιμοί 1 
ποίου 1 
ποίους 2 
ποδί 1 
ποδοῖν 1 
ποδῶν 1 
ποθ 4 
ποθι 1 
ποιμνίων 1 
ποιῶ 1 
πολέμιος 1 
πολεμίου 1 
πολεμίους 1 
πολεμίᾳ 1 
πολιᾶς 1 
πολλάκις 2 
πολλοὶ 2 
πολλοῖσι 1 
πολλοῖσιν 1 
πολλοῦ 1 
πολλὰ 2 
πολλὴν 1 
πολλῆς 1 
πολλῶν 1 
πολυπλάγκτων 1 
πολυπόνων 1 
πολυρράφου 1 
πολύ 2 
πολύκερων 1 
πολύκοινον 1 
πολύν 2 
πολύτλας 1 
πολὺν 3 
πολὺς 1 
πομπαῖον 1 
πονεῖ 1 
πονεῖν 2 
ποντοπόρῳ 1 
πονῶ 1 
πονῶν 1 
πορευτέον 1 
πορεύεται 1 
πορσυνῶ 1 
ποτ 17 
ποτέ 3 
ποταμοί 1 
ποταμῶν 1 
ποτε 8 
ποτὲ 3 
που 12 
πού 2 
ποῖ 5 
ποῖον 3 
ποῦ 10 
πράγη 1 
πράγματος 2 
πράξει 1 
πράσσειν 1 
πράσσοντ 1 
πράσσων 1 
πρέπον 1 
πρίν 1 
πρεσβεύων 1 
πριαίμην 1 
πρισθεὶς 1 
προβολὰ 1 
προγόνων 1 
προδήλως 1 
προδιδάσκειν 1 
προδοὺς 1 
προδοῦσ 1 
προδόντα 1 
προθέντ 1 
προθείς 1 
προθυμίαν 1 
προλείπων 1 
προνούστερος 1 
προπάτωρ 1 
προσέπτατο 1 
προσέρπον 2 
προσαυδήσω 1 
προσαυδῶ 1 
προσβλέπειν 1 
προσείποιμεν 1 
προσειπεῖν 1 
προσεμβῆναί 1 
προσεννέπω 1 
προσεῖδον 1 
προσεῖναι 1 
προσθεῖσα 1 
προσκαλῶ 1 
προσκείμεθα 1 
προσλεύσσεις 1 
προσλεύσσων 1 
προσμολεῖν 1 
προσμολὼν 1 
προσπεσὼν 1 
προσπόλοις 1 
προσπόλων 2 
προστρέπω 1 
προστρόπαιος 1 
προσωτάτω 1 
προτείνων 1 
προυκείμεθ 1 
προφωνῶ 1 
προύκαμες 1 
προύστη 1 
προύφυ 1 
πρόβλημ 1 
πρόβλημα 1 
πρόβλητος 1 
πρόγονοι 1 
πρόθυμος 1 
πρόκειμαι 1 
πρόνοιαν 1 
πρός 4 
πρόσελθε 1 
πρόσεστιν 1 
πρόσθεν 5 
πρόσοψιν 1 
πρόστητ 1 
πρόσφθεγμα 1 
πρόσωθεν 1 
πρότερον 1 
πρὶν 7 
πρὸς 46 
πρᾶγμα 1 
πρᾶγος 1 
πρᾶξιν 2 
πρῶτ 1 
πρῶτα 1 
πρῶτον 2 
πρῶτος 3 
πτήξειαν 1 
πτηνῆς 1 
πτηνῶν 1 
πυθέσθαι 1 
πυκιναῖς 1 
πυλωρὸν 1 
πυρὸς 1 
πω 2 
πωλοδαμνεῖν 1 
πως 2 
πόδα 1 
πόθουν 1 
πόλει 2 
πόλιν 1 
πόλλ 2 
πόνοι 1 
πόνοισι 2 
πόνον 1 
πόνος 1 
πόνου 3 
πόντον 1 
πόντου 1 
πόνων 3 
πόνῳ 2 
πόροι 1 
πόρπακος 1 
πότε 1 
πότερα 2 
πύθοισθε 1 
πύθοιτό 1 
πύκαζε 1 
πύλαις 1 
πύλης 1 
πύργου 1 
πὶ 1 
πᾶν 5 
πᾶς 9 
πᾶσ 1 
πᾶσα 1 
πᾶσαν 1 
πᾶσιν 5 
πᾷ 5 
πῆμ 1 
πῆμα 1 
πῶς 10 
σ 21 
σά 2 
σάκος 1 
σάλπιγγος 1 
σέ 5 
σέβειν 1 
σέβων 1 
σέλας 1 
σέμν 1 
σίγα 1 
σίγησον 1 
σίδηρος 1 
σακεσφόρῳ 1 
σαυτοῦ 2 
σε 18 
σεμνὰς 1 
σεσωσμένον 1 
σεσωσμένος 1 
σημήνατε 1 
σημαίνομαι 1 
σθένει 1 
σθένομεν 1 
σθένοντος 1 
σθένω 1 
σθένων 1 
σιγὴ 1 
σιγῇ 1 
σιδήρῳ 1 
σιδηροβρῶτι 1 
σιδηροκμῆσιν 1 
σκάφη 1 
σκέψασθε 1 
σκαιὸν 1 
σκηναῖς 1 
σκηναῖσι 1 
σκηναῖσιν 1 
σκηνῆς 2 
σκιάν 1 
σκιᾶς 1 
σκιᾷ 1 
σκληρὰ 1 
σκληρὰν 1 
σκοποί 1 
σκοπῶν 1 
σκοτώσω 1 
σκότος 1 
σκύμνον 1 
σμικροὶ 1 
σμικροῦ 2 
σμικρὸν 1 
σμικρᾶς 1 
σμικρῶν 1 
σοί 2 
σοι 12 
σου 4 
σοφοῦ 1 
σοφός 1 
σοφὰς 1 
σοφὸν 1 
σούς 1 
σούσθω 1 
σοὶ 14 
σοῖς 2 
σοῦ 17 
σπέρμα 1 
σπεύδῃ 1 
σπεύσαθ 1 
σπεῦσον 1 
σπλάγχνον 1 
σποράν 1 
σπουδὴν 1 
στάζων 1 
στάντος 1 
στέγης 2 
στέγος 1 
στένοντα 1 
στέρνοισι 1 
στέρξας 1 
στέφανον 1 
στέψω 1 
στί 1 
σταθεὶς 1 
στείχοντα 1 
στενάζειν 1 
στεργέτω 1 
στερεόφρων 1 
στερηθεὶς 1 
στεροπῆς 1 
στεφάνων 1 
στεῖχε 1 
στηρίζει 1 
στιν 1 
στοναχὰς 1 
στρέφων 1 
στρατήγιον 1 
στρατηγίσιν 1 
στρατηγεῖς 1 
στρατηγοὺς 1 
στρατηγός 2 
στρατηγὸν 1 
στρατηγὸς 1 
στρατηλάτην 1 
στρατηλατῶν 1 
στρατοῦ 12 
στρατός 3 
στρατὸς 1 
στρατῷ 2 
στραφείην 1 
στυγερῶν 1 
στυγερῷ 1 
στυγναῖσι 1 
στυγοῦσι 1 
στόμα 4 
συγγνώμην 1 
συγκαθαρμόσαι 1 
συγκατέζευκται 1 
συγκατακτὰς 1 
συγκειμένους 1 
συγκεκραμένην 1 
συγκομίζειν 1 
συλλαβὼν 1 
συλλύσων 1 
συμβαλεῖν 1 
συμμάχου 1 
συμμαθεῖν 1 
συμπεπτωκότα 1 
συμφορὰν 1 
συνέδρου 1 
συνδάϊξον 1 
συνδέτους 2 
συνδήσας 1 
συνηλλάχθης 1 
συνθάπτειν 1 
συνναύταν 1 
συντιθεὶς 1 
συντρόφοις 1 
συντυχὸν 1 
σφ 3 
σφάγι 1 
σφάζ 1 
σφαγεὺς 1 
σφαγῆς 1 
σφαλερὸν 1 
σφας 1 
σφιν 1 
σφόδρα 1 
σφῷν 1 
σχέτλια 1 
σχήσει 1 
σχολή 1 
σχολᾷ 1 
σωτήριοι 1 
σωτηρίαν 1 
σωφρονήσεις 1 
σωφρονεῖν 3 
σωφρόνως 1 
σόν 3 
σύ 2 
σύγκαμνε 1 
σύμμαχον 2 
σύμμικτά 1 
σύντροφον 1 
σύντροφος 1 
σύριγγες 1 
σώματα 1 
σώφρονας 1 
σὰ 1 
σὲ 11 
σὴν 3 
σὸν 9 
σὸς 1 
σὺ 23 
σὺν 8 
σῆς 3 
σῇ 3 
σῖγ 1 
σῳζόντων 1 
σῴζειν 1 
σῴζομαι 1 
σῶμα 2 
σῶν 1 
σῷ 2 
τ 25 
τά 2 
τάδ 4 
τάδε 8 
τάλαιν 2 
τάλαινα 2 
τάλαιναν 1 
τάλας 7 
τάξιν 1 
τάσδ 2 
τάσδε 1 
τάφον 2 
τάφου 2 
τάφρων 1 
τάφῳ 2 
τάχ 8 
τάχα 1 
τάχει 2 
τάχος 4 
τάχους 2 
τέθνηκεν 2 
τέκνον 6 
τέκνου 1 
τέκνων 1 
τέλει 1 
τέλος 3 
τέμνω 1 
τέρμ 1 
τέρπειν 1 
τέρψιν 2 
τέρψις 2 
τέχνας 1 
τέχνην 1 
τέχνῃ 1 
τέως 1 
τήνδ 7 
τήνδε 8 
τί 40 
τίθει 1 
τίκτουσ 1 
τίνος 3 
τίς 14 
τίσει 1 
ταλαίφρων 1 
τανύποδας 1 
τανῦν 3 
ταρβήσει 1 
ταρβῶ 1 
ταφὰς 2 
ταφῆς 2 
ταχεῖ 1 
ταχεῖά 1 
ταχεῖαι 1 
ταχθὲν 1 
ταχύνας 1 
ταχύνατε 1 
ταύρους 1 
ταύτην 1 
ταύτῃ 1 
ταὐτὰ 1 
ταῖσδε 1 
ταῦθ 3 
ταῦρος 1 
ταῦτ 9 
ταῦτά 1 
ταῦτα 10 
τε 28 
τεγγόμενος 1 
τεθάψεται 2 
τεθηγμένη 1 
τεθνηκέναι 1 
τεθνηκότας 1 
τεθνηκότος 1 
τεθνᾶσιν 1 
τελεσφόρος 1 
τελευτήσας 1 
τελεῖν 1 
τελεῖσθαι 1 
τερπνός 1 
τερπνὸν 1 
τεχνωμένου 1 
τεύξεται 1 
τεύχη 2 
τεῖνε 1 
τηλωπὸς 1 
τηλόθεν 2 
τι 14 
τιμὰς 1 
τιμᾶτε 1 
τιν 8 
τινά 3 
τινί 2 
τινα 1 
τινι 3 
τινος 3 
τινὲς 1 
τινὸς 1 
τις 26 
τλάμων 1 
τλήμων 1 
τλήσεταί 1 
τλαίη 1 
τλητόν 1 
τλᾶμον 1 
τλῆναι 1 
τλῇς 1 
τοί 1 
τοίας 1 
τοίνυν 1 
τοι 16 
τοιάδ 2 
τοιάνδ 1 
τοιαύτην 1 
τοιαῦθ 1 
τοιαῦτ 4 
τοιαῦτά 1 
τοιαῦτα 4 
τοιγάρ 1 
τοιγαροῦν 1 
τοιγὰρ 1 
τοιοίδε 2 
τοιούσδ 2 
τοιούσδε 1 
τοιούτοις 1 
τοιούτων 1 
τοιοῖσδ 2 
τοιοῖσδέ 1 
τοιοῖσδε 2 
τοιοῦδ 1 
τοιοῦτον 2 
τοιοῦτος 1 
τοιόνδ 1 
τοιόνδε 1 
τοιᾷδε 1 
τοιῷδ 1 
τολμᾷ 1 
τομώτατος 1 
τομῶντι 1 
τοξότης 1 
τοσαῦθ 2 
τοσαῦτά 1 
τοσοῦτον 3 
τοσοῦτόν 1 
τοσόνδ 4 
τοσόνδε 1 
του 2 
τούς 2 
τούτοισιν 1 
τούτου 3 
τούτων 2 
τούτῳ 1 
τοὐμοῦ 1 
τοὐμφανὲς 1 
τοὐμόν 2 
τοὐμὸν 5 
τοὐξειργασμένον 1 
τοὐπίτριπτον 1 
τοὔπος 2 
τοὔργον 4 
τοὶ 1 
τοὺς 18 
τοῖά 1 
τοῖον 1 
τοῖς 20 
τοῖσδε 2 
τοῖσι 1 
τοῦ 20 
τοῦδ 16 
τοῦδέ 1 
τοῦδε 9 
τοῦθ 2 
τοῦτ 10 
τοῦτο 4 
τοῦτον 4 
τοῦτό 3 
τράφης 1 
τρέπειν 1 
τρέπων 1 
τρέφει 2 
τρίποδ 1 
τρίς 1 
τρίτου 1 
τρανές 1 
τραπεὶς 1 
τραφεὶς 1 
τρεῖς 1 
τροπῇ 1 
τροφήν 1 
τροφῆ 1 
τροφῆς 2 
τροφῷ 1 
τρυχόμενος 1 
τρόποις 1 
τρόπων 1 
τυγχάνει 1 
τυμβεῦσαι 1 
τυπείς 1 
τυραννικοῦ 1 
τυχεῖν 3 
τό 1 
τόδ 6 
τόδε 2 
τόθ 1 
τόλμαις 1 
τόλμης 1 
τόν 1 
τόνδ 9 
τόνδε 13 
τόπον 1 
τόπος 1 
τόσ 1 
τόσσον 1 
τότ 2 
τότε 3 
τύραννον 1 
τύχας 1 
τύχην 2 
τύχης 4 
τύχῃ 2 
τἀγαθὸν 1 
τἀληθῆ 1 
τἀμὰ 1 
τἀν 1 
τἀνδρός 2 
τἀνδρὶ 1 
τἀνδρὸς 2 
τἀνθρώπεια 1 
τἀπὸ 1 
τἂν 2 
τἄλλ 1 
τἄλλα 1 
τἄμ 1 
τἄπη 2 
τἄργα 1 
τὰ 29 
τὰν 3 
τὰς 5 
τὴν 19 
τὸ 33 
τὸν 53 
τὼς 1 
τᾶς 1 
τᾷδ 1 
τῆς 22 
τῆσδ 4 
τῆσδε 6 
τῇ 6 
τῇδέ 1 
τῇδε 5 
τῳ 1 
τῶν 18 
τῶνδ 3 
τῶνδέ 1 
τῶνδε 1 
τῷ 11 
τῷδ 6 
τῷδε 9 
φάνηθ 1 
φάνην 1 
φάος 2 
φάρει 1 
φάρμακον 1 
φάσκοιμ 1 
φάτιν 4 
φάτις 2 
φέγγος 2 
φέρει 4 
φέρειν 1 
φέροιντ 1 
φέροντα 2 
φέρων 2 
φής 4 
φίλ 1 
φίλα 1 
φίλη 1 
φίλοι 8 
φίλοις 3 
φίλον 4 
φίλος 3 
φίλου 1 
φίλους 2 
φίλτατ 3 
φίλων 6 
φίλῳ 1 
φαέθοντ 1 
φαεννότατον 1 
φαεννῆς 1 
φανέντα 2 
φανείης 1 
φανείς 2 
φανεὶς 1 
φανεῖς 1 
φανοίην 1 
φανούμεθ 1 
φασγάνῳ 2 
φατίσαιμ 1 
φείδεσθε 1 
φείδου 1 
φερέτω 1 
φευκτάν 1 
φεῦ 4 
φησ 1 
φησὶ 1 
φθέγμ 2 
φθίνει 1 
φθίνεις 1 
φθείρειαν 1 
φθείροις 1 
φθιμένης 1 
φθόνος 1 
φιλήσων 1 
φιλίστων 1 
φιλοίκτιστον 1 
φιλοπόνων 1 
φιλοφρόνως 1 
φιλοῦσι 2 
φιλτάτης 1 
φιλότητι 1 
φιλῶ 2 
φιτύσας 1 
φλέγειν 1 
φλέγοντος 1 
φλέγων 1 
φλαῦρ 1 
φλαῦρα 1 
φοβοῦμαι 1 
φοινίαν 1 
φοινίας 2 
φοινιχθεὶς 1 
φοιτῶντ 1 
φονέως 1 
φονεύοι 1 
φορβὴ 1 
φράζει 1 
φράζου 1 
φράζω 1 
φράσαι 1 
φράσον 1 
φράσω 2 
φρένας 1 
φρένες 2 
φρενί 1 
φρενομόρως 1 
φρενόθεν 1 
φρενός 1 
φρενὶ 2 
φρενὸς 1 
φρενῶν 1 
φρονεῖν 7 
φρονοῦντα 1 
φρονοῦντας 1 
φρονοῦντες 1 
φροντίδας 1 
φρονῇ 1 
φρονῶ 2 
φρονῶν 4 
φρουρήματα 1 
φρούδου 1 
φροῦδος 1 
φρόνησον 1 
φρόνιμος 1 
φυλάσσειν 1 
φυλάσσεται 1 
φυσῶντ 1 
φυσῶσι 1 
φυτεύει 1 
φωνεῖν 1 
φωνεῖς 1 
φωνῶ 3 
φωτὶ 2 
φωτὸς 2 
φόβοισί 1 
φόβου 1 
φόνον 3 
φόνου 2 
φόνῳ 1 
φύγοι 1 
φύγῃ 1 
φύει 1 
φύλακα 1 
φύλαξ 1 
φύλαξα 1 
φύλασσε 1 
φύσαντά 1 
φύσει 1 
φύσιν 4 
φώνει 2 
φώνημ 1 
φὴς 2 
φῦναι 1 
φῶτα 1 
φῶτας 1 
φῶτες 2 
χάριν 9 
χάρις 2 
χάριτος 1 
χέρα 2 
χέρας 3 
χήραν 1 
χαίρει 1 
χαίρειν 3 
χαίρετ 1 
χαίτας 1 
χαλκοθώραξ 1 
χαλκοστόμου 1 
χανεῖν 1 
χαρμονήν 1 
χαρᾶς 1 
χαἰ 1 
χαῖρ 2 
χαῖρε 1 
χειμὼν 1 
χειμῶνες 1 
χειμῶνι 1 
χειμῶνος 2 
χειρί 2 
χειρίαν 1 
χειροδάϊκτα 1 
χειρὶ 4 
χειρὸς 2 
χερί 2 
χεροῖν 5 
χερσίν 1 
χερσὶ 1 
χερσὶν 2 
χερόπλακτοι 1 
χερὶ 2 
χεῖρ 1 
χεῖρα 4 
χεῖρας 1 
χθονίων 1 
χθονός 1 
χθονὶ 1 
χθονὸς 2 
χθόνα 1 
χθόνιον 1 
χιονοκτύπου 1 
χλωρὰν 1 
χορεῦσαι 1 
χοροποί 1 
χρή 4 
χρήσιμον 1 
χραίνεσθαι 1 
χρείας 1 
χρείᾳ 1 
χρεὼν 1 
χρηστήρια 1 
χρηστόν 1 
χρηστός 1 
χρυσόνωτον 1 
χρόνον 3 
χρόνος 5 
χρόνῳ 5 
χρὴ 4 
χρῄζειν 1 
χρῆμα 1 
χρῇς 1 
χρῶ 1 
χρῷ 1 
χωρίς 1 
χωρεῖ 1 
χωρεῖν 1 
χωροῦμεν 1 
χωροῦντ 1 
χωρὶς 2 
χωρῶ 1 
χωρῶμεν 1 
χόλου 1 
χόλῳ 1 
χἠμεῖς 1 
χἠμᾶς 1 
χὠ 3 
χὤ 1 
χὤτ 1 
χῶρον 1 
ψάμαθον 1 
ψέξαιμι 1 
ψευσθεῖσ 1 
ψηφοποιὸς 1 
ψιθύρους 1 
ψιλὸς 1 
ψυχὴν 3 
ψυχῶν 1 
ψόφου 1 
ἀΐδηλον 1 
ἀέλπτων 1 
ἀέξει 1 
ἀΰπνους 1 
ἀγέλαι 1 
ἀγαθῷ 1 
ἀγγέλλομαι 1 
ἀγγέλλουσί 1 
ἀγγέλων 1 
ἀγγείλατ 1 
ἀγγελίαν 1 
ἀγγεῖλαι 1 
ἀγελαίας 1 
ἀγκῶνας 1 
ἀγχιάλου 1 
ἀγωνάρχαι 1 
ἀγωνίῳ 1 
ἀγών 1 
ἀγὼν 1 
ἀγῶνας 1 
ἀδάματος 1 
ἀδελφὸν 1 
ἀδελφῷ 1 
ἀδώροις 1 
ἀεί 6 
ἀείμνηστον 1 
ἀεὶ 7 
ἀηδοῦς 1 
ἀθάπτους 1 
ἀθυμῶ 1 
ἀκάρπωτον 1 
ἀκήκοας 1 
ἀκμαῖ 1 
ἀκμὴ 1 
ἀκούειν 1 
ἀκούουσιν 1 
ἀκούσῃ 1 
ἀκούω 1 
ἀκούων 1 
ἀκοῦσαι 1 
ἀλάστορας 1 
ἀλάταν 1 
ἀλγεινὴν 1 
ἀλγοίης 1 
ἀληθὴς 1 
ἀλκίμα 1 
ἀλκίμῳ 1 
ἀλλ 64 
ἀλλά 3 
ἀλλὰ 10 
ἀλώμεθα 1 
ἀμέριμνος 1 
ἀμείνων 1 
ἀμενηνὸν 1 
ἀμπνοὰς 1 
ἀμφ 1 
ἀμφέστησαν 1 
ἀμφί 1 
ἀμφίδρομον 1 
ἀμφίπυρον 1 
ἀμφιρύτου 1 
ἀμφοῖν 1 
ἀμφὶ 5 
ἀνάσσειν 1 
ἀνάσσων 1 
ἀνέξει 1 
ἀνέρος 1 
ἀνέσπα 1 
ἀνέχει 1 
ἀνήλωσας 1 
ἀνήρ 4 
ἀνήριθμος 1 
ἀνίαν 1 
ἀνίας 2 
ἀνίστατε 1 
ἀναγκαίας 2 
ἀναλγήτων 1 
ἀναλγήτως 1 
ἀναξίως 1 
ἀναρπάσῃ 1 
ἀναύδατον 1 
ἀνδράσιν 2 
ἀνδρί 1 
ἀνδρὶ 4 
ἀνδρὸς 10 
ἀνδρῶν 5 
ἀνελὼν 1 
ἀνεπτόμαν 1 
ἀνερρήγνυ 1 
ἀνεστέναζες 1 
ἀνεῖται 1 
ἀνηκέστου 1 
ἀνθ 1 
ἀνθρώποις 1 
ἀνθρώποισι 1 
ἀνθρώπου 1 
ἀνθρώπους 1 
ἀνθρώπων 2 
ἀνιάσασα 1 
ἀνιῶν 1 
ἀνοήτους 1 
ἀνοίγετε 1 
ἀνοιμωκτὶ 1 
ἀντ 3 
ἀντέστης 1 
ἀντήσας 1 
ἀντακούσει 1 
ἀντατιμάσαιμ 1 
ἀντηλίους 1 
ἀντιάζω 1 
ἀντιτίσειν 1 
ἀντιφωνεῖ 1 
ἀντύγων 1 
ἀντὶ 2 
ἀνύσειν 1 
ἀνώδυνον 1 
ἀνὴρ 7 
ἀξιώσῃς 1 
ἀπ 6 
ἀπέδραν 1 
ἀπέπαυσεν 1 
ἀπέψυξεν 1 
ἀπαλέξασθαι 1 
ἀπαρνοῦμαι 1 
ἀπείργειν 1 
ἀπείργοι 1 
ἀπείργω 1 
ἀπείρξω 1 
ἀπειλὰς 1 
ἀπειρεσίων 1 
ἀπελωβήθη 1 
ἀπερύκοι 1 
ἀπεστερήμεθα 1 
ἀπευθύνοντα 1 
ἀπεῖρξεν 1 
ἀπηύδα 1 
ἀπιστῶ 1 
ἀποβλαφθεῖσαν 1 
ἀποκαλοῦντες 1 
ἀπορρεῖ 1 
ἀπορριφθήσομαι 1 
ἀποσπάσειε 1 
ἀποσπάσω 1 
ἀποστρόφους 1 
ἀποφθίσειν 1 
ἀπρὶξ 1 
ἀπωστὸς 1 
ἀπόλλυμαι 3 
ἀπότροπον 1 
ἀπύοι 1 
ἀπώσαντες 1 
ἀπὸ 4 
ἀπῇξαν 1 
ἀρέσθαι 1 
ἀρέσκει 1 
ἀρήγετ 1 
ἀρήξαντ 1 
ἀρήξατ 1 
ἀρίστοις 1 
ἀργίποδας 1 
ἀρετᾶς 1 
ἀρεῖ 1 
ἀριθμός 1 
ἀριστέοιν 1 
ἀριστείας 1 
ἀριστείων 1 
ἀριστερά 1 
ἀριστεύσας 2 
ἀριστόχειρ 1 
ἀρκέσαι 1 
ἀρκέσαιμι 1 
ἀρκέσας 1 
ἀρκέσει 1 
ἀρκέσοι 1 
ἀρκείτω 1 
ἀρκεῖ 1 
ἀρκεῖν 1 
ἀρκτέον 1 
ἀρνείου 1 
ἀρούρας 1 
ἀρτίως 7 
ἀρχαῖον 1 
ἀρχὴ 1 
ἀρχῆς 2 
ἀρωγοὶ 1 
ἀρωγοὺς 1 
ἀρωγὸν 1 
ἀρᾶται 1 
ἀσπίδ 1 
ἀσπιστῆρες 1 
ἀστεργῆ 1 
ἀστιβῆ 1 
ἀσφαδάστῳ 1 
ἀσφαλέστατοι 1 
ἀσώτου 1 
ἀτάλλων 1 
ἀτάρβητα 1 
ἀτίμα 1 
ἀτιμάζοιτό 1 
ἀτιμάσουσ 1 
ἀτρύτων 1 
ἀτώμενος 1 
ἀτώμεσθα 1 
ἀφ 3 
ἀφέντ 1 
ἀφίκετο 1 
ἀφίλοις 1 
ἀφαιρείσθων 1 
ἀφιέναι 1 
ἀφικόμεσθα 1 
ἀφορμᾷς 1 
ἀφροντίστως 1 
ἀφόβοις 1 
ἀφῇς 1 
ἀψόφητος 1 
ἁ 1 
ἁγνίσας 1 
ἁγὼ 1 
ἁλίκλυστον 1 
ἁλίπλαγκτε 1 
ἁλίπλακτος 1 
ἁλίρροθοι 1 
ἁλίσκεται 2 
ἁλιαδᾶν 1 
ἁλοὺς 1 
ἁμάρτοις 1 
ἁμέρᾳ 1 
ἁμαρτάνει 1 
ἁμαρτάνουσιν 1 
ἁμερίων 1 
ἁνήρ 4 
ἁνὴρ 9 
ἁπάντων 2 
ἁπάσας 1 
ἁπλῶν 1 
ἁρετή 1 
ἁρπάσαι 1 
ἂν 58 
ἃ 7 
ἃν 2 
ἃς 1 
ἄγ 2 
ἄγαν 6 
ἄγγειλον 1 
ἄγγελον 1 
ἄγε 1 
ἄγειν 2 
ἄγεις 1 
ἄγραις 1 
ἄγραν 2 
ἄγρας 2 
ἄγριος 1 
ἄγων 3 
ἄδαστα 1 
ἄδηλα 1 
ἄδωρα 1 
ἄελπτον 1 
ἄημα 1 
ἄθαπτον 1 
ἄθαπτος 1 
ἄκλητος 1 
ἄκος 1 
ἄκουέ 1 
ἄκραν 2 
ἄκρας 1 
ἄκροισιν 1 
ἄκρων 1 
ἄλγιστον 1 
ἄλγος 2 
ἄλημα 2 
ἄλλ 2 
ἄλλα 2 
ἄλλη 1 
ἄλλην 1 
ἄλλο 1 
ἄλλοισιν 1 
ἄλλον 3 
ἄλλος 2 
ἄλλοτ 1 
ἄλλου 2 
ἄλλων 1 
ἄμοιρον 1 
ἄμυγμα 1 
ἄμφηκες 1 
ἄν 24 
ἄνα 1 
ἄναξ 7 
ἄνασσα 1 
ἄναυδ 1 
ἄνδρ 8 
ἄνδρα 17 
ἄνδρας 2 
ἄνδρες 6 
ἄνευ 1 
ἄνθρωπε 1 
ἄνθρωπον 2 
ἄνολβον 1 
ἄνους 1 
ἄντρα 1 
ἄνω 4 
ἄνωγας 1 
ἄξεις 2 
ἄξιος 2 
ἄξομεν 1 
ἄοκνον 1 
ἄπαυστον 1 
ἄπειμι 1 
ἄπιστός 1 
ἄπλατος 1 
ἄπο 1 
ἄποπτος 1 
ἄποτος 1 
ἄρ 6 
ἄρα 2 
ἄρδην 1 
ἄριστ 2 
ἄριστον 1 
ἄριστος 2 
ἄρκεσον 1 
ἄρξομεν 1 
ἄρρηκτον 1 
ἄρρητον 1 
ἄρρητόν 1 
ἄρτι 6 
ἄρχε 1 
ἄρχεις 1 
ἄρχοιτ 1 
ἄρχοντές 1 
ἄρχων 2 
ἄρῃ 2 
ἄσιτος 1 
ἄσκοπον 1 
ἄσπλαγχνος 1 
ἄταν 3 
ἄτας 2 
ἄτερ 3 
ἄτερθε 1 
ἄτης 3 
ἄτιμος 2 
ἄτλατον 1 
ἄτρεστον 1 
ἄτῃ 1 
ἄφαρκτος 1 
ἄφερπέ 1 
ἄφθογγος 1 
ἄφιλα 1 
ἄφωνοι 1 
ἄχει 1 
ἄχεσιν 2 
ἄχθος 1 
ἄχος 2 
ἄψορρον 1 
ἄϊδρις 2 
ἅλιον 1 
ἅλις 1 
ἅλμα 1 
ἅμ 1 
ἅμα 3 
ἅπαν 1 
ἅπανθ 1 
ἅπαντα 1 
ἅπαντος 1 
ἅπερ 1 
ἅτερος 1 
ἆρ 8 
ἆρα 2 
Ἀγαμέμνον 1 
Ἀθάνα 3 
Ἀθάνας 4 
Ἀθῆναι 1 
Ἀλκμήνης 1 
Ἀπόλλων 1 
Ἀργείοις 3 
Ἀργείοισι 1 
Ἀργείοισιν 2 
Ἀργείων 8 
Ἀτρέα 1 
Ἀτρείδαις 3 
Ἀτρείδαισιν 1 
Ἀτρείδας 4 
Ἀτρείδη 1 
Ἀτρειδᾶν 1 
Ἀτρειδῶν 4 
Ἀτρεῖδαι 3 
Ἀχαιοὺς 1 
Ἀχαιοῖς 4 
Ἀχαιῶν 3 
Ἀχιλλέως 1 
Ἀχιλλείων 3 
Ἀχιλλεὺς 1 
Ἄρει 1 
Ἄρη 2 
Ἄρης 1 
Ἄρτεμις 1 
Ἅιδαν 2 
Ἅιδης 2 
Ἅιδου 2 
Ἅιδᾳ 1 
ἐάσειν 1 
ἐγγύθεν 1 
ἐγγὺς 1 
ἐγείνατο 1 
ἐγκαταζεύξας 1 
ἐγκεκλῃμένους 1 
ἐγκονῶμεν 1 
ἐγκόνει 1 
ἐγώ 14 
ἐγὼ 32 
ἐδήλωσας 1 
ἐδίδαξεν 1 
ἐδεξάμην 1 
ἐδωρήθη 1 
ἐθηλύνθην 1 
ἐθρόησας 1 
ἐκ 13 
ἐκαρτέρουν 1 
ἐκβάλῃ 1 
ἐκβαλεῖν 2 
ἐκβεβλημένη 1 
ἐκβεβλημένος 1 
ἐκγόνων 1 
ἐκείνου 1 
ἐκείνους 1 
ἐκείνῳ 1 
ἐκεῖ 1 
ἐκεῖνα 1 
ἐκεῖνον 2 
ἐκεῖνος 4 
ἐκεῖνό 1 
ἐκεῖσ 1 
ἐκκάλυψον 1 
ἐκλύσων 1 
ἐκνάπτετ 1 
ἐκνεμεῖ 1 
ἐκοίμισε 1 
ἐκπέπληγμαι 1 
ἐκπέσοι 1 
ἐκπεφευγότες 1 
ἐκπεύσει 1 
ἐκπνεύσας 1 
ἐκποδὼν 1 
ἐκρήξει 1 
ἐκσῴζει 1 
ἐκτέταται 1 
ἐκτήσαθ 1 
ἐκτήσατ 1 
ἐκτίσαιτ 1 
ἐκτησάμην 1 
ἐκτρέπω 1 
ἐκτός 1 
ἐκτὸς 2 
ἐκφέρει 1 
ἐκχωροῦσιν 1 
ἐκόμπει 1 
ἐκόμπεις 1 
ἐλάσσονι 1 
ἐλήλαται 1 
ἐλαφαβολίας 1 
ἐλευθέρου 2 
ἐλεύθερον 1 
ἐληλυθώς 1 
ἐλθοῦσα 1 
ἐλθὼν 1 
ἐλλείπειν 1 
ἐλλοῖς 1 
ἐλπίδ 1 
ἐλπίδος 1 
ἐλπίζει 1 
ἐλπίσαντες 1 
ἐλπίσιν 1 
ἐλώφησεν 1 
ἐλᾷ 2 
ἐμέ 1 
ἐμίσει 1 
ἐμίσουν 1 
ἐμαίετ 1 
ἐμβαλοῦσα 1 
ἐμμένοντες 1 
ἐμοί 7 
ἐμοὶ 23 
ἐμοὺς 1 
ἐμοῖς 1 
ἐμοῦ 6 
ἐμπίτνων 1 
ἐμφανῆ 1 
ἐμφανῶς 1 
ἐμφερὴς 1 
ἐμόν 1 
ἐμός 2 
ἐμὰ 1 
ἐμὰς 2 
ἐμὲ 2 
ἐμὴν 4 
ἐμὸν 3 
ἐμὸς 1 
ἐμᾶς 2 
ἐμῆς 3 
ἐμῶν 3 
ἐν 51 
ἐνάλιος 1 
ἐνάρων 1 
ἐνήλλακται 1 
ἐνήλλαξεν 1 
ἐναντίος 1 
ἐνδίκους 1 
ἐνδίκως 1 
ἐνθάδ 1 
ἐννέπει 1 
ἐννέπειν 1 
ἐννοεῖς 1 
ἐννυχίαν 1 
ἐννυχίοις 1 
ἐνουθέτει 1 
ἐνστάτην 1 
ἐντολήν 1 
ἐντρέπει 1 
ἐντυγχάνω 1 
ἐνώμοτος 1 
ἐξ 11 
ἐξάρῃς 1 
ἐξέβη 1 
ἐξέπλευσεν 1 
ἐξέπνευσας 1 
ἐξέστην 1 
ἐξέφυν 1 
ἐξέφυς 1 
ἐξήνυσ 1 
ἐξήρου 1 
ἐξίκοιτ 1 
ἐξίσταται 1 
ἐξαίφνης 1 
ἐξαλλάσσεται 1 
ἐξαλύξωμαι 1 
ἐξανύσσειν 1 
ἐξειργασμένοις 1 
ἐξελυσάμην 1 
ἐξεπέμψω 1 
ἐξεπίστασθαι 1 
ἐξεπράξατ 1 
ἐξερῶ 1 
ἐξεφίεται 1 
ἐξηγεῖτ 1 
ἐξημημένος 1 
ἐξηπιστάμην 1 
ἐξηύρομεν 1 
ἐξορμώμενος 1 
ἐξωθήσομεν 1 
ἐξόδους 1 
ἐξῴμωξεν 1 
ἐπ 8 
ἐπάγων 1 
ἐπάκτιον 1 
ἐπέβας 1 
ἐπέγνως 1 
ἐπέσται 1 
ἐπέσχε 1 
ἐπίκαιρον 1 
ἐπίσκεψαι 1 
ἐπίσκοπον 1 
ἐπίσταμαι 1 
ἐπίστασ 1 
ἐπίστασθαί 1 
ἐπίστασο 3 
ἐπίσταταί 1 
ἐπαΐω 1 
ἐπαίνου 1 
ἐπαινέσαι 1 
ἐπαινέσας 1 
ἐπαινεῖν 1 
ἐπαινεῖς 1 
ἐπαισθάνει 1 
ἐπαισχύνει 1 
ἐπακτὸν 1 
ἐπαρκέσοντ 1 
ἐπεγγελᾶν 1 
ἐπεγγελῶσιν 1 
ἐπεγγελῷεν 1 
ἐπειδὴ 2 
ἐπελθὼν 1 
ἐπεμπίπτει 1 
ἐπεντύνοντ 1 
ἐπεστράτευσεν 1 
ἐπεὶ 5 
ἐπηπείλησ 1 
ἐπιβάντ 1 
ἐπιβῇ 1 
ἐπικούφιζ 1 
ἐπισκήνους 1 
ἐπισκήπτω 1 
ἐπισπάσειν 1 
ἐπιστάταις 1 
ἐπιστολὰς 1 
ἐπισχὼν 1 
ἐπιχαίρω 1 
ἐπιψαύειν 1 
ἐποικτίρω 1 
ἐπώνυμον 2 
ἐπὶ 5 
ἐπᾴξας 1 
ἐπῃσθόμην 1 
ἐπῄνεσ 1 
ἐπῳδὰς 1 
ἐρέσσουσιν 1 
ἐργάσει 1 
ἐρειπίοις 1 
ἐρειφθεὶς 1 
ἐρεμνὸν 1 
ἐρεῖ 5 
ἐρριμμένα 1 
ἐρρύσατ 1 
ἐρυστὰ 1 
ἐρώτων 2 
ἐρᾷ 1 
ἐς 6 
ἐσθ 1 
ἐσθλόν 1 
ἐσθλὸν 1 
ἐσθλὸς 1 
ἐσλεύσσειν 1 
ἐσμεν 1 
ἐσσύθη 1 
ἐστ 1 
ἐστάλην 1 
ἐστίβηται 1 
ἐστίν 4 
ἐστείλαμεν 1 
ἐστιν 2 
ἐστρατεύσατο 1 
ἐστὶ 3 
ἐστὶν 3 
ἐσφάλη 1 
ἐσχάτην 1 
ἐσῆλθε 1 
ἐτέων 1 
ἐτίσατο 1 
ἐτύγχανον 1 
ἐτῶν 1 
ἐφ 2 
ἐφάλοις 1 
ἐφήκεις 1 
ἐφίεθ 1 
ἐφίεμαι 2 
ἐφείς 1 
ἐφεστίου 1 
ἐφεστώτων 1 
ἐφεστᾶσιν 1 
ἐφθαρμένας 1 
ἐφορμήσαντα 1 
ἐφυβρίζει 1 
ἐφυβρίσαι 1 
ἐφῆκεν 1 
ἐχάλκευσεν 1 
ἐχθίστου 1 
ἐχθίω 1 
ἐχθαίρομαι 1 
ἐχθαρτέος 1 
ἐχθοδόπ 1 
ἐχθροί 1 
ἐχθροὺς 1 
ἐχθροῖς 4 
ἐχθρός 1 
ἐχθρὸν 3 
ἐχθρὸς 3 
ἐχθρῶν 5 
ἐχόντων 2 
ἐψήφισαν 1 
ἐὰν 2 
ἐᾶν 4 
ἐᾷ 1 
ἐᾷς 1 
ἐῶ 1 
ἑδράνων 1 
ἑδωλίοις 1 
ἑζόμενον 1 
ἑκόντος 1 
ἑλίκεσσι 1 
ἑλίσσων 1 
ἑπτάβοιον 1 
ἑρκέων 1 
ἑρκείου 1 
ἑσπέρους 1 
ἑστάτω 1 
ἑστίας 1 
ἑστὼς 1 
ἑταιρείας 1 
ἑταῖροι 1 
ἔβαν 1 
ἔβας 1 
ἔβαψας 1 
ἔβην 2 
ἔγνωκα 1 
ἔγνων 1 
ἔγχος 4 
ἔγωγ 3 
ἔγωγε 3 
ἔδειξεν 1 
ἔδευσα 1 
ἔδοξέ 1 
ἔδρασεν 2 
ἔζη 1 
ἔθ 2 
ἔθου 2 
ἔθρεψεν 1 
ἔκ 1 
ἔκειρε 1 
ἔκειτ 1 
ἔκειτο 1 
ἔκκριτον 1 
ἔλεξα 1 
ἔλεξας 3 
ἔληξ 1 
ἔληξε 1 
ἔλυσεν 1 
ἔμαρψεν 1 
ἔμελλέ 1 
ἔμελλε 2 
ἔμελλες 2 
ἔμοιγ 1 
ἔμπα 1 
ἔμπας 2 
ἔμπεδος 1 
ἔμπληκτοι 1 
ἔμφρων 1 
ἔνδικα 1 
ἔνδοθεν 1 
ἔνδον 6 
ἔνθ 2 
ἔνθα 4 
ἔνθεν 1 
ἔξεσθ 1 
ἔξεστ 1 
ἔξεστί 1 
ἔξεστιν 2 
ἔξοδον 2 
ἔξω 1 
ἔοιγμεν 1 
ἔοικας 1 
ἔοικε 1 
ἔοικεν 4 
ἔπαυλα 1 
ἔπειτ 1 
ἔπειτα 1 
ἔπεμψεν 1 
ἔπερσεν 1 
ἔπεσ 1 
ἔπεσε 1 
ἔπεστι 1 
ἔπη 8 
ἔπηξα 1 
ἔπλει 1 
ἔπλευσας 1 
ἔπος 3 
ἔπραξαν 1 
ἔπραξε 1 
ἔργ 1 
ἔργα 2 
ἔργον 4 
ἔργου 1 
ἔρεβος 1 
ἔριδός 1 
ἔριν 1 
ἔρις 1 
ἔρυμα 1 
ἔρχεταί 1 
ἔρωτι 1 
ἔς 1 
ἔσβεσεν 1 
ἔσει 1 
ἔσθ 4 
ἔσπειρε 1 
ἔσπευσα 1 
ἔστ 7 
ἔσται 2 
ἔστη 1 
ἔστι 4 
ἔστιν 7 
ἔσφαζε 1 
ἔσφηλεν 1 
ἔσχε 1 
ἔσχον 1 
ἔσω 4 
ἔτ 7 
ἔτι 8 
ἔτλη 1 
ἔτλης 1 
ἔφασχ 1 
ἔφαψαι 1 
ἔφεδρος 1 
ἔφη 1 
ἔφριξ 1 
ἔχ 1 
ἔχει 7 
ἔχειν 6 
ἔχεις 2 
ἔχθει 1 
ἔχθιστον 1 
ἔχθιστος 3 
ἔχθρας 1 
ἔχομεν 1 
ἔχονθ 1 
ἔχοντα 2 
ἔχοντες 1 
ἔχοντος 1 
ἔχου 1 
ἔχω 8 
ἔχων 13 
ἔψευσας 1 
ἕδρας 4 
ἕζετ 1 
ἕλεσθ 1 
ἕλεσθέ 2 
ἕλοι 1 
ἕλωρ 1 
ἕν 2 
ἕξειν 1 
ἕξομεν 1 
ἕρκη 1 
ἕρπει 2 
ἕρπειν 1 
ἕρποντι 1 
ἕσπεροι 1 
ἕσπερον 1 
ἕστακεν 1 
ἕστηκεν 2 
ἕτοιμ 1 
ἕτοιμος 1 
ἕψεται 1 
ἕως 2 
Ἐνυάλιος 1 
Ἐρεχθειδῶν 1 
Ἐριβοίᾳ 1 
Ἐρινύες 1 
Ἐρινὺς 2 
Ἐρινῦς 1 
Ἑλλάνων 1 
Ἑλλήνων 1 
Ἑλλανίδος 1 
Ἑρμῆν 1 
Ἕκτορος 4 
Ἕκτωρ 2 
Ἕλλασιν 1 
Ἕλλησι 1 
ἠθέλησ 1 
ἠθελησάτην 1 
ἠκούσατε 1 
ἠμείψατο 1 
ἠμπόληκας 1 
ἠνία 1 
ἠξίου 1 
ἠπίστασο 1 
ἠπατημένη 1 
ἠράσθη 1 
ἡ 8 
ἡγεῖσθαί 1 
ἡδονὰς 1 
ἡδονῆς 1 
ἡδώμεθα 1 
ἡλίου 1 
ἡμέρα 2 
ἡμέραν 1 
ἡμέρας 1 
ἡμέρᾳ 2 
ἡμερίας 1 
ἡμεῖς 4 
ἡμὶν 2 
ἡμᾶς 13 
ἡμῖν 8 
ἡμῶν 5 
ἡνίαν 1 
ἡνίκ 4 
ἡνίκα 1 
ἡνίχ 1 
ἡσσημένοις 1 
ἢ 41 
ἢν 1 
ἣ 1 
ἣν 4 
ἤ 1 
ἤγαγ 1 
ἤδη 11 
ἤθελεν 1 
ἤθελον 3 
ἤκουσεν 1 
ἤλγησ 1 
ἤλυθε 1 
ἤνυσαν 1 
ἤρασσον 1 
ἤρεσκεν 1 
ἥ 1 
ἥδε 2 
ἥδεθ 1 
ἥδιον 1 
ἥδιστος 3 
ἥκει 1 
ἥκοι 1 
ἥκων 1 
ἥκῃ 1 
ἥντιν 1 
ἥπερ 1 
ἥσει 2 
ἥσυχος 1 
ἦ 20 
ἦθος 1 
ἦλθ 1 
ἦλθε 1 
ἦλθες 1 
ἦλθον 1 
ἦμαρ 2 
ἦμος 1 
ἦν 18 
ἧκε 1 
ἧπαρ 1 
ἧς 1 
ἧσσον 2 
ἧστο 1 
Ἥλιε 1 
Ἥλιον 1 
ἰάπτων 1 
ἰάψῃς 1 
ἰατροῦ 1 
ἰαύειν 1 
ἰδεῖν 5 
ἰδού 2 
ἰδοῦσιν 1 
ἰδὼν 1 
ἰού 1 
ἰοὺ 1 
ἰσχύεις 1 
ἰσχὺν 1 
ἰχθύσιν 1 
ἰχνεύω 1 
ἰόντες 1 
ἰώ 8 
ἰών 1 
ἰὼ 11 
ἰὼν 1 
ἱδρυτέον 1 
ἱδρῶτι 1 
ἱερὰς 1 
ἱερὸν 1 
ἱεὶς 1 
ἱκέτης 1 
ἱκνοῦμαι 1 
ἱκτήριον 1 
ἱππικῶν 1 
ἱπποδέτην 1 
ἱππομανῆ 1 
ἱππονώμας 1 
ἴδεσθέ 1 
ἴδετε 1 
ἴδητ 1 
ἴδοιμι 1 
ἴδοις 1 
ἴδω 2 
ἴδῃ 1 
ἴδῃς 2 
ἴθ 2 
ἴλη 1 
ἴσασι 1 
ἴσθ 1 
ἴσθι 2 
ἴσμεν 1 
ἴσον 1 
ἴστω 1 
ἴσχε 2 
ἴσχει 3 
ἴσχυσεν 1 
ἴσως 3 
ἴτ 1 
ἴχνη 1 
ἴχνος 1 
ἵκῃ 1 
ἵλεώς 1 
ἵν 2 
ἵξομαι 1 
ἵστω 1 
Ἰδαίας 1 
Ἰδαῖα 1 
Ἰκαρίων 1 
ὀδύνας 1 
ὀκνεῖς 1 
ὀκνῶ 1 
ὀλέθρι 1 
ὀλέσαι 1 
ὀλέσσας 1 
ὀλεθρίαν 1 
ὀλοίατο 1 
ὀλώλαμεν 1 
ὀμμάτων 2 
ὀνήσιμα 1 
ὀνείδεσιν 1 
ὀνειδίζεις 1 
ὀξέων 1 
ὀξεῖα 1 
ὀξυτόνους 1 
ὀξὺς 1 
ὀπτὴρ 1 
ὀργήν 2 
ὀργαῖς 1 
ὀρθοῖθ 1 
ὀρθὰ 1 
ὀρθὸν 1 
ὀρθὸς 1 
ὀρθῷ 1 
ὀρφανιστῶν 1 
ὀρφανὸν 1 
ὀρχήματ 1 
ὀρύξας 1 
ὀτρύνουσά 1 
ὀφειλέτης 1 
ὀφθαλμοῖς 2 
ὁ 35 
ὁδός 1 
ὁδὸν 3 
ὁδῶν 1 
ὁθούνεκ 3 
ὁμαίμονος 1 
ὁμευνέτιν 1 
ὁμιλίαν 1 
ὁμιλεῖ 1 
ὁμιλεῖν 1 
ὁμοίως 1 
ὁμοῦ 7 
ὁμῶς 1 
ὁποίῳ 1 
ὁποῖ 1 
ὁρμώμενον 1 
ὁρμᾶται 2 
ὁρώσας 1 
ὁρᾶν 1 
ὁρᾷ 1 
ὁρᾷς 3 
ὁρῶ 6 
ὁρῶν 2 
ὁσίων 1 
ὃν 2 
ὃς 17 
ὄγκον 1 
ὄκνον 1 
ὄκνῳ 1 
ὄλωλα 1 
ὄλωλε 1 
ὄλωλεν 1 
ὄμμ 3 
ὄμμα 4 
ὄμμασι 1 
ὄνασιν 1 
ὄνειδος 1 
ὄνομα 1 
ὄντ 2 
ὄντα 4 
ὄντας 2 
ὄντος 1 
ὄνυξι 1 
ὄπισθεν 1 
ὄπωπα 1 
ὄργανον 1 
ὄρνιθος 1 
ὄρνισι 1 
ὄτοβον 1 
ὄφελε 1 
ὄψεται 1 
ὄψιν 1 
ὅ 3 
ὅδ 9 
ὅδε 1 
ὅθ 1 
ὅλων 1 
ὅμοια 1 
ὅμοιος 2 
ὅμως 2 
ὅνπερ 1 
ὅντιν 1 
ὅπλα 1 
ὅπλων 6 
ὅποι 1 
ὅποιπερ 1 
ὅπου 6 
ὅπως 11 
ὅπωσπερ 1 
ὅρα 2 
ὅρκος 1 
ὅρκων 1 
ὅς 1 
ὅσας 1 
ὅση 1 
ὅσην 1 
ὅσοι 1 
ὅσοιπερ 1 
ὅσον 4 
ὅσονπερ 1 
ὅσου 1 
ὅσπερ 1 
ὅστις 10 
ὅσων 1 
ὅτ 5 
ὅταν 7 
ὅτε 2 
ὅτι 2 
ὅτου 4 
ὅτῳ 2 
Ὀδυσσέα 1 
Ὀδυσσέως 1 
Ὀδυσσεύς 1 
Ὀδυσσεὺς 1 
Ὀδυσσεῖ 1 
Ὀδυσσεῦ 7 
Ὀλυμπιάδων 1 
Ὀλύμπου 1 
ὑβρίζειν 1 
ὑβρίζεις 1 
ὑβρίσθην 1 
ὑβρίσῃ 1 
ὑβριζέτω 1 
ὑβριστής 1 
ὑβριστὴς 1 
ὑγρᾶς 1 
ὑλᾶεν 1 
ὑμεῖς 3 
ὑμνούμενα 1 
ὑμὶν 4 
ὑμᾶς 2 
ὑμῖν 3 
ὑπ 4 
ὑπέρδικ 1 
ὑπέρκοπον 1 
ὑπέρφρονα 1 
ὑπασπίδιον 1 
ὑπείκει 1 
ὑπείποις 1 
ὑπεζύγην 1 
ὑπεικτέον 1 
ὑπερβριθὲς 1 
ὑπερμαχεῖς 1 
ὑπερπονουμένῳ 1 
ὑπεσπανισμένον 1 
ὑπεστέναζε 1 
ὑπεστέναζον 1 
ὑποβαλλόμενοι 1 
ὑποδείσαντες 1 
ὑποστήσας 1 
ὑποτείνει 1 
ὑπουργῶν 1 
ὑπόβλητον 1 
ὑπὲρ 2 
ὑπὸ 6 
ὑπᾴξας 1 
ὑφ 3 
ὑψήλ 1 
ὑψίβατον 1 
ὑψικόμπως 1 
ὕβριζε 1 
ὕβριν 2 
ὕβρις 1 
ὕπαρχος 1 
ὕπαυλον 1 
ὕπεικε 1 
ὕπερ 2 
ὕπνος 1 
ὕπο 2 
ὕστατον 1 
ὕστερον 1 
ὠδίνειν 1 
ὠθεῖς 1 
ὠκυάλων 1 
ὠμοκρατὴς 1 
ὠμοῖς 1 
ὠμόθυμον 1 
ὠμόφρων 1 
ὠφελήσιμα 1 
ὠφελεῖν 1 
ὠφελοῖμί 1 
ὡδοιπόρεις 1 
ὡπλισμένῳ 1 
ὡς 64 
ὢν 11 
ὣς 3 
ὤμοι 10 
ὤν 1 
ὤνθρωπε 1 
ὤτρυνον 1 
ὥρα 1 
ὥρμασε 1 
ὥς 4 
ὥσθ 1 
ὥσπερ 5 
ὥστ 6 
ὥστε 7 
ὦ 50 
ὦναξ 2 
ὦτα 1 
ὧδ 16 
ὧδέ 2 
ὧδε 2 
ὧν 8 
ὧνπερ 2 
ᾄξας 1 
ᾄσσω 1 
ᾐκίζεθ 1 
ᾐνιξάμην 1 
ᾐσθόμην 1 
ᾔστωσας 1 
ᾔχμασας 1 
ᾖ 1 
ᾖθον 1 
ᾖξεν 1 
ᾖς 2 
ᾗ 4 
ᾠδὰς 1 
ᾤεθ 1 
ᾤχωκ 1 
ᾧ 5 
ῥά 1 
ῥήμαθ 1 
ῥήματ 1 
ῥίζαν 1 
ῥα 2 
ῥαχίζων 1 
ῥιπτεῖ 1 
ῥιφθῶ 1 
ῥοαί 1 
ῥυτῆρα 1 
ῥυτῶν 1 
ῥᾴδιον 1 
ῥῖνας 1 
ῥῦμα 1 

Powered by PhiloLogic