Plato, Minos (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Min.].

Word Count

Total Words: 2871 Total Unique Words: 1041.
Sorted by words [sort by frequencies].

11 1 
144 1 
179 1 
19 1 
569 1 
fr 1 
hes 1 
hom 2 
od 2 
· 30 
Διός 4 
Διὶ 2 
Διὸς 11 
Εὐρώπης 1 
Ζεὺς 1 
Ζηνὸς 1 
Θέσπιδος 1 
Καρχηδόνι 1 
Καρχηδόνιοι 1 
Κνωσὸς 1 
Κρήτη 1 
Κρήτην 2 
Κρήτης 2 
Κρήτῃ 1 
Κρητῶν 1 
Κρόνῳ 1 
Κρῆτες 2 
Λακεδαίμων 1 
Λακεδαιμονίους 1 
Λακεδαιμόνιοι 1 
Λυκαίᾳ 2 
Λυκοῦργον 1 
Μίνω 6 
Μίνων 8 
Μίνως 9 
Μίνῳ 1 
Μαρσύας 1 
Νεκυίᾳ 1 
Πέρσαις 2 
Σωκράτης 1 
Σώκρατες 8 
Τάλως 1 
Τάλῳ 1 
Φρυνίχου 1 
Φρύξ 1 
αἰσθήσει 3 
αἰσχρά 2 
αἰσχρόν 1 
αἰσχρὰ 2 
αἰσχυνθεῖμεν 1 
αἱ 1 
αἴσχιστον 1 
αὐλήματα 1 
αὐλητικοῖς 1 
αὐλητικώτατος 1 
αὐλητοῦ 1 
αὐτίκα 1 
αὐταῖς 3 
αὐτοὶ 1 
αὐτοὺς 2 
αὐτοῖς 7 
αὐτοῦ 4 
αὐτό 1 
αὐτὰ 1 
αὐτὴν 1 
αὐτὸ 7 
αὐτὸν 1 
αὐτὸς 1 
αὐτῇ 1 
αὐτῶν 7 
αὐτῷ 6 
αὑτοῖς 2 
αὑτοῦ 2 
αὑτῶν 2 
αὔξων 1 
αὕτη 3 
αὖ 3 
βάρβαροι 2 
βέλτιον 1 
βέλτιστα 1 
βέλτιστε 3 
βέλτιστοι 1 
βαρβάρους 1 
βαρβάρων 1 
βαρύτερα 2 
βασίλευε 2 
βασίλευεν 1 
βασιλέων 2 
βασιλέως 1 
βασιλήων 1 
βασιλεύτατος 1 
βασιλικοί 1 
βασιλικός 1 
βασιλικὴν 1 
βασιλικῇ 1 
βασιλῆς 1 
βελτίω 1 
βουκόλου 1 
βουσί 1 
βούλει 3 
βούλεται 3 
βούλῃ 1 
βραχέων 2 
γάρ 10 
γέ 2 
γέγονεν 2 
γένετο 1 
γένηται 1 
γέρας 1 
γίγνεται 1 
γε 17 
γεγονέναι 1 
γεγραμμένους 1 
γεγόνασιν 1 
γεωργικοὶ 1 
γεωργικὰ 1 
γεωργός 1 
γεωργὸς 1 
γνῶναι 1 
γραμματείοις 1 
γυμνάζων 1 
γὰρ 20 
γῇ 2 
δ 13 
δέ 5 
δή 4 
δήπου 2 
δίκαια 6 
δίκαιοι 3 
δίκαιον 1 
δασμοὺς 1 
δεύτεροι 1 
δεύτερον 1 
δεῖ 1 
δηλούσῃ 3 
δηλοῖ 1 
δηλώσει 1 
δημοτερπέστατόν 1 
δι 3 
διαγιγνώσκειν 1 
διαθεώμεθα 1 
διακοσμήσεώς 1 
διανέμει 1 
διανέμων 2 
διανεῖμαι 2 
διανοεῖσθαι 1 
διανομαὶ 2 
διανοοῦνται 1 
διαφέρει 3 
δικάζοντα 2 
δικαίων 1 
δικαιοσύνη 1 
δικαιοσύνῃ 1 
δικαστηρίοις 1 
δικαστὴς 1 
διοικήσεως 1 
διοικεῖν 1 
διὰ 7 
δοκεῖ 9 
δοκεῖς 1 
δοκοῦμεν 1 
δοκοῦσί 1 
δοκοῦσι 1 
δόγμα 4 
δόγματα 2 
δόξα 5 
δόξαν 2 
δύναμαι 1 
δύνανται 2 
δὲ 51 
δὴ 11 
δῆλον 1 
δῆτ 1 
δῆτα 2 
εἰ 13 
εἰδυίας 1 
εἰδόσιν 1 
εἰδότας 1 
εἰδῶσι 1 
εἰκότα 1 
εἰπέ 1 
εἰπεῖν 4 
εἰρηκέναι 1 
εἰρημένον 1 
εἰς 11 
εἰσί 1 
εἰσίν 3 
εἰσιν 6 
εἰσόμεθα 1 
εἰσὶν 3 
εἴ 3 
εἴη 2 
εἴπερ 1 
εἴποιμεν 1 
εἴπῃς 1 
εἴρηκε 1 
εἴτε 1 
εἶεν 1 
εἶναι 26 
εἷς 1 
εὐδαιμονεῖ 1 
εὐδόκιμον 1 
εὐλαβήσῃ 1 
εὐλαβεῖσθαι 1 
εὐλογοῦντες 1 
εὐρυχωρία 1 
εὑρέσει 1 
εὑρήσεις 1 
εὑρίσκεται 1 
εὑρισκόμενα 1 
εὔθυνε 1 
εὕρεσίς 1 
εὕρεσιν 1 
εὕρημα 1 
εὖ 1 
ζητεῖν 1 
θέλεις 1 
θαυμαστόν 1 
θαυμαστός 1 
θείοις 1 
θείους 1 
θειότατά 1 
θεοὶ 1 
θεοὺς 1 
θεός 1 
θεῖα 2 
θεῶν 1 
θνητῶν 1 
θυσίας 1 
θύειν 1 
θύουσιν 2 
κάλλιστον 1 
κάτω 1 
κήπων 2 
καίτοι 2 
κακηγοροῦντες 1 
κακοδοξότερος 1 
καλά 1 
καλεῖς 1 
καλοῦ 1 
καλοῦσι 1 
καλὰ 4 
καλῶς 4 
καμνόντων 1 
κατ 1 
κατά 1 
κατάδηλον 2 
καταφαίνεται 1 
κατεσκέδασται 1 
κατὰ 8 
καὶ 144 
κηπουρικοὶ 1 
κηπουρικόν 1 
κηπουροί 1 
κηπουρῶν 1 
κιθαριστοῦ 1 
κινδυνεύει 1 
κινεῖ 1 
κοινὸν 1 
κοινῇ 1 
κουφότερα 2 
κράτιστος 2 
κρουμάτων 1 
κώμας 1 
λέγει 2 
λέγεις 11 
λέγεται 3 
λέγουσιν 2 
λέγω 3 
λέγων 1 
λέγῃς 1 
λέληθεν 1 
λίθος 2 
λίθου 1 
λίθους 1 
λαῶν 1 
λεγόμενα 3 
λοιπά 1 
λόγοι 1 
λόγοις 2 
λόγον 1 
λόγος 2 
λόγων 1 
λόγῳ 3 
μάγειροι 1 
μάλιστα 2 
μάντεις 1 
μέγα 1 
μέγιστον 1 
μέθην 1 
μέλει 1 
μέλη 1 
μέλλῃς 1 
μέν 1 
μένει 1 
μέντοι 3 
μή 2 
μαγείρων 1 
μαγειρικοί 1 
μαγειρικοὶ 1 
μαγειρικὸν 1 
μαθησόμενος 1 
μαθόντες 1 
μακρῷ 1 
μανθάνειν 1 
μανθάνεται 1 
μανθανόμενα 1 
μαντικῇ 1 
με 1 
μεγάλη 1 
μεγάλου 2 
μετ 2 
μεταθήσονταί 1 
μεταπεμπόμενοι 1 
μεταπεττευόμενα 1 
μετατιθέμενοι 1 
μετὰ 1 
μηδέποτε 1 
μηδενί 1 
μιαρώτατον 1 
μνησθεὶς 1 
μοι 4 
μυρία 1 
μόνα 2 
μόνοι 1 
μόνον 1 
μὲν 27 
μὴ 12 
μὴν 3 
μᾶλλον 2 
μῦθον 1 
νέμειν 2 
ναί 26 
νεκροῦ 1 
νεμεσᾷ 1 
νεῖμαι 1 
νομίζεις 1 
νομίζεται 6 
νομίζομεν 1 
νομίζουσι 1 
νομίζουσιν 2 
νομίμου 1 
νομίμων 1 
νομεύς 1 
νομεὺς 5 
νομιζόμενα 4 
νομικώτατος 2 
νομοθέται 1 
νομοθέτην 1 
νομοθέτης 4 
νομοφύλακι 1 
νομῆς 1 
νοσώδη 1 
νυνδὴ 1 
νόμιμά 1 
νόμιμα 6 
νόμιμοι 3 
νόμιμον 3 
νόμιμος 1 
νόμοι 11 
νόμοις 10 
νόμον 5 
νόμος 24 
νόμου 3 
νόμους 5 
νόμων 2 
νόμῳ 3 
νῦν 3 
ξύλα 1 
οἰκήσεως 1 
οἰκίᾳ 1 
οἱ 40 
οἳ 1 
οἴομαί 1 
οἴονται 1 
οἴου 1 
οἵ 1 
οἵας 1 
οἵδε 1 
οἵοις 1 
οἵτινες 1 
οἶδα 1 
οἶμαι 1 
οἶνος 1 
οἶσθά 1 
οἶσθα 4 
οἷον 2 
οἷς 1 
οὐ 13 
οὐδ 3 
οὐδέν 1 
οὐδέπω 1 
οὐδαμοῦ 1 
οὐδὲ 3 
οὐδὲν 8 
οὐκ 20 
οὐκέτι 3 
οὐκοῦν 16 
οὐχ 7 
οὓς 3 
οὔ 5 
οὔκ 1 
οὔκουν 1 
οὔτ 1 
οὔτε 6 
οὕτω 3 
οὕτως 6 
οὖν 26 
οὖσιν 1 
οὗ 3 
οὗτοι 7 
οὗτος 6 
οὗτός 1 
πάλιν 1 
πάντα 2 
πάντες 1 
πάντων 2 
πάνυ 7 
παγκάλη 1 
παιδείαν 1 
παιδείᾳ 1 
παιδευθησόμενον 1 
παιδικὰ 1 
παιδιᾶς 1 
παιδοτρίβης 1 
παλαιοτάτοις 3 
παλαιὸν 2 
παλαιῶν 3 
πανταχοῦ 1 
παντοδαποὶ 1 
παρ 3 
παρὰ 4 
παυόμεθα 1 
παῖδα 1 
παῖδες 1 
πεισθῆναι 1 
πεπαιδεῦσθαι 2 
πεποίηκε 1 
πεποίηκεν 1 
περικτιόνων 1 
περιῄει 1 
περὶ 22 
πιθανώτεροί 1 
πλείστων 1 
πλείω 1 
πλεῖον 2 
πλὴν 1 
ποιήσεως 2 
ποιεῖ 2 
ποιεῖσθαι 1 
ποιηταὶ 2 
ποιητικῷ 1 
ποιμένα 1 
ποιμένες 1 
ποιμένος 1 
ποιμήν 1 
ποιοῦμεν 1 
ποιοῦντας 2 
ποιῶσιν 1 
πολέων 1 
πολίταις 2 
πολεμήσας 1 
πολιτικοί 1 
πολιτικὰ 1 
πολιτικὴν 1 
πολλαχοῦ 1 
πολλοὶ 2 
πολλὴ 3 
πολλὴν 1 
πολλῶν 1 
πολῖται 1 
πονηρά 1 
πονηροὺς 1 
πονηρός 2 
πονηρὰ 1 
πονηρὸν 1 
ποτε 4 
ποτὲ 1 
που 5 
πράγματα 1 
πραγμάτων 1 
προβάτοις 1 
προβάτων 1 
προμήθειαν 1 
προσφάττοντες 1 
προτέρᾳ 1 
πρόσθεν 1 
πρότεροι 1 
πρόχειρον 1 
πρὸ 2 
πρὸς 1 
πυνθανόμενός 1 
πόθεν 1 
πόλει 1 
πόλεις 1 
πόλεων 1 
πόλεως 7 
πόληες 1 
πόλιν 1 
πόλις 1 
πόνους 1 
πότερα 2 
πότερον 4 
πᾶν 1 
πᾶς 1 
πᾶσιν 1 
πῶς 4 
σαυτὸν 1 
σε 3 
σημαίνει 1 
σημεῖον 1 
σκέμμα 1 
σκευασίας 2 
σκόπει 2 
σκῆπτρον 3 
σοι 6 
σοφία 1 
σοφίᾳ 1 
σοφιστής 1 
σοφιστοῦ 1 
σοφοί 2 
σοφούς 1 
σπέρματα 2 
στρατηγόν 1 
συγγίγνεσθαι 1 
συγγιγνόμενον 1 
συγγράμμασι 1 
συγγράμματά 3 
συγγράμματα 4 
συγγράμματι 1 
συγγράφουσι 1 
συγγράψουσι 1 
συμβῶμεν 1 
συμπίνειν 1 
συμπαιστὴν 1 
συμποσίων 1 
συμπότην 1 
συνιστὰς 1 
συννομίζειν 1 
συνουσία 1 
συνουσιαστής 1 
συνουσιαστὴν 1 
σωφρονῇς 1 
σύ 3 
σύγγραμμα 1 
σύμπαντες 1 
σώματα 1 
σώματι 1 
σώματος 2 
σὺ 7 
σῴζει 1 
σῶμα 2 
τά 1 
τάχ 1 
τάχα 1 
τέχνη 2 
τέχνην 1 
τέχνης 1 
τί 18 
τίνες 2 
τίνι 3 
τίνος 3 
τίνων 3 
τίς 8 
ταύτης 1 
ταύτῃ 2 
ταὐτά 1 
ταὐτόν 1 
ταὐτὰ 5 
ταῖς 1 
ταῦτά 2 
ταῦτα 13 
τε 23 
τεθῇ 1 
τεκμηρίῳ 1 
τελεῖν 1 
τι 3 
τιμωρούμεθα 1 
τινί 1 
τινα 1 
τινας 1 
τινὰς 1 
τινὲς 1 
τινὶ 1 
τινὸς 2 
τις 7 
τοίνυν 2 
τοι 1 
τοιαῦτα 1 
τούτοις 2 
τούτου 5 
τούτους 1 
τούτων 10 
τοὐναντίον 1 
τοὺς 14 
τοῖς 20 
τοῦ 33 
τοῦτ 3 
τοῦτο 14 
τοῦτό 1 
τραγικόν 1 
τραγῳδία 2 
τραγῳδίας 1 
τραγῳδοποιοί 1 
τριακόσια 1 
τροφήν 1 
τροφὴν 1 
τρὶς 1 
τυγχάνω 1 
τόδε 1 
τἆλλα 1 
τὰ 57 
τὰς 3 
τὴν 11 
τὸ 27 
τὸν 17 
τῆς 7 
τῆσδε 1 
τῇ 12 
τῇδε 1 
τῇσι 1 
τῶν 28 
τῷ 7 
τῷδε 1 
φάθι 1 
φέρε 3 
φήμη 1 
φήσομεν 3 
φαίη 1 
φαίνεσθαι 1 
φαίνεται 2 
φαίνονται 1 
φασί 1 
φασιν 3 
φατὲ 1 
φαῦλος 1 
φημ 1 
φημί 1 
φημὶ 1 
φησίν 2 
φιλίου 1 
φλαῦρον 1 
φοιτᾶν 1 
φράσω 1 
φυλάττων 1 
φωνάς 1 
χαλεποῦ 1 
χαλεπὸν 2 
χαλκοῖς 1 
χαλκοῦς 1 
χρείᾳ 1 
χρηστή 1 
χρηστοὺς 1 
χρηστὰ 1 
χρηστὴ 1 
χρυσοῦ 1 
χρυσοῦν 1 
χρυσόν 1 
χρυσός 2 
χρυσὸς 1 
χρόνον 1 
χρώμεθα 2 
χρώμενοι 1 
χρὴ 4 
χρῆσθαι 2 
χρῶνται 4 
χρῷτο 1 
ψέγῃ 1 
ψέξειν 1 
ψηφίσματα 1 
ψυχαγωγικώτατον 1 
ψυχαῖς 1 
ψυχὴν 1 
ψυχῇ 1 
ἀγέλην 2 
ἀγαθοὶ 1 
ἀγαθός 3 
ἀγαθὸν 3 
ἀγαθὸς 9 
ἀγαθῶν 1 
ἀδίκων 1 
ἀδελφὰ 1 
ἀδικία 1 
ἀεί 4 
ἀεὶ 8 
ἀκήκοας 1 
ἀκίνητοι 1 
ἀκοή 1 
ἀκουόμενα 3 
ἀκούεται 1 
ἀκούων 2 
ἀκοὴ 1 
ἀκοῇ 2 
ἀλήθειαν 1 
ἀληθής 1 
ἀληθὴς 1 
ἀληθῆ 3 
ἀλλ 9 
ἀλλήλοις 2 
ἀλλὰ 14 
ἀνάγκη 2 
ἀνέροιτο 1 
ἀνήρ 1 
ἀνήρετο 1 
ἀνήρου 1 
ἀνατρέπει 1 
ἀνδρὶ 1 
ἀνδρῶν 2 
ἀνεπιστήμονας 2 
ἀνηρόμην 1 
ἀνθ 1 
ἀνθρωπείαν 1 
ἀνθρώπου 1 
ἀνθρώπους 4 
ἀνθρώπων 4 
ἀνομία 1 
ἀνομίᾳ 1 
ἀνόσιον 1 
ἀνὴρ 1 
ἀξίαν 1 
ἀπένειμεν 1 
ἀπέχονται 1 
ἀπαιδεύτου 1 
ἀπεκρίνω 1 
ἀπεκρινάμεθ 2 
ἀπεχθάνεσθαι 1 
ἀπεχθόμενος 1 
ἀποδείξεως 1 
ἀποδειξόμενος 1 
ἀποθανόντας 2 
ἀποκρίνεσθαι 2 
ἀποκρινάμενοι 1 
ἀποκρινόμενοι 1 
ἀποκρινόμενος 1 
ἀπόλλυσι 1 
ἀπὸ 2 
ἀρετήν 1 
ἀρξαμένη 1 
ἀσεβέστερόν 1 
ἀσεβῇς 1 
ἀτὰρ 1 
ἀφ 1 
ἁμαρτάνει 1 
ἁμαρτάνῃ 1 
ἁπάντων 1 
ἁπλῶς 1 
ἁρμόττοι 1 
ἂν 19 
ἃ 6 
ἄγριόν 1 
ἄδικα 6 
ἄδικοι 2 
ἄδικον 1 
ἄθρει 1 
ἄλλα 3 
ἄλλη 1 
ἄλλην 1 
ἄλλης 1 
ἄλλο 13 
ἄλλοθι 1 
ἄλλοι 5 
ἄλλοις 6 
ἄλλος 1 
ἄλλοτε 2 
ἄλλων 2 
ἄλλῳ 1 
ἄμεινον 1 
ἄν 3 
ἄνδρα 2 
ἄνδρας 1 
ἄνθρωποι 5 
ἄνθρωπος 3 
ἄνομοι 3 
ἄνομον 2 
ἄντρον 1 
ἄνω 1 
ἄξια 2 
ἄρα 19 
ἄριστοι 3 
ἄριστος 2 
ἄρχειν 3 
ἄστυ 1 
ἅ 1 
ἅπαντες 1 
ἅπασιν 1 
ἅπερ 1 
ἅτε 2 
ἆρ 3 
ἆρα 2 
Ἀθάμαντος 1 
Ἀττικόν 1 
ἐγκεκωμιάσθαι 1 
ἐγκωμιάζουσι 1 
ἐγκώμιον 1 
ἐγχυτιστρίας 1 
ἐγώ 1 
ἐγὼ 7 
ἐθέλω 1 
ἐκ 1 
ἐκείνους 1 
ἐκείνων 1 
ἐκεῖνά 1 
ἐκλήθη 1 
ἐκφαίνει 1 
ἐκφορᾶς 1 
ἐλέγομεν 1 
ἐλέχθη 1 
ἐμεμαθήκει 1 
ἐμοῦ 3 
ἐμὲ 1 
ἐν 24 
ἐνάτου 1 
ἐνάτῳ 1 
ἐνέτυχες 1 
ἐναντίως 1 
ἐνενήκοντα 1 
ἐνθάδε 3 
ἐνθένδε 1 
ἐνιαυτοῦ 1 
ἐννέωρος 2 
ἐννεετηρίδι 1 
ἐννοήσω 1 
ἐννοεῖς 2 
ἐννοῆσαι 1 
ἐννοῶ 1 
ἐνταῦθα 2 
ἐντείνοντες 1 
ἐνόμιζεν 3 
ἐξήμαρτεν 2 
ἐξαμαρτάνειν 1 
ἐξαμαρτάνῃς 1 
ἐξευρίσκειν 1 
ἐξευρόντος 1 
ἐξεύρεσις 4 
ἐξηύρηται 1 
ἐπίστανται 4 
ἐπαίνου 1 
ἐπαινέσεσθαι 1 
ἐπαινῇ 1 
ἐπειδὰν 1 
ἐπειδὴ 4 
ἐπεπαίδευτο 2 
ἐπεὶ 3 
ἐπισκεψώμεθ 1 
ἐπιστάμενοι 1 
ἐπιστήμονας 2 
ἐπιστήμονες 1 
ἐπιστήμων 1 
ἐπιστήμῃ 1 
ἐπισταμένων 3 
ἐπιστατεῖν 1 
ἐποίει 1 
ἐποίησεν 1 
ἐπὶ 7 
ἐρέσθαι 1 
ἐργασίας 1 
ἐρωτᾷς 3 
ἐρωτῶ 2 
ἐρωτῶν 1 
ἐρῶ 1 
ἐσκέφθαι 1 
ἐστί 2 
ἐστι 2 
ἐστιν 18 
ἐστὶ 4 
ἐστὶν 7 
ἐφ 1 
ἐφάνη 1 
ἐφοίτα 1 
ἐχρώμεθα 1 
ἐχρῆτο 1 
ἐὰν 4 
ἑαυτῷ 2 
ἑκάστῃ 1 
ἑκάστῳ 1 
ἑκατέρου 1 
ἔγωγε 3 
ἔθαπτον 1 
ἔθηκε 2 
ἔθηκεν 1 
ἔκγονοι 1 
ἔλαττον 2 
ἔμοιγε 5 
ἔνεστι 1 
ἔνθα 1 
ἔνι 1 
ἔνιοι 1 
ἔοικε 2 
ἔοικεν 1 
ἔπαινος 1 
ἔπος 1 
ἔργῳ 1 
ἔροιτο 2 
ἔσθ 1 
ἔστι 2 
ἔστιν 11 
ἔτει 1 
ἔτη 1 
ἔτι 4 
ἔτους 1 
ἔφαμεν 2 
ἔφη 1 
ἔχει 2 
ἔχοι 1 
ἔχοις 1 
ἔχοντα 2 
ἔχω 1 
ἔχων 2 
ἕκαστος 1 
ἕλκοντα 2 
ἕνα 1 
ἕνεκα 2 
ἕτερα 3 
ἕως 1 
Ἑλλήνων 3 
Ἑταῖρος 1 
Ἕλληνας 1 
Ἕλληνες 2 
Ἕλλησι 1 
Ἕλλησιν 1 
ἠνάγκασε 1 
ἡ 13 
ἡλικίας 1 
ἡμεῖς 3 
ἡμᾶς 7 
ἡμῖν 11 
ἡμῶν 3 
ἡρώων 2 
ἢ 27 
ἤδη 3 
ἤνασσε 1 
ἤρετο 1 
ἤρξατο 1 
ἥ 1 
ἥκει 1 
ἥρω 1 
ἦ 2 
ἦν 4 
ἦσαν 1 
ἧττον 2 
Ἡσίοδος 2 
Ἡσιόδου 1 
ἰατρικοὶ 1 
ἰατρικὰ 2 
ἰατρικὸν 1 
ἰατρικῆς 1 
ἰατρικῇ 1 
ἰατροὶ 1 
ἰατροὺς 1 
ἰατρῶν 1 
ἱερεῖά 1 
ἱεροὺς 1 
ἱερώτατόν 1 
ἴδωμεν 1 
ἴσως 5 
ἵνα 2 
ὀαριστής 2 
ὀαριστὴν 1 
ὀαριστὴς 1 
ὀλίγῳ 1 
ὀνόματος 1 
ὀρθαί 1 
ὀρθοί 1 
ὀρθὸν 4 
ὀρθῶς 6 
ὀφθαλμῶν 1 
ὁ 26 
ὁμοίως 1 
ὁμολογήσαιμεν 1 
ὁπουοῦν 1 
ὁποῖον 2 
ὁπότερα 1 
ὁρώμενα 3 
ὁρᾶσθαι 1 
ὁρᾶται 1 
ὁρῶμέν 1 
ὂν 2 
ὃ 9 
ὃς 2 
ὄαροι 1 
ὄν 1 
ὄνομα 1 
ὄντα 6 
ὄντας 1 
ὄντες 1 
ὄντι 3 
ὄντος 10 
ὄντων 1 
ὄρνεα 1 
ὄφεις 1 
ὄψει 2 
ὄψις 2 
ὄψου 2 
ὅθεν 4 
ὅλην 1 
ὅλον 1 
ὅλως 1 
ὅμοιον 1 
ὅπερ 1 
ὅσιον 1 
ὅσον 1 
ὅσπερ 1 
ὅστις 1 
ὅταν 2 
ὅτι 20 
ὅτῳ 2 
Ὀδυσσείας 1 
Ὁμήρου 3 
Ὄλυμπος 1 
Ὅμηρος 4 
Ὅμηρός 1 
ὑγιείας 2 
ὑγιεινὰ 1 
ὑεῖς 1 
ὑπερβολὴν 1 
ὑπηρεσίαν 1 
ὑπολάβοιμεν 1 
ὑπολαμβάνοντες 1 
ὑπολαμβάνουσι 1 
ὑπομνήσω 1 
ὑπό 1 
ὑπὲρ 1 
ὑπὸ 5 
ὑὸν 1 
ὡμολογήσαμεν 1 
ὡς 21 
ὡσαύτως 1 
ὢν 1 
ὤτων 1 
ὥς 2 
ὥσπερ 8 
ὥστε 1 
ὦ 11 
ὧδε 3 
ὧν 4 
ᾖ 2 
ᾗ 3 
Ῥαδάμανθυν 2 
Ῥαδάμανθυς 2 
Ῥαδάμανθύν 1 
Ῥαδαμάνθυος 1 

Powered by PhiloLogic