NA, New Testament (XML Header) [genre: prose] [word count] [NT].

Word Count

Total Words: 140315 Total Unique Words: 19886.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 2419 
Α 5 
ΑΓΝΩΣΤΩ 1 
ΑΛΛΩΣ 1 
ΑΝΑΘΕΜΑ 1 
ΑΠ 1 
ΑΠΟ 2 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 2 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1 
ΑΡΧΗ 2 
ΑΡΧΗΣ 1 
Αἰγυπτίων 1 
Αἰγύπτιοι 1 
Αἰγύπτιον 2 
Αἰγύπτιος 1 
Αἰγύπτου 8 
Αἰγύπτῳ 3 
Αἰθίοψ 1 
Αἰθιόπων 1 
Αἰνέα 1 
Αἰνέαν 1 
Αἰνεῖτε 2 
Αἰνὼν 1 
Αἰτεῖτε 1 
Αἱ 8 
Αἴγυπτον 12 
Αἴγυπτος 1 
Αἴτησόν 1 
Αἵματος 2 
Αἶρε 3 
Αὐγούστου 1 
Αὐτοὶ 4 
Αὐτὸς 9 
Αὐτῶν 1 
Αὔριον 1 
Αὕτη 2 
Β 5 
ΒΑΒΥΛΩΝ 1 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ 5 
ΒΑΣΙΛΕΩΝ 1 
ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΩΝ 1 
ΒΙΒΛΟΣ 1 
Βάαλ 1 
Βάλε 1 
Βάλετε 1 
Βέροιαν 1 
Βίβλῳ 3 
Βαβυλὼν 4 
Βαβυλῶνι 1 
Βαβυλῶνος 5 
Βαβψλὼν 1 
Βαλαάμ 1 
Βαλαὰμ 2 
Βαλὰκ 1 
Βαράκ 1 
Βαραββᾶν 9 
Βαραββᾶς 2 
Βαραχίου 1 
Βαρθολομαῖον 2 
Βαρθολομαῖος 2 
Βαριησοῦς 1 
Βαριωνᾶ 1 
Βαρνάβα 3 
Βαρνάβαν 8 
Βαρνάβας 10 
Βαρνάβᾳ 6 
Βαρσαββᾶν 2 
Βαρτίμαιος 1 
Βασιλεὺς 2 
Βδέλυγμα 1 
Βεεζεβοὺλ 7 
Βελίαρ 1 
Βενιαμείν 3 
Βενιαμεὶν 1 
Βερνίκη 2 
Βερνίκης 1 
Βεροίᾳ 1 
Βεροιαῖος 1 
Βεὼρ 1 
Βηθανία 1 
Βηθανίαν 5 
Βηθανίας 2 
Βηθανίᾳ 3 
Βηθανιὰ 1 
Βηθζαθά 1 
Βηθλεἐμ 1 
Βηθλεὲμ 7 
Βηθσαιδά 3 
Βηθσαιδάν 3 
Βηθσαιδὰ 1 
Βηθφαγὴ 3 
Βιθυνίαν 1 
Βιθυνίας 1 
Βλάστον 1 
Βλέπε 1 
Βλέπεις 3 
Βλέπετε 11 
Βλέπομεν 1 
Βλέποντες 1 
Βλέπω 1 
Βλέπωσιν 1 
Βλέψον 1 
Βλασφημεῖς 1 
Βοανηργές 1 
Βοός 1 
Βούλομαι 1 
Βοὲς 2 
Βοῦν 1 
Βροντῆσ 1 
Βόσκε 2 
Βᾳρνάβα 1 
Γ 1 
ΓΑΛΑΤΑΣ 1 
ΓΗΣ 1 
Γάζαν 1 
Γέγονα 1 
Γέγοναν 1 
Γέγονεν 1 
Γέγραπται 6 
Γίνεσθε 3 
Γαίῳ 1 
Γαββαθά 1 
Γαβριὴλ 2 
Γαδαρηνῶν 1 
Γαλάται 1 
Γαλατίαν 1 
Γαλατίας 3 
Γαλατικὴν 2 
Γαλιλαία 1 
Γαλιλαίαν 17 
Γαλιλαίας 37 
Γαλιλαίου 1 
Γαλιλαίους 1 
Γαλιλαίων 1 
Γαλιλαίᾳ 6 
Γαλιλαῖοι 4 
Γαλιλαῖος 2 
Γαλιλαῖός 2 
Γαλλίων 1 
Γαλλίωνι 1 
Γαλλίωνος 1 
Γαμαλιήλ 2 
Γαῖον 2 
Γαῖος 2 
Γε 2 
Γεδεών 1 
Γεθσημανεί 2 
Γεμίσατε 1 
Γενεὰ 2 
Γενηθήτω 2 
Γεννήματα 2 
Γεννησαρέτ 2 
Γεννησαρὲτ 1 
Γενομένης 1 
Γενομένων 1 
Γερασηνῶν 3 
Γινώσκειν 1 
Γινώσκετε 3 
Γλεύκους 1 
Γνοὺς 1 
Γνωρίζομεν 1 
Γνωρίζω 1 
Γνωστὸν 1 
Γνῶθι 1 
Γολγοθά 2 
Γολγοθὰν 1 
Γομόρρας 1 
Γομόρρων 1 
Γράφω 1 
Γράψον 3 
Γρηγορεῖτε 2 
Γυναῖκα 1 
Γυνὴ 2 
Γόμορρα 2 
Γύναι 5 
Γἱὸς 1 
Γὰδ 1 
Γὼγ 1 
Γῆ 1 
ΔΕ 8 
Δάμαρις 1 
Δέξαι 2 
Δέομαί 1 
Δέρβην 3 
Δέσποτα 1 
Δήσαντες 1 
Δία 1 
Δίδυμος 3 
Δίκαιος 1 
Δαιμόνιον 4 
Δαλμανουθά 1 
Δαλματίαν 1 
Δαμασκηνῶν 1 
Δαμασκόν 4 
Δαμασκὸν 3 
Δαμασκῷ 8 
Δανιὴλ 1 
Δαυείδ 27 
Δαυεὶδ 32 
Δεήθητε 1 
Δείξατέ 1 
Δείραντες 1 
Δεκαπόλει 1 
Δεκαπόλεως 2 
Δερβαῖος 1 
Δεῖ 4 
Δεῖξον 1 
Δεῦρο 2 
Δεῦτε 8 
Δημήτριος 2 
Δημητρίῳ 1 
Δημᾶς 3 
Διάβολος 2 
Διέλθωμεν 3 
Διαβὰς 1 
Διαιρέσεις 1 
Διακοσίων 1 
Διακούσομαί 1 
Διακόνους 1 
Διαμαρτύρομαι 2 
Διανοίχθητι 1 
Διασάφησον 1 
Διατρίψας 1 
Διδάσκαλε 30 
Διελθόντες 1 
Διεμερίσαντο 1 
Διετίας 1 
Δικαιοσύνης 1 
Δικαιωθέντες 1 
Διοδεύσαντες 1 
Διονύσιος 1 
Διοσκούροις 1 
Διοτρέφης 1 
Διψῶ 1 
Διό 3 
Διόπερ 1 
Διώκετε 1 
Διὰ 36 
Διὸ 17 
Διὸς 1 
Διῆλθον 1 
Δοκεῖτε 1 
Δορκάς 2 
Δοῦλε 1 
Δοῦλοι 1 
Δρουσίλλῃ 1 
Δυνάμεθα 3 
Δυνάμεις 1 
Δόξα 1 
Δόξαν 1 
Δός 3 
Δότε 4 
Δύναμαι 1 
Δύναμις 1 
Δύνοντος 1 
Δώδεκα 1 
Δώσω 1 
Δὸς 3 
Δῶρον 2 
ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1 
ΕΓΕΝΕΤΟ 4 
ΕΝ 6 
ΕΟΡΤΗΣ 1 
ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ 1 
ΕΠΛΗΡΩΘΗ 1 
ΕΠΟΡΕΥΘΗΣΑΝ 1 
ΕΣΤΙΝ 1 
ΕΤΕΙ 1 
ΕΦΕΣΙΟΥΣ 1 
Εγὼ 1 
Εξέλθατε 1 
Επειδὴ 1 
Εἰ 57 
Εἰδότες 1 
Εἰδὼς 1 
Εἰπέ 1 
Εἰπὲ 2 
Εἰπὸν 3 
Εἰρήνη 9 
Εἰρήνην 2 
Εἰρήνης 1 
Εἰς 11 
Εἰσέλθατε 1 
Εἰσελθόντος 1 
Εἰσελθὼν 1 
Εἰσερχόμεθα 1 
Εἰσὶν 1 
Εἰσῆλθεν 3 
Εἴ 14 
Εἴδαμεν 1 
Εἴπατε 3 
Εἴρηται 1 
Εἴτε 1 
Εἶπέν 1 
Εἶπαν 1 
Εἶπεν 25 
Εἶπον 3 
Εἶχε 1 
Εἷς 3 
Εὐδία 1 
Εὐθέως 2 
Εὐθεῖαν 1 
Εὐθύνατε 1 
Εὐκοπώτερον 1 
Εὐλογημένη 2 
Εὐλογημένος 5 
Εὐλογητὸς 4 
Εὐνίκῃ 1 
Εὐξαίμην 1 
Εὐοδίαν 1 
Εὐρακύλων 1 
Εὐφράνθητε 1 
Εὐφράνθητι 1 
Εὐφράτην 1 
Εὐφράτῃ 1 
Εὐφραίνου 1 
Εὐχαριστεῖν 1 
Εὐχαριστοῦμέν 1 
Εὐχαριστοῦμεν 2 
Εὐχαριστῶ 3 
Εὑρέθην 1 
Εὑρήκαμεν 1 
Εὑρίσκω 1 
Εὔβουλος 1 
Εὔτυχος 1 
Εὕα 1 
Εὕαν 1 
Εὖ 1 
Εὖγε 1 
Εὗρον 1 
Εῦ 1 
Ζαβουλὼν 3 
Ζακχαῖε 1 
Ζακχαῖος 2 
Ζαρὰ 1 
Ζαχαρία 1 
Ζαχαρίαν 2 
Ζαχαρίας 4 
Ζαχαρίου 4 
Ζεβεδαίου 11 
Ζεβεδαῖον 1 
Ζεύγη 1 
Ζηλωτὴν 1 
Ζηλώσαντες 1 
Ζηνᾶν 1 
Ζητήσετέ 1 
Ζητούντων 1 
Ζοροβάβελ 3 
Ζῶ 1 
Ζῶν 1 
Ζῶσαι 1 
Η 2 
ΗΓΓΙΖΕΝ 1 
ΗΜΕΡΑΙΣ 4 
ΗΝ 2 
Ηὐλήσαμεν 2 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 2 
ΘΕΩ 1 
Θάλασσαν 1 
Θάμαρ 1 
Θάνατος 1 
Θάρσει 4 
Θέλεις 3 
Θέλετε 1 
Θέλω 6 
Θέσθε 1 
Θαδδαῖον 1 
Θαδδαῖος 1 
Θαλάσσῃ 1 
Θαρά 1 
Θαρροῦντες 1 
Θαρσεῖτε 2 
Θαυμάζω 1 
Θεέ 1 
Θεοί 1 
Θεοῦ 3 
Θεσσαλονίκην 2 
Θεσσαλονίκης 1 
Θεσσαλονίκῃ 2 
Θεσσαλονικέων 3 
Θεσσαλονικέως 1 
Θευδᾶς 1 
Θεωρεῖς 1 
Θεωρεῖτε 2 
Θεωροῦντες 1 
Θεόφιλε 2 
Θυάτειρα 1 
Θυατείροις 2 
Θυατείρων 1 
Θυγάτηρ 2 
Θυγατέρες 1 
Θυσίαν 1 
Θυσίας 1 
Θωμᾶν 2 
Θωμᾶς 8 
Θωμᾷ 1 
ΙΑΚΩΒΟΣ 1 
ΙΑΚΩΒΟΥ 1 
ΙΗΣΟΥ 2 
ΙΗΣΟΥΣ 6 
ΙΟΥΔΑ 1 
ΙΟΥΔΑΙΩΝ 3 
ΙΟΥΔΑΣ 1 
ΙΟΥΔΛΙΩΝ 1 
ΙΩΑΝΗΝ 1 
ΙΩΑΝΗΣ 1 
ΙΩΑΝΟΥ 4 
ΚΑΙ 14 
ΚΑΤΑ 4 
ΚΑΤΕΛΘΟΝΤΕΣ 1 
ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ 1 
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 2 
ΚΥΡΙΟΣ 4 
ΚΥΡΙΩΝ 1 
Κάθημαι 1 
Κάθου 5 
Κάλεσον 1 
Κάρπῳ 1 
Κέδρων 1 
Καί 3 
Καίσαρά 1 
Καίσαρί 1 
Καίσαρα 7 
Καίσαρι 8 
Καίσαρος 11 
Καίσαρός 1 
Καθάπερ 1 
Καθίσατε 2 
Καθεύδετε 2 
Καθημένου 2 
Καθὼς 3 
Καιάφα 4 
Καιάφαν 2 
Καιάφας 3 
Καινάμ 2 
Καινήν 1 
Καιρῷ 1 
Καισαρίαν 10 
Καισαρίας 6 
Καισαρίᾳ 1 
Κακοπαθεῖ 1 
Κακοὺς 1 
Καλέσω 1 
Καλοὺς 1 
Καλύψατε 1 
Καλὸν 2 
Καλῶς 6 
Καναναῖον 1 
Καναναῖος 1 
Κανδάκης 1 
Κανὰ 4 
Καππαδοκίαν 1 
Καππαδοκίας 1 
Κατ 1 
Κατέλιπον 1 
Κατήντησεν 1 
Καταβάντος 1 
Κατακλίνατε 1 
Κατακολουθήσασαι 1 
Κατεπόθη 1 
Κατὰ 8 
Καυχάσθω 1 
Καυχᾶσθαι 1 
Καφαρναούμ 8 
Καφαρναοὺμ 8 
Καύσων 1 
Καὶ 447 
Καὶν 3 
Καῦδα 1 
Κείς 1 
Κενχρεαῖς 2 
Κεραμέως 1 
Κεφάλαιον 1 
Κηφᾶ 1 
Κηφᾶν 1 
Κηφᾶς 5 
Κηφᾷ 2 
Κιλικίαν 3 
Κιλικίας 4 
Κλήμεντος 1 
Κλαυδία 1 
Κλαυδίου 1 
Κλαύδιον 1 
Κλαύδιος 1 
Κλεόπας 1 
Κλωπᾶ 1 
Κνίδον 1 
Κοινωνείτω 1 
Κολοσσαῖς 1 
Κορίνθιοι 1 
Κορίνθῳ 4 
Κορβάν 1 
Κορινθίων 1 
Κορνήλιε 2 
Κορνήλιος 5 
Κορνηλίου 1 
Κορὲ 1 
Κούαρτος 1 
Κρήσκης 1 
Κρήτην 2 
Κρήτης 2 
Κρήτῃ 1 
Κρίσπον 1 
Κρίσπος 1 
Κρανίον 1 
Κρανίου 3 
Κρατοῦντος 1 
Κρινεῖ 1 
Κριτής 1 
Κρῆτες 2 
Κυπρίῳ 1 
Κυρήνην 1 
Κυρίου 70 
Κυρίῳ 5 
Κυρηνίου 1 
Κυρηναίων 1 
Κυρηναῖοι 1 
Κυρηναῖον 3 
Κυρηναῖος 1 
Κωσάμ 1 
Κόρινθον 2 
Κύ 1 
Κύπριοι 1 
Κύπριος 1 
Κύπρον 4 
Κύπρου 1 
Κύριέ 1 
Κύριε 76 
Κύριοι 1 
Κύριον 10 
Κύριος 44 
Κύριός 1 
Κύων 1 
Κἀγώ 1 
Κἀγὼ 3 
Κἀκεῖ 1 
Κἀκεῖθεν 2 
Κἀμὲ 1 
Κἂν 3 
Κῶ 1 
ΛΟΓΟΝ 1 
ΛΟΥΚΑΝ 1 
Λάβε 1 
Λάβετε 6 
Λάζαρε 1 
Λάζαρον 6 
Λάζαρος 8 
Λάμεχ 1 
Λέγε 1 
Λέγει 6 
Λέγετέ 1 
Λέγουσιν 1 
Λέγω 13 
Λίθον 3 
Λίνος 1 
Λαλούντων 1 
Λαοδικέων 1 
Λαοδικίαν 1 
Λαοδικίας 1 
Λαοδικίᾳ 4 
Λασέα 1 
Λεγιών 1 
Λεγιὼν 1 
Λειτουργούντων 1 
Λευεί 2 
Λευείτας 1 
Λευείτης 2 
Λευειτικῆς 1 
Λευεὶ 2 
Λευεὶν 2 
Λευεὶς 2 
Λιβερτίνων 1 
Λιβύης 1 
Λιθόστρωτον 1 
Λιμένας 1 
Λογίζομαι 1 
Λοιπόν 1 
Λοιπὸν 1 
Λουκᾶς 3 
Λούκιος 2 
Λυδία 1 
Λυδίαν 1 
Λυκίας 1 
Λυκαονίας 1 
Λυκαονιστὶ 1 
Λυσίας 2 
Λυσανίου 1 
Λωίδι 1 
Λόγος 1 
Λύδδα 2 
Λύδδας 1 
Λύσατε 2 
Λύστραν 3 
Λύστροις 3 
Λώτ 2 
Λὼτ 2 
Λῦσον 2 
ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1 
ΜΑΚΑΡΙΟΙ 1 
ΜΑΡΚΟΝ 1 
ΜΕΓΑΛΗ 1 
ΜΕΝ 1 
ΜΕΤΑ 4 
ΜΗΤΗΡ 1 
Μάλχος 1 
Μάρθα 10 
Μάρθαν 2 
Μάρθας 1 
Μάρκον 4 
Μάρκος 3 
Μάρκου 1 
Μέλλει 1 
Μέλλων 2 
Μή 3 
Μήποτε 1 
Μήτηρ 1 
Μήτι 9 
Μίλητον 1 
Μαάθ 1 
Μαίνῃ 2 
Μαγαδάν 1 
Μαγδαληνή 2 
Μαγδαληνὴ 9 
Μαγδαληνῇ 1 
Μαγώγ 1 
Μαδιάμ 1 
Μαθθάν 1 
Μαθθάτ 1 
Μαθθίαν 2 
Μαθθαῖον 3 
Μαθθαῖος 2 
Μαθθὰν 1 
Μαθουσαλά 1 
Μακάριαι 1 
Μακάριοι 6 
Μακάριος 3 
Μακάριόν 1 
Μακαρία 1 
Μακεδονία 1 
Μακεδονίαν 11 
Μακεδονίας 7 
Μακεδονίᾳ 3 
Μακεδόνας 1 
Μακεδόνες 1 
Μακεδόνος 1 
Μακεδόσιν 1 
Μακεδών 1 
Μακροθυμήσατε 1 
Μακροθύμησον 2 
Μαλελεήλ 1 
Μαναήν 1 
Μανασσῆ 2 
Μανασσῆς 1 
Μανθανέτωσαν 1 
Μαρία 18 
Μαρίαν 2 
Μαρίας 7 
Μαρίᾳ 1 
Μαριάμ 6 
Μαριὰμ 20 
Μαρτυρεῖ 1 
Μαρτυρῶ 1 
Μαρὰν 1 
Ματθάτ 1 
Ματταθά 1 
Ματταθίου 2 
Μεγάλα 1 
Μεγάλη 3 
Μεγαλύνει 1 
Μεθ 1 
Μελ 1 
Μελεά 1 
Μελιτήνη 1 
Μελχεί 2 
Μελχισεδέκ 4 
Μελχισεδὲκ 3 
Μεννά 1 
Μενοῦν 1 
Μεσοποταμίαν 1 
Μεσοποταμίᾳ 1 
Μεσσίαν 1 
Μεσσίας 1 
Μετάβα 1 
Μετάβηθι 1 
Μετανοήσατε 1 
Μετανοεῖτε 2 
Μετανοῶ 1 
Μετὰ 27 
Μεῖνον 1 
Μηδένα 1 
Μηδαμῶς 2 
Μηδενὶ 2 
Μηδεὶς 2 
Μηδὲ 1 
Μηδὲν 4 
Μηκέτι 3 
Μικρὸν 3 
Μιλήτου 1 
Μιλήτῳ 1 
Μιτυλήνην 1 
Μιχαὴλ 2 
Μνάσωνί 1 
Μνημονεύετε 1 
Μνηστευθείσης 1 
Μολόχ 1 
Μυσίαν 2 
Μωρέ 1 
Μωυξῇ 1 
Μωυσέα 1 
Μωυσέως 23 
Μωυσεῖ 8 
Μωυσῆν 4 
Μωυσῆς 43 
Μόνον 1 
Μύρρα 1 
Μὴ 75 
Μῆδοι 1 
ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ 1 
Νέαν 1 
Νήψατε 1 
Νίγερ 1 
Ναί 19 
Ναίν 1 
Ναασσών 2 
Ναασσὼν 1 
Ναγγαί 1 
Ναζαρά 1 
Ναζαρέθ 1 
Ναζαρέτ 4 
Ναζαρηνέ 2 
Ναζαρηνοῦ 2 
Ναζαρηνός 1 
Ναζαρηνὸν 1 
Ναζαρὰ 1 
Ναζαρὲθ 1 
Ναζαρὲτ 4 
Ναζωραίου 4 
Ναζωραίων 1 
Ναζωραῖον 3 
Ναζωραῖος 4 
Ναθάμ 1 
Ναθαναήλ 3 
Ναθαναὴλ 3 
Ναιμὰν 1 
Ναούμ 1 
Ναρκίσσου 1 
Ναχώρ 1 
Νεανίσκε 1 
Νεκρώσατε 1 
Νεφθαλείμ 2 
Νεφθαλὶμ 1 
Νηρέα 1 
Νηρεί 1 
Νικάνορα 1 
Νικολαϊτῶν 2 
Νικόδημος 5 
Νικόλαον 1 
Νικόπολιν 1 
Νινευείταις 1 
Νινευεῖται 2 
Νομίζω 1 
Νυνὶ 2 
Νύμφαν 1 
Νῦν 6 
Νῶε 8 
Ξένων 1 
Ο 8 
ΟΥΤΟΣ 2 
Οἱ 46 
Οἴδαμεν 4 
Οἴδατε 4 
Οἶδά 5 
Οἶδα 4 
Οἶδας 2 
Οἶνον 1 
Οὐ 46 
Οὐαί 6 
Οὐαὶ 12 
Οὐδέποτε 5 
Οὐδείς 1 
Οὐδεὶς 9 
Οὐδὲ 7 
Οὐδὲν 6 
Οὐθενός 1 
Οὐκ 64 
Οὐκέτι 1 
Οὐκοῦν 1 
Οὐρίου 1 
Οὐρβανὸν 1 
Οὐχ 6 
Οὐχί 3 
Οὐχὶ 7 
Οὐὰ 1 
Οὓς 1 
Οὔ 8 
Οὔπω 2 
Οὔσης 1 
Οὔτε 4 
Οὕτως 17 
Οὗτοί 4 
Οὗτοι 8 
Οὗτος 13 
Οὗτός 17 
ΠΑΣΧΑ 1 
ΠΑΥΛΟΣ 13 
ΠΕΤΡΟΝ 1 
ΠΕΤΡΟΣ 2 
ΠΕΤΡΟΥ 2 
ΠΟΛΛΟΙ 1 
ΠΟΛΥΜΕΡΩΣ 1 
ΠΟΛΥΤΡΟΠΩΣ 1 
ΠΟΡΝΩΝ 1 
ΠΡΑΞΕΙΣ 1 
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ 2 
ΠΡΟ 1 
ΠΡΟΣ 14 
ΠΡΩΤΟΝ 1 
Πάγον 1 
Πάγου 1 
Πάλαι 1 
Πάλιν 9 
Πάντα 6 
Πάντες 5 
Πάντοτε 1 
Πάντων 2 
Πάντως 2 
Πάρθοι 1 
Πάσχα 1 
Πάταρα 1 
Πάτερ 13 
Πάτμῳ 1 
Πάφου 2 
Πέ 1 
Πέμψον 3 
Πέντε 1 
Πέπεισμαι 1 
Πέργαμον 1 
Πέργην 1 
Πέργης 1 
Πέργῃ 1 
Πέσατε 2 
Πέτρε 3 
Πέτρον 24 
Πέτρος 97 
Πέτροσ 1 
Πέτρου 12 
Πέτρῳ 15 
Πίετε 1 
Πίστει 18 
Πίστευέ 1 
Πίστευσον 1 
Παιδία 2 
Παμ 1 
Παμφυλίαν 2 
Παμφυλίας 2 
Παντοκράτωρ 1 
Παντὸς 1 
Παράγγελλε 1 
Παρέλαβον 1 
Παραγγέλλομεν 1 
Παραγγέλλω 1 
Παραγγελίᾳ 1 
Παραγενόμενοι 1 
Παραγενόμενος 3 
Παρακαλοῦμεν 2 
Παρακαλῶ 8 
Παρακλήσεως 1 
Παραλαβὼν 1 
Παρεγένετο 1 
Παρμενᾶν 1 
Παρὰ 4 
Παρῆσαν 1 
Πατάξω 2 
Πατέρα 3 
Πατήρ 1 
Πατρόβαν 1 
Πατὴρ 1 
Παύλου 30 
Παύλῳ 17 
Παῦλε 2 
Παῦλον 30 
Παῦλος 66 
Πείθεσθε 1 
Πειθαρχεῖν 1 
Πειλάτου 3 
Πειλάτῳ 6 
Πειλᾶτον 7 
Πειλᾶτος 39 
Πεντήκοντα 1 
Πεπείσμεθα 1 
Πεπλήρωται 1 
Πεποίθησιν 1 
Πεποιθὼς 1 
Περίλυπός 2 
Περγάμῳ 1 
Περιβαλοῦ 1 
Περιπατῶν 1 
Περσίδα 1 
Περὶ 18 
Πηλὸν 1 
Πισιδίαν 2 
Πιστεύετε 1 
Πιστεύω 2 
Πιστὸς 2 
Πλανᾶσθε 1 
Πλούσιός 1 
Πλὴν 2 
Πνεῦμα 3 
Ποία 1 
Ποίας 1 
Ποίησον 3 
Ποίμαινε 1 
Ποιήσατε 1 
Ποιήσωμεν 1 
Πολλοὶ 3 
Πολλὰ 5 
Πολλῆς 4 
Πονηρὲ 1 
Ποντίου 2 
Ποντικὸν 1 
Ποπλίου 1 
Ποπλίῳ 1 
Πορευθέντες 8 
Πορευομένων 1 
Πορεύεσθε 3 
Πορεύθητι 3 
Πορεύου 4 
Πορνεία 1 
Ποταπός 1 
Ποτιόλους 1 
Πούδης 1 
Ποῖα 1 
Ποῦ 16 
Πρίσκα 1 
Πρίσκαν 2 
Πρίσκιλλα 2 
Πρίσκιλλαν 1 
Πρεσβυτέρους 1 
Πρεσβυτέρῳ 1 
Πρεσβύτας 1 
Προάγει 1 
Προορώμην 1 
Προσέφερον 1 
Προσέχετε 5 
Προσδοκῶντος 1 
Προσελθόντες 1 
Προσευχόμενοι 1 
Προσεύχεσθε 2 
Προσηνέγκατέ 1 
Προφήτευσον 3 
Προφήτην 2 
Προφήτης 2 
Πρωίας 1 
Πρωὶ 1 
Πρόσελθε 1 
Πρόσθες 1 
Πρόχορον 1 
Πρώτη 1 
Πρὶν 3 
Πρὸ 3 
Πρὸς 2 
Πρῶτον 1 
Πτολεμαΐδα 1 
Πωλήσατε 1 
Πόθεν 8 
Πόλει 1 
Πόλιν 1 
Πόντιος 1 
Πόντον 1 
Πόντου 1 
Πόρκιον 1 
Πόσοι 1 
Πόσον 1 
Πόσος 1 
Πόσους 3 
Πύλῃ 1 
Πύρρου 1 
Πᾶν 3 
Πᾶς 11 
Πᾶσα 4 
Πᾶσαι 1 
Πᾶσαν 1 
Πῦρ 2 
Πῶς 19 
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1 
ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ 2 
ΣΙΜΩΝ 1 
Σάββατόν 1 
Σάμον 1 
Σάρδεις 1 
Σάρδεσιν 2 
Σάρεπτα 1 
Σάρρα 2 
Σάρρας 1 
Σάρρᾳ 1 
Σέκουνδος 1 
Σήθ 1 
Σήμ 1 
Σήμερον 9 
Σίλαν 6 
Σίλας 4 
Σίλᾳ 2 
Σίμων 36 
Σίμωνά 2 
Σίμωνα 14 
Σίμωνι 7 
Σίμωνος 16 
Σαβαὼθ 2 
Σαδδουκαίους 1 
Σαδδουκαίων 8 
Σαδδουκαῖοι 5 
Σαδώκ 1 
Σαδὼκ 1 
Σαλά 2 
Σαλήμ 2 
Σαλαθιήλ 2 
Σαλαθιὴλ 1 
Σαλαμῖνι 1 
Σαλείμ 1 
Σαλμών 1 
Σαλμώνην 1 
Σαλμὼν 1 
Σαλώμη 2 
Σαμαρία 1 
Σαμαρίαν 1 
Σαμαρίας 8 
Σαμαρίᾳ 1 
Σαμαρείταις 1 
Σαμαρείτης 3 
Σαμαρείτιδος 1 
Σαμαρειτῶν 4 
Σαμαρεῖται 1 
Σαμαρεῖτις 1 
Σαμοθρᾴκην 1 
Σαμουὴλ 3 
Σαμψών 1 
Σαούλ 6 
Σαοὺλ 3 
Σαπφείρῃ 1 
Σαρῶνα 1 
Σατανᾶ 13 
Σατανᾶν 4 
Σατανᾶς 17 
Σατανᾷ 2 
Σαύλου 2 
Σαύλῳ 1 
Σαῦλον 4 
Σαῦλος 8 
Σεβαστοῦ 1 
Σεβαστὸν 1 
Σεβαστῆς 1 
Σελευκίαν 1 
Σεμεείν 1 
Σεργίῳ 1 
Σερούχ 1 
Σιδωνίας 1 
Σιδωνίοις 1 
Σιδῶνα 2 
Σιδῶνι 4 
Σιδῶνος 4 
Σιλουανοῦ 2 
Σιλωάμ 1 
Σιλωὰμ 2 
Σινά 1 
Σινὰ 3 
Σιών 3 
Σιώπα 1 
Σιὼν 4 
Σκευᾶ 1 
Σκιὰν 1 
Σκληροτράχηλοι 1 
Σκληρός 1 
Σκύθης 1 
Σμύρναν 1 
Σμύρνῃ 1 
Σοδόμοις 2 
Σοδόμων 4 
Σολομὼν 3 
Σολομῶν 1 
Σολομῶνα 1 
Σολομῶνος 5 
Σολομῶντος 2 
Σουσάννα 1 
Σοφίαν 1 
Σοὶ 3 
Σπέρμα 1 
Σπανίαν 2 
Σπεῦσον 1 
Σπλαγχνίζομαι 2 
Σπουδάσωμεν 1 
Σπούδασον 2 
Στάχυν 1 
Στέφανον 3 
Στέφανος 1 
Σταθεὶς 1 
Σταυρωθήτω 2 
Σταύρου 1 
Σταύρωσον 3 
Στεφάνου 1 
Στεφάνῳ 2 
Στεφανᾶ 3 
Στοᾷ 1 
Στωικῶν 1 
Συκῆν 1 
Συλλέξατε 1 
Συλλαβόντες 1 
Συμεών 2 
Συμεὼν 4 
Συνήγαγον 1 
Συνήκατε 1 
Συνήχθησάν 1 
Συνίστημι 1 
Συναγάγετε 1 
Συνεπορεύοντο 1 
Συνεργοῦντες 1 
Συνερχομένων 1 
Συνηγμένων 1 
Συνιόντος 1 
Συνκαλεσάμενος 1 
Συνμιμηταί 1 
Συντύχην 1 
Συνχάρητέ 2 
Συρίαν 6 
Συρίας 2 
Συρακούσας 1 
Συροφοινίκισσα 1 
Συστρεφομένων 1 
Συχέμ 1 
Συχὰρ 1 
Συχὲμ 1 
Σφράγισον 1 
Σχίσμα 1 
Σωσίπατρος 1 
Σωσθένην 1 
Σωσθένης 1 
Σόδομα 3 
Σύρος 1 
Σύρτιν 1 
Σώθητε 1 
Σώπατρος 1 
Σὺ 44 
ΤΑΙΣ 4 
ΤΑΥΤΑ 3 
ΤΑΥΤΑΙΣ 1 
ΤΗΣ 2 
ΤΙΜΟΘΕΟΝ 2 
ΤΙΜΟΘΕΟΣ 3 
ΤΙΝΕΣ 1 
ΤΙΤΟΝ 1 
ΤΟ 1 
ΤΟΝ 1 
ΤΟΤΕ 2 
ΤΟΥ 1 
ΤΟΥΤΟ 1 
ΤΩΝ 6 
Τάδε 8 
Τέθεικά 1 
Τέθνηκεν 1 
Τέκνα 1 
Τέκνον 5 
Τέρτιος 1 
Τέρτυλλος 1 
Τί 113 
Τίμα 5 
Τίμιος 1 
Τίμωνα 1 
Τίνα 8 
Τίνες 1 
Τίνι 5 
Τίνος 2 
Τίς 35 
Τίτον 4 
Τίτος 3 
Τίτου 5 
Τίτῳ 1 
Ταβειθά 2 
Ταβερνῶν 1 
Ταλειθά 1 
Ταξάμενοι 1 
Ταπεινώθητε 1 
Ταρσέα 1 
Ταρσεὺς 1 
Ταρσόν 1 
Ταρσὸν 1 
Ταρσῷ 1 
Ταχὺ 1 
Ταύτην 4 
Ταῦτά 3 
Ταῦτα 32 
Τεθέαμαι 1 
Τεκνία 5 
Τελευτήσαντος 1 
Τερτύλλου 1 
Τεσσαρεσκαιδεκάτην 1 
Τεσσεράκοντα 1 
Τετάρτῃ 1 
Τετέλεσται 1 
Τετύφλωκεν 1 
Τιβερίου 1 
Τιβεριάδος 3 
Τιμαίου 1 
Τιμοθέου 2 
Τιμοθέῳ 2 
Τιμό 1 
Τιμόθεε 2 
Τιμόθεον 5 
Τιμόθεος 9 
Τινὲς 1 
Τινῶν 1 
Τιτίου 1 
Τοίνυν 1 
Τοιγαροῖν 1 
Τοιοῦτος 1 
Τολμᾷ 1 
Τοσαῦτα 1 
Τοσοῦτον 1 
Τούτου 3 
Τούτους 1 
Τούτων 3 
Τοῖς 4 
Τοῦ 10 
Τοῦτο 23 
Τοῦτον 2 
Τοῦτό 4 
Τρίτον 1 
Τραχωνίτιδος 1 
Τριῶν 1 
Τρυφῶσαν 1 
Τρόφιμον 2 
Τρόφιμος 1 
Τρύφαιναν 1 
Τρῳάδα 3 
Τρῳάδι 2 
Τρῳάδος 1 
Τυράννου 1 
Τυρίοις 1 
Τό 2 
Τόπον 1 
Τόπος 2 
Τότε 42 
Τύπτειν 1 
Τύρον 2 
Τύρου 5 
Τύρῳ 4 
Τύχικον 2 
Τύχικος 3 
Τὰ 9 
Τὰς 1 
Τὴν 6 
Τὸ 24 
Τὸν 11 
Τῇ 16 
Τῶν 4 
Τῷ 12 
Υἱοὶ 1 
Υἱός 3 
Υἱὲ 3 
Υἱὸς 1 
ΦΙΛΗΜΟΝΑ 1 
ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1 
Φάλεκ 1 
Φάντασμά 1 
Φέρε 1 
Φέρετέ 1 
Φήλικα 1 
Φήλικι 1 
Φήλικος 1 
Φήστου 1 
Φήστῳ 1 
Φίλε 2 
Φίλητος 1 
Φίλιππε 1 
Φίλιππον 9 
Φίλιππος 14 
Φαγεῖν 1 
Φανουήλ 1 
Φαρές 1 
Φαραώ 1 
Φαραὼ 4 
Φαρισαίοις 2 
Φαρισαίου 2 
Φαρισαίους 5 
Φαρισαίων 29 
Φαρισαῖε 1 
Φαρισαῖοι 50 
Φαρισαῖος 8 
Φαρισαῖός 1 
Φαρὲς 2 
Φιλήμονι 1 
Φιλίπποις 2 
Φιλίππου 7 
Φιλίππους 1 
Φιλίππων 1 
Φιλίππῳ 5 
Φιλαδελφίαν 1 
Φιλαδελφίᾳ 1 
Φιλεῖς 1 
Φιλιππήσιοι 1 
Φιλόλογον 1 
Φιμώθητι 2 
Φλέγοντα 1 
Φοίβην 1 
Φοίνικα 1 
Φοβήθητε 1 
Φοινίκην 2 
Φοινίκης 1 
Φορτουνάτου 1 
Φράσον 1 
Φρυγίαν 3 
Φωνήσατε 1 
Φωνὴ 1 
Φόρου 1 
Φύγελος 1 
Φῆλιξ 6 
Φῆστε 1 
Φῆστον 3 
Φῆστος 7 
Φῶς 1 
ΧΡΙΣΤΟΣ 1 
ΧΡΙΣΤΟΥ 2 
Χάριν 2 
Χάρις 2 
Χήρα 1 
Χήρας 1 
Χίου 1 
Χαίρετε 2 
Χαίρω 1 
Χαλδαίων 1 
Χαναναία 1 
Χαναὰν 2 
Χαρράν 2 
Χαῖρε 5 
Χείλεσιν 1 
Χειμάρρου 1 
Χερουβεὶν 1 
Χεῖρας 1 
Χλόης 1 
Χοραζείν 2 
Χουζᾶ 1 
Χοϊκός 1 
Χοῖνιξ 1 
Χρείαν 2 
Χρι 1 
Χριστιανούς 1 
Χριστιανός 1 
Χριστιανὸν 1 
Χριστοῦ 182 
Χριστόν 13 
Χριστός 15 
Χριστόσ 1 
Χριστὸν 29 
Χριστὸς 43 
Χριστῷ 90 
Χρονίζει 2 
Χωρήσατε 1 
Χωρίον 1 
Ψαλμοῖς 1 
Ψαλμῶν 2 
Ψπάγετε 1 
Ψυχή 1 
ΩΣ 1 
άκούσας 1 
άνου 1 
ήσῃ 1 
αγαθόν 1 
αγγέλους 1 
αδελφοί 1 
αδελφῶν 1 
αις 1 
αμαρτιῶν 1 
ανθρώπου 1 
ανθρώπων 1 
απὸ 1 
αυτοῦ 3 
αυτόν 1 
αυτὸ 1 
αύτοὶ 1 
αύτοῖς 1 
αἰγίοις 1 
αἰγιαλόν 2 
αἰγιαλὸν 4 
αἰδοῦς 1 
αἰνέσεως 1 
αἰνίγματι 1 
αἰνεῖν 1 
αἰνούντων 1 
αἰνοῦντα 1 
αἰνοῦντες 2 
αἰνῶν 1 
αἰρόμενον 1 
αἰσθήσει 1 
αἰσθητήρια 1 
αἰσχροκερδεῖς 1 
αἰσχροκερδῆ 1 
αἰσχροκερδῶς 1 
αἰσχρολογίαν 1 
αἰσχροῦ 1 
αἰσχρόν 1 
αἰσχρότης 1 
αἰσχρὸν 2 
αἰσχυνέσθω 1 
αἰσχυνθήσομαι 2 
αἰσχυνθῶμεν 1 
αἰσχύνας 1 
αἰσχύνη 1 
αἰσχύνης 3 
αἰσχύνομαι 1 
αἰσχύνῃ 1 
αἰτή 1 
αἰτήματα 2 
αἰτήσας 2 
αἰτήσασθε 1 
αἰτήσει 5 
αἰτήσεσθε 1 
αἰτήσηται 1 
αἰτήσητε 4 
αἰτήσουσιν 1 
αἰτήσωμέν 1 
αἰτήσωμαι 1 
αἰτήσωνται 2 
αἰτήσῃ 1 
αἰτήσῃς 1 
αἰτία 2 
αἰτίαν 16 
αἰτίας 2 
αἰτίου 1 
αἰτείτω 2 
αἰτεῖν 1 
αἰτεῖς 1 
αἰτεῖσθαι 2 
αἰτεῖσθε 4 
αἰτεῖτε 3 
αἰτιώματα 1 
αἰτούμεθα 1 
αἰτούμενοι 4 
αἰτοῦμαι 1 
αἰτοῦντί 2 
αἰτοῦντι 1 
αἰτοῦσά 1 
αἰτοῦσιν 4 
αἰτόν 1 
αἰτώμεθα 2 
αἰτῆσαι 1 
αἰτῶμεν 1 
αἰτῶν 3 
αἰφνίδιος 1 
αἰχμαλωσίαν 3 
αἰχμαλωτίζοντά 1 
αἰχμαλωτίζοντες 2 
αἰχμαλωτισθήσονται 1 
αἰχμαλώτοις 1 
αἰωνίαν 2 
αἰωνίοις 1 
αἰωνίου 15 
αἰωνίους 1 
αἰωνίων 2 
αἰώνια 1 
αἰώνιον 45 
αἰώνιος 3 
αἰώνιός 1 
αἰώνων 27 
αἰῶνα 31 
αἰῶνας 30 
αἰῶνι 8 
αἰῶνος 24 
αἰῶνός 1 
αἰῶσιν 1 
αἱ 137 
αἱμάτων 1 
αἱμα 1 
αἱματεκχυσίας 1 
αἱμορροοῦσα 1 
αἱρέσεις 3 
αἱρέσεως 3 
αἱρήσομαι 1 
αἱρετικὸν 1 
αἳ 4 
αἳτινες 1 
αἴρει 6 
αἴρεις 2 
αἴρεται 1 
αἴρετε 1 
αἴροντος 1 
αἴροντός 1 
αἴρων 2 
αἴρωσιν 1 
αἴσθωνται 1 
αἴτημα 1 
αἴτιον 3 
αἴτιος 1 
αἵ 2 
αἵματί 2 
αἵματι 18 
αἵματος 30 
αἵματός 1 
αἵρεσιν 2 
αἵρεσις 1 
αἵτινες 9 
αἶνον 2 
αἷμά 3 
αἷμα 40 
αἷς 14 
αὐ 1 
αὐγάσαι 1 
αὐγῆς 1 
αὐθάδεις 1 
αὐθάδη 1 
αὐθαίρετοι 1 
αὐθαίρετος 1 
αὐθεντεῖν 1 
αὐλήν 1 
αὐλητὰς 1 
αὐλητῶν 1 
αὐλούμενον 1 
αὐλὴν 5 
αὐλὸς 1 
αὐλῆς 4 
αὐλῇ 2 
αὐξάνει 1 
αὐξάνειν 1 
αὐξάνετε 1 
αὐξάνουσιν 1 
αὐξάνων 1 
αὐξήσει 1 
αὐξήσωμεν 1 
αὐξανομένης 1 
αὐξανόμενα 1 
αὐξανόμενοι 1 
αὐξανόμενον 1 
αὐξηθῆτε 1 
αὐξηθῇ 1 
αὐστηρός 1 
αὐστηρὸς 1 
αὐτά 21 
αὐτάρκειαν 1 
αὐτάρκης 1 
αὐτάς 2 
αὐτήν 68 
αὐτα 1 
αὐταρκείας 1 
αὐταῖς 21 
αὐτοί 3 
αὐτοι 1 
αὐτοκατάκριτος 1 
αὐτομάτη 2 
αὐτου 1 
αὐτοφώρῳ 1 
αὐτούς 142 
αὐτοὶ 77 
αὐτοὺς 215 
αὐτοῖς 550 
αὐτοῦ 1404 
αὐτό 31 
αὐτόν 301 
αὐτόπται 1 
αὐτός 16 
αὐτόχειρες 1 
αὐτὰ 34 
αὐτὰς 10 
αὐτὴ 11 
αὐτὴν 67 
αὐτὸ 72 
αὐτὸν 653 
αὐτὸς 141 
αὐτῆς 169 
αὐτῇ 110 
αὐτῶν 556 
αὐτῷ 847 
αὐχεῖ 1 
αὐχμηρῷ 1 
αὑτούς 1 
αὑτοὺς 2 
αὑτοῖς 1 
αὑτὴν 1 
αὑτὸν 3 
αὑτῆς 1 
αὑτῶν 1 
αὑτῷ 7 
αὔξει 2 
αὔξησιν 2 
αὔριον 13 
αὕτη 72 
αὗταί 1 
αὗται 2 
αῖον 1 
βάθη 1 
βάθος 6 
βάθους 1 
βάλε 8 
βάλητε 1 
βάλλει 6 
βάλλειν 1 
βάλλεται 3 
βάλλομεν 1 
βάλλοντας 2 
βάλλοντες 2 
βάλλουσαν 1 
βάλλουσιν 4 
βάλλω 2 
βάλω 3 
βάλωσιν 1 
βάλῃ 2 
βάπτισαι 1 
βάπτισμα 17 
βάρβαροι 2 
βάρβαρος 3 
βάρει 1 
βάρη 1 
βάρος 4 
βάσεις 1 
βάτου 4 
βάτους 1 
βάτραχοι 1 
βάτῳ 1 
βάψας 1 
βάψω 1 
βάψῃ 1 
βέβαιος 1 
βέβηλος 1 
βέβληται 2 
βέλη 1 
βέλτιον 1 
βήματι 1 
βήματος 9 
βήρυλλος 1 
βίαν 1 
βίας 2 
βίβλου 1 
βίβλους 1 
βίβλῳ 4 
βίον 6 
βίου 3 
βίωσίν 1 
βαΐα 1 
βαθέα 1 
βαθέως 1 
βαθεῖ 1 
βαθμὸν 1 
βαθύ 1 
βαλέτω 1 
βαλεῖ 1 
βαλεῖν 8 
βαλλάντια 1 
βαλλάντιον 2 
βαλλαντίου 1 
βαλλόμενα 1 
βαλλόμενον 2 
βαλλόντων 2 
βαλοῦσα 1 
βαλοῦσιν 3 
βαλὼν 1 
βαπτίζει 2 
βαπτίζειν 2 
βαπτίζεις 1 
βαπτίζομαι 2 
βαπτίζονται 1 
βαπτίζοντες 1 
βαπτίζοντος 1 
βαπτίζω 3 
βαπτίζων 7 
βαπτίσει 3 
βαπτίσματι 1 
βαπτίσματος 2 
βαπτιζόμενοι 1 
βαπτισθέντες 2 
βαπτισθέντος 1 
βαπτισθήσεσθε 3 
βαπτισθήτω 1 
βαπτισθεὶς 3 
βαπτισθῆναι 10 
βαπτισμοὺς 1 
βαπτισμοῖς 1 
βαπτισμῶν 1 
βαπτιστήν 3 
βαπτιστής 1 
βαπτιστοῦ 5 
βαπτιστὴς 3 
βαρέα 2 
βαρέως 2 
βαρβάροις 1 
βαρείσθω 1 
βαρεῖαι 2 
βαρεῖς 1 
βαρηθῶσιν 1 
βαρούμενοι 1 
βαρυτίμου 1 
βαρύτερα 1 
βασάνοις 2 
βασάνου 1 
βασίλειον 1 
βασίλισσα 3 
βασανίσαι 1 
βασανίσῃς 2 
βασανιζομένη 1 
βασανιζομένους 1 
βασανιζόμενον 1 
βασανιζόμενος 1 
βασανισθήσεται 1 
βασανισθήσονται 2 
βασανισμοῦ 3 
βασανισμὸν 1 
βασανισμὸς 2 
βασανισταῖς 1 
βασι 1 
βασιλέα 15 
βασιλέων 10 
βασιλέως 9 
βασιλίσσης 1 
βασιλεία 55 
βασιλείαν 59 
βασιλείας 25 
βασιλείοις 1 
βασιλείᾳ 21 
βασιλειαν 1 
βασιλευέτω 1 
βασιλευόντων 1 
βασιλεύει 1 
βασιλεύειν 1 
βασιλεύουσιν 1 
βασιλεύς 5 
βασιλεύσει 2 
βασιλεύσουσιν 3 
βασιλεύσῃ 1 
βασιλεὺς 36 
βασιλεῖ 6 
βασιλεῖς 16 
βασιλεῦ 9 
βασιλεῦσαι 2 
βασιλεῦσιν 1 
βασιλικός 1 
βασιλικὴν 1 
βασιλικὸν 1 
βασιλικὸς 1 
βασιλικῆς 1 
βαστάζει 1 
βαστάζειν 2 
βαστάζεις 1 
βαστάζεσθαι 1 
βαστάζετε 2 
βαστάζοντες 1 
βαστάζοντος 1 
βαστάζω 1 
βαστάζων 3 
βαστάσαι 4 
βαστάσασά 1 
βαστάσασι 1 
βαστάσει 2 
βατταλογήσητε 1 
βδέλυγμα 3 
βδελυγμάτων 1 
βδελυκτοὶ 1 
βδελυσσόμενος 1 
βεβήλοις 1 
βεβήλους 3 
βεβαία 2 
βεβαίαν 5 
βεβαίωσιν 1 
βεβαιούμενοι 1 
βεβαιοῦντος 1 
βεβαιοῦσθαι 1 
βεβαιότερον 1 
βεβαιώσει 2 
βεβαιῶν 1 
βεβαιῶσαι 1 
βεβαπτισμένοι 1 
βεβαρημένοι 2 
βεβη 1 
βεβηλοῦσιν 1 
βεβληκότος 1 
βεβλημένην 1 
βεβλημένον 3 
βεβλημένος 1 
βεβρωκόσιν 1 
βελόνης 1 
βησαν 1 
βιάζεται 2 
βιαίας 1 
βιασταὶ 1 
βιβλία 3 
βιβλίοις 1 
βιβλίον 18 
βιβλίου 6 
βιβλίῳ 6 
βιβλαρίδιον 3 
βιωτικά 1 
βιωτικαῖς 1 
βιωτικὰ 1 
βιῶσαι 1 
βλάσφημα 1 
βλάσφημοι 1 
βλάσφημον 2 
βλάψαν 1 
βλάψῃ 1 
βλέμματι 1 
βλέπει 10 
βλέπειν 10 
βλέπεις 7 
βλέπετε 22 
βλέπομεν 4 
βλέποντα 1 
βλέποντας 2 
βλέποντεξ 1 
βλέποντες 10 
βλέπουσι 1 
βλέπουσιν 4 
βλέπω 4 
βλέπων 12 
βλέπωσι 1 
βλέπωσιν 5 
βλέπῃ 1 
βλέπῃς 1 
βλέψετε 2 
βλήθητι 2 
βλα 1 
βλαβεράς 1 
βλαστήσασα 1 
βλαστᾷ 1 
βλασφημήσαντι 1 
βλασφημήσωσιν 1 
βλασφημήσῃ 1 
βλασφημία 3 
βλασφημίαι 3 
βλασφημίαν 3 
βλασφημίας 8 
βλασφημείσθω 1 
βλασφημεῖ 2 
βλασφημεῖν 3 
βλασφημεῖται 1 
βλασφημηθήσεται 1 
βλασφημούμεθα 1 
βλασφημούντων 1 
βλασφημοῦμαι 1 
βλασφημοῦντας 1 
βλασφημοῦντες 5 
βλασφημοῦσιν 3 
βλασφημῆσαι 1 
βλασφημῆται 2 
βλεπέτω 2 
βλεπομένη 1 
βλεπομένων 2 
βλεπόμενα 4 
βλεπόμενον 1 
βλεπόντων 2 
βληθήσεται 1 
βληθήσῃ 1 
βληθείσῃ 1 
βληθεὶς 1 
βληθὲν 1 
βληθῆναι 4 
βληθῇ 1 
βλητέον 1 
βοήθει 2 
βοήθειαν 1 
βοήθησον 2 
βοαὶ 1 
βοηθείαις 1 
βοηθεῖτε 1 
βοηθός 1 
βοηθῆσαι 1 
βολήν 1 
βολίσαντες 2 
βορβόρου 1 
βορρᾶ 2 
βος 1 
βοσκομένη 3 
βοτάνην 1 
βου 1 
βουλήματι 1 
βουλήματος 1 
βουλευτής 1 
βουλευτὴς 1 
βουλεύομαι 2 
βουλεύσεται 1 
βουληθεὶς 1 
βουληθῇ 1 
βουλομένου 2 
βουλομένους 1 
βουλόμεθα 1 
βουλόμενοι 1 
βουλόμενος 6 
βουλόμενός 2 
βουλὰς 1 
βουλὴ 3 
βουλὴν 4 
βουλῆς 1 
βουλῇ 3 
βουνοῖς 1 
βουνὸς 1 
βούλει 1 
βούλεσθε 2 
βούλεται 2 
βούλημα 1 
βούληται 2 
βούλοιτο 1 
βούλομαί 1 
βούλομαι 4 
βοώντων 1 
βοῦν 2 
βοῦς 1 
βοῶν 2 
βοῶντα 1 
βοῶντες 2 
βοῶντος 4 
βρέξαι 1 
βρέφη 3 
βρέφος 4 
βρέφους 1 
βρέχει 1 
βρέχειν 1 
βρέχῃ 1 
βραβευέτω 1 
βραβεῖον 2 
βραδεῖς 1 
βραδυπλοοῦντες 1 
βραδυτῆτα 1 
βραδύνει 1 
βραδύνω 1 
βραδὺς 2 
βραχέων 1 
βραχίονι 1 
βραχίονος 1 
βραχίων 1 
βραχύ 2 
βραχὺ 4 
βρονταί 4 
βρονταὶ 3 
βροντὴν 1 
βροντῆς 2 
βροντῶν 1 
βροχὴ 2 
βρυγμὸς 7 
βρωμάτων 1 
βρόχον 1 
βρύει 1 
βρώμασιν 3 
βρώματί 1 
βρώματα 5 
βρώματος 1 
βρώσει 1 
βρώσεως 2 
βρώσιμον 1 
βρῶμά 1 
βρῶμα 5 
βρῶσιν 4 
βρῶσις 4 
βυθίζεσθαι 1 
βυθίζουσι 1 
βυθῷ 1 
βυρσέως 1 
βυρσεῖ 2 
βυσσίνου 1 
βωμὸν 1 
βόας 2 
βόηξον 1 
βόθυνον 3 
βόσκειν 1 
βόσκοντες 3 
βότρυας 1 
βύσσινον 4 
βύσσον 1 
βῆμα 2 
γάγγραινα 1 
γάζης 1 
γάλα 3 
γάλακτος 3 
γάμον 1 
γάμος 4 
γάμου 3 
γάμους 6 
γάμων 1 
γάρ 113 
γέ 1 
γέγονα 4 
γέγοναν 1 
γέγονας 3 
γέγονεν 30 
γέγραπται 60 
γέγραφα 2 
γέενναν 8 
γέλως 1 
γέμει 2 
γέμον 1 
γέμοντα 2 
γέμουσιν 3 
γένει 5 
γένεσις 1 
γένη 3 
γένησθε 8 
γένηταί 1 
γένηται 45 
γένοιτο 16 
γένοιτό 1 
γένος 7 
γένους 5 
γένωμαι 2 
γένωνται 4 
γήμας 1 
γήμῃ 1 
γήρει 1 
γίνεσθαι 11 
γίνεσθε 21 
γίνεται 26 
γίνου 5 
γίνωνται 1 
γίνωσκε 1 
γαζοφυλάκιον 3 
γαζοφυλακίου 1 
γαζοφυλακίῳ 1 
γαλήνη 3 
γαμήσας 1 
γαμήσασα 1 
γαμήσῃ 4 
γαμήσῃς 1 
γαμίζονται 3 
γαμίζοντες 1 
γαμίζων 2 
γαμίσκονται 1 
γαμείτωσαν 1 
γαμεῖν 4 
γαμηθῆναι 1 
γαμησάτωσαν 1 
γαμοῦντες 1 
γαμοῦσιν 4 
γαμῆσαι 1 
γαμῶν 2 
γαστέρες 1 
γαστρὶ 8 
γε 17 
γεέννης 3 
γεέννῃ 1 
γείτονας 3 
γείτονες 1 
γεγέννηκά 3 
γεγέννημαι 2 
γεγέννηται 5 
γεγαμηκόσιν 1 
γεγενημένον 1 
γεγεννημένα 1 
γεγεννημένον 4 
γεγεννημένος 4 
γεγεννημένου 1 
γεγενῆσθαι 1 
γεγονέναι 4 
γεγονυῖα 1 
γεγονός 3 
γεγονότας 1 
γεγονότες 2 
γεγονότι 1 
γεγονὸς 5 
γεγονὼς 1 
γεγραμμένα 7 
γεγραμμένας 1 
γεγραμμένην 1 
γεγραμμένοι 1 
γεγραμμένοις 2 
γεγραμμένον 17 
γεγραμμένος 3 
γεγραμμένων 2 
γεγυμνασμένα 1 
γεγυμνασμένην 1 
γεγυμνασμένοις 1 
γεγόναμεν 2 
γεγόνασι 1 
γεγόνασιν 1 
γεγόνατε 2 
γεγόνει 1 
γει 1 
γελάσετε 1 
γελῶντες 1 
γεμίζεσθαι 1 
γεμίσας 1 
γεμισθῇ 1 
γεμούσας 2 
γεμόντων 1 
γενέσει 1 
γενέσεως 3 
γενέσθαι 36 
γενέσθω 1 
γενήθητε 1 
γενήματα 1 
γενήματος 3 
γενήσεσθε 1 
γενήσεται 9 
γενήσονται 1 
γενεάς 1 
γενεαί 1 
γενεαλογίαις 1 
γενεαλογίας 1 
γενεαλογούμενος 1 
γενεαὶ 4 
γενεαῖς 2 
γενεσίοις 2 
γενετῆς 1 
γενεὰ 9 
γενεὰν 4 
γενεὰς 2 
γενεᾶς 10 
γενεᾷ 6 
γενεῶν 2 
γενηθέντας 1 
γενηθέντες 2 
γενηθέντων 1 
γενηθήτω 5 
γενηθῆναι 1 
γενηθῶμεν 1 
γενησόμενον 1 
γεννήματα 2 
γεννήσαντα 1 
γεννήσει 1 
γεννήσῃ 1 
γεννηθέντος 1 
γεννηθέντων 1 
γεννηθεὶς 3 
γεννηθὲν 1 
γεννηθῆναι 3 
γεννηθῇ 3 
γεννητοῖς 2 
γεννώ 1 
γεννᾶται 1 
γεννῶσα 1 
γεννῶσι 1 
γενομένην 4 
γενομένης 29 
γενομένοις 3 
γενομένου 7 
γενομένων 2 
γενόμενα 6 
γενόμεναι 4 
γενόμενοι 6 
γενόμενον 4 
γενόμενος 25 
γενώμεθα 1 
γερουσίαν 1 
γευσάμενος 2 
γευσαμένους 2 
γεωργεῖται 1 
γεωργούς 1 
γεωργοὶ 5 
γεωργοὺς 4 
γεωργοῖς 5 
γεωργός 1 
γεωργὸν 1 
γεωργὸς 1 
γεωργῶν 1 
γεύσασθαι 2 
γεύσεταί 1 
γεύσηται 2 
γεύσωνται 3 
γεύσῃ 1 
γεώργιον 1 
γηράσκον 1 
γηράσῃς 1 
γινέσθω 7 
γινομένας 1 
γινομένη 1 
γινομένης 2 
γινομένοις 1 
γινομένου 1 
γινομένων 1 
γινομένῃ 1 
γινωσκέτω 2 
γινωσκομένη 1 
γινόμενα 5 
γινόμεναι 1 
γινόμενοι 2 
γινόμενον 4 
γινώ 1 
γινώμεθα 2 
γινώσκει 12 
γινώσκειν 1 
γινώσκεις 7 
γινώσκεται 2 
γινώσκετε 20 
γινώσκητε 1 
γινώσκομεν 10 
γινώσκοντες 6 
γινώσκουσί 1 
γινώσκουσιν 1 
γινώσκω 7 
γινώσκων 2 
γινώσκωσι 1 
γλυκύ 1 
γλυκὺ 3 
γλωσσόκομον 2 
γλωσσῶν 5 
γλώσσαις 15 
γλώσσας 1 
γλώσσης 4 
γλώσσῃ 7 
γλῶσσά 1 
γλῶσσάν 1 
γλῶσσα 6 
γλῶσσαι 4 
γλῶσσαν 6 
γνήσιε 1 
γνήσιον 1 
γναφεὺς 1 
γνησίως 1 
γνησίῳ 2 
γνοὺς 11 
γνοῖ 3 
γνωρίζω 3 
γνωρίσαι 3 
γνωρίσας 1 
γνωρίσει 2 
γνωρίσουσιν 1 
γνωρίσω 1 
γνωρίσῃ 1 
γνωριζέσθω 1 
γνωρισθέντος 1 
γνωρισθῇ 1 
γνωσαν 1 
γνωσθέντες 1 
γνωσθήσεται 4 
γνωσθήτω 1 
γνωσθῇ 1 
γνωστοὶ 1 
γνωστοῖς 1 
γνωστὰ 1 
γνωστὸν 9 
γνωστὸς 2 
γνωσόμεθα 1 
γνόντα 1 
γνόντες 5 
γνόφῳ 1 
γνώμην 6 
γνώμης 2 
γνώμῃ 1 
γνώσει 8 
γνώσεσθε 5 
γνώσεται 1 
γνώσεως 12 
γνώσομαι 2 
γνώσονται 3 
γνώστην 1 
γνώσῃ 1 
γνώτω 1 
γνῶ 1 
γνῶναί 1 
γνῶναι 14 
γνῶσιν 7 
γνῶσις 3 
γνῶτε 6 
γνῷ 3 
γνῷς 1 
γογγυσμοῦ 1 
γογγυσμὸς 2 
γογγυσμῶν 1 
γογγυσταί 1 
γογγύζετε 2 
γογγύζοντος 1 
γογγύζουσιν 1 
γονέων 1 
γονεῖς 14 
γονεῦσιν 5 
γοντες 1 
γονυπετήσαντες 1 
γονυπετήσας 1 
γονυπετῶν 2 
γράμμα 1 
γράμμασιν 3 
γράμματα 6 
γράμματι 1 
γράμματος 3 
γράφε 1 
γράφει 1 
γράφειν 7 
γράφεσθαι 1 
γράφηται 1 
γράφομεν 2 
γράφω 12 
γράφων 1 
γράψαι 5 
γράψαντες 1 
γράψας 3 
γράψον 11 
γράψω 2 
γράψῃς 1 
γραμ 1 
γραμματέων 16 
γραμματεύς 3 
γραμματεὺς 2 
γραμματεῖς 39 
γραμματεῦσιν 2 
γραπται 1 
γραπτὸν 1 
γραφάς 5 
γραφή 6 
γραφήν 1 
γραφαί 1 
γραφαὶ 2 
γραφαῖς 4 
γραφόμενα 1 
γραφὰς 4 
γραφὴ 15 
γραφὴν 3 
γραφῆς 3 
γραφῇ 2 
γραφῶν 4 
γραώδεις 1 
γρηγορήσατε 1 
γρηγορήσῃς 1 
γρηγορεῖτε 8 
γρηγοροῦντας 1 
γρηγοροῦντες 1 
γρηγορῆσαι 2 
γρηγορῇ 1 
γρηγορῶμεν 2 
γρηγορῶν 2 
γυμνήν 1 
γυμνασία 1 
γυμνιτεύομεν 1 
γυμνοὶ 2 
γυμνοὺς 1 
γυμνοῦ 1 
γυμνός 2 
γυμνότης 1 
γυμνότητι 1 
γυμνότητός 1 
γυμνὰ 1 
γυμνὸν 3 
γυμνὸς 4 
γυνή 12 
γυναικάρια 1 
γυναικί 6 
γυναικείῳ 1 
γυναικός 6 
γυναικὶ 9 
γυναικὸς 16 
γυναικῶν 11 
γυναιξίν 3 
γυναιξὶ 1 
γυναιξὶν 2 
γυναῖκά 2 
γυναῖκές 2 
γυναῖκα 48 
γυναῖκας 11 
γυναῖκες 13 
γυνὴ 58 
γωνίαις 2 
γωνίας 6 
γωνίᾳ 1 
γόητες 1 
γόμον 3 
γόνασιν 1 
γόνατά 1 
γόνατα 7 
γόνυ 3 
γύμναζε 1 
γύναι 5 
γἐρων 1 
γὰρ 926 
γῆ 23 
γῆν 78 
γῆς 134 
γῇ 12 
δ 23 
δάκνετε 1 
δάκρυον 2 
δάκρυσιν 2 
δάκτυλόν 2 
δάνιον 1 
δέ 145 
δέδεκται 1 
δέδεμαι 1 
δέδεσαι 1 
δέδεται 3 
δέδοται 6 
δέδωκάς 8 
δέδωκέν 4 
δέδωκα 5 
δέδωκας 2 
δέδωκεν 7 
δέησίς 1 
δέησιν 2 
δέησις 2 
δέκα 27 
δέκατον 1 
δέκατος 1 
δένδρα 4 
δένδρον 17 
δένδρων 4 
δέξαι 1 
δέξασθέ 1 
δέξασθαι 3 
δέξασθε 3 
δέξηται 8 
δέξωνταί 1 
δέξωνται 1 
δέομαί 2 
δέομαι 4 
δέον 2 
δέοντα 1 
δέους 1 
δέρει 1 
δέρεις 1 
δέρμασιν 1 
δέροντες 2 
δέρων 2 
δέσμας 1 
δέσμιοι 1 
δέσμιον 5 
δέσμιος 7 
δέσποτα 1 
δέχεται 8 
δέχηται 1 
δέχονται 1 
δέχωνται 3 
δέῃ 2 
δή 2 
δήμῳ 1 
δήσαντες 2 
δήσας 1 
δήσατε 1 
δήσητε 1 
δήσουσιν 1 
δήσῃ 2 
δήσῃς 1 
δίδαξον 1 
δίδασκε 2 
δίδοται 3 
δίδοτε 2 
δίδου 2 
δίδραχμα 2 
δίδωμι 9 
δίδωσίν 1 
δίδωσιν 10 
δίκαια 2 
δίκαιαι 3 
δίκαιε 1 
δίκαιοι 9 
δίκαιον 18 
δίκαιος 15 
δίκαιόν 1 
δίκαιός 4 
δίκη 1 
δίκην 2 
δίκτυα 8 
δίκτυον 4 
δίς 1 
δίστομον 2 
δίστομος 1 
δίψει 1 
δίψυχοι 1 
δίψυχος 1 
δίωκε 2 
δαίμονες 1 
δαιμονίζεται 1 
δαιμονίοις 1 
δαιμονίου 4 
δαιμονίων 11 
δαιμονιζομένου 1 
δαιμονιζομένους 3 
δαιμονιζομένων 1 
δαιμονιζομένῳ 1 
δαιμονιζόμενοι 1 
δαιμονιζόμενον 3 
δαιμονισθείς 1 
δαιμονισθεὶς 1 
δαιμονιώδης 1 
δαιμόνια 32 
δαιμόνιον 11 
δακρύων 6 
δακτύλιον 1 
δακτύλου 1 
δακτύλους 1 
δακτύλων 1 
δακτύλῳ 3 
δαμάζεται 1 
δαμάλεως 1 
δαμάσαι 2 
δανίζετε 1 
δανίζουσιν 1 
δανίσασθαι 1 
δανίσητε 1 
δανιστῇ 1 
δαπάνην 1 
δαπάνησον 1 
δαπα 1 
δαπανήσαντος 1 
δαπανήσασα 1 
δαπανήσητε 1 
δαρήσεσθε 1 
δαρήσεται 2 
δε 8 
δεήθητε 2 
δεήθητι 1 
δεήσει 5 
δεήσεις 3 
δεήσεσίν 1 
δεήσεσιν 2 
δεήσεως 2 
δείκνυμι 1 
δείκνυσιν 2 
δείξει 4 
δείξω 5 
δείπνοις 3 
δείπνου 4 
δείπνῳ 1 
δείραντες 3 
δεδάμασται 1 
δεδέσθαι 1 
δεδεκάτωκεν 1 
δεδεκάτωται 1 
δεδεκώς 1 
δεδεμένα 1 
δεδεμένην 1 
δεδεμένον 6 
δεδεμένος 4 
δεδεμένους 4 
δεδικαίωμαι 1 
δεδικαίωται 1 
δεδικαιωμένος 1 
δεδιωγμένοι 1 
δεδοκιμάσμεθα 1 
δεδομένην 1 
δεδομένον 4 
δεδοξασμένον 1 
δεδοξασμένῃ 1 
δεδουλεύκαμεν 1 
δεδουλωμένας 1 
δεδουλωμένοι 1 
δεδούλωται 2 
δεδωρημένης 1 
δεδόξασμαι 1 
δεδόξασται 1 
δεδώκει 2 
δεδώκεισαν 1 
δεδώρηται 1 
δεηθέντων 1 
δεθῆναι 2 
δειγματίσαι 1 
δεικνύειν 1 
δεικνύεις 1 
δεικνύοντός 1 
δειλίας 1 
δειλιάτω 1 
δειλοί 2 
δειλοῖς 1 
δεινῶς 2 
δειξάτω 1 
δειπνήσω 2 
δειπνῆσαι 2 
δεισιδαιμονίας 1 
δεισιδαιμονεστέρους 1 
δειχθέντα 1 
δεκάτας 2 
δεκάτη 1 
δεκάτην 2 
δεκαπέντε 3 
δεκατέσσαρες 3 
δεκατεσσάρων 2 
δεκτήν 1 
δεκτόν 1 
δεκτός 1 
δεκτὸς 1 
δεκτῷ 1 
δελεάζοντες 1 
δελεάζουσιν 1 
δελεαζόμενος 1 
δεξάμενοι 1 
δεξάμενος 3 
δεξαμένη 1 
δεξιά 2 
δεξιολάβους 1 
δεξιοῖς 1 
δεξιόν 2 
δεξιὰ 2 
δεξιὰν 4 
δεξιὰς 1 
δεξιὸν 1 
δεξιὸς 1 
δεξιᾶ 1 
δεξιᾶς 4 
δεξιᾷ 12 
δεξιῶν 23 
δερματίνην 2 
δεσμίοις 1 
δεσμίους 1 
δεσμίων 1 
δεσμεύουσιν 1 
δεσμεύων 1 
δεσμοφύλακι 1 
δεσμοφύλαξ 2 
δεσμούς 1 
δεσμοῖς 6 
δεσμοῦ 1 
δεσμωτήριον 2 
δεσμωτηρίου 1 
δεσμωτηρίῳ 1 
δεσμώτας 2 
δεσμὰ 3 
δεσμὸς 1 
δεσμῶν 6 
δεσπόταις 2 
δεσπότας 2 
δεσπότην 2 
δεσπότης 1 
δεσπότῃ 1 
δευτέρα 3 
δευτέραν 6 
δευτέρας 1 
δευτέρου 8 
δευτέρᾳ 1 
δευτέρῳ 3 
δευτεραῖοι 1 
δεχόμενος 4 
δεόμεθα 1 
δεόμενοι 3 
δεόμενος 2 
δεύτερον 10 
δεύτερος 11 
δεύτερός 1 
δεῖ 74 
δεῖγμα 1 
δεῖν 3 
δεῖνα 1 
δεῖξαι 2 
δεῖξον 5 
δεῖπνον 8 
δεῦρο 7 
δεῦτε 4 
δηλοῖ 1 
δηλοῦντος 1 
δηλώσας 1 
δηλώσει 1 
δημιουργὸς 1 
δημοσίᾳ 4 
δηνάρια 3 
δηνάριον 5 
δηναρίου 4 
δηναρίων 4 
δι 146 
διά 3 
διάβολοι 1 
διάβολον 1 
διάβολος 13 
διάβολός 1 
διάγγελλε 1 
διάγνωσιν 1 
διάγοντες 1 
διάγωμεν 1 
διάδος 1 
διάδοχον 1 
διάκονοι 7 
διάκονον 3 
διάκονος 13 
διάκονός 2 
διάκρισιν 1 
διάνοιαν 4 
διάστημα 1 
διάταγμα 1 
διάφορα 1 
διέβησαν 1 
διέβλεψεν 1 
διέδωκεν 1 
διέζωσεν 1 
διέθετο 1 
διέθετό 1 
διέκρινεν 1 
διέλθω 1 
διέλιπεν 1 
διέμενεν 1 
διέρηξεν 1 
διέρχεσθαι 2 
διέρχεται 2 
διέρχομαι 1 
διέρχωμαι 1 
διέστη 1 
διέταξα 1 
διέταξεν 2 
διέτριβεν 2 
διέτριβον 3 
διέτριψαν 1 
διήγειραν 1 
διήγησιν 1 
διήνοιγεν 1 
διήνοιξεν 2 
διήρχετο 4 
διήρχοντο 2 
διαβεβαιοῦνται 1 
διαβεβαιοῦσθαι 1 
διαβλέψεις 2 
διαβόλου 13 
διαβόλους 2 
διαβόλῳ 4 
διαβῆναι 1 
διαγγέλλων 1 
διαγγελῆ 1 
διαγενομένου 2 
διαγενομένων 1 
διαγινώσκειν 1 
διαγνώσομαι 1 
διαγρηγορήσαντες 1 
διαδήματα 3 
διαδίδωσιν 1 
διαδεξάμενοι 1 
διαθέμενος 1 
διαθήκη 7 
διαθήκην 5 
διαθήκης 16 
διαθήκῃ 2 
διαθήσομαι 2 
διαθεμένου 1 
διαθηκῶν 1 
διαθῆκαι 2 
διαιρέσεις 2 
διαιροῦν 1 
διακαθαριεῖ 1 
διακαθᾶραι 1 
διακατηλέγχετο 1 
διακονήσαντες 2 
διακονήσει 1 
διακονία 7 
διακονίαν 16 
διακονίας 7 
διακονίᾳ 3 
διακονείτωσαν 1 
διακονεῖ 1 
διακονεῖν 2 
διακονηθεῖσα 1 
διακονηθῆναι 2 
διακονιῶν 1 
διακονουμένῃ 2 
διακονούντων 1 
διακονοῦντες 2 
διακονοῦσαι 1 
διακονῆσαι 2 
διακονῇ 3 
διακονῶν 4 
διακοσίας 2 
διακοσίους 2 
διακοσίων 2 
διακρίναντα 1 
διακρίνει 1 
διακρίνειν 1 
διακρίνων 1 
διακρίσεις 2 
διακριθῆτε 1 
διακριθῇ 1 
διακρινέτωσαν 1 
διακρινομένους 1 
διακρινόμενος 5 
διακρῖναι 1 
διακόνει 1 
διακόνοις 3 
διακόνους 1 
διαλέγεται 1 
διαλέκτῳ 6 
διαλεγομένου 2 
διαλεγόμενον 1 
διαλεγόμενος 2 
διαλλάγηθι 1 
διαλογίζεσθαι 1 
διαλογίζεσθε 4 
διαλογίζονται 1 
διαλογιζομένων 1 
διαλογιζόμενοι 1 
διαλογισμοί 1 
διαλογισμοὶ 3 
διαλογισμοὺς 3 
διαλογισμοῖς 1 
διαλογισμὸν 1 
διαλογισμὸς 1 
διαλογισμῶν 4 
διαμένει 1 
διαμένεις 1 
διαμαρτυράμενοι 1 
διαμαρτυρόμενος 4 
διαμαρτύρασθαι 2 
διαμαρτύρεταί 1 
διαμαρτύρηται 1 
διαμείνῃ 1 
διαμεμενηκότες 1 
διαμεμερισμένοι 1 
διαμερίζονται 1 
διαμερίσατε 1 
διαμεριζόμεναι 1 
διαμεριζόμενοι 1 
διαμερισθήσονται 1 
διαμερισθεῖσα 1 
διαμερισμόν 1 
διανεμηθῇ 1 
διανεύων 1 
διανοήματα 1 
διανοίας 2 
διανοίγων 1 
διανοίᾳ 5 
διανοιῶν 1 
διανοῖγον 1 
διανυκτερεύων 1 
διανύσαντες 1 
διαπαρατριβαὶ 1 
διαπεράσαντες 2 
διαπεράσαντος 1 
διαπερῶν 1 
διαπερῶσιν 1 
διαπλεύσαντες 1 
διαπονηθεὶς 1 
διαπονούμενοι 1 
διαπορευομένου 1 
διαπορευόμενος 1 
διαπορεύεσθαι 2 
διαρήξας 1 
διαρήσσων 1 
διαρπάσαι 1 
διαρπάσει 2 
διαρρήξαντες 1 
διασείσητε 1 
διασκορπίζων 1 
διασκορπισθήσονται 2 
διασπαρέντες 2 
διασπασθῇ 1 
διασπορὰν 1 
διασπορᾶς 1 
διασπορᾷ 1 
διαστάσης 1 
διαστήσαντες 1 
διαστελλόμενον 1 
διαστολή 1 
διαστολὴ 1 
διαστολὴν 1 
διαστρέφων 1 
διαστρέψαι 1 
διαστρεφοντα 1 
διασωθέντα 1 
διασωθέντες 1 
διασωθῆναι 1 
διασώσωσι 1 
διασώσῃ 1 
διασῶσαι 1 
διατάξομαι 1 
διατάσσομαι 1 
διατάσσων 1 
διατίθεμαι 1 
διαταγεὶς 1 
διαταγὰς 1 
διαταγῇ 1 
διαταξάμενος 1 
διαταχθέντα 2 
διατελεῖτε 1 
διατεταγμένον 2 
διατεταγμένος 1 
διατεταχέναι 1 
διατηροῦντες 1 
διατρίβοντες 1 
διατροφὰς 1 
διαυγάσῃ 1 
διαυγής 1 
διαφέρει 4 
διαφέρετε 4 
διαφέροντα 2 
διαφερομένων 1 
διαφημίζειν 1 
διαφθείρει 1 
διαφθείρεται 1 
διαφθείροντας 1 
διαφθεῖραι 1 
διαφθοράν 6 
διαφορωτέρας 1 
διαφορώτερον 1 
διαφυλάξαι 1 
διαφόροις 1 
διαφύγῃ 1 
διαχειρίσασθαι 1 
διαχλευάζοντες 1 
διαχωρίζεσθαι 1 
διδάξαι 3 
διδάξει 2 
διδάξωσιν 1 
διδάξῃ 2 
διδάσκαλε 1 
διδάσκαλοι 4 
διδάσκαλον 5 
διδάσκαλος 15 
διδάσκει 3 
διδάσκειν 13 
διδάσκεις 7 
διδάσκοντες 9 
διδάσκοντι 1 
διδάσκοντος 1 
διδάσκω 1 
διδάσκων 23 
διδάσκῃ 1 
διδακτικόν 2 
διδακτοὶ 1 
διδακτοῖς 2 
διδασκάλους 3 
διδασκάλων 1 
διδασκαλία 1 
διδασκαλίαις 1 
διδασκαλίαν 3 
διδασκαλίας 6 
διδασκαλίᾳ 10 
διδαχή 1 
διδαχαῖς 1 
διδαχὴ 2 
διδαχὴν 8 
διδαχῆς 5 
διδαχῇ 13 
διδοὺς 5 
διδόασιν 1 
διδόμενον 1 
διδόναι 6 
διδόντα 2 
διδόντες 2 
διδόντι 3 
διδόντος 2 
διδῶ 1 
διεβλήθη 1 
διεγείρειν 1 
διεγείρετο 1 
διεγείρω 1 
διεγερθεὶς 2 
διεγόγγυζον 2 
διεδίδετο 1 
διεζωσμένος 1 
διεζώσατο 1 
διεκρίθη 1 
διεκρίθητε 1 
διεκρίνομεν 1 
διεκρίνοντο 1 
διεκώλυεν 1 
διελάλουν 1 
διελέγετο 4 
διελέξατο 2 
διελέχθησαν 1 
διελαλεῖτο 1 
διελεύσεται 1 
διεληλυθότα 1 
διελθεῖν 4 
διελθόντα 1 
διελθόντες 3 
διελθὼν 3 
διελογίζεσθε 1 
διελογίζετο 2 
διελογίζοντο 5 
διελύθησαν 1 
διεμάχοντο 1 
διεμέριζον 1 
διεμαρτυράμεθα 1 
διεμαρτύρατο 2 
διεμαρτύρω 1 
διεμερίσαντο 1 
διεμερίσθη 1 
διενέγκῃ 1 
διενθυμουμένου 1 
διεξόδους 1 
διεπέρασεν 1 
διεπορεύετο 1 
διεπορεύοντο 1 
διεπρίοντο 2 
διεπραγματεύσαντο 1 
διερήσσετο 1 
διερμήνευσεν 1 
διερμηνευέτω 1 
διερμηνευομένη 1 
διερμηνευτής 1 
διερμηνεύουσιν 1 
διερμηνεύῃ 2 
διερχόμενον 1 
διερχόμενος 3 
διερωτήσαντες 1 
διεσάφησαν 1 
διεσκορπίσθησαν 1 
διεσκορπισμένα 1 
διεσκόρπισα 1 
διεσκόρπισας 1 
διεσκόρπισεν 2 
διεσπάρησαν 1 
διεσπάσθαι 1 
διεστέλλετο 2 
διεστείλατο 3 
διεστειλάμεθα 1 
διεστραμμένα 1 
διεστραμμένη 2 
διεστραμμένης 1 
διεσώθησαν 2 
διετάξατο 1 
διετήρει 1 
διετίαν 1 
διεταξάμην 1 
διεταράχθη 1 
διετοῦς 1 
διετρίψαμεν 1 
διεφέρετο 1 
διεφήμισαν 1 
διεφημίσθη 1 
διεφθάρησαν 1 
διεφθαρμένων 1 
διεχειρίσασθε 1 
διεῖλεν 1 
διηγήσαντο 2 
διηγήσατο 2 
διηγήσεται 1 
διηγήσωνται 1 
διηγούμενον 1 
διηγοῦ 1 
διηκονήσαμέν 1 
διηκόνει 4 
διηκόνησεν 1 
διηκόνουν 5 
διηνεκές 1 
διηνεκὲς 3 
διηνοίχθησαν 1 
διηνοιγμένους 1 
διηποροῦντο 1 
διηπόρει 2 
διηπόρουν 1 
διθάλασσον 1 
διικνούμενος 1 
διισχυρί 1 
διισχυρίζετο 1 
δικαία 2 
δικαίαν 2 
δικαίας 1 
δικαίοις 1 
δικαίου 6 
δικαίους 6 
δικαίωμα 3 
δικαίων 6 
δικαίως 5 
δικαίωσιν 2 
δικαίῳ 2 
δικαιοκρισίας 1 
δικαιοσύνη 12 
δικαιοσύνην 35 
δικαιοσύνης 28 
δικαιοσύνῃ 14 
δικαιούμενοι 1 
δικαιοῖ 1 
δικαιοῦντα 2 
δικαιοῦντες 1 
δικαιοῦσθαι 1 
δικαιοῦσθε 1 
δικαιοῦται 4 
δικαιωθέντες 2 
δικαιωθήσεται 2 
δικαιωθήσονται 1 
δικαιωθήσῃ 1 
δικαιωθῆναι 2 
δικαιωθῇς 1 
δικαιωθῶμεν 2 
δικαιώμασιν 1 
δικαιώματά 1 
δικαιώματα 4 
δικαιώματος 1 
δικαιώσει 1 
δικαιῶν 1 
δικαιῶσαι 1 
δικαστήν 1 
δικὰιοσύνην 1 
διλόγους 1 
διοπετοῦς 1 
διορθωμάτων 1 
διορθώσεως 1 
διορυχθῆναι 2 
διορύσσουσιν 2 
διπλοῦν 1 
διπλότερον 1 
διπλώσατε 1 
διπλᾶ 1 
διπλῆς 1 
δισχίλιοι 1 
διυλίζοντες 1 
διχάσαι 1 
διχοστασίαι 1 
διχοστασίας 1 
διχοτομήσει 2 
διψήσει 3 
διψήσουσιν 1 
διψᾷ 2 
διψῶ 1 
διψῶμεν 1 
διψῶν 1 
διψῶντα 2 
διψῶντες 1 
διψῶντι 1 
διωγμοὺς 1 
διωγμοῖς 3 
διωγμοῦ 2 
διωγμὸν 1 
διωγμὸς 2 
διωγμῶν 1 
διωκόμενοι 2 
διωκόντων 1 
διωξάτω 1 
διωχθήσονται 1 
διό 1 
διόπερ 1 
διότι 23 
διώδευεν 1 
διώκεις 6 
διώκετε 2 
διώκομαι 1 
διώκοντα 1 
διώκοντας 1 
διώκοντες 1 
διώκτην 1 
διώκω 2 
διώκωμεν 1 
διώκων 3 
διώκωνται 1 
διώκωσιν 1 
διώξετε 1 
διώξητε 1 
διώξουσιν 3 
διώξωσιν 1 
διὰ 480 
διὸ 32 
διᾲ 1 
διῆλθεν 2 
διῆλθον 4 
δογμάτων 1 
δογματίζεσθε 1 
δοθέντος 1 
δοθήσεται 16 
δοθείσης 3 
δοθείσῃ 1 
δοθεῖσάν 4 
δοθεῖσα 1 
δοθεῖσαν 3 
δοθῆναι 5 
δοθῇ 3 
δοκίμιον 2 
δοκεῖ 20 
δοκεῖν 1 
δοκεῖς 1 
δοκεῖτε 9 
δοκιμάζει 1 
δοκιμάζειν 4 
δοκιμάζεις 1 
δοκιμάζετε 3 
δοκιμάζοντες 1 
δοκιμάζοντι 1 
δοκιμάζων 1 
δοκιμάσαι 1 
δοκιμάσει 1 
δοκιμάσητε 1 
δοκιμήν 1 
δοκιμαζέσθωσαν 1 
δοκιμαζέτω 2 
δοκιμαζομένου 1 
δοκιμασίᾳ 1 
δοκιμὴ 1 
δοκιμὴν 3 
δοκιμῆς 1 
δοκιμῇ 1 
δοκούντων 1 
δοκοῦμεν 1 
δοκοῦν 1 
δοκοῦντα 1 
δοκοῦντες 3 
δοκοῦσα 1 
δοκοῦσιν 2 
δοκόν 1 
δοκὸν 4 
δοκὸς 1 
δοκῇ 1 
δοκῶ 2 
δοκῶν 1 
δολοῦντες 1 
δοξάζειν 1 
δοξάζεται 1 
δοξάζηται 2 
δοξάζητε 1 
δοξάζοντες 2 
δοξάζω 1 
δοξάζων 4 
δοξάσαι 1 
δοξάσατε 1 
δοξάσει 5 
δοξάσω 2 
δοξάσωσι 1 
δοξάσωσιν 1 
δοξάσῃ 1 
δοξαζέτω 1 
δοξαζόμενος 1 
δοξασθῇ 3 
δοξασθῶσιν 1 
δοσιν 1 
δουλαγωγῶ 1 
δουλείαν 1 
δουλείας 4 
δουλευέτωσαν 1 
δουλεύει 1 
δουλεύειν 7 
δουλεύετε 2 
δουλεύοντες 3 
δουλεύουσιν 1 
δουλεύσει 1 
δουλεύσουσιν 1 
δουλεύω 2 
δουλεύων 2 
δουλεῦσαι 1 
δουλωθέντες 1 
δουλώσουσιν 1 
δοχὴν 2 
δούλας 1 
δούλη 1 
δούλης 1 
δούλοις 7 
δούλου 6 
δούλους 19 
δούλων 5 
δούλῳ 6 
δούς 1 
δοὺς 10 
δοῖ 1 
δοῦλα 2 
δοῦλε 5 
δοῦλοί 1 
δοῦλοι 19 
δοῦλον 17 
δοῦλος 33 
δοῦλόν 1 
δοῦλός 2 
δοῦναί 2 
δοῦναι 31 
δράκοντα 1 
δράκοντι 1 
δράκοντος 2 
δράκων 9 
δρέπανον 7 
δρέπανόν 1 
δραμὼν 3 
δρασσόμενος 1 
δραχμὰς 1 
δραχμὴν 2 
δρόμον 3 
δυνάμεθά 1 
δυνάμεθα 4 
δυνάμει 26 
δυνάμεις 19 
δυνάμενά 1 
δυνάμενα 1 
δυνάμεναι 1 
δυνάμενοι 3 
δυνάμενον 4 
δυνάμενος 5 
δυνάμεσι 1 
δυνάμεσιν 2 
δυνάμεων 3 
δυνάμεως 21 
δυνάστας 1 
δυνάστης 2 
δυνήσεσθε 2 
δυνήσεταί 1 
δυνήσεται 4 
δυνήσονται 1 
δυνήσῃ 1 
δυναίμην 1 
δυναμέ 1 
δυναμένη 1 
δυναμένου 2 
δυναμένους 1 
δυναμένων 1 
δυναμένῳ 4 
δυναμούμενοι 1 
δυνατά 2 
δυνατεῖ 3 
δυνατοί 1 
δυνατοὶ 3 
δυνατόν 3 
δυνατός 5 
δυνατὰ 4 
δυνατὸν 6 
δυνατὸς 8 
δυνηθῆτε 1 
δυνησόμεθα 1 
δυσί 1 
δυσίν 1 
δυσβάστακτα 1 
δυσεντερίῳ 1 
δυσερμήνευτος 1 
δυσκόλως 3 
δυσμῶν 5 
δυσνόητά 1 
δυσφημίας 1 
δυσφημούμενοι 1 
δυσὶ 2 
δυσὶν 5 
δωδέκατος 1 
δωδεκάφυλον 1 
δωμάτων 2 
δωρεάν 3 
δωρεὰ 2 
δωρεὰν 11 
δωρεᾶς 3 
δωρεᾷ 1 
δόγμα 1 
δόγμασιν 2 
δόγματα 1 
δόκιμοι 2 
δόκιμον 2 
δόκιμος 3 
δόλιοι 1 
δόλον 2 
δόλος 3 
δόλου 2 
δόλῳ 4 
δόμα 1 
δόματα 3 
δόντα 2 
δόντος 2 
δόξα 35 
δόξαν 57 
δόξαντες 2 
δόξας 3 
δόξασόν 3 
δόξης 49 
δόξητε 1 
δόξω 1 
δόξῃ 22 
δός 3 
δόσει 1 
δόσεως 1 
δόσις 1 
δότε 10 
δότην 1 
δότω 1 
δύνα 1 
δύναιντο 2 
δύναμίν 2 
δύναμαί 1 
δύναμαι 5 
δύναμιν 31 
δύναμις 12 
δύνανταί 1 
δύνανται 9 
δύνασαί 4 
δύνασαι 3 
δύνασθαι 8 
δύνασθε 27 
δύναταί 2 
δύναται 67 
δύνηται 1 
δύνωνται 1 
δύνῃ 4 
δύο 128 
δύσεως 1 
δύσκολόν 1 
δώδεκα 74 
δώματος 3 
δώρημα 2 
δώροις 1 
δώρῳ 1 
δώσει 20 
δώσεις 2 
δώσομεν 2 
δώσουσιν 5 
δώσω 22 
δἰ 2 
δὲ 2608 
δὴ 4 
δὶς 6 
δὸν 1 
δὸς 7 
δῆλον 2 
δῆλόν 1 
δῆμον 2 
δῆμος 1 
δῆσαι 2 
δῴη 6 
δῶμα 2 
δῶμεν 5 
δῶρά 3 
δῶρα 5 
δῶρον 4 
δῶρόν 3 
δῶσιν 1 
δῶτε 3 
δῷ 6 
δῷς 1 
επεν 1 
εἰ 370 
εἰδέα 1 
εἰδέναι 10 
εἰδήσουσίν 1 
εἰδυῖα 2 
εἰδωλίῳ 1 
εἰδωλοθύτων 3 
εἰδωλολάτραι 3 
εἰδωλολάτραις 2 
εἰδωλολάτρης 2 
εἰδωλολατρία 2 
εἰδωλολατρίαις 1 
εἰδωλολατρίας 1 
εἰδωλόθυτα 3 
εἰδωλόθυτον 2 
εἰδωλόθυτόν 1 
εἰδόσι 1 
εἰδότα 1 
εἰδότας 2 
εἰδότες 22 
εἰδότι 1 
εἰδώλου 1 
εἰδώλων 4 
εἰδώλῳ 1 
εἰδώς 1 
εἰδὼς 21 
εἰδῆτε 6 
εἰδῇς 1 
εἰδῶ 2 
εἰδῶμεν 1 
εἰθισμένον 1 
εἰκόνα 10 
εἰκόνι 4 
εἰκόνος 3 
εἰκὼν 6 
εἰκῇ 6 
εἰληφὼς 1 
εἰλικρινίας 2 
εἰλικρινίᾳ 1 
εἰλικρινεῖς 1 
εἰλικρινῆ 1 
εἰμί 17 
εἰμι 76 
εἰμὶ 45 
εἰξ 1 
εἰπάτω 1 
εἰπάτωσαν 1 
εἰπέ 2 
εἰπεν 1 
εἰπεῖν 16 
εἰποῦσα 2 
εἰπόν 1 
εἰπόντα 3 
εἰπόντες 3 
εἰπόντος 3 
εἰπών 11 
εἰπὲ 5 
εἰπὸν 6 
εἰπὼν 19 
εἰρήκασιν 1 
εἰρήκατε 1 
εἰρήκει 3 
εἰρήνη 31 
εἰρήνην 23 
εἰρήνης 18 
εἰρήνῃ 8 
εἰργασμένα 1 
εἰρηκέναι 1 
εἰρηκότος 1 
εἰρημένον 4 
εἰρηνεύετε 3 
εἰρηνεύοντες 1 
εἰρηνική 1 
εἰρηνικὸν 1 
εἰρηνοποιήσας 1 
εἰρηνοποιοί 1 
εἰς 1752 
εἰσάγαγε 1 
εἰσάγεσθαι 2 
εἰσέλθητε 10 
εἰσέλθωμεν 1 
εἰσέλθωσιν 2 
εἰσέλθῃ 9 
εἰσέλθῃς 4 
εἰσέρχεσθε 1 
εἰσέρχεται 1 
εἰσέρχησθε 1 
εἰσήγαγεν 3 
εἰσήγαγον 3 
εἰσήλθαμεν 1 
εἰσήλθατε 1 
εἰσήλθομεν 1 
εἰσίασιν 1 
εἰσίν 36 
εἰσαγάγῃ 1 
εἰσαγαγεῖν 1 
εἰσακουσθήσονται 1 
εἰσακουσθεὶς 1 
εἰσακούσονταί 1 
εἰσδέξομαι 1 
εἰσδραμοῦσα 1 
εἰσελήλυθαν 1 
εἰσελεύσεσθαι 1 
εἰσελεύσεται 3 
εἰσελεύσομαι 1 
εἰσελεύσονται 5 
εἰσεληλύθατε 1 
εἰσελθάτω 1 
εἰσελθεῖν 36 
εἰσελθούσης 1 
εἰσελθοῦσα 1 
εἰσελθοῦσαι 2 
εἰσελθόντα 4 
εἰσελθόντες 4 
εἰσελθόντι 1 
εἰσελθόντος 2 
εἰσελθόντων 2 
εἰσελθὼν 19 
εἰσενέγκωσιν 1 
εἰσενέγκῃς 2 
εἰσενεγκεῖν 1 
εἰσεπήδησεν 1 
εἰσεπορεύετο 1 
εἰσερχέσθωσαν 1 
εἰσερχομένην 1 
εἰσερχομένου 1 
εἰσερχομένους 2 
εἰσερχόμενοι 2 
εἰσερχόμενον 1 
εἰσερχόμενος 3 
εἰσηκούσθη 2 
εἰσηνέγκαμεν 1 
εἰσιέναι 1 
εἰσιν 70 
εἰσκαλεσάμενος 1 
εἰσπορευομένους 1 
εἰσπορευομένων 1 
εἰσπορευόμεναι 1 
εἰσπορευόμενοι 4 
εἰσπορευόμενον 3 
εἰσπορευόμενος 2 
εἰσπορεύεται 3 
εἰσπορεύονται 2 
εἰσφέρεις 1 
εἰσφέρεται 1 
εἰσφέρωσιν 1 
εἰσόδου 1 
εἰσὶ 1 
εἰσὶν 47 
εἰσῄει 2 
εἰσῆλθεν 40 
εἰσῆλθες 1 
εἰσῆλθον 11 
εἰσῆλθόν 1 
εἰχεν 1 
εἰωθὸς 2 
εἰώθει 2 
εἱλκωμένος 1 
εἴ 62 
εἴα 1 
εἴασαν 1 
εἴασεν 4 
εἴδαμέν 2 
εἴδαμεν 4 
εἴδει 1 
εἴδετε 5 
εἴδομεν 3 
εἴδους 2 
εἴδωλα 3 
εἴδωλον 1 
εἴδωλόν 1 
εἴη 11 
εἴκοσι 11 
εἴληφα 1 
εἴληφας 1 
εἴληφεν 3 
εἴληφες 1 
εἴξαμεν 1 
εἴπας 4 
εἴπασα 1 
εἴπατέ 1 
εἴπατε 10 
εἴπεν 1 
εἴπερ 6 
εἴπητέ 1 
εἴπητε 7 
εἴπω 7 
εἴπωμεν 10 
εἴπωσιν 6 
εἴπῃ 21 
εἴπῃς 4 
εἴρηκέν 3 
εἴρηκα 4 
εἴρηκαν 1 
εἴρηκας 1 
εἴρηκεν 5 
εἴς 1 
εἴσελθε 4 
εἴσοδον 3 
εἴσοδος 1 
εἴτε 64 
εἴτῃ 1 
εἴχαμεν 1 
εἴχετε 3 
εἴχομεν 1 
εἴχοσαν 2 
εἴων 2 
εἵλατο 1 
εἵλκυσαν 1 
εἵλκυσεν 2 
εἵνεκεν 4 
εἶ 92 
εἶδές 1 
εἶδαν 11 
εἶδεν 42 
εἶδες 7 
εἶδον 68 
εἶδος 2 
εἶδόν 2 
εἶναί 10 
εἶναι 115 
εἶπάν 2 
εἶπέ 1 
εἶπέν 14 
εἶπα 3 
εἶπαν 103 
εἶπας 3 
εἶπε 1 
εἶπεν 568 
εἶπες 2 
εἶπον 40 
εἶπόν 4 
εἶτα 13 
εἶτεν 2 
εἶχέν 1 
εἶχαν 3 
εἶχεν 21 
εἶχες 1 
εἶχον 16 
εἷλκον 1 
εἷς 95 
εὐάρεστοι 1 
εὐάρεστον 5 
εὐάρεστος 1 
εὐάρεστόν 1 
εὐαγγέλιον 38 
εὐαγγέλιόν 3 
εὐαγγελίζεσθαι 2 
εὐαγγελίζεται 3 
εὐαγγελίζομαι 1 
εὐαγγελίζονται 2 
εὐαγγελίζωμαι 2 
εὐαγγελίου 23 
εὐαγγελίσαι 1 
εὐαγγελίσασθαί 2 
εὐαγγελίσασθαι 5 
εὐαγγελίσηται 1 
εὐαγγελίσωμαι 1 
εὐαγγελίῳ 12 
εὐαγγελιζομένου 1 
εὐαγγελιζομένων 1 
εὐαγγελιζομένῳ 1 
εὐαγγελιζόμεθα 1 
εὐαγγελιζόμενοι 7 
εὐαγγελιζόμενος 3 
εὐαγγελισάμενοί 1 
εὐαγγελισαμένου 1 
εὐαγγελισαμένων 1 
εὐαγγελισθέντες 1 
εὐαγγελισθὲν 2 
εὐαγγελιστάς 1 
εὐαγγελιστοῦ 2 
εὐαρέστους 1 
εὐαρέστως 1 
εὐαρεστεῖται 1 
εὐαρεστηκέναι 1 
εὐαρεστῆσαι 1 
εὐγενέστεροι 1 
εὐγενεῖς 1 
εὐγενὴς 1 
εὐδοκήσαντες 1 
εὐδοκία 3 
εὐδοκίαν 4 
εὐδοκίας 2 
εὐδοκεῖ 1 
εὐδοκοῦμεν 1 
εὐδοκῶ 1 
εὐδόκησα 5 
εὐδόκησας 2 
εὐδόκησεν 5 
εὐεργέται 1 
εὐεργεσίας 1 
εὐεργεσίᾳ 1 
εὐεργετῶν 1 
εὐηγγέλισεν 1 
εὐηγγελίζετο 3 
εὐηγγελίζοντο 1 
εὐηγγελίσατο 2 
εὐηγγελίσθη 1 
εὐηγγελισάμεθα 1 
εὐηγγελισάμην 4 
εὐηγγελισμένοι 1 
εὐθέως 31 
εὐθείας 5 
εὐθεῖα 1 
εὐθεῖαν 1 
εὐθυδρομήσαμεν 1 
εὐθυδρομήσαντες 1 
εὐθυμεῖ 1 
εὐθυμεῖν 1 
εὐθυμεῖτε 1 
εὐθύμως 1 
εὐθύνοντος 1 
εὐθύς 1 
εὐθύτητος 1 
εὐθὺς 52 
εὐκαίρου 1 
εὐκαίρουν 1 
εὐκαίρως 2 
εὐκαιρήσῃ 1 
εὐκαιρίαν 2 
εὐκοπώτερον 4 
εὐκοπώτερόν 2 
εὐλαβής 1 
εὐλαβείας 2 
εὐλαβεῖς 2 
εὐλαβηθεὶς 1 
εὐλαβὴς 1 
εὐλογήσας 5 
εὐλογήσω 1 
εὐλογία 4 
εὐλογίαις 2 
εὐλογίαν 5 
εὐλογίας 4 
εὐλογίᾳ 1 
εὐλογεῖν 1 
εὐλογεῖται 1 
εὐλογεῖτε 3 
εὐλογηθήσονται 1 
εὐλογημένοι 1 
εὐλογημένος 2 
εὐλογητοῦ 1 
εὐλογητὸς 3 
εὐλογοῦμεν 3 
εὐλογοῦντα 1 
εὐλογοῦνται 1 
εὐλογοῦντες 2 
εὐλογῇς 1 
εὐλογῶν 2 
εὐλόγηκεν 1 
εὐλόγησεν 9 
εὐμεταδότους 1 
εὐνοίας 1 
εὐνουχίσθησαν 1 
εὐνούχισαν 1 
εὐνοῦχοι 3 
εὐνοῦχος 5 
εὐνοῶν 1 
εὐοδοῦσθαι 1 
εὐοδοῦταί 1 
εὐοδωθήσομαι 1 
εὐοδῶται 1 
εὐπάρεδρον 1 
εὐπειθής 1 
εὐπερίστατον 1 
εὐποιίας 1 
εὐπορία 1 
εὐπορεῖτό 1 
εὐπρέπεια 1 
εὐπροσδέκτους 1 
εὐπροσωπῆσαι 1 
εὐπρόσδεκτος 4 
εὐρήσετε 1 
εὐρύχωρος 1 
εὐσέβεια 2 
εὐσέβειαν 7 
εὐσεβείαις 1 
εὐσεβείας 2 
εὐσεβείᾳ 3 
εὐσεβεῖν 1 
εὐσεβεῖς 1 
εὐσεβεῖτε 1 
εὐσεβὴς 1 
εὐσεβῆ 1 
εὐσεβῶς 2 
εὐσχήμονα 1 
εὐσχήμονας 1 
εὐσχήμων 1 
εὐσχημοσύνην 1 
εὐσχημόνων 1 
εὐσχημόνως 3 
εὐτραπελία 1 
εὐτόνως 2 
εὐφημίας 1 
εὐφραίνεσθαι 1 
εὐφραίνεσθε 1 
εὐφραίνονται 1 
εὐφραίνοντο 1 
εὐφραίνου 1 
εὐφραίνων 1 
εὐφραινόμενος 1 
εὐφρανθῆναι 1 
εὐφρανθῶ 1 
εὐφρανθῶμεν 1 
εὐφροσύνης 2 
εὐφόρησεν 1 
εὐχάριστοι 1 
εὐχήν 1 
εὐχαρίστησεν 1 
εὐχαριστήσαντος 1 
εὐχαριστήσας 9 
εὐχαριστία 2 
εὐχαριστίαν 4 
εὐχαριστίας 5 
εὐχαριστίᾳ 3 
εὐχαριστεῖ 2 
εὐχαριστεῖν 1 
εὐχαριστεῖς 1 
εὐχαριστεῖτε 1 
εὐχαριστηθῇ 1 
εὐχαριστιῶν 1 
εὐχαριστοῦμεν 1 
εὐχαριστοῦντες 3 
εὐχαριστῶ 7 
εὐχαριστῶν 2 
εὐχόμεθα 2 
εὐχὴ 1 
εὐχὴν 1 
εὐψυχῶ 1 
εὐωδία 1 
εὐωδίας 2 
εὐωνύμων 7 
εὐώνυμον 2 
εὑράμενος 1 
εὑρέθη 13 
εὑρέθημεν 1 
εὑρέθησαν 2 
εὑρήκαμεν 1 
εὑρήσει 8 
εὑρήσεις 1 
εὑρήσετέ 2 
εὑρήσετε 7 
εὑρήσομεν 1 
εὑρήσουσιν 2 
εὑρίσκει 12 
εὑρίσκομεν 1 
εὑρίσκον 1 
εὑρίσκοντες 2 
εὑρίσκω 5 
εὑρεθήσεται 1 
εὑρεθεὶς 1 
εὑρεθησόμεθα 1 
εὑρεθῆ 1 
εὑρεθῆναι 1 
εὑρεθῆτε 1 
εὑρεθῇ 3 
εὑρεθῶ 2 
εὑρεθῶσιν 1 
εὑρεῖν 5 
εὑρισκόμεθα 1 
εὑροῦσα 1 
εὑροῦσαι 1 
εὑρόντες 8 
εὑρών 1 
εὑρὼν 9 
εὔθετον 1 
εὔθετόν 1 
εὔθετός 1 
εὔθυμοι 1 
εὔκαιρον 1 
εὔσημον 1 
εὔσπλαγχνοι 2 
εὔσχημον 1 
εὔφημα 1 
εὔχομαί 1 
εὔχρηστον 2 
εὔχρηστος 1 
εὕραμεν 1 
εὕρηκά 1 
εὕρηκα 1 
εὕρητε 2 
εὕροιεν 1 
εὕρομεν 2 
εὕρω 1 
εὕρωμεν 1 
εὕρωσιν 3 
εὕρῃ 5 
εὖ 3 
εὗραν 1 
εὗρεν 16 
εὗρες 2 
εὗρον 29 
εὗρόν 2 
ζέοντες 1 
ζέων 1 
ζήλευε 1 
ζήλου 2 
ζήλῳ 2 
ζήσασα 1 
ζήσει 3 
ζήσεσθε 1 
ζήσεται 9 
ζήσετε 1 
ζήσομεν 4 
ζήσουσιν 1 
ζήσω 1 
ζήσωμεν 4 
ζήσῃ 2 
ζήτει 2 
ζήτησιν 1 
ζήτησις 1 
ζήτησον 1 
ζει 1 
ζεστός 2 
ζεστὸς 1 
ζετο 1 
ζευκτηρίας 1 
ζεῦγος 1 
ζηλοῖ 1 
ζηλοῦσθαι 1 
ζηλοῦσιν 1 
ζηλοῦτε 5 
ζηλωταί 1 
ζηλωταὶ 2 
ζηλωτὴν 1 
ζηλωτὴς 3 
ζηλώσαντες 1 
ζηλῶ 1 
ζημίαν 3 
ζημίας 1 
ζημιωθήσεται 1 
ζημιωθείς 1 
ζημιωθῆναι 1 
ζημιωθῆτε 1 
ζημιωθῇ 1 
ζητήματά 1 
ζητήματα 1 
ζητήματος 1 
ζητήσεις 3 
ζητήσετέ 3 
ζητήσεως 2 
ζητήσουσιν 2 
ζητήσῃ 1 
ζητείτω 1 
ζητεῖ 9 
ζητεῖν 2 
ζητεῖς 2 
ζητεῖτέ 3 
ζητεῖται 1 
ζητεῖτε 19 
ζητηθήσεται 1 
ζητημάτων 2 
ζητησάτω 1 
ζητούντων 1 
ζητοῦμέν 1 
ζητοῦν 2 
ζητοῦντές 1 
ζητοῦντες 8 
ζητοῦντι 1 
ζητοῦσίν 2 
ζητοῦσιν 6 
ζητῆσαι 1 
ζητῶ 4 
ζητῶν 9 
ζιζάνιά 1 
ζιζάνια 6 
ζιζανίων 1 
ζυγόν 1 
ζυγός 1 
ζυγὸν 3 
ζυγῷ 1 
ζυμοῖ 2 
ζωή 3 
ζωήν 7 
ζωγρῶν 1 
ζωθήσεται 1 
ζωογονήσει 1 
ζωογονεῖσθαι 1 
ζωογονοῦντος 1 
ζωοποιήσει 1 
ζωοποιεῖ 3 
ζωοποιεῖται 1 
ζωοποιηθήσονται 1 
ζωοποιηθεὶς 1 
ζωοποιοῦν 2 
ζωοποιοῦντος 1 
ζωοποιῆσαι 1 
ζωὴ 21 
ζωὴν 53 
ζωῆς 47 
ζωῇ 4 
ζόφον 1 
ζόφος 2 
ζόφου 1 
ζόφῳ 1 
ζύμη 2 
ζύμην 1 
ζύμης 6 
ζύμῃ 4 
ζώνας 2 
ζώνη 1 
ζώνην 5 
ζώντων 5 
ζώσει 1 
ζῆλον 4 
ζῆλος 8 
ζῆτε 1 
ζῇ 13 
ζῇν 12 
ζῇς 2 
ζῴου 3 
ζῴων 8 
ζῶ 5 
ζῶμεν 7 
ζῶν 10 
ζῶντα 6 
ζῶντας 4 
ζῶντες 7 
ζῶντι 7 
ζῶντος 14 
ζῶσα 1 
ζῶσαν 5 
ζῶσι 1 
ζῶσιν 2 
ζῷα 8 
ζῷον 4 
η 1 
ηὐδοκήσαμεν 1 
ηὐδοκοῦμεν 1 
ηὐδόκησαν 2 
ηὐδόκησεν 1 
ηὐκαίρουν 1 
ηὐλίζετο 1 
ηὐλίσθη 1 
ηὐφράνθη 1 
ηὐχαρίστησαν 1 
ηὐχόμην 1 
ηὑρίσκετο 1 
ηὔξανε 1 
ηὔξανεν 5 
ηὔξησεν 2 
ηὔχοντο 1 
ηὕρισκον 3 
θάλασσα 6 
θάλασσαν 42 
θάλπει 1 
θάλπῃ 1 
θάμβος 2 
θάμβους 1 
θάνατε 2 
θάνατον 25 
θάνατος 23 
θάρσος 1 
θάψαι 4 
θέατρον 3 
θέλέις 1 
θέλει 19 
θέλειν 4 
θέλεις 14 
θέλετέ 1 
θέλετε 15 
θέλημά 6 
θέλημα 34 
θέλησιν 1 
θέλητε 4 
θέλοι 3 
θέλομεν 7 
θέλοντές 1 
θέλοντί 1 
θέλοντα 1 
θέλοντας 1 
θέλοντες 6 
θέλοντι 1 
θέλοντος 2 
θέλουσιν 6 
θέλω 32 
θέλων 13 
θέλωσι 1 
θέλῃ 9 
θέλῃς 4 
θέμενος 2 
θέντες 1 
θέντος 1 
θέρισον 1 
θέρμης 1 
θέρος 3 
θέτε 1 
θήκην 1 
θήλειαι 1 
θήραν 1 
θήσει 2 
θήσεις 1 
θήσω 3 
θίγῃ 2 
θίγῃς 1 
θαλάσσης 29 
θαλάσσῃ 12 
θανάσιμόν 1 
θανάτοις 1 
θανάτου 54 
θανάτῳ 14 
θανατηφόρου 1 
θανατούμεθα 1 
θανατούμενοι 1 
θανατοῦτε 1 
θανατωθεὶς 1 
θανατώσουσιν 3 
θανατώσωσιν 1 
θανατῶσαι 2 
θαρροῦμεν 1 
θαρροῦντας 1 
θαρρῆσαι 1 
θαρρῶ 2 
θαρσεῖτε 1 
θαυμάζειν 2 
θαυμάζετε 4 
θαυμάζητε 1 
θαυμάζοντες 2 
θαυμάζων 1 
θαυμάσαι 1 
θαυμάσαντες 1 
θαυμάσατε 1 
θαυμάσια 1 
θαυμάσῃς 1 
θαυμαζόντων 2 
θαυμασθήσονται 1 
θαυμασθῆναι 1 
θαυμαστόν 2 
θαυμαστὰ 1 
θαυμαστὴ 2 
θαυμαστὸν 1 
θαψάντων 1 
θαῦμα 2 
θεάσασθαί 1 
θεάσασθαι 3 
θεάσασθε 1 
θεέ 1 
θείας 2 
θείου 2 
θείῳ 3 
θεαθῆναι 2 
θεασάμενοι 2 
θεασάμενος 2 
θεασαμένοις 1 
θεατριζόμενοι 1 
θειότης 1 
θειώδεις 1 
θελήματά 1 
θελήματα 1 
θελήματι 6 
θελήματος 14 
θελήσαντάς 1 
θελήσω 1 
θελήσωσιν 1 
θελήσῃ 2 
θελόντων 3 
θεμέλια 1 
θεμέλιοι 1 
θεμέλιον 8 
θεμέλιος 2 
θεμελίου 1 
θεμελίους 2 
θεμελίῳ 1 
θεοδίδακτοί 1 
θεομάχοι 1 
θεον 1 
θεοσέβειαν 1 
θεοσεβὴς 1 
θεοστυγεῖς 1 
θεοὶ 4 
θεοὺς 2 
θεοῖς 1 
θεοῦ 687 
θεράπευσον 1 
θεράπων 1 
θερίζειν 1 
θερίζεις 1 
θερίζουσιν 2 
θερίζω 1 
θερίζων 5 
θερίσαι 1 
θερίσει 5 
θερίσομεν 2 
θεραπείαν 1 
θεραπείας 2 
θεραπευθῆναι 1 
θεραπεύει 1 
θεραπεύειν 3 
θεραπεύεσθαι 1 
θεραπεύεσθε 1 
θεραπεύεται 1 
θεραπεύετε 2 
θεραπεύοντες 1 
θεραπεύσει 1 
θεραπεύσω 1 
θεραπεύων 2 
θεραπεῦσαι 2 
θερισάντων 1 
θερισμοῦ 4 
θερισμόν 1 
θερισμός 1 
θερισμὸν 2 
θερισμὸς 5 
θερισταὶ 1 
θερισταῖς 1 
θερμαίνεσθε 1 
θερμαινόμενον 1 
θερμαινόμενος 3 
θεωρήσαντες 1 
θεωρήσουσιν 1 
θεωρήσῃ 1 
θεωρίαν 1 
θεωρεῖ 9 
θεωρεῖν 2 
θεωρεῖτέ 5 
θεωρεῖτε 5 
θεωρούντων 1 
θεωροῦντας 1 
θεωροῦντες 4 
θεωροῦντος 1 
θεωροῦσαι 2 
θεωροῦσιν 3 
θεωρῆσαι 1 
θεωρῆτε 1 
θεωρῇ 1 
θεωρῶ 4 
θεωρῶν 4 
θεωρῶσιν 1 
θεόν 73 
θεόπνευστος 1 
θεός 67 
θεότητος 1 
θεὶς 4 
θεὸν 74 
θεὸς 240 
θεᾶς 1 
θεῖναι 4 
θεῖον 3 
θεῷ 157 
θη 1 
θηλαζούσαις 3 
θηλαζόντων 1 
θηλείας 1 
θηρία 2 
θηρίον 19 
θηρίου 14 
θηρίων 3 
θηρίῳ 6 
θηρεῦσαί 1 
θησαν 1 
θησαυρίζειν 1 
θησαυρίζεις 1 
θησαυρίζετε 2 
θησαυρίζων 2 
θησαυροὶ 1 
θησαυροὺς 3 
θησαυροῦ 4 
θησαυρός 1 
θησαυρὸν 5 
θησαυρὸς 1 
θησαυρῶν 1 
θησαυρῷ 1 
θλίβεσθαι 1 
θλίβουσιν 1 
θλίβωσιν 1 
θλίψει 9 
θλίψεις 1 
θλίψεσίν 1 
θλίψεσιν 5 
θλίψεων 3 
θλίψεως 9 
θλίψιν 10 
θλίψις 7 
θλιβομένοις 2 
θλιβόμεθα 1 
θλιβόμενοι 3 
θνητὰ 1 
θνητὸν 3 
θνητῇ 1 
θνητῷ 1 
θορυβάζῃ 1 
θορυβεῖσθε 2 
θορυβούμενον 1 
θορύβου 1 
θρέμματα 1 
θρηνήσετε 1 
θρησκεία 2 
θρησκείας 1 
θρησκείᾳ 1 
θρησκὸς 1 
θριαμβεύοντι 1 
θριαμβεύσας 1 
θριξὶν 4 
θροεῖσθαι 1 
θροεῖσθε 2 
θρωπε 1 
θρωπον 1 
θρόμβοι 1 
θρόνοι 2 
θρόνον 7 
θρόνος 6 
θρόνου 34 
θρόνους 4 
θρόνων 2 
θρόνῳ 7 
θρώπου 1 
θρὶξ 2 
θυέλλῃ 1 
θυγάτηρ 11 
θυγάτριον 1 
θυγάτριόν 1 
θυγατέρα 4 
θυγατέρας 1 
θυγατέρες 2 
θυγατέρων 1 
θυγατρός 1 
θυγατρὶ 1 
θυγατρὸς 3 
θυμιάματα 2 
θυμιάματος 2 
θυμιαμάτων 2 
θυμιατήριον 1 
θυμιᾶσαι 1 
θυμοί 2 
θυμομαχῶν 1 
θυμοῦ 10 
θυμόν 1 
θυμός 1 
θυμὸν 2 
θυμὸς 2 
θυρίδος 2 
θυρεὸν 1 
θυρωρός 1 
θυρωρὸς 1 
θυρωρῷ 2 
θυρῶν 4 
θυσία 1 
θυσίαι 1 
θυσίαις 3 
θυσίαν 10 
θυσίας 8 
θυσίᾳ 1 
θυσιαστήριά 1 
θυσιαστήριον 6 
θυσιαστη 1 
θυσιαστηρίου 10 
θυσιαστηρίῳ 5 
θυσιῶν 2 
θόρυβον 3 
θόρυβος 3 
θύγατερ 1 
θύειν 2 
θύεσθαι 1 
θύινον 1 
θύουσιν 2 
θύρα 6 
θύραι 2 
θύραις 2 
θύραν 13 
θύραντοῦ 1 
θύρας 8 
θύρᾳ 3 
θύσατε 1 
θύσῃ 1 
θώρακα 2 
θώρακας 2 
θῆλυ 3 
θῇ 2 
θῦσον 2 
θῴρακας 1 
θῶ 5 
θῶμεν 1 
θῶς 1 
κάθηται 2 
κάθου 2 
κάθῃ 1 
κάκωσιν 1 
κάλαμον 6 
κάλαμος 1 
κάλει 1 
κάλλιον 1 
κάλυμμα 4 
κάμηλον 4 
κάμητε 1 
κάμινον 2 
κάμνοντα 1 
κάμπτω 1 
κάμψει 1 
κάμψῃ 1 
κάρφος 6 
κάτω 9 
κέκλεισται 1 
κέκληκεν 2 
κέκληταί 1 
κέκληται 1 
κέκλικεν 1 
κέκραγεν 1 
κέκρικα 2 
κέκρικεν 1 
κέκριται 2 
κέκρυπται 1 
κέλευσον 1 
κέλευσόν 1 
κέντρα 2 
κέντρον 2 
κέρας 1 
κέρατα 8 
κέρδη 1 
κέρδος 1 
κέρδους 1 
κέρματα 1 
κέχρημαι 1 
κήνσου 1 
κήπῳ 2 
κήρυγμά 1 
κήρυγμα 6 
κήρυκα 1 
κήρυξον 1 
κήτους 1 
κίνδυνος 1 
καί 40 
καίεται 2 
καίουσιν 1 
καίπερ 5 
καίτοι 2 
καίτοιγε 1 
καθ 61 
καθάπερ 16 
καθάρισον 1 
καθέδρας 3 
καθήκοντα 1 
καθήμεναι 1 
καθήμενοι 7 
καθήμενον 11 
καθήμενος 16 
καθήσεσθε 1 
καθίζετε 1 
καθίξαι 1 
καθίσαι 5 
καθίσαντες 2 
καθίσαντος 1 
καθίσας 11 
καθίσει 1 
καθίσταται 4 
καθίστησιν 2 
καθίσωμεν 1 
καθίσωσιν 1 
καθίσῃ 1 
καθαίρει 1 
καθαίρεσιν 3 
καθαιρεῖσθαι 1 
καθαιροῦντες 1 
καθαρά 1 
καθαρίζει 1 
καθαρίζεσθαι 1 
καθαρίζεται 1 
καθαρίζετε 3 
καθαρίζονται 2 
καθαρίζων 1 
καθαρίσαι 3 
καθαρίσας 2 
καθαρίσατε 1 
καθαρίσθητι 3 
καθαρίσωμεν 1 
καθαρίσῃ 2 
καθαριεῖ 1 
καθαρισμοῦ 5 
καθαρισμὸν 2 
καθαροί 3 
καθαροὶ 1 
καθαροῖς 1 
καθαρόν 4 
καθαρός 1 
καθαρότητα 1 
καθαρὰ 3 
καθαρὸν 3 
καθαρὸς 2 
καθαρᾶς 2 
καθαρᾷ 3 
καθαρῷ 2 
καθεζομένους 1 
καθεζόμενοι 1 
καθεζόμενον 1 
καθεζόμενος 1 
καθελεῖν 1 
καθελόντες 1 
καθελὼν 3 
καθελῶ 1 
καθεξῆς 5 
καθεύδει 3 
καθεύδειν 1 
καθεύδεις 1 
καθεύδετε 1 
καθεύδοντας 5 
καθεύδοντες 1 
καθεύδουσιν 1 
καθεύδωμεν 2 
καθεύδων 2 
καθεύδῃ 1 
καθεῖλεν 1 
καθηγηταί 1 
καθηγητὴς 1 
καθημένην 1 
καθημένης 1 
καθημένοις 4 
καθημένου 7 
καθημένους 6 
καθημένων 1 
καθημένῳ 8 
καθημερινῇ 1 
καθιέμενον 1 
καθιεμένην 1 
καθιστάνοντες 1 
καθορᾶται 1 
καθωπλισμένος 1 
καθόλου 1 
καθότι 6 
καθώς 9 
καθώσπερ 1 
καθὰ 1 
καθὸ 4 
καθὼς 166 
καθῆκαν 2 
καθῆκεν 1 
καθῆσθαι 2 
καθῆσθε 1 
καθῆψε 1 
και 2 
καινά 1 
καινή 1 
καινήν 2 
καινούς 2 
καινοὺς 2 
καινοῦ 2 
καινόν 2 
καινότερον 1 
καινότητι 2 
καινὰ 2 
καινὴ 5 
καινὴν 8 
καινὸν 8 
καινῆς 3 
καινῷ 1 
καιομένη 1 
καιομένης 1 
καιομένῃ 1 
καιροὶ 3 
καιροὺς 5 
καιροῖς 5 
καιροῦ 7 
καιρόν 2 
καιρός 2 
καιρὸν 19 
καιρὸς 15 
καιρῶν 3 
καιρῷ 23 
καιόμεναι 1 
καιόμενοι 1 
καιόμενον 1 
καιόμενος 2 
κακά 2 
κακήν 1 
κακία 1 
κακίαν 2 
κακίας 4 
κακίᾳ 4 
κακαί 1 
κακοηθίας 1 
κακολογοῦντες 1 
κακολογῆσαί 1 
κακολογῶν 2 
κακοπάθησον 1 
κακοπαθίας 1 
κακοπαθῶ 1 
κακοποιοῦντας 1 
κακοποιὸς 1 
κακοποιῆσαι 2 
κακοποιῶν 3 
κακουχουμένων 1 
κακουχούμενοι 1 
κακούργους 1 
κακούργων 1 
κακούς 1 
κακοὶ 1 
κακοὺς 1 
κακοῦ 8 
κακοῦργοι 1 
κακοῦργος 1 
κακόν 8 
κακώσουσιν 1 
κακώσων 1 
κακὰ 4 
κακὸν 16 
κακὸς 1 
κακῶν 4 
κακῶς 16 
κακῶσαί 2 
κακῷ 1 
καλάμην 1 
καλάμου 1 
καλάμῳ 4 
καλέσαι 4 
καλέσαντα 1 
καλέσαντες 1 
καλέσαντος 4 
καλέσας 6 
καλέσατε 1 
καλέσεις 3 
καλέσητε 1 
καλέσουσιν 1 
καλήν 2 
καλεῖ 4 
καλεῖν 1 
καλεῖσθαι 3 
καλεῖται 5 
καλεῖτε 1 
καλλιέλαιον 1 
καλοδιδασκάλους 1 
καλοποιοῦντες 1 
καλουμένη 3 
καλουμένην 3 
καλουμένης 1 
καλουμένου 2 
καλουμένῃ 3 
καλούμενον 11 
καλούμενος 7 
καλοὶ 1 
καλοὺς 3 
καλοῖς 3 
καλοῦ 3 
καλοῦνται 1 
καλοῦντες 1 
καλοῦντος 4 
καλοῦσα 1 
καλόν 12 
καλός 3 
καλύπτει 2 
καλύπτεσθαι 1 
καλύψει 1 
καλὰ 7 
καλὴν 9 
καλὸν 40 
καλὸς 4 
καλῆς 2 
καλῇ 2 
καλῶν 7 
καλῶς 30 
καλῷ 1 
καμήλου 2 
καμίνου 1 
καμίνῳ 1 
κανόνα 1 
κανόνι 2 
κανόνος 1 
καπηλεύοντες 1 
καπνοῦ 5 
καπνὸν 2 
καπνὸς 6 
καρδί 1 
καρδία 19 
καρδίαι 2 
καρδίαις 20 
καρδίαν 18 
καρδίας 57 
καρδίᾳ 35 
καρδιογνώστης 1 
καρδιογνῶστα 1 
καρδιῶν 4 
καρποφορήσωμεν 1 
καρποφορεῖ 2 
καρποφορούμενον 1 
καρποφοροῦντες 1 
καρποφοροῦσιν 2 
καρποφορῆσαι 1 
καρποφόρους 1 
καρπούς 1 
καρποὺς 9 
καρποῦ 4 
καρπόν 1 
καρπός 1 
καρπὸν 37 
καρπὸς 7 
καρπῶν 6 
κατ 84 
κατά 1 
κατάβηθι 4 
κατάδηλόν 1 
κατάθεμα 1 
κατάκειται 1 
κατάκριμα 3 
κατάκρισιν 1 
κατάλοιποι 1 
κατάλυε 1 
κατάλυμά 1 
κατάλυμα 1 
κατάπαυσίν 3 
κατάπαυσιν 5 
κατάρα 2 
κατάραν 1 
κατάρας 3 
κατάρτισιν 1 
κατάσχεσιν 1 
κατάσχωμεν 2 
κατάφαγε 1 
κατέΠιστεύω 1 
κατέαξαν 2 
κατέβαινεν 2 
κατέβη 13 
κατέβην 1 
κατέβησαν 4 
κατέγραφεν 1 
κατέδησεν 1 
κατέδραμεν 1 
κατέκαιον 1 
κατέκειτο 4 
κατέκλασεν 2 
κατέκλεισα 1 
κατέκλεισεν 1 
κατέκλιναν 1 
κατέκριναν 1 
κατέκρινε 1 
κατέκρινεν 3 
κατέλαβεν 2 
κατέλειπεν 1 
κατέλιπε 1 
κατέλιπεν 2 
κατέλιπον 1 
κατέλυσα 1 
κατέναντι 9 
κατένευσαν 1 
κατέπαυσαν 1 
κατέπαυσεν 3 
κατέπεσεν 1 
κατέπιεν 1 
κατέπλευσαν 1 
κατέσεισε 1 
κατέσθοντες 1 
κατέσκαψαν 1 
κατέστησας 1 
κατέστησεν 5 
κατέστρεψεν 2 
κατέφαγεν 4 
κατέφαγον 1 
κατέφυγον 1 
κατέχεεν 2 
κατέχειν 2 
κατέχετε 3 
κατέχον 1 
κατέχοντες 2 
κατέχουσιν 1 
κατέχωμεν 1 
κατέχων 1 
κατήγαγον 2 
κατήγγειλαν 1 
κατήγγελλον 1 
κατήγοροί 1 
κατήγοροι 1 
κατήγωρ 1 
κατήλθαμεν 1 
κατήλθομεν 1 
κατήνεγκα 1 
κατήντηκεν 1 
κατήντησαν 2 
κατήντησεν 2 
κατήργηκα 1 
κατήργηται 3 
κατήφειαν 1 
κατήχηνται 1 
κατήχθημεν 1 
κατίσχυον 1 
κατίωται 1 
κατα 1 
καταβάντες 2 
καταβάς 3 
καταβάσει 1 
καταβάτω 5 
καταβέβηκα 2 
καταβήσεται 2 
καταβήσῃ 2 
καταβαίνει 2 
καταβαίνειν 1 
καταβαίνοντα 2 
καταβαίνοντας 1 
καταβαίνοντες 1 
καταβαίνοντος 1 
καταβαίνουσα 1 
καταβαίνουσαν 3 
καταβαίνων 2 
καταβαινόντων 2 
καταβαλλόμενοι 2 
καταβαρυνόμενοι 1 
καταβαῖνον 7 
καταβεβηκότες 1 
καταβολὴν 1 
καταβολῆς 10 
καταβραβευέτω 1 
καταβὰν 1 
καταβὰς 9 
καταβῆναι 2 
καταβῇ 2 
καταγάγῃ 1 
καταγάγῃς 1 
καταγαγεῖν 1 
καταγαγόντες 1 
καταγαγὼν 1 
καταγγέλλειν 2 
καταγγέλλεται 3 
καταγγέλλετε 1 
καταγγέλλομεν 1 
καταγγέλλουσιν 4 
καταγγέλλω 2 
καταγγέλλων 1 
καταγγελεὺς 1 
καταγινώσκῃ 2 
καταδίκην 1 
καταδικάζετε 1 
καταδικασθήσῃ 1 
καταδικασθῆτε 1 
καταδουλοῖ 1 
καταδουλώσουσιν 1 
καταδυναστευομένους 1 
καταδυναστεύουσιν 1 
καταθέσθαι 2 
καταθεματίζειν 1 
καταισχυνθήσεται 2 
καταισχυνθῇ 1 
καταισχυνθῶμεν 1 
καταισχυνθῶσιν 1 
καταισχύνει 3 
καταισχύνετε 1 
καταισχύνῃ 2 
κατακέκριται 1 
κατακαήσεται 1 
κατακαίεται 1 
κατακαλυπτέσθω 1 
κατακαλύπτεσθαι 1 
κατακαλύπτεται 1 
κατακαυθήσεται 1 
κατακαυχᾶσαι 1 
κατακαυχᾶσθε 1 
κατακαυχᾶται 1 
κατακαυχῶ 1 
κατακαύσει 2 
κατακαύσουσιν 1 
κατακαῦσαι 1 
κατακείμενοι 1 
κατακείμενον 3 
κατακειμένου 1 
κατακεῖσθαι 2 
κατακλιθῆναι 1 
κατακλιθῇς 1 
κατακλυσθεὶς 1 
κατακλυσμοῦ 1 
κατακλυσμὸν 1 
κατακλυσμὸς 2 
κατακολουθοῦσα 1 
κατακρίνεις 1 
κατακρίνω 1 
κατακρίσεως 1 
κατακρημνίσαι 1 
κατακριθήσεται 1 
κατακριθῶμεν 1 
κατακρινεῖ 2 
κατακρινοῦσιν 4 
κατακρινῶν 1 
κατακυριεύοντες 1 
κατακυριεύουσιν 2 
κατακυριεύσας 1 
κατακόπτων 1 
κατακύψας 1 
καταλάβητε 1 
καταλάβω 1 
καταλάβῃ 3 
καταλάλους 1 
καταλίπῃ 1 
καταλαβέσθαι 1 
καταλαβόμενοι 1 
καταλαλεῖ 1 
καταλαλεῖσθε 1 
καταλαλεῖτε 1 
καταλαλιάς 1 
καταλαλιαί 1 
καταλαλοῦσιν 1 
καταλαλῶν 1 
καταλαμβάνομαι 1 
καταλείπει 1 
καταλείποντες 1 
καταλείψαντας 1 
καταλείψει 3 
καταλεγέσθω 1 
καταλειπομένης 1 
καταλειφθῆναι 1 
καταλελιμμένος 1 
καταλιθάσει 1 
καταλιπόντες 1 
καταλιπὼν 6 
καταλλάγητε 1 
καταλλάξάντος 1 
καταλλάσσων 1 
καταλλαγέντες 1 
καταλλαγήτω 1 
καταλλαγὴ 1 
καταλλαγὴν 1 
καταλλαγῆς 2 
καταλυθήσεται 3 
καταλυθῇ 2 
καταλύματι 1 
καταλύσει 1 
καταλύσω 1 
καταλύσωσιν 1 
καταλύων 2 
καταλῦσαι 5 
καταμάθετε 1 
καταμένοντες 1 
καταμαρτυροῦσιν 3 
καταμενῶ 1 
καταναλίσκον 1 
καταναρκήσω 1 
κατανοήσας 1 
κατανοήσατε 3 
κατανοεῖς 2 
κατανοοῦντι 1 
κατανοῆσαι 2 
κατανοῶμεν 1 
καταντήσαντες 1 
καταντήσω 1 
καταντήσωμεν 1 
καταντῆσαι 1 
κατανύξεως 1 
καταξιωθέντες 1 
καταξιωθῆναι 1 
καταπέτασμα 4 
καταπίνοντες 1 
καταπίπτειν 1 
καταπατήσας 1 
καταπατήσουσιν 1 
καταπατεῖν 1 
καταπατεῖσθαι 1 
καταπαύσεώς 1 
καταπεσόντων 1 
καταπετάσματος 2 
καταπιεῖν 1 
καταποθῇ 2 
καταπονουμένῳ 1 
καταπονούμενον 1 
καταποντίζεσθαι 1 
καταποντισθῇ 1 
καταργήσαντος 1 
καταργήσας 1 
καταργήσει 3 
καταργήσῃ 3 
καταργεῖ 1 
καταργεῖται 2 
καταργηθήσεται 2 
καταργηθήσονται 1 
καταργηθῇ 1 
καταργουμένην 1 
καταργουμένου 1 
καταργουμένων 1 
καταργούμενον 1 
καταργοῦμεν 1 
καταργῆσαι 1 
καταρτίζεσθε 1 
καταρτίζετε 1 
καταρτίζοντας 2 
καταρτίσαι 2 
καταρτίσει 1 
καταρτισμὸν 1 
καταρωμένους 1 
καταρώμεθα 1 
καταρᾶσθε 1 
κατασείσας 3 
κατασκευάζεται 1 
κατασκευάσας 2 
κατασκευάσει 3 
κατασκευαζομένης 1 
κατασκηνοῖν 2 
κατασκηνώσει 1 
κατασκηνώσεις 2 
κατασκιάζοντα 1 
κατασκοπῆσαι 1 
κατασκόπους 1 
κατασοφισάμενος 1 
καταστήματι 1 
καταστήσει 3 
καταστήσομεν 1 
καταστήσω 2 
καταστήσῃς 1 
κατασταθήσονται 1 
καταστείλας 1 
καταστολῇ 1 
καταστρηνιάσωσιν 1 
καταστροφῇ 1 
κατασφάξατε 1 
κατασχέσει 1 
κατασύρῃ 1 
καταταβαίνοντα 1 
κατατομήν 1 
καταφάγεταί 1 
καταφάγῃ 1 
καταφέροντες 1 
καταφαγών 1 
καταφερόμενος 1 
καταφιλοῦσά 1 
καταφρονήσας 1 
καταφρονήσει 2 
καταφρονήσητε 1 
καταφρονείτω 1 
καταφρονείτωσαν 1 
καταφρονεῖς 1 
καταφρονεῖτε 1 
καταφρονηταί 1 
καταφρονοῦντας 1 
καταφυγόντες 1 
καταχθέντες 1 
καταχθονίων 1 
καταχρήσασθαι 1 
καταχρώμενοι 1 
καταψύξῃ 1 
κατεάξει 1 
κατείδωλον 1 
κατείληπται 1 
κατεαγῶσιν 1 
κατεβάρησα 1 
κατεγέλων 3 
κατεγνωσμένος 1 
κατεδίωξεν 1 
κατεδικάσατε 2 
κατειλημμένην 1 
κατειληφέναι 1 
κατειργάσατο 3 
κατειργάσθαι 1 
κατειργάσθη 1 
κατειχόμεθα 1 
κατεκάη 3 
κατεκλίθη 1 
κατεκληρονόμησεν 1 
κατεκρίθη 1 
κατελήμφθην 1 
κατελαβόμην 1 
κατελείφθη 1 
κατελθεῖν 1 
κατελθόντων 1 
κατελθὼν 3 
κατενάρκησα 2 
κατενεχθεὶς 1 
κατενόησεν 2 
κατενόουν 2 
κατενύγησαν 1 
κατενώπιον 3 
κατεξουσιάζουσιν 2 
κατεπέστησαν 1 
κατεπατήθη 1 
κατεπόθησαν 1 
κατεργάζεσθαι 1 
κατεργάζεσθε 1 
κατεργάζεται 6 
κατεργάζομαι 3 
κατεργαζομένη 1 
κατεργαζομένου 1 
κατεργαζόμενοι 1 
κατεργασάμενοι 1 
κατεργασάμενον 1 
κατεργασάμενος 1 
κατερχομένη 1 
κατεσθίει 2 
κατεσθίετε 1 
κατεσθίουσιν 1 
κατεσκήνωσεν 1 
κατεσκευάσθη 1 
κατεσκευασμένον 1 
κατεσκευασμένων 1 
κατεσκεύασεν 1 
κατεστάθησαν 1 
κατεσταλμένους 1 
κατεστραμμένα 1 
κατεστρώθησαν 1 
κατεσφραγισμένον 1 
κατευθύναι 2 
κατευθῦναι 1 
κατευλόγει 1 
κατεφίλει 1 
κατεφίλησεν 3 
κατεφίλουν 1 
κατεφθαρμένοι 1 
κατεχόντων 1 
κατεῖχον 2 
κατηγγέλη 1 
κατηγγείλαμεν 1 
κατηγορήσω 1 
κατηγορήσωσιν 2 
κατηγορίαν 2 
κατηγορίᾳ 1 
κατηγορείτωσαν 1 
κατηγορεῖν 6 
κατηγορεῖσθαι 1 
κατηγορεῖται 1 
κατηγορεῖτε 1 
κατηγορού 1 
κατηγορούντων 1 
κατηγοροῦμεν 1 
κατηγοροῦντες 1 
κατηγοροῦσίν 2 
κατηγοροῦσιν 1 
κατηγορῶν 2 
κατηγωνίσαντο 1 
κατηγόροις 1 
κατηγόρουν 1 
κατηγόρους 1 
κατηλλάγημεν 1 
κατηντήσαμεν 3 
κατηξιώθησαν 1 
κατηράσω 1 
κατηραμένοι 1 
κατηργήθημεν 1 
κατηργήθητε 1 
κατηριθμημένος 1 
κατηρτίσθαι 1 
κατηρτίσω 2 
κατηρτισμένα 1 
κατηρτισμένοι 1 
κατηρτισμένος 1 
κατηχήθης 1 
κατηχήθησαν 1 
κατηχήσω 1 
κατηχημένος 1 
κατηχούμενος 2 
κατηχοῦντι 1 
κατισχύσητε 1 
κατισχύσουσιν 1 
κατοίκησιν 1 
κατοικήσας 1 
κατοικίας 1 
κατοικεῖ 7 
κατοικεῖν 1 
κατοικεῖς 1 
κατοικεῖτε 1 
κατοικητήριον 2 
κατοικούντων 2 
κατοικοῦντας 9 
κατοικοῦντες 9 
κατοικοῦντι 1 
κατοικοῦσιν 5 
κατοικῆσαι 3 
κατοικῶν 1 
κατοπτριζόμενοι 1 
κατωτέρω 1 
κατώτερα 1 
κατὰ 316 
κατῃσχύνθην 1 
κατῃσχύνοντο 1 
κατῆλθέν 1 
κατῆλθεν 1 
κατῆλθον 4 
κατῴκησεν 3 
κατῴκισεν 1 
καυματίσαι 1 
καυσούμενα 2 
καυχάσθω 3 
καυχήματος 1 
καυχήσασθαι 2 
καυχήσεως 3 
καυχήσηται 2 
καυχήσομαι 5 
καυχήσωμαι 3 
καυχήσωνται 1 
καυχησόμεθα 1 
καυχωμένους 1 
καυχώμεθα 2 
καυχώμενοι 3 
καυχώμενος 2 
καυχᾶσαι 3 
καυχᾶσθαι 2 
καυχᾶσθε 1 
καυχῶμαι 1 
καυχῶνται 2 
καφίσατε 1 
καύσωνα 1 
καύσωνι 1 
καύχημά 1 
καύχημα 9 
καύχησιν 2 
καύχησις 6 
καὶ 8464 
καῦμα 2 
καῦσιν 1 
κείμεθα 1 
κείμενα 3 
κείμεναι 1 
κείμενον 4 
κείμενος 1 
κείρασθαι 1 
κείροντος 1 
κειμένη 1 
κειμένην 1 
κειράμενος 1 
κειράσθω 1 
κειρίαις 1 
κεκάθικεν 1 
κεκένωται 1 
κεκαθαρισμένους 1 
κεκαλυμμένον 3 
κεκαυμένῳ 1 
κεκαυστηριασμένων 1 
κεκαύχημαι 1 
κεκερασμένου 1 
κεκλεισμένον 1 
κεκλεισμένων 2 
κεκληκότι 1 
κεκληκώς 1 
κεκλημένοι 3 
κεκλημένοις 2 
κεκλημένος 1 
κεκλημένους 2 
κεκλημένων 1 
κεκληρονόμηκεν 1 
κεκοίμηται 2 
κεκοίνωκεν 1 
κεκοιμημένων 2 
κεκοινωμένους 1 
κεκοινώνηκεν 1 
κεκονιαμένε 1 
κεκονιαμένοις 1 
κεκοπίακα 1 
κεκοπίακες 1 
κεκοπιάκασιν 1 
κεκοπιάκατε 1 
κεκοπιακὼς 1 
κεκορεσμένοι 1 
κεκοσμημένην 1 
κεκοσμημένοι 1 
κεκοσμημένον 2 
κεκράτηνται 1 
κεκρίκατέ 1 
κεκρίκει 1 
κεκρατηκέναι 1 
κεκριμένα 1 
κεκρυμμένα 1 
κεκρυμμένον 1 
κεκρυμμένος 1 
κεκρυμμένου 1 
κεκρυμμένῳ 1 
κεκυρωμένην 1 
κεκόσμηται 1 
κελεύεις 1 
κελεύσαντες 1 
κελεύσαντος 1 
κελεύσας 2 
κελεύσματι 1 
κενά 1 
κενέ 1 
κενοδοξίαν 1 
κενοφωνίας 1 
κενοφωνιας 1 
κενούς 1 
κενοῖς 1 
κεντυρίων 1 
κεντυρίωνα 1 
κεντυρίωνος 1 
κενωθῇ 2 
κενόδοξοι 1 
κενόν 3 
κενώσει 1 
κενὴ 3 
κενὸν 6 
κενὸς 1 
κενῆς 1 
κενῶς 1 
κεράμιον 2 
κεράμων 1 
κεράσατε 1 
κεράτων 2 
κερέα 1 
κερέαν 1 
κεραμέως 1 
κεραμεὺς 1 
κεραμικὰ 1 
κερατίων 1 
κερδήσας 1 
κερδήσομεν 1 
κερδήσω 5 
κερδήσῃ 1 
κερδανῶ 1 
κερδηθήσονται 1 
κερδῆσαί 1 
κερδῆσαι 1 
κερματιστὰς 1 
κεφαλάς 1 
κεφαλή 1 
κεφαλήν 6 
κεφαλίδι 1 
κεφαλαίου 1 
κεφαλαὶ 3 
κεφαλὰς 12 
κεφαλὴ 10 
κεφαλὴν 23 
κεφαλῆς 14 
κεφαλῇ 4 
κεφαλῶν 1 
κεχάρισμαι 2 
κεχάρισταί 1 
κεχάρισται 1 
κεχαριτωμένη 1 
κεχρημάτισται 1 
κεχρηματισμένον 1 
κεχρυσωμένη 2 
κεχωρισμένος 1 
κεῖμαι 1 
κεῖται 7 
κηπουρός 1 
κηρυχθέντος 1 
κηρυχθήσεται 2 
κηρυχθείς 1 
κηρυχθῆναι 2 
κηρυχθῇ 2 
κηρύγματι 1 
κηρύγματος 1 
κηρύξαι 2 
κηρύξας 1 
κηρύξατε 2 
κηρύξω 1 
κηρύξωσιν 1 
κηρύσσει 2 
κηρύσσειν 6 
κηρύσσεται 1 
κηρύσσετε 1 
κηρύσσομεν 4 
κηρύσσοντα 1 
κηρύσσοντας 1 
κηρύσσοντος 1 
κηρύσσουσιν 1 
κηρύσσω 2 
κηρύσσων 13 
κηρὐξαι 1 
κιβωτοῦ 1 
κιβωτόν 2 
κιβωτὸν 2 
κιβωτὸς 1 
κιθάρα 1 
κιθάραις 1 
κιθάραν 1 
κιθάρας 1 
κιθαριζόμενον 1 
κιθαριζόντων 1 
κιθαρῳδῶν 2 
κινήσω 1 
κινδυνεύει 1 
κινδυνεύομεν 2 
κινδύνοις 8 
κιννάμωμον 1 
κινούμεθα 1 
κινοῦντα 1 
κινοῦντες 2 
κινῆσαι 1 
κλάδοι 2 
κλάδοις 2 
κλάδος 2 
κλάδους 2 
κλάδων 3 
κλάσαι 1 
κλάσας 4 
κλάσει 2 
κλάσματα 2 
κλέος 1 
κλέπται 4 
κλέπτας 1 
κλέπτειν 1 
κλέπτεις 1 
κλέπτης 10 
κλέπτουσιν 2 
κλέπτων 1 
κλέψεις 2 
κλέψωσιν 1 
κλέψῃ 1 
κλέψῃς 2 
κλήματα 1 
κλήρου 1 
κλήρους 1 
κλήρων 1 
κλήσει 2 
κλήσεως 7 
κλίβανον 2 
κλίμασι 2 
κλίματα 1 
κλίνας 1 
κλίνειν 1 
κλίνην 4 
κλίνης 4 
κλίνῃ 2 
κλαίειν 1 
κλαίεις 2 
κλαίετε 4 
κλαίοντας 2 
κλαίοντες 6 
κλαίουσα 3 
κλαίουσαι 1 
κλαίουσαν 1 
κλαίουσιν 2 
κλαίων 1 
κλαιόντων 1 
κλασμάτων 7 
κλαυθμὸς 9 
κλαύσατε 2 
κλαύσετε 2 
κλαύσουσιν 1 
κλαύσῃ 1 
κλαῖε 2 
κλείετε 1 
κλείσας 1 
κλείσει 1 
κλείσῃ 1 
κλείων 1 
κλεισθῶσιν 1 
κλεμμάτων 1 
κλεπτέτω 1 
κλεπτης 1 
κλεὶς 1 
κλεῖδα 1 
κλεῖδας 1 
κλεῖν 2 
κλεῖς 1 
κλεῖσαι 2 
κληθέντος 1 
κληθήσεταί 2 
κληθήσεται 9 
κληθήσονται 2 
κληθήσῃ 2 
κληθεὶς 2 
κληθὲν 1 
κληθῆναι 3 
κληθῆτε 2 
κληθῇς 2 
κληθῶμεν 1 
κληρονομήσατε 1 
κληρονομήσει 3 
κληρονομήσητε 1 
κληρονομήσουσι 1 
κληρονομήσουσιν 3 
κληρονομήσω 3 
κληρονομία 3 
κληρονομίαν 7 
κληρονομίας 4 
κληρονομεῖ 1 
κληρονομεῖν 1 
κληρονομούντων 1 
κληρονομῆσαι 2 
κληρονόμοι 5 
κληρονόμοις 1 
κληρονόμον 2 
κληρονόμος 6 
κληρονόμους 1 
κλητοὶ 3 
κλητοῖς 5 
κλητὸς 2 
κλινίδιόν 1 
κλιναρίων 1 
κλινιδίῳ 1 
κλινουσῶν 1 
κλισίας 1 
κλοπαί 2 
κλυδωνιζόμενοι 1 
κλύδωνι 2 
κλῆμα 3 
κλῆρον 6 
κλῆρος 2 
κλῆσιν 2 
κλῆσις 1 
κλῶμεν 1 
κλῶντές 1 
κνηθόμενοι 1 
κοίνου 2 
κοίταις 1 
κοίτη 1 
κοίτην 2 
κοδράντην 1 
κοδράντης 1 
κοιλία 5 
κοιλίαι 1 
κοιλίαν 4 
κοιλίας 7 
κοιλίᾳ 5 
κοιμήσεως 1 
κοιμηθέντας 2 
κοιμηθέντες 1 
κοιμηθησόμεθα 1 
κοιμηθῇ 1 
κοιμωμένους 1 
κοιμωμένων 2 
κοιμώμενος 1 
κοιμῶνται 1 
κοινά 2 
κοιναῖς 2 
κοινοῖ 6 
κοινοῦντα 2 
κοινωνία 7 
κοινωνίαν 7 
κοινωνίας 3 
κοινωνίᾳ 2 
κοινωνει 1 
κοινωνεῖ 1 
κοινωνεῖτε 1 
κοινωνικούς 1 
κοινωνοί 1 
κοινωνοὶ 5 
κοινωνοὺς 1 
κοινωνοῦντες 1 
κοινωνόν 1 
κοινωνός 1 
κοινωνὸς 1 
κοινόν 1 
κοινὴν 1 
κοινὸν 7 
κοινῆς 1 
κοινῶσαι 2 
κοιτῶνος 1 
κοκκίνην 1 
κοκκίνου 2 
κολάσωνται 1 
κολαζομένους 1 
κολακίας 1 
κολαφίζειν 1 
κολαφίζῃ 1 
κολαφιζόμεθα 1 
κολαφιζόμενοι 1 
κολλήθητι 1 
κολληθέντα 1 
κολληθέντες 1 
κολληθήσεται 1 
κολλούριον 1 
κολλυβιστῶν 3 
κολλώμενοι 1 
κολλώμενος 2 
κολλᾶσθαι 3 
κολοβωθήσονται 1 
κολυμβήθρα 1 
κολυμβήθραν 2 
κολυμβᾷν 1 
κολωνία 1 
κομίσασα 1 
κομίσεται 2 
κομίσησθε 1 
κομίσηται 1 
κομιεῖσθε 1 
κομιζόμενοι 1 
κομισάμενοι 1 
κομψότερον 1 
κομᾷ 2 
κονιορτὸν 5 
κοπετὸν 1 
κοπιάσαντες 1 
κοπιάτω 1 
κοπιώσας 1 
κοπιᾷ 1 
κοπιῶ 1 
κοπιῶμεν 2 
κοπιῶντα 1 
κοπιῶντας 2 
κοπιῶντες 2 
κοπιῶντι 1 
κοπιῶσιν 1 
κοπρίαν 1 
κοπῆς 1 
κοράσιον 5 
κορασίῳ 3 
κορβανᾶν 1 
κορεσθέντες 1 
κοσμίῳ 1 
κοσμεῖν 1 
κοσμεῖτε 1 
κοσμικόν 1 
κοσμικὰς 1 
κοσμοκράτορας 1 
κοσμῶσιν 1 
κους 1 
κουστωδίαν 1 
κουστωδίας 2 
κοφίνους 4 
κοφίνων 1 
κούμ 1 
κράβαττον 4 
κράβαττόν 4 
κράζει 5 
κράζειν 1 
κράζομεν 1 
κράζοντα 1 
κράζοντας 1 
κράζοντες 4 
κράζουσι 1 
κράζων 2 
κράξαντες 1 
κράξας 4 
κράξουσιν 1 
κράσπεδα 1 
κράτει 2 
κράτιστε 3 
κράτος 10 
κράτους 1 
κρέα 2 
κρέμαται 1 
κρίμα 21 
κρίματα 2 
κρίματι 2 
κρίματος 2 
κρίνα 2 
κρίναντας 1 
κρίναντες 2 
κρίναντος 1 
κρίνας 1 
κρίνατε 5 
κρίνει 8 
κρίνειν 4 
κρίνεις 4 
κρίνεσθαί 1 
κρίνεσθαι 4 
κρίνεται 5 
κρίνετε 10 
κρίνομαι 3 
κρίνοντα 2 
κρίνοντες 2 
κρίνοντι 2 
κρίνω 7 
κρίνωμεν 1 
κρίνων 9 
κρίνῃ 1 
κρίσει 7 
κρίσεις 2 
κρίσεως 15 
κρίσιν 15 
κρίσις 8 
κραβάττοις 1 
κραβάττου 1 
κραβάττων 1 
κραζόντων 1 
κρασπέδου 4 
κρατήσαντες 3 
κρατήσας 6 
κρατήσατε 3 
κρατήσει 1 
κρατήσωσιν 1 
κρατίστῳ 1 
κραταιοῦσθε 1 
κραταιωθῆναι 1 
κραταιὰν 1 
κρατεῖν 1 
κρατεῖς 1 
κρατεῖσθαι 1 
κρατεῖτε 2 
κρατοῦντας 3 
κρατοῦντες 1 
κρατοῦσιν 1 
κρατῆσαι 4 
κρατῆτε 1 
κρατῶμεν 1 
κρατῶν 2 
κραυγάσει 1 
κραυγαζόντων 1 
κραυγὴ 4 
κραυγῆς 1 
κραυγῇ 1 
κρείσσονα 2 
κρείττονος 5 
κρείττονός 1 
κρείττοσι 1 
κρείττοσιν 1 
κρείττων 1 
κρεμάμενον 1 
κρεμάμενος 1 
κρεμάσαντες 2 
κρεμασθέντων 1 
κρεμασθῇ 1 
κρεπάλῃ 1 
κρεῖσσον 3 
κρεῖττον 4 
κρεῖττόν 1 
κρημνοῦ 3 
κριθήσεσθε 1 
κριθήσονται 1 
κριθίνους 1 
κριθίνων 1 
κριθῆναι 3 
κριθῆτε 3 
κριθῶν 1 
κριθῶσι 1 
κριθῶσιν 1 
κρινέτω 2 
κρινεῖ 4 
κρινοῦμεν 1 
κρινοῦσιν 1 
κρινόμενοι 1 
κρινόμενος 1 
κρινῶ 1 
κριτήν 1 
κριτήρια 2 
κριτής 4 
κριταὶ 3 
κριτηρίων 1 
κριτικὸς 1 
κριτὰς 1 
κριτὴν 2 
κριτὴς 5 
κριτῇ 2 
κρούειν 1 
κρούετε 2 
κρούοντι 2 
κρούσαντος 2 
κρούω 1 
κρούων 1 
κρυβῆναι 2 
κρυπτὰ 4 
κρυπτὸν 4 
κρυπτὸς 1 
κρυπτῷ 8 
κρυστάλλῳ 1 
κρυσταλλίζοντι 1 
κρυφαίῳ 2 
κρυφῇ 1 
κρύπτην 1 
κρύσταλλον 1 
κρύψατε 1 
κρᾶζον 1 
κτάνθησαν 1 
κτήματα 3 
κτήνη 2 
κτήσεσθε 1 
κτήσησθε 1 
κτήτορες 1 
κτίσαντα 1 
κτίσαντι 1 
κτίσαντος 1 
κτίσας 1 
κτίσει 4 
κτίσεως 8 
κτίσις 7 
κτίσμα 2 
κτίστῃ 1 
κτίσῃ 1 
κτηνῶν 1 
κτισθέντα 1 
κτισθέντες 1 
κτισμάτων 2 
κτᾶσθαι 2 
κτῆμα 1 
κτῆνος 1 
κτῶμαι 1 
κυβίᾳ 1 
κυβερνήσεις 1 
κυβερνήτης 1 
κυβερνήτῃ 1 
κυκλουμένην 1 
κυκλωθέντα 1 
κυκλωσάντων 1 
κυκλόθεν 3 
κυλισμὸν 1 
κυλλούς 1 
κυλλὸν 2 
κυμάτων 2 
κυνάρια 2 
κυναρίοις 2 
κυρία 1 
κυρίοις 5 
κυρίου 168 
κυρίων 2 
κυρίᾳ 1 
κυρίῳ 96 
κυριακὸν 1 
κυριακῇ 1 
κυριευόντων 1 
κυριεύει 2 
κυριεύομεν 1 
κυριεύουσιν 1 
κυριεύσει 1 
κυριεύσῃ 1 
κυριότητα 1 
κυριότητες 1 
κυριότητος 2 
κυρῶσαι 1 
κυσίν 1 
κυῖαν 1 
κωλυθέντες 1 
κωλυόντων 2 
κωλύει 2 
κωλύειν 1 
κωλύεσθαι 1 
κωλύετε 6 
κωλύοντα 1 
κωλύσῃς 1 
κωλῦσαί 1 
κωλῦσαι 1 
κωμοπόλεις 1 
κωφούς 1 
κωφοὶ 2 
κωφοὺς 2 
κωφόν 2 
κωφός 3 
κωφὸν 4 
κόκκινον 3 
κόκκον 3 
κόκκος 1 
κόκκῳ 3 
κόλασιν 2 
κόλποις 1 
κόλπον 4 
κόλπῳ 1 
κόμη 1 
κόποις 3 
κόπον 5 
κόπος 2 
κόπου 1 
κόπους 4 
κόπρια 1 
κόπων 1 
κόπῳ 2 
κόρακας 1 
κόρους 1 
κόσμιον 1 
κόσμον 46 
κόσμος 32 
κόσμου 71 
κόσμῳ 36 
κόφινοι 1 
κόψαντες 1 
κόψονται 3 
κύκλῳ 8 
κύματα 2 
κύμβαλον 1 
κύμινον 1 
κύνας 1 
κύνες 2 
κύριε 40 
κύριοι 5 
κύριον 57 
κύριος 119 
κύριόν 1 
κύριός 11 
κύψας 2 
κώμας 10 
κώμην 13 
κώμης 4 
κώμοις 2 
κώνωπα 1 
κἀγώ 9 
κἀγὼ 61 
κἀκείνους 1 
κἀκεῖ 9 
κἀκεῖθεν 8 
κἀκεῖνα 4 
κἀκεῖνοι 7 
κἀκεῖνον 3 
κἀκεῖνος 6 
κἀκεῖνός 1 
κἀμοί 1 
κἀμοὶ 4 
κἀμὲ 2 
κἂν 17 
κῆνσον 3 
κῆπον 1 
κῆπος 2 
κῆρυξ 2 
κῶλα 1 
κῶμοι 1 
λάβε 1 
λάβετε 1 
λάβητε 1 
λάβοι 1 
λάβω 1 
λάβωμεν 2 
λάβωσιν 3 
λάβῃ 9 
λάθρᾳ 4 
λάλει 3 
λάμπει 2 
λάμψει 1 
λάρυγξ 1 
λάχανα 1 
λάχανον 1 
λάχωμεν 1 
λέ 2 
λέγει 331 
λέγειν 40 
λέγεις 22 
λέγεντες 1 
λέγεσθαι 4 
λέγεται 8 
λέγετε 28 
λέγητε 1 
λέγομεν 4 
λέγον 2 
λέγοντά 1 
λέγοντα 5 
λέγοντας 9 
λέγοντες 147 
λέγοντι 1 
λέγοντος 23 
λέγουσίν 1 
λέγουσα 20 
λέγουσαι 4 
λέγουσαν 7 
λέγουσιν 58 
λέγω 198 
λέγωμεν 1 
λέγων 178 
λέγωσιν 3 
λέγῃ 3 
λέλυσαι 1 
λέντιον 1 
λέοντι 1 
λέοντος 2 
λέπρα 3 
λέπρας 1 
λέων 3 
λήθην 1 
λήμψεσθε 5 
λήμψεταί 1 
λήμψεται 7 
λήμψεως 1 
λήμψονται 4 
λίαν 12 
λίβα 1 
λίβανον 2 
λίθινα 1 
λίθιναι 1 
λίθοι 4 
λίθοις 3 
λίθον 24 
λίθος 9 
λίθου 2 
λίθους 3 
λίθων 2 
λίθῳ 10 
λίμμα 1 
λίμνη 1 
λίμνην 8 
λίμνης 1 
λίμνῃ 1 
λίνον 1 
λίτραν 1 
λίτρας 1 
λαίλαπος 1 
λαβέτω 2 
λαβεῖν 22 
λαβοῦσα 6 
λαβοῦσαι 2 
λαβόντα 1 
λαβόντας 1 
λαβόντες 14 
λαβών 3 
λαβὼν 38 
λαθεῖν 1 
λακτίζειν 1 
λαλήσαντες 2 
λαλήσας 2 
λαλήσει 4 
λαλήσητε 3 
λαλήσομεν 1 
λαλήσουσιν 2 
λαλήσω 5 
λαλήσῃ 2 
λαλείτω 1 
λαλείτωσαν 1 
λαλεῖ 18 
λαλεῖν 21 
λαλεῖς 4 
λαλεῖσθαι 1 
λαλεῖτε 4 
λαληθέντος 1 
λαληθέντων 1 
λαληθήσεταί 1 
λαληθήσεται 3 
λαληθείσης 1 
λαληθεὶς 1 
λαληθησομένων 1 
λαληθῆναι 2 
λαλιά 1 
λαλιὰν 2 
λαλουμένη 1 
λαλουμένοις 3 
λαλούμενον 2 
λαλούντων 4 
λαλούσης 1 
λαλοῦμεν 10 
λαλοῦν 2 
λαλοῦντα 1 
λαλοῦντας 1 
λαλοῦντες 7 
λαλοῦντι 2 
λαλοῦντος 17 
λαλοῦντός 1 
λαλοῦσαι 1 
λαλοῦσαν 1 
λαλοῦσιν 2 
λαλῆ 1 
λαλῆσαί 1 
λαλῆσαι 19 
λαλῇ 1 
λαλῶ 19 
λαλῶν 16 
λαλῶσιν 1 
λαμβάνει 18 
λαμβάνειν 4 
λαμβάνεις 1 
λαμβάνετέ 1 
λαμβάνετε 4 
λαμβάνομεν 2 
λαμβάνοντες 5 
λαμβάνουσιν 4 
λαμβάνω 2 
λαμβάνων 6 
λαμβάνῃ 1 
λαμβανόμενον 1 
λαμβανόμενος 1 
λαμπάδας 3 
λαμπάδες 3 
λαμπάδων 2 
λαμπάς 1 
λαμπρός 1 
λαμπρότητα 1 
λαμπρὰ 1 
λαμπρὰν 2 
λαμπρὸν 3 
λαμπρᾷ 2 
λαμπρῶς 1 
λαμψάτω 1 
λαμὰ 1 
λανθάνει 1 
λανθάνειν 1 
λανθανέτω 1 
λαξευτῷ 1 
λαοί 1 
λαοὶ 3 
λαοῖς 2 
λαοῦ 38 
λατρεία 1 
λατρείαν 2 
λατρείας 2 
λατρεύειν 3 
λατρεύοντα 1 
λατρεύοντας 1 
λατρεύοντες 2 
λατρεύουσα 1 
λατρεύουσιν 2 
λατρεύσεις 2 
λατρεύσουσίν 1 
λατρεύσουσιν 1 
λατρεύω 4 
λατρεύωμεν 1 
λατρεῦον 1 
λαχάνων 2 
λαχοῦσιν 1 
λαόν 19 
λαός 5 
λαὸν 25 
λαὸς 20 
λαῖλαψ 2 
λαῶν 3 
λαῷ 26 
λείαν 1 
λείας 1 
λείπει 1 
λείπεται 1 
λείποντα 1 
λείπῃ 1 
λεγέτω 1 
λεγεις 1 
λεγιῶνα 1 
λεγιῶνας 1 
λεγομένη 2 
λεγομένην 4 
λεγομένης 2 
λεγομένοις 4 
λεγομένου 1 
λεγούσης 7 
λεγόμε 1 
λεγόμενα 1 
λεγόμενοι 2 
λεγόμενον 10 
λεγόμενος 11 
λεγόντων 6 
λειπόμενοι 2 
λειτουργίας 5 
λειτουργίᾳ 1 
λειτουργικὰ 1 
λειτουργοὶ 1 
λειτουργοὺς 1 
λειτουργὸν 2 
λειτουργὸς 1 
λειτουργῆσαι 1 
λειτουργῶν 1 
λελάληκα 11 
λελάληκεν 2 
λελάληταί 1 
λελαλημένοις 1 
λελατομημένον 1 
λελουμένος 1 
λελουσμένοι 1 
λελυμένα 1 
λελυμένον 1 
λελύπηκεν 2 
λεμὰ 1 
λεντίῳ 1 
λεπίδες 1 
λεπροὶ 4 
λεπροὺς 1 
λεπροῦ 2 
λεπρὸς 2 
λεπτὰ 2 
λεπτὸν 1 
λευκάς 1 
λευκή 2 
λευκήν 2 
λευκαί 1 
λευκαὶ 1 
λευκαῖς 1 
λευκοῖς 5 
λευκόν 1 
λευκός 2 
λευκὰ 3 
λευκὰς 1 
λευκὴν 1 
λευκὸν 3 
λευκὸς 1 
λευκᾶναι 1 
λεόντων 3 
λημψόμεθα 1 
ληνοῦ 1 
ληνὸν 3 
ληνὸς 1 
ληστῶν 2 
λιβανωτόν 1 
λιβανωτὸν 1 
λιθάζειν 1 
λιθάζετε 1 
λιθάζομέν 1 
λιθάσαι 1 
λιθάσαντες 1 
λιθάσωσιν 1 
λιθίναις 1 
λιθασθῶσιν 1 
λιθοβοληθήσεται 1 
λιθοβολοῦσα 2 
λιθοβολῆσαι 1 
λικμήσει 2 
λιμένα 1 
λιμένος 1 
λιμμα 1 
λιμοί 1 
λιμοὶ 2 
λιμός 1 
λιμὸν 1 
λιμὸς 4 
λιμῷ 3 
λιπαρὰ 1 
λοίδοροι 1 
λοίδορος 1 
λογίαι 1 
λογίας 1 
λογίζεσθαι 1 
λογίζεσθε 3 
λογίζεται 5 
λογίζομαι 4 
λογίζῃ 1 
λογίσασθαί 1 
λογίσηται 2 
λογίων 1 
λογιζέσθω 3 
λογιζομένους 1 
λογιζομένῳ 1 
λογιζόμεθα 1 
λογιζόμενος 1 
λογικὴν 1 
λογικὸν 1 
λογισάμενος 1 
λογισθήσεται 1 
λογισθείη 1 
λογισθῆναι 2 
λογισμοὺς 1 
λογισμῶν 1 
λογομαχίας 1 
λογομαχεῖν 1 
λοιδορίαν 1 
λοιδορίας 2 
λοιδορεῖς 1 
λοιδορούμενοι 1 
λοιδορούμενος 1 
λοιμοὶ 1 
λοιμὸν 1 
λοιπαὶ 2 
λοιποί 2 
λοιποὶ 13 
λοιποὺς 3 
λοιποῖς 8 
λοιποῦ 2 
λοιπόν 2 
λοιπὰ 3 
λοιπὰς 2 
λοιπὸν 9 
λοιπῶν 7 
λος 1 
λουσαμένη 1 
λουτροῦ 1 
λουτρῷ 1 
λούσαντες 1 
λυθήσεται 2 
λυθήσονται 1 
λυθείσης 1 
λυθῆναι 3 
λυθῇ 1 
λυομένων 1 
λυπεῖσθαι 2 
λυπεῖται 1 
λυπεῖτε 1 
λυπηθέντες 1 
λυπηθήσεσθε 1 
λυπηθεὶς 1 
λυπηθῆναι 1 
λυπηθῆτε 1 
λυπούμενοι 2 
λυπούμενος 3 
λυπῆσθε 1 
λυπῶ 1 
λυσιτελεῖ 1 
λυτροῦσθαι 1 
λυτρωτὴν 1 
λυτρώσηται 1 
λυχνία 1 
λυχνίαι 2 
λυχνίαν 4 
λυχνίας 3 
λυχνιῶν 2 
λυόντων 1 
λόγια 3 
λόγιος 1 
λόγοι 10 
λόγοις 17 
λόγον 129 
λόγος 67 
λόγου 27 
λόγους 23 
λόγχην 1 
λόγχῃ 1 
λόγων 10 
λόγῳ 45 
λύει 1 
λύετε 2 
λύκοι 2 
λύκον 1 
λύκος 1 
λύκων 2 
λύοντες 1 
λύουσιν 1 
λύπας 1 
λύπη 5 
λύπην 5 
λύπης 3 
λύπῃ 2 
λύσαντες 2 
λύσαντι 1 
λύσας 2 
λύσατε 1 
λύσητε 1 
λύσιν 1 
λύσω 1 
λύσῃ 2 
λύσῃς 1 
λύτρον 2 
λύτρωσιν 3 
λύφθησαν 1 
λύχνοι 1 
λύχνον 4 
λύχνος 6 
λύχνου 2 
λύχνῳ 1 
λῃστάς 2 
λῃστής 2 
λῃσταί 2 
λῃσταὶ 1 
λῃσταῖς 1 
λῃστὴν 3 
λῃστῶν 2 
λῆρος 1 
λῦσαι 4 
λῶν 1 
λῶσαι 1 
μάγοι 1 
μάγον 1 
μάγος 1 
μάγους 1 
μάγων 2 
μάθετε 4 
μάθητε 1 
μάλιστα 12 
μάμμῃ 1 
μάννα 4 
μάρτυρές 2 
μάρτυρα 3 
μάρτυρας 1 
μάρτυρες 8 
μάρτυρός 1 
μάρτυς 8 
μάρτυσίν 1 
μάρτυσι 1 
μάρτυσιν 1 
μάστιγας 1 
μάστιγος 1 
μάστιγός 1 
μάστιξιν 1 
μάταιοι 2 
μάταιος 1 
μάτην 2 
μάχαι 2 
μάχαιράν 1 
μάχαιρα 2 
μάχαιραι 1 
μάχαιραν 11 
μάχας 2 
μάχεσθαι 1 
μάχεσθε 1 
μέ 2 
μέγα 18 
μέγαν 13 
μέγας 25 
μέγεθος 1 
μέγιστα 1 
μέθαι 1 
μέθαις 1 
μέθυσοι 1 
μέθυσος 1 
μέθῃ 1 
μέλαιναν 1 
μέλανι 1 
μέλανος 2 
μέλας 2 
μέλει 7 
μέλεσίν 2 
μέλεσιν 3 
μέλη 22 
μέλι 4 
μέλλει 15 
μέλλειν 6 
μέλλεις 4 
μέλλετε 2 
μέλλομεν 1 
μέλλον 2 
μέλλοντα 6 
μέλλοντας 3 
μέλλοντες 4 
μέλλοντι 4 
μέλλοντος 6 
μέλλουσαν 4 
μέλλουσιν 2 
μέλλω 2 
μέλλων 9 
μέλλῃ 3 
μέλος 5 
μέμνησθε 1 
μέμφεται 1 
μέν 8 
μένα 1 
μένε 1 
μένει 28 
μένειν 5 
μένεις 1 
μένετε 6 
μένητε 1 
μένοι 1 
μένομεν 1 
μένον 3 
μένοντα 1 
μένοντες 1 
μένοντος 1 
μένουσαν 5 
μένουσιν 2 
μέντοι 8 
μένω 1 
μένων 7 
μένῃ 4 
μέρει 3 
μέρη 11 
μέριμνα 2 
μέριμναι 1 
μέριμναν 1 
μέρος 16 
μέρους 12 
μέσης 2 
μέσον 16 
μέσος 3 
μέσου 8 
μέσῳ 29 
μέτοχοι 3 
μέτρησον 1 
μέτρον 7 
μέτρου 2 
μέτρῳ 4 
μέτωπον 3 
μέχρι 15 
μέχρις 3 
μή 78 
μήγε 8 
μήπω 2 
μήτε 34 
μήτηρ 29 
μήτι 8 
μήτιγε 1 
μήτραν 1 
μήτρας 1 
μία 17 
μίαν 35 
μίλιον 1 
μίμνησκε 1 
μίσθιοι 1 
μαίνεσθε 1 
μαίνεται 1 
μαίνομαι 1 
μαγίαις 1 
μαγεύων 1 
μαθήτρια 1 
μαθεῖν 2 
μαθητάς 4 
μαθητής 7 
μαθηταί 16 
μαθηταὶ 93 
μαθηταῖς 41 
μαθητευθεὶς 1 
μαθητεύσαντες 1 
μαθητεύσατε 1 
μαθητοῦ 1 
μαθητὰς 35 
μαθητὴν 3 
μαθητὴς 13 
μαθητῇ 3 
μαθητῶν 46 
μαθὼν 2 
μακάριοί 4 
μακάριοι 15 
μακάριον 1 
μακάριος 11 
μακάριός 2 
μακέλλῳ 1 
μακαρία 1 
μακαρίαν 1 
μακαρίζομεν 1 
μακαρίου 1 
μακαριοῦσίν 1 
μακαρισμὸν 1 
μακαρισμὸς 2 
μακαριωτέρα 1 
μακράν 1 
μακροθυμήσας 1 
μακροθυμήσατε 1 
μακροθυμία 2 
μακροθυμίαν 4 
μακροθυμίας 4 
μακροθυμίᾳ 4 
μακροθυμεῖ 3 
μακροθυμεῖτε 1 
μακροθυμῶν 1 
μακροθύμως 1 
μακροχρόνιος 1 
μακρόθεν 14 
μακρὰ 2 
μακρὰν 11 
μαλακίαν 3 
μαλακοὶ 1 
μαλακοῖς 2 
μαλακὰ 1 
μαμωνᾶ 1 
μαμωνᾷ 3 
μανίαν 1 
μανθάνειν 1 
μανθάνοντα 1 
μανθάνουσιν 1 
μανθάνωσιν 1 
μανθανέτω 1 
μανθανέτωσαν 1 
μαντευομένη 1 
μαρανθήσεται 1 
μαργαρίταις 2 
μαργαρίτας 2 
μαργαρίτην 1 
μαργαρίτου 1 
μαργαρίτῃ 1 
μαργαριτῶν 1 
μαργαρῖται 1 
μαρμάρου 1 
μαρτυρήσαντος 1 
μαρτυρήσας 1 
μαρτυρήσει 1 
μαρτυρήσω 1 
μαρτυρήσῃ 3 
μαρτυρία 15 
μαρτυρίαι 1 
μαρτυρίαν 19 
μαρτυρίας 2 
μαρτυρίου 2 
μαρτυρεῖ 7 
μαρτυρεῖν 1 
μαρτυρεῖς 1 
μαρτυρεῖται 1 
μαρτυρεῖτε 3 
μαρτυρηθέντες 1 
μαρτυρουμένη 2 
μαρτυρουμένους 1 
μαρτυρούμενος 2 
μαρτυρούμενός 1 
μαρτυρούντων 1 
μαρτυρούσης 1 
μαρτυροῦμεν 4 
μαρτυροῦν 1 
μαρτυροῦντες 1 
μαρτυροῦντι 1 
μαρτυροῦντος 1 
μαρτυροῦσαι 1 
μαρτυροῦσιν 1 
μαρτυρόμενοι 1 
μαρτυρόμενος 1 
μαρτυρῆσαι 2 
μαρτυρῶ 7 
μαρτυρῶν 4 
μαρτύ 1 
μαρτύρησον 1 
μαρτύριον 16 
μαρτύρομαι 3 
μαρτύρων 9 
μαστίγων 2 
μαστίζειν 1 
μαστιγοῖ 1 
μαστιγώσαντες 1 
μαστιγώσετε 1 
μαστιγώσουσιν 2 
μαστιγῶσαι 1 
μαστοὶ 2 
μαστοῖς 1 
ματέων 1 
ματί 1 
ματαία 1 
ματαίας 1 
ματαίων 1 
ματαιολογίαν 1 
ματαιολόγοι 1 
ματαιότητι 2 
ματαιότητος 1 
μαχαίρης 4 
μαχαίρῃ 5 
μαχαιρῶν 5 
μαχομένοις 1 
με 289 
μείζονα 6 
μείζονας 1 
μείζονες 1 
μείζονος 3 
μείζω 2 
μείζων 26 
μείνατε 5 
μείνητε 2 
μείνωσιν 3 
μείνῃ 6 
μεγάλα 6 
μεγάλαι 1 
μεγάλαις 1 
μεγάλας 2 
μεγάλη 31 
μεγάλην 19 
μεγάλης 16 
μεγάλοι 4 
μεγάλου 7 
μεγάλους 4 
μεγάλων 2 
μεγάλως 1 
μεγάλῃ 34 
μεγάλῳ 5 
μεγαλειότητι 1 
μεγαλειότητος 2 
μεγαλεῖα 1 
μεγαλοπρεποῦς 1 
μεγαλυνθήσεται 1 
μεγαλυνθῆναι 1 
μεγαλυνόντων 1 
μεγαλωσύνη 1 
μεγαλωσύνης 2 
μεγαλύνουσι 1 
μεγιστᾶνες 2 
μεγιστᾶσιν 1 
μεθ 41 
μεθερμηνευόμενον 6 
μεθερμηνευόμενος 1 
μεθερμηνεύεται 1 
μεθιστάνειν 1 
μεθοδίαν 1 
μεθοδίας 1 
μεθυσθῶσιν 1 
μεθυσκόμενοι 1 
μεθυόντων 1 
μεθύει 1 
μεθύουσαν 1 
μεθύουσιν 2 
μεθύσκεσθαι 1 
μεθύσκεσθε 1 
μειζοτέραν 1 
μελέτα 1 
μελέτω 1 
μελλήσετε 1 
μελλήσω 1 
μελλούσης 6 
μελλόντων 8 
μελῶν 2 
μεμέρικεν 1 
μεμέρισται 2 
μεμίανται 1 
μεμίσηκεν 1 
μεμαθηκώς 1 
μεμαρτύρηκα 1 
μεμαρτύρηκας 1 
μεμαρτύρηκε 1 
μεμαρτύρηκεν 4 
μεμαρτύρηται 2 
μεμβράνας 1 
μεμενήκεισαν 1 
μεμεστωμένοι 1 
μεμιαμμένοις 1 
μεμιγμένα 1 
μεμιγμένην 1 
μεμιγμένον 1 
μεμισήκασιν 1 
μεμισὴμένου 1 
μεμνημένος 1 
μεμονωμένη 1 
μεμφόμενος 1 
μεμψίμοιροι 1 
μεμύημαι 1 
μεν 1 
μενέτω 5 
μενεῖ 1 
μενεῖτε 2 
μενοι 1 
μενον 2 
μενος 2 
μενοῦνγε 2 
μενῶ 1 
μερίδα 2 
μερίδος 1 
μερίμναις 1 
μερίμνᾶτε 1 
μερίσασθαι 1 
μεριμνήσει 2 
μεριμνήσητε 4 
μεριμνᾶτε 4 
μεριμνᾷ 4 
μεριμνᾷς 1 
μεριμνῶν 3 
μεριμνῶσι 1 
μερισθεῖσα 2 
μερισθῇ 2 
μερισμοῖς 1 
μερισμοῦ 1 
μεριστὴν 1 
μερὶς 2 
μεσίτης 4 
μεσίτου 1 
μεσίτῃ 1 
μεσημβρίαν 2 
μεσονυκτίου 2 
μεσονύκτιον 2 
μεσουρανήματι 3 
μεσούσης 1 
μεστοί 1 
μεστοὶ 1 
μεστοὺς 2 
μεστόν 1 
μεστὴ 2 
μεστὸν 2 
μεσότοιχον 1 
μετ 132 
μετάγεται 1 
μετάγομεν 1 
μετάθεσιν 1 
μετάθεσις 1 
μετάλημψιν 1 
μετάνοιάν 1 
μετάνοιαν 11 
μετάπεμψαι 2 
μετέβη 1 
μετέθηκεν 1 
μετέπειτα 1 
μετέστησεν 2 
μετέσχεν 1 
μετέσχηκεν 1 
μετέχειν 2 
μετέχομεν 1 
μετέχουσιν 1 
μετέχω 1 
μετέχων 1 
μετήλλαξαν 2 
μετα 1 
μεταβέβηκεν 1 
μεταβήσεται 1 
μεταβαίνετε 1 
μεταβαλόμενοι 1 
μεταβεβήκαμεν 1 
μεταβὰς 3 
μεταβῇ 2 
μεταδιδοὺς 1 
μεταδιδόναι 1 
μεταδοῦναι 1 
μεταδότω 1 
μεταδῶ 1 
μεταθέσεως 1 
μετακάλεσαι 1 
μετακαλέσομαί 1 
μετακινούμενοι 1 
μεταλαβεῖν 3 
μεταλαβὼν 1 
μεταλαμβάνει 1 
μεταλαμβάνειν 1 
μεταμέλομαι 1 
μεταμεληθήσεται 1 
μεταμεληθεὶς 2 
μεταμορφούμεθα 1 
μεταμορφοῦσθε 1 
μετανοήσατε 1 
μετανοήσητε 1 
μετανοήσουσιν 2 
μετανοήσῃ 2 
μετανοήσῃς 1 
μετανοίας 10 
μετανοεῖν 2 
μετανοεῖτε 1 
μετανοησάντων 1 
μετανοοῦντι 2 
μετανοῆσαι 1 
μετανοῆτε 1 
μετανοῶσιν 1 
μετανόησον 5 
μεταξὺ 9 
μεταπέμψασθαί 1 
μεταπέμψηται 1 
μεταπεμπόμενος 1 
μεταπεμφθείς 1 
μεταπεμψάμενος 1 
μεταστήσας 1 
μετασταθῶ 1 
μεταστρέψαι 1 
μεταστραφήσεται 1 
μετασχηματίζεται 1 
μετασχηματίζονται 1 
μετασχηματίσει 1 
μετασχηματιζόμενοι 1 
μετατίθεσθε 1 
μετατιθέντες 1 
μετατιθεμένης 1 
μετατραπήτω 1 
μετεκαλέσατο 2 
μετελάμβανον 1 
μετεμελήθητε 1 
μετεμελόμην 1 
μετεμορφώθη 2 
μετενόησαν 9 
μετεπέμψασθέ 1 
μετεπέμψατο 1 
μετεσχημάτισα 1 
μετετέθη 1 
μετετέθησαν 1 
μετεωρίζεσθε 1 
μετοικεσίαν 1 
μετοικεσίας 3 
μετοικιῶ 1 
μετοχὴ 1 
μετρήσῃ 1 
μετρήσῃς 1 
μετρίως 1 
μετρεῖτε 3 
μετρηθήσεται 2 
μετρητὰς 1 
μετριοπαθεῖν 1 
μετροῦντες 1 
μετόχοις 1 
μετόχους 2 
μετώπου 1 
μετώπων 4 
μετὰ 263 
μετῆρεν 2 
μετῴκισεν 1 
μεῖζον 5 
μεῖζόν 2 
μεῖναι 6 
μηδ 1 
μηδέν 1 
μηδένα 7 
μηδέποτε 1 
μηδέπω 1 
μηδείς 2 
μηδεμίαν 7 
μηδενὶ 19 
μηδενὸς 3 
μηδεὶς 11 
μηδὲ 55 
μηδὲν 29 
μηθὲν 1 
μηκέτι 19 
μηκύνηται 1 
μηλωταῖς 1 
μηνυθείσης 1 
μηνύσαντα 1 
μηνύσῃ 1 
μηνὶ 1 
μηρὸν 1 
μητέρα 24 
μητέρας 2 
μητερα 2 
μητρί 5 
μητρολῴαις 1 
μητρός 1 
μητρὶ 6 
μητρὸς 11 
μιάσματα 1 
μιαίνουσιν 1 
μιανθῶσιν 2 
μιασμοῦ 1 
μικοότερος 1 
μικρούς 1 
μικροὶ 1 
μικροὺς 2 
μικροῦ 3 
μικρόν 4 
μικρότερον 2 
μικρότερος 2 
μικρὰ 2 
μικρὰν 1 
μικρὸν 15 
μικρὸς 1 
μικρῶν 7 
μικρῷ 1 
μιμεῖσθαι 2 
μιμεῖσθε 1 
μιμηταί 2 
μιμηταὶ 4 
μιμνήσκεσθε 1 
μιμνήσκῃ 1 
μιμοῦ 1 
μισήσει 2 
μισήσεις 1 
μισήσουσι 1 
μισήσουσιν 1 
μισήσωσιν 1 
μισεῖ 7 
μισεῖν 1 
μισεῖς 1 
μισθίων 2 
μισθαποδοσίαν 3 
μισθαποδότης 1 
μισθοῦ 4 
μισθωτός 1 
μισθωτὸς 1 
μισθωτῶν 1 
μισθός 2 
μισθώματι 1 
μισθώσασθαι 1 
μισθὸν 18 
μισθὸς 5 
μισούμενοι 4 
μισούντων 1 
μισοῦντες 2 
μισοῦσιν 1 
μισῇ 1 
μισῶ 2 
μισῶν 5 
μιᾶς 8 
μιᾷ 18 
μλλον 1 
μν 1 
μνήμασιν 3 
μνήματι 3 
μνήμην 1 
μνήσθητί 1 
μνήσθητε 2 
μνήσθητι 1 
μνείαν 6 
μνείᾳ 1 
μνημείοις 1 
μνημείου 10 
μνημείων 3 
μνημείῳ 4 
μνημεῖα 4 
μνημεῖον 17 
μνημονεύει 1 
μνημονεύειν 1 
μνημονεύετέ 1 
μνημονεύετε 7 
μνημονεύητε 1 
μνημονεύοντες 2 
μνημονεύωμεν 1 
μνημόνευε 3 
μνημόσυνον 3 
μνησθήσομαι 1 
μνησθῆναι 3 
μνησθῇς 1 
μνησθῶ 1 
μνᾶ 3 
μνᾶν 1 
μνᾶς 5 
μνῆμα 3 
μξίζονα 1 
μξυ 1 
μοί 4 
μογιλάλον 1 
μοι 221 
μοιχαλίδα 1 
μοιχαλίδες 1 
μοιχαλίδι 1 
μοιχαλίδος 1 
μοιχαλὶς 3 
μοιχείᾳ 1 
μοιχευθῆναι 1 
μοιχευομένη 1 
μοιχεύει 2 
μοιχεύειν 1 
μοιχεύεις 2 
μοιχεύοντας 1 
μοιχεύσεις 3 
μοιχεύσῃς 3 
μοιχεῖαι 2 
μοιχοί 1 
μοιχοὶ 1 
μοιχοὺς 1 
μοιχᾶται 4 
μολυσμοῦ 1 
μολύνεται 1 
μομφήν 1 
μοναὶ 1 
μονογενής 1 
μονογενοῦς 2 
μονογενὴς 3 
μονογενῆ 3 
μονόφθαλμον 2 
μονὴν 1 
μορφωθῇ 1 
μορφὴν 1 
μορφῇ 2 
μου 550 
μουσικῶν 1 
μού 8 
μυελῶν 1 
μυκτηρίζεται 1 
μυκᾶται 1 
μυλικὸς 1 
μυρίους 2 
μυρίσαι 1 
μυρίων 1 
μυριάδας 1 
μυριάδες 3 
μυριάδων 3 
μυριάσιν 2 
μυστήρια 4 
μυστήριον 17 
μυστηρίου 4 
μυστηρίων 1 
μυστηρίῳ 2 
μυωπάζων 1 
μωμήσηται 1 
μωμηθῇ 1 
μωρία 3 
μωρίαν 1 
μωρίας 1 
μωρανθῇ 2 
μωραὶ 3 
μωρολογία 1 
μωροὶ 2 
μωρὰ 1 
μωρὰς 2 
μωρὸν 1 
μωρὸς 1 
μωρῷ 1 
μόδιον 3 
μόλις 7 
μόμον 1 
μόνα 1 
μόνας 2 
μόνην 1 
μόνοι 4 
μόνοις 1 
μόνον 72 
μόνος 19 
μόνου 2 
μόνους 3 
μόνῳ 7 
μόρφωσιν 2 
μόσχον 3 
μόσχων 2 
μόσχῳ 1 
μόχθον 1 
μόχθῳ 2 
μύθοις 3 
μύθους 2 
μύλινον 1 
μύλος 2 
μύλου 1 
μύλῳ 1 
μύρα 1 
μύρον 4 
μύρου 6 
μύρῳ 3 
μώλωπι 1 
μἰαν 1 
μὀνος 1 
μὲν 172 
μὴ 901 
μὴν 2 
μᾶλλον 79 
μῆκος 3 
μῆνα 2 
μῆνας 14 
μῶμοι 1 
ν 1 
νάρδου 2 
νέας 2 
νέκρωσιν 2 
νέον 8 
νέος 1 
νέφος 1 
νήθει 1 
νήθουσιν 1 
νήπιοι 3 
νήπιος 5 
νήπιός 1 
νήσου 1 
νήστεις 2 
νήσω 1 
νήσῳ 3 
νήφοντες 1 
νήφωμεν 2 
νήψατε 1 
νίκα 1 
νίκη 1 
νίπτειν 2 
νίπτεις 1 
νίπτονται 1 
νίψαι 3 
νίψασθαι 1 
νίψω 1 
νίψωνται 1 
νίψῃς 1 
ναί 10 
ναοὺς 1 
ναοῖς 1 
ναοῦ 12 
νασίαν 1 
ναυκλήρῳ 1 
ναυτῶν 1 
ναὶ 5 
ναὸν 13 
ναὸς 10 
ναῦν 1 
ναῦται 2 
ναῷ 8 
νεανίαν 2 
νεανίας 1 
νεανίου 1 
νεανίσκοι 4 
νεανίσκον 2 
νεανίσκος 3 
νεκρά 3 
νεκράν 1 
νεκροί 2 
νεκρούς 6 
νεκροὶ 10 
νεκροὺς 13 
νεκροῒ 1 
νεκροῖς 2 
νεκροῦ 1 
νεκρόν 2 
νεκρός 2 
νεκρὸν 1 
νεκρὸς 7 
νεκρῶν 77 
νενίκηκα 1 
νενεκρωμένον 1 
νενεκρωμένου 1 
νενικήκατε 3 
νενομοθέτηται 2 
νεομηνίας 1 
νεφέλαι 1 
νεφέλαις 2 
νεφέλη 5 
νεφέλην 5 
νεφέλης 5 
νεφέλῃ 3 
νεφελῶν 4 
νεφροὺς 1 
νεωκόρον 1 
νεωτέρας 2 
νεωτέρους 2 
νεωτερικὰς 1 
νεότητος 3 
νεότητός 1 
νεόφυτον 1 
νεύει 1 
νεύσαντος 1 
νεώτεροι 2 
νεώτερος 4 
νεῶτέρας 1 
νηπίοις 3 
νηπίου 1 
νηπίων 2 
νηπιάζετε 1 
νησίον 1 
νηστείαις 3 
νηστείαν 1 
νηστειῶν 1 
νηστευόντων 1 
νηστεύειν 2 
νηστεύητε 1 
νηστεύομεν 1 
νηστεύοντες 2 
νηστεύουσιν 4 
νηστεύσαντες 1 
νηστεύσας 1 
νηστεύσουσιν 3 
νηστεύω 1 
νηστεύων 2 
νηστεῦσαι 1 
νηφάλιον 1 
νηφαλίους 2 
νικήσασα 1 
νικήσει 2 
νικήσεις 1 
νικήσῃ 2 
νικᾷ 1 
νικῆσαι 1 
νικῶ 1 
νικῶν 8 
νικῶντας 1 
νικῶντι 2 
νιπτῆρα 1 
νιψάμενος 1 
νοΐ 3 
νοήματα 5 
νοήσωσιν 1 
νοείτω 2 
νοεῖτε 5 
νομένης 2 
νομίζει 1 
νομίζειν 1 
νομίζοντες 1 
νομίζων 1 
νομίμως 2 
νομίσαντες 1 
νομίσητε 2 
νομιζόντων 1 
νομικοὶ 1 
νομικοὺς 1 
νομικοῖς 2 
νομικός 1 
νομικὰς 1 
νομικὸν 1 
νομικὸς 1 
νομικῶν 1 
νομοδιδάσκαλοι 2 
νομοδιδάσκαλος 1 
νομοθέτης 1 
νομοθεσία 1 
νομὴν 2 
νον 1 
νοούμενα 1 
νοοῦμεν 2 
νοοῦντες 1 
νος 2 
νοσσία 1 
νοσσιὰν 1 
νοσσοὺς 1 
νοσφίσασθαι 1 
νοσφιζομένους 1 
νοσῶν 1 
νου 1 
νουθεσία 1 
νουθεσίαν 2 
νουθετεῖν 1 
νουθετεῖτε 2 
νουθετοῦντας 1 
νουθετοῦντες 2 
νουθετῶν 2 
νουνεχῶς 1 
νοός 2 
νοὸς 4 
νοῆσαι 1 
νοῒ 3 
νοῦν 9 
νοῦς 3 
νυκτί 1 
νυκτός 4 
νυκτὶ 12 
νυκτὸς 29 
νυμφίον 2 
νυμφίος 9 
νυμφίου 5 
νυμφὼν 1 
νυμφῶνος 3 
νυνὶ 16 
νυστάζει 1 
νυχθήμερον 1 
νωθροὶ 2 
νόει 1 
νόημα 1 
νόθοι 1 
νόμισμα 1 
νόμον 58 
νόμος 34 
νόμου 66 
νόμους 2 
νόμῳ 33 
νόσοις 3 
νόσον 3 
νόσους 3 
νόσων 2 
νότον 1 
νότου 6 
νύκτα 4 
νύκτας 4 
νύμφη 2 
νύμφην 5 
νύμφης 1 
νύξ 1 
νὖν 1 
νὴ 1 
νὺξ 6 
νῆσον 2 
νῆσος 3 
νῆφε 1 
νῖκος 4 
νῦν 142 
νῶτον 1 
ξέναις 1 
ξένοι 4 
ξένοις 1 
ξένον 2 
ξένος 3 
ξένου 1 
ξένους 1 
ξενίαν 2 
ξενίζεσθε 1 
ξενίζεται 3 
ξενίζοντα 1 
ξενίζονται 1 
ξενίσαντες 1 
ξενισθῶμεν 1 
ξεστῶν 1 
ξηρά 1 
ξηράν 2 
ξηραίνεται 1 
ξηρὰν 2 
ξηρᾶς 1 
ξηρῶν 1 
ξηρῷ 1 
ξου 3 
ξπέρμα 1 
ξυρήσονται 1 
ξυρᾶσθαι 1 
ξύ 1 
ξύλα 1 
ξύλινα 2 
ξύλον 5 
ξύλου 8 
ξύλων 5 
ξύλῳ 1 
ξἰκίᾳ 1 
ξἰσὶν 1 
ουνέδρια 1 
οφθαλμοῖς 1 
οἰ 4 
οἰέσθω 1 
οἰκ 1 
οἰκέται 1 
οἰκέτην 1 
οἰκέτης 1 
οἰκήματι 1 
οἰκία 9 
οἰκίαν 40 
οἰκίας 17 
οἰκίᾳ 25 
οἰκείους 1 
οἰκείων 1 
οἰκετείας 1 
οἰκετῶν 1 
οἰκεῖ 4 
οἰκεῖν 2 
οἰκεῖοι 1 
οἰκητήριον 2 
οἰκιακοὶ 1 
οἰκιακοὺς 1 
οἰκιῶν 1 
οἰκοδεσποτεῖν 1 
οἰκοδεσπότην 1 
οἰκοδεσπότης 5 
οἰκοδεσπότου 2 
οἰκοδεσπότῃ 4 
οἰκοδομάς 1 
οἰκοδομή 1 
οἰκοδομήθη 1 
οἰκοδομήν 1 
οἰκοδομήσαντι 1 
οἰκοδομήσετέ 1 
οἰκοδομήσω 3 
οἰκοδομαί 1 
οἰκοδομεῖ 4 
οἰκοδομεῖν 1 
οἰκοδομεῖσθε 1 
οἰκοδομεῖται 1 
οἰκοδομεῖτε 4 
οἰκοδομηθήσεται 1 
οἰκοδομουμένη 1 
οἰκοδομοῦντες 4 
οἰκοδομοῦντι 1 
οἰκοδομὴ 1 
οἰκοδομὴν 10 
οἰκοδομῆς 2 
οἰκοδομῆσαι 3 
οἰκοδομῆσθαι 1 
οἰκοδομῶ 2 
οἰκοδομῶν 2 
οἰκοδουὰς 1 
οἰκοδόμησεν 1 
οἰκοδόμων 1 
οἰκονομία 1 
οἰκονομίαν 6 
οἰκονομίας 2 
οἰκονομεῖν 1 
οἰκονόμοι 1 
οἰκονόμοις 1 
οἰκονόμον 3 
οἰκονόμος 3 
οἰκονόμους 2 
οἰκουμένη 1 
οἰκουμένην 8 
οἰκουμένης 4 
οἰκουμένῃ 2 
οἰκουργούς 1 
οἰκοῦσα 1 
οἰκτίρμονες 1 
οἰκτίρμων 2 
οἰκτείρω 1 
οἰκτειρήσω 1 
οἰκτιρμοί 1 
οἰκτιρμοῦ 1 
οἰκτιρμῶν 3 
οἰκῶν 1 
οἰνοπότης 2 
οἰνοφλυγίαις 1 
οἰόμενοι 1 
οἱ 1058 
οἳ 32 
οἴδαμεν 40 
οἴδασι 1 
οἴδασιν 6 
οἴδατε 59 
οἴκοις 1 
οἴκου 12 
οἴκους 4 
οἴκων 1 
οἴκῳ 19 
οἴνου 7 
οἴνῳ 4 
οἴσει 1 
οἴσουσιν 1 
οἵ 7 
οἵα 2 
οἵους 2 
οἵτινές 3 
οἵτινες 57 
οἶ 1 
οἶδά 2 
οἶδα 45 
οἶδας 15 
οἶδεν 22 
οἶκον 47 
οἶκοξ 1 
οἶκος 11 
οἶκόν 10 
οἶκός 6 
οἶμαι 1 
οἶνον 17 
οἶνος 4 
οἷ 1 
οἷά 1 
οἷα 1 
οἷκόν 1 
οἷοί 1 
οἷοι 1 
οἷον 3 
οἷος 3 
οἷς 46 
οὐ 630 
οὐαί 8 
οὐαὶ 20 
οὐδ 9 
οὐδέν 25 
οὐδένα 16 
οὐδέποτε 11 
οὐδέπω 3 
οὐδαμῶς 1 
οὐδείς 3 
οὐδεμία 3 
οὐδεμίαν 8 
οὐδενός 2 
οὐδενὶ 9 
οὐδενὸς 6 
οὐδεὶς 85 
οὐδὲ 125 
οὐδὲν 55 
οὐθέν 2 
οὐθενός 1 
οὐθὲν 3 
οὐκ 760 
οὐκέτι 46 
οὐράνιος 7 
οὐρανέ 1 
οὐρανίου 1 
οὐρανίῳ 1 
οὐρανοί 2 
οὐρανον 1 
οὐρανούς 2 
οὐρανοὶ 5 
οὐρανοὺς 3 
οὐρανοῖς 36 
οὐρανοῦ 92 
οὐρανόθεν 2 
οὐρανόν 13 
οὐρανός 4 
οὐρανὸν 29 
οὐρανὸς 8 
οὐρανῶν 42 
οὐρανῷ 35 
οὐραὶ 1 
οὐραῖς 2 
οὐρὰ 1 
οὐρὰς 1 
οὐσίαν 1 
οὐσίας 1 
οὐσῶν 1 
οὐχ 98 
οὐχί 4 
οὐχὶ 40 
οὒ 1 
οὓς 51 
οὔ 8 
οὔπω 27 
οὔσης 5 
οὔσῃ 4 
οὔτε 83 
οὕτω 10 
οὕτως 180 
οὖν 488 
οὖς 13 
οὖσα 6 
οὖσαι 1 
οὖσαν 6 
οὖσι 2 
οὖσιν 7 
οὗ 139 
οὗτοί 12 
οὗτοι 50 
οὗτος 113 
οὗτός 43 
οὶκίαν 1 
οῖ 1 
οῦμεν 1 
οῦν 6 
πάθει 1 
πάθη 1 
πάθημα 1 
πάθος 1 
πάθῃ 1 
πάλαι 5 
πάλη 1 
πάλιν 132 
πάν 1 
πάντα 258 
πάντας 89 
πάντες 172 
πάντοθεν 3 
πάντοτέ 2 
πάντοτε 39 
πάντων 131 
πάντως 6 
πάντῃ 1 
πάρει 1 
πάρεισιν 1 
πάρεσιν 1 
πάρεσμεν 1 
πάρεσται 1 
πάρεστε 1 
πάρεστιν 3 
πάρεχε 2 
πάροικοι 1 
πάροικον 1 
πάροικος 1 
πάροινον 2 
πάσαις 7 
πάσας 9 
πάσης 42 
πάσχα 27 
πάσχει 1 
πάσχειν 4 
πάσχετε 1 
πάσχοιτε 1 
πάσχομεν 1 
πάσχοντες 2 
πάσχω 1 
πάσχων 2 
πάσῃ 44 
πάτερ 8 
πέδαις 2 
πέδας 1 
πέλαγος 1 
πέμπει 1 
πέμπειν 1 
πέμποντα 1 
πέμπτην 1 
πέμπτος 3 
πέμπω 1 
πέμψαι 8 
πέμψαντά 6 
πέμψαντί 1 
πέμψαντα 1 
πέμψαντες 1 
πέμψαντος 2 
πέμψαντός 7 
πέμψας 15 
πέμψασιν 1 
πέμψει 1 
πέμψον 4 
πέμψουσιν 1 
πέμψω 6 
πέμψῃς 1 
πένησιν 1 
πένθος 5 
πέντε 37 
πέπαυται 1 
πέπεισμαι 4 
πέποιθάς 1 
πέποιθα 2 
πέποιθεν 2 
πέπονθεν 1 
πέπρακεν 1 
πέπραχά 1 
πέπτωκαν 1 
πέπτωκες 1 
πέραν 23 
πέρας 1 
πέρατα 1 
πέριξ 1 
πέρυσι 2 
πέσητε 1 
πέσωσιν 1 
πέσῃ 5 
πέτηται 1 
πέτρα 2 
πέτραι 1 
πέτραις 1 
πέτραν 5 
πέτρας 4 
πέτρᾳ 2 
πήγανον 1 
πήραν 5 
πήρας 1 
πίε 1 
πίεσαι 1 
πίεσθε 2 
πίεται 1 
πίητε 2 
πίμπρασθαι 1 
πίνακι 4 
πίνακος 1 
πίνει 1 
πίνειν 4 
πίνετε 2 
πίνητε 3 
πίνοντες 2 
πίνουσιν 1 
πίνω 4 
πίνων 8 
πίνῃ 2 
πίπτει 5 
πίπτοντες 1 
πίστει 40 
πίστευε 1 
πίστευσον 1 
πίστεως 93 
πίστεώς 1 
πίστιν 55 
πίστις 36 
πίω 6 
πίωμεν 2 
πίωσιν 1 
πίῃ 2 
πα 2 
παίδων 1 
παίζειν 1 
παίσας 2 
παίσῃ 1 
πααδώσουσιν 1 
παγίδα 3 
παγίδος 1 
παγίς 1 
παγιδεύσωσιν 1 
παθήμασιν 4 
παθήματα 4 
παθεῖν 12 
παθημάτων 7 
παθητὸς 1 
παθοῦσα 1 
παθόντας 1 
παθόντος 1 
παθὼν 1 
παιδάριον 1 
παιδία 11 
παιδίοις 2 
παιδίον 27 
παιδίου 6 
παιδίσκας 1 
παιδίσκη 5 
παιδίσκην 2 
παιδίσκης 4 
παιδίων 4 
παιδαγωγοὺς 1 
παιδαγωγόν 1 
παιδαγωγὸς 1 
παιδεία 1 
παιδείαν 2 
παιδείας 2 
παιδείᾳ 1 
παιδευθῶσι 1 
παιδευτὰς 1 
παιδευτὴν 1 
παιδευόμεθα 1 
παιδευόμενοι 1 
παιδεύει 2 
παιδεύοντα 1 
παιδεύουσα 1 
παιδεύσας 2 
παιδεύω 1 
παιδισκῶν 1 
παιδιόθεν 1 
παιδός 2 
παιδὸς 3 
παισὶν 1 
παλαιά 2 
παλαιούμενα 1 
παλαιούμενον 1 
παλαιούς 3 
παλαιοῦ 1 
παλαιωθήσονται 1 
παλαιόν 2 
παλαιότητι 1 
παλαιὰν 2 
παλαιὸν 3 
παλαιὸς 2 
παλαιᾶς 1 
παλαιᾷ 1 
παλαιῷ 2 
παλινγενεσίας 1 
παλινγενεσίᾳ 1 
πανδοχεῖ 1 
πανδοχεῖον 1 
πανηγύρει 1 
πανοικεὶ 1 
πανοπλίαν 3 
πανουργίαν 1 
πανουργίᾳ 4 
πανοῦργος 1 
πανπληθεὶ 1 
παντί 1 
πανταχοῦ 7 
πανταχῇ 1 
παντελές 1 
παντελὲς 1 
παντες 1 
παντοκράτορος 2 
παντοκράτωρ 7 
παντός 3 
παντὶ 58 
παντὸς 29 
παρ 60 
παρά 4 
παράβασις 2 
παράγγελλε 2 
παράγει 2 
παράγεται 2 
παράγοντά 1 
παράγοντι 1 
παράγων 4 
παράδεισον 1 
παράδοξα 1 
παράδοσιν 8 
παράθου 1 
παράκειταί 1 
παράκειται 1 
παράκλησιν 7 
παράκλησις 3 
παράκλητον 2 
παράκλητος 3 
παράλαβε 3 
παράπτωμα 3 
παρέβη 1 
παρέδοσαν 1 
παρέδωκάν 1 
παρέδωκα 4 
παρέδωκαν 5 
παρέδωκας 2 
παρέδωκεν 17 
παρέθεντο 2 
παρέθηκαν 1 
παρέθηκεν 3 
παρέκυψεν 1 
παρέλαβε 2 
παρέλαβεν 2 
παρέλαβες 1 
παρέλαβον 5 
παρέλθωσιν 1 
παρέλθῃ 6 
παρένεγκε 2 
παρέξῃ 1 
παρέρχεσθε 1 
παρέρχεται 1 
παρέστη 2 
παρέστηκεν 2 
παρέστησαν 3 
παρέστησεν 2 
παρέσχον 1 
παρέτεινέν 1 
παρέχειν 1 
παρέχεσθε 1 
παρέχετε 2 
παρέχοντι 1 
παρέχουσι 1 
παρήγγειλαν 2 
παρήγγειλεν 6 
παρήγγελλεν 1 
παρα 4 
παραβάσει 1 
παραβάσεων 2 
παραβάσεως 2 
παραβάται 1 
παραβάτην 2 
παραβάτης 2 
παραβαίνετε 1 
παραβαίνουσιν 1 
παραβαλὴν 1 
παραβολάς 1 
παραβολή 2 
παραβολήν 6 
παραβολαῖς 12 
παραβολευσάμενος 1 
παραβολὰς 3 
παραβολὴ 1 
παραβολὴν 19 
παραβολῆς 3 
παραβολῇ 2 
παραγένωμαι 1 
παραγένωνται 1 
παραγίνεται 3 
παραγγέλλει 1 
παραγγέλλειν 1 
παραγγέλλομεν 2 
παραγγέλλω 2 
παραγγέλλων 1 
παραγγείλαντες 1 
παραγγείλας 4 
παραγγείλῃς 1 
παραγγελίαν 2 
παραγγελίας 2 
παραγενομένου 1 
παραγενομένους 1 
παραγενόμενοι 5 
παραγενόμενον 1 
παραγενόμενος 7 
παραγενόμενός 1 
παραδέδοται 1 
παραδέξονταί 1 
παραδέχεσθαι 1 
παραδέχεται 1 
παραδέχονται 1 
παραδέχου 1 
παραδίδοσθαι 2 
παραδίδοται 7 
παραδίδως 1 
παραδείσῳ 2 
παραδεδομένοι 1 
παραδεδωκόσι 1 
παραδεδώκεισαν 1 
παραδειγματίζοντας 1 
παραδιδούς 3 
παραδιδοὺς 6 
παραδιδόμεθα 1 
παραδιδόναι 2 
παραδιδόντα 1 
παραδιδόντες 2 
παραδιδόντος 1 
παραδιδῷ 1 
παραδοθήσεσθε 1 
παραδοθήσεται 3 
παραδοθείσης 1 
παραδοθείσῃ 1 
παραδοθεὶς 1 
παραδοθῆναι 2 
παραδοθῶ 1 
παραδούς 1 
παραδοὺς 4 
παραδοῖ 4 
παραδοῦναι 3 
παραδόντος 1 
παραδόσεις 2 
παραδόσεων 1 
παραδώσει 7 
παραδώσουσιν 6 
παραδώσω 1 
παραδώσων 1 
παραδῶ 1 
παραδῶσιν 1 
παραδῷ 3 
παραζηλοῦμεν 1 
παραζηλώσω 2 
παραζηλῶσαι 1 
παραθήκην 3 
παραθήσω 1 
παραθαλασσίαν 1 
παραθεῖναι 1 
παραινῶ 1 
παραιτήσησθε 1 
παραιτεῖσθαι 1 
παραιτησάμενοι 1 
παραιτοῦ 4 
παραιτοῦμαι 1 
παρακάλει 4 
παρακάλεσον 1 
παρακαθεσθεῖσα 1 
παρακαλέσαι 6 
παρακαλέσας 2 
παρακαλέσῃ 2 
παρακαλεῖ 1 
παρακαλεῖν 3 
παρακαλεῖσθε 1 
παρακαλεῖται 1 
παρακαλεῖτε 3 
παρακαλούμεθα 2 
παρακαλοῦ 1 
παρακαλοῦμεν 3 
παρακαλοῦντες 4 
παρακαλοῦντος 1 
παρακαλοῦσιν 2 
παρακαλῶ 12 
παρακαλῶν 9 
παρακαλῶνται 1 
παρακεκαλυμμένον 1 
παρακεκλήμεθα 1 
παρακεχειμακότι 1 
παρακλήσει 7 
παρακλήσεως 10 
παρακληθήσονται 1 
παρακληθῆναι 1 
παρακληθῶσιν 1 
παρακοήν 1 
παρακούσας 1 
παρακούσῃ 2 
παρακοὴ 1 
παρακοῆς 1 
παρακύψαι 1 
παρακύψας 3 
παραλήμψομαι 1 
παραλίου 1 
παραλαβεῖν 1 
παραλαβόντα 1 
παραλαβόντες 2 
παραλαβὼν 9 
παραλαμβάνει 8 
παραλαμβάνεται 2 
παραλαμβάνοντες 1 
παραλαμβάνουσιν 1 
παραλεγόμενοι 1 
παραλελυ 1 
παραλελυμένοι 1 
παραλελυμένος 2 
παραλελυμένῳ 1 
παραλημφθήσεται 2 
παραλλαγὴ 1 
παραλογίζηται 1 
παραλογιζόμενοι 1 
παραλυτικούς 1 
παραλυτικός 1 
παραλυτικὸν 2 
παραλυτικὸς 1 
παραλυτικῷ 5 
παραμένειν 1 
παραμείνας 1 
παραμενῶ 1 
παραμυθήσωνται 1 
παραμυθίαν 1 
παραμυθεῖσθε 1 
παραμυθούμενοι 2 
παραμύθιον 1 
παρανομίας 1 
παρανομῶν 1 
παραπαθημάτων 1 
παραπεσόντας 1 
παραπικρασμῷ 1 
παραπλήσιον 1 
παραπλεῦσαι 1 
παραπλησίως 1 
παραπορευόμενοι 3 
παραπτωμάτων 2 
παραπτώμασιν 3 
παραπτώματα 7 
παραπτώματι 4 
παραπτώματος 1 
παραρυῶμεν 1 
παρασήμῳ 1 
παρασκευάσεται 1 
παρασκευή 1 
παρασκευήν 1 
παρασκευαζόντων 1 
παρασκευὴ 1 
παρασκευὴν 1 
παρασκευῆς 1 
παραστήσατε 2 
παραστήσει 3 
παραστήσωμεν 1 
παραστήσῃ 1 
παραστησόμεθα 1 
παραστῆναι 1 
παραστῆσαι 7 
παραστῆτε 1 
παρασχὼν 1 
παρατίθεμαί 1 
παρατίθεμαι 2 
παρατηρήσαντες 1 
παρατηρήσεως 1 
παρατηρεῖσθε 1 
παρατηρούμενοι 1 
παρατιθέμενα 1 
παρατιθέμενον 1 
παρατιθέμενος 1 
παρατιθέναι 1 
παρατιθέσθωσαν 1 
παρατιθῶσιν 2 
παρατυγχάνοντας 1 
παραυτίκα 1 
παραφέρεσθε 1 
παραφερόμεναι 1 
παραφρονίαν 1 
παραφρονῶν 1 
παραχειμάσαι 2 
παραχειμάσω 1 
παραχειμασίαν 1 
παραχρῆμα 18 
παρδάλει 1 
παρείχετο 1 
παρεβάλομεν 1 
παρεβιάσαντο 1 
παρεβιάσατο 1 
παρεγένετο 4 
παρεγένοντο 4 
παρεγίνοντο 1 
παρεγενόμην 2 
παρεδέχθησαν 1 
παρεδίδετο 1 
παρεδίδοσαν 1 
παρεδίδου 2 
παρεδίδουν 1 
παρεδρεύοντες 1 
παρεδόθη 4 
παρεδόθην 1 
παρεδόθητε 1 
παρεδώκαμεν 1 
παρεδώκατε 2 
παρεθεωροῦντο 1 
παρειμένας 1 
παρεισάκτους 1 
παρεισάξουσιν 1 
παρεισεδύησαν 1 
παρεισενέγκαντες 1 
παρεισῆλθεν 1 
παρεισῆλθον 1 
παρεκάλει 8 
παρεκάλεσά 1 
παρεκάλεσάς 1 
παρεκάλεσέν 1 
παρεκάλεσα 4 
παρεκάλεσαν 6 
παρεκάλεσεν 2 
παρεκάλουν 8 
παρεκαλοῦμεν 1 
παρεκλήθη 1 
παρεκλήθημεν 2 
παρεκλήθησαν 1 
παρεκτὸς 3 
παρελάβετε 6 
παρελέγοντο 1 
παρελεύσεται 2 
παρελεύσονται 5 
παρεληλυθέναι 1 
παρεληλυθὼς 1 
παρελθάτω 1 
παρελθεῖν 4 
παρελθόντες 1 
παρελθὼν 2 
παρεμβαλοῦσιν 1 
παρεμβολήν 4 
παρεμβολὰς 1 
παρεμβολὴν 3 
παρεμβολῆς 2 
παρενοχλεῖν 1 
παρεπίδημοί 1 
παρεπίκραναν 1 
παρεπιδήμοις 1 
παρεπιδήμους 1 
παρεσκευασμένοι 1 
παρεσκεύασται 1 
παρεστήσατε 1 
παρεστηκότων 2 
παρεστηκὼς 3 
παρεστῶσιν 3 
παρεστῶτα 1 
παρεστῶτες 2 
παρετήρουν 1 
παρετηροῦντο 2 
παρεχέτω 1 
παρεχόμενος 1 
παρεῖναί 1 
παρεῖναι 3 
παρεῖχαν 1 
παρεῖχεν 1 
παρηγγέλλομεν 1 
παρηγγείλαμεν 2 
παρηγγελμένα 1 
παρηγορία 1 
παρηκολοίθησάς 1 
παρηκολουθηκότι 1 
παρηκολούθηκας 1 
παρθένοι 4 
παρθένοις 1 
παρθένον 5 
παρθένος 3 
παρθένου 1 
παρθένων 1 
παρθενίας 1 
παριστάνετε 2 
παριστήκεισαν 1 
παροίκους 1 
παροικίας 1 
παροικίᾳ 1 
παροικεῖς 1 
παροιμίαις 2 
παροιμίαν 2 
παροιμίας 1 
παρομοιάζετε 1 
παροξυσμὸν 1 
παροξυσμὸς 1 
παροξύνεται 1 
παροργίζετε 1 
παροργισμῷ 1 
παροργιῶ 1 
παρουσία 6 
παρουσίαν 3 
παρουσίας 6 
παρουσίᾳ 9 
παροψίδος 2 
παρούσῃ 1 
παροῦσιν 1 
παρρησία 2 
παρρησίαν 10 
παρρησίας 5 
παρρησίᾳ 14 
παρρησιάζεσθαι 1 
παρρησιάσωμαι 1 
παρρησιαζόμενοι 1 
παρρησιαζόμενος 2 
παρρησιασάμενοί 1 
παρωξύνετο 1 
παρόδῳ 1 
παρόμοια 1 
παρόντες 1 
παρόντος 1 
παρώτρυναν 1 
παρὰ 125 
παρὸν 1 
παρὼν 6 
παρῃτήσαντο 1 
παρῃτημένον 2 
παρῃτοῦντο 1 
παρῄνει 1 
παρῆλθεν 2 
παρῆλθον 1 
παρῆσαν 1 
παρῳχημέναις 1 
παρῴκησεν 1 
πασχέτω 1 
πασῶν 5 
πατάξαι 1 
πατάξας 3 
πατάξομεν 1 
πατάξῃ 1 
πατέρα 89 
πατέρας 12 
πατέρες 24 
πατέρων 14 
πατήρ 34 
πατήρμου 1 
πατήσουσιν 1 
πατεῖ 1 
πατεῖν 1 
πατουμένη 1 
πατράσιν 3 
πατρί 9 
πατρίδα 3 
πατρίδι 5 
πατριάρχαι 1 
πατριάρχας 1 
πατριάρχης 1 
πατριάρχου 1 
πατριαὶ 1 
πατρικῶν 1 
πατριὰ 1 
πατριᾶς 1 
πατρολῴαις 1 
πατροπαραδότου 1 
πατρός 44 
πατρὶ 23 
πατρὸς 57 
πατρῴοις 1 
πατρῴου 1 
πατρῴῳ 1 
πατὴρ 75 
πατῆρ 1 
παυσάτω 1 
παυόμεθα 1 
παύεται 1 
παύομαι 1 
παύσασθαι 1 
παύσονται 1 
παύσῃ 1 
παῖδά 1 
παῖδα 4 
παῖδας 3 
παῖς 9 
πείθεις 1 
πείθεσθαι 2 
πείθομαι 1 
πείθομεν 1 
πείθω 1 
πείθων 2 
πείσαντες 2 
πείσας 1 
πείσομεν 2 
πεδινοῦ 1 
πεζεύειν 1 
πεζῇ 2 
πειθαρχήσαντάς 1 
πειθαρχεῖν 1 
πειθαρχοῦσιν 1 
πειθομένοις 1 
πειθομένου 1 
πειθόμεθα 1 
πεινάσετε 1 
πεινάσουσιν 1 
πεινάσῃ 1 
πεινᾷ 3 
πεινᾷν 1 
πεινῶμεν 1 
πεινῶντα 2 
πεινῶντας 1 
πεινῶντες 2 
πειράζει 1 
πειράζεται 1 
πειράζετε 4 
πειράζομαι 1 
πειράζοντες 6 
πειράζων 4 
πειράζῃ 1 
πειράσαι 2 
πειραζομένοις 1 
πειραζόμενος 4 
πειρασθείς 1 
πειρασθῆναι 2 
πειρασθῆτε 1 
πειρασθῇς 1 
πειρασμοῖς 3 
πειρασμοῦ 4 
πειρασμόν 7 
πειρασμὸν 4 
πειρασμὸς 1 
πειρασμῶν 1 
πειρασμῷ 1 
πεισθήσονται 1 
πεισθῇς 1 
πεισμονὴ 1 
πελάγει 1 
πεμπομένοις 1 
πεμφθέντες 1 
πενθήσατε 1 
πενθήσετε 1 
πενθήσω 1 
πενθεράν 1 
πενθερὰ 3 
πενθερὰν 1 
πενθερὸς 1 
πενθερᾶς 1 
πενθεῖν 1 
πενθοῦντες 3 
πενθοῦσι 1 
πενθοῦσιν 1 
πενιχρὰν 1 
πεντάκις 1 
πεντήκοντα 6 
πεντακισχίλιοι 4 
πεντακισχιλίους 1 
πεντακισχιλίων 1 
πεντακοσίοις 1 
πεντακόσια 1 
πεντεκαιδεκάτῳ 1 
πεντηκοστῆς 3 
πεπίστευκα 2 
πεπίστευκας 1 
πεπίστευκεν 2 
πεπίστευμαι 2 
πεπαιδευμένος 1 
πεπαλαίωκεν 1 
πεπειρασμένον 1 
πεπεισμένος 1 
πεπελεκισμένων 1 
πεπιεσμένον 1 
πεπιστευκόσιν 1 
πεπιστευκότας 1 
πεπιστευκότες 2 
πεπιστευκότων 3 
πεπιστευκὼς 1 
πεπιστεύκαμεν 2 
πεπιστεύκατε 1 
πεπιστεύκεισαν 1 
πεπλάνησθε 1 
πεπλάτυνται 1 
πεπλήρωκεν 2 
πεπλήρωμαι 2 
πεπλήρωται 4 
πεπλανημένοις 1 
πεπληροφορημένοι 1 
πεπληροφορημένων 1 
πεπληρωκέναι 1 
πεπληρωμένα 1 
πεπληρωμένη 3 
πεπληρωμένην 1 
πεπληρωμένοι 3 
πεπληρωμένους 1 
πεπληρώκατε 1 
πεπλούτηκα 1 
πεποίηκα 2 
πεποίηκεν 5 
πεποίθαμεν 1 
πεποίθησιν 1 
πεποιήκαμεν 1 
πεποιήκατε 1 
πεποιήκεισαν 1 
πεποιηκέναι 1 
πεποιηκόσιν 1 
πεποιηκότες 1 
πεποιηκότος 1 
πεποιηκώς 2 
πεποιημένων 1 
πεποιθέναι 1 
πεποιθήσει 4 
πεποιθότας 2 
πεποιθότες 2 
πεποιθὼς 4 
πεπολίτευμαι 1 
πεπορευμένους 1 
πεπραγμένον 2 
πεπραμένος 1 
πεπραχέναι 1 
πεπτω 1 
πεπτωκότα 1 
πεπυρωμένα 1 
πεπυρωμένης 1 
πεπυρωμένον 1 
πεπωρωμένη 1 
πεπωρωμένην 1 
πεπόνθασιν 1 
πεπότικεν 1 
περάτων 2 
περί 1 
περίεργα 1 
περίεργοι 1 
περίκειμαι 1 
περίκειται 3 
περίλυπος 2 
περίοικοι 1 
περίσσευμα 2 
περίχωρον 4 
περίχωρος 1 
περίψημα 1 
περαιτέρω 1 
περιάγειν 1 
περιάγετε 1 
περιάγων 1 
περιέβαλον 1 
περιέδραμον 1 
περιέθηκαν 1 
περιέθηκεν 2 
περιέκρυβεν 1 
περιέλαμψεν 1 
περιέπειραν 1 
περιέπεσεν 1 
περιέστησαν 1 
περιέσχεν 1 
περιέτεμεν 2 
περιέχει 1 
περιήστραψεν 1 
περιίστασο 2 
περιαιρεῖται 1 
περιαστράψαι 1 
περιαψάντων 1 
περιβάληται 1 
περιβάλῃ 1 
περιβαλεῖται 1 
περιβαλώμεθα 1 
περιβαλὼν 1 
περιβεβλημένη 3 
περιβεβλημένοι 1 
περιβεβλημένον 2 
περιβεβλημένος 2 
περιβεβλημένους 3 
περιβλεψάμενοι 1 
περιβλεψάμενος 5 
περιβολαίου 1 
περιβόλαιον 1 
περιεβάλετέ 2 
περιεβάλετο 2 
περιεβάλομεν 1 
περιεβλέπετο 1 
περιεδέδετο 1 
περιεζωσμέναι 1 
περιεζωσμένοι 1 
περιεζωσμένον 1 
περιελεῖν 1 
περιελόντες 2 
περιεπάτει 7 
περιεπάτεις 1 
περιεπάτησεν 3 
περιεπατήσαμεν 1 
περιεπατήσατέ 1 
περιεπατήσατε 1 
περιεπατουν 1 
περιεποιήσατο 1 
περιεργαζομένους 1 
περιερχομένων 1 
περιερχόμεναι 1 
περιεσπᾶτο 1 
περιεστῶτα 1 
περιετμήθητε 1 
περιζωσάμενοι 1 
περιζωσάμενος 1 
περιζώσεται 1 
περιθέντες 1 
περιθέσεως 1 
περιθεὶς 2 
περικαθάρματα 1 
περικαλύπτειν 1 
περικαλύψαντες 1 
περικε 1 
περικείμενον 1 
περικεκαλυμμένην 1 
περικεφαλαίαν 1 
περικρατεῖς 1 
περικυκλώσουσίν 1 
περιλάμψαν 1 
περιλειπόμενοι 2 
περιμένειν 1 
περιοικοῦντας 1 
περιοχὴ 1 
περιούσιον 1 
περιπάτει 7 
περιπέσητε 1 
περιπατήσουσιν 2 
περιπατήσωμεν 3 
περιπατήσῃ 1 
περιπατείτω 1 
περιπατεῖ 3 
περιπατεῖν 10 
περιπατεῖς 2 
περιπατεῖτε 9 
περιπατοῦμεν 1 
περιπατοῦντα 5 
περιπατοῦντας 6 
περιπατοῦντες 5 
περιπατοῦντι 1 
περιπατοῦντος 2 
περιπατοῦσιν 6 
περιπατῆσαι 2 
περιπατῆτε 2 
περιπατῇ 3 
περιπατῶμεν 3 
περιπατῶν 5 
περιπεσόντες 1 
περιποίησιν 4 
περιποιήσασθαι 1 
περιποιήσεως 1 
περιποιοῦνται 1 
περιρήξαντες 1 
περισσεία 1 
περισσείαν 3 
περισσευθήσεται 2 
περισσεύει 3 
περισσεύειν 5 
περισσεύετε 1 
περισσεύητε 4 
περισσεύματα 1 
περισσεύματος 2 
περισσεύομεν 1 
περισσεύονται 1 
περισσεύοντες 2 
περισσεύοντος 2 
περισσεύουσα 1 
περισσεύσαι 1 
περισσεύσαντα 1 
περισσεύσῃ 2 
περισσεύω 1 
περισσεύῃ 2 
περισσεῦον 2 
περισσεῦσαι 1 
περισσεῦσαν 1 
περισσοτέραν 3 
περισσοτέρως 12 
περισσοτέρᾳ 1 
περισσόν 1 
περισσότερον 9 
περισσότερόν 3 
περισσὸν 4 
περισσῶς 4 
περιστεράς 1 
περιστεραί 1 
περιστερὰν 4 
περιστερὰς 3 
περιστερῶν 1 
περιτέμνειν 2 
περιτέμνεσθαι 2 
περιτέμνετε 1 
περιτέμνησθε 1 
περιτίθεμεν 1 
περιτεμεῖν 2 
περιτεμνέσθω 1 
περιτεμνομένῳ 1 
περιτεμνόμενοι 1 
περιτετμημένος 1 
περιτιθέασιν 1 
περιτμηθῆναι 1 
περιτμηθῆτε 1 
περιτομή 5 
περιτομήν 2 
περιτομὴ 4 
περιτομὴν 5 
περιτομῆς 15 
περιτομῇ 5 
περιτρέπει 1 
περιφέρειν 1 
περιφέροντες 1 
περιφερόμενοι 1 
περιφρονείτω 1 
περιχώρον 1 
περιχώρου 2 
περιχώρῳ 1 
περιῃρεῖτο 1 
περιῆγεν 3 
περιῆλθον 1 
περπερεύεται 1 
περὶ 314 
πεσεῖν 1 
πεσεῖται 2 
πεσοῦνται 4 
πεσόν 1 
πεσόντα 1 
πεσόντας 1 
πεσόντες 1 
πεσὼν 13 
πετεινὰ 11 
πετεινῶν 3 
πετο 1 
πετομένοις 1 
πετομένου 1 
πετομένῳ 1 
πετρώδη 3 
πετρῶδες 1 
πετόμενον 1 
πευσεν 1 
πεφίμωσο 1 
πεφανέρωται 2 
πεφανερώμεθα 1 
πεφανερῶσθαι 2 
πεφιλήκατε 1 
πεφορτισμένοι 1 
πεφυσιωμένοι 1 
πεφυσιωμένων 1 
πεφυτευμένην 1 
πεφωτισμένους 1 
πεῖν 9 
πεῖραν 2 
πηγαὶ 1 
πηγὰς 4 
πηγὴ 4 
πηγῆς 1 
πηγῇ 1 
πηδαλίου 1 
πηδαλίων 1 
πηλίκοις 1 
πηλίκος 1 
πηλοῦ 1 
πηλὸν 4 
πησαν 1 
πηχῶν 2 
πι 1 
πιάσαι 4 
πιάσας 2 
πιάσωσιν 2 
πιεῖν 4 
πιητε 1 
πιθανολογίᾳ 1 
πιθοῖς 1 
πικρία 1 
πικρίας 3 
πικραίνεσθε 1 
πικρανεῖ 1 
πικρασμῷ 1 
πικρόν 1 
πικρὸν 1 
πικρῶς 2 
πινέτω 2 
πινακίδιον 1 
πιοῦσα 1 
πιπρασκομένων 1 
πιπτόντων 2 
πιστά 2 
πιστέ 2 
πιστευθῆναι 1 
πιστευσάντων 1 
πιστευόντων 4 
πιστεύ 1 
πιστεύει 3 
πιστεύειν 5 
πιστεύεις 7 
πιστεύετέ 4 
πιστεύεται 1 
πιστεύετε 16 
πιστεύητε 4 
πιστεύομεν 6 
πιστεύοντα 1 
πιστεύοντας 4 
πιστεύοντες 6 
πιστεύοντι 4 
πιστεύουσιν 14 
πιστεύσαντας 1 
πιστεύσαντες 8 
πιστεύσας 2 
πιστεύσασα 1 
πιστεύσασιν 3 
πιστεύσει 1 
πιστεύσετε 2 
πιστεύσητε 7 
πιστεύσομεν 1 
πιστεύσουσιν 1 
πιστεύσω 2 
πιστεύσωμέν 1 
πιστεύσωμεν 2 
πιστεύσωσιν 4 
πιστεύσῃς 2 
πιστεύω 2 
πιστεύων 24 
πιστεύῃ 2 
πιστεῦσαι 6 
πιστικῆς 2 
πιστοί 2 
πιστοὶ 5 
πιστοὺς 2 
πιστοῖς 4 
πιστοῦ 2 
πιστόν 1 
πιστός 8 
πιστὰς 1 
πιστὴ 1 
πιστὴν 1 
πιστὸν 4 
πιστὸς 23 
πιστῆς 1 
πιστῶν 2 
πιστῷ 4 
πιότητος 1 
πιὼν 1 
πλάκες 1 
πλάνη 1 
πλάνης 6 
πλάνοι 2 
πλάνοις 1 
πλάνος 2 
πλάνῃ 3 
πλάσαντι 1 
πλάσμα 1 
πλάτος 4 
πλέγμασιν 1 
πλέξαντες 3 
πλέον 4 
πλέοντας 1 
πλέων 1 
πλήθει 1 
πλήθη 1 
πλήθους 4 
πλήκτην 2 
πλήρεις 5 
πλήρη 3 
πλήρης 8 
πλήρωμα 11 
πλήσας 1 
πλανάτω 1 
πλανήσουσιν 3 
πλανήσῃ 3 
πλανηθῆτε 1 
πλανηθῇ 2 
πλανωμένοις 1 
πλανώμενοι 4 
πλανώμενον 1 
πλανώντων 1 
πλανᾶσθαι 1 
πλανᾶσθε 6 
πλανᾷ 3 
πλανῆσαι 1 
πλανῆται 1 
πλανῶμεν 1 
πλανῶν 2 
πλανῶνται 1 
πλανῶντες 1 
πλαξὶν 2 
πλαστοῖς 1 
πλατείαις 2 
πλατείας 5 
πλατειῶν 1 
πλατεῖα 2 
πλατύνθητε 1 
πλατύνουσι 1 
πλείονές 1 
πλείονα 6 
πλείονας 6 
πλείονες 3 
πλείονος 1 
πλείοσιν 2 
πλείους 9 
πλείω 1 
πλειόνων 5 
πλεονάζει 1 
πλεονάζοντα 2 
πλεονάσαι 1 
πλεονάσασα 1 
πλεονάσῃ 2 
πλεονέκται 1 
πλεονέκταις 1 
πλεονέκτης 2 
πλεονεκτεῖν 1 
πλεονεκτηθῶμεν 1 
πλεονεξία 1 
πλεονεξίαι 1 
πλεονεξίαν 2 
πλεονεξίας 3 
πλεονεξίᾳ 3 
πλευράν 2 
πλευρὰν 4 
πλεόντων 1 
πλεῖν 1 
πλεῖον 15 
πλεῖσται 1 
πλεῖστον 1 
πλεῖστος 2 
πλεῖόν 3 
πληγαὶ 2 
πληγαῖς 3 
πληγὰς 6 
πληγὴ 3 
πληγὴν 1 
πληγῆς 1 
πληγῇ 1 
πληγῶν 5 
πληθυνεῖ 1 
πληθυνθείη 3 
πληθυνθῆναι 1 
πληθυνόντων 1 
πληθυνῶ 1 
πληθύνων 1 
πλημμύρης 1 
πληοοφορίᾳ 1 
πληρουμένου 1 
πληροφορίαν 1 
πληροφορίας 1 
πληροφορίᾳ 1 
πληροφορείσθω 1 
πληροφορηθεὶς 1 
πληροφορηθῇ 1 
πληροφόρησον 1 
πληρούμενον 1 
πληροῖς 1 
πληροῦν 1 
πληροῦσθε 1 
πληρωθέντων 1 
πληρωθήσεται 1 
πληρωθήσονται 1 
πληρωθείσης 1 
πληρωθῆναι 2 
πληρωθῆτε 2 
πληρωθῇ 20 
πληρωθῶ 1 
πληρωθῶσιν 5 
πληρώματα 2 
πληρώματι 1 
πληρώματος 3 
πληρώσαι 1 
πληρώσαντες 1 
πληρώσατέ 1 
πληρώσατε 1 
πληρώσει 1 
πληρώσεις 1 
πληρώσῃ 2 
πληρῶσαι 3 
πλησίον 17 
πλησθήσεται 1 
πλησθεὶς 2 
πλησθῆναι 1 
πλησθῇς 1 
πλησμονὴν 1 
πλοίου 12 
πλοίων 2 
πλοίῳ 14 
πλοιάρια 1 
πλοιάριον 2 
πλοιαρίῳ 1 
πλουσίοις 2 
πλουσίου 2 
πλουσίους 4 
πλουσίως 4 
πλουτήσαντες 1 
πλουτήσητε 1 
πλουτήσῃς 1 
πλουτίζοντες 1 
πλουτεῖν 2 
πλουτιζόμενοι 1 
πλουτοῦντας 1 
πλουτῶν 2 
πλού 1 
πλούσιοι 4 
πλούσιον 3 
πλούσιος 12 
πλούτου 5 
πλοὸς 1 
πλοῖα 7 
πλοῖον 33 
πλοῦν 2 
πλοῦτον 3 
πλοῦτος 13 
πλύνοντες 1 
πλὴν 29 
πλῆθος 25 
πνέοντα 1 
πνέοντος 1 
πνέῃ 1 
πνεούσῃ 1 
πνευμάτων 11 
πνευμα 1 
πνευματικά 1 
πνευματικαῖς 2 
πνευματικοὶ 1 
πνευματικοῖς 3 
πνευματικόν 3 
πνευματικός 2 
πνευματικὰ 3 
πνευματικὰς 1 
πνευματικὸν 4 
πνευματικὸς 2 
πνευματικῆς 1 
πνευματικῇ 2 
πνευματικῶν 1 
πνευματικῶς 1 
πνευματος 2 
πνεύμασι 3 
πνεύμασιν 2 
πνεύματί 3 
πνεύματα 18 
πνεύματι 88 
πνεύματος 88 
πνεύματός 6 
πνεῖ 1 
πνεῦμά 13 
πνεῦμα 142 
πνικτοῦ 1 
πνικτὸν 1 
πνικτῶν 1 
πνοὴν 1 
πνοῆς 1 
ποία 5 
ποίαν 1 
ποίας 2 
ποίει 3 
ποίημα 1 
ποίησον 5 
ποίησόν 2 
ποίμνη 1 
ποίμνην 2 
ποίμνης 2 
ποίμνιον 2 
ποίου 1 
ποίᾳ 12 
ποίῳ 5 
ποδήρη 1 
ποδός 1 
ποδῶν 19 
ποι 1 
ποιήμασιν 1 
ποιήσαιεν 1 
ποιήσαντες 7 
ποιήσαντι 3 
ποιήσας 20 
ποιήσασαν 1 
ποιήσασθαι 1 
ποιήσατε 10 
ποιήσει 18 
ποιήσεις 3 
ποιήσετε 2 
ποιήσητε 1 
ποιήσομεν 4 
ποιήσουσιν 5 
ποιήσω 25 
ποιήσωμεν 7 
ποιήσων 1 
ποιήσωσιν 4 
ποιήσῃ 8 
ποιήσῃς 1 
ποιείτω 2 
ποιεῖ 29 
ποιεῖν 24 
ποιεῖς 13 
ποιεῖσθαι 3 
ποιεῖσθε 1 
ποιεῖται 1 
ποιεῖτε 35 
ποιησάμενοι 1 
ποιησάμενος 2 
ποιησάτω 2 
ποιησόμεθα 1 
ποιητής 1 
ποιηταὶ 2 
ποιητὴς 2 
ποιητῶν 1 
ποικίλαις 7 
ποικίλης 1 
ποικίλοις 2 
ποιμάνατε 1 
ποιμένά 1 
ποιμένα 5 
ποιμένας 1 
ποιμένες 3 
ποιμένων 1 
ποιμήν 3 
ποιμαίνει 1 
ποιμαίνειν 2 
ποιμαίνοντα 1 
ποιμαίνοντες 1 
ποιμανεῖ 4 
ποιμνίου 2 
ποιμνίῳ 1 
ποιμὴν 4 
ποιούμενοι 1 
ποιούμενος 5 
ποιοῦμαι 2 
ποιοῦμεν 4 
ποιοῦν 6 
ποιοῦντα 5 
ποιοῦνται 1 
ποιοῦντας 3 
ποιοῦντες 7 
ποιοῦντι 2 
ποιοῦντος 1 
ποιοῦσιν 12 
ποιῆσαι 46 
ποιῆτε 7 
ποιῇ 3 
ποιῇς 5 
ποιῶ 23 
ποιῶμεν 2 
ποιῶν 27 
ποιῶσεν 1 
ποιῶσιν 3 
πολέμους 3 
πολέμων 2 
πολέμῳ 1 
πολίτευμα 1 
πολίτην 1 
πολίτης 1 
πολεμήσουσιν 1 
πολεμήσω 1 
πολεμεῖ 1 
πολεμεῖτε 1 
πολεμῆσαι 2 
πολιτάρχας 2 
πολιτείαν 1 
πολιτείας 1 
πολιτεύεσθε 1 
πολιτῶν 1 
πολλά 14 
πολλάκις 18 
πολλάς 2 
πολλή 3 
πολλήν 2 
πολλαί 3 
πολλαπλασίονα 2 
πολλαὶ 3 
πολλαῖς 4 
πολλοί 17 
πολλούς 6 
πολλοὶ 62 
πολλοὺς 17 
πολλοῖς 7 
πολλοῦ 7 
πολλὰ 44 
πολλὰς 9 
πολλὴ 1 
πολλὴν 7 
πολλῆς 9 
πολλῇ 8 
πολλῶν 38 
πολλῷ 20 
πολυλογίᾳ 1 
πολυποίκιλος 1 
πολυτίμου 1 
πολυτελές 1 
πολυτελεῖ 1 
πολυτελοῦς 1 
πολυτιμότερον 1 
πολύ 5 
πολύν 1 
πολύς 12 
πολύσπλαγχνός 1 
πολύτιμον 1 
πολὺ 18 
πολὺν 8 
πολὺς 14 
πολῖται 1 
πον 1 
πονηρά 4 
πονηρέ 1 
πονηρίαι 1 
πονηρίαν 1 
πονηρίας 3 
πονηρίᾳ 1 
πονηραί 2 
πονηριῶν 1 
πονηροί 1 
πονηρούς 2 
πονηροὶ 4 
πονηροὺς 5 
πονηροῖς 3 
πονηροῦ 12 
πονηρόν 6 
πονηρός 2 
πονηρότερα 2 
πονηρὰ 9 
πονηρὲ 1 
πονηρὸν 6 
πονηρὸς 6 
πονηρᾶς 1 
πονηρᾷ 2 
πονηρῶν 6 
πονηρῷ 2 
πορείαις 1 
πορείαν 1 
πορευθέντες 7 
πορευθέντι 1 
πορευθεὶς 8 
πορευθεῖσα 1 
πορευθεῖσαι 1 
πορευθῆναι 2 
πορευθῆτε 1 
πορευθῇ 1 
πορευθῶ 2 
πορευθῶσιν 1 
πορευομένη 1 
πορευομένοις 1 
πορευομένου 2 
πορευομένους 2 
πορευομένων 3 
πορευομένῳ 1 
πορευσόμεθα 1 
πορευό 1 
πορευόμενοι 6 
πορευόμενον 2 
πορευόμενος 3 
πορεύεσθαι 17 
πορεύεσθε 4 
πορεύεται 7 
πορεύθητι 1 
πορεύομαι 8 
πορεύου 12 
πορεύσεται 1 
πορεύσομαι 2 
πορεύσονται 1 
πορεύσῃ 1 
πορεύωμαι 2 
πορθήσας 1 
πορισμὸν 1 
πορισμὸς 1 
πορνεία 3 
πορνείαν 3 
πορνείας 12 
πορνείᾳ 4 
πορνεύ 1 
πορνεύσαντες 1 
πορνεύων 1 
πορνεῖαι 2 
πορνεῦσαι 2 
πορνῶν 1 
πορρώτερον 1 
πορφυροῦν 4 
πορφυρόπωλις 1 
πορφύραν 3 
πορφύρας 1 
πος 1 
ποσάκις 3 
ποσίν 2 
ποσὶν 3 
ποτέ 5 
ποτήριον 23 
ποτήριόν 1 
ποτίζει 1 
ποτίζων 2 
ποτίσῃ 2 
ποταμοφόρητον 1 
ποταμοὶ 3 
ποταμοὺς 1 
ποταμοῦ 1 
ποταμόν 1 
ποταμός 1 
ποταμὸν 4 
ποταμὸς 1 
ποταμῶν 2 
ποταμῷ 3 
ποταπαὶ 1 
ποταποὶ 1 
ποταποὺς 1 
ποταπὴ 1 
ποταπὴν 1 
ποταπὸς 1 
ποτε 41 
ποτηρίου 4 
ποτηρίων 1 
ποτηρίῳ 2 
ποτὲ 7 
που 5 
πού 1 
πούς 3 
ποῖον 4 
ποῦ 32 
πράγματι 3 
πράγματος 1 
πράκτορι 1 
πράκτωρ 1 
πράξαντες 1 
πράξας 1 
πράξει 1 
πράξεις 2 
πράξεσιν 1 
πράξετε 1 
πράξῃς 1 
πράσσει 1 
πράσσειν 4 
πράσσεις 1 
πράσσετε 2 
πράσσοντας 3 
πράσσοντες 2 
πράσσοντι 1 
πράσσουσι 1 
πράσσουσιν 1 
πράσσω 4 
πράσσων 1 
πράσσῃς 1 
πρέπει 3 
πρέπον 2 
πρίτος 1 
πραέως 1 
πραΰς 1 
πραΰτης 1 
πραΰτητα 2 
πραΰτητι 3 
πραΰτητος 5 
πραγμάτων 4 
πραγματίαις 1 
πραγματεύσασθαι 1 
πραεῖς 1 
πραθὲν 1 
πραθῆναι 3 
πραιτωρίῳ 2 
πραιτώριον 6 
πραξάντων 2 
πρασιαὶ 2 
πραϋπαθίαν 1 
πραῢς 1 
πρε 2 
πρεσβείαν 1 
πρεσβεύομεν 1 
πρεσβεύω 1 
πρεσβυτέρας 1 
πρεσβυτέριον 2 
πρεσβυτέροις 4 
πρεσβυτέρου 1 
πρεσβυτέρους 11 
πρεσβυτέρων 22 
πρεσβυτερίου 1 
πρεσβύτεροι 21 
πρεσβύτερος 1 
πρεσβύτης 2 
πρεσβύτιδας 1 
πρηνὴς 1 
προΐστασθαι 2 
προάγει 1 
προάγειν 2 
προάγοντες 3 
προάγουσαι 1 
προάγουσιν 1 
προάγων 2 
προάξω 2 
προέγνω 2 
προέγραψα 1 
προέδραμεν 1 
προέδωκεν 1 
προέθετο 2 
προέκοπτεν 1 
προέκοπτον 1 
προέκοψεν 1 
προέλαβεν 1 
προέλθωσιν 1 
προέπεμπον 1 
προέτειναν 1 
προέφθασεν 1 
προήγαγον 1 
προήρχετο 1 
προαγαγεῖν 1 
προαγαγὼν 1 
προαγούσας 1 
προαγούσης 1 
προαύλιον 1 
προβάλωσιν 1 
προβάτιά 2 
προβάτου 1 
προβάτων 9 
προβαλόντων 1 
προβατικῇ 1 
προβεβηκυῖα 2 
προβεβηκότες 1 
προβιβασθεῖσα 1 
προβλεψαμένου 1 
προβὰς 2 
προγεγονότων 1 
προγεγραμμένοι 1 
προγινώσκοντές 1 
προγινώσκοντες 1 
προγνώσει 1 
προγόνοις 1 
προγόνων 1 
προδκαλεσάμενοι 1 
προδραμὼν 1 
προδόται 2 
προδότης 1 
προείπαμεν 1 
προείρηκα 4 
προείρηκεν 1 
προείρηται 1 
προεγνωσμένου 1 
προεγράφη 2 
προεθέμην 1 
προειρήκαμεν 1 
προειρημένων 2 
προελέγομεν 1 
προελεύσεται 1 
προελθόντες 1 
προελθὼν 2 
προενήρξασθε 1 
προενήρξατο 1 
προεπηγγείλατο 1 
προεπηγγελμένην 1 
προεστῶτες 1 
προευηγγελίσατο 1 
προεχειρίσατό 1 
προεχόμεθα 1 
προεωρακότες 1 
προεῖπε 1 
προεῖπον 1 
προηγούμενοι 1 
προηκούσατε 1 
προηλπικότας 1 
προημαρτηκόσιν 1 
προημαρτηκότων 1 
προητοίμασεν 2 
προθέσει 2 
προθέσεως 4 
προθεσμίας 1 
προθυμία 2 
προθυμίαν 2 
προθυμίας 1 
προθύμως 1 
προιδὼν 1 
προκαλούμενοι 1 
προκατήγγειλεν 1 
προκαταγγείλαντας 1 
προκαταρτίσωσι 1 
προκείμενον 1 
προκειμένης 2 
προκεκυρωμένην 1 
προκεχειρισμένον 1 
προκεχειροτονημένοις 1 
προκηρύξαντος 1 
προκοπὴ 1 
προκοπὴν 2 
προκρίματος 1 
προκόψουσιν 3 
προλέγω 2 
προλαμβάνει 1 
προλημφθῇ 1 
προμαρτυρόμενον 1 
προμελετᾷν 1 
προμεριμνᾶτε 1 
προνο 1 
προνοίας 1 
προνοεῖ 1 
προνοούμενοι 1 
προορίσας 1 
προορισθέντες 1 
προπάτορα 1 
προπέμψας 1 
προπέμψατε 1 
προπέμψητε 1 
προπαθόντες 1 
προπεμπόντων 1 
προπεμφθέντες 1 
προπεμφθῆναι 2 
προπετεῖς 1 
προπετὲς 1 
προπορεύσονται 1 
προπορεύσῃ 1 
προσάββατον 1 
προσάγαγε 1 
προσάγειν 1 
προσέθετο 3 
προσέθηκεν 1 
προσέκοψαν 2 
προσένεγκε 2 
προσένεγκον 1 
προσέπεσαν 1 
προσέπεσεν 5 
προσέπιπτον 1 
προσέρηξεν 2 
προσέρχεσθαι 1 
προσέρχεται 1 
προσέρχονται 2 
προσέσχηκεν 1 
προσέταξεν 5 
προσέφερεν 1 
προσέφερον 2 
προσέχειν 4 
προσέχετε 6 
προσέχοντας 1 
προσέχοντες 3 
προσήλυτοι 1 
προσήλυτον 2 
προσήνεγκα 1 
προσήνεγκαν 8 
προσήνεγκεν 4 
προσήρχοντο 1 
προσήχθη 1 
προσαίτης 2 
προσαγάγῃ 1 
προσαγαγεῖν 1 
προσαγαγόντες 1 
προσαγορευθεὶς 1 
προσαγωγὴν 3 
προσαιτῶν 1 
προσανάβηθι 1 
προσανέθεντο 1 
προσαναπληροῦσα 1 
προσανεθέμην 1 
προσανεπλήρωσαν 1 
προσαπειλησάμενοι 1 
προσδέξησθε 1 
προσδέχεσθε 1 
προσδέχεται 1 
προσδέχονται 1 
προσδαπανήσῃς 1 
προσδεξάμενοι 1 
προσδεχομένοις 2 
προσδεχόμενοι 3 
προσδεχόμενος 2 
προσδεόμενός 1 
προσδοκίας 2 
προσδοκώντων 1 
προσδοκᾷ 2 
προσδοκῶμεν 4 
προσδοκῶν 3 
προσδοκῶντας 1 
προσδοκῶντες 3 
προσδραμὼν 2 
προσεδέξασθε 1 
προσεδέχετο 1 
προσεδόκων 1 
προσεκαλέσατο 1 
προσεκλίθη 1 
προσεκληρώθησαν 1 
προσεκύλισεν 1 
προσεκύνει 4 
προσεκύνησαν 12 
προσεκύνησεν 4 
προσεκύνουν 1 
προσελάβετο 2 
προσελάβοντο 3 
προσεληλύθατε 2 
προσελθοῦσα 2 
προσελθοῦσαι 1 
προσελθόιτες 1 
προσελθόντες 16 
προσελθόντων 1 
προσελθὼν 24 
προσενέγκαι 1 
προσενέγκας 2 
προσενέγκῃ 1 
προσενήνοχεν 1 
προσενεχθεὶς 1 
προσεποιήσατο 1 
προσερχομένου 2 
προσερχομένους 2 
προσερχόμενοι 2 
προσερχόμενον 1 
προσερχώμεθα 2 
προσετέθη 3 
προσετέθησαν 1 
προσετίθει 1 
προσετίθεντο 1 
προσευξάμενοι 5 
προσευξάμενος 1 
προσευξάσθωσαν 1 
προσευξώμεθα 1 
προσευχάς 2 
προσευχέσθω 2 
προσευχαί 1 
προσευχαὶ 1 
προσευχαῖς 6 
προσευχομένη 1 
προσευχομένου 2 
προσευχόμεθα 1 
προσευχόμενοι 9 
προσευχόμενον 3 
προσευχόμενος 5 
προσευχὰς 1 
προσευχὴ 2 
προσευχὴν 2 
προσευχῆς 6 
προσευχῇ 10 
προσευχῶν 5 
προσεφώνει 1 
προσεφώνησεν 4 
προσεύξα 1 
προσεύξασθαι 5 
προσεύξηται 1 
προσεύξομαι 2 
προσεύξωμαι 2 
προσεύχεσθαι 6 
προσεύχεσθε 13 
προσεύχεται 2 
προσεύχησθε 2 
προσεύχομαι 1 
προσεύχονται 1 
προσεύχωμαι 1 
προσεύχῃ 1 
προσεῖχον 3 
προσεῶντος 1 
προσηλύτων 1 
προσηλώσας 1 
προσηνέγκατέ 1 
προσηνέχθη 1 
προσηνέχθησαν 1 
προσηργάσατο 1 
προσηύξαντο 1 
προσηύξατο 7 
προσηύχετο 5 
προσθεὶς 1 
προσθεῖναι 2 
προσκέκλημαι 1 
προσκέκληται 1 
προσκαλέσηται 1 
προσκαλεσάμενοι 1 
προσκαλεσάμενος 18 
προσκαλεσάμενός 2 
προσκαλεσάσθω 1 
προσκαλεῖται 2 
προσκαρτερήσει 1 
προσκαρτερήσομεν 1 
προσκαρτερεῖτε 1 
προσκαρτερούντων 1 
προσκαρτεροῦντες 5 
προσκαρτερῇ 1 
προσκαρτερῶν 1 
προσκεφάλαιον 1 
προσκολληθήσεται 1 
προσκοπήν 1 
προσκυλίσας 1 
προσκυνήσαντες 1 
προσκυνήσατε 1 
προσκυνήσει 1 
προσκυνήσεις 2 
προσκυνήσετε 1 
προσκυνήσουσιν 7 
προσκυνήσω 1 
προσκυνήσων 2 
προσκυνήσωσιν 2 
προσκυνήσῃς 2 
προσκυνεῖ 1 
προσκυνεῖν 3 
προσκυνεῖτε 1 
προσκυνησάτωσαν 1 
προσκυνηταὶ 1 
προσκυνοῦμεν 1 
προσκυνοῦντας 5 
προσκυνοῦντες 1 
προσκυνοῦσα 1 
προσκυνῆσαι 3 
προσκόμματος 4 
προσκόπτει 3 
προσκόπτουσιν 1 
προσκόψῃς 2 
προσκύνησον 2 
προσλαβοῦ 1 
προσλαβόμενοι 2 
προσλαβόμενος 2 
προσλαλοῦντες 1 
προσλαλῆσαι 1 
προσλαμβάνεσθε 2 
προσμένει 1 
προσμένειν 2 
προσμένουσίν 2 
προσμείνας 1 
προσμεῖναι 1 
προσοφείλεις 1 
προσπήξαντες 1 
προσπεσοῦσα 1 
προσπορεύονται 1 
προστάτις 1 
προστεθήσεται 3 
προστεθῆναι 1 
προστεταγμένα 1 
προστεταγμένους 1 
προστρέχοντες 1 
προστῆναι 1 
προσφάγιον 1 
προσφάτως 1 
προσφέρει 1 
προσφέρειν 3 
προσφέρεται 1 
προσφέρονται 2 
προσφέροντες 1 
προσφέρουσιν 1 
προσφέρων 1 
προσφέρῃ 2 
προσφέρῃς 1 
προσφερόμεναι 1 
προσφερόντων 1 
προσφιλῆ 1 
προσφορά 1 
προσφοράς 1 
προσφορὰ 2 
προσφορὰν 2 
προσφορὰς 1 
προσφορᾶς 1 
προσφορᾷ 1 
προσφωνοῦντα 1 
προσφωνοῦσιν 1 
προσψαύετε 1 
προσωπολήμπτης 1 
προσωπολημπτεῖτε 1 
προσωπολημψία 3 
προσωπολημψίαις 1 
προσωρμίσθησαν 1 
προσώπου 18 
προσώπων 1 
προσώπῳ 7 
προσώχθισα 1 
προσώχθισεν 1 
προσῆλθάν 1 
προσῆλθαν 7 
προσῆλθε 1 
προσῆλθεν 7 
προσῆλθον 9 
προτέραν 1 
προτρεψάμενοι 1 
προυπῆρχεν 1 
προφάσει 5 
προφέρει 2 
προφήταις 10 
προφήτας 15 
προφήτην 10 
προφήτης 25 
προφήτου 26 
προφήτῃ 1 
προφητεία 5 
προφητείαν 2 
προφητείας 10 
προφητείᾳ 1 
προφητεύειν 2 
προφητεύητε 2 
προφητεύομεν 1 
προφητεύουσα 1 
προφητεύουσαι 1 
προφητεύσαντες 1 
προφητεύσουσιν 3 
προφητεύων 4 
προφητεύωσιν 1 
προφητεῖαι 1 
προφητεῦσαι 1 
προφητικὸν 1 
προφητικῶν 1 
προφητῶν 32 
προφῆται 21 
προφῆτιν 1 
προφῆτις 1 
προχειρίσασθαί 1 
προϊδοῦσα 1 
προϊστάμενοι 1 
προϊστάμενον 1 
προϊστάμενος 1 
προϊσταμένους 1 
προϋπῆρχον 1 
προώρισεν 4 
προῃτιασάμεθα 1 
προῄρηται 1 
προῆγεν 1 
προῆλθον 2 
πρωί 3 
πρωίας 1 
πρωινόν 1 
πρωινός 1 
πρωτεύων 1 
πρωτοκαθεδρίαν 1 
πρωτοκαθεδρίας 3 
πρωτοκλισίαν 2 
πρωτοκλισίας 3 
πρωτοστάτην 1 
πρωτοτόκια 1 
πρωτοτόκων 1 
πρωτότοκα 1 
πρωτότοκον 3 
πρωτότοκος 3 
πρωὶ 8 
πρόβατα 24 
πρόβατον 2 
πρόβατόν 1 
πρόγνωσιν 1 
πρόδηλα 1 
πρόδηλοί 1 
πρόδηλον 1 
πρόδρομος 1 
πρόθεσιν 4 
πρόθεσις 2 
πρόθυμον 3 
πρόκεινται 1 
πρόκειται 1 
πρόνοιαν 1 
πρόπεμψον 1 
πρός 28 
πρόσευξαι 1 
πρόσεχε 1 
πρόσκαιρα 1 
πρόσκαιροί 1 
πρόσκαιρον 1 
πρόσκαιρός 1 
πρόσκλισιν 1 
πρόσκομμα 2 
πρόσλημψις 1 
πρόσπεινος 1 
πρόσφατον 1 
πρόσφερε 1 
πρόσχυσιν 1 
πρόσωπα 7 
πρόσωπον 40 
πρόσωπόν 3 
πρότερον 10 
πρόφασιν 1 
πρόϊμον 1 
πρύμνα 1 
πρύμνης 1 
πρύμνῃ 1 
πρώτη 12 
πρώτην 6 
πρώτης 4 
πρώτοις 2 
πρώτου 2 
πρώτους 3 
πρώτων 7 
πρώτως 1 
πρώτῃ 6 
πρώτῳ 4 
πρὶν 10 
πρὸ 43 
πρὸξ 1 
πρὸς 664 
πρᾶγμα 3 
πρᾶξαι 1 
πρᾶξιν 2 
πρῴρης 1 
πρῶτα 2 
πρῶτοι 11 
πρῶτον 62 
πρῶτος 26 
πρῶτόν 1 
πρῶτός 3 
πρῷρα 1 
πτέρναν 1 
πτέρυγας 3 
πτέρυγες 1 
πταίει 1 
πταίομεν 1 
πταίσητέ 1 
πταίσῃ 1 
πτερύγιον 2 
πτερύγων 1 
πτηνῶν 1 
πτοηθέντες 1 
πτοηθῆτε 1 
πτυρόμενοι 1 
πτω 1 
πτωχεία 1 
πτωχείαν 1 
πτωχείᾳ 1 
πτωχοί 1 
πτωχούς 1 
πτωχοὶ 4 
πτωχοὺς 6 
πτωχοῖς 9 
πτωχόν 1 
πτωχὰ 1 
πτωχὴ 3 
πτωχὸν 1 
πτωχὸς 3 
πτωχῶν 2 
πτωχῷ 1 
πτόησιν 1 
πτύξας 1 
πτύον 2 
πτύσας 2 
πτύσματος 1 
πτώματα 1 
πτῶμα 6 
πτῶσιν 1 
πτῶσις 1 
πυγμῇ 1 
πυθόμενος 1 
πυκνάς 1 
πυκνότερον 1 
πυκνὰ 1 
πυκτεύω 1 
πυλώνων 1 
πυλῶνα 4 
πυλῶνας 3 
πυλῶνες 6 
πυλῶνος 2 
πυλῶσιν 2 
πυνθάνεσθαι 1 
πυνθάνομαι 1 
πυράν 1 
πυρέσσουσα 1 
πυρέσσουσαν 1 
πυρί 5 
πυρίνους 1 
πυρετοῖς 1 
πυρετός 3 
πυρετῷ 2 
πυρούμενοι 1 
πυροῦμαι 1 
πυροῦσθαι 1 
πυρράζει 2 
πυρρός 2 
πυρόε 1 
πυρός 14 
πυρώσει 1 
πυρώσεως 2 
πυρὰν 1 
πυρὶ 12 
πυρὸς 13 
πωλήσας 1 
πωλεῖ 1 
πωλεῖται 1 
πωλησάτω 1 
πωλούμενον 1 
πωλούντων 2 
πωλοῦνται 1 
πωλοῦντας 5 
πωλοῦντες 1 
πωλοῦσιν 1 
πωλῆσαι 1 
πων 1 
πωρώσει 1 
πως 14 
πόδα 3 
πόδας 55 
πόδες 7 
πόθεν 21 
πόλει 21 
πόλεις 12 
πόλεμοι 1 
πόλεμον 10 
πόλεμος 1 
πόλεσιν 2 
πόλεων 6 
πόλεως 35 
πόλιν 63 
πόλις 22 
πόμα 1 
πόμασιν 1 
πόνον 1 
πόνος 1 
πόνου 1 
πόνων 1 
πόρναι 2 
πόρνη 3 
πόρνην 2 
πόρνης 2 
πόρνοι 2 
πόρνοις 4 
πόρνος 3 
πόρνους 1 
πόρνῃ 1 
πόρρω 3 
πόρρωθεν 2 
πόσα 2 
πόσαι 1 
πόσας 1 
πόσει 1 
πόσην 1 
πόσις 2 
πόσον 2 
πόσους 2 
πόσων 1 
πόσῳ 11 
πότε 18 
πότερον 1 
πότιζε 1 
πότοις 1 
πύθωνα 1 
πύλαι 1 
πύλας 1 
πύλη 1 
πύλην 1 
πύλης 3 
πύλῃ 1 
πύργον 3 
πύργος 1 
πώλησον 2 
πώλησόν 1 
πώποτε 6 
πώρωσιν 1 
πώρωσις 1 
πὀλεως 1 
πᾶν 72 
πᾶς 85 
πᾶσάν 2 
πᾶσα 42 
πᾶσαι 15 
πᾶσαν 54 
πᾶσι 14 
πᾶσιν 74 
πῆχυν 2 
πῦρ 24 
πῶλον 12 
πῶς 82 
ρίου 2 
ριε 1 
ριον 1 
ρὶς 1 
σά 2 
σάββασιν 13 
σάββατα 1 
σάββατον 13 
σάκκος 1 
σάκκους 1 
σάκκῳ 2 
σάλου 1 
σάλπιγγα 1 
σάλπιγγας 1 
σάλπιγγες 1 
σάλπιγγι 2 
σάλπιγγος 5 
σάλπιγξ 1 
σάπφειρος 1 
σάρδιον 1 
σάρκα 36 
σάρκας 7 
σάρκινός 1 
σάρξ 9 
σάτα 2 
σέ 15 
σέβασμα 1 
σέβεσθαι 1 
σέβεται 1 
σέβονταί 2 
σέσηπεν 1 
σέσωκέν 7 
σέσωσται 1 
σήμ 1 
σήμερον 31 
σίκερα 1 
σίτου 5 
σαίνεσθαι 1 
σαβαχθανεί 2 
σαββάτου 13 
σαββάτων 11 
σαββάτῳ 16 
σαββατισμὸς 1 
σαγήνῃ 1 
σαι 1 
σαλευθήσονται 3 
σαλευθῆναι 2 
σαλευθῶ 1 
σαλευομένων 1 
σαλευόμενα 1 
σαλευόμενον 2 
σαλεύοντες 1 
σαλεῦσαι 1 
σαλπίζειν 2 
σαλπίσει 1 
σαλπίσωσιν 1 
σαλπίσῃς 1 
σαλπιστῶν 1 
σαμεν 1 
σανίσιν 1 
σανδάλιά 1 
σανδάλια 1 
σαπρόν 2 
σαπρὰ 1 
σαπρὸν 4 
σαπρὸς 1 
σαργάνῃ 1 
σαρδίῳ 1 
σαρδόνυξ 1 
σαρκί 16 
σαρκίναις 1 
σαρκίνης 1 
σαρκίνοις 1 
σαρκα 1 
σαρκικοί 2 
σαρκικοῖς 1 
σαρκικὰ 2 
σαρκικῇ 1 
σαρκικῶν 1 
σαρκός 8 
σαρκὶ 23 
σαρκὸς 29 
σαρκῶν 1 
σαροῖ 1 
σας 1 
σατε 1 
σβέννυνται 1 
σβέννυται 1 
σβέννυτε 1 
σβέσαι 1 
σβέσει 1 
σβείαν 1 
σβυτέροις 1 
σε 152 
σείσω 1 
σεαυτοῦ 5 
σεαυτόν 12 
σεαυτὸν 21 
σεαυτῷ 5 
σεβάσματα 1 
σεβομένας 1 
σεβομένη 1 
σεβομένοις 1 
σεβομένου 1 
σεβομένων 2 
σειομένη 1 
σειροῖς 1 
σεισμοί 1 
σεισμοὶ 2 
σεισμός 1 
σεισμὸν 1 
σεισμὸς 8 
σεισμῷ 1 
σελήνη 5 
σελήνης 3 
σελήνῃ 1 
σεληνιάζεται 1 
σεληνιαζομένους 1 
σεμίδαλιν 1 
σεμνά 1 
σεμνάς 1 
σεμνούς 2 
σεμνότητα 1 
σεμνότητι 1 
σεμνότητος 1 
σεσαλευμένον 1 
σεσαρωμένον 2 
σεσιγημένου 1 
σεσοφισμένοις 1 
σεσωρευμένα 1 
σεσωσμένοι 2 
σημαίνων 3 
σημείοις 4 
σημείων 3 
σημειοῦσθε 1 
σημεῖα 33 
σημεῖον 36 
σημεῖόν 1 
σημᾶναι 1 
σητέ 1 
σητε 1 
σητόβρωτα 1 
σθαι 1 
σθενώσει 1 
σιαγόνα 2 
σιγάτω 2 
σιγάτωσαν 1 
σιγήσῃ 1 
σιγὴ 1 
σιγᾷν 1 
σιγῆς 1 
σιγῆσαι 1 
σιδήρου 1 
σιδηροῦς 1 
σιδηρᾶν 1 
σιδηρᾷ 3 
σικαρίων 1 
σικαστὴν 1 
σιμικίνθια 1 
σιν 1 
σινάπεως 5 
σινδόνα 3 
σινδόνι 3 
σινιάσαι 1 
σιρικοῦ 1 
σιτία 1 
σιτευτόν 2 
σιτευτὸν 1 
σιτιστὰ 1 
σιτομέτριον 1 
σιωπήσουσιν 1 
σιωπήσωσιν 1 
σιωπήσῃ 1 
σιωπήσῃς 1 
σιωπῶν 1 
σκάνδαλα 4 
σκάνδαλον 8 
σκάπτειν 1 
σκάφην 1 
σκάφης 2 
σκάψω 1 
σκέλη 3 
σκήνει 1 
σκήνους 1 
σκήνωμα 1 
σκανδάλου 2 
σκανδάλων 1 
σκανδαλίζει 6 
σκανδαλίζεται 2 
σκανδαλίζονται 1 
σκανδαλίζῃ 2 
σκανδαλίσω 1 
σκανδαλίσωμεν 1 
σκανδαλίσῃ 4 
σκανδαλισθήσεσθε 2 
σκανδαλισθήσομαι 1 
σκανδαλισθήσονται 3 
σκανδαλισθῆτε 1 
σκανδαλισθῇ 2 
σκεπάσματα 1 
σκευὴ 1 
σκευὴν 1 
σκεύει 2 
σκεύεσιν 1 
σκεύη 8 
σκεῦος 10 
σκεῦός 2 
σκηνάς 3 
σκηνήν 1 
σκηναῖς 1 
σκηνοπηγία 1 
σκηνοποιοὶ 1 
σκηνοῦντας 1 
σκηνοῦντες 1 
σκηνώματι 1 
σκηνώματός 1 
σκηνώσει 2 
σκηνὰς 1 
σκηνὴ 4 
σκηνὴν 5 
σκηνῆς 4 
σκηνῇ 1 
σκιρτήσατε 1 
σκιὰ 2 
σκιὰν 1 
σκιᾷ 3 
σκληροκαρδίαν 3 
σκληρυνθῇ 1 
σκληρόν 1 
σκληρότητά 1 
σκληρύνει 1 
σκληρύνητε 3 
σκληρὸς 1 
σκληρῶν 2 
σκολιοῖς 1 
σκολιὰ 1 
σκολιᾶς 2 
σκοπεῖν 1 
σκοπεῖτε 1 
σκοπούντων 1 
σκοποῦντες 1 
σκοπὸν 1 
σκοπῶν 1 
σκορπίζει 3 
σκορπίοι 1 
σκορπίοις 1 
σκορπίον 1 
σκορπίου 1 
σκορπίων 1 
σκορπισθῆτε 1 
σκοτία 6 
σκοτίας 1 
σκοτίᾳ 10 
σκοτινόν 2 
σκοτινὸν 1 
σκοτισθήσεται 2 
σκοτισθήτωσαν 1 
σκοτισθῇ 1 
σκυθρωποί 2 
σκωληκόβρωτος 1 
σκόλοψ 1 
σκόπει 1 
σκότει 4 
σκότος 14 
σκότουξ 1 
σκότους 11 
σκύβαλα 1 
σκύλλε 1 
σκύλλεις 1 
σκύλλου 1 
σκώληξ 1 
σκῃ 1 
σκῦλα 1 
σμάραγδος 1 
σμαραγδίνῳ 1 
σμύρναν 1 
σμύρνης 1 
σο 1 
σοί 21 
σοι 162 
σοντι 1 
σοροῦ 1 
σου 410 
σουδάρια 1 
σουδάριον 1 
σουδαρίῳ 2 
σοφία 12 
σοφίαν 13 
σοφίας 11 
σοφίσαι 1 
σοφίᾳ 13 
σοφοί 1 
σοφούς 1 
σοφοὶ 2 
σοφοὺς 3 
σοφοῖς 1 
σοφός 2 
σοφώτερον 1 
σοφὸς 4 
σοφῶν 4 
σοφῷ 1 
σού 3 
σούς 1 
σοὶ 30 
σοῦ 61 
σοῦς 1 
σπένδομαι 2 
σπέρμα 23 
σπέρμασιν 1 
σπέρματί 2 
σπέρματι 5 
σπέρματος 8 
σπήλαια 1 
σπήλαιον 4 
σπίλοι 1 
σπίλον 1 
σπαράξαν 1 
σπαράξας 1 
σπαράσσει 1 
σπαρέντες 1 
σπαρείς 4 
σπαρῇ 2 
σπασάμενος 2 
σπαταλῶσα 1 
σπείραντι 1 
σπείραντος 1 
σπείρας 1 
σπείρει 1 
σπείρειν 4 
σπείρεις 3 
σπείρεται 6 
σπείρης 3 
σπείροντι 1 
σπείρουσιν 2 
σπείρων 11 
σπείρῃ 1 
σπειρόμενοι 2 
σπεκουλάτορα 1 
σπερμάτων 3 
σπερμολόγος 1 
σπεύδοντας 1 
σπεύσαντες 1 
σπεύσας 2 
σπεῖρα 1 
σπεῖραι 2 
σπεῖραν 3 
σπηλαίοις 1 
σπιλάδες 1 
σπιλοῦσα 1 
σπλάγχνα 9 
σπλάγχνοις 2 
σπλαγχνισθεὶς 4 
σποδὸς 1 
σποδῷ 2 
σπορίμων 3 
σπορᾶς 1 
σπουδάζοντες 1 
σπουδάσατε 2 
σπουδάσω 1 
σπουδήν 1 
σπουδαίως 3 
σπουδαιοτέρως 1 
σπουδαιότερον 1 
σπουδαιότερος 1 
σπουδαῖον 1 
σπουδὴν 5 
σπουδῆς 3 
σπουδῇ 3 
σπούδασον 2 
σπόγγον 3 
σπόρον 3 
σπόρος 2 
στάμνος 1 
στάντος 1 
στάσει 1 
στάσεις 1 
στάσεως 3 
στάσιν 3 
στάσις 1 
στάχυας 3 
στάχυν 1 
στάχυϊ 1 
στέγει 1 
στέγην 3 
στέγομεν 1 
στέγοντες 1 
στέγων 1 
στέλλεσθαι 1 
στέμματα 1 
στέφανοι 1 
στέφανον 9 
στέφανος 4 
στέφανόν 1 
στέφανός 1 
στήθη 2 
στήκει 2 
στήκετε 7 
στήκοντες 1 
στήρισον 2 
στήσαντες 2 
στήσει 1 
στήσονται 1 
στήσῃ 1 
στήσῃς 1 
στίγματα 1 
στίλβοντα 1 
σταδίους 3 
σταδίων 3 
σταδίῳ 1 
σταθέντα 1 
σταθέντες 2 
σταθήσεσθε 1 
σταθήσεται 5 
σταθεὶς 5 
σταθῆ 1 
σταθῆναι 3 
σταθῆτε 1 
στασιαστῶν 1 
στατῆρα 1 
σταυροῦ 12 
σταυροῦνται 1 
σταυροῦσιν 2 
σταυρωθῆναι 3 
σταυρωθῇ 3 
σταυρώσαντες 1 
σταυρώσατε 1 
σταυρώσετε 1 
σταυρώσω 1 
σταυρώσωσιν 1 
σταυρὸν 10 
σταυρὸς 1 
σταυρῶσαί 1 
σταυρῶσαι 2 
σταυρῷ 4 
σταφυλαὶ 1 
σταφυλὰς 1 
σταφυλὴν 1 
σταύρου 1 
σταύρωσον 2 
στείρᾳ 1 
στελλόμενοι 1 
στενάζετε 1 
στενάζομεν 3 
στενάζοντες 1 
στεναγμοῖς 1 
στεναγμοῦ 1 
στενοχωρία 2 
στενοχωρίαις 2 
στενοχωρεῖσθε 2 
στενοχωρούμενοι 1 
στενὴ 1 
στενῆς 2 
στερέωμα 1 
στερεοὶ 1 
στερεὰ 1 
στερεὸς 1 
στερεᾶς 1 
στεφάνους 2 
στεφανοῦται 1 
στεύητε 1 
στεῖρα 2 
στεῖραι 1 
στηρίζων 1 
στηρίξαι 4 
στηρίξατε 1 
στηρίξει 2 
στηριγμοῦ 1 
στηριχθῆναι 1 
στιβάδας 1 
στιγμῇ 1 
στοιχήσουσιν 1 
στοιχείεν 1 
στοιχεῖα 6 
στοιχεῖν 1 
στοιχεῖς 1 
στοιχοῦσιν 1 
στοιχῶμεν 1 
στολαῖς 2 
στολὰς 4 
στολὴ 1 
στολὴν 2 
στομάτων 2 
στοὰς 1 
στοᾷ 2 
στράτευμα 1 
στράτεύῃ 1 
στρέφειν 1 
στρέψον 1 
στρήνους 1 
στρατείαν 1 
στρατείας 1 
στρατευμάτων 1 
στρατευομένων 1 
στρατευόμεθα 1 
στρατευόμενοι 1 
στρατευόμενος 1 
στρατεύεται 1 
στρατεύμασιν 1 
στρατεύματα 3 
στρατεύματι 1 
στρατεύματος 1 
στρατεύονται 1 
στρατηγοὶ 3 
στρατηγοὺς 1 
στρατηγοῖς 3 
στρατηγὸς 3 
στρατιωτῶν 5 
στρατιώταις 3 
στρατιώτας 5 
στρατιώτην 1 
στρατιώτης 1 
στρατιώτῃ 2 
στρατιᾶς 1 
στρατιᾷ 1 
στρατιῶται 9 
στρατολογήσαντι 1 
στρατοπέδων 1 
στραφέντες 1 
στραφεὶς 10 
στραφεῖσα 1 
στραφῆτε 1 
στραφῶσιν 1 
στρεβλοῦσιν 1 
στρεφόμεθα 1 
στρηνιάσαντες 1 
στρουθία 2 
στρουθίων 2 
στρῶσον 1 
στυγητοί 1 
στυγνάζων 1 
στυγνάσας 1 
στό 1 
στόμα 28 
στόματί 3 
στόματα 3 
στόματι 7 
στόματος 29 
στόματός 5 
στόμαχον 1 
στύλοι 2 
στύλον 1 
στύλος 1 
στὰς 2 
στὸν 1 
στὸς 1 
στᾶσα 1 
στῆθι 3 
στῆθος 3 
στῆναι 5 
στῆσαι 3 
στῆτε 2 
συγγένειαν 1 
συγγενίς 1 
συγγενείας 2 
συγγενεῖς 5 
συγγενεῦσιν 2 
συγγενὴς 1 
συγγενῆ 1 
συγγενῶν 2 
συγκεκαλυμμένον 1 
συγκοινωνὸς 1 
συγκυρίαν 1 
συγχύσεως 1 
συκαμίνῳ 1 
συκομορέαν 1 
συκοφαντήσητε 1 
συκῆ 5 
συκῆν 5 
συκῆς 4 
συκῇ 1 
συλαγωγῶν 1 
συλλέγεται 1 
συλλέγοντες 1 
συλλέγουσιν 2 
συλλέξουσιν 1 
συλλέξωμεν 1 
συλλήμψῃ 1 
συλλαβέσθαι 1 
συλλαβεῖν 3 
συλλαβοῦσα 1 
συλλαβοῦσιν 1 
συλλαβόμενοι 1 
συλλημφθέντα 1 
συλλημφθῆναι 1 
συμβάντων 1 
συμβέβηκεν 1 
συμβαίνειν 1 
συμβαίνοντος 1 
συμβασιλεύσομεν 1 
συμβεβηκότι 1 
συμβεβηκότων 1 
συμβουλίου 1 
συμβουλεύσας 1 
συμβουλεύω 1 
συμβούλιον 6 
συμβούλιόν 1 
συμμορφιζόμενος 1 
συμμόρφους 1 
συμπαθεῖς 1 
συμπληροῦσθαι 1 
συμπόσια 2 
συμφέρει 10 
συμφέρον 3 
συμφερόντων 1 
συμφυλετῶν 1 
συμφωνήσας 1 
συμφωνήσει 1 
συμφωνήσωσιν 1 
συμφωνίας 1 
συμφωνοῦσιν 1 
συμφώνησις 1 
συμφώνου 1 
συνάγει 1 
συνάγεται 1 
συνάγετε 1 
συνάγονται 1 
συνάγουσιν 2 
συνάγω 1 
συνάγων 3 
συνάξει 1 
συνάξω 2 
συνάχθητε 1 
συνέβαινεν 1 
συνέβαλλεν 1 
συνέβαλλον 2 
συνέβη 1 
συνέδραμεν 1 
συνέδραμον 1 
συνέδρια 1 
συνέδριον 10 
συνέζευξεν 2 
συνέθεντο 2 
συνέθλιβον 1 
συνέκδημος 1 
συνέκλεισαν 1 
συνέκλεισεν 2 
συνέλαβεν 1 
συνέλαβον 2 
συνέλεξαν 1 
συνέλθῃ 1 
συνέξουσίν 1 
συνέπεσεν 1 
συνέπνιγον 1 
συνέπνιξαν 1 
συνέρχεσθε 1 
συνέρχεται 1 
συνέρχησθε 2 
συνέρχονται 2 
συνέσει 2 
συνέσεως 2 
συνέστειλαν 1 
συνέστηκεν 1 
συνέσχον 1 
συνέταξέν 1 
συνέταξεν 2 
συνέφαγεν 1 
συνέχαιρον 1 
συνέχει 1 
συνέχεον 1 
συνέχομαι 2 
συνέχοντες 1 
συνέχουσίν 1 
συνέχυννεν 1 
συνήγαγεν 1 
συνήγαγον 3 
συνήγειρεν 1 
συνήδομαι 1 
συνήθεια 1 
συνήθειαν 1 
συνήθλησάν 1 
συνήλλασσεν 1 
συνήντησεν 2 
συνήργει 1 
συνήρπασαν 1 
συνήρχετο 1 
συνήρχοντο 1 
συνήσθιεν 1 
συνήσουσιν 1 
συνήχθη 4 
συνήχθησαν 8 
συνίετε 4 
συνίουσιν 1 
συνίστασθαι 1 
συνίστησιν 3 
συνίων 1 
συνίωσιν 2 
συναίρει 1 
συναίρειν 1 
συναγάγῃ 1 
συναγαγεῖν 3 
συναγαγούσῃ 1 
συναγαγόντες 2 
συναγαγὼν 2 
συναγωγάς 1 
συναγωγήν 2 
συναγωγαῖς 15 
συναγωγὰς 7 
συναγωγὴ 2 
συναγωγὴν 10 
συναγωγῆς 6 
συναγωγῇ 12 
συναγωγῶν 1 
συναγωνίσασθαί 1 
συναθλοῦντες 1 
συναθροίσας 1 
συναιχμάλωτός 2 
συναιχμαλώτους 1 
συνακολουθοῦσαι 1 
συνακολουθῆσαι 1 
συναλιζόμενος 1 
συνανέκειντο 2 
συναναβᾶσαι 1 
συναναβᾶσιν 1 
συνανακείμενοι 1 
συνανακειμένοις 1 
συνανακειμένους 1 
συνανακειμένων 2 
συναναμίγιυσθαι 1 
συναναμίγνυσθαι 2 
συναναπαύσωμαι 1 
συναντήσας 2 
συναντήσει 1 
συναντήσοντα 1 
συναντιλάβηται 1 
συναντιλαμβάνεται 1 
συναπέστειλα 1 
συναπήχθη 1 
συναπαγόμενοι 1 
συναπαχθέντες 1 
συναπεθάνομεν 1 
συναποθανεῖν 2 
συναπώλετο 1 
συναρμολογουμένη 1 
συναρμολογούμενον 1 
συναρπάσαντες 1 
συναρπασθέντος 1 
συναυξάνεσθαι 1 
συναχθέντες 1 
συναχθέντων 1 
συναχθήσονται 2 
συναχθῆναι 2 
συνβάλλουσα 1 
συνβαλεῖν 1 
συνβασιλεύσωμεν 1 
συνβιβάζοντες 1 
συνβιβάζων 1 
συνβιβάσει 1 
συνβιβαζόμενον 2 
συνβιβασθέντες 1 
συνγνώμην 1 
συνδέσμων 1 
συνδέσμῳ 1 
συνδεδεμένοι 1 
συνδοξασθῶμεν 1 
συνδούλου 1 
συνδούλους 1 
συνδούλων 1 
συνδρομὴ 1 
συνεί 1 
συνείδησιν 16 
συνείδησις 3 
συνείληφεν 1 
συνείχετο 1 
συνείχοντο 1 
συνεβάλετο 1 
συνεβίβασαν 1 
συνεβουλεύσαντο 2 
συνεδρίου 3 
συνεδρίῳ 7 
συνεζήτει 1 
συνεζωοποίησεν 2 
συνειδήσει 3 
συνειδήσεσιν 1 
συνειδήσεως 6 
συνειδήσεώς 1 
συνειδυίης 1 
συνεισῆλθεν 2 
συνεκάθισεν 1 
συνεκάλεσαν 1 
συνεκέρασεν 1 
συνεκίνησάν 1 
συνεκδήμους 1 
συνεκλεκτὴ 1 
συνεκόμισαν 1 
συνελάλησεν 1 
συνελάλουν 2 
συνεληλυθυῖαι 1 
συνεληλυθότας 1 
συνεληλύθεισαν 1 
συνελθεῖν 3 
συνελθούσαις 1 
συνελθόντα 1 
συνελθόντας 1 
συνελθόντες 1 
συνελθόντων 3 
συνελογίσαντο 1 
συνενέγκαντες 1 
συνεπέθεντο 1 
συνεπέμψαμεν 2 
συνεπέστη 1 
συνεπίομεν 1 
συνεπαθήσατε 1 
συνεπιμαρτυροῦντος 1 
συνεπληροῦντο 1 
συνεπορεύετο 1 
συνεπορεύοντο 1 
συνεργεῖ 1 
συνεργοί 3 
συνεργούς 1 
συνεργοὶ 2 
συνεργοῦντι 1 
συνεργοῦντος 1 
συνεργός 2 
συνεργὸν 2 
συνεργῶν 1 
συνεργῷ 1 
συνερχομένων 1 
συνερχόμενοι 1 
συνεσθίει 1 
συνεσθίειν 1 
συνεσπάραξεν 2 
συνεστήσατε 1 
συνεσταλμένος 1 
συνεσταυρωμένοι 1 
συνεσταυρώθη 1 
συνεσταύρωμαι 1 
συνεστῶσα 1 
συνεστῶτας 1 
συνετάφημεν 1 
συνετέθειντο 1 
συνετήρει 2 
συνετῶν 3 
συνετῷ 1 
συνευδοκεῖ 2 
συνευδοκεῖτε 1 
συνευδοκοῦσιν 1 
συνευδοκῶν 2 
συνευωχούμενοι 2 
συνεφάγομεν 1 
συνεφωνήθη 1 
συνεφώνησάς 1 
συνεχομένη 1 
συνεχομένους 1 
συνεχόμενον 1 
συνεχύθη 1 
συνεψήφισαν 1 
συνζήσομεν 2 
συνζητεῖν 4 
συνζητεῖτε 1 
συνζητητὴς 1 
συνζητούντων 1 
συνζητοῦντας 1 
συνζητοῦντες 2 
συνζῆν 1 
συνηγάγετέ 2 
συνηγάγομεν 1 
συνηγέρθητε 2 
συνηγμένα 1 
συνηγμένοι 3 
συνηγμένων 2 
συνηθείᾳ 1 
συνηθροισμένοι 1 
συνηκολούθει 1 
συνηλικιώτας 1 
συνηρπάκει 1 
συνθλίβοντά 1 
συνθλασθήσεται 2 
συνθρύπτοντές 1 
συνιέναι 2 
συνιέντος 1 
συνιδόντες 1 
συνιδών 1 
συνιείς 1 
συνιστάνειν 1 
συνιστάνομεν 1 
συνιστάνοντες 2 
συνιστάνω 1 
συνιστάνων 1 
συνιστανόντων 1 
συνιᾶσιν 1 
συνκαθήμενοι 1 
συνκαθήμενος 1 
συνκαθισάντων 1 
συνκακοπάθησον 2 
συνκακουχεῖσθαι 1 
συνκαλέσασθαι 1 
συνκαλεσάμενος 2 
συνκαλεῖ 2 
συνκαλοῦσιν 1 
συνκατάθεσις 1 
συνκαταβάντες 1 
συνκατατεθειμένος 1 
συνκατεψηφίσθη 1 
συνκεκερασμένους 1 
συνκεχυμένη 1 
συνκλειόμενοι 1 
συνκληρονόμα 1 
συνκληρονόμοι 2 
συνκληρονόμων 1 
συνκοινωνήσαντές 1 
συνκοινωνήσητε 1 
συνκοινωνεῖτε 1 
συνκοινωνούς 1 
συνκοινωνὸς 2 
συνκρίνοντες 2 
συνκρῖναι 1 
συνκύπτουσα 1 
συνλαλήσας 1 
συνλαλοῦντες 2 
συνλαμβάνου 1 
συνλυπούμενος 1 
συνμέτοχα 1 
συνμέτοχοι 1 
συνμαθηταῖς 1 
συνμαρτυρεῖ 1 
συνμαρτυρούσης 2 
συνμερίζονται 1 
συνοδίᾳ 1 
συνοδεύοντες 1 
συνοικοδομεῖσθε 1 
συνοικοῦντες 1 
συνομιλῶν 1 
συνομοροῦσα 1 
συνοχὴ 1 
συνοχῆς 1 
συνπάσχει 1 
συνπάσχομεν 1 
συνπαθῆσαι 1 
συνπαραγενόμενοι 1 
συνπαρακληθῆναι 1 
συνπαραλαβεῖν 1 
συνπαραλαβόντες 1 
συνπαραλαβὼν 1 
συνπαραλαμβάνειν 1 
συνπαρόντες 1 
συνπεριλαβὼν 1 
συνπληροῦσθαι 1 
συνπνίγει 1 
συνπνίγονται 1 
συνπνίγουσιν 1 
συνπολῖται 1 
συνπορεύονται 1 
συνπρεσβύτερος 1 
συνσταυρωθέντες 1 
συνσταυρωθέντος 1 
συνστενάζει 1 
συνστοιχεῖ 1 
συνστρατιώτην 1 
συνστρατιώτῃ 1 
συνσχηματίζεσθε 1 
συνσχηματιζόμενοι 1 
συντέλεια 1 
συντέμνων 1 
συνταφέντες 1 
συντελέσας 1 
συντελέσω 1 
συντελείας 2 
συντελείᾳ 3 
συντελεσθεισῶν 1 
συντελεῖσθαι 2 
συντελῶν 1 
συντετρίφθαι 1 
συντετριμμένον 1 
συντηροῦνται 1 
συντρίβεται 1 
συντρίψασα 1 
συντρίψει 1 
συντρεχόντων 1 
συντριΒήσεται 1 
συντρῖβον 1 
συντυχεῖν 1 
συντόμως 2 
συνυπεκρίθησαν 1 
συνυπουργούντων 1 
συνφυεῖσαι 1 
συνχαίρει 2 
συνχαίρετέ 1 
συνχαίρω 1 
συνχρῶνται 1 
συνχύννεται 1 
συνωδίνει 1 
συνωμοσίαν 1 
συνόντων 1 
συνἄγονται 1 
συνᾶραι 1 
συνῆκαν 6 
συνῆλθαν 2 
συνῆλθε 1 
συνῆλθεν 1 
συνῆλθον 1 
συνῆσαν 1 
συνῆτε 2 
συνῶσιν 2 
συστατικῶν 1 
συστρέψαντος 1 
συστροφὴν 1 
συστροφῆς 1 
σφάγια 1 
σφάξουσιν 1 
σφαγὴν 1 
σφαγῆς 2 
σφημία 1 
σφοδρῶς 1 
σφραγίδων 1 
σφραγίς 1 
σφραγίσαντες 1 
σφραγίσωμεν 1 
σφραγίσῃς 1 
σφραγισάμενος 2 
σφραγῖδα 10 
σφραγῖδας 3 
σφραγῖσιν 1 
σφυδρά 1 
σφυπίδας 1 
σφυρίδας 2 
σφυρίδι 1 
σφυρίσων 1 
σφόδρα 11 
σχήματι 1 
σχίσας 1 
σχίσει 1 
σχίσμα 5 
σχίσματα 2 
σχίσωμεν 1 
σχε 1 
σχεδὸν 2 
σχιζομένους 1 
σχοινία 1 
σχοινίων 1 
σχολάζοντα 2 
σχολάσητε 1 
σχολῇ 1 
σχῆμα 1 
σχῆτε 1 
σχῶ 5 
σχῶμεν 2 
σωζομένοις 2 
σωζομένους 1 
σωζόμενοι 1 
σωθήσεται 13 
σωθήσομαι 2 
σωθήσῃ 3 
σωθησόμεθα 2 
σωθῆναι 10 
σωθῆτε 1 
σωθῇ 3 
σωθῶ 2 
σωθῶσιν 2 
σωμάτων 1 
σωματικὴ 1 
σωματικῶς 1 
σωματικῷ 1 
σωρεύσεις 1 
σωσάτω 1 
σωτήριον 2 
σωτήριος 1 
σωτήριόν 1 
σωτηρία 8 
σωτηρίαν 18 
σωτηρίας 20 
σωτηρίου 1 
σωτὴρ 4 
σωτῆρί 1 
σωτῆρα 4 
σωτῆρι 1 
σωτῆρος 14 
σωφρονήσατε 1 
σωφρονίζωσι 1 
σωφρονεῖν 2 
σωφρονισμοῦ 1 
σωφρονοῦμεν 1 
σωφρονοῦντα 2 
σωφροσύνης 3 
σωφρόνως 1 
σόν 1 
σύ 23 
σύκων 1 
σύμβουλος 1 
σύμμορφον 1 
σύμφορον 2 
σύμφυτοι 1 
σύν 1 
σύνδεσμον 1 
σύνδεσμος 1 
σύνδουλοι 2 
σύνδουλος 2 
σύνδουλόν 1 
σύνδουλός 2 
σύνεσίν 1 
σύνεσιν 2 
σύνετε 1 
σύνζυγε 1 
σύνκαμψον 1 
σύνοιδα 1 
σύνσωμα 1 
σύντριμμα 1 
σύντροφος 1 
σύνφημι 1 
σύνψυχοι 1 
σύρει 1 
σύροντες 1 
σύρων 1 
σύσσημον 1 
σώζει 1 
σώζειν 2 
σώζεσθαι 1 
σώζεσθε 1 
σώζεται 1 
σώζετε 1 
σώματί 2 
σώματα 10 
σώματι 23 
σώματος 32 
σώματός 4 
σώσαντος 1 
σώσας 1 
σώσει 6 
σώσεις 3 
σώσω 3 
σώσων 1 
σώφρονα 2 
σώφρονας 2 
σὰ 2 
σὰρξ 17 
σὲ 22 
σὴν 1 
σὴς 3 
σὶν 1 
σὸν 3 
σὸς 1 
σὺ 106 
σὺν 127 
σῆς 3 
σῇ 4 
σῖτον 8 
σῖτου 1 
σῦκα 3 
σῶμά 14 
σῶμα 56 
σῶσαι 13 
σῶσον 5 
σῶσόν 2 
σῷ 5 
τά 2 
τάγματι 1 
τάλαντά 2 
τάλαντα 8 
τάλαντον 2 
τάλαντόν 1 
τάξει 1 
τάξιν 8 
τάραχος 2 
τάφοις 1 
τάφον 3 
τάφος 1 
τάφου 1 
τάφους 1 
τάχα 2 
τάχει 8 
τάχειον 4 
τάχιστα 1 
τέθεικά 1 
τέθειται 1 
τέθνηκεν 2 
τέκνα 61 
τέκνοις 8 
τέκνον 11 
τέκνου 2 
τέκνων 7 
τέκνῳ 3 
τέκτονος 1 
τέκτων 1 
τέκῃ 1 
τέλειοι 5 
τέλειον 7 
τέλειος 2 
τέλειός 1 
τέλη 2 
τέλος 33 
τέλους 6 
τέξεται 2 
τέξῃ 1 
τέρα 1 
τέρασι 1 
τέρασιν 3 
τέρατα 11 
τέσσαρας 7 
τέσσαρες 11 
τέσσαρσι 1 
τέσσαρσιν 4 
τέσσερα 6 
τέτακταί 1 
τέταρτον 2 
τέταρτος 3 
τέτυχεν 1 
τέχνής 1 
τέχνης 1 
τέχνῃ 1 
τήκεται 1 
τήν 5 
τήνδε 1 
τήρει 3 
τήρησιν 1 
τήρησις 1 
τήρησον 1 
τί 236 
τίαν 1 
τίθημι 5 
τίθησιν 6 
τίκτει 1 
τίκτουσα 2 
τίκτῃ 1 
τίλλειν 1 
τίλλοντες 1 
τίμα 2 
τίμια 1 
τίμιον 1 
τίμιος 1 
τίνα 16 
τίνας 2 
τίνες 5 
τίνι 14 
τίνος 10 
τίνων 3 
τίς 116 
τίσιν 2 
τίσουσιν 1 
τίτλον 2 
ται 1 
τακτῇ 1 
ταλάντων 1 
ταλαίπωρος 2 
ταλαιπωρήσατε 1 
ταλαιπωρία 1 
ταλαιπωρίαις 1 
ταλαντιαία 1 
ταμείοις 2 
ταμεῖον 1 
ταμεῖόν 1 
ταπείνωσιν 1 
ταπεινοφροσύνην 2 
ταπεινοφροσύνης 2 
ταπεινοφροσύνῃ 3 
ταπεινούς 1 
ταπεινοὺς 1 
ταπεινοῖς 3 
ταπεινοῦσθαι 1 
ταπεινωθήσεται 4 
ταπεινόφρονες 1 
ταπεινώθητε 1 
ταπεινώσει 4 
ταπεινώσεως 1 
ταπεινώσῃ 1 
ταπεινὸς 3 
ταπεινῶν 3 
ταράσσοντες 2 
ταράσσων 1 
ταρασσέσθω 2 
ταραχθῆτε 1 
ταραχθῇ 1 
ταρταρώσας 1 
τας 3 
τασα 1 
τασσόμενος 2 
ταφὴν 1 
ταχέως 10 
ταχινή 1 
ταχινὴν 1 
ταχύ 6 
ταχὺ 5 
ταχὺς 1 
ταύρους 1 
ταύρων 2 
ταύταις 10 
ταύτας 9 
ταύτην 48 
ταύτης 33 
ταύτῃ 32 
ταῖς 199 
ταῦροί 1 
ταῦτά 2 
ταῦτα 199 
τε 208 
τείχη 1 
τείχους 4 
τεθέαται 1 
τεθεάμεθα 1 
τεθείκατε 1 
τεθεικώς 1 
τεθειμένος 1 
τεθεμελίωτο 1 
τεθεμελιωμένοι 2 
τεθεραπευμέναι 1 
τεθεραπευμένον 1 
τεθεραπευμένῳ 1 
τεθησαυρισμένοι 1 
τεθλιμμένη 1 
τεθνήκασιν 1 
τεθνηκέναι 1 
τεθνηκότα 1 
τεθνηκότος 1 
τεθνηκὼς 2 
τεθραμμένος 1 
τεθραυσμένους 1 
τεθυμένα 1 
τεθῆναι 1 
τεθῇ 2 
τεθῶσιν 1 
τεκεῖν 4 
τεκμηρίοις 1 
τεκνία 4 
τεκνογονίας 1 
τεκνογονεῖν 1 
τελέσει 1 
τελέσητε 2 
τελέσωσιν 1 
τελεία 1 
τελείοις 1 
τελείων 1 
τελείως 1 
τελείωσις 2 
τελειοτέρας 1 
τελειοῦμαι 1 
τελειωθεὶς 1 
τελειωθῇ 1 
τελειωθῶσιν 1 
τελειωσάντων 1 
τελειωτὴν 1 
τελειότητα 1 
τελειότητος 1 
τελειώσας 1 
τελειώσω 3 
τελειῶσαι 3 
τελεσθήσεται 1 
τελεσθήσονται 1 
τελεσθῆναι 1 
τελεσθῇ 4 
τελεσθῶσιν 1 
τελεσφοροῦσιν 1 
τελευτάτω 2 
τελευτᾷ 1 
τελευτᾷν 1 
τελευτῆς 1 
τελευτῶν 1 
τελεῖ 1 
τελεῖται 1 
τελεῖτε 2 
τελοῦσα 1 
τελωνῶν 7 
τελώνην 1 
τελώνης 5 
τελώνιον 3 
τελῶναι 8 
τεράτων 1 
τες 2 
τεσσάρων 11 
τεσσαρεσκαιδεκάτη 1 
τεσσεράκοντα 21 
τεσσερακονταετὴς 1 
τεσσερακονταετῆ 1 
τετάπακται 1 
τετάρτην 2 
τετάρτης 1 
τετάρτου 1 
τετέλεκα 1 
τετέλεσται 1 
τετήρηκα 2 
τετήρηκαν 1 
τετήρηκας 1 
τετήρηκεν 1 
τετήρηται 2 
τεταγμέναι 1 
τεταγμένοι 1 
τεταραγμένοι 1 
τεταρταῖος 1 
τετελείωκεν 1 
τετελείωμαι 1 
τετελείωται 3 
τετελειωμένη 1 
τετελειωμένοι 1 
τετελειωμένον 1 
τετελειωμένων 1 
τετελευτηκότος 1 
τετηρημένην 1 
τετηρημένοις 1 
τετιμημένου 1 
τετράγωνος 1 
τετράμηνός 1 
τετράποδα 2 
τετραάρχης 3 
τετραάρχου 1 
τετρααρχοῦντος 3 
τετραδίοις 1 
τετρακισχίλιοι 2 
τετρακισχιλίους 2 
τετρακισχιλίων 1 
τετρακοσίοις 1 
τετρακοσίων 1 
τετρακόσια 2 
τετραπλοῦν 1 
τετραπόδων 1 
τετραυματισμένους 1 
τετραχηλισμένα 1 
τετυφωμένοι 1 
τετύφωται 1 
τεφρώσας 1 
τεχθεὶς 1 
τεχνίταις 1 
τεχνίτης 2 
τεχνῖται 1 
τεῖχος 4 
τηλαυγῶς 1 
τηλικαύτης 1 
τηλικαῦτα 1 
τηλικούτου 1 
τηλικοῦτος 1 
την 1 
τηρήσαντας 1 
τηρήσατε 1 
τηρήσει 2 
τηρήσετε 1 
τηρήσητε 2 
τηρήσουσιν 1 
τηρήσω 2 
τηρήσῃ 4 
τηρήσῃς 1 
τηρεῖ 3 
τηρεῖν 7 
τηρεῖσθαι 3 
τηρεῖτε 1 
τηρηθείη 1 
τηρηθῆναι 1 
τηρουμένους 1 
τηρούμενοι 1 
τηρούντων 2 
τηροῦμεν 1 
τηροῦντες 4 
τηρῆσαί 1 
τηρῇ 1 
τηρῶ 1 
τηρῶμεν 2 
τηρῶν 6 
τι 88 
τιθέασιν 1 
τιθέναι 2 
τιθέντες 1 
τιθέτω 1 
τιθεὶς 1 
τικῶς 1 
τιμήν 5 
τιμήσατε 1 
τιμήσει 2 
τιμίαν 1 
τιμίου 1 
τιμίους 1 
τιμίῳ 4 
τιμαῖς 1 
τιμιωτάτου 1 
τιμιωτάτῳ 1 
τιμιότητος 1 
τιμωρίας 1 
τιμωρηθῶσιν 1 
τιμωρῶν 1 
τιμὰς 2 
τιμὴ 7 
τιμὴν 14 
τιμᾶτε 1 
τιμᾷ 3 
τιμῆς 7 
τιμῇ 5 
τιμῶ 1 
τιμῶν 1 
τιμῶσι 2 
τινά 1 
τινάς 3 
τινές 2 
τινί 1 
τινα 29 
τινας 12 
τινες 48 
τινι 7 
τινος 16 
τινων 5 
τινός 3 
τινὰ 14 
τινὰς 9 
τινὲς 24 
τινὶ 5 
τινὸς 2 
τινῶν 4 
τις 228 
τισίν 1 
τισιν 1 
τισὶν 2 
το 2 
τοί 1 
τοίνυν 2 
τοιαύταις 2 
τοιαύτας 1 
τοιαύτη 3 
τοιαύτην 6 
τοιαῦτα 9 
τοιαῦται 1 
τοιγαροῦν 1 
τοιούτοις 3 
τοιούτου 1 
τοιούτους 5 
τοιούτων 6 
τοιούτῳ 2 
τοιοῦτο 1 
τοιοῦτοι 6 
τοιοῦτον 6 
τοιοῦτος 4 
τοις 2 
τοιᾶσδε 1 
τολμήσας 1 
τολμήσω 1 
τολμηροτέρως 1 
τολμηταί 1 
τολμᾷ 2 
τολμᾷν 1 
τολμῆσαι 1 
τολμῶ 1 
τολμῶμεν 1 
τομώτερος 1 
τον 2 
τοπάζιον 1 
τος 1 
τοσαύτην 2 
τοσαῦτα 3 
τοσούτου 2 
τοσούτους 1 
τοσούτων 1 
τοσούτῳ 2 
τοσοῦτο 1 
τοσοῦτοι 1 
τοσοῦτον 4 
τοσοῦτος 1 
του 1 
τους 2 
τούτοις 19 
τούτου 66 
τούτους 26 
τούτων 70 
τούτῳ 88 
τοὐναντίον 3 
τοὔνομα 1 
τοὺξ 1 
τοὺς 724 
τοῖς 619 
τοῖχε 1 
τοῦ 2498 
τοῦτ 17 
τοῦτο 280 
τοῦτον 57 
τοῦτό 10 
τράγων 4 
τράπεζα 2 
τράπεζαν 2 
τράχηλον 7 
τρέμουσα 2 
τρέμουσιν 1 
τρέφει 2 
τρέφεσθαι 1 
τρέφεται 1 
τρέφωσιν 1 
τρέχει 1 
τρέχετε 1 
τρέχοντες 1 
τρέχοντος 1 
τρέχουσιν 1 
τρέχω 2 
τρέχωμεν 1 
τρέχῃ 1 
τρήματος 2 
τρία 9 
τρίβους 3 
τρίζει 1 
τρίμηνον 1 
τρίς 7 
τρίτη 3 
τρίτην 3 
τρίτης 2 
τρίτον 24 
τρίτος 6 
τρίτου 3 
τρίτῃ 13 
τρίχα 1 
τρίχας 3 
τρίχες 3 
τρίχινος 1 
τραπέζαις 1 
τραπέζας 3 
τραπέζης 7 
τραπεζείταις 1 
τραυματίσαντες 1 
τραχεῖαι 1 
τραχεῖς 1 
τραύματα 1 
τρεχόντων 1 
τρεῖς 42 
τριάκοντα 11 
τριακοσίων 2 
τριβόλους 1 
τριβόλων 1 
τριετίαν 1 
τρισίν 1 
τριστέγου 1 
τρισχίλιαι 1 
τρισὶν 5 
τριχῶν 2 
τριῶν 10 
τρον 2 
τροπῆς 1 
τροφή 1 
τροφὰς 1 
τροφὴ 1 
τροφὴν 2 
τροφὸς 1 
τροφῆς 11 
τροχιὰς 1 
τροχὸν 1 
τρυβλίῳ 1 
τρυγόνων 1 
τρυγῶσιν 1 
τρυμαλιᾶς 1 
τρυφήν 1 
τρυφῇ 1 
τρόμος 1 
τρόμου 3 
τρόμῳ 1 
τρόπον 10 
τρόπος 1 
τρόπῳ 2 
τρύβλιον 1 
τρύγησον 1 
τρώγοντες 1 
τρώγων 5 
τρὶ 1 
τρὶς 5 
τυγχάνοντες 1 
τυπικῶς 1 
τυφλέ 1 
τυφλοί 6 
τυφλούς 2 
τυφλοὶ 8 
τυφλοὺς 2 
τυφλοῖς 2 
τυφλοῦ 3 
τυφλόν 1 
τυφλός 2 
τυφλὸν 6 
τυφλὸς 12 
τυφλῶν 3 
τυφλῷ 1 
τυφωθεὶς 1 
τυφωνικὸς 1 
τυφόμσνον 1 
τυχεῖν 2 
τυχούσας 1 
τυχοῦσαν 1 
τυχὸν 1 
τυχὼν 1 
των 1 
τό 13 
τόκῳ 2 
τόν 6 
τόξον 1 
τόποις 2 
τόπον 45 
τόπος 14 
τόπου 7 
τόπους 5 
τόπων 3 
τόπῳ 15 
τότε 117 
τύποι 2 
τύπον 10 
τύπος 2 
τύπους 1 
τύπτειν 3 
τύπτεσθαι 1 
τύπτοντί 1 
τύπτοντες 3 
τύχοι 2 
τύχωσιν 2 
τὰ 818 
τὰς 336 
τὴν 1512 
τὸ 1642 
τὸν 1559 
τὺ 1 
τῆ 4 
τῆξ 3 
τῆς 1282 
τῆςΚιλικίας 1 
τῇ 852 
τῇδε 1 
τῇς 1 
τῶ 1 
τῶν 1200 
τῶς 2 
τῷ 1222 
υιὸν 1 
υμῖν 1 
υμῶν 1 
υπὸ 1 
υἱέ 1 
υἱοί 7 
υἱοθεσία 1 
υἱοθεσίαν 3 
υἱοθεσίας 1 
υἱούς 1 
υἱοὶ 25 
υἱοὺς 12 
υἱοῖς 7 
υἱοῦ 35 
υἱόν 23 
υἱός 29 
υἱὲ 6 
υἱὸν 61 
υἱὸξ 1 
υἱὸς 125 
υἱῶν 17 
υἱῷ 15 
φάγε 4 
φάγεσαι 1 
φάγεται 2 
φάγετε 1 
φάγητε 5 
φάγοι 1 
φάγονται 1 
φάγος 2 
φάγω 5 
φάγωμεν 5 
φάγωσιν 6 
φάγῃ 4 
φάγῃς 1 
φάντασμά 1 
φάνῃ 2 
φάραγξ 1 
φάσις 1 
φάσκοντες 2 
φάτνης 1 
φάτνῃ 3 
φέγγος 2 
φέρε 2 
φέρει 3 
φέρειν 2 
φέρεσθαι 1 
φέρετέ 2 
φέρετε 5 
φέρητε 2 
φέρον 2 
φέροντες 4 
φέρουσαι 1 
φέρουσαν 1 
φέρουσιν 6 
φέρων 2 
φέρῃ 1 
φήμη 2 
φίας 1 
φίλαξον 1 
φίλας 1 
φίλαυτοι 1 
φίλημά 1 
φίλοι 4 
φίλοις 1 
φίλον 2 
φίλος 8 
φίλους 8 
φίλων 3 
φαίνει 3 
φαίνεσθε 2 
φαίνεται 4 
φαίνονται 1 
φαίνοντι 1 
φαίνων 1 
φαίνωσιν 1 
φαγεῖν 33 
φαγόντες 2 
φαινομένη 1 
φαινομένου 1 
φαινομένων 1 
φαλαίαν 1 
φανέρωσις 1 
φανέρωσον 1 
φανήσεται 1 
φανερά 1 
φανεράσω 1 
φανερούμενοι 1 
φανερούμενον 1 
φανεροὶ 1 
φανεροὺς 1 
φανεροῦντι 1 
φανεροῦται 1 
φανερωθέντος 3 
φανερωθήσεσθε 1 
φανερωθεῖσαν 1 
φανερωθῆναι 2 
φανερωθῇ 10 
φανερωθῶσιν 1 
φανερόν 3 
φανερώσαντες 1 
φανερώσει 2 
φανερὰ 3 
φανερὸν 7 
φανερῶς 3 
φανερῷ 2 
φανεῖται 1 
φανταζόμενον 1 
φαντασίας 1 
φανῇ 1 
φανῇς 1 
φανῶμεν 1 
φανῶν 1 
φανῶσιν 2 
φαρμάκων 1 
φαρμακία 1 
φαρμακίᾳ 1 
φαρμακοὶ 1 
φαρμακοῖς 1 
φασίν 1 
φαῦλα 2 
φαῦλον 4 
φείδομαι 2 
φείσεται 1 
φείσομαι 1 
φειδομένως 2 
φειδόμενοι 1 
φειδόμενος 1 
φελόνην 1 
φερομένην 1 
φερομένης 1 
φερόμενοι 1 
φερώμεθα 1 
φευγέτωσαν 3 
φεύγει 2 
φεύγετε 3 
φεύξεται 1 
φεύξονται 1 
φεῦγε 3 
φημί 1 
φημι 3 
φησίν 9 
φησι 1 
φησιν 7 
φθάσωμεν 1 
φθέγγεσθαι 1 
φθαρήσονται 1 
φθαρτοῖς 1 
φθαρτοῦ 1 
φθαρτὸν 2 
φθαρτῆς 1 
φθαρῇ 1 
φθείρει 1 
φθείρονται 1 
φθείρουσιν 1 
φθεγγόμενοι 1 
φθεγξάμενον 1 
φθειρόμενον 1 
φθερεῖ 1 
φθινοπωρινὰ 1 
φθονοῦντες 1 
φθοράν 2 
φθορὰ 1 
φθορὰν 1 
φθορᾶς 3 
φθορᾷ 2 
φθόγγοις 1 
φθόγγος 1 
φθόνοι 1 
φθόνον 4 
φθόνος 1 
φθόνου 1 
φθόνους 1 
φθόνῳ 1 
φιάλας 5 
φιάλην 7 
φιλάγαθον 1 
φιλάδελφοι 1 
φιλάνδρους 1 
φιλάργυροι 2 
φιλήδονοι 1 
φιλήματι 6 
φιλήσω 2 
φιλία 1 
φιλαδελφία 1 
φιλαδελφίαν 2 
φιλαδελφίας 1 
φιλαδελφίᾳ 2 
φιλανθρωπία 1 
φιλανθρωπίαν 1 
φιλανθρώπως 1 
φιλαργυρία 1 
φιλεῖ 3 
φιλεῖς 2 
φιλονεικία 1 
φιλοξενίαν 1 
φιλοξενίας 1 
φιλοπρωτεύων 1 
φιλοσοφίας 1 
φιλοσόφων 1 
φιλοτέκνους 1 
φιλοτιμεῖσθαι 1 
φιλοτιμούμεθα 1 
φιλοτιμούμενον 1 
φιλοφρόνως 1 
φιλούντων 1 
φιλοῦντας 1 
φιλοῦσι 1 
φιλοῦσιν 1 
φιλόθεοι 1 
φιλόνεικος 1 
φιλόξενοι 1 
φιλόξενον 2 
φιλόστοργοι 1 
φιλῆσαι 1 
φιλῶ 4 
φιλῶν 4 
φιμοῖν 1 
φιμώσεις 2 
φλογίζουσα 1 
φλογιζομένη 1 
φλογός 1 
φλογὶ 2 
φλυαρῶν 1 
φλόγα 2 
φλύαροι 1 
φλὸξ 2 
φοί 1 
φοίνικες 1 
φοβήθητε 2 
φοβερὰ 1 
φοβερὸν 2 
φοβεῖσθαι 1 
φοβεῖσθε 11 
φοβηθέντες 1 
φοβηθήσομαι 1 
φοβηθεὶς 3 
φοβηθεῖσα 1 
φοβηθῆτε 5 
φοβηθῇ 1 
φοβηθῇς 1 
φοβηθῶμεν 1 
φοβουμένοις 2 
φοβούμεθα 1 
φοβούμεναι 1 
φοβούμενοί 2 
φοβούμενοι 4 
φοβούμενος 6 
φοβοῦ 13 
φοβοῦμαι 4 
φοβῆται 1 
φοβῇ 1 
φοινίκων 1 
φονέα 1 
φονευσάντων 1 
φονεύεις 1 
φονεύετε 1 
φονεύς 1 
φονεύσεις 3 
φονεύσῃ 1 
φονεύσῃς 3 
φονεὺς 1 
φονεῖς 3 
φονεῦσι 1 
φορέσωμεν 1 
φορεῖ 1 
φοροῦντα 1 
φοροῦντες 1 
φορτία 2 
φορτίζετε 1 
φορτίοις 1 
φορτίον 2 
φορτίου 1 
φορῶν 1 
φρέαρ 4 
φρέατος 3 
φρίσσουσιν 1 
φραγέλλιον 1 
φραγήσεται 1 
φραγελλώσας 2 
φραγμοὺς 1 
φραγμοῦ 1 
φραγμὸν 2 
φραγῇ 1 
φρεναπάται 1 
φρεναπατᾷ 1 
φρεσίν 1 
φρεσὶν 1 
φρονήσει 2 
φρονήσετε 1 
φρονίμοις 2 
φρονίμως 1 
φρονίμῳ 1 
φρονεῖ 1 
φρονεῖν 6 
φρονεῖς 3 
φρονεῖτε 4 
φρονιμώτεροι 1 
φρονοῦντες 4 
φρονοῦσιν 1 
φροντίζωσιν 1 
φρονῆτε 1 
φρονῶμεν 1 
φρονῶν 1 
φρουρήσει 1 
φρουρουμένους 1 
φρυγάνων 1 
φρόνει 1 
φρόνημα 4 
φρόνιμοι 8 
φρόνιμος 2 
φυγεῖν 3 
φυγὴ 1 
φυλάξαι 2 
φυλάξατε 1 
φυλάξει 2 
φυλάξῃ 1 
φυλάξῃς 1 
φυλάσσειν 2 
φυλάσσεσθαι 2 
φυλάσσεσθε 2 
φυλάσσοντες 2 
φυλάσσου 1 
φυλάσσουσιν 1 
φυλάσσων 2 
φυλάσσῃ 2 
φυλάσἔξω 1 
φυλίαν 1 
φυλακάς 1 
φυλακήν 6 
φυλακίζων 1 
φυλακαῖς 3 
φυλακτήρια 1 
φυλακὰς 2 
φυλακὴ 2 
φυλακὴν 9 
φυλακῆς 6 
φυλακῇ 17 
φυλασσόμενος 1 
φυλαὶ 2 
φυλαῖς 1 
φυλὰς 2 
φυλὴν 3 
φυλῆς 20 
φυλῶν 3 
φυράματος 1 
φυσικὰ 1 
φυσικὴν 2 
φυσικῶς 1 
φυσιούμενος 1 
φυσιοῖ 1 
φυσιοῦσθε 1 
φυσιοῦται 1 
φυσιώσεις 1 
φυτεία 1 
φυτεύει 1 
φυτεύθητι 1 
φυτεύων 2 
φυὲν 2 
φωλεοὺς 2 
φωνάς 1 
φωνήν 2 
φωνήσαντες 1 
φωνήσας 5 
φωνήσει 1 
φωνήσῃ 1 
φωναὶ 6 
φωναῖς 1 
φωνεῖ 6 
φωνεῖτέ 1 
φωνηθῆναι 1 
φωνοῦσι 1 
φωνὰς 1 
φωνὴ 31 
φωνὴν 38 
φωνῆς 23 
φωνῆσαι 6 
φωνῆσαν 1 
φωνῇ 33 
φωνῶν 2 
φωστὴρ 1 
φωστῆρες 1 
φωσφόρος 1 
φωτί 3 
φωτίζει 1 
φωτίζῃ 1 
φωτίσαι 1 
φωτίσαντος 1 
φωτίσει 2 
φωτινόν 2 
φωτινὴ 1 
φωτινὸν 2 
φωτισθέντας 1 
φωτισθέντες 1 
φωτισμὸν 2 
φωτός 5 
φωτὶ 6 
φωτὸς 8 
φόβηθρά 1 
φόβοι 1 
φόβον 15 
φόβος 12 
φόβου 9 
φόβῳ 10 
φόνοι 2 
φόνον 3 
φόνου 2 
φόνων 1 
φόνῳ 1 
φόρον 3 
φόρους 2 
φύγητε 1 
φύλακές 1 
φύλακας 2 
φύλαξον 1 
φύλλα 6 
φύουσα 1 
φύραμα 4 
φύσει 5 
φύσεως 2 
φύσιν 5 
φύσις 2 
φώνει 1 
φώνησόν 1 
φώτων 1 
φῶξ 1 
φῶς 47 
φῶτα 1 
χάλαζα 3 
χάραγμα 7 
χάρακά 1 
χάρητε 1 
χάριν 49 
χάρις 58 
χάρισμα 8 
χάριτί 2 
χάριτα 2 
χάριτι 22 
χάριτος 27 
χάρτου 1 
χάσμα 1 
χήρα 9 
χήραις 2 
χήραν 3 
χήρας 5 
χίλια 8 
χαίρει 3 
χαίρειν 7 
χαίρετε 9 
χαίρομεν 2 
χαίροντες 6 
χαίρουσιν 1 
χαίρω 7 
χαίρωμεν 1 
χαίρων 4 
χαίρῃ 1 
χαιρόντων 1 
χαλάζης 1 
χαλάσαντες 2 
χαλάσατε 1 
χαλάσω 1 
χαλασάντων 1 
χαλεποί 1 
χαλεποὶ 1 
χαλιναγωγῆσαι 1 
χαλιναγωγῶν 1 
χαλινοὺς 1 
χαλινῶν 1 
χαλκίων 1 
χαλκεὺς 1 
χαλκηδών 1 
χαλκολιβάνῳ 2 
χαλκοῦ 1 
χαλκόν 1 
χαλκὸν 2 
χαλκὸς 1 
χαλκᾶ 1 
χαλῶσι 1 
χαμαί 1 
χαμαὶ 1 
χαρά 3 
χαράγματι 1 
χαρήσεται 2 
χαρήσομαι 1 
χαρήσονται 1 
χαρίζεσθαί 1 
χαρίζεσθε 1 
χαρίσασθέ 1 
χαρίσασθαι 2 
χαρίσεται 1 
χαρίσματα 6 
χαρίσματι 1 
χαρίσματος 1 
χαρακτὴρ 1 
χαριζόμενοι 2 
χαρισάμενος 1 
χαρισθέντα 1 
χαρισθήσομαι 1 
χαρισθῆναι 1 
χαρισμάτων 1 
χαρὰ 14 
χαρὰν 14 
χαρᾶς 22 
χαρᾷ 6 
χαρῆναι 2 
χαρῆτε 2 
χείλεσίν 2 
χείλη 2 
χείρ 5 
χείρονα 3 
χείρονος 1 
χείρων 2 
χειλέων 1 
χειμαζομένων 1 
χειμών 1 
χειμὼν 1 
χειμῶνος 3 
χειμῶνός 1 
χειρί 3 
χειραγωγούμενος 1 
χειραγωγούς 1 
χειραγωγοῦντες 1 
χειροποίητα 1 
χειροποίητον 1 
χειροποιήτοις 2 
χειροποιήτου 2 
χειροτονήσαντες 1 
χειροτονηθεὶς 1 
χειρόγραφον 1 
χειρός 2 
χειρὶ 17 
χειρὸς 24 
χειρῶν 17 
χερσίν 3 
χερσὶν 7 
χεὶρ 8 
χεῖλος 1 
χεῖρά 4 
χεῖράς 5 
χεῖρα 26 
χεῖρας 54 
χεῖρες 2 
χεῖρον 4 
χεῖρόν 1 
χηρῶν 2 
χιλίαρχοι 1 
χιλίαρχον 3 
χιλίαρχος 10 
χιλίας 2 
χιλίων 1 
χιλιάδες 19 
χιλιάδων 3 
χιλιάρχοις 2 
χιλιάρχων 1 
χιλιάρχῳ 4 
χιλιάσιν 1 
χισεδέκ 1 
χιτὼν 1 
χιτῶνά 1 
χιτῶνα 3 
χιτῶνας 6 
χιών 2 
χλαμύδα 2 
χλιαρὸς 1 
χλωρός 1 
χλωρὸν 1 
χλωρὸς 1 
χλωρῷ 1 
χοίνικες 1 
χοίρους 5 
χοίρων 6 
χολὴν 1 
χολᾶτε 1 
χολῆς 1 
χορηγήσει 1 
χορηγεῖ 1 
χορτάζεσθαι 1 
χορτάζεσθε 1 
χορτάσαι 2 
χορτάσματα 1 
χορτασθήσεσθε 1 
χορτασθήσονται 1 
χορτασθῆναι 3 
χορῶν 1 
χοϊκοί 1 
χοϊκοῦ 1 
χοϊκός 1 
χούς 1 
χοῖροι 1 
χοῦν 2 
χρή 1 
χρήματα 4 
χρήσιμον 1 
χρήσωμαι 1 
χρίσας 1 
χρίσμα 3 
χρεία 2 
χρείαις 2 
χρείαν 38 
χρείας 5 
χρεοφιλέται 1 
χρεοφιλετῶν 1 
χρημάτων 1 
χρηματίζοντα 1 
χρηματίσαὶ 1 
χρηματίσει 1 
χρηματισθέντες 1 
χρηματισθεὶς 2 
χρηματισμός 1 
χρησάμενος 1 
χρηστεύεται 1 
χρηστοί 1 
χρηστολογίας 1 
χρηστός 2 
χρηστότης 3 
χρηστότητα 3 
χρηστότητι 3 
χρηστότητος 1 
χρηστὰ 1 
χρηστὸν 1 
χρηστὸς 2 
χρι 1 
χριστέ 1 
χριστοῦ 65 
χριστόν 4 
χριστός 27 
χριστὸν 18 
χριστὸς 25 
χριστῷ 13 
χρονίζειν 1 
χρονίζοντος 1 
χρονίσει 1 
χρονοτριβῆσαι 1 
χρυσίον 5 
χρυσίου 2 
χρυσίων 1 
χρυσίῳ 5 
χρυσοδακτύλιος 1 
χρυσοῦ 2 
χρυσοῦν 6 
χρυσοῦς 1 
χρυσόλιθος 1 
χρυσόν 1 
χρυσόπρασος 1 
χρυσὸν 2 
χρυσὸς 2 
χρυσᾶ 2 
χρυσᾶν 1 
χρυσᾶς 5 
χρυσῆ 1 
χρυσῶν 1 
χρυσῷ 3 
χρωτὸς 1 
χρόνοις 2 
χρόνον 28 
χρόνος 7 
χρόνου 4 
χρόνους 3 
χρόνων 6 
χρόνῳ 4 
χρώμεθα 1 
χρώμενοι 1 
χρῄ 1 
χρῄζετε 2 
χρῄζομεν 1 
χρῄζῃ 1 
χρῆμα 1 
χρῆσαι 1 
χρῆσιν 2 
χρῆσόν 1 
χρῆται 1 
χρῶ 1 
χω 1 
χωλούς 2 
χωλοὶ 4 
χωλοὺς 2 
χωλόν 1 
χωλὸν 2 
χωλὸς 2 
χωλῶν 1 
χωρήσειν 1 
χωρία 1 
χωρίζεσθαι 2 
χωρίζεται 1 
χωρίον 5 
χωρίου 2 
χωρίς 1 
χωρίσαι 1 
χωρίσει 1 
χωρίων 1 
χωρείτω 1 
χωρεῖ 2 
χωρεῖν 2 
χωριζέσθω 1 
χωριζέτω 2 
χωρισθεὶς 1 
χωρισθῆναι 1 
χωρισθῇ 1 
χωροῦσαι 1 
χωροῦσι 1 
χωρὶς 39 
χωρῆσαι 1 
χόρτον 6 
χόρτος 5 
χόρτου 3 
χόρτῳ 1 
χώοαν 1 
χώρα 2 
χώραις 1 
χώραν 13 
χώρας 8 
χώρᾳ 3 
χὴν 1 
χῆραι 3 
χῶρον 1 
ψάλλοντες 1 
ψαλλέτω 1 
ψαλμοῖς 2 
ψαλμὸν 1 
ψαλμῶ 1 
ψαλῶ 3 
ψασθε 1 
ψευδέσιν 1 
ψευδαδέλφοις 1 
ψευδαδέλφους 1 
ψευδαπόστολοι 1 
ψευδεῖς 2 
ψευδοδιδάσκαλοι 1 
ψευδολόγων 1 
ψευδομάρτυρες 1 
ψευδομαρτυρήσεις 1 
ψευδομαρτυρήσῃς 2 
ψευδομαρτυρίαι 1 
ψευδομαρτυρίαν 1 
ψευδομαρτύρων 1 
ψευδοπροφήταις 1 
ψευδοπροφήτην 1 
ψευδοπροφήτης 2 
ψευδοπροφήτου 1 
ψευδοπροφητῶν 1 
ψευδοπροφῆται 5 
ψευδωνύμου 1 
ψευδόμεθα 1 
ψευδόμενοι 1 
ψευδόχριστοι 2 
ψεύδει 2 
ψεύδεσθε 2 
ψεύδομαι 4 
ψεύδονται 1 
ψεύδους 1 
ψεύσασθαί 1 
ψεύσασθαι 1 
ψεύσματι 1 
ψεύσταις 1 
ψεύστην 2 
ψεύστης 6 
ψεῦδος 7 
ψεῦσται 1 
ψηλαφήσατέ 1 
ψηλαφήσειαν 1 
ψηλαφωμένῳ 1 
ψηφίζει 1 
ψηφισάτω 1 
ψιθυρισμοί 1 
ψιθυριστάς 1 
ψιχίων 2 
ψυγήσεται 1 
ψυχάς 2 
ψυχή 7 
ψυχήν 8 
ψυχαί 1 
ψυχας 1 
ψυχαὶ 2 
ψυχαῖς 3 
ψυχική 1 
ψυχικοί 1 
ψυχικόν 3 
ψυχικὸς 1 
ψυχροῦ 1 
ψυχρός 1 
ψυχρὸς 2 
ψυχὰς 12 
ψυχὴ 8 
ψυχὴν 32 
ψυχῆς 12 
ψυχῇ 8 
ψυχῶν 5 
ψωμίον 4 
ψωμίσω 1 
ψύχει 1 
ψύχος 2 
ψώμιζε 1 
ψώχοντες 1 
ψῆφον 3 
ωμεν 1 
ως 1 
ωσπερ 1 
ϝέον 1 
ϝεκροὶ 1 
ϝεκρῶν 1 
ἀΐδιος 1 
ἀέρα 5 
ἀέρος 1 
ἀβαρῆ 1 
ἀβύσσου 6 
ἀγάγετέ 1 
ἀγάγετε 2 
ἀγάγῃ 2 
ἀγάμοις 1 
ἀγάπαις 1 
ἀγάπη 35 
ἀγάπην 32 
ἀγάπης 18 
ἀγάπῃ 28 
ἀγέλη 6 
ἀγέλην 1 
ἀγαγεῖν 2 
ἀγαγόντα 1 
ἀγαγόντες 1 
ἀγαθά 5 
ἀγαθάς 2 
ἀγαθέ 2 
ἀγαθή 1 
ἀγαθήν 3 
ἀγαθοεργεῖν 1 
ἀγαθοποιίᾳ 1 
ἀγαθοποιεῖτε 1 
ἀγαθοποιοῦντας 3 
ἀγαθοποιοῦντες 1 
ἀγαθοποιοῦσαι 1 
ἀγαθοποιῆσαι 2 
ἀγαθοποιῆτε 1 
ἀγαθοποιῶν 2 
ἀγαθουργῶν 1 
ἀγαθούς 1 
ἀγαθοὺς 1 
ἀγαθοῖς 3 
ἀγαθοῦ 8 
ἀγαθωσύνη 1 
ἀγαθωσύνης 2 
ἀγαθωσύνῃ 1 
ἀγαθόν 15 
ἀγαθός 2 
ἀγαθὰ 6 
ἀγαθὲ 3 
ἀγαθὴ 1 
ἀγαθὴν 5 
ἀγαθὸν 17 
ἀγαθὸς 7 
ἀγαθῆς 2 
ἀγαθῇ 2 
ἀγαθῶν 6 
ἀγαθῷ 7 
ἀγαλλίασις 1 
ἀγαλλιάσει 3 
ἀγαλλιάσεως 1 
ἀγαλλιαθῆναι 1 
ἀγαλλιώμενοι 1 
ἀγαλλιᾶσθε 2 
ἀγαλλιᾶτε 1 
ἀγαλλιῶμεν 1 
ἀγανάκτησιν 1 
ἀγανακτεῖν 1 
ἀγανακτοῦντες 1 
ἀγανακτῶν 1 
ἀγαπάτω 1 
ἀγαπήσαντος 1 
ἀγαπήσαντός 1 
ἀγαπήσας 3 
ἀγαπήσατε 1 
ἀγαπήσει 4 
ἀγαπήσεις 1 
ἀγαπήσητε 1 
ἀγαπήσω 1 
ἀγαπη 1 
ἀγαπηθήσεται 1 
ἀγαπητά 1 
ἀγαπητήν 1 
ἀγαπητοί 16 
ἀγαπητοὶ 4 
ἀγαπητοῖς 2 
ἀγαπητοῦ 1 
ἀγαπητόν 6 
ἀγαπητός 7 
ἀγαπητὰ 1 
ἀγαπητὸν 1 
ἀγαπητὸς 4 
ἀγαπητῷ 4 
ἀγαπώντων 1 
ἀγαπᾶτέ 1 
ἀγαπᾶτε 14 
ἀγαπᾷ 12 
ἀγαπᾷν 8 
ἀγαπᾷς 2 
ἀγαπῶ 5 
ἀγαπῶμαι 1 
ἀγαπῶμεν 10 
ἀγαπῶν 13 
ἀγαπῶντας 3 
ἀγαπῶντι 1 
ἀγαπῶσι 1 
ἀγαπῶσιν 4 
ἀγγέλλουσα 1 
ἀγγέλοις 9 
ἀγγέλου 14 
ἀγγέλους 19 
ἀγγέλων 31 
ἀγγέλῳ 9 
ἀγγαρεύουσιν 1 
ἀγγαρεύσει 1 
ἀγγείοις 1 
ἀγγελία 2 
ἀγενεαλόγητος 1 
ἀγενῆ 1 
ἀγκάλας 1 
ἀγκύρας 3 
ἀγνάφου 2 
ἀγνοήσαντες 1 
ἀγνοίας 1 
ἀγνοίᾳ 1 
ἀγνοεῖ 1 
ἀγνοεῖν 6 
ἀγνοεῖται 1 
ἀγνοεῖτε 2 
ἀγνοημάτων 1 
ἀγνοούμενοι 1 
ἀγνοούμενος 1 
ἀγνοοῦμεν 1 
ἀγνοοῦντες 2 
ἀγνοοῦσι 1 
ἀγνοοῦσιν 1 
ἀγνοῶν 2 
ἀγνωσίαν 2 
ἀγοπάσωσιν 1 
ἀγοράζει 2 
ἀγοράζοντας 2 
ἀγοράζοντες 1 
ἀγοράσαι 3 
ἀγοράσαντα 1 
ἀγοράσας 1 
ἀγοράσατε 1 
ἀγοράσωμεν 3 
ἀγοράσωσιν 2 
ἀγοραίων 1 
ἀγορασάτω 1 
ἀγοραῖοι 1 
ἀγοραῖς 6 
ἀγορὰν 1 
ἀγορᾶς 1 
ἀγορᾷ 3 
ἀγράμματοί 1 
ἀγραυλοῦντες 1 
ἀγρεύσωσιν 1 
ἀγριέλαιος 1 
ἀγριελαίου 1 
ἀγρούς 2 
ἀγροὺς 7 
ἀγροῦ 7 
ἀγρυπνίαις 2 
ἀγρυπνεῖτε 2 
ἀγρυπνοῦντες 1 
ἀγρυπνοῦσιν 1 
ἀγρόν 2 
ἀγρός 1 
ἀγρὸν 3 
ἀγρὸς 1 
ἀγρῶν 1 
ἀγρῷ 9 
ἀγωγῇ 1 
ἀγωνίζου 1 
ἀγωνίᾳ 1 
ἀγωνιζόμεθα 1 
ἀγωνιζόμενος 3 
ἀγόμενα 1 
ἀγῶνα 5 
ἀγῶνι 1 
ἀδάπανον 1 
ἀδέλγεια 1 
ἀδήλως 1 
ἀδίκημά 1 
ἀδίκημα 1 
ἀδίκους 2 
ἀδίκων 3 
ἀδίκως 1 
ἀδίκῳ 1 
ἀδελ 1 
ἀδελφάς 1 
ἀδελφέ 5 
ἀδελφή 1 
ἀδελφαὶ 3 
ἀδελφοί 106 
ἀδελφούς 11 
ἀδελφοὶ 29 
ἀδελφοὺς 28 
ἀδελφοῖς 17 
ἀδελφοῦ 17 
ἀδελφόν 8 
ἀδελφός 13 
ἀδελφότητα 1 
ἀδελφότητι 1 
ἀδελφὰς 4 
ἀδελφὴ 7 
ἀδελφὴν 5 
ἀδελφὸν 33 
ἀδελφὸς 30 
ἀδελφῆς 3 
ἀδελφῇ 1 
ἀδελφῶν 20 
ἀδελφῷ 14 
ἀδηλότητι 1 
ἀδημονεῖν 2 
ἀδημονῶν 1 
ἀδιάκριτος 1 
ἀδιάλειπτον 1 
ἀδιάλειπτος 1 
ἀδιαλείπτως 4 
ἀδικήματα 1 
ἀδικήσαντος 1 
ἀδικήσει 1 
ἀδικήσητε 1 
ἀδικήσουσιν 1 
ἀδικήσῃς 1 
ἀδικία 4 
ἀδικίαις 1 
ἀδικίαν 2 
ἀδικίας 13 
ἀδικίᾳ 5 
ἀδικεῖσθε 1 
ἀδικεῖτε 2 
ἀδικηθέντος 1 
ἀδικηθῇ 1 
ἀδικησάτω 1 
ἀδικούμενοι 1 
ἀδικούμενον 1 
ἀδικοῦσιν 1 
ἀδικῆσαι 4 
ἀδικῶ 2 
ἀδικῶν 3 
ἀδυνάτων 1 
ἀδυνατήσει 2 
ἀδόκιμοί 1 
ἀδόκιμοι 4 
ἀδόκιμον 1 
ἀδόκιμος 2 
ἀδύνατα 1 
ἀδύνατον 5 
ἀδύνατος 1 
ἀδύνατόν 1 
ἀετοί 1 
ἀετοὶ 1 
ἀετοῦ 2 
ἀετῷ 1 
ἀεὶ 6 
ἀζύμοις 1 
ἀζύμων 6 
ἀθά 1 
ἀθέμιτόν 1 
ἀθέσμων 2 
ἀθέτησιν 1 
ἀθέτησις 1 
ἀθα 1 
ἀθανασίαν 2 
ἀθεμίτοις 1 
ἀθετήσας 1 
ἀθετήσω 1 
ἀθετεῖ 4 
ἀθετεῖτε 1 
ἀθετοῦσιν 1 
ἀθετῆσαι 1 
ἀθετῶ 1 
ἀθετῶν 4 
ἀθλήσῃ 1 
ἀθλῇ 1 
ἀθυμῶσιν 1 
ἀκάθαρτά 1 
ἀκάθαρτα 5 
ἀκάθαρτον 9 
ἀκάθαρτος 1 
ἀκάκων 1 
ἀκάνθας 6 
ἀκάνθινον 2 
ἀκάρποις 1 
ἀκάρπους 1 
ἀκέραιοι 2 
ἀκαίρως 1 
ἀκαθάρτοις 2 
ἀκαθάρτου 4 
ἀκαθάρτων 4 
ἀκαθάρτῳ 5 
ἀκαθαρσία 2 
ἀκαθαρσίαν 2 
ἀκαθαρσίας 3 
ἀκαθαρσίᾳ 3 
ἀκανθῶν 5 
ἀκατάγνωστον 1 
ἀκατάκριτον 1 
ἀκατάστατον 1 
ἀκατάστατος 1 
ἀκατακάλυπτον 1 
ἀκατακαλύπτῳ 1 
ἀκατακρίτους 1 
ἀκαταλύτου 1 
ἀκαταπάστους 1 
ἀκαταστασία 1 
ἀκαταστασίαι 1 
ἀκαταστασίαις 1 
ἀκαταστασίας 2 
ἀκεραίους 1 
ἀκηκοότας 1 
ἀκηκόαμεν 5 
ἀκηκόασιν 1 
ἀκηκόατε 2 
ἀκλινῆ 1 
ἀκοή 2 
ἀκοήν 1 
ἀκοαί 1 
ἀκοαῖς 1 
ἀκολουθήσαντές 1 
ἀκολουθήσατε 2 
ἀκολουθήσει 1 
ἀκολουθήσεις 1 
ἀκολουθήσουσιν 1 
ἀκολουθήσω 1 
ἀκολουθείτω 4 
ἀκολουθεῖ 4 
ἀκολουθεῖν 1 
ἀκολουθησάντων 1 
ἀκολουθούσης 1 
ἀκολουθοῦντα 1 
ἀκολουθοῦντας 1 
ἀκολουθοῦντες 4 
ἀκολουθοῦντι 1 
ἀκολουθοῦσίν 1 
ἀκολουθοῦσιν 2 
ἀκολουθῆσαι 1 
ἀκολουθῶν 2 
ἀκολούθει 5 
ἀκουέτω 7 
ἀκουσάντων 3 
ἀκουσάτω 8 
ἀκουσάτωσαν 1 
ἀκουσθήσεται 1 
ἀκουσθεῖσιν 1 
ἀκουσθῇ 4 
ἀκουόντων 1 
ἀκούει 14 
ἀκούειν 20 
ἀκούεις 3 
ἀκούεται 1 
ἀκούετε 17 
ἀκούεὶ 1 
ἀκούομεν 3 
ἀκούοντάς 2 
ἀκούοντα 2 
ἀκούοντας 4 
ἀκούοντες 14 
ἀκούοντι 1 
ἀκούοντος 1 
ἀκούουσιν 9 
ἀκούσαντες 50 
ἀκούσας 27 
ἀκούσασα 2 
ἀκούσασιν 1 
ἀκούσατέ 2 
ἀκούσατε 5 
ἀκούσει 1 
ἀκούσεσθε 1 
ἀκούσετε 2 
ἀκούσητε 5 
ἀκούσονται 2 
ἀκούσουσιν 3 
ἀκούσωσιν 8 
ἀκούσῃ 8 
ἀκούω 6 
ἀκούων 13 
ἀκούωσι 1 
ἀκοὰς 4 
ἀκοὴ 3 
ἀκοὴν 2 
ἀκοῆς 5 
ἀκοῇ 3 
ἀκοῦσαί 2 
ἀκοῦσαι 15 
ἀκράτου 1 
ἀκρίβειαν 1 
ἀκρίδας 1 
ἀκρίδες 2 
ἀκρίδων 1 
ἀκρασίαν 1 
ἀκρασίας 1 
ἀκρατεῖς 1 
ἀκριβέστερον 4 
ἀκριβεστάτην 1 
ἀκριβῶς 5 
ἀκροατήριον 1 
ἀκροαταὶ 2 
ἀκροατὴς 2 
ἀκροβυστία 9 
ἀκροβυστίαν 3 
ἀκροβυστίας 2 
ἀκροβυστίᾳ 6 
ἀκρογωνι 1 
ἀκρογωνιαίου 1 
ἀκροθινίων 1 
ἀκυροῖ 1 
ἀκυροῦντες 1 
ἀκωλύτως 1 
ἀλάβαστρον 4 
ἀλάλους 1 
ἀλέκτορα 5 
ἀλέκτωρ 6 
ἀλήθειά 1 
ἀλήθεια 13 
ἀλήθειαν 22 
ἀλήθουσαι 2 
ἀλαζονία 1 
ἀλαζονίαις 1 
ἀλαζόνας 1 
ἀλαζόνες 1 
ἀλαλάζον 1 
ἀλαλάζοντας 1 
ἀλαλήτοις 1 
ἀλείψαντες 1 
ἀλείψασα 1 
ἀλείψωσιν 1 
ἀλεκτοροφωνίας 1 
ἀλεύρου 2 
ἀληθές 2 
ἀληθής 13 
ἀληθεία 1 
ἀληθείας 43 
ἀληθείᾳ 28 
ἀληθεύοντες 1 
ἀληθεύων 1 
ἀληθεῖς 1 
ἀληθινή 2 
ἀληθιναὶ 3 
ἀληθινοί 2 
ἀληθινοὶ 2 
ἀληθινόν 2 
ἀληθινός 4 
ἀληθινὴ 1 
ἀληθινὸν 4 
ἀληθινὸς 3 
ἀληθινῆς 2 
ἀληθινῶν 1 
ἀληθινῷ 2 
ἀληθοῦς 1 
ἀληθὲς 2 
ἀληθὴς 3 
ἀληθῆ 4 
ἀληθῶς 12 
ἀλισγημάτων 1 
ἀλλ 209 
ἀλλά 2 
ἀλλάξαι 1 
ἀλλάξει 1 
ἀλλήλοις 13 
ἀλλήλους 67 
ἀλλήλων 19 
ἀλλαγήσονται 1 
ἀλλαγησόμεθα 2 
ἀλλαχοῦ 1 
ἀλλαχόθεν 1 
ἀλληγορούμενα 1 
ἀλλογενὴς 1 
ἀλλοτρίαις 1 
ἀλλοτρίαν 1 
ἀλλοτρίοις 1 
ἀλλοτρίων 4 
ἀλλοτρίᾳ 1 
ἀλλοτρίῳ 4 
ἀλλοτριεπίσκοπος 1 
ἀλλοφύλῳ 1 
ἀλλότριον 2 
ἀλλὰ 415 
ἀλοῶν 1 
ἀλοῶντα 2 
ἀλυπότερος 1 
ἀλυσιτελὲς 1 
ἀλόης 1 
ἀλώπεκες 2 
ἀλώπεκι 1 
ἀμάραντον 1 
ἀμάρτυρον 1 
ἀμάχους 1 
ἀμέθυστος 1 
ἀμέλει 1 
ἀμέμπτους 1 
ἀμέμπτως 2 
ἀμήν 19 
ἀμήτωρ 1 
ἀμίαντον 1 
ἀμίαντος 3 
ἀμαθεῖς 1 
ἀμαράντινον 1 
ἀμελήσαντες 2 
ἀμερίμνους 2 
ἀμετάθετον 1 
ἀμεταθέτων 1 
ἀμετακίνητοι 1 
ἀμεταμέλητα 1 
ἀμεταμέλητον 1 
ἀμετανόητον 1 
ἀμησάντων 1 
ἀμνοῦ 1 
ἀμνὸς 3 
ἀμοιβὰς 1 
ἀμπέλου 4 
ἀμπέλῳ 1 
ἀμπελουργόν 1 
ἀμπελῶνα 10 
ἀμπελῶνι 2 
ἀμπελῶνος 10 
ἀμφίβληστρον 1 
ἀμφιάζει 1 
ἀμφιέννυσιν 1 
ἀμφιβάλλοντας 1 
ἀμφοτέροις 1 
ἀμφοτέρους 1 
ἀμφοτέρων 1 
ἀμφόδου 1 
ἀμφότερα 4 
ἀμφότεροι 7 
ἀμώμητοι 1 
ἀμώμου 1 
ἀμώμους 3 
ἀμὴν 65 
ἀν 1 
ἀνάβητε 1 
ἀνάβλεψιν 1 
ἀνάβλεψον 1 
ἀνάγαιον 2 
ἀνάγεσθαι 2 
ἀνάγκαις 2 
ἀνάγκασον 1 
ἀνάγκη 5 
ἀνάγκην 6 
ἀνάγκης 2 
ἀνάγκῃ 1 
ἀνάγνωσιν 1 
ἀνάδειξον 1 
ἀνάθεμα 4 
ἀνάμνησιν 3 
ἀνάμνησις 1 
ἀνάξιοί 1 
ἀνάπαυσιν 5 
ἀνάπαυσόν 1 
ἀνάπεσε 2 
ἀνάπτει 1 
ἀνάστα 1 
ἀνάστασιν 12 
ἀνάστασις 6 
ἀνάστηθι 4 
ἀνάχυσιν 1 
ἀνέβαινον 1 
ἀνέβη 20 
ἀνέβην 3 
ἀνέβησαν 10 
ἀνέβλεψέν 1 
ἀνέβλεψα 2 
ἀνέβλεψαν 1 
ἀνέβλεψεν 4 
ἀνέγκλητοι 1 
ἀνέγκλητον 1 
ἀνέγκλητος 1 
ἀνέγνωσαν 1 
ἀνέγνωτε 10 
ἀνέδειξεν 1 
ἀνέζησεν 2 
ἀνέθετο 1 
ἀνέθη 1 
ἀνέκειτο 1 
ἀνέκλειπτον 1 
ἀνέκλινεν 1 
ἀνέκραγον 1 
ἀνέκραξαν 1 
ἀνέκραξεν 2 
ἀνέκυψεν 1 
ἀνέλεος 1 
ἀνέλωσιν 3 
ἀνέμοις 1 
ἀνέμοισ 1 
ἀνέμου 7 
ἀνέμους 2 
ἀνέμων 4 
ἀνέμῳ 4 
ἀνέντες 1 
ἀνέξομαι 3 
ἀνέξονται 1 
ἀνέπαυσαν 1 
ἀνέπεμψά 1 
ἀνέπεμψεν 3 
ἀνέπεσαν 2 
ἀνέπεσεν 4 
ἀνέσεισαν 1 
ἀνέστη 14 
ἀνέστησαν 2 
ἀνέστησεν 4 
ἀνέτειλεν 3 
ἀνέτρεψεν 1 
ἀνέχεσθέ 1 
ἀνέχεσθε 5 
ἀνέψυξεν 1 
ἀνέῳγεν 2 
ἀνέῳξεν 1 
ἀνήγαγον 3 
ἀνήγγειλάν 1 
ἀνήγγελλον 1 
ἀνήμεροι 1 
ἀνήνεγκεν 1 
ἀνήρ 11 
ἀνήφθη 1 
ἀνήχθη 2 
ἀνήχθημεν 4 
ἀνήχθησαν 1 
ἀνίπτοις 2 
ἀνίστασθαι 1 
ἀνίσταται 1 
ἀναίτιοί 1 
ἀναβάντα 2 
ἀναβάντες 1 
ἀναβάντων 1 
ἀναβέβηκα 1 
ἀναβέβηκεν 1 
ἀναβήσεται 1 
ἀναβαίνει 4 
ἀναβαίνειν 4 
ἀναβαίνομεν 3 
ἀναβαίνοντα 3 
ἀναβαίνοντας 1 
ἀναβαίνοντες 1 
ἀναβαίνουσιν 1 
ἀναβαίνω 1 
ἀναβαίνων 3 
ἀναβαθμούς 1 
ἀναβαθμῶν 1 
ἀναβαινόντων 2 
ἀναβαῖνον 3 
ἀναβιβάσαντες 1 
ἀναβλέπουσιν 2 
ἀναβλέψαντος 1 
ἀναβλέψας 6 
ἀναβλέψασαι 1 
ἀναβλέψω 2 
ἀναβλέψῃ 1 
ἀναβλέψῃς 1 
ἀναβολὴν 1 
ἀναβὰς 6 
ἀναγαγεῖν 2 
ἀναγαγών 1 
ἀναγαγὼν 2 
ἀναγγέλλομεν 1 
ἀναγγέλλοντες 1 
ἀναγγέλλων 1 
ἀναγγελεῖ 4 
ἀναγγεῖλαι 2 
ἀναγεγεννημένοι 1 
ἀναγεννήσας 1 
ἀναγινωσκομένας 1 
ἀναγινωσκομένη 1 
ἀναγινωσκόμενος 1 
ἀναγινώσκεις 2 
ἀναγινώσκετε 1 
ἀναγινώσκηται 1 
ἀναγινώσκοντες 1 
ἀναγινώσκοντος 1 
ἀναγινώσκων 3 
ἀναγκάζεις 1 
ἀναγκάζουσιν 1 
ἀναγκαίας 1 
ἀναγκαίους 1 
ἀναγκαιότερον 1 
ἀναγκαστῶς 1 
ἀναγκαῖά 1 
ἀναγκαῖον 4 
ἀναγνοὺς 1 
ἀναγνωσθῆναι 1 
ἀναγνωσθῇ 2 
ἀναγνόντες 1 
ἀναγνώσει 2 
ἀναγνῶναι 1 
ἀναγνῶτε 1 
ἀναγομένοις 1 
ἀναδείξεως 1 
ἀναδεξάμενος 2 
ἀναδόντες 1 
ἀναζητοῦντες 1 
ἀναζητῆσαι 1 
ἀναζωπυρεῖν 1 
ἀναζωσάμενοι 1 
ἀναθήμασιν 1 
ἀναθεματίζειν 1 
ἀναθεωροῦντες 1 
ἀναθεωρῶν 1 
ἀναιδίαν 1 
ἀναιρέσει 1 
ἀναιρεθῆναι 2 
ἀναιρεῖ 1 
ἀναιρεῖν 1 
ἀναιρεῖσθαι 1 
ἀναιρουμένων 1 
ἀναιρούντων 1 
ἀναιτίους 1 
ἀνακάμψαι 2 
ἀνακάμψει 1 
ἀνακάμψω 1 
ἀνακαινίζειν 1 
ἀνακαινούμενον 1 
ἀνακαινοῦται 1 
ἀνακαινώσει 1 
ἀνακαινώσεως 1 
ἀνακαλυπτόμενον 1 
ἀνακείμενος 3 
ἀνακειμένοις 2 
ἀνακειμένου 2 
ἀνακειμένους 2 
ἀνακειμένων 4 
ἀνακεκαλυμμένῳ 1 
ἀνακεκύλισται 1 
ἀνακεφαλαιοῦται 1 
ἀνακεφαλαιώσασθαι 1 
ἀνακλιθήσονται 2 
ἀνακλιθῆναι 2 
ἀνακλινεῖ 1 
ἀνακράξας 1 
ἀνακρίναντές 1 
ἀνακρίνας 3 
ἀνακρίνει 1 
ἀνακρίνεται 3 
ἀνακρίνοντες 3 
ἀνακρίνουσίν 1 
ἀνακρίνω 1 
ἀνακρίνων 1 
ἀνακρίσεως 1 
ἀνακριθῶ 1 
ἀνακρινόμεθα 1 
ἀνακύψαι 1 
ἀνακύψας 1 
ἀνακύψατε 1 
ἀναλάβετε 1 
ἀναλήμψεως 1 
ἀναλαβόντες 3 
ἀναλαμβάνειν 1 
ἀναλημφθεὶς 1 
ἀναλογίαν 1 
ἀναλογίσασθε 1 
ἀναλωθῆτε 1 
ἀναλύσεώς 1 
ἀναλύσῃ 1 
ἀναλἁβὼν 1 
ἀναλῦσαι 1 
ἀναλῶσαι 1 
ἀναμάρτητος 1 
ἀναμένειν 1 
ἀναμιμνήσκω 1 
ἀναμιμνησκομένου 1 
ἀναμνήσει 1 
ἀναμνησθεὶς 1 
ἀνανήψωσιν 1 
ἀνανεοῦσθαι 1 
ἀναντιρήτων 1 
ἀναντιρήτως 1 
ἀναξίως 1 
ἀναπέμψω 1 
ἀναπέπαυται 2 
ἀναπαήσονται 1 
ἀναπαύεσθε 2 
ἀναπαύεται 1 
ἀναπαύου 1 
ἀναπαύσασθε 1 
ἀναπαύσονται 1 
ἀναπαύσω 1 
ἀναπείθει 1 
ἀναπείρους 2 
ἀναπεσεῖν 3 
ἀναπεσὼν 1 
ἀναπηδήσας 1 
ἀναπληροῦται 1 
ἀναπληρώσατε 1 
ἀναπληρώσῃ 1 
ἀναπληρῶν 1 
ἀναπληρῶσαι 1 
ἀναπολογήτους 1 
ἀναπολόγητος 1 
ἀναρίθμητος 1 
ἀνασκευάζοντες 1 
ἀνασπάσει 1 
ἀναστάντες 6 
ἀναστάσει 7 
ἀναστάσεως 17 
ἀναστήσας 3 
ἀναστήσει 3 
ἀναστήσεται 4 
ἀναστήσονται 4 
ἀναστήσω 4 
ἀναστατοῦντες 1 
ἀναστατώσαντες 1 
ἀναστατώσας 1 
ἀνασταυροῦντας 1 
ἀναστενάξας 1 
ἀναστράφητε 1 
ἀναστρέφεσθαι 2 
ἀναστρέψαντες 1 
ἀναστρέψω 1 
ἀναστρεφομένους 1 
ἀναστρεφομένων 1 
ἀναστροφήν 2 
ἀναστροφαῖς 1 
ἀναστροφὴν 3 
ἀναστροφῆς 5 
ἀναστροφῇ 2 
ἀναστὰν 1 
ἀναστὰς 27 
ἀναστᾶσα 1 
ἀναστῆναι 7 
ἀναστῇ 2 
ἀναστῶσιν 1 
ἀνατάξασθαι 1 
ἀνατέλλει 1 
ἀνατέλλουσαν 1 
ἀνατέταλκεν 1 
ἀνατείλαντος 2 
ἀνατείλῃ 1 
ἀνατεθραμμένος 1 
ἀνατολὴ 1 
ἀνατολῆς 4 
ἀνατολῇ 2 
ἀνατολῶν 4 
ἀνατρέπουσιν 2 
ἀναφάναντες 1 
ἀναφέρει 2 
ἀναφέρειν 1 
ἀναφέρωμεν 1 
ἀναφαίνεσθαι 1 
ἀναχθέντες 1 
ἀναχθῆναι 2 
ἀναχωρήσαντες 1 
ἀναχωρήσας 1 
ἀναψύξεως 1 
ἀνδράσιν 7 
ἀνδρί 2 
ἀνδρίζεσθε 1 
ἀνδραποδισταῖς 1 
ἀνδροφόνοις 1 
ἀνδρός 6 
ἀνδρὶ 17 
ἀνδρὸς 10 
ἀνδρῶν 7 
ἀνείλατε 1 
ἀνείλατο 1 
ἀνείχεσθέ 1 
ἀνεβαίνομεν 1 
ἀνεγίνωσκεν 2 
ἀνεγκλήτους 2 
ἀνεζήτουν 1 
ἀνεθάλετε 1 
ἀνεθέμην 1 
ἀνεθεμάτισαν 2 
ἀνεθεματίσαμεν 1 
ἀνεθρέψατο 1 
ἀνεκάθισεν 2 
ἀνεκδιηγήτῳ 1 
ἀνεκλαλήτῳ 1 
ἀνεκτότερον 5 
ἀνελάβετε 1 
ἀνελήμφθη 5 
ἀνελεήμονας 1 
ἀνελεῖ 1 
ἀνελεῖν 6 
ἀνεμιζομένῳ 1 
ἀνεμνήσθη 1 
ἀνενέγκαι 1 
ἀνενέγκας 2 
ἀνενεγκεῖν 1 
ἀνεξίκακον 1 
ἀνεξεραύνητα 1 
ἀνεξιχνίαστοι 1 
ἀνεξιχνίαστον 1 
ἀνεπίλημπτοι 1 
ἀνεπίλημπτον 2 
ἀνεπαίσχυντον 1 
ἀνεπλήρωσαν 1 
ἀνεσπάσθη 1 
ἀνεστράφημέν 1 
ἀνεστράφημεν 1 
ἀνεσχόμην 1 
ἀνετάζειν 1 
ἀνετάζεσθαι 1 
ἀνετράφη 1 
ἀνευθέτου 1 
ἀνευρόντες 1 
ἀνεφέρετο 1 
ἀνεφώνησεν 1 
ἀνεχόμεθα 1 
ἀνεχόμενοι 2 
ἀνεχώρησαν 1 
ἀνεχώρησεν 9 
ἀνεψιὸς 1 
ἀνεῖλαν 1 
ἀνεῖλεν 2 
ἀνεῖλες 1 
ἀνεῦραν 1 
ἀνεῳγμένας 1 
ἀνεῳγμένης 1 
ἀνεῳγμένον 1 
ἀνεῳγμένος 1 
ἀνεῳγμένων 1 
ἀνεῳγότα 1 
ἀνεῳχθῆναι 1 
ἀνεῴχθη 1 
ἀνεῴχθησαν 1 
ἀνηγγέλη 2 
ἀνθ 5 
ἀνθέξεται 2 
ἀνθέστηκεν 2 
ἀνθίστανται 1 
ἀνθίστατο 1 
ἀνθεστηκότες 1 
ἀνθρακιὰν 2 
ἀνθρωπάρεσκοι 2 
ἀνθρωπίνης 2 
ἀνθρωπίνων 1 
ἀνθρωπίνῃ 2 
ἀνθρωποκτόνος 3 
ἀνθρώ 2 
ἀνθρώπινον 1 
ἀνθρώπινος 1 
ἀνθρώποις 44 
ἀνθρώπου 124 
ἀνθρώπους 30 
ἀνθρώπρυς 1 
ἀνθρώπων 97 
ἀνθρώπῳ 24 
ἀνθρώτου 1 
ἀνθυπάτου 1 
ἀνθυπάτῳ 1 
ἀνθωμολογεῖτο 1 
ἀνθύπατοί 1 
ἀνθύπατον 1 
ἀνθύπατος 1 
ἀνιέντες 1 
ἀνιστάμενος 1 
ἀνοήτοις 1 
ἀνοήτους 1 
ἀνοίας 1 
ἀνοίγει 3 
ἀνοίγειν 1 
ἀνοίγων 1 
ἀνοίξαντες 3 
ἀνοίξας 6 
ἀνοίξει 1 
ἀνοίξωσιν 1 
ἀνοίξῃ 2 
ἀνοιγήσεται 4 
ἀνοιγῶσιν 1 
ἀνοικοδομήσω 2 
ἀνομία 1 
ἀνομίαι 1 
ἀνομίαν 6 
ἀνομίας 4 
ἀνομίᾳ 2 
ἀνομιῶν 1 
ἀνορθώσατε 1 
ἀνορθώσω 1 
ἀνοσίοις 1 
ἀνοχῆς 1 
ἀνοχῇ 1 
ἀνοῖξαι 7 
ἀντάλλαγμα 2 
ἀντέλεγον 1 
ἀντέστη 1 
ἀντέστην 1 
ἀντέστησαν 1 
ἀντέχεσθε 1 
ἀντίδικος 2 
ἀντίκειται 2 
ἀντίλυτρον 1 
ἀντίπερα 1 
ἀντίστητε 2 
ἀντίτυπα 1 
ἀντίτυπον 1 
ἀντίχριστοι 1 
ἀντίχριστος 3 
ἀνταγωνιζόμενοι 1 
ἀνταναπληρῶ 1 
ἀνταποδοθήσεται 2 
ἀνταποδοῦναί 1 
ἀνταποδοῦναι 2 
ἀνταποδώσω 2 
ἀνταποκριθῆναι 1 
ἀνταποκρινόμενος 1 
ἀνταπόδομά 1 
ἀνταπόδομα 1 
ἀνταπόδοσιν 1 
ἀντεικείμενοι 1 
ἀντειπεῖν 2 
ἀντελάβετο 1 
ἀντελοιδόρει 1 
ἀντεχόμενον 1 
ἀντιβάλλετε 1 
ἀντιδίκου 2 
ἀντιδίκῳ 1 
ἀντιδιατιθεμένους 1 
ἀντιθέσεις 1 
ἀντικαλέσωσίν 1 
ἀντικατέστητε 1 
ἀντικείμενοι 2 
ἀντικείμενος 1 
ἀντικειμένων 1 
ἀντικειμένῳ 1 
ἀντιλέγει 1 
ἀντιλέγεται 1 
ἀντιλέγοντα 1 
ἀντιλέγοντας 2 
ἀντιλήμψεις 1 
ἀντιλαμβάνεσθαι 1 
ἀντιλαμβανόμενοι 1 
ἀντιλεγόμενον 1 
ἀντιλεγόντων 1 
ἀντιλογίαν 1 
ἀντιλογίας 2 
ἀντιλογίᾳ 1 
ἀντιμετρηθήσεται 1 
ἀντιμισθίαν 2 
ἀντιπίπτετε 1 
ἀντιπαρῆλθεν 2 
ἀντιστρατευόμενον 1 
ἀντιστῆναι 4 
ἀντιτάσσεται 3 
ἀντιτασσομένων 1 
ἀντιτασσόμενος 1 
ἀντιχρίστου 1 
ἀντλεῖν 1 
ἀντλῆσαι 1 
ἀντοφθαλμεῖν 1 
ἀντὶ 17 
ἀνυποκρίτου 2 
ἀνυποκρίτῳ 1 
ἀνυποτάκτοις 1 
ἀνυπόκριτον 1 
ἀνυπόκριτος 2 
ἀνυπότακτα 1 
ἀνυπότακτοι 1 
ἀνυπότακτον 1 
ἀνωρθώθη 1 
ἀνωτερικὰ 1 
ἀνωφελές 1 
ἀνωφελεῖς 1 
ἀνόητοί 1 
ἀνόητοι 3 
ἀνόμοις 3 
ἀνόμους 1 
ἀνόμων 2 
ἀνόμως 2 
ἀνόσιοι 1 
ἀνύδρων 2 
ἀνώτερον 2 
ἀνὰ 12 
ἀνὴρ 36 
ἀνῃρέθη 1 
ἀνῆκεν 2 
ἀνῆκον 1 
ἀνῆλθεν 1 
ἀνῆλθον 2 
ἀνῶ 1 
ἀξία 2 
ἀξίνη 2 
ἀξίους 3 
ἀξίως 6 
ἀξιούσθωσαν 1 
ἀξιοῦμεν 1 
ἀξιωθήσεται 1 
ἀξιώσῃ 1 
ἀοράτου 1 
ἀοράτῳ 1 
ἀπ 123 
ἀπάγγειλον 1 
ἀπάγετε 1 
ἀπάγουσα 2 
ἀπάγων 1 
ἀπάντησιν 3 
ἀπάταις 1 
ἀπάτη 2 
ἀπάτης 2 
ἀπάτωρ 1 
ἀπάτῃ 2 
ἀπέβησαν 1 
ἀπέβλεπεν 1 
ἀπέδειξεν 1 
ἀπέδετο 1 
ἀπέδοντο 1 
ἀπέδοσθε 1 
ἀπέδωκεν 2 
ἀπέθανε 1 
ἀπέθανεν 32 
ἀπέθανον 12 
ἀπέθεντο 1 
ἀπέθετο 1 
ἀπέθνησκεν 1 
ἀπέκοψαν 1 
ἀπέκοψεν 2 
ἀπέκρυψας 1 
ἀπέκτειναν 10 
ἀπέκτεινεν 2 
ἀπέλαβεν 1 
ἀπέλαβες 1 
ἀπέλειπον 2 
ἀπέλειπόν 1 
ἀπέλθητε 2 
ἀπέλθω 2 
ἀπέλθωσιν 1 
ἀπέλυεν 1 
ἀπέλυσαν 4 
ἀπέλυσε 1 
ἀπέλυσεν 8 
ἀπέναντι 4 
ἀπέπεσαν 1 
ἀπέπλευσαν 2 
ἀπέπνιξαν 2 
ἀπέρχεσθαι 1 
ἀπέρχῃ 2 
ἀπέσπασεν 1 
ἀπέσταλκέν 3 
ἀπέσταλκα 2 
ἀπέσταλκεν 4 
ἀπέστειλέν 2 
ἀπέστειλα 4 
ἀπέστειλαν 13 
ἀπέστειλας 7 
ἀπέστειλεν 35 
ἀπέστη 2 
ἀπέστησαν 1 
ἀπέστησε 1 
ἀπέχει 3 
ἀπέχεσθαι 5 
ἀπέχεσθε 1 
ἀπέχετε 1 
ἀπέχοντος 2 
ἀπέχουσαν 1 
ἀπέχουσι 1 
ἀπέχουσιν 2 
ἀπέχω 1 
ἀπέχῃς 1 
ἀπήγαγον 7 
ἀπήγγειλαν 15 
ἀπήγγειλεν 10 
ἀπήγγελλον 1 
ἀπήγξατο 1 
ἀπήλασεν 1 
ἀπήνεγκέν 2 
ἀπήνεγκαν 1 
ἀπήντησαν 1 
ἀπίστοις 5 
ἀπίστου 2 
ἀπίστων 4 
ἀπαίτει 1 
ἀπαγγέλλει 1 
ἀπαγγέλλομεν 2 
ἀπαγγέλλοντας 1 
ἀπαγγέλλοντες 1 
ἀπαγγέλλουσιν 1 
ἀπαγγέλλων 1 
ἀπαγγείλατέ 1 
ἀπαγγείλατε 3 
ἀπαγγελεῖ 1 
ἀπαγγελῶ 1 
ἀπαγγεῖλαί 2 
ἀπαγγεῖλαι 1 
ἀπαγομένους 1 
ἀπαγόμενοι 1 
ἀπαιδεύτους 1 
ἀπαλλάξῃ 1 
ἀπαλλάσσεσθαι 1 
ἀπαντήσει 1 
ἀπαράβατον 1 
ἀπαρασκευάστους 1 
ἀπαρθῇ 3 
ἀπαρνήσομαι 2 
ἀπαρνήσῃ 6 
ἀπαρνηθήσεται 1 
ἀπαρνησάσθω 2 
ἀπαρτισμόν 1 
ἀπαρχήν 1 
ἀπαρχὴ 6 
ἀπαρχὴν 1 
ἀπατάτω 1 
ἀπατῶν 1 
ἀπαχθῆναι 1 
ἀπαύγασμα 1 
ἀπε 1 
ἀπείθειαν 1 
ἀπείραστός 1 
ἀπεδέξαντο 1 
ἀπεδέξατο 1 
ἀπεδέχετο 1 
ἀπεδήμησεν 5 
ἀπεδίδουν 1 
ἀπεδοκίμασαν 4 
ἀπεδοκιμάσθη 1 
ἀπεθάνετε 2 
ἀπεθάνομεν 2 
ἀπειθήσαντες 1 
ἀπειθήσασίν 1 
ἀπειθήσασιν 2 
ἀπειθίαν 1 
ἀπειθίας 2 
ἀπειθίᾳ 1 
ἀπειθείας 1 
ἀπειθεῖς 5 
ἀπειθούντων 2 
ἀπειθοῦντα 1 
ἀπειθοῦντες 1 
ἀπειθοῦσι 1 
ἀπειθοῦσιν 1 
ἀπειθὴς 1 
ἀπειθῶν 1 
ἀπειλήν 1 
ἀπειλησώμεθα 1 
ἀπειλὰς 1 
ἀπειλῆς 1 
ἀπειπάμεθα 1 
ἀπεκάλυψέν 1 
ἀπεκάλυψας 2 
ἀπεκάλυψεν 1 
ἀπεκαλύφθη 3 
ἀπεκατέστη 1 
ἀπεκατεστάθη 3 
ἀπεκδέχεται 1 
ἀπεκδεχομένοις 1 
ἀπεκδεχομένους 1 
ἀπεκδεχόμεθα 3 
ἀπεκδεχόμενοι 1 
ἀπεκδυσάμενοι 1 
ἀπεκδυσάμενος 1 
ἀπεκδύσει 1 
ἀπεκεφάλισα 2 
ἀπεκεφάλισεν 2 
ἀπεκρίθη 81 
ἀπεκρίθην 2 
ἀπεκρίθης 1 
ἀπεκρίθησαν 18 
ἀπεκρίνατο 6 
ἀπεκτάνθη 1 
ἀπεκτάνθησαν 3 
ἀπεκτείνατε 1 
ἀπεκύησεν 1 
ἀπεκύλισε 1 
ἀπελήλυθεν 1 
ἀπελεγμὸν 1 
ἀπελευσόμεθα 1 
ἀπελεύθερος 1 
ἀπελεύσομαι 1 
ἀπελεύσονται 1 
ἀπεληλύθεισαν 1 
ἀπελθεῖν 11 
ἀπελθοῦσα 1 
ἀπελθοῦσαι 2 
ἀπελθόντες 8 
ἀπελθόντι 1 
ἀπελθὼν 16 
ἀπελογεῖτο 1 
ἀπελούσασθε 1 
ἀπελπίζοντες 1 
ἀπελύθησαν 1 
ἀπελύοντο 1 
ἀπενίψατο 1 
ἀπενεγκεῖν 1 
ἀπενεχθῆναι 1 
ἀπεξεδέχετο 1 
ἀπεπλανήθησαν 1 
ἀπεπνίγη 1 
ἀπεράντοις 1 
ἀπερίτμητοι 1 
ἀπερισπάστως 1 
ἀπερχομένων 1 
ἀπεσπάσθη 1 
ἀπεστάλη 2 
ἀπεστάλην 3 
ἀπεστάλκαμεν 1 
ἀπεστάλκατε 1 
ἀπεστέγασαν 1 
ἀπεσταλμένοι 5 
ἀπεσταλμένος 1 
ἀπεσταλμένους 2 
ἀπεστείλαμεν 1 
ἀπεστερημένων 1 
ἀπεστράφησάν 1 
ἀπεφθέγξατο 1 
ἀπεχωρίσθη 1 
ἀπεῖχεν 1 
ἀπηγγέλη 1 
ἀπηλγηκότες 1 
ἀπηλλάχθαι 1 
ἀπηλλοτριωμένοι 2 
ἀπηλλοτριωμένους 1 
ἀπησπασάμεθα 1 
ἀπιστήσας 1 
ἀπιστία 1 
ἀπιστίαν 4 
ἀπιστίας 1 
ἀπιστίᾳ 5 
ἀπιστούντων 1 
ἀπιστοῦμεν 1 
ἀπιστοῦσιν 1 
ἀπο 1 
ἀποβάλητε 1 
ἀποβάντες 1 
ἀποβήσεται 2 
ἀποβαλὼν 1 
ἀποβολὴ 2 
ἀπογεγραμμένων 1 
ἀπογενόμενοι 1 
ἀπογράφεσθαι 2 
ἀπογράψασθαι 1 
ἀπογραφὴ 1 
ἀπογραφῆς 1 
ἀποδέξασθαι 1 
ἀποδίδωμι 1 
ἀποδίδωσιν 1 
ἀποδείξει 1 
ἀποδεδειγμένον 1 
ἀποδεδοκιμασμένον 1 
ἀποδεικνύντα 1 
ἀποδεκατεύω 1 
ἀποδεκατοῖν 1 
ἀποδεκατοῦτε 2 
ἀποδεξάμενοι 1 
ἀποδεξάμενος 1 
ἀποδεχόμεθα 1 
ἀποδεῖξαι 1 
ἀποδημῶν 1 
ἀποδιδοῦν 1 
ἀποδιδόναι 1 
ἀποδιδόντες 2 
ἀποδιδότω 1 
ἀποδιορίζοντες 1 
ἀποδοθῆναι 2 
ἀποδοκιμασθῆναι 3 
ἀποδοχῆς 2 
ἀποδοὺς 1 
ἀποδοῦναι 4 
ἀποδώσει 6 
ἀποδώσεις 1 
ἀποδώσοντες 1 
ἀποδώσουσιν 3 
ἀποδώσω 3 
ἀποδὥσει 1 
ἀποδῷ 3 
ἀποδῷς 2 
ἀποθάνωμεν 1 
ἀποθάνῃ 13 
ἀποθέμενοι 3 
ἀποθέσθαι 1 
ἀποθήκας 2 
ἀποθήκη 1 
ἀποθήκην 3 
ἀποθανεῖν 16 
ἀποθανεῖσθε 3 
ἀποθανεῖται 1 
ἀποθανόντα 1 
ἀποθανόντες 1 
ἀποθανόντι 1 
ἀποθανόντος 1 
ἀποθανών 1 
ἀποθανὼν 2 
ἀποθησαυρίζοντας 1 
ἀποθλίβουσιν 1 
ἀποθνήσκει 5 
ἀποθνήσκειν 5 
ἀποθνήσκομεν 2 
ἀποθνήσκοντες 3 
ἀποθνήσκουσιν 1 
ἀποθνήσκω 1 
ἀποθνήσκωμεν 2 
ἀποθνήσκων 2 
ἀποθώμεθα 1 
ἀποκάλυψιν 7 
ἀποκαθιστάνεις 1 
ἀποκαλυφθήσεται 3 
ἀποκαλυφθῆναι 4 
ἀποκαλυφθῇ 2 
ἀποκαλυφθῶσιν 1 
ἀποκαλύπτεσθαι 1 
ἀποκαλύπτεται 3 
ἀποκαλύψαι 3 
ἀποκαλύψει 6 
ἀποκαλύψεις 1 
ἀποκαλύψεων 1 
ἀποκαλύψεως 3 
ἀποκαραδοκία 1 
ἀποκαραδοκίαν 1 
ἀποκατήλλαξεν 1 
ἀποκαταλλάξαι 1 
ἀποκαταλλάξῃ 1 
ἀποκαταστάσεως 1 
ἀποκαταστήσει 1 
ἀποκατασταθῶ 1 
ἀποκατιστάνει 1 
ἀποκειμένην 2 
ἀποκεκρυμμένην 1 
ἀποκεκρυμμένον 1 
ἀποκεκρυμμένου 1 
ἀποκεκυλισμένον 1 
ἀποκλείσῃ 1 
ἀποκρίθητέ 2 
ἀποκρίνεσθαι 1 
ἀποκρίνεται 3 
ἀποκρίνῃ 4 
ἀποκρίσει 1 
ἀποκρίσεσιν 1 
ἀποκριθέντες 7 
ἀποκριθήσεται 1 
ἀποκριθήσονται 2 
ἀποκριθεὶς 91 
ἀποκριθεῖσα 1 
ἀποκριθὲν 1 
ἀποκριθῆναι 1 
ἀποκριθῆτε 1 
ἀποκριθῇ 1 
ἀποκριθῶσιν 1 
ἀποκτέννεσθαι 1 
ἀποκτέννυντες 1 
ἀποκτανθεὶς 1 
ἀποκτανθῆναι 5 
ἀποκτανθῶσιν 1 
ἀποκτείνας 2 
ἀποκτείνει 1 
ἀποκτείνουσα 2 
ἀποκτείνωμεν 4 
ἀποκτείνωσιν 8 
ἀποκτεινάντων 1 
ἀποκτεινόντων 2 
ἀποκτενεῖ 3 
ἀποκτενεῖτε 1 
ἀποκτενοῦσιν 6 
ἀποκτενῶ 1 
ἀποκτεῖναι 16 
ἀποκυεῖ 1 
ἀποκυλίσει 1 
ἀποκόψονται 1 
ἀπολάβητε 1 
ἀπολάβωμεν 1 
ἀπολάβωσιν 1 
ἀπολέλυσαι 1 
ἀπολέσαι 7 
ἀπολέσας 3 
ἀπολέσει 10 
ἀπολέσητε 1 
ἀπολέσθαι 2 
ἀπολέσω 1 
ἀπολέσωσιν 4 
ἀπολέσῃ 7 
ἀπολήμψεσθε 1 
ἀπολαβόμενος 1 
ἀπολαμβάνομεν 1 
ἀπολαμβάνοντες 1 
ἀπολείπεται 3 
ἀπολελυμένην 2 
ἀπολελυμένον 1 
ἀπολεῖσθε 2 
ἀπολεῖται 1 
ἀπολιπόντας 1 
ἀπολλυμένην 1 
ἀπολλυμένοις 4 
ἀπολλυμένου 1 
ἀπολλύει 1 
ἀπολλύμεθα 3 
ἀπολλύμενοι 1 
ἀπολογήσησθε 1 
ἀπολογία 1 
ἀπολογίαν 3 
ἀπολογίας 2 
ἀπολογίᾳ 2 
ἀπολογεῖσθαι 2 
ἀπολογηθῆναι 1 
ἀπολογουμένου 2 
ἀπολογουμένων 1 
ἀπολογούμεθα 1 
ἀπολογοῦμαι 1 
ἀπολομένου 1 
ἀπολοῦνται 4 
ἀπολυθέντες 1 
ἀπολυθήσεσθε 1 
ἀπολυθῆτε 1 
ἀπολυτρώσεως 2 
ἀπολωλός 2 
ἀπολωλότα 2 
ἀπολωλὸς 1 
ἀπολωλὼς 2 
ἀπολύει 1 
ἀπολύειν 2 
ἀπολύεις 1 
ἀπολύετε 1 
ἀπολύσας 2 
ἀπολύσασα 1 
ἀπολύσω 8 
ἀπολύσῃ 5 
ἀπολύσῃς 1 
ἀπολύτρωσιν 6 
ἀπολύτρωσις 2 
ἀπολύων 2 
ἀπολῦσαί 1 
ἀπολῦσαι 10 
ἀπομασσόμεθα 1 
ἀπονέμοντες 1 
ἀποπλανᾷν 1 
ἀποπλεύσαντες 1 
ἀποπλεῖν 1 
ἀπορίψαντας 1 
ἀπορίᾳ 1 
ἀπορεῖσθαι 1 
ἀπορούμενοι 2 
ἀπορούμενος 1 
ἀποροῦμαι 1 
ἀπορφανισθέντες 1 
ἀποσκίασμα 1 
ἀποσπασθέντας 1 
ἀποσπᾷν 1 
ἀποστάντα 1 
ἀποστάσιον 1 
ἀποστέλλει 4 
ἀποστέλλειν 1 
ἀποστέλλουσιν 2 
ἀποστέλλω 7 
ἀποστέλλῃ 1 
ἀποστήσονταί 1 
ἀποσταλέντι 1 
ἀποσταλῶσιν 1 
ἀποστασία 1 
ἀποστασίαν 1 
ἀποστασίου 2 
ἀποστείλαντά 4 
ἀποστείλαντας 1 
ἀποστείλαντες 1 
ἀποστείλας 7 
ἀποστείλω 1 
ἀποστείλῃ 2 
ἀποστελεῖ 4 
ἀποστελλόμενα 1 
ἀποστερήσῃς 1 
ἀποστερεῖσθε 1 
ἀποστερεῖτε 2 
ἀποστεῖλαι 1 
ἀποστολὴν 2 
ἀποστολῆς 2 
ἀποστοματίζειν 1 
ἀποστρέφειν 1 
ἀποστρέφοντα 1 
ἀποστρέψει 1 
ἀποστρέψουσιν 1 
ἀποστραφῇς 1 
ἀποστρεφομένων 1 
ἀποστρεφόμενοι 1 
ἀποστυγοῦντες 1 
ἀποστόλοις 6 
ἀποστόλου 1 
ἀποστόλους 15 
ἀποστόλων 22 
ἀποστὰς 1 
ἀποστῆναι 1 
ἀποστῇ 1 
ἀποσυνάγωγοι 1 
ἀποσυνάγωγος 1 
ἀποσυναγώγους 1 
ἀποτάξασθαι 1 
ἀποτάσσεται 1 
ἀποτίσω 1 
ἀποταξάμενος 4 
ἀποτελεσθεῖσα 1 
ἀποτελῶ 1 
ἀποτινάξας 1 
ἀποτινάσσετε 1 
ἀποτολμᾷ 1 
ἀποτομία 1 
ἀποτομίαν 1 
ἀποτρέπου 1 
ἀποτόμως 2 
ἀπουσίᾳ 1 
ἀποφέρεσθαι 1 
ἀποφεύγοντας 1 
ἀποφθέγγεσθαι 1 
ἀποφθέγγομαι 1 
ἀποφορτιζόμενον 1 
ἀποφυγόντες 2 
ἀποχρήσει 1 
ἀποχωρήσας 1 
ἀποχωρεῖ 1 
ἀποχωρεῖτε 1 
ἀποχωρισθῆναι 1 
ἀποψυχόντων 1 
ἀπροσωπολήμπτως 1 
ἀπρόσιτον 1 
ἀπρόσκοποι 2 
ἀπρόσκοπον 1 
ἀπταίστους 1 
ἀπωθεῖσθε 1 
ἀπωλείας 5 
ἀπωσάμενοι 1 
ἀπό 1 
ἀπόβλητον 1 
ἀπόδεκτον 2 
ἀπόδημος 1 
ἀπόδος 2 
ἀπόδοτε 4 
ἀπόθεσθε 1 
ἀπόθεσις 2 
ἀπόκειταί 1 
ἀπόκειται 1 
ἀπόκοψον 2 
ἀπόκριμα 1 
ἀπόκρισιν 2 
ἀπόκρυφοι 1 
ἀπόκρυφον 2 
ἀπόλαυσιν 2 
ἀπόληται 7 
ἀπόλλυε 1 
ἀπόλλυμαι 1 
ἀπόλλυνται 1 
ἀπόλλυται 2 
ἀπόλουσαι 1 
ἀπόλυσον 3 
ἀπόλωνται 1 
ἀπόντες 1 
ἀπόστειλον 1 
ἀπόστητε 2 
ἀπόστολοι 16 
ἀπόστολον 2 
ἀπόστολος 18 
ἀπώλεια 4 
ἀπώλειαν 9 
ἀπώλεσα 2 
ἀπώλεσεν 4 
ἀπώλετο 5 
ἀπώλλυντο 1 
ἀπώλοντο 3 
ἀπώσαντο 1 
ἀπώσατο 3 
ἀπὸ 469 
ἀπὼν 5 
ἀπῄεσαν 1 
ἀπῆλθάν 1 
ἀπῆλθα 1 
ἀπῆλθαν 6 
ἀπῆλθεν 39 
ἀπῆλθον 13 
ἀράτω 4 
ἀρέσαι 1 
ἀρέσκειν 3 
ἀρέσκοντες 1 
ἀρέσκω 1 
ἀρέσῃ 4 
ἀρίστου 1 
ἀργή 1 
ἀργαί 1 
ἀργαὶ 2 
ἀργεῖ 1 
ἀργοί 1 
ἀργούς 1 
ἀργοὺς 1 
ἀργυρίου 3 
ἀργυρίῳ 1 
ἀργυροκόπος 1 
ἀργυροῦς 1 
ἀργυρᾶ 2 
ἀργύριά 1 
ἀργύρια 7 
ἀργύριον 7 
ἀργύριόν 1 
ἀργύρου 1 
ἀργύρῳ 1 
ἀργὸν 1 
ἀρεσκέτω 1 
ἀρεσκίαν 1 
ἀρεσκόντων 1 
ἀρεστόν 2 
ἀρεστὰ 2 
ἀρετήν 1 
ἀρετὰς 1 
ἀρετὴ 1 
ἀρετῆς 1 
ἀρετῇ 1 
ἀρεῖ 1 
ἀρθήσεται 6 
ἀρθήτω 1 
ἀρθῇ 1 
ἀρθῶσιν 1 
ἀριθμοῦ 2 
ἀριθμὸν 5 
ἀριθμὸς 10 
ἀριθμῆσαι 1 
ἀριθμῷ 1 
ἀριστήσατε 1 
ἀριστήσῃ 1 
ἀριστερά 1 
ἀριστερῶν 3 
ἀρκέσῃ 1 
ἀρκεσθησόμεθα 1 
ἀρκετὸν 2 
ἀρκετὸς 1 
ἀρκεῖ 1 
ἀρκεῖσθε 1 
ἀρκούμενοι 1 
ἀρκούμενος 1 
ἀρκοῦσιν 1 
ἀρνήσασθαι 1 
ἀρνήσεται 1 
ἀρνήσηταί 1 
ἀρνήσομαι 1 
ἀρνήσῃ 1 
ἀρνία 1 
ἀρνίον 8 
ἀρνίου 16 
ἀρνίῳ 5 
ἀρνεῖσθαι 1 
ἀρνησάμενοι 1 
ἀρνησάμενός 1 
ἀρνησάσθω 1 
ἀρνησόμεθα 1 
ἀρνουμένων 1 
ἀρνούμενοι 2 
ἀρνούμενος 3 
ἀρνοῦνται 1 
ἀρξάμενοι 2 
ἀρξάμενος 8 
ἀρξαμένου 1 
ἀροτριᾷν 1 
ἀροτριῶν 1 
ἀροτριῶντα 1 
ἀροῦσίν 2 
ἀροῦσιν 2 
ἀρραβὼν 1 
ἀρραβῶνα 2 
ἀρρώστοις 1 
ἀρρώστους 3 
ἀρσενοκοίταις 1 
ἀρσενοκοῖται 1 
ἀρτέμωνα 1 
ἀρτιγέννητα 1 
ἀρτυθήσεται 1 
ἀρτύσετε 1 
ἀρχάγγελος 1 
ἀρχάς 2 
ἀρχή 1 
ἀρχαίοις 2 
ἀρχαίου 1 
ἀρχαίων 4 
ἀρχαίῳ 1 
ἀρχαγγέλου 1 
ἀρχαὶ 2 
ἀρχαῖα 1 
ἀρχαῖος 2 
ἀρχαῖς 4 
ἀρχηγὸν 4 
ἀρχιερέα 9 
ἀρχιερέων 10 
ἀρχιερέως 16 
ἀρχιερατικοῦ 1 
ἀρχιερεύς 4 
ἀρχιερεὺς 24 
ἀρχιερεῖ 3 
ἀρχιερεῖς 51 
ἀρχιερεῦσιν 6 
ἀρχιποίμενος 1 
ἀρχισυνάγωγοι 1 
ἀρχισυνάγωγον 1 
ἀρχισυνάγωγος 2 
ἀρχισυναγώγου 3 
ἀρχισυναγώγων 1 
ἀρχισυναγώγῳ 1 
ἀρχιτέκτων 1 
ἀρχιτελώνης 1 
ἀρχιτρίκλινος 2 
ἀρχιτρικλίνῳ 1 
ἀρχόμενος 1 
ἀρχόντων 5 
ἀρχὰς 2 
ἀρχὴ 5 
ἀρχὴν 7 
ἀρχῆς 26 
ἀρχῇ 4 
ἀρωμάτων 1 
ἀρώματα 3 
ἀρᾶς 1 
ἀρῶ 1 
ἀσάλευτον 1 
ἀσάλευτος 1 
ἀσέβειαν 2 
ἀσέλγεια 1 
ἀσέλγειαν 1 
ἀσήμου 1 
ἀσβέστῳ 2 
ἀσεβέσι 1 
ἀσεβέσιν 1 
ἀσεβείας 3 
ἀσεβειῶν 1 
ἀσεβεῖς 3 
ἀσεβὴς 1 
ἀσεβῆ 1 
ἀσεβῶν 3 
ἀσελγείαις 4 
ἀσελγείᾳ 3 
ἀσθένεια 1 
ἀσθένειαν 4 
ἀσθενέσιν 2 
ἀσθενέστερα 1 
ἀσθενήματα 1 
ἀσθενής 3 
ἀσθενήσας 1 
ἀσθενήσασαν 1 
ἀσθενείαις 4 
ἀσθενείας 8 
ἀσθενείᾳ 5 
ἀσθενειῶν 2 
ἀσθενεστέρῳ 1 
ἀσθενεῖ 5 
ἀσθενεῖς 6 
ἀσθενούντων 3 
ἀσθενοῦμεν 1 
ἀσθενοῦντα 3 
ἀσθενοῦντας 4 
ἀσθενοῦς 2 
ἀσθενοῦσαν 1 
ἀσθενὲς 2 
ἀσθενὴς 3 
ἀσθενῆ 3 
ἀσθενῶ 2 
ἀσθενῶμεν 1 
ἀσθενῶν 6 
ἀσιτίας 1 
ἀσκοί 2 
ἀσκούς 2 
ἀσκοὶ 2 
ἀσκοὺς 6 
ἀσκῶ 1 
ἀσμένως 1 
ἀσπάζεσθαι 1 
ἀσπάζεται 5 
ἀσπάζομαι 1 
ἀσπάζονταί 1 
ἀσπάζονται 2 
ἀσπάζου 1 
ἀσπάσασθε 15 
ἀσπάσησθε 2 
ἀσπίδων 1 
ἀσπίλου 1 
ἀσπασάμενοι 3 
ἀσπασάμενος 3 
ἀσπασμοὺς 4 
ἀσπασμοῦ 1 
ἀσπασμὸν 1 
ἀσπασμὸς 4 
ἀσσαρίου 1 
ἀσσαρίων 1 
ἀστέρα 4 
ἀστέρας 3 
ἀστέρες 5 
ἀστέρος 3 
ἀστέρων 5 
ἀστήρικτοι 1 
ἀστατοῦμεν 1 
ἀστεῖον 1 
ἀστεῖος 1 
ἀστηρίκτους 1 
ἀστοχήσαντες 1 
ἀστράπτουσα 1 
ἀστραπαὶ 4 
ἀστραπτούσῃ 1 
ἀστραπὴ 3 
ἀστραπὴν 1 
ἀστραπῇ 1 
ἀστόργους 1 
ἀστὴρ 4 
ἀσυνέτους 1 
ἀσυνέτῳ 1 
ἀσυνθέτους 1 
ἀσφάλεια 1 
ἀσφάλειαν 1 
ἀσφαλές 2 
ἀσφαλίσασθε 1 
ἀσφαλείᾳ 1 
ἀσφαλισθῆναι 1 
ἀσφαλὲς 2 
ἀσφαλῆ 1 
ἀσφαλῶς 3 
ἀσχήμονα 1 
ἀσχημονεῖ 1 
ἀσχημονεῖν 1 
ἀσχημοσύνην 2 
ἀσωτία 1 
ἀσωτίας 2 
ἀσύμφωνοι 1 
ἀσύνετοί 2 
ἀσύνετος 1 
ἀσώτως 1 
ἀτάκτους 1 
ἀτάκτως 2 
ἀτενίζετε 1 
ἀτενίζοντες 2 
ἀτενίσαι 2 
ἀτενίσαντες 1 
ἀτενίσας 7 
ἀτενισασα 1 
ἀτιμάζεις 1 
ἀτιμάζεσθαι 1 
ἀτιμάζετέ 1 
ἀτιμάσαντες 1 
ἀτιμία 1 
ἀτιμίαν 3 
ἀτιμίας 2 
ἀτιμίᾳ 1 
ἀτιμασθῆναι 1 
ἀτιμότερα 1 
ἀτμἰδα 1 
ἀτμὶς 1 
ἀτόμῳ 1 
ἀτόπων 1 
ἀφ 43 
ἀφέθησαν 1 
ἀφέλωμαι 1 
ἀφέλῃ 1 
ἀφέντες 15 
ἀφέσει 2 
ἀφέωνταί 1 
ἀφέωνται 3 
ἀφήκαμεν 3 
ἀφήκατε 1 
ἀφήσει 3 
ἀφήσεις 1 
ἀφήσουσιν 1 
ἀφήσω 2 
ἀφίδω 1 
ἀφίενταί 2 
ἀφίεται 5 
ἀφίετε 3 
ἀφίημι 2 
ἀφίησιν 4 
ἀφίκετο 1 
ἀφίομεν 1 
ἀφίουσιν 1 
ἀφίστανται 1 
ἀφίστατο 1 
ἀφαιρεθήσεται 1 
ἀφαιρεῖν 1 
ἀφαιρεῖται 1 
ἀφανίζει 2 
ἀφανίζουσιν 1 
ἀφανίσθητε 1 
ἀφανιζομένη 1 
ἀφανισμοῦ 1 
ἀφανὴς 1 
ἀφεδρῶνα 2 
ἀφεθήσεταί 1 
ἀφεθήσεται 11 
ἀφεθῇ 3 
ἀφειδίᾳ 1 
ἀφελεῖ 1 
ἀφελεῖν 1 
ἀφελότητι 1 
ἀφεὶς 5 
ἀφεῖλεν 3 
ἀφεῖναι 2 
ἀφεῖς 1 
ἀφθάρτου 2 
ἀφθάρτῳ 2 
ἀφθαρσίαν 4 
ἀφθαρσίᾳ 2 
ἀφθορίαν 1 
ἀφιέναι 5 
ἀφιέτω 2 
ἀφιλάγαθοι 1 
ἀφιλάργυρον 1 
ἀφορίζει 1 
ἀφορίσας 1 
ἀφορίσει 1 
ἀφορίσθητε 1 
ἀφορίσωσιν 1 
ἀφοριοῦσιν 1 
ἀφορμήν 1 
ἀφορμὴν 6 
ἀφορῶντες 1 
ἀφρίζει 1 
ἀφρίζων 1 
ἀφροσύνη 1 
ἀφροσύνης 1 
ἀφροσύνῃ 2 
ἀφροῦ 1 
ἀφρόνων 3 
ἀφυστερημένος 1 
ἀφωμοιωμένος 1 
ἀφωρισμένος 1 
ἀφόβως 4 
ἀφύπνωσεν 1 
ἀφώριζεν 1 
ἀφώρισεν 1 
ἀφῆκά 1 
ἀφῆκέν 1 
ἀφῆκαν 2 
ἀφῆκεν 19 
ἀφῆκες 1 
ἀφῆτε 5 
ἀφῇ 3 
ἀφῶμεν 1 
ἀχάριστοι 1 
ἀχαρίστους 1 
ἀχειροποίητον 2 
ἀχειροποιήτῳ 1 
ἀχθήσεσθε 1 
ἀχθῆναι 4 
ἀχλὺς 1 
ἀχρεῖοί 1 
ἀχρεῖον 1 
ἀχρὶ 1 
ἀψευδὴς 1 
ἀϊδίοις 1 
ἀόρατα 2 
ἀόρατον 1 
ἀὐτὸν 1 
ἀὴρ 1 
ἁγία 6 
ἁγίαις 3 
ἁγίαν 6 
ἁγίας 3 
ἁγίασον 1 
ἁγίοις 19 
ἁγίου 43 
ἁγίους 12 
ἁγίων 38 
ἁγίᾳ 1 
ἁγίῳ 26 
ἁγιάζει 1 
ἁγιάζεται 1 
ἁγιάζον 1 
ἁγιάζω 1 
ἁγιάζων 1 
ἁγιάσαι 1 
ἁγιάσας 1 
ἁγιάσατε 1 
ἁγιάσῃ 2 
ἁγιαζομένους 1 
ἁγιαζόμενοι 1 
ἁγιασθήτω 2 
ἁγιασμόν 3 
ἁγιασμὸς 2 
ἁγιασμῷ 5 
ἁγιωσύνην 1 
ἁγιωσύνης 1 
ἁγιωσύνῃ 1 
ἁγιωτάτῃ 1 
ἁγιότητι 1 
ἁγιότητος 1 
ἁγνά 1 
ἁγνάς 1 
ἁγνή 1 
ἁγνίζει 1 
ἁγνίσατε 1 
ἁγνίσθητι 1 
ἁγνίσωσιν 1 
ἁγνίᾳ 2 
ἁγνισθεὶς 1 
ἁγνισμοῦ 1 
ἁγνοὺς 1 
ἁγνός 1 
ἁγνότητι 1 
ἁγνότητος 1 
ἁγνὴν 2 
ἁγνὸν 1 
ἁγνῶς 1 
ἁδρότητι 1 
ἁλεεῖς 5 
ἁλιεύειν 1 
ἁλισθήσεται 2 
ἁλλομένου 1 
ἁλλόμενος 1 
ἁλυκὸν 1 
ἁλύσει 2 
ἁλύσεις 2 
ἁλύσεσι 2 
ἁλύσεσιν 2 
ἁμάρτανε 2 
ἁμάρτημα 1 
ἁμάρτητε 1 
ἁμάρτῃ 2 
ἁμαρ 1 
ἁμαρτάνει 6 
ἁμαρτάνειν 1 
ἁμαρτάνετε 3 
ἁμαρτάνοντα 1 
ἁμαρτάνοντας 1 
ἁμαρτάνοντες 2 
ἁμαρτάνουσιν 1 
ἁμαρτάνων 1 
ἁμαρτήματα 1 
ἁμαρτήματος 1 
ἁμαρτήσαντας 1 
ἁμαρτήσαντος 1 
ἁμαρτήσασιν 1 
ἁμαρτήσει 1 
ἁμαρτήσωμεν 1 
ἁμαρτήσῃ 2 
ἁμαρτία 28 
ἁμαρτίαι 12 
ἁμαρτίαις 10 
ἁμαρτίαν 26 
ἁμαρτίας 57 
ἁμαρτίᾳ 7 
ἁμαρτανόντων 1 
ἁμαρτημάτων 1 
ἁμαρτησάντων 1 
ἁμαρτιῶν 31 
ἁμαρτω 1 
ἁμαρτωλοί 3 
ἁμαρτωλούς 2 
ἁμαρτωλοὶ 9 
ἁμαρτωλοὺς 3 
ἁμαρτωλοῖς 2 
ἁμαρτωλός 5 
ἁμαρτωλὸν 1 
ἁμαρτωλὸς 4 
ἁμαρτωλῶν 12 
ἁμαρτωλῷ 5 
ἁπάντων 1 
ἁπαλὸς 2 
ἁπλοῦς 2 
ἁπλότητα 1 
ἁπλότητι 4 
ἁπλότητος 2 
ἁπλῶς 1 
ἁρμάτων 1 
ἁρμῶν 1 
ἁρπάζει 2 
ἁρπάζειν 2 
ἁρπάζοντες 1 
ἁρπάζουσιν 1 
ἁρπάσαι 2 
ἁρπάσει 1 
ἁρπαγέντα 1 
ἁρπαγησόμεθα 1 
ἁρπαγμὸν 1 
ἁρπαγὴν 1 
ἁρπαγῆς 2 
ἁφῆς 1 
ἁφῶν 1 
ἁψάμενος 2 
ἁψάμενός 1 
ἂν 160 
ἃ 108 
ἃς 2 
ἄβυσσον 3 
ἄγαμος 3 
ἄγγελοί 1 
ἄγγελοι 22 
ἄγγελον 18 
ἄγγελος 43 
ἄγγελόν 4 
ἄγγελός 1 
ἄγγη 1 
ἄγε 1 
ἄγει 2 
ἄγειν 1 
ἄγεσθαι 1 
ἄγεσθε 1 
ἄγκιστρον 1 
ἄγκυραν 1 
ἄγνοιαν 2 
ἄγονται 2 
ἄγοντες 1 
ἄγραν 1 
ἄγρια 1 
ἄγριον 2 
ἄγρᾳ 1 
ἄγω 1 
ἄγωμεν 4 
ἄγωσιν 1 
ἄδηλα 1 
ἄδηλον 1 
ἄδικοι 2 
ἄδικος 3 
ἄδικός 1 
ἄδολον 1 
ἄζυμα 1 
ἄζυμοι 1 
ἄθεοι 1 
ἄθλησιν 1 
ἄκακος 1 
ἄκανθαι 3 
ἄκαρπα 1 
ἄκαρποι 1 
ἄκαρπος 2 
ἄκαρπός 1 
ἄκρον 2 
ἄκρου 2 
ἄκρων 2 
ἄκων 1 
ἄλαλον 2 
ἄλειψαί 1 
ἄλλα 15 
ἄλλαι 1 
ἄλλας 1 
ἄλλη 12 
ἄλλην 5 
ἄλλης 3 
ἄλλο 12 
ἄλλοι 27 
ἄλλοις 6 
ἄλλον 16 
ἄλλος 26 
ἄλλου 1 
ἄλλους 9 
ἄλλων 3 
ἄλλως 1 
ἄλλῳ 10 
ἄλογα 2 
ἄλογον 1 
ἄμαχον 1 
ἄμεμπτοι 2 
ἄμεμπτος 2 
ἄμετρα 2 
ἄμμον 2 
ἄμμος 3 
ἄμπελον 1 
ἄμπελος 3 
ἄμωμα 1 
ἄμωμοί 1 
ἄμωμον 2 
ἄμωμος 1 
ἄν 16 
ἄναλον 1 
ἄνδρα 30 
ἄνδρας 21 
ἄνδρες 40 
ἄνεμοι 3 
ἄνεμον 1 
ἄνεμος 8 
ἄνερ 1 
ἄνεσιν 4 
ἄνεσις 1 
ἄνευ 3 
ἄνηθον 1 
ἄνθος 4 
ἄνθρακας 1 
ἄνθρω 2 
ἄνθρωπε 4 
ἄνθρωποί 1 
ἄνθρωποι 26 
ἄνθρωπον 58 
ἄνθρωπος 109 
ἄνθρωπόν 1 
ἄνθρωπός 4 
ἄνοια 1 
ἄνοιξον 2 
ἄνομος 3 
ἄντικρυς 1 
ἄντλημα 1 
ἄνυδροι 2 
ἄνω 9 
ἄνωθέν 1 
ἄνωθεν 12 
ἄξει 1 
ἄξια 4 
ἄξιοί 2 
ἄξιοι 2 
ἄξιον 7 
ἄξιος 14 
ἄξιόν 1 
ἄξιός 2 
ἄξων 1 
ἄπαγε 1 
ἄπειμι 1 
ἄπειρος 1 
ἄπιστοι 1 
ἄπιστον 3 
ἄπιστος 8 
ἄρα 41 
ἄραγε 1 
ἄραντες 2 
ἄρας 5 
ἄρατε 2 
ἄραφος 1 
ἄργυρον 1 
ἄργυρος 1 
ἄριστον 1 
ἄριστόν 1 
ἄρκου 1 
ἄρνας 1 
ἄρξασθαί 1 
ἄρξασθαι 1 
ἄρξεσθε 1 
ἄρξησθε 2 
ἄρξηται 2 
ἄρξονται 1 
ἄρξωνται 1 
ἄρξῃ 1 
ἄροτρον 1 
ἄρρητα 1 
ἄρρωστοι 1 
ἄρσεν 5 
ἄρσενα 1 
ἄρσενες 2 
ἄρσεσιν 1 
ἄρτι 32 
ἄρτιος 1 
ἄρτοι 4 
ἄρτοις 1 
ἄρτον 37 
ἄρτος 10 
ἄρτου 5 
ἄρτους 29 
ἄρτων 7 
ἄρτῳ 2 
ἄρχειν 2 
ἄρχοντα 5 
ἄρχοντας 3 
ἄρχοντες 8 
ἄρχοντι 4 
ἄρχοντος 1 
ἄρχουσιν 1 
ἄρχων 8 
ἄρῃ 5 
ἄρῃς 1 
ἄσβεστον 1 
ἄσιτοι 1 
ἄσοφοι 1 
ἄσπιλοι 1 
ἄσπιλον 2 
ἄσπονδοι 1 
ἄστοργοι 1 
ἄστρα 1 
ἄστροις 1 
ἄστρον 1 
ἄστρων 1 
ἄτεκνος 2 
ἄτερ 2 
ἄτιμοι 1 
ἄτιμος 2 
ἄτοπον 3 
ἄφαντος 1 
ἄφες 9 
ἄφεσιν 12 
ἄφεσις 3 
ἄφετε 5 
ἄφθαρτοι 1 
ἄφθαρτον 3 
ἄφιξίν 1 
ἄφνω 3 
ἄφρονα 2 
ἄφρονες 2 
ἄφρων 3 
ἄφωνα 1 
ἄφωνον 2 
ἄφωνος 1 
ἄχρηστον 1 
ἄχρι 45 
ἄχρις 2 
ἄχυρον 2 
ἄψινθον 1 
ἄψυχα 1 
ἅ 5 
ἅγιά 1 
ἅγια 4 
ἅγιαι 1 
ἅγιε 1 
ἅγιοι 7 
ἅγιον 46 
ἅγιος 11 
ἅγιός 1 
ἅδου 1 
ἅλα 1 
ἅλας 6 
ἅλατι 1 
ἅλυσίν 1 
ἅλυσιν 2 
ἅλωνα 2 
ἅλωσιν 1 
ἅμα 10 
ἅπαν 4 
ἅπαντα 9 
ἅπαντας 4 
ἅπαντες 10 
ἅπαξ 14 
ἅπας 2 
ἅπασαν 2 
ἅπτει 1 
ἅπτεξθε 1 
ἅπτεσθαι 2 
ἅπτεται 2 
ἅπτηται 1 
ἅπτου 1 
ἅρμα 1 
ἅρματι 1 
ἅρματος 1 
ἅρπαγες 3 
ἅρπαξ 1 
ἅρπαξιν 1 
ἅτινά 3 
ἅτινα 2 
ἅψαντες 1 
ἅψας 2 
ἅψηται 2 
ἅψωμαι 2 
ἅψωνται 3 
ἅψῃ 1 
ἆρα 2 
ἆραι 6 
ἆρον 6 
ἆρόν 1 
ἆσσον 1 
Ἀαρών 3 
Ἀαρὼν 2 
Ἀβαδδών 1 
Ἀββά 3 
Ἀβειληνῆς 1 
Ἀβιά 2 
Ἀβιάθαρ 1 
Ἀβιούδ 1 
Ἀβιοὺδ 1 
Ἀβιὰ 1 
Ἀβραάμ 29 
Ἀβρααμ 1 
Ἀβραὰμ 43 
Ἀγαθός 1 
Ἀγαπήσεις 9 
Ἀγαπητέ 3 
Ἀγαπητοί 9 
Ἀγαπῶ 1 
Ἀγρίππα 6 
Ἀγρίππας 5 
Ἀγρὸν 2 
Ἀγρὸς 1 
Ἀγωνίζεσθε 1 
Ἀγόρασον 1 
Ἀδάμ 2 
Ἀδδεί 1 
Ἀδελφέ 1 
Ἀδελφοί 7 
Ἀδμείν 1 
Ἀδύνατον 1 
Ἀδὰμ 7 
Ἀεὶ 1 
Ἀζώρ 1 
Ἀζὼρ 1 
Ἀθήναις 2 
Ἀθηναῖοι 2 
Ἀθηνῶν 2 
Ἀθῷός 1 
Ἀκηκόαμεν 1 
Ἀκμὴν 1 
Ἀκολουθήσω 2 
Ἀκολούθει 7 
Ἀκουσόμεθά 1 
Ἀκουόντων 1 
Ἀκούεις 1 
Ἀκούετε 2 
Ἀκούοντες 1 
Ἀκούοντος 1 
Ἀκούσαντες 2 
Ἀκούσας 5 
Ἀκούσατέ 1 
Ἀκούσατε 2 
Ἀκοῆ 2 
Ἀκύλαν 3 
Ἀκύλας 3 
Ἀλέξανδρον 1 
Ἀλέξανδρος 4 
Ἀλήθειαν 1 
Ἀλεξάνδρου 1 
Ἀλεξανδρέων 1 
Ἀλεξανδρεὺς 1 
Ἀλεξανδρινὸν 1 
Ἀλεξανδρινῷ 1 
Ἀλη 1 
Ἀληθῶς 5 
Ἀλλ 5 
Ἀλλήλων 1 
Ἀλλὰ 7 
Ἀμήν 8 
Ἀμιναδάβ 1 
Ἀμιναδὰβ 1 
Ἀμπελῶνα 1 
Ἀμπλιᾶτον 1 
Ἀμφίπολιν 1 
Ἀμώς 2 
Ἀμὴν 34 
Ἀμὼς 1 
Ἀνάβα 1 
Ἀνάβατε 1 
Ἀνάβλεψον 1 
Ἀνάγκη 1 
Ἀνάστα 2 
Ἀνάστηθι 3 
Ἀνέβη 2 
Ἀνένδεκτόν 1 
Ἀνέστη 1 
Ἀνέστησαν 1 
Ἀνήρ 1 
Ἀναβαίνω 1 
Ἀναβλέψας 1 
Ἀναβὰς 1 
Ἀναθέματι 1 
Ἀναμιμνήσκεσθε 1 
Ἀνασείει 1 
Ἀναστάς 2 
Ἀναστήσεται 1 
Ἀναστὰς 6 
Ἀναστᾶσα 1 
Ἀναχθέντες 2 
Ἀναχωρεῖτε 1 
Ἀναχωρησάντων 1 
Ἀνδρέαν 4 
Ἀνδρέας 6 
Ἀνδρέου 2 
Ἀνδρέᾳ 1 
Ἀνδρόνικον 1 
Ἀνεβάλετο 1 
Ἀνθρώπου 1 
Ἀνοίξω 1 
Ἀντίπας 1 
Ἀντιοχέα 1 
Ἀντιοχείας 3 
Ἀντιοχείᾳ 4 
Ἀντιπατρίδα 1 
Ἀντιόχειαν 11 
Ἀντλήσατε 1 
Ἀνὴρ 3 
Ἀπ 1 
Ἀπέσταλκαν 1 
Ἀπέστειλεν 1 
Ἀπαγγείλατε 1 
Ἀπαγγελῶ 1 
Ἀπεκρίθη 1 
Ἀπεκρίθησαν 1 
Ἀπεκρίνατο 1 
Ἀπελθόντες 1 
Ἀπελθόντων 1 
Ἀπελλῆν 1 
Ἀπεσταλμένος 1 
Ἀπεσταλμένοσ 1 
Ἀποθέμενοι 1 
Ἀποκαλύπτεται 1 
Ἀποκριθεὶς 3 
Ἀπολελύσθαι 1 
Ἀπολλωνίαν 1 
Ἀπολλύων 1 
Ἀπολλώ 2 
Ἀπολλώς 1 
Ἀπολλὼ 2 
Ἀπολλὼν 2 
Ἀπολλὼς 3 
Ἀπολυθέντες 1 
Ἀπολῶ 1 
Ἀποστήτω 1 
Ἀποστελῶ 1 
Ἀππίου 1 
Ἀπφίᾳ 1 
Ἀπόδος 1 
Ἀπόδοτε 1 
Ἀπόλυσον 3 
Ἀπόστειλον 1 
Ἀπόστρεψον 1 
Ἀπὸ 8 
Ἀπῆλθεν 1 
Ἀράμ 1 
Ἀρίσταρχον 1 
Ἀρίσταρχος 3 
Ἀραβίαν 1 
Ἀραβίᾳ 1 
Ἀργύριον 1 
Ἀρείου 1 
Ἀρεοπαγίτης 1 
Ἀριστάρχου 1 
Ἀριστοβούλου 1 
Ἀρκεῖ 1 
Ἀρνεί 1 
Ἀρτέμιδος 3 
Ἀρτεμᾶν 1 
Ἀρφαξάδ 1 
Ἀρχέλαος 1 
Ἀρχίππῳ 2 
Ἀρχομένων 1 
Ἀρχόμεθα 1 
Ἀρὰμ 1 
Ἀσάφ 1 
Ἀσήρ 1 
Ἀσία 1 
Ἀσίαν 5 
Ἀσίας 7 
Ἀσίᾳ 5 
Ἀσιανοὶ 1 
Ἀσιαρχῶν 1 
Ἀσπάζεταί 3 
Ἀσπάζεται 3 
Ἀσπάζονταί 1 
Ἀσπάζονται 5 
Ἀσπάσασθε 9 
Ἀσύνκριτον 1 
Ἀσὰφ 1 
Ἀσὴρ 1 
Ἀτταλίαν 1 
Ἀφέωνταί 2 
Ἀφίενταί 2 
Ἀφιλάργυρος 1 
Ἀφορίσατε 1 
Ἀχαία 2 
Ἀχαίαν 2 
Ἀχαίας 3 
Ἀχαίᾳ 3 
Ἀχαϊκοῦ 1 
Ἀχείμ 1 
Ἀχεὶμ 1 
Ἀἰγύπτῳ 1 
Ἁγίων 1 
Ἁγιασθήτω 1 
Ἁδρίᾳ 1 
Ἁδραμυντηνῷ 1 
Ἁκελδαμάχ 1 
Ἁλληλουιά 4 
Ἁλφαίου 5 
Ἁνανία 2 
Ἁνανίαν 1 
Ἁνανίας 8 
Ἁρέτα 1 
Ἁριμαθαίας 4 
Ἁρμαγεδών 1 
Ἃ 3 
Ἄγαβος 2 
Ἄγγελος 3 
Ἄγε 2 
Ἄγουσιν 3 
Ἄγωμεν 3 
Ἄζωτον 1 
Ἄκουε 1 
Ἄλλην 4 
Ἄλλους 3 
Ἄλφα 3 
Ἄνδρα 1 
Ἄνδρες 23 
Ἄνθρωπε 4 
Ἄνθρωποι 1 
Ἄνθρωπος 3 
Ἄνθρωπός 5 
Ἄξιος 3 
Ἄξιόν 1 
Ἄρα 6 
Ἄραβες 1 
Ἄραγε 1 
Ἄρατε 3 
Ἄρειον 1 
Ἄρθητι 2 
Ἄρτεμις 2 
Ἄρτι 4 
Ἄρτον 1 
Ἄρτους 1 
Ἄρχοντα 1 
Ἄρχοντες 1 
Ἄσπασαι 2 
Ἄσσον 2 
Ἄφες 6 
Ἄφετε 4 
Ἄφρων 1 
Ἄχας 2 
Ἄχρι 1 
Ἄψινθος 1 
Ἅβελ 4 
Ἅγαρ 2 
Ἅγια 2 
Ἅγιοι 1 
Ἅγιος 1 
Ἅννα 2 
Ἅνναν 1 
Ἅννας 2 
Ἅφετε 1 
Ἆρά 1 
Ἆρον 3 
ἐάν 41 
ἐάνπερ 2 
ἐάσαντες 1 
ἐάσει 1 
ἐβάθυνεν 1 
ἐβάπτιζεν 2 
ἐβάπτισα 4 
ἐβάπτισεν 4 
ἐβάσκανεν 1 
ἐβάσταζεν 1 
ἐβάστασας 2 
ἐβάστασεν 1 
ἐβέβλητο 1 
ἐβαπτίζοντο 5 
ἐβαπτίσαντο 1 
ἐβαπτίσθη 5 
ἐβαπτίσθημεν 3 
ἐβαπτίσθησαν 2 
ἐβαπτίσθητε 4 
ἐβαρήθημεν 1 
ἐβασάνιζεν 1 
ἐβασάνισαν 1 
ἐβασίλευσαν 1 
ἐβασίλευσας 1 
ἐβασίλευσεν 4 
ἐβασιλεύσατε 2 
ἐβαστάζετο 1 
ἐβδελυγμένοις 1 
ἐβεβαιώθη 2 
ἐβλάστησεν 2 
ἐβλήθη 9 
ἐβλήθησαν 3 
ἐβλασφήμει 1 
ἐβλασφήμησαν 3 
ἐβλασφήμουν 2 
ἐβοήθησά 1 
ἐβοήθησεν 1 
ἐβουλήθη 1 
ἐβουλήθην 1 
ἐβουλεύοντο 1 
ἐβουλεύσαντο 2 
ἐβουλόμην 2 
ἐβούλετο 1 
ἐβούλοντο 2 
ἐβόησεν 4 
ἐγάμησεν 1 
ἐγάμουν 1 
ἐγέμισαν 2 
ἐγέμισεν 1 
ἐγένεσθε 4 
ἐγένετο 165 
ἐγέννησα 2 
ἐγέννησαν 1 
ἐγέννησεν 42 
ἐγένοντο 12 
ἐγένου 2 
ἐγέρθητι 1 
ἐγήγερται 9 
ἐγίνετο 2 
ἐγίνωσκεν 4 
ἐγίνωσκον 1 
ἐγαμίζοντο 1 
ἐγγίζει 2 
ἐγγίζειν 2 
ἐγγίζομεν 1 
ἐγγίζοντες 1 
ἐγγίζοντι 1 
ἐγγίζοντος 1 
ἐγγίζουσαν 1 
ἐγγίζουσιν 1 
ἐγγίσαι 1 
ἐγγίσαντος 1 
ἐγγίσας 2 
ἐγγίσατε 1 
ἐγγίσει 1 
ἐγγιζόντων 1 
ἐγγύς 9 
ἐγγύτερον 1 
ἐγγὺς 20 
ἐγείραντα 2 
ἐγείραντος 3 
ἐγείρας 3 
ἐγείρει 2 
ἐγείρειν 2 
ἐγείρεσθε 2 
ἐγείρεται 6 
ἐγείρετε 1 
ἐγείρηται 1 
ἐγείρομαι 1 
ἐγείρονται 9 
ἐγείροντι 1 
ἐγείρουσιν 1 
ἐγεγόνει 1 
ἐγεμίσθη 1 
ἐγενήθη 10 
ἐγενήθημεν 7 
ἐγενήθην 1 
ἐγενήθησάν 1 
ἐγενήθησαν 5 
ἐγενήθητε 5 
ἐγενήοη 1 
ἐγενη 1 
ἐγεννήθη 7 
ἐγεννήθημεν 2 
ἐγεννήθης 1 
ἐγεννήθησαν 3 
ἐγενόμην 12 
ἐγερεῖ 3 
ἐγερεῖς 1 
ἐγερθέντι 2 
ἐγερθήσεται 6 
ἐγερθήσονται 4 
ἐγερθεὶς 9 
ἐγερθῆναί 2 
ἐγερθῆναι 3 
ἐγερθῇ 2 
ἐγερῶ 1 
ἐγεύσασθε 1 
ἐγεύσατο 1 
ἐγεῖραι 2 
ἐγηγερμένον 2 
ἐγκακοῦμεν 2 
ἐγκαλέσει 1 
ἐγκαλείτωσαν 1 
ἐγκαλεῖσθαι 1 
ἐγκαλούμενον 1 
ἐγκαλοῦμαι 2 
ἐγκατέλειπεν 1 
ἐγκατέλειπον 1 
ἐγκατέλιπές 1 
ἐγκατέλιπεν 1 
ἐγκατέλιπες 1 
ἐγκαταλίπω 1 
ἐγκαταλείποντες 1 
ἐγκαταλειπόμενοι 1 
ἐγκλήματος 1 
ἐγκομβώσασθε 1 
ἐγκράτεια 1 
ἐγκράτειαν 1 
ἐγκρατείας 1 
ἐγκρατείᾳ 1 
ἐγκρατεύεται 1 
ἐγκρατεύονται 1 
ἐγκρατῆ 1 
ἐγκόπτεσθαι 1 
ἐγνωκέναι 1 
ἐγνωκότες 1 
ἐγνωρίσαμεν 1 
ἐγνωρίσθη 2 
ἐγνώκαμεν 6 
ἐγνώκατε 4 
ἐγνώκειτέ 1 
ἐγνώκειτε 1 
ἐγνώρισάς 1 
ἐγνώρισα 2 
ἐγνώρισαν 1 
ἐγνώρισεν 1 
ἐγνώσθη 2 
ἐγράφη 4 
ἐγράψατε 1 
ἐγρηγόρησεν 2 
ἐγχρῖσαι 1 
ἐγόγγυζον 2 
ἐγόγγυσαν 1 
ἐγώ 46 
ἐγὼ 232 
ἐδάκρυσεν 1 
ἐδέξαντο 5 
ἐδέξασθέ 1 
ἐδέξασθε 3 
ἐδέξατο 3 
ἐδήλου 1 
ἐδήλωσέν 1 
ἐδίδαξέν 1 
ἐδίδαξα 1 
ἐδίδαξαν 1 
ἐδίδαξας 1 
ἐδίδαξεν 2 
ἐδίδασκεν 14 
ἐδίδασκον 2 
ἐδίδοσαν 1 
ἐδίδου 9 
ἐδίδουν 2 
ἐδίστασαν 1 
ἐδίστασας 1 
ἐδίψησα 2 
ἐδίωκε 1 
ἐδίωκον 3 
ἐδίωξα 2 
ἐδίωξαν 3 
ἐδίωξεν 1 
ἐδαφιοῦσίν 1 
ἐδεήθη 1 
ἐδεήθην 2 
ἐδειγμάτισεν 1 
ἐδεξάμεθα 1 
ἐδεσμεύετο 1 
ἐδεῖτο 1 
ἐδηλώθη 1 
ἐδημηγόρει 1 
ἐδιδάχθην 1 
ἐδιδάχθησαν 1 
ἐδιδάχθητε 3 
ἐδικαίωσαν 1 
ἐδικαίωσεν 2 
ἐδικαιώθη 6 
ἐδικαιώθητε 1 
ἐδοκίμασαν 1 
ἐδοκιμάσαμεν 1 
ἐδολιοῦσαν 1 
ἐδοξάσθη 5 
ἐδουλεύσατε 1 
ἐδουλώθητε 1 
ἐδούλευσεν 1 
ἐδούλωσα 1 
ἐδυναμώθησαν 1 
ἐδωρήσατο 1 
ἐδόθη 30 
ἐδόθησαν 2 
ἐδόκει 1 
ἐδόκουν 2 
ἐδόξαζεν 2 
ἐδόξαζον 6 
ἐδόξασα 2 
ἐδόξασαν 4 
ἐδόξασεν 4 
ἐδύνασθε 1 
ἐδύνατο 11 
ἐδώκαμεν 1 
ἐδώκατέ 3 
ἐζ 1 
ἐζήτει 7 
ἐζήτησέν 1 
ἐζήτησαν 1 
ἐζήτουν 16 
ἐζημιώθην 1 
ἐζητήσαμεν 1 
ἐζητεῖτέ 1 
ἐζητεῖτο 1 
ἐζυμώθη 2 
ἐζωγρημένοι 1 
ἐζώννυες 1 
ἐζῆτε 1 
ἐθήλασας 1 
ἐθαμβήθησαν 1 
ἐθαμβοῦντο 2 
ἐθανατώθητε 1 
ἐθαυμάσθη 1 
ἐθαύμαζον 7 
ἐθαύμασα 1 
ἐθαύμασαν 8 
ἐθαύμασας 1 
ἐθαύμασεν 6 
ἐθεάθη 1 
ἐθεάσαντο 2 
ἐθεάσασθε 1 
ἐθεάσατο 1 
ἐθεασάμεθα 2 
ἐθελοθρησκίᾳ 1 
ἐθεμελίωσας 1 
ἐθερά 1 
ἐθεράπευεν 1 
ἐθεράπευον 1 
ἐθεράπευσεν 12 
ἐθερίσθη 1 
ἐθεραπεύθη 3 
ἐθεραπεύθησαν 1 
ἐθεραπεύοντο 3 
ἐθερμαίνοντο 1 
ἐθεώρει 1 
ἐθεώρησαν 1 
ἐθεώρουν 3 
ἐθηριομάχησα 1 
ἐθησαυρίσατε 1 
ἐθνάρχης 1 
ἐθνικοί 1 
ἐθνικοὶ 1 
ἐθνικὸς 1 
ἐθνικῶν 1 
ἐθνικῶς 1 
ἐθνῶν 45 
ἐθορύβουν 1 
ἐθρέψαμεν 1 
ἐθρέψατε 1 
ἐθρήνουν 1 
ἐθρηνήσαμεν 2 
ἐθυμώθη 1 
ἐθῶν 1 
ἐκ 669 
ἐκάθευδεν 1 
ἐκάθευδον 1 
ἐκάθητο 11 
ἐκάθισα 1 
ἐκάθισαν 3 
ἐκάθισεν 11 
ἐκάκωσαν 1 
ἐκάκωσεν 1 
ἐκάλεσα 1 
ἐκάλεσεν 10 
ἐκάλουν 2 
ἐκάμμυσαν 2 
ἐκέκραξα 1 
ἐκέλευον 1 
ἐκέλευσέν 1 
ἐκέλευσα 2 
ἐκέλευσε 1 
ἐκέλευσεν 13 
ἐκένωσεν 1 
ἐκέρασεν 1 
ἐκέρδησα 2 
ἐκέρδησας 1 
ἐκέρδησεν 2 
ἐκήρυξαν 2 
ἐκήρυξεν 2 
ἐκήρυσσεν 3 
ἐκήρυσσον 1 
ἐκαθάρισεν 2 
ἐκαθέζετο 2 
ἐκαθαρίσθη 1 
ἐκαθαρίσθησαν 2 
ἐκαθεζόμην 1 
ἐκαθερίσθη 2 
ἐκαρτέρησεν 1 
ἐκαυματίσθη 2 
ἐκαυματίσθησαν 1 
ἐκβάλετε 2 
ἐκβάλλει 10 
ἐκβάλλειν 6 
ἐκβάλλεις 1 
ἐκβάλλεται 1 
ἐκβάλλετε 1 
ἐκβάλλοντα 2 
ἐκβάλλουσιν 3 
ἐκβάλλω 5 
ἐκβάλλων 2 
ἐκβάλω 3 
ἐκβάλωσιν 3 
ἐκβάλῃ 5 
ἐκβαλεῖν 4 
ἐκβαλλομένους 1 
ἐκβαλλόμενοι 1 
ἐκβαλοῦσα 1 
ἐκβαλοῦσιν 1 
ἐκβαλόντες 2 
ἐκβαλὼν 2 
ἐκβεβλήκει 1 
ἐκβληθέντος 1 
ἐκβληθήσεται 1 
ἐκβληθήσονται 1 
ἐκβολὴν 1 
ἐκδέχεσθε 1 
ἐκδέχεται 1 
ἐκδέχομαι 1 
ἐκδίκησιν 6 
ἐκδίκησις 2 
ἐκδαπανηθήσομαι 1 
ἐκδεχομένου 1 
ἐκδεχόμενος 1 
ἐκδημοῦμεν 1 
ἐκδημοῦντες 1 
ἐκδημῆσαι 1 
ἐκδιηγούμενοι 1 
ἐκδιηγῆται 1 
ἐκδικήσεως 1 
ἐκδικήσω 1 
ἐκδικεῖς 1 
ἐκδικοῦντες 1 
ἐκδικῆσαι 1 
ἐκδιωξάντων 1 
ἐκδοχὴ 1 
ἐκδύσαντες 2 
ἐκδύσασθαι 1 
ἐκδώσεται 1 
ἐκείναις 16 
ἐκείνας 1 
ἐκείνη 9 
ἐκείνην 10 
ἐκείνης 19 
ἐκείνοις 8 
ἐκείνου 22 
ἐκείνους 5 
ἐκείνων 9 
ἐκείνῃ 38 
ἐκείνῳ 9 
ἐκεφαλίωσαν 1 
ἐκεῖ 93 
ἐκεῖθέν 1 
ἐκεῖθεν 25 
ἐκεῖνα 1 
ἐκεῖναί 1 
ἐκεῖναι 4 
ἐκεῖνο 4 
ἐκεῖνοί 1 
ἐκεῖνοι 15 
ἐκεῖνον 12 
ἐκεῖνος 49 
ἐκεῖνός 7 
ἐκεῖσε 2 
ἐκζητήσας 1 
ἐκζητήσεις 1 
ἐκζητήσωσιν 1 
ἐκζητηθήσεται 1 
ἐκζητηθῇ 1 
ἐκζητοῦσιν 1 
ἐκζητῶν 1 
ἐκηρύξαμεν 2 
ἐκηρύχθη 1 
ἐκθαμβεῖσθαι 1 
ἐκθαμβεῖσθε 1 
ἐκινήθη 1 
ἐκινήθησαν 1 
ἐκινδύνευον 1 
ἐκκέχυται 2 
ἐκκαθάρατε 1 
ἐκκαθάρῃ 1 
ἐκκεχυμένον 1 
ἐκκλίνετε 1 
ἐκκλεῖσαι 1 
ἐκκλησία 9 
ἐκκλησίαι 7 
ἐκκλησίαις 18 
ἐκκλησίαν 20 
ἐκκλησίας 29 
ἐκκλησίᾳ 24 
ἐκκλησιῶν 7 
ἐκκλινάτω 1 
ἐκκολυμβήσας 1 
ἐκκοπήσῃ 1 
ἐκκόπτεται 3 
ἐκκόψεις 1 
ἐκκόψω 1 
ἐκλάμψουσιν 1 
ἐκλέλησθε 1 
ἐκλήθη 7 
ἐκλήθης 2 
ἐκλήθητε 7 
ἐκλίπῃ 2 
ἐκλαλῆσαι 1 
ἐκλαύσατε 1 
ἐκλείποντος 1 
ἐκλείσθη 2 
ἐκλείσθησαν 1 
ἐκλείψουσιν 1 
ἐκλεζαμένους 1 
ἐκλεκτοί 1 
ἐκλεκτούς 3 
ἐκλεκτοὶ 2 
ἐκλεκτοὺς 4 
ἐκλεκτοῖς 1 
ἐκλεκτόν 1 
ἐκλεκτός 1 
ἐκλεκτὸν 3 
ἐκλεκτῆς 1 
ἐκλεκτῇ 1 
ἐκλεκτῶν 4 
ἐκλελεγμένος 1 
ἐκλεξάμενος 1 
ἐκλεξαμένοις 1 
ἐκληρώθημεν 1 
ἐκλογὴ 1 
ἐκλογὴν 5 
ἐκλογῆς 1 
ἐκλυθήσονται 1 
ἐκλυθῶσιν 1 
ἐκλυόμενοι 2 
ἐκλύου 1 
ἐκμάξασα 1 
ἐκμάσσειν 1 
ἐκνήψατε 1 
ἐκοιμήθη 2 
ἐκοιμήθησαν 2 
ἐκοινώνησαν 1 
ἐκοινώνησεν 1 
ἐκολάφισαν 1 
ἐκολλήθη 1 
ἐκολλήθησαν 1 
ἐκολοβώθησαν 1 
ἐκολόβωσεν 2 
ἐκομίσαντο 1 
ἐκομίσατο 1 
ἐκομισάμην 1 
ἐκοπίασα 2 
ἐκοπίασεν 2 
ἐκούφιζον 1 
ἐκπέπτωκεν 1 
ἐκπέσητε 1 
ἐκπέσωμεν 1 
ἐκπέσωσιν 1 
ἐκπειράζωμεν 1 
ἐκπειράζων 1 
ἐκπειράσεις 2 
ἐκπεμφθέντες 1 
ἐκπεπλήρωκεν 1 
ἐκπερισσῶς 1 
ἐκπεσεῖν 2 
ἐκπεφευγέναι 1 
ἐκπλήρωσιν 1 
ἐκπλήσσεσθαι 1 
ἐκπλεῦσαι 1 
ἐκπληττόμενος 1 
ἐκπορευέσθω 1 
ἐκπορευομένη 1 
ἐκπορευομένοις 2 
ἐκπορευομένου 4 
ἐκπορευομένων 1 
ἐκπορευομένῳ 1 
ἐκπορευό 1 
ἐκπορευόμενά 1 
ἐκπορευόμενα 1 
ἐκπορευόμενοι 1 
ἐκπορευόμενον 2 
ἐκπορευόμενος 1 
ἐκπορεύεσθαι 2 
ἐκπορεύεται 7 
ἐκπορεύονται 2 
ἐκπορεύσονται 1 
ἐκπορνεύσασαι 1 
ἐκράτησαν 4 
ἐκράτησεν 3 
ἐκρίθη 1 
ἐκρίθησαν 2 
ἐκρατήσαμεν 1 
ἐκρατήσατέ 2 
ἐκραταιοῦτο 2 
ἐκρατοῦντο 1 
ἐκραύγαζον 1 
ἐκραύγασαν 4 
ἐκραύγασεν 1 
ἐκρι 1 
ἐκριζωθέντα 1 
ἐκριζώσητε 1 
ἐκρύβη 4 
ἐκστάσει 3 
ἐκστάσεως 1 
ἐκσῶσαι 1 
ἐκτήσατο 1 
ἐκτίσθη 2 
ἐκτίσθησαν 1 
ἐκταράσσουσιν 1 
ἐκτείνας 7 
ἐκτείνειν 2 
ἐκτεθέντος 1 
ἐκτελέσαι 2 
ἐκτενέστερον 1 
ἐκτενείᾳ 1 
ἐκτενεῖς 1 
ἐκτενῆ 1 
ἐκτενῶς 2 
ἐκτησάμην 1 
ἐκτινάξατε 2 
ἐκτιναξάμενοι 1 
ἐκτιναξάμενος 1 
ἐκτρέφει 1 
ἐκτρέφετε 1 
ἐκτραπήσονται 1 
ἐκτραπῇ 1 
ἐκτρεπόμενος 1 
ἐκτρώματι 1 
ἐκτὸς 8 
ἐκυλίετο 1 
ἐκφέρειν 1 
ἐκφέρουσα 1 
ἐκφευξόμεθα 1 
ἐκφεύξῃ 1 
ἐκφοβεῖν 1 
ἐκφυγεῖν 2 
ἐκφύγωσιν 1 
ἐκφύῃ 2 
ἐκχέαι 1 
ἐκχέετε 1 
ἐκχεῖται 1 
ἐκχεῶ 2 
ἐκχυθήσεται 1 
ἐκχυννόμενον 4 
ἐκχωρείτωσαν 1 
ἐκωλύθην 1 
ἐκωλύομεν 2 
ἐκωλύσατε 1 
ἐκόπασεν 3 
ἐκόπτοντο 2 
ἐκόσμησαν 1 
ἐκόσμουν 1 
ἐκόψασθε 1 
ἐκύκλευσαν 1 
ἐκύκλωσαν 1 
ἐκώλυσεν 2 
ἐλάβετε 12 
ἐλάβομεν 7 
ἐλάκησεν 1 
ἐλάλει 20 
ἐλάλησέν 1 
ἐλάλησα 8 
ἐλάλησαν 11 
ἐλάλησεν 30 
ἐλάλουν 6 
ἐλάμβανον 1 
ἐλάσσονι 1 
ἐλάσσω 1 
ἐλάτρευσαν 1 
ἐλάχιστον 1 
ἐλάχιστος 2 
ἐλάχιστόν 1 
ἐλέγετε 1 
ἐλέγξαι 1 
ἐλέγξει 1 
ἐλέγχει 1 
ἐλέγχειν 1 
ἐλέγχεται 1 
ἐλέγχετε 1 
ἐλέγχω 1 
ἐλέει 2 
ἐλέησον 3 
ἐλέησόν 6 
ἐλέους 5 
ἐλήλυθα 7 
ἐλήλυθας 2 
ἐλήλυθεν 7 
ἐλαίας 2 
ἐλαίου 2 
ἐλαίᾳ 1 
ἐλαίῳ 3 
ἐλαλήθη 2 
ἐλαλήσαμεν 1 
ἐλαλήσατε 1 
ἐλαλοῦμεν 1 
ἐλαττοῦσθαι 1 
ἐλατόμησεν 1 
ἐλαυνόμενα 1 
ἐλαυνόμεναι 1 
ἐλαφρίᾳ 1 
ἐλαφρόν 1 
ἐλαφρὸν 1 
ἐλαχίστη 1 
ἐλαχίστου 1 
ἐλαχίστων 4 
ἐλαχίστῳ 3 
ἐλαχιστοτέρῳ 1 
ἐλαύνειν 1 
ἐλαῖαι 1 
ἐλεήμονες 1 
ἐλεήμων 1 
ἐλεήσῃ 1 
ἐλεγμόν 1 
ἐλεγχθῇ 1 
ἐλεγχόμενα 1 
ἐλεγχόμενοι 1 
ἐλεγχόμενος 2 
ἐλεεινότεροι 1 
ἐλεεῖ 1 
ἐλεηθέντες 1 
ἐλεηθήσονται 1 
ἐλεηθῶσιν 1 
ἐλεημοσυνῶν 1 
ἐλεημοσύναι 2 
ἐλεημοσύνας 2 
ἐλεημοσύνη 1 
ἐλεημοσύνην 7 
ἐλεινὸς 1 
ἐλευθέρα 3 
ἐλευθέρας 4 
ἐλευθέρους 1 
ἐλευθέρων 1 
ἐλευθερία 2 
ἐλευθερίαν 5 
ἐλευθερίας 2 
ἐλευθερίᾳ 2 
ἐλευθερωθέντες 2 
ἐλευθερωθήσεται 1 
ἐλευθερώσει 1 
ἐλευθερώσῃ 1 
ἐλευσόμεθα 1 
ἐλεφάντινον 1 
ἐλεύθεροί 1 
ἐλεύθεροι 4 
ἐλεύθερος 7 
ἐλεύκαναν 1 
ἐλεύσεται 4 
ἐλεύσεως 1 
ἐλεύσομαι 5 
ἐλεύσονται 9 
ἐλεᾶτε 2 
ἐλεῆσαι 1 
ἐλεῶ 1 
ἐλεῶν 1 
ἐλεῶντος 1 
ἐληλακότες 1 
ἐληλυθυῖαν 1 
ἐληλυθότα 2 
ἐληλυθότες 1 
ἐληλύθει 6 
ἐληλύθεισαν 1 
ἐλθάτω 3 
ἐλθεῖν 42 
ἐλθούσης 2 
ἐλθοῦσα 5 
ἐλθοῦσαι 1 
ἐλθόντα 2 
ἐλθόντας 1 
ἐλθόντες 22 
ἐλθόντι 1 
ἐλθόντος 6 
ἐλθόντων 2 
ἐλθὲ 1 
ἐλθὸν 2 
ἐλθὼν 46 
ἐλθῃ 1 
ἐλιθάσθην 1 
ἐλιθάσθησαν 1 
ἐλιθοβόλησαν 1 
ἐλιθοβόλουν 2 
ἐλκύσῃ 1 
ἐλλογᾶται 1 
ἐλλόγα 1 
ἐλογίσθη 7 
ἐλογίσθημεν 1 
ἐλογιζόμην 1 
ἐλοιδόρησαν 1 
ἐλπίδα 18 
ἐλπίδι 11 
ἐλπίδος 13 
ἐλπίζει 3 
ἐλπίζετε 1 
ἐλπίζομεν 1 
ἐλπίζουσαι 1 
ἐλπίζω 9 
ἐλπίζων 2 
ἐλπίς 2 
ἐλπίσατε 1 
ἐλπιζομένων 1 
ἐλπιοῦσιν 2 
ἐλπὶς 8 
ἐλυμαίνετο 1 
ἐλυπήθη 1 
ἐλυπήθησαν 2 
ἐλυπήθητε 3 
ἐλυτρώθητε 1 
ἐλωί 2 
ἐλύετο 1 
ἐλύθη 1 
ἐλύθησαν 1 
ἐλύπησα 1 
ἐλύπησεν 1 
ἐμά 3 
ἐμάθετε 4 
ἐμέ 24 
ἐμέρισεν 4 
ἐμέσαι 1 
ἐμέτρησεν 2 
ἐμή 1 
ἐμήν 2 
ἐμήνυσεν 1 
ἐμίσησα 1 
ἐμίσησας 1 
ἐμίσησεν 2 
ἐμίσουν 1 
ἐμαθητεύθη 1 
ἐμαρτυρήθη 1 
ἐμαρτυρήθησαν 1 
ἐμαρτυρήσαμεν 1 
ἐμαρτυρεῖτο 1 
ἐμαρτύρησάν 1 
ἐμαρτύρησεν 5 
ἐμαρτύρουν 1 
ἐμαστίγωσεν 1 
ἐμασῶντο 1 
ἐματαιώθησαν 1 
ἐμαυτοῦ 14 
ἐμαυτόν 6 
ἐμαυτὸν 12 
ἐμαυτῷ 5 
ἐμβάντα 2 
ἐμβάντες 1 
ἐμβάντι 1 
ἐμβάψας 1 
ἐμβαίνοντος 1 
ἐμβαλεῖν 1 
ἐμβαπτόμενος 1 
ἐμβατεύων 1 
ἐμβλέψας 6 
ἐμβλέψασα 1 
ἐμβλέψατε 1 
ἐμβριμησάμενος 1 
ἐμβριμώμενος 1 
ἐμβὰς 5 
ἐμβῆναι 2 
ἐμείναμεν 2 
ἐμεγάλυνεν 2 
ἐμεγαλύνετο 1 
ἐμεθύσθησαν 1 
ἐμελέτησαν 1 
ἐμερίσθη 2 
ἐμεσίτευσεν 1 
ἐμισθώσατο 1 
ἐμμένει 1 
ἐμμένειν 1 
ἐμμαινόμενος 1 
ἐμνήσθη 2 
ἐμνήσθημεν 1 
ἐμνήσθην 1 
ἐμνήσθησαν 4 
ἐμνημόνευον 1 
ἐμνημόνευσεν 2 
ἐμνηστευμένην 1 
ἐμνηστευμένῃ 1 
ἐμοί 22 
ἐμοίχευσεν 1 
ἐμολύνθησαν 1 
ἐμοσχοποίησαν 1 
ἐμοὶ 69 
ἐμοὺς 3 
ἐμοῖς 2 
ἐμοῦ 114 
ἐμπέσῃ 3 
ἐμπίπτουσιν 1 
ἐμπαίζειν 1 
ἐμπαίζοντες 2 
ἐμπαίξας 1 
ἐμπαίξουσιν 1 
ἐμπαιγμονῇ 1 
ἐμπαιγμῶν 1 
ἐμπαιχθήσεται 1 
ἐμπαῖκται 2 
ἐμπαῖξαι 1 
ἐμπεπλησμένοι 1 
ἐμπεσεῖν 1 
ἐμπεσοῦνται 1 
ἐμπεσόντος 1 
ἐμπιπλῶν 1 
ἐμπλέκεται 1 
ἐμπλακέντες 1 
ἐμπλησθῶ 1 
ἐμπλοκῆς 1 
ἐμπορίαν 1 
ἐμπορίου 1 
ἐμπορευσόμεθα 1 
ἐμπορεύσονται 1 
ἐμπτυσθήσεται 1 
ἐμπτύειν 1 
ἐμπτύσαντες 1 
ἐμπτύσουσιν 1 
ἐμπόρῳ 1 
ἐμφανίζειν 1 
ἐμφανίζουσιν 1 
ἐμφανίσατε 1 
ἐμφανίσω 1 
ἐμφανισθῆναι 1 
ἐμφανὴς 1 
ἐμφανῆ 1 
ἐμφόβων 1 
ἐμωράνθησαν 1 
ἐμόλυναν 1 
ἐμόν 1 
ἐμώρανεν 1 
ἐμὰ 6 
ἐμὰς 1 
ἐμὲ 65 
ἐμὴ 11 
ἐμὴν 11 
ἐμὸν 9 
ἐμὸς 6 
ἐμῆς 2 
ἐμῇ 6 
ἐμῶν 1 
ἐμῷ 3 
ἐν 2680 
ἐνάτην 5 
ἐνάτης 3 
ἐνάτῃ 1 
ἐνέβη 2 
ἐνέβημεν 1 
ἐνέβησαν 2 
ἐνέβλεπεν 1 
ἐνέβλεπον 1 
ἐνέβλεψεν 1 
ἐνέγκαι 1 
ἐνέγκας 2 
ἐνέδραν 2 
ἐνέδυσαν 2 
ἐνέκοψεν 2 
ἐνέκρυψεν 1 
ἐνέμειναν 1 
ἐνένευον 1 
ἐνέπαιζον 1 
ἐνέπαιξαν 4 
ἐνέπλησεν 1 
ἐνέπρησεν 1 
ἐνέπτυον 1 
ἐνέπτυσαν 1 
ἐνέργειαν 7 
ἐνέστηκεν 1 
ἐνέτυχέν 1 
ἐνέχειν 1 
ἐνέχεσθε 1 
ἐνήργηκεν 1 
ἐνήργησεν 1 
ἐνίκησα 1 
ἐνίκησαν 1 
ἐνίκησεν 1 
ἐνίψατο 1 
ἐναγκαλισάμενος 2 
ἐναλίων 1 
ἐναντία 1 
ἐναντίας 2 
ἐναντίον 6 
ἐναντίος 2 
ἐναντίους 1 
ἐναντίων 1 
ἐναρξάμενος 1 
ἐναρξαμενοι 1 
ἐναυάγησα 1 
ἐναυάγησαν 1 
ἐνγέγραπται 1 
ἐνγεγραμμένη 2 
ἐνδέχεται 1 
ἐνδεής 1 
ἐνδείκνυνται 1 
ἐνδείκνυσθαι 1 
ἐνδείξασθαι 1 
ἐνδείξασθε 1 
ἐνδείξηται 2 
ἐνδείξωμαι 1 
ἐνδεδυ 1 
ἐνδεδυμένοι 1 
ἐνδεδυμένον 2 
ἐνδεδυμένος 1 
ἐνδεικνυμένους 2 
ἐνδημοῦντες 2 
ἐνδημῆσαι 1 
ἐνδιδύσκουσιν 1 
ἐνδοξασθῆναι 1 
ἐνδοξασθῇ 1 
ἐνδυματος 1 
ἐνδυναμοῦ 1 
ἐνδυναμοῦντί 1 
ἐνδυναμοῦσθε 1 
ἐνδυσάμενοι 4 
ἐνδυσάμενος 1 
ἐνδυσώμεθα 1 
ἐνδόξοις 1 
ἐνδόξῳ 1 
ἐνδύμασι 1 
ἐνδύματος 2 
ἐνδύναμώσαντί 1 
ἐνδύνοιτες 1 
ἐνδύσασθαι 4 
ἐνδύσασθε 2 
ἐνδύσατε 1 
ἐνδύσεως 1 
ἐνδύσησθε 3 
ἐνδύσηται 1 
ἐνδώμησις 1 
ἐνείλησεν 1 
ἐνεβίβασεν 1 
ἐνεβριμήθη 1 
ἐνεβριμήσατο 1 
ἐνεβριμῶντο 1 
ἐνεγκεῖν 1 
ἐνεδείξασθε 1 
ἐνεδείξατο 1 
ἐνεδιδύσκετο 1 
ἐνεδρεύοντες 1 
ἐνεδρεύουσιν 1 
ἐνεδυνάμωσέν 1 
ἐνεδυναμοῦτο 1 
ἐνεδυναμώθη 1 
ἐνεδύσασθε 1 
ἐνεδύσατο 1 
ἐνεκάλουν 1 
ἐνεκαίνισεν 1 
ἐνεκεντρίσθης 2 
ἐνεκοπτόμην 1 
ἐνενήκοντα 4 
ἐνεοί 1 
ἐνεπαίχθη 1 
ἐνεπλήσθησαν 1 
ἐνεργήματα 1 
ἐνεργής 1 
ἐνεργήσας 1 
ἐνεργείας 1 
ἐνεργεῖ 1 
ἐνεργεῖν 1 
ἐνεργεῖται 3 
ἐνεργημάτων 1 
ἐνεργουμένη 2 
ἐνεργουμένην 2 
ἐνεργουμένης 1 
ἐνεργοῦντος 2 
ἐνεργοῦσιν 2 
ἐνεργὴς 2 
ἐνεργῶν 3 
ἐνεστηκότα 1 
ἐνεστῶσαν 1 
ἐνεστῶτα 2 
ἐνεστῶτος 1 
ἐνετείλα 1 
ἐνετείλατο 6 
ἐνετειλάμην 1 
ἐνετρεπόμεθα 1 
ἐνετύλιξεν 2 
ἐνεφάνισάν 1 
ἐνεφάνισαν 2 
ἐνεφάνισας 1 
ἐνεφανίσθησαν 1 
ἐνεφύσησεν 1 
ἐνεχθείσης 1 
ἐνεχθεῖσαν 1 
ἐνεῖχεν 1 
ἐνηργεῖτο 1 
ἐνθάδε 8 
ἐνθυμήσεις 2 
ἐνθυμήσεων 1 
ἐνθυμήσεως 1 
ἐνθυμεῖσθε 1 
ἐνθυμηθέντος 1 
ἐνι 1 
ἐνιαυτούς 1 
ἐνιαυτοὺς 1 
ἐνιαυτοῦ 4 
ἐνιαυτόν 1 
ἐνιαυτὸν 6 
ἐνισχύθη 1 
ἐνισχύων 1 
ἐνιψάμην 1 
ἐνκαίνια 1 
ἐνκαθέτους 1 
ἐνκακήσητε 1 
ἐνκακεῖν 2 
ἐνκακῶμεν 1 
ἐνκαταλείψεις 1 
ἐνκατελείφθη 1 
ἐνκατοικῶν 1 
ἐνκαυχᾶσθαι 1 
ἐνκεκαίνισται 1 
ἐνκεντρίσαι 1 
ἐνκεντρισθήσονται 2 
ἐνκεντρισθῶ 1 
ἐνκοπὴν 1 
ἐνκρῖναι 1 
ἐνκόπτω 1 
ἐνκύῳ 1 
ἐννέα 5 
ἐννοιῶν 1 
ἐννόμῳ 1 
ἐνοικείτω 1 
ἐνοικοῦντος 2 
ἐνοικοῦσα 1 
ἐνομίζετο 1 
ἐνομίζομεν 1 
ἐνοσφίσατο 1 
ἐνοχλούμενοι 1 
ἐνοχλῇ 1 
ἐνπεριπατήσω 1 
ἐνπνέων 1 
ἐνστήσονται 1 
ἐντάλματα 3 
ἐντέλλομαι 2 
ἐντέταλται 1 
ἐντίμους 1 
ἐνταφιάζειν 1 
ἐνταφιάσαι 1 
ἐνταφιασμοῦ 1 
ἐνταφιασμόν 1 
ἐντειλάμενος 1 
ἐντελεῖται 2 
ἐντετυλιγμένον 1 
ἐντετυπωμένη 1 
ἐντεύξεις 1 
ἐντεύξεως 1 
ἐντεῦθεν 10 
ἐντιμότερός 1 
ἐντολάς 4 
ἐντολή 4 
ἐντολήν 2 
ἐντολαὶ 1 
ἐντολαῖς 3 
ἐντολὰς 14 
ἐντολὴ 10 
ἐντολὴν 18 
ἐντολῆς 9 
ἐντολῶν 3 
ἐντρέπομαι 1 
ἐντρέπων 1 
ἐντραπήσονται 1 
ἐντραπῇ 2 
ἐντρεπόμενος 1 
ἐντρεφόμενος 1 
ἐντροπὴν 2 
ἐντρυφῶντες 1 
ἐντυγχάνει 3 
ἐντυγχάνειν 1 
ἐντόπιοι 1 
ἐντὸς 1 
ἐνυβρίσας 1 
ἐνυπνίοις 1 
ἐνυπνιαζόμενοι 1 
ἐνυπνιασθήσονται 1 
ἐνωτίσασθε 1 
ἐνόμιζεν 1 
ἐνόμιζον 1 
ἐνόμισαν 1 
ἐνόμισας 1 
ἐνόντα 1 
ἐνύσταξαν 1 
ἐνώπιον 87 
ἐνώπιόν 7 
ἐνῴκησεν 1 
ἐξ 226 
ἐξάγει 1 
ἐξάγουσιν 1 
ἐξάπινα 1 
ἐξάρατε 1 
ἐξέβαλεν 5 
ἐξέβαλλον 1 
ἐξέβαλον 7 
ἐξέβησαν 1 
ἐξέδετο 3 
ἐξέδυσαν 2 
ἐξέθεντο 1 
ἐξέκλιναν 1 
ἐξέληται 1 
ἐξέλθατε 1 
ἐξέλθητε 3 
ἐξέλθῃ 3 
ἐξέλθῃς 2 
ἐξέμαξεν 2 
ἐξέμασσεν 1 
ἐξένευσεν 1 
ἐξένισεν 2 
ἐξέπεμψαν 1 
ἐξέπεσαν 1 
ἐξέπεσεν 2 
ἐξέπλει 1 
ἐξέπνευσεν 3 
ἐξέραμα 1 
ἐξέρχεσθε 2 
ἐξέρχεται 3 
ἐξέρχονται 2 
ἐξέστη 1 
ἐξέστημεν 1 
ἐξέστησαν 5 
ἐξέστραπται 1 
ἐξέτεινεν 2 
ἐξέφνης 4 
ἐξέφυγον 2 
ἐξέχεαν 1 
ἐξέχεεν 10 
ἐξέψυξεν 3 
ἐξήγαγεν 4 
ἐξήγγειλαν 1 
ἐξήγειρά 1 
ἐξήλθατε 9 
ἐξήλθομεν 1 
ἐξήνεγκεν 1 
ἐξήρανεν 1 
ἐξήρανται 1 
ἐξήρχετο 2 
ἐξήρχοντο 2 
ἐξήχηται 1 
ἐξίσταντο 6 
ἐξίστασθαι 1 
ἐξίστατο 1 
ἐξαίφνης 1 
ἐξαγαγέτωσαν 1 
ἐξαγαγεῖν 1 
ἐξαγαγόντες 1 
ἐξαγαγών 1 
ἐξαγαγὼν 1 
ἐξαγγείλητε 1 
ἐξαγοράσῃ 1 
ἐξαγοραζόμενοι 2 
ἐξαιρούμενός 1 
ἐξακολουθήσαντες 2 
ἐξακολουθήσουσιν 1 
ἐξαλείψας 1 
ἐξαλείψει 2 
ἐξαλείψω 1 
ἐξαλιφθῆναι 1 
ἐξαλλόμενος 1 
ἐξανάστασιν 1 
ἐξανέτειλεν 2 
ἐξαναστήσῃ 2 
ἐξαπέστειλαν 5 
ἐξαπέστειλεν 6 
ἐξαπατάτω 1 
ἐξαπατήσῃ 1 
ἐξαπατηθεῖσα 1 
ἐξαπατῶσι 1 
ἐξαπεστάλη 1 
ἐξαπορηθῆναι 1 
ἐξαπορούμενοι 1 
ἐξαποστέλλω 1 
ἐξαποστελῶ 1 
ἐξαρτίσαι 1 
ἐξαστράπτων 1 
ἐξαυτῆς 6 
ἐξείλατο 1 
ἐξείλατό 1 
ἐξεβάλομεν 1 
ἐξεβλήθη 1 
ἐξεγερεῖ 1 
ἐξεδέχετο 1 
ἐξεδίκησεν 1 
ἐξεζήτησαν 1 
ἐξεθαμβήθησαν 2 
ἐξεθαύμαζον 1 
ἐξειλάμην 1 
ἐξεκέντησαν 2 
ἐξεκαύθησαν 1 
ἐξεκλάσθησαν 2 
ἐξεκλείσθη 1 
ἐξεκομίζετο 1 
ἐξεκρέμετο 1 
ἐξεκόπης 1 
ἐξελέγοντο 1 
ἐξελέξαντο 1 
ἐξελέξασθε 1 
ἐξελέξατο 10 
ἐξελέξω 1 
ἐξελέσθαι 1 
ἐξελήλυθεν 2 
ἐξελεξάμην 4 
ἐξελεύσεται 3 
ἐξελεύσονται 2 
ἐξεληλυθυῖαν 1 
ἐξεληλυθός 1 
ἐξεληλυθότας 1 
ἐξεληλύθασιν 1 
ἐξεληλύθει 2 
ἐξελθεῖν 9 
ἐξελθούσῃ 1 
ἐξελθοῦσα 3 
ἐξελθοῦσαι 1 
ἐξελθοῦσαν 1 
ἐξελθόντα 3 
ἐξελθόντες 16 
ἐξελθόντι 1 
ἐξελθόντος 3 
ἐξελθόντων 2 
ἐξελθὼν 21 
ἐξελκόμενος 1 
ἐξεμυκτήριζον 2 
ἐξενέγκαντες 2 
ἐξενέγκατε 1 
ἐξενεγκεῖν 1 
ἐξενοδόχησεν 1 
ἐξεπέ 1 
ἐξεπέσατε 1 
ἐξεπήδησαν 1 
ἐξεπλάγησαν 1 
ἐξεπλήσσετο 1 
ἐξεπλήσσοντο 9 
ἐξεπλεύσαμεν 1 
ἐξεπορεύετο 3 
ἐξεπορεύοντο 1 
ἐξεπτύσατε 1 
ἐξερχομένων 1 
ἐξερχόμενοι 3 
ἐξερχόμενος 1 
ἐξερχώμεθα 1 
ἐξεστακέναι 1 
ἐξετάσαι 1 
ἐξετάσατε 2 
ἐξετίθετο 2 
ἐξετείνατε 1 
ἐξετράπησαν 2 
ἐξεχύθη 1 
ἐξεχύθησαν 1 
ἐξεχύννετο 1 
ἐξηγήσατο 2 
ἐξηγεῖτο 1 
ἐξηγησάμενος 1 
ἐξηγουμένων 1 
ἐξηγοῦντο 1 
ἐξηγόρασεν 1 
ἐξηπάτησέν 1 
ἐξηπάτησεν 1 
ἐξηράνθη 10 
ἐξηραμμένην 2 
ἐξηραύνησαν 1 
ἐξηρτισμένος 1 
ἐξιέναι 2 
ἐξιστάνων 1 
ἐξισχύσητε 1 
ἐξοίσουσίν 1 
ἐξολεθρευθήσεται 1 
ἐξομολογήσεται 1 
ἐξομολογήσηται 1 
ἐξομολογεῖσθε 1 
ἐξομολογησομαί 1 
ἐξομολογούμενοι 3 
ἐξορκιστῶν 1 
ἐξορύξαντες 2 
ἐξουδενηθῇ 1 
ἐξουθενήσας 1 
ἐξουθενήσατε 1 
ἐξουθενήσῃ 1 
ἐξουθενείτω 1 
ἐξουθενεῖς 1 
ἐξουθενεῖτε 1 
ἐξουθενηθεὶς 1 
ἐξουθενημένα 1 
ἐξουθενημένος 1 
ἐξουθενημένους 1 
ἐξουθενοῦντας 1 
ἐξουσία 13 
ἐξουσίαι 1 
ἐξουσίαις 3 
ἐξουσίαν 56 
ἐξουσίας 12 
ἐξουσίᾳ 16 
ἐξουσιάζει 2 
ἐξουσιάζοντες 1 
ἐξουσιασθήσομαι 1 
ἐξουσιῶν 1 
ἐξοχὴν 1 
ἐξυπνίσω 1 
ἐξυρημένῃ 1 
ἐξωμολόγησεν 1 
ἐξόδου 1 
ἐξώτερον 3 
ἐξὸν 3 
ἐξῃτήσατο 1 
ἐξῄεσαν 1 
ἐξῆλθαν 6 
ἐξῆλθεν 65 
ἐξῆλθες 1 
ἐξῆλθον 19 
ἐξῶσεν 1 
ἐπ 142 
ἐπάγγελμα 1 
ἐπάγοντες 1 
ἐπάθετε 2 
ἐπάναγκες 1 
ἐπάνω 19 
ἐπάξας 1 
ἐπάραντες 2 
ἐπάρας 5 
ἐπάρασά 1 
ἐπάρατε 2 
ἐπάρατοί 1 
ἐπάταξεν 2 
ἐπέ 1 
ἐπέβαλαν 2 
ἐπέβαλεν 2 
ἐπέβαλλεν 1 
ἐπέβαλον 3 
ἐπέβην 1 
ἐπέβλεψεν 1 
ἐπέγνωμεν 1 
ἐπέγνωσαν 2 
ἐπέγνωτε 2 
ἐπέδωκαν 2 
ἐπέθεντο 1 
ἐπέθηκέν 1 
ἐπέθηκαν 6 
ἐπέθηκεν 4 
ἐπέκειλαν 1 
ἐπέκεινα 1 
ἐπέκειντο 1 
ἐπέκειτο 1 
ἐπέκρινεν 1 
ἐπέλειχον 1 
ἐπέλθῃ 2 
ἐπέλυεν 1 
ἐπέμεινα 1 
ἐπέμενεν 1 
ἐπέμενον 1 
ἐπέμφθη 1 
ἐπέμψαμεν 1 
ἐπέμψατε 1 
ἐπένευσεν 1 
ἐπέπεσαν 1 
ἐπέπεσε 1 
ἐπέπεσεν 6 
ἐπέσπειρεν 1 
ἐπέστειλα 1 
ἐπέστη 2 
ἐπέστησαν 5 
ἐπέστρεψα 1 
ἐπέστρεψαν 2 
ἐπέστρεψεν 2 
ἐπέσχεν 1 
ἐπέταξας 1 
ἐπέταξεν 3 
ἐπέτρεψεν 5 
ἐπέτυχεν 3 
ἐπέτυχον 1 
ἐπέφωσκεν 1 
ἐπέχοντες 1 
ἐπέχρισέν 1 
ἐπέχων 1 
ἐπήγγελται 3 
ἐπήγειραν 2 
ἐπήκουσά 1 
ἐπήρθη 1 
ἐπήρκεσεν 1 
ἐπί 3 
ἐπίασαν 1 
ἐπίασεν 1 
ἐπίβλημα 4 
ἐπίγεια 3 
ἐπίγειος 2 
ἐπίγνωσιν 10 
ἐπίγνωσις 1 
ἐπίθες 1 
ἐπίκειται 1 
ἐπίλοιπον 1 
ἐπίμενε 1 
ἐπίνοια 1 
ἐπίομεν 1 
ἐπίπρασκον 1 
ἐπίσημοι 1 
ἐπίσημον 1 
ἐπίσκοπον 3 
ἐπίσταμαι 2 
ἐπίστανται 2 
ἐπίστασίς 1 
ἐπίστασθε 5 
ἐπίστασιν 1 
ἐπίσταται 2 
ἐπίστευεν 1 
ἐπίστευον 4 
ἐπίστευσαν 22 
ἐπίστευσας 2 
ἐπίστευσεν 12 
ἐπίστηθι 1 
ἐπίσχυον 1 
ἐπίτρεψόν 3 
ἐπαίδευον 1 
ἐπαίρεται 1 
ἐπαίροντας 1 
ἐπαγαγεῖν 1 
ἐπαγγέλματα 1 
ἐπαγγειλάμενον 1 
ἐπαγγειλάμενος 2 
ἐπαγγελία 6 
ἐπαγγελίαι 3 
ἐπαγγελίαις 1 
ἐπαγγελίαν 16 
ἐπαγγελίας 23 
ἐπαγγελίᾳ 1 
ἐπαγγελιῶν 2 
ἐπαγγελλομέναις 1 
ἐπαγγελλόμενοι 2 
ἐπαγωνίζεσθαι 1 
ἐπαθροιζομένων 1 
ἐπαιδεύθη 1 
ἐπαινέσω 1 
ἐπαινεσάτωσαν 1 
ἐπαινῶ 2 
ἐπαιρόμενον 1 
ἐπαισχυνθήσεται 2 
ἐπαισχυνθῇ 2 
ἐπαισχυνθῇς 1 
ἐπαισχύνεσθε 1 
ἐπαισχύνεται 2 
ἐπαισχύνθη 1 
ἐπαισχύνομαι 2 
ἐπαιτεῖν 1 
ἐπαιτῶν 1 
ἐπακολουθήσητε 1 
ἐπακολουθούντων 1 
ἐπακολουθοῦσιν 1 
ἐπανέρχεσθαί 1 
ἐπαναγαγεῖν 1 
ἐπαναγαγὼν 1 
ἐπαναμιμνήσκων 1 
ἐπαναπαήσεται 1 
ἐπαναπαύῃ 1 
ἐπαναστήσονται 2 
ἐπανελθεῖν 1 
ἐπανόρθωσιν 1 
ἐπαρκέσῃ 1 
ἐπαρκείτω 1 
ἐπαρρησιάζετο 1 
ἐπαρρησιάσατο 1 
ἐπαρρησιασάμεθα 1 
ἐπαρχείας 1 
ἐπαρχείᾳ 1 
ἐπατήθη 1 
ἐπαυσάμην 1 
ἐπαφρίζοντα 1 
ἐπαχύνθη 2 
ἐπαύοντο 1 
ἐπαύριον 17 
ἐπαύσαντο 3 
ἐπαύσατο 2 
ἐπείθετο 1 
ἐπείθοντο 3 
ἐπείνασα 2 
ἐπείνασαν 1 
ἐπείνασεν 7 
ἐπείραζεν 1 
ἐπείραζον 1 
ἐπείρασαν 2 
ἐπείρασας 1 
ἐπείρασεν 2 
ἐπείσθησαν 2 
ἐπεβίβασαν 1 
ἐπεγέγραπτο 1 
ἐπεγίνωσκον 2 
ἐπεγίνωσκόν 1 
ἐπεγνωκέναι 1 
ἐπεγνωκόσι 1 
ἐπεγνώσθην 1 
ἐπεδίδου 1 
ἐπεδόθη 1 
ἐπεζήτησεν 1 
ἐπεζήτουν 1 
ἐπεθύμει 1 
ἐπεθύμησα 2 
ἐπεθύμησαν 2 
ἐπειδὴ 8 
ἐπειράσθησαν 1 
ἐπειρῶντο 1 
ἐπεισαγωγὴ 1 
ἐπεισελεύσεται 1 
ἐπεκάθισεν 1 
ἐπεκάλεσαν 1 
ἐπεκέκλητο 1 
ἐπεκα 1 
ἐπεκλήθη 1 
ἐπεκτεινόμενος 1 
ἐπελάβετο 2 
ἐπελάθετο 1 
ἐπελάθοντο 2 
ἐπελεύσεται 1 
ἐπελθόντος 1 
ἐπελθὼν 1 
ἐπεμείναμεν 2 
ἐπεμελήθη 1 
ἐπενδύσασθαι 2 
ἐπενδύτην 1 
ἐπενεγκεῖν 1 
ἐπενθήσατε 1 
ἐπεποίθει 1 
ἐπερίσσευον 1 
ἐπερίσσευσαν 1 
ἐπερίσσευσεν 4 
ἐπερχομέναις 1 
ἐπερχομένοις 1 
ἐπερχομένων 1 
ἐπερωτάτωσαν 1 
ἐπερωτήσας 1 
ἐπερωτήσατε 1 
ἐπερωτᾷν 1 
ἐπερωτῆσαι 3 
ἐπερωτῶντα 1 
ἐπερωτῶσιν 2 
ἐπερώτημα 1 
ἐπεσκέψασθέ 2 
ἐπεσκέψατο 2 
ἐπεσκίαζεν 1 
ἐπεσκίασεν 1 
ἐπεστήριξαν 1 
ἐπεστράφητε 1 
ἐπεστρέψατε 1 
ἐπετίθεσαν 1 
ἐπετίμα 1 
ἐπετίμησαν 2 
ἐπετίμησεν 15 
ἐπετίμων 3 
ἐπετράπη 1 
ἐπεφάνη 1 
ἐπεφώνει 1 
ἐπεφώνουν 3 
ἐπεχείρησαν 1 
ἐπεχείρουν 1 
ἐπεὶ 25 
ἐπεῖδεν 1 
ἐπεῖχεν 1 
ἐπηγγείλαντο 1 
ἐπηγγείλατο 5 
ἐπηκολούθησεν 1 
ἐπηκροῶντο 1 
ἐπηρεάζοντες 1 
ἐπηρεαζόντων 1 
ἐπηρώτα 10 
ἐπηρώτησέν 1 
ἐπηρώτησαν 7 
ἐπηρώτησεν 15 
ἐπηρώτων 9 
ἐπι 3 
ἐπιάσατε 1 
ἐπιάσθη 1 
ἐπιβάλλει 2 
ἐπιβάλλον 1 
ἐπιβάλλουσιν 1 
ἐπιβάλω 1 
ἐπιβάντες 2 
ἐπιβαίνειν 1 
ἐπιβαλεῖν 1 
ἐπιβαλοῦσιν 1 
ἐπιβαλὼν 2 
ἐπιβαρῆσαί 2 
ἐπιβαρῶ 1 
ἐπιβεβηκὼς 1 
ἐπιβιβάσαντες 1 
ἐπιβιβάσας 1 
ἐπιβλέψαι 1 
ἐπιβλέψητε 1 
ἐπιβουλαῖς 1 
ἐπιβουλὴ 1 
ἐπιβουλῆς 2 
ἐπιβὰς 1 
ἐπιγαμβρεύσει 1 
ἐπιγείων 2 
ἐπιγεγραμμένα 1 
ἐπιγεγραμμένη 1 
ἐπιγενομένου 1 
ἐπιγινωσκέτω 1 
ἐπιγινωσκόμενοι 1 
ἐπιγινώσκει 2 
ἐπιγινώσκεις 1 
ἐπιγινώσκετε 3 
ἐπιγνοὺς 5 
ἐπιγνοῦσα 2 
ἐπιγνοῦσιν 1 
ἐπιγνόντες 5 
ἐπιγνώσει 7 
ἐπιγνώσεσθε 3 
ἐπιγνώσεως 2 
ἐπιγνώσομαι 1 
ἐπιγνῶναι 4 
ἐπιγνῷ 1 
ἐπιγνῷς 1 
ἐπιγράψω 2 
ἐπιγραφή 2 
ἐπιγραφήν 1 
ἐπιγραφὴ 2 
ἐπιδέχεται 2 
ἐπιδείξατέ 1 
ἐπιδείξατε 1 
ἐπιδεικνύμεναι 1 
ἐπιδεικνὺς 1 
ἐπιδεῖξαι 3 
ἐπιδημοῦντες 2 
ἐπιδιατάσσεται 1 
ἐπιδιορθώσῃ 1 
ἐπιδυέτω 1 
ἐπιδόντες 1 
ἐπιδώσει 4 
ἐπιεικέσιν 1 
ἐπιεικής 1 
ἐπιεικίας 1 
ἐπιεικίᾳ 1 
ἐπιεικεῖς 1 
ἐπιεικὲς 1 
ἐπιεικῆ 1 
ἐπιζητήσας 1 
ἐπιζητεῖ 3 
ἐπιζητεῖτε 1 
ἐπιζητοῦμεν 1 
ἐπιζητοῦσιν 3 
ἐπιζητῶ 2 
ἐπιθέντα 1 
ἐπιθέντες 3 
ἐπιθέντος 2 
ἐπιθέσεως 3 
ἐπιθέσεώς 1 
ἐπιθήσει 1 
ἐπιθήσεταί 1 
ἐπιθήσουσιν 1 
ἐπιθανατίους 1 
ἐπιθεὶς 5 
ἐπιθεῖναι 1 
ἐπιθυμήσεις 2 
ἐπιθυμήσετε 1 
ἐπιθυμήσουσιν 1 
ἐπιθυμία 4 
ἐπιθυμίαι 1 
ἐπιθυμίαις 10 
ἐπιθυμίαν 5 
ἐπιθυμίας 13 
ἐπιθυμίᾳ 3 
ἐπιθυμεῖ 2 
ἐπιθυμεῖτε 1 
ἐπιθυμητὰς 1 
ἐπιθυμιῶν 1 
ἐπιθυμοῦμεν 1 
ἐπιθυμοῦσιν 1 
ἐπιθυμῆσαι 1 
ἐπιθυμῶν 1 
ἐπιθῇ 3 
ἐπιθῇς 1 
ἐπιθῶ 1 
ἐπικάλυμμα 1 
ἐπικέκλησαι 1 
ἐπικέκληται 1 
ἐπικαλέσασθαι 1 
ἐπικαλέσηται 2 
ἐπικαλέσωνται 1 
ἐπικαλεσάμενος 1 
ἐπικαλεσαμένου 2 
ἐπικαλεῖσθαι 1 
ἐπικαλεῖσθε 1 
ἐπικαλεῖται 2 
ἐπικαλουμένοις 1 
ἐπικαλουμένου 1 
ἐπικαλουμένους 3 
ἐπικαλουμένων 1 
ἐπικαλούμενον 2 
ἐπικαλούμενος 1 
ἐπικαλοῦμαι 2 
ἐπικείμενα 1 
ἐπικείμενον 1 
ἐπικειμένου 1 
ἐπικεῖσθαι 1 
ἐπικληθέντα 1 
ἐπικληθεὶς 1 
ἐπικληθὲν 1 
ἐπικουρίας 1 
ἐπικράνθη 1 
ἐπικράνθησαν 1 
ἐπιλάβωνται 2 
ἐπιλαβέσθαι 1 
ἐπιλαβομένου 1 
ἐπιλαβοῦ 1 
ἐπιλαβόμενοι 5 
ἐπιλαβόμενος 5 
ἐπιλαθέσθαι 1 
ἐπιλαμβάνεται 2 
ἐπιλανθάνεσθε 2 
ἐπιλανθανόμενος 1 
ἐπιλείψει 1 
ἐπιλεγομένη 1 
ἐπιλελησμένον 1 
ἐπιλεξάμενος 1 
ἐπιλησμονῆς 1 
ἐπιλυθήσεται 1 
ἐπιλύσεως 1 
ἐπιμένειν 1 
ἐπιμένετε 1 
ἐπιμένω 1 
ἐπιμένωμεν 1 
ἐπιμένωσι 1 
ἐπιμένῃς 1 
ἐπιμαρτυρῶν 1 
ἐπιμελήσεται 1 
ἐπιμελείας 1 
ἐπιμελῶς 1 
ἐπιμεῖναι 3 
ἐπιορκήσεις 1 
ἐπιούσιον 2 
ἐπιούσῃ 5 
ἐπιπίπτειν 1 
ἐπιπεπτωκός 1 
ἐπιπεσόντες 1 
ἐπιπλήξῃς 1 
ἐπιποθήσατε 1 
ἐπιποθεῖ 1 
ἐπιποθούντων 1 
ἐπιποθοῦντες 2 
ἐπιποθῶ 2 
ἐπιποθῶν 2 
ἐπιπορευομένων 1 
ἐπιπόθειαν 1 
ἐπιπόθησιν 2 
ἐπιπόθητοι 1 
ἐπιράπτει 1 
ἐπιρίψαντες 2 
ἐπισιτισμόν 1 
ἐπισκέ 1 
ἐπισκέπτεσθαι 1 
ἐπισκέπτῃ 1 
ἐπισκέψασθαι 1 
ἐπισκέψεται 1 
ἐπισκευασάμενοι 1 
ἐπισκεψώμεθα 1 
ἐπισκηνώσῃ 1 
ἐπισκιάζουσα 1 
ἐπισκιάσει 2 
ἐπισκοποῦντες 1 
ἐπισκοπὴν 1 
ἐπισκοπῆς 3 
ἐπισκόποις 1 
ἐπισκόπους 1 
ἐπισπάσθω 1 
ἐπιστάμενος 4 
ἐπιστάντες 2 
ἐπιστάτα 2 
ἐπιστήμων 1 
ἐπιστεύετε 2 
ἐπιστεύθη 2 
ἐπιστεύθην 2 
ἐπιστεύθησαν 1 
ἐπιστεύσαμεν 2 
ἐπιστεύσατε 7 
ἐπιστεῖλαι 1 
ἐπιστηρίζοντες 1 
ἐπιστηρίζων 1 
ἐπιστολή 1 
ἐπιστολήν 2 
ἐπιστολαὶ 1 
ἐπιστολαῖς 1 
ἐπιστολὰς 2 
ἐπιστολὴ 3 
ἐπιστολὴν 4 
ἐπιστολῆς 3 
ἐπιστολῇ 3 
ἐπιστολῶν 4 
ἐπιστομίζειν 1 
ἐπιστρέφειν 2 
ἐπιστρέφετε 1 
ἐπιστρέφουσιν 1 
ἐπιστρέψαι 2 
ἐπιστρέψας 6 
ἐπιστρέψατε 1 
ἐπιστρέψει 1 
ἐπιστρέψω 1 
ἐπιστρέψωσιν 3 
ἐπιστρέψῃ 3 
ἐπιστραφήτω 1 
ἐπιστραφεὶς 2 
ἐπιστρεψάτω 3 
ἐπιστροφὴν 1 
ἐπιστώθης 1 
ἐπιστὰς 4 
ἐπιστᾶσα 2 
ἐπιστῇ 1 
ἐπισυνάγει 1 
ἐπισυνάξαι 1 
ἐπισυνάξει 1 
ἐπισυνάξουσιν 1 
ἐπισυναγαγεῖν 1 
ἐπισυναγωγὴν 1 
ἐπισυναγωγῆς 1 
ἐπισυναχθήσονται 1 
ἐπισυναχθεισῶν 1 
ἐπισυνηγμένη 1 
ἐπισυντρέχει 1 
ἐπισφαλοῦς 1 
ἐπισωρεύσουσιν 1 
ἐπιτάξῃ 1 
ἐπιτάσσει 3 
ἐπιτάσσειν 1 
ἐπιτάσσω 1 
ἐπιτήδεια 1 
ἐπιτίθει 1 
ἐπιτίθεσθαι 1 
ἐπιτίθησιν 1 
ἐπιτίμησον 3 
ἐπιταγήν 1 
ἐπιταγὴν 5 
ἐπιταγῆς 1 
ἐπιτελέσαι 1 
ἐπιτελέσας 1 
ἐπιτελέσατε 1 
ἐπιτελέσῃ 1 
ἐπιτελεῖν 1 
ἐπιτελεῖσθαι 1 
ἐπιτελεῖσθε 1 
ἐπιτελοῦντες 2 
ἐπιτιθέασιν 1 
ἐπιτιθεὶς 1 
ἐπιτιμήσας 1 
ἐπιτιμία 1 
ἐπιτιμᾷν 2 
ἐπιτιμῶν 2 
ἐπιτρέπεται 1 
ἐπιτρέπω 1 
ἐπιτρέπῃ 1 
ἐπιτρέψαντος 1 
ἐπιτρέψῃ 2 
ἐπιτροπῆς 1 
ἐπιτρόπου 1 
ἐπιτρόπους 1 
ἐπιτρόπῳ 1 
ἐπιτυχεῖν 1 
ἐπιφάνειαν 3 
ἐπιφέρων 1 
ἐπιφαινόντων 1 
ἐπιφανείας 2 
ἐπιφανείᾳ 1 
ἐπιφανῆ 1 
ἐπιφαύσει 1 
ἐπιφωσκούσῃ 1 
ἐπιφᾶναι 1 
ἐπιχέων 1 
ἐπιχορηγήσατε 1 
ἐπιχορηγίας 2 
ἐπιχορηγηθήσεται 1 
ἐπιχορηγούμενον 1 
ἐπιχορηγῶν 2 
ἐπιόρκοις 1 
ἐπλάνησεν 1 
ἐπλάσθη 1 
ἐπλέομεν 1 
ἐπλήγη 1 
ἐπλήρου 1 
ἐπλήρωσαν 2 
ἐπλήρωσεν 4 
ἐπλήσθη 5 
ἐπλήσθησαν 12 
ἐπλανήθησαν 2 
ἐπλεονέκτησα 1 
ἐπλεονέκτησεν 1 
ἐπλεονεκτήσαμεν 1 
ἐπλεόνασεν 2 
ἐπληθύνετο 3 
ἐπληθύνθη 1 
ἐπληροῦντο 2 
ἐπληροῦτο 1 
ἐπληρώθη 5 
ἐπλουτήσατε 1 
ἐπλουτίσθητε 1 
ἐπλούτησαν 2 
ἐπνίγοντο 1 
ἐποίει 12 
ἐποίησέν 3 
ἐποίησα 10 
ἐποίησαν 15 
ἐποίησας 6 
ἐποίησεν 71 
ἐποίουν 3 
ἐποιήσαμεν 2 
ἐποιήσατε 8 
ἐποιησάμην 1 
ἐποικοδομεῖ 3 
ἐποικοδομηθέντες 1 
ἐποικοδομούμενοι 1 
ἐποικοδομοῦντες 1 
ἐποικοδόμησεν 1 
ἐποιοῦντο 1 
ἐπολέμησεν 1 
ἐπονομάζῃ 1 
ἐποπτεύοντες 1 
ἐποπτεύσαντες 1 
ἐπορευόμεθα 1 
ἐπορευόμην 1 
ἐπορεύετο 6 
ἐπορεύθη 11 
ἐπορεύθησαν 4 
ἐπορεύοντο 6 
ἐποτίσαμεν 1 
ἐποτίσατέ 2 
ἐποτίσθημεν 1 
ἐπουράνια 3 
ἐπουράνιοι 1 
ἐπουράνιον 1 
ἐπουράνιος 1 
ἐπουρανίοις 5 
ἐπουρανίου 4 
ἐπουρανίων 2 
ἐπουρανίῳ 1 
ἐπράθη 1 
ἐπράξαμεν 1 
ἐπράξατε 1 
ἐπρίσθησαν 1 
ἐπροφήτευον 1 
ἐπροφήτευσαν 1 
ἐπροφήτευσεν 4 
ἐπροφητεύσαμεν 1 
ἐπτώχευσεν 1 
ἐπυνθάνετο 5 
ἐπυνθάνοντο 1 
ἐπωρώθη 1 
ἐπωρώθησαν 1 
ἐπόπται 1 
ἐπόρθει 1 
ἐπόρθουν 1 
ἐπόρνευσαν 3 
ἐπότιζεν 2 
ἐπότισα 1 
ἐπότισεν 1 
ἐπόυρανίων 1 
ἐπύθετο 1 
ἐπύθοντο 1 
ἐπώλησεν 1 
ἐπώλουν 1 
ἐπώρωσεν 1 
ἐπὰν 3 
ἐπὶ 651 
ἐπὺ 1 
ἐπᾶραι 1 
ἐπῄνεσεν 1 
ἐπῆραν 2 
ἐπῆρεν 2 
ἐράντισεν 2 
ἐράπισαν 1 
ἐρήμοις 3 
ἐρήμου 2 
ἐρήμους 1 
ἐρήμωσις 1 
ἐρήμῳ 24 
ἐρίου 1 
ἐρίσει 1 
ἐρίφια 1 
ἐρίφων 1 
ἐραβδίσθην 1 
ἐραυνᾶτε 1 
ἐραυνᾷ 1 
ἐραυνῶν 2 
ἐραυνῶντες 1 
ἐραύνησον 1 
ἐργάζεσθαι 6 
ἐργάζεσθε 3 
ἐργάζεται 5 
ἐργάζομαι 2 
ἐργάζονται 1 
ἐργάζου 1 
ἐργάζῃ 1 
ἐργάσῃ 1 
ἐργάται 4 
ἐργάτας 6 
ἐργάτην 1 
ἐργάτης 3 
ἐργαζομένους 1 
ἐργαζομένῳ 3 
ἐργαζόμενοι 6 
ἐργαζόμενος 2 
ἐργαζώμεθα 2 
ἐργασίαν 4 
ἐργασίας 2 
ἐργατῶν 2 
ἐρείσασα 1 
ἐρεθίζετε 1 
ἐρεύξομαι 1 
ἐρεῖ 17 
ἐρεῖς 3 
ἐρεῖτέ 1 
ἐρεῖτε 4 
ἐρημίαις 1 
ἐρημίας 1 
ἐρημίᾳ 2 
ἐρημοῦται 2 
ἐρημώσεως 2 
ἐριθία 1 
ἐριθίαι 2 
ἐριθίαν 2 
ἐριθίας 2 
ἐριμμένοι 1 
ἐροῦμεν 7 
ἐροῦσίν 1 
ἐροῦσιν 4 
ἐρρέθη 9 
ἐρρέθησαν 1 
ἐρριζωμένοι 2 
ἐρχέσθω 2 
ἐρχεται 1 
ἐρχομένη 2 
ἐρχομένης 1 
ἐρχομένου 2 
ἐρχομένους 1 
ἐρχομένων 1 
ἐρχομένῳ 4 
ἐρχόμενα 2 
ἐρχόμενοι 4 
ἐρχόμενον 17 
ἐρχόμενος 26 
ἐρωτήσατε 1 
ἐρωτήσετε 1 
ἐρωτήσω 3 
ἐρωτήσωσιν 1 
ἐρωτήσῃ 1 
ἐρωτώντων 1 
ἐρωτᾷ 5 
ἐρωτᾷν 1 
ἐρωτᾷς 2 
ἐρωτῆσαί 1 
ἐρωτῆσαι 1 
ἐρωτῶ 8 
ἐρωτῶμεν 1 
ἐρωτῶν 1 
ἐρωτῶντες 1 
ἐρύσατο 4 
ἐρύσθην 1 
ἐρώτησον 1 
ἐρῶ 8 
ἐσάλευσεν 1 
ἐσάλπισεν 7 
ἐσήμαινεν 1 
ἐσήμανεν 1 
ἐσίγησαν 2 
ἐσαλεύθη 1 
ἐσείσθη 2 
ἐσείσθησαν 1 
ἐσεβάσθησαν 1 
ἐσεσθε 1 
ἐσθήσεσι 1 
ἐσθίει 10 
ἐσθίειν 6 
ἐσθίετε 6 
ἐσθίητε 1 
ἐσθίοντα 2 
ἐσθίοντες 3 
ἐσθίοντι 1 
ἐσθίουσιν 8 
ἐσθίων 8 
ἐσθίωσιν 2 
ἐσθίῃ 2 
ἐσθιέτω 3 
ἐσθιόντων 3 
ἐσθῆτα 3 
ἐσθῆτι 4 
ἐσιώπα 2 
ἐσιώπων 2 
ἐσκήνωσεν 1 
ἐσκίρτησεν 2 
ἐσκανδαλίζοντο 2 
ἐσκανδαλίσθησαν 1 
ἐσκληρύνοντο 1 
ἐσκοτίσθη 1 
ἐσκοτωμένη 1 
ἐσκοτωμένοι 1 
ἐσκοτώθη 1 
ἐσκυλμένοι 1 
ἐσμ 1 
ἐσμέν 13 
ἐσμεν 22 
ἐσμυρνισμένον 1 
ἐσμὲν 17 
ἐσπαργάνωσεν 1 
ἐσπαργανωμένον 1 
ἐσπαρμένον 2 
ἐσπαταλήσατε 1 
ἐσπείραμεν 1 
ἐσπιλωμένον 1 
ἐσπλαγχνίσθη 6 
ἐσπουδάσαμεν 1 
ἐσπούδασα 1 
ἐστάθη 4 
ἐστάθησαν 1 
ἐστέ 15 
ἐστέναξεν 1 
ἐστήρικται 1 
ἐστήρισεν 1 
ἐστί 1 
ἐστίν 119 
ἐσταυρωμένον 4 
ἐσταυρωμένος 1 
ἐσταυρώθη 5 
ἐσταυρώσατε 2 
ἐσταύρωσαν 7 
ἐσταύρωται 1 
ἐστε 49 
ἐστερέωσεν 1 
ἐστερεοῦντο 1 
ἐστερεώθησαν 1 
ἐστεφάνωσας 1 
ἐστεφανωμένον 1 
ἐστηριγμένους 1 
ἐστι 3 
ἐστιν 450 
ἐστράφη 1 
ἐστράφησαν 1 
ἐστρηνίασεν 1 
ἐστρωμένον 2 
ἐστρώννυον 1 
ἐστὲ 27 
ἐστὶ 1 
ἐστὶν 159 
ἐσυκοφάντησα 1 
ἐσφάγης 1 
ἐσφαγμένον 2 
ἐσφαγμένου 1 
ἐσφαγμένων 2 
ἐσφαγμενην 1 
ἐσφράγισεν 3 
ἐσφραγίσθητε 2 
ἐσφραγισμένοι 3 
ἐσφραγισμένων 1 
ἐσχάταις 3 
ἐσχάτας 1 
ἐσχάτη 3 
ἐσχάτου 5 
ἐσχάτους 1 
ἐσχάτων 3 
ἐσχάτως 1 
ἐσχάτῃ 8 
ἐσχάτῳ 2 
ἐσχήκαμεν 2 
ἐσχίσθη 6 
ἐσχίσθησαν 1 
ἐσχηκότα 1 
ἐσωτέραν 1 
ἐσόμεθα 4 
ἐσόμενον 1 
ἐσόπτρου 1 
ἐσόπτρῳ 1 
ἐσύλησα 1 
ἐσώζοντο 1 
ἐσώθη 4 
ἐσώθημεν 1 
ἐσώτερον 1 
ἐτάξατο 1 
ἐτάραξαν 2 
ἐτάραξεν 1 
ἐτάφη 3 
ἐτέθη 1 
ἐτέθην 2 
ἐτέθησαν 2 
ἐτέλεσαν 2 
ἐτέλεσεν 5 
ἐτέχθη 1 
ἐτήρησάς 1 
ἐτήρησα 1 
ἐτήρησαν 1 
ἐτήρησας 1 
ἐτήρουν 3 
ἐτίθει 1 
ἐτίθουν 2 
ἐτίμησαν 1 
ἐταπείνωσεν 1 
ἐταράχθη 3 
ἐταράχθησαν 2 
ἐτεκνοτρόφησεν 1 
ἐτελέσθη 2 
ἐτελείωσεν 1 
ἐτελειώθη 1 
ἐτελεύτησεν 4 
ἐτηρεῖτο 1 
ἐτιμήσαντο 1 
ἐτροποφόρησεν 1 
ἐτρυφήσατε 1 
ἐτρύγησεν 1 
ἐτυμπανίσθησαν 1 
ἐτόλμα 4 
ἐτόλμησέν 1 
ἐτόλμησεν 1 
ἐτόλμων 1 
ἐτύθη 1 
ἐτύφλωσεν 2 
ἐτἵθεσαν 1 
ἐτῶν 15 
ἐφ 80 
ἐφάγετε 1 
ἐφάγομεν 1 
ἐφάνη 5 
ἐφάνησαν 1 
ἐφάπαξ 5 
ἐφέροντο 1 
ἐφέστηκεν 1 
ἐφίλει 3 
ἐφίμωσεν 1 
ἐφαλόμενος 1 
ἐφανέρωσεν 5 
ἐφανερώθη 11 
ἐφανερώθησαν 1 
ἐφείσατο 4 
ἐφερόμεθα 1 
ἐφεστὼς 1 
ἐφεστῶτα 1 
ἐφευρετὰς 1 
ἐφημέρου 1 
ἐφημερίας 2 
ἐφθάσαμεν 2 
ἐφθείραμεν 1 
ἐφικέσθαι 1 
ἐφικνούμενοι 1 
ἐφιμώθη 1 
ἐφνίδιος 1 
ἐφοβή 1 
ἐφοβήθη 5 
ἐφοβήθησαν 13 
ἐφοβεῖτο 1 
ἐφοβούμην 1 
ἐφοβοῦντο 10 
ἐφονεύσατε 2 
ἐφορέ 1 
ἐφρονεῖτε 1 
ἐφρουρούμεθα 1 
ἐφρούρει 1 
ἐφρόνουν 1 
ἐφρύαξαν 1 
ἐφυλάξατε 1 
ἐφυλαξάμην 1 
ἐφυσιώθησάν 1 
ἐφωτίσθη 1 
ἐφύλαξα 3 
ἐφύλαξεν 1 
ἐφύτευον 1 
ἐφύτευσα 1 
ἐφύτευσεν 4 
ἐφώνει 1 
ἐφώνησαν 1 
ἐφώνησεν 12 
ἐφώτισεν 1 
ἐχάρη 3 
ἐχάρημεν 1 
ἐχάρην 1 
ἐχάρησαν 5 
ἐχάρητε 1 
ἐχέτω 3 
ἐχαλάσθην 1 
ἐχαρίσατο 6 
ἐχαρίσθη 1 
ἐχαρίτωσεν 1 
ἐχθροί 1 
ἐχθρούς 6 
ἐχθροὶ 5 
ἐχθροὺς 7 
ἐχθροῦ 1 
ἐχθρόν 1 
ἐχθρός 1 
ἐχθρὲ 1 
ἐχθρὸν 1 
ἐχθρὸς 5 
ἐχθρῶν 2 
ἐχθὲς 2 
ἐχιδνῶν 4 
ἐχλεύαζον 1 
ἐχομένας 1 
ἐχομένῃ 3 
ἐχορτάσθησαν 6 
ἐχορτάσθητε 1 
ἐχούξηξ 1 
ἐχούσαις 3 
ἐχούσης 1 
ἐχούσῃ 1 
ἐχρηματίσθη 1 
ἐχρησάμεθα 1 
ἐχρησάμην 1 
ἐχρῶντο 1 
ἐχωρίσθη 1 
ἐχόμενα 1 
ἐχόντων 9 
ἐψευδομαρτύρουν 2 
ἐψεύσω 1 
ἐψηλάφησαν 1 
ἐώρακεν 1 
ἐὰν 243 
ἑαντὸν 1 
ἑαυ 1 
ἑαυτάς 3 
ἑαυτήν 2 
ἑαυταῖς 1 
ἑαυτούς 13 
ἑαυτοὺς 49 
ἑαυτοῖς 49 
ἑαυτοῦ 51 
ἑαυτόν 9 
ἑαυτὰ 1 
ἑαυτὰς 1 
ἑαυτὴν 5 
ἑαυτὸν 55 
ἑαυτῆς 5 
ἑαυτῇ 2 
ἑαυτῶν 42 
ἑαυτῷ 25 
ἑβδομήκοντα 5 
ἑβδομηκοντάκις 1 
ἑβδόμην 2 
ἑβδόμης 1 
ἑβδόμου 1 
ἑβδόμῃ 1 
ἑδραίωμα 1 
ἑδραῖοι 2 
ἑδραῖος 1 
ἑκάστη 1 
ἑκάστην 1 
ἑκάστοτε 1 
ἑκάστου 7 
ἑκάστῳ 19 
ἑκατοντάρχας 1 
ἑκατοντάρχης 8 
ἑκατοντάρχῃ 4 
ἑκατονταετής 1 
ἑκατονταπλασίονα 2 
ἑκατονταρχῶν 2 
ἑκατόν 3 
ἑκατόνταρχον 1 
ἑκατόνταρχος 3 
ἑκατὸν 12 
ἑκεῖνος 1 
ἑκουσίως 1 
ἑκούσιον 1 
ἑκοῦσα 1 
ἑκὼν 1 
ἑλίξεις 1 
ἑλισσόμενον 1 
ἑλκύσαι 1 
ἑλκύσω 1 
ἑλκῶν 1 
ἑλπίδι 1 
ἑλόμενος 1 
ἑμὲ 2 
ἑνί 1 
ἑνδέκατος 1 
ἑνδεκάτην 2 
ἑνός 4 
ἑνότητα 2 
ἑνὶ 20 
ἑνὸς 29 
ἑξήκοντα 9 
ἑξακοσίων 1 
ἑξακόσιοι 1 
ἑξῆς 5 
ἑορτάζωμεν 1 
ἑορτήν 6 
ἑορτὴ 4 
ἑορτὴν 3 
ἑορτῆς 4 
ἑορτῇ 7 
ἑπτά 13 
ἑπτάκις 4 
ἑπτακισχιλίους 1 
ἑπτὰ 72 
ἑρμηνία 1 
ἑρμηνίαν 1 
ἑρμηνευόμενος 1 
ἑρμηνεύεται 2 
ἑρπετὰ 2 
ἑρπετῶν 2 
ἑσπέρα 1 
ἑσπέραν 1 
ἑσπέρας 1 
ἑστάναι 3 
ἑστήκαμεν 1 
ἑστήκασιν 2 
ἑστήκατε 4 
ἑστηκότα 1 
ἑστηκότες 2 
ἑστηκότων 4 
ἑστηκὸς 1 
ἑστηκὼς 2 
ἑστώτων 1 
ἑστὸς 2 
ἑστὼς 9 
ἑστῶτα 8 
ἑστῶτας 6 
ἑστῶτες 5 
ἑστῶτος 1 
ἑτέρα 6 
ἑτέραις 3 
ἑτέραν 3 
ἑτέρας 2 
ἑτέροις 2 
ἑτέρου 6 
ἑτέρους 4 
ἑτέρων 4 
ἑτέρως 1 
ἑτέρᾳ 4 
ἑτέρῳ 11 
ἑτερογλώσσοις 1 
ἑτεροδιδασκαλεῖ 1 
ἑτεροδιδασκαλεῖν 1 
ἑτεροζυγοῦντες 1 
ἑτοίμαζέ 1 
ἑτοίμην 2 
ἑτοίμους 1 
ἑτοίμως 3 
ἑτοίμᾠ 1 
ἑτοιμάσαι 4 
ἑτοιμάσας 1 
ἑτοιμάσατε 3 
ἑτοιμάσω 1 
ἑτοιμάσωμέν 1 
ἑτοιμάσωμεν 2 
ἑτοιμασίᾳ 1 
ἑτοιμασθῇ 1 
ἑωράκαμεν 4 
ἑωράκασιν 1 
ἑωράκατέ 1 
ἑωράκατε 2 
ἑωράκει 1 
ἑωρακέναι 1 
ἑωρακεν 1 
ἑωρακότες 1 
ἑωρακὼς 2 
ἑόρακα 1 
ἑόρακαν 1 
ἑόρακεν 1 
ἑώρακάς 1 
ἑώρακέν 1 
ἑώρακα 2 
ἑώρακαν 1 
ἑώρακας 3 
ἑώρακεν 7 
ἓν 46 
ἓξ 7 
ἔΡΧεται 1 
ἔβαλαν 1 
ἔβαλεν 22 
ἔβαλλον 1 
ἔβαλον 8 
ἔβλεπεν 1 
ἔβλεπον 1 
ἔβλεψα 1 
ἔβρεξέν 1 
ἔβρεξεν 2 
ἔβρυχον 1 
ἔγγυος 1 
ἔγειρε 5 
ἔγερσιν 1 
ἔγημα 1 
ἔγκλημα 1 
ἔγνω 14 
ἔγνωκάς 1 
ἔγνωκα 1 
ἔγνωκαν 1 
ἔγνωκεν 3 
ἔγνων 6 
ἔγνως 3 
ἔγνωσαν 18 
ἔγνωσται 1 
ἔγραφεν 1 
ἔγραψά 1 
ἔγραψα 16 
ἔγραψαν 1 
ἔγραψεν 8 
ἔδαφος 1 
ἔδει 14 
ἔδειξέν 2 
ἔδειξα 1 
ἔδειξεν 4 
ἔδειραν 2 
ἔδησαν 2 
ἔδησεν 4 
ἔδοξα 1 
ἔδοξαν 2 
ἔδοξε 2 
ἔδοξεν 2 
ἔδραμεν 2 
ἔδραμον 3 
ἔδυσεν 1 
ἔδωκάς 4 
ἔδωκέν 2 
ἔδωκα 2 
ἔδωκαν 8 
ἔδωκας 5 
ἔδωκεν 64 
ἔζησα 1 
ἔζησαν 2 
ἔζησεν 4 
ἔζων 1 
ἔθαψαν 3 
ἔθει 1 
ἔθεντο 4 
ἔθεσθε 1 
ἔθεσι 1 
ἔθεσιν 1 
ἔθετο 7 
ἔθη 2 
ἔθηκα 3 
ἔθηκαν 7 
ἔθηκας 2 
ἔθηκεν 12 
ἔθνει 7 
ἔθνεξιν 1 
ἔθνεσι 1 
ἔθνεσιν 30 
ἔθνη 52 
ἔθνος 18 
ἔθνους 7 
ἔθνὴ 1 
ἔθος 6 
ἔθου 1 
ἔθρεψαν 1 
ἔθυον 1 
ἔθυσας 1 
ἔθυσεν 1 
ἔκαμψαν 1 
ἔκαστος 1 
ἔκβαλε 4 
ἔκβασιν 2 
ἔκγονα 1 
ἔκδη 1 
ἔκδικος 2 
ἔκδοτον 1 
ἔκειτο 4 
ἔκθαμβοι 1 
ἔκθετα 1 
ἔκκοψον 3 
ἔκλαιεν 2 
ἔκλαιον 2 
ἔκλασα 1 
ἔκλασεν 6 
ἔκλαυσεν 3 
ἔκλεισεν 1 
ἔκλεψαν 1 
ἔκλιναν 1 
ἔκοπτον 1 
ἔκπαλαι 2 
ἔκραζεν 5 
ἔκραζον 6 
ἔκραξαν 9 
ἔκραξεν 9 
ἔκρινά 1 
ἔκρινα 2 
ἔκρινας 2 
ἔκρινεν 2 
ἔκρινόμεθα 1 
ἔκρυψα 1 
ἔκρυψαν 1 
ἔκρυψας 1 
ἔκρυψεν 3 
ἔκστασις 3 
ἔκτισας 1 
ἔκτισεν 3 
ἔκτισται 1 
ἔκφοβοι 1 
ἔλαβε 1 
ἔλαβεν 19 
ἔλαβες 2 
ἔλαβον 26 
ἔλαθεν 1 
ἔλαθόν 1 
ἔλαιον 6 
ἔλαμψεν 3 
ἔλαττον 2 
ἔλαχε 1 
ἔλαχεν 1 
ἔλεγε 1 
ἔλεγεν 58 
ἔλεγξιν 1 
ἔλεγξον 2 
ἔλεγον 77 
ἔλεγχε 3 
ἔλεγχος 1 
ἔλεος 19 
ἔλεψεν 1 
ἔλθητε 1 
ἔλθω 6 
ἔλθωσιν 4 
ἔλθῃ 32 
ἔλθῃς 1 
ἔλουσεν 1 
ἔλυε 1 
ἔλυσεν 1 
ἔμαθεν 1 
ἔμαθες 2 
ἔμαθον 1 
ἔμειναν 2 
ἔμεινεν 8 
ἔμελεν 2 
ἔμελλεν 3 
ἔμελλον 3 
ἔμενεν 4 
ἔμενον 1 
ἔμιξεν 1 
ἔμποροί 1 
ἔμποροι 3 
ἔμπροσθέν 8 
ἔμπροσθεν 40 
ἔμφοβοι 2 
ἔμφοβος 2 
ἔμφυτον 1 
ἔν 8 
ἔναντι 2 
ἔνατος 1 
ἔνδειγμα 1 
ἔνδειξιν 3 
ἔνδειξις 1 
ἔνδικον 1 
ἔνδικόν 1 
ἔνδοξοι 1 
ἔνδοξον 1 
ἔνδυμα 4 
ἔνθεν 2 
ἔνι 6 
ἔνιψα 1 
ἔνιψεν 2 
ἔννοιαν 1 
ἔννομος 1 
ἔννυχα 1 
ἔνοχοι 1 
ἔνοχον 1 
ἔνοχος 6 
ἔνοχός 1 
ἔντιμον 2 
ἔντιμος 1 
ἔντος 1 
ἔντρομος 3 
ἔνυξεν 2 
ἔξελε 2 
ἔξελθε 4 
ἔξεστίν 5 
ἔξεστι 1 
ἔξεστιν 20 
ἔξοδον 2 
ἔξυπνος 1 
ἔξω 61 
ἔξωθεν 14 
ἔοικεν 2 
ἔπαθεν 4 
ἔπαθον 1 
ἔπαινον 7 
ἔπαινος 4 
ἔπαισεν 2 
ἔπαυλις 1 
ἔπειθέν 1 
ἔπειθον 1 
ἔπεισαν 1 
ἔπειτα 14 
ἔπεμψα 9 
ἔπεμψεν 3 
ἔπεσά 1 
ἔπεσα 3 
ἔπεσαν 12 
ἔπεσεν 27 
ἔπεχε 1 
ἔπηξεν 1 
ἔπιδε 1 
ἔπιεν 2 
ἔπινον 3 
ἔπιον 2 
ἔπιπτεν 1 
ἔπλησαν 1 
ἔπλυναν 1 
ἔπλυνον 1 
ἔπνευσαν 2 
ἔπνιγεν 1 
ἔπος 1 
ἔπραξα 1 
ἔπραξαν 1 
ἔπραξεν 2 
ἔπρεπεν 1 
ἔπταισαν 1 
ἔπτυσεν 1 
ἔργα 59 
ἔργοις 13 
ἔργον 38 
ἔργου 8 
ἔργων 42 
ἔργῳ 10 
ἔρημον 13 
ἔρημος 2 
ἔριδες 1 
ἔριδι 1 
ἔριδος 1 
ἔριν 2 
ἔριον 1 
ἔρις 4 
ἔριφον 1 
ἔριψαν 2 
ἔρρηξεν 1 
ἔρριπται 1 
ἔρχεσθαι 9 
ἔρχεταί 2 
ἔρχεται 84 
ἔρχηται 2 
ἔρχομαί 2 
ἔρχομαι 18 
ἔρχονται 20 
ἔρχου 2 
ἔρχῃ 1 
ἔσβεσαν 1 
ἔσεσθέ 2 
ἔσεσθαι 4 
ἔσεσθε 8 
ἔσθητε 1 
ἔσθοντες 1 
ἔσθων 3 
ἔσκαψεν 1 
ἔσληκεν 1 
ἔσομαι 13 
ἔσονταί 1 
ἔσονται 30 
ἔσπειρα 2 
ἔσπειρας 3 
ἔσπειρεν 1 
ἔσπευδεν 1 
ἔσται 115 
ἔστη 9 
ἔστηκεν 2 
ἔστησάν 1 
ἔστησαν 7 
ἔστησεν 7 
ἔστι 1 
ἔστιν 161 
ἔστρεψεν 2 
ἔστρωσαν 2 
ἔστω 11 
ἔστωσαν 1 
ἔσυρον 2 
ἔσφαξεν 2 
ἔσχατα 4 
ἔσχατοι 9 
ἔσχατον 7 
ἔσχατος 6 
ἔσχεν 5 
ἔσχες 1 
ἔσχηκα 1 
ἔσχομεν 1 
ἔσχον 5 
ἔσω 9 
ἔσωθεν 11 
ἔσωσεν 4 
ἔσῃ 8 
ἔταξαν 2 
ἔτεκεν 4 
ἔτεσι 1 
ἔτεσιν 1 
ἔτη 29 
ἔτι 79 
ἔτιλλον 1 
ἔτος 2 
ἔτρεχον 1 
ἔτυπτε 1 
ἔτυπτον 3 
ἔφαγεν 5 
ἔφαγον 13 
ἔφασκεν 1 
ἔφερεν 1 
ἔφερον 4 
ἔφη 43 
ἔφθασεν 4 
ἔφθειρεν 1 
ἔφραξαν 1 
ἔφυγεν 5 
ἔφυγον 7 
ἔχαιρεν 1 
ἔχαιρον 1 
ἔχε 4 
ἔχει 104 
ἔχειν 30 
ἔχεις 28 
ἔχετε 48 
ἔχητε 12 
ἔχθρα 2 
ἔχθραι 1 
ἔχθραν 2 
ἔχθρᾳ 1 
ἔχιδνα 1 
ἔχοι 2 
ἔχοιεν 1 
ἔχομεν 40 
ἔχον 4 
ἔχοντά 1 
ἔχοντα 27 
ἔχοντας 16 
ἔχοντες 42 
ἔχοντι 9 
ἔχοντος 5 
ἔχουσα 15 
ἔχουσαι 3 
ἔχουσαν 6 
ἔχουσι 1 
ἔχουσιν 34 
ἔχρισέν 2 
ἔχρισας 1 
ἔχρισεν 1 
ἔχω 48 
ἔχωμεν 6 
ἔχων 86 
ἔχωσιν 5 
ἔχῃ 11 
ἔως 1 
ἕβδομος 4 
ἕκαστοι 2 
ἕκαστον 13 
ἕκαστος 37 
ἕκτη 3 
ἕκτην 3 
ἕκτης 2 
ἕκτος 4 
ἕκτῳ 2 
ἕλιγμα 1 
ἕλκη 1 
ἕλκος 1 
ἕλκουσιν 1 
ἕν 15 
ἕνα 43 
ἕνδεκα 6 
ἕνεκα 3 
ἕνεκεν 17 
ἕξ 5 
ἕξει 6 
ἕξεις 4 
ἕξιν 1 
ἕξουσιν 2 
ἕστηκα 3 
ἕστηκας 2 
ἕστηκεν 4 
ἕτερα 4 
ἕτεραι 1 
ἕτεροι 6 
ἕτερον 27 
ἕτερος 14 
ἕτοιμά 1 
ἕτοιμα 2 
ἕτοιμοί 1 
ἕτοιμοι 5 
ἕτοιμον 1 
ἕτοιμος 1 
ἕτοιμός 2 
ἕως 143 
Ἐάν 5 
Ἐβάστασαν 1 
Ἐβλασφήμησεν 1 
Ἐβουλόμην 1 
Ἐβραΐδι 3 
Ἐβραίους 1 
Ἐβραίων 1 
Ἐβραϊστί 3 
Ἐβραϊστὶ 4 
Ἐβραῖοί 1 
Ἐβραῖος 1 
Ἐγένετο 32 
Ἐγένοντο 2 
Ἐγέρθητε 1 
Ἐγίνετο 1 
Ἐγγύς 1 
Ἐγείρεσθε 1 
Ἐγείρου 1 
Ἐγερθήσεται 1 
Ἐγερθεὶς 3 
Ἐγόγγυζον 1 
Ἐγώ 25 
Ἐγὼ 43 
Ἐδόθη 1 
Ἐζήτουν 2 
Ἐθεώρουν 1 
Ἐκ 11 
Ἐκάθισεν 2 
Ἐκδίκησόν 1 
Ἐκεῖ 2 
Ἐκεῖθεν 1 
Ἐκεῖνός 1 
Ἐκριζώθητι 1 
Ἐκφοβός 1 
Ἐλέησον 1 
Ἐλέησόν 1 
Ἐλήλυθεν 1 
Ἐλαιῶν 11 
Ἐλαιῶνος 1 
Ἐλαμεῖται 1 
Ἐλεάζαρ 2 
Ἐλεήσω 1 
Ἐλεισάβετ 9 
Ἐλεύθεροι 1 
Ἐλεύθερος 1 
Ἐλεύσομαι 1 
Ἐλεύσονται 1 
Ἐλθέ 1 
Ἐλθόντων 1 
Ἐλθὼν 3 
Ἐλιέζερ 1 
Ἐλιακείμ 2 
Ἐλιακεὶμ 1 
Ἐλιούδ 1 
Ἐλιοὺδ 1 
Ἐλισαίου 1 
Ἐλμαδάμ 1 
Ἐλογίσθη 1 
Ἐλπίζω 1 
Ἐλωί 2 
Ἐλύμας 1 
Ἐμάχοντο 1 
Ἐμίσησάν 1 
Ἐμαρτύρει 1 
Ἐμμανουήλ 1 
Ἐμμαούς 1 
Ἐμνήσθησαν 1 
Ἐμοὶ 4 
Ἐμὸν 1 
Ἐν 46 
Ἐνέγκατε 1 
Ἐνέμεινεν 1 
Ἐνδύσασθε 1 
Ἐνευλογηθήσονται 1 
Ἐνοικήσω 1 
Ἐνορκίζω 1 
Ἐντραπήσονται 2 
Ἐνώς 1 
Ἐξ 7 
Ἐξήγαγεν 1 
Ἐξανέστησαν 1 
Ἐξεκλάσθησαν 1 
Ἐξελθόντες 1 
Ἐξερχόμενοι 2 
Ἐξιόντων 1 
Ἐξομολογοῦμαί 2 
Ἐξορκίζω 1 
Ἐξῆλθεν 3 
Ἐπ 3 
Ἐπέτρεψεν 1 
Ἐπίστευσα 1 
Ἐπίστευσεν 2 
Ἐπίτρεψόν 1 
Ἐπαίνετον 1 
Ἐπαινῶ 1 
Ἐπανάγαγε 1 
Ἐπαφροδίτου 1 
Ἐπαφρόδιτον 1 
Ἐπαφρᾶ 1 
Ἐπαφρᾶς 2 
Ἐπειδὴ 1 
Ἐπερωτήσω 1 
Ἐπερωτηθεὶς 1 
Ἐπερωτῶ 1 
Ἐπεσκέψατο 1 
Ἐπεφάνη 1 
Ἐπεχείρησαν 1 
Ἐπεὶ 1 
Ἐπηρώτων 1 
Ἐπιθυμίᾳ 1 
Ἐπικατάρατος 2 
Ἐπικουρίων 1 
Ἐπιμελήθητι 1 
Ἐπιμενόντων 1 
Ἐπιστάτα 5 
Ἐπιστρέψαντες 1 
Ἐπιστραφεὶς 1 
Ἐπιτιμήσαι 1 
Ἐπιτρέπεταί 1 
Ἐποίησεν 1 
Ἐπροφήτευσεν 1 
Ἐπὶ 2 
Ἐπῆλθαν 1 
Ἐρεῖς 1 
Ἐρρέθη 1 
Ἐρυθρὰν 1 
Ἐρυθρᾷ 1 
Ἐρχόμεθα 1 
Ἐρωτήσω 2 
Ἐρωτῶ 1 
Ἐρωτῶμεν 2 
Ἐσίγησεν 1 
Ἐσθιόντων 1 
Ἐσκόρπισεν 1 
Ἐσλεί 1 
Ἐτρέχετε 1 
Ἐφ 1 
Ἐφάγομεν 1 
Ἐφέσιοι 1 
Ἐφέσιον 1 
Ἐφέσου 2 
Ἐφέσῳ 6 
Ἐφανέρωσά 1 
Ἐφεσίων 3 
Ἐφραὶμ 1 
Ἐφφαθά 1 
Ἐφώνησαν 1 
Ἐχάρην 2 
Ἐχθρὸς 1 
Ἐχθὲς 1 
Ἐὰν 32 
Ἐᾶτε 1 
Ἑαυτοὺς 1 
Ἑζεκίαν 1 
Ἑζεκίας 1 
Ἑκατοντάρχου 1 
Ἑκατὸν 2 
Ἑκουσίως 1 
Ἑλλάδα 1 
Ἑλλήνων 3 
Ἑλληνίδων 1 
Ἑλληνίς 1 
Ἑλληνικῇ 1 
Ἑλληνιστάς 2 
Ἑλληνιστί 1 
Ἑλληνιστὶ 1 
Ἑλληνιστῶν 1 
Ἑμμὼρ 1 
Ἑνώχ 1 
Ἑνὶ 1 
Ἑνὼχ 2 
Ἑπτά 3 
Ἑρμογένης 1 
Ἑρμᾶν 1 
Ἑρμῆν 2 
Ἑσρώμ 1 
Ἑσρών 1 
Ἑσρὼμ 1 
Ἑστὼς 1 
Ἑταῖρε 3 
Ἑτοίμασον 1 
Ἑτοιμάσατε 4 
Ἑωράκαμεν 1 
Ἑώρακα 1 
Ἓν 2 
Ἓξἡμέραι 1 
Ἔα 1 
Ἔβερ 1 
Ἔγειρε 8 
Ἔγνω 2 
Ἔγνωκα 1 
Ἔγραψά 1 
Ἔγραψα 1 
Ἔδει 2 
Ἔδωκεν 1 
ἜκΒαλε 1 
Ἔκραξεν 1 
Ἔκτεινον 2 
Ἔκτεινόν 1 
Ἔλαβεν 1 
Ἔλεγεν 11 
Ἔλεγον 1 
Ἔλεος 1 
Ἔμεινεν 1 
Ἔνοχος 1 
Ἔξελθε 6 
Ἔξεστιν 2 
Ἔπειτα 2 
Ἔπεσεν 2 
Ἔπρεπεν 1 
Ἔραστον 1 
Ἔραστος 2 
Ἔρημός 2 
Ἔρρωσθε 1 
Ἔρχεσθε 2 
Ἔρχεται 1 
Ἔρχου 9 
Ἔσεσθε 1 
Ἔσονται 1 
Ἔσται 1 
Ἔστιν 4 
Ἔστω 1 
Ἔστωσαν 1 
Ἔτι 13 
Ἔφεσον 8 
Ἔφη 1 
Ἔχετέ 1 
Ἔχετε 2 
Ἔχομεν 1 
Ἔχοντες 4 
Ἔχουσι 1 
Ἕκαστος 1 
Ἕλλην 4 
Ἕλληνές 1 
Ἕλληνας 5 
Ἕλληνες 2 
Ἕλληνι 2 
Ἕλληνος 3 
Ἕλλησίν 1 
Ἕλλησιν 4 
Ἕν 1 
Ἕνεκα 1 
Ἕνεκεν 1 
Ἕτερος 1 
Ἕως 2 
ἠγά 1 
ἠγάγετε 2 
ἠγάπα 5 
ἠγάπησά 1 
ἠγάπησάς 2 
ἠγάπησέν 1 
ἠγάπησα 4 
ἠγάπησαν 2 
ἠγάπησας 3 
ἠγάπησεν 11 
ἠγέρθη 16 
ἠγέρθησαν 2 
ἠγαλλίασεν 1 
ἠγαλλιάσατο 4 
ἠγανάκτησαν 3 
ἠγανάκτησεν 1 
ἠγαπήκαμεν 1 
ἠγαπηκόσι 1 
ἠγαπημένην 3 
ἠγαπημένοι 3 
ἠγαπημένοις 1 
ἠγαπημένῳ 1 
ἠγαπᾶτέ 1 
ἠγαπᾶτε 1 
ἠγγάρευσαν 1 
ἠγευθέρωσεν 1 
ἠγνόουν 2 
ἠγοράσθησαν 1 
ἠγοράσθητε 2 
ἠγορασμένοι 1 
ἠγωνίζοντο 1 
ἠγόραζον 1 
ἠγόρασα 2 
ἠγόρασαν 2 
ἠγόρασας 1 
ἠγόρασεν 1 
ἠγώνισμαι 1 
ἠδίκηκα 1 
ἠδίκησέν 1 
ἠδίκησεν 1 
ἠδικήσαμεν 1 
ἠδικήσατε 1 
ἠδυνάσθη 1 
ἠδυνήθημεν 2 
ἠδυνήθην 1 
ἠδυνήθησαν 3 
ἠδυνήθητε 1 
ἠδυνατο 1 
ἠδύναντο 3 
ἠδύνατο 3 
ἠθέλησα 3 
ἠθέλησαν 3 
ἠθέλησας 2 
ἠθέλησεν 8 
ἠθέτησαν 2 
ἠθελήσαμεν 1 
ἠθελήσατε 3 
ἠθροισμένους 1 
ἠκαιρεῖσθε 1 
ἠκολουθήκαμέν 1 
ἠκολουθήσαμέν 2 
ἠκολούθει 12 
ἠκολούθησαν 18 
ἠκολούθησεν 7 
ἠκολούθουν 2 
ἠκούσαμεν 10 
ἠκούσατέ 1 
ἠκούσατε 20 
ἠκούσθη 3 
ἠκρίβωσεν 2 
ἠκυρώ 1 
ἠλάττωσας 1 
ἠλέησέν 1 
ἠλέησα 1 
ἠλέησεν 1 
ἠλαττωμένον 1 
ἠλαττόνησεν 1 
ἠλαύνέτο 1 
ἠλεήθημεν 1 
ἠλεήθην 2 
ἠλεήθητε 1 
ἠλεημένοι 1 
ἠλεημένος 1 
ἠλευθέρωσέν 1 
ἠλθον 1 
ἠλπίζομεν 1 
ἠλπίκαμεν 2 
ἠλπίκατε 1 
ἠλπίσαμεν 1 
ἠλπικέναι 1 
ἠλπικότες 1 
ἠμέλησα 1 
ἠμφιεσμένον 2 
ἠμύνατο 1 
ἠνάγκαζον 1 
ἠνάγκασεν 2 
ἠνέχθη 2 
ἠνέῳξέν 2 
ἠναγκάσατε 1 
ἠναγκάσθη 1 
ἠναγκάσθην 1 
ἠνεῳγμένη 1 
ἠνεῳγμένην 1 
ἠνεῳγμένον 3 
ἠνεῴχθησάν 1 
ἠνεῴχθησαν 3 
ἠνοίγη 3 
ἠνοίγησαν 1 
ἠνοίχθη 1 
ἠνοίχθησαν 1 
ἠντληκότες 1 
ἠξίου 1 
ἠξίωσα 1 
ἠξίωται 1 
ἠπίστησάν 1 
ἠπίστησαν 1 
ἠπίστουν 2 
ἠπατήθη 1 
ἠπείθησαν 1 
ἠπείθουν 1 
ἠπείλει 1 
ἠπειθήσατε 1 
ἠπόρει 1 
ἠρέθισε 1 
ἠρίθμηνται 1 
ἠρίστησαν 1 
ἠργάζοντο 1 
ἠργάσαντο 1 
ἠργάσατο 3 
ἠργασάμεθα 1 
ἠρημωμένην 1 
ἠρημώθη 2 
ἠριθμημέναι 1 
ἠρμένον 1 
ἠρνήσαντο 1 
ἠρνήσασθε 2 
ἠρνήσατο 8 
ἠρνήσω 2 
ἠρνεῖτο 1 
ἠρνημένοι 1 
ἠρτυμένος 1 
ἠρώτα 5 
ἠρώτησαν 8 
ἠρώτησεν 6 
ἠρώτουν 1 
ἠρώτων 7 
ἠσέβησαν 1 
ἠσθένει 3 
ἠσθένησα 1 
ἠσθένησεν 2 
ἠσθενήκαμεν 1 
ἠσπάζοντο 1 
ἠσπάσατο 1 
ἠστόχησαν 2 
ἠσφαλίσαντο 1 
ἠσφαλίσατο 1 
ἠτίμασαν 1 
ἠτακτήσαμεν 1 
ἠτιμάσατε 1 
ἠχοῦς 1 
ἠχρεώθησαν 1 
ἠχῶν 1 
ἡ 937 
ἡγήσασθε 1 
ἡγήσατο 3 
ἡγίασεν 1 
ἡγίασται 2 
ἡγείσθωσαν 1 
ἡγεμονίας 1 
ἡγεμονεύοντος 2 
ἡγεμόνα 2 
ἡγεμόνας 2 
ἡγεμόνι 4 
ἡγεμόνος 5 
ἡγεμόνων 1 
ἡγεμόσιν 2 
ἡγεμὼν 4 
ἡγεῖσθαι 1 
ἡγεῖσθε 2 
ἡγησάμενος 2 
ἡγησάμην 2 
ἡγιάσθη 1 
ἡγιάσθητε 1 
ἡγιασμένη 1 
ἡγιασμένοι 2 
ἡγιασμένοις 3 
ἡγιασμένον 1 
ἡγνικότες 1 
ἡγνισμένον 1 
ἡγουμένοις 1 
ἡγουμένους 2 
ἡγουμένων 1 
ἡγούμενοι 2 
ἡγούμενον 1 
ἡγούμενος 3 
ἡγοῦμαι 3 
ἡγοῦνται 1 
ἡδέως 3 
ἡδοναῖς 2 
ἡδονὴν 1 
ἡδονῶν 2 
ἡδύοσμον 2 
ἡλίκην 1 
ἡλίκον 2 
ἡλίου 12 
ἡλίῳ 2 
ἡλικίαν 3 
ἡλικίας 2 
ἡλικίᾳ 2 
ἡμέρα 23 
ἡμέραι 25 
ἡμέραις 45 
ἡμέραν 58 
ἡμέρας 125 
ἡμέρᾳ 81 
ἡμέτεροι 1 
ἡμέτερον 1 
ἡμίσιά 1 
ἡμίσους 1 
ἡμίωρον 1 
ἡμαρτήκαμεν 1 
ἡμας 1 
ἡμερῶν 21 
ἡμετέρα 1 
ἡμετέραις 1 
ἡμετέραν 1 
ἡμετέρας 1 
ἡμετέροις 1 
ἡμετέρων 1 
ἡμεῖς 117 
ἡμιθανῆ 1 
ἡμᾶς 165 
ἡμῖν 165 
ἡμῶν 398 
ἡνίκα 2 
ἡρμοσάμην 1 
ἡρπάγη 1 
ἡρπάσθη 1 
ἡσσώθητε 1 
ἡσυχάζειν 1 
ἡσυχάσαμεν 1 
ἡσυχίαν 1 
ἡσυχίας 1 
ἡσυχίου 1 
ἡσυχίᾳ 2 
ἡσύχασαν 3 
ἡσύχιον 1 
ἡτοίμακα 1 
ἡτοίμασαν 6 
ἡτοίμασας 2 
ἡτοίμασεν 3 
ἡτοίμασται 2 
ἡτοιμασμένην 2 
ἡτοιμασμένοι 1 
ἡτοιμασμένοις 1 
ἡτοιμασμένον 3 
ἡττῶνται 1 
ἢ 329 
ἢλθεν 1 
ἣ 4 
ἣν 94 
ἤ 9 
ἤγαγεν 7 
ἤγαγον 13 
ἤγγιζεν 1 
ἤγγικεν 12 
ἤγγισαν 2 
ἤγγισεν 7 
ἤγειραν 1 
ἤγειρεν 21 
ἤγεσθε 1 
ἤγετο 1 
ἤδειτε 1 
ἤδη 61 
ἤθελεν 14 
ἤθελες 1 
ἤθελον 8 
ἤθη 1 
ἤκμασαν 1 
ἤκουεν 5 
ἤκουον 4 
ἤκουσάς 1 
ἤκουσα 35 
ἤκουσαν 16 
ἤκουσας 4 
ἤκουσεν 15 
ἤλειφεν 1 
ἤλειφον 1 
ἤλειψας 1 
ἤλειψεν 2 
ἤλθαμεν 2 
ἤλθατε 1 
ἤλθομεν 8 
ἤλλαξαν 1 
ἤλπιζέν 1 
ἤλπικεν 1 
ἤμεθα 5 
ἤμελλεν 11 
ἤμελλον 1 
ἤμην 15 
ἤνεγκα 1 
ἤνεγκαν 3 
ἤνεγκεν 5 
ἤνοιξέν 2 
ἤνοιξε 3 
ἤνοιξεν 12 
ἤπερ 1 
ἤπιον 1 
ἤρατε 3 
ἤρεμον 1 
ἤρεν 1 
ἤρεσεν 4 
ἤρεσκον 1 
ἤρθη 3 
ἤρνηται 1 
ἤρξαντο 18 
ἤρξαντό 1 
ἤρξατο 39 
ἤρχετο 4 
ἤρχοντο 6 
ἤρχου 1 
ἤσθιον 4 
ἤτοι 1 
ἤτω 2 
ἤφιεν 2 
ἤχθη 2 
ἤχῳ 1 
ἥ 4 
ἥγημαι 2 
ἥδιστα 1 
ἥκει 4 
ἥκω 3 
ἥλατο 1 
ἥλιον 4 
ἥλιος 14 
ἥλων 2 
ἥμαρτεν 3 
ἥμαρτες 1 
ἥμαρτον 7 
ἥμισυ 3 
ἥν 4 
ἥξει 6 
ἥξουσιν 6 
ἥξω 3 
ἥρπασεν 1 
ἥτις 39 
ἥττημα 2 
ἥττηται 1 
ἥψαντο 2 
ἥψατο 14 
ἦγεν 1 
ἦλθαν 22 
ἦλθε 1 
ἦλθεν 85 
ἦλθες 3 
ἦλθον 44 
ἦμεν 6 
ἦν 295 
ἦραν 10 
ἦρε 1 
ἦρεν 5 
ἦρκεν 1 
ἦς 6 
ἦσαν 85 
ἦσθα 2 
ἦτε 19 
ἦχος 2 
ἧς 49 
ἧσσον 2 
Ἠγέρθη 2 
Ἠκολούθει 2 
Ἠκούσατε 5 
Ἠκούσθη 1 
Ἠλεία 1 
Ἠλείαν 7 
Ἠλείας 16 
Ἠλείου 1 
Ἠλείᾳ 4 
Ἠρώτα 1 
Ἠσαίαν 2 
Ἠσαίας 10 
Ἠσαίου 9 
Ἠσαίᾳ 1 
Ἠσαῦ 3 
Ἡ 32 
Ἡδὲ 1 
Ἡλεί 1 
Ἡλικίαν 1 
Ἡμέρας 1 
Ἡμερῶν 1 
Ἡμεῖς 11 
Ἡμῖν 1 
Ἡρῳδίωνα 1 
Ἡρῳδιάδα 2 
Ἡρῳδιάδος 3 
Ἡρῳδιανῶν 3 
Ἡρῳδιὰς 1 
Ἡρῴδην 2 
Ἡρῴδης 25 
Ἡρῴδου 13 
Ἡρῴδῃ 3 
Ἢ 4 
Ἣ 1 
Ἤγαγεν 1 
Ἤγγικεν 2 
Ἤγοντο 1 
Ἤδη 1 
Ἤιδει 1 
Ἤκουον 2 
Ἤκουσαν 3 
Ἤκουσεν 2 
Ἤρ 1 
Ἤρξατο 2 
Ἥδιστα 1 
Ἥμαρτον 1 
Ἥξει 2 
Ἥψατό 1 
Ἦλθεν 2 
Ἦλθον 1 
Ἦμεν 2 
Ἦν 15 
Ἦραν 2 
Ἦσαν 9 
ἰάθη 4 
ἰάθητε 1 
ἰάσατο 4 
ἰάσεις 1 
ἰάσεως 1 
ἰάσηται 1 
ἰάσομαι 3 
ἰάσπιδι 2 
ἰαθήσεται 1 
ἰαθήτω 1 
ἰαθεὶς 1 
ἰαθῆναι 1 
ἰαθῆτε 1 
ἰαθῇ 1 
ἰαμάτων 3 
ἰατροῦ 3 
ἰατρὸς 1 
ἰατρῶν 1 
ἰδίαις 1 
ἰδίαν 24 
ἰδίας 6 
ἰδίοις 10 
ἰδίου 11 
ἰδίους 5 
ἰδίων 7 
ἰδίᾳ 10 
ἰδίῳ 7 
ἰδεῖν 39 
ἰδιώτης 2 
ἰδιώτου 1 
ἰδιῶται 2 
ἰδού 2 
ἰδοὺ 141 
ἰδοῦσα 6 
ἰδόντες 37 
ἰδών 2 
ἰδὼν 48 
ἰκμάδα 1 
ἰοῦ 1 
ἰσάγγελοι 1 
ἰσχυρά 2 
ἰσχυραί 1 
ἰσχυροί 2 
ἰσχυροὶ 2 
ἰσχυροῦ 2 
ἰσχυρόν 1 
ἰσχυρότεροι 1 
ἰσχυρότερον 1 
ἰσχυρότερος 1 
ἰσχυρότερός 3 
ἰσχυρὰ 1 
ἰσχυρὰν 1 
ἰσχυρὸν 3 
ἰσχυρὸς 3 
ἰσχυρᾶς 1 
ἰσχυρᾷ 1 
ἰσχυρῶν 2 
ἰσχύει 4 
ἰσχύειν 1 
ἰσχύι 1 
ἰσχύοντες 2 
ἰσχύοντος 1 
ἰσχύος 6 
ἰσχύσαμεν 2 
ἰσχύσατε 1 
ἰσχύσουσιν 1 
ἰσχύω 2 
ἰσχύϊ 1 
ἰσχὺν 1 
ἰσχὺς 1 
ἰσότης 1 
ἰσότητα 1 
ἰσότητος 1 
ἰσότιμον 1 
ἰσόψυχον 1 
ἰχθύας 7 
ἰχθύδια 2 
ἰχθύες 1 
ἰχθύν 1 
ἰχθύος 2 
ἰχθύων 7 
ἰχθὺν 2 
ἰώμενος 1 
ἰὸς 2 
ἰᾶσθαι 2 
ἰᾶταί 1 
ἰᾶτο 2 
ἰῶτα 1 
ἱβριστήν 1 
ἱδρὼς 1 
ἱεράτευμα 2 
ἱερέα 2 
ἱερέων 2 
ἱερατίαν 1 
ἱερατίας 1 
ἱερατεύειν 1 
ἱερεύς 3 
ἱερεὺς 8 
ἱερεῖ 3 
ἱερεῖς 10 
ἱερεῦσιν 2 
ἱεροπρεπεῖς 1 
ἱεροσυλεῖς 1 
ἱεροσύλους 1 
ἱερουργοῦντα 1 
ἱεροῦ 19 
ἱερωσύνην 1 
ἱερωσύνης 2 
ἱερόθυτόν 1 
ἱερόν 6 
ἱερὰ 2 
ἱερὸν 15 
ἱερῷ 32 
ἱκάνωσεν 1 
ἱκαναί 1 
ἱκαναὶ 1 
ἱκαναῖς 1 
ἱκανοί 2 
ἱκανούς 1 
ἱκανοὶ 3 
ἱκανοὺς 1 
ἱκανοῖς 1 
ἱκανοῦ 1 
ἱκανόν 2 
ἱκανός 2 
ἱκανότης 1 
ἱκανώσαντι 1 
ἱκανὰ 1 
ἱκανὰς 2 
ἱκανὸν 6 
ἱκανὸς 8 
ἱκανῶν 3 
ἱκανῷ 2 
ἱκετηρίας 1 
ἱλάσθητί 1 
ἱλάσκεσθαι 1 
ἱλαρότητι 1 
ἱλαρὸν 1 
ἱλασμός 1 
ἱλασμὸν 1 
ἱλαστήριον 2 
ἱμάντα 3 
ἱμάτιά 1 
ἱμάτια 28 
ἱμάτιον 15 
ἱμάτιόν 1 
ἱματίοις 3 
ἱματίου 8 
ἱματίων 3 
ἱματίῳ 1 
ἱματισμένον 2 
ἱματισμοῦ 1 
ἱματισμόν 1 
ἱματισμὸς 1 
ἱματισμῷ 2 
ἱμᾶς 1 
ἱμᾶσιν 1 
ἱμῶν 1 
ἱνα 1 
ἱππεῖς 2 
ἱππικοῦ 1 
ἱστάνομεν 1 
ἱστήκει 7 
ἱστήκεισαν 7 
ἱστορῆσαι 1 
ἴασιν 1 
ἴασπις 2 
ἴαται 1 
ἴδε 19 
ἴδετε 5 
ἴδητέ 1 
ἴδητε 11 
ἴδια 9 
ἴδιοι 1 
ἴδιον 18 
ἴδιος 1 
ἴδω 3 
ἴδωμεν 5 
ἴδωσιν 9 
ἴδῃ 5 
ἴδῃς 1 
ἴνα 1 
ἴσα 3 
ἴσαι 1 
ἴσασι 1 
ἴση 1 
ἴσην 1 
ἴσθι 5 
ἴσον 1 
ἴσους 1 
ἴστε 2 
ἴσχυεν 2 
ἴσχυον 3 
ἴσχυσαν 3 
ἴσχυσας 1 
ἴσχυσεν 5 
ἴσως 1 
ἴχνεσιν 3 
ἵλεως 1 
ἵνα 664 
ἵπποις 2 
ἵππος 5 
ἵππου 2 
ἵππους 1 
ἵππων 7 
ἶρις 2 
Ἰάειρος 2 
Ἰάκω 1 
Ἰάκωβον 16 
Ἰάκωβος 9 
Ἰάρετ 1 
Ἰάσονα 1 
Ἰάσονος 2 
Ἰάσων 2 
Ἰακώ 1 
Ἰακώβ 13 
Ἰακώβου 12 
Ἰακώβῳ 2 
Ἰακὼβ 14 
Ἰαμβρῆς 1 
Ἰανναί 1 
Ἰαννῆς 1 
Ἰατρέ 1 
Ἰδουμαίας 1 
Ἰδοὺ 56 
Ἰδόντες 4 
Ἰδὼν 9 
Ἰεζάβελ 1 
Ἰερειχώ 2 
Ἰερειχὼ 5 
Ἰερεμίαν 1 
Ἰερεμίου 2 
Ἰεροσολυμειτῶν 1 
Ἰεροσολυμεῖται 1 
Ἰεροσολύμοις 14 
Ἰεροσολύμων 11 
Ἰεροσόλυμα 38 
Ἰερουσαλήμ 37 
Ἰερουσαλὴμ 39 
Ἰεσσαί 4 
Ἰεσσαὶ 1 
Ἰεφθάε 1 
Ἰεχονίαν 1 
Ἰεχονίας 1 
Ἰη 2 
Ἰησοὺς 1 
Ἰησοῦ 324 
Ἰησοῦν 125 
Ἰησοῦς 453 
Ἰκονίου 1 
Ἰκονίῳ 3 
Ἰκόνιον 2 
Ἰλλυρικοῦ 1 
Ἰξαὰκ 1 
Ἰορδάνην 2 
Ἰορδάνου 11 
Ἰορδάνῃ 2 
Ἰουδαΐζειν 1 
Ἰουδαία 2 
Ἰουδαίαν 8 
Ἰουδαίας 27 
Ἰουδαίοις 26 
Ἰουδαίου 5 
Ἰουδαίους 17 
Ἰουδαίων 64 
Ἰουδαίᾳ 10 
Ἰουδαίῳ 3 
Ἰουδαϊκοῖς 1 
Ἰουδαϊκῶς 1 
Ἰουδαϊσμῷ 2 
Ἰουδαῖοί 1 
Ἰουδαῖοι 56 
Ἰουδαῖον 2 
Ἰουδαῖος 10 
Ἰουδαῖός 3 
Ἰουλίαν 1 
Ἰουλίῳ 1 
Ἰουνίαν 1 
Ἰούδα 13 
Ἰούδαν 8 
Ἰούδας 21 
Ἰούδᾳ 1 
Ἰούλιος 1 
Ἰούστου 1 
Ἰοῦστος 2 
Ἰσαάκ 2 
Ἰσαὰκ 17 
Ἰσκαριώθ 1 
Ἰσκαριώτην 1 
Ἰσκαριώτης 5 
Ἰσκαριώτου 2 
Ἰσκαριὼθ 2 
Ἰσραήλ 38 
Ἰσραηλείτης 2 
Ἰσραηλεῖταί 1 
Ἰσραηλεῖται 6 
Ἰσραὴλ 30 
Ἰσσαχὰρ 1 
Ἰταλίαν 2 
Ἰταλίας 2 
Ἰταλικῆς 1 
Ἰτουραίας 1 
Ἰω 1 
Ἰωάνα 2 
Ἰωάνει 4 
Ἰωάνην 36 
Ἰωάνης 49 
Ἰωάννην 1 
Ἰωάννης 2 
Ἰωάνου 38 
Ἰωάνῃ 1 
Ἰωήλ 1 
Ἰωαθάμ 1 
Ἰωαθὰμ 1 
Ἰωανάν 1 
Ἰωβήλ 1 
Ἰωβὴδ 2 
Ἰωδά 1 
Ἰωνάμ 1 
Ἰωνᾶ 7 
Ἰωνᾶς 2 
Ἰωράμ 1 
Ἰωρείμ 1 
Ἰωρὰμ 1 
Ἰωσήφ 9 
Ἰωσήχ 1 
Ἰωσαφάτ 1 
Ἰωσαφὰτ 1 
Ἰωσείαν 1 
Ἰωσείας 1 
Ἰωσὴφ 26 
Ἰωσῆτος 3 
Ἰόππην 4 
Ἰόππης 2 
Ἰόππῃ 4 
Ἰὼάνης 1 
Ἰὼβ 1 
Ἱερᾷ 1 
Ἱκανοῦ 1 
Ἱκανόν 1 
Ἴδε 15 
Ἴδετε 4 
Ἴστε 1 
Ἵλεώς 1 
Ἵνα 3 
ὀγδοήκοντα 2 
ὀγδόῃ 2 
ὀδυνώμενοι 2 
ὀδυνᾶσαι 1 
ὀδυνῶμαι 1 
ὀδυρμόν 1 
ὀδυρμὸς 1 
ὀδόντα 1 
ὀδόντας 2 
ὀδόντες 1 
ὀδόντος 1 
ὀδόντων 7 
ὀδύναις 1 
ὀδύνη 1 
ὀθονίοις 1 
ὀθονίων 1 
ὀθόνην 2 
ὀθόνια 3 
ὀκνηρέ 1 
ὀκνηροί 1 
ὀκνηρόν 1 
ὀκνησῃς 1 
ὀκταήμερος 1 
ὀκτώ 1 
ὀκτὼ 9 
ὀλίγα 6 
ὀλίγαι 1 
ὀλίγας 2 
ὀλίγην 1 
ὀλίγης 1 
ὀλίγοι 7 
ὀλίγοις 1 
ὀλίγον 13 
ὀλίγος 2 
ὀλίγου 1 
ὀλίγων 2 
ὀλίγως 1 
ὀλίγῳ 4 
ὀλιγοπιστίαν 1 
ὀλιγοψύχους 1 
ὀλιγόπιστοι 4 
ὀλιγώρει 1 
ὀλοθρευτοῦ 1 
ὀλοθρεύων 1 
ὀλολύζοντες 1 
ὀλύνθους 1 
ὀμειρόμενοι 1 
ὀμμάτων 1 
ὀμνύει 3 
ὀμνύειν 1 
ὀμνύετε 1 
ὀμνύναι 1 
ὀμνύουσιν 1 
ὀμόσαι 2 
ὀμόσας 3 
ὀμόσῃ 4 
ὀμόσῃς 1 
ὀνάριον 1 
ὀναίμην 1 
ὀνειδίζειν 1 
ὀνειδίζεσθε 1 
ὀνειδίζοντος 1 
ὀνειδίσωσιν 2 
ὀνειδιζόντων 1 
ὀνειδισμοὶ 1 
ὀνειδισμοῖς 1 
ὀνειδισμὸν 3 
ὀνικὸς 2 
ὀνομάζειν 1 
ὀνομάζεται 1 
ὀνομάζων 1 
ὀνομάτων 2 
ὀνομαζέσθω 1 
ὀνομαζομένου 1 
ὀνομαζόμενος 1 
ὀνόματά 1 
ὀνόματί 21 
ὀνόματα 8 
ὀνόματι 74 
ὀνόματος 15 
ὀνόματός 2 
ὀξεῖα 2 
ὀξεῖαν 1 
ὀξεῖς 1 
ὀξύ 2 
ὀξὺ 2 
ὀπέλθῃ 1 
ὀπίσω 34 
ὀπαῖς 1 
ὀπτανόμενος 1 
ὀπτασίαν 2 
ὀπτασίας 1 
ὀπτασίᾳ 1 
ὀπτοῦ 1 
ὀπώρα 1 
ὀπῆς 1 
ὀρέγεται 1 
ὀρέγονται 1 
ὀρέξει 1 
ὀρέων 1 
ὀργή 1 
ὀργήν 3 
ὀργίζεσθε 1 
ὀργίλον 1 
ὀργιζόμενος 1 
ὀργισθεὶς 2 
ὀργυιὰς 2 
ὀργὴ 9 
ὀργὴν 6 
ὀργῆς 14 
ὀργῇ 3 
ὀρεγόμενοι 1 
ὀρθοποδοῦσιν 1 
ὀρθοτομοῦντα 1 
ὀρθριναὶ 1 
ὀρθός 1 
ὀρθὰς 1 
ὀρθῶς 2 
ὀρινὴν 1 
ὀρινῇ 1 
ὀρνέοις 1 
ὀρνέου 1 
ὀρφανούς 1 
ὀρφανοὺς 1 
ὀρχησαμένης 1 
ὀσμὴ 2 
ὀσμὴν 3 
ὀσμῆς 1 
ὀστέα 1 
ὀστέων 2 
ὀστράκινα 1 
ὀστρακίνοις 1 
ὀσφύας 1 
ὀσφύες 1 
ὀσφύος 2 
ὀσφύϊ 1 
ὀσφὺν 3 
ὀφείλει 11 
ὀφείλεις 3 
ὀφείλετε 2 
ὀφείλημα 1 
ὀφείλομεν 6 
ὀφείλοντες 1 
ὀφείλοντι 1 
ὀφείλουσιν 2 
ὀφειλάς 1 
ὀφειλέται 3 
ὀφειλέταις 1 
ὀφειλέτης 3 
ὀφειλήματα 1 
ὀφειλόμενον 2 
ὀφειλὴν 2 
ὀφθέντες 1 
ὀφθέντος 1 
ὀφθήσεται 1 
ὀφθήσομαί 1 
ὀφθαλμοί 3 
ὀφθαλμοδουλίαις 1 
ὀφθαλμοδουλίαν 1 
ὀφθαλμούς 7 
ὀφθαλμοὶ 12 
ὀφθαλμοὺξ 1 
ὀφθαλμοὺς 29 
ὀφθαλμοῖς 6 
ὀφθαλμοῦ 6 
ὀφθαλμός 11 
ὀφθαλμὸς 4 
ὀφθαλμῶν 11 
ὀφθαλμῷ 8 
ὀφθείς 1 
ὀφρύος 1 
ὀχλοποιήσαντες 1 
ὀχλουμένους 1 
ὀχυρωμάτων 1 
ὀψάρια 1 
ὀψάριον 2 
ὀψία 1 
ὀψίας 7 
ὀψαρίων 2 
ὀψωνίοις 2 
ὀψόμεθα 1 
ὀψώνια 1 
ὀψώνιον 1 
ὀψὲ 3 
ὁ 2750 
ὁδεύων 1 
ὁδηγήσει 3 
ὁδηγεῖν 1 
ὁδηγοί 1 
ὁδηγοὶ 2 
ὁδηγοῦ 1 
ὁδηγὸν 1 
ὁδηγῇ 1 
ὁδοί 1 
ὁδοιπορίαις 1 
ὁδοιπορίας 1 
ὁδοιπορούντων 1 
ὁδούς 2 
ὁδοὶ 1 
ὁδοὺ 1 
ὁδοὺς 6 
ὁδοῖς 3 
ὁδοῦ 7 
ὁδόν 16 
ὁδὸν 35 
ὁδὸς 5 
ὁδῳ 1 
ὁδῶν 1 
ὁδῷ 22 
ὁλοκαυτωμάτων 1 
ὁλοκαυτώματα 2 
ὁλοκληρίαν 1 
ὁλοτελεῖς 1 
ὁλόκληροι 1 
ὁλόκληρον 1 
ὁμίχλαι 1 
ὁμιλήσας 1 
ὁμιλίαι 1 
ὁμιλεῖν 1 
ὁμοία 9 
ὁμοίας 1 
ὁμοίως 28 
ὁμοίωσιν 1 
ὁμοθυμαδὸν 11 
ὁμοιοπαθεῖς 1 
ὁμοιοπαθὴς 1 
ὁμοιωθέντες 1 
ὁμοιωθήσεται 3 
ὁμοιωθῆναι 1 
ὁμοιωθῆτε 1 
ὁμοιότητα 2 
ὁμοιώματα 1 
ὁμοιώματι 5 
ὁμοιώσω 4 
ὁμοιώσωμεν 1 
ὁμολογήσαντες 1 
ὁμολογήσει 3 
ὁμολογήσω 3 
ὁμολογήσῃ 2 
ὁμολογήσῃς 1 
ὁμολογίαν 3 
ὁμολογίας 3 
ὁμολογεῖ 2 
ὁμολογεῖται 1 
ὁμολογουμένως 1 
ὁμολογούντων 1 
ὁμολογοῦντες 1 
ὁμολογοῦσιν 2 
ὁμολογῶ 1 
ὁμολογῶμεν 1 
ὁμολογῶν 1 
ὁμοῦ 4 
ὁμότεχνον 1 
ὁμόφρονες 1 
ὁπλίσασθε 1 
ὁποίαν 1 
ὁποῖοί 1 
ὁποῖος 2 
ὁποῖόν 1 
ὁράματι 3 
ὁράματος 2 
ὁράσει 3 
ὁράσεις 1 
ὁρίζει 1 
ὁρίοις 2 
ὁρίσας 1 
ὁρίων 6 
ὁρατὰ 1 
ὁρισθέντος 1 
ὁρκίζω 1 
ὁρκωμοσίας 4 
ὁρμήματι 1 
ὁρμὴ 2 
ὁροθεσίας 1 
ὁρᾶτε 3 
ὁρᾷ 1 
ὁρῶ 2 
ὁρῶμεν 1 
ὁρῶν 1 
ὁρῶντες 1 
ὁρῶσαι 1 
ὁσάκις 3 
ὁσίους 1 
ὁσίως 1 
ὁσιότητι 2 
ὂν 1 
ὃ 203 
ὃν 160 
ὃς 188 
ὄγδοον 1 
ὄγδοος 1 
ὄγδοός 1 
ὄγκον 1 
ὄζει 1 
ὄλεθρον 3 
ὄλεθρος 1 
ὄμματα 1 
ὄναρ 6 
ὄνειδός 1 
ὄνομά 23 
ὄνομα 83 
ὄνον 4 
ὄνου 1 
ὄντα 18 
ὄντας 11 
ὄντες 25 
ὄντι 4 
ὄντος 15 
ὄντων 6 
ὄντως 8 
ὄξος 2 
ὄξους 4 
ὄπισθεν 7 
ὄρει 11 
ὄρεσι 1 
ὄρεσιν 3 
ὄρη 7 
ὄρθρον 1 
ὄρθρου 1 
ὄρνεα 1 
ὄρνις 2 
ὄρος 21 
ὄρους 10 
ὄσφρησις 1 
ὄτι 1 
ὄφεις 3 
ὄφελον 1 
ὄφελος 3 
ὄφελόν 1 
ὄφεσιν 1 
ὄφεων 2 
ὄφεως 1 
ὄφιν 3 
ὄφις 4 
ὄχλοι 27 
ὄχλοις 11 
ὄχλον 35 
ὄχλος 46 
ὄχλου 25 
ὄχλους 17 
ὄχλων 1 
ὄχλῳ 12 
ὄψεσθέ 3 
ὄψεσθε 10 
ὄψεται 4 
ὄψησθε 1 
ὄψιμον 1 
ὄψιν 1 
ὄψις 2 
ὄψομαι 2 
ὄψονται 7 
ὄψῃ 3 
ὅ 41 
ὅθεν 12 
ὅλη 9 
ὅλην 19 
ὅλης 18 
ὅλον 34 
ὅλος 4 
ὅλου 3 
ὅλους 1 
ὅλως 3 
ὅλῃ 13 
ὅλῳ 6 
ὅμοια 3 
ὅμοιαι 1 
ὅμοιοί 1 
ὅμοιοι 6 
ὅμοιον 9 
ὅμοιος 8 
ὅμοιός 3 
ὅμως 2 
ὅν 1 
ὅπλα 4 
ὅπλων 2 
ὅπου 76 
ὅπως 52 
ὅρ 1 
ὅραμα 7 
ὅρια 4 
ὅρκον 2 
ὅρκος 1 
ὅρκου 2 
ὅρκους 2 
ὅρκῳ 2 
ὅς 20 
ὅσα 56 
ὅσαι 1 
ὅσια 1 
ὅσιον 1 
ὅσιος 3 
ὅσιόν 2 
ὅσοι 23 
ὅσον 17 
ὅσους 3 
ὅστις 24 
ὅσων 1 
ὅσῳ 3 
ὅταν 105 
ὅτε 88 
ὅτι 1291 
ὅτου 5 
Ὀζείαν 1 
Ὀζείας 1 
Ὀλιγόπιστε 1 
Ὀλυμπᾶν 1 
Ὀνήσιμον 1 
Ὀνησίμῳ 1 
Ὀνησιφόρου 2 
Ὀπίσω 1 
Ὀρθῶς 2 
Ὀστοῦν 1 
Ὀφείλομεν 1 
Ὀφθαλμὸν 1 
Ὀψίας 6 
Ὀψὲ 1 
Ὁ 129 
Ὁμοία 4 
Ὁμοίως 3 
Ὁρκίζω 1 
Ὁρᾶτε 5 
Ὃ 5 
Ὃν 4 
Ὃς 10 
Ὄμβρος 1 
Ὄντως 2 
Ὄρθρου 1 
Ὄρος 7 
Ὄρους 2 
Ὄφελον 2 
Ὄψονται 2 
Ὅθεν 3 
Ὅλην 1 
Ὅλως 1 
Ὅμως 1 
Ὅπου 5 
Ὅπως 1 
Ὅρα 5 
Ὅσοι 5 
Ὅστις 2 
Ὅταν 17 
Ὅτε 13 
Ὅτι 12 
ὐμῶν 1 
ὑ 2 
ὑάκινθος 1 
ὑάλῳ 1 
ὑακινθίνους 1 
ὑαλίνη 1 
ὑαλίνην 2 
ὑβρίζεις 1 
ὑβρίσαι 1 
ὑβρισθέντες 1 
ὑβρισθήσεται 1 
ὑβριστάς 1 
ὑγιής 1 
ὑγιαίνειν 1 
ὑγιαίνοντα 2 
ὑγιαίνοντας 1 
ὑγιαίνοντες 1 
ὑγιαίνουσι 1 
ὑγιαίνωσιν 1 
ὑγιαινούσης 1 
ὑγιαινούσῃ 3 
ὑγιαινόντων 1 
ὑγιὴς 5 
ὑγιῆ 4 
ὑγρῷ 1 
ὑδάτων 12 
ὑδρίαι 1 
ὑδρίαν 1 
ὑδρίας 1 
ὑδροπότει 1 
ὑδρωπικὸς 1 
ὑετοὺς 1 
ὑετόν 1 
ὑετὸν 2 
ὑετὸς 1 
ὑμέτερον 2 
ὑμέτερος 1 
ὑμετέρα 1 
ὑμετέραν 1 
ὑμετέρας 2 
ὑμετέρᾳ 1 
ὑμετέρῳ 2 
ὑμεῖς 214 
ὑμιν 1 
ὑμνήσαντες 2 
ὑμνήσω 1 
ὑμὼν 1 
ὑμᾶς 431 
ὑμῖν 601 
ὑμῶν 554 
ὑπ 25 
ὑπάγει 12 
ὑπάγειν 5 
ὑπάγεις 5 
ὑπάγετε 5 
ὑπάγητε 1 
ὑπάγοντας 1 
ὑπάγοντες 1 
ὑπάγω 12 
ὑπάντησιν 3 
ὑπάρξεις 1 
ὑπάρχει 3 
ὑπάρχειν 6 
ὑπάρχοντά 1 
ὑπάρχοντα 7 
ὑπάρχοντας 1 
ὑπάρχοντες 6 
ὑπάρχοντος 3 
ὑπάρχουσιν 4 
ὑπάρχων 15 
ὑπάρχωσιν 1 
ὑπέβαλον 1 
ὑπέδειξα 1 
ὑπέδειξεν 2 
ὑπέθηκαν 1 
ὑπέλαβεν 1 
ὑπέμεινάν 1 
ὑπέμεινεν 2 
ὑπέρακμος 1 
ὑπέρογκα 2 
ὑπέστελλεν 1 
ὑπέστρεφον 2 
ὑπέστρεψα 1 
ὑπέστρεψαν 9 
ὑπέστρεψεν 6 
ὑπέταξας 1 
ὑπέταξεν 3 
ὑπέχουσαι 1 
ὑπήκοοί 1 
ὑπήκοοι 1 
ὑπήκοος 1 
ὑπήκουεν 1 
ὑπήκουον 1 
ὑπήκουσαν 1 
ὑπήκουσεν 2 
ὑπήνεγκα 1 
ὑπήντησαν 2 
ὑπήντησεν 6 
ὑπακοή 1 
ὑπακοήν 3 
ὑπακούει 2 
ὑπακούειν 1 
ὑπακούετε 5 
ὑπακούουσιν 5 
ὑπακοὴ 1 
ὑπακοὴν 5 
ὑπακοῆς 3 
ὑπακοῇ 2 
ὑπακοῦσαι 1 
ὑπαντῆσαι 2 
ὑπαρχούσης 1 
ὑπαρχόντων 5 
ὑπείκετε 1 
ὑπεδέξατο 2 
ὑπελείφθην 1 
ὑπεμείνατε 1 
ὑπεμνήσθη 1 
ὑπεναντίον 1 
ὑπεναντίους 1 
ὑπενεγκεῖν 1 
ὑπενόουν 2 
ὑπεπλεύσαμεν 2 
ὑπεράνω 3 
ὑπερέκεινα 1 
ὑπερέχον 1 
ὑπερέχοντας 1 
ὑπερέχοντι 1 
ὑπερέχουσα 1 
ὑπερήφανοι 1 
ὑπεραίρωμαι 2 
ὑπεραιρόμενος 1 
ὑπεραυξάνει 1 
ὑπερβάλλον 2 
ὑπερβάλλουσαν 2 
ὑπερβαίνειν 1 
ὑπερβαλλούσης 1 
ὑπερβαλλόντως 1 
ὑπερβολὴ 1 
ὑπερβολὴν 6 
ὑπερβολῇ 1 
ὑπερεκπερισσοῦ 3 
ὑπερεκτείνομεν 1 
ὑπερεκχυννόμενον 1 
ὑπερεντυγχάνει 1 
ὑπερεπερίσσευσεν 1 
ὑπερεπλεόνασεν 1 
ὑπερεχούσαις 1 
ὑπερηφάνοις 2 
ὑπερηφάνους 2 
ὑπερηφανία 1 
ὑπεριδὼν 1 
ὑπερλίαν 2 
ὑπερνικῶμεν 1 
ὑπερο 1 
ὑπεροχῇ 1 
ὑπερπερισσεύομαι 1 
ὑπερπερισσῶς 1 
ὑπερφρονεῖν 1 
ὑπερύψωσεν 1 
ὑπερῴῳ 2 
ὑπερῷον 2 
ὑπεστειλάμην 2 
ὑπεστρώννυον 1 
ὑπετάγη 1 
ὑπετάγησαν 1 
ὑπεχώρησεν 1 
ὑπηκούσατε 2 
ὑπηρέται 9 
ὑπηρέταις 1 
ὑπηρέτας 3 
ὑπηρέτην 2 
ὑπηρέτησαν 1 
ὑπηρέτῃ 2 
ὑπηρετήσας 1 
ὑπηρετεῖν 1 
ὑπηρετῶν 3 
ὑπο 2 
ὑπογραμμὸν 1 
ὑποδέδεκται 1 
ὑποδήματα 4 
ὑποδήματος 1 
ὑποδείγματα 1 
ὑποδείγματι 2 
ὑποδείξω 3 
ὑποδεδεμένους 1 
ὑποδεξαμένη 1 
ὑποδημάτων 3 
ὑποδησάμενοι 1 
ὑποδραμόντες 1 
ὑποζυγίου 1 
ὑποζωννύντες 1 
ὑποζύγιον 1 
ὑποκάτω 11 
ὑποκρίσει 2 
ὑποκρίσεως 1 
ὑποκρινομένους 1 
ὑποκριτά 2 
ὑποκριταί 10 
ὑποκριταὶ 2 
ὑποκριτῶν 2 
ὑπολήνιον 1 
ὑπολαβὼν 1 
ὑπολαμβάνειν 1 
ὑπολαμβάνετε 1 
ὑπολιμπάνων 1 
ὑπομένει 2 
ὑπομένετε 1 
ὑπομένομεν 1 
ὑπομένω 1 
ὑπομείναντας 1 
ὑπομείνας 3 
ὑπομεμενηκότα 1 
ὑπομενεῖτε 2 
ὑπομιμνήσκειν 1 
ὑπομνήσει 3 
ὑπομνήσω 1 
ὑπομονήν 5 
ὑπομονὴ 4 
ὑπομονὴν 6 
ὑπομονῆς 8 
ὑπομονῇ 9 
ὑπονοεῖτε 1 
ὑποπόδιον 5 
ὑποπόδιόν 2 
ὑποστάσει 2 
ὑποστάσεως 2 
ὑποστείληται 1 
ὑποστολῆς 1 
ὑποστρέφειν 4 
ὑποστρέφοντι 1 
ὑποστρέφων 1 
ὑποστρέψαι 2 
ὑποστρέψαντες 3 
ὑποστρέψαντι 1 
ὑποστρέψασαι 2 
ὑποτάγητε 1 
ὑποτάξαι 2 
ὑποτάξαντα 1 
ὑποτάξαντι 1 
ὑποτάξαντος 1 
ὑποτάσσεσθαι 3 
ὑποτάσσεσθε 1 
ὑποτάσσεται 5 
ὑποτάσσησθε 1 
ὑποτέτακται 1 
ὑποταγέντων 1 
ὑποταγήσεται 1 
ὑποταγησόμεθα 1 
ὑποταγῇ 5 
ὑποτασσέσθω 1 
ὑποτασσέσθωσαν 1 
ὑποτασσομένας 1 
ὑποτασσόμεναι 2 
ὑποτασσόμενοι 2 
ὑποτασσόμενος 1 
ὑποτεταγμένα 1 
ὑποτιθέμενος 1 
ὑποτύπωσιν 2 
ὑποφέρει 1 
ὑποχωρῶν 1 
ὑπωπιάζω 1 
ὑπωπιάζῃ 1 
ὑπό 4 
ὑπόδειγμα 3 
ὑπόδημα 2 
ὑπόδησαι 1 
ὑπόδικος 1 
ὑπόκρισιν 2 
ὑπόκρισις 1 
ὑπόμνησιν 1 
ὑπόνοιαι 1 
ὑπόστασις 1 
ὑπὲρ 148 
ὑπὸ 179 
ὑπῆγον 2 
ὑπῆρχεν 5 
ὑπῆρχον 2 
ὑσσώπου 1 
ὑσσώπῳ 1 
ὑστέρημά 1 
ὑστέρημα 4 
ὑστέρησα 1 
ὑστέρησιν 1 
ὑστέροις 1 
ὑστερήματα 3 
ὑστερήματος 1 
ὑστερήσαντος 1 
ὑστερήσατε 1 
ὑστερήσεως 1 
ὑστερεῖ 1 
ὑστερεῖσθαι 3 
ὑστερηθεὶς 1 
ὑστερηκέναι 2 
ὑστερουμένῳ 1 
ὑστερούμεθα 1 
ὑστερούμενοι 1 
ὑστεροῦνται 1 
ὑστερῶ 1 
ὑστερῶν 1 
ὑτὸ 1 
ὑφ 9 
ὑφαντὸς 1 
ὑψίστοις 4 
ὑψίστου 4 
ὑψηλοφρονεῖν 1 
ὑψηλοῖς 1 
ὑψηλοῦ 1 
ὑψηλόν 2 
ὑψηλότερος 1 
ὑψηλὰ 2 
ὑψηλὸν 4 
ὑψωθήσεται 3 
ὑψωθήση 2 
ὑψωθεὶς 1 
ὑψωθῆναι 2 
ὑψωθῆτε 1 
ὑψωθῶ 1 
ὑψώσει 2 
ὑψώσητε 1 
ὑψώσῃ 1 
ὑψῶν 2 
ὒν 1 
ὓ 1 
ὕαλος 1 
ὕβρεσιν 1 
ὕβρεως 1 
ὕβριν 1 
ὕβρισαν 1 
ὕδα 1 
ὕδασιν 1 
ὕδατα 5 
ὕδατι 13 
ὕδατος 20 
ὕδωρ 24 
ὕλην 1 
ὕμνοις 2 
ὕμνουν 1 
ὕπαγε 14 
ὕπανδρος 1 
ὕπαρξιν 1 
ὕπερ 1 
ὕπνου 4 
ὕπνῳ 2 
ὕσατος 1 
ὕστερον 10 
ὕστερος 1 
ὕψει 1 
ὕψιστος 1 
ὕψος 3 
ὕψους 2 
ὕψωμα 2 
ὕψωσεν 4 
Ὑμέναιος 2 
Ὑμεῖς 21 
Ὑμῖν 5 
Ὑπάγετε 8 
Ὑπάγω 2 
Ὑπέστρεψαν 1 
Ὑποκριται 1 
Ὑπολαμβάνω 1 
Ὑπομίμνησκε 1 
Ὑπομνῆσαι 1 
Ὑποπνεύσαντος 1 
Ὑποστρέψω 1 
Ὑποτάγητε 2 
Ὑπόστρεφε 1 
Ὑπὲρ 1 
Ὑψίστου 4 
Ὕπαγε 10 
Ὕστερον 1 
Ὗς 1 
ὠδίνουξα 1 
ὠδίνουσα 1 
ὠδίνω 1 
ὠδίνων 2 
ὠδὶν 1 
ὠδῖνας 1 
ὠνήσατο 1 
ὠνείδιζον 2 
ὠνείδισεν 1 
ὠνομάσθη 1 
ὠνόμασεν 3 
ὠργίσθη 3 
ὠργίσθησαν 1 
ὠρυό 1 
ὠρχήσασθε 2 
ὠρχήσατο 1 
ὠσίν 1 
ὠσὶν 5 
ὠτάριον 2 
ὠτίον 2 
ὠτίου 1 
ὠφέλησεν 1 
ὠφέλιμα 1 
ὠφέλιμος 2 
ὠφέλιμός 1 
ὠφείλετε 1 
ὠφείλομεν 1 
ὠφελήθησαν 1 
ὠφελήσει 1 
ὠφελήσω 1 
ὠφελία 1 
ὠφελίας 1 
ὠφελεῖ 4 
ὠφελεῖται 1 
ὠφελεῖτε 1 
ὠφεληθήσεται 1 
ὠφεληθεῖσα 1 
ὠφεληθῇς 2 
ὠφελοῦμαι 1 
ὡδεὶ 1 
ὡμίλει 1 
ὡμίλουν 1 
ὡμοιώθη 1 
ὡμοιώθημεν 1 
ὡμολόγησας 1 
ὡμολόγησεν 4 
ὡμολόγουν 1 
ὡραῖοι 2 
ὡρισμένον 1 
ὡρισμένος 1 
ὡρισμένῃ 1 
ὡρῶν 1 
ὡς 478 
ὡσαύτως 15 
ὡσεὶ 20 
ὡσπερεὶ 1 
ὢν 38 
ὤμοσα 2 
ὤμοσεν 6 
ὤμους 2 
ὤν 6 
ὤρθριζεν 1 
ὤρυξεν 3 
ὤφειλεν 3 
ὤφειλον 1 
ὤφθη 18 
ὤφθην 1 
ὤφθησαν 1 
ὥρα 33 
ὥραν 22 
ὥρας 21 
ὥρισαν 1 
ὥρισεν 1 
ὥρμησάν 1 
ὥρμησαν 1 
ὥρμησεν 3 
ὥρᾳ 28 
ὥς 2 
ὥσπερ 34 
ὥστε 77 
ὦ 10 
ὦμεν 3 
ὦσιν 11 
ὦτά 1 
ὦτα 16 
ὧδε 57 
ὧν 79 
ὧραί 1 
Ὠσηὲ 1 
Ὡμοιώθη 2 
Ὡραίαν 1 
Ὡραίᾳ 1 
Ὡς 23 
Ὡσαννά 2 
Ὡσαννὰ 4 
Ὡσαύτως 2 
Ὢ 1 
Ὤμοσεν 1 
Ὥσπερ 1 
Ὥστε 6 
Ὦ 11 
Ὧδέ 1 
Ὧδε 4 
ὰὐτοῦ 1 
ὲγνωρίσθη 1 
ὲκείνας 1 
ὲν 1 
ὴμέρας 1 
ὸ 1 
ᾄδοντες 2 
ᾄδουσιν 3 
ᾅδην 2 
ᾅδης 3 
ᾅδου 3 
ᾅδῃ 1 
ᾐκολούθει 1 
ᾐτήκαμεν 1 
ᾐτήσαντο 2 
ᾐτήσασθε 1 
ᾐτήσατε 1 
ᾐτήσατο 6 
ᾐτοῦντο 2 
ᾐχμαλώτευσεν 1 
ᾑμέρᾳ 2 
ᾑρέτισα 1 
ᾔδει 13 
ᾔδειν 5 
ᾔδεις 3 
ᾔδεισαν 8 
ᾔδειτε 3 
ᾔτη 1 
ᾖ 43 
ᾖς 1 
ᾗ 38 
ᾠδαῖς 2 
ᾠδὴν 5 
ᾠκοδόμησεν 5 
ᾠκοδόμητο 1 
ᾠκοδόμουν 1 
ᾠόν 1 
ᾧ 119 
ῆλθεν 1 
ῆν 1 
ῤεραντισμένον 1 
ῥάβδον 3 
ῥάβδος 3 
ῥάβδου 1 
ῥάβδῳ 5 
ῥάκους 2 
ῥάπισμα 1 
ῥήγνυνται 1 
ῥήμασιν 1 
ῥήματά 3 
ῥήματί 1 
ῥήματα 24 
ῥήματι 4 
ῥήματος 7 
ῥήξει 2 
ῥήξωσιν 1 
ῥήτορος 1 
ῥίζα 7 
ῥίζαν 8 
ῥίζης 1 
ῥίψαν 1 
ῥίψαντες 1 
ῥίψας 1 
ῥαββεί 2 
ῥαβδίζειν 1 
ῥαβδούχους 1 
ῥαβδοῦχοι 1 
ῥαντίζουσα 1 
ῥαντίσωνται 1 
ῥαντισμοῦ 1 
ῥαντισμὸν 1 
ῥαπίζει 1 
ῥαπίσμασιν 1 
ῥαπίσματα 1 
ῥαφίδος 2 
ῥεδῶν 1 
ῥεραντισμένοι 1 
ῥεύσουσιν 1 
ῥηθεὶς 1 
ῥηθὲν 12 
ῥημάτων 6 
ῥητῶς 1 
ῥιζῶν 1 
ῥιπιζομένῳ 1 
ῥιπτούντων 1 
ῥιπῇ 1 
ῥοιζηδὸν 1 
ῥομφαία 3 
ῥομφαίαν 1 
ῥομφαίᾳ 3 
ῥυπανθήτω 1 
ῥυπαρίαν 1 
ῥυπαρὸς 1 
ῥυπαρᾷ 1 
ῥυσάσθω 1 
ῥυσθέντας 1 
ῥυσθῶ 1 
ῥυσθῶμεν 1 
ῥυτίδα 1 
ῥυόμενον 1 
ῥυόμενος 1 
ῥύεσθαι 1 
ῥύμαις 1 
ῥύμας 1 
ῥύμην 2 
ῥύπου 1 
ῥύσει 2 
ῥύσεταί 1 
ῥύσεται 3 
ῥύσις 1 
ῥἤσσει 1 
ῥᾳδιουργίας 1 
ῥᾳδιούργημα 1 
ῥῆγμα 1 
ῥῆμά 3 
ῥῆμα 20 
ῥῆξον 1 
ῥῦσαι 1 
Ῥήγιον 1 
Ῥαββεί 13 
Ῥαββουνεί 2 
Ῥαγαύ 1 
Ῥακά 1 
Ῥαμὰ 1 
Ῥαχάβ 1 
Ῥαχὴλ 1 
Ῥαὰβ 2 
Ῥεβέκκα 1 
Ῥησά 1 
Ῥοβοάμ 1 
Ῥοβοὰμ 1 
Ῥομφά 1 
Ῥουβὴν 1 
Ῥούθ 1 
Ῥούφου 1 
Ῥοῦφον 1 
Ῥωμαίοις 2 
Ῥωμαίους 1 
Ῥωμαίων 1 
Ῥωμαϊστί 1 
Ῥωμαῖοί 1 
Ῥωμαῖοι 2 
Ῥωμαῖον 1 
Ῥωμαῖος 1 
Ῥωμαῖός 3 
Ῥόδη 1 
Ῥόδον 1 
Ῥώμην 4 
Ῥώμης 1 
Ῥώμῃ 3 
ῶν 1 
† 6 
⟦ 15 
⟧ 15 

Powered by PhiloLogic