Plato, Theages (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Thg.].

Word Count

Total Words: 3531 Total Unique Words: 1267.
Sorted by words [sort by frequencies].

1 2 
14 2 
fr 1 
frag 1 
soph 2 
· 52 
Αἰακοῦ 1 
Αἴγισθος 1 
Βάκις 1 
Γλαύκωνος 1 
Γοργίας 1 
Δί 1 
Δία 5 
Δημοδόκου 1 
Δημόδοκε 4 
Δημόδοκος 1 
Διὸς 1 
Εὐριπίδη 2 
Εὐριπίδην 1 
Εὐριπίδης 1 
Εὐριπίδῃ 1 
Εὔαθλος 1 
Θέαγες 5 
Θεάγη 1 
Θεάγης 5 
Θεμιστοκλῆς 1 
Θουκυδίδην 2 
Θουκυδίδης 1 
Θουκυδίδου 1 
Θρασύλλου 1 
Κίμων 1 
Καλλικρίτην 1 
Καλλικρίτῃ 1 
Κεῖος 1 
Κλειτόμαχε 1 
Κλειτόμαχον 1 
Κορίνθῳ 1 
Κυάνης 1 
Κυψέλου 1 
Λεοντῖνος 1 
Λυσιμάχου 1 
Μακεδονίᾳ 1 
Μελησίου 1 
Νεμέαν 1 
Νικίαν 1 
Πεισιστράτου 1 
Περίανδρον 1 
Περίανδρος 1 
Περδίκκου 1 
Περικλῆς 1 
Πηλεὺς 1 
Πρόδικος 1 
Σίβυλλα 1 
Σαννίωνος 1 
Σικελίᾳ 1 
Σωκράτει 2 
Σωκράτης 2 
Σώκρατες 22 
Τίμαρχον 1 
Τίμαρχος 4 
Τιμάρχου 1 
Φθίᾳ 1 
Φιλήμων 1 
Φιλημονίδου 1 
Χαρμίδην 1 
αἰσθάνωμαι 1 
αἰσθέσθαι 1 
αἰσθώμεθα 1 
αἰσχύνομαι 2 
αἰσχύνῃ 1 
αὐλητάς 1 
αὐλητὴς 1 
αὐτοί 1 
αὐτούς 1 
αὐτοὺς 1 
αὐτοῖς 2 
αὐτοῦ 7 
αὐτόν 3 
αὐτός 2 
αὐτὰ 1 
αὐτὴν 5 
αὐτὸ 3 
αὐτὸν 12 
αὐτὸς 2 
αὐτὼ 1 
αὐτῆς 1 
αὐτῇ 2 
αὐτῶν 7 
αὐτῷ 11 
αὑτοῦ 6 
αὑτῶν 1 
αὕτη 13 
αὖ 4 
αὖθις 3 
βέβαιον 1 
βέλτιστα 1 
βέλτιστε 1 
βέλτιστον 1 
βέλτιστος 1 
βίᾳ 1 
βαρβάροις 1 
βελτίους 2 
βιῷ 1 
βλέποιμι 1 
βουλευσόμεθα 1 
βουλευόμεθα 1 
βουλευόμενοι 1 
βουλευώμεθα 2 
βουλεύσαιτο 1 
βουλόμενος 1 
βουλόμενός 1 
βουλῆς 1 
βούλει 5 
βούλεσθε 1 
βούλοιτο 1 
βούλομαι 2 
βούλωνται 1 
βούλῃ 2 
βραχέων 1 
γ 4 
γάρ 12 
γέ 1 
γέγονέ 1 
γέγονε 1 
γέγονεν 1 
γένηται 2 
γένοιο 1 
γένοιτο 2 
γένῃ 1 
γίγνεται 2 
γε 23 
γεγόνασιν 1 
γελοῖοι 1 
γενέσθαι 12 
γενναιοτάτους 1 
γενόμενον 1 
γεωργικά 1 
γεωργική 1 
γεωργοὶ 1 
γεωργοῦμεν 1 
γεωργῶν 1 
γιγνόμενον 1 
γιγνώσκετε 1 
γοῦν 1 
γράμματά 1 
γυμναζομένων 1 
γυμνασάμενός 1 
γυμναστικὴ 1 
γυναικῶν 2 
γὰρ 28 
γῆν 1 
γῆς 1 
δ 9 
δέ 13 
δέομαι 1 
δέῃ 1 
δή 8 
δήπου 1 
δαιμονίου 5 
δαιμόνιον 2 
δεδιότι 1 
δεινοὶ 1 
δεινοὺς 2 
δεινὸς 2 
δεῖ 2 
δεῖν 1 
δεῦρο 1 
δημιουργοὺς 1 
δημιουργὸν 1 
δημιουργῶν 2 
δημοτῶν 2 
δι 1 
διακωλύει 1 
διαλέγεσθαι 1 
διαλιπὼν 1 
διαπυθώμεθα 1 
διαπυνθανομένους 1 
διαταράττουσιν 1 
διατρίβοντα 1 
διατρίβουσιν 1 
διατρίβων 1 
διαφέρουσιν 1 
διαφθαρῇ 1 
διαφθεῖραι 1 
διαφθορᾶς 1 
διδασκάλου 1 
διεκώλυόν 1 
διελέχθη 1 
διεπράξατο 1 
διότι 1 
διὰ 4 
δοκεῖ 11 
δοκεῖς 4 
δοκούντων 1 
δοκῶ 1 
δράσομεν 1 
δύναμαι 1 
δύναμις 3 
δύναται 1 
δύσκολος 1 
δύσκολός 1 
δὲ 50 
δὴ 10 
δῆλον 1 
δῆτα 2 
εἰ 28 
εἰδέναι 1 
εἰδότων 1 
εἰδὼς 2 
εἰκός 1 
εἰκὸς 1 
εἰμι 2 
εἰπέ 1 
εἰπεῖν 4 
εἰπόντα 1 
εἰπών 1 
εἰπὲ 3 
εἰπὼν 1 
εἰς 10 
εἰσίν 1 
εἰσιν 3 
εἰσὶν 2 
εἰωθὸς 1 
εἴ 4 
εἴη 3 
εἴην 3 
εἴης 1 
εἴπερ 3 
εἴποις 1 
εἴπω 1 
εἴρηκά 1 
εἴρηκα 1 
εἴτε 4 
εἶ 2 
εἶμι 1 
εἶναι 16 
εἶπε 2 
εἶπεν 6 
εἶπον 3 
εἶτ 2 
εὐδοκιμήσεις 1 
εὐεργετῇς 1 
εὐθὺ 2 
εὐθὺς 1 
εὐξαίμην 1 
εὐχαῖσί 1 
εὖ 1 
ζεύγους 1 
ζητεῖ 1 
ζητεῖν 1 
ζητῶ 1 
ζωγράφος 1 
ζωγράφους 1 
ζῷα 1 
θαυμάζεις 1 
θαυμάζω 2 
θαυμάσιον 1 
θείᾳ 1 
θειοτέρου 1 
θεούς 2 
θεραπεία 1 
θεριζόντων 1 
θεὸς 1 
θεῖον 1 
θεῷ 1 
θυσίαις 1 
κάμνοντες 1 
κάτειπε 1 
κίνδυνον 1 
καί 3 
καθοίμην 1 
κακῶς 1 
καλεῖς 1 
καλοῦ 1 
καλόν 1 
καλὸν 3 
καλῶν 4 
καλῶς 1 
καμνόντων 1 
καταβαίνοντες 1 
καταγελάστως 1 
καταφρονεῖ 1 
κατείρηκέ 1 
κατελάμβανε 1 
κατεῖχον 1 
κατὰ 2 
καὶ 173 
κιθαρίζειν 1 
κιθαριστάς 1 
κινδυνεύει 2 
κοινῇ 1 
κράτιστον 1 
κυβερνητικήν 1 
κυβερνητικὴ 1 
κυβερνῶσιν 2 
κἀγαθῶν 3 
κἂν 3 
κἄπειτα 1 
λέγε 1 
λέγει 5 
λέγειν 9 
λέγεις 11 
λέγεταί 1 
λέγοντός 2 
λέγω 4 
λέληθεν 1 
λαβεῖν 1 
λαθεῖν 1 
λαθών 1 
λεγόμενα 1 
λόγοις 2 
λόγος 1 
λόγους 2 
μάγειροι 1 
μάθημα 1 
μάλιστ 1 
μάλιστα 5 
μάντεις 1 
μάρτυρα 1 
μάρτυρας 1 
μάχεταί 1 
μέλει 1 
μέλλοι 1 
μέλλω 2 
μέλλων 2 
μέμφοιτο 1 
μέμφῃ 2 
μέντοι 6 
μή 6 
μαγείρων 1 
μαθήματος 1 
μαθημάτων 1 
μαθόντι 1 
μακαρίων 1 
μανθάνειν 2 
μανθάνω 1 
μαρτύρων 1 
με 7 
μεγάλη 1 
μεγίστας 1 
μειρακίσκος 1 
μειρακίῳ 1 
μετ 5 
μεταξὺ 1 
μετατίθεμαι 1 
μετὰ 3 
μεῖζον 1 
μηδαμῶς 1 
μηδενὶ 1 
μηδενὸς 1 
μηδὲν 2 
μηκέτι 2 
μιαρέ 1 
μικρὸν 1 
μισθόν 1 
μοίρᾳ 1 
μοι 23 
μου 1 
μουσικὴ 1 
μόνον 2 
μόνω 1 
μὰ 5 
μὲν 36 
μὴ 10 
μὴν 1 
μᾶλλον 9 
μῶν 1 
νέους 1 
νέων 1 
ναί 14 
ναὶ 2 
νεανίσκῳ 1 
νεωστὶ 1 
νικήσω 1 
νικᾶν 1 
νοῦν 2 
νυνί 1 
νυνὶ 3 
νὴ 3 
νῦν 12 
ξεόντων 1 
οἰκήματι 3 
οἰκίᾳ 1 
οἰκείοις 2 
οἰκείων 1 
οἰκειότατα 1 
οἰοίμην 1 
οἰόμεθα 2 
οἱ 12 
οἳ 4 
οἴει 4 
οἴομαι 1 
οἴχεται 1 
οἵῳ 1 
οἶδ 1 
οἶδα 2 
οἶδεν 2 
οἶμαι 5 
οἶσθα 4 
οἷ 1 
οἷοί 1 
οἷοίπερ 1 
οἷον 4 
οἷς 4 
οἷόν 2 
οἷός 7 
οὐ 26 
οὐδ 1 
οὐδέ 1 
οὐδένα 1 
οὐδέποτε 1 
οὐδέτερος 1 
οὐδενὶ 1 
οὐδενὸς 2 
οὐδὲν 8 
οὐκ 25 
οὐκέτι 2 
οὐκοῦν 5 
οὐχ 5 
οὐχὶ 1 
οὑτωσὶ 1 
οὓς 1 
οὔ 4 
οὔκ 3 
οὕς 1 
οὕτω 7 
οὕτως 3 
οὖν 31 
οὗ 6 
οὗτοί 1 
οὗτοι 1 
οὗτος 6 
οὗτός 2 
πάλαι 5 
πάλιν 1 
πάμπολυ 1 
πάντα 3 
πάντες 1 
πάντων 5 
πάνυ 12 
πάτερ 2 
πέμπειν 1 
πέμποι 1 
πέμποιμεν 1 
πέμποις 1 
πέμψας 1 
πίνετε 1 
παίζεις 1 
παίζων 1 
παιδείας 1 
παιδεύειν 1 
παιδεύεσθαι 1 
παιδοποιίαν 1 
παιδὸς 1 
παλαίειν 2 
παλαισταὶ 1 
παντάπασί 1 
παρ 10 
παρά 1 
παρέξομαι 1 
παρέχει 1 
παρέχειν 1 
παρέχοι 1 
παραδοῦναι 1 
παραμυθεῖσθαι 1 
παραμυθούμενος 1 
παραμόνιμον 1 
παρασκευάσασθαι 1 
παραχρῆμα 2 
παρείκῃ 1 
παρεγένετο 2 
παρεληλυθότα 1 
παρεπόμενον 1 
παρεφάνης 1 
παροῦσα 1 
παρὰ 4 
πατέρα 3 
πατέρων 1 
πατρί 1 
πατρὶ 3 
πατὴρ 1 
παῖ 1 
πείθεσθαι 2 
πείθουσι 1 
πείθουσιν 1 
πειρασόμεθα 1 
πειρῶ 1 
πεπαίδευνται 1 
πεπαιδευμένον 1 
περί 1 
περὶ 12 
πεῖραν 1 
πεῖσαι 1 
πλήν 2 
πλείστων 1 
πλεῖστον 1 
πλοίων 1 
πλουσιωτάτους 1 
πλοῖα 1 
ποίησαι 2 
ποι 1 
ποιήσει 2 
ποιεῖν 2 
ποιητής 1 
ποιούντων 1 
ποιοῦμαι 1 
ποιῆσαι 1 
ποιῶμεν 1 
ποιῶν 2 
πολίτην 1 
πολιτικοὺς 1 
πολιτικὰ 4 
πολιτικῶν 2 
πολιτῶν 3 
πολλάκις 3 
πολλαῖς 1 
πολλοί 1 
πολλοὶ 1 
πολλοῖς 5 
πολλὰ 1 
πολλὰς 1 
πολλὴ 1 
πολλῶν 2 
πολὺ 6 
ποτε 5 
που 1 
πού 1 
ποῖα 1 
πράγματα 2 
πράξειν 1 
πράττειν 2 
πραγμάτων 1 
πρεσβυτέρων 1 
πρεσβύτερος 1 
πριζόντων 1 
προαιρεῖσθαι 1 
προγεγονότων 1 
προθυμοῦ 1 
προσήκει 1 
προσαγορεύωμεν 1 
προσδέξασθαι 1 
προσκατατιθέντας 1 
προσομιλοῦντας 1 
προσχρησαίμεθα 1 
προτεραίᾳ 1 
προτρέπει 1 
προύλιπεν 1 
προῖκα 2 
πρός 2 
πρότερον 1 
πρὶν 3 
πρὸ 1 
πρὸς 13 
πρᾶξαι 1 
πρῶτον 3 
πυθέσθαι 1 
πυνθάνου 1 
πόλει 9 
πόλεις 1 
πόλεσιν 1 
πόλεως 1 
πόρρω 1 
πότερον 5 
πώποτε 1 
πᾶσα 1 
πῶλος 1 
πῶς 1 
σέ 4 
σαυτῷ 1 
σε 11 
σεμνύνεσθαι 1 
σημαίνει 2 
σημείου 1 
σημεῖον 2 
σκυτοτόμων 1 
σκώπτεις 1 
σμικροῦ 1 
σμικρόν 2 
σμικρὸν 1 
σοι 18 
σου 7 
σοφία 6 
σοφίαν 4 
σοφίας 3 
σοφιστῶν 2 
σοφοί 1 
σοφοὶ 5 
σοφοὺς 2 
σοφὸν 2 
σοφὸς 11 
σοφῶν 10 
σοὶ 5 
σοῦ 2 
σπειρόντων 1 
σπεύδει 1 
σπουδάζοι 1 
στάδιον 1 
σταδιοδρομῶν 1 
στοὰν 1 
στρατεία 1 
στρατείαν 1 
στρατευσόμενος 1 
στρατιᾶς 1 
στρατοπέδου 1 
συγγενέσθαι 2 
συγγενόμενος 1 
συγγενόμενός 1 
συλλάβηται 1 
συμβουλευόμενος 1 
συμβουλεύειν 1 
συμβουλεύσασθαι 1 
συμβουλεύων 1 
συμβουλεύῃ 1 
συμβουλὴ 1 
συμπάντων 3 
συμποσίου 1 
συνέβη 1 
συνέσται 1 
συνδιατρίβειν 2 
συνδιατριβόντων 1 
συνείην 1 
συνεγένοντο 1 
συνεσόμεθα 1 
συνεῖναι 7 
συνιστάναι 1 
συνομολογήσωμεν 1 
συνουσία 1 
συνουσίαν 3 
συνουσίας 7 
συνουσίᾳ 7 
συνόντας 1 
συνόντες 1 
συνών 1 
συστήσομέν 1 
συστήσω 1 
συστῆσαι 1 
σφαλερὰ 1 
σφόδρα 1 
σχολάζων 1 
σχολή 1 
σχολήν 1 
σύ 3 
σὲ 4 
σὸν 1 
σὺ 20 
σῇ 1 
τ 6 
τά 1 
τέ 2 
τέχνην 1 
τέως 1 
τί 37 
τίνα 5 
τίνας 1 
τίνος 4 
τίνων 1 
τίς 6 
ταυτί 1 
ταχύ 1 
ταχὺ 1 
ταύτην 4 
ταύτης 4 
ταὐτὰ 1 
ταὐτὸν 1 
ταῦτ 1 
ταῦτα 12 
τε 29 
τεκμαίρομαι 1 
τεκτονική 1 
τεκτόνων 1 
τελέσαι 1 
τι 12 
τιμᾷ 1 
τινα 1 
τινας 1 
τινες 1 
τινι 2 
τινος 2 
τινός 1 
τινὰ 1 
τινὰς 4 
τινὶ 2 
τινὸς 2 
τινῶν 1 
τις 5 
τισὶν 2 
τοίνυν 2 
τοιαύτη 1 
τοιαύτης 1 
τοιαῦτα 2 
τοιούτου 1 
τοιούτων 1 
τοιοῦτος 1 
τορνευόντων 1 
του 1 
τουτονί 1 
τουτονὶ 2 
τουτουΐ 1 
τούσδε 1 
τούτοις 5 
τούτου 10 
τούτους 4 
τούτων 19 
τούτῳ 7 
τοὐναντίον 1 
τοὺς 18 
τοῖς 4 
τοῦ 16 
τοῦτ 1 
τοῦτο 15 
τοῦτον 7 
τοῦτό 2 
τρίτον 1 
τροφὴ 1 
τρυγώντων 1 
τρυπώντων 1 
τρόπον 1 
τρόπῳ 1 
τυγχάνει 1 
τυγχάνεις 1 
τυγχάνω 2 
τυράννους 1 
τυραννεῖν 1 
τυραννικά 1 
τυραννικῆς 1 
τυραννοδιδασκάλου 1 
τό 2 
τόνδε 1 
τότε 1 
τύραννοι 4 
τύραννος 5 
τύχω 1 
τύχῃ 1 
τἆλλα 2 
τὰ 18 
τὰς 5 
τὴν 12 
τὶ 2 
τὸ 21 
τὸν 21 
τῆς 13 
τῇ 15 
τῇδε 1 
τῳ 3 
τῶν 66 
τῷ 11 
φέρε 1 
φίλον 1 
φίλων 1 
φαίη 3 
φαίνεσθαι 1 
φαίνεται 1 
φαίνονται 1 
φασιν 1 
φαυλότητι 1 
φαύλης 1 
φεύγοντα 1 
φεύγω 1 
φησι 1 
φησιν 1 
φθονεῖς 1 
φοβερῶν 1 
φοβεῖ 1 
φοβοῦ 1 
φοβοῦμαι 2 
φράσω 2 
φροντίδων 1 
φυτείαν 1 
φυτευθὲν 1 
φυτευόντων 1 
φυτεύειν 1 
φυτεῦσαι 1 
φυτοῖς 1 
φυτὰ 1 
φυόμενα 1 
φωνή 5 
φωνὴ 1 
φόβῳ 1 
φύντος 1 
φῂς 4 
φῄς 1 
χάριν 1 
χαλεπαίνειν 1 
χαλεπὴ 1 
χαριεστάτων 1 
χαρισώμεθα 1 
χαριῇ 1 
χείρους 1 
χείρων 1 
χοροῖς 1 
χρή 1 
χρήματα 1 
χρήσαιο 1 
χρήσηται 1 
χρημάτων 1 
χρησμῳδοί 1 
χρωμένους 1 
χρόνον 3 
χρόνῳ 2 
χρώμεθα 1 
χρὴ 1 
χρῆμα 1 
χρῆναι 1 
χρῶνται 2 
χρῷο 1 
ἀγαθὸν 1 
ἀγαθὸς 1 
ἀγεννής 1 
ἀγωνίαν 1 
ἀδελφὸν 2 
ἀεί 1 
ἀεὶ 2 
ἀκήκοα 1 
ἀκήκοας 2 
ἀκοντίοις 1 
ἀκοντιστικοὺς 1 
ἀκοντιστικὰ 1 
ἀκούσεσθον 1 
ἀκούω 1 
ἀκοῦσαι 1 
ἀκόντια 1 
ἀληθέστατα 1 
ἀληθὲς 1 
ἀλλ 14 
ἀλλά 2 
ἀλλήλοις 1 
ἀλλοτρίοις 2 
ἀλλὰ 19 
ἀμαθία 1 
ἀμφοτέρων 1 
ἀνέστη 1 
ἀνίστατο 1 
ἀνακοινούμενος 1 
ἀνακοινῶται 1 
ἀναλίσκειν 1 
ἀναλώσεις 1 
ἀναστῇς 1 
ἀνδράποδον 1 
ἀνδρός 1 
ἀνδρὸς 1 
ἀνδρῶν 6 
ἀνερωτῶν 1 
ἀνθρώποις 1 
ἀνθρώπους 2 
ἀνθρώπων 7 
ἀνθρώπῳ 1 
ἀνιστάμενος 1 
ἀντείπῃς 1 
ἀνόητος 1 
ἀνώνυμός 1 
ἀξιοῖς 1 
ἀξιῶν 1 
ἀπ 1 
ἀπαλλάξετε 1 
ἀπεκρίνατο 2 
ἀπεκρίνω 2 
ἀπεχθείας 1 
ἀπιστῆσαι 1 
ἀπιὼν 1 
ἀποθανεῖσθαι 1 
ἀποθανούμενος 4 
ἀποκρίνασθαι 1 
ἀποκτείνας 1 
ἀποκτενοῦντες 1 
ἀπολείποντας 1 
ἀπομνημονεύοντες 1 
ἀποπειραθῆναι 1 
ἀπορεῖ 1 
ἀποτρέπει 1 
ἀποτροπήν 1 
ἀποχωρήσωμεν 1 
ἀπόσχωνται 1 
ἀπὸ 2 
ἀρέσκοιτο 1 
ἀργύριον 3 
ἀρξάμενον 1 
ἀρχήν 1 
ἀρχομένου 1 
ἀρχὰς 1 
ἀρχῆς 1 
ἀσκήσειν 1 
ἀσκήσεως 1 
ἀσκεῖν 1 
ἀσπάζῃ 1 
ἀσφαλέστερον 1 
ἀσχολία 1 
ἀτιμάζοι 1 
ἀτοπώτεροι 1 
ἀφικόμενος 2 
ἁλοώντων 1 
ἁπάντων 1 
ἁπτόμενος 1 
ἂν 42 
ἃ 2 
ἄλλα 2 
ἄλλαις 1 
ἄλλη 1 
ἄλλην 2 
ἄλλης 2 
ἄλλο 6 
ἄλλοι 4 
ἄλλοις 1 
ἄλλον 2 
ἄλλοσε 3 
ἄλλου 1 
ἄλλους 3 
ἄλλων 2 
ἄλλως 1 
ἄλλῳ 6 
ἄν 6 
ἄνδρες 1 
ἄνευ 2 
ἄνθρωποι 2 
ἄνθρωπος 1 
ἄξιοι 1 
ἄξιον 1 
ἄπιστον 1 
ἄρα 3 
ἄρξαι 1 
ἄρξαντα 1 
ἄρχειν 10 
ἄρχεσθαι 1 
ἄρχοις 1 
ἄρχομεν 1 
ἄρχοντα 3 
ἄσκει 1 
ἄστυ 1 
ἄττα 2 
ἅμα 3 
ἅνθρωπος 1 
ἅπαν 1 
ἅπερ 3 
ἅρματα 1 
ἆρ 3 
ἆρά 2 
ἆρα 3 
Ἀγαμέμνονα 1 
Ἀθηναίοις 1 
Ἀθηναίων 1 
Ἀκραγαντῖνος 1 
Ἀμφίλυτος 1 
Ἀναγυρασίων 1 
Ἀνακρέων 1 
Ἀριστείδης 2 
Ἀριστείδου 1 
Ἀρχέλαον 1 
Ἄργει 1 
ἐάν 1 
ἐβουλόμην 2 
ἐβούλου 1 
ἐγένετο 4 
ἐγένετό 1 
ἐγεγόνει 1 
ἐγκρατεῖς 1 
ἐγώ 12 
ἐγὼ 23 
ἐδίωκον 1 
ἐδεόμην 1 
ἐδιδάξατό 1 
ἐδόκουν 1 
ἐζήλωκεν 1 
ἐθέλει 2 
ἐθέλειν 2 
ἐθέλεις 2 
ἐθέλοις 2 
ἐθέλοντα 1 
ἐθέλῃ 1 
ἐκ 3 
ἐκείνη 1 
ἐκείνην 1 
ἐκείνων 2 
ἐκεῖνοι 1 
ἐκεῖνον 1 
ἐκεῖνός 1 
ἐκπλέων 1 
ἐκπλεῖν 1 
ἐκποδὼν 1 
ἐλευθερίου 1 
ἐλθὼν 1 
ἐλλείπειν 1 
ἐλλόγιμοι 1 
ἐλᾶν 1 
ἐμέ 1 
ἐμέμφου 2 
ἐμαυτοῦ 2 
ἐμοὶ 11 
ἐμοῦ 16 
ἐμὰ 1 
ἐμὲ 7 
ἐμὴν 1 
ἐμὸν 1 
ἐμῶν 1 
ἐν 23 
ἐναντίον 2 
ἐναντιοῦται 1 
ἐνδεὴς 1 
ἐνθάδε 1 
ἐννοῶ 1 
ἐνορᾷ 1 
ἐνταῦθα 1 
ἐντύχῃ 1 
ἐξ 4 
ἐξαίφνης 1 
ἐξαναστῆναι 1 
ἐξαρκεῖ 1 
ἐξεπίτηδες 1 
ἐξερρύηκε 1 
ἐξευρεῖν 1 
ἐξηγῶνται 1 
ἐξορμῇ 1 
ἐπ 1 
ἐπέσχε 1 
ἐπίσταμαι 1 
ἐπίστασθαι 1 
ἐπίσταται 1 
ἐπαίδευσεν 1 
ἐπαγγέλλονται 1 
ἐπεδίδουν 2 
ἐπεδεδώκει 1 
ἐπεθύμεις 1 
ἐπειδὰν 2 
ἐπειδὴ 6 
ἐπεὶ 6 
ἐπιβουλήν 1 
ἐπιδιδόασιν 2 
ἐπιδιδόντων 1 
ἐπιδώσεις 1 
ἐπιθυμία 1 
ἐπιθυμεῖ 7 
ἐπιθυμεῖν 7 
ἐπιθυμεῖς 4 
ἐπιθυμῶ 1 
ἐπιθυμῶν 4 
ἐπιμεληθῆναί 1 
ἐπιμεληθῆναι 1 
ἐπιστάμεθα 7 
ἐπιστάμενος 1 
ἐπιστήμης 1 
ἐπιστήμονας 2 
ἐπιστήμονες 1 
ἐπισχεῖν 1 
ἐπιτηρήσας 1 
ἐποίησας 1 
ἐπωνυμίαν 2 
ἐπὶ 3 
ἐρεῖ 1 
ἐρωτικῶν 1 
ἐρωτώντων 1 
ἐρωτῶντος 1 
ἐρῶ 1 
ἐς 2 
ἐσπουδακέναι 1 
ἐστί 1 
ἐστίν 3 
ἐστιν 7 
ἐστὶν 1 
ἐτύγχανε 1 
ἐτύγχανες 1 
ἐτύγχανον 1 
ἐχόμενός 1 
ἐὰν 6 
ἐᾷ 1 
ἑαυτοῦ 1 
ἑκάστοτε 3 
ἑκόντων 1 
ἑτέρου 1 
ἔασον 1 
ἔγωγε 12 
ἔδοξέ 1 
ἔθου 1 
ἔλαττον 1 
ἔλεγον 2 
ἔμαθον 1 
ἔμβραχυ 1 
ἔμοιγε 5 
ἔμπροσθέν 1 
ἔμπροσθεν 1 
ἔξεστί 1 
ἔξεστι 1 
ἔξεστιν 2 
ἔοικέν 2 
ἔοικε 1 
ἔπαθεν 1 
ἔπειτα 4 
ἔπεμπεν 1 
ἔπος 1 
ἔρεσθε 1 
ἔροιτό 1 
ἔρχομαι 1 
ἔσεσθαι 4 
ἔσθ 1 
ἔσομαι 1 
ἔσται 1 
ἔστι 6 
ἔστιν 7 
ἔτι 5 
ἔφη 12 
ἔφην 4 
ἔχει 3 
ἔχειν 3 
ἔχεις 2 
ἔχοις 1 
ἔχοντα 1 
ἔχουσι 1 
ἔχω 1 
ἔχων 2 
ἕνεκα 3 
ἕξις 1 
ἕρμαιον 1 
ἕτερα 1 
ἕτοιμον 1 
ἕτοιμός 1 
Ἐφέσου 1 
Ἑλληνίσιν 1 
ἠνάγκασα 1 
ἠπιστάσθην 1 
ἠρόμεθα 3 
ἠσπάσατό 1 
ἡ 19 
ἡγησαίμην 1 
ἡγούμενοι 1 
ἡγοῦμαι 2 
ἡγῇ 1 
ἡλικιωτῶν 2 
ἡμεδαπὸς 1 
ἡμετέρα 1 
ἡμεῖς 2 
ἡμᾶς 2 
ἡμῖν 9 
ἡμῶν 2 
ἡνίκα 2 
ἡνιοχεία 1 
ἡνιοχικήν 1 
ἡτισοῦν 1 
ἢ 27 
ἣ 1 
ἣν 2 
ἤ 1 
ἤδη 4 
ἤθελον 1 
ἤσκει 1 
ἥκω 1 
ἥκων 1 
ἥξω 1 
ἦ 6 
ἦν 6 
ἦρξας 1 
ἦρχεν 2 
ἦσαν 1 
ἧι 2 
ἧς 6 
ἧττον 1 
Ἡροσκαμάνδρου 1 
ἰέναι 2 
ἰατρικὴ 1 
ἰδιολογήσασθαι 1 
ἰδιωτῶν 2 
ἰδὼν 1 
ἰόντες 1 
ἱερά 1 
ἱεροπρεπές 1 
ἱερὸν 1 
ἱκανῶς 1 
ἱππεύς 1 
ἱππικούς 1 
ἱππικὰ 1 
ἴοι 1 
ἴσως 4 
ἴωμεν 1 
ἵνα 4 
ἵπποι 1 
ἵππων 1 
Ἰωνίας 1 
Ἱππίαν 1 
Ἱππίας 1 
ὀλίγον 1 
ὀλίγῳ 3 
ὀνομάζειν 1 
ὀρθότατον 1 
ὀρθῶς 3 
ὁ 21 
ὁμοῦ 1 
ὁμότεχνος 1 
ὁντιναοῦν 1 
ὁντινοῦν 1 
ὁπόθεν 2 
ὁπότε 5 
ὁρᾷς 2 
ὁρῴην 1 
ὁτουοῦν 1 
ὁτῳοῦν 1 
ὃ 1 
ὃς 2 
ὄνομά 1 
ὄνομα 7 
ὄντα 1 
ὄντας 2 
ὄντες 1 
ὅδε 1 
ὅθεν 1 
ὅθι 1 
ὅμως 1 
ὅπερ 1 
ὅποι 2 
ὅπως 1 
ὅρα 1 
ὅς 3 
ὅσοι 2 
ὅσον 1 
ὅστις 4 
ὅταν 1 
ὅτε 1 
ὅτι 22 
ὅτου 4 
ὅτῳ 2 
ὑέος 2 
ὑεῖ 1 
ὑεῖς 2 
ὑμεῖς 1 
ὑμῖν 3 
ὑμῶν 2 
ὑπ 1 
ὑπέρ 1 
ὑπεδέξατο 1 
ὑπολαμβάνω 1 
ὑπὲρ 4 
ὑπὸ 2 
ὑόν 1 
ὑὸν 3 
ὑὸς 2 
ὕστερον 1 
ὠγαθέ 2 
ὠφελήσειν 1 
ὠφελίαν 1 
ὠφελίας 1 
ὠφελεῖν 1 
ὠφεληθήσομαι 1 
ὠφεληθῆναι 2 
ὠφελοῦνται 1 
ὠφελοῦσιν 1 
ὠφελῆσαι 2 
ὡρμᾶτο 1 
ὡς 14 
ὢν 3 
ὥς 1 
ὥσπερ 7 
ὥστε 3 
ὦ 37 
ὦμεν 1 
ὦσιν 2 
ὧν 8 
ᾀδόντων 1 
ᾆσμα 1 
ᾔει 2 
ᾔσθησαι 1 
ᾖ 2 
ᾖς 1 
ᾗ 15 
ᾠήθη 1 
ᾠήθης 1 
ᾤου 1 
ᾤχετο 2 
ᾧ 2 
ῥηθέντα 1 
ῥᾴστη 1 
ῥᾷστον 1 
† 2 

Powered by PhiloLogic