Euripides, Cyclops (XML Header) [genre: poetry; drama; satyr play] [word count] [Eur. Cyc.].

Word Count

Total Words: 4255 Total Unique Words: 2362.
Sorted by words [sort by frequencies].

composuit 4 
kovacs 4 
versum 4 
· 115 
Αἰτναίαν 1 
Αἰτναίων 1 
Αἰτναῖά 1 
Αἰτναῖε 1 
Αἰτναῖον 1 
Αἰτναῖος 2 
Αἴτνας 1 
Αἴτνῃ 2 
Βάκχιος 3 
Βακχίου 5 
Βακχίῳ 3 
Βακχεῖε 1 
Βρομίου 2 
Βρόμιε 1 
Βρόμιον 2 
Βρόμιος 1 
Γανυμήδη 1 
Γανυμήδης 1 
Γεραίστιοί 1 
Δήμητρος 1 
Δί 7 
Δαρδάνου 1 
Διογενὲς 1 
Διονύσου 3 
Διόνυσον 1 
Διόνυσος 1 
Διός 2 
Διὸς 1 
Εὐρείας 1 
Ζεύς 1 
Ζεὺς 2 
Ζεῦ 2 
Ζηνὸς 1 
Θρῄκιος 1 
Θύραν 1 
Καλυψὼ 1 
Καρὶ 1 
Κεφαλλήνων 1 
Κυκλωπίαν 1 
Κυκλώπιον 1 
Κυκλώπων 1 
Κύκλωπ 2 
Κύκλωπας 2 
Κύκλωπες 2 
Κύκλωπι 4 
Κύκλωπος 13 
Κύκλωψ 21 
Κύκλωψι 1 
Λευκάδος 1 
Μάρων 2 
Μάρωνος 1 
Μαλέας 2 
Μενέλεων 1 
Ναΐδων 1 
Νηρέα 1 
Νηρέως 1 
Νυκτὸς 1 
Νυμ 1 
Νύμφας 1 
Νύσᾳ 1 
Οὖτίς 2 
Οὖτιν 1 
Οὖτις 1 
Παλλάς 1 
Πολύφημον 2 
Ποσειδῶ 1 
Πριάμου 1 
Πριαμιδῶν 1 
Σατύρων 1 
Σικελίαν 1 
Σικελίας 1 
Σικελὸν 2 
Σιληνέ 1 
Σισύφου 1 
Σκαμάνδρου 1 
Σουνίου 1 
Ταινάρου 1 
Τρίτωνα 1 
Τροία 1 
Τροίαν 2 
Τροίας 1 
Τρωϊκοὺς 1 
Τρωϊκοῖς 1 
Τρωϊκῶν 1 
Τυρσηνικὸν 1 
Φίλτατε 1 
Φιλεῖ 1 
Φρυγῶν 2 
Φρυξὶν 1 
Χάριτας 1 
Χάριτες 1 
αἰαῖ 2 
αἰγίδι 1 
αἰθέρ 1 
αἰθέρα 1 
αἰσχρός 1 
αἰσχρὸν 1 
αἰτιῶ 1 
αἱ 2 
αἶνον 1 
αἷμα 1 
αἷς 1 
αὐδᾷ 1 
αὐλίοις 1 
αὐλίων 1 
αὐλὰν 1 
αὐτήν 1 
αὐτίκα 1 
αὐτοῖσι 1 
αὐτοῦ 1 
αὐτόματον 1 
αὐτόν 1 
αὐτός 1 
αὐτὰ 1 
αὐτὴν 1 
αὐτὸν 7 
αὐτὸς 5 
αὐτῇ 1 
αὐτῷ 1 
αὐχένα 1 
αὐχέσιν 1 
αὑτοῦ 1 
αὑτόν 1 
αὔ 1 
αὔλιον 1 
αὕτη 1 
αὖ 2 
αὖλις 1 
βάθη 1 
βάθος 1 
βάκχαις 1 
βάρος 2 
βίαν 1 
βίον 1 
βίοτον 1 
βίου 1 
βίᾳ 3 
βαβαί 1 
βακχευμάτων 1 
βακχεῖαί 1 
βακχιάζετ 1 
βαλεῖ 1 
βαλών 1 
βαλὼν 1 
βαλῶ 1 
βαρβίτων 1 
βαρύν 1 
βαρύς 1 
βεβὼς 2 
βλάπτει 1 
βλέπεις 1 
βλέπετ 1 
βλέπω 1 
βλέφαρον 2 
βλαστήματα 1 
βλαχαὶ 2 
βλεφάρων 1 
βοράν 1 
βορέας 1 
βορὰν 1 
βορᾶς 5 
βορᾷ 3 
βοσκήματα 2 
βοτά 1 
βοτάνα 1 
βοτρύων 1 
βουλοίμην 1 
βουπόροισι 1 
βούλομαι 2 
βούλῃ 3 
βοὸς 1 
βρονταῖσιν 1 
βροτῶν 4 
βρύκειν 1 
βρύκων 1 
βωμὸν 1 
βό 1 
βόειον 1 
βότρυος 1 
γ 16 
γάλα 2 
γάλακτι 1 
γάλακτος 1 
γάλακτός 2 
γάνος 1 
γάνυμαι 1 
γάρ 1 
γέ 3 
γέγηθ 1 
γέγηθα 1 
γέγηθε 1 
γέμιζε 1 
γένος 6 
γέρας 1 
γέρον 3 
γέροντά 2 
γίγνεσθ 1 
γίγνεται 1 
γαμουμένη 1 
γαστέρ 1 
γαστέρι 1 
γαστρὶ 1 
γαστρὸς 1 
γαῖ 1 
γαῖαν 3 
γε 22 
γείτον 1 
γείτονος 1 
γεγενήμεθα 1 
γελῶμαι 1 
γεμισθεὶς 1 
γενήσῃ 1 
γενναίων 2 
γενναιότατα 1 
γενναῖε 1 
γενοῦ 1 
γεραίτατον 1 
γεύσω 1 
γεύσωμαί 1 
γεῦμα 1 
γεῦσαί 1 
γηγενῆ 1 
γιγνώσκεται 1 
γιγνώσκων 1 
γλαυκὴν 1 
γλυκύς 1 
γλυκύτατά 1 
γλῶσσαν 1 
γνάθοις 3 
γνάθον 3 
γνάθου 1 
γοῦν 3 
γραῦς 1 
γυναικὸς 1 
γυναικῶν 1 
γὰρ 28 
γῆ 1 
γῆν 1 
γῆς 4 
γῇ 1 
δ 71 
δάκος 1 
δάκρυ 1 
δάκρυα 1 
δάκῃς 1 
δέ 6 
δέδραχ 1 
δέμας 1 
δέξαι 1 
δέρκομαι 1 
δέρμα 1 
δέρμασιν 1 
δέσποινα 1 
δέσποτα 1 
δέχεσθαι 1 
δή 3 
δήσαντες 1 
δίας 1 
δίδου 1 
δίδως 2 
δίκαιον 2 
δίκαιόν 1 
δίκας 2 
δίκην 1 
δίψης 1 
δαί 1 
δαίμον 2 
δαίμων 1 
δαιμόνων 3 
δαινύμενος 2 
δαιτός 1 
δαιτὶ 2 
δαιτὸς 2 
δαλοῦ 3 
δαλός 1 
δαλὸν 2 
δαλὸς 2 
δασυμάλλῳ 1 
δαῖτ 1 
δαῖτα 1 
δείν 1 
δείπνων 1 
δεδήμευται 1 
δεδορκὼς 1 
δεινόν 1 
δεινὸν 2 
δεινὸς 1 
δεκάμφορον 1 
δεμνίοισί 1 
δεξιᾷ 1 
δεσποτίσκε 1 
δεσποτῶν 1 
δεσπότην 2 
δεῖ 3 
δεῦρ 1 
δεῦρο 2 
δεῦρό 1 
δι 1 
διάκονος 1 
διάπυρος 1 
διακναίσει 1 
διαλαλήσωμέν 1 
διαρταμῶν 1 
διασκεψώμεθα 1 
διαφεύγουσί 1 
διδοὺς 1 
διδόντες 1 
διεκάναξέ 1 
διεκροτήσατ 1 
διεπυρώσαμεν 1 
δικαιότερον 1 
δινᾶέν 1 
διπλαῖσι 1 
διπλοῖν 1 
δισσούς 1 
διώκων 1 
διὰ 2 
δοκεῖ 3 
δοραῖσι 1 
δοριπετῆ 1 
δορὶ 2 
δορὸς 1 
δουλείας 1 
δουλεύσομεν 1 
δοὺς 1 
δοῦλοι 1 
δοῦλος 1 
δοῦναι 2 
δράσεις 1 
δράσομεν 1 
δράσω 2 
δράσῃ 1 
δραγμὸς 1 
δρεπάνῳ 1 
δριμύ 1 
δροσεράν 1 
δροσερῶν 1 
δρυμοῖσί 1 
δρυὸς 2 
δρᾶσον 1 
δρᾷς 1 
δρῴημεν 1 
δρῶμεν 1 
δρῶν 1 
δυσσεβείας 1 
δυσσεβεῖ 1 
δυσσεβῆ 1 
δυστυχῶς 1 
δυσφάρωτον 1 
δωμάτων 1 
δόλιος 1 
δόλον 1 
δόμοις 2 
δόμοισί 1 
δόμοισι 1 
δόμους 2 
δόμων 3 
δόρυ 1 
δύο 1 
δύσφρον 1 
δώσει 1 
δώσειν 1 
δώσομεν 1 
δὰν 1 
δὲ 31 
δὴ 4 
δὶς 1 
δὸς 1 
δῆτ 2 
δῆτα 1 
εἰ 12 
εἰκότ 1 
εἰμ 1 
εἰμι 2 
εἰπέ 1 
εἰπών 1 
εἰπὲ 1 
εἰς 5 
εἰσίν 1 
εἰσι 2 
εἰσιδεῖν 1 
εἰσορῶ 2 
εἰσὶ 1 
εἴ 3 
εἴμ 2 
εἴπατ 1 
εἴσει 1 
εἴσω 1 
εἴτ 1 
εἴτε 1 
εἴων 1 
εἵλετε 1 
εἶ 4 
εἶδες 1 
εἶδον 1 
εἶμι 2 
εἶναι 1 
εἶπας 5 
εἶπον 1 
εἶτ 2 
εἶχον 2 
εἷρπ 1 
εὐίου 1 
εὐίων 1 
εὐγενῆ 1 
εὐγενῶς 1 
εὐιάζει 1 
εὐμορφία 1 
εὐνὴν 1 
εὐπετής 1 
εὐρύθμως 1 
εὐσεβὲς 1 
εὐσθένει 1 
εὐτραφέστατον 1 
εὐτρεπὴς 1 
εὐτρεπῆ 1 
εὐψυχίαν 1 
εὐωχῆτέ 1 
εὑρήμασιν 1 
εὔφρων 1 
εὖ 3 
εὖρος 1 
ζέσας 1 
ζήτησιν 1 
ζημίαν 1 
ζῶντες 1 
ζῶσι 1 
ηὔθυνον 1 
θ 4 
θάλπος 1 
θέλει 2 
θέλω 4 
θέλῃ 2 
θέλῃς 2 
θέρμ 1 
θές 1 
θέσθαι 1 
θήλεσιν 1 
θήξεις 1 
θήρειον 1 
θαλάμοις 1 
θαλάσσῃ 1 
θαλασσίοις 1 
θαλασσίους 1 
θανεῖν 1 
θαἰερὰ 1 
θεά 1 
θείη 1 
θενὼν 1 
θεοστυγεῖ 2 
θεοὺς 1 
θεοῖσι 1 
θεοῦ 7 
θερμὰ 1 
θερμὴν 1 
θερμὸν 1 
θεόν 1 
θεός 3 
θεὶς 2 
θεὸς 2 
θεῖον 2 
θεῶν 4 
θηλαῖσι 1 
θηρεύων 1 
θηρὶ 1 
θηρὸς 2 
θηρῶν 2 
θητεύω 1 
θνητοῖς 1 
θοινάσομαι 1 
θοινωμένῳ 1 
θρόνον 1 
θυλάκους 1 
θυμάτων 1 
θυρσοφόροι 1 
θυρῶν 1 
θυσία 1 
θύελλαι 1 
θύω 1 
θἀδώλια 1 
θῆρας 1 
θῆρες 1 
κ 1 
κάλλιον 1 
κάλλιστον 1 
κάρα 1 
κάτα 1 
κάτθες 1 
κάτω 1 
κέκραται 1 
κέλαδον 1 
κέρδη 1 
καί 1 
καίπερ 1 
καίτοι 1 
καθήσω 1 
καθίδρυται 1 
καθαροῖσιν 1 
καθαρὸν 1 
καιέτ 1 
καινά 1 
καινὸν 1 
κακά 1 
κακίστης 1 
κακοὶ 1 
κακοῖς 1 
κακοῦ 1 
κακόν 2 
κακῶν 1 
κακῶς 5 
κακῷ 1 
καλήν 1 
καλεῖ 1 
καλεῖν 1 
καλλίστοισι 1 
καλοῦ 1 
καλοῦσι 1 
καλόν 2 
καλός 1 
καλὴν 1 
καλὸν 3 
καλὸς 1 
καλῇ 1 
καλῶς 3 
καπνὸν 1 
καρδίαν 1 
καρκίνος 1 
κασιγνήτους 1 
κατ 2 
κατέαγα 1 
κατέκλυσεν 1 
κατέπεσες 1 
κατέσχον 2 
καταβάλῃ 1 
καταβαλεῖν 1 
καταβαλών 1 
καταπίῃς 1 
καταφαγεῖν 1 
καταφυγαί 1 
καταφυγαὶ 1 
κατεσθίων 1 
κατεσφάγη 1 
κατηνθρακώμεθ 1 
κατθανούμεθ 1 
κατὰ 2 
καυτὸν 1 
καὶ 68 
κεκαυμένον 1 
κελαδῶν 1 
κελευσμάτων 1 
κελευσμοῖς 1 
κελεύσατε 1 
κελεύω 2 
κελεύων 1 
κενά 1 
κεράστα 1 
κεραυνὸν 1 
κερτομεῖτέ 1 
κευθμῶνες 1 
κεχαρμένος 1 
κεχρημένοι 1 
κεχρημένοις 1 
κεύθει 1 
κεὐθύμει 1 
κεῖσε 1 
κεῖται 1 
κιθάρας 1 
κινδυνεύσομεν 1 
κινδύνου 1 
κισσοῦ 1 
κλάδων 1 
κλέπτων 1 
κλίθητί 1 
κλαίειν 3 
κλαίουσι 1 
κλαυσόμενος 1 
κλαύσῃ 1 
κλειτύων 1 
κλειτὺν 1 
κλινομένῳ 1 
κλύοιμεν 1 
κλύοντες 1 
κλῳὸν 1 
κλῳῷ 1 
κλῶπες 1 
κοινοῖ 1 
κοινωνεῖν 1 
κοινώμεθα 1 
κομίζει 1 
κομψὸς 1 
κοπίδας 1 
κορμοὺς 1 
κοὐ 1 
κοὐδὲν 3 
κοῖλον 1 
κράτος 1 
κρέα 3 
κρέας 1 
κρήναις 1 
κρήνην 1 
κρανίον 2 
κρατῆρ 1 
κρατῆρα 1 
κρατῆρες 1 
κρείσσονας 1 
κρείσσων 1 
κρεανόμῳ 1 
κρεοκοπεῖν 1 
κρεῶν 2 
κρούω 1 
κρωσσούς 1 
κρόταλα 1 
κρόταλον 1 
κρότος 1 
κρύπτεται 1 
κρᾶτ 1 
κρᾶτα 1 
κτανεῖν 1 
κτησώμεθα 1 
κτυπῶν 1 
κυκλώσω 1 
κυνήσομαι 1 
κυσίν 1 
κωπηλατεῖ 1 
κόμποι 1 
κόνεος 1 
κόπτων 1 
κόρας 3 
κύλικα 2 
κύλικι 1 
κύματ 1 
κύτος 1 
κώμοις 1 
κώμου 1 
κώπαις 1 
κώπην 1 
κώπης 1 
κἀγὼ 1 
κἀδάμαντος 1 
κἀδίδου 1 
κἀδιακόνουν 1 
κἀκβέβηκ 1 
κἀντρυφᾷς 1 
κἀπιβαστάσας 1 
κἀποκερδαίνων 1 
κἀπὶ 2 
κἀπὸ 1 
κἀπῄνεσ 1 
κἂν 5 
κἄμ 1 
κἄπειτα 2 
κἆτ 1 
κᾆθ 1 
κᾆτ 1 
κῶμον 4 
κῶμος 2 
λάβ 1 
λάβοιμεν 1 
λάβρῳ 1 
λάθοιτέ 1 
λάθρᾳ 2 
λάρυγγα 1 
λάρυγγος 1 
λέβητ 2 
λέβητά 1 
λέβητος 2 
λέγ 1 
λέγει 1 
λέγεις 2 
λέγετε 1 
λέγω 4 
λέγων 2 
λέξω 1 
λήψεται 1 
λήψῃ 2 
λίθου 1 
λίπῃς 2 
λαβεῖν 1 
λαβοίμην 1 
λαβόντα 1 
λαβόντας 1 
λαβόντες 1 
λαβών 1 
λαβὼν 2 
λαλίστατος 1 
λαμπρὰν 1 
λαμπρὸν 1 
λατρεύομεν 1 
λαχνῶδές 1 
λείπεις 1 
λειμῶνος 1 
λελειμμένους 1 
λελημμένος 1 
λευκαίνοντες 1 
λευκόποσιν 1 
λευκὸν 1 
λεόντων 1 
λεύσσω 1 
ληφθέντες 1 
λιμοῦ 1 
λιμὴν 1 
λιπαρὸς 1 
λιποῦσα 2 
λιπὼν 1 
λοίδορόν 1 
λοιδόρει 1 
λοιπόν 1 
λοιπὸν 1 
λυπεῖν 1 
λόγους 1 
λόγων 1 
λόγῳ 2 
λύγοισι 1 
λύχνα 1 
λῃσταί 1 
λῃστὰς 1 
λῃστῶν 1 
λῆμα 1 
λῆστις 1 
λῷστον 1 
μ 13 
μάθῃς 1 
μάκαρ 1 
μάλ 1 
μάλιστ 1 
μάργον 1 
μάστιγί 1 
μάταιον 1 
μάχην 1 
μέγαν 2 
μέγας 1 
μέγιστος 1 
μέθυ 1 
μέλαθρα 1 
μέλει 4 
μέλη 3 
μέλλει 1 
μέλπε 1 
μέλπω 1 
μέμφῃ 1 
μέν 2 
μένει 1 
μένειν 2 
μένουσ 1 
μέντοι 1 
μένων 2 
μέρει 2 
μέσην 2 
μέσον 4 
μέσους 1 
μέστ 1 
μέσῃ 1 
μέτα 2 
μέτωπον 1 
μή 2 
μήλειον 1 
μήλων 2 
μία 1 
μίαν 1 
μαίνεται 1 
μαγείρῳ 1 
μαινομένου 1 
μαινόμεσθα 1 
μακράν 1 
μακροτέρω 1 
μακροῦ 1 
μαστοὺς 1 
μαστοῖς 1 
μαστοῦ 1 
μαχαίρας 1 
μαχαίρᾳ 1 
με 4 
μείζον 1 
μείνῃ 1 
μεγάλα 1 
μεγίστῃ 1 
μεθήσει 1 
μεθυσθείς 1 
μεθυσθεὶς 1 
μεθύω 1 
μεθύων 2 
μελάθρων 2 
μελέᾳ 1 
μελαίνης 2 
μεμιγμένον 1 
μενοινᾷς 1 
μετ 1 
μετήλθεθ 1 
μεταβαλὼν 1 
μετὰ 1 
μηδέν 1 
μηδαμοῦ 1 
μηδὲν 5 
μηκάδων 1 
μηλοβότα 1 
μηλονόμον 1 
μητέρων 1 
μιαρός 1 
μισῶ 1 
μιᾶς 1 
μοί 1 
μοι 17 
μολεῖν 1 
μολόντες 1 
μολὼν 1 
μονάδες 1 
μονοδέρκτᾳ 1 
μονῶπα 1 
μονῶπες 1 
μου 4 
μουσιζόμενος 1 
μοχλεύειν 1 
μοχλὸν 1 
μού 1 
μοὶ 3 
μυλῶνα 1 
μυρίον 1 
μυρίους 1 
μυρόχριστον 1 
μυσαροῖσί 1 
μυχοὺς 1 
μυχοῖς 2 
μυχῶν 1 
μόγις 1 
μόνον 8 
μόνος 2 
μόνῳ 2 
μόσχον 1 
μόσχους 1 
μύθοις 1 
μὰ 10 
μὲ 1 
μὲν 19 
μὴ 18 
μὴν 4 
μᾶλλον 2 
μῆλά 1 
μῆλα 1 
μῶν 3 
νέα 1 
νέμουσι 1 
νέοι 1 
νίσῃ 1 
ναί 1 
ναίειν 1 
ναίουσί 1 
ναυπηγίαν 1 
ναυστολῶ 1 
ναυστολῶν 1 
ναυτίλοις 1 
ναύτας 1 
ναὶ 2 
ναὸς 2 
ναῶν 1 
νεανίας 1 
νεκρῶν 1 
νεμῇ 1 
νεωστί 1 
νεόγονα 1 
νεώς 1 
νεὼς 3 
νεᾶνιν 1 
νηδύν 1 
νηδὺν 2 
νηλής 1 
νικώμενος 1 
νιν 7 
νομίζεται 1 
νομίζῃ 1 
νομοὺς 1 
νυμφῶν 1 
νυν 8 
νόμισμα 1 
νόμος 1 
νόμους 1 
νύμφα 1 
νύν 1 
νᾶμα 1 
νῦν 8 
νῶτον 2 
ξέν 3 
ξένε 2 
ξένι 1 
ξένιά 1 
ξένια 1 
ξένοι 4 
ξένοις 1 
ξένοισι 1 
ξένος 1 
ξένους 4 
ξένων 3 
ξένῳ 1 
ξανθὰν 1 
ξεγερθῇ 1 
ξελέτω 1 
ξενικῶν 1 
ξενοδαίτα 1 
ξενοδαιτυμόνος 1 
ξεστοὺς 1 
ξεῖνε 1 
ξηρανεῖ 1 
ξοδυνη 1 
ξυλλαβὼν 1 
ξυλληπτέον 1 
ξυνῆκ 1 
ξύλον 1 
ξύλων 1 
ξύλῳ 1 
ξὺν 1 
οπολῶν 1 
οἰ 1 
οἰκείοις 1 
οἰκεῖς 1 
οἰκοῦντες 1 
οἰκοῦσ 1 
οἰκοῦσι 1 
οἰκτίρομεν 1 
οἰκῶν 1 
οἰνοχόος 1 
οἱ 3 
οἱνοχόος 1 
οἳ 5 
οἴκους 4 
οἴμοι 3 
οἴνου 3 
οἴξει 1 
οἵδε 1 
οἵτινες 1 
οἶδ 6 
οἶκον 1 
οἶνον 4 
οἶσθ 1 
οἷνος 3 
οἷον 1 
οἷσπερ 1 
οἷός 1 
οὐ 35 
οὐδ 4 
οὐδέν 1 
οὐδένα 1 
οὐδαμοῦ 1 
οὐδείς 1 
οὐδενός 1 
οὐδεὶς 2 
οὐδὲ 2 
οὐδὲν 5 
οὐκ 19 
οὐκέτ 1 
οὐκέτι 1 
οὐρανός 1 
οὐχὶ 1 
οὓς 1 
οὔ 5 
οὔκ 1 
οὔκουν 3 
οὔτι 1 
οὔτινι 1 
οὔτις 2 
οὕστινας 1 
οὕτω 1 
οὕτως 1 
οὖδας 1 
οὖν 8 
οὗ 4 
οὗπερ 1 
οὗτοι 3 
οὗτος 6 
οὗτός 1 
πάγον 1 
πάλαι 3 
πάλιν 1 
πάντα 2 
πάντων 2 
πάντως 1 
πάνυ 1 
πάρει 1 
πάρεισι 1 
πάρες 1 
πάρεστιν 1 
πάρεχε 1 
πάροιθ 1 
πάρος 1 
πάσχοντες 1 
πάτερ 1 
πάτραν 2 
πάχος 1 
πέλας 1 
πέπλους 1 
πέποιθα 1 
πέρσαντες 1 
πέτρα 1 
πέτραν 2 
πέτρας 7 
πέτρον 1 
πέτρους 1 
πέτρᾳ 3 
πήχεων 1 
πίθον 1 
πίνειν 2 
πίνονταῲχὤσπερ 1 
πίνων 1 
πίνῃ 1 
πίστρα 1 
πίστραις 1 
πίῃ 1 
παίσας 1 
παίων 1 
παγκάκιστε 1 
παθεῖν 1 
παιάν 1 
παιδεύσωμεν 1 
παιδικοῖσι 1 
παινῇς 1 
παλαίεσθαι 1 
παλαιὸς 1 
παλιούρου 1 
πανούργου 1 
παπαιάξ 1 
παπαπαῖ 1 
παπαῖ 2 
παρ 1 
παρέθετ 1 
παραινέσαι 1 
παρακαλεῖ 1 
παρασπιστὴς 1 
παρειμένος 1 
παρεσκευασμένον 2 
παρευτρέπισται 1 
παριών 1 
παρὰ 1 
πατέρ 1 
πατέρα 1 
πατέρας 1 
πατέρων 1 
πατήρ 1 
πατρῴας 1 
πατρῷον 1 
πατὴρ 2 
παύσομαι 1 
παῖ 2 
παῖδα 1 
παῖδας 1 
παῖδες 6 
παῖς 2 
πείθεσθ 1 
πείσομαι 1 
πειρῶσί 1 
πελέκεων 1 
πεπλευκότας 1 
πεπωκότ 1 
πεπωκότι 1 
πεπόνθατ 1 
περιάγου 1 
περιβαλὼν 1 
περνάντα 1 
περὶ 4 
πετρίνων 1 
πετραίαν 1 
πετραίου 1 
πετρηρεφῆ 1 
πετρῶν 1 
πετόμαν 1 
πεφεύγασ 1 
πεφυκότες 1 
πηγαῖς 1 
πηδῶντες 1 
πηκτοῦ 1 
πηχθέντας 1 
πιαίνει 1 
πιεῖν 4 
πιθοῦ 1 
πικράν 1 
πικρόν 1 
πικρότατον 1 
πιοῦσα 1 
πιστά 1 
πιών 1 
πιὼν 1 
πλέων 2 
πλέως 1 
πλέῳ 1 
πλήρωμα 1 
πλήσειέ 1 
πλήσουσι 1 
πλατείας 1 
πλευρὰ 1 
πλευρὰς 1 
πληγαῖς 1 
πληροῦν 1 
πλησίον 2 
πλησθεὶς 1 
πλοῦτος 1 
πλὴν 3 
πλῆσαι 1 
πνέων 1 
πνεύμασιν 1 
πνεῖν 1 
ποίαν 1 
ποίμνας 3 
ποδί 1 
ποδαποί 1 
ποδός 1 
ποδὶ 1 
ποθέν 1 
ποθεινὸν 1 
ποθοῦσί 1 
ποιηροὺς 1 
ποιηρὰ 1 
ποικίλλοντες 1 
ποικίλους 1 
ποιμαίνομεν 1 
ποιμνίων 1 
πολιούς 1 
πολλάκις 1 
πολλαὶ 1 
πολλοῖς 1 
πολλοῖσι 1 
πολλῇ 1 
πολλῶν 1 
πολύν 2 
πολὺν 1 
πονηρία 1 
πονηροὶ 1 
πονηρὰ 1 
ποντίου 3 
ποντίους 1 
πορθμίδος 1 
πορθμὸν 1 
ποτ 3 
ποτάμιον 1 
ποτέρας 1 
ποταμῶν 1 
ποτοῦ 2 
ποτὲ 1 
ποτὶ 1 
ποτὸν 1 
ποτῆρ 1 
ποτῷ 2 
ποῖ 3 
ποῦ 5 
πρέπει 1 
πρίν 1 
πρασσέτω 1 
προδότιν 1 
προθυμία 1 
προσβαίνων 1 
προσδίδου 1 
προσδοῦναι 1 
προσεῖπον 1 
προσνέμοντας 1 
προσπόλους 1 
προσταχθέντ 1 
προσφέρεσθε 1 
προσφέρω 1 
προσφερῆ 1 
προσῇτ 1 
προυστήσω 1 
πρόπολος 1 
πρός 2 
πρόσθεν 1 
πρύμνῃ 1 
πρώτους 1 
πρώτῳ 1 
πρὶν 1 
πρὸ 1 
πρὸς 22 
πρᾶγμα 1 
πρῶνες 1 
πρῶτα 1 
πρῶτον 3 
πρῶτος 1 
πτέρυγας 1 
πτήξαντες 1 
πυγμὰς 1 
πυθόμενος 1 
πυρέσσω 1 
πυρί 5 
πυργώματα 1 
πυριστάκτῳ 1 
πυροῦν 1 
πυρώσας 1 
πυρὶ 1 
πυρὸς 1 
πωλῶν 1 
πως 1 
πόδας 1 
πόθεν 4 
πόλεως 1 
πόλιν 2 
πόλις 1 
πόνοις 1 
πόνον 2 
πόνους 3 
πόντον 1 
πόνων 1 
πόσον 1 
πότ 1 
πύλαισι 1 
πώματι 1 
πὶ 2 
πᾶν 3 
πᾷ 1 
πῃ 1 
πῇ 1 
πῖνε 1 
πῦρ 5 
πῶμ 4 
πῶμα 6 
πῶς 8 
ρα 1 
ς 1 
σ 17 
σά 1 
σάρκα 1 
σάρκας 1 
σέ 3 
σέβας 1 
σέθεν 6 
σέλας 1 
σέλμα 1 
σέλμασιν 1 
σήν 1 
σίγα 3 
σίφωνα 1 
σαίρειν 2 
σαρκὸς 1 
σαυλούμενοι 1 
σαφέστερον 1 
σε 6 
σείεις 1 
σθένεις 1 
σιγήσατ 1 
σιγᾶτέ 1 
σιγᾶτε 1 
σιγῇ 1 
σιγῶμεν 1 
σιδηρᾷ 1 
σικινίδων 1 
σιωπῇ 1 
σκάφος 5 
σκέψαι 1 
σκαιὸς 1 
σκαρδαμύσσειν 1 
σκελοῖν 1 
σκηνώματα 1 
σκοπέλους 1 
σκοπέλων 1 
σκύφον 1 
σκύφος 2 
σκύφου 1 
σκώπτεις 1 
σκῦλ 1 
σμικρῶν 1 
σοι 9 
σου 4 
σοφοῖς 1 
σοφόν 2 
σοφός 1 
σοὐστὶν 1 
σοὶ 1 
σοὺς 2 
σοῖς 1 
σοῦ 2 
σπάνια 1 
σπάσῃς 1 
σπανίζομεν 2 
σπαργῶντας 1 
σπείρουσι 1 
σπεύδετ 1 
σπλάγχν 2 
σποδιάν 1 
σπονδῆς 1 
σπουδὴν 1 
σπῶντα 1 
στάντες 1 
στάχυν 1 
στέγας 2 
στέγην 1 
στέγν 1 
στένοι 1 
στέφανον 1 
σταγόνες 1 
σταθεὶς 1 
στασιωρὲ 1 
στείχονθ 1 
στείχοντας 1 
στεφάνων 1 
στι 1 
στιν 2 
στράτευμά 1 
στρατηλάτῃ 1 
στρεπταῖς 1 
στρυχον 1 
στόματος 1 
στόνυχα 1 
συγκεκομμένος 1 
συμμάρψας 1 
συμμεμιγμένος 1 
συμμιγῆ 1 
συμπεπλεγμένους 1 
συμποτῶν 1 
συμπυρώσας 1 
συνασπίζοντες 1 
συναυανῶ 1 
συνδήσαντες 1 
συνεκθανεῖν 1 
συνθέντες 1 
συνναύταις 1 
συνναύταισι 1 
συνναῦταί 1 
συντρίψω 1 
συσσώσομεν 1 
σφάξαι 1 
σφαγέντες 1 
σφαγεῖα 1 
σφηκιὰν 1 
σχέτλια 1 
σχήσειν 1 
σχετήριον 1 
σχημάτων 1 
σχοινίνοις 1 
σωθήσομαι 1 
σωθῆναι 1 
σόν 1 
σύ 5 
σύμμαχοι 1 
σώθητι 1 
σώφροσιν 1 
σὲ 4 
σὴν 2 
σὸν 2 
σὸς 2 
σὺ 8 
σὺν 5 
σᾶς 1 
σῆς 2 
σῖτον 1 
σῶμ 2 
σῶμα 2 
σῶν 1 
σῶς 1 
σῶσαι 1 
σῷ 1 
τ 27 
τά 3 
τάδ 7 
τάδε 6 
τάλας 1 
τάξεις 1 
τάς 1 
τάσδε 1 
τάχ 2 
τάχα 5 
τάχιστ 2 
τέ 4 
τέγξας 1 
τέκν 1 
τέκνα 1 
τέκνοισι 1 
τένοντος 1 
τέρεινα 1 
τέρπει 1 
τέρψιν 1 
τέταγμαι 1 
τέφρας 1 
τήνδ 4 
τήνδε 1 
τί 19 
τίθης 1 
τίκτουσα 1 
τίν 1 
τίνα 2 
τίνες 3 
τίνος 1 
τίς 8 
ταλαίπωρ 1 
ταλαίπωροι 1 
ταν 1 
ταχθεὶς 1 
ταύτῃ 1 
ταὐτὸν 1 
ταῖσδ 1 
ταῦτα 1 
τε 33 
τείχη 1 
τεθοίναται 1 
τεκέων 2 
τεκόντα 1 
τεσσάρων 1 
τετηκότα 1 
τεύχεσιν 1 
τεύχη 2 
τηλοῦ 1 
τι 10 
τιθῇ 1 
τιμιώτερος 1 
τιμωρίαν 1 
τινα 1 
τινες 1 
τινι 1 
τινὶ 2 
τις 8 
τλήμων 1 
τλᾶμον 1 
τλῇς 1 
τοί 1 
τοι 3 
τοιάδ 1 
τοιγὰρ 1 
τοιοῦτον 2 
τοιόνδε 1 
τοιόσδ 1 
τοκάδων 1 
τοσόνδ 1 
τουτί 1 
τούς 1 
τούσδ 1 
τούτου 1 
τούτων 3 
τοὐμπιεῖν 1 
τοὐμὸν 1 
τοὐφ 1 
τοὔνομ 1 
τοὺς 13 
τοῖν 1 
τοῖς 6 
τοῖσδέ 1 
τοῖσι 3 
τοῖσιν 1 
τοῦ 12 
τοῦδ 3 
τοῦδε 4 
τοῦτ 1 
τοῦτον 1 
τράγου 1 
τράχηλον 1 
τρέχουσι 1 
τρέψεταί 1 
τρίβων 1 
τρίχες 1 
τριπήχει 1 
τρισσῶν 1 
τριῶν 1 
τροφαί 1 
τροφούς 1 
τροφὰς 1 
τρων 1 
τρύπανον 1 
τρώσει 1 
τυμπάνων 2 
τυπτόμενος 1 
τυρεύματ 1 
τυρεύματα 1 
τυροῖσι 1 
τυρὸν 1 
τυρὸς 1 
τυρῶν 2 
τυφέσθω 1 
τυφέτ 1 
τυφλοῖ 1 
τυφλοῦντος 1 
τυφλόν 1 
τυφλός 2 
τυφλὴν 1 
τυφλὸς 1 
τυχεῖν 1 
τόδ 4 
τόδε 4 
τόκον 1 
τόν 2 
τόνδ 5 
τόρνευ 1 
τόσον 1 
τύχην 1 
τύχης 2 
τἀμὰ 1 
τἀνθάδ 1 
τἀριστερά 1 
τἂν 1 
τἄλλα 1 
τἄρ 1 
τἠμῇ 1 
τὰ 14 
τὰν 1 
τὰς 2 
τὴν 14 
τὸ 25 
τὸν 39 
τᾶν 1 
τᾷδ 2 
τᾷδε 2 
τῆς 9 
τῆσδ 5 
τῆσδε 1 
τῇ 6 
τῇδ 1 
τῇδέ 2 
τῇδε 2 
τῶν 7 
τῶνδ 1 
τῶνδε 1 
τῷ 10 
τῷδ 1 
τῷδε 4 
φάκελον 1 
φάραγγος 1 
φάρυγξ 1 
φάρυγος 2 
φέρ 4 
φέρε 3 
φέρειν 1 
φέρεις 1 
φέρεσθαι 1 
φέρεσθε 1 
φέρονται 1 
φέρω 1 
φίλαισι 1 
φίλοι 1 
φίλοις 1 
φίλοισι 1 
φίλον 4 
φίλος 1 
φίλους 5 
φίλτατ 2 
φίλων 1 
φαίνῃ 1 
φαγεῖν 1 
φαεννὰς 1 
φαεσφόρῳ 1 
φαλακρὸν 1 
φανῇ 1 
φασγάνῳ 1 
φασι 1 
φατε 1 
φευξόμεσθ 1 
φεύγειν 1 
φησ 1 
φησιν 1 
φιλήσαιμ 1 
φιλίας 1 
φιλεῖ 2 
φιλοκισσοφόρον 1 
φιλοῦντα 1 
φιλόξενοι 1 
φιλῶ 2 
φιλῶν 1 
φλογί 1 
φορεῖν 1 
φοροῦντα 1 
φράσαιτ 1 
φράσον 1 
φρίσσω 1 
φροντίσας 1 
φρουρῶ 1 
φροῦδος 1 
φυγήν 1 
φυγεῖν 1 
φυλακαῖσι 1 
φωσφόρους 1 
φόνον 2 
φόνου 1 
φόρτος 1 
φύγητε 1 
φύγοιμ 1 
φύει 1 
φύλλων 1 
φύσας 1 
φύσει 1 
φᾶν 1 
φῄς 1 
φῦναι 1 
φῶς 2 
φῶτε 1 
χάλα 1 
χάλασον 1 
χάλκεον 1 
χάριν 2 
χάρις 1 
χέρας 1 
χέων 1 
χέῃ 1 
χαίρειν 2 
χαίροντες 1 
χαίρουσιν 1 
χαίταν 1 
χαιρέτω 2 
χαλεπὸν 1 
χαλινοῖν 1 
χαλκήλατον 1 
χαλκοῦ 1 
χαμαιπετῆ 1 
χαῖρ 1 
χειρίαν 1 
χειρὶ 1 
χερί 1 
χεροῖν 3 
χερός 1 
χεῖλος 2 
χεῖρα 1 
χηρεύομεν 1 
χθονός 4 
χθόνα 2 
χιόνα 1 
χιόνος 1 
χλαίνᾳ 1 
χλιδανᾶς 1 
χλωραὶ 1 
χλόης 1 
χναύειν 1 
χορεῦσαι 1 
χοροὶ 1 
χρέμπτεσθαί 1 
χρή 1 
χρήματ 1 
χρήματα 2 
χρεών 1 
χρεὼν 1 
χρησιμώτερος 1 
χρησμὸς 1 
χροΐ 1 
χροιὰ 1 
χρυσίον 1 
χρυσὸν 2 
χρόα 1 
χρόνιος 1 
χρόνον 1 
χρύσεον 1 
χρὴ 5 
χρῄζετ 1 
χρῄζετε 1 
χρῄζοντες 1 
χρῆμ 1 
χρῆμα 1 
χρῆν 1 
χρῆσθαί 1 
χωλοί 1 
χωρεῖ 1 
χωρεῖθ 1 
χωρεῖτ 1 
χωρὶς 1 
χώρα 1 
χώρει 1 
χὐπὸ 1 
χὡς 1 
χὤσιοι 1 
χὤτ 1 
χὤταν 1 
χὤτε 1 
ψέγομεν 1 
ψαύσειέ 1 
ψαῦσαι 1 
ψευδῆ 1 
ψεύδεσθ 1 
ψεύδομαι 1 
ψυχὴν 1 
ψόφον 1 
ψύττ 1 
ἀγαθὴν 1 
ἀγκάλαις 1 
ἀγκῶν 1 
ἀγροβάτα 1 
ἀγώγιμον 1 
ἀδίκει 1 
ἀδελφούς 1 
ἀδελφοῖς 1 
ἀθρήσας 1 
ἀθροῖσαι 1 
ἀκούει 1 
ἀκούομεν 1 
ἀκρεμὼν 1 
ἀκταῖς 1 
ἀκτὰς 1 
ἀλίμενόν 1 
ἀλαίνων 1 
ἀλαλαγ 1 
ἀλλ 19 
ἀλλὰ 3 
ἀλόχους 1 
ἀλύει 1 
ἀμέλξας 1 
ἀμαθίαν 1 
ἀμμένειν 1 
ἀμπέλου 2 
ἀμπέλων 1 
ἀμφέξει 1 
ἀμφιλαφῆ 1 
ἀμφιτρῆτος 1 
ἀμφορέα 1 
ἀμφὶ 4 
ἀμφῆρες 1 
ἀνάγκη 1 
ἀνάγκῃ 1 
ἀνάλαβ 1 
ἀνάνδρους 1 
ἀνάψεις 1 
ἀνέκαυσε 1 
ἀνέμων 1 
ἀνέπεσε 1 
ἀνέχει 1 
ἀνήρπασαν 1 
ἀναίθων 1 
ἀναγκαίως 1 
ἀναιδοῦς 1 
ἀναισχύντου 1 
ἀνακεκύφαμεν 1 
ἀναλώσεις 1 
ἀναμνησθῶ 1 
ἀναπαύσομαι 1 
ἀναστόμου 1 
ἀνδροβρῶτα 1 
ἀνδροκτόνοι 1 
ἀνδρὸς 2 
ἀνθελοῦ 1 
ἀνθηρᾶς 1 
ἀνθράκων 1 
ἀνθρακιᾶς 1 
ἀνθρωπίσκε 1 
ἀνθρωποκτόνῳ 1 
ἀνθρώπιον 1 
ἀνθρώποισι 1 
ἀνθρώποισιν 1 
ἀνθρώπων 3 
ἀνοσίου 3 
ἀνοσίων 1 
ἀνοσιώτατος 1 
ἀντ 1 
ἀντιδοὺς 1 
ἀντιδόντες 1 
ἀντιδώσεις 1 
ἀντὶ 2 
ἀνόσιον 1 
ἀνὴρ 2 
ἀοιδαῖς 1 
ἀπ 4 
ἀπάλαμνον 1 
ἀπαίδευτον 1 
ἀπαίρωμεν 1 
ἀπαλλάξαι 1 
ἀπαλλάχθηθ 1 
ἀπεστάλης 1 
ἀπηλιώτης 1 
ἀπημπόλα 1 
ἀποβώμιος 1 
ἀποδώσειν 1 
ἀπολέσαιτ 1 
ἀπολέσητ 1 
ἀπολέψειν 1 
ἀπολεῖς 1 
ἀπολιπόντ 1 
ἀπολιπὼν 1 
ἀπολώλαμέν 1 
ἀπομακτέον 1 
ἀπορρήξας 1 
ἀποστελῶ 1 
ἀποστρέφῃ 1 
ἀπωλόμην 1 
ἀπόλοιθ 1 
ἀπόλοινθ 1 
ἀπόλωλα 1 
ἀπόντα 1 
ἀπώλεσ 1 
ἀπώλεσεν 1 
ἀπώμοσ 1 
ἀπῳδὸς 1 
ἀράγματα 1 
ἀραίμην 1 
ἀρκύων 1 
ἀρνῶν 2 
ἀρτίως 1 
ἀρχαῖον 1 
ἀρχιτέκτοσιν 1 
ἀσθενὴς 1 
ἀσκοῦ 2 
ἀσκόν 1 
ἀσκὸν 3 
ἀσκῷ 1 
ἀσπίδι 1 
ἀστέρων 1 
ἀτὰρ 1 
ἀυτεῖς 1 
ἀφίκετο 1 
ἀφίκοντο 1 
ἀφίξομαι 1 
ἀφιγμένοι 1 
ἀφιγμένους 1 
ἀφορμηθέντος 1 
ἀφῖγμαι 1 
ἁγνὸν 1 
ἁγὼ 1 
ἁμαξῶν 2 
ἁμερόκοι 1 
ἁνήρ 1 
ἁρμόζων 1 
ἁρπάγῃ 1 
ἁρπάζω 1 
ἁρπάσας 1 
ἁρπαγὰς 1 
ἁσκὸς 2 
ἂν 20 
ἃν 2 
ἃς 1 
ἄγε 3 
ἄγειν 1 
ἄδικος 1 
ἄδιψον 1 
ἄθλιος 1 
ἄθραυστος 1 
ἄκος 1 
ἄκου 1 
ἄκουε 1 
ἄκουσον 3 
ἄκρας 3 
ἄκρατον 1 
ἄκρατος 2 
ἄκρον 1 
ἄκρου 1 
ἄκρους 2 
ἄκρᾳ 1 
ἄληθες 1 
ἄλλα 1 
ἄλλην 2 
ἄλλο 2 
ἄλλοι 1 
ἄλλων 1 
ἄλλως 1 
ἄλλῃ 1 
ἄμεικτον 1 
ἄμεινον 1 
ἄμεμπτος 1 
ἄμουσ 1 
ἄμυστιν 1 
ἄν 3 
ἄνακτας 1 
ἄναξ 5 
ἄνδρ 1 
ἄνδρα 3 
ἄνδρας 1 
ἄνδρες 1 
ἄνεμος 1 
ἄνεχε 1 
ἄνθος 1 
ἄνθρακας 1 
ἄνθρακος 1 
ἄντρ 2 
ἄντρα 2 
ἄντροις 2 
ἄντρον 2 
ἄντρου 1 
ἄντρων 5 
ἄνω 2 
ἄνωγα 2 
ἄνωθεν 1 
ἄξενόν 1 
ἄπαιδας 1 
ἄπο 7 
ἄρ 3 
ἄρας 2 
ἄρηξον 1 
ἄρθρα 1 
ἄριστόν 1 
ἄρνας 3 
ἄσπετον 1 
ἄστρα 1 
ἄστυ 1 
ἄχαριν 1 
ἄχορον 1 
ἅδε 1 
ἅλα 2 
ἅλις 3 
ἅλλοι 1 
ἅλμην 1 
ἅμα 1 
ἅμπελος 1 
ἅπαντες 1 
ἅπαξ 2 
ἅψεσθε 1 
ἆ 5 
ἆρ 2 
ἆσσον 1 
Ἀθάνας 1 
Ἀλθαίας 1 
Ἀσιάδος 1 
Ἀφροδί 1 
Ἅιδου 1 
ἐγκάναξον 1 
ἐγκάψαντες 1 
ἐγκέφαλον 1 
ἐγκεκαυμένους 1 
ἐγχέω 1 
ἐγώ 4 
ἐγὼ 19 
ἐδέξατ 1 
ἐδώκαμεν 1 
ἐζήτουν 1 
ἐθέρμαινον 1 
ἐθέσπισεν 1 
ἐκ 4 
ἐκβαλεῖν 1 
ἐκείνων 1 
ἐκεῖνος 1 
ἐκθύει 1 
ἐκθύψομεν 1 
ἐκκάειν 1 
ἐκκαίετ 1 
ἐκλιπὼν 1 
ἐκμάθῃς 1 
ἐκπίνεις 1 
ἐκπίοις 1 
ἐκπαίδευμ 1 
ἐκπεραίνεται 1 
ἐκπερᾷ 1 
ἐκπετασθεὶς 1 
ἐκπιεῖν 2 
ἐκπιὼν 1 
ἐκπυθώμεθα 1 
ἐκτήξω 1 
ἐκφέρετέ 1 
ἐκφέρετε 1 
ἐκφυγόντες 1 
ἐκχέῃ 1 
ἐλάβετε 1 
ἐλάσσονα 1 
ἐλάφων 1 
ἐλήφθη 1 
ἐλαίας 1 
ἐλατίνων 1 
ἐλευθέρως 1 
ἐλθὲ 1 
ἐλλίπῃς 1 
ἐμβήσας 1 
ἐμβαλόντες 1 
ἐμβεβῶτες 1 
ἐμμανὴς 1 
ἐμοί 4 
ἐμοὶ 2 
ἐμοὺς 1 
ἐμοῖς 1 
ἐμοῦ 3 
ἐμπλήσας 1 
ἐμπνεύσας 1 
ἐμπολήμασιν 1 
ἐμπολὴν 1 
ἐμὴν 3 
ἐμὸν 2 
ἐμῶν 3 
ἐν 25 
ἐναιωρούμενον 1 
ἐναλίας 1 
ἐναρμόσω 1 
ἐνδέξιος 1 
ἐνθάδ 1 
ἐντόνως 1 
ἐνῆν 1 
ἐξ 6 
ἐξέβαλεν 1 
ἐξέθρεψα 1 
ἐξένευσα 1 
ἐξέπλησεν 1 
ἐξέρρανε 1 
ἐξαμήσεσθαι 1 
ἐξαμιλληθῇ 1 
ἐξανεὶς 1 
ἐξανιστάναι 1 
ἐξαντλεῖς 1 
ἐξαντλῶ 1 
ἐξαποξύνας 1 
ἐξελθὼν 1 
ἐξεπίστασαι 1 
ἐξεπαίδευσεν 1 
ἐξεπλεύσατ 1 
ἐξεπτοήθη 1 
ἐξεφοροῦντο 1 
ἐξημελγμένον 1 
ἐξηντληκότες 1 
ἐξοδᾶν 1 
ἐξομιλήσει 1 
ἐξωσθέντες 1 
ἐξόλοι 1 
ἐξώπτα 1 
ἐξῳδηκότα 1 
ἐπ 4 
ἐπέζεσεν 1 
ἐπέρσαμεν 1 
ἐπήλυγα 1 
ἐπαινέσω 1 
ἐπαρκέσαι 1 
ἐπεί 6 
ἐπεγκέλευέ 1 
ἐπεγχέων 1 
ἐπειδὴ 1 
ἐπεὶ 4 
ἐπηχεῖ 1 
ἐπιθεὶς 1 
ἐπλεύσατ 1 
ἐπύκτευσεν 1 
ἐπὶ 7 
ἐπῃσθόμην 1 
ἐπῳδὴν 1 
ἐπῶρσεν 1 
ἐρέσθαι 1 
ἐραστὴν 1 
ἐρετμοῖς 1 
ἐρημίαν 1 
ἐρρυσάμεσθα 1 
ἐρυγγάνω 1 
ἐρᾶν 1 
ἐς 21 
ἐσήλθομεν 1 
ἐσβαλεῖν 1 
ἐσδεχώμεθα 1 
ἐσμεν 1 
ἐσμὲν 1 
ἐσπάσθημεν 1 
ἐσπάσθητε 1 
ἐστ 1 
ἐστί 1 
ἐστίν 1 
ἐστι 1 
ἐστιν 4 
ἐστὶν 4 
ἐσχάρας 1 
ἐσχάτοις 1 
ἐσχέας 1 
ἐσῆλθέ 1 
ἐτιμωρησάμην 1 
ἐφέλκω 1 
ἐφαίνετο 1 
ἐφεστίους 1 
ἐφθαρμένους 1 
ἐφρόντισα 1 
ἐφόρουν 1 
ἐφῆκεν 1 
ἐχήρωσ 1 
ἐχριμπτόμην 1 
ἐὰν 1 
ἐῶ 1 
ἐῶντος 1 
ἑκατὸν 1 
ἑκοῦσι 1 
ἑκὼν 1 
ἑλκύσας 1 
ἑνὸς 1 
ἑστήκασι 1 
ἑστιῶ 1 
ἑστῶτες 3 
ἑταίρας 1 
ἑταίρους 1 
ἑταίρων 4 
ἑφθά 1 
ἑφθὰ 2 
ἔα 3 
ἔασον 1 
ἔγχει 1 
ἔγχεόν 1 
ἔγωγε 2 
ἔδειξα 1 
ἔδωκά 1 
ἔδωκα 1 
ἔδωκε 1 
ἔθεντο 1 
ἔκπιε 1 
ἔκπιθι 1 
ἔκπλεως 1 
ἔκπλεώς 1 
ἔκτεινα 1 
ἔκυσεν 1 
ἔλεγον 1 
ἔμ 1 
ἔμελλες 1 
ἔμπας 1 
ἔνδοθεν 1 
ἔνδον 3 
ἔνδος 1 
ἔξω 2 
ἔοιγμεν 1 
ἔπειθ 1 
ἔπειτα 1 
ἔπι 1 
ἔργοις 1 
ἔρημ 1 
ἔρημοι 1 
ἔρημον 1 
ἔριν 2 
ἔρνος 1 
ἔρχεται 1 
ἔς 1 
ἔσπασέν 1 
ἔστ 4 
ἔστι 2 
ἔστιν 2 
ἔστρωσεν 1 
ἔστω 1 
ἔσφαζ 1 
ἔσω 7 
ἔσωθεν 2 
ἔσῃ 1 
ἔφασκον 1 
ἔφη 1 
ἔχ 1 
ἔχει 2 
ἔχειν 2 
ἔχεις 2 
ἔχομεν 1 
ἔχοντα 1 
ἔχουσι 1 
ἔχουσιν 1 
ἔχω 2 
ἔχων 5 
ἕδρας 2 
ἕκατι 1 
ἕλκε 1 
ἕν 1 
ἕξομεν 1 
ἕρπειν 1 
ἕρπετ 1 
ἕτοιμά 1 
ἕτοιμα 1 
ἕψεσθαι 1 
Ἐγκέλαδον 1 
Ἑλένην 1 
Ἑλένης 1 
Ἑλλάδα 1 
Ἑλλάδος 4 
Ἑλλὰς 1 
ἠδίκει 1 
ἠθάδων 1 
ἠλίθιος 1 
ἠμείψατο 1 
ἠμύστισα 1 
ἠνθρακωμένος 1 
ἡ 5 
ἡγεῖσθαι 1 
ἡδέως 3 
ἡδίον 1 
ἡδεῖάν 1 
ἡδὺ 1 
ἡλίου 1 
ἡμέραν 2 
ἡμεῖς 5 
ἡμᾶς 3 
ἡμῖν 3 
ἡνίκ 1 
ἡσθέντα 1 
ἡσθεὶς 1 
ἡσυχάζετε 1 
ἢ 20 
ἢν 2 
ἣ 1 
ἣν 1 
ἤ 1 
ἤδη 3 
ἤλθομεν 1 
ἤν 1 
ἤσθιον 1 
ἥ 1 
ἥβᾳ 1 
ἥβῃ 1 
ἥδε 1 
ἥδεται 1 
ἥδιον 1 
ἥδομαι 1 
ἥκιστ 1 
ἥκιστα 1 
ἥκομεν 1 
ἥμενοι 1 
ἥρπασαν 1 
ἥσυχοι 1 
ἥσω 1 
ἦ 7 
ἦλθον 1 
ἦν 2 
ἦρος 1 
ἦτε 1 
Ἥρα 1 
Ἥρας 1 
Ἥφαιστ 1 
ἰδού 6 
ἰδοῦσα 1 
ἰδὼν 2 
ἰξῷ 1 
ἰού 2 
ἰοὺ 2 
ἰτέαν 1 
ἰχθύων 1 
ἰχνεύων 1 
ἰώ 1 
ἰὼ 1 
ἰὼν 1 
ἱερᾶς 1 
ἱκέτας 1 
ἱκετεύομέν 1 
ἱκτῆρας 1 
ἴακχον 2 
ἴδοιμεν 1 
ἴδω 3 
ἴσασι 1 
ἴτω 1 
ἵν 5 
Ἰθακήσιοι 1 
Ἰλίου 4 
Ἴθακος 1 
ὀβελούς 1 
ὀβελοῖσι 1 
ὀδοῦσιν 1 
ὀδόντας 1 
ὀλίγον 1 
ὀλεῖ 1 
ὀλουμένου 1 
ὀλωλότα 1 
ὀλώλαμεν 1 
ὀνείδη 1 
ὀξὺν 1 
ὀπίας 1 
ὀπτὰ 1 
ὀπτὸν 1 
ὀρείας 1 
ὀρεσκόου 1 
ὀρθὸν 1 
ὀρθῶς 1 
ὀρχηστύς 1 
ὀσμὴν 1 
ὀσφραίνομαι 1 
ὀφθαλμοῦ 1 
ὀφθαλμὸν 4 
ὀφθαλμῶν 1 
ὀφρὺν 1 
ὀφρῦς 1 
ὀχμάσαι 1 
ὁ 22 
ὁδηθείης 1 
ὁδῆσαι 1 
ὁλκὰς 1 
ὁμοῖος 1 
ὁρᾷς 2 
ὁρῶ 3 
ὁτιὴ 1 
ὃ 1 
ὃν 5 
ὃς 3 
ὄμβρον 1 
ὄμμ 1 
ὄμμα 1 
ὄμμασιν 1 
ὄμματα 2 
ὄμματος 1 
ὄναρ 1 
ὄνομα 1 
ὄντ 1 
ὄντα 2 
ὄντας 1 
ὄντες 2 
ὄντος 1 
ὄνυχας 1 
ὄπισθ 1 
ὄρνιθες 1 
ὄχθον 1 
ὄχθος 1 
ὄχλον 2 
ὄψει 1 
ὄψιν 4 
ὄψις 1 
ὄψομαι 1 
ὅ 2 
ὅδ 2 
ὅδησον 1 
ὅλον 1 
ὅμιλον 1 
ὅπερ 2 
ὅπου 1 
ὅπως 4 
ὅρα 1 
ὅς 2 
ὅσον 1 
ὅστε 1 
ὅστις 5 
ὅτ 1 
ὅταν 4 
ὅτι 3 
ὅτου 1 
Ὀδυσσέα 2 
Ὀδυσσέως 2 
Ὀδυσσεύς 1 
Ὀδυσσεῦ 4 
Ὀρφέως 1 
ὑβρίσμεθ 1 
ὑγιὲς 1 
ὑδρηλούς 1 
ὑδροχύτοις 1 
ὑμᾶς 1 
ὑμῖν 2 
ὑμῶν 1 
ὑπ 2 
ὑπάγει 1 
ὑπάργυρος 1 
ὑπέρτατος 1 
ὑπέστην 1 
ὑπήνεμος 1 
ὑπαγκαλίζων 1 
ὑπεξέδυν 1 
ὑπνώσσῃ 1 
ὑπτίαν 1 
ὑπὸ 3 
ὑφάπτειν 1 
ὑφέξειν 1 
ὑψηλῆς 1 
ὕδωρ 1 
ὕπαγ 2 
ὕπνον 1 
ὕπνῳ 1 
ὕπο 1 
ὕστερον 1 
Ὕπνε 1 
ὠή 1 
ὠθήσει 1 
ὠθεῖν 1 
ὠθεῖτε 1 
ὠμὴν 1 
ὠνόμαζ 1 
ὠνὴν 1 
ὡς 37 
ὡσεί 1 
ὡσπερεὶ 1 
ὢν 3 
ὣς 1 
ὤλεσεν 1 
ὤμοι 3 
ὤσας 1 
ὤφελ 1 
ὥραις 1 
ὥς 1 
ὥσπερ 4 
ὥστ 3 
ὦ 32 
ὦναξ 2 
ὦσαι 1 
ὧν 2 
Ὠρίωνα 1 
Ὦ 2 
ᾄδει 1 
ᾔδη 1 
ᾔδησθα 1 
ᾔνεσεν 1 
ᾖσαν 1 
ᾠ 1 
ᾠδὰς 1 
ᾠδὴ 1 
ᾤχου 1 
ᾧ 2 
ῥάχιν 1 
ῥίψω 1 
ῥοάς 1 
ῥοθίοισι 1 
ῥυθμῷ 1 
ῥυῇ 1 
ῥᾳθυμία 1 
ῥῖψαι 1 
Ῥαδαμάνθυος 1 
† 12 

Powered by PhiloLogic