Plato, Critias (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Criti.].

Word Count

Total Words: 5011 Total Unique Words: 2067.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 52 
Αἰγυπτίους 1 
Αἰγύπτου 1 
Αὐτόχθονα 1 
Γάδειρον 1 
Γαδειρικῆς 1 
Δευκαλίωνος 1 
Διαπρέπης 1 
Διός 1 
Διὸς 1 
Εὐήνωρ 1 
Εὐαίμονα 1 
Εὐρώπην 1 
Εὔμηλον 1 
Ζεὺς 1 
Θησέως 1 
Κέκροπός 1 
Κιθαιρῶνος 1 
Κλειτοῦς 1 
Κλειτὼ 1 
Κριτία 3 
Κριτίας 2 
Κριτίᾳ 1 
Λευκίππῃ 1 
Λιβύης 1 
Λυκαβηττὸν 1 
Μήστορα 1 
Μνημοσύνην 1 
Μνησέα 1 
Νηρῇδας 1 
Πάρνηθος 1 
Παίωνά 1 
Ποσειδῶν 2 
Ποσειδῶνος 6 
Πυκνὸς 1 
Πύκνα 1 
Σωκράτης 1 
Σόλων 2 
Σόλωνος 1 
Σώκρατες 3 
Τίμαιε 2 
Τίμαιος 1 
Τυρρηνίας 1 
αἰσθανόμενοι 1 
αἰσχροὶ 1 
αἰτεῖν 1 
αἰτιῷτό 1 
αἰτούμενος 1 
αἰτῶν 1 
αἴτιον 2 
αἵματος 1 
αἷς 1 
αὐξάνεται 1 
αὐτά 2 
αὐτοί 2 
αὐτοὶ 2 
αὐτοὺς 1 
αὐτοῖς 12 
αὐτοῦ 3 
αὐτό 1 
αὐτόθεν 1 
αὐτόθι 1 
αὐτόν 1 
αὐτός 1 
αὐτόσε 1 
αὐτόχθονας 1 
αὐτὰ 8 
αὐτὰς 2 
αὐτὴ 1 
αὐτὴν 7 
αὐτὸ 3 
αὐτὸν 6 
αὐτὸς 1 
αὐτῆς 9 
αὐτῇ 2 
αὐτῶν 16 
αὐτῷ 3 
αὑτοῖς 2 
αὑτοῦ 4 
αὑτὸ 1 
αὑτὸν 1 
αὑτῶν 8 
αὑτῷ 1 
αὔθ 1 
αὔτ 1 
αὖ 9 
βάθος 5 
βάρβαρα 1 
βίον 1 
βίου 2 
βαρβάρων 1 
βαρβαρικὸν 1 
βασίλεια 5 
βασιλέα 2 
βασιλέας 1 
βασιλέων 7 
βασιλείαν 1 
βασιλειδῶν 1 
βασιλεύσαντι 1 
βασιλεύων 1 
βασιλεὺς 1 
βασιλεῖ 1 
βασιλικάς 1 
βασιλικὰς 1 
βασιλικὸν 1 
βασιλικῆς 1 
βασιλῆς 1 
βεβηκυῖα 1 
βιαζόμενοι 1 
βοηθήσειν 1 
βοσκήμασιν 1 
βουλευόμενοι 1 
βουληθείς 1 
βουλόμενος 1 
βραχέα 1 
βραχὺ 3 
βρόχοις 1 
βρώματα 1 
βωμός 1 
γάρ 1 
γέγονε 2 
γέγονεν 2 
γένει 3 
γένεσι 1 
γένη 1 
γένοιντο 1 
γένοιτο 1 
γένος 8 
γέρα 1 
γέφυραν 1 
γήλοφον 1 
γίγνεται 1 
γίγνοιτο 1 
γε 4 
γεγονέναι 1 
γεγονότι 1 
γεγονότων 3 
γεγονὼς 1 
γεγραμμένα 2 
γενέσεις 1 
γενέσεως 2 
γενέσθαι 4 
γενεάς 1 
γενεὰς 3 
γεννήσας 1 
γεννησάμενος 1 
γενομένη 1 
γενομένοιν 1 
γενομένου 1 
γενομένῳ 3 
γεφυρῶν 1 
γεφύρας 2 
γεωργῶν 2 
γεώδης 1 
γηλόφους 1 
γιγνομένην 1 
γιγνόμεθα 1 
γιγνόμενοι 1 
γιγνόμενον 1 
γιγνώσκοντας 1 
γράμματα 2 
γράψαντες 1 
γραμμάτων 2 
γραφέων 1 
γραψαμένους 1 
γυμνάσια 2 
γυμνῆτας 1 
γυναικὶ 1 
γυναικὸς 1 
γυναικῶν 3 
γυναιξὶ 1 
γυναιξὶν 1 
γὰρ 28 
γῆ 2 
γῆν 7 
γῆς 19 
γῇ 1 
δ 24 
δέ 6 
δέκα 8 
δένδρα 2 
δένδρων 2 
δέοντος 1 
δέχεσθαι 1 
δέχομαι 1 
δέῃ 1 
δή 1 
δίδοτε 1 
δίκη 1 
δίκην 2 
δίκης 1 
δίκῃ 1 
δίφρου 1 
δαιμόνιον 1 
δεήσει 1 
δεδομέναι 1 
δεδόσθω 1 
δεκάκις 1 
δελφίνων 1 
δεξαμενάς 1 
δεξιᾷ 1 
δευτέροιν 2 
δεχόμενος 1 
δεῖ 4 
δεῖπνον 1 
δεῖται 1 
δεῦρο 2 
δηλώσει 2 
δηλώσω 1 
δηλῶσαι 1 
δημιουργίας 1 
δημιουργῶν 1 
δι 4 
διάμετρον 1 
διάνοιαν 3 
διάπλους 1 
διέκπλουν 1 
διέξοδος 1 
διέσῳζον 1 
διήλθομεν 1 
διαβάντι 1 
διαβάσεις 1 
διακοσίων 1 
διακοσμήσεως 1 
διακοσμηθέντα 1 
διακοσμοῦντες 1 
διαμεμελέτηταί 1 
διανοεῖσθαι 1 
διαπεραίνειν 1 
διαπολεμήσασα 1 
διαπονήμασι 1 
διαπονήματα 1 
διαπορείας 1 
διαπυνθανόμενος 1 
διασέσωται 1 
διαταμιευομένη 1 
διατιθέμενον 1 
διατρίψας 1 
διαφέρουσιν 1 
διαφερόντως 1 
διαφυλάττοντες 1 
διδάξαι 1 
διδόναι 3 
διδύμους 1 
διδύμῳ 1 
διεκεκόσμητο 1 
διεκόσμησεν 1 
διελάγχανον 1 
διελθεῖν 1 
διελόντες 1 
διεμνημόνευται 1 
διενενέμηντο 1 
διεπεπόνητο 1 
διεπολέμησαν 1 
διετέτακτο 2 
διεῖλον 1 
διεῖργον 1 
διηγεῖσθαι 1 
δικάζειν 1 
δικάσαντες 1 
δικάσειν 1 
δικαίως 1 
δικασθέντα 1 
διοικοῦντες 1 
διπλοῦς 1 
δισχιλίων 1 
διττὰ 1 
διωρύχων 2 
διώρυχα 1 
διώρυχες 1 
διώρυχος 1 
διὰ 5 
διὸ 2 
δοκεῖν 2 
δοκῇ 1 
δορυφορικαὶ 1 
δορυφόρων 1 
δραστέον 1 
δυνάμενος 1 
δυνάμεως 1 
δυναμένῳ 1 
δυναστείαις 1 
δυναστῶν 1 
δυνατὴν 1 
δυνατὸν 2 
δυνατὸς 2 
δυνώμεθα 1 
δυοῖν 1 
δυσθησαύριστος 1 
δωρεάν 1 
δόξαν 1 
δόξαντα 1 
δόξομεν 1 
δύναμιν 4 
δύο 5 
δὲ 160 
δὴ 46 
δὶς 1 
δῆλον 1 
δῦσαν 1 
εἰ 3 
εἰδωλοποιίαν 1 
εἰδότες 2 
εἰκόνες 1 
εἰκότα 1 
εἰκὸς 1 
εἰλήχατον 1 
εἰληχότι 1 
εἰπεῖν 1 
εἰς 33 
εἰσπλεῖν 1 
εἴ 4 
εἴη 3 
εἴπομεν 1 
εἴρηκα 1 
εἴρηται 1 
εἴτε 1 
εἶδος 2 
εἶναί 1 
εἶναι 12 
εἶπεν 1 
εἶπες 1 
εἶχε 3 
εἶχεν 5 
εἶχον 1 
εἷς 1 
εὐδαιμονίαν 1 
εὐερκῆ 1 
εὐθεῖαι 1 
εὐθύς 1 
εὐκρὰς 1 
εὐμαρῶς 1 
εὐπορίαν 1 
εὐφυῶν 1 
εὐχόμεθα 1 
εὐώδη 1 
εὔβοτον 1 
εὔκαρπόν 1 
εὔστροφον 1 
εὖ 3 
εὖρος 1 
ζῴοις 2 
ζῴῳ 1 
ζῷα 2 
ζῷον 1 
ηὐδοκίμηκεν 1 
ηὐξήθη 1 
ηὗρεν 1 
θ 1 
θάλαττα 1 
θάλατταν 3 
θάτερα 1 
θέρος 1 
θέρους 2 
θήλεα 1 
θαλάττης 16 
θανάτου 1 
θαρρεῖς 1 
θαυμάζητε 1 
θαυμαστοῦ 1 
θαυμαστὰ 1 
θαυμαστῶς 1 
θαῦμα 1 
θεάτρου 1 
θεάτρῳ 1 
θείας 1 
θείων 1 
θεοὶ 1 
θεοὺς 2 
θεοῖς 1 
θεοῦ 5 
θερμοῖς 1 
θερμοῦ 1 
θερμόν 1 
θεὸν 2 
θεὸς 3 
θεῖά 1 
θεῖα 1 
θεῖον 1 
θεῶν 7 
θεῷ 3 
θνητὰ 2 
θνητὸν 1 
θνητῆς 1 
θνητῶν 1 
θνητῷ 1 
θρέμμασιν 1 
θρέμματα 1 
θρόμβον 1 
θυγατέρα 1 
θυσίας 1 
θόρυβον 1 
θύματα 1 
θύσαντες 1 
θῦμα 1 
κάλλει 1 
κάλλεσίν 1 
κάλλη 1 
κάλλιστα 1 
κάλλιστον 1 
κάλλος 2 
κάμνοντι 1 
κάτωθεν 1 
κήπους 1 
καί 1 
καίτοι 1 
καθ 4 
καθάπερ 5 
καθίζοντες 1 
καθαγίζοιεν 1 
καθειμένοις 1 
καθεώρων 1 
καθορᾶν 1 
καθορᾷ 1 
καλά 1 
καλλίστην 1 
καλοῦμεν 1 
καρπόν 1 
καρπός 1 
καρπῶν 1 
κατ 12 
κατά 1 
κατάβορρος 1 
κατέστησε 1 
κατήκοοί 1 
καταβάτην 1 
καταβαίνειν 1 
καταβαίνοντα 1 
καταγηρῶντες 1 
καταδεχομένη 1 
κατακλυσμῶν 1 
καταλέλειπται 1 
καταλύειν 1 
κατανείμας 1 
καταντικρὺ 1 
κατανόησιν 1 
καταποθὲν 1 
κατασκευάζοντες 1 
κατασκευάς 1 
κατασκευάσασθαι 1 
κατασκευασάμενοι 1 
κατασκευῇ 1 
καταχρήσασθαι 1 
κατεκομίζοντο 1 
κατελείπετο 1 
κατενείμαντο 1 
κατεσκευάζοντο 1 
κατεσκευασμένα 3 
κατεσκεύαστο 1 
κατεστέγασαν 1 
κατεφαίνοντο 1 
κατεχρῶντο 1 
κατηρεφεῖς 1 
κατηύθυντο 1 
κατοικήσει 1 
κατοικίσαντες 1 
κατοικοῦσιν 1 
κατοψόμεθα 1 
καττιτέρῳ 1 
κατὰ 35 
κατῆγον 1 
κατῳκήκειν 1 
κατῳκισμένον 1 
κατῴκιζον 1 
κατῴκισεν 1 
κατῴκιστο 1 
κατῴκουν 1 
καύματα 1 
καὶ 256 
κεκοσμημένα 1 
κεκραμένας 1 
κεκτημένοι 1 
κεκτημένος 1 
κεράσαντες 1 
κεραμίδι 1 
κεφάλαιον 1 
κεχαρισμένον 1 
κεῖται 1 
κιόνων 1 
κλήροις 1 
κλήρου 1 
κλήρους 1 
κλήρων 1 
κληρουχήσαντες 1 
κλητέον 1 
κλῆρον 1 
κοίλους 1 
κοινά 1 
κοινωνία 1 
κοινὰ 2 
κοινὰς 1 
κοινὴν 1 
κοινῆς 1 
κοινῇ 3 
κοινῶν 1 
κολάζων 1 
κολάσειν 1 
κομίσας 1 
κομισθέντα 1 
κορυφὴν 1 
κορυφῇ 1 
κοσμήσεως 1 
κοσμίας 1 
κοσμῶν 1 
κοῖλα 1 
κρήναις 1 
κρήνη 1 
κρήνης 1 
κρατῆρα 1 
κρατῆρος 1 
κρηνῶν 1 
κριταὶ 1 
κτήματα 1 
κτήνη 1 
κτημάτων 1 
κτύπον 1 
κτᾶσθαι 1 
κυανῆν 1 
κυκλωθεῖσα 1 
κωλυτὴν 1 
κόρης 1 
κόσμου 1 
κόσμῳ 1 
κύκλον 1 
κύκλους 1 
κύκλῳ 10 
κύριον 1 
κώμας 2 
κἀκείνη 1 
κἀμοὶ 1 
κῆποι 1 
κῆπον 1 
λέγειν 7 
λέγεται 2 
λέγοιτο 1 
λέγοντά 1 
λέγω 2 
λέγωμεν 1 
λέλειπται 1 
λήξεις 1 
λήξεων 1 
λήξεως 1 
λίθον 1 
λίθους 1 
λίμνας 2 
λαγχάνοντες 1 
λαμβάνοντες 1 
λαχὼν 1 
λείψανον 2 
λεγέτω 1 
λεγόμενα 2 
λειμῶνας 1 
λειφθέντος 1 
λελειμμένα 1 
λεπτοῦ 1 
λευκόν 1 
λεχθέν 2 
λεχθέντα 2 
λεῖον 1 
λιθίνῳ 1 
λιθοβόλους 1 
λιμένα 1 
λιμένας 2 
λιμένος 1 
λιμὴν 1 
λογισμοῦ 1 
λοιπὸν 1 
λουτροῖς 1 
λόγοις 1 
λόγον 3 
λόγος 1 
λόγου 5 
λόγους 3 
λόγων 1 
λόγῳ 1 
λῆξιν 3 
μάλα 1 
μάλιστα 6 
μάχιμον 2 
μέγα 1 
μέγεθος 4 
μέγιστα 2 
μέγιστος 2 
μέλανα 1 
μέλη 1 
μέλλεις 1 
μέλλοιεν 1 
μέλλομεν 1 
μέλλοντι 1 
μέλλων 2 
μέλος 1 
μέν 2 
μέρει 1 
μέρη 2 
μέρος 1 
μέσην 2 
μέσης 1 
μέσον 6 
μέσῳ 4 
μέχρι 3 
μέχριπερ 1 
μήκη 1 
μήν 2 
μήτε 1 
μήτηρ 1 
μία 2 
μίαν 1 
μίμησιν 1 
μακάριοί 1 
μακροῦ 1 
μακρὰ 1 
μακρὸς 1 
μακρᾶς 1 
μαλακή 1 
μαρμαρυγὰς 1 
μείζους 2 
μείζω 2 
μεγάλα 2 
μεγάλας 1 
μεγάλων 2 
μεγέθει 1 
μεγέθεσιν 1 
μεγέθους 1 
μεγίσταις 1 
μεγίστας 1 
μεγίστου 1 
μεγίστῳ 1 
μεθ 1 
μεθεῖτο 1 
μεθύοντες 1 
μειγνύντες 1 
μειζόνως 1 
μελίτταις 1 
μελλητέον 1 
μελλόντων 2 
μεμιμῆσθαι 1 
μεστὰ 1 
μετ 3 
μεταδιώκοντες 1 
μεταδόρπια 1 
μεταλλείας 1 
μετείληφεν 1 
μετενηνοχότας 1 
μετρίως 2 
μετριώτατα 1 
μετὰ 6 
μεῖζον 1 
μηδενὸς 1 
μηδὲ 2 
μηδὲν 2 
μηκέτι 1 
μητρόπολιν 1 
μητρῴαν 1 
μικράσπιδα 1 
μικροτέρῳ 1 
μικρὰ 2 
μιᾶς 1 
μιᾷ 1 
μνήμης 1 
μνημεῖα 1 
μνησθέντες 1 
μνησθῶμεν 1 
μοι 1 
μονογενῆ 1 
μούσας 1 
μοῖρα 1 
μυθολογία 1 
μυρίων 1 
μυριάδας 1 
μυριάδες 1 
μόναις 1 
μόνοι 1 
μόνον 3 
μόνου 1 
μόριον 1 
μύρια 1 
μὲν 81 
μὴ 7 
μᾶλλον 3 
μῆκος 5 
ν 1 
νάματα 3 
νάματος 1 
νέμεται 1 
νέμοντες 1 
νήσοις 1 
νήσου 7 
νήσων 2 
νήσῳ 1 
νήφοντες 1 
ναυσὶν 1 
ναύτας 1 
νεωσοίκους 1 
νεώρια 2 
νεὼν 2 
νεὼς 1 
νεῶν 1 
νομίζοντες 1 
νομὴ 1 
νομὴν 1 
νομῆς 1 
νοσήσαντος 1 
νοῦν 2 
νυκτὸς 1 
νόμοι 1 
νόμοις 2 
νόμον 1 
νόμος 1 
νόμους 4 
νόμων 2 
νότον 1 
νότου 1 
νύκτωρ 1 
νὺξ 1 
νῆσον 6 
νῆσος 4 
νῦν 26 
ξηρόν 1 
ξηρὸς 1 
ξύλινος 1 
ξύλοις 1 
ξύλων 1 
οἰκήσεις 4 
οἰκήσεων 1 
οἰκίας 2 
οἰκείαν 1 
οἰκοδομήσεις 2 
οἰκοδομήσεων 1 
οἰκοδομημάτων 1 
οἱ 3 
οἳ 2 
οἴακι 1 
οἴκησιν 5 
οἴσειν 1 
οἶδ 1 
οἶδα 1 
οἷ 1 
οἷα 4 
οἷον 10 
οἷς 3 
οἷόν 1 
οὐ 7 
οὐδ 1 
οὐδαμόσε 1 
οὐδεὶς 1 
οὐδὲν 5 
οὐκ 3 
οὐράνια 1 
οὐρανόν 1 
οὐχ 2 
οὔ 1 
οὔπω 2 
οὔσαις 1 
οὔτε 5 
οὕτω 6 
οὕτως 5 
οὖν 21 
οὖσα 3 
οὖσαν 4 
οὗ 3 
οὗτοι 2 
οὗτος 1 
πάγκαλοι 1 
πάθεσιν 1 
πάλαι 2 
πάλιν 3 
πάμπολυς 1 
πάμφορον 1 
πάνθ 1 
πάντ 3 
πάντα 16 
πάντας 3 
πάντες 2 
πάντοθεν 1 
πάντων 6 
πάντως 2 
πάντῃ 3 
πάππῳ 1 
πάσας 1 
πάσης 1 
πέλαγος 4 
πέμπτοις 1 
πέμπτου 1 
πέντε 2 
πέρα 1 
πέρι 2 
πέτρᾳ 1 
πέφυκεν 1 
πίειρα 1 
πίνακι 1 
πίστεις 1 
πίστιν 1 
παίδευσιν 1 
παίδων 1 
παιδιᾶς 2 
παιδὸς 1 
παλαιοὺς 1 
παλαιῶν 2 
παμπλήθη 1 
παμπόλλης 1 
πανταχῇ 1 
παντοίαν 2 
παντοδαπὰ 1 
παντοδαπὸν 1 
παντὸς 1 
παρ 3 
παράσχοι 1 
παρέδωκεν 1 
παρέχειν 2 
παρέχεσθον 1 
παρέχεται 1 
παραίτησιν 1 
παραβήσεσθαι 1 
παραβαίνειν 1 
παραβαίνοι 1 
παραβεβηκὼς 1 
παραγγέλλεις 1 
παραδίδομεν 1 
παραδιδοὺς 1 
παραθαρρύνοντί 1 
παραιτήσεται 1 
παραιτεῖσθαι 1 
παραιτοῦμαι 1 
παραλαβεῖν 1 
παραλαμβανόντων 1 
παραλειπόμενον 1 
παραμενούσης 1 
παραμυθουμένῳ 1 
παραμύθια 1 
παρασχεῖν 1 
παραχρῆμα 1 
παρείχετο 2 
παρεδίδοσαν 1 
παρεχομένων 1 
παρεῖχεν 1 
παρόντα 2 
παρὰ 7 
παρῆν 1 
πασῶν 1 
πατήρ 1 
πατρός 1 
πατρὸς 1 
παῖδες 2 
πείσεσθαι 1 
πεδία 1 
πεδίοις 1 
πεδίον 6 
πεδίων 1 
πεδίῳ 2 
πειθοῖ 1 
πειρατέον 2 
πειστέον 1 
πεντήκοντα 3 
πεποίηκε 1 
πεποικιλμένην 1 
περί 1 
περίδρομον 1 
περιέλαβον 1 
περιέτηκον 1 
περιέχον 1 
περιήλειψαν 1 
περιβεβλημένον 1 
περιβόλῳ 2 
περιεβάλλοντο 1 
περιειληφυῖα 1 
περιελάμβανον 1 
περιερρυηκυίας 1 
περιεχόμενον 1 
περιθέων 1 
περικαθήραντες 1 
περιλειπόμενον 1 
περιοίκων 1 
περιορυχθείσης 1 
περιρρέον 1 
περιρρήγνυσιν 1 
περιστήσαντες 1 
περιτήξασα 1 
περιτιθέντες 1 
περιττῷ 1 
περὶ 48 
πεφυκυῖαν 1 
πεφυκότι 1 
πεφυκότος 1 
πεύσεσθε 1 
πηγαῖα 1 
πηγαῖς 1 
πηλὸν 1 
πιείρας 1 
πιθανὸν 1 
πιστοτέροις 1 
πιστόν 1 
πιὼν 1 
πλάγια 1 
πλάτος 8 
πλέθρου 1 
πλέον 1 
πλήθει 3 
πλήθεσιν 1 
πλήθους 1 
πλήρη 1 
πλήρωμα 1 
πλαγίας 1 
πλείονος 1 
πλείστην 1 
πλείστων 1 
πλεθριαίαν 1 
πλεονεξίας 1 
πλεῖν 1 
πλεῖστ 1 
πλεῖστα 2 
πλεῖστον 1 
πληγῇ 1 
πλημμελοῦντα 1 
πλησίον 1 
πλησμονῆς 1 
πλοίοις 1 
πλοίων 1 
πλουσίας 1 
πλοῖα 1 
πλοῦτον 2 
πλὴν 6 
πλῆθος 4 
ποίησιν 1 
ποίμνια 1 
ποδῶν 2 
ποιεῖν 1 
ποιητής 1 
ποικίλα 1 
ποικίλην 1 
ποιμένες 1 
ποιούμενοι 2 
ποιῶν 2 
πολέμου 1 
πολίτας 1 
πολεμεῖν 1 
πολεμιστήρια 1 
πολεμιστηρίου 1 
πολιτείας 2 
πολιτείᾳ 1 
πολιτῶν 3 
πολλάκις 2 
πολλοὶ 2 
πολλοὺς 1 
πολλὰ 8 
πολλὰς 5 
πολλὴν 3 
πολλῆς 1 
πολλῶν 6 
πολλῷ 2 
πολυβορωτάτῳ 1 
πολὺ 2 
πορεύεσθαι 1 
ποτ 1 
ποταμούς 1 
ποταμοὺς 2 
ποταμῶν 1 
ποτε 3 
ποτὲ 4 
που 2 
πού 1 
πράξεων 1 
πρέπον 1 
πρέποντ 1 
πρέποντα 3 
πρέπουσαν 1 
πραττόντων 1 
πρεπούσας 1 
πρεσβυτάτων 1 
πρεσβυτάτῳ 2 
πρεσβύτατος 1 
προγόνων 1 
προλέγω 1 
προσήκει 1 
προσήκοντα 2 
προσήκουσαν 1 
προσαγαγόντες 1 
προσευξάμενοι 1 
προσεχρῶντο 1 
προσεύχομαι 1 
προσπεριβεβλημένοι 1 
προστυχὸν 1 
προσχρώμεθα 1 
προσχρώμενοι 1 
προσῄειν 1 
προσῆκον 1 
προτέρῳ 2 
προτείνουσα 1 
προτιμητέον 1 
προφάσεως 1 
προχοῖ 1 
προϊέναι 1 
πρόμηκες 2 
πρός 2 
πρόσβορρα 1 
πρόσθεν 6 
πρόσφορον 2 
πρότερον 6 
πρότερος 1 
πρύμνης 1 
πρώτους 1 
πρώτων 1 
πρώτῳ 1 
πρὶν 4 
πρὸ 2 
πρὸς 45 
πρᾳότητι 1 
πρῶτα 1 
πρῶτον 7 
πυκνῶν 1 
πυρώδεις 1 
πυρὸς 1 
πω 1 
πόλει 2 
πόλεις 1 
πόλεμον 5 
πόλεμος 1 
πόλεως 2 
πόλιν 4 
πόλις 1 
πύλας 1 
πύργους 1 
πώματα 1 
πᾶν 9 
πᾶσα 3 
πᾶσαν 5 
πᾶσιν 5 
πῃ 1 
πῦρ 3 
πῶς 1 
σέσωται 1 
σίτου 1 
σαφέστερον 1 
σεισμῶν 3 
σημεῖα 1 
σιδήρου 1 
σκευῶν 1 
σκιαγραφίᾳ 1 
σκοτεινὰς 1 
σκότος 1 
σμικραῖς 1 
σμικρῶς 1 
σοι 3 
σοὶ 1 
σοῦ 1 
σπένδοντες 1 
σπουδῇ 1 
στάδια 1 
στήλας 1 
στήλην 2 
στήλῃ 3 
σταδίοιν 1 
σταδίου 4 
σταδίους 3 
σταδίων 4 
στακτῶν 1 
στεγάσματ 1 
στεγούσῃ 1 
στερεὰ 1 
στερηθῶμεν 1 
στηλῶν 1 
στολήν 1 
στολῶν 1 
στρατόπεδον 1 
στόμα 2 
συγγενὲς 1 
συγγενῶν 1 
συγγιγνώσκειν 1 
συγγνώμην 1 
συγγνώμης 4 
συλλεγόμενοι 1 
συμβαινούσας 1 
συμμείγνυται 1 
συμπάντων 1 
συνέβαινεν 1 
συνέκλειεν 1 
συνέτρησαν 1 
συνήγειρεν 1 
συναγείρας 1 
συναπόλλυται 1 
συνελέγοντο 1 
συνεπίσπεσθε 1 
συνεπόμενος 1 
συνετέτρητο 1 
συνοικῶν 1 
συντάξας 1 
συνωρίδα 1 
συνῳκεῖτο 1 
συσσίτιά 1 
συσσίτια 1 
σφενδονήτας 1 
σφόδρα 2 
σχήματι 1 
σχεδὸν 4 
σχολῆς 1 
σχῆμα 1 
σωμάτων 1 
σωτηρίαν 1 
σωφρονισθέντες 1 
σύμμετρον 1 
σύμπαντα 2 
σύμπασίν 1 
σύμπασαν 1 
σύμπασιν 1 
σύμφυτον 1 
σύννομα 1 
σύνοικον 1 
σώμασι 1 
σώματα 3 
σώματος 2 
σὺ 1 
σᾶ 1 
τ 3 
τά 5 
τάξει 1 
τάξιν 1 
τάφρον 1 
τάφρου 1 
τάχα 1 
τέμνοντες 1 
τέτταρας 1 
τήν 5 
τήνδε 1 
τί 2 
τίθεμεν 1 
τίμιον 1 
τίς 5 
ταύρου 1 
ταύρων 2 
ταύτην 2 
ταύτῃ 7 
ταὐτοῦ 1 
ταὐτὰ 1 
ταὐτὸν 6 
ταῖς 5 
ταῦτά 2 
ταῦτα 9 
τε 84 
τείχει 1 
τείχους 1 
τεκμήρια 1 
τεκμήριον 1 
τεκμαιρόμενος 1 
τεκτόνων 1 
τελευτᾷ 1 
τελεώτατον 1 
τεμόντες 1 
τετάρτων 1 
τεταγμένον 1 
τεταγμένος 1 
τετμημέναι 1 
τετράγωνον 1 
τεῖχος 1 
τηκτὰ 1 
τι 8 
τιμιωτάτην 1 
τιμιωτάτων 1 
τιμιώτατον 1 
τιμῇ 1 
τιμῶν 1 
τινα 2 
τινι 2 
τινος 1 
τινός 1 
τινὰς 1 
τις 3 
τισιν 1 
τισὶν 1 
τμηθέντων 1 
τοίχων 1 
τοιάδε 1 
τοιάσδε 1 
τοιαύτην 1 
τοιαῦτα 2 
τοιούτου 1 
τοιούτων 1 
τοιοῦτοί 1 
τοιοῦτον 1 
τοιᾶσδε 1 
τοιᾷδ 1 
τοιῷδε 1 
τοξότας 1 
τορνεύων 1 
τοσαύτας 1 
τοσαύτην 1 
τοσαῦτα 1 
τοσοῦτον 2 
τοτὲ 1 
τούς 2 
τούσδε 1 
τούτοις 6 
τούτους 1 
τούτων 5 
τούτῳ 3 
τοὔνομ 1 
τοὺς 27 
τοῖν 3 
τοῖς 33 
τοῦ 35 
τοῦτ 2 
τοῦτο 11 
τοῦτον 1 
τρέφει 1 
τρέφειν 1 
τρέφουσα 1 
τρίπλεθρον 1 
τρίπλεθρος 1 
τρίτοις 1 
τρίτου 1 
τρίτῳ 1 
τρεῖς 3 
τριήρει 1 
τριήρεσιν 1 
τριήρων 1 
τριστάδιος 1 
τρισχιλίων 1 
τροφήν 2 
τροφὴν 3 
τροφῆς 2 
τροχούς 3 
τροχοὺς 1 
τροχοῦ 1 
τροχὸν 2 
τροχῶν 4 
τροχῷ 1 
τρυφῆς 1 
τρόπαιον 1 
τρόπον 1 
τυγχάνει 1 
τυχεῖν 1 
τό 3 
τόν 1 
τόποις 2 
τόπον 3 
τόπος 2 
τόπους 6 
τόπῳ 1 
τότ 4 
τότε 25 
τύχας 1 
τἀναγκαῖα 2 
τἆλλα 1 
τὰ 89 
τὰς 20 
τὴν 56 
τὸ 81 
τὸν 46 
τῆς 63 
τῇ 15 
τῇδέ 1 
τῇδε 3 
τῶν 98 
τῷ 37 
τῷδε 2 
φάρμακον 1 
φέρει 1 
φέρειν 1 
φέρουσα 1 
φέρων 1 
φίλε 2 
φίλοις 1 
φίλον 1 
φαίνομαι 1 
φανερὰ 1 
φαρμάκων 1 
φελλέως 1 
φθίνει 1 
φθορὰς 1 
φθορᾶς 1 
φιάλαις 1 
φιάλην 1 
φιλίας 1 
φιλοκάλων 1 
φιλοσοφίᾳ 1 
φιλοτεχνίᾳ 1 
φιλοφρόνως 1 
φιλότιμον 1 
φρονήματα 1 
φρονήσει 1 
φρονήσεως 1 
φρουρά 1 
φυλάκων 1 
φυτεύσεις 1 
φωνὴν 3 
φύλακες 1 
φύσει 2 
φύσεως 1 
φύσιν 1 
φύσις 2 
φῶς 1 
χάριν 2 
χαλεποὶ 1 
χαλεπότητος 1 
χαλεπώτερα 1 
χαλεπὰ 1 
χαλκῷ 1 
χαμαὶ 1 
χείλη 1 
χειμερινὰ 1 
χειμερινὰς 1 
χειμῶνά 1 
χειμῶνος 1 
χειροποίητον 1 
χθὲς 1 
χιλίων 1 
χλόης 1 
χρή 1 
χρεών 2 
χρησίμων 1 
χρυσαῖς 1 
χρυσοῦ 4 
χρυσᾶ 1 
χρυσῷ 4 
χρόνοις 1 
χρόνον 1 
χρόνος 2 
χρόνου 1 
χρόνων 1 
χρόνῳ 3 
χρώμεθα 1 
χρώμενοι 2 
χρῆσιν 1 
χυλῶν 1 
χωρίς 1 
χωρὶς 4 
χώραν 4 
χώρας 8 
χώρᾳ 2 
χῶμα 1 
ψιλὴν 1 
ψιλῆς 1 
ψυχροῦ 1 
ψυχρὸν 1 
ψυχῆς 1 
ψυχῶν 1 
ἀγάλματα 2 
ἀγαθοὺς 2 
ἀγαπητὰ 1 
ἀγαπητῶς 1 
ἀγαπῶμεν 2 
ἀγαπῶντες 1 
ἀγγεῖον 1 
ἀγνοεῖν 1 
ἀγράμματον 1 
ἀγρίοις 1 
ἀγροικοτέραν 1 
ἀγχιβαθὲς 1 
ἀδίκου 1 
ἀδελφὴν 1 
ἀδυνατοῦντες 1 
ἀδυνατοῦσιν 1 
ἀεί 1 
ἀεὶ 8 
ἀθλίως 1 
ἀθυμοῦντες 1 
ἀκέραιος 1 
ἀκηκοὸς 1 
ἀκοάς 1 
ἀκοντιστὰς 1 
ἀκουόντων 1 
ἀκούητε 1 
ἀκούοντες 1 
ἀκράτορες 1 
ἀκριβὲς 1 
ἀκριβῶς 1 
ἀκροδρύων 1 
ἀκροπόλεως 5 
ἀκρωτήρια 1 
ἀκρωτηρίων 1 
ἀκρόπολιν 1 
ἀλείμματα 1 
ἀληθινὰ 1 
ἀληθινὸν 1 
ἀληθινῶν 1 
ἀληθὲς 1 
ἀληθῆ 1 
ἀλλ 4 
ἀλλήλας 1 
ἀλλήλοις 2 
ἀλλήλους 4 
ἀλλὰ 4 
ἀλοιφῇ 1 
ἀμήχανον 1 
ἀμφοῖν 1 
ἀνάγκη 1 
ἀνάθημα 1 
ἀνάπλουν 1 
ἀνάπλους 1 
ἀνέντες 1 
ἀναβάτας 1 
ἀναγκαίων 1 
ἀναγκασθῇ 1 
ἀναδιδούς 1 
ἀναζήτησίς 1 
ἀναθήματα 2 
ἀναθεὶς 1 
ἀνακεραννυμένη 1 
ἀναλαμβάνων 1 
ἀναπεπαυμένος 1 
ἀναφαίνειν 1 
ἀνδράσι 1 
ἀνδρείως 1 
ἀνδρὸς 1 
ἀνδρῶν 7 
ἀνειλλομένη 1 
ἀνελευθερίας 1 
ἀνετίθεσαν 1 
ἀνθρώπινα 2 
ἀνθρώπινον 1 
ἀνθρώποις 1 
ἀνθρώπους 1 
ἀνθρώπων 2 
ἀνθῶν 1 
ἀντιπολεμησάντων 1 
ἀξιοῦντες 1 
ἀξιῶ 1 
ἀπ 3 
ἀπένειμε 1 
ἀπέραντος 1 
ἀπέχον 1 
ἀπήλλαγμαι 1 
ἀπαγγείλαντες 1 
ἀπατηλῷ 1 
ἀπεγράφετο 1 
ἀπειθοῦσιν 1 
ἀπεικάζειν 2 
ἀπεικασίαν 1 
ἀπειρία 1 
ἀπετέλουν 1 
ἀπευθύνοντες 1 
ἀπεῖχεν 1 
ἀπηργάσαντο 1 
ἀποβεβηκυῖα 1 
ἀποδιδόναι 1 
ἀποδιδόντες 1 
ἀποδιδόντι 1 
ἀποδώσομεν 1 
ἀποκτεινὺς 1 
ἀπολλύντες 1 
ἀπολλῦσα 1 
ἀπομιμεῖσθαι 1 
ἀπομνημονεύεται 1 
ἀπομνημονεῦσαι 1 
ἀπονέμοντες 3 
ἀπορίᾳ 1 
ἀπορρέον 3 
ἀποσβεννύντες 1 
ἀποσβεσθείσης 1 
ἀποτετελεκέναι 1 
ἀποχρώντως 1 
ἀπότομος 1 
ἀπὸ 6 
ἀρίστην 2 
ἀργύρου 1 
ἀργύρῳ 2 
ἀργὸν 1 
ἀρετὰς 1 
ἀρετὴν 2 
ἀρετῆς 4 
ἀρετῇ 4 
ἀριθμὸς 1 
ἀριστερᾷ 1 
ἀρξάμενον 1 
ἀρρένων 1 
ἀρτίῳ 1 
ἀρυτόμενοι 1 
ἀρχαίαν 2 
ἀρχόμενοι 1 
ἀρχὰς 6 
ἀρχὴ 2 
ἀρχὴν 3 
ἀρχῆς 3 
ἀρχῶν 1 
ἀρὰς 1 
ἀσαφεῖ 1 
ἀφ 3 
ἀφέτων 1 
ἀφανίζεται 1 
ἀφεστὸς 1 
ἀφεστῶτας 1 
ἀφεῖντο 1 
ἀφεῖτο 2 
ἀφθονώτατον 1 
ἀφιεῖσα 1 
ἀφικνουμένων 1 
ἀφικομένη 1 
ἀφορίζοντας 1 
ἀφορισθὲν 1 
ἀφωρισμένους 1 
ἁπάντων 1 
ἁπάντῃ 1 
ἁπλᾶ 1 
ἂ 1 
ἂν 9 
ἃ 3 
ἄβατον 2 
ἄγαλμα 1 
ἄγνοια 1 
ἄγοντες 1 
ἄγρια 1 
ἄγων 1 
ἄκοντες 1 
ἄκρα 1 
ἄκρας 1 
ἄκρων 1 
ἄλλ 2 
ἄλλα 5 
ἄλλας 1 
ἄλλην 3 
ἄλλης 4 
ἄλλο 1 
ἄλλοι 2 
ἄλλοις 6 
ἄλλον 1 
ἄλλους 3 
ἄλλων 7 
ἄλλως 1 
ἄλσος 1 
ἄμφω 1 
ἄν 2 
ἄνδρα 1 
ἄνδρας 1 
ἄνδρες 1 
ἄνευ 3 
ἄνω 3 
ἄνωθεν 3 
ἄξιον 1 
ἄπειρ 1 
ἄπιστον 1 
ἄπορον 1 
ἄριστον 1 
ἄρκτων 1 
ἄρξασα 1 
ἄρξειν 1 
ἄρρενα 1 
ἄρτι 1 
ἄρχοντας 1 
ἄρχοντες 1 
ἄρχοντι 1 
ἄστυ 3 
ἄφθονα 2 
ἄφθονον 3 
ἄχθος 1 
ἅγιον 1 
ἅδην 1 
ἅμ 2 
ἅμα 3 
ἅμιλλαν 1 
ἅπαντα 2 
ἅπαντες 1 
ἅπας 1 
ἅπασαν 1 
ἅρματα 1 
ἅρματος 2 
ἅσμενος 1 
ἅτ 1 
ἅτε 2 
Ἀζάης 1 
Ἀθηναίων 1 
Ἀθηνᾶ 1 
Ἀθηνᾶς 1 
Ἀμφήρη 1 
Ἀσίαν 1 
Ἀσίας 1 
Ἀσωπόν 1 
Ἀτλαντίδα 2 
Ἀτλαντίδος 1 
Ἀτλαντικὸν 1 
Ἀτλαντικῷ 1 
Ἄτλαντος 1 
Ἄτλας 1 
ἐβουλεύοντο 1 
ἐγένετο 1 
ἐγέννησαν 1 
ἐγίγνετο 1 
ἐγεγόνεσαν 1 
ἐγεννησάσθην 1 
ἐγεφύρωσαν 1 
ἐγεώργουν 1 
ἐγὼ 1 
ἐδάφους 1 
ἐδίδοσαν 1 
ἐδίκαζον 2 
ἐδικάζοντό 1 
ἐδοξάζοντο 1 
ἐθήρευον 1 
ἐθελήσειεν 1 
ἐθρέψατο 1 
ἐκ 30 
ἐκάλεσεν 1 
ἐκέκτηντο 1 
ἐκέκτητο 1 
ἐκαρποῦντο 1 
ἐκαρποῦτ 1 
ἐκγόνοις 1 
ἐκγόνους 1 
ἐκγόνων 2 
ἐκείνην 1 
ἐκείνοις 1 
ἐκείνου 1 
ἐκείνους 2 
ἐκείνων 1 
ἐκείνῳ 1 
ἐκεχειρούργητο 1 
ἐκεῖ 1 
ἐκεῖνα 1 
ἐκεῖνον 3 
ἐκεῖνόν 1 
ἐκπλέουσιν 1 
ἐκπορίζηται 1 
ἐκρεῖν 1 
ἐκυβέρνων 1 
ἐκόμισεν 1 
ἐκόσμουν 1 
ἐλάττους 2 
ἐλέγετο 4 
ἐλέγχομεν 1 
ἐλέχθη 2 
ἐλεφάντων 1 
ἐλεφαντίνην 1 
ἐλθόντες 1 
ἐλθὼν 1 
ἐλλόγιμοί 1 
ἐμηνύθη 1 
ἐμμελέστεροι 1 
ἐμμελῆ 1 
ἐμοὶ 1 
ἐμοῦ 1 
ἐμπιμπλάμενοι 1 
ἐμποιήσαντες 1 
ἐμπόρων 1 
ἐν 49 
ἐνάμιλλόν 1 
ἐνέβαλλον 1 
ἐνέλειπε 1 
ἐνέστησαν 1 
ἐνακισχίλια 1 
ἐνακισχιλίοις 1 
ἐναλλὰξ 2 
ἐναντίων 1 
ἐνδύντες 1 
ἐνθάδε 1 
ἐνθένδε 1 
ἐνιαυτοῦ 2 
ἐνιαυτὸν 2 
ἐννέα 1 
ἐννοήσας 1 
ἐντός 3 
ἐντὸς 7 
ἐνόμιζον 1 
ἐνῆν 1 
ἐξ 2 
ἐξήρκει 1 
ἐξήταζον 1 
ἐξίτηλος 1 
ἐξαισίου 1 
ἐξετάζομεν 2 
ἐξηρτυμένα 1 
ἐξωτάτω 2 
ἐξῃρημένος 1 
ἐπ 1 
ἐπάγοντες 1 
ἐπάνω 1 
ἐπάρχοντες 1 
ἐπίκλην 1 
ἐπίπεδος 1 
ἐπίπροσθεν 1 
ἐπειδὴ 2 
ἐπεκράτει 1 
ἐπευξάμενοι 1 
ἐπευξάμενος 1 
ἐπευχόμενος 1 
ἐπεὶ 1 
ἐπιβάτην 1 
ἐπιεικὲς 1 
ἐπιθεῖναι 1 
ἐπιθυμίαν 1 
ἐπικαλούμενον 1 
ἐπινοῶν 1 
ἐπιστήμην 1 
ἐπιστήσαντες 1 
ἐπιστολὰς 1 
ἐπιτάττοντι 1 
ἐπιτηδεύειν 1 
ἐπιτηδεύματα 2 
ἐπιτηδεύοντες 1 
ἐπιτιθέναι 1 
ἐπιχειρήσειεν 1 
ἐπιχειρεῖν 1 
ἐπιχειρῇ 2 
ἐπιχώριον 1 
ἐποιήσαντο 2 
ἐπονομάζοντας 1 
ἐπωνυμίαν 1 
ἐπωχέτευον 1 
ἐπώμνυσαν 1 
ἐπὶ 25 
ἐπῆρχον 1 
ἐρίδων 1 
ἐργασίας 1 
ἐρεψίμων 1 
ἐρρήθη 4 
ἐρυθρὸν 1 
ἐστίν 1 
ἐστι 1 
ἐστιν 2 
ἐστὶν 3 
ἐσφάλλοντο 1 
ἐτέθη 1 
ἐτέτακτο 1 
ἐτέτραπτο 1 
ἐτίθεντο 1 
ἐφ 1 
ἐφίτυσαν 1 
ἐφαπτόμενοι 1 
ἐφαπτόμενον 1 
ἐχούσαις 1 
ἐχρήσω 1 
ἐχρῶντο 1 
ἐχόντων 1 
ἐψυγμένον 1 
ἑαυτοῖς 1 
ἑαυτῶν 1 
ἑκάστοις 2 
ἑκάστου 2 
ἑκάστων 3 
ἑκάστῳ 3 
ἑκασταχοῦ 1 
ἑκασταχόσε 1 
ἑκατέρου 1 
ἑκατέρους 2 
ἑκατέρων 1 
ἑκατέρᾳ 1 
ἑκατὸν 4 
ἑκόντες 2 
ἑκόντων 1 
ἑλεῖν 1 
ἑνὶ 1 
ἑξῆς 2 
ἑστῶτα 1 
ἑτέρα 1 
ἑτέραν 1 
ἑτέρας 2 
ἑτέρου 1 
ἑτέρους 1 
ἑτέρῳ 1 
ἓξ 1 
ἔγεμεν 1 
ἔδωκεν 1 
ἔθεσαν 1 
ἔθετο 1 
ἔθνη 2 
ἔκ 1 
ἔκγονοι 2 
ἔκειτ 1 
ἔκπληξιν 1 
ἔλαττον 1 
ἔμπροσθεν 4 
ἔμφρων 1 
ἔν 2 
ἔνδειγμα 1 
ἔνθα 3 
ἔνθεν 6 
ἔνοικος 1 
ἔξω 4 
ἔξωθεν 6 
ἔργα 1 
ἔργοις 1 
ἔργον 2 
ἔργων 4 
ἔργῳ 1 
ἔριν 1 
ἔρχεσθον 1 
ἔστησαν 1 
ἔστιν 1 
ἔστω 1 
ἔσφαττον 1 
ἔσχεν 1 
ἔτ 1 
ἔτεμνον 1 
ἔτεσι 1 
ἔτη 2 
ἔτι 14 
ἔτρεφεν 1 
ἔτρεφον 1 
ἔφαμεν 1 
ἔφερέν 1 
ἔφερεν 3 
ἔφερον 2 
ἔφη 1 
ἔχει 2 
ἔχειν 1 
ἔχετε 1 
ἔχοι 1 
ἔχομεν 1 
ἔχον 1 
ἔχοντα 2 
ἔχοντας 1 
ἔχοντες 2 
ἔχοντι 1 
ἔχοντος 1 
ἔχουσα 2 
ἔχουσαν 1 
ἔχων 2 
ἔχωσιν 1 
ἕκαστα 2 
ἕκαστον 1 
ἕκαστος 2 
ἕκτον 1 
ἕκτου 1 
ἕλη 1 
ἕλοιεν 1 
ἕνεκά 1 
ἕνεκα 1 
ἕξ 1 
ἕστασαν 1 
ἕτερα 1 
ἕτερον 1 
ἕτερος 1 
ἕως 1 
Ἐλάσιππον 1 
Ἐρεχθέως 1 
Ἐριχθονίου 1 
Ἐρυσίχθονος 1 
Ἑλλάδα 1 
Ἑλλήνων 2 
Ἑλληνικὰ 1 
Ἑλληνιστὶ 1 
Ἑρμοκράτει 1 
Ἑρμοκράτης 1 
Ἑρμόκρατες 1 
ἠκούσαμεν 2 
ἠμέλουν 1 
ἠπείρου 1 
ἠπόρουν 1 
ἠργάζοντο 1 
ἠσχημόνουν 1 
ἠφανίσθη 1 
ἡ 13 
ἡγεμονίαν 1 
ἡγεμόνα 2 
ἡγεμόνας 1 
ἡγεμόνες 1 
ἡγοῦντο 1 
ἡδονὴν 1 
ἡδονῆς 1 
ἡδονῇ 1 
ἡκούσης 1 
ἡλίῳ 1 
ἡμέραν 1 
ἡμέροις 1 
ἡμέτερα 1 
ἡμετέραν 1 
ἡμᾶς 2 
ἡμῖν 4 
ἡμῶν 3 
ἡνίοχον 2 
ἡντινοῦν 1 
ἢ 5 
ἣ 2 
ἣν 1 
ἤδη 5 
ἤπειρον 1 
ἥ 1 
ἥδε 1 
ἥμερα 2 
ἥμερον 1 
ἥμισυ 1 
ἦγον 1 
ἦθος 1 
ἦν 33 
ἦρχεν 1 
ἦσαν 7 
ἧς 2 
Ἠριδανὸν 1 
Ἡρακλείας 1 
Ἡρακλείων 1 
Ἡφαίστου 1 
Ἥφαιστος 1 
ἰδεῖν 4 
ἰδιωτικάς 1 
ἰδιωτῶν 2 
ἰόντα 1 
ἱερέας 1 
ἱερέων 1 
ἱερὰ 7 
ἱερὸν 4 
ἱερῶν 1 
ἱερῷ 2 
ἱκανὴν 2 
ἱκανὸν 3 
ἱκανῆς 1 
ἱκανῶς 4 
ἱππόδρομος 1 
ἴδητόν 1 
ἴδιοι 1 
ἴδιον 1 
ἴδωμεν 1 
ἴσμεν 1 
ἴσον 2 
ἴσος 2 
ἵν 2 
ἵνα 2 
ἵπποιν 1 
ἵπποις 2 
ἵππους 1 
ἵππων 2 
Ἰλισὸν 1 
Ἰσθμὸν 1 
ὀλίγον 2 
ὀνομάτων 2 
ὀνομαζομένης 1 
ὀνομαζόμενον 1 
ὀνομασθέντα 1 
ὀνομαστότατοι 1 
ὀνόματα 7 
ὀνόματος 2 
ὀξέως 1 
ὀξὺ 1 
ὀρειχάλκου 1 
ὀρειχάλκῳ 3 
ὀρειχαλκίνῃ 1 
ὀρθὴ 1 
ὀρθὸν 2 
ὀρθῶς 2 
ὀροφὴν 1 
ὀροφῆς 1 
ὀρυττόμενα 1 
ὀρυττόμενον 1 
ὀρυχθεῖσα 1 
ὀρώρυκτο 1 
ὀρῶν 4 
ὀστᾶ 1 
ὀχετῶν 1 
ὁ 15 
ὁδοῦ 1 
ὁδὸν 1 
ὁμαλές 1 
ὁμοίοις 1 
ὁμοιότητα 1 
ὁμοιότητας 1 
ὁμολογίας 1 
ὁπλίτας 1 
ὁπόταν 1 
ὁρκωμοσίων 1 
ὁρᾶν 2 
ὁρῶσιν 1 
ὃ 2 
ὃν 4 
ὃς 2 
ὄγκον 1 
ὄν 2 
ὄνομ 1 
ὄνομα 2 
ὄντα 6 
ὄντας 3 
ὄντες 5 
ὄντι 1 
ὄντος 1 
ὄντων 1 
ὄρειον 1 
ὄρεσιν 2 
ὄρη 4 
ὄρος 1 
ὄσπρια 1 
ὅ 1 
ὅλης 1 
ὅλον 1 
ὅμως 1 
ὅντιν 1 
ὅπερ 2 
ὅπλα 1 
ὅρκος 1 
ὅρον 1 
ὅρους 2 
ὅσα 19 
ὅσαπερ 1 
ὅση 1 
ὅσοι 2 
ὅσοις 1 
ὅσον 1 
ὅσος 2 
ὅσων 1 
ὅτ 1 
ὅταν 2 
ὅτε 2 
ὅτι 15 
ὑγρὰ 1 
ὑγρὸς 1 
ὑγρῷ 1 
ὑδάτων 1 
ὑμεῖς 1 
ὑμνεῖν 1 
ὑμνεῖτο 1 
ὑμᾶς 1 
ὑμῖν 2 
ὑπ 4 
ὑπάρχειν 1 
ὑπαιθρίους 1 
ὑπαρχούσης 1 
ὑπερέχον 1 
ὑπερβάλλεσθαι 1 
ὑπερεβάλλετο 1 
ὑπερηφανίας 1 
ὑπερορῶντες 1 
ὑποδεχομένη 1 
ὑποζυγίοις 1 
ὑπομνῆσαι 1 
ὑποπτέρων 1 
ὑποστέγους 1 
ὑποτεθέντων 1 
ὑπόπλουν 1 
ὑπὲρ 4 
ὑπὸ 17 
ὑπῆρχεν 1 
ὑστέρας 1 
ὑστέρῳ 1 
ὑφ 1 
ὑψηλοὺς 1 
ὑψηλὰ 1 
ὑψηλὸς 1 
ὑψηλῶν 2 
ὕδασι 2 
ὕδατα 1 
ὕδατος 1 
ὕδωρ 3 
ὕλη 1 
ὕλην 4 
ὕστερον 3 
ὕφαινον 1 
ὕψος 2 
ὡπλισμένην 1 
ὡραῖα 2 
ὡς 21 
ὤικει 1 
ὥραν 1 
ὥρας 1 
ὥς 1 
ὥσπερ 2 
ὥστε 4 
ὦ 9 
ὧδ 3 
ὧδε 1 
ὧν 4 
Ὠρωπίαν 1 
ᾔειν 1 
ᾖ 1 
ᾗ 3 
ᾠκεῖτο 1 
ᾠκοδομοῦντο 1 
ᾤκει 1 
ᾤκουν 2 
ᾧ 3 
ῥέον 1 
ῥεύματα 1 
ῥεῦμα 1 
ῥηθέντα 2 
ῥηθέντων 1 
ῥηθήσεσθαι 2 
ῥηθησόμενα 1 
ῥητέον 2 
ῥιζῶν 1 
ῥᾳδίως 1 
ῥᾳστώνης 1 
ῥᾴδια 1 
ῥᾴδιος 1 
ῥᾷον 1 
† 1 

Powered by PhiloLogic