Aeschylus, Suppliant Women (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Supp.].

Word Count

Total Words: 5103 Total Unique Words: 2931.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 103 
·· 1 
Αἰγυπτίαν 1 
Αἰγυπτογενῆ 2 
Αἰγύπτειον 1 
Αἰγύπτου 8 
Αἰθίοψιν 1 
Αἴγυπτος 1 
Βῆλον 1 
Γᾶ 4 
Γᾶς 2 
Δίαν 2 
Δίκας 1 
Δαναόν 1 
Δαναός 1 
Δαναὸς 2 
Διόθεν 2 
Διός 4 
Διὸς 10 
Δωδωναῖα 1 
Δῖαί 1 
Δῖον 4 
Δῖος 1 
Εὐρεΐαισιν 1 
Ζήν 2 
Ζεύς 2 
Ζεὺς 13 
Ζεῦ 5 
Ζηνός 1 
Ζηνὸς 7 
Ζῆνα 3 
Θέμις 1 
Κάνωβον 1 
Κιλίκων 1 
Κτησίου 1 
Κυθερείας 1 
Κύπριδος 1 
Κύπριος 1 
Κύπρις 1 
Λιβυστικαῖς 1 
Λιβύη 1 
Λύδιά 1 
Λύκειος 1 
Μέμφιν 1 
Μήτιδος 1 
Μυσῶν 1 
Ναυπακτίας 1 
Νείλου 4 
Νειλοθερῆ 1 
Νεῖλον 1 
Νεῖλος 3 
Πίνδου 1 
Παιόνων 1 
Παλαίχθονος 2 
Παμφύλων 1 
Πειθοῖ 1 
Πελασγίαν 1 
Πελασγός 2 
Πελασγῶν 8 
Περραίβων 1 
Πόθος 1 
Σαρπηδόνιον 1 
Σιδονία 1 
Σιδονίᾳ 1 
Στρυμών 1 
Συρίᾳ 1 
Τεύθραντος 1 
Τηρεΐας 1 
Τυφῶ 1 
Φρυγίας 1 
ά 3 
αἰαῖ 2 
αἰγίλιψ 1 
αἰδεῖσθαι 1 
αἰδοίου 1 
αἰδοίων 1 
αἰδοίῳ 1 
αἰδοῖα 1 
αἰδοῖον 1 
αἰδοῦ 1 
αἰδοῦνται 1 
αἰδόμενος 1 
αἰδῶ 1 
αἰθέρος 1 
αἰθὴρ 1 
αἰνέσας 1 
αἰνιγματῶδες 1 
αἰνῶ 3 
αἰολόμητις 1 
αἰτίας 1 
αἰτοῦσι 1 
αἰόλ 1 
αἰὼν 1 
αἰῶνος 2 
αἱμάξαι 1 
αἱμάτων 1 
αἱματίσαι 1 
αἱματόεντας 1 
αἱροῦ 1 
αἲ 1 
αἴας 1 
αἴρεσθαι 1 
αἴσᾳ 1 
αἵματι 1 
αἵμονες 1 
αἶαν 2 
αἶνον 1 
αἶνος 1 
αἶσαν 3 
αἶσχος 1 
αἶψ 1 
αἷμα 2 
αὐ 1 
αὐγὰς 1 
αὐδὰν 2 
αὐδὴν 1 
αὐτανέψιον 1 
αὐτανεψίοις 1 
αὐτογενεῖ 1 
αὐτοφόνως 1 
αὐτοῖσί 1 
αὐτοῦ 1 
αὐτόθεν 1 
αὐτόχειρ 1 
αὐτὴ 1 
αὐτὸν 1 
αὐτὸς 2 
αὐτῆς 1 
αὔξεται 1 
αὔραις 1 
αὖ 3 
αὖθ 1 
αὖθι 1 
βάδην 1 
βάξει 1 
βάσῃ 1 
βάτεαι 1 
βέβηλον 1 
βέλει 1 
βέλτατον 1 
βέλτερον 1 
βίαια 2 
βίαν 2 
βίβλων 1 
βίου 2 
βίᾳ 5 
βαίνειν 1 
βαθείας 1 
βαθείᾳ 1 
βαθρείας 2 
βαθυμιτροκακὰ 1 
βαθυχαῖος 1 
βαθύπλουτον 1 
βαθὺ 1 
βαρέα 2 
βαρβάροισι 1 
βαρύς 1 
βαρύτιμοι 1 
βαρὺν 1 
βαρὺς 1 
βασιλέων 1 
βαῖνε 1 
βεβούλευται 1 
βιαίων 1 
βλάβης 1 
βλέπουσ 1 
βλαστημὸν 1 
βλοσυρόφρονα 1 
βοΐ 3 
βοάν 1 
βοηθήσαντα 1 
βοηλάτην 1 
βοτὸν 1 
βοτῆρι 1 
βουθόρῳ 1 
βουθύτοισι 1 
βουκόλου 1 
βοός 3 
βούλαρχον 1 
βούλαρχος 1 
βούλιος 1 
βούχιλον 1 
βοὰν 2 
βοὸς 3 
βοᾶν 2 
βοᾶς 1 
βοᾷ 1 
βοῇ 1 
βοῦν 1 
βοῦνι 1 
βοῦνιν 2 
βρέτεα 1 
βρέτεος 1 
βραδύνοιμεν 1 
βραχίον 1 
βραχὺς 1 
βρετέων 1 
βροντῇ 1 
βροτοί 1 
βροτολοιγὸς 1 
βροτοφθόρων 1 
βροτούς 1 
βροτοὶ 1 
βροτοὺς 1 
βροτοῖς 4 
βροτοῖσι 1 
βροτῶν 4 
βροτῷ 1 
βρυάζεις 1 
βρότειον 1 
βρόχου 1 
βρύοις 1 
βυθὸν 1 
βω 2 
βωμοὺς 3 
βωμοῖς 1 
βωμόν 1 
βωμός 1 
βωμὸς 1 
βόα 1 
βόσκημα 1 
βότ 1 
βύβλου 1 
βᾶ 1 
βᾶριν 2 
βᾶτε 1 
γ 8 
γάιον 1 
γάιος 1 
γάμοις 1 
γάμον 4 
γάμος 1 
γάμου 3 
γάμων 2 
γάρ 4 
γέγραπται 1 
γένεθλον 1 
γένει 3 
γένη 1 
γένηται 1 
γένοιτ 5 
γένοιτο 2 
γένος 16 
γένους 2 
γένωμαι 1 
γένῃ 1 
γέρας 1 
γέρον 1 
γέρονθ 1 
γέροντι 1 
γίγνεται 3 
γαίας 1 
γαιάοχε 1 
γαιονόμοις 1 
γαμετᾶς 2 
γαμηλίου 1 
γαμόρων 1 
γαμῶν 1 
γανάοντες 1 
γαϊάναξ 1 
γαῖα 1 
γαῖαν 2 
γε 6 
γείνατο 1 
γεγραμμένοις 1 
γεγόμφωται 1 
γειτονῶν 1 
γεμόν 1 
γενέσθαι 1 
γενέσθω 1 
γενέται 1 
γενήσεται 1 
γεννήτωρ 1 
γενοίμαν 2 
γενοῦ 2 
γεραιόφρων 1 
γεραιὲ 1 
γεραροῖσι 1 
γεῖς 1 
γηγενοῦς 1 
γηραιᾷ 1 
γηρυθεῖσ 1 
γλώσσης 1 
γλῶσσα 1 
γλῶσσαν 1 
γνωσθεῖσαν 1 
γνώμην 1 
γνώσεται 1 
γνῶθι 1 
γοεδνὰ 2 
γομφοδέτῳ 1 
γυίοισι 1 
γυναι 2 
γυναικείοις 1 
γυναικός 1 
γυναικὸς 1 
γυναικῶν 8 
γυναιξίν 1 
γυναιξὶ 1 
γυναῖκ 1 
γυνὴ 1 
γυπιὰς 1 
γόμου 1 
γόμφος 1 
γόνον 1 
γόνῳ 1 
γόοις 1 
γύαλα 1 
γὰρ 32 
γᾶ 3 
γᾶν 3 
γᾶς 6 
γᾷ 1 
γῆ 1 
γῆν 1 
γῆς 7 
δ 134 
δάιον 1 
δάμαλιν 1 
δάμιον 2 
δάμναμαι 1 
δάπτω 1 
δάσκιοί 1 
δέ 8 
δέδοκται 1 
δέδοται 1 
δέμας 1 
δέξασθ 1 
δή 3 
δήμια 1 
δήμου 3 
δίζηνται 1 
δίκαια 1 
δίκαιον 3 
δίκαν 1 
δίκας 5 
δίκη 1 
δίκην 2 
δίκης 1 
δίκᾳ 1 
δίμοιρον 1 
δίπαιδα 1 
δίπους 1 
δαΐζων 1 
δαΐκτορος 1 
δαίμονας 2 
δαιμονίων 1 
δαιμόνων 4 
δακοῦσ 1 
δακρυογόνον 1 
δακρυοπετῆ 1 
δακρύων 1 
δαρὸν 1 
δαυλοὶ 1 
δαφνηφόροις 1 
δε 1 
δείματι 2 
δείσαντες 1 
δεδορκὸς 1 
δεδωμάτωμαι 1 
δεικτος 1 
δειμαίνουσα 1 
δελτουμένας 1 
δεξάσθω 1 
δεξιωνύμοις 1 
δεσποσίῳ 1 
δεῖ 4 
δεῖμ 1 
δεῖν 1 
δεῖπνον 1 
δεῖται 1 
δεῦρ 1 
δεῦρο 1 
δημηγόρους 1 
δημηλάτῳ 1 
δημηλασίαν 1 
δημόπρακτος 1 
δι 8 
διάνοιαν 1 
διαμειβομένα 1 
διαμπάξ 2 
διαστρέψω 1 
διατέμ 1 
διδάξω 1 
διδάσκεις 1 
διδαχθεὶς 1 
διδοῖ 1 
διδοῖεν 1 
διεκλήρωσεν 1 
δικάζει 2 
δικαίοις 1 
διογενεῖς 1 
διορνυμένα 1 
διπλοῦν 1 
διπλῆ 1 
διχορρόπως 2 
διχῇ 1 
διωγμοῖς 2 
διωλόμεσθ 1 
διόμενοι 1 
διώλου 1 
διὰ 4 
δμωίδες 1 
δμωὶς 1 
δοκεῖ 1 
δοκεῖς 1 
δοκεῖτε 1 
δολιομήτιδες 1 
δοξάσει 1 
δορί 1 
δορικανεῖ 1 
δοριπαγεῖς 1 
δορυσσόον 1 
δορυσσόους 1 
δορὸς 1 
δρακονθόμιλον 1 
δρακόντων 1 
δρόμοισι 1 
δρόμῳ 1 
δρᾶσαί 2 
δρῶ 1 
δυσάγκριτοι 1 
δυσάγνοις 1 
δυσάνορα 1 
δυσθέοις 1 
δυσμάτορος 1 
δυσμενῆ 1 
δυσπάλαιστα 1 
δυσπαλάμως 1 
δυσπαραβούλοισι 1 
δυσπαραθέλκτους 1 
δυσπολέμητον 1 
δυσπότμῳ 1 
δυστυχούντων 1 
δυσφορεῖν 1 
δυσφρόνων 1 
δυσχερὲς 1 
δυϊαν 1 
δωμάτων 2 
δόμοις 1 
δόμος 2 
δόμους 2 
δόμων 1 
δόντες 1 
δόρει 1 
δόρυ 1 
δύναται 1 
δύνοντος 1 
δύσφορα 1 
δύσφορον 1 
δύσφρονος 1 
δώματ 1 
δώματα 2 
δώσει 1 
δὲ 50 
δὴ 8 
δῆμος 2 
δῆρις 1 
δῆτ 1 
δῆτα 3 
δῖε 1 
εἰ 16 
εἰδείην 1 
εἰδότα 1 
εἰδὼς 3 
εἰκάσαι 1 
εἰκότως 1 
εἰκὼς 1 
εἰμ 1 
εἰπεῖν 1 
εἰπὼν 2 
εἰς 3 
εἰσιδεῖν 1 
εἰσόπιν 1 
εἴ 6 
εἴη 8 
εἴθ 1 
εἴκειν 1 
εἴπερ 2 
εἴπῃ 1 
εἴργει 1 
εἴρηκας 1 
εἴσῃ 1 
εἴτ 1 
εἴτε 1 
εἵνεκ 1 
εἶ 1 
εἶεν 1 
εἶναι 8 
εἶπας 2 
εἶπον 1 
εἶσι 2 
εἶσιν 1 
εἷλον 1 
εὐ 1 
εὐγλώσσῳ 1 
εὐερκῆ 1 
εὐθήρατος 1 
εὐθαρσὴς 1 
εὐθαρσῆ 1 
εὐθυντῆρος 1 
εὐκλείᾳ 1 
εὐκοινόμητις 1 
εὐκραίρῳ 1 
εὐλόγως 3 
εὐμαρὴς 1 
εὐμενέστερος 1 
εὐμενὲς 1 
εὐμενὴς 1 
εὐμενῆ 1 
εὐμόρφοις 1 
εὐνάτωρ 1 
εὐναίων 1 
εὐνοίας 1 
εὐνὰς 2 
εὐξυμβόλους 1 
εὐπετὲς 1 
εὐπετῆ 1 
εὐπιθὴς 1 
εὐσεβὴς 3 
εὐτέκνου 1 
εὐτυχοῖμεν 1 
εὐτύκους 1 
εὐφημουμένῃ 1 
εὐφύλακτος 1 
εὐχά 1 
εὐχαῖς 1 
εὐχόμεθ 2 
εὐχόμενον 1 
εὐχὰς 2 
εὐωνύμων 1 
εὑρήσετ 1 
εὑρήσουσιν 1 
εὑρίσκων 1 
εὑρεθέντα 1 
εὔκριτον 1 
εὔνοιαν 1 
εὔπλοιαν 1 
εὔπορον 1 
εὔπρεπτος 1 
εὔσημον 1 
εὔτυκον 1 
εὔτυκος 1 
εὔφαμον 1 
εὔφημον 1 
εὔφραινε 1 
εὔφρον 2 
εὔφρονα 1 
εὔφρων 2 
εὔχεσθαι 1 
εὔχεται 1 
εὔχου 1 
εὕρωμεν 1 
εὖ 17 
εὖφρον 1 
ζαχρεῖ 1 
ζοντα 1 
ζυγὸν 1 
ζώνας 1 
ζώφυτον 1 
ζῶσα 1 
η 1 
ησυδουπιάπιτα 1 
ηὔχει 1 
ηὕρετ 1 
θ 7 
θάλλει 1 
θάλπει 1 
θάνατος 1 
θάρσει 3 
θέλ 1 
θέλγοις 1 
θέλεος 1 
θέλκτορι 1 
θέλοι 1 
θέλοιμ 1 
θέλοιμι 1 
θέλοντες 1 
θέλοντος 1 
θέλουσα 1 
θέλουσαν 1 
θέλω 1 
θέμιν 1 
θέμις 2 
θές 1 
θήκας 1 
θαλάσσης 1 
θανεῖν 1 
θανούσας 1 
θανοῦσαι 1 
θανόντ 1 
θανὼν 2 
θαρσεῖτ 1 
θαρσεῖτε 1 
θαρσοῦσι 1 
θαυμαστὸν 1 
θαῦμα 1 
θείαις 1 
θείατ 1 
θελεμὸν 1 
θελκτήριον 1 
θελκτήριος 1 
θεοί 1 
θεούς 1 
θεοὶ 2 
θεοὺς 6 
θεοῖς 5 
θεοῖσι 1 
θεοῖσιν 2 
θεοῦ 2 
θερί 1 
θεραποντίδα 1 
θεσμίοις 1 
θεσμὸς 1 
θεόν 1 
θεός 1 
θεὸν 1 
θεὸς 1 
θεῖναι 1 
θεῶν 21 
θηλυγενῆ 1 
θησόμεσθ 1 
θνατοῖσι 1 
θοάζων 1 
θράσος 3 
θρέψειε 1 
θρασυνθῆναι 1 
θρασυστομεῖν 1 
θρασύ 1 
θρεομένα 1 
θρεομένη 1 
θρόνοις 1 
θρόνος 1 
θρόνους 1 
θυιὰς 1 
θυμέλαι 1 
θυμηδέστατα 1 
θυμοῦ 1 
θυμὸν 1 
θωσμένειν 1 
θύειν 2 
θῆρες 1 
κάθησθε 1 
κάκκας 1 
κάλει 1 
κάμνοις 1 
κάρβανος 1 
κάρτ 2 
κάρτα 3 
κέκληται 1 
κέκρανται 1 
κέλσαι 1 
κέλσειν 1 
κέντρον 1 
κέρσειεν 1 
κήρυκ 1 
κί 1 
κίοι 1 
κίρκων 1 
καί 4 
καίρια 1 
καθαροῖσι 1 
καθορᾶν 1 
καιρόν 1 
κακά 2 
κακήν 1 
κακοῖς 1 
κακοῦ 1 
κακόν 1 
κακῶν 4 
καλή 2 
καλούμενος 1 
καλοῦμεν 1 
καλοῦσιν 1 
καλωρα 1 
καλύπτρᾳ 2 
καλῶς 4 
καμήλοις 1 
καμοῦσιν 1 
καμπύλοις 1 
καπνὸς 1 
καρβᾶνα 2 
καρδία 1 
καρδίαν 1 
καρδίας 2 
καρδίᾳ 1 
καρποτελῆ 1 
καρπουμένη 1 
καρποῦται 1 
καρπώματα 1 
καρπὸς 1 
καρτερόν 1 
κατ 4 
κατάσκιον 1 
κατέκτανεν 1 
κατέπαυσεν 1 
κατέσκηψεν 1 
κατέχοντες 1 
καταισχύνειν 1 
κατασκίους 1 
καταστροφή 1 
κατασχεθών 1 
κατερρινημένους 1 
κατεσφραγισμένα 1 
κατιδεῖν 1 
κατοικτιεῖ 1 
κατὰ 3 
καὶ 109 
κδοὺς 1 
κε 1 
κείνου 1 
κεδνὰς 1 
κεκλοίμαν 1 
κεκλῃμένην 1 
κεκμηκότων 1 
κεκτημένους 1 
κεκύρωται 1 
κελαινόχρως 1 
κελαινὸν 1 
κελεύω 2 
κεντροδα 1 
κενώσαι 1 
κεῖνται 1 
κεῦθός 1 
κηδεμών 1 
κηραίνουσι 1 
κηρυκευέτω 1 
κηρύκων 1 
κηρύσσει 1 
κικλῄσκετε 1 
κικλῄσκω 1 
κινητήρια 1 
κινητήριον 1 
κιρκηλάτου 1 
κλάδοι 1 
κλάδοις 1 
κλάδοισι 1 
κλάδοισιν 1 
κλάδους 3 
κλάοις 1 
κλαρίου 1 
κλητῆρος 1 
κλύειν 1 
κλύετ 1 
κλύοι 1 
κλύοιτ 1 
κλύουσα 1 
κλύω 1 
κλῃδοῦχον 1 
κλῦθί 1 
κνωδάλων 2 
κνώδαλα 1 
κοί 1 
κοινοβωμίαν 1 
κοινωνεῖν 1 
κοινωνὸς 1 
κοινώσας 1 
κοινὸν 2 
κολυμβητῆρος 1 
κομίζου 1 
κοννεῖς 2 
κοννῶ 2 
κορυφᾷ 1 
κοσμῆσαι 1 
κοὐδαμοῦ 1 
κοὐδαμῶς 1 
κράτεσιν 1 
κράτη 3 
κράτος 4 
κρέων 1 
κραίνεται 1 
κραίνοιμ 1 
κραινόντων 1 
κρανθῇ 1 
κρατεῖ 2 
κρατοῦσα 1 
κρατοῦσι 1 
κρατός 1 
κρατύνει 2 
κρατύνεις 1 
κρατὸς 1 
κρατῶ 2 
κρατῶν 1 
κρείσσους 1 
κρεισσόνων 1 
κρεμὰς 1 
κρεοβόρους 1 
κρεῖσσον 1 
κριθῶν 1 
κριτήν 1 
κρῖμα 1 
κρῖνε 1 
κτίσαι 1 
κτίσας 1 
κτίσειεν 1 
κτίσῃς 1 
κταῖα 1 
κυανώπιδας 1 
κυβερνήτῃ 1 
κυματίαν 1 
κυνοθρασεῖς 1 
κυνῶν 1 
κυρήσαις 1 
κυρίῳ 1 
κυρεῖ 1 
κυριωτέρους 1 
κυρῆσαι 1 
κυσὶν 1 
κωλύουσαν 1 
κόμης 1 
κόνιν 1 
κόνις 1 
κόπων 1 
κόρα 1 
κόραι 1 
κόρακες 1 
κόσμον 1 
κότον 3 
κότος 2 
κότου 1 
κότῳ 1 
κύδιστ 1 
κἀκ 1 
κἀκεῖ 1 
κἀμείβεσθε 1 
κἀν 2 
κἀξ 1 
κἀπιχωρίοις 1 
κἀπολακτισμοὶ 1 
κἀπρομηθήτων 1 
κἀπὶ 1 
κἀρρυσιάστους 1 
κἄκρυπτά 1 
κῆδος 1 
κῆρυξ 1 
κῦμ 2 
κῦρος 1 
κῶν 1 
λάθοιμι 1 
λάκαζε 1 
λάτρων 1 
λάχοιεν 1 
λέγ 1 
λέγει 1 
λέγειν 2 
λέγεις 3 
λέγοιμ 1 
λέγοις 2 
λέγουσαι 1 
λέγω 3 
λέγων 4 
λέκτρων 1 
λέξον 1 
λέξωμεν 1 
λήματ 1 
λήτισι 1 
λίμνᾳ 1 
λίσσομαι 1 
λαίλαπι 1 
λαίφους 1 
λαβεῖν 2 
λαβοῦσα 1 
λαβοῦσαι 1 
λαβών 1 
λαβὼν 2 
λαβῇ 1 
λαθέσθαι 1 
λακίδι 2 
λακὶς 1 
λανθάνει 1 
λαοὺς 1 
λαοῖς 1 
λαὸς 1 
λαῖφος 1 
λαῶν 1 
λείβειν 1 
λείπω 1 
λειμῶνα 2 
λεπτοψαμάθων 1 
λευκοστεφεῖς 2 
λευκὸν 1 
λευκῶν 1 
λευρὸν 1 
λεύσσω 1 
λεύσσων 1 
λεώς 2 
λεὼς 1 
λεῖπε 1 
λεῖφ 1 
λιγέα 1 
λιμὴν 1 
λινορραφής 1 
λινοσινεῖ 2 
λιπαροῖς 1 
λιπεῖν 1 
λιποῦσαι 1 
λισσὰς 1 
λιτάς 1 
λιτανὰ 1 
λιταῖς 2 
λιταῖσιν 1 
λοιγὸς 1 
λοιμὸς 1 
λυκοδίωκτον 1 
λυτήρια 1 
λυτηρίοις 1 
λυτῆρα 1 
λωτίσασθε 1 
λόγοις 2 
λόγον 3 
λόγος 3 
λόγους 2 
λόγων 2 
λόγῳ 4 
λόχους 1 
λύκους 1 
λύμας 1 
λύπης 1 
λύσιμά 1 
λῷστα 2 
μ 9 
μάθε 1 
μάκαρας 1 
μάκει 1 
μάλ 2 
μάλιστα 1 
μάργον 1 
μάρπτι 1 
μάρπτις 1 
μάστειρ 2 
μάταιον 1 
μάταισι 1 
μάχης 2 
μάχλον 1 
μέ 1 
μέγ 1 
μέγα 2 
μέγαν 3 
μέγας 3 
μέγιστον 1 
μέθυ 1 
μέλαν 1 
μέλας 1 
μέλεα 2 
μέλη 2 
μέλλον 1 
μέλλω 1 
μέλος 1 
μέμνησο 1 
μέμυ 1 
μέμφομαι 1 
μέμψεται 1 
μέν 1 
μένει 3 
μένειν 1 
μένεις 1 
μένος 1 
μέντοι 1 
μέσῳ 1 
μέτριον 1 
μή 7 
μήν 1 
μήποτ 2 
μήποτε 3 
μήτ 3 
μήτε 1 
μία 1 
μίασμ 1 
μίασμα 1 
μίμνε 1 
μαθὼν 1 
μαιμᾷ 1 
μαινομένα 1 
μαινόλιν 1 
μακάρτατε 1 
μακάρων 1 
μακράν 2 
μακροῦ 1 
μακρῷ 1 
μαρτυροῦσά 1 
μαρτύρων 1 
μαστηρίῳ 1 
μαστικτῆρα 1 
ματέρος 1 
ματαίων 2 
ματρὶ 1 
ματρὸς 3 
μαχαναῖς 1 
μαχοῦνται 1 
με 8 
μείζω 1 
μείζων 1 
μεγάλα 1 
μεγίστῳ 1 
μεγιστοτίμου 1 
μεθέσθαι 1 
μειλίσσοντες 1 
μειξόμβροτον 1 
μειχθῆναι 1 
μελέσθω 1 
μελαίνᾳ 1 
μελαγχίμοις 1 
μελαγχίμῳ 1 
μελανθὲς 1 
μελανόζυγ 1 
μεμαργωμένοι 1 
μεμνῆσθαι 1 
μερόπεσσι 1 
μεσημβρίας 1 
μετ 2 
μετά 1 
μετάκοινοι 1 
μετέσταν 1 
μεταγνούς 1 
μεταλ 1 
μεταπτοιοῦσαν 1 
μετοίκῳ 1 
μετοικεῖν 1 
μετωποσωφρόνων 1 
μετὰ 1 
μεῖζον 1 
μεῖον 1 
μηδ 10 
μηδέ 2 
μηδαμῶς 1 
μηδὲν 1 
μηλοβότου 1 
μηνιταῖ 1 
μηχανὴ 2 
μηχανῆς 1 
μηχανῇ 1 
μιάσμασιν 1 
μιαί 1 
μιαίνεται 1 
μιαινόντων 1 
μνήμην 1 
μνασαμένα 1 
μοι 8 
μοις 1 
μολεῖν 3 
μολόντες 1 
μονορρύθμους 1 
μονοσκήπτροισι 1 
μονοψήφοισι 1 
μονωθεῖσ 1 
μορσίμου 1 
μορφῆς 1 
μου 3 
μοῖρ 1 
μοῖς 1 
μοῦσαν 1 
μυδηλὰ 1 
μυθεῖσθ 1 
μόλοι 1 
μόνην 1 
μόνον 2 
μόρον 1 
μόρος 1 
μόρσιμος 1 
μόρσιμόν 1 
μόρῳ 1 
μόχθους 1 
μύθου 1 
μύσαγμά 1 
μύωπα 1 
μὰν 1 
μὲν 26 
μὴ 33 
μὴν 1 
μὸν 1 
μᾶ 4 
μᾶλλον 3 
μῆκος 1 
μῆνις 2 
μῆτις 1 
μῆχαρ 2 
μῦθος 2 
μῶν 2 
ν 1 
νάιοι 1 
νάιον 1 
νάιος 1 
νέμεις 1 
νέμοι 1 
νέμοιτο 1 
νέμων 1 
νέοις 1 
νέον 3 
νέους 1 
νέφεσσι 1 
νέφη 1 
νέωσον 1 
νίκη 1 
ναίειν 2 
ναυκλήρῳ 1 
ναυτικαῖσιν 1 
ναυτικοῦ 1 
ναύτην 1 
ναῒ 3 
ναῦν 2 
ναῶν 1 
νεάζει 1 
νείκη 1 
νείκους 1 
νεοδρέπτους 1 
νεοδρόποις 1 
νεολαίᾳ 1 
νεύμασιν 1 
νεύονθ 1 
νεώς 1 
νεὼς 1 
νεῖκος 2 
νικώμενος 1 
νικᾷ 1 
νιν 2 
νομάδας 1 
νοντα 1 
νουσα 1 
νούσων 1 
νυ 1 
νυν 2 
νόμοις 1 
νόμοισι 1 
νόμον 1 
νόμους 2 
νόμῳ 2 
νόσοις 1 
νόσους 1 
νόσφιν 1 
νύκτ 1 
νώτῳ 1 
νὺξ 1 
νῆας 1 
νῆες 1 
νῦν 10 
ξ 1 
ξέναι 1 
ξένη 1 
ξένιον 1 
ξένιος 1 
ξένοισί 1 
ξένος 2 
ξένους 1 
ξίν 1 
ξαιρήσεται 1 
ξας 1 
ξενίου 1 
ξενικὸν 1 
ξενοῦμαι 1 
ξονοταζόμεναι 1 
ξυμβολοῦσιν 1 
ξυμμάχων 1 
ξυμφέροι 1 
ξυνέμποροι 1 
ξυνδίκους 1 
ξυνοικίαν 1 
ξυντίθησι 1 
ξυνῆκας 1 
ξυνῇ 1 
ξύμμαχον 1 
ξύμπεμψον 1 
ξύν 1 
ξύνοικον 1 
ξὺν 10 
οἰζύος 1 
οἰκήτορας 1 
οἰκεῖν 2 
οἰκοφύλαξ 1 
οἰκτίσας 1 
οἰκτιζομένα 1 
οἰκτρὸν 1 
οἰκτρᾶς 1 
οἰοβουκόλον 1 
οἰοῖ 3 
οἰστροδόνητον 1 
οἰστροδόνου 1 
οἰωνοπόλων 1 
οἰόφρων 1 
οἱ 2 
οἳ 5 
οἴακος 1 
οἴκησις 1 
οἴκοθεν 1 
οἴκτιρε 1 
οἴκτοις 1 
οἴστρῳ 1 
οἴχομαι 1 
οἵα 1 
οἶδ 1 
οἶκτον 2 
οἶσθα 1 
οἶστρον 1 
οὐ 27 
οὐδ 10 
οὐδάμ 1 
οὐδέ 1 
οὐδέν 3 
οὐδαμοῦ 2 
οὐδαμῶς 2 
οὐδὲ 3 
οὐδὲν 7 
οὐκ 13 
οὐκέτ 1 
οὐκοῦν 2 
οὐλόφρονες 1 
οὐρανίαν 1 
οὐρανοῦ 1 
οὐρανόνικον 2 
οὐχ 4 
οὐχί 1 
οὐχὶ 1 
οὔ 3 
οὔκουν 1 
οὔριος 1 
οὔτε 1 
οὔτι 1 
οὔτιν 2 
οὔτινος 1 
οὔτοι 7 
οὕνεκ 3 
οὕνεχ 1 
οὕτω 1 
οὕτως 2 
οὖδας 1 
οὖν 9 
οὖνπερ 1 
οὗ 1 
οὗτος 1 
πάγον 1 
πάθεα 1 
πάθωμεν 1 
πάλαι 1 
πάλιν 2 
πάλλεταί 1 
πάλλοντ 1 
πάμβοτον 1 
πάνδικον 1 
πάνθ 1 
πάνολβον 1 
πάνσοφον 1 
πάντα 2 
πάντες 2 
πάντων 1 
πάρα 3 
πάρεισιν 1 
πάρεστι 2 
πάρεστιν 1 
πάρος 2 
πάσχομεν 1 
πάσᾳ 1 
πάτερ 9 
πέδον 4 
πέλαγος 1 
πέλας 6 
πέλει 1 
πέλειν 2 
πέλοι 5 
πέλοιτ 1 
πέλω 1 
πέμψατε 1 
πέμψον 1 
πένθιμον 1 
πέπληκται 1 
πέπλοισι 1 
πέπλων 2 
πέρας 1 
πέρι 1 
πέτρα 1 
πέτραις 1 
πέφρασμαι 1 
πέφρικα 1 
πίθοι 1 
πίναξίν 1 
πίναξι 1 
πίνοντας 1 
πίπτει 1 
πίσυνος 1 
παίδων 1 
παγκρατὲς 1 
παγκρότως 1 
παθόντος 1 
παθῶν 1 
παιδὸς 1 
παισὶ 1 
παισὶν 3 
παιωνίᾳ 1 
παλάμαις 1 
παλίντροπον 1 
παλαίφατον 1 
παλαιόν 1 
παλαιόφρων 1 
παλαιὸν 1 
παλαιῶν 1 
παλιγκότοις 1 
παναληθῶς 1 
πανδίκως 1 
πανδημίᾳ 1 
παντελῆ 1 
παντόπτας 1 
παντὶ 1 
παντὸς 1 
παντᾷ 1 
πανόπτην 1 
πανώλεθρον 1 
πανώλεις 1 
πανώρῳ 1 
παρ 5 
παραιτοῦ 1 
παραρρύσεις 1 
παρασταίη 1 
παραυτίκα 1 
παρβατός 1 
παρειὰν 1 
παρελθὼν 1 
παρθένων 2 
παροίχομαι 2 
παρόντι 1 
παρὰ 1 
πατέρ 1 
πατέρα 2 
πατήρ 2 
πατρί 1 
πατραδέλφειαν 1 
πατρός 3 
πατρὸς 2 
πατρῴαις 1 
πατρῷα 1 
πατὴρ 2 
παχῦναι 1 
παύεται 1 
παῖ 2 
παῖδ 2 
παῖδα 1 
παῖδας 1 
παῖδες 4 
παῖς 1 
πεδοστιβῆ 1 
πειθὼ 1 
πεισμάτων 1 
πεισόμεσθα 1 
πελάζει 1 
πελειάδων 1 
πελομένων 1 
πελόμενά 1 
πενθεῖ 1 
πεντηκοντάπαις 1 
πεπλωμάτων 1 
πεπυσμένοι 1 
περ 2 
περί 1 
περίδρομον 1 
περίφοβόν 1 
περίφρονες 1 
περαίνει 1 
περιναίουσιν 1 
περὶ 1 
περᾷ 1 
πεσήματ 1 
πεσεῖν 1 
πεσσονομῶν 1 
πετάλων 1 
πημάτων 1 
πημονᾶς 1 
πημονῆς 2 
πιθοῦ 1 
πικουρία 1 
πικρόν 1 
πικρότερον 1 
πικρῶς 1 
πιστὰ 1 
πιστὸν 1 
πιστῷ 1 
πλάτα 1 
πλέον 2 
πληθύνεται 1 
πλοῖα 1 
πλοῖον 1 
πλόκαμον 1 
πλῆθος 1 
πνεύματι 1 
πνεύματος 2 
πνοαῖς 1 
ποίμναν 1 
ποίοισιν 1 
ποίου 1 
ποδαπὸν 1 
ποδῶν 1 
ποιεῖς 1 
ποιμένες 1 
ποινάς 1 
ποιονόμοις 1 
πολέμου 1 
πολέμους 1 
πολεῖ 1 
πολιούχους 1 
πολισσούχων 2 
πολιῷ 1 
πολλά 1 
πολλάκι 2 
πολλαχῇ 1 
πολλοὺς 2 
πολλοῖς 1 
πολλοῖσιν 1 
πολλὰ 3 
πολλὴ 1 
πολλᾷ 1 
πολλῶν 4 
πολυαίμων 1 
πολυδρόμου 1 
πολυθέων 1 
πολυθρόοις 1 
πολυμίτων 1 
πολυμνάστωρ 1 
πολυξενώτατον 1 
πολυπόνων 1 
πολυστομεῖν 1 
πολύγονα 1 
πολύπλαγκτον 1 
πολύπυρον 1 
πολύρυτον 1 
πολύτεκνοι 1 
πολύψαμμον 1 
πολὺς 2 
πολῖται 1 
πορθουμένων 1 
πορσυνῶν 1 
πορφυροειδεῖ 1 
ποτ 4 
ποτά 1 
ποταμοὺς 2 
ποταμὸς 1 
ποτε 3 
ποτιτρόπαιον 1 
ποτὲ 1 
που 1 
πού 1 
ποῖ 3 
ποῖα 1 
ποῖον 1 
ποῦ 1 
πράγματα 1 
πράκτορά 1 
πράξαιμ 1 
πράξαν 1 
πράξας 3 
πράξωμεν 1 
πράσσοις 1 
πράσσων 1 
πρέπει 3 
πρέποντα 1 
πρέπουσι 1 
πρέσβη 1 
πρέσβυ 1 
πρίν 3 
πραγμάτων 1 
πρακτήριος 1 
πραπίδων 1 
πραχθέντα 1 
πρε 1 
πρευμενεῖς 1 
πρευμενοῦς 1 
προγόνου 2 
προδῷς 1 
προμαθὶς 1 
προμηθίαν 1 
προνάους 1 
προξένοις 1 
προξένῳ 1 
προσήμενοι 1 
προσίζειν 1 
προσαπαντᾶν 1 
προσηγμένον 1 
προστάτης 1 
προστιθῇ 1 
προστομίων 1 
προσφωνοῦμεν 1 
προσφύσω 1 
προσώπων 1 
προτάσσου 1 
προτέρα 1 
προτερᾶν 1 
προφοβοῦμαι 1 
προφρόνως 1 
προφωνῶν 1 
προχοὰς 1 
πρυμνῆς 1 
πρό 1 
πρόλειπε 1 
πρόλεσχος 1 
πρόμοι 1 
πρόνομα 1 
πρόνοον 1 
πρόξενον 1 
πρόξενος 1 
πρόπαρ 1 
πρόσθε 1 
πρόσθεν 2 
πρόσω 1 
πρόφρονι 1 
πρόφρων 2 
πρύμναν 1 
πρύτανις 1 
πρὶν 5 
πρὸ 4 
πρὸς 22 
πρᾶγμ 1 
πρᾶγμα 2 
πρᾶγος 1 
πρῶτα 2 
πρῶτον 1 
πρῷρα 1 
πτεροῦντα 1 
πτερωτῶν 1 
πτερόεντος 1 
πτερόν 1 
πτερύγων 1 
πτυχαῖς 1 
πτόλιν 1 
πτώμασιν 1 
πτῶμα 1 
πυθμὴν 1 
πυκνώμασι 1 
πυρίφατον 1 
πως 3 
πόδα 2 
πόθεν 1 
πόλει 2 
πόλεμον 3 
πόλεος 1 
πόλεως 6 
πόλιν 8 
πόλις 8 
πόλλ 2 
πόνοι 1 
πόνοις 1 
πόνος 1 
πόνου 2 
πόντιον 1 
πόντονδ 1 
πόντος 1 
πόνων 2 
πόροι 1 
πόρον 3 
πόρτιν 1 
πόρτις 1 
πότερα 1 
πότερον 1 
πύργου 1 
πύργων 1 
πᾶ 2 
πᾶν 6 
πᾶς 4 
πᾶσ 1 
πᾶσά 1 
πᾶσα 1 
πᾶσαι 1 
πᾶσαν 1 
πᾶσι 1 
πῶμα 1 
πῶς 10 
ρας 1 
ρης 1 
ριν 1 
σ 4 
σάκος 1 
σάφ 1 
σέβας 4 
σέβει 1 
σέβεσθ 1 
σέβεσθαι 1 
σέβη 1 
σέβω 1 
σέβωμεν 1 
σέβῃ 1 
σέθεν 10 
σέμν 1 
σαντες 1 
σαφέστερον 2 
σαφῆ 1 
σβυτοδόκοι 1 
σε 1 
σεβίζομαι 1 
σεβίζου 1 
σεβόντων 1 
σεμνοῖς 1 
σεμνᾶς 2 
σεμνῶς 1 
σεσωφρονισμένως 1 
σημανῶν 1 
σημεῖον 2 
σθένει 2 
σθένος 1 
σθαι 1 
σθεῖσαν 1 
σθω 2 
σιγῶσιν 1 
σινουμένα 1 
σκάφος 1 
σκοπαὶ 1 
σκοπεῖτε 1 
σκοπὸν 2 
σκοπῆς 1 
σκότῳ 1 
σμικρᾷ 1 
σοί 1 
σοι 2 
σοφὸς 1 
σοφῷ 1 
σοὶ 1 
σοῦ 1 
σοῦσθ 2 
σοῦσθε 2 
σπέρμα 3 
σπέρματ 1 
σπεῦσαί 1 
σπονδάς 1 
στάζει 1 
στάζοντα 1 
στάχυν 1 
στέγων 1 
στέργει 1 
σταθεὶς 1 
στασίαρχος 1 
στείλασα 1 
στείχετ 1 
στείχοιτ 1 
στείχουσι 1 
στείχω 1 
στεροπῇ 1 
στιγμοί 1 
στολή 1 
στολμοί 1 
στομάτων 2 
στρέβλαισι 1 
στρατοῦ 3 
στρατῷ 1 
στροφὰς 1 
στρόφους 1 
στυγήσας 1 
στυγίων 1 
στυγοῦντες 1 
στω 1 
στόλον 7 
στόλου 1 
στόλῳ 1 
στόματος 1 
στόχῳ 1 
συγγνοίη 1 
συγγνοῖτο 1 
συγκαλῶν 1 
συγκόλλως 1 
συζωμάτων 1 
συλήτορας 1 
συλλαβὰς 1 
συμπρεπῆ 1 
συνοίσεται 1 
συντέμνει 1 
σφε 1 
σφετεριξάμενοι 1 
σχολαζέτω 1 
σχόλαζε 1 
σωτήρια 1 
σωτηρίου 2 
σωτηρίους 1 
σωτὴρ 1 
σωτῆρες 1 
σωφρονίσμασιν 1 
σωφρονεῖν 1 
σόν 1 
σύ 3 
σύγχορτον 1 
σύν 1 
σύριγγες 1 
σώφρονας 1 
σὲ 1 
σὸν 2 
σὺ 10 
σὺν 6 
σῷ 1 
τ 33 
τά 1 
τάδ 2 
τάδε 15 
τάνδ 1 
τάνδε 2 
τάρβος 1 
τάσδ 4 
τάσδε 4 
τάσσεσθε 1 
τάχ 3 
τάχα 2 
τάχιστ 2 
τάχιστα 2 
τάχος 1 
τέκμαρ 1 
τέκνα 2 
τέκος 1 
τέκτων 1 
τέκῃ 1 
τέλεα 2 
τέλειον 1 
τέλειόν 1 
τέλεον 1 
τέλος 2 
τέλους 1 
τέμνω 1 
τέρας 1 
τέρειν 1 
τέρματ 1 
τέρμον 1 
τήν 1 
τήνδ 5 
τήνδε 5 
τί 17 
τίεται 1 
τίκτειν 1 
τίκτεσθαι 1 
τίμιον 1 
τίν 6 
τίνα 1 
τίνος 1 
τίοιεν 1 
τίς 8 
ται 1 
ταλάντου 1 
ταρβοῦσα 1 
τας 1 
ταχεῖα 1 
ταχυήρει 1 
ταχυπόμποισι 1 
ταύρῳ 1 
ταύτας 1 
ταὐτὸν 1 
ταῦθ 1 
ταῦτ 6 
ταῦτα 7 
τε 29 
τείνουσιν 1 
τεθαλὼς 1 
τεθηγμένος 1 
τειρομένοις 1 
τειχέων 1 
τεκμήρια 2 
τεκτόνων 1 
τεκόντων 1 
τελέθει 1 
τελέθοι 1 
τελέων 1 
τελεία 1 
τελειότατον 1 
τελευτήσει 1 
τελευτὰ 1 
τελευτὰς 1 
τελευτᾷ 1 
τετέλεσται 1 
τεταγμένος 1 
τι 7 
τιθῶ 1 
τιλμοὶ 2 
τιμάορ 1 
τιμαῖς 1 
τιμιωτέραν 1 
τιμὰς 2 
τιμῶ 1 
τιμῶν 1 
τιμῶσα 1 
τινος 1 
τινὰ 1 
τις 18 
τλῇς 1 
τοί 1 
τοία 1 
τοίας 1 
τοίνυν 1 
τοι 11 
τοιάνδ 1 
τοιαῦτ 1 
τοιαῦτα 1 
τοιγάρ 1 
τοιγάρτοι 1 
τοιγὰρ 1 
τοιοῦτον 1 
τοιῶνδε 1 
τομαῖα 1 
τοξεύσασα 1 
τοξοτευχεῖς 1 
τορός 1 
τορῶς 3 
τος 1 
τούσδε 2 
τούτους 1 
τούτων 2 
τούτῳ 1 
τοὔνομ 2 
τοὔπος 3 
τοὺς 9 
τοῖον 1 
τοῖς 5 
τοῖσδ 2 
τοῖσιν 3 
τοῦ 3 
τοῦδ 3 
τοῦτ 2 
τοῦτο 1 
τοῦτό 1 
τρέσητ 1 
τρέσητέ 1 
τρέφει 1 
τρίαιναν 1 
τρίβῳ 1 
τρίτον 1 
τρίτος 1 
τριαίνας 1 
τροφῇ 1 
τρόπον 1 
τυγχάνοντας 1 
τυγχάνουσιν 1 
τυχεῖν 2 
τυχοῦσαι 1 
τυχών 2 
των 1 
τό 1 
τόδ 10 
τόδε 6 
τόνδ 5 
τόνδε 3 
τόξευμ 1 
τόποις 1 
τόπος 1 
τόπων 1 
τός 1 
τότ 2 
τότε 1 
τύποις 1 
τύχη 2 
τύχην 1 
τύχοι 1 
τύχᾳ 1 
τἀμπαλάγματα 1 
τἀνάλωμα 1 
τἀπ 1 
τἀπέκεινα 1 
τἀπλακήμαθ 1 
τἀπὶ 2 
τἀρχαῖον 1 
τἄλλ 1 
τἄλλα 2 
τἄμ 2 
τὰ 10 
τὰν 9 
τὰς 1 
τὴν 3 
τὸ 34 
τὸν 15 
τὼς 2 
τᾶς 2 
τᾶσδ 1 
τᾶσδε 1 
τῆ 1 
τῆς 1 
τῆσδ 3 
τῆσδε 7 
τῇ 1 
τῇδε 1 
τῶν 10 
τῶνδ 5 
τῶνδε 10 
τῷ 1 
τῷδ 1 
τῷδε 1 
φάμα 1 
φάσκοντες 1 
φάτις 1 
φέρει 3 
φέρματι 1 
φήμη 1 
φίλαι 2 
φίλαις 1 
φίλη 1 
φίλον 1 
φίλους 3 
φίλτατ 1 
φίλᾷ 1 
φαγών 1 
φαιδρῶς 1 
φανεῖται 1 
φανὲν 1 
φασίν 1 
φασὶ 1 
φερέ 1 
φερνήν 1 
φεύγει 1 
φεύγειν 2 
φεύγομεν 1 
φεύξεται 1 
φθογγῇ 1 
φθόγγος 1 
φιλίας 1 
φιλαίτιος 1 
φιλαιάκτων 1 
φιλεῖ 1 
φιλοφόρμιγξ 1 
φιλόδυρ 1 
φιλόξενον 1 
φιλότιμος 1 
φιτύει 1 
φλεγέθει 1 
φλεγόντων 1 
φοβερὸν 2 
φοβοῦμαι 2 
φράζουσα 1 
φράσαι 1 
φράσον 2 
φράστοράς 1 
φρένα 2 
φρένας 1 
φρήν 1 
φρενί 4 
φρενός 2 
φρενὸς 1 
φρενῶν 1 
φρεσίν 2 
φροίμια 1 
φρονήματι 1 
φρονήματος 1 
φρονεῖν 1 
φρονούντως 1 
φρονοῦντας 1 
φρονοῦντι 1 
φροντίδος 2 
φροῦδα 1 
φρόνει 1 
φρόνημά 1 
φρόντισον 1 
φρὴν 1 
φυγάδ 1 
φυγάδα 3 
φυγάδεσσιν 1 
φυγάν 1 
φυγάς 2 
φυγάσιν 1 
φυγὰν 1 
φυγὴν 1 
φυγᾶς 2 
φυγᾷ 1 
φυγῇ 1 
φυλάξαι 1 
φυλάξομαι 1 
φυλάσσεσθαι 1 
φυλάσσοι 1 
φυλάσσου 1 
φυξανορίᾳ 1 
φυσιζόου 1 
φυτουργὸς 1 
φυτόν 1 
φωτὸς 1 
φόβον 1 
φόβος 2 
φόβῳ 3 
φόνιος 1 
φύγωμεν 1 
φύγῃ 1 
φύλακ 1 
φύλακα 1 
φύλαξαι 3 
φύσις 1 
φὴς 1 
φῦλα 1 
φῶ 1 
χάμψα 1 
χάριν 3 
χάρις 1 
χέον 1 
χέουσιν 1 
χέρσου 1 
χέρσῳ 1 
χαλεποῦ 2 
χαρακτήρ 1 
χαῖρε 1 
χειμωνοτύπῳ 1 
χειμών 2 
χειρὶ 3 
χειρὸς 1 
χεούσας 1 
χερί 1 
χερσὶ 1 
χερσὶν 1 
χερῶν 1 
χεύμασι 1 
χεὶρ 1 
χεῖρ 1 
χεῦμ 1 
χθονί 2 
χθονός 3 
χθονὶ 1 
χθονὸς 1 
χθόνα 9 
χθόνιοι 1 
χθών 1 
χθὼν 1 
χιονόβοσκον 1 
χιτῶνος 1 
χιών 1 
χλίοντα 1 
χλιδαῖσιν 1 
χλιδᾷ 1 
χλωρῶν 1 
χλωρῷ 1 
χοἰ 1 
χρέος 2 
χρή 1 
χρανθεῖσ 1 
χρεών 2 
χρεὼν 1 
χρεῖος 1 
χρημάτων 1 
χρηστήρια 1 
χριμφθῆναι 1 
χροΐ 1 
χρόνον 1 
χρόνου 2 
χρόνῳ 4 
χρὴ 5 
χώραν 2 
χώρας 3 
χώρᾳ 1 
χῶμα 1 
ψήφῳ 1 
ψαύσειας 1 
ψεδυρᾷ 1 
ψειεν 1 
ψηφίσματα 1 
ψόγον 1 
ψόγος 1 
ψῆφον 2 
ψῆφος 3 
ό 3 
ἀέλπτων 2 
ἀήθη 1 
ἀίων 1 
ἀβουκόλητον 1 
ἀγάζειν 1 
ἀγαθάς 1 
ἀγαθοῖσι 1 
ἀγαθῶν 2 
ἀγγέλλων 1 
ἀγγέλων 1 
ἀγκάλαις 1 
ἀγκυρουχίαις 1 
ἀγνοίας 1 
ἀγνῶθ 1 
ἀγομέναν 1 
ἀγοὶ 1 
ἀγρίας 1 
ἀγροῖς 1 
ἀγωνίοις 1 
ἀγωνίων 3 
ἀγόν 1 
ἀδάματον 2 
ἀδελφὸς 1 
ἀδμήτα 1 
ἀδμήτας 1 
ἀεί 2 
ἀείζων 1 
ἀεκόντων 1 
ἀενάους 1 
ἀεξόμενον 1 
ἀερίας 1 
ἀεὶ 1 
ἀηδόνος 1 
ἀθέλεος 1 
ἀθλίαν 1 
ἀιδνὸς 1 
ἀκίθαριν 1 
ἀκούειν 1 
ἀκούεις 1 
ἀκούετ 1 
ἀκούσασαι 1 
ἀκούω 1 
ἀκούων 1 
ἀλάστορα 1 
ἀλέγοντες 1 
ἀλίμενον 1 
ἀλαθεὶς 1 
ἀλγεινὰ 1 
ἀληθείᾳ 1 
ἀληθῆ 1 
ἀληθῶς 2 
ἀλκάν 1 
ἀλκᾷ 1 
ἀλκῆς 1 
ἀλλ 16 
ἀλλά 1 
ἀλλοθρόοις 1 
ἀλλὰ 2 
ἀλφεσίβοιον 1 
ἀλόχου 1 
ἀμέγαρτον 1 
ἀμέμπτως 1 
ἀμήχανον 1 
ἀμείβεσθ 1 
ἀμείβου 1 
ἀμελεῖ 1 
ἀμελεῖν 2 
ἀμεμφῆ 1 
ἀμηνίτῳ 1 
ἀμηχανῶ 1 
ἀμπετὴς 1 
ἀμπύκων 1 
ἀμφ 1 
ἀμφίστροφον 1 
ἀμφαίνω 1 
ἀμφοτέρους 1 
ἀμφυγᾶς 1 
ἀμφὶ 3 
ἀνάγκας 1 
ἀνάγκη 2 
ἀνάκτων 2 
ἀνάνδρους 1 
ἀνάσσοι 1 
ἀνέδην 1 
ἀνέλπιστον 1 
ἀνέμοις 1 
ἀνέρων 1 
ἀναίνομαι 1 
ἀναιμάκτους 1 
ἀναρχίαν 1 
ἀνδροκμὴς 1 
ἀνδρὸς 1 
ἀνδρῶν 7 
ἀνελληνόστολον 1 
ἀνηβῆσαί 1 
ἀνθεμίζομαι 1 
ἀνθονομούσας 1 
ἀνθονόμους 1 
ἀνθρώπων 1 
ἀνιέρῳ 1 
ἀνοσίων 1 
ἀνστήσῃς 1 
ἀντ 1 
ἀντήσαντες 1 
ἀντίμισθον 1 
ἀντίπορον 1 
ἀντιωθῆναι 1 
ἀνὰ 1 
ἀνῆκε 1 
ἀξονήλατοι 1 
ἀοιδοί 1 
ἀπ 5 
ἀπάγξασθαι 1 
ἀπάξει 1 
ἀπάτᾳ 1 
ἀπέρατος 1 
ἀπήμων 1 
ἀπαγγέλλειν 1 
ἀπαλέξαι 1 
ἀπαλλαγή 1 
ἀπαύστου 1 
ἀπειρόδακρύν 1 
ἀπευκτὸν 1 
ἀπημάντῳ 1 
ἀπο 1 
ἀποκοπὰ 1 
ἀπολωλότας 1 
ἀπορριφθῇ 1 
ἀποσπάσας 1 
ἀποστείχοντος 1 
ἀποστεροί 1 
ἀποτρέ 1 
ἀπροσδοκήτους 1 
ἀπρόξενοί 1 
ἀπρός 1 
ἀπόσχωνται 1 
ἀπότρεπε 2 
ἀπώλεσας 1 
ἀπὸ 6 
ἀπῇ 1 
ἀρέσονται 1 
ἀρήγειν 1 
ἀραρότως 1 
ἀργύρου 1 
ἀρεῖσθαι 1 
ἀρθέντ 1 
ἀρσένων 3 
ἀρσενογενὲς 1 
ἀρσενοπληθῆ 1 
ἀρτάναις 2 
ἀρχά 1 
ἀρχαίας 1 
ἀρχαῖον 1 
ἀρχηγέται 1 
ἀρχηγέτης 1 
ἀρχᾶς 1 
ἀρχῆς 2 
ἀρωγήν 1 
ἀρωγοὺς 1 
ἀρότοις 1 
ἀρῆς 1 
ἀσεβῆ 1 
ἀστικούς 1 
ἀστικόν 1 
ἀστοί 1 
ἀστοξένων 1 
ἀστοῖς 1 
ἀστραβιζούσας 1 
ἀστυάνακτας 1 
ἀστυγειτονουμένας 1 
ἀστῶν 1 
ἀσυλίᾳ 1 
ἀσφάλεια 1 
ἀσφαλὲς 1 
ἀσφαλῶς 1 
ἀσχαλῶσ 1 
ἀσώδει 1 
ἀτί 1 
ἀτίετον 1 
ἀτίζων 1 
ἀτερπής 1 
ἀτιμάζεις 1 
ἀτιμάσαι 1 
ἀτιμάσας 1 
ἀτιμώ 1 
ἀτρέστως 1 
ἀτρεμαῖα 1 
ἀτᾷ 1 
ἀφ 2 
ἀφίκτωρ 1 
ἀφίξεως 1 
ἀφαιρεθεὶς 1 
ἀφθόνῳ 1 
ἀφικοίμεθα 1 
ἀφικτόρων 1 
ἀχέων 1 
ἀχείματόν 1 
ἀψευδεῖ 1 
ἀψευδῆ 1 
ἁ 1 
ἁγάλματ 1 
ἁγνά 1 
ἁγνεύοι 1 
ἁγνοῦ 2 
ἁγνόν 1 
ἁγνὰ 1 
ἁγνὸς 2 
ἁγνῶν 2 
ἁγνῷ 1 
ἁλίρρυτον 1 
ἁλμήεντα 1 
ἁλὸς 1 
ἁμέτερον 1 
ἁμαρτίνοος 1 
ἁμαρτὼν 1 
ἁμὸν 1 
ἁπαλὰν 1 
ἁπλῶς 1 
ἁρπαγαῖς 1 
ἂμ 1 
ἂν 40 
ἄβυσσον 2 
ἄγαμον 2 
ἄγαν 6 
ἄγγελον 2 
ἄγε 1 
ἄγει 1 
ἄγειν 2 
ἄγοιμ 1 
ἄγοις 1 
ἄγοντας 1 
ἄγος 2 
ἄγχιστα 1 
ἄγω 1 
ἄδικα 1 
ἄδρεπτον 1 
ἄελπτά 1 
ἄθελκτον 1 
ἄθικτον 1 
ἄιδρις 1 
ἄιστον 1 
ἄκη 3 
ἄκοντος 1 
ἄκορον 1 
ἄκουσαν 1 
ἄκουσον 1 
ἄκριτος 1 
ἄλγη 1 
ἄλευσον 1 
ἄλλα 1 
ἄλλο 1 
ἄλλοις 2 
ἄλλον 1 
ἄλλος 2 
ἄλλους 2 
ἄλλων 1 
ἄλλως 1 
ἄλοχος 1 
ἄλσος 4 
ἄμεινον 1 
ἄμεινόν 1 
ἄμεμπτον 1 
ἄν 9 
ἄνακτας 1 
ἄνακτος 1 
ἄναξ 7 
ἄναρκτόν 1 
ἄνατα 1 
ἄνατον 2 
ἄναυδον 1 
ἄνδρ 1 
ἄνδρας 1 
ἄνδρες 2 
ἄνευ 4 
ἄνθος 1 
ἄνοιγε 1 
ἄνωθεν 1 
ἄπαρνον 1 
ἄπιστα 1 
ἄπληστον 1 
ἄποικοι 1 
ἄπολιν 1 
ἄπονον 1 
ἄρ 1 
ἄρασθαι 1 
ἄραχνος 1 
ἄρος 1 
ἄρρηκτον 1 
ἄρσενάς 1 
ἄρσενος 1 
ἄρσεσιν 1 
ἄσεπτ 1 
ἄστεως 1 
ἄστυ 1 
ἄταν 3 
ἄτερ 3 
ἄτερθε 1 
ἄτερθεν 1 
ἄτην 1 
ἄτης 1 
ἄτιμον 1 
ἄφαντος 1 
ἄφραστοι 1 
ἄφυκτον 2 
ἄχη 1 
ἄχθος 1 
ἄχιμά 1 
ἄχορον 1 
ἄωτον 1 
ἅδε 1 
ἅζεται 1 
ἅζονται 1 
ἅλα 1 
ἅλαδ 1 
ἅλιον 1 
ἅμ 1 
ἅμα 1 
ἅτ 1 
ἆ 2 
ἆθλον 1 
Ἀίδας 1 
Ἀμαζόνας 1 
Ἀπίαν 2 
Ἀπίας 2 
Ἀπόλλω 1 
Ἀπόλλωνος 1 
Ἀργεία 1 
Ἀργείοις 1 
Ἀργείοισιν 2 
Ἀργείων 1 
Ἀργείᾳ 2 
Ἀργεῖαι 1 
Ἀργεῖον 3 
Ἀργεῖος 1 
Ἀργολὶς 1 
Ἀσίδος 1 
Ἀφροδίτας 3 
Ἁρμονίᾳ 1 
Ἄ 1 
Ἄπη 1 
Ἄργον 1 
Ἄργος 1 
Ἄργους 1 
Ἄρη 2 
Ἄρης 2 
Ἄρτεμιν 1 
Ἄρτεμις 1 
Ἅιδου 2 
Ἆπις 2 
ἐγέννασεν 1 
ἐγήρασαν 1 
ἐγγεγραμμένα 1 
ἐγγενεῖς 1 
ἐγγενὲς 1 
ἐγγράψασθε 1 
ἐγγύτατα 1 
ἐγχειριδίοις 1 
ἐγχλίεις 1 
ἐγχωρίαις 1 
ἐγχωρίοις 2 
ἐγχωρίους 2 
ἐγχωρίων 3 
ἐγχώρων 1 
ἐγώ 1 
ἐγὼ 13 
ἐθάμβουν 1 
ἐκ 18 
ἐκβολαῖς 1 
ἐκδοῦναι 1 
ἐκδόντες 1 
ἐκδώσομεν 1 
ἐκκαθαίρει 1 
ἐκπονεῖν 1 
ἐκπράξω 1 
ἐκτίνειν 1 
ἐκτελευτήσει 1 
ἐκφυγεῖν 2 
ἐλευθέροις 1 
ἐλευθέρους 1 
ἐλευθεροστόμου 1 
ἐλευθεροῖ 1 
ἐλευθεροῦ 1 
ἐλεύσομαι 1 
ἐλθέτω 2 
ἐλθὼν 2 
ἐλπίδων 1 
ἐλύσατ 1 
ἐμέ 1 
ἐμήν 1 
ἐμαῖς 1 
ἐμοί 5 
ἐμοὶ 2 
ἐμοῖς 2 
ἐμοῦ 4 
ἐμπίτνω 2 
ἐμπλήσας 1 
ἐμπρεπῆ 1 
ἐμφερέστεραι 1 
ἐμῆς 1 
ἐμῶν 4 
ἐμῷ 1 
ἐν 29 
ἐνέξεται 1 
ἐναγέα 1 
ἐνδίκοις 1 
ἐνδικωτέροισιν 1 
ἐνεγκεῖν 1 
ἐνθάδ 1 
ἐνθάδε 1 
ἐννέπεις 1 
ἐννέπω 1 
ἐννόμοις 1 
ἐννόμου 1 
ἐνοίκων 1 
ἐνώπι 1 
ἐξ 8 
ἐξέπραξεν 1 
ἐξαίσιον 1 
ἐξελέγχεσθαι 1 
ἐξευχόμεσθα 1 
ἐξεύχοιο 1 
ἐξοκέλλεται 1 
ἐξοπλίζει 1 
ἐξοπλίζειν 1 
ἐξοπλίζων 1 
ἐξῶλές 1 
ἐπ 6 
ἐπάμιδα 1 
ἐπέκρανε 1 
ἐπέκρανεν 1 
ἐπέρχεται 2 
ἐπέστησεν 1 
ἐπήλυδας 2 
ἐπίδοι 2 
ἐπίδρομ 1 
ἐπίπαν 1 
ἐπίστασαι 1 
ἐπίστρεπτον 1 
ἐπίφθονον 1 
ἐπαΐοντες 1 
ἐπαινῶ 1 
ἐπαμίδα 1 
ἐπαφῆς 1 
ἐπειπεῖν 1 
ἐπεκραίνετο 1 
ἐπελθέτω 1 
ἐπεὶ 4 
ἐπηλύδων 1 
ἐπιβούλους 1 
ἐπιβῆναι 1 
ἐπιδέτω 1 
ἐπιδείξω 1 
ἐπιδόμενοι 1 
ἐπιδὼν 1 
ἐπικεκλομένα 1 
ἐπικραίνεις 1 
ἐπικραινέτω 1 
ἐπιλαβὰς 1 
ἐπιλεξαμένα 1 
ἐπιπνοίαις 1 
ἐπιπνοίας 3 
ἐπισκοπεῖ 1 
ἐπισκόπει 1 
ἐπιστολὰς 1 
ἐπιστρέφου 1 
ἐπιτυχεῖ 1 
ἐπιχωρίοις 1 
ἐπωνυμίᾳ 1 
ἐπωπάς 1 
ἐπωπᾷ 1 
ἐπόρνυται 1 
ἐπώνυμον 1 
ἐπώνυμος 1 
ἐπὶ 4 
ἐρέσσεται 1 
ἐργομένα 1 
ἐρεθομένα 1 
ἐρεῖτ 1 
ἐρημώσει 1 
ἐριοστέπτοισι 1 
ἐρῶ 1 
ἐς 8 
ἐσβέβηκα 1 
ἐσθλὰ 1 
ἐσθὴς 1 
ἐσορῶντες 1 
ἐστί 1 
ἐστε 1 
ἐστεμμένην 1 
ἐστι 3 
ἐστιν 8 
ἐστὶ 3 
ἐτητύμως 1 
ἐτύχθη 1 
ἐφ 3 
ἐφάπτορες 1 
ἐφάπτωρ 1 
ἐφάψεται 1 
ἐφέστιοι 1 
ἐφέστιον 1 
ἐφήλωται 1 
ἐφίζει 1 
ἐφετμάς 1 
ἐφολκὸς 1 
ἐφορεύειν 1 
ἐφορεύοι 1 
ἐφόρους 1 
ἐχέτω 1 
ἐχθήρειεν 1 
ἐχθίοσιν 1 
ἐχθαιροίατο 1 
ἐχθροῖς 1 
ἐχθρῶν 1 
ἐχούσας 1 
ἐὰν 1 
ἑδράνων 1 
ἑδρᾶν 1 
ἑκάστῃ 1 
ἑκούσας 1 
ἑλεῖν 1 
ἑλόμενος 1 
ἑπέσθω 1 
ἑσμὸν 1 
ἑσμὸς 2 
ἑστίαν 1 
ἑτερορρεπής 1 
ἑτοίμως 1 
ἒ 2 
ἔ 3 
ἔγγαιος 2 
ἔδοξεν 1 
ἔθεντ 1 
ἔθεντο 1 
ἔθηκεν 1 
ἔθρεψαν 1 
ἔκβασις 1 
ἔκραν 1 
ἔκταν 1 
ἔκτισεν 1 
ἔλεξας 2 
ἔλθοι 1 
ἔλυσεν 1 
ἔμβαλε 1 
ἔμπας 1 
ἔνδημον 1 
ἔνδικοι 1 
ἔνεστ 1 
ἔνθ 1 
ἔνθα 1 
ἔνθεν 3 
ἔνισπε 1 
ἔννομοι 1 
ἔοιγμεν 1 
ἔοιχ 1 
ἔπειθ 1 
ἔπειθεν 1 
ἔπεμπε 1 
ἔπεμψεν 2 
ἔπη 2 
ἔπι 1 
ἔπιδε 1 
ἔπλευσαν 1 
ἔπος 2 
ἔπραξαν 1 
ἔργοις 2 
ἔργον 3 
ἔριν 1 
ἔρις 1 
ἔρξας 1 
ἔρχεται 1 
ἔρως 1 
ἔστ 1 
ἔσται 1 
ἔστι 2 
ἔστω 2 
ἔσω 1 
ἔσῃ 1 
ἔτ 2 
ἔταξαν 1 
ἔτευξεν 1 
ἔτην 1 
ἔτι 3 
ἔτλητ 1 
ἔτλητε 1 
ἔφαπτορ 1 
ἔφαψιν 1 
ἔφριξεν 1 
ἔχει 4 
ἔχειν 2 
ἔχετε 1 
ἔχθει 1 
ἔχθραν 1 
ἔχιδνα 1 
ἔχοι 1 
ἔχοιμι 1 
ἔχοντας 1 
ἔχοντες 1 
ἔχουσα 3 
ἔχουσαι 1 
ἔχουσιν 2 
ἔχω 2 
ἔχων 3 
ἕδραισιν 1 
ἕδρανα 1 
ἕδρας 3 
ἕθεν 1 
ἕκαθεν 1 
ἕκαστα 1 
ἕλξειν 1 
ἕλωρα 1 
ἕπε 1 
ἕποιτο 1 
ἕρμα 1 
Ἐπάφου 1 
Ἐρασίνου 1 
Ἐρώτων 1 
Ἑκάταν 1 
Ἑλλάδος 1 
Ἑλλήνων 1 
Ἑλλὰς 1 
Ἑρμῆς 2 
Ἑρμῇ 1 
Ἔπαφος 1 
Ἔπαφόν 1 
Ἕλλησιν 1 
ἠέ 1 
ἠθέων 1 
ἠλιβάτοις 1 
ἠμπλάκηται 1 
ἠξιωμένα 1 
ἠρόθη 1 
ἠὲ 1 
ἡ 2 
ἡβῶντα 1 
ἡγεμὼν 1 
ἡγεῖσθε 1 
ἡγητῶν 1 
ἡδονὴν 1 
ἡλίου 3 
ἡλιόκτυπον 1 
ἡμένου 1 
ἡμέρᾳ 1 
ἡμέτερον 3 
ἡμᾶς 3 
ἡμῖν 5 
ἡμῶν 2 
ἡσύχου 1 
ἡσύχως 1 
ἢ 8 
ἤδη 3 
ἤκουσα 3 
ἤκουσαν 1 
ἤκουσεν 1 
ἤλασεν 1 
ἥβας 1 
ἥβᾳ 1 
ἥδε 1 
ἥκειν 1 
ἥκετε 1 
ἥκουσι 1 
ἥμενος 1 
ἥξω 2 
ἥσσονας 1 
ἥσσοσιν 1 
ἦ 2 
ἦν 5 
ἦσαν 1 
ἦτε 1 
ἧς 1 
Ἥ 1 
Ἥρας 3 
Ἥρᾳ 1 
ἰάπτει 2 
ἰή 1 
ἰατροῦ 1 
ἰατρόμαντις 1 
ἰδέσθω 1 
ἰδεῖν 1 
ἰδόντες 1 
ἰδὼν 1 
ἰηλέμοισιν 1 
ἰού 1 
ἰοὺ 1 
ἰσχυρὰ 1 
ἰόφ 1 
ἰώ 1 
ἰὴ 1 
ἰὼ 4 
ἰῶ 1 
ἰῷ 1 
ἱδρυμένας 1 
ἱεροδόκα 1 
ἱεροράβδον 1 
ἱκέτας 2 
ἱκέτην 1 
ἱκέτιν 2 
ἱκεσία 1 
ἱκεσίου 2 
ἱκεταδόκου 1 
ἱκετηρίας 1 
ἱκετῶν 1 
ἱκνεῖσθαι 1 
ἱκνεῖται 1 
ἱκταίου 1 
ἱκτῆρος 1 
ἱλεοῦμαι 2 
ἱμέρου 1 
ἱξόμεθα 1 
ἱππηδὸν 1 
ἱπποβάμοσιν 1 
ἴδε 1 
ἴδοι 1 
ἴδοιμ 1 
ἴδοις 1 
ἴδοιτο 2 
ἴδωσι 1 
ἴδῃς 1 
ἴσθι 2 
ἴσου 1 
ἴσως 1 
ἴτε 1 
ἴτω 1 
ἴυζε 3 
ἴχαρ 1 
ἴχνος 2 
ἵζεσθε 1 
ἵζοι 1 
ἵκετο 1 
ἵκτορας 1 
ἵμερος 1 
ἵν 1 
ἵπποις 1 
ἶνίν 1 
ἶνις 1 
Ἰαονίοισι 1 
Ἰνάχῳ 1 
Ἰοῦς 3 
Ἰώ 1 
Ἰὼ 3 
ὀδύναις 1 
ὀλοίμαν 1 
ὀλωλόθ 1 
ὀλόμεν 1 
ὀλόμεναι 1 
ὀλύμεναι 1 
ὀμ 1 
ὀμβροφόροισίν 1 
ὀμμάτων 1 
ὀμφὰν 1 
ὀξὺ 1 
ὀπάονας 1 
ὀπάοσι 1 
ὀπαδοὶ 1 
ὀπαδοὺς 1 
ὀπτῆρες 1 
ὀπώρα 1 
ὀπώρας 1 
ὀργάς 1 
ὀργῇ 1 
ὀρθοῖ 1 
ὀρμέναν 1 
ὀρόφων 1 
ὀρῶν 1 
ὀτοτοτοτοῖ 2 
ὀχήμασιν 1 
ὀψιγόνου 1 
ὁ 9 
ὁδόν 1 
ὁλκὴ 1 
ὁμαίμοις 1 
ὁμαίμους 1 
ὁμαίμων 2 
ὁμοιΐαν 1 
ὁμοπτέρων 1 
ὁμόστολος 1 
ὁπόθι 1 
ὁπότερ 1 
ὁρίζει 1 
ὁρίζομαι 2 
ὁρώσας 1 
ὁρῶ 5 
ὁρῶν 1 
ὁρῶντα 1 
ὁσίων 1 
ὃν 3 
ὃς 3 
ὄλβιε 1 
ὄλοιντο 1 
ὄλοιο 1 
ὄμμα 1 
ὄμμασιν 2 
ὄμματος 3 
ὄναρ 2 
ὄνομα 1 
ὄντα 1 
ὄπα 1 
ὄρη 1 
ὄρνιθος 1 
ὄρνιν 1 
ὄρνις 1 
ὄρνισι 1 
ὄφελος 1 
ὄφις 1 
ὄχλον 1 
ὄχῳ 1 
ὄψεσθε 1 
ὄψιν 3 
ὅ 1 
ὅδ 2 
ὅδε 1 
ὅθεν 1 
ὅμαιμον 1 
ὅμιλον 3 
ὅμοιον 1 
ὅμως 2 
ὅντ 2 
ὅπου 1 
ὅπως 8 
ὅπῃ 1 
ὅρμος 1 
ὅρμῳ 1 
ὅρος 1 
ὅσια 1 
ὅσον 1 
ὅσπερ 1 
ὅτε 1 
Ὀλυμπίοις 1 
Ὀλυμπίων 2 
ὑβρίζοντά 1 
ὑβριστὴν 1 
ὑγρᾶς 1 
ὑλάσκων 1 
ὑμίν 1 
ὑμεῖς 2 
ὑμᾶς 5 
ὑμῖν 6 
ὑπ 2 
ὑπασπιστῆρα 1 
ὑπερ 1 
ὑπερθορῇ 1 
ὑπερστατεῖ 1 
ὑπερτάτως 1 
ὑπερτοξεύσιμον 1 
ὑποδέξασθε 1 
ὑποσκίων 1 
ὑποστήσεις 1 
ὑποχείριος 1 
ὑπόσχεσιν 1 
ὑπὸ 1 
ὑστάτας 1 
ὑστάτου 1 
ὑψιπύργων 1 
ὑψόθεν 2 
ὕβρει 1 
ὕβριν 7 
ὕδωρ 3 
ὕμνοις 1 
ὕπαστρον 1 
ὕπατοί 1 
ὕπο 3 
ὕψιστος 1 
ὠδῖνα 1 
ὠκύπτεροι 1 
ὠμμάτωσα 1 
ὠμῇ 1 
ὠνοῖτο 1 
ὡς 30 
ὢν 1 
ὣς 1 
ὤλετο 1 
ὤν 1 
ὤρθωσας 1 
ὥραν 1 
ὥς 1 
ὥστ 1 
ὥστε 1 
ὦ 11 
ὧδ 3 
ὧν 2 
ὧνπερ 1 
ᾇ 2 
ᾔκασα 1 
ᾖ 1 
ᾠνωμένον 1 
ᾤκτισαν 1 
ῥήτορ 1 
ῥεπομένων 1 
ῥυσίων 3 
ῥυσια 1 
ῥύοιτό 1 
ῥύσιος 1 
ῥῆσιν 2 
ῥῦμα 1 
† 25 

Powered by PhiloLogic