Plato, Cleitophon (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Clit.].

Word Count

Total Words: 1576 Total Unique Words: 746.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 22 
Θρασυμάχου 1 
Θρασύμαχον 1 
Κλειτοφῶντα 2 
Κλειτόφων 2 
Λυσίαν 2 
Λυσίᾳ 1 
Σωκράτη 1 
Σωκράτης 1 
Σωκράτους 3 
Σώκρατές 1 
Σώκρατες 7 
αἰσχρὸν 3 
αἱ 1 
αἱρεῖ 1 
αἱροῖτ 1 
αὐτοὺς 3 
αὐτοῖς 2 
αὐτοῦ 1 
αὐτός 1 
αὐτὰς 1 
αὐτὴν 2 
αὐτὸ 2 
αὐτὸν 1 
αὐτῆς 3 
αὐτῶν 2 
αὐτῷ 2 
αὑτόν 1 
αὖ 4 
βέλτιστοι 1 
βέλτιστον 1 
βίον 2 
βελτίων 1 
βλάπτειν 2 
βλαβεραὶ 1 
βλαβερὰς 1 
γ 2 
γάρ 1 
γένοιτ 1 
γίγνεσθαι 2 
γε 7 
γείτονος 1 
γενέσθαι 1 
γενομένους 1 
γιγνέσθω 1 
γιγνομένους 1 
γνοὺς 1 
γράμματα 1 
γυμναστικὴ 2 
γυμναστικὴν 1 
γυμναστικῆς 1 
γὰρ 9 
δ 8 
δέ 6 
δέον 1 
δέοντος 1 
δή 2 
δίδαγμα 1 
δίδως 1 
δίκαιος 2 
δεξαίμην 1 
δεόμενος 1 
δεόντων 1 
δεόντως 1 
δεῖ 3 
δεῖν 3 
δεῖται 1 
δημοσίᾳ 1 
δι 2 
διά 1 
διάγειν 1 
διαλεγόμενος 1 
διανοίας 1 
διαπέφευγεν 1 
διαπονούμεθά 1 
διαπονούμεθα 1 
διατριβὰς 1 
διδακτὸν 1 
διδασκάλους 1 
διδασκομένης 1 
διδασκούσης 1 
διεξέλθοιμι 1 
διηγεῖτο 1 
δικαίους 1 
δικαίως 1 
δικαιοσύνην 3 
δικαιοσύνης 9 
δικαστικήν 1 
διττὰ 1 
διότι 1 
διώξομαι 1 
διὰ 2 
διῆλθον 1 
δοκῶν 1 
δοξαζομένους 1 
δούλῳ 1 
δρᾶν 2 
δρῶσιν 1 
δυοῖν 2 
δόξαν 1 
δύναμαι 1 
δύνασθαι 1 
δύναται 1 
δὲ 31 
δὴ 23 
δὶς 1 
δῆλον 2 
δῆλος 1 
εἰ 7 
εἰδέναι 1 
εἰμὶ 1 
εἰπέ 1 
εἰπεῖν 1 
εἰπόντος 1 
εἰρηκέναι 1 
εἰς 2 
εἰσὶν 1 
εἴ 2 
εἴη 3 
εἴπερ 2 
εἴπῃς 1 
εἶ 1 
εἶναι 18 
εἶπέν 1 
εἶπές 1 
εἶπεν 1 
εὐδαίμονα 1 
εὑρίσκετε 1 
εὖ 2 
ζητεῖτε 1 
ζῆν 3 
θ 1 
θάτερον 3 
θαμὰ 1 
θαυμαστῶς 1 
θεομισὲς 1 
θεραπείας 1 
θεός 1 
θηρίων 1 
θὲς 1 
κάλλιστ 1 
κάλλιστα 1 
καί 2 
καίτοι 1 
καθ 1 
καθάπερ 4 
καθεύδοντας 1 
κακοὺς 1 
κακόν 1 
κακὸν 1 
καλῶς 3 
καταγέλαστον 1 
καταμελετῆσαι 1 
καταφρονεῖτε 1 
κατὰ 3 
καὶ 79 
κοινωνεῖν 1 
κομψότατα 1 
κράτος 1 
κρεῖττον 3 
κριθῶν 1 
κτημάτων 1 
κτώμεθα 1 
κυβερνήτην 1 
κυβερνητικήν 1 
κἀκεῖ 1 
κἄπειτα 2 
λέγειν 5 
λέγεις 1 
λέγεται 1 
λέγοι 1 
λέγομεν 1 
λέγοντος 2 
λέγω 1 
λέγων 4 
λέγῃς 1 
λαβεῖν 1 
λεγέσθω 2 
λεγομένην 1 
λεγομένοις 1 
λιπαρῶν 1 
λυσιτελοῦν 1 
λυσιτελοῦντα 1 
λόγοις 1 
λόγος 4 
λόγου 1 
λόγους 1 
λόγων 1 
λόγῳ 1 
λύραν 1 
λύρᾳ 1 
μάλα 1 
μάλιστα 2 
μέν 2 
μή 2 
μήθ 1 
μήποτε 1 
μήπω 1 
μήτ 1 
μήτε 1 
μαθήσεως 1 
μαθητόν 1 
μαθόντι 1 
μακρότερον 1 
με 3 
μελετητόν 1 
μεμαθηκότας 1 
μεμφόμενος 1 
μετὰ 4 
μηδαμῶς 1 
μηδεμίαν 2 
μηδὲ 3 
μηδὲν 2 
μηχανήν 1 
μηχανῆς 1 
μοι 7 
μου 1 
μουσικὴν 1 
μόνον 2 
μόνου 1 
μόνω 1 
μὲν 17 
μὴ 10 
μὴν 2 
μᾶλλον 1 
νικᾶν 1 
νομίσας 1 
νοῦν 1 
νυνδὴ 1 
νῦν 8 
ξύλινα 1 
οἰκία 1 
οἱ 1 
οἴου 1 
οἵας 1 
οἵτινες 3 
οἶμαι 3 
οἷον 4 
οἷς 1 
οὐ 6 
οὐδ 1 
οὐδέ 1 
οὐδέν 1 
οὐδένα 1 
οὐδέποτε 2 
οὐδεμιᾶς 1 
οὐδενί 1 
οὐδὲ 8 
οὐδὲν 2 
οὐκ 9 
οὐκέτι 1 
οὐκοῦν 1 
οὐχ 1 
οὔτ 2 
οὔτε 1 
οὔτι 1 
οὕτως 4 
οὖν 2 
οὖσαν 2 
οὖσιν 1 
οὗτος 2 
οὗτός 1 
πάλιν 1 
πάντ 1 
πάντα 4 
πάντας 1 
πάντων 1 
πάντως 1 
πάσχουσιν 1 
πέρι 2 
παίδων 1 
παγκάλως 1 
παιδείαν 1 
παιδεύσεως 1 
παμπόλλοις 1 
παντὸς 2 
παραδόντι 1 
παραδώσετε 1 
παρρησίαν 1 
παρόντες 1 
παρὰ 2 
παύσασθαι 1 
παύσουσι 1 
παῖδας 2 
περιδεδράμηκεν 1 
περὶ 11 
πηδάλια 1 
πλείω 2 
πλημμέλειαν 1 
πλοίου 1 
ποδὶ 1 
ποιεῖν 5 
ποιεῖσθαι 4 
πολεμοῦντες 1 
πολιτικήν 1 
πολλάκις 2 
πολλαὶ 1 
πολλοῦ 1 
πολὺν 1 
πορεύσομαι 1 
ποτ 1 
ποτε 1 
πού 1 
ποῖ 1 
πράγματι 1 
πράττειν 2 
πράττοντες 1 
πράττοντι 1 
πρακτέον 1 
προθυμουμένου 1 
προνοοῦντας 1 
προσεῖχον 1 
προσποιούμενος 1 
προσφερόμεναι 1 
προτετραμμένος 1 
προτετραμμένους 1 
προτετραμμένῳ 2 
προτρέπειν 2 
προτρέποντα 1 
προτρεπτικωτάτους 1 
προτρεπτικῶν 1 
προτρεπτικῷ 1 
προτροπὴν 1 
προύτρεπεν 1 
πρότερον 1 
πρώτοις 1 
πρώτους 1 
πρὸς 13 
πρῶτον 1 
πυνθανόμενος 1 
πυρῶν 1 
πόλεις 2 
πόλεσιν 2 
πώποτε 1 
πᾶσαν 2 
πῶς 4 
σαφέστατα 1 
σε 5 
σκεύη 1 
σοί 1 
σοι 3 
σου 1 
σοὶ 1 
σοῦ 5 
σπουδὴν 1 
στασιάζουσι 1 
συγγιγνόμενος 1 
συμπάσας 1 
συμφέρον 1 
συνέβαινε 1 
συνεπιθυμητῶν 1 
συνουσίαν 1 
σχεδὸν 2 
σύμπαντι 1 
σώματα 1 
σώματι 2 
σώματος 3 
σὲ 5 
σὺ 3 
σῶμά 1 
σῶμα 1 
σῶν 2 
τ 1 
τά 1 
τάχ 1 
τέλος 1 
τέχναι 1 
τέχνας 1 
τέχνη 4 
τέχνην 5 
τέχνης 1 
τί 2 
τίνα 1 
τίνας 1 
τίς 2 
ταύτας 1 
ταύτην 3 
ταύτης 3 
ταὐτὰ 1 
ταὐτὸν 4 
ταῖς 1 
ταῦθ 1 
ταῦτ 3 
ταῦτα 8 
τε 9 
τείνει 1 
τείνουσά 1 
τεκτονικὴ 2 
τεκτονικῆς 1 
τελέαν 1 
τελέως 1 
τελευτᾷ 1 
τελευτῶν 2 
τεχνίτας 1 
τεχνῶν 2 
τι 2 
τινὰ 1 
τις 10 
τοιαύτας 2 
τοιαῦτα 1 
τοιούτοις 1 
τοιούτῳ 1 
τοιοῦτον 4 
τολμᾶτε 1 
τοσοῦτον 1 
τούτοις 3 
τούτου 3 
τούτων 3 
τούτῳ 3 
τοὐντεῦθεν 1 
τοὔνομα 1 
τοὺς 12 
τοῖς 5 
τοῦ 9 
τοῦτ 4 
τοῦτο 2 
τοῦτό 1 
τραγικῆς 1 
τραχυτέρως 1 
τρόπον 1 
τρόπου 1 
τυγχάνομεν 1 
τό 3 
τἆλλα 3 
τὰ 15 
τὰς 7 
τὴν 17 
τὶ 1 
τὸ 31 
τὸν 8 
τῆς 12 
τῇ 6 
τῶν 16 
τῷ 7 
φέρεσθε 1 
φήσει 1 
φήσω 1 
φίλους 1 
φαίνῃ 1 
φαμεν 2 
φαμὲν 1 
φατέ 1 
φατε 1 
φαύλως 1 
φεύγων 1 
φεύξομαι 1 
φιλίαν 4 
φιλίας 3 
φροντίζειν 1 
φύσει 1 
φῇς 1 
χείρων 1 
χρήματα 1 
χρείαν 1 
χρημάτων 1 
χρόνον 1 
χρῆσθαι 7 
χρῆσιν 1 
ψέγοι 1 
ψέγω 1 
ψευδῶς 1 
ψυχῆς 3 
ψυχῇ 2 
ἀγαθόν 1 
ἀγαθὰς 1 
ἀγαθὸν 1 
ἀγνοεῖτε 1 
ἀδίκους 2 
ἀδελφὸς 1 
ἀδελφῷ 1 
ἀδικία 1 
ἀδικεῖν 1 
ἀεὶ 1 
ἀκήκοας 1 
ἀκουσόμενος 1 
ἀκούειν 1 
ἀκούεις 1 
ἀκούοις 1 
ἀκούσιον 2 
ἀκούω 1 
ἀκούων 1 
ἀληθῶς 1 
ἀλλ 6 
ἀλλήλους 1 
ἀλλὰ 4 
ἀμέτρως 1 
ἀμελεῖν 2 
ἀμετρίαν 1 
ἀμουσίας 1 
ἀμπέλων 1 
ἀνάγκη 1 
ἀναρμόστως 1 
ἀνθρώποις 2 
ἀνθρώπους 1 
ἀνθρώπων 3 
ἀνθρώπῳ 2 
ἀντείπω 1 
ἀντεῖπον 1 
ἀξία 1 
ἀπαιδευσίαν 1 
ἀπείρηκα 1 
ἀπεδέχετο 1 
ἀπεκρίνατο 1 
ἀπεκρίνατό 1 
ἀπεμνημόνευέ 1 
ἀποδεχόμεθα 1 
ἀποκρινόμενος 1 
ἀποροῦντες 1 
ἀπορῶν 1 
ἀποτελούμενα 1 
ἀρετήν 1 
ἀρετὴ 1 
ἀρετῆς 3 
ἀρετῇ 1 
ἀρξόμενον 1 
ἀσκήσω 1 
ἀσκητόν 1 
ἀσκοῦντας 1 
ἀτεχνῶς 1 
ἂν 7 
ἃ 3 
ἃς 1 
ἄγαμαι 1 
ἄγειν 1 
ἄγνοιαν 1 
ἄδηλον 1 
ἄλλην 3 
ἄλλος 1 
ἄλλοσε 1 
ἄλλους 2 
ἄλλων 4 
ἄλλως 1 
ἄλλῳ 2 
ἄμεινον 1 
ἄν 3 
ἄνδρα 1 
ἄξιον 1 
ἄρα 1 
ἄρξοντος 1 
ἄρχεσθαι 1 
ἅμα 1 
ἅπαξ 1 
ἅπασαι 1 
Ἀριστωνύμου 1 
ἐγκωμιάζεις 1 
ἐγὼ 4 
ἐδόκεις 1 
ἐθέλειν 1 
ἐθέλεις 1 
ἐθέλω 1 
ἐθεραπεύσατε 1 
ἐκ 1 
ἐκείνους 1 
ἐκεῖ 1 
ἐκμελετήσουσιν 1 
ἐλευθέρῳ 1 
ἐλθόντα 1 
ἐμοὶ 2 
ἐμοῦ 1 
ἐμπόδιον 1 
ἐμὲ 2 
ἐμὸν 1 
ἐν 3 
ἐνταῦθα 1 
ἐξασκήσουσιν 1 
ἐξεπληττόμην 1 
ἐξεργάζεσθαι 1 
ἐξευρίσκειν 1 
ἐπ 2 
ἐπίσταται 4 
ἐπαινῶ 2 
ἐπανερωτώμενος 1 
ἐπανερωτᾶν 1 
ἐπανερωτῶν 1 
ἐπανηρόμεθα 1 
ἐπανηρώτων 1 
ἐπανῄειν 1 
ἐπεγείρειν 1 
ἐπειδὴ 1 
ἐπενέγκοι 1 
ἐπεξελθεῖν 1 
ἐπεὶ 2 
ἐπιμέλειαν 5 
ἐπιμελεῖσθαι 1 
ἐπιπλήττειν 1 
ἐπιστήμην 2 
ἐπιστήμονι 1 
ἐπιστήσονται 1 
ἐπιτιμῶν 1 
ἐπονομάζεις 1 
ἐπονομάζομεν 1 
ἐπὶ 2 
ἐπῄνουν 2 
ἐρεῖ 1 
ἐρρωμενέστατος 1 
ἐρωτώμενος 2 
ἐσπουδακέναι 1 
ἐστι 1 
ἐστιν 1 
ἐστὶν 3 
ἐφάνη 1 
ἐφεξῆς 2 
ἐχθροὺς 1 
ἐᾶν 1 
ἑαυτοῦ 3 
ἑκάστη 1 
ἑκάστους 1 
ἑκάστῃ 1 
ἑκούσιον 1 
ἑκόντας 1 
ἑκὼν 1 
ἑξῆς 1 
ἑτέροις 1 
ἑτέρους 2 
ἑταίρων 2 
ἔγωγε 1 
ἔδοξεν 1 
ἔλεγες 1 
ἔλεγον 1 
ἔναγχος 1 
ἔνι 1 
ἔπαινον 1 
ἔργον 7 
ἔσται 3 
ἔστιν 6 
ἔστω 1 
ἔσχατα 1 
ἔτι 1 
ἔφη 3 
ἔφην 1 
ἔφησεν 1 
ἔχει 1 
ἔχειν 2 
ἔχετε 1 
ἔχουσι 1 
ἕνεκα 2 
ἕτερον 1 
ἕτερος 1 
ἕτερόν 1 
ἠμεληκέναι 1 
ἠμεληκότας 1 
ἠναγκάζοντο 1 
ἠρώτων 1 
ἠτίμαζεν 1 
ἡ 4 
ἡγεῖσθε 1 
ἡγοῦμαι 1 
ἡγῇ 1 
ἡδονῶν 1 
ἡλικιωτῶν 1 
ἡμεῖς 1 
ἡμᾶς 4 
ἡμῖν 3 
ἡμῶν 1 
ἡντιναοῦν 1 
ἡσυχίαν 1 
ἢ 13 
ἣν 1 
ἤδη 1 
ἥδιστ 1 
ἥδιστα 1 
ἥνπερ 1 
ἦ 1 
ἦμεν 1 
ἦσαν 1 
ἧς 1 
ἧττον 1 
ἧττόν 1 
Ἥττων 1 
ἰατρική 3 
ἰατρικὴ 1 
ἰατροὺς 1 
ἰδίᾳ 1 
ἱκανοὶ 1 
ἱκανῶς 2 
ἴδιον 2 
ἴσως 2 
ἵνα 2 
ὀνομάζειν 2 
ὀνομάζοντας 1 
ὀνόματα 1 
ὀργάνων 1 
ὀρθῶς 3 
ὀφθαλμοῖς 1 
ὁ 8 
ὁμοδοξίαι 1 
ὁμοδοξίαν 2 
ὁμολογήσαντας 1 
ὁμολογοῦντα 1 
ὁμόνοιά 1 
ὁμόνοιαν 4 
ὁπόταν 1 
ὁπότε 1 
ὁπῃοῦν 1 
ὁρᾶν 1 
ὁρῶν 1 
ὁρῶντες 1 
ὂν 1 
ὃ 4 
ὃς 2 
ὄνομα 1 
ὄντα 1 
ὄντε 1 
ὄντι 1 
ὄντος 1 
ὄντως 1 
ὅποι 2 
ὅπως 4 
ὅπῃ 1 
ὅσα 1 
ὅστις 4 
ὅταν 2 
ὅτε 1 
ὅτι 8 
ὅτου 1 
ὅτῳ 1 
ὑέων 1 
ὑγίειαν 2 
ὑμεῖς 2 
ὑμᾶς 3 
ὑμῖν 1 
ὑμῶν 1 
ὑπερεπαινοῖ 1 
ὑπομένειν 1 
ὑπομείνας 1 
ὑποτείνων 1 
ὑπὸ 2 
ὕμνεις 1 
ὕστερον 2 
ὠνείδιζεν 1 
ὠσὶν 1 
ὠφέλιμα 1 
ὠφέλιμον 1 
ὠφελίᾳ 1 
ὠφελεῖν 1 
ὠφελιμωτάτους 1 
ὡμολογήκει 1 
ὡς 17 
ὡσαύτως 4 
ὤνθρωποι 1 
ὥσπερ 3 
ὥστε 4 
ὦ 9 
ὧδε 1 
ᾖ 1 
ῥᾳθυμίαν 1 

Powered by PhiloLogic