Hippocrates, Precepts (XML Header) [genre: prose; science; medicine] [word count] [Hipp. Praec.].

Word Count

Total Words: 1384 Total Unique Words: 787.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 39 
Διός 1 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΙ 1 
αἰεὶ 1 
αἰσθάνοιντο 1 
αἰσθήσιος 1 
αἰτήσαιμι 1 
αἰτίη 1 
αἰφνιδίη 1 
αἴσθησις 1 
αἵρεσιν 1 
αὐτοὶ 1 
αὐτὴν 1 
αὐτὸν 1 
αὐτῆς 2 
αὐτῶν 1 
βίη 1 
βίης 1 
βαρείην 1 
βοηθήσιος 2 
βοηθείην 1 
βυθῷ 1 
γάρ 3 
γένηταί 1 
γίνεσθαι 1 
γίνεται 3 
γίνονται 1 
γε 8 
γενέσθαι 1 
γενετῆς 1 
γεωργίης 1 
γινομένων 1 
γλώσσης 1 
γὰρ 37 
δ 4 
δέ 1 
δέον 1 
δεδημιουργημένη 1 
δεινότης 1 
δεόμενοι 2 
δεῖ 5 
δημιουργέοντες 1 
δημιουργοῖς 1 
δι 3 
διάθεσιν 4 
διάθεσις 1 
διάνοια 1 
διάνοιαν 2 
διαίτης 1 
διαίτῃ 1 
διαβολὴν 1 
διαζηλευομένων 1 
διαμαρτήσει 1 
διανενοημένον 1 
διανοίης 1 
διαντλίζονται 1 
διανόησιν 1 
διαπιπτόντων 1 
διδαχθῆναι 1 
διδοῦσα 1 
διειλεγμένα 1 
διεσπασμένη 1 
διότι 1 
διὰ 9 
διὸ 5 
δογμάτων 2 
δοκέω 1 
δοκῇ 1 
δυνάμει 1 
δυνατοὶ 1 
δόξης 1 
δύναμις 1 
δύνασθαι 1 
δὲ 31 
δὴ 1 
εἰ 3 
εἰδότα 1 
εἰκότως 1 
εἰπεῖν 1 
εἴ 1 
εἴη 2 
εἵνεκα 1 
εἵνεκεν 3 
εἶναι 2 
εὐαρμοστεῦσαν 1 
εὐδοκέουσι 1 
εὐδοκίην 1 
εὐδοκιμέουσι 1 
εὐεξίη 1 
εὐκτέη 1 
εὐμαρέως 1 
εὐπορίην 1 
εὐπορίῃ 1 
εὐπορεῖν 1 
εὐπρεπίης 1 
εὐπόρων 1 
εὐσχήμονος 1 
εὐσχημοσύνην 1 
εὐσχημοσύνης 1 
εὐχαρίην 1 
εὐχαριστίης 1 
εὑρίσκεται 1 
εὔπταιστος 1 
εὖ 1 
ζητεῖν 1 
ζωῆς 1 
θέλῃς 1 
θαρρητέον 1 
θαρσαλέως 1 
θεραπείην 2 
θεραπείης 2 
θεραπείῃ 1 
θερμασίῃ 1 
θεωρίης 1 
θεῶν 1 
θρύψις 1 
κάμνοντι 1 
κάμνοντος 1 
κάρτα 1 
κέκριται 1 
κέχρηνται 1 
κίνησιν 1 
καί 1 
καίριον 1 
καίτοι 1 
καθόλου 1 
καιρός 1 
καιρὸν 3 
καιρὸς 2 
καιρῷ 2 
κακοπαθείης 1 
κακοτροπίῃ 1 
κακόν 1 
κακῶς 1 
καλεόμενος 1 
καλῶς 2 
καμνόντων 1 
καταθεμένη 1 
καταμεμεληκότες 1 
κατανενόηται 1 
καταπορέωσιν 1 
κατασιλλαίνειν 1 
καταφορὴν 1 
καταχλιδεῦσι 1 
καταύδησις 1 
κατεργασίῃ 1 
κατηχήσιός 1 
κατὰ 1 
καὶ 55 
κεκτήσει 1 
κελεύων 1 
κελεύῃ 1 
κηφῆνος 1 
κινηθῆναί 1 
κοινολογίης 1 
κολάσιος 1 
κρέσσον 1 
κρίσις 1 
κραταιῆς 1 
λέγουσι 1 
λίην 2 
λαβοῦσα 1 
λαμβάνειν 1 
λελεγμένου 1 
ληφθέντων 1 
λογισμόν 1 
λογισμός 1 
λογισμὸς 2 
λογισμῷ 1 
λυπεῖ 1 
λυσιτελές 1 
λόγου 3 
λόγους 1 
λύμης 1 
λύπης 1 
μάθησιν 1 
μάλιστα 2 
μέγα 1 
μέγας 1 
μέλλῃ 1 
μέντοι 2 
μέρει 1 
μή 2 
μακρὴν 1 
μαρτυρίης 1 
ματαιοκοπίην 1 
μεγάλην 2 
μεθ 1 
μεθοδεύῃ 1 
μεθυστέρησιν 1 
μετ 4 
μεταβολὰς 1 
μεταβολῆς 1 
μεταλλάσσοντες 1 
μεταλλάσσουσι 1 
μεταφορῆς 1 
μετὰ 7 
μηδέποτε 1 
μηδὲν 1 
μινύθημα 1 
μισθαρίων 2 
μισθοῦ 1 
μισοπονηρίῃ 1 
μνήμη 2 
μνήμην 2 
μονῇ 1 
μοχθηρίῃ 1 
μούνῃ 1 
μόνον 1 
μόνου 1 
μὲν 12 
μὴ 16 
μὴν 2 
μᾶλλον 4 
μῆκος 1 
νήχονται 1 
νεαρῆς 1 
νοσέοντα 3 
νοσέοντες 5 
νοσέοντι 2 
νοσέοντος 1 
νοσέουσι 2 
νοσήματι 1 
νοσεόντων 1 
νοσεῖν 1 
νούσου 5 
νούσῳ 2 
νῦν 1 
ξένῳ 1 
ξενοπρεπὲς 1 
οἱ 5 
οἵ 1 
οἷς 2 
οὐ 8 
οὐδ 1 
οὐδέποτε 2 
οὐδὲ 1 
οὐδὲν 2 
οὐκ 8 
οὐσίην 1 
οὐσίῃ 1 
οὐχ 3 
οὕτω 1 
οὖν 11 
οὗτοι 2 
πάθεος 1 
πάθη 1 
πάθος 3 
πάθους 1 
πάθῃ 1 
πάμμαχος 1 
πάντα 2 
πάντη 1 
πάντων 1 
πάρεστι 1 
πάσῃ 2 
παμμεγέθεσιν 1 
παμπολλή 1 
παντοίων 1 
παρ 2 
παρέοντι 1 
παρέχει 1 
παραβαίη 1 
παραδεξαμένη 1 
παραδεχομένης 1 
παραινέσιος 1 
παραινέω 1 
παρακελεύομαι 2 
παραπομπῆς 1 
παραυτίκα 1 
παρεδρίῃ 1 
παρεοῦσαν 2 
παρεόντι 2 
παρεόντων 1 
παρεῖναι 1 
παριδεῖν 1 
παρὰ 2 
παρῇ 1 
πειρᾶσθαι 1 
περίεργος 1 
περιαιρέω 1 
περιουσίην 1 
περιπεποιημένη 1 
περιποιήσει 2 
περιπτώσει 1 
περιπτώσιος 1 
περιστάσιας 1 
περὶ 11 
πιθανῆς 1 
πιθανῷ 1 
πλείονι 1 
πλεῖστα 1 
πνεύματί 1 
ποδὸς 1 
ποιέουσι 1 
ποιήσασθαι 1 
ποιήσηται 1 
ποιητικῆς 1 
ποικίλος 1 
ποικιλίῃ 1 
ποιῆται 1 
πολλάκις 2 
πολλὰς 1 
πολλῶν 1 
πολυσχιδίην 1 
πολυτελείης 1 
πολύ 1 
πολύς 1 
πολὺ 1 
πορευομένοις 1 
πορεύσει 1 
πρήσσουσι 1 
πρηγμάτων 1 
προεῖπον 1 
προκρίνοντες 1 
προλελεγμένων 1 
προμύσσειν 1 
προορισμός 1 
προπαθὴς 1 
προσέχειν 2 
προσέχοντα 1 
προσέχῃ 1 
προσαγορεύομεν 1 
προσαγορεύσιος 1 
προσδέχεσθαι 1 
προσενεχθὲν 1 
προσθέσιος 1 
προσκαθίζει 1 
προσκυνέοντες 1 
προσκυρέοντας 1 
προσκύρησιν 1 
προστασίης 1 
προστασσόμενός 1 
προστατέοντος 1 
προσφερομένων 1 
προτέρην 1 
προῖκα 1 
πρότερα 1 
πρότερον 1 
πρὶν 3 
πρὸς 2 
πόνος 1 
πόνου 1 
πᾶν 1 
πᾶσι 1 
σάλου 1 
σημαίνει 1 
σημαντικῶν 1 
σημασίης 1 
σκοπέοντες 1 
σμικροῦ 1 
σμικρὴ 1 
σπάνει 1 
σπεύδειν 1 
στάσιος 1 
στενοχωρέων 1 
στενῶν 1 
συγκαταινέω 1 
συγχωρίη 1 
συλλόγου 1 
συμβάλλει 1 
συμβαίνει 1 
συμπάθησις 1 
συμπαθείης 1 
συμπεραινομένων 1 
συμφέροντα 1 
συνέλθοι 1 
συναλισθῆναι 1 
συνεργοὺς 1 
συνεσταλμένης 1 
συνεχείης 1 
συνθέμενος 1 
συνθετικὴ 1 
συνοίσειν 1 
συντιχεῖν 1 
σφαλερὴ 1 
σωτηρίης 1 
σύμπαντι 1 
σύμπασαν 1 
σύμπασι 1 
σύνεσις 1 
σὺν 1 
σῳζομένοις 1 
σῴζων 1 
τέλεος 1 
τέλους 1 
τέχνη 1 
τέχνην 1 
τέχνης 3 
τέχνῃ 1 
τί 1 
τίς 4 
ταιούτων 1 
ταραχὴ 1 
ταχυτὴς 1 
ταὐτὸ 1 
ταῦτα 3 
τε 12 
τεκμήριον 1 
τηρήσασα 1 
τηρηθῆναι 1 
τι 7 
τινι 2 
τινων 1 
τινὰ 2 
τινὲς 1 
τινὸς 1 
τις 3 
τοίνυν 1 
τοι 1 
τοιαύτην 2 
τοιαύτης 2 
τοιουτοτρόπων 1 
τοιούτοις 1 
τοιούτῳ 1 
τοιοῦτο 1 
τοσαύτῃ 1 
τούτοις 3 
τούτου 1 
τούτων 5 
τοὐναντίον 1 
τοῖς 4 
τοῖσι 2 
τοῦ 10 
τοῦτο 2 
τρίβην 1 
τριβῇ 1 
τυφλῷ 1 
τόκων 1 
τόπον 1 
τόπος 1 
τύχης 1 
τὰ 9 
τὰς 1 
τὴν 15 
τὸ 11 
τὸν 5 
τῆς 8 
τῇ 9 
τῶν 13 
τῷ 7 
φαινομένων 1 
φανείη 2 
φευκτέη 1 
φθονήσειεν 1 
φιλαλυστέων 1 
φιλανθρωπίη 1 
φιλονεικεῖν 1 
φιλοπονίην 1 
φιλοπονίης 2 
φιλοτεχνίη 1 
φιλοτεχνοῦσιν 1 
φλεβονώδεα 1 
φροντίζειν 2 
φυλακτέη 1 
φυλακτέος 1 
φυλασσόμενοι 1 
φόβος 1 
φύσει 1 
φύσιν 3 
φύσις 1 
χαρίεντα 1 
χαρίεσσαν 1 
χαρᾶς 1 
χειρίζουσι 1 
χειροτριβίης 1 
χεῖρον 1 
χορηγίης 1 
χρήσιμος 1 
χρησίμην 1 
χρονίην 1 
χρονίῃ 1 
χρόνος 2 
χρόνου 1 
χρόνῳ 1 
χρὴ 1 
χρῆσιν 2 
χυμῶν 1 
ψευδέως 1 
ἀγαθὸς 1 
ἀγακλεῶς 1 
ἀγοραίης 1 
ἀγχιστεύοντες 1 
ἀδικίῃ 1 
ἀδολεσχίης 1 
ἀδυναμίην 1 
ἀθυμίην 1 
ἀκέσιας 1 
ἀκέσιος 1 
ἀκιδνὸς 1 
ἀκμάζοι 1 
ἀκμὴ 1 
ἀκρόασιν 1 
ἀλγέοντι 1 
ἀλγεινὴν 1 
ἀλεωρήν 1 
ἀληθείην 1 
ἀλλ 1 
ἀλλοιῶν 1 
ἀλλοτρίην 1 
ἀλλὰ 3 
ἀλυώδης 1 
ἀμελήσεις 1 
ἀμελείης 1 
ἀνάγκην 1 
ἀνίητροι 1 
ἀνίστησι 1 
ἀναγνώσιος 1 
ἀναδειχθῆναι 1 
ἀναιτίοις 1 
ἀνακρίνοντα 1 
ἀναλαμβανόντων 1 
ἀναμάρτητον 1 
ἀναμαρτήτους 1 
ἀναπλάσιος 1 
ἀναπομπὸς 1 
ἀναστροφὴν 1 
ἀναφέρων 1 
ἀνεκτή 1 
ἀνθρώπου 1 
ἀνιηρὴν 1 
ἀνιώμενοι 1 
ἀνοδίην 1 
ἀνοσίης 1 
ἀντιτάξει 1 
ἀνυπεύθυνα 1 
ἀξίη 1 
ἀξιοῦσι 1 
ἀπ 1 
ἀπανθρωπίην 1 
ἀπαρνέομαι 1 
ἀπαυδέοντες 1 
ἀπειρίῃ 2 
ἀπεόντων 1 
ἀπιστίην 1 
ἀποίσει 1 
ἀποβλέπειν 1 
ἀποδείξῃ 1 
ἀποθεραπεῦσαί 1 
ἀπολιπὼν 1 
ἀπολογίης 1 
ἀπορέοντι 1 
ἀπορέουσιν 1 
ἀπορίη 1 
ἀπορίην 1 
ἀποσταίη 1 
ἀπρηξίης 1 
ἀπόληξις 1 
ἀπόλυσις 1 
ἀρχήν 1 
ἀρχὴν 1 
ἀρχῆς 1 
ἀρχῇ 1 
ἀσαφίη 1 
ἀσυνέτων 1 
ἀσυνηθείην 1 
ἀσφαλείῃ 1 
ἀσχήμων 1 
ἀταξίη 1 
ἀτεραμνίῃ 1 
ἀτεχνίης 1 
ἀτρεκέως 2 
ἀτρεμεότητα 1 
ἀτυχίη 1 
ἀφικέσθαι 1 
ἀφροντιστέοντες 1 
ἀφροντιστεῦσα 1 
ἀχαριστέοντες 1 
ἂν 13 
ἃ 1 
ἄδηλον 1 
ἄκεσις 2 
ἄλλων 1 
ἄνεσις 2 
ἄνευ 2 
ἄξιοι 1 
ἄπιστός 1 
ἄρξαιο 1 
ἄχρηστον 1 
ἅλις 2 
ἐγκεχειρικότες 1 
ἐγκεχειρισμένος 1 
ἐγκόπτειν 1 
ἐγχειρεῖν 1 
ἐγὼ 1 
ἐθέλοντες 1 
ἐθέλουσι 1 
ἐθέλων 1 
ἐκ 8 
ἐκκλίνουσι 1 
ἐκομίζοντο 1 
ἐκτὸς 1 
ἐλέγχοιντ 1 
ἐλαχίστως 1 
ἐμνημόνευσεν 1 
ἐμποιήσεις 1 
ἐμφαίνει 1 
ἐν 18 
ἐνίοτε 1 
ἐναργέος 1 
ἐναργέως 2 
ἐνδείξιος 1 
ἐνθύμησιν 1 
ἐνόντες 1 
ἐξ 3 
ἐξαγγεῖλαι 1 
ἐξευρήματα 1 
ἐξιτήλου 1 
ἐξομοιοῦν 1 
ἐοῦσα 4 
ἐοῦσι 1 
ἐπήνεγκε 1 
ἐπί 1 
ἐπίτασις 1 
ἐπίχειρα 1 
ἐπαγγελίης 1 
ἐπαγγελίῃσιν 1 
ἐπαρκεῖν 1 
ἐπαύρασθαι 1 
ἐπεσαγωγήν 1 
ἐπιδείξιος 1 
ἐπιδεηθείη 1 
ἐπιδιανοεῖσθαι 1 
ἐπιεικείῃ 1 
ἐπιθυμίην 1 
ἐπιθυμίης 1 
ἐπιθυμεῖ 1 
ἐπιθυμεῖς 1 
ἐπικαρπίην 1 
ἐπικρατίδων 1 
ἐπιλαλεῖν 1 
ἐπιμελεῖσθαι 1 
ἐπινέμησιν 1 
ἐπισκευαζούσης 1 
ἐπισκοτεόμενος 1 
ἐπιστατήσαιμι 1 
ἐπιστατεῖν 1 
ἐπιτείνοντος 1 
ἐπιτελέων 1 
ἐπιτελεομένων 1 
ἐπιτελεῖ 1 
ἐπιτύχωσι 1 
ἐποτρύνει 1 
ἐπὴν 1 
ἐπὶ 5 
ἐρέω 1 
ἐργασίης 2 
ἐς 13 
ἐσάγειν 2 
ἐστι 2 
ἐστιν 1 
ἐστὶν 1 
ἐφ 1 
ἐφαίνετο 1 
ἐφαντασιώθη 1 
ἐφόδου 1 
ἐόντες 3 
ἐόντι 1 
ἐόντος 2 
ἐόντων 1 
ἐὸν 1 
ἑκάστου 1 
ἑκατέρῃ 2 
ἑτέρην 1 
ἑτέρου 1 
ἑτέρους 1 
ἑτέρων 1 
ἑτέρῳ 1 
ἑωυτούς 1 
ἑωυτοὺς 2 
ἑωυτοῖσι 1 
ἑωυτὴν 1 
ἑωυτῇ 1 
ἑωυτῶν 1 
ἔλλειμα 1 
ἔνδοσιν 1 
ἔνεστι 1 
ἔνιοι 2 
ἔργα 1 
ἔργου 1 
ἔς 1 
ἔστι 1 
ἔστω 2 
ἔχει 2 
ἔχεσθαι 2 
ἔχοντας 1 
ἔχουσαν 1 
ἕκαστα 1 
ἕνεκεν 3 
ἕξειν 1 
ἕξιν 1 
ἕτερα 2 
ἕως 1 
ἠέρος 1 
ἠδελφισμένος 1 
ἠθροισμένων 1 
ἠρεμαιότητος 1 
ἡ 6 
ἡγεύμεθα 2 
ἡλικίης 2 
ἡνίκα 1 
ἢ 12 
ἢν 9 
ἣν 1 
ἤγαγεν 1 
ἤν 4 
ἤνπερ 1 
ἦν 1 
ἰδιωτέων 2 
ἰητρεύει 1 
ἰητρεύειν 1 
ἰητρεύοντα 1 
ἰητρεύων 1 
ἰητρικὴν 2 
ἰητρικῆς 2 
ἰητροῦ 5 
ἰητρὸς 3 
ἰητρῶν 1 
ἰσχυρίσιος 1 
ἰσχύρισις 1 
ἱκανός 1 
ἱκανὴ 1 
ἱκανὴν 1 
ἱστορίης 2 
ἱστορεῖν 2 
ἱστοριευμένην 1 
ἱστορῆσαι 1 
ὀδμή 1 
ὀκνεῖν 1 
ὀλίγην 1 
ὀλίγος 1 
ὀλεθρίως 1 
ὀνειδίζειν 1 
ὀνησιφόρος 1 
ὀξεῖ 1 
ὀργάνων 1 
ὀχλεομένῳ 1 
ὀχλεῖ 1 
ὀχλεῖσθαι 1 
ὀχλεῦνται 1 
ὀψιμαθίης 1 
ὁ 5 
ὁκοίως 1 
ὁκόσοις 1 
ὁμίλου 1 
ὁμονοέοντες 1 
ὁμότεχνος 1 
ὁρατοῦ 1 
ὁριεῦμαι 1 
ὁρισμοῖς 1 
ὁτὲ 1 
ὃ 1 
ὅποι 1 
ὅρκοις 1 
ὅρκου 1 
ὅτε 1 
ὅτι 4 
ὑγιέες 1 
ὑγιαινόντων 1 
ὑγιείην 2 
ὑγιείης 1 
ὑγιεινὴν 1 
ὑπάρχων 1 
ὑπεούσης 1 
ὑποθέσθαι 1 
ὑποθήσει 1 
ὑποκειμένου 1 
ὑποκειμένων 1 
ὑποκειμένῃ 1 
ὑποληπτέον 1 
ὑποπαραίτησις 1 
ὑπὸ 3 
ὑψεύμενοι 1 
ὕστερον 1 
ὠφελήσει 1 
ὠφελίην 1 
ὠφελίης 1 
ὡς 6 
ὥστε 1 
ὦ 1 
ὦτα 1 
ᾐσθημένοι 1 
ᾖ 1 
ᾧ 2 
ῥηϊδίην 1 
ῥηϊδίως 1 
† 2 

Powered by PhiloLogic