Plato, Lovers (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Amat.].

Word Count

Total Words: 2422 Total Unique Words: 939.
Sorted by words [sort by frequencies].

18 1 
fr 1 
solon 1 
· 24 
Δελφοῖς 1 
Διονυσίου 1 
Ερασταί 1 
Οἰνοπίδου 1 
Σωκράτης 1 
Σόλων 1 
Σόλωνος 1 
Σώκρατες 8 
αἰεὶ 1 
αἰσχρόν 3 
αἰσχρὸν 6 
αἰσχυνθεὶς 1 
αἰσχυνόμεθα 1 
αἱ 2 
αὐτή 1 
αὐταὶ 1 
αὐτούς 1 
αὐτοὶ 1 
αὐτοὺς 3 
αὐτοῖν 1 
αὐτοῦ 8 
αὐτόθι 1 
αὐτόν 2 
αὐτὴ 2 
αὐτὸ 1 
αὐτὸν 10 
αὐτὸς 5 
αὐτὼ 1 
αὐτῇ 1 
αὐτῶν 2 
αὐτῷ 1 
αὑτή 1 
αὑτοῦ 1 
αὑτὸν 3 
αὕτη 1 
αὖ 1 
αὖθις 1 
αὗται 1 
βέλτιστε 1 
βίον 1 
βίῳ 1 
βαναύσους 1 
βασιλεύς 2 
βασιλεὺς 1 
βασιλική 1 
βασιλικῇ 1 
βελτίστους 6 
βοηθήσῃ 1 
βοηθῆσαι 1 
βουλόμενος 1 
βούλει 1 
βούλεσθε 1 
βοῦς 2 
γ 1 
γάρ 5 
γέ 3 
γίγνεσθαι 1 
γίγνοιντο 1 
γε 20 
γενοίμην 1 
γεωργὸν 1 
γηράσκω 1 
γιγνώσκει 2 
γιγνώσκειν 1 
γιγνώσκουσι 1 
γνώμην 1 
γνώσεται 1 
γνῶμεν 1 
γνῶναι 1 
γοῦν 1 
γράμμα 1 
γράφειν 1 
γραμματιστοῦ 1 
γυμνάσια 1 
γυμνασίοις 1 
γυμναστικήν 1 
γυμναστικῆς 1 
γὰρ 11 
δ 24 
δέ 6 
δέομαι 1 
δή 2 
δήπου 2 
δίκαιος 1 
δίκην 1 
δεσποτική 1 
δεσπότης 2 
δευτερεῖα 3 
δεύτεροί 1 
δεύτερον 1 
δεῖ 3 
δεῖν 1 
δημιουργοί 2 
δημιουργοὶ 1 
δημιουργοὺς 1 
δημιουργοῦ 1 
δημιουργὸς 1 
δημιουργῶν 1 
διαίτας 1 
διαγιγνώσκειν 1 
διαγιγνώσκουσαν 1 
διαγωνισαίμην 1 
διακείμενον 1 
διακρίνειν 1 
διαμάχῃ 1 
διαπεπονηκέναι 1 
διατετέλεκεν 1 
διατετριφώς 1 
διαφερόντως 1 
διδασκόμενος 1 
διδῶσιν 1 
διεληλύθαμεν 1 
διερωτῆσαι 1 
δικάζειν 1 
δικάζοντα 1 
δικαίως 2 
δικαιοσύνη 3 
δικαιοσύνην 2 
δικαιοσύνῃ 2 
δικαστική 1 
δικαστὴς 1 
διοικεῖ 1 
διοικοῖ 1 
διοικῇ 2 
διὰ 2 
δοκεῖ 7 
δοκεῖν 1 
δοκεῖς 2 
δοκοίη 1 
δοκοῦντας 1 
δοκοῦσιν 1 
δουλεύειν 1 
δραχμῶν 1 
δρομέας 1 
δυναίμην 1 
δυοῖν 1 
δόξαν 3 
δύνασθαι 2 
δύο 3 
δὲ 29 
δὴ 10 
δῆλον 1 
εἰ 15 
εἰδέναι 2 
εἰδείη 1 
εἰκὸς 1 
εἰπεῖν 1 
εἰπόντος 2 
εἰρήσθω 1 
εἰρημένα 2 
εἰρωνικῶς 1 
εἰς 8 
εἰσάγοις 1 
εἰσι 1 
εἰσιν 1 
εἰσόμεθα 1 
εἰσὶ 1 
εἰσὶν 2 
εἰσῆλθον 1 
εἴ 1 
εἴη 2 
εἴπερ 2 
εἴτε 2 
εἴτην 1 
εἶδον 1 
εἶναί 1 
εἶναι 35 
εἶπε 3 
εἶπεν 1 
εἶπον 8 
εἷς 2 
εὐδοκίμων 1 
εὐεξίαν 1 
εὖ 10 
ζητῶ 1 
ζῆν 1 
θαυμάσας 1 
κάλλιον 1 
κάλλιστα 1 
καί 4 
καθ 1 
καθήμενος 1 
καθήμην 1 
καθεύδων 1 
καλεῖς 1 
καλεῖσθαι 1 
καλόν 2 
καλὸν 7 
καλῶν 1 
καλῶς 1 
καμνόντων 1 
κατ 1 
κατά 1 
κατήκουον 1 
κατακούοι 1 
κατὰ 2 
καὶ 130 
κινήσας 1 
κινητέος 1 
κοινὸν 1 
κολάζει 3 
κολάζειν 4 
κολάζουσαν 1 
κολάζουσιν 1 
κολαστέον 1 
κτήσασθαι 1 
κυβερνήτῃ 2 
κυπτάζοντα 1 
κύκλους 1 
κύνας 1 
κύων 1 
κἀγώ 2 
κἀγὼ 3 
κἀκείνου 1 
κἀκεῖνος 3 
κἂν 5 
κἄλλῃ 1 
κἄπειτα 1 
λάβοις 1 
λέγε 1 
λέγειν 2 
λέγεις 7 
λέγοι 1 
λέγοις 1 
λέγοντος 2 
λέγω 1 
λέγωμεν 1 
λέγων 1 
λέγῃ 1 
λείπονται 1 
λεγομένοις 3 
λεγομένων 1 
λεγόμενον 1 
λεγόντων 1 
λεπτὸν 1 
λόγον 3 
λόγου 1 
λόγων 1 
λῷστε 1 
μάθῃ 1 
μάλ 1 
μάλα 2 
μάλιστα 2 
μέγα 2 
μέλλει 1 
μέλλοντα 1 
μέν 1 
μέντοι 4 
μέτρια 8 
μέτριοι 2 
μέτριον 1 
μή 3 
μήθ 1 
μήτε 5 
μία 1 
μαθήματα 1 
μαθεῖν 2 
μαθημάτων 3 
μαθὼν 1 
μανθάνειν 2 
μεγάλας 1 
μεγάλην 1 
μεγάλῃ 1 
μειράκια 2 
μειρακίω 2 
μειρακίων 1 
μεριμνῶν 1 
μεστοὶ 1 
μετεώρων 1 
μετρίους 1 
μετρίων 1 
μετρίως 1 
μετὰ 2 
μηδ 2 
μηδενὶ 1 
μηδὲ 1 
μηδὲν 3 
μνηστῆρας 1 
μνῶν 1 
μοι 16 
μου 2 
μουσικὴν 1 
μοχθηρούς 3 
μοχθηροὺς 2 
μυρίων 1 
μόνας 1 
μόνον 2 
μὲν 19 
μὴ 12 
μὴν 3 
μᾶλλον 2 
μᾶλλόν 1 
νέων 2 
ναί 7 
νεανία 1 
νεώτερον 1 
νηὶ 1 
νικῶσιν 1 
νομίσαιμι 1 
νυνδὴ 1 
νῦν 1 
νῷν 1 
ξυμβάλλεσθαι 1 
οἰκία 1 
οἰκίαν 4 
οἰκεῖσθαι 1 
οἰκονομική 1 
οἰκονόμος 2 
οἰκοῦνται 1 
οἱ 13 
οἳ 1 
οἴει 1 
οἵπερ 2 
οἶδ 1 
οἶδα 1 
οἶσθ 1 
οἶσθα 1 
οἷοι 1 
οἷον 2 
οἷος 1 
οἷόν 2 
οὐ 8 
οὐδ 4 
οὐδέτερα 1 
οὐδεὶς 1 
οὐδὲ 4 
οὐδὲν 3 
οὐκ 9 
οὐκοῦν 7 
οὐχ 6 
οὐχὶ 3 
οὔ 3 
οὕτω 6 
οὕτως 10 
οὖν 26 
οὗτοί 1 
οὗτοι 2 
οὗτος 2 
πάνθ 1 
πάντα 4 
πάντων 2 
πάνυ 8 
πένταθλοι 1 
πένταθλον 1 
πέντε 1 
παιδικά 1 
παιδοτρίβην 1 
παλαιστάς 1 
παρ 1 
παρακελεύεται 1 
παρανομοῦντας 1 
παρόντων 2 
παρὰ 2 
πασῶν 1 
πατέρων 1 
παυσαμένω 1 
πεντάθλῳ 1 
πεπαιδευμένον 1 
πεποιημένω 1 
περί 1 
περιεῖναι 1 
περὶ 28 
πεφιλοσοφηκότα 1 
πλείστην 2 
πλείστων 1 
πλεῖστα 1 
πλησίον 1 
ποιήσει 1 
ποιεῖ 3 
ποιεῖν 2 
ποιεῖς 1 
ποιοῦσιν 3 
πολιτική 1 
πολιτικός 1 
πολιτικὴ 1 
πολλά 3 
πολλούς 2 
πολλοὶ 1 
πολλοὺς 3 
πολλοῦ 1 
πολλὰ 3 
πολλὰς 1 
πολλῶν 1 
πολυμαθία 1 
πολυμαθίαν 2 
πολυμαθοῦντα 1 
πολυπονίαν 1 
πολυπραγμονοῦντα 1 
πονηροὶ 1 
πονηροὺς 4 
πονηρός 1 
ποτέρῳ 1 
ποτε 1 
ποτὲ 1 
που 3 
ποῖα 1 
ποῖον 1 
ποῖός 2 
ποῦ 1 
πράγματι 1 
πρίαιο 1 
πραγμάτων 1 
πραγματεία 1 
πραττομένοις 1 
πραττομένων 1 
πρεσβύτερον 1 
προειρημένοις 1 
προθυμούμενος 1 
προσήκει 1 
προσήκοντα 1 
προσεποιεῖτο 1 
προσηνάγκαζον 1 
προσπαίζων 1 
προσποιούμενον 1 
προστάττῃ 1 
προσφερομένων 2 
πρός 1 
πρότερον 2 
πρώτων 1 
πρὸς 9 
πρᾶγμα 1 
πρῶτοι 1 
πρῶτον 2 
πως 2 
πόθεν 1 
πόλεις 1 
πόλεσιν 1 
πόλιν 1 
πόλις 1 
πόνοι 3 
πόνους 1 
πόνων 2 
πότερον 9 
πᾶσι 1 
πῶς 2 
σέ 1 
σαυτόν 1 
σαφέστερον 1 
σαφῶς 1 
σε 1 
σεαυτοῦ 1 
σιγᾷς 1 
σιτία 3 
σκοπεῖν 1 
σοι 5 
σοφώτατον 1 
σοφώτερον 1 
σοφώτερος 1 
σοφὸς 1 
σοὶ 1 
σοῦ 1 
σπερμάτων 1 
σπορᾶς 2 
σπουδὴν 2 
συγχωρεῖς 1 
συμβάλλεσθαι 3 
συνέσεως 1 
συνέφη 1 
συνεδόκει 1 
συνεχώρει 3 
σφόδρα 1 
σχεδὸν 1 
σωφρονεῖν 4 
σωφροσύνη 3 
σωφροσύνην 1 
σύ 1 
σύνεσιν 1 
σώματα 3 
σώφρων 1 
σὲ 2 
σὸν 1 
σὺ 7 
σῶμά 2 
σῶμα 3 
σῶν 1 
τ 2 
τάχ 1 
τέκτονα 1 
τέχναι 2 
τέχνας 8 
τέχνη 2 
τέχνην 1 
τέχνῃ 2 
τί 18 
τίνα 3 
τίνες 1 
τίς 3 
ταυτὶ 1 
ταύτην 4 
ταύτης 2 
ταύτῃ 3 
ταὐτόν 1 
ταὐτὸν 1 
ταῖς 1 
ταῦτ 1 
ταῦτα 7 
τε 17 
τεκτονικῇ 1 
τεχνῶν 2 
τι 9 
τινά 1 
τινα 3 
τινὰς 1 
τινὶ 1 
τις 11 
τοι 1 
τοιοῦτον 2 
τοιοῦτος 1 
τοιοῦτόν 2 
τοπάζομεν 1 
τοσαύτην 1 
τοσούτων 1 
του 1 
τούτοις 1 
τούτου 5 
τούτους 1 
τούτων 6 
τούτῳ 3 
τοὐντεῦθεν 1 
τοὺς 25 
τοῖν 2 
τοῖς 9 
τοῦ 6 
τοῦδε 1 
τοῦτ 1 
τοῦτο 8 
τοῦτον 4 
τοῦτό 1 
τράχηλον 1 
τρίτον 1 
τραχηλιζόμενος 1 
τρεῖς 1 
τρόπον 1 
τυραννική 1 
τυραννικῇ 1 
τόνδε 1 
τόξον 1 
τύραννος 1 
τύραννός 1 
τύχοις 1 
τἆλλα 2 
τὰ 32 
τὰς 7 
τὴν 19 
τὶ 1 
τὸ 24 
τὸν 25 
τὼ 2 
τῆς 2 
τῇ 5 
τῶν 26 
τῷ 8 
φέρε 2 
φίλε 1 
φίλοι 1 
φίλων 1 
φαίνεσθαι 1 
φαίνεταί 1 
φαίνεται 3 
φαίνονται 1 
φαίνῃ 1 
φαυλοτέραν 1 
φαυλότερός 1 
φημί 5 
φιλογυμναστής 1 
φιλογυμναστίαν 2 
φιλογυμναστοῦντας 1 
φιλονικεῖν 1 
φιλοσοφήσειν 1 
φιλοσοφία 1 
φιλοσοφίαν 6 
φιλοσοφίᾳ 1 
φιλοσοφεῖν 10 
φιλοσοφοῦντα 2 
φιλοσοφοῦντες 1 
φιλοσόφου 1 
φιλοσόφους 3 
φιλοσόφῳ 2 
φιλοτίμως 1 
φιλόσοφοι 1 
φιλόσοφον 3 
φιλόσοφος 3 
φλυαροῦσι 1 
φυτεύσεώς 1 
φωνῇ 1 
χαλεπῶς 1 
χαριέστατον 1 
χειμαζομένῃ 1 
χειρουργίας 1 
χεροῖν 1 
χρήσιμοι 2 
χρήσιμός 1 
χρησίμους 6 
χρησιμωτάτους 1 
χρηστούς 1 
χρηστοὺς 5 
χρηστός 1 
χρῆναι 2 
ψυχήν 1 
ψυχὴν 1 
ψυχῇ 1 
ἀγαθούς 1 
ἀγαθοὶ 1 
ἀγαθοὺς 3 
ἀγαθόν 4 
ἀγκῶνι 1 
ἀγνοεῖ 2 
ἀγνοεῖν 1 
ἀγνοοῖ 4 
ἀγνοῇ 1 
ἀγροικότερόν 1 
ἀγωνίᾳ 1 
ἀγωνιᾶν 1 
ἀδικοῦντες 1 
ἀδολεσχοῦσι 1 
ἀδύνατον 1 
ἀεί 1 
ἀεὶ 4 
ἀθλητῶν 1 
ἀθυμεῖν 1 
ἀκολασταίνοντας 1 
ἀκούσας 2 
ἀκρίβειαν 1 
ἀκριβῶς 1 
ἀκροαταὶ 1 
ἀληθῆ 3 
ἀλλ 8 
ἀλλὰ 8 
ἀμαθὴς 1 
ἀμφισβητήσειεν 1 
ἀμφοτέρους 2 
ἀνερέσθαι 1 
ἀνθρώποις 2 
ἀνθρώπους 4 
ἀνομολογήσασθαι 1 
ἀντεραστήν 1 
ἀντεραστὴς 1 
ἀνὴρ 2 
ἀξιολόγων 1 
ἀξιούντων 1 
ἀπεικάσας 1 
ἀπεκρίνατό 1 
ἀπεργάζεσθαι 1 
ἀποκρίνασθαι 1 
ἀποκρίνῃ 1 
ἀποκρινεῖσθαι 1 
ἀποκρινομένου 1 
ἀπολελεῖφθαι 1 
ἀπορίας 1 
ἀπορίᾳ 1 
ἀπό 1 
ἀπόκρισιν 2 
ἀπὸ 2 
ἀρχιτέκτονα 1 
ἀρχὴν 1 
ἀσθενήσας 1 
ἀσκεῖν 1 
ἀτεχνῶς 1 
ἀτριβῆ 1 
ἀφ 1 
ἀφιέναι 1 
ἀχρήστους 5 
ἀχρεῖον 1 
ἁπάντων 2 
ἂν 17 
ἃ 2 
ἄγρυπνόν 1 
ἄκρον 1 
ἄλλην 1 
ἄλλο 3 
ἄλλοι 2 
ἄλλοις 1 
ἄλλον 2 
ἄλλος 2 
ἄλλου 1 
ἄλλους 1 
ἄλλων 4 
ἄλλῃ 1 
ἄλλῳ 1 
ἄμετρα 1 
ἄν 4 
ἄνδρα 4 
ἄνδρας 1 
ἄνθρωποι 1 
ἄνθρωπον 1 
ἄνθρωπός 2 
ἄρ 1 
ἄρα 13 
ἄσιτον 1 
ἄττα 1 
ἄχρηστοι 1 
ἄχρηστός 1 
ἅπαντες 1 
ἆθλα 1 
ἆρ 5 
ἆρα 1 
Ἀναξαγόρου 1 
ἐάντε 2 
ἐβούλετο 1 
ἐγενέσθην 1 
ἐγκλίσεις 1 
ἐγώ 10 
ἐγὼ 7 
ἐδόκει 1 
ἐδόκουν 1 
ἐθελήσεις 1 
ἐκείναις 1 
ἐκείνως 1 
ἐκεῖ 1 
ἐκεῖνοι 1 
ἐκεῖνον 1 
ἐκπλήττομαι 1 
ἐλευθέροις 1 
ἐλεύθερόν 1 
ἐλλείπεσθαι 1 
ἐλοιδόρει 1 
ἐμαυτὸν 1 
ἐμιμοῦντο 1 
ἐμοὶ 1 
ἐμοῦ 3 
ἐμπειρίαν 1 
ἐμπιμπλάμενος 1 
ἐμποιεῖν 1 
ἐν 16 
ἐνδείκνυσθαι 1 
ἐνδεικνύμενος 1 
ἐννοήσας 1 
ἐννοῶ 1 
ἐνορᾷς 1 
ἐνταῦθα 1 
ἐντενεῖ 1 
ἐξεπλάγην 1 
ἐπίστανται 3 
ἐπίστασθαι 1 
ἐπακολουθῆσαί 1 
ἐπακούσαντε 1 
ἐπεγέλασεν 1 
ἐπειδὰν 1 
ἐπειδὴ 4 
ἐπειρώμην 1 
ἐπεὶ 1 
ἐπιεικεστάτους 1 
ἐπιθυμεῖν 1 
ἐπικλίνοντε 1 
ἐπιμέλειαν 1 
ἐπιστάμεθα 2 
ἐπιστήμη 1 
ἐπιστήμονας 1 
ἐπιτήδευμα 1 
ἐπιτηδεύοντας 1 
ἐπιτρέποις 1 
ἐπιτρέπωσιν 1 
ἐπιτρεπτέον 1 
ἐπυνθανόμην 1 
ἐπῄνεσαν 1 
ἐρέσθαι 1 
ἐρίζειν 1 
ἐρίζοντε 1 
ἐραστάς 1 
ἐρασταὶ 1 
ἐρασταῖν 1 
ἐραστὴν 1 
ἐροίμεθα 2 
ἐρομένου 1 
ἐροῦ 1 
ἐρωτώμενον 1 
ἐρωτῶ 1 
ἐρωτῶντες 1 
ἐρόμενοι 1 
ἐρώμεθα 1 
ἐρώτημα 1 
ἐσίγησεν 1 
ἐσιγησάτην 1 
ἐσμέν 1 
ἐσπουδακέναι 1 
ἐσπουδακότας 1 
ἐσπουδακότε 2 
ἐστίν 2 
ἐστι 5 
ἐστιν 13 
ἐστόν 1 
ἐστὶ 2 
ἐστὶν 1 
ἐτυγχανέτην 1 
ἐτύγχανεν 1 
ἐφαινέσθην 2 
ἐφῆφθαι 1 
ἐχόντων 1 
ἐὰν 1 
ἑαυτὸν 3 
ἑκάστην 1 
ἑκάστου 1 
ἑκτέον 1 
ἑνὸς 1 
ἑτέρα 1 
ἑτέρου 1 
ἑταῖρε 1 
ἓν 1 
ἓξ 1 
ἔγωγ 1 
ἔγωγε 1 
ἔδοξε 2 
ἔδοξεν 1 
ἔμπειρος 2 
ἔοικε 3 
ἔοικεν 2 
ἔπαθον 1 
ἔπειτά 2 
ἔργων 1 
ἔριδος 1 
ἔρωμαί 1 
ἔστιν 5 
ἔτι 3 
ἔφη 30 
ἔφην 9 
ἔχει 1 
ἔχειν 7 
ἔχεις 1 
ἔχεται 1 
ἔχοι 3 
ἔχοντα 3 
ἔχοντας 1 
ἔχωσι 1 
ἕν 1 
ἕνα 4 
ἕπεσθαι 2 
ἕτερον 1 
ἕτερος 4 
ἕως 4 
Ἕλλησι 1 
ἠμφεγνόουν 1 
ἠναγκάζετο 1 
ἠρυθρίασε 1 
ἠρόμην 6 
ἠρώτησα 1 
ἡ 8 
ἡγεῖσθαι 2 
ἡγεῖται 1 
ἡγησαίμην 1 
ἡγοῖτο 1 
ἡγοῦμαι 2 
ἡγῇ 5 
ἡδέως 1 
ἡμεῖς 1 
ἡμῖν 5 
ἡμῶν 2 
ἢ 40 
ἣν 1 
ἤδη 3 
ἥπερ 2 
ἥσθη 1 
ἥτις 3 
ἦ 6 
ἦμεν 1 
ἦν 5 
ἧττον 1 
ἰατρὸν 3 
ἰατρὸς 1 
ἰδέαν 1 
ἱκανὸς 1 
ἴδιον 1 
ἴσως 2 
ἵν 2 
ἵνα 2 
ἵππος 1 
ἵππους 2 
ἵππων 1 
ὀλίγα 1 
ὀλίγοι 1 
ὀλίγους 1 
ὀλίγων 1 
ὀρθῶς 13 
ὁ 15 
ὁμολογεῖν 3 
ὁμολογῶ 2 
ὁποῖα 1 
ὁποῖοι 1 
ὁπόσα 1 
ὁπόσον 1 
ὁπόταν 1 
ὁπότε 1 
ὁπότερον 1 
ὁτιοῦν 1 
ὃ 2 
ὃν 2 
ὃς 1 
ὄνειδος 1 
ὄνομά 1 
ὄνομα 1 
ὄντα 1 
ὄντες 1 
ὄντοιν 1 
ὅπερ 1 
ὅς 2 
ὅσα 2 
ὅστις 3 
ὅταν 5 
ὅτι 20 
ὅτου 1 
Ὅμηρος 1 
ὑγείαν 1 
ὑπεθέμην 2 
ὑποθέσει 1 
ὑπολάβῃς 1 
ὑπολαβὼν 1 
ὑπολαμβάνειν 1 
ὑπολαμβάνοι 1 
ὑπὸ 3 
ὕπακροι 1 
ὕπακρον 2 
ὕπακρόν 1 
ὗν 1 
ὠφελεῖ 2 
ὠφεληθείην 1 
ὠφελιμώτατα 1 
ὡδί 1 
ὡμολογήσαμεν 3 
ὡμολογοῦμεν 3 
ὡμολόγει 7 
ὡμολόγηται 1 
ὡς 8 
ὡσαύτως 1 
ὢν 4 
ὤν 1 
ὥσπερ 5 
ὥστε 3 
ὦ 13 
ὦσιν 2 
ὧδε 1 
ὧν 3 
ᾖ 3 
ᾗ 2 
ᾗπερ 1 
ᾤμην 2 
ᾤου 1 

Powered by PhiloLogic