Appian, Concerning Italy (XML Header) [genre: prose] [word count] [App. Ital.].

Word Count

Total Words: 1128 Total Unique Words: 648.
Sorted by words [sort by frequencies].

335 1 
546 1 
549 1 
et 1 
id 4 
p 3 
suid 3 
u 1 
v 6 
val 2 
vv 1 
· 9 
Αὐτὸν 1 
Γαΐου 1 
Δελφοῖς 1 
Διὸς 1 
ΕΚ 1 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ 1 
Κάμιλλον 3 
Κάμιλλος 1 
Καμίλλου 1 
Κελτικαῖς 1 
Κελτῶν 2 
Λατίνους 2 
Μάλλιος 1 
Μάρκιον 5 
Μάρκιος 4 
Μάρκος 1 
Μαρκίου 4 
Μαρκίῳ 1 
Μασσαλιητῶν 1 
Ο 1 
Οἱ 1 
Οὐαλερία 1 
Οὐετουρίαν 1 
Οὐηιέντης 1 
Οὐηιεντίας 1 
Οὐολουμνίαν 1 
Οὐολούσκοις 1 
Οὐολούσκους 5 
Οὐολούσκων 5 
Οὐολοῦσκοι 1 
Ποπλικόλα 1 
ΤΗΣ 1 
Τάτιον 1 
Τατίου 1 
Τῷ 1 
Φωκικῷ 1 
αἰδούμενον 1 
αἰδούμενόν 1 
αἱ 1 
αἱρήσεσθαι 1 
αἴτιον 1 
αὐτάς 1 
αὐτοκράτορας 1 
αὐτοὺς 2 
αὐτοῖς 4 
αὐτοῦ 4 
αὐτόν 2 
αὐτὸν 3 
αὐτὸς 1 
αὐτῆς 1 
αὐτῶν 4 
αὐτῷ 5 
αὑταῖς 1 
αὑτοὺς 1 
αὖ 1 
αὖθις 1 
βάσεως 1 
βάσις 1 
βαρυθυμῶν 1 
βασιλέως 1 
βελῶν 1 
βουλευσαμένους 1 
βουληθείς 1 
βουλὴ 1 
βουλῆς 2 
βουλῇ 1 
γένος 1 
γίγνεσθαι 1 
γεγαμημένης 1 
γεγονότα 1 
γειτόνων 1 
γενεθλίους 1 
γενομενων 1 
γενόμενοι 1 
γνωρίσας 1 
γυναικῶν 2 
γυναιξὶν 1 
γυναῖκα 2 
γυναῖκας 1 
γυναῖκες 1 
γύναια 1 
γὰρ 3 
γῆν 2 
γῆς 2 
δ 7 
δέκα 1 
δέκατον 2 
δήμου 1 
δήμῳ 1 
δίκης 1 
δανείσασιν 1 
δανειστοῦ 1 
δεδιὼς 1 
δεηθῆναι 1 
δεησομένους 2 
δεκάτην 1 
δεῖν 1 
δημοκοπίαις 1 
διέλυον 1 
διέφθαρται 1 
διαλλάξειν 1 
διαλλαγῶν 1 
διαλύσεις 1 
δικτάτορα 1 
διὰ 1 
δουλείαν 1 
δυσπειθὴς 1 
δόντων 1 
δόξῃ 1 
δύο 1 
δὲ 23 
δὴ 3 
δὸς 1 
δῆμον 1 
δῆμος 4 
εἰ 2 
εἰπὼν 1 
εἰρήνης 1 
εἰσενεγκεῖν 1 
εἴα 1 
εἵλετο 1 
εἶναι 1 
εἶπεν 1 
εἷλε 1 
εὐγενοῦς 1 
εὐξάμενος 1 
εὐπατρίδης 1 
εὐσέβειαν 1 
εὐσεβείας 1 
εὐτολμίας 1 
εὐφημούμενος 1 
εὐχήν 1 
εὖ 1 
θαυμάζων 1 
θεοὺς 1 
θεῷ 1 
θησαυρῷ 1 
θυγάτηρ 1 
κάθοδον 1 
κάλλιον 1 
καθ 1 
καθίσταντο 1 
καθόδῳ 1 
καθῄρει 1 
καιρῷ 1 
κακοῖς 1 
κακὸν 1 
κακῷ 1 
καλεῖν 1 
κατέφυγε 1 
καταδικασθείς 1 
καταλαβόντων 1 
καταλύσει 1 
καταπλαγέντες 1 
καταφυγόντος 1 
κατελεύσθη 1 
κατεχώνευσε 1 
κατηγορήσας 1 
κατὰ 1 
καὶ 76 
κελευόμενα 1 
κεῖται 1 
κληρούχους 1 
κληροῦχον 1 
κοινάς 1 
κοιναῖς 1 
κρατήρ 1 
κρατούμενοι 1 
κρατούντων 1 
κἀμοὶ 1 
λέγειν 1 
λέγοντος 1 
λέγουσα 1 
λίθων 1 
λίμνης 1 
λαβόντας 1 
λαβόντων 1 
λαφύρου 1 
λείας 1 
λόγον 1 
μάντεις 1 
μέγα 1 
μέν 1 
μέχρι 1 
μήτηρ 2 
μεγάλοις 1 
μεγίστων 1 
μετιόντα 1 
μετοίσοντας 1 
μετὰ 5 
μετῴκησεν 1 
μηδ 2 
μηδεμία 1 
μηδὲ 1 
μηδὲν 2 
μητέρα 4 
μητρὸς 1 
μικρὸν 1 
μνησικακίας 1 
μυριάσιν 1 
μόλις 1 
μόναι 1 
μὲν 10 
μὴ 3 
μῆτερ 1 
νίκην 1 
νικᾷς 1 
ξένον 1 
οἱ 4 
οἳ 1 
οἴκου 1 
οἴσεις 1 
οἷα 1 
οὐ 3 
οὐδ 1 
οὐδὲ 2 
οὐδὲν 2 
οὐκ 4 
οὐρανὸν 1 
οὐχ 3 
οὓς 1 
οὖν 4 
οὖσα 1 
οὖσαν 1 
πάθος 1 
πάθους 2 
πάλιν 1 
πέμπουσιν 1 
πέμψειν 1 
πένθιμα 1 
πέρι 1 
πίμπραται 1 
πίστιν 1 
παιδία 1 
παιδός 1 
πανωλεθρίας 1 
παραδώσειν 1 
παρακαλούσαις 1 
παρακαλοῦσι 1 
παρεκάλει 1 
παρόντων 1 
παρὰ 1 
πατρίδα 3 
πατρίδι 1 
πατρίδος 3 
παῖ 1 
παῖς 1 
πείσει 1 
πελέκεας 1 
πεντήκοντα 1 
πεποιημένων 1 
πεπραμένης 1 
πεπόνθασιν 1 
περιέσωσε 1 
περὶ 3 
πιμπράμενος 1 
πλήθους 1 
ποιήσωνται 1 
ποιεῖν 2 
ποιοῦν 1 
πολέμιον 1 
πολέμῳ 1 
πολίτας 1 
πολίτην 1 
πολεμίοις 1 
πολεμίους 1 
πολιορκίαν 1 
πολλάκις 1 
πολλαί 1 
πολλοῦ 1 
πολλὰ 2 
πολλὰς 1 
πολὺ 1 
ποῖ 1 
πράξεσι 1 
πρέποντα 1 
πρέσβεις 2 
πρεπούσης 1 
πρεσβείας 2 
πρεσβεύσοιντο 1 
πρεσβύτην 1 
προγόνων 1 
προελθόντες 1 
προκυλίσομαί 1 
προσδραμών 1 
προσιούσαις 1 
προσπεσεῖν 1 
προϊὼν 1 
προύτειναν 1 
πρὸ 1 
πρὸς 6 
πταίσμασι 1 
πόλει 1 
πόλεις 3 
πόλεμον 1 
πόλεως 1 
πόλιν 5 
πᾶσαι 1 
πᾶσιν 1 
πῦρ 1 
σήν 1 
σημειων 1 
σκέψιν 1 
σκηνὰς 1 
σου 1 
σοῦ 1 
σταδίους 1 
στρατηγοῦ 1 
στρατηγὸν 1 
στρατηγῷ 2 
στρατιὰν 1 
στρατοπεδεύσαντος 1 
στρατόν 1 
στρατόπεδον 2 
στρατὸς 1 
συγγέγραπται 1 
συμφοραῖς 1 
συνέδριον 1 
συναλλάξων 1 
συνεισήνεγκαν 1 
συνεξελθεῖν 1 
συνηδικῆσθαι 1 
συνθήκας 1 
συνθησομένους 1 
σφῶν 1 
σώματα 1 
σὺ 1 
σὺν 1 
σῶμα 1 
τίθενται 1 
τίθεσθαι 1 
τίνες 1 
τίσιν 1 
ταύταις 1 
ταύτην 1 
ταὐτὰ 1 
ταῖς 6 
ταῦτα 3 
τε 16 
τείχη 1 
τεράτων 1 
τεσσαράκοντα 1 
τετρωμένοι 1 
τεῖχος 1 
τι 2 
τιμάς 1 
τιμῶν 1 
τιμῶντα 1 
τινα 1 
τις 1 
τοσαύτη 1 
τοσαῦτα 1 
τοσοῦτον 1 
τοσῶνδε 1 
τούτοιν 1 
τούτοις 1 
τοὺς 8 
τοῖς 4 
τοῦ 10 
τοῦτο 3 
τραπεὶς 1 
τριάκοντα 2 
τριῶν 1 
τό 1 
τόδε 1 
τὰ 13 
τὰς 6 
τὴν 23 
τὸ 15 
τὸν 9 
τῆν 1 
τῆς 15 
τῇ 5 
τῶν 9 
τῶνδε 1 
τῷ 6 
τῷδε 1 
υἱὸν 1 
φέρων 1 
φίλιον 1 
φίλοι 1 
φίλους 1 
φασμάτων 1 
φείσασθαι 1 
φθονούμενος 1 
φρόνημα 1 
φυγαδευθέντος 1 
φυγὴν 1 
χάριν 1 
χαλεπῶν 1 
χαλκῆς 1 
χεῖρας 1 
χρέος 1 
χρήματα 1 
χρήσαντι 1 
χρήσταις 1 
χρεῶν 1 
χρημάτων 1 
χρυσὸν 1 
χρύσεος 1 
χρῄζοι 1 
χώρα 1 
χώραν 1 
ἀγανακτήσασα 1 
ἀγομένη 1 
ἀγόμενον 1 
ἀδίκημα 1 
ἀδικούντων 1 
ἀδικῇ 1 
ἀηδῶν 1 
ἀκροωμένῳ 1 
ἀληθῆ 1 
ἀλλ 1 
ἀλλαξάμενος 2 
ἀλλὰ 3 
ἀμνηστίαν 1 
ἀμνηστίᾳ 1 
ἀμυνούμενοι 1 
ἀνάγκην 1 
ἀνάξιον 1 
ἀνέμητον 1 
ἀνήνεγκεν 1 
ἀναθεῖναι 1 
ἀνασχοῦσα 1 
ἀναχωρεῖν 1 
ἀνεπήδα 1 
ἀνιάτῳ 1 
ἀντείχετο 1 
ἀντειπόντος 1 
ἀντιλέγειν 1 
ἀντὶ 1 
ἀξίωμα 1 
ἀξιέπαινοι 1 
ἀξιώματος 1 
ἀπέδωκε 1 
ἀπέλυε 1 
ἀπήντα 1 
ἀπήντησεν 1 
ἀπαγάγῃ 1 
ἀπαξιῶν 2 
ἀπεδίδου 1 
ἀπειρίαν 1 
ἀπεκρίναντο 1 
ἀπεκρίνατο 1 
ἀποδοῦναι 1 
ἀποδόμενον 1 
ἀποδώσων 1 
ἀποδῶσι 1 
ἀποκοπὰς 1 
ἀποκρίσεις 1 
ἀπολεῖς 1 
ἀπολώλασι 1 
ἀποστρεφόμενος 1 
ἀποσχόντος 1 
ἀποτιμήσασθαι 1 
ἀποφηνάντων 1 
ἀποφράδα 1 
ἀποφράδες 1 
ἀπὸ 3 
ἀπῆγε 1 
ἀρετῆς 1 
ἀτυχοῦσα 1 
ἀφίκοιτο 1 
ἀφικνεῖσθαι 1 
ἁμαρτούσης 1 
ἁμαρτόντων 1 
ἂν 3 
ἄλλη 1 
ἄλλους 1 
ἄλλων 2 
ἄνδρα 2 
ἄνωθεν 1 
ἄστεος 1 
ἅλωσιν 1 
Ἀρδεατῶν 1 
Ἀττίου 1 
Ἀχίλλειον 1 
ἐβούλευσεν 1 
ἐγένετο 1 
ἐγὼ 1 
ἐδάκρυσέ 1 
ἐδίδου 1 
ἐδικαίου 2 
ἐδιωκεν 1 
ἐζημίωσε 1 
ἐθελοκάκως 2 
ἐκ 4 
ἐκέλευεν 1 
ἐκέλευσεν 2 
ἐκβαλοῦσαν 1 
ἐκείνοις 1 
ἐκλάθοιτο 1 
ἐκλειφθῆναί 1 
ἐκστρατεύσαντος 1 
ἐλεεινός 1 
ἐλπίς 1 
ἐμαρτύρατο 1 
ἐν 7 
ἐνδοῦναι 1 
ἐξ 2 
ἐξέπεμψεν 1 
ἐξελέσθαι 1 
ἐξελαυνομένῳ 1 
ἐξεφώνησε 1 
ἐξημαρτήκεσαν 1 
ἐξῄεσαν 1 
ἐπί 1 
ἐπαιρόμενος 1 
ἐπελθόντων 1 
ἐπεξῄει 1 
ἐπεχείρουν 1 
ἐπηγγέλλετο 1 
ἐπιδησάμενοι 1 
ἐπικαλοῦντες 1 
ἐπικλασθεὶς 1 
ἐπινοῶν 1 
ἐπιποθῆσαι 1 
ἐπιτάγματος 1 
ἐπιτρεπούσης 1 
ἐπιτρεψάντων 1 
ἐπιφέρουσαι 1 
ἐπιχείρει 1 
ἐπλήρουν 1 
ἐπολιόρκουν 1 
ἐπὶ 14 
ἐρρίπτει 1 
ἐς 16 
ἐσθῆσιν 1 
ἐστάλθαι 1 
ἐσταλμένους 1 
ἐστράτευον 1 
ἐστρατευμένον 1 
ἐστὶ 1 
ἐτεθνήκει 1 
ἐτράπετο 1 
ἐχειροτόνησεν 1 
ἐχθρὸν 1 
ἐχθρῶν 1 
ἐὰν 1 
ἐᾶν 1 
ἑαυτοῦ 1 
ἑαυτὴν 1 
ἑκουσίους 1 
ἑπτὰ 1 
ἑστίαν 2 
ἑτέρους 1 
ἓν 1 
ἔδαφος 1 
ἔθνη 1 
ἔκειτο 1 
ἔλεγον 1 
ἔπεμπον 2 
ἔσονται 1 
ἔσχατον 1 
ἔτι 2 
ἔτισαν 1 
ἔφευγον 1 
ἔφη 3 
ἔχουσι 1 
ἔχωσι 1 
ἕνεκα 1 
ἕως 1 
Ἐλεεινοὶ 1 
ἠγωνίζοντο 1 
ἠμφιεσμέναι 1 
ἠξίου 1 
ἠξίουν 1 
ἠξίωτο 1 
ἠξιώθη 1 
ἠπείλει 1 
ἠσπάζετο 1 
ἠφίει 1 
ἡ 5 
ἡγησάμενος 1 
ἡμέραι 1 
ἡμέραις 1 
ἡμέραν 1 
ἡμέρας 1 
ἡμερῶν 1 
ἢ 3 
ἤδη 4 
ἥκειν 1 
ἥκοι 1 
ἥν 1 
ἦγεν 1 
ἦν 2 
ἧκεν 1 
ἧς 1 
Ἡ 2 
ἰῶ 1 
ἰῶνται 1 
ἱερά 1 
ἱερέας 2 
ἱεραῖς 1 
ἱκανήν 1 
ἱκεσίαις 1 
ἴδια 1 
ἵνα 1 
ὀφλήματα 1 
ὁ 10 
ὁρᾶν 3 
ὁτιοῦν 1 
ὄντα 1 
ὅ 1 
ὅμως 1 
ὅρκους 1 
ὅρκῳ 1 
ὅσων 1 
ὅτι 4 
Ὀνόμαρχος 1 
Ὁ 2 
Ὅτι 4 
ὑβρισθείη 1 
ὑπάτους 1 
ὑπατείαν 1 
ὑπεμίμνησκον 1 
ὑπερορᾶν 1 
ὑποδεδεγμένην 1 
ὑπό 1 
ὑπὲρ 2 
ὑπὸ 3 
ὑφίσταμαι 1 
ὕστερον 2 
ὡς 7 
ὤκνησε 1 
ὤμοσεν 1 
ὥσπερ 1 
ὦ 2 
ὧν 2 
ῥάβδους 1 
Ῥωμαίοις 4 
Ῥωμαίους 2 
Ῥωμαίων 4 
Ῥωμαῖοι 1 
Ῥώμης 1 
Ῥώμῃ 1 

Powered by PhiloLogic