Plato, Hipparchus (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Hipparch.].

Word Count

Total Words: 2272 Total Unique Words: 847.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 28 
Δί 3 
Δία 1 
Δελφοῖς 1 
Κεῖον 1 
Κρόνου 1 
Παναθηναίοις 1 
Πεισιστράτου 2 
Σιμωνίδην 1 
Στειριακῇ 1 
Σωκράτης 1 
Σώκρατες 8 
Τήιον 1 
Φιλαϊδῶν 1 
αὐλητὴς 1 
αὐλοὺς 1 
αὐτοὺς 1 
αὐτοῖς 2 
αὐτοῦ 5 
αὐτό 2 
αὐτὰ 2 
αὐτὸ 1 
αὐτὸν 4 
αὐτὸς 9 
αὐτῶν 6 
αὐτῷ 4 
αὑτοῦ 2 
αὑτὸν 1 
αὖ 6 
βέλτιστε 1 
βασιλεύοντος 1 
βελτίστων 1 
βλάπτονται 2 
βλαβήσεσθαι 2 
βουλόμενος 1 
βούλει 1 
βούλεσθαι 3 
βούλομαι 1 
βούλονται 1 
γ 1 
γάρ 7 
γέ 2 
γέγονεν 1 
γε 26 
γεγονέναι 1 
γενέσθαι 1 
γενναίων 1 
γεωργικὸν 1 
γεωργόν 1 
γεωργὸς 1 
γεῦμα 1 
γιγνόμενον 1 
γιγνώσκοντα 2 
γιγνώσκοντας 1 
γιγνώσκοντες 4 
γιγνώσκων 2 
γλίχονται 1 
γλυκύτατε 1 
γνῶθι 1 
γοῦν 2 
γράμματα 1 
γὰρ 16 
γῆν 1 
δ 6 
δέ 5 
δή 1 
δήμου 1 
δήμων 1 
δήπου 5 
δίκαια 1 
δίκας 1 
δεξιά 1 
δεξιοὶ 1 
δεῖ 2 
δεῖν 4 
δημιουργῶν 1 
δι 2 
διανοώμεθα 1 
διαφέρει 2 
διαφθείρει 1 
διεληλύθαμεν 1 
διιέναι 1 
διπλάσιον 2 
διστάσιον 1 
διότι 1 
διὰ 4 
δοκεῖ 4 
δοκοῦσί 1 
δοκοῦσιν 2 
δοκῶ 1 
δωδεκαστασίου 1 
δύναμαι 1 
δύο 1 
δώροις 1 
δὲ 31 
δὴ 8 
δῆλον 1 
εἰ 8 
εἰκῇ 1 
εἰπέ 1 
εἰρημένων 1 
εἰς 4 
εἴ 2 
εἴη 1 
εἴληφεν 2 
εἴπερ 1 
εἴπω 1 
εἴτε 2 
εἶεν 1 
εἶναι 21 
εἶπες 1 
εἶπον 2 
εἶχεν 1 
εὐφήμει 1 
εὐωχηθείς 1 
εὔηθες 1 
ζημία 3 
ζημίαν 4 
ζημίας 3 
ζημίᾳ 4 
ζημιοῦνται 2 
ζημιοῦσθαι 3 
ζημιωθήσεται 1 
ζημιώσεσθαι 2 
θάνατος 1 
θαυμάζειν 1 
θαυμάζοιεν 1 
θαυμάσιε 1 
κάτω 2 
κέρδει 1 
κέρδη 6 
κέρδος 27 
κέρδους 5 
καθίσταται 1 
κακά 1 
κακόν 12 
κακὰ 1 
κακὸν 2 
κακῷ 3 
καλεῖν 1 
καλεῖς 2 
καλλιεποῦνται 1 
καλός 1 
καλὰ 2 
καλῶ 1 
καλῶν 1 
καλῶς 1 
κανηφορίας 1 
καταφρονῆσαι 1 
κατὰ 3 
καὶ 100 
κεκτῆσθαι 3 
κερδαίνει 1 
κερδαίνειν 20 
κερδαλέα 1 
κερδαλέον 2 
κερδῶν 2 
κιθαριστὴς 1 
κινδυνεύεις 1 
κινδυνεύσει 1 
κτήσαιτο 1 
κτήσασθαι 1 
κτήσεται 2 
κτήσηται 4 
κτησάμενος 1 
κτῆμα 2 
κυβερνήτην 1 
κἀγαθός 1 
κἂν 1 
κἄπειτα 1 
λάβῃ 3 
λέγει 1 
λέγειν 1 
λέγεις 14 
λέγεται 1 
λέγοντος 1 
λέγουσι 1 
λέγω 4 
λέγων 2 
λαμβάνοι 1 
λαμβάνοντες 1 
λοιπὰ 1 
λόγοις 3 
λόγον 1 
λόγος 2 
λόγῳ 2 
λύραν 1 
μάλιστα 1 
μέγα 2 
μέλλουσιν 1 
μέλλω 1 
μέμνημαι 1 
μέν 2 
μέντοι 2 
μέσῳ 2 
μή 5 
μανικούς 1 
με 6 
μεγάλα 3 
μεγάλοις 1 
μεντἂν 1 
μετὰ 1 
μηδέτερον 1 
μηδενὸς 5 
μηδὲ 1 
μηδὲν 3 
μιμεῖσθαι 1 
μισεῖν 1 
μισθοῖς 1 
μνημονεύεις 1 
μνῆμα 2 
μοί 2 
μοι 3 
μόνον 1 
μὰ 4 
μὲν 16 
μὴ 7 
μὴν 2 
μᾶλλον 6 
μᾶλλόν 3 
νέος 1 
νέων 1 
ναί 14 
ναίχι 1 
ναῦν 1 
νεανίσκον 1 
νηὶ 1 
νοῦν 1 
νυνδή 1 
νυνδὴ 1 
νόσον 1 
νῦν 4 
ξηρὰ 1 
οἰόμενοι 1 
οἰόμενος 1 
οἱ 10 
οἳ 2 
οἴει 4 
οἴεσθαι 2 
οἴεταί 2 
οἴεται 3 
οἴονται 1 
οἴῃ 1 
οἵ 1 
οἵδε 1 
οἵτινες 1 
οἶδ 1 
οἶδα 1 
οἶμαί 1 
οἶμαι 3 
οἷον 1 
οἷς 1 
οὐ 28 
οὐδ 2 
οὐδέτερον 1 
οὐδέτερος 1 
οὐδαμῶς 1 
οὐδενί 1 
οὐδενός 1 
οὐδενὶ 1 
οὐδενὸς 10 
οὐδετέρου 1 
οὐδετέρῳ 1 
οὐδεὶς 2 
οὐδὲν 4 
οὐκ 19 
οὐκοῦν 9 
οὐχί 1 
οὐχὶ 2 
οὓς 1 
οὔ 1 
οὔκ 2 
οὔκουν 2 
οὔτε 6 
οὔτι 3 
οὕτω 3 
οὕτως 4 
οὖν 22 
οὗ 1 
οὗτος 1 
πάλιν 3 
πάντα 7 
πάντας 1 
πάντες 3 
πάντων 2 
πάνυ 1 
πάσχοι 1 
πέπεικεν 1 
πέπεισαι 1 
πέπονθεν 1 
παίδων 1 
παιδευθησόμενοι 1 
παιδεύειν 1 
παιδεῦσαι 2 
παιδικὰ 1 
παλαιῶν 1 
πανούργους 1 
παντὸς 1 
παρέχει 1 
παρασκευὴν 1 
παρεσκευασμένον 1 
παριόντες 1 
πείθεσθαι 1 
πείθων 1 
πείσειεν 1 
πειθόμενος 1 
πειρῶ 1 
πεισθῆναι 1 
πεντηκόντορον 1 
πεπαιδευμένοι 1 
πεπαιδεῦσθαι 1 
περιαλγήσαντας 1 
περιτρέχεις 1 
περὶ 7 
πεττεύων 1 
πηδάλια 1 
πλέον 6 
ποιήματα 1 
ποιημάτων 1 
ποιοίην 1 
ποιοῖ 1 
ποιοῦσιν 1 
πολίτας 1 
πολίτῃ 1 
πολιτῶν 1 
πολλοὶ 1 
πολλοῦ 1 
πολλὰ 2 
πολῖται 1 
πονηροί 1 
πονηροὺς 2 
πονηροῦ 2 
πονηρόν 1 
πονηρός 1 
πονηρὰ 2 
πονηρὸν 3 
πονηρὸς 1 
ποτέ 1 
ποτέρῳ 1 
ποτε 3 
ποτοῦ 1 
ποτόν 1 
ποτὸν 1 
που 2 
πράγματι 1 
πρεσβύτατος 1 
πρεσβύτερον 1 
προσέχων 1 
προσείη 1 
προσεῖναι 1 
προσωμολογήσαμεν 1 
πρόσεστιν 1 
πρότερον 2 
πρὸς 1 
πρᾶγμα 1 
πρῶτον 1 
πρῶτος 1 
πόλιν 1 
πότερον 4 
πᾶν 2 
πῶς 2 
σαυτόν 1 
σε 1 
σιτία 3 
σιτίον 6 
σιτίων 1 
σκευῶν 1 
σκόπει 1 
σμικρὰ 4 
σμικρὸν 1 
σοι 8 
σοφίας 5 
σοφίᾳ 1 
σοφούς 1 
σοφώτατα 1 
σοφώτατος 1 
σοφὰ 2 
σοφῶν 1 
σοφῷ 1 
σοὶ 2 
σπουδάζῃ 1 
σταθμὸν 1 
στείλας 1 
στεῖχε 1 
στρέφεις 1 
στρατηγὸς 1 
στρατιὰ 1 
συγγενόμενον 1 
συλλήβδην 1 
σφόδρα 1 
σύ 3 
σύμφῃς 1 
σώματος 1 
σώματός 1 
σὲ 1 
σὸν 1 
σὺ 5 
σῷ 1 
τ 1 
τέταρτον 1 
τέως 1 
τί 11 
τίνας 1 
τίνες 1 
τίνι 1 
τίς 2 
ταυτηνί 1 
ταύτῃ 2 
ταὐτὰ 1 
ταὐτὸν 1 
ταῦτα 5 
τε 7 
τι 14 
τινος 2 
τις 7 
τοίνυν 4 
τοιάδε 1 
τοιαῦτα 1 
τοιούτῳ 2 
τοιοῦτον 1 
τοιοῦτος 1 
τοιόνδε 1 
τολμᾶν 1 
τολμῴην 1 
τολμῶσι 2 
τοξότης 1 
τουτί 1 
τουτὶ 1 
τούς 1 
τούτοις 1 
τούτου 3 
τούτους 2 
τούτων 5 
τούτῳ 1 
τοὐναντίον 1 
τοὔνομα 1 
τοὺς 10 
τοῖς 7 
τοῦ 21 
τοῦτο 14 
τοῦτον 3 
τοῦτό 4 
τρία 1 
τρίτον 1 
τροφὴ 1 
τροφῇ 1 
τρόπον 2 
τρόπος 1 
τυγχάνει 1 
τυγχάνειν 1 
τυραννὶς 1 
τό 1 
τόδ 2 
τόδε 2 
τόν 1 
τόξον 1 
τότε 1 
τἀγαθά 2 
τἀγαθὰ 2 
τἆλλα 2 
τὠπιγράμματε 1 
τὰ 21 
τὰς 2 
τὴν 5 
τὸ 57 
τὸν 16 
τῆς 12 
τῇ 9 
τῳ 1 
τῶν 23 
τῷ 10 
φέρε 1 
φίλον 4 
φαίνεταί 1 
φαίνεται 6 
φαίνονται 1 
φημί 1 
φησίν 1 
φθονεῖν 1 
φιλεῖν 2 
φιλεῖς 4 
φιλοκερδές 1 
φιλοκερδής 3 
φιλοκερδεῖ 1 
φιλοκερδεῖν 1 
φιλοκερδεῖς 9 
φιλοκερδοῦσιν 1 
φιλοκερδῆ 4 
φιλοῦντας 1 
φιλοῦσι 1 
φιλοῦσιν 1 
φοιτῷεν 1 
φράσω 1 
φρονῶν 1 
φυτευθῆναι 1 
φυτεύει 1 
φυτεύων 1 
φυτόν 2 
φυτῶν 1 
φῂς 4 
χαριεστέρων 1 
χρηστοὶ 2 
χρηστοὺς 1 
χρηστοῦ 1 
χρηστόν 1 
χρηστός 1 
χρηστὴ 1 
χρηστὸν 3 
χρηστὸς 1 
χρυσίον 3 
χρυσίου 3 
χρόνον 1 
χρόνῳ 1 
χρώμενος 1 
χώρᾳ 1 
ἀγαθά 1 
ἀγαθοὶ 1 
ἀγαθοὺς 1 
ἀγαθόν 7 
ἀγαθὰ 5 
ἀγαθὸν 13 
ἀγαθῶν 1 
ἀγαθῷ 1 
ἀγνοεῖν 2 
ἀγνοοῦντες 3 
ἀγροῖς 1 
ἀγρῶν 1 
ἀδίκως 1 
ἀδελφοῦ 1 
ἀδελφῆς 1 
ἀδύνατον 2 
ἀεί 1 
ἀεὶ 1 
ἀκερδές 1 
ἀληθῆ 1 
ἀληθῶς 1 
ἀλλ 15 
ἀλλὰ 16 
ἀμφοτέροις 1 
ἀμφοτέρων 1 
ἀμφότερα 5 
ἀμφότερον 1 
ἀνάγκη 1 
ἀνάθου 1 
ἀνάξιον 1 
ἀναγιγνώσκοντες 1 
ἀναθέσθαι 1 
ἀναθῶμαι 1 
ἀναισχυντίαν 1 
ἀναλώσας 6 
ἀνατίθεμαι 1 
ἀνδρειότατε 1 
ἀνδρὶ 1 
ἀνδρῶν 1 
ἀνθρώπους 1 
ἀνθρώπων 2 
ἀνοήτους 2 
ἀνταγωνιστὴν 1 
ἀντὶ 1 
ἀνωφελὲς 1 
ἀνὴρ 1 
ἀξίαν 1 
ἀξίας 2 
ἀξίους 1 
ἀξίων 3 
ἀξίᾳ 1 
ἀξιοῖ 4 
ἀξιοῦν 1 
ἀξιῶσιν 1 
ἀπ 1 
ἀπεδείξατο 1 
ἀπιστεῖν 1 
ἀπληστίας 1 
ἀποθανόντος 1 
ἀποκρίνασθαι 1 
ἀποκρίσεως 1 
ἀποκρινόμενον 1 
ἀποκρινόμενος 1 
ἀποκτεῖναι 1 
ἀπολέσαι 1 
ἀπολέσθαι 1 
ἀπορῶ 1 
ἀπορῶν 1 
ἀπόκριναι 2 
ἀπὸ 10 
ἀργυρίου 1 
ἀργύριον 3 
ἀριστερὰ 1 
ἀρχῆς 1 
ἀτιμίαν 1 
ἀτιμίᾳ 1 
ἀφ 3 
ἂν 14 
ἃ 5 
ἄγαν 1 
ἄγῃ 1 
ἄλλα 2 
ἄλλην 1 
ἄλλο 4 
ἄλλοι 1 
ἄλλοις 2 
ἄλλον 1 
ἄλλος 1 
ἄλλων 1 
ἄν 5 
ἄνδρα 3 
ἄνθρωποι 5 
ἄνθρωπον 1 
ἄνθρωπος 1 
ἄνθρωπός 1 
ἄνω 2 
ἄξιά 2 
ἄξια 10 
ἄξιον 8 
ἄρα 12 
ἄρτι 2 
ἄρχοι 1 
ἄστεος 2 
ἄστυ 1 
ἅπαντα 1 
ἅπαντας 1 
ἅπαντες 1 
ἅτε 1 
ἆρ 3 
ἆρα 3 
Ἀθήναις 1 
Ἀθηναῖοι 2 
Ἀνακρέοντα 1 
Ἀριστογείτονα 1 
Ἀριστογείτονος 1 
Ἀριστογείτων 1 
Ἁρμόδιον 3 
ἐάν 4 
ἐάντε 4 
ἐγένετο 1 
ἐγγύς 1 
ἐγώ 4 
ἐγὼ 6 
ἐθέλω 1 
ἐθαύμαζον 1 
ἐκ 2 
ἐκείνου 1 
ἐκείνων 1 
ἐκείνῃ 1 
ἐκείνῳ 2 
ἐκλεξάμενος 1 
ἐκτραφέντος 1 
ἐκόμισεν 2 
ἐλέγομεν 1 
ἐλεγεῖον 1 
ἐμέ 1 
ἐμβάλωμεν 1 
ἐμοὶ 4 
ἐμοῦ 1 
ἐμφρόνων 1 
ἐμὲ 3 
ἐμῷ 1 
ἐν 16 
ἐναντία 1 
ἐναντίον 7 
ἐντείνας 1 
ἐξ 2 
ἐξαμαρτάνοι 1 
ἐξαπάτα 1 
ἐξαπατᾶν 3 
ἐξαπατᾶσθαι 1 
ἐξαπατᾷς 2 
ἐξηλέγξαμεν 1 
ἐξηῦρεν 1 
ἐπ 2 
ἐπέγραψεν 1 
ἐπίτηδες 1 
ἐπειδὴ 2 
ἐπεὶ 1 
ἐπιβουλεύων 1 
ἐπιγέγραπται 1 
ἐπιγεγραμμένα 1 
ἐπιδείγματα 1 
ἐπιθυμοῦσιν 1 
ἐπισκέψασθαι 1 
ἐπιστήμονα 1 
ἐπιστήμων 1 
ἐπιχείρει 1 
ἐπιχειρεῖς 1 
ἐποίει 1 
ἐπὶ 7 
ἐρήσεσθαι 1 
ἐροῦ 1 
ἐρωτᾷς 1 
ἐρῶντά 1 
ἐστίν 3 
ἐστι 5 
ἐστιν 11 
ἐστὶ 3 
ἐστὶν 1 
ἐστὸν 2 
ἐτυραννεύθησαν 1 
ἐφεξῆς 1 
ἐφρόνει 1 
ἐὰν 4 
ἑκάστοτε 1 
ἑκάστου 1 
ἑκάστων 1 
ἑστιάσεως 1 
ἑστιαθείς 1 
ἑτέρου 3 
ἑταῖρε 1 
ἔγωγε 11 
ἔζων 1 
ἔλαττον 4 
ἔμαθεν 1 
ἔμοιγε 6 
ἔοικε 2 
ἔοικεν 2 
ἔπειτα 2 
ἔπη 1 
ἔργα 1 
ἔστ 1 
ἔστησεν 1 
ἔστι 3 
ἔστιν 2 
ἔστω 1 
ἔτη 2 
ἔτι 2 
ἔχει 2 
ἔχειν 1 
ἔχεις 2 
ἔχων 3 
ἕστηκεν 1 
ἕτερον 4 
Ἑρμαῖς 1 
Ἑρμοῦ 1 
Ἑρμᾶς 1 
Ἑρμῆς 1 
Ἑταῖρος 1 
ἠδικημένος 1 
ἠμφεσβήτησάς 1 
ἠνάγκακε 2 
ἠνάγκασε 1 
ἠρώτας 1 
ἠρώτων 1 
ἡ 4 
ἡγεῖσθαι 2 
ἡγεῖτο 2 
ἡγοῖντο 1 
ἡγῇ 1 
ἡμίσεος 1 
ἡμεῖς 1 
ἡμᾶς 3 
ἡμῖν 4 
ἡντιναοῦν 1 
ἢ 28 
ἣν 1 
ἤ 1 
ἤδη 2 
ἤκουσας 1 
ἥκει 1 
ἥμισυν 1 
ἥν 1 
ἥττους 1 
ἦ 3 
ἦν 2 
ἦσαν 1 
ἧττον 2 
ἧττόν 1 
ἱππικὸν 1 
ἱστία 1 
ἴσως 2 
ἵν 1 
ἵνα 3 
ἵππον 1 
ἵππῳ 1 
Ἱππάρχου 3 
Ἱππάρχῳ 3 
Ἱππίου 1 
Ἵππαρχον 2 
Ἵππαρχος 1 
ὀλίγον 1 
ὀλίγου 1 
ὀνειδίζει 2 
ὀνειδίζων 1 
ὀρθῶς 3 
ὁ 12 
ὁδοὺς 1 
ὁδῷ 1 
ὁμοίως 4 
ὁμολογήσω 1 
ὁμολογεῖν 1 
ὁμολογεῖς 2 
ὁμολογούμενον 1 
ὁμολογοῖς 1 
ὁμολογοῦμεν 1 
ὁμολογῶ 2 
ὁποίᾳ 1 
ὁπωσδὴ 1 
ὁρᾷς 3 
ὁρῶν 2 
ὁστισοῦν 1 
ὁτιοῦν 3 
ὂν 4 
ὃ 3 
ὃν 1 
ὃς 3 
ὄν 1 
ὄνομά 1 
ὄντα 2 
ὄντι 2 
ὄντων 2 
ὄργανα 1 
ὅ 1 
ὅθεν 2 
ὅμως 1 
ὅντινα 2 
ὅπλα 1 
ὅπως 1 
ὅπῃ 1 
ὅσα 1 
ὅτι 19 
ὅτῳ 1 
Ὁμήρου 1 
ὑγρᾷ 1 
ὑεῖ 1 
ὑπ 1 
ὑπερφυῶς 1 
ὑπολήψεως 1 
ὑπομνήσω 1 
ὑπό 1 
ὑπὸ 9 
Ὑγίειαν 1 
ὠφέλιμον 3 
ὠφελεῖσθαι 1 
ὡμολογήσαμεν 5 
ὡς 13 
ὡσαύτως 1 
ὢν 1 
ὤν 2 
ὥρᾳ 1 
ὥσπερ 8 
ὦ 13 
ὧν 4 
ᾖ 3 
ᾗ 2 
ᾠήθησαν 1 
ᾧ 2 
ῥήματα 1 
ῥαψῳδοὺς 1 
ῥημάτων 1 

Powered by PhiloLogic