Plato, Ion (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Ion].

Word Count

Total Words: 3908 Total Unique Words: 1329.
Sorted by words [sort by frequencies].

11 1 
12 1 
20 1 
200-7 1 
23 1 
24 1 
335 1 
351-57 1 
639-40 1 
80-82 1 
hom 5 
il 4 
od 1 
· 59 
Γλαύκων 1 
Γνοίην 1 
Δία 6 
Δαιδάλου 1 
Εὐριπίδης 1 
Θάσιος 1 
Θαμύρου 1 
Θεοδώρου 1 
Θεοκλύμενος 1 
Κλαζομένιον 1 
Κυζικηνόν 1 
Λακεδαιμονίων 1 
Λαμψακηνὸς 1 
Μαγνῆτιν 1 
Μαχάονι 1 
Μελαμποδιδῶν 1 
Μητίονος 1 
Μητρόδωρος 1 
Μοισᾶν 1 
Μουσαίου 1 
Μουσῶν 1 
Μούσης 2 
Μοῦσα 2 
Νέστορος 1 
Νέστωρ 1 
Παναθήναια 1 
Πανοπέως 1 
Πατρόκλῳ 1 
Πολυγνώτου 2 
Πρίαμον 1 
Πρωτεὺς 1 
Σαμίου 1 
Στησίμβροτος 1 
Σωκράτης 1 
Σώκρατες 26 
Τροίᾳ 1 
Τύννιχος 1 
Φανοσθένη 1 
Φημίου 1 
Χαλκιδεύς 1 
αἰετὸς 1 
αἰσθάνονται 1 
αἱ 3 
αἱρήσεται 1 
αἴγειον 1 
αἴτιον 2 
αὐλήσει 1 
αὐλὴ 1 
αὐτά 1 
αὐτή 1 
αὐτοὶ 3 
αὐτοὺς 3 
αὐτοῖς 1 
αὐτοῦ 1 
αὐτός 3 
αὐτὰ 3 
αὐτὴν 1 
αὐτὸ 1 
αὐτὸν 3 
αὐτὸς 12 
αὐτῇ 3 
αὐτῶν 6 
αὐτῷ 3 
αὕτη 1 
αὖ 4 
βάκχαι 1 
βέλτιστε 2 
βήματος 1 
βακχεύουσι 1 
βουκόλος 1 
βουκόλῳ 1 
βουλοίμην 1 
βούλει 2 
βούληται 1 
βοὸς 1 
βοῶν 1 
βυσσὸν 1 
γ 1 
γάλα 1 
γάρ 11 
γέ 1 
γένηται 1 
γένοιτό 1 
γίγνεσθαι 1 
γίγνεσθε 1 
γίγνεται 1 
γίγνῃ 2 
γε 34 
γεγόνασιν 1 
γελάσομαι 1 
γελῶντας 1 
γενέσεις 1 
γενομένων 1 
γιγνόμενον 1 
γιγνώσκειν 4 
γιγνώσκεις 6 
γιγνώσκοις 1 
γιγνώσκομεν 3 
γιγνώσκοντα 1 
γιγνώσκω 1 
γνοίη 1 
γνωσόμεθα 2 
γνώμην 1 
γνώσεσθαι 1 
γνώσεται 11 
γνώσῃ 1 
γνῶναι 1 
γοῦν 2 
γράφει 1 
γραφέων 2 
γραφικὴ 1 
γραφῆς 1 
γυναικί 1 
γυναικὶ 1 
γυῖα 1 
γὰρ 27 
δ 17 
δάκτυλοι 1 
δέ 10 
δέδηε 1 
δέῃ 2 
δή 6 
δήπου 7 
δήπουθεν 1 
δίδωσι 1 
δίφρῳ 1 
δαιμόνιοι 1 
δακρύων 1 
δακτυλίοις 1 
δακτυλίους 2 
δακτυλίων 4 
δεδάκρυνται 1 
δεινόν 1 
δεινός 3 
δεινὸν 2 
δεινὸς 6 
δειρὴν 1 
δεξιὸν 1 
δεῖ 2 
δεῖς 1 
δεῖται 1 
δημιουργῶν 1 
δι 1 
διάνοιαν 1 
διαγιγνώσκειν 2 
διαγνῶναι 1 
διακρίνειν 2 
διαλέγηται 1 
διανοίας 2 
διατρίβειν 1 
διαφέρει 1 
διαφέρειν 2 
διαφυγών 1 
διαφόρως 2 
διδασκάλων 1 
διεγίγνωσκες 1 
διελήλυθεν 1 
διθυράμβους 1 
δισμυρίοις 1 
διστάζωμεν 1 
διὰ 5 
δοάσσεται 1 
δοκεῖ 10 
δοκοῦσι 1 
δοκῇ 1 
δοκῶ 1 
δούλῳ 3 
δράκοντα 1 
δρεπόμενοι 1 
δυνάμει 1 
δόξαιμι 1 
δύναμιν 3 
δύναμις 2 
δύνασθαι 1 
δύο 1 
δὲ 62 
δὴ 8 
δῆλον 6 
δῆτα 4 
εἰ 16 
εἰδέναι 1 
εἰδώλων 1 
εἰδώς 1 
εἰδὼς 1 
εἰδῶμεν 1 
εἰκάσαι 1 
εἰκὸς 1 
εἰλύαται 1 
εἰπέ 2 
εἰπεῖν 9 
εἰπὲ 1 
εἰρῆσθαι 1 
εἰς 5 
εἰσί 1 
εἰσιν 2 
εἰσὶ 2 
εἰσὶν 1 
εἴ 3 
εἴη 2 
εἴπερ 3 
εἴποις 1 
εἴπῃ 2 
εἴπῃς 1 
εἴτε 10 
εἶ 20 
εἶδες 3 
εἶναί 1 
εἶναι 23 
εἶξαί 1 
εἶπες 2 
εἶπον 1 
εἷς 3 
εὐθύς 1 
εὐθὺς 1 
εὐλαβηθῆναι 1 
εὐπορεῖ 1 
εὐπορεῖς 3 
εὐποροῦσι 1 
εὐπορῶ 2 
εὑρίσκεις 1 
εὕρημά 1 
εὖ 23 
ζηλοῦσθαι 1 
ζηλωτόν 1 
ζωγράφων 1 
ζόφον 1 
ζῷον 1 
θέασαι 1 
θαλάττῃ 1 
θαυμάζοιμι 1 
θεία 1 
θείοις 1 
θείᾳ 6 
θεατὴς 1 
θεατῶν 1 
θειοτάτῳ 1 
θεοῦ 2 
θεωμένους 1 
θεὸς 6 
θεῖα 1 
θεῖον 2 
θεῖος 1 
θεῶν 6 
θεῷ 1 
θυσίαις 1 
κάββαλ 1 
κάκιον 3 
κάλλιον 7 
κάλλιστ 1 
κάλλιστα 1 
κάλλιστον 2 
κάμνοντος 1 
κάτω 1 
κένσαι 1 
κέρας 1 
κήπων 1 
καί 1 
καίτοι 2 
καθίσω 1 
καθεύδεις 1 
καθορῶ 1 
κακὴ 1 
κακὸν 1 
κακῶν 1 
κακῶς 5 
καλλίστοις 1 
καλὰ 6 
καλὰς 1 
καλῶ 1 
καλῶς 8 
καμπὴν 1 
καρδία 1 
κατ 2 
κατέχεται 1 
κατέχηται 1 
κατέχονταί 1 
κατέχωνται 1 
κατέχῃ 1 
κατεχόμεναι 1 
κατεχόμενοι 3 
κατεχόμενος 2 
κατοκωχῇ 1 
κατὰ 4 
καὶ 201 
κεκοσμημένος 1 
κεκοσμῆσθαι 1 
κεκόσμηκα 1 
κεφαλαί 1 
κεφαλαίῳ 1 
κεφαλὴ 1 
κιθαρίζοντας 1 
κιθαρίσει 1 
κιθαριστής 1 
κιθαριστικός 1 
κιθαριστὴς 1 
κιθαρῳδίᾳ 1 
κινεῖ 1 
κλάγξας 1 
κλάοντάς 1 
κλάοντας 1 
κλάῃ 1 
κλαύσομαι 1 
κλινθῆναι 1 
κνήστι 1 
κνῆ 1 
κορυβαντιῶντες 2 
κοῦφον 1 
κρηνῶν 1 
κριτὴν 1 
κρόμυον 1 
κρῖναι 1 
κτῆμα 1 
κυβερνήτης 2 
κυβερνητικῇ 1 
κυκεῶνα 1 
κόψε 1 
κύκλου 1 
κἂν 1 
λάβωμεν 1 
λάβῃ 2 
λέγει 19 
λέγειν 9 
λέγεις 20 
λέγετον 2 
λέγομεν 1 
λέγοντα 4 
λέγοντας 2 
λέγοντες 3 
λέγοντος 1 
λέγουσι 4 
λέγουσιν 4 
λέγω 6 
λέγων 2 
λέγωσι 1 
λέγῃ 4 
λέγῃς 2 
λήθετο 1 
λίθος 2 
λίθου 4 
λίθῳ 1 
λαμβάνειν 1 
λαμβάνων 1 
λαὸν 1 
λεγομένοις 1 
λεγομένων 2 
λεγόμενα 2 
λεγόντων 3 
λιπαροῦντος 1 
λόγοις 1 
λόγον 1 
λόγου 3 
λόγῳ 2 
μ 1 
μάλα 1 
μάλιστά 1 
μάλιστα 3 
μάντεσι 1 
μάντεων 1 
μάντεών 1 
μάντεώς 2 
μάντις 2 
μέ 1 
μέγιστον 1 
μέλη 2 
μέλι 1 
μέλιτται 1 
μέλος 3 
μέλους 1 
μέμνημαι 2 
μέμνησαι 1 
μέν 7 
μέντοι 3 
μέσος 1 
μέσῳ 1 
μή 6 
μήν 2 
μία 1 
μίαν 1 
μαθών 1 
μαινόμενος 1 
μακρὸς 1 
μαντικῆς 3 
με 7 
μελιρρύτων 1 
μελοποιοὶ 2 
μελοποιῶν 1 
μελῶν 1 
μεμαῶσιν 1 
μεντἂν 1 
μετ 1 
μηδενὸς 1 
μηδὲ 1 
μηδὲν 2 
μηκέτι 1 
μνησθῆναι 1 
μνησθῇ 2 
μνησθῶ 1 
μνηστῆρας 1 
μνηστῆρσι 1 
μοίρᾳ 5 
μοι 15 
μολυβδαίνῃ 1 
μου 4 
μουσικῆς 1 
μόνον 5 
μόνου 2 
μὰ 5 
μὲν 31 
μὴ 13 
μὴν 5 
μᾶλλον 1 
μῶν 1 
νέρθε 1 
ναί 15 
ναπῶν 1 
ναὶ 2 
νικήσομεν 1 
νομίζεσθαι 2 
νοῦν 5 
νοῦς 2 
νυκτὶ 1 
νυνδὴ 2 
νυνὶ 1 
νυστάζει 2 
νυστάζω 1 
νύσσῃ 1 
νὴ 1 
νῦν 3 
ξένον 1 
ξένους 1 
οἰμωγὴ 1 
οἱ 25 
οἴεσθε 1 
οἴεταί 1 
οἴκοθεν 1 
οἴνῳ 1 
οἵ 1 
οἵᾳ 1 
οἵῳ 1 
οἶδα 2 
οἶμαι 6 
οἶσθα 2 
οἷα 4 
οἷον 5 
οἷς 3 
οἷός 7 
οὐ 32 
οὐδ 3 
οὐδέ 1 
οὐδαμῶς 2 
οὐδεμία 1 
οὐδεμιᾶς 1 
οὐδενὸς 1 
οὐδεπώποτ 1 
οὐδεὶς 1 
οὐδὲ 10 
οὐδὲν 7 
οὐδὸν 1 
οὐκ 17 
οὐκοῦν 18 
οὐρανίων 1 
οὐρανοῦ 1 
οὐχ 10 
οὓς 1 
οὔ 8 
οὔκ 2 
οὔπω 1 
οὔτε 5 
οὕτω 12 
οὕτως 4 
οὖν 16 
οὖσαι 1 
οὖσαν 1 
οὖσιν 1 
οὗ 1 
οὗτοί 1 
οὗτοι 1 
οὗτος 2 
οὗτός 2 
πάλαι 1 
πάμπολυς 1 
πάντα 3 
πάντες 3 
πάντων 3 
πάνυ 6 
πάρεστιν 1 
πάσχετε 1 
πέλωρον 1 
πέντε 1 
πέρι 2 
πέτετο 1 
πίνειν 1 
παίωνα 1 
παθημάτων 1 
παλλακὴ 1 
παντάπασί 1 
παντοδαπὸς 1 
παντὶ 1 
παντὸς 1 
παρ 1 
παρέσχεν 1 
παραινοῦντι 1 
παραινῶν 1 
παραμυθουμένῳ 1 
παραπλήσιον 1 
παρειαί 1 
παρὰ 6 
πασῶν 2 
πεποίηκεν 2 
πεποίηται 1 
πεποιήκασι 1 
περί 3 
περησέμεναι 1 
περιιὼν 1 
περὶ 79 
πετόμενοι 1 
πηδᾷ 1 
πλέον 2 
πλήμνη 1 
πλήν 1 
πλαγίου 1 
πλείη 1 
πλεῖστον 1 
πλοίου 1 
πλὴν 1 
πνοιῇς 1 
ποίημα 1 
ποίησιν 1 
ποδῶν 1 
ποιήματα 3 
ποιήσομαι 1 
ποιεῖ 1 
ποιεῖν 6 
ποιητάς 1 
ποιητής 2 
ποιηταί 2 
ποιηταὶ 4 
ποιηταῖς 1 
ποιητικὴ 1 
ποιητοῖο 1 
ποιητοῦ 7 
ποιητὰ 1 
ποιητὰς 1 
ποιητὴς 1 
ποιητῶν 7 
ποικίλῃ 1 
ποιοῦντες 1 
ποιοῦσιν 1 
πολέμου 1 
πολλά 2 
πολλάκις 2 
πολλαχοῦ 2 
πολλοὶ 3 
πολλοὺς 1 
πολλοῖς 1 
πολλοῦ 2 
πολλὰ 4 
πολλὰς 1 
πολλὴ 1 
πολλῶν 3 
πολύ 2 
πολὺ 2 
ποτ 1 
ποτέρᾳ 1 
ποταμῶν 1 
ποτε 3 
ποτῷ 1 
που 3 
πού 2 
ποῖά 2 
ποῖα 1 
ποῖον 1 
πράγμασιν 1 
πρέπει 7 
πρέποι 1 
πρέπον 1 
πρέποντά 1 
πραγμάτων 4 
πραμνείῳ 1 
πραττόμενα 1 
προσέχει 1 
προσέχειν 1 
προσέχω 2 
προσήκει 3 
πρόθυρον 1 
πρόσωπά 1 
πρότερον 3 
πρώτων 1 
πρὶν 2 
πρὸ 1 
πρὸς 7 
πρῶτα 1 
πρῶτος 1 
πτηνὸν 1 
πως 1 
πόθεν 1 
πόλεως 1 
πόλις 2 
πότερα 1 
πότερον 11 
πότερος 1 
πώποτε 2 
πώς 1 
πᾶς 1 
πᾶσι 1 
πῆμα 1 
πῶς 3 
σ 1 
σαυτοῦ 1 
σε 7 
σιδηρίων 1 
σιδηροῦς 1 
σιτίων 1 
σκέψαι 2 
σκέψεως 1 
σκέψιν 1 
σκοπεῖσθαι 1 
σοι 9 
σου 3 
σοφίαν 1 
σοφοὶ 1 
σοφῶν 1 
σοὶ 3 
σοῦ 2 
στεφάνοις 1 
στεφάνῳ 2 
στεφανωθῆναι 1 
στρατηγίας 1 
στρατηγεῖς 1 
στρατηγεῖται 1 
στρατηγική 1 
στρατηγικός 1 
στρατηγικὴν 1 
στρατηγικὸς 1 
στρατηγοῦ 2 
στρατηγόν 1 
στρατηγός 1 
στρατηγὸν 3 
στρατηγὸς 5 
στρατηγῷ 1 
στρατιωτικὰ 1 
στρατιώταις 1 
στρεφόμενος 1 
στῆθος 1 
συμβάληται 1 
συμβαλέσθαι 2 
συνείη 1 
συνθαμβοῦντας 1 
σφιν 1 
σφόδρ 1 
σχεδόν 2 
σχεδὸν 1 
σχημάτων 1 
σχολὴν 1 
σύ 7 
σύμπαντες 1 
σύνοιδα 1 
σὸν 1 
σὺ 14 
σῶμα 1 
τ 5 
τέ 1 
τέχνη 4 
τέχνην 10 
τέχνης 6 
τέχνῃ 13 
τί 22 
τίνος 1 
τίς 2 
ταλασιουργῷ 1 
ταύτην 1 
ταύτης 1 
ταύτῃ 1 
ταὐτὰ 6 
ταὐτὸν 1 
ταῦτά 2 
ταῦτα 18 
τε 36 
τεκμήριον 2 
τεκμαιρόμενος 1 
τεκτονικῇ 1 
τελευτῶν 1 
τετρωμένῳ 1 
τεχνικὸν 1 
τεχνικὸς 2 
τεχνῶν 7 
τι 10 
τιθέασιν 1 
τιμήσει 1 
τιν 1 
τινα 2 
τινὰ 1 
τινὸς 1 
τινῶν 2 
τις 15 
τοίνυν 3 
τοι 2 
τοιαῦτα 3 
τοσόνδε 1 
του 2 
τουτὶ 1 
τούτοις 2 
τούτου 6 
τούτω 1 
τούτων 12 
τούτῳ 1 
τοὺς 15 
τοῖιν 1 
τοῖς 12 
τοῦ 21 
τοῦτο 14 
τοῦτον 3 
τοῦτό 2 
τρίχες 1 
τρόπος 1 
τυγχάνει 2 
τυγχάνεις 1 
τυρὸν 1 
τόδε 4 
τότε 2 
τἀληθὲς 1 
τἀληθῆ 1 
τὰ 28 
τὰς 1 
τὴν 19 
τὸ 14 
τὸν 34 
τὼ 1 
τῆς 15 
τῇ 11 
τῶν 60 
τῷ 7 
φάσκων 1 
φέρουσα 1 
φέρουσιν 1 
φέρων 1 
φίλη 1 
φαίης 1 
φαίνεσθαι 1 
φασιν 1 
φαυλοτάτου 1 
φαῖμεν 1 
φαῦλοι 1 
φαῦλον 1 
φαῦλος 1 
φημί 1 
φημι 1 
φησί 1 
φησίν 1 
φθέγγεται 1 
φθέγξηταί 1 
φθονήσεις 1 
φιλίοις 1 
φοβερὸν 1 
φοβῆται 1 
φοινήεντα 1 
φράσω 1 
φροντίζουσιν 1 
φόβου 1 
φῂς 2 
φῄς 1 
φῶμεν 2 
χάρμης 1 
χαίρειν 1 
χαίρω 1 
χαλεπὸν 1 
χαλκείῃ 1 
χαμᾶζε 1 
χειμαζομένου 1 
χερσίν 1 
χεῖρον 3 
χορευτῶν 1 
χρεία 1 
χρησμῳδεῖν 1 
χρησμῳδοῖς 1 
χρυσοῖσι 1 
χρυσῷ 2 
χρῆμα 1 
χρῆται 1 
ψυχὴ 3 
ψυχὴν 1 
ψυχῆς 1 
ἀγαθοὶ 4 
ἀγαθοῖς 1 
ἀγαθός 1 
ἀγαθὸς 7 
ἀγαθῶν 2 
ἀγραύλοιο 1 
ἀγριαινουσῶν 1 
ἀγῶνα 1 
ἀδικεῖς 2 
ἀδικοῦντος 1 
ἀδυνατῶ 1 
ἀδύνατον 1 
ἀδύνατος 3 
ἀεί 1 
ἀεὶ 1 
ἀκούοντες 1 
ἀκούουσι 1 
ἀκούσαις 1 
ἀκούων 1 
ἀκοῦσαι 3 
ἀκροάσασθαί 1 
ἀλέασθαι 1 
ἀλγήσας 1 
ἀληθὲς 1 
ἀληθῆ 11 
ἀλλ 22 
ἀλλήλους 2 
ἀλλήλων 3 
ἀλλὰ 16 
ἀμφοτέρων 2 
ἀμφότερα 1 
ἀνέμοιο 1 
ἀνήρτηται 1 
ἀναγκαῖον 3 
ἀνακρεμαννὺς 1 
ἀναπεῖσαι 1 
ἀνδριαντοποιίᾳ 1 
ἀνδριαντοποιοῦ 1 
ἀνδριαντοποιῶν 1 
ἀνδρὶ 2 
ἀνδρὸς 1 
ἀνεφάνης 1 
ἀνθρώπινά 1 
ἀνθρώποις 1 
ἀνθρώπους 2 
ἀνθρώπων 5 
ἀντιλέγειν 1 
ἀνὴρ 1 
ἀξιώσειεν 1 
ἀπ 2 
ἀπεκρίνω 1 
ἀποδέδοταί 1 
ἀποδύοντος 1 
ἀποκρίνῃ 1 
ἀποκρινοῦμαι 1 
ἀποκρυψάμενος 1 
ἀποκρύψῃ 1 
ἀπολλύς 1 
ἀπολωλεκὼς 1 
ἀπορεῖ 3 
ἀπορεῖς 2 
ἀποφήνασθαι 1 
ἀποφαίνειν 1 
ἀποφανούμενος 1 
ἀπόκριναι 2 
ἀπὸ 3 
ἀρίστῳ 1 
ἀργύριον 2 
ἀριθμητικὴν 1 
ἀριθμητικῇ 1 
ἀριθμοῦ 1 
ἀριστερὰ 2 
ἀριστερὸς 1 
ἀρκεῖ 1 
ἀρχαῖον 1 
ἀρχομένῳ 1 
ἀρχὰς 1 
ἀρύονται 1 
ἀσπαίροντα 1 
ἀτεχνῶς 3 
ἀτὰρ 1 
ἀχλύς 1 
ἁλιέως 1 
ἁλιευτικῆς 2 
ἁμαρτησόμεθα 1 
ἁπάντων 3 
ἁπασῶν 1 
ἁρμονίαν 1 
ἂν 25 
ἃ 18 
ἄγε 1 
ἄγει 2 
ἄγειν 1 
ἄδικος 2 
ἄθλων 1 
ἄκρον 1 
ἄλλα 1 
ἄλλας 1 
ἄλλη 1 
ἄλλην 3 
ἄλλης 3 
ἄλλο 3 
ἄλλοι 4 
ἄλλοις 1 
ἄλλος 2 
ἄλλου 5 
ἄλλους 3 
ἄλλων 14 
ἄλλῃ 1 
ἄμεινον 3 
ἄν 8 
ἄνδρα 2 
ἄνθρωπον 2 
ἄνθρωπός 1 
ἄνω 1 
ἄνωθεν 1 
ἄξια 2 
ἄξιοι 1 
ἄξιον 1 
ἄξιος 2 
ἄξιόν 1 
ἄρα 4 
ἄριστα 4 
ἄριστος 3 
ἄρτι 1 
ἄρχεται 1 
ἄρχοντι 3 
ἅ 1 
ἅμα 3 
ἅπαντα 3 
ἅπαντας 1 
ἅπτει 1 
ἅτε 1 
ἅττα 2 
ἆρα 2 
Ἀγλαοφῶντος 1 
Ἀθηναῖοι 2 
Ἀνδρομάχην 1 
Ἀντιλόχῳ 1 
Ἀπολλόδωρον 1 
Ἀρχίλοχός 1 
Ἀρχιλόχου 1 
Ἀσκληπιείων 1 
Ἀχιλλέα 1 
Ἄνδριον 1 
Ἅιδου 1 
ἐέργων 1 
ἐγκώμια 1 
ἐγρήγορέν 1 
ἐγρήγορα 1 
ἐγρήγορας 1 
ἐγχριμφθήτω 1 
ἐγώ 7 
ἐγὼ 15 
ἐζήλωσα 1 
ἐθέλεις 1 
ἐθέλω 1 
ἐθέλῃ 1 
ἐκ 9 
ἐκείνης 2 
ἐκείνου 1 
ἐκεῖνο 3 
ἐκκρεμαμένων 1 
ἐκμανθάνειν 1 
ἐκπλήξῃς 1 
ἐκφανῆ 1 
ἐκχέοντα 1 
ἐλάττων 1 
ἐλεινόν 1 
ἐλεινῶν 1 
ἐλευθέρῳ 1 
ἐμαυτῷ 1 
ἐμβλέποντας 1 
ἐμβῶσιν 1 
ἐμμεμαυῖα 1 
ἐμοί 1 
ἐμοὶ 3 
ἐμοῦ 2 
ἐμπίμπλανταί 1 
ἐμπειρότερος 1 
ἐν 22 
ἐνίοτε 1 
ἐναργές 1 
ἐνδείξασθαι 1 
ἐνδεικνύμενος 1 
ἐνδειξαμένους 1 
ἐνθέους 1 
ἐνθέων 1 
ἐνθουσιάζουσα 1 
ἐνθουσιάζουσιν 1 
ἐνθουσιαζόντων 1 
ἐντίθησι 1 
ἐνὶ 2 
ἐνῇ 1 
ἐξ 16 
ἐξέλεξα 1 
ἐξήρτηται 2 
ἐξαιρούμενος 1 
ἐξαπατᾷς 2 
ἐξαπόλωλε 1 
ἐξαρτᾶται 1 
ἐξεπίτηδες 1 
ἐξηγήσαιο 2 
ἐξηγήσασθαι 1 
ἐξηγεῖσθαι 3 
ἐξηρτημένων 1 
ἐπ 2 
ἐπίστασαι 1 
ἐπαινέτην 1 
ἐπαινέτης 1 
ἐπαινεῖν 1 
ἐπαινῶ 1 
ἐπαυρεῖν 1 
ἐπεί 1 
ἐπειδάν 1 
ἐπειδή 1 
ἐπειδὰν 7 
ἐπειδὴ 4 
ἐπεὶ 1 
ἐπιδέδρομεν 1 
ἐπιδείξειν 2 
ἐπιδείξῃς 1 
ἐπιδεδήμηκας 1 
ἐπιδεικνύῃ 1 
ἐπιδεῖξαι 2 
ἐπιλήσμονα 1 
ἐπιλήσμων 1 
ἐπιλανθάνομαι 1 
ἐπιστήμη 3 
ἐπιστήμῃ 3 
ἐποίησε 1 
ἐπὶ 4 
ἐπῆλθε 1 
ἐπῶν 2 
ἐρήσεσθαί 1 
ἐρίων 1 
ἐργάζεσθε 1 
ἐργάζεται 1 
ἐργασίας 1 
ἐροίμην 1 
ἐρομένου 1 
ἐρωτᾷς 1 
ἐρῶ 2 
ἐς 1 
ἐσθῆτι 1 
ἐστίν 2 
ἐστε 2 
ἐστεφανωμένου 1 
ἐστι 6 
ἐστιν 21 
ἐστὶ 3 
ἐτύγχανες 1 
ἐυξέστῳ 1 
ἐφ 1 
ἐφαλλόμενον 1 
ἐὰν 5 
ἑαυτῶν 1 
ἑκάστοτε 1 
ἑκάστῃ 2 
ἑλοῦ 1 
ἑνὸς 3 
ἑορταῖς 1 
ἑρμηνέα 1 
ἑρμηνέων 1 
ἑρμηνεύειν 1 
ἑρμηνεύετε 1 
ἑρμηνῆς 2 
ἑστηκὼς 1 
ἑτέρα 2 
ἑτέραν 6 
ἑτέρων 3 
ἑτέρᾳ 3 
ἑταῖρε 1 
ἑώρακα 1 
ἔγνως 1 
ἔγωγ 1 
ἔγωγε 4 
ἔκλεξον 1 
ἔκφρων 1 
ἔλεγον 4 
ἔμελλον 1 
ἔμοιγε 3 
ἔμφρονα 1 
ἔμφρονες 3 
ἔμφρων 1 
ἔν 1 
ἔνθεοι 1 
ἔνθεός 1 
ἔξευρε 1 
ἔξω 1 
ἔοικέν 1 
ἔπη 6 
ἔργα 1 
ἔργοις 1 
ἔργον 2 
ἔρεβόσδε 1 
ἔροιό 1 
ἔρχεται 1 
ἔρχομαί 1 
ἔρωμαι 1 
ἔσεσθαι 1 
ἔσται 3 
ἔστι 2 
ἔστιν 1 
ἔσχατος 1 
ἔσχεν 1 
ἔτ 1 
ἔτι 1 
ἔφησθα 1 
ἔχε 1 
ἔχει 3 
ἔχεται 1 
ἔχοντα 1 
ἔχονται 1 
ἔχω 1 
ἔχων 2 
ἔχῃ 3 
ἕθεν 1 
ἕκαστος 2 
ἕκαστός 1 
ἕλκει 1 
ἕλοιτο 1 
ἕτερα 2 
ἕτερος 2 
ἕως 2 
Ἐπειοῦ 1 
Ἐπιδαύριοι 1 
Ἐπιδαύρου 1 
Ἐφέσιοι 1 
Ἐφέσιον 1 
Ἐφέσου 1 
Ἐφεσίου 1 
Ἑκάβην 1 
Ἑκαμήδη 1 
Ἑλλήνων 3 
Ἔφεσος 1 
Ἕκτορα 1 
Ἕλλησι 2 
ἠέλιος 1 
ἠγωνίζου 1 
ἠγωνίσω 1 
ἠνεγκάμεθα 1 
ἠπίσταντο 1 
ἠπίστω 1 
ἠρτημένοι 1 
ἠρόμην 2 
ἡ 21 
ἡμετέρα 1 
ἡμεῖς 1 
ἡμᾶς 2 
ἡμῖν 6 
ἡμῶν 1 
ἡνία 1 
ἡνίοχος 3 
ἡνιοχείας 1 
ἡνιοχικῆς 2 
ἡντινοῦν 1 
ἡρώων 1 
ἢ 47 
ἣν 1 
ἤδη 2 
ἤρτηται 1 
ἥ 2 
ἥδε 1 
ἦ 1 
ἦκ 1 
ἦσθα 4 
ἧι 1 
ἧκε 1 
Ἡνίοχος 2 
Ἡρακλείαν 1 
Ἡρακλείδην 1 
Ἡρακλειώτιδος 1 
Ἡσίοδος 4 
Ἡσιόδου 2 
ἰάμβους 1 
ἰατρικῆς 1 
ἰατρικῇ 2 
ἰατροῦ 1 
ἰατρός 2 
ἰατρὸς 1 
ἰδιωτικόν 1 
ἰδιωτῶν 1 
ἰδιώτην 1 
ἰδνωθεὶς 1 
ἰκέλη 1 
ἰχθύσι 1 
ἱεμένων 1 
ἱερόν 1 
ἱκέσθαι 1 
ἱκανοὶ 1 
ἱκανὸν 2 
ἱππαζομένους 2 
ἱππεύς 2 
ἱππεὺς 1 
ἱππικὸς 1 
ἱπποδρομίᾳ 1 
ἴθι 2 
ἴσθι 2 
ἴσως 2 
ἵκανεν 1 
ἵνα 3 
ἵππον 1 
ἵππος 1 
ἵππους 2 
ἵστανται 1 
Ἰατρικῆς 1 
Ἰθάκῃ 1 
Ἰθακησίου 1 
Ἰλιάδος 1 
Ἴων 24 
Ἴωνα 3 
Ἴωνος 1 
ὀδύνῃσι 1 
ὀιστοὺς 1 
ὀνομάζομεν 1 
ὀνύχεσσι 1 
ὀξέως 1 
ὀπίσω 1 
ὀρθαὶ 1 
ὀρθῶς 2 
ὀρχεῖταί 1 
ὀρχοῦνται 1 
ὀφθαλμοί 1 
ὁ 44 
ὁμίλῳ 1 
ὁμιλιῶν 1 
ὁμιλούντων 1 
ὁμιλοῦσι 1 
ὁμοίως 6 
ὁμοκλήσας 1 
ὁμολογῇ 1 
ὁποῖά 1 
ὁποῖα 11 
ὁπότε 1 
ὁρμαθὸς 3 
ὁρμῶντα 1 
ὁρῶ 1 
ὁτιοῦν 1 
ὂν 1 
ὃ 5 
ὃν 2 
ὃς 2 
ὄνομα 1 
ὄντα 1 
ὄντας 1 
ὄντες 3 
ὄρνις 1 
ὄψον 1 
ὅ 2 
ὅλην 2 
ὅλον 2 
ὅπερ 4 
ὅποι 1 
ὅπως 2 
ὅρα 1 
ὅς 1 
ὅσα 2 
ὅσας 1 
ὅσοι 1 
ὅσπερ 1 
ὅστις 10 
ὅταν 11 
ὅτι 30 
ὅτου 6 
Ὀδυσσέα 1 
Ὀδυσσείας 1 
Ὀδυσσείᾳ 1 
Ὀλύμπου 1 
Ὀρφέως 2 
Ὁμήρου 25 
Ὁμήρῳ 2 
Ὁμηριδῶν 1 
Ὅμηρον 4 
Ὅμηρος 14 
Ὅμηρός 2 
ὑγιεινῶν 1 
ὑεῖ 1 
ὑμέων 1 
ὑμετέρα 1 
ὑμεῖς 4 
ὑμᾶς 1 
ὑμῶν 3 
ὑπάρχει 1 
ὑπηρέταις 1 
ὑποδιδασκάλων 1 
ὑποκριτής 1 
ὑποκριταὶ 1 
ὑπορχήματα 1 
ὑποσχόμενος 2 
ὑπὸ 8 
ὑψιπέτης 1 
ὠμηστῇσι 1 
ὠνόμασεν 1 
ὡμολόγεις 2 
ὡς 15 
ὡσαύτως 1 
ὢν 2 
ὤν 3 
ὥρμησεν 1 
ὥς 2 
ὥσπερ 13 
ὥστ 2 
ὥστε 2 
ὦ 50 
ὧν 10 
ὧνπερ 1 
ᾄδετε 1 
ᾄδουσι 1 
ᾄδῃ 1 
ᾄδῃς 1 
ᾕρηνται 1 
ᾖ 2 
ᾖσεν 1 
ᾗ 6 
ῥαψῳδίᾳ 1 
ῥαψῳδεῖ 1 
ῥαψῳδεῖς 1 
ῥαψῳδικὴ 3 
ῥαψῳδικὴν 2 
ῥαψῳδικῆς 3 
ῥαψῳδούς 1 
ῥαψῳδοὶ 2 
ῥαψῳδοῦ 4 
ῥαψῳδός 7 
ῥαψῳδὸν 2 
ῥαψῳδὸς 6 
ῥαψῳδῶν 1 
ῥαψῳδῷ 1 
ῥημάτων 1 
ῥυθμόν 1 
ῥᾳδίως 1 
Ῥαψῳδὸς 1 

Powered by PhiloLogic