Appian, Macedonian Affairs (XML Header) [genre: prose] [word count] [App. Mac.].

Word Count

Total Words: 3684 Total Unique Words: 1613.
Sorted by words [sort by frequencies].

357 2 
358 1 
359 1 
360 1 
364 1 
368 2 
369 2 
561 1 
562 1 
565 1 
b 1 
hinc 1 
ib 1 
id 5 
mai 2 
p 13 
suid 4 
u 7 
v 6 
val 2 
· 19 
Αἰγύπτου 2 
Αἰγύπτῳ 1 
Αἰτωλοί 1 
Αἰτωλοὶ 4 
Αἰτωλοὺς 1 
Αἰτωλοῖς 5 
Αἰτωλῶν 6 
Αἴγυπτον 1 
Αὐτὸς 1 
Βαστέρνας 1 
Βοιωτοῖς 3 
Βρεντεσίου 1 
Βρεντεσίῳ 1 
Βυζαντίοις 2 
Γένθιος 1 
Γέταις 1 
Γέτας 1 
Γετῶν 3 
Δελφοὺς 2 
Δελφοῖς 1 
Δεξαμένου 1 
Δημήτριον 4 
Δημήτριος 1 
Δημητριάδι 1 
Δόλοπες 1 
Δόλοψι 1 
ΕΚ 1 
Εὐβοεῦσι 1 
Εὐμένη 6 
Εὐμένης 6 
Εὐμένους 9 
Θεσσαλίαν 3 
Θεσσαλοῖς 1 
Θετταλοὺς 1 
Θρᾴκην 2 
Θρᾴκης 1 
Θρᾷκας 1 
Θρᾷκες 1 
Κέρκυραν 1 
Κίρρας 1 
Καπιτώλιον 1 
Καρχηδονίων 2 
Καρχηδόνα 1 
Καὶ 4 
Κερκύρας 1 
Κερκύρᾳ 1 
Κλοίλιον 1 
Κλοίλιος 1 
Κλοιλίῳ 1 
Κοΐντιος 1 
Κορίνθῳ 1 
Κράσσῳ 1 
Κυκλάδας 1 
Κυρήνην 1 
Κόρινθον 1 
Κύπρον 1 
Λακεδαιμονίων 1 
Λευκίου 1 
Λευκίῳ 1 
Λεύκιος 1 
Λιβύην 1 
Λοκροῖς 1 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ 1 
Μάγνησιν 1 
Μάξιμόν 1 
Μάρκιον 3 
Μάρκιος 1 
Μακεδονίαν 2 
Μακεδονίας 1 
Μακεδονίᾳ 1 
Μακεδόνας 3 
Μακεδόνος 1 
Μακεδόνων 5 
Μακεδόσι 1 
Μακεδών 1 
Μακηδόνες 1 
Μασσανάσσην 1 
Μηλιέα 1 
Μιτυληναίων 1 
Νάβιδος 1 
Νικίαν 1 
Ξενοφάνης 1 
Οἱ 1 
Οὐ 1 
Πέργαμον 1 
Παύλῳ 1 
Παῦλος 1 
Πελοπόννησον 1 
Περγάμου 1 
Περπένναν 1 
Περραιβοὺς 1 
Περσέα 3 
Περσέως 4 
Περσεύς 3 
Περσεὺς 11 
Περσεῖ 10 
Πετίλιον 1 
Ποιμὴν 1 
Ποπλίου 1 
Πτολεμαίου 1 
Πτολεμαῖον 1 
Πτολεμαῖος 1 
Σάμον 1 
Σαμοθρᾴκῃ 1 
Σιβύλλεια 1 
Σικελίαν 1 
Σκιπίωνα 1 
Σουλπίκιος 1 
Σουλπικίου 2 
Σύρων 1 
ΤΗΣ 1 
Ταῦτα 1 
Τοιγάρτοι 1 
Τότε 1 
Τὸ 1 
Φίλιππον 11 
Φίλιππος 20 
Φίλᾳ 1 
Φιλίππου 16 
Φιλίππῳ 8 
Φλαμινίνου 3 
Φλαμινίνῳ 2 
Φλαμινῖνον 3 
Φλαμινῖνος 5 
Φωκίδος 1 
Χίον 1 
Χίων 1 
Χαλκίδι 1 
αἰδεῖσθαι 1 
αἰδεῖσθε 1 
αἰδουμένη 1 
αἰδούμενος 1 
αἰκισάμενοι 1 
αἰσθόμενος 3 
αἰσχροῦ 1 
αἰσχρὸν 1 
αἰσχύνην 1 
αἰτίας 2 
αἰτιωμένη 1 
αἰτῶν 1 
αἰφνίδιον 1 
αἰφνιδίῳ 1 
αἰχμάλωτα 1 
αἱ 1 
αἴρεσθε 1 
αἴτιον 1 
αὐξανόμενον 1 
αὐτίκα 3 
αὐταῖς 1 
αὐτοὶ 1 
αὐτοὺς 8 
αὐτοῖς 9 
αὐτοῦ 11 
αὐτόμολα 1 
αὐτόν 2 
αὐτὰ 1 
αὐτὸν 13 
αὐτὸς 4 
αὐτῆς 3 
αὐτῶν 10 
αὐτῷ 10 
αὐχοῦντες 1 
αὑτόν 1 
αὑτὸν 1 
αὑτῷ 2 
αὔξετε 1 
αὖθις 6 
βάρβαρα 1 
βίαν 1 
βαρβάρους 1 
βαρβάρων 1 
βαρυσυμφορώτατος 1 
βαρὺς 1 
βασιλέα 2 
βασιλέας 4 
βασιλέων 1 
βασιλέως 2 
βασιλεύοντος 1 
βασιλεύς 2 
βασιλεὺς 4 
βασιλεῦσι 1 
βασιλικὰς 1 
βεβαίους 1 
βιαίως 1 
βλάβας 1 
βλαβερώτατος 1 
βοήθειαν 1 
βοηθείας 1 
βουλευτήριον 3 
βουλευτῶν 1 
βουλομένους 4 
βουλὴ 6 
βουλὴν 1 
βουλῆς 1 
βουλῇ 2 
βοῆς 2 
βοῶν 1 
βραχέος 1 
βραχεῖ 1 
γένοιτο 2 
γε 3 
γείτονας 1 
γείτονι 1 
γεγονέναι 1 
γεγονότος 1 
γεγονότων 2 
γεγονώς 1 
γεγυμνασμένην 1 
γειτνίασιν 1 
γειτνίασις 1 
γειτονεύοντα 1 
γειτόνων 1 
γενέσθαι 1 
γενήσεσθαι 1 
γενομένας 2 
γενομένην 1 
γενομένης 1 
γενομένοις 1 
γενομένου 1 
γενομένων 1 
γενομένῳ 1 
γενόμεναι 1 
γενόμενον 1 
γενόμενος 2 
γιγνομένους 1 
γιγνόμενον 1 
γνωρίζοντος 1 
γνώμαις 1 
γνώμην 1 
γυναικῶν 1 
γὰρ 10 
γῆς 1 
δ 41 
δέ 1 
δέκα 3 
δέον 1 
δέους 3 
δήμῳ 1 
δίδωσι 1 
δίκαιον 2 
δίκῃ 1 
δίς 1 
δαίμων 1 
δαιμόνιον 1 
δαπάνην 1 
δεδιὼς 1 
δειλίαν 1 
δεινὸν 1 
δεξιὸς 1 
δεομένοις 1 
δεύτερος 1 
δεῖσαι 1 
δηλώσων 1 
δι 5 
διά 1 
διάλυσις 1 
διέβαλλε 1 
διέτριβον 1 
διέφθειραν 1 
διέφθειρεν 1 
διαίτης 1 
διαβάλλοντος 1 
διαβαλεῖν 1 
διαβαλλόντων 1 
διαβολὴν 1 
διαβολῆς 1 
διακριθῆναι 1 
διακόπτων 1 
διακόσια 1 
διαλλαγαῖς 1 
διαλλαγῇ 1 
διαλλαγῶν 1 
διαλλακτήρων 1 
διαλύσεις 1 
διαλύσεως 2 
διαλῦσαι 2 
διαπλεῦσαι 1 
διαστήματι 1 
διαστασιάσειε 1 
διασωθέντος 1 
διαφερόμενοι 1 
διδούς 1 
διελέγχειν 1 
διεπρεσβεύετο 1 
διεστῶτες 1 
διετάρασσεν 1 
διετίθετο 2 
δικαίους 1 
δισμυρίους 1 
διὰ 6 
δμηθεὶς 1 
δοθῆναι 1 
δοκιμάζω 1 
δουλείαν 1 
δοῦναι 1 
δρόμῳ 1 
δυνάμενος 1 
δυνάστην 1 
δυναμένων 1 
δυσμενὴς 1 
δυσπόρους 1 
δυσχεραίνοντες 1 
δυσχεραινόντων 1 
δωρεὰν 1 
δωροδοκίαν 1 
δόξαν 2 
δύναιντο 1 
δύναμίν 1 
δύνασθαι 1 
δύο 1 
δώσειν 3 
δὲ 80 
δὴ 4 
δῆμος 1 
εἰ 8 
εἰάσατε 1 
εἰδὼς 1 
εἰκὸς 1 
εἰλημμένα 1 
εἰμι 1 
εἰπεῖν 1 
εἰπόντος 1 
εἰπών 1 
εἰπὼν 1 
εἰρήνην 1 
εἰρήνης 2 
εἰρήνῃ 1 
εἰς 1 
εἰώθεσαν 1 
εἴ 3 
εἴθ 1 
εἴκαζον 1 
εἴληφεν 1 
εἴποι 1 
εἴτ 2 
εἴτε 1 
εἶναι 3 
εἶπεν 1 
εἶπον 1 
εἶχον 1 
εἷλε 1 
εὐβουλίαν 1 
εὐδοκιμοῦντα 1 
εὐθὺς 3 
εὐμαρῆ 1 
εὐμενεστέρους 1 
εὐμετάβολος 1 
εὐμετάθετος 1 
εὐνοίας 1 
εὐσχήμονα 1 
εὐτολμότατος 1 
εὐτυχίας 2 
εὐχεροῦς 1 
εὐχερὴς 1 
εὑρεῖν 1 
εὔβουλόν 1 
εὔζωνοι 1 
εὔζωνον 1 
εὖ 3 
ζήλου 1 
ζευγνὺς 1 
ζητεῖ 1 
θάλασσαν 1 
θέρους 1 
θέσιν 1 
θήσει 1 
θαλάσσης 1 
θαμινὰ 1 
θαρρεῖν 1 
θεοβλαβείας 1 
θεοὺς 1 
θεοῦ 1 
θεραπεύοι 1 
θεωρίαν 1 
θεῷ 1 
θορυβούμενον 1 
θριάμβου 1 
θόρυβος 2 
θύσων 1 
θῦσαι 1 
κήρυκα 2 
καί 2 
καίπερ 1 
καθ 4 
καθάπερ 2 
καθίσταντο 1 
καθίστασθαι 1 
καθαιρεθέντος 1 
καθιστάμενοι 1 
καθὰ 1 
καιρὸν 1 
κακοῦ 1 
καλῶς 2 
κατ 7 
κατάρχειν 1 
κατέλαβον 1 
καταγιγνωσκόντων 1 
καταθήσειν 1 
καταθαυμαζόμενος 1 
κατακτῷτο 2 
καταλέγειν 1 
καταποντισμὸν 1 
καταφανὴς 1 
καταφράκτων 1 
κατελογίσατο 1 
κατεργάσασθαι 1 
κατεφρόνει 1 
κατεψεύσατο 1 
κατηγορούμενον 1 
κατηγορούντων 1 
κατηγόρει 2 
κατηγόρουν 2 
κατὰ 5 
κατῆρξαν 1 
καὶ 270 
κεκομίκασι 1 
κεκριμένον 1 
κεκτῆσθαι 1 
κεχαρισμένος 2 
κηρύγματι 1 
κοινῷ 1 
κοιρανέων 1 
κρίσιν 1 
κρατῆσαι 1 
κρινεῖν 1 
κρύφα 1 
κρῖναι 1 
κυρίου 1 
κωλύειν 1 
κωλύετε 1 
κόλπον 1 
κἀκεῖνος 1 
λέγειν 2 
λέγοιεν 1 
λέγοντος 1 
λήγουσι 1 
λανθάνων 1 
λαοῖσί 1 
λείαν 1 
λησόμενα 1 
λογίσασθαι 1 
λογισμὸν 1 
λογισμῷ 1 
λοιποὶ 1 
λοιπὰ 1 
λοιπὸν 1 
λουομένῳ 1 
λόγον 1 
λόγος 1 
λόγους 2 
λόγῳ 2 
μάλιστα 5 
μάχας 1 
μάχης 1 
μέγα 1 
μέγαν 1 
μέθης 1 
μέμφονται 1 
μέν 2 
μέρει 1 
μέρος 2 
μέσαις 1 
μέχρι 3 
μή 1 
μήθ 1 
μήτε 1 
μαθοῦσα 1 
μαθὼν 2 
μείζονος 1 
μεγάλοις 1 
μεθ 3 
μεθειμένων 1 
μεν 1 
μετ 2 
μετέπιπτον 1 
μετέφερον 1 
μεταβολῆς 5 
μεταγιγνώσκοντες 1 
μεταθέσθαι 2 
μεταθήσεσθαι 1 
μετακαλούντων 1 
μεταστάντος 1 
μετεπέμπετο 1 
μετὰ 10 
μηδ 1 
μηδετέρους 1 
μηδὲν 2 
μηχανήματα 1 
μικρολόγος 1 
μισθοφόρους 1 
μιᾶς 2 
μοι 1 
μυρίους 5 
μυριάδων 1 
μόλις 1 
μόνου 1 
μὲν 52 
μὴ 7 
μᾶλλον 3 
νέον 1 
νέου 1 
νήσους 2 
νίκην 1 
νίκης 2 
ναυαρχοῦντος 1 
ναῦς 2 
νεωτέρους 1 
νεωτεριζόντων 1 
νεότητα 1 
νεώτερον 1 
νεῶν 1 
νηφάλιον 1 
νυμφαγωγίας 1 
νόμοις 1 
νόμῳ 1 
οι 1 
οἰκείοις 1 
οἰκείως 1 
οἰκείῳ 1 
οἰκτιζόμενος 1 
οἱ 23 
οἳ 5 
οἵδε 2 
οἷ 1 
οἷς 5 
οὐ 18 
οὐδ 4 
οὐδέν 3 
οὐδένα 1 
οὐδέτεροι 1 
οὐδενὸς 1 
οὐδὲ 5 
οὐδὲν 6 
οὐκ 18 
οὐκέτι 2 
οὓς 2 
οὔπω 2 
οὔτε 2 
οὕτω 5 
οὕτως 1 
οὖν 1 
οὖσι 1 
πάθοι 1 
πάλαι 1 
πάλιν 2 
πάμπαν 1 
πάντα 6 
πάντων 1 
πάσας 1 
πέδας 1 
πέμψαντας 1 
πέντε 4 
πέρι 1 
παίδων 3 
παθεῖν 1 
παθόντες 2 
παρ 2 
παρά 1 
παράδοξον 1 
παρέπεμπεν 1 
παραγενέσθαι 1 
παραδοῦναι 1 
παρακαλεῖν 1 
παρακαλοῦντι 1 
παραλαβεῖν 2 
παραλόγως 1 
παρανομήματα 1 
παραπεμφθείσας 1 
παρασκευήν 2 
παρασκευὴν 4 
παρελθούσης 1 
παρελθὼν 2 
παρεσκευασμένων 1 
παρρησίᾳ 1 
παρόντος 2 
παρὰ 5 
πατρικὸν 1 
πατρὸς 2 
πατρῴας 1 
πατὴρ 1 
παῖς 1 
πείρᾳ 1 
πεδίοις 1 
πεζοὺς 2 
πεζῷ 1 
πειρώμενος 1 
πειρᾶσθαι 1 
πεμπομένην 1 
πεμφθέντα 1 
πεντακόσια 3 
πεντεκαίδεκα 2 
πεποιῆσθαι 1 
πεπολεμωμένον 1 
πεπραγμένα 1 
περ 1 
περίοικα 1 
περαίαν 1 
περασάντων 1 
περιέπεμπον 1 
περικάθηται 1 
περικαθήμενοι 1 
περιπέμπουσιν 1 
περιποιήσας 1 
περὶ 13 
περῶντάς 1 
πεῖρα 1 
πεῖσαι 1 
πιθανώτατος 1 
πιμελής 2 
πιστεύσειεν 1 
πλέον 3 
πλείονες 1 
πλευραῖς 1 
πληθύοντος 1 
πλησιάσας 1 
πλὴν 1 
πλῆθος 1 
ποιεῖν 1 
ποιεῖσθαι 1 
ποιεῖσθε 1 
ποιησάμενοι 1 
ποιούμενοι 1 
ποιούμενος 1 
πολέμοις 1 
πολέμου 4 
πολέμῳ 1 
πολεμήσαντος 1 
πολεμεῖν 3 
πολιορκίας 1 
πολλά 1 
πολλοὶ 3 
πολλοὺς 3 
πολλοῖς 2 
πολλοῦ 2 
πολλὰ 6 
πολλῆς 2 
πολλῶν 2 
πολὺ 3 
πολὺν 3 
πονουμένης 1 
ποταμοὺς 1 
πράξαντας 1 
πράξειν 2 
πρέσβεις 26 
πρέσβεων 1 
πρεσβείας 1 
πρεσβευσάντων 1 
πρεσβευτήν 1 
πρεσβεῦσαι 1 
πρεσβυτέρους 1 
πρεσβύτερόν 1 
προαποφήνασθαι 1 
προδώσειν 1 
προειλήθει 1 
προειρημέναις 1 
προηγόρευον 1 
προθυμίαν 1 
προθυμίας 1 
προκαλεῖται 1 
προπαθών 1 
προπολεμεῖν 1 
προσέβαλεν 1 
προσέθηκε 1 
προσέκειτο 1 
προσέπεμπεν 1 
προσήκαντο 1 
προσαγαγέσθαι 1 
προσγράφετε 1 
προσελάμβανον 1 
προσεξεργάσαιτο 1 
προσεπεῖπε 1 
προσηκόντων 1 
προσιέναι 1 
προσιούσης 1 
προσοίκου 1 
προτάσεις 1 
προφάσεως 1 
προφέρει 1 
προύτεινεν 1 
πρόεδρος 1 
πρόξενον 1 
πρότερον 1 
πρότερος 1 
πρόφασιν 2 
πρώτη 1 
πρώτων 1 
πρὸ 5 
πρὸς 16 
πρῶτοι 1 
πρῶτον 2 
πρῶτος 1 
πταῖσμα 1 
πυθόμενοι 1 
πυθόμενος 2 
πυνθανόμενος 1 
πω 1 
πόλεις 4 
πόλεμον 11 
πόλεμος 1 
πόλεσιν 2 
πόλεως 1 
πόνου 1 
πόσων 2 
πύλαις 2 
πᾶσαν 1 
πᾶσιν 2 
πῆμα 1 
σάλπιγγι 1 
σητει 1 
σιτολογίαν 1 
σιωπήν 1 
σκαιὸς 1 
σκαφῶν 1 
σμικρολογία 1 
σμικρύνασα 1 
σπονδαὶ 1 
σπουδῆς 1 
σταδίου 1 
σταθμούς 1 
στατῆρας 2 
στεφάνους 1 
στεφάνων 1 
στρατηγοί 1 
στρατηγοῖς 1 
στρατηγοῦ 2 
στρατηγοῦντος 1 
στρατηγός 1 
στρατηγῷ 1 
στρατιὰ 1 
στρατιὰν 3 
στρατιᾶς 1 
στρατοπέδῳ 1 
στρατοῖς 1 
στρατοῦ 2 
στρατόν 1 
στρατόπεδον 1 
στρατὸν 2 
στρατῷ 1 
στόλον 1 
στόλῳ 1 
συγγιγνώσκειν 1 
συγγνώμης 1 
συγκειμένων 1 
συμβάντος 1 
συμβάσεις 1 
συμβάσεων 1 
συμβαίνοντες 1 
συμβούλους 1 
συμμάχους 4 
συμμάχων 1 
συμμαχήσας 1 
συμμαχήσειν 1 
συμμαχίαν 1 
συμμαχίας 1 
συμμαχῶν 1 
συμπέσοι 1 
συμπράξειε 1 
συμφέρει 1 
συμφέρειν 1 
συμφορὰν 1 
συνέβη 1 
συνέβησαν 1 
συνέθεντο 2 
συνέπραξε 1 
συνίστορας 1 
συναγαγόντι 1 
συναγαγὼν 1 
συναγόντων 1 
συνελθεῖν 1 
συνεμάχει 1 
συνεμάχησε 1 
συνεμάχησεν 1 
συνετίθεσθε 1 
συνεχώρει 2 
συνηδόμενοι 1 
συνθέμενος 1 
συνθήκας 6 
συνθήκῃ 1 
συνθηκῶν 1 
συνθῆκαι 1 
συνοίσει 1 
συντυχίας 1 
συνῆλθεν 1 
συνῆλθον 2 
συστρατεύσειν 1 
σφάλλοιτο 1 
σφέτερα 1 
σφίσιν 4 
σφᾶς 4 
σωφροσύνην 1 
σωφρόνως 1 
σύγκλητον 2 
σύγκλητος 2 
σύλλογον 1 
σύμπαν 1 
σύνθοιτο 1 
σώφρονα 1 
σώφρονας 1 
σὺν 2 
σῶμα 2 
σῶφρον 1 
τ 1 
τάδε 4 
τάλαντα 3 
τάφων 1 
τάχα 1 
τέκνοις 1 
τέλεσι 1 
τέλος 1 
τέσσαρες 1 
τέταρτος 1 
τήν 2 
τήνδε 1 
τί 4 
τίς 1 
ταινίας 1 
ταλάντοις 1 
ταχέως 1 
ταχὺς 1 
ταύτης 1 
ταῖς 5 
ταῦθ 2 
ταῦτ 2 
ταῦτα 6 
τε 32 
τειχίον 1 
τεσσάρων 1 
τετραμήνους 1 
τετρῦσθαι 1 
τι 9 
τιμὴν 1 
τινα 1 
τινας 2 
τινες 1 
τινὰ 2 
τινὶ 1 
τις 4 
τοιαῦτα 2 
τοιοῦτος 1 
τοιῷδε 1 
τοσήνδε 1 
τοσαύτης 1 
τοσοῦδε 1 
τοσῆσδε 1 
τοσῶνδε 1 
τους 1 
τούτοις 1 
τούτους 1 
τούτων 2 
τούτῳ 2 
τοὺς 33 
τοῖς 18 
τοῖσδε 1 
τοῦ 32 
τοῦδε 1 
τοῦθ 2 
τοῦτ 4 
τοῦτο 5 
τρίτην 1 
τραπέντων 1 
τρεῖς 1 
τριάκοντα 1 
τριήρης 1 
τριακοσίοις 1 
τρισὶν 1 
τριῶν 1 
τροφάς 1 
τροφαῖς 1 
τρυφῆς 1 
τυράννου 1 
τωθάζων 1 
τό 1 
τότε 2 
τύχης 2 
τὰ 20 
τὰς 19 
τὴν 51 
τὸ 23 
τὸν 34 
τῆς 36 
τῆσδε 2 
τῇ 6 
τῳ 1 
τῶν 26 
τῶνδε 2 
τῷ 13 
τῷδε 2 
υἱὸν 2 
φέρειν 2 
φέροντες 2 
φέρουσι 1 
φίλοις 2 
φίλον 2 
φίλου 1 
φίλους 4 
φίλων 1 
φανερὸν 1 
φανερῶς 2 
φανεὶς 1 
φαρμακείαν 1 
φαυλίσασα 1 
φαύλως 1 
φείδεσθαι 1 
φειδόυενος 1 
φερομένην 1 
φερομένους 1 
φεύγοντας 1 
φησίν 1 
φθονερὸς 1 
φθόνον 1 
φθόνου 3 
φιλάνθρωπα 1 
φιλάνθρωπον 1 
φιλέλλην 1 
φιλέλληνι 1 
φιλία 1 
φιλοπάτωρ 1 
φιλοπόνους 1 
φιλόπονον 1 
φρονήματος 1 
φρονοίη 1 
φροντίζων 1 
φρουρὰς 3 
φρουρῶν 1 
φυγήν 1 
φόβον 1 
φόβου 1 
φύσεως 1 
φύσιν 1 
χάριν 1 
χίλια 2 
χαρίτων 1 
χαρᾶς 1 
χειμάζων 1 
χιλίους 2 
χλαμύδας 1 
χρήμασιν 1 
χρήματα 1 
χρημάτων 4 
χρησιμώτατός 1 
χρυσίον 3 
χρυσίου 2 
χρυσοῦς 1 
χρυσᾶ 1 
χρυσῶν 1 
χρόνον 1 
χρώμενοι 1 
χρῆσθαι 1 
χωρίον 1 
χωρίων 1 
χωρεῖν 1 
χωρὶς 1 
ψέλια 1 
ἀγαθήν 1 
ἀγαθοῖς 1 
ἀγαθὸν 1 
ἀγανακτοῦντές 1 
ἀγανακτῶν 1 
ἀγαπᾶν 1 
ἀγαπῷτο 1 
ἀγνοεῖν 3 
ἀγνοεῖς 1 
ἀγορὰν 2 
ἀγῶνα 1 
ἀγῶνος 1 
ἀδίκως 2 
ἀδελφὸν 1 
ἀδικεῖν 2 
ἀεί 1 
ἀεὶ 1 
ἀθεμίστως 1 
ἀθρόως 3 
ἀκοῦσαι 1 
ἀκροάσασθαι 1 
ἀλλ 6 
ἀλλήλοις 2 
ἀλλήλους 1 
ἀλλὰ 6 
ἀλογιστίαν 1 
ἀλογωτέρους 1 
ἀμέριμνος 1 
ἀμέτρως 1 
ἀμυνόμενος 1 
ἀμφοτέροις 1 
ἀμφοτέρους 1 
ἀμφοῖν 1 
ἀμφότεροι 1 
ἀνέβαινε 1 
ἀνέλαβεν 1 
ἀνέλοι 1 
ἀνέτρεψαν 1 
ἀνίστατο 1 
ἀναγκαζομένους 1 
ἀναγνῶναι 1 
ἀναθαρρῶν 1 
ἀναιρουμένους 1 
ἀναλαμβάνειν 1 
ἀναλαμβάνοντι 1 
ἀναλῶσαι 1 
ἀναμιμνήσκει 1 
ἀναπλέοντας 1 
ἀναστρέφειν 1 
ἀνασχόμενος 1 
ἀναφέροντα 1 
ἀνδράσιν 2 
ἀνδριάντας 1 
ἀνδρός 1 
ἀνεγράφοντο 1 
ἀνειπεῖν 2 
ἀνεκαίνισεν 1 
ἀνελοντες 1 
ἀνενεώσασθε 1 
ἀνεπαύοντο 1 
ἀνθρώπων 1 
ἀνιόντας 1 
ἀνοχὰς 1 
ἀντέλεγε 1 
ἀντιλέξων 1 
ἀντιλογίαν 2 
ἀντιπέμψαντος 1 
ἀντὶ 2 
ἀνωμαλίας 1 
ἀξίας 1 
ἀξιολογώτατα 1 
ἀξιούμενον 1 
ἀξιοῦντες 1 
ἀξιοῦσα 1 
ἀπ 3 
ἀπέθανεν 1 
ἀπέκτεινεν 1 
ἀπέλυσε 1 
ἀπέστειλε 1 
ἀπέτυχε 1 
ἀπίστου 2 
ἀπαχθέντες 1 
ἀπειρίαν 1 
ἀπεκρίνατο 2 
ἀπεπείρασε 1 
ἀπεπείρασεν 1 
ἀπεσταλμένοι 1 
ἀπεστρέφοντο 1 
ἀπεχώρουν 1 
ἀπιστούμενον 1 
ἀποδοθῆναι 1 
ἀποδοῦναι 1 
ἀποδόντες 1 
ἀποθανεῖν 1 
ἀποθανόντων 1 
ἀποκλείουσαν 1 
ἀποκρινάμενοι 1 
ἀποκριναμένων 1 
ἀπολιπών 1 
ἀποπειρώμενος 1 
ἀποπλευσάντων 1 
ἀπορῶν 1 
ἀποσκήψαντος 1 
ἀποστεῖλαι 1 
ἀπόρρητον 1 
ἀπὸ 7 
ἀπῆγεν 1 
ἀργυρίου 1 
ἀρχήν 1 
ἀρχομένης 1 
ἀρχομένους 1 
ἀρχὴν 2 
ἀρχῆς 5 
ἀσθένειαν 1 
ἀσθενοποιοῦντες 1 
ἀσφαλῶς 2 
ἀτολμίαν 1 
ἀτριβῆ 1 
ἀφ 1 
ἀφίκοντο 1 
ἀφείλοντο 1 
ἀφικομένους 1 
ἀφιᾶσι 1 
ἀφορολόγητον 1 
ἀφροσύνης 1 
ἀφρούρητον 1 
ἀφῄρηται 1 
ἀφῄρητο 1 
ἀφῆκεν 1 
ἁλωνευόμενος 2 
ἁμαρτάνειν 1 
ἁμαρτόντων 1 
ἁπάντων 1 
ἂν 5 
ἃ 1 
ἃς 1 
ἄδηλον 1 
ἄδικον 1 
ἄλλαις 3 
ἄλλας 1 
ἄλλο 1 
ἄλλοις 1 
ἄλλον 1 
ἄλλος 1 
ἄλλους 1 
ἄλλων 1 
ἄμφω 3 
ἄνακτας 1 
ἄνδρας 1 
ἄνδρες 2 
ἄνευ 2 
ἄξειν 1 
ἄξιον 1 
ἄρχει 1 
ἄφνω 1 
ἅπαντα 2 
ἅπαντας 2 
ἅπτεσθαι 1 
Ἀβρούπολιν 3 
Ἀθήνας 1 
Ἀθαμάνων 1 
Ἀθαμᾶνος 1 
Ἀθηναίους 1 
Ἀθηναίων 2 
Ἀκαρνανίαν 1 
Ἀλέξανδρον 1 
Ἀλέξανδρος 1 
Ἀλλ 1 
Ἀμβρακίαν 1 
Ἀμυνάνδρου 2 
Ἀνδρόνικον 1 
Ἀννίβαν 1 
Ἀννίβου 2 
Ἀντίοχον 5 
Ἀντίοχος 2 
Ἀντιόχου 3 
Ἀντιόχῳ 3 
Ἀργεάδῃσιν 1 
Ἀρθέταυρον 1 
Ἀρθέταυρόν 1 
Ἀριαράθην 1 
Ἀσίαν 2 
Ἀσίας 1 
Ἀττάλου 1 
Ἀττικὴν 1 
Ἀχαιῶν 1 
Ἄτταλον 1 
Ἅρπαλόν 1 
ἐγένετο 3 
ἐγένοντο 1 
ἐγίγνετο 1 
ἐγίγνοντο 1 
ἐγγραφῆναι 1 
ἐγκαλέσαι 1 
ἐγκειμένων 1 
ἐγκλημάτων 1 
ἐγὼ 1 
ἐδέξαντο 2 
ἐδέξατο 1 
ἐδήλωσε 1 
ἐδίδασκε 1 
ἐδεδοίκειν 1 
ἐδεδώκει 1 
ἐδράσατε 1 
ἐδόκει 1 
ἐδόκουν 1 
ἐδῄου 1 
ἐθέλοι 1 
ἐθίζοντες 1 
ἐκ 11 
ἐκάλει 1 
ἐκάλουν 1 
ἐκέλευε 3 
ἐκέλευσαν 1 
ἐκέλευσε 3 
ἐκέλευσεν 3 
ἐκήρυττεν 1 
ἐκβιασθέντες 1 
ἐκείνοις 1 
ἐκείνου 1 
ἐκεκράγεσαν 1 
ἐκεῖθεν 1 
ἐκκλησίαν 1 
ἐκκλησίας 1 
ἐκλήθονται 1 
ἐκλύσειεν 1 
ἐκλύων 1 
ἐκπολεμήσαντες 1 
ἐκστῆναι 3 
ἐκταράσσουσαν 1 
ἐκτετρῦσθαι 1 
ἐκόμισεν 1 
ἐκύρουν 1 
ἐκώλυσε 1 
ἐλέγξαι 1 
ἐλέλυντο 1 
ἐλαυνομένων 1 
ἐλαύνοντος 1 
ἐλευθέρας 1 
ἐλθούσης 1 
ἐλθόντας 2 
ἐλπίζων 1 
ἐλπίσας 1 
ἐλυμαίνετο 1 
ἐμέμφεσθε 1 
ἐμέμψαντο 1 
ἐμήνυον 1 
ἐμήνυσαν 1 
ἐμαρτύρησεν 1 
ἐμαυτῷ 1 
ἐμμένωσιν 1 
ἐμπρησμὸν 1 
ἐμὲ 1 
ἐν 24 
ἐνίους 1 
ἐναντίον 1 
ἐνεκάλουν 1 
ἐνθάδ 1 
ἐνθύμιος 1 
ἐνοχλούμενοι 1 
ἐνῆγε 1 
ἐξ 1 
ἐξάγειν 1 
ἐξέβαλε 1 
ἐξέλοι 1 
ἐξέτασιν 1 
ἐξήλατο 1 
ἐξαγαγεῖν 2 
ἐξαγγελεῖν 1 
ἐξαιρεθῆναι 1 
ἐξεκήρυξεν 1 
ἐξηγρίωσαν 1 
ἐξιέναι 1 
ἐξῆρχε 1 
ἐπ 4 
ἐπέβαλλον 1 
ἐπέκρυπτεν 1 
ἐπέτρεχεν 1 
ἐπήγετο 1 
ἐπί 1 
ἐπίφθονος 1 
ἐπαγγείλας 1 
ἐπαινοῖτο 1 
ἐπαιρόμενον 1 
ἐπανιόντας 1 
ἐπανιόντι 1 
ἐπανιὼν 1 
ἐπανῄεσαν 1 
ἐπεβούλευον 1 
ἐπεδείχθη 1 
ἐπεκηρυκεύετο 1 
ἐπεκύρωσε 1 
ἐπελθεῖν 1 
ἐπελθών 1 
ἐπεποιήκεσαν 1 
ἐπεπόμφει 1 
ἐπεστράτευσεν 1 
ἐπιβουλεύοι 1 
ἐπιβουλεύσας 1 
ἐπιβουλὴν 1 
ἐπιγαμίας 1 
ἐπιγελῶν 2 
ἐπιγιγνομένης 1 
ἐπιδημοῦσι 1 
ἐπιδραμεῖται 1 
ἐπιδραμόντα 1 
ἐπιθυμίᾳ 1 
ἐπικειμένην 1 
ἐπικειμένους 1 
ἐπικυρώσει 1 
ἐπιλαθέσθαι 1 
ἐπιλείπειν 1 
ἐπιμέλειαν 1 
ἐπιμελῶν 1 
ἐπιπλέοντας 1 
ἐπιπολάσαι 1 
ἐπισκήπτειν 1 
ἐπισκεψομένας 1 
ἐπιστέλλοντος 1 
ἐπιτρέψειε 1 
ἐπιτρίβουσιν 1 
ἐπιτυχὼν 1 
ἐπιχειρεῖν 1 
ἐπιόντων 1 
ἐπλάττετο 1 
ἐποίει 2 
ἐπολιόρκει 1 
ἐπολυπραγμόνουν 1 
ἐπρέσβευεν 1 
ἐπρέσβευσε 1 
ἐπόρθησε 1 
ἐπώνυμον 1 
ἐπὶ 25 
ἐργασαμένους 1 
ἐρρίπτουν 1 
ἐς 83 
ἐσέβαλεν 1 
ἐσήμηνεν 1 
ἐσενεγκεῖν 2 
ἐστίν 1 
ἐστι 2 
ἐστὶ 1 
ἐτάραττεν 1 
ἐτελεύτα 1 
ἐτράπετο 1 
ἐφ 4 
ἐφάνη 1 
ἐφαίνετο 1 
ἐφείσαντο 1 
ἐφεδρεύουσαν 1 
ἐφθόνησε 1 
ἐχθρόν 1 
ἐχθρός 1 
ἐχθρὸν 1 
ἐχθρῶν 1 
ἐχορήγει 1 
ἐψεύσατο 1 
ἐψηφίζοντο 1 
ἐᾶν 1 
ἑαλώκοι 1 
ἑαυτοὺς 1 
ἑαυτοῦ 3 
ἑαυτὸν 1 
ἑαυτῶν 1 
ἑκάστου 2 
ἑκάστῳ 1 
ἑκατέρωθεν 1 
ἑκατέρων 1 
ἑλεῖν 1 
ἑνὸς 2 
ἑξήρους 1 
ἑξηκοντούτης 1 
ἑορτὴν 1 
ἑσπερίοισιν 1 
ἑτέροις 1 
ἑτέρους 5 
ἑτέρωθεν 1 
ἑτέρων 3 
ἑτέρῳ 2 
ἔγεμε 1 
ἔγκλημα 3 
ἔδει 2 
ἔδησεν 1 
ἔθει 1 
ἔθνεσι 1 
ἔθνη 1 
ἔθνους 1 
ἔθους 1 
ἔκπαλαι 1 
ἔκρινε 1 
ἔκτειναν 1 
ἔκτεινεν 1 
ἔλαβε 1 
ἔλεγον 2 
ἔληξεν 1 
ἔμαθεν 1 
ἔναγχος 2 
ἔνθα 2 
ἔξωθεν 1 
ἔπαθεν 1 
ἔπειθον 1 
ἔπεμπε 5 
ἔπεμπεν 3 
ἔπεμπον 4 
ἔπεμψαν 1 
ἔπεμψεν 1 
ἔπραττεν 1 
ἔργῳ 1 
ἔστι 2 
ἔτεσι 1 
ἔτι 8 
ἔτους 1 
ἔφασκον 1 
ἔφη 10 
ἔφθανον 1 
ἔχει 3 
ἔχειν 3 
ἔχθος 1 
ἔχθρας 2 
ἔχοι 3 
ἔχοντα 1 
ἔχοντας 2 
ἔχοντος 1 
ἔχων 1 
ἕξειν 1 
ἕξων 1 
ἕτερα 3 
ἕτεροι 1 
ἕως 1 
Ἐκτελεσθέντος 1 
Ἐρέννιον 2 
Ἐρέννιος 1 
Ἑλλάδα 7 
Ἑλλάδι 1 
Ἑλλάδος 4 
Ἑλλήνων 3 
Ἑλλήσποντον 1 
Ἑλληνίδες 1 
Ἕλληνας 2 
Ἕλληνες 1 
Ἕλλησι 2 
Ἕλλησιν 2 
ἠγανάκτει 1 
ἠδικηκότας 1 
ἠκολούθουν 1 
ἠξίουν 2 
ἠπείγετο 1 
ἠπόρουν 1 
ἠρέθιζεν 1 
ἠρεμήσοντος 1 
ἡ 12 
ἡγεμόνι 1 
ἡγεῖτο 1 
ἡγουμένοις 1 
ἡγουμένων 1 
ἡγούμενον 1 
ἡγούμενος 2 
ἡγῆται 1 
ἡδομένους 1 
ἡμέραις 1 
ἡμέρας 2 
ἡμέτεποι 1 
ἡμίσεα 1 
ἡμερῶν 1 
ἡμετέροις 1 
ἡμετέρους 1 
ἡσυχίας 2 
ἡτοιμάζετο 1 
ἡττηθεὶς 1 
ἢ 12 
ἣ 2 
ἣν 2 
ἤγαγεν 1 
ἤδη 7 
ἤθεσι 1 
ἤκουσεν 1 
ἤλπισεν 1 
ἤρετο 3 
ἤτοι 1 
ἤχθετο 1 
ἥδιστος 1 
ἥμισυ 1 
ἥττης 1 
ἦν 10 
ἦρχεν 1 
ἦσαν 1 
ἧκεν 1 
ἧς 1 
ἧττον 1 
Ἠπειρωτῶν 1 
Ἡ 1 
Ἡλίου 1 
Ἤπειρον 1 
ἰδίας 2 
ἰδίοις 1 
ἰδεῖν 2 
ἰδὼν 1 
ἰσχυρῶς 1 
ἱερῶν 1 
ἱκανὰ 1 
ἱκανὴν 1 
ἱππέας 2 
ἱππεῖ 1 
ἵνα 1 
ἵππους 1 
Ἰβηρίαν 1 
Ἰλλυρίδα 1 
Ἰλλυριοῖς 1 
Ἰλλυριῶν 1 
Ἰσθμίων 2 
Ἰταλίαν 2 
Ἰταλίας 2 
Ἰωνίαν 2 
Ἴστρον 2 
ὀκνεῖ 1 
ὀλέσσει 1 
ὀλίγαις 1 
ὀλίγον 1 
ὀλίγῳ 2 
ὀλεῖται 1 
ὀλιγότητα 1 
ὀμόσαντος 1 
ὀξέως 2 
ὀπίσω 1 
ὀφλήσει 1 
ὁ 45 
ὁδεῦσαι 1 
ὁδοποιῶν 1 
ὁδοῖς 1 
ὁδὸν 2 
ὁμηρείας 1 
ὁμηρεύοντα 1 
ὁμολογουμένως 1 
ὁμοῦ 1 
ὁπλότερος 1 
ὁρμητήριον 1 
ὁρῶν 1 
ὃ 1 
ὄντα 3 
ὄντι 1 
ὄντος 3 
ὄντων 1 
ὄψιν 2 
ὅ 1 
ὅδε 1 
ὅθεν 1 
ὅλης 1 
ὅλως 1 
ὅλῳ 1 
ὅμηρά 1 
ὅμως 2 
ὅπερ 1 
ὅπως 1 
ὅρκους 1 
ὅσα 5 
ὅσαι 1 
ὅσας 2 
ὅσον 1 
ὅτε 2 
ὅτι 14 
Ὁ 2 
Ὃς 1 
Ὅτι 13 
ὑγιὲς 1 
ὑμέτερον 1 
ὑμετέρων 1 
ὑμεῖς 3 
ὑμᾶς 8 
ὑμῖν 8 
ὑμῶν 6 
ὑπ 2 
ὑπέστητε 1 
ὑπέσχετο 1 
ὑπεκρίνετο 1 
ὑπηκόους 1 
ὑπηκόων 1 
ὑπισχνεῖτο 1 
ὑπισχνούμενος 2 
ὑποβάλλουσιν 1 
ὑποδέδεκται 1 
ὑποδέξασθαι 1 
ὑποδέχεσθε 1 
ὑποζύγια 1 
ὑπολοίπους 1 
ὑπομνήματα 1 
ὑποστάντες 1 
ὑπόγυον 1 
ὑπόνοιαν 1 
ὑπόπτου 1 
ὑπόσχοιντο 1 
ὑπὲρ 3 
ὑπὸ 10 
ὑφεωρῶντο 1 
ὑφορωμένων 1 
ὑφορώμενος 1 
ὑφορᾶσθαι 1 
ὕδατος 1 
ὕπατος 1 
ὕποπτος 1 
ὕστερον 2 
ὠμόσατε 1 
ὠμὸς 1 
ὠχυρωμένην 1 
ὡμολόγουν 1 
ὡρισμένα 1 
ὡς 17 
ὢν 2 
ὣς 1 
ὤκνησεν 1 
ὤν 1 
ὤνησεν 1 
ὤφειλεν 1 
ὥραις 1 
ὥρισε 1 
ὦ 2 
ὧδε 1 
ὧν 14 
Ὧν 1 
ᾐσθάνεσθε 1 
ᾐτιῶντο 1 
ᾑροῦντο 1 
ᾔτει 2 
ᾗ 1 
ᾧ 5 
ῥωμαϊζόντων 1 
ῥᾳδίως 1 
Ῥοδίοις 1 
Ῥοδίους 2 
Ῥοδίων 6 
Ῥωμαίοις 24 
Ῥωμαίους 7 
Ῥωμαίων 15 
Ῥωμαιων 1 
Ῥωμαῖοι 9 
Ῥωμαῖον 1 
Ῥόδιοι 5 
Ῥώμην 9 
Ῥώμης 1 
Ότι 1 

Powered by PhiloLogic