Hippocrates, Hemorrhoids (XML Header) [genre: prose; science; medicine] [word count] [Hipp. Haem.].

Word Count

Total Words: 947 Total Unique Words: 512.
Sorted by words [sort by frequencies].

1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 
· 39 
ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΩΝ 1 
Αἱμοῤῥοΐδων 1 
Γνώσει 1 
Γυναικείην 1 
Διαζώσας 1 
Θεραπεύειν 1 
Καθίσας 1 
Κατεχόντων 1 
Καὶ 1 
Οὕτω 1 
ΠΕΡΙ 1 
Παρασκευάσασθαι 1 
Προκαθήρας 1 
Προστίθει 1 
Ταῦτα 1 
Τὸ 2 
αἰγυπτίην 1 
αἰονήσας 1 
αἰονηθῇ 1 
αἰονᾷν 2 
αἱ 1 
αἱματίτιδι 1 
αἱματῖτις 1 
αἱμοῤῥοΐδα 2 
αἱμοῤῥοΐδας 1 
αἱμοῤῥοΐδων 3 
αἱμοῤῥοῒς 1 
αἱμόῤῥους 1 
αἵματος 2 
αἶμα 1 
αἷμα 7 
αὐλίσκον 1 
αὐστηρῷ 2 
αὐτὴν 1 
αὐτῇ 2 
αὐτῶν 1 
βάλανον 1 
βαλάνοισιν 1 
βιαζόμεναι 1 
βοάτω 1 
βούλῃ 2 
γένηται 1 
γίνεται 1 
γίνονται 1 
γλουτῶν 1 
γοῦν 1 
γὰρ 8 
δ 2 
δάκτυλον 1 
δέρματος 1 
δαίων 1 
δακτυλίῳ 1 
δακτύλιον 1 
δακτύλοισι 1 
δακτύλων 1 
δακτύλῳ 2 
δείκνυσιν 1 
δεινότατα 1 
δειρομένου 1 
δεῖ 2 
διάζωσμα 1 
διαλεγόμενος 1 
διανίζειν 1 
διατάμῃς 1 
διαφανέα 1 
διαφαῖνον 1 
διαχρήσασθαι 1 
διδόναι 1 
διεὶς 1 
διοιγόμενος 1 
διὰ 1 
δοκέει 1 
δρόμους 1 
δύο 1 
δὲ 36 
δὴ 1 
εξοιδέει 1 
εἰδέναι 1 
εἴκοσι 1 
εἴριον 1 
εἶναι 2 
εἶπον 1 
εὐπόρως 1 
εὐωδέων 1 
εὑρήσεις 2 
θαυμάζειν 1 
θεραπείη 1 
θεραπεύειν 1 
θερμαίνει 1 
θερμαινόμενα 1 
θερμαινόμενος 1 
θερμασίης 1 
θερμῷ 5 
κάλυμμα 1 
κάτω 1 
κάτωθεν 2 
κέγχρον 1 
καίειν 3 
καίηται 1 
καθίσταται 1 
καθιέναι 1 
καιόμενος 1 
καλαμίσκον 1 
καλυπτὴρ 1 
καλυπτῆρι 1 
καλῶς 2 
καρπός 1 
κατάπασσε 1 
κατακάμψαι 1 
κατακαύσας 1 
κατακεκαυμένον 1 
καταστήσεται 1 
καταστηρίξῃ 1 
καταχέας 1 
κατοπτῆρι 1 
κατοπτῆρος 1 
καυστῆρα 1 
καύσῃς 1 
καὶ 47 
καῦσαι 2 
κεκαυμένον 1 
κελεύω 1 
κεφαλαὶ 1 
κεφαλῆς 1 
κηκίδα 3 
κηκίδας 1 
κινέηται 1 
κινήσας 1 
κλύζειν 1 
κοίλας 1 
κονδυλώδει 1 
κονδυλώματι 1 
κονδυλώματος 1 
κονδύλωμα 2 
κονδύλωσιν 3 
κονδύλωσις 2 
κόπρου 1 
λάνθανε 1 
λαγόσι 1 
λείην 1 
λείου 1 
λείους 1 
λεπτότατον 1 
λεπτὸν 1 
λευκὸν 1 
λεῖον 2 
λιθάργυρον 1 
λιχανῷ 1 
λούεσθαι 1 
μάλιστα 4 
μέγεθος 1 
μέλανι 1 
μέλι 1 
μέλιτι 1 
μέρος 1 
μέσον 1 
μέχρις 2 
μήλης 1 
μήτε 2 
μακροτέρην 1 
μαλθακὸν 1 
μελαντηρίης 1 
μεσηγὺ 1 
μεταξὺ 1 
μηδεμίην 1 
μικροῦ 1 
μολυβδαίνης 1 
μυρίκην 1 
μὲν 7 
μὴ 7 
μᾶλλον 2 
νόσημα 1 
ξήρανον 1 
ξηρανθέντα 1 
ξηροῖσι 1 
ξηρὸν 1 
ξυναγόμενος 1 
ξὺν 1 
οἰχήσεται 1 
οἴνῳ 2 
οἵῳ 1 
οἶνον 1 
οἷον 3 
οὐ 4 
οὐδὲ 1 
οὐδὲν 2 
οὐρήσας 1 
οὔρῳ 1 
οὔτε 1 
οὕτω 1 
οὖν 2 
οὖρον 1 
πάλιν 1 
πάντα 1 
πάντη 1 
πάσας 2 
πάσης 1 
πάχος 1 
πέντε 1 
πίνειν 1 
παλαιότερον 1 
παράχεε 1 
παρὰ 2 
παχείης 1 
πελιδναὶ 1 
περ 1 
περαίνειν 1 
περιπέφυκεν 1 
πεφυσημένα 1 
πιτύρων 1 
πλάτος 1 
πλατὺ 1 
πληρεύμενα 1 
ποιέειν 2 
ποιέον 1 
ποιέων 1 
ποιήσας 1 
ποιήσασθαι 1 
πολλῷ 2 
προβάτου 1 
προκαταιονήσας 1 
προκατασκευασθῆναι 1 
προσθεῖναι 1 
προσκεφάλαιον 1 
προστίθει 2 
προστιθέναι 1 
προσφέρων 1 
προσφύεται 1 
προσφύσει 1 
προσωτάτω 1 
πρότερον 1 
πρὸς 3 
πρῶτον 1 
πυκνὰ 1 
πυκνὴν 1 
σάρκα 1 
σίνοιο 1 
σαρκός 1 
σαρκὸς 1 
σηπίης 1 
σιδήρια 3 
σιδήριον 2 
σιδήρῳ 1 
σκέλεα 1 
σκέπτεσθαι 1 
σκελέων 1 
σκόπει 1 
σκύτος 1 
σμύρναν 1 
σπιθαμιαῖα 1 
σπληνία 1 
σπόγγον 5 
σπόγγου 1 
σπόγγῳ 1 
στέαρ 1 
στυπτηρίην 2 
συκαμίνου 1 
συνξύσας 1 
σφόδρα 1 
σύνεψε 1 
σὺν 1 
τάμνειν 1 
τάμνων 1 
τάμῃς 2 
ταινίην 1 
ταῦτα 4 
τε 2 
τετριμμένου 1 
τομὴν 1 
τοσοῦτον 1 
τουτέοισι 2 
τουτέων 1 
τοῖσι 3 
τοῖσιν 1 
τοῦ 11 
τρίτης 1 
τρίτον 1 
τρίψας 4 
τριταῖον 1 
τρόπος 2 
τρῖψον 1 
τωὐτὸ 1 
τόδε 1 
τἄλλα 1 
τὰ 7 
τὰς 5 
τὴν 13 
τὸ 19 
τὸν 10 
τῆς 10 
τῇ 7 
τῇσι 1 
τῶν 9 
τῷ 15 
φάρμακον 2 
φακοὺς 1 
φαρμάκοισιν 1 
φαρμάκῳ 1 
φλέβας 2 
φλέβια 2 
φλέγμα 1 
φλεβίοισι 1 
φλεβίων 2 
φλώμεναι 1 
φραγμίτην 1 
φυλασσόμενος 1 
φῦναι 1 
χαλεπώτερον 1 
χαλεπῶς 2 
χαλκίτιδος 1 
χαλκεῖον 2 
χαλκοῦ 3 
χειρὸς 1 
χεῖρας 2 
χηνὸς 1 
χολὴ 1 
χρὴ 2 
χρῆσθαι 1 
χωρίῳ 1 
χωρὶς 1 
ἀθροιζομένου 1 
ἀλείψας 1 
ἀλλ 1 
ἀλλὰ 1 
ἀνάγκη 1 
ἀνέχηται 1 
ἀναδῆσαι 1 
ἀνακλίνας 1 
ἀναλαβὼν 1 
ἀναῤῥάπτων 1 
ἀνωτέρω 1 
ἀπεργάζεται 1 
ἀποκαύσεις 1 
ἀποξηράνῃς 1 
ἀποξηραίνειν 1 
ἀποπάτου 1 
ἀποπάτῳ 1 
ἀποπλῦναι 1 
ἀποσήπων 1 
ἀποστήσεται 1 
ἀποτάμνειν 2 
ἀποτάμνων 1 
ἀπὸ 2 
ἀριστερῆς 1 
ἀρχοῦ 3 
ἀρχὸς 1 
ἀρχῷ 1 
ἀτρεμίζῃ 1 
ἀφέλῃς 3 
ἀφαιρέσιος 2 
ἀφανίσῃς 2 
ἀφελεῖν 1 
ἁρμόζον 1 
ἂν 9 
ἄκαυστον 1 
ἄκρα 1 
ἄκρου 1 
ἄκρῳ 1 
ἄλευρον 1 
ἄλλο 1 
ἄνθος 3 
ἄνθρωπον 2 
ἄνωθεν 2 
ἄρθροισι 1 
ἄρθρων 1 
ἄσφαλτον 1 
ἄφοδον 1 
ἅμα 4 
ἅπαξ 1 
ἅψῃ 1 
Ἀρχὸν 1 
Ἀφαιρέειν 1 
ἐγγὺς 1 
ἐκ 3 
ἐκβαλὼν 1 
ἐκτρέψας 1 
ἐκχωρέον 1 
ἐλαιώσας 1 
ἐν 12 
ἐνίοτε 1 
ἐναποβρέξας 1 
ἐναρμόσαι 1 
ἐνδιδῷ 1 
ἐνθεὶς 1 
ἐντὸς 2 
ἐξ 1 
ἐξίσχει 1 
ἐξαιρέειν 1 
ἐξακοντίζουσιν 2 
ἐξαναγκάζειν 1 
ἐξαναγκαζομένου 1 
ἐξαπατᾶσθαι 1 
ἐξιούσης 1 
ἐξώσας 1 
ἐπάνω 1 
ἐπίδει 2 
ἐπίδεσμον 1 
ἐπίπασσον 1 
ἐπιδεῖν 1 
ἐπιθεῖναι 1 
ἐπισπᾶται 1 
ἐπιχειρέῃς 1 
ἐπὴν 1 
ἐπὶ 6 
ἐς 7 
ἐᾶσαι 1 
ἑβδόμῃ 1 
ἑλλεβόρῳ 1 
ἑπτὰ 1 
ἑφθὸν 1 
ἑψήσας 1 
ἓν 1 
ἓξ 2 
ἔγγιστα 1 
ἔλαιον 1 
ἔλασσον 1 
ἔνδοθεν 1 
ἔξω 2 
ἔπειτα 7 
ἔσται 1 
ἔστω 1 
ἔχοι 1 
ἕδρην 6 
ἕδρης 1 
ἕδρῃ 2 
ἕλκος 1 
ἕξει 1 
ἕως 1 
Ἐπὴν 2 
Ἑτέρη 1 
Ἕτερος 2 
ἡ 4 
ἡλίῳ 1 
ἡμέρας 1 
ἡμέρης 2 
ἡμερῶν 1 
ἢ 8 
ἢν 7 
ἤ 1 
ἥ 1 
ἥμισυ 2 
Ἢν 1 
Ἦν 4 
ἰήσιος 1 
ἰσχυρὴν 1 
ἰὸν 1 
ἰῆσθαι 1 
ἴησις 1 
ἴσον 1 
ἴσχοις 1 
ἵζηται 1 
ἵνα 1 
ὀβολοῦ 1 
ὀθόνιον 1 
ὀκλὰξ 1 
ὀκτὼ 1 
ὀλίγον 2 
ὀμφαλόν 1 
ὀπτοῦ 1 
ὀπτὴν 1 
ὀρθῶς 1 
ὀρόβους 1 
ὀσφὺν 1 
ὁ 2 
ὁκόταν 1 
ὁμαλύνει 1 
ὁμοῦ 1 
ὃ 1 
ὄπισθεν 1 
ὄστρακον 1 
ὅκως 1 
ὅλμων 1 
ὅσον 1 
ὅσῳ 1 
ὅταν 3 
ὅτι 1 
ὑγιέα 1 
ὑπαλείφοντα 1 
ὑπαλείψῃς 1 
ὑπαρχέτω 1 
ὑπερέχουσι 1 
ὑπερίσχουσιν 1 
ὑποβαλὼν 1 
ὑποθεὶς 1 
ὑπὸ 6 
ὑφεὶς 1 
ὕδατι 5 
ὕδωρ 1 
ὕπτιον 1 
ὡς 9 
ὡσεὶ 1 
ὥσπερ 1 
ὦσαι 1 
ὧδε 3 
ᾖ 3 
ᾗ 1 
ῥέει 1 
ῥέεσθαι 1 
ῥεύσεται 3 
ῥηϊδίως 1 
ῥᾶγες 1 
Ῥοφέειν 1 

Powered by PhiloLogic