Hippocrates, Nutrition (XML Header) [genre: prose; science; medicine] [word count] [Hipp. Ali.].

Word Count

Total Words: 1339 Total Unique Words: 569.
Sorted by words [sort by frequencies].

s 1 
· 33 
ΠΕΡΙ 1 
ΤΡΟΦΗΣ 1 
αἰτίη 1 
αἰτίης 1 
αἰτίῃ 1 
αἱ 1 
αἱμορροϊδα 1 
αἴσθησιν 1 
αἵματι 1 
αἵματος 1 
αἷμα 15 
αὐτήν 1 
αὐτοῦ 1 
αὐτόματοι 4 
αὐτὰ 2 
αὐτὴ 1 
αὐτὸν 1 
αὐτῶν 2 
αὔξει 2 
αὔξησιν 1 
αὖτις 1 
βλάβην 1 
βλάπτει 5 
βλάπτειν 1 
βλαβεροί 2 
βλαβερόν 3 
βλαβὴν 1 
βλαστάνει 1 
βρέφεος 1 
βραδυτέρης 1 
βραχίονι 1 
βρόγχος 1 
γάλα 8 
γένος 2 
γέροντες 1 
γέρουσιν 1 
γίγνεται 1 
γίνεται 1 
γαργαλισμός 1 
γεγυμνασμένα 1 
γεύσιες 1 
γεῦσιν 1 
γλυκύ 2 
γλυκὺ 4 
γλώσσῃ 1 
γνάθῳ 1 
γνώμη 1 
γυμνότης 1 
γὰρ 1 
δ 2 
δέονται 2 
δέρματι 1 
δηγμὸς 1 
δι 1 
διάθεσις 1 
διάκρισιν 1 
διάφωνα 1 
διάφωνον 2 
διακρίσιες 1 
διαπλεκεῖσα 1 
διαπλοκῇ 1 
διαπνεόμενοι 2 
διαπνοίη 1 
διαπνοίην 2 
διασφύξιες 1 
διαφοραὶ 1 
διοικεῖται 2 
διπλάσιαι 1 
διὰ 4 
δυνάμεσι 1 
δυνάμιος 2 
δυνατὰ 1 
δυσέκτηκτοι 1 
δυσαλλοίωτος 1 
δυσανάσφαλτοι 1 
δυσεξανάλωτος 1 
δυσμετάβλητα 1 
δυστηκτότερα 1 
δύναμιν 5 
δύναμις 5 
δύναται 1 
δύνηται 1 
δὲ 43 
δὴ 1 
δὶς 1 
δῆλα 1 
εἰρημένων 1 
εἰσι 1 
εἴ 1 
εἶδος 2 
εἶναι 4 
εὐανάσφαλτοι 1 
εὐεξανάλωτος 1 
εὐμετάβλητος 2 
εὐπρόσθετος 1 
εὐστόχως 1 
ζωοῦται 3 
ζωὴν 1 
ζῴων 1 
ζῷα 2 
θερμασίη 2 
θερμασίην 2 
θερμασίῃ 1 
θύμον 1 
κάτω 3 
κίνησιν 2 
καθ 4 
κακῶς 3 
καλῶς 3 
καρδίη 1 
καρκίνωμα 1 
κατ 1 
κατάπλασμα 1 
κατάχρισμα 1 
κατήξιος 1 
καταφέρεται 1 
κατὰ 13 
καυλοῦ 1 
καὶ 150 
κληῖδι 1 
κνήμῃ 1 
κοιλίη 1 
κοιλίης 2 
κοιλίῃ 1 
κράτιστον 1 
κρέσσων 2 
κρατήσῃ 1 
κρείσσων 1 
κύστει 1 
λέπρη 1 
λέπρην 1 
λίπασμα 1 
λε 1 
λειχήν 1 
λυγμοί 1 
λόγον 2 
μ 1 
μέγα 3 
μέγεθος 1 
μέλεσι 1 
μέλι 1 
μέλλον 1 
μέν 1 
μέρεα 4 
μέρει 3 
μέρεος 6 
μέρος 6 
μήτρῃ 1 
μία 12 
μίξεσι 1 
με 1 
μεγάλη 1 
μεγάλην 1 
μεγέθους 1 
μετάβασιν 1 
μεταβάλλει 1 
μεταβεβλημένον 1 
μετὰ 1 
μηρῷ 1 
μοῦνον 1 
μυί 1 
μυελὸν 1 
μυελὸς 1 
μυελῷ 1 
μύξης 1 
μὲν 14 
μὴ 4 
μᾶλλον 9 
μῦες 1 
μῦν 1 
ν 1 
νέοις 1 
νεφροῖς 1 
νεύρου 1 
νεύρῳ 1 
νεῦρον 1 
νοσήσαντες 1 
νοσεῖν 1 
νοσηλόν 1 
νούσου 3 
νούσων 1 
νωτιαίῳ 1 
νωτιαῖον 1 
ξηρή 1 
ξηροῖς 1 
ξηρότητι 1 
ξηρὴ 1 
ξηρῆς 1 
ο 1 
οἱ 2 
οἶνος 1 
οἷον 4 
οἷς 3 
οἷόν 1 
οὐ 8 
οὐκ 3 
οὐλομελίην 1 
οὐχί 4 
οὔ 2 
οὔνομα 2 
οὔρων 2 
οὔτε 6 
πάντα 14 
πάντων 4 
πέντε 1 
πήχει 1 
πίτυρον 1 
παρὰ 1 
παρὲξ 1 
πενταπλάσιαι 1 
περίοδοι 1 
περιτοναίῳ 1 
πεττομένη 1 
πιμελὴν 1 
πιμελῇ 1 
πλέον 2 
πλήθει 1 
πλείω 3 
πλεονασμός 1 
πλευρῇσι 1 
πλεύμονος 2 
πλεύμων 2 
πνεύματι 1 
πνεύματος 1 
πνεῦμα 3 
ποικίλαι 1 
ποικίλοι 1 
πολλαί 2 
πολλαὶ 1 
πολλὰ 1 
πολλὸν 2 
προείρηται 1 
προσθέσιος 2 
προστίθησι 1 
προστίθησιν 1 
προτέρας 1 
προτέρη 1 
προτέρην 1 
προῦπάρχουσα 1 
πρός 2 
πρὶν 1 
πρὸς 3 
πρῶτον 1 
πτυάλου 1 
πυκνότης 1 
πυῶδες 2 
πόνοι 1 
πόσον 2 
πύον 3 
πᾶσι 2 
πᾶσιν 1 
ρ 2 
σάρκα 1 
σάρκες 1 
σαρκί 1 
σαρκοῖ 1 
σαρκός 1 
σημεῖα 3 
σι 1 
σιτίον 1 
σκέπη 1 
σμ 1 
σο 1 
σπληνί 1 
στάσιες 1 
στερεμνίως 1 
στερεόν 1 
στερεώτεροι 1 
στερεὴ 1 
στερεὸν 2 
στομάχῳ 1 
στόμα 2 
στόματι 1 
στόμαχος 1 
στύψις 1 
συμπαθέα 1 
συμφέροντες 2 
συναρμοσθέν 1 
συνεχὴς 1 
σύμπνοια 1 
σύμφωνα 1 
σύμφωνοι 1 
σύμφωνον 2 
σύρροια 1 
σώματος 3 
τ 1 
τάξιν 1 
τέλος 1 
ταχείης 1 
ταχυτέρης 1 
ταύτην 1 
ταῦτα 5 
τε 4 
τεκμήρια 1 
τελειότητα 2 
τελευτὴ 2 
τετραπλάσιαι 1 
τι 3 
τινά 1 
τινί 1 
τινα 1 
τινι 1 
τοιουτότροπα 1 
τοσαῦτα 1 
τούτοις 6 
τούτου 1 
τούτων 4 
τούτῳ 1 
τοῖς 1 
τοῦ 3 
τοῦτο 2 
τρέφει 2 
τρέφεσθαι 1 
τρέφεται 1 
τρέφον 1 
τρίχας 1 
τριπλάσιαι 1 
τροφή 7 
τροφήν 1 
τροφὴ 16 
τροφὴν 2 
τροφῆς 9 
τροφῇ 4 
τωὐτό 2 
τύπωσιν 1 
τὰ 18 
τὰς 1 
τὴν 10 
τὸ 17 
τὸν 1 
τῆς 1 
τῶν 5 
τῷ 2 
φαντασίαι 1 
φαρμακείη 3 
φθείροντες 1 
φλέβα 1 
φλέγμα 1 
φλέγματι 1 
φλαυρόν 1 
φλαῦρα 1 
φλαῦρον 4 
φλεβί 1 
φλεβός 1 
φλεβῶν 2 
φοιτᾷ 1 
φρεσί 1 
φύσει 1 
φύσιές 1 
φύσιες 2 
φύσιν 6 
φύσις 3 
φῦμα 1 
χολῇ 1 
χρόνον 2 
χρόνῳ 3 
χρώμασι 2 
χυλοὶ 1 
χυμοὶ 5 
χυμοῖσιν 1 
χώρην 1 
ψύξιν 1 
ψύξις 1 
ἀδίδακτοι 1 
ἀδύνατα 1 
ἀθλητικὴ 1 
ἀκμάζουσιν 1 
ἀκροσαπές 1 
ἀλλοίως 1 
ἀλλότριοι 2 
ἀλλότριον 4 
ἀλφός 1 
ἀμαυροῖ 1 
ἀμετάβλητον 1 
ἀμφοτέρων 2 
ἀνάληψιν 1 
ἀναπνοὴ 1 
ἀνομοιοῖ 1 
ἀπ 2 
ἀποκρίσιες 1 
ἀπολυθεῖσα 2 
ἀποπλανᾶται 1 
ἀραιότης 1 
ἀρτηρίην 1 
ἀρτηρίης 1 
ἀρτηρίῃ 1 
ἀρτηριῶν 1 
ἀρχή 1 
ἀρχαίην 1 
ἀρχαιοτέρη 1 
ἀρχὴ 4 
ἀρχὴν 1 
ἀρχῆς 1 
ἀσθενέστεροι 1 
ἀστεῖα 1 
ἀστεῖον 3 
ἀφαιρεῖ 2 
ἀφαιρεῖται 2 
ἀφικνεῖται 5 
ἄδηλα 1 
ἄδηλος 1 
ἄλειμμα 1 
ἄλλα 2 
ἄλλαι 1 
ἄλλη 1 
ἄλλης 1 
ἄλλοι 2 
ἄλλοισι 3 
ἄλλοισιν 1 
ἄλλον 1 
ἄλλοτε 1 
ἄλλων 2 
ἄλλῃσι 1 
ἄνω 4 
ἄριστον 2 
ἄχωρ 1 
ἅλμα 1 
ἐγκέφαλον 1 
ἐγκεφάλῳ 1 
ἐθισμόν 1 
ἐκ 9 
ἐλάσσω 3 
ἐλλείψει 1 
ἐν 29 
ἐναντίην 2 
ἐνδοτάτω 1 
ἐντέροισι 1 
ἐντοσθίδια 1 
ἐξ 5 
ἐξέβλαστησε 1 
ἐξίτηλος 1 
ἐξαλλάσσει 1 
ἐξαρκεῖ 1 
ἐξημαύρωσεν 1 
ἐπεισιοῦσα 1 
ἐπεισκριθεῖσα 1 
ἐπιγαστρίου 1 
ἐπικρατῆται 1 
ἐπιληψίη 1 
ἐπιπροστεθεῖσα 2 
ἐπιπωροῦται 1 
ἐπιφανείην 1 
ἐπιφανείης 1 
ἐπὶ 2 
ἐς 58 
ἐστὶ 2 
ἐσχάρη 1 
ἐσχάτην 1 
ἐσχάτης 1 
ἐσχάτου 1 
ἐόντα 1 
ἑκάστοις 1 
ἑκάστου 1 
ἑκάστῳ 1 
ἑκατέρας 1 
ἑκατέρων 1 
ἑτεροῖα 1 
ἑωυτῶν 2 
ἓν 1 
ἔκπτωσιν 1 
ἔλασσον 2 
ἔμβρυον 1 
ἔνδοθεν 3 
ἔξοδον 1 
ἔξωθεν 4 
ἔργον 3 
ἔς 1 
ἔστι 2 
ἔστιν 1 
ἔσχατον 1 
ἔτι 1 
ἔφηλις 1 
ἔχει 1 
ἕδρης 1 
ἕλκεα 1 
ἕλκει 1 
ἕλκεος 1 
ἕλκος 1 
ἕλκωσις 1 
ἕν 1 
ἕξις 1 
ἠέλιοι 1 
ἡ 12 
ἡλικίην 1 
ἡμῖν 1 
ἡσυχίη 1 
ἢ 10 
ἢν 2 
ἥπατι 1 
ἧπαρ 1 
ἧσσον 3 
ἧττον 1 
ἰδέαι 2 
ἰδέην 4 
ἰδίην 1 
ἰσχυρότερα 1 
ἰσχυρότεροι 1 
ἰχώρ 1 
ἱδρώς 1 
ἱδρῶτος 1 
ἴδιοι 2 
ἴδιον 4 
ἴημα 1 
ἴκτερος 1 
ὀδύνη 1 
ὀμφαλός 1 
ὀστέον 1 
ὀστέου 2 
ὀστέων 1 
ὀστέῳ 1 
ὀσφρήσιος 1 
ὀφθαλμοὶ 1 
ὁ 1 
ὁδὸς 1 
ὁκόσοι 3 
ὁλοσχερές 1 
ὁμοιοῖ 2 
ὁρμᾶ 1 
ὁτὲ 5 
ὄγκος 2 
ὄνυχας 1 
ὄχημα 1 
ὄψιν 1 
ὄψιος 1 
ὅλον 2 
ὅλου 5 
ὅλῳ 2 
ὅσα 4 
ὅταν 2 
ὅτε 1 
ὑγιείης 3 
ὑγιεινόν 1 
ὑγιεινότεροι 1 
ὑγιεινὴ 1 
ὑγρή 1 
ὑγρασίη 1 
ὑγρασίην 1 
ὑγρασίης 1 
ὑγροῖς 1 
ὑγρότητι 1 
ὑγρὴ 1 
ὑγρὸν 4 
ὑγρῆς 1 
ὑμένα 1 
ὑμένι 1 
ὑπερβολῇ 1 
ὑπόστασις 1 
ὑστέρη 1 
ὑστέρης 1 
ὕδωρ 1 
ὕπνος 1 
ὠφέλιμον 3 
ὠφελίην 2 
ὠφελεῖ 5 
ὠφελεῖν 1 
ὧν 2 
ᾖ 1 
ᾗ 3 
ῥέπει 1 
ῥίζωσις 2 
ῥινὶ 1 
ῥινῶν 1 
ῥιπτασμός 1 
ῥώμην 1 
ῥώννυσι 1 
ῥῆξις 1 
ῥῖνες 1 

Powered by PhiloLogic