Appian, Of Sicily and the Other Islands (XML Header) [genre: prose] [word count] [App. Sic.].

Word Count

Total Words: 955 Total Unique Words: 565.
Sorted by words [sort by frequencies].

354 1 
371 1 
558 2 
et 1 
hinc 1 
ib 3 
id 2 
p 4 
suid 1 
u 2 
v 1 
val 3 
· 5 
Αἰγύπτου 1 
Γαΐου 2 
ΕΚ 1 
Εὐβοϊκὰ 1 
Εὐβοϊκὸν 1 
ΚΑΙ 1 
Καίσαρι 1 
Καίσαρος 1 
Καρχηδονίοις 2 
Καρχηδονίους 4 
Καρχηδονίων 5 
Καρχηδόνα 2 
Καρχηδόνιοι 6 
Καταλυθέντος 1 
Καὶ 1 
Κελτοὶ 1 
Κλώδιος 1 
Κνωσσοῦ 1 
Κνωσσὸν 2 
Κρήτη 1 
Κρησὶ 1 
Κρητικός 1 
Κρητικὸς 1 
Κρητῶν 1 
Κρῆτες 2 
Κυδωνίαν 1 
Κυδωνίᾳ 1 
Λάγου 1 
Λίβυας 1 
Λίβυες 1 
Λασθένει 1 
Λασθένη 2 
Λασθένης 1 
Λεοντίνους 1 
Λεοντῖνοι 1 
Λιβύην 2 
Λιβύης 1 
Λουτατίου 1 
Μάγνον 1 
Μάρκου 2 
Μέτελλον 1 
Μέτελλος 2 
Μαρκέλλου 1 
Μαρκέλλῳ 1 
Μετέλλου 1 
Μετέλλῳ 1 
Μιθριδάτου 1 
Μιθριδάτῃ 1 
Μιθριδατείου 1 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 1 
Νομάδων 1 
Οὐ 1 
Πανάρει 1 
Πανάρης 1 
Πομπήιον 1 
Πτολεμαίου 1 
Πτολεμαῖον 1 
Πόντου 1 
ΣΙΚΕΛΙΚΗΣ 1 
Σεβαστῷ 1 
Σικελίαν 3 
Σικελίας 5 
Σικελίᾳ 2 
Σικελοὶ 1 
Συρακοσίοις 2 
Συρακοσίων 2 
Συρακουσῶν 1 
Συρακούσας 2 
Συρακόσιοι 2 
ΤΗΣ 1 
Ταυρομενίων 1 
Τύνητα 1 
αἰχμάλωτα 2 
αἰχμάλωτον 1 
αἰχμάλωτος 1 
αὐτήν 1 
αὐτομόλους 1 
αὐτοὶ 1 
αὐτοὺς 3 
αὐτοῖς 9 
αὐτοῦ 1 
αὐτός 1 
αὐτὴν 1 
αὐτὸς 1 
αὐτῆς 1 
αὐτῷ 4 
αὑτὸν 1 
αὑτῶν 1 
βασιλέα 1 
βασιλεύοντι 1 
βουλευτηρίῳ 1 
βραχυτέροις 1 
βραχυτέρων 1 
γεγονότες 1 
γενόμενον 1 
γενόμενος 1 
γυναικὸς 1 
γυναιξὶν 1 
γυναῖκα 2 
γὰρ 1 
γῇ 1 
δ 5 
δέον 1 
δεησόμενον 1 
δεξαμένων 1 
διέφυγεν 1 
διαβεβλημένῳ 1 
διαλλαγῶν 2 
διαλύσασθαι 1 
διαλῦσαι 1 
διαφερομένους 1 
δικαιότερον 1 
δισμυρίους 1 
δισχίλια 2 
διωθουμένων 1 
διωκομένοις 1 
διὰ 3 
διὸ 1 
δούλων 1 
δραχμὰς 1 
δυνηθεὶς 1 
δυσχεραίνοντες 1 
δωρεὰς 1 
δύναιντο 1 
δύναιτο 1 
δώσειν 1 
δὲ 27 
δὴ 2 
δὶς 2 
εἰ 1 
εἰρήνην 1 
εἰσί 1 
εἴ 1 
εἴκοσι 2 
εἴχοντο 1 
εἶχον 1 
εὐθὺς 2 
εὐνοϊκῶς 1 
εὐπρεπής 1 
θαλάσσια 1 
θαλάσσῃ 1 
κέντρα 1 
καλῶς 1 
κατ 1 
κατάρχειν 1 
κατάφωρον 1 
κατέλαβον 1 
κατέσχον 1 
κατέφλεξε 1 
κατέφυγον 1 
καταλέγοντες 1 
κατεῖχον 1 
κατηγόρουν 1 
κατὰ 2 
καὶ 63 
κεφαλήν 1 
κεφαλῆς 1 
κιχρώμενοι 1 
κληθέντι 1 
κομίσειε 1 
λαβόντες 1 
λῃσταῖς 1 
λῃστικοῦ 1 
λῃστικὰ 1 
μέρος 1 
μέχρι 1 
μήτε 2 
μεγίστη 1 
μερισάμενοι 1 
μεταβολῆς 1 
μετετίθεντο 1 
μετὰ 1 
μηδαμόσε 1 
μηδὲ 1 
μηδὲν 1 
μισθοφορῆσαι 1 
μισθὸν 1 
μυστηρίων 1 
μόναις 1 
μόνοι 1 
μόνον 1 
μὲν 11 
μὴ 2 
μᾶλλόν 1 
νήσου 1 
νήσων 1 
νεῶν 1 
νικᾷ 1 
νυκτός 1 
νῆες 1 
νῆσον 1 
ξενολογεῖν 2 
οἰκίαν 2 
οἱ 9 
οἳ 1 
οἵδε 1 
οἷα 1 
οἷς 1 
οὐ 5 
οὐκ 3 
οὐκέτι 1 
οὓς 1 
οὕνεκα 1 
οὕτω 1 
πάντα 2 
πάντοθεν 1 
πάνυ 1 
πέμψαντες 1 
παθεῖν 1 
παθόντες 1 
πανταχόθεν 1 
παρέδωκεν 1 
παραδοῦναι 1 
παραλήψεσθαι 1 
παρελθεῖν 1 
παρὰ 2 
παρῄνεσεν 1 
πατρίδος 2 
πατρίκιος 1 
πατὴρ 1 
πεζοὺς 1 
πεζὴν 1 
πεντακισχιλίους 1 
πεντακόσιαι 1 
πεποιημένου 1 
περιθέντες 1 
περικαθημένου 1 
περὶ 5 
πλέονος 1 
πλήσας 1 
πλανηθέντα 1 
πλείοσι 2 
πλεύσασι 1 
πλῆθος 1 
ποινὴν 1 
πολέμου 5 
πολέμῳ 1 
πολεμήσαντα 1 
πολεμήσαντος 1 
πολεμεῖν 3 
πολεμούμενοι 1 
πολεμοῦντι 1 
πολεμῆσαι 1 
πολλοῦ 1 
πολὺ 1 
ποῦλχερ 1 
πρέσβεις 1 
πρέσβεσιν 1 
πρέσβεων 1 
πρεσβευσαμένου 1 
προδοσίαν 1 
προσχωρούντων 1 
προύχειν 1 
πρὸς 2 
πρᾶξαι 1 
πρᾶξιν 1 
πρῶτος 1 
πόδας 1 
πόλεμον 3 
πόλεμος 1 
πόλεσι 1 
πόλιν 2 
σανίσιν 1 
σαφῶς 1 
σιδήρεα 1 
σκάφη 1 
σπονδὰς 1 
στρατείας 1 
στρατηγοῦ 1 
στρατηγοῦντα 1 
στρατηγὸν 2 
στρατηγὸς 1 
στρατηγὼ 1 
στρατιὰν 3 
στρατολογήσειν 1 
συλλαβεῖν 1 
συμμάχους 1 
συμμαχεῖν 1 
συμμαχῆσαι 1 
συνέθεντο 2 
συνέθετο 1 
συνέπεμπόν 1 
συναλλάξαι 1 
συνεπεπράχει 1 
συνεταράσσοντο 1 
συνθέμενος 1 
συνθέσθαι 2 
συνθήκῃ 1 
συνώμνυντο 1 
σφίσιν 2 
σφᾶς 1 
σφῶν 1 
σύμμαχον 1 
τά 1 
τάδε 1 
τάλαντα 3 
τάλαντον 1 
τέλη 1 
τέσσαρσιν 1 
τέως 1 
τήν 1 
ταπεινοὺς 1 
ταῖς 1 
ταῦτα 1 
τε 11 
τετρακισχίλια 1 
τετρυμένοι 1 
τετρῦσθαι 1 
τι 1 
τινὰς 1 
τις 1 
τοὺς 3 
τοῖς 4 
τοῖσδε 1 
τοῦ 13 
τοῦδε 1 
τοῦτ 1 
τοῦτο 1 
τριακόσια 1 
τρισχιλίων 1 
τυράννῳ 1 
τόν 1 
τόνδε 3 
τότε 2 
τύραννον 1 
τὰ 5 
τὰς 3 
τὴν 8 
τὸ 2 
τὸν 9 
τῆς 12 
τῇ 3 
τῶν 5 
τῷ 7 
τῷδε 2 
φίλοις 1 
φίλον 1 
φίλων 1 
φιλία 1 
φοινικικῶς 1 
φρονήματος 1 
φροντίσας 1 
φρουρήσειν 1 
φυγόντος 1 
φωνῆς 1 
φόρους 1 
χάριν 1 
χρημάτων 2 
χρηματίσαι 1 
χρηματων 1 
χρυσίον 1 
χρόνου 1 
χρῆναι 1 
χωρὶς 2 
ψηφισαμένων 1 
ἀγένειον 1 
ἀγανακτοῦντες 1 
ἀγομένων 1 
ἀγοράν 1 
ἀγορὰν 1 
ἀδελφὼ 1 
ἀλλήλοις 1 
ἀλλήλων 2 
ἀλλὰ 1 
ἀναιρέσεως 1 
ἀνακαινίσειαν 1 
ἀναφέροντας 1 
ἀνδρῶν 1 
ἀνθ 1 
ἀνοχὰς 1 
ἀντιδώσειν 1 
ἀνὰ 1 
ἀπ 1 
ἀποδιδρασκόντων 1 
ἀποδοῦναι 1 
ἀποκρίνασθαι 1 
ἀποροῦντες 2 
ἀποστῆναι 1 
ἀπώλοντο 1 
ἀπὸ 2 
ἀργυρίου 1 
ἀρχῆς 1 
ἀσθενεῖς 1 
ἀσχόλως 1 
ἀφίστανον 1 
ἁρμόσασθαι 1 
ἄκρους 1 
ἄλλην 1 
ἄλλων 1 
ἄμφω 1 
ἄπρακτοι 1 
Ἀλεξανδρείους 1 
Ἀμίλχας 1 
Ἀντωνίου 4 
Ἀντωνίῳ 1 
Ἀντώνιος 1 
Ἀτίλιον 1 
Ἄκτιον 1 
ἐγκρατῶς 2 
ἐδήλου 1 
ἐδόκει 1 
ἐθριάμβευσε 1 
ἐκ 6 
ἐκέλευε 1 
ἐκέλευον 1 
ἐκδοῦναί 1 
ἐκλήθη 1 
ἐκπολεμῶσαι 1 
ἐλέγετο 1 
ἐλεηλάτουν 1 
ἐλθόντι 1 
ἐν 8 
ἐναυπήγουν 1 
ἐνεγκεῖν 1 
ἐνηρμοσμένα 1 
ἐνόμιζον 1 
ἐξ 1 
ἐξέπεμπον 1 
ἐξανίστασθαι 1 
ἐξελαθῆναι 1 
ἐξεργασάμενος 1 
ἐξῆν 1 
ἐπ 1 
ἐπάγεσθαι 1 
ἐπέθεσαν 1 
ἐπέμεινε 1 
ἐπέτρεψαν 1 
ἐπίκλην 1 
ἐπίστευον 1 
ἐπανελθόντα 1 
ἐπανῆλθον 1 
ἐπεκήρυσσον 1 
ἐπεκαλοῦντο 1 
ἐπελθών 1 
ἐπεχείρησεν 1 
ἐπεὶ 1 
ἐπικλίνεσθαι 1 
ἐπιτρέπουσιν 1 
ἐπιτρέψειν 1 
ἐπρέσβευσαν 1 
ἐπρεσβεύοντο 1 
ἐπρεσβεύοντὸ 1 
ἐπὶ 9 
ἐς 22 
ἐσελθεῖν 1 
ἐσταλμένος 1 
ἐσταυρώκεσαν 1 
ἐστὶ 1 
ἐσφοράς 1 
ἐσῆλθεν 1 
ἐτήσιον 1 
ἐτελεύτα 1 
ἐφ 3 
ἐχαλέπαινόν 1 
ἐχθρῶν 1 
ἑαυτοὺς 2 
ἑκάστου 1 
ἑκατέρους 1 
ἑκόντα 1 
ἑπτακισχιλίας 1 
ἑπτακόσιαι 1 
ἑστῶτι 1 
ἔδοξε 1 
ἔθεντο 1 
ἔκ 1 
ἔκτειναν 1 
ἔπειθον 1 
ἔπεμπον 2 
ἔπεμψαν 2 
ἔργῳ 1 
ἔς 1 
ἔστιν 1 
ἔτεσιν 2 
ἔτι 3 
ἔτος 1 
ἔτους 1 
ἔφασαν 1 
ἔφη 1 
ἔχει 1 
ἔχειν 1 
ἔχων 1 
ἕκαστον 1 
Ἐπικύδης 2 
Ἐπικύδους 1 
ἠρεθίζοντο 1 
ἢ 4 
ἣ 1 
ἤδη 1 
ἤρα 1 
ἦν 3 
ἧκε 1 
ἰσόσταθμον 1 
ἱππέας 1 
ἴσχυον 1 
ἵνα 1 
Ἰταλίας 3 
Ἰτύκην 1 
Ἱέρωνα 1 
Ἱέρωνι 1 
Ἱέρωνος 1 
Ἱπποκράτη 2 
Ἱπποκράτης 1 
Ἱπποκράτους 1 
ὀφειλόμενον 1 
ὁ 8 
ὁδηγούσης 1 
ὁρμώμενοι 1 
ὁρῶντες 1 
ὄντα 2 
ὄντες 1 
ὅδε 2 
ὅθεν 1 
ὅλῃ 1 
ὅμηρα 1 
ὅμοια 1 
ὅμως 1 
ὅρκων 1 
ὅσα 1 
ὅσαι 1 
ὅσας 1 
ὅσοι 1 
ὅσου 1 
ὅτε 1 
ὅτι 1 
Ὅτι 7 
ὑπ 1 
ὑπέσχητο 1 
ὑπήκοοι 1 
ὑπεδέχοντο 1 
ὑπερηφάνως 1 
ὑπεριδεῖν 1 
ὑπηγάγετο 1 
ὑπολειφθεὶς 1 
ὑπὸ 1 
ὕπατον 1 
ὕστερον 1 
ὠμότητι 1 
ὡς 2 
ὤμοσε 1 
ὧν 1 
ᾑρέθη 1 
ᾑροῦντο 1 
ᾔτουν 3 
ᾗ 1 
ᾧ 1 
Ῥωμαίοις 6 
Ῥωμαίους 3 
Ῥωμαίων 4 
Ῥωμαῖοί 1 
Ῥωμαῖοι 2 
Ῥώμην 3 
Ῥῆγλον 1 

Powered by PhiloLogic