Hippocrates, Fistulae (XML Header) [genre: prose; science; medicine] [word count] [Hipp. Fist.].

Word Count

Total Words: 1618 Total Unique Words: 755.
Sorted by words [sort by frequencies].

1 1 
10 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 
· 58 
Θεραπεύειν 1 
Καὶ 2 
Ξυμφέρει 1 
ΠΕΡΙ 1 
Πρῶτον 1 
ΣΥΡΙΓΓΩΝ 1 
Σύριγγες 1 
Τούτων 1 
Τοῦτο 2 
αἰγυπτίην 1 
αἰεὶ 1 
αἱμοῤῥοΐσιν 1 
αἱμοῤῥοῇ 2 
αἴσθῃ 1 
αἶμα 1 
αἷμα 1 
αὐστηρῷ 1 
αὐτοῖσι 1 
αὐτοῦ 1 
αὐτὸν 2 
αὐτῆς 2 
αὐτῷ 1 
αὔριον 1 
αὖθις 4 
βάθος 1 
βάλανον 3 
βαθείη 1 
βδελυγμίη 1 
βελτίστη 1 
βρέξας 1 
βρέχειν 1 
βύσσινον 1 
γένηται 4 
γίνεσθαι 1 
γίνεται 5 
γίνονται 2 
γε 1 
γλουτῷ 1 
γλυκύν 1 
γούνατα 1 
γυναικὸς 1 
γὰρ 8 
γῆ 1 
δ 1 
δάκτυλον 1 
δέ 2 
δήσας 1 
δίδου 1 
δακτύλοισι 1 
δακτύλου 1 
δακτύλῳ 3 
δεύσας 1 
δι 2 
διάγειν 1 
διέλθῃ 1 
διαβεβρωμένον 1 
διαβεβρώκῃ 1 
διαβρωθῆναι 1 
διαγαγὼν 1 
διαζώματος 1 
διαζώσας 1 
διαιτᾷν 1 
διακαθαίρειν 1 
διαναγκαζομένη 1 
διαπρήσσεσθαι 1 
διαπυῆσαι 1 
διασήσας 1 
διασήψῃ 1 
διασαπῇ 2 
διατήξας 1 
διαχεῖν 1 
διαχρίειν 1 
διαχρίσας 1 
διαχριέτω 1 
διαχωρέῃ 1 
διεὶς 2 
διεῖναι 3 
διεῤῥήθησαν 1 
διωσθῇ 1 
διὰ 3 
δοκέῃ 3 
δριμεῖ 1 
δύναται 2 
δὲ 58 
δὴ 1 
δὶς 1 
δῆξίν 1 
ες 1 
εἰ 1 
εἴρηται 1 
εἴσεισιν 1 
εἶναι 1 
εἶτα 1 
εὐώδεα 1 
εὐώδει 2 
θέλη 1 
θέλῃ 1 
θαμινὰ 1 
θεραπείη 1 
θεραπείῃ 1 
θερμά 1 
θερμαίνοντα 1 
θερμαινομένη 1 
θερμοτάτῳ 1 
θερμοῖσι 1 
θερμοῦ 1 
θερμόν 2 
θερμότατα 1 
θερμότητι 1 
θερμὸν 3 
θερμῷ 4 
θνήσκουσιν 1 
θρὶξ 1 
κάθαιρε 1 
κάλλιστον 1 
κάτω 2 
κάτωθεν 1 
κέδροὺ 1 
καίειν 1 
καθ 1 
καθίζειν 1 
καθίζῃ 2 
καθαίρει 1 
καθαρὸν 1 
καθεὶς 1 
καθιέναι 3 
καλέουσι 1 
καππάριος 2 
καρπὸν 1 
κασσιτερίνην 1 
κατάπασσε 2 
κατάχεε 1 
καταδεῖν 2 
κατακλίνας 1 
καταλείφθωσιν 1 
καταπάσσων 1 
καταπλάσσειν 13 
καταπλάττεσθαι 1 
καταπλασμάτων 1 
καταστηρίξῃ 2 
καταχέαι 2 
καταχρίσας 1 
κατιδὼν 1 
κατοπτῆρι 1 
κατὰ 4 
καὶ 109 
καῦμα 1 
κεκαυμένῃ 1 
κεκρημένῳ 2 
κελεύειν 1 
κερατίνην 1 
κηρωτῇ 2 
κηρὸν 1 
κηρὸς 1 
κισσοῦ 1 
κλύζειν 2 
κλύζων 1 
κλύσον 1 
κνιδίου 1 
κοτύλῃ 1 
κοχλίῃ 1 
κούφοισιν 1 
κριθὰς 1 
κυάθους 1 
κυπαρίσσου 1 
κωλύειν 1 
κωνείου 1 
κόκκου 1 
κόκκους 1 
κόπρον 1 
κόπρος 1 
κόψας 3 
κύστιν 2 
κύστις 1 
λίνου 1 
λίτρον 1 
λίτρῳ 1 
λαβὼν 2 
λαγόσι 1 
λασάνοισιν 1 
λείους 1 
λεπτοτάτην 1 
λεπτότατον 2 
λεπτύνειν 1 
λεπτὸν 1 
λευκόν 1 
λευκὸν 2 
λευκῷ 2 
λεῖον 3 
λιμοκτονέειν 1 
λιχανὸν 1 
λιχανῷ 1 
λοιπὸν 2 
λωτοῦ 1 
μάλιστα 2 
μέλανι 5 
μέλιτι 3 
μένειν 1 
μένῃ 1 
μέσον 1 
μέσων 1 
μήλη 1 
μήλην 4 
μήλης 1 
μήλῃ 3 
μίλτον 1 
μίξας 3 
μακρὴν 1 
μαλακὸν 1 
μαλθάσσοντα 1 
μαλθακὰ 1 
μαλθακὸν 1 
μαλθακῆς 1 
μαλθακῷ 1 
μανδραγόρου 1 
μαρσίπιον 1 
μεγάλου 1 
μετρῆσαί 1 
μετὰ 1 
μεῖζον 1 
μηδὲ 2 
μηδὲν 1 
μηκώνιον 1 
μηροὺς 1 
μολύβδαινα 1 
μολύβδιον 1 
μυρσίνης 1 
μὲν 12 
μὴ 14 
μῆκος 1 
νέμεται 2 
νεαρὴν 1 
νηστευέτω 1 
νοσέοντα 1 
νούσημα 1 
νούσῳ 1 
νόσημα 1 
ξηρήνας 1 
ξηραίνειν 1 
ξηρὴν 2 
ξυμμίξας 3 
ξυμμίσγειν 1 
ξυμμίσγων 2 
ξυμπέσοι 1 
ξυμπεριλαβεῖν 1 
ξυμπεφυκέναι 1 
ξυμπληρωθείη 1 
ξυμφύηται 1 
ξυνίσταται 1 
ξυνδῆσαι 1 
ξύσαξ 1 
οἴνου 1 
οἴνῳ 8 
οἴνῳλευκῷ 1 
οἶνον 2 
οἷόν 1 
οὐ 1 
οὔρῳ 1 
οὔτε 2 
οὕτω 3 
οὖν 5 
οὗ 3 
πάλιν 4 
πάσχει 1 
πέντε 1 
πέπονος 1 
πίσαι 1 
πίσσῃ 1 
πίτυος 1 
παιδίον 1 
παραβάλλεται 1 
παρακύψῃ 1 
παραλάβῃς 1 
παραμίσγων 1 
παραστάζειν 1 
παροξύνειν 1 
παχείῃ 1 
παύηται 1 
πειρᾷν 1 
πεμπταίη 1 
πεντάπλουν 1 
περ 1 
περιαλείφειν 1 
περιαλεῖψαι 1 
περιελὼν 1 
περινίψαι 2 
περινίψας 1 
περιξέσαντα 1 
περιπλύνας 1 
περὶ 2 
πεφωσμένον 1 
πινέτω 2 
πλάσας 1 
πλήσας 2 
πληγῆς 1 
πλησίον 1 
ποδῶν 1 
ποιέειν 1 
ποιέων 1 
ποιήσας 1 
ποιησάμενος 1 
ποκνότατον 1 
πολλή 1 
πολλλῷ 1 
πολλὰ 1 
πρίσμα 1 
πρίσματα 1 
προμηλώσας 1 
προνηστεύσας 1 
προσάγεται 1 
προσάψας 1 
προσαιονᾷν 1 
προσδήσας 1 
προσθεὶς 1 
προσθεῖναι 1 
προσκαταδεῖν 1 
προσκλιθείς 1 
προσκόψῃ 1 
προσπλάσσειν 1 
προστεθέντα 1 
προστιθέναι 4 
προσφερόμενα 1 
πρόσθεν 1 
πρόσω 1 
πρὶν 1 
πρὸς 11 
πταρμικοῦ 1 
πτεροῦ 1 
πτώματος 1 
πυρετὸς 1 
πυριῇν 1 
πυρὸς 1 
πᾶσα 1 
σίδια 1 
σίλφιον 1 
σαρκός 1 
σαρκὸς 1 
σεσέλιος 1 
σηπομένης 1 
σηπόμενον 2 
σικύου 1 
σκέλεα 2 
σκελέων 1 
σκορόδοισι 1 
σκορόδοισιν 1 
σκορόδου 1 
σμηκτρίδι 1 
σμύρνῃ 2 
σοι 1 
σπέρμα 1 
σπιθαμιαῖον 1 
σπληνῶν 1 
σπόγγον 5 
σπόγγου 1 
σπόγγῳ 2 
στέαρ 2 
στενοτάτοισιν 1 
στοαγγουρίη 1 
στραγγουρίη 2 
στραγγουρικῶν 1 
στροβίλη 1 
στροβίλην 2 
στροβίλης 1 
στρύχνου 1 
στυπτηρίη 1 
στυπτηρίην 4 
στόμα 1 
συμβάλλειν 1 
συμβεβλημένου 1 
συμμίξαι 1 
συμμίξας 2 
συρίγγος 1 
συριγγοῦται 1 
συχνὸν 1 
σύριγγα 7 
σύριγγι 1 
σύριγγος 4 
σύριγξ 4 
σώματος 1 
τάδε 1 
τάμνειν 2 
τάμνεσθαι 1 
τάχιστα 1 
τέμνε 1 
τέσσαρας 1 
ταινίην 2 
ταμόντα 1 
ταύτης 1 
ταύτῃ 1 
ταύτῃσι 1 
ταῦτα 4 
τε 5 
τερμίνθου 1 
τετρημένην 1 
τετριμμένην 1 
τετριμμένον 1 
τεύτλων 1 
τι 4 
τιθυμάλλου 1 
τινα 1 
τμηθῇ 1 
τοιουτότροπά 1 
τοιοῦτον 1 
τουτέῳ 1 
τούτοις 1 
τούτοισιν 1 
τούτῳ 1 
τοὺς 2 
τοῖσι 2 
τοῖσιν 1 
τοῦ 22 
τοῦτο 5 
τοῦτον 1 
τρίβειν 1 
τρίβοντα 1 
τρίς 1 
τρίχα 2 
τρίψαι 1 
τρίψαντα 3 
τρίψας 8 
τρεῖς 2 
τρυγὶ 1 
τρόπον 3 
τρώματος 1 
τόπους 1 
τὰ 12 
τὰς 4 
τὴν 25 
τὸ 28 
τὸν 23 
τῆς 18 
τῇ 9 
τῇσι 1 
τῇσιν 1 
τῶν 9 
τῶνδε 1 
τῷ 12 
φαρμάκου 1 
φαρμάκων 1 
φαρμάκῳ 1 
φιλέει 1 
φλέγμα 6 
φλέγματος 2 
φλασθῇ 1 
φλασμάτων 2 
φλεγμήναντος 1 
φλεγμήνῃ 2 
φλεγμαίνῃ 3 
φλοιὸν 2 
φυμάτων 2 
φυρήσας 2 
φυρῇν 1 
φυρῶν 1 
φυόμενον 1 
φύλλα 3 
φύσιγγα 3 
φύσιγγι 1 
φύσιγγος 1 
φώξας 1 
φῦμα 2 
φῦσα 1 
χαλκίτιδι 1 
χαλκοῦ 5 
χαλκῖτιν 1 
χαλᾶτα 1 
χειρὸς 3 
χειρῶν 1 
χηνὸς 1 
χιτὼν 1 
χλιήνας 1 
χλιαίνων 1 
χλιηρόν 2 
χλιηρῶς 1 
χλωρὰ 1 
χλωρὴν 2 
χολὴ 1 
χρυσοκόλλαν 1 
χρόνον 1 
χρὴ 2 
χυλὸν 1 
χωρίων 1 
χωρίῳ 1 
χώρην 1 
ψαύσῃ 1 
ψιλώθριον 1 
ψύχοντα 1 
ω 1 
ἀγαθόν 1 
ἀγρίης 1 
ἀδίαντον 1 
ἀθεράπευτοι 1 
ἀθροισθῇ 1 
ἀκρήτῳ 1 
ἀκροχλίηρον 1 
ἀλέσας 1 
ἀλείφειν 1 
ἀλεῖψαι 1 
ἀλλ 1 
ἀμπέλου 1 
ἀναδῆσαι 2 
ἀνακλίνας 1 
ἀναπτυσσομένη 1 
ἀνώσας 1 
ἀοχὸν 1 
ἀπ 1 
ἀπαλλάσσηται 1 
ἀπαλωτάτας 1 
ἀπελθόντα 1 
ἀποκάμψας 1 
ἀπολύσας 1 
ἀποπατέη 1 
ἀποπλύναντα 1 
ἀποῤῥέῃ 1 
ἀπὸ 1 
ἀριστερῆς 3 
ἀρκείτω 1 
ἀρχον 1 
ἀρχοῦ 5 
ἀρχόν 1 
ἀρχὰς 1 
ἀρχὴν 2 
ἀρχὸν 7 
ἀρχὸς 4 
ἀσκαρίδας 1 
ἀφάψαι 2 
ἀφαιρέειν 1 
ἀφοδευέτω 1 
ἀφοδεύειν 1 
ἀφοδεύῃ 1 
ἁλμυρὸν 1 
ἂν 12 
ἄγειν 1 
ἄκρας 1 
ἄκρον 1 
ἄκρου 1 
ἄλειφα 1 
ἄλευρα 1 
ἄλευρον 1 
ἄλητον 2 
ἄλλο 1 
ἄλφιτον 1 
ἄμμα 1 
ἄν 1 
ἄνθει 1 
ἄνθος 5 
ἄνθρωπον 3 
ἄριστον 1 
ἄρου 1 
ἄσηπτός 1 
ἄφοδον 1 
ἄχρις 3 
ἅλας 1 
ἅμα 3 
ἅπερ 1 
ἅτε 1 
Ἀρχοῦ 1 
Ἀρχὸς 1 
Ἄγει 1 
Ἄλλο 5 
ἐγχρίειν 1 
ἐκ 4 
ἐκκρέμασον 1 
ἐκπέσῃ 2 
ἐκπίπτοι 1 
ἐκπίπτῃ 3 
ἐκπιέσαι 1 
ἐκπυΐσκεται 1 
ἐκπυϊσκομένου 1 
ἐκσήπεται 1 
ἐκτήκειν 1 
ἐκτεινάτω 1 
ἐλαίου 1 
ἐλαίῳ 2 
ἐμβαλεῖν 1 
ἐμβαλὼν 2 
ἐν 22 
ἐνίοτε 1 
ἐναλείψας 1 
ἐνείρας 1 
ἐνεψήσας 1 
ἐνθεὶς 1 
ἐνθεῖναι 1 
ἐντέρῳ 1 
ἐντιθέναι 3 
ἐξαιρέειν 3 
ἐξαιρέῃς 1 
ἐξιέναι 1 
ἐξυδατοῦν 1 
ἐπ 1 
ἐπάνω 1 
ἐπίδει 1 
ἐπίπασσε 1 
ἐπιδεῖν 1 
ἐπιδῆσαι 2 
ἐπιλαμβάνῃ 1 
ἐπιλαμβανόμενος 1 
ἐπιπίπτει 1 
ἐπιστρέφειν 1 
ἐπιστρέψας 1 
ἐπιτείνειν 1 
ἐπιχέας 1 
ἐπὴν 6 
ἐπὶ 5 
ἐρεσίης 2 
ἐρυθρὸν 1 
ἐς 20 
ἐστι 1 
ἐστιν 1 
ἐσωσθῇ 1 
ἐφίζειν 1 
ἐόντος 1 
ἐᾷν 3 
ἑκάστην 1 
ἑκάστου 1 
ἑξήκοντα 1 
ἑπτὰ 1 
ἑφθοῖσιν 1 
ἑψήσας 2 
ἑψεῖν 1 
ἑψῆσαι 2 
ἑωυτοῦ 1 
ἑωυτὰ 1 
ἑωυτῇ 1 
ἔλαιον 1 
ἔμπροσθεν 1 
ἔνδον 2 
ἔνθα 2 
ἔνιοι 1 
ἔξαιθεν 1 
ἔξω 2 
ἔξωθεν 1 
ἔπειτα 11 
ἔστ 3 
ἔσται 1 
ἔσω 1 
ἔχῃ 1 
ἕδρη 2 
ἕδρην 3 
ἕδρης 1 
ἕκτῃ 1 
ἕλκειν 1 
ἕλκοντα 1 
ἕλκος 1 
ἕλκων 1 
ἕτερον 2 
ἕως 4 
Ἐν 1 
Ἐπὴν 2 
Ἑτέρη 1 
Ἔπειτα 1 
ἡ 13 
ἡμέρας 4 
ἡμέρην 1 
ἡμέρῃ 1 
ἡμικοτυλίῳ 1 
ἢ 15 
ἢν 8 
ἣν 1 
ἤδη 1 
ἥκιστα 1 
Ἡ 1 
Ἢ 1 
Ἢν 13 
ἰσχναίνειν 1 
ἰσωθῇ 1 
ἰχὼρ 2 
ἰῶ 1 
ἱππασίης 2 
ἱππείην 1 
ἴσην 1 
ἴσον 3 
ὀδύνη 2 
ὀδύνην 1 
ὀδύνης 1 
ὀθόνιον 1 
ὀλίγον 1 
ὀμφαλόν 1 
ὀπτήσας 1 
ὀπτὸν 2 
ὀπῷ 1 
ὁ 5 
ὁκόταν 2 
ὁμοίως 1 
ὁμοῦ 1 
ὃ 1 
ὄπισθεν 1 
ὅ 1 
ὅν 1 
ὅπη 1 
ὅπως 1 
ὅσα 1 
ὅσον 1 
ὅταν 4 
ὅτι 2 
Ὁκοταν 1 
Ὁκόσοι 1 
Ὁκόσον 1 
Ὅταν 3 
ὑγιανθείη 1 
ὑγιανθῇ 1 
ὑγιὴς 1 
ὑγραίνηται 1 
ὑγροῦ 1 
ὑγρὴ 1 
ὑποβαλὼν 1 
ὑποπετάσας 1 
ὑποτείνας 1 
ὑποχωρεῃ 1 
ὑπὸ 9 
ὑφεὶς 1 
ὑὸς 1 
ὕδατι 9 
ὕδατος 2 
ὕδωρ 5 
ὕπτιον 2 
Ὑγιὴς 1 
Ὑπὸ 1 
ὠμολίνου 4 
ὠμολίνῳ 1 
ὠμόλινον 3 
ὠμὸν 1 
ὠὰ 1 
ὡς 10 
ὤσας 1 
ὥσπερ 1 
ὥστε 1 
ὦσαι 1 
ὧδε 1 
ᾖ 4 
ᾗ 1 
ῥάκεα 1 
ῥάκος 1 
ῥάμμα 1 
ῥέει 1 
ῥήξῃ 1 
ῥίζαν 3 
ῥίζας 1 
ῥίζης 2 
ῥεῖ 1 
ῥεῖν 1 
ῥητίνη 1 
ῥητίνην 1 
ῥυφήμασι 1 
ῥῖνα 1 

Powered by PhiloLogic